FORSLAG TIL BESLUTNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSLAG TIL BESLUTNING"

Transkript

1 Euro-Latin American Parliamentary Assembly Assemblée Parlementaire Euro-Latino Américaine Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana Assembleia Parlamentar Euro-Latino-Americana DEN EURO-LATINAMERIKANSKE PARLAMENTARISKE FORSAMLING Udvalget om Sociale Anliggender, Personudveksling, Miljø, Uddannelse og Kultur 5. august 2008 FORELØBIG FORSLAG TIL BESLUTNING Spørgsmål vedrørende vand i forbindelserne EU-LAC EP-ordfører: LA-ordfører: Irena Belohorská José Guadarrama Márquez (CPM UE/México) PR\ doc PEAPP v03-00

2 Spørgsmål vedrørende vand i forbindelserne EU-LAC Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling, der henviser til de erklæringer, der indtil videre er vedtaget efter fem topmøder mellem stats- og regeringscheferne fra Latinamerika og Caribien og Den Europæiske Union, der afholdtes henholdsvis i Rio de Janeiro ( juni 1999), i Madrid ( maj 2002), i Guadalajara ( maj 2004), i Wien ( maj 2006) og i Lima maj 2008), der henviser til det fælles kommuniké fra det 13. ministermøde mellem Riogruppen og Den Europæiske Union, der afholdtes i Santo Domingo (Den Dominikanske Republik) den 20. april 2007, der henviser til det fælles kommuniké fra ministermødet som led i San José-dialogen mellem Den Europæiske Unions trojka og ministrene fra landene i Mellemamerika, der afholdtes i Santo Domingo (Den Dominikanske Republik) den 19. april 2007, der henviser til den fælles erklæring om gennemførelsen af det strategiske partnerskab mellem Latinamerika og Den Europæiske Union om vand og sundhedsanliggender på det fjerde verdensvandforum, der afholdtes i Mexico i marts 2006, der henviser til resultaterne fra den første ministerkonference EU-LAC om miljøet, der afholdtes i Bruxelles den 4. marts 2008, der henviser til programmet fra De Forenede Nationers Udviklingsprogram (UNDP) om den menneskelige udvikling (2006) "Beyond scarcity: power, poverty and the global water crisis, der henviser til rapporten fra Verdenssundhedsorganisationen (WHO) om retten til vand (2003), der henviser til årsberetningen om EU-initiativet "Water for Life" (afsnittet om Latinamerika ), der henviser til sin erklæring af 9. november 2006, som vedtoges på den konstituerende samling i Bruxelles den 8. og 9. november 2006, der henviser til slutakten fra den 17. interparlamentariske konference mellem EU og Latinamerika, der afholdtes i Lima den juni 2005, der henviser til forretningsordenens artikel 16, der henviser til beslutningerne vedtaget på det første ordinære plenarmøde, der afholdtes i Bruxelles den 20. december 2007, og på det andet ordinære plenarmøde, der afholdtes i Lima den 1. maj 2008, A. der henviser til, at De Forenede Nationer og WHO anerkender, at drikkevand er en menneskeret af grundlæggende betydning for liv og helbred, B. der henviser til, at det i UNPD's rapport fremhæves, at over en milliard mennesker i dag ikke adgang til drikkevand, og at 2,6 milliarder mennesker ikke har adgang til grundlæggende sundhedsinfrastrukturer, samt at forurenet vand er den næstvigtigste årsag til børnedødeligheden i verden, PEAPP v /5 PR\ doc

