VEJLEDNING OM HÅNDTERING AF NORM FRA OLIE- OG GASINDUSTRIEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJLEDNING OM HÅNDTERING AF NORM FRA OLIE- OG GASINDUSTRIEN"

Transkript

1 VEJLEDNING OM HÅNDTERING AF NORM FRA OLIE- OG GASINDUSTRIEN 2005

2 Vejledning om håndtering af NORM fra olie- og gasindustrien, 2. udgave Redaktion Statens Institut for Strålehygiejne Sundhedsstyrelsen Knapholm Herlev Emneord: norm, undtagelsesniveauer, ospar. Sprog: Dansk URL: Version: 2 Versionsdato: 28. september 2005 ISBN trykt udgave: ISBN elektronisk udgave: Format: pdf Pris: 0, Udgivet af: Sundhedsstyrelsen, september

3 Indhold 1 Forord 1 2 Definitioner 1 3 Tilladelse til håndtering af NORM Tilladelse Ansøgning til SIS 3 4 Betingelser for tilladelse til håndtering af NORM Ansvarsforhold Krav til den fagligt ansvarlige leder 4 5 Betingelser for håndtering af NORM 5 6 Rapportering til SIS Rapportering Udledning til havet Produceret NORM med aktivitetskoncentrationer 7 over undtagelsesniveauet 7 Opbevaring af NORM 8 8 Bortskaffelse af NORM 8 9 Yderligere oplysninger Bekendtgørelser, vejledninger m.v Transport Rådgivning om strålebeskyttelse 9 10 Ordforklaringer Litteratur 12 Bilag 1 NORM 13 Bilag 2 Radioaktivitet og sundhedsricisi 14 Bilag 3 Instrumenter til måling af NORM og måleprincipper 17 Bilag 4 Rapportering for udledning af radioaktive stoffer til OSPAR 20 Bilag 5 Skema til rapportering til SIS 24

4 1 Forord Anden udgave af denne vejledning udgives som opfølgning på Danmarks forpligtelser i henhold til afrapporteringsprocedure fra OSPAR som blev vedtaget på OSPAR kommissionsmødet 27. juni - 1. juli 2005 (RSC 05/21/1-E, Annex 13, se bilag 4 og litteraturliste). Retningslinierne fra OSPAR betyder, at der skal rapporteres om alle udledninger af radioaktive stoffer til Nordsøen. Dette inkluderer naturligt forekommende radioaktive stoffer fra produceret vand og descaling procedurer og ikke-naturlige radioaktive stoffer anvendt til tracerforsøg offshore. De danske operatører i Nordsøen vil fremover være forpligtede til at udtage prøver af udledt materiale og til at få dem analyseret for indhold af radioaktive stoffer. Endelig rapportering til OSPAR står Statens Institut for Strålehygiejne (SIS) for i samarbejde med Miljøstyrelsen. Alle retningslinier og anbefalinger fra OSPAR kan findes på Denne vejledning opstiller desuden ansvar og myndighedskrav for sikker håndtering af NORM i den danske olie- og gasindustri. Vejledningen er gældende for samtlige olie- og gasselskaber, servicefirmaer samt andre, der håndterer NORM på land, på skibe eller på havanlæggene på dansk sokkel, og hvor der kræves tilladelse fra SIS i henhold til Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 192 af 2. april 2002 om undtagelsesregler fra lov om brug m.v. af radioaktive stoffer. 2 Definitioner NORM: Naturligt forekommende radioaktivt materiale eller på engelsk»naturally Occurring Radioactive Material«. NORM er betegnelsen for materialer med et forhøjet indhold af naturligt forekommende radioaktive stoffer. I den efterfølgende tekst anvendes betegnelsen NORM om alle materialer, som har et forhøjet indhold af naturlig radioaktivitet. Undtagelsesniveau: Niveauet angiver, hvornår et radioaktivt stof er undtaget fra det generelle krav om tilladelse fra SIS. Undtagelsesniveauer for NORM udtrykkes i aktivitetskoncentration af et radioaktivt stof. Ord i kursiv er forklaret i kapitel 10. VEJLEDNING OM HÅNDTERING AF NORM FRA OLIE- OG GASINDUSTRIEN 1

5 3 Tilladelse til håndtering og opbevaring af NORM 3.1 Tilladelse Håndtering og opbevaring af NORM kræver tilladelse fra SIS, hvis materialet indeholder radionuklider med aktivitetskoncentrationer større end undtagelsesniveauerne i tabel 1. Håndteres der NORM indeholdende en blanding af flere naturlige radionuklider, kræves der ligeledes tilladelse fra SIS, hvis følgende betingelse ikke kan overholdes: k C C k U, k 1 hvor C k C U,k er aktivitetskoncentrationen af radionuklid k er undtagelseskoncentrationen i tabel 1 for radionuklid k Tabel 1 Undtagelsesniveauer for naturligt forekommende radionuklider i NORM Radionuklid Koncentration (Bq/g) Ra-226 0,5 Ra Po Pb I tabellen er angivet undtagelsesniveauerne for de radionuklider, som er mest almindelige i NORM sammenhæng. Undtagelsesniveauer for andre radionuklider kan oplyses ved henvendelse til SIS. Måleprincipper og instrumenter til måling af NORM er beskrevet i bilag 3. 2 VEJLEDNING OM HÅNDTERING AF NORM FRA OLIE- OG GASINDUSTRIEN

6 3.2 Ansøgning til SIS Ansøgning om tilladelse til håndtering af NORM skal indsendes til Statens Institut for Strålehygiejne, Knapholm 7, 2730 Herlev. Ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger: Navn og adresse på firma/institution. Navn på den fagligt ansvarlige leder. Beskrivelse af den fagligt ansvarlige leders kvalifikationer, uddannelse og praktiske erfaringer, som er relevante for arbejdet med NORM. Navn på anlæg hvor NORM kan forekomme samt en kort beskrivelse af processer, der fører til dannelse af NORM. Forventede årlige produktion af NORM fra pågældende anlæg. Relevante arbejdsprocedurer for håndtering af NORM. Angivelse og tegning af opbevaringssted for NORM. VEJLEDNING OM HÅNDTERING AF NORM FRA OLIE- OG GASINDUSTRIEN 3

7 4 Betingelser for tilladelse til håndtering af NORM 4.1 Ansvarsforhold Virksomheden/institutionen (arbejdsgiveren) skal sørge for, at enhver håndtering og opbevaring af NORM sker i overensstemmelse med følgende retningslinier: at der er udpeget og godkendt en fagligt ansvarlig leder for håndtering af NORM at SIS har godkendt en ny fagligt ansvarlig leder, inden den fagligt ansvarlige leders fratrædelse. 4.2 Krav til den fagligt ansvarlige leder Den fagligt ansvarlige leder skal have grundlæggende kendskab til radioaktivitet og stråling, praktisk strålebeskyttelse og dansk lovgivning på området. Vedkommende skal kunne udmåle og vurdere strålingsforholdene og om nødvendigt iværksætte passende strålebeskyttelsesforanstaltninger. Den fagligt ansvarlige leder skal sørge for, at der ved håndtering af NORM kun beskæftiges personer, som er instrueret i arbejdet og i den risiko, der er forbundet hermed, og om de sikkerhedsforanstaltninger, der skal træffes til forebyggelse af sådanne risici. Den fagligt ansvarlige leder skal sørge for, at der til arbejdet findes relevante måleinstrumenter og afskærmningsudstyr m.v. og skal påse, at dette anvendes korrekt. Måleinstrumenterne skal kontrolleres og kalibreres regelmæssigt. 4 VEJLEDNING OM HÅNDTERING AF NORM FRA OLIE- OG GASINDUSTRIEN

