VEJLEDNING OM HÅNDTERING AF NORM FRA OLIE- OG GASINDUSTRIEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJLEDNING OM HÅNDTERING AF NORM FRA OLIE- OG GASINDUSTRIEN"

Transkript

1 VEJLEDNING OM HÅNDTERING AF NORM FRA OLIE- OG GASINDUSTRIEN 2005

2 Vejledning om håndtering af NORM fra olie- og gasindustrien, 2. udgave Redaktion Statens Institut for Strålehygiejne Sundhedsstyrelsen Knapholm Herlev Emneord: norm, undtagelsesniveauer, ospar. Sprog: Dansk URL: Version: 2 Versionsdato: 28. september 2005 ISBN trykt udgave: ISBN elektronisk udgave: Format: pdf Pris: 0, Udgivet af: Sundhedsstyrelsen, september

3 Indhold 1 Forord 1 2 Definitioner 1 3 Tilladelse til håndtering af NORM Tilladelse Ansøgning til SIS 3 4 Betingelser for tilladelse til håndtering af NORM Ansvarsforhold Krav til den fagligt ansvarlige leder 4 5 Betingelser for håndtering af NORM 5 6 Rapportering til SIS Rapportering Udledning til havet Produceret NORM med aktivitetskoncentrationer 7 over undtagelsesniveauet 7 Opbevaring af NORM 8 8 Bortskaffelse af NORM 8 9 Yderligere oplysninger Bekendtgørelser, vejledninger m.v Transport Rådgivning om strålebeskyttelse 9 10 Ordforklaringer Litteratur 12 Bilag 1 NORM 13 Bilag 2 Radioaktivitet og sundhedsricisi 14 Bilag 3 Instrumenter til måling af NORM og måleprincipper 17 Bilag 4 Rapportering for udledning af radioaktive stoffer til OSPAR 20 Bilag 5 Skema til rapportering til SIS 24

4 1 Forord Anden udgave af denne vejledning udgives som opfølgning på Danmarks forpligtelser i henhold til afrapporteringsprocedure fra OSPAR som blev vedtaget på OSPAR kommissionsmødet 27. juni - 1. juli 2005 (RSC 05/21/1-E, Annex 13, se bilag 4 og litteraturliste). Retningslinierne fra OSPAR betyder, at der skal rapporteres om alle udledninger af radioaktive stoffer til Nordsøen. Dette inkluderer naturligt forekommende radioaktive stoffer fra produceret vand og descaling procedurer og ikke-naturlige radioaktive stoffer anvendt til tracerforsøg offshore. De danske operatører i Nordsøen vil fremover være forpligtede til at udtage prøver af udledt materiale og til at få dem analyseret for indhold af radioaktive stoffer. Endelig rapportering til OSPAR står Statens Institut for Strålehygiejne (SIS) for i samarbejde med Miljøstyrelsen. Alle retningslinier og anbefalinger fra OSPAR kan findes på Denne vejledning opstiller desuden ansvar og myndighedskrav for sikker håndtering af NORM i den danske olie- og gasindustri. Vejledningen er gældende for samtlige olie- og gasselskaber, servicefirmaer samt andre, der håndterer NORM på land, på skibe eller på havanlæggene på dansk sokkel, og hvor der kræves tilladelse fra SIS i henhold til Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 192 af 2. april 2002 om undtagelsesregler fra lov om brug m.v. af radioaktive stoffer. 2 Definitioner NORM: Naturligt forekommende radioaktivt materiale eller på engelsk»naturally Occurring Radioactive Material«. NORM er betegnelsen for materialer med et forhøjet indhold af naturligt forekommende radioaktive stoffer. I den efterfølgende tekst anvendes betegnelsen NORM om alle materialer, som har et forhøjet indhold af naturlig radioaktivitet. Undtagelsesniveau: Niveauet angiver, hvornår et radioaktivt stof er undtaget fra det generelle krav om tilladelse fra SIS. Undtagelsesniveauer for NORM udtrykkes i aktivitetskoncentration af et radioaktivt stof. Ord i kursiv er forklaret i kapitel 10. VEJLEDNING OM HÅNDTERING AF NORM FRA OLIE- OG GASINDUSTRIEN 1

5 3 Tilladelse til håndtering og opbevaring af NORM 3.1 Tilladelse Håndtering og opbevaring af NORM kræver tilladelse fra SIS, hvis materialet indeholder radionuklider med aktivitetskoncentrationer større end undtagelsesniveauerne i tabel 1. Håndteres der NORM indeholdende en blanding af flere naturlige radionuklider, kræves der ligeledes tilladelse fra SIS, hvis følgende betingelse ikke kan overholdes: k C C k U, k 1 hvor C k C U,k er aktivitetskoncentrationen af radionuklid k er undtagelseskoncentrationen i tabel 1 for radionuklid k Tabel 1 Undtagelsesniveauer for naturligt forekommende radionuklider i NORM Radionuklid Koncentration (Bq/g) Ra-226 0,5 Ra Po Pb I tabellen er angivet undtagelsesniveauerne for de radionuklider, som er mest almindelige i NORM sammenhæng. Undtagelsesniveauer for andre radionuklider kan oplyses ved henvendelse til SIS. Måleprincipper og instrumenter til måling af NORM er beskrevet i bilag 3. 2 VEJLEDNING OM HÅNDTERING AF NORM FRA OLIE- OG GASINDUSTRIEN

6 3.2 Ansøgning til SIS Ansøgning om tilladelse til håndtering af NORM skal indsendes til Statens Institut for Strålehygiejne, Knapholm 7, 2730 Herlev. Ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger: Navn og adresse på firma/institution. Navn på den fagligt ansvarlige leder. Beskrivelse af den fagligt ansvarlige leders kvalifikationer, uddannelse og praktiske erfaringer, som er relevante for arbejdet med NORM. Navn på anlæg hvor NORM kan forekomme samt en kort beskrivelse af processer, der fører til dannelse af NORM. Forventede årlige produktion af NORM fra pågældende anlæg. Relevante arbejdsprocedurer for håndtering af NORM. Angivelse og tegning af opbevaringssted for NORM. VEJLEDNING OM HÅNDTERING AF NORM FRA OLIE- OG GASINDUSTRIEN 3