3 der henviser til, at Latinamerika er en verdensdel med enorme drikkevandsressourcer, men at fordelingen af vand er en af de mindst retfærdige i verden, der henviser til, at EU's medlemsstater er blandt de vigtigste donorer inden for den del af udviklingssektoren, der vedrører vand, og råder over en betydelig erfaring med internationalt samarbejde om udvikling og den hermed forbundne forvaltning af vandressourcerne, der henviser til, at antallet af personer uden permanent adgang til drikkevand og grundlæggende sundhedsinfrastrukturer i medfør af det syvende millenniummål skal halveres inden 2025, F. der henviser til, at FN har erklæret 2008 som det internationale sanitetsår for at øge bevidstheden om dette problem og intensivere indsatsen for at nå det syvende millenniummål, G. der henviser til, at EU-initiativet "Water for Life", der iværksattes af EU på verdenstopmødet om bæredygtig udvikling i Johannesburg i september 2002, er udformet som en integreret strategi for forvaltningen af vandressourcerne med henblik på at nå millenniummålene og målene om en bæredygtig udvikling vedrørende drikkevand og kloakering, H. der henviser til, at EU i 2000 vedtog rammedirektivet om vand for at indføre en sammenhængende strategi i forbindelse med spørgsmål vedrørende vand, men også for at indføre et generelt krav om miljøbeskyttelse og en mindstestandard for alt overfladevand, I. der henviser til, at klimaændringen påvirker drikkevandsforsyningen og kloakeringen, og at rapporten fra Det Mellemstatslige Panel om Klimaændringer indeholder den konklusion, at klimaændringen i 2050 vil have antaget tragiske dimensioner, og at det er overvejende sandsynligt, at landene i Latinamerika, hvoraf flertallet befinder sig på lave breddegrader, og hvor der forventes en temperaturstigning på 2,5º C, vil blive meget hårdt ramt, der henviser til, at tjenesteydelser i forbindelse med vand traditionelt er blevet varetaget af statslige virksomheder, og at der nu er en tendens til gennemførelse af privatiseringer, 1. betoner, at vandforsyning er et spørgsmål, der berører flere områder, og at den mest hensigtsmæssige tilgang derfor bør være global; 2. bifalder Lima-erklæringen, der blev vedtaget på EU-LAC-topmødet, hvori der flere gange henvises til spørgsmål i forbindelse med vandforsyning, ligesom behovet for at skabe universel adgang til vand og kloakering udtrykkeligt nævnes; 3. bifalder de institutionelle og lovgivningsmæssige nyskabelser inden for vandsektoren, der er ved at blive gennemført i nogle latinamerikanske lande, og opfordrer de øvrige lande, hvis lovgivning ikke er i overensstemmelse med den seneste udvikling, til at ændre og opdatere denne lovgivning, idet der kun kan opnås fremskridt, såfremt der indføres hensigtsmæssige regler; PR\ doc 3/5 PEAPP v03-00

4 4. opfordrer de latinamerikanske lande, hvor der forekommer vækst i industrien, skovrydningen, minedriften og den ekstensive anvendelse af biocider i landbruget, til at gøre en indsats for at bekæmpe den alarmerende forurening af floderne med toksiske kemiske produkter og tungmetaller, der udgør de vigtigste årsager til vandforurening; 5. anmoder det internationale samfund om at anerkende betydningen af, at de tropiske skove beskyttes, og at denne beskyttelse prioriteres, idet den er af afgørende betydning for bevarelse af jordens vandressourcer og imødegåelse af klimaændringen; 6. kræver, at der i alle de latinamerikanske landes nationale planer og strategier indarbejdes mere universelle og ikkediskriminatoriske tjenester for regler vedrørende drikkevandsforsyning og sundhedsydelser; 7. fastslår på ny, i overensstemmelse med sin beslutning af december 2007, at privat ejerskab af vand begrænser befolkningens adgang og indebærer en forringelse af kvaliteten af denne ressource, som er livsvigtig, da et stigende antal personer er afskåret fra adgang til rent vand til fødevarer og personlig hygiejne, ligesom vand er en ressource af afgørende betydning for produktionen: henstiller til alle europæiske lande og landene i Latinamerika og Caribien at sikre universel adgang til vand, at fremme udvinding og distribution, at betragte vandforsyning som en væsentlig offentlig ydelse og at gøre det muligt at overdrage forvaltningen af vand til det private initiativ gennem administrativ koncession; 8. understreger, at garanteret adgang til drikkevand og en hensigtsmæssig bortskaffelse af spildevand og sundhedsinfrastrukturer er afgørende for den offentlige sundhed, navnlig med hensyn til dødelighed og især børnedødelighed, på grund af sammenhængen mellem sygdomme, der afhænger af vandkvaliteten; 9. understreger behovet for, at det internationale samfund gør fremskridt med hensyn til forskning i sammenhængen mellem den øgede globale befolkning og klimaændringen, især den indflydelse, som disse faktorer kan få for adgangen til naturlige ressourcer som drikkevand; 10. understreger betydningen af en dialog mellem myndighederne og lokalbefolkningen igennem en beslutningsproces i forbindelse med vandressourcerne for at fremme inddragelse af alle berørte parter og for også at opfylde brugernes reelle behov; 11. fremhæver, at udenlandske virksomheders tilstedeværelse og inddragelse i leveringen af miljøydelser kan være til nytte for de latinamerikanske lande i form af øgede investeringer, teknologioverførsel og bedre sundhedsforhold, forudsat at det offentlige samtidig fører en hensigtsmæssig konkurrencepolitik; 12. understreger, at det er vigtigt at overholde WTO-standarderne, idet opretholdelse af hindringer for handel og investeringer kan hæmme væksten i virksomhederne inden for sektorerne for miljø, vandforsyning og sundhedsinfrastrukturer; 13. opfordrer til, at der udvikles og indføres en hensigtsmæssig forvaltning af prispolitikken, især gennem fastsættelse af rimelige og retfærdige priser, som tager hensyn til befolkningens økonomiske og sociale vilkår, en omhyggelig registrering af forbruget og en effektiv og gennemskuelig fakturering, som udgør de vigtigste udfordringer ved forvaltningen af vandressourcerne i de latinamerikanske lande; PEAPP v /5 PR\ doc