8 5 Betingelser for håndtering af NORM Til arbejde, der kan involvere håndtering af NORM, skal der udarbejdes dækkende skriftlige arbejdsprocedurer. Arbejdsprocedurerne skal som minimum indeholde oplysninger om: 1. Sikker håndtering af NORM, personligt strålebeskyttelsesudstyr, herunder oplysninger om forholdsregler ved udsættelse for støv, der indeholder NORM. 2. Dosisovervågning. 3. Kontrolmålinger for dosishastighed og radioaktivitet med egnet monitor. 4. Procedurer for opfølgning på kontrolmålingerne, herunder vejledning i udtagning af repræsentative prøver til analyser for aktivitetskoncentration. 5. Særlige forholdsregler for arbejdspladser, hvor dosishastigheden overstiger 7,5 µsv/h (afspærres for uvedkommende, kontakt SIS for vurdering og aftale om videre foranstaltninger). 6. Dosishastigheden på faste arbejdspladser må ikke overstige 2,5 µsv/h. 7. Behandling, opbevaring, transport og bortskaffelse af NORM. VEJLEDNING OM HÅNDTERING AF NORM FRA OLIE- OG GASINDUSTRIEN 5

9 6 Rapportering til SIS 6.1 Rapportering Rapporteringen fra NORM producenterne til SIS falder i 2 dele: 1. Udledning til Nordsøen, Skagerrak og Kattegat. Alt skal rapporteres uanset aktivitetskoncentrationen. Disse data danner grundlag for rapportering til OSPAR. SIS sørger for den videre rapportering af data. Nærmere oplysninger om rapporteringskravene findes i bilag NORM, hvor aktiviteten overstiger undtagelsesniveauet i tabel 1. Bortskaffelsen af dette kræver tilladelse fra SIS. Der skal føres protokol over måleresultaterne, og disse skal til enhver tid være tilgængelige for SIS. Der skal hvert år pr. 1. maj indsendes en rapport til SIS indeholdende resultaterne af alle relevante målinger samt en opgørelse over den samlede mængde NORM, der er håndteret det foregående år. Første rapport med data for 2006 skal være SIS i hænde senest 1. maj Måleprincipper og krav til målingerne er beskrevet i bilag Udledning til havet For udledning af radioaktive stoffer til Nordsøen, Skagerrak og Kattegat skal rapporteringen følge retningslinierne fra OSPAR som angivet i»revised reporting procedures for discharges of radioactive substances from non-nuclear sectors«(rsc 05/13/1, Annex 6). I bilag 4 er vist den del af retningslinierne, der vedrører rapportering fra olieog gasindustrien. Det fremgår af bilag 4, at der skal udtages prøver af produceret vand hvert kvartal. Derudover skal der måles på alle udledninger til Nordsøen fra offshore installationer, som er omfattet af OSPAR anbefalingerne (2001/1, se litteraturliste). Samlet inkluderer OSPAR rapporteringen: Produceret vand: til rapportering af udledningsdata fra produceret vand kan man anvende det i bilag 5 viste rapporteringsskema. Udledning af vand fra descaling operationer: scale fra descaling operationer offshore kan ikke håndteres/bortskaffes uden tilladelse fra SIS, hvis aktivitetskoncentration overstiger undtagelsesniveauerne. Radionuklider fra tracerforsøg (tracerforsøg forudsætter en tilladelse fra SIS). 6 VEJLEDNING OM HÅNDTERING AF NORM FRA OLIE- OG GASINDUSTRIEN

10 6.3 Produceret NORM med aktivitetskoncentrationer over undtagelsesniveauet Der skal måles på alt indsamlet NORM, som produceres under vedligeholdelseskampagner og lignende. NORM med aktivitetskoncentration over undtagelsesniveauet skal registreres, og arbejdet kræver en tilladelse fra SIS. Der skal til enhver tid foreligge en optegnelse over virksomhedens produktion af NORM og den mængde, som er i virksomhedens besiddelse (se kapitel 7). VEJLEDNING OM HÅNDTERING AF NORM FRA OLIE- OG GASINDUSTRIEN 7

11 7 Opbevaring af NORM Hvis virksomheden opbevarer NORM midlertidigt, skal opbevaringspladsen for NORM som minimum opfylde følgende krav: Opbevaringsstedet skal placeres inden for et område med adgangskontrol for at forhindre uvedkommende i at få adgang til stedet. Selve opbevaringsstedet skal være hegnet ind, og der må på ydersiden af hegnet ikke være højere dosishastigheder end 7,5 µsv/h. Opbevaringsstedet skal være tydeligt mærket med advarselsskilt for ioniserende stråling (Dansk Standard og 734.2) suppleret med teksten»radioaktivitet«. Affaldsbeholderne skal sikres mod nedbør og korrosion. Beholdere af metal må ikke anvendes. Der skal føres optegnelser over oprindelsen af NORM på opbevaringspladsen (dato, type og installation). På hver tønde skal der anføres dosishastighed, som målt uden på tønden. SIS skal kunne besigtige opbevaringsstedet til hver en tid. 8 Bortskaffelse af NORM Bortskaffelse af NORM med aktivitetskoncentrationer større end undtagelsesniveauerne i tabel 1 kræver tilladelse fra SIS. Udledning af stoffer og materialer fra et havanlæg kræver desuden tilladelse fra Miljøstyrelsen. 8 VEJLEDNING OM HÅNDTERING AF NORM FRA OLIE- OG GASINDUSTRIEN

12 9 Yderligere oplysninger 9.1 Bekendtgørelser, vejledninger m.v. Lov nr. 94 af 31. marts 1953 om brug m.v. af radioaktive stoffer ændret ved lov nr. 369 af 6. juni Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 192 af 2. april 2002 om undtagelsesregler fra lov om brug m.v. af radioaktive stoffer. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 574 af 20. november 1975 om sikkerhedsforanstaltninger ved brug m.v. af radioaktive stoffer. Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 823 af 31. oktober 1997 om dosisgrænser for ioniserende stråling. Miljøstyrelsen skal godkende en eventuel udledning af stoffer og materialer fra en offshoreinstallation i medfør af Havmiljøloven (lov nr. 476 af 30. juni 1993) med tilhørende bekendtgørelser. 9.2 Transport Ved transport af NORM skal gældende regler for transport af radioaktive stoffer overholdes ( NORM er kun omfattet af transportbestemmelserne, hvis aktivitetskoncentrationen overstiger definerede niveauer i bestemmelserne. Disse transportniveauer er højere end de i tabel 1 angivne undtagelsesniveauer. 9.3 Rådgivning om strålebeskyttelse Statens Institut for Strålehygiejne Tlf (kl ) Knapholm 7 Fax Herlev E-post SIS døgnvagt Tlf Carsten Israelson Tlf E-post VEJLEDNING OM HÅNDTERING AF NORM FRA OLIE- OG GASINDUSTRIEN 9

13 10 Ordforklaringer Aktivitetskoncentration: Alfastråling: Koncentrationen af et radionuklid i et materiale. Angives i Bq/g. Består af heliumkerne (2 protoner, 2 neutroner). Alfastråling har en meget lille rækkevidde i fast stof. Becquerel (Bq): Betastråling: Dosiskoefficient: Fagligt ansvarlig leder: Gammastråling: Ioniserende stråling: µsv/h: OSPAR: Radionuklid: Måleenhed for radioaktivitet. 1 Bq er ét radioaktivt henfald pr. sekund. Den gamle enhed er curie (Ci). 1 mci = 37 MBq. Består af elektroner som udsendes ved et radioaktivt henfald. Betapartikler har en lille gennemtrængelighed i fast stof. Den akkumulerede effektive dosis ved spisning eller indånding af 1 Bq af et bestemt radionuklid. Angives som Sv/Bq. (Radiation Protection Officer). Betegnelsen for den person, der er ansvarlig over for myndighederne (Statens Institut for Strålehygiejne). Elektromagnetiske stråling som udsendes ved et radioaktivt henfald. Gammastråling med høj energi har en høj gennemtrængelighed. Ioniserende stråling er fællesbetegnelsen for røntgenstråling og stråling fra radioaktive stoffer (alfa-, beta- og gammastråling) samt bl.a. neutron og protonstråling. Betegnelsen ioniserende kommer af, at strålingen er så energirig, at der frembringes elektriske ladninger (ioner) ved absorption i et materiale. µsv pr. time (mikrosivert pr. time). Enhed for dosishastighed. 1 µsv/h = 0,001 msv/h. Konventionen for beskyttelse af det marine miljø i Nordøstatlanten (OSPAR konventionen) blev indgået på et Ministermøde om Oslo og Paris konventionerne i Paris 22. september Yderligere oplysninger kan findes på Ustabil atomkerne, der henfalder under udsendelse af ioniserende stråling. 10 VEJLEDNING OM HÅNDTERING AF NORM FRA OLIE- OG GASINDUSTRIEN