7 4 Betingelser for tilladelse til håndtering af NORM 4.1 Ansvarsforhold Virksomheden/institutionen (arbejdsgiveren) skal sørge for, at enhver håndtering og opbevaring af NORM sker i overensstemmelse med følgende retningslinier: at der er udpeget og godkendt en fagligt ansvarlig leder for håndtering af NORM at SIS har godkendt en ny fagligt ansvarlig leder, inden den fagligt ansvarlige leders fratrædelse. 4.2 Krav til den fagligt ansvarlige leder Den fagligt ansvarlige leder skal have grundlæggende kendskab til radioaktivitet og stråling, praktisk strålebeskyttelse og dansk lovgivning på området. Vedkommende skal kunne udmåle og vurdere strålingsforholdene og om nødvendigt iværksætte passende strålebeskyttelsesforanstaltninger. Den fagligt ansvarlige leder skal sørge for, at der ved håndtering af NORM kun beskæftiges personer, som er instrueret i arbejdet og i den risiko, der er forbundet hermed, og om de sikkerhedsforanstaltninger, der skal træffes til forebyggelse af sådanne risici. Den fagligt ansvarlige leder skal sørge for, at der til arbejdet findes relevante måleinstrumenter og afskærmningsudstyr m.v. og skal påse, at dette anvendes korrekt. Måleinstrumenterne skal kontrolleres og kalibreres regelmæssigt. 4 VEJLEDNING OM HÅNDTERING AF NORM FRA OLIE- OG GASINDUSTRIEN

8 5 Betingelser for håndtering af NORM Til arbejde, der kan involvere håndtering af NORM, skal der udarbejdes dækkende skriftlige arbejdsprocedurer. Arbejdsprocedurerne skal som minimum indeholde oplysninger om: 1. Sikker håndtering af NORM, personligt strålebeskyttelsesudstyr, herunder oplysninger om forholdsregler ved udsættelse for støv, der indeholder NORM. 2. Dosisovervågning. 3. Kontrolmålinger for dosishastighed og radioaktivitet med egnet monitor. 4. Procedurer for opfølgning på kontrolmålingerne, herunder vejledning i udtagning af repræsentative prøver til analyser for aktivitetskoncentration. 5. Særlige forholdsregler for arbejdspladser, hvor dosishastigheden overstiger 7,5 µsv/h (afspærres for uvedkommende, kontakt SIS for vurdering og aftale om videre foranstaltninger). 6. Dosishastigheden på faste arbejdspladser må ikke overstige 2,5 µsv/h. 7. Behandling, opbevaring, transport og bortskaffelse af NORM. VEJLEDNING OM HÅNDTERING AF NORM FRA OLIE- OG GASINDUSTRIEN 5

9 6 Rapportering til SIS 6.1 Rapportering Rapporteringen fra NORM producenterne til SIS falder i 2 dele: 1. Udledning til Nordsøen, Skagerrak og Kattegat. Alt skal rapporteres uanset aktivitetskoncentrationen. Disse data danner grundlag for rapportering til OSPAR. SIS sørger for den videre rapportering af data. Nærmere oplysninger om rapporteringskravene findes i bilag NORM, hvor aktiviteten overstiger undtagelsesniveauet i tabel 1. Bortskaffelsen af dette kræver tilladelse fra SIS. Der skal føres protokol over måleresultaterne, og disse skal til enhver tid være tilgængelige for SIS. Der skal hvert år pr. 1. maj indsendes en rapport til SIS indeholdende resultaterne af alle relevante målinger samt en opgørelse over den samlede mængde NORM, der er håndteret det foregående år. Første rapport med data for 2006 skal være SIS i hænde senest 1. maj Måleprincipper og krav til målingerne er beskrevet i bilag Udledning til havet For udledning af radioaktive stoffer til Nordsøen, Skagerrak og Kattegat skal rapporteringen følge retningslinierne fra OSPAR som angivet i»revised reporting procedures for discharges of radioactive substances from non-nuclear sectors«(rsc 05/13/1, Annex 6). I bilag 4 er vist den del af retningslinierne, der vedrører rapportering fra olieog gasindustrien. Det fremgår af bilag 4, at der skal udtages prøver af produceret vand hvert kvartal. Derudover skal der måles på alle udledninger til Nordsøen fra offshore installationer, som er omfattet af OSPAR anbefalingerne (2001/1, se litteraturliste). Samlet inkluderer OSPAR rapporteringen: Produceret vand: til rapportering af udledningsdata fra produceret vand kan man anvende det i bilag 5 viste rapporteringsskema. Udledning af vand fra descaling operationer: scale fra descaling operationer offshore kan ikke håndteres/bortskaffes uden tilladelse fra SIS, hvis aktivitetskoncentration overstiger undtagelsesniveauerne. Radionuklider fra tracerforsøg (tracerforsøg forudsætter en tilladelse fra SIS). 6 VEJLEDNING OM HÅNDTERING AF NORM FRA OLIE- OG GASINDUSTRIEN

10 6.3 Produceret NORM med aktivitetskoncentrationer over undtagelsesniveauet Der skal måles på alt indsamlet NORM, som produceres under vedligeholdelseskampagner og lignende. NORM med aktivitetskoncentration over undtagelsesniveauet skal registreres, og arbejdet kræver en tilladelse fra SIS. Der skal til enhver tid foreligge en optegnelse over virksomhedens produktion af NORM og den mængde, som er i virksomhedens besiddelse (se kapitel 7). VEJLEDNING OM HÅNDTERING AF NORM FRA OLIE- OG GASINDUSTRIEN 7

11 7 Opbevaring af NORM Hvis virksomheden opbevarer NORM midlertidigt, skal opbevaringspladsen for NORM som minimum opfylde følgende krav: Opbevaringsstedet skal placeres inden for et område med adgangskontrol for at forhindre uvedkommende i at få adgang til stedet. Selve opbevaringsstedet skal være hegnet ind, og der må på ydersiden af hegnet ikke være højere dosishastigheder end 7,5 µsv/h. Opbevaringsstedet skal være tydeligt mærket med advarselsskilt for ioniserende stråling (Dansk Standard og 734.2) suppleret med teksten»radioaktivitet«. Affaldsbeholderne skal sikres mod nedbør og korrosion. Beholdere af metal må ikke anvendes. Der skal føres optegnelser over oprindelsen af NORM på opbevaringspladsen (dato, type og installation). På hver tønde skal der anføres dosishastighed, som målt uden på tønden. SIS skal kunne besigtige opbevaringsstedet til hver en tid. 8 Bortskaffelse af NORM Bortskaffelse af NORM med aktivitetskoncentrationer større end undtagelsesniveauerne i tabel 1 kræver tilladelse fra SIS. Udledning af stoffer og materialer fra et havanlæg kræver desuden tilladelse fra Miljøstyrelsen. 8 VEJLEDNING OM HÅNDTERING AF NORM FRA OLIE- OG GASINDUSTRIEN