5 14. fremhæver betydningen af EU-initiativet "Water for Life" gennem instrumentet til finansiering af udviklingssamarbejdet og bifalder de positive resultater, der i 2007 er opnået i forbindelse med initiativets latinamerikanske komponent, og støtter derfor fremtidige projekter som led i initiativet, der i vidt omfang skal finansieres gennem instrumentet til finansiering af udviklingssamarbejdet; 15. henstiller, at der oprettes et tværregionalt center for katastrofeforebyggelse, der skal have til opgave at udarbejde fælles strategier og beredskabsforanstaltninger og -planer med henblik på at begrænse begge parters risici i tilfælde af naturkatastrofer, som hænger sammen med klimaændringen; 16. slår til lyd for de synergier mellem EU og de latinamerikanske lande på vandforsyningsområdet, der allerede findes i kraft af udviklingssamarbejdet, men også gennem samarbejdet om emner som forskning og teknologi; mener, at et sådant samarbejde vil bidrage til en forbedring af situationen med hensyn til vand og sundhedsinfrastrukturer og vil stimulere den økonomiske vækst; * * * 17. pålægger sine formænd at sende denne beslutning til formandskabet for det femte topmøde EU-LAC, Rådet og Kommissionen, parlamenterne i Den Europæiske Unions medlemsstater og i samtlige lande i Latinamerika og Caribien, Det Latinamerikanske Parlament, Det Mellemamerikanske Parlament, Andesparlamentet og Mercosurparlamentet. PR\ doc 5/5 PEAPP v03-00

Europa-Parlamentets beslutning af 6. juli 2011 om kvinder og virksomhedsledelse (2010/2115(INI))

Europa-Parlamentets beslutning af 6. juli 2011 om kvinder og virksomhedsledelse (2010/2115(INI)) P7_TA-PROV(2011)0330 Kvinder og virksomhedsledelse Europa-Parlamentets beslutning af 6. juli 2011 om kvinder og virksomhedsledelse (2010/2115(INI)) Europa-Parlamentet, - der henviser til den fjerde internationale

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.10.2011 KOM(2011) 681 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET En ny EU-strategi

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Industri, Forskning og Energi 10.3.2011 2011/XXXX(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om en effektiv råvarestrategi for Europa (2011/XXXX(INI)) Udvalget om Industri, Forskning

Læs mere

danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen

danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen j u n i 2 0 0 2 NORDISK MILJØMÆRKNING Regeringen, juni, 2002 Danmarks nationale strategi for bæredygtig

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. Fremme af en europæisk ramme for virksomhedernes sociale ansvar. (forelagt af Kommissionen)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. Fremme af en europæisk ramme for virksomhedernes sociale ansvar. (forelagt af Kommissionen) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.7.2001 KOM(2001) 366 endelig GRØNBOG Fremme af en europæisk ramme for virksomhedernes sociale ansvar. (forelagt af Kommissionen) 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