14 Sekulær ligevægt: Sievert (Sv): SIS: Når aktiviteten af datternuklidet er den samme som for modernuklidet. Sekulær (varig) ligevægt opstår efter nogen tid i en henfaldsserie såfremt datternuklidet har meget kortere halveringstid end modernuklidet. SI enheden for effektiv dosis og ækvivalent dosis (svarende til 1 J/kg). 1 Sv = 1000 msv = µsv. Statens Institut for Strålehygiejne (SIS) er et institut under Sundhedsstyrelsen. SIS er organiseret i tre tilsynssektioner og ét persondosimetrilaboratorium. Tilsyn med NORM udføres af radioaktivitetstilsynet. VEJLEDNING OM HÅNDTERING AF NORM FRA OLIE- OG GASINDUSTRIEN 11

15 11 Litteratur European Commission: Establishment of reference levels for regulatory control of workplaces where materials are processed which contain enhanced levels of naturallyoccuring radionuclides. Radiation Protection 107, European Commission: Practical use of the concepts of clearance and exemption, Part I, Guidance on general clearance levels for practices. Radiation Protection 122, IAEA Safety Report: Radiation and waste safety in the oil and gas industry, (draft) Lysebo, I., Tufto, P.: Håndtering av radioaktive avleiringer i olje- og gassproduktion i Norge, Storbritania og Nederland. StrålevernRapport 1999:2. Oljeindustriens Landsforening (OLF): Arbeid med lavradioaktive avleiringer og kontaminerte gjenstander, Retningslinjer, OSPAR, 2005: Revised reporting procedures for discharges of radioactive substances from non-nuclear sectors, Ref. 3.7, RSC 05/13/1, Annex 6. OSPAR,2001: OSPAR Recommendation 2001/1 for the Management of Produced Water from Offshore Installations. Rajaretnam, G., Spitz, H.B.: Effect of leachability on environmental risk assessment for naturally occurring radioactive materials in petroleum oil fields. Health Physics 78: , Ramsøy, T., Backe, S., Bjørnstad, T., Raaum, A., Strålberg, E.: Forekomst av lavradioaktive blyavleiringer i petroleumsindustrien. Nordic Society for Radiation Protection 12th ordinary meeting August 1999, Skagen Denmark, Proceedings: , Wilson, A.J., Scott, L.M.: Characterization of radioactive petroleum piping scale with an evaluation of subsequent land contamination. Health Physics 63: , VEJLEDNING OM HÅNDTERING AF NORM FRA OLIE- OG GASINDUSTRIEN

16 Bilag 1 NORM Det er vigtigt at identificere NORM, så strålingen herfra ikke indebærer risiko for skader på mennesker og miljø. Der er normalt hensigtsmæssigt at skelne mellem 3 hovedtyper af NORM: 1. Scale er hårde belægninger, der aflejres og efterfølgende sætter sig fast på indersiden af rør, tanke og andet produktionsudstyr. Scale kan bestå af alle slags karbonater, sulfater, silikater, korrosionsprodukter og olierester. 2. Sludge er bløde, delvis vandmættede sedimenter, der som regel kan tømmes direkte ud af tanke og sandtraps. Desuden kan tynde belægninger eller film af radioaktivt sludge indeholdende Po-210 forekomme på den våde del af gaspro duktionsanlæg og i forbindelse med anden forarbejdning af olie og gas. 3. Produceret vand består af formationsvand fra et reservoir. Hvis havvand er injiceret kan det bryde igennem og forekomme i det producerede vand. NORM omtales også som materiale med:»low Specific Activity«(LSA), og man møder ofte betegnelsen LSA scale. Betegnelsen TENORM (Technically Enhanced Naturally Occurring Radioactive Material) anvendes ligeledes for NORM. Radioaktive aflejringer opstår i forbindelse med olie- og gasproduktion, når vand fra reservoiret blander sig med injiceret vand. Under faldende tryk kan radioaktive aflejringer udfældes som scale på indersiden af rør, tanke og andet produktionsudstyr. De radioaktive stoffer i NORM, stammer alle fra uran- og thorium henfaldsserierne. Problemer med NORM kan ændre sig meget gennem det enkelte olie-gasfelts levetid. Blandingen af formationsvand og injiceret havvand har en tendens til at danne scale. Specielt skal man være opmærksom på ændring i forbindelse med»breakthrough«. Injektion af havvand bevirker, at den kemiske ligevægt i reservoiret kan ændres med udfældning af mineraler til følge. VEJLEDNING OM HÅNDTERING AF NORM FRA OLIE- OG GASINDUSTRIEN 13

17 Bilag 2 Radioaktivitet og sundhedsrisici NORM kan indeholde naturlige radioaktive stoffer, der udsender henholdsvis alfa-, beta- og gammastråling. Alfastrålingen forekommer, når en radioaktiv atomkerne udsender heliumkerner. Betastråling er udsendelse af elektroner, mens gammastråling er elektromagnetisk stråling. Alle strålingstyper kan have energier fra nogle få kiloelektronvolt (kev) op til flere mega-elektronvolt (MeV). Beta- og gammastrålingen, der udsendes fra naturlige radioaktive stoffer, giver normalt ikke anledning til iværksættelse af særlige strålebekyttelsesforanstaltninger. Alfastrålingen fra naturlige radioaktive stoffer består af tunge, energirige partikler. Alfastråling har en lav gennemtrængelighed og giver ikke stråledoser til en person, så længe alfakilden befinder sig uden for kroppen. Ved et indtag kan en alfakilde imidlertid anrette skader i strålefølsomt væv som f.eks. lunger og mavetarmsystemet. De strålebeskyttelsesmæssige problemer med NORM er derfor først og fremmest forbundet med et eventuelt indtag af partikler, der udsender alfastråling. Målet med al strålebeskyttelse er at holde bestrålingen af befolkningen og arbejdstagere så lav som rimeligt opnåeligt. Dette er det såkaldte ALARA princip (As Low As Reasonable Achievable). I strålebeskyttelsen skelnes mellem ekstern og intern bestråling: Ekstern bestråling Ved ekstern bestråling forstås bestråling af kroppen fra strålekilder, der befinder sig uden for kroppen. Den eksterne bestråling fra scale og sludge stammer først og fremmest fra Ra-226 og dennes kortlivede henfaldsprodukter. Disse udsender gammastråling, som kan trænge igennem rør og andet udstyr. Gammastråling kan derfor ofte normalt måles direkte uden på forurenet udstyr, uden at man åbner det først. Dosishastighederne uden på forurenet udstyr er typisk ganske få µsv/h, men der er i litteraturen rapporteret dosishastigheder på op til 1000 µsv/h. Baggrundsdosishastigheden fra gammastråling er ca. 0,03 µsv/h på land, men er væsentlig mindre til søs, hvor der kan ses bort fra strålingsbidraget fra jorden. De forholdsregler, som det er praktisk muligt at tage mod ekstern bestråling, er: at opholde sig kort tid i nærheden af de forurenede emner at holde så stor afstand som det er praktisk muligt. Det er forholdsvis let at identificere og måle ekstern stråling ved hjælp af en dosishastighedsmåler. Ikke alle radionuklider, som findes i scale, kan identificeres på deres gammastråling. Pb-210 kan ikke måles uden på lukket udstyr eller rør. Beta- og gammastråling fra Pb- 210 er for svag til at kunne trænge igennem selv en relativ tynd stålkonstruktion. Dermed bidrager den ikke med eksterne doser til personale, der befinder sig i nærheden. 14 VEJLEDNING OM HÅNDTERING AF NORM FRA OLIE- OG GASINDUSTRIEN