12 9 Yderligere oplysninger 9.1 Bekendtgørelser, vejledninger m.v. Lov nr. 94 af 31. marts 1953 om brug m.v. af radioaktive stoffer ændret ved lov nr. 369 af 6. juni Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 192 af 2. april 2002 om undtagelsesregler fra lov om brug m.v. af radioaktive stoffer. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 574 af 20. november 1975 om sikkerhedsforanstaltninger ved brug m.v. af radioaktive stoffer. Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 823 af 31. oktober 1997 om dosisgrænser for ioniserende stråling. Miljøstyrelsen skal godkende en eventuel udledning af stoffer og materialer fra en offshoreinstallation i medfør af Havmiljøloven (lov nr. 476 af 30. juni 1993) med tilhørende bekendtgørelser. 9.2 Transport Ved transport af NORM skal gældende regler for transport af radioaktive stoffer overholdes (http://www.sis.dk/love_regler/index_transport.asp). NORM er kun omfattet af transportbestemmelserne, hvis aktivitetskoncentrationen overstiger definerede niveauer i bestemmelserne. Disse transportniveauer er højere end de i tabel 1 angivne undtagelsesniveauer. 9.3 Rådgivning om strålebeskyttelse Statens Institut for Strålehygiejne Tlf (kl ) Knapholm 7 Fax Herlev E-post SIS døgnvagt Tlf Carsten Israelson Tlf E-post VEJLEDNING OM HÅNDTERING AF NORM FRA OLIE- OG GASINDUSTRIEN 9

13 10 Ordforklaringer Aktivitetskoncentration: Alfastråling: Koncentrationen af et radionuklid i et materiale. Angives i Bq/g. Består af heliumkerne (2 protoner, 2 neutroner). Alfastråling har en meget lille rækkevidde i fast stof. Becquerel (Bq): Betastråling: Dosiskoefficient: Fagligt ansvarlig leder: Gammastråling: Ioniserende stråling: µsv/h: OSPAR: Radionuklid: Måleenhed for radioaktivitet. 1 Bq er ét radioaktivt henfald pr. sekund. Den gamle enhed er curie (Ci). 1 mci = 37 MBq. Består af elektroner som udsendes ved et radioaktivt henfald. Betapartikler har en lille gennemtrængelighed i fast stof. Den akkumulerede effektive dosis ved spisning eller indånding af 1 Bq af et bestemt radionuklid. Angives som Sv/Bq. (Radiation Protection Officer). Betegnelsen for den person, der er ansvarlig over for myndighederne (Statens Institut for Strålehygiejne). Elektromagnetiske stråling som udsendes ved et radioaktivt henfald. Gammastråling med høj energi har en høj gennemtrængelighed. Ioniserende stråling er fællesbetegnelsen for røntgenstråling og stråling fra radioaktive stoffer (alfa-, beta- og gammastråling) samt bl.a. neutron og protonstråling. Betegnelsen ioniserende kommer af, at strålingen er så energirig, at der frembringes elektriske ladninger (ioner) ved absorption i et materiale. µsv pr. time (mikrosivert pr. time). Enhed for dosishastighed. 1 µsv/h = 0,001 msv/h. Konventionen for beskyttelse af det marine miljø i Nordøstatlanten (OSPAR konventionen) blev indgået på et Ministermøde om Oslo og Paris konventionerne i Paris 22. september Yderligere oplysninger kan findes på Ustabil atomkerne, der henfalder under udsendelse af ioniserende stråling. 10 VEJLEDNING OM HÅNDTERING AF NORM FRA OLIE- OG GASINDUSTRIEN

14 Sekulær ligevægt: Sievert (Sv): SIS: Når aktiviteten af datternuklidet er den samme som for modernuklidet. Sekulær (varig) ligevægt opstår efter nogen tid i en henfaldsserie såfremt datternuklidet har meget kortere halveringstid end modernuklidet. SI enheden for effektiv dosis og ækvivalent dosis (svarende til 1 J/kg). 1 Sv = 1000 msv = µsv. Statens Institut for Strålehygiejne (SIS) er et institut under Sundhedsstyrelsen. SIS er organiseret i tre tilsynssektioner og ét persondosimetrilaboratorium. Tilsyn med NORM udføres af radioaktivitetstilsynet. VEJLEDNING OM HÅNDTERING AF NORM FRA OLIE- OG GASINDUSTRIEN 11

15 11 Litteratur European Commission: Establishment of reference levels for regulatory control of workplaces where materials are processed which contain enhanced levels of naturallyoccuring radionuclides. Radiation Protection 107, European Commission: Practical use of the concepts of clearance and exemption, Part I, Guidance on general clearance levels for practices. Radiation Protection 122, IAEA Safety Report: Radiation and waste safety in the oil and gas industry, (draft) Lysebo, I., Tufto, P.: Håndtering av radioaktive avleiringer i olje- og gassproduktion i Norge, Storbritania og Nederland. StrålevernRapport 1999:2. Oljeindustriens Landsforening (OLF): Arbeid med lavradioaktive avleiringer og kontaminerte gjenstander, Retningslinjer, OSPAR, 2005: Revised reporting procedures for discharges of radioactive substances from non-nuclear sectors, Ref. 3.7, RSC 05/13/1, Annex 6. OSPAR,2001: OSPAR Recommendation 2001/1 for the Management of Produced Water from Offshore Installations. Rajaretnam, G., Spitz, H.B.: Effect of leachability on environmental risk assessment for naturally occurring radioactive materials in petroleum oil fields. Health Physics 78: , Ramsøy, T., Backe, S., Bjørnstad, T., Raaum, A., Strålberg, E.: Forekomst av lavradioaktive blyavleiringer i petroleumsindustrien. Nordic Society for Radiation Protection 12th ordinary meeting August 1999, Skagen Denmark, Proceedings: , Wilson, A.J., Scott, L.M.: Characterization of radioactive petroleum piping scale with an evaluation of subsequent land contamination. Health Physics 63: , VEJLEDNING OM HÅNDTERING AF NORM FRA OLIE- OG GASINDUSTRIEN

16 Bilag 1 NORM Det er vigtigt at identificere NORM, så strålingen herfra ikke indebærer risiko for skader på mennesker og miljø. Der er normalt hensigtsmæssigt at skelne mellem 3 hovedtyper af NORM: 1. Scale er hårde belægninger, der aflejres og efterfølgende sætter sig fast på indersiden af rør, tanke og andet produktionsudstyr. Scale kan bestå af alle slags karbonater, sulfater, silikater, korrosionsprodukter og olierester. 2. Sludge er bløde, delvis vandmættede sedimenter, der som regel kan tømmes direkte ud af tanke og sandtraps. Desuden kan tynde belægninger eller film af radioaktivt sludge indeholdende Po-210 forekomme på den våde del af gaspro duktionsanlæg og i forbindelse med anden forarbejdning af olie og gas. 3. Produceret vand består af formationsvand fra et reservoir. Hvis havvand er injiceret kan det bryde igennem og forekomme i det producerede vand. NORM omtales også som materiale med:»low Specific Activity«(LSA), og man møder ofte betegnelsen LSA scale. Betegnelsen TENORM (Technically Enhanced Naturally Occurring Radioactive Material) anvendes ligeledes for NORM. Radioaktive aflejringer opstår i forbindelse med olie- og gasproduktion, når vand fra reservoiret blander sig med injiceret vand. Under faldende tryk kan radioaktive aflejringer udfældes som scale på indersiden af rør, tanke og andet produktionsudstyr. De radioaktive stoffer i NORM, stammer alle fra uran- og thorium henfaldsserierne. Problemer med NORM kan ændre sig meget gennem det enkelte olie-gasfelts levetid. Blandingen af formationsvand og injiceret havvand har en tendens til at danne scale. Specielt skal man være opmærksom på ændring i forbindelse med»breakthrough«. Injektion af havvand bevirker, at den kemiske ligevægt i reservoiret kan ændres med udfældning af mineraler til følge. VEJLEDNING OM HÅNDTERING AF NORM FRA OLIE- OG GASINDUSTRIEN 13