2006-2007 VEDTAGNE TEKSTER. fra mødet. tirsdag. den 26. september 2006 P6_TA-PROV(2006)09-26 FORELØBIG UDGAVE PE 378.393

2006-2007 VEDTAGNE TEKSTER. fra mødet. tirsdag. den 26. september 2006 P6_TA-PROV(2006)09-26 FORELØBIG UDGAVE PE 378.393 2006-2007 VEDTAGNE TEKSTER fra mødet tirsdag den 26. september 2006 P6_TA-PROV(2006)09-26 FORELØBIG UDGAVE PE 378.393 INDHOLD TEKSTER VEDTAGET AF EUROPA-PARLAMENTET P6_TA-PROV(2006)0359 Beskyttelse af

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.9.2009 KOM(2009) 467 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

Læs mere

INDBLIK I EU-POLITIK. Miljø. Et sundt og bæredygtigt miljø til de kommende generationer. Nytænkning er en nødvendighed

INDBLIK I EU-POLITIK. Miljø. Et sundt og bæredygtigt miljø til de kommende generationer. Nytænkning er en nødvendighed INDBLIK I EU-POLITIK Miljø Et sundt og bæredygtigt miljø til de kommende generationer Nytænkning er en nødvendighed INDHOLD Hvorfor har vi brug for en miljøpolitik?... 3 INDBLIK I EU-POLITIK Denne publikation

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument EUROPA-PARLAMENTET 2004 Mødedokument 2009 ENDELIG A6-0145/2005 12.5.2005 * BETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 99/2013 af 15. januar 2013 om det europæiske statistiske program 2013-2017

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 99/2013 af 15. januar 2013 om det europæiske statistiske program 2013-2017 L 39/12 Den Europæiske Unions Tidende 9.2.2013 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 99/2013 af 15. januar 2013 om det europæiske statistiske program 2013-2017 (Tekst af relevans for EØS og

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.10.2011 KOM(2011) 656 endelig 2011/0298 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om markeder for finansielle instrumenter og ophævelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

AFTALE OM OPRETTELSE AF EN ASSOCIERING MELLEM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG DETS MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENE SIDE OG REPUBLIKKEN CHILE PÅ DEN ANDEN SIDE

AFTALE OM OPRETTELSE AF EN ASSOCIERING MELLEM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG DETS MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENE SIDE OG REPUBLIKKEN CHILE PÅ DEN ANDEN SIDE AFTALE OM OPRETTELSE AF EN ASSOCIERING MELLEM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG DETS MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENE SIDE OG REPUBLIKKEN CHILE PÅ DEN ANDEN SIDE CE/CL/da 1 KONGERIGET BELGIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Sociale Anliggender og Miljø 18.2.2005 UDKAST TIL BETÆNKNING om udviklingen i forbindelse med folkeskoleundervisning for alle og ligestilling

Læs mere

L 94. Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Lovgivningsmæssige retsakter. 57. årgang 28. marts 2014. Dansk udgave. Indhold DIREKTIVER

L 94. Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Lovgivningsmæssige retsakter. 57. årgang 28. marts 2014. Dansk udgave. Indhold DIREKTIVER Den Europæiske Unions Tidende ISSN 1977-0634 L 94 Dansk udgave Retsforskrifter 57. årgang 28. marts 2014 Indhold I Lovgivningsmæssige retsakter DIREKTIVER Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/23/EU

Læs mere

Miljø. Et sundt og bæredygtigt miljø for de nuværende og kommende generationer INDBLIK I EU POLITIK

Miljø. Et sundt og bæredygtigt miljø for de nuværende og kommende generationer INDBLIK I EU POLITIK INDBLIK I EU POLITIK Miljø Et sundt og bæredygtigt miljø for de nuværende og kommende generationer At beskytte miljøet og fastholde vores konkurrencedygtighed går hånd i hånd 2 I N D B L I K I E U P O

Læs mere

NYE GLOBALE MÅL FOR UDVIKLING OG BÆREDYGTIGHED

NYE GLOBALE MÅL FOR UDVIKLING OG BÆREDYGTIGHED POSITIONSPAPIR FRA DE DANSKE CIVILSAMFUNDSORGANISATION- ER I FORBINDELSE MED UDARBEJDELSEN AF DE NYE GLOBALE UD- VIKLINGS- OG BÆREDYGTIGHEDSMÅL (POST-2015 DAGSORDENEN). RESUMÉ Med vedtagelsen af FN s Millennium