18 Det er vigtigt at notere sig, at pga. den afskærmende effekt fra produktionsudstyret vil de eksterne strålingsforhold ændre sig, når udstyret bliver åbnet, og man måler direkte oven på synlige belægninger. Intern bestråling Radioaktivt materiale i en form, der kan indåndes, spises eller på anden måde komme ind i kroppen, kan forårsage bestråling af de indre organer. Når det radioaktive materiale er aflejret i lunger eller mavetarmsystemet kan man få stråledoser især fra alfastråling. Ved håndtering af NORM vil der være risiko for indtag ved f.eks. rensning af produktionsudstyr forurenet med NORM. Utilsigtet indånding af NORM er ligeledes sandsynligt ved arbejde, der skaber støv. Der er ingen simpel metode til at bestemme dosis fra intern bestråling efter indånding eller spisning af NORM. Man må i stedet estimere størrelsen af indtaget f.eks. baseret på urinprøver og herefter beregne stråledosis. For at gøre dette anvendes såkaldte dosiskoefficienter, der angiver den akkumulerede effektive dosis pr. indtaget becquerel, enheden er sievert pr. becquerel (Sv/Bq). Ved valg af dosiskoefficienter skal der tages hensyn til partikelstørrelse og den kemiske sammensætning af det indtagne materiale. Relevante dosiskoefficienter er angivet i tabel 2. Tabel 2 Dosiskoefficienter ved indånding, for en partikelstørrelse på 5 µm. Radionuklid Dosiskoefficient (Sv/Bq) Ra-226 3,8 x 10-5 Ra-228 1,2 x 10-5 Po-210 2,8 x 10-6 Pb døtre 7,3 x 10-6 Risikoen for at indtage radioaktive partikler kan minimeres ved hjælp af følgende simple forholdsregler: Brug særligt arbejdstøj for at reducere muligheden for at overføre forurenet materiale til kroppen. Brug åndedrætsværn med relevant filter for at modvirke indånding af finkornede luftbårne partikler. Undgå at ryge, drikke, spise og at påføre creme på huden eller tilsvarende, der øger risikoen for at overføre radioaktivt materiale til ansigtet under arbejdet. Brug fortrinsvis arbejdsmetoder, der holder det radioaktive materiale vådt for at forhindre luftbåren forurening. VEJLEDNING OM HÅNDTERING AF NORM FRA OLIE- OG GASINDUSTRIEN 15

19 Vask hænder efter endt arbejde. Sundhedsrisici Ved bestråling af levende væv med ioniserende stråling sker en række komplicerede reaktioner, som påvirker cellernes funktioner. Sundhedsskaderne inddeles almindeligvis i akutte skader og senskader. En senskade er f.eks. en kræftsygdom, der opstår 5-50 år efter udsættelse for ioniserende stråling. Risikoen for senere strålebetingede sygdomme stiger med størrelsen af den samlede modtagne stråledosis. Håndtering af forholdsvis svage strålekilder som NORM vil kunne give en statistisk set lille risiko for at udvikle en senskade. Bestråling fra NORM vil ikke kunne give akutte sundhedsskader. 16 VEJLEDNING OM HÅNDTERING AF NORM FRA OLIE- OG GASINDUSTRIEN

20 Bilag 3 Instrumenter til måling af NORM og måleprincipper Der findes ikke instrumenter, der er specifikt udviklet til brug for olie- og gasindustrien og der findes ikke et enkelt instrument, der er i stand til at måle de forskellige strålingstyper og energier, som man kan støde på i forbindelse med NORM. Overordnet skelner man mellem 2 typer af målinger: 1. Målinger foretaget i felten med en dosishastighedsmåler, der angiver stråledosis per tidsenhed (msv/h eller µsv/h) eller en overflademonitor, der angiver stråling i tælletal per tidsenhed (cps eller cpm). 2. Målinger med spektrometer foretaget i et laboratorium på en udtaget prøve. Denne metode giver både oplysninger om type af radionuklid og aktivitetskoncentrationen, der som regel angives i Bq/g. Nedenfor er en kort gennemgang af de vigtigste instrumenttyper til identificering af NORM, måleprincipper og gammaspektrometri: Dosishastighedsmålere Instrumenter til måling af eksterne dosishastigheder indeholder som regel en scintillator eller et Geiger-Müllerrør, der kun kan bestemme dosishastighed fra gammastråling. Det meste NORM indeholder radionuklider, der foruden gammastråling udsender alfaog betastråling. Dosishastigheder målt med scintillator eller Geiger-Müllerrør vil derfor give et upræcist estimat af den samlede dosis til arbejdstageren, der håndterer NORM, idet alfastrålingen og det meste af betastrålingen ikke vil blive detekteret. Dosishastighedsmålere skal derfor primært benyttes til at identificere områder med forhøjet indhold af NORM og til klassificering og afmærkning af arbejdspladsen. Der findes flere typer dosishastighedsmålere på markedet. Til NORM skal man vælge en type med en følsom detektor, der er i stand til at måle lave dosishastigheder (ca. 0,1 µsv/h). Et sådant instrument ville kunne bruges til at måle på ydersiden af udstyr, der mistænkes for at indeholde NORM. Afskærmningen fra selve udstyret og aflejringerne vil være betydelig, når man måler på produktionsudstyr, der er forurenet på de indre overflader. Der er ikke muligt at oversætte en dosishastighed målt på ydersiden af produktionsudstyr til aktivitetskoncentrationer i NORM, og den målte dosishastighed vil være mindre end den, der kan måles, når udstyret bliver åbnet. Visse radionuklider som Po-210 og Pb-210, som kun udsender lav-energi gammastråling eller slet ingen gammastråling, vil ikke kunne måles på ydersiden af udstyret. Overflademonitorer Det er vigtigt at vælge en overflademonitor, der er optimeret til den type stråling man ønsker at måle. Ydermere skal man være opmærksom på, at prober til overflademoni- VEJLEDNING OM HÅNDTERING AF NORM FRA OLIE- OG GASINDUSTRIEN 17

21 torer har tynde vinduer af glas eller folie og derved er mere skrøbelige end dosishastighedsmålere. En beskadiget probe vil føre til en misvisende måling. Monitorer, der kan måle alfa- og betastråling, er ofte de mest egnede til tynde lag af NORM. Da langt de fleste radionuklider i NORM udsender alfa- og betastråling, er en alfa-forureningsmonitor eller kombineret alfa-betamonitor velegnet. Man skal være opmærksom på, at alfapartikler har en meget begrænset rækkevidde selv i luft. Selv om man måler direkte oven på belægningerne, vil afskærmningen fra selve materialet (selvabsorption) bevirke, at det ikke kan lade sig gøre at»oversætte«instrumentets visning (ofte i cps eller cpm) direkte til en aktivitetskoncentration i materialet. Dette kræver, at instrumentet er nøjagtigt kalibreret til den type stråling og det materiale, som man ønsker at måle på. Der findes instrumenter, der kan omsætte tællehastigheder (cps) til absolutte enheder som Bq/cm 2, men dette kræver, at det målte materiale er meget homogent, og at man kender de radionuklider, man måler. NORM består for det meste af en blanding af radionuklider, der sjældent optræder i det samme forhold. Det er normalt ikke muligt at gøre antagelser om nuklidsammensætning, der giver en meningsfuld bestemmelse af Bq/cm 2. Samlet kan man sige, at overflademonitorer og dosishastighedsmålere ikke kan anvendes til endegyldigt at bestemme materialets koncentration af radionuklider, og derved om undtagelsesniveauerne er overskredet. Disse målinger tjener derfor til at identificere NORM, til at vurdere strålingsforholdene på arbejdspladsen og til at udvælge prøver til nærmere analyse. Til screening af NORM for koncentrationen af Ra-226 i Bq/g kan man dog konstruere en forsøgsopstilling med en betafølsom overflademonitor. Monitoren placeres i en holder i en fast afstand til prøven. Man skal derudover have en standard som anvendes til kalibrering. Denne skal have lignende fysisk sammensætning, som prøverne med ukendt aktivitetskoncentration. Standarden og prøverne pakkes i en standardbeholder, der nogenlunde svarer til monitorens vindue. Man kan så måle standardens aktivitet og sammenligne den med prøvens aktivitet i antal tælletal over et tidsinterval på f.eks. 1 minut. Baggrundsstrålingen bestemmes ved at måle uden prøve. Måleprincipper Det er den fagligt ansvarlige leder, der skal tage stilling til, hvor ofte der skal måles direkte på udstyr og/eller udtages prøver til videre analyse. Målinger skal ikke nødvendigvis følge et fast tidsskema. Hvis der bliver konstateret dosishastigheder højere end den normale baggrundsstråling, skal der udtages prøver til analyse for aktivitetskoncentration. Det skal bemærkes, at aktivitetskoncentrationen som hovedregel kun kan bestemmes ved at udtage prøver til videre analyse. 18 VEJLEDNING OM HÅNDTERING AF NORM FRA OLIE- OG GASINDUSTRIEN