17 Bilag 2 Radioaktivitet og sundhedsrisici NORM kan indeholde naturlige radioaktive stoffer, der udsender henholdsvis alfa-, beta- og gammastråling. Alfastrålingen forekommer, når en radioaktiv atomkerne udsender heliumkerner. Betastråling er udsendelse af elektroner, mens gammastråling er elektromagnetisk stråling. Alle strålingstyper kan have energier fra nogle få kiloelektronvolt (kev) op til flere mega-elektronvolt (MeV). Beta- og gammastrålingen, der udsendes fra naturlige radioaktive stoffer, giver normalt ikke anledning til iværksættelse af særlige strålebekyttelsesforanstaltninger. Alfastrålingen fra naturlige radioaktive stoffer består af tunge, energirige partikler. Alfastråling har en lav gennemtrængelighed og giver ikke stråledoser til en person, så længe alfakilden befinder sig uden for kroppen. Ved et indtag kan en alfakilde imidlertid anrette skader i strålefølsomt væv som f.eks. lunger og mavetarmsystemet. De strålebeskyttelsesmæssige problemer med NORM er derfor først og fremmest forbundet med et eventuelt indtag af partikler, der udsender alfastråling. Målet med al strålebeskyttelse er at holde bestrålingen af befolkningen og arbejdstagere så lav som rimeligt opnåeligt. Dette er det såkaldte ALARA princip (As Low As Reasonable Achievable). I strålebeskyttelsen skelnes mellem ekstern og intern bestråling: Ekstern bestråling Ved ekstern bestråling forstås bestråling af kroppen fra strålekilder, der befinder sig uden for kroppen. Den eksterne bestråling fra scale og sludge stammer først og fremmest fra Ra-226 og dennes kortlivede henfaldsprodukter. Disse udsender gammastråling, som kan trænge igennem rør og andet udstyr. Gammastråling kan derfor ofte normalt måles direkte uden på forurenet udstyr, uden at man åbner det først. Dosishastighederne uden på forurenet udstyr er typisk ganske få µsv/h, men der er i litteraturen rapporteret dosishastigheder på op til 1000 µsv/h. Baggrundsdosishastigheden fra gammastråling er ca. 0,03 µsv/h på land, men er væsentlig mindre til søs, hvor der kan ses bort fra strålingsbidraget fra jorden. De forholdsregler, som det er praktisk muligt at tage mod ekstern bestråling, er: at opholde sig kort tid i nærheden af de forurenede emner at holde så stor afstand som det er praktisk muligt. Det er forholdsvis let at identificere og måle ekstern stråling ved hjælp af en dosishastighedsmåler. Ikke alle radionuklider, som findes i scale, kan identificeres på deres gammastråling. Pb-210 kan ikke måles uden på lukket udstyr eller rør. Beta- og gammastråling fra Pb- 210 er for svag til at kunne trænge igennem selv en relativ tynd stålkonstruktion. Dermed bidrager den ikke med eksterne doser til personale, der befinder sig i nærheden. 14 VEJLEDNING OM HÅNDTERING AF NORM FRA OLIE- OG GASINDUSTRIEN

18 Det er vigtigt at notere sig, at pga. den afskærmende effekt fra produktionsudstyret vil de eksterne strålingsforhold ændre sig, når udstyret bliver åbnet, og man måler direkte oven på synlige belægninger. Intern bestråling Radioaktivt materiale i en form, der kan indåndes, spises eller på anden måde komme ind i kroppen, kan forårsage bestråling af de indre organer. Når det radioaktive materiale er aflejret i lunger eller mavetarmsystemet kan man få stråledoser især fra alfastråling. Ved håndtering af NORM vil der være risiko for indtag ved f.eks. rensning af produktionsudstyr forurenet med NORM. Utilsigtet indånding af NORM er ligeledes sandsynligt ved arbejde, der skaber støv. Der er ingen simpel metode til at bestemme dosis fra intern bestråling efter indånding eller spisning af NORM. Man må i stedet estimere størrelsen af indtaget f.eks. baseret på urinprøver og herefter beregne stråledosis. For at gøre dette anvendes såkaldte dosiskoefficienter, der angiver den akkumulerede effektive dosis pr. indtaget becquerel, enheden er sievert pr. becquerel (Sv/Bq). Ved valg af dosiskoefficienter skal der tages hensyn til partikelstørrelse og den kemiske sammensætning af det indtagne materiale. Relevante dosiskoefficienter er angivet i tabel 2. Tabel 2 Dosiskoefficienter ved indånding, for en partikelstørrelse på 5 µm. Radionuklid Dosiskoefficient (Sv/Bq) Ra-226 3,8 x 10-5 Ra-228 1,2 x 10-5 Po-210 2,8 x 10-6 Pb døtre 7,3 x 10-6 Risikoen for at indtage radioaktive partikler kan minimeres ved hjælp af følgende simple forholdsregler: Brug særligt arbejdstøj for at reducere muligheden for at overføre forurenet materiale til kroppen. Brug åndedrætsværn med relevant filter for at modvirke indånding af finkornede luftbårne partikler. Undgå at ryge, drikke, spise og at påføre creme på huden eller tilsvarende, der øger risikoen for at overføre radioaktivt materiale til ansigtet under arbejdet. Brug fortrinsvis arbejdsmetoder, der holder det radioaktive materiale vådt for at forhindre luftbåren forurening. VEJLEDNING OM HÅNDTERING AF NORM FRA OLIE- OG GASINDUSTRIEN 15

19 Vask hænder efter endt arbejde. Sundhedsrisici Ved bestråling af levende væv med ioniserende stråling sker en række komplicerede reaktioner, som påvirker cellernes funktioner. Sundhedsskaderne inddeles almindeligvis i akutte skader og senskader. En senskade er f.eks. en kræftsygdom, der opstår 5-50 år efter udsættelse for ioniserende stråling. Risikoen for senere strålebetingede sygdomme stiger med størrelsen af den samlede modtagne stråledosis. Håndtering af forholdsvis svage strålekilder som NORM vil kunne give en statistisk set lille risiko for at udvikle en senskade. Bestråling fra NORM vil ikke kunne give akutte sundhedsskader. 16 VEJLEDNING OM HÅNDTERING AF NORM FRA OLIE- OG GASINDUSTRIEN