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 2999 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 2999 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 2999 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Notat Samlenotat Rådsmøde (konkurrenceevne) (det indre marked, industri, forskning) den 1.-2. marts 2010. Forskningsdelen: Punkt 4:

Læs mere

Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013

Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 2 Offentligt Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013 Social- og Integrationsministeriets

Læs mere

AFTALE OM OPRETTELSE AF EN ASSOCIERING MELLEM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG DETS MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENE SIDE OG REPUBLIKKEN CHILE PÅ DEN ANDEN SIDE

AFTALE OM OPRETTELSE AF EN ASSOCIERING MELLEM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG DETS MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENE SIDE OG REPUBLIKKEN CHILE PÅ DEN ANDEN SIDE 549 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Dänischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 209 AFTALE OM OPRETTELSE AF EN ASSOCIERING MELLEM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG DETS MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENE SIDE

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3113 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3113 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3113 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Samlet samlenotat vedr. rådsmødet (konkurrenceevne) den 29. september 2011 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

(Meddelelser) KOMMISSIONEN

(Meddelelser) KOMMISSIONEN C 16/1 II (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER OG ORGANER KOMMISSIONEN Meddelelse fra Kommissionen Midlertidige EF-rammebestemmelser for statsstøtte, der ydes for at lette

Læs mere

Udenrigsudvalget URU alm. del - Bilag 187 Offentligt AFRIKA PÅ VEJ

Udenrigsudvalget URU alm. del - Bilag 187 Offentligt AFRIKA PÅ VEJ Udenrigsudvalget URU alm. del - Bilag 187 Offentligt AFRIKA PÅ VEJ Debatoplæg om regeringens prioriteter for samarbejdet med Afrika i perioden 2007 til 2011 1. Nye udfordringer, nye svar Mange afrikanske

Læs mere

Europaudvalget 2006 2735 - Transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2006 2735 - Transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2006 2735 - Transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt Notat Samlenotat til Folketingets Europaudvalg vedrørende rådsmøde (transport, telekommunikation og energi) den 8.-9. juni 2006 i

Læs mere

Miljøministeriet Børsgade 4 1215 København K Tlf. 72 54 60 00 E-mail: mim@mim.dk. 13. september 2013

Miljøministeriet Børsgade 4 1215 København K Tlf. 72 54 60 00 E-mail: mim@mim.dk. 13. september 2013 Miljøministeriet Børsgade 4 1215 København K Tlf. 72 54 60 00 E-mail: mim@mim.dk 13. september 2013 Klage vedrørende klage til Naturstyrelsen, J.nr. NST-4101-00321. Jeg har igennem det sidste år skrevet

Læs mere

Patentering som innovationsfremme * * * Opfølgning af grønbogen om EF-patentet og det europæiske patentsystem

Patentering som innovationsfremme * * * Opfølgning af grønbogen om EF-patentet og det europæiske patentsystem Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet og Det Økonomiske og Sociale Udvalg Patentering som innovationsfremme * * * Opfølgning af grønbogen om EF-patentet og det europæiske patentsystem

Læs mere

Den Paneuropæiske Ministerkonference om Skovenes Beskyttelse i Europa afholdt d. 2.-4. juni 1998 i Lissabon.

Den Paneuropæiske Ministerkonference om Skovenes Beskyttelse i Europa afholdt d. 2.-4. juni 1998 i Lissabon. Den Paneuropæiske Ministerkonference om Skovenes Beskyttelse i Europa afholdt d. 2.-4. juni 1998 i Lissabon. LISSABON-RESOLUTIONERNE i dansk oversættelse. Skov- og Naturstyrelsen September 1998 I. MØDEERKLÆRING...I-1

Læs mere

Danidas årsberetnin g

Danidas årsberetnin g 04 Danidas årsberetnin g Produktion 2005 Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 DK 1448 København K Danmark Telefon: 33 92 00 00 Fax: 32 54 05 33 Email: um@um.dk Internet:www.um.dk Design og tryk: Schultz

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Dato: 16. september 2013 Forslag til direktiv om elektronisk fakturering i offentlige indkøb

Læs mere