22 Når man foretager målinger på NORM med dosishastighedsmålere eller overflademonitorer på en offshore installation, skal man være specielt opmærksom på, at man ikke måler i nærheden af loggekilder eller andet udstyr som flow density- eller fyldehøjdemålere, der indeholder radioaktive kilder. Lækstrålingen fra sådant udstyr vil kunne være væsentlig højere end den eksterne stråling fra NORM. De prøver, der skal lægges til grund for en efterfølgende vurdering, skal være repræsentative. Det vil sige, at der skal tages tilsvarende flere prøver, hvis materialet er meget inhomogent. En kvantitativ analyse af materialets aktivitetskoncentration på f.eks. gammaspektrometer skal som minimum indeholde oplysninger om koncentrationen af Ra-226 og Ra-228. Der skal anvendes dokumenterede reproducerbare målemetoder. Gammaspektrometri Endelig bestemmelse af det radioaktive indhold af NORM kræver som nævnt en nuklidspecifik analyse. Til dette formål er en gammaspektrometrisk måling velegnet. Måling i et gammaspektrometer kræver, at man udtager en prøve, der skal pakkes i en standardbeholder kalibreret til det pågældende gammaspektrometer. Et meget detaljeret gammaspektrum kan fremstilles med en Germaniumdetektor. En NaI-detektor kan bruges til at fremstille et mindre detaljeret gammaspektrum, der dog ofte er godt nok til en bestemmelse af aktivitetskoncentrationen i forhold til undtagelsesniveauer. Af de radionuklider, der er listet i tabel 1, kan alle undtagen Po-210 bestemmes på deres gammaenergier. Præcis bestemmelse af Po-210 i scale eller sludge vil kræve en alfaspektrometrisk analyse, der involverer totalopløsning af prøven og kemisk separation af polonium. I praksis kan man dog antage sekulær ligevægt mellem Pb-210 og Po-210 og således bestemme Po-210 indholdet fra gammaspektrometer analysen af Pb VEJLEDNING OM HÅNDTERING AF NORM FRA OLIE- OG GASINDUSTRIEN 19

Bekendtgørelse om undtagelsesregler fra lov om brug m.v. af radioaktive stoffer 1)

Bekendtgørelse om undtagelsesregler fra lov om brug m.v. af radioaktive stoffer 1) Bekendtgørelse nr. 192 af 2. april 2002 Bekendtgørelse om undtagelsesregler fra lov om brug m.v. af radioaktive stoffer 1) I medfør af 1, stk. 2, i lov nr. 94 af 31. marts 1953 om brug m.v. af radioaktive

Læs mere

VEJLEDNING OM RADIOAKTIVE STOFFER I SKROT

VEJLEDNING OM RADIOAKTIVE STOFFER I SKROT VEJLEDNING OM RADIOAKTIVE STOFFER I SKROT 2002 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 1 2. Baggrundsoplysninger 1 2.1. Anvendelse af radioaktive kilder i Danmark 1 2.2. Kontrol med radioaktive kilder i

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning. for. Risø Demonstrationskilder

Leverandørbrugsanvisning. for. Risø Demonstrationskilder Leverandørbrugsanvisning for Risø Demonstrationskilder Forskningscenter Risø Hevesy Laboratoriet Frederiksborgvej 399 DK-4000 Roskilde 1. Introduktion Denne brugsanvisning gælder for alfa-, beta- og gammademonstrationskilder,

Læs mere

HVAD ER RADIOAKTIV STRÅLING

HVAD ER RADIOAKTIV STRÅLING 16. Radioaktiv stråling kaldes i videnskabelige kredse Joniserende stråling Stråling som påvirker alt stof ved at danne joner, som er elektrisk ladede atomer eller molekyler. Joniserende stråling skader

Læs mere

Vejledning om håndholdte røntgenanalyseanlæg. Vejledning om håndholdte røntgenanalyseanlæg, 2009. Vejledning om håndholdte røntgenanalyseanlæg, 2009

Vejledning om håndholdte røntgenanalyseanlæg. Vejledning om håndholdte røntgenanalyseanlæg, 2009. Vejledning om håndholdte røntgenanalyseanlæg, 2009 Vejledning om håndholdte røntgenanalyseanlæg, 2009 Vejledning om håndholdte røntgenanalyseanlæg, 2009 Vejledning om håndholdte røntgenanalyseanlæg, 2009 Vejledning om håndholdte røntgenanalyseanlæg, 2009

Læs mere

Partikler med fart på Ny Prisma Fysik og kemi 9 Skole: Navn: Klasse:

Partikler med fart på Ny Prisma Fysik og kemi 9 Skole: Navn: Klasse: Partikler med fart på Ny Prisma Fysik og kemi 9 Skole: Navn: Klasse: Opgave 1 Et atom har oftest to slags partikler i atomkernen. Hvad hedder partiklerne? Der er 6 linjer. Sæt et kryds ud for hver linje.

Læs mere

VEJLEDNING OM LÆKAGESPORING MED Br-82

VEJLEDNING OM LÆKAGESPORING MED Br-82 VEJLEDNING OM LÆKAGESPORING MED Br-82 2007 Vejledning om lækagesporing med Br-82 Redaktion Statens Institut for Strålehygiejne Sundhedsstyrelsen Knapholm 7 2730 Herlev Emneord: lækagesporing, strålebeskyttelse,

Læs mere

Ioniserende stråling fra radioaktive kilder regler for gymnasiet, HF, HTX og HHX

Ioniserende stråling fra radioaktive kilder regler for gymnasiet, HF, HTX og HHX Januar 2008 Ioniserende stråling fra radioaktive kilder regler for gymnasiet, HF, HTX og HHX Ioniserende stråling fra radioaktive kilder forbindes i befolkningen oftest med atomkraft og Tjernobylulykken

Læs mere

Bekendtgørelse om eksterne arbejdstagere, der udsættes for ioniserende stråling i et EF-land 1)

Bekendtgørelse om eksterne arbejdstagere, der udsættes for ioniserende stråling i et EF-land 1) Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 663 af 12. juli 1994 Bekendtgørelse om eksterne arbejdstagere, der udsættes for ioniserende stråling i et EF-land 1) I medfør af l i lov nr. 147 af 15. april 1930

Læs mere

December Appendiks 2 Retningslinjer om anvendelse af ioniserende stråling i sundhedsvidenskabelige forsøg

December Appendiks 2 Retningslinjer om anvendelse af ioniserende stråling i sundhedsvidenskabelige forsøg December 2011 Appendiks 2 Retningslinjer om anvendelse af ioniserende stråling i sundhedsvidenskabelige forsøg Almindelige bestemmelser Enhver anvendelse af ioniserende stråling fra røntgenkilder eller

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Røntgenkilder lovgivning mv.

Røntgenkilder lovgivning mv. Røntgenkilder lovgivning mv. Anita Hougaard Statens Institut for Strålebeskyttelse 15. maj 2014 anj@sis.dk Hvem og hvad er SIS? Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Administration Persondosimetri Industri,

Læs mere

VEJLEDNING OM BRUG AF MOBILE APPARATER INDEHOLDENDE RADIOAKTIVE KILDER

VEJLEDNING OM BRUG AF MOBILE APPARATER INDEHOLDENDE RADIOAKTIVE KILDER VEJLEDNING OM BRUG AF MOBILE APPARATER INDEHOLDENDE RADIOAKTIVE KILDER 2007 Vejledning om mobile apparater indeholdende lukkede radioaktive kilder Redaktion Statens Institut for Strålehygiejne Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Forskrift for håndtering/bortskaffelse af radioaktivt affald.