20 Bilag 3 Instrumenter til måling af NORM og måleprincipper Der findes ikke instrumenter, der er specifikt udviklet til brug for olie- og gasindustrien og der findes ikke et enkelt instrument, der er i stand til at måle de forskellige strålingstyper og energier, som man kan støde på i forbindelse med NORM. Overordnet skelner man mellem 2 typer af målinger: 1. Målinger foretaget i felten med en dosishastighedsmåler, der angiver stråledosis per tidsenhed (msv/h eller µsv/h) eller en overflademonitor, der angiver stråling i tælletal per tidsenhed (cps eller cpm). 2. Målinger med spektrometer foretaget i et laboratorium på en udtaget prøve. Denne metode giver både oplysninger om type af radionuklid og aktivitetskoncentrationen, der som regel angives i Bq/g. Nedenfor er en kort gennemgang af de vigtigste instrumenttyper til identificering af NORM, måleprincipper og gammaspektrometri: Dosishastighedsmålere Instrumenter til måling af eksterne dosishastigheder indeholder som regel en scintillator eller et Geiger-Müllerrør, der kun kan bestemme dosishastighed fra gammastråling. Det meste NORM indeholder radionuklider, der foruden gammastråling udsender alfaog betastråling. Dosishastigheder målt med scintillator eller Geiger-Müllerrør vil derfor give et upræcist estimat af den samlede dosis til arbejdstageren, der håndterer NORM, idet alfastrålingen og det meste af betastrålingen ikke vil blive detekteret. Dosishastighedsmålere skal derfor primært benyttes til at identificere områder med forhøjet indhold af NORM og til klassificering og afmærkning af arbejdspladsen. Der findes flere typer dosishastighedsmålere på markedet. Til NORM skal man vælge en type med en følsom detektor, der er i stand til at måle lave dosishastigheder (ca. 0,1 µsv/h). Et sådant instrument ville kunne bruges til at måle på ydersiden af udstyr, der mistænkes for at indeholde NORM. Afskærmningen fra selve udstyret og aflejringerne vil være betydelig, når man måler på produktionsudstyr, der er forurenet på de indre overflader. Der er ikke muligt at oversætte en dosishastighed målt på ydersiden af produktionsudstyr til aktivitetskoncentrationer i NORM, og den målte dosishastighed vil være mindre end den, der kan måles, når udstyret bliver åbnet. Visse radionuklider som Po-210 og Pb-210, som kun udsender lav-energi gammastråling eller slet ingen gammastråling, vil ikke kunne måles på ydersiden af udstyret. Overflademonitorer Det er vigtigt at vælge en overflademonitor, der er optimeret til den type stråling man ønsker at måle. Ydermere skal man være opmærksom på, at prober til overflademoni- VEJLEDNING OM HÅNDTERING AF NORM FRA OLIE- OG GASINDUSTRIEN 17

21 torer har tynde vinduer af glas eller folie og derved er mere skrøbelige end dosishastighedsmålere. En beskadiget probe vil føre til en misvisende måling. Monitorer, der kan måle alfa- og betastråling, er ofte de mest egnede til tynde lag af NORM. Da langt de fleste radionuklider i NORM udsender alfa- og betastråling, er en alfa-forureningsmonitor eller kombineret alfa-betamonitor velegnet. Man skal være opmærksom på, at alfapartikler har en meget begrænset rækkevidde selv i luft. Selv om man måler direkte oven på belægningerne, vil afskærmningen fra selve materialet (selvabsorption) bevirke, at det ikke kan lade sig gøre at»oversætte«instrumentets visning (ofte i cps eller cpm) direkte til en aktivitetskoncentration i materialet. Dette kræver, at instrumentet er nøjagtigt kalibreret til den type stråling og det materiale, som man ønsker at måle på. Der findes instrumenter, der kan omsætte tællehastigheder (cps) til absolutte enheder som Bq/cm 2, men dette kræver, at det målte materiale er meget homogent, og at man kender de radionuklider, man måler. NORM består for det meste af en blanding af radionuklider, der sjældent optræder i det samme forhold. Det er normalt ikke muligt at gøre antagelser om nuklidsammensætning, der giver en meningsfuld bestemmelse af Bq/cm 2. Samlet kan man sige, at overflademonitorer og dosishastighedsmålere ikke kan anvendes til endegyldigt at bestemme materialets koncentration af radionuklider, og derved om undtagelsesniveauerne er overskredet. Disse målinger tjener derfor til at identificere NORM, til at vurdere strålingsforholdene på arbejdspladsen og til at udvælge prøver til nærmere analyse. Til screening af NORM for koncentrationen af Ra-226 i Bq/g kan man dog konstruere en forsøgsopstilling med en betafølsom overflademonitor. Monitoren placeres i en holder i en fast afstand til prøven. Man skal derudover have en standard som anvendes til kalibrering. Denne skal have lignende fysisk sammensætning, som prøverne med ukendt aktivitetskoncentration. Standarden og prøverne pakkes i en standardbeholder, der nogenlunde svarer til monitorens vindue. Man kan så måle standardens aktivitet og sammenligne den med prøvens aktivitet i antal tælletal over et tidsinterval på f.eks. 1 minut. Baggrundsstrålingen bestemmes ved at måle uden prøve. Måleprincipper Det er den fagligt ansvarlige leder, der skal tage stilling til, hvor ofte der skal måles direkte på udstyr og/eller udtages prøver til videre analyse. Målinger skal ikke nødvendigvis følge et fast tidsskema. Hvis der bliver konstateret dosishastigheder højere end den normale baggrundsstråling, skal der udtages prøver til analyse for aktivitetskoncentration. Det skal bemærkes, at aktivitetskoncentrationen som hovedregel kun kan bestemmes ved at udtage prøver til videre analyse. 18 VEJLEDNING OM HÅNDTERING AF NORM FRA OLIE- OG GASINDUSTRIEN