Forskrift for håndtering/bortskaffelse af radioaktivt affald. Forskrift for håndtering/bortskaffelse af radioaktivt affald. De overordnede retningslinjer/regler for bortskaffelse af radioaktivt affald kan findes i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse 954 bilag 8. Denne

Læs mere

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1)

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Rules Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Business Rules Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl

Læs mere

Brush-up Strålehygiejne Radiokemi og cyklotron 23/11/2015

Brush-up Strålehygiejne Radiokemi og cyklotron 23/11/2015 Brush-up Strålehygiejne Radiokemi og cyklotron 23/11/2015 Dagens program 12 15-12 45 Frokost 12 45-13 30 Introduktion. Lynkursus. Diverse observationer, anbefalinger 13 30-14 10 Gruppearbejder 14 10-15

Læs mere

Forløbet består 4 fagtekster, 19 opgaver og 10 aktiviteter. Derudover er der Videnstjek.

Forløbet består 4 fagtekster, 19 opgaver og 10 aktiviteter. Derudover er der Videnstjek. Radioaktivitet Niveau: 9. klasse Varighed: 11 lektioner Præsentation: I forløbet Radioaktivitet arbejdes der med den naturlige og den menneskeskabte stråling. Der arbejdes endvidere med radioaktive stoffers

Læs mere

Business Rules Fejlbesked Kommentar

Business Rules Fejlbesked Kommentar Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Request- ValidateRequestRegi stration ( :1) Business Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl 1: Anmodning En

Læs mere

Maria Klitgaard. Hej Henrik. Mange tak for oplysningerne.

Maria Klitgaard. Hej Henrik. Mange tak for oplysningerne. Maria Klitgaard Fra: Sendt: 2. marts 2015 10:31 Til: 'Henrik NICOLAISEN' Cc: Preben NIELSEN; Maria Klitgaard; Rachel KEOWN Emne: SV: Anmodning om supplerende oplysninger - tilladelse til aflevering af

Læs mere

Grundlæggende om radioaktivitet, dosis og lovgivning. Thomas Levin Klausen Rigshospitalet 27 oktober 2005 og Oprindeligt: Søren Holm

Grundlæggende om radioaktivitet, dosis og lovgivning. Thomas Levin Klausen Rigshospitalet 27 oktober 2005 og Oprindeligt: Søren Holm Grundlæggende om radioaktivitet, dosis og lovgivning. Thomas Levin Klausen Rigshospitalet 27 oktober 2005 og Oprindeligt: Søren Holm To slags stråling: Partikler Fotoner (hvor kommer fotonerne fra?) Hvor

Læs mere

VEJLEDNING OM TRANSPORT AF RØGDETEKTORER INDEHOLDENDE RADIOAKTIVE STOFFER

VEJLEDNING OM TRANSPORT AF RØGDETEKTORER INDEHOLDENDE RADIOAKTIVE STOFFER VEJLEDNING OM TRANSPORT AF RØGDETEKTORER INDEHOLDENDE RADIOAKTIVE STOFFER 2005 Indhold 1 Indledning 1 2 Vejtransport 2 2.1 Erhvervsmæssig vejtransport af røgdetektorer af kategori 1 og 2 2 2.2 Privat vejtransport

Læs mere

Dosisovervågning af stråleudsatte arbejdstagere - Resultater for 2001

Dosisovervågning af stråleudsatte arbejdstagere - Resultater for 2001 Juni 2002 Dosisovervågning af stråleudsatte arbejdstagere - Resultater for 2001 Baggrund Løbende individuel dosisovervågning af arbejdstagere, som udsættes for ioniserende stråling som følge af deres arbejde

Læs mere

REGLER FOR BRUG AF IONISERENDE STRÅLING I UNDERVISNINGEN - I FOLKESKOLEN OG PÅ GYMNASIALE

REGLER FOR BRUG AF IONISERENDE STRÅLING I UNDERVISNINGEN - I FOLKESKOLEN OG PÅ GYMNASIALE SEPTEMBER 2015 REGLER FOR BRUG AF IONISERENDE STRÅLING I UNDERVISNINGEN - I FOLKESKOLEN OG PÅ GYMNASIALE UDDANNELSER REGLER FOR BRUG AF IONISERENDE STRÅLING I UNDERVISNINGEN - I FOLKESKOLEN OG PÅ GYMNASIALE

Læs mere

Strålings indvirkning på levende organismers levevilkår

Strålings indvirkning på levende organismers levevilkår Strålings indvirkning på levende organismers levevilkår Niveau: 7.-9. klasse Varighed: 8 lektioner Præsentation: I forløbet Strålingens indvirkning på levende organismer arbejdes der med, hvad bestråling

Læs mere

EN Requirements for measurement sections and sites and for the measurement objective, plan and report. EN 15259:2007. Martin R.

EN Requirements for measurement sections and sites and for the measurement objective, plan and report. EN 15259:2007. Martin R. EN 15259 Requirements for measurement sections and sites and for the measurement objective, plan and report. Martin R. Angelo EN15259 AF 2010 05 1 Indhold Standarden er primært for måleinstitutter, der

Læs mere

Notat. Det særlige affald - indhold af radioaktive stoffer, udbrænding og varmeudvikling. 1 Indledning. 2 Udbrænding af det særlige affald

Notat. Det særlige affald - indhold af radioaktive stoffer, udbrænding og varmeudvikling. 1 Indledning. 2 Udbrænding af det særlige affald Notat 12. november 2013 Ref/PHJ Sektionen for Strålings- og Nuklear Sikkerhed Det særlige affald - indhold af radioaktive stoffer, udbrænding og varmeudvikling 1 Indledning I Risøs Hot Cell anlæg blev

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 14, 2001 ROAGER KIRKE, TØNDER AMT Nationalmuseet og Den Antikvariske Samling i Ribe. Undersøgt af Orla Hylleberg Eriksen. NNU j.nr. A5712 Foto: P. Kristiansen,

Læs mere

Bekendtgørelse om dosisgrænser for ioniserende stråling

Bekendtgørelse om dosisgrænser for ioniserende stråling Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 823 af 31. oktober 1997 Bekendtgørelse om dosisgrænser for ioniserende stråling Indhold Kapitel side 1: Definitioner...2 2: Principper for begrænsning af doser...3

Læs mere

Hess Danmark Østergade 26B DK 1100 København K. Virksomheder J.nr. MST Ref. hebec/emibm 16. december 2016

Hess Danmark Østergade 26B DK 1100 København K. Virksomheder J.nr. MST Ref. hebec/emibm 16. december 2016 Hess Danmark Østergade 26B DK 1100 København K Virksomheder J.nr. MST-400-00011 Ref. hebec/emibm 16. december 2016 Generel tilladelse for Hess Danmark til anvendelse, udledning og anden bortskaffelse af

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Hvor mange neutroner og protoner er der i plutonium-isotopen

Hvor mange neutroner og protoner er der i plutonium-isotopen Atomet Tjek din viden om atomet. 3.1 4.1 Atommasse måles i Skriv navnene på partiklerne i atomet. Hvad angiver tallene i den kernefysiske skrivemåde? 4 2 He 13 6 Tegn atomkernen til kulstof-isotopen C.