22 Når man foretager målinger på NORM med dosishastighedsmålere eller overflademonitorer på en offshore installation, skal man være specielt opmærksom på, at man ikke måler i nærheden af loggekilder eller andet udstyr som flow density- eller fyldehøjdemålere, der indeholder radioaktive kilder. Lækstrålingen fra sådant udstyr vil kunne være væsentlig højere end den eksterne stråling fra NORM. De prøver, der skal lægges til grund for en efterfølgende vurdering, skal være repræsentative. Det vil sige, at der skal tages tilsvarende flere prøver, hvis materialet er meget inhomogent. En kvantitativ analyse af materialets aktivitetskoncentration på f.eks. gammaspektrometer skal som minimum indeholde oplysninger om koncentrationen af Ra-226 og Ra-228. Der skal anvendes dokumenterede reproducerbare målemetoder. Gammaspektrometri Endelig bestemmelse af det radioaktive indhold af NORM kræver som nævnt en nuklidspecifik analyse. Til dette formål er en gammaspektrometrisk måling velegnet. Måling i et gammaspektrometer kræver, at man udtager en prøve, der skal pakkes i en standardbeholder kalibreret til det pågældende gammaspektrometer. Et meget detaljeret gammaspektrum kan fremstilles med en Germaniumdetektor. En NaI-detektor kan bruges til at fremstille et mindre detaljeret gammaspektrum, der dog ofte er godt nok til en bestemmelse af aktivitetskoncentrationen i forhold til undtagelsesniveauer. Af de radionuklider, der er listet i tabel 1, kan alle undtagen Po-210 bestemmes på deres gammaenergier. Præcis bestemmelse af Po-210 i scale eller sludge vil kræve en alfaspektrometrisk analyse, der involverer totalopløsning af prøven og kemisk separation af polonium. I praksis kan man dog antage sekulær ligevægt mellem Pb-210 og Po-210 og således bestemme Po-210 indholdet fra gammaspektrometer analysen af Pb VEJLEDNING OM HÅNDTERING AF NORM FRA OLIE- OG GASINDUSTRIEN 19

Vejledning om håndholdte røntgenanalyseanlæg. Vejledning om håndholdte røntgenanalyseanlæg, 2009. Vejledning om håndholdte røntgenanalyseanlæg, 2009

Vejledning om håndholdte røntgenanalyseanlæg. Vejledning om håndholdte røntgenanalyseanlæg, 2009. Vejledning om håndholdte røntgenanalyseanlæg, 2009 Vejledning om håndholdte røntgenanalyseanlæg, 2009 Vejledning om håndholdte røntgenanalyseanlæg, 2009 Vejledning om håndholdte røntgenanalyseanlæg, 2009 Vejledning om håndholdte røntgenanalyseanlæg, 2009

Læs mere

VEJLEDNING OM LÆKAGESPORING MED Br-82

VEJLEDNING OM LÆKAGESPORING MED Br-82 VEJLEDNING OM LÆKAGESPORING MED Br-82 2007 Vejledning om lækagesporing med Br-82 Redaktion Statens Institut for Strålehygiejne Sundhedsstyrelsen Knapholm 7 2730 Herlev Emneord: lækagesporing, strålebeskyttelse,

Læs mere

VEJLEDNING OM BRUG AF MOBILE APPARATER INDEHOLDENDE RADIOAKTIVE KILDER

VEJLEDNING OM BRUG AF MOBILE APPARATER INDEHOLDENDE RADIOAKTIVE KILDER VEJLEDNING OM BRUG AF MOBILE APPARATER INDEHOLDENDE RADIOAKTIVE KILDER 2007 Vejledning om mobile apparater indeholdende lukkede radioaktive kilder Redaktion Statens Institut for Strålehygiejne Sundhedsstyrelsen

Læs mere

VEJLEDNING OM STRÅLEBESKYTTELSE VED ARBEJDE MED ÅBNE RADIOAKTIVE KILDER

VEJLEDNING OM STRÅLEBESKYTTELSE VED ARBEJDE MED ÅBNE RADIOAKTIVE KILDER VEJLEDNING OM STRÅLEBESKYTTELSE VED ARBEJDE MED ÅBNE RADIOAKTIVE KILDER 2005 Vejledning om strålebeskyttelse ved arbejde med åbne radioaktive kilder Redaktion Statens Institut for Strålehygiejne Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx. xxx 2015 om ioniserende stråling og strålebeskyttelse. Kapitel 1 Anvendelsesområde

Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx. xxx 2015 om ioniserende stråling og strålebeskyttelse. Kapitel 1 Anvendelsesområde 26. maj 2015 EM 2015/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx. xxx 2015 om ioniserende stråling og strålebeskyttelse Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Denne lov finder anvendelse på brug af og udsættelse

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Præsentation 3: Er nanomaterialer en risiko for arbejdstagerens sikkerhed og sundhed? www.nanodiode.eu

Præsentation 3: Er nanomaterialer en risiko for arbejdstagerens sikkerhed og sundhed? www.nanodiode.eu Præsentation 3: Er nanomaterialer en risiko for arbejdstagerens sikkerhed og sundhed? www.nanodiode.eu Identificerede sundhedskonsekvenser indtil nu Nanomaterialer kan trænge længere ind i den menneskelige

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Danish Technology Center Denmark

Danish Technology Center Denmark Danish Technology Center Denmark INDUSTRIAL Wastewater Treatment Systems A B C FiltraCon Filtration Systems FiltraSep Separation Filtration Systems FiltraFlo Filtration Flotation Systems APPLICATION

Læs mere

Undersøgelse af radioaktiv forurening på landjorden ved Thule og vurdering af stråledoser

Undersøgelse af radioaktiv forurening på landjorden ved Thule og vurdering af stråledoser S und h eds st yr elsen Statens Institut for Strålebeskyttelse Undersøgelse af radioaktiv forurening på landjorden ved Thule og vurdering af stråledoser 2 0 1 1 Undersøgelse af radioaktiv forurening på

Læs mere

Opdagelsen af radioaktivitet

Opdagelsen af radioaktivitet Opdagelsen af radioaktivitet I 1896 opdagede franskmanden Henri Becquerel, at mineraler bestående af Uransalte udsendte en usynlig stråling, der kunne påvirke de lysfølsomme plader, der anvendtes til fotografering,

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

strålingsguiden Ioniserende stråling

strålingsguiden Ioniserende stråling strålingsguiden Ioniserende stråling 2013 Strålingsguiden ioniserende stråling Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1

Læs mere

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide 2013 SP1 Konfiguration af koncernindblik Configuration Guide Intellectual Property Rights This document is the property of ScanJour. The data contained herein, in whole or in part, may not be duplicated,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

Cookie direktivet. Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012

Cookie direktivet. Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012 Cookie direktivet Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012 Af specialkonsulent Karen Gjølbo og fuldmægtig Vibeke Hansen Program Kort status på gennemførelsen

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Måling af ledningsevne. I rent og ultrarent vand

Måling af ledningsevne. I rent og ultrarent vand Måling af ledningsevne I rent og ultrarent vand Anvendelse af ledningsevne Mest anvendt til kvalitets kontrol Overvågning af renhed på vand til processen Kontrol af vand i processen Kontrol af drikkevand

Læs mere

Værn mod udsættelse for farlige stoffer Videnskonference

Værn mod udsættelse for farlige stoffer Videnskonference Image H 9.4 cm x W 27.53 cm Værn mod udsættelse for farlige stoffer Videnskonference Forudsætninger for - og værktøj til - valg af korrekte værnemidler Landstingssalen, 22. januar 2013, Peter Mentz Farlige

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 12. august 2014. Dealer Pernille Linnerup Kristensen

Læs mere

Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 10. møde

Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 10. møde Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 10. møde 10.00-10.10 Velkomst og godkendelse af dagsorden 10.10-11.00 Status for INSPIRE-direktivforslaget og relaterede emner Direktivforslag (status på aktiviteter)

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Tc-99m GENERATORER OG ELUATER

Tc-99m GENERATORER OG ELUATER Tc-99m GENERATORER OG ELUATER 2014 Titel Tc-99m generatorer og eluater Sundhedsstyrelsen, 2014. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk Aarhus, Regional Miljøkonference 2012.10.31 Klimatilpasning og Skybrudsplan Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg Arne Bernt Hasling abh@cowi.dk 1 The basic assumptions Development in

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter

Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter DS-information DS/CLC Guide 29 1. udgave 2007-07-12 Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter Temperatures of hot

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af åbne radioaktive kilder på sygehuse, laboratorier m.v.

Bekendtgørelse om anvendelse af åbne radioaktive kilder på sygehuse, laboratorier m.v. Bekendtgørelse nr. 954 af 23. oktober 2000 Bekendtgørelse om anvendelse af åbne radioaktive kilder på sygehuse, laboratorier m.v. INDHOLD side Kapitel 1: Definitioner... 2 2: Tilladelse til indkøb og brug

Læs mere

Transport af Lithium Batterier i undtagne mængder med TNT Express

Transport af Lithium Batterier i undtagne mængder med TNT Express Hvorfor farligt gods? Hvad er de gældende regler for de forskellige transportformer? Lithium batterier eller celler bruges i en lang række elektroniske enheder. Disse betragtes som farligt gods, fordi

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Teknisk anvisning for marin overvågning

Teknisk anvisning for marin overvågning NOVANA Teknisk anvisning for marin overvågning 5.3 Pb datering af sediment Henrik Fossing Finn Adser Afdeling for Marin Økologi Miljøministeriet Danmarks Miljøundersøgelser 5.3-1 Indhold 5.3 Pb datering

Læs mere

Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden

Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden Mandag d. 9. marts 2015 Katrine Lee Jørgensen, Skibsteknisk konsulent, Søfartsstyrelsen Oversigt Introduktion Lovgivning for offshore service

Læs mere

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed Betjent sendte beredskab ud ved en fejl En betjent fra alarmcentralen fra Aarhus skulle bare øve

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Rapportering Rapport udarbejdet den 9. januar 2014 Dealer Pernille Linnerup Kristensen Indhold Ordforklaring side 3 Kommentarer til risiko side 4 Nøgletal til risikostyring side

Læs mere

Integrity management. Setting the Scene

Integrity management. Setting the Scene Integrity management Setting the Scene Integrity management The HSSE tablestake LoPC Process safety Equipment Integrity - 20 essentielle elementer CUI - Et eksempel Risk Based Approach - RAM Risk assesment

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet d. 3 marts 2015. Lars Kruse Brixler Indhold Ordforklaring

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås:

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås: NOTAT 6. juni 2007 J.nr.: 331-3 LEA Bilag A danzig-møde 15.6.2007 Opdatering af DAN-1 og danzig Profile Specification Forslag til opdatering af Z39.50 specifikationerne efter udgivelse af Praksisregler

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Afskærmning af røntgenanlæg

Afskærmning af røntgenanlæg Afskærmning af røntgenanlæg, 2009 Afskærmning af røntgenanlæg, 2009 Afskærmning af røntgenanlæg, 2009 Afskærmning af røntgenanlæg, 2009 Afskærmning af røntgenanlæg, 2009 Afskærmning af røntgenanlæg, 2009

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells

Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells Sundhedsstyrelsen godkender hermed, at: The Danish Health

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 by Allan S. Christensen, Offshoreenergy.dk 2 nd of December 2014 Netværksmøde 2. december 2014 Program Orientering

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Program 1. Forskningsspørgsmål 2. Kvantitative vs. kvalitative metoder 3. Eksempler på konkrete forskningsmetoder 4. Sampling-begrebet

Læs mere

Læringsmål i fysik - 9. Klasse

Læringsmål i fysik - 9. Klasse Læringsmål i fysik - 9. Klasse Salte, syrer og baser Jeg ved salt er et stof der er opbygget af ioner. Jeg ved at Ioner i salt sidder i et fast mønster, et iongitter Jeg kan vise og forklare at salt, der

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) I medfør af 3, stk. 3, 17, 37 og 43, 50, stk. 4, 52, stk. 1, 55, og 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21. december

Læs mere

NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe

NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe This certificate shall be supplemented by a Record of Equipment (Form N) Dette certifikat skal suppleres med en udrustningsfortegnelse

Læs mere

Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen. Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support

Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen. Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support Fordi lys skaber liv VELUX Gruppen Etableret i 1941 Mere end 10.000 ansatte globalt heraf 2.600

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Miljø som konkurrenceparameter. Mads Stensen, Maersk Line Sustainability

Miljø som konkurrenceparameter. Mads Stensen, Maersk Line Sustainability Miljø som konkurrenceparameter Mads Stensen, Maersk Line Sustainability Hvad er container shipping? Hvad er container shipping? Verden forandres kravene til shipping forandres Før handlede det om at være

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Slutdepot for radioaktivt affald i Danmark, juni 2005

Slutdepot for radioaktivt affald i Danmark, juni 2005 Slutdepot for radioaktivt affald i Danmark, juni 2005 Udgiver: Indenrigs- og Sundhedsministeriet 5. sundhedskontor Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Tryk: Salogruppen A/S ISBN trykt udgave: 87-7601-125-9

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/5 PR-nr. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader Emballage: 5kg papirsække Leverandør: Gyproc

Læs mere

København 10.9.2014. Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV

København 10.9.2014. Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV København 10.9.2014 Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV Greenpeace bemærkninger til Frederikshavns Kommunes udtalelser til Greenpeace klage til Natur- og Miljøklagenævnet over

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Aktielån og flagningsreglerne samt regler og praksis inden for short selling. Regina M. Andersen, partner

Aktielån og flagningsreglerne samt regler og praksis inden for short selling. Regina M. Andersen, partner Aktielån og flagningsreglerne samt regler og praksis inden for short selling Regina M. Andersen, partner 1 Introduktion til emnerne Aktielån og flagning Shortselling Flagningsreglerne i VHL 29 Reglerne

Læs mere

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015 Medlemsmøde om 22. Juni 2015 Realitet I (Extract) bewildering amount of firm news lower barriers to global investment increasingly competitive environment the value created by effectively communicating

Læs mere

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Seminar om implementeringen af EU direktivet 2910/32/EU af 10. maj 2010 Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Skal forbedringer

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

SØKORTRETTELSER 15-16

SØKORTRETTELSER 15-16 25. april 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 15-16 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 135-151 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Livsstilssygdomme og den danske sømands fremtid i en globaliseret verden

Livsstilssygdomme og den danske sømands fremtid i en globaliseret verden Livsstilssygdomme og den danske sømands fremtid i en globaliseret verden Hvad betyder livsstilssygdomme for danske søfolks muligheder for at være en aktiv del af fremtidens globaliserede skibsfartserhverv?