Læs mere

Sammenligning af risikoen ved stråling og cigaretrygning

Sammenligning af risikoen ved stråling og cigaretrygning Sammenligning af risikoen ved stråling og cigaretrygning PER HEDEMANN JENSEN 1 Risiko Risiko er et udtryk for sandsynlighed for en uønsket hændelse. Sandsynligheden eller hyppigheden udtrykkes ved antallet

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

DONG-område Resten af landet

DONG-område Resten af landet TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af priser for BSA leveret via TDC s fibernet 1 Indledning traf fredag den 15. april 2011 LRAIC-prisafgørelse

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Præsentation 3: Er nanomaterialer en risiko for arbejdstagerens sikkerhed og sundhed? www.nanodiode.eu

Præsentation 3: Er nanomaterialer en risiko for arbejdstagerens sikkerhed og sundhed? www.nanodiode.eu Præsentation 3: Er nanomaterialer en risiko for arbejdstagerens sikkerhed og sundhed? www.nanodiode.eu Identificerede sundhedskonsekvenser indtil nu Nanomaterialer kan trænge længere ind i den menneskelige

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Agenda Semco Maritime forretningen Vækst via internationalisering Fremtidig vækststrategi Konsekvenser

Læs mere

Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx. xxx 2015 om ioniserende stråling og strålebeskyttelse. Kapitel 1 Anvendelsesområde

Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx. xxx 2015 om ioniserende stråling og strålebeskyttelse. Kapitel 1 Anvendelsesområde 26. maj 2015 EM 2015/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx. xxx 2015 om ioniserende stråling og strålebeskyttelse Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Denne lov finder anvendelse på brug af og udsættelse

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC.

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC. Annex I English wording to be implemented SmPC The texts of the 3 rd revision of the Core SPC for HRT products, as published on the CMD(h) website, should be included in the SmPC. Where a statement in

Læs mere

SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN

SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN EU-UDBUD NR. 2016/S 089-156404 (Version 5 af 1. juni 2016) Page 1 of 6 1 ESPD, Teknisk og faglig formåen I ESPD punkt IV,

Læs mere

Strålehygiejne, dosimetri, Beredskabsplan og dekontaminering

Strålehygiejne, dosimetri, Beredskabsplan og dekontaminering Strålehygiejne, dosimetri, Beredskabsplan og dekontaminering Thomas Levin Klausen Ansvarlig fysiker Department of Clinical Physiology, Nuclear Medicine & PET Rigshospitalet, University of Copenhagen Denmark

Læs mere

Sundhedsrisiko ved radon

Sundhedsrisiko ved radon Sundhedsrisiko ved radon David Ulfbeck Strålebeskyttelse i Sundhedsstyrelsen (SIS) 30. august, 2016 Oversigt Radon FAQ Radon og Radonudsættelse Sundhedsrisiko Summering Radon FAQ Epidemiologiske studier

Læs mere

VEJLEDNING OM STRÅLEBESKYTTELSE VED ARBEJDE MED ÅBNE RADIOAKTIVE KILDER

VEJLEDNING OM STRÅLEBESKYTTELSE VED ARBEJDE MED ÅBNE RADIOAKTIVE KILDER VEJLEDNING OM STRÅLEBESKYTTELSE VED ARBEJDE MED ÅBNE RADIOAKTIVE KILDER 2005 Vejledning om strålebeskyttelse ved arbejde med åbne radioaktive kilder Redaktion Statens Institut for Strålehygiejne Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Dosis og dosisberegninger

Dosis og dosisberegninger Dosis og dosisberegninger Forskellige dosisbegreber Røntgenstråling er ioniserende elektromagnetisk stråling. Når røntgenstråling propagerer gennem et materiale, vil vekselvirkningen mellem strålingen

Læs mere

Dokumentation af produktionsudstyr til fødevarer

Dokumentation af produktionsudstyr til fødevarer Dokumentation af produktionsudstyr til fødevarer Fødevarekontaktmaterialer (og maskinsikkerhed) IDA 21. marts 2017 Chefkonsulent Jens Sinding Dokumentation i forhold til hvad? Relevante materialer med

Læs mere

Decommissioning Development Project in Esbjerg. Foredrag hos Skibsteknisk Selskab By Peter Blach, Offshore Center Danmark

Decommissioning Development Project in Esbjerg. Foredrag hos Skibsteknisk Selskab By Peter Blach, Offshore Center Danmark Decommissioning Development Project in Esbjerg Foredrag hos Skibsteknisk Selskab By Peter Blach, Offshore Center Danmark 1 Background More than 7000 off-shore constructions world wide More than 600 off-shore

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Vejledning om reaktioner hos patienter efter langvarig røntgengennemlysning

Vejledning om reaktioner hos patienter efter langvarig røntgengennemlysning Vejledning om reaktioner hos patienter efter langvarig røntgengennemlysning Statens Institut for Strålebeskyttelse Knapholm 7-2730 Herlev 2000 Vejledning om reaktioner hos patienter efter langvarig røntgengennemlysning

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

Learnings from the implementation of Epic

Learnings from the implementation of Epic Learnings from the implementation of Epic Appendix Picture from Region H (2016) A thesis report by: Oliver Metcalf-Rinaldo, oliv@itu.dk Stephan Mosko Jensen, smos@itu.dk Appendix - Table of content Appendix

Læs mere

Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells

Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells Sundhedsstyrelsen godkender hermed, at: The Danish Health

Læs mere

FØDEVARE EGNEDE PLASTPOSER, SAMT EMBALLAGE FOLIER.

FØDEVARE EGNEDE PLASTPOSER, SAMT EMBALLAGE FOLIER. FØDEVARE EGNEDE PLASTPOSER, SAMT EMBALLAGE FOLIER. N.H. Emballage A/S fremstiller plastposer samt emballagefolier til emballering af fødevarer. Den primære produktion af plastposer bestemt til direkte

Læs mere

Danish Technology Center Denmark

Danish Technology Center Denmark Danish Technology Center Denmark INDUSTRIAL Wastewater Treatment Systems A B C FiltraCon Filtration Systems FiltraSep Separation Filtration Systems FiltraFlo Filtration Flotation Systems APPLICATION

Læs mere

Måling af niveau og densitet med radioaktiv stråling.

Måling af niveau og densitet med radioaktiv stråling. www.insatech.com Det radiometriske måleprincip Fordele ved det radiometriske system: Sikker og pålidelig måling Berøringsløs måling Minimal vedligeholdelse Ingen bevægelige dele Uafhængig af ændringer

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Tidevandstabeller for danske farvande. Tide tables for Danish waters

Tidevandstabeller for danske farvande. Tide tables for Danish waters devandstabeller for danske farvande de tables for anish waters 0 Indhold ontents - orklaring til tabeller Explanation of tables Havnefortegnelse ist of ports - Tabeller for høj- og lavvandstidspunkter

Læs mere

Strålingsintensitet I = Hvor I = intensiteten PS = effekten hvormed strålingen rammer en given flade S AS = arealet af fladen

Strålingsintensitet I = Hvor I = intensiteten PS = effekten hvormed strålingen rammer en given flade S AS = arealet af fladen Strålingsintensitet Skal det fx afgøres hvor skadelig en given radioaktiv stråling er, er det ikke i sig selv relevant at kende aktiviteten af kilden til strålingen. Kilden kan være langt væk eller indkapslet,

Læs mere

Bortskaffelse af radioaktivt affald August Krogh Bygningen (AKB)

Bortskaffelse af radioaktivt affald August Krogh Bygningen (AKB) August Krogh Bygningen (AKB) fælles regler for Institut for IdrætFI/AHF og Biologisk Institut i Side 1 af 12 Disse regler er senest revideret i januar 2007, og justeret efterfølgende i juni 2008. Reglerne

Læs mere

Undersøgelse af radioaktiv forurening på landjorden ved Thule og vurdering af stråledoser

Undersøgelse af radioaktiv forurening på landjorden ved Thule og vurdering af stråledoser S und h eds st yr elsen Statens Institut for Strålebeskyttelse Undersøgelse af radioaktiv forurening på landjorden ved Thule og vurdering af stråledoser 2 0 1 1 Undersøgelse af radioaktiv forurening på

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Orientering om kosmisk stråling Juni 2012

Orientering om kosmisk stråling Juni 2012 Orientering om kosmisk stråling Juni 2012 Kosmisk stråling dannes i universets stjerner og udgør et strålingsfelt, der hele tiden omgiver Jorden. På grund af atmosfærens skærmende virkning er strålingen

Læs mere

Statens Institut for Strålehygiejne Knapholm 7 2730 Herlev

Statens Institut for Strålehygiejne Knapholm 7 2730 Herlev Vejledning om strålebeskyttelse ved arbejde med åbne radioaktive kilder Statens Institut for Strålehygiejne Knapholm 7 2730 Herlev 2001 Strålebeskyttelse ved arbejde med åbne radioaktive kilder, 2001 1