Læs mere

EuroForm OCR-B Installation Guide

EuroForm OCR-B Installation Guide EuroForm OCR-B Installation Guide Dansk For HP LaserJet Printers Installation Guide NOTE The information contained in this document is subject to change without notice. EuroForm makes no warranty of any

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010 ÅRSREGNSKAB 2009 Pressemøde 4. februar 2010 Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør Årets resultat 2009: Overskud trods den største realøkonomiske tilbagegang i

Læs mere

Røntgenøvelser på SVS

Røntgenøvelser på SVS Røntgenøvelser på SVS Øvelsesvejledning Endelig vil du se hvordan radiograferne kan styre kvaliteten af billedet ved hjælp af mængden af stråling og energien af strålingen. Ved CT-scanneren vil du kunne

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32.

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32. Aalborg Universitet Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt Kirkeskov, Jesper Published in: Byggeriet Publication date: 2012 Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint) Link to publication

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

Uddannelsesplan for kursus i Dansk Søfartslovgivning, Skibsadministration, og Arbejdsmiljø for udenlandske fiskeskippere

Uddannelsesplan for kursus i Dansk Søfartslovgivning, Skibsadministration, og Arbejdsmiljø for udenlandske fiskeskippere Uddannelsesplan for kursus i Dansk Søfartslovgivning, Skibsadministration, og Arbejdsmiljø for udenlandske fiskeskippere Version 1.0 Dato: 27. juli 2006 Indhold: Forudsætninger... 2 Formål... 2 Varighed...

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

Spørgsmål og svar om sparepærer og kviksølv

Spørgsmål og svar om sparepærer og kviksølv Spørgsmål og svar om sparepærer og kviksølv 1) Hvorfor er der kviksølv i sparepærer? En sparepære kan ikke fungere uden kviksølv. Når der sættes spænding på sparepæren frigives der frie elektroner. Når

Læs mere

I dagligdagen kender I alle røntgenstråler fra skadestuen eller tandlægen.

I dagligdagen kender I alle røntgenstråler fra skadestuen eller tandlægen. GAMMA Gammastråling minder om røntgenstråling men har kortere bølgelængde, der ligger i intervallet 10-11 m til 10-16 m. Gammastråling kender vi fra jorden, når der sker henfald af radioaktive stoffer

Læs mere

Bilag 2 og 3 og værktøjer

Bilag 2 og 3 og værktøjer Bilag 2 og 3 og værktøjer Lars Erik Storgaard Geodatastyrelsen, laers@gst.dk Program for workshop Geodatastyrelsen Formål hvorfor workshop? Kvalificering af listen over myndigheder Temakammerater Opmærksomhed

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

DGF møde, 28.11.2013 i Odense DS 1537 Jordankre Prøvning. Disposition

DGF møde, 28.11.2013 i Odense DS 1537 Jordankre Prøvning. Disposition DGF møde, 28.11.2013 i Odense DS 1537 Jordankre Prøvning Disposition Udførelse af jordankre: DS/EN 1537:2013 (indført 29/7 2013... ikke længere ny) Scope Bond type and compression type anchors Formål med

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

IMPLEMENTERING AV EUs GRUNNVANNSDIREKTIV Runar Mathisen, SFT. water.europa.eu. Slide 1

IMPLEMENTERING AV EUs GRUNNVANNSDIREKTIV Runar Mathisen, SFT. water.europa.eu. Slide 1 IMPLEMENTERING AV EUs GRUNNVANNSDIREKTIV Runar Mathisen, SFT water.europa.eu Slide 1 Vanndirektivet 2000/60/EC Art. 17.1: The European Parliament and the Council shall adopt specific measures to prevent

Læs mere

Høringssvar til udkast af bekendtgørelse om drift m.v. af offshoreanlæg m.v.

Høringssvar til udkast af bekendtgørelse om drift m.v. af offshoreanlæg m.v. Dok.nr: 48618 v1 Ref.: PB/PB E-mail: pb@frinet.dk Energistyrelsen 6. december 2010 ENS j.nr. 1129/1079-0023 Høringssvar til udkast af bekendtgørelse om drift m.v. af offshoreanlæg m.v. Foreningen af Rådgivende

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

CSR SOM SALGSPARAMETER

CSR SOM SALGSPARAMETER CSR SOM SALGSPARAMETER Hvordan skaber det værdi og hvad skal der til? Af Charlotte B. Merlin AGENDA Kort om Hartmann Sælgernes rolle og træning Værktøjer og serviceydelser Kunderne Regler for etisk markedsføring

Læs mere

Hvem påvirkes af direktiverne og reglerne? Hvilken betydning har physical agents-direktivet for arbejdsgivere og medarbejdere?

Hvem påvirkes af direktiverne og reglerne? Hvilken betydning har physical agents-direktivet for arbejdsgivere og medarbejdere? Hvem påvirkes af direktiverne og reglerne? Direktiverne og reglerne henvender sig primært til arbejdsgivere for personer, der som led i deres arbejde skal holde og betjene værktøj eller udstyr, der overfører

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Håndtering af ES-information i SDS

Håndtering af ES-information i SDS Håndtering af ES-information i SDS FOCUS PÅ: REACH overensstemmelsescheck for håndtering af modtagne kemikalier og deres sikkerhedsdatablade med eksponeringsscenarier til virksomheden. Anbefalinger til

Læs mere

Kan virksomheder identificere nanomaterialer i deres produktion og vurdere, om medarbejderne udsættes for dem?

Kan virksomheder identificere nanomaterialer i deres produktion og vurdere, om medarbejderne udsættes for dem? Kan virksomheder identificere nanomaterialer i deres produktion og vurdere, om medarbejderne udsættes for dem? Keld Alstrup Jensen, Seniorforsker (kaj@nrcwe.dk) Et NANOMATERIALE i EU s administrative definition

Læs mere

PICTURE formater. Klog på SAS 15. marts 2012

PICTURE formater. Klog på SAS 15. marts 2012 PICTURE formater Klog på SAS 15. marts 2012 Agenda Hvad er et format Hvor adskiller et PICTURE format sig Teknik Eksempel 1 cprnr Eksempel 2 cprnr med "udsøgning" af fejlrecords Eksempel 3 et format, der

Læs mere

Vejledning i projektledelse

Vejledning i projektledelse Dansk standard DS/ISO 21500 2. udgave 2013-09-27 Vejledning i projektledelse Guidance on project management DS/ISO 21500 København DS projekt: M268368 ICS: 03.100.40 Første del af denne publikations betegnelse

Læs mere