Læs mere

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Indsæt nyt billede: Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Anita Fjelsted - Danish EPA Ministry of the Environment 27 May 2015 - STERF The Danish Environmental Protection Agency 450 employees

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission 5 Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Dosisovervågning af stråleudsatte arbejdstagere Resultater for 2007

Dosisovervågning af stråleudsatte arbejdstagere Resultater for 2007 Juni 2008 ISSN: 1901-4848 Dosisovervågning af stråleudsatte arbejdstagere Resultater for 2007 Baggrund Løbende individuel dosisovervågning af arbejdstagere, som udsættes for ioniserende stråling som følge

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om dosisgrænser for ioniserende stråling

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om dosisgrænser for ioniserende stråling BEK nr 1213 af 26/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 1-5010-167/1 Senere ændringer

Læs mere

Dosisovervågning af stråleudsatte arbejdstagere Resultater for 2012

Dosisovervågning af stråleudsatte arbejdstagere Resultater for 2012 ISSN: 1901-4848 Dosisovervågning af stråleudsatte arbejdstagere Resultater for 2012 Introduktion I Danmark udsættes visse arbejdstagere undertiden for ioniserende stråling, typisk i forbindelse med arbejde

Læs mere

EA evaluering af DANAK Maj Erik Øhlenschlæger, DANAK april 2016

EA evaluering af DANAK Maj Erik Øhlenschlæger, DANAK april 2016 EA evaluering af DANAK Maj 2016 Erik Øhlenschlæger, DANAK april 2016 1 Omfang af peer evaluering for laboratorieområdet - 2 prøvningslaboratorier (1 aflyst pga. sygdom) - 2 kalibreringslaboratorier - 1

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

TEORETISKE MÅL FOR EMNET:

TEORETISKE MÅL FOR EMNET: TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Kende forskel på grundstof, ion og isotop samt kunne redegøre for, hvori forskellene består Kende de forskellige strålingstyper (α, β, γ og evt. ε) samt kunne redegøre for, hvori

Læs mere

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Mandat Vejledning 2013.03.15 Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Tilknyttet dokumentation... 3 1.2 Kontakt til Nets... 3 2. Krav til SEPA

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Ulla Lund og Stine Kjær Ottsen, Referencelaboratoriet

Læs mere

Venlig hilsen. Martin Næsby Direktør. Side 2/8

Venlig hilsen. Martin Næsby Direktør. Side 2/8 Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Att: Vibeke Nilsson Levi 11. november 2013 HØRINGSSVAR TIL UDKAST TIL BEKENDTGØRELSE OM INDSENDELSE AF OPLYSNINGER OM INDVINDING (PRODUKTION) AF KULBRINTER

Læs mere

Udvikling indenfor offshore standardisering og relateret udvikligsarbejde

Udvikling indenfor offshore standardisering og relateret udvikligsarbejde DANWEA - Ebeltoft - 27-28. november 2003 Udvikling indenfor offshore standardisering og relateret udvikligsarbejde Sten Frandsen Forskningscenter RISØ Nogle uafklarede emner i forb. med: Design basis for

Læs mere

Statens Institut for Strålehygiejne Knapholm 7 2730 Herlev

Statens Institut for Strålehygiejne Knapholm 7 2730 Herlev Strålehygiejne og røntgenstråling Statens Institut for Strålehygiejne Knapholm 7 2730 Herlev 1998 Strålehygiejne og røntgenstråling Indholdsfortegnelse Røntgenstråling...1 Røntgenstrålers egenskab...2

Læs mere

Opdagelsen af radioaktivitet

Opdagelsen af radioaktivitet Opdagelsen af radioaktivitet I 1896 opdagede franskmanden Henri Becquerel, at mineraler bestående af Uransalte udsendte en usynlig stråling, der kunne påvirke de lysfølsomme plader, der anvendtes til fotografering,

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Hermed afrapportering som aftalt. Vi henviser i øvrigt til vores mail til Jer den 6/11 2008.

Hermed afrapportering som aftalt. Vi henviser i øvrigt til vores mail til Jer den 6/11 2008. Page 1 of 2 Jens Tjagvad From: To: Sent: 12. november 2008 20:56 Attach: ABS13_final.xls Subject: registrering af asbest i ABS13 Hej Jens. Hermed afrapportering

Læs mere

Appendiks B. Relevante institutioner i forbindelse med Strålebeskyttelse

Appendiks B. Relevante institutioner i forbindelse med Strålebeskyttelse Appendiks B Relevante institutioner i forbindelse med Strålebeskyttelse Sundhedsstyrelsen Statens Institut for strålehygiejne Dato: 11. februar 2005 Nedenfor findes en beskrivelse af internationale organisationer,

Læs mere

KALK- OG TEGLVÆRKSFORENINGEN. CPR Sustainable Construction

KALK- OG TEGLVÆRKSFORENINGEN. CPR Sustainable Construction CPR Sustainable Construction 1 Tommy Bisgaard - Direktør i Kalk- og Teglværksforeningen - Formand for DS 417 (CEN TC350 & 351) - Formand for miljøkomiteen i TBE & CU (keramiske industrier i Europa) - Medlem

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0593 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0593 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0593 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 1. december 2011 Kontor: Statens Institut for Strålebeskyttelse J.nr.: 1-5010-4/1 Sagsbeh.: ku Grund-

Læs mere

Dosisovervågning af stråleudsatte arbejdstagere - Resultater for 2002

Dosisovervågning af stråleudsatte arbejdstagere - Resultater for 2002 Juni 2003 Dosisovervågning af stråleudsatte arbejdstagere - Resultater for 2002 Baggrund Løbende individuel dosisovervågning af arbejdstagere, som udsættes for ioniserende stråling som følge af deres arbejde

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Til: Brugere af Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer mv.

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Statistik for MPH: 7

Statistik for MPH: 7 Statistik for MPH: 7 3. november 2011 www.biostat.ku.dk/~pka/mph11 Attributable risk, bestemmelse af stikprøvestørrelse (Silva: 333-365, 381-383) Per Kragh Andersen 1 Fra den 6. uges statistikundervisning:

Læs mere

Green Passenger Ferries

Green Passenger Ferries - Your professional maritime partner Faaborg Værft A/S Værftsvej 7, DK-5600 Faaborg, Tlf: +45 62 61 21 10 www.faaborg-vaerft.dk, fv@faaborg-vaerft.dk Sjövägen delivered to Ballerina AB located in Stockholm,

Læs mere

Kalibrering af Vejeceller og Flowmålere i processen INSA 1 / 48

Kalibrering af Vejeceller og Flowmålere i processen INSA 1 / 48 Kalibrering af Vejeceller og Flowmålere i processen INSA 1 / 48 INSA 2 / 48 Hvordan man bygger en flowvogn Målsætning: at udnytte tidligere erfaringer med bygning af flowvogne. Fokus på kompakt design

Læs mere

Informationsteknologi Åben distribueret databehandling Referencemodel: Arkitektonisk semantik Tillæg 1: Computerbaserede formler

Informationsteknologi Åben distribueret databehandling Referencemodel: Arkitektonisk semantik Tillæg 1: Computerbaserede formler Dansk Standard Tillæg DS/ISO/IEC 10746-4/Amd.1 1. udgave 2002-06-04 Informationsteknologi Åben distribueret databehandling Referencemodel: Arkitektonisk semantik Tillæg 1: Computerbaserede formler Information

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Farlige kemikalier i offshore-branchen kan udpeges. Internationalt samarbejde. Vurdering af offshore-kemikalier

Farlige kemikalier i offshore-branchen kan udpeges. Internationalt samarbejde. Vurdering af offshore-kemikalier Farlige kemikalier i offshore-branchen kan udpeges Der anvendes årligt omkring en million tons kemikalier ved offshore-aktiviteterne i Nordsøen, hvoraf omkring 50.000 tons anvendes i den danske del. Der

Læs mere

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating DK GH Skiftespor Varenr.: 55395 90 højre 55396 90 venstre 55407 90º højre med coating 55408 90º venstre med coating 553991 60º højre 553995 60º venstre 551058 60º højre med coating 551059 60º venstre med

Læs mere