CAPEE. Prospekt. 11. juli 2008.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CAPEE. Prospekt. 11. juli 2008."

Transkript

1 CAPEE Prospekt 11. juli 2008.

2 Indholdsfortegnelse resumé 1 Resumé Baggrund for udstedelse af Foreningsbeviser Foreningen Capinordic Europæiske Ejendomme FMBA Risikofaktorer Bestyrelse og Direktion Kapital og andelshaverforhold Finanskalender... 4 Resume af 11. juli 2008

3 1 Resumé Værdipapirnoten og Registreringsdokumentet af 11. juli 2008 udgør sammen med Resuméet prospektet (herefter samlet benævnt Prospektet ) for Foreningen Capinordic Europæiske Ejendomme f.m.b.a. (herefter benævnt Capee ) i forbindelse med nyudstedelsen af Foreningsbeviser som følge af erhvervelse af en portefølje af italienske ejendomme (herefter benævnt Clarice ). Resuméet er en kort og sammenfattende beskrivelse af de vigtigste forhold og risici i forbindelse med udstederen Capee, der er mere udførligt beskrevet i Registreringsdokumentet og Værdipapirnoten for Foreningsbeviserne. Resuméet bør læses som en indledning til Prospektet. Enhver beslutning om investering i Foreningsbeviserne bør træffes på baggrund af Prospektet som helhed. Hvis en sag vedrørende oplysningerne i Prospektet indbringes for en domstol, kan den sagsøgende investor være forpligtet til at betale omkostningerne i forbindelse med oversættelse af Prospektet, inden sagen indledes. De fysiske eller juridiske personer, som har udfærdiget resuméet eller eventuelle oversættelser heraf og anmodet om godkendelse heraf, kan ifalde et civilretligt ansvar, men kun såfremt det er misvisende, ukorrekt eller uoverensstemmende, når det læses sammen med de andre dele af Prospektet. Ord og begreber med stort begyndelsesbogstav, som fremgår af definitionslisten i Registreringsdokumentet, har i nærværende Resumé den i definitionslisten angivne betydning. 2 Baggrund for udstedelse af Foreningsbeviser Capee erhvervede den 12. september 2007 en beholdning af aktielignende instrumenter, udstedt af tre irske selskaber, som ejer fonden Clarice Fondo (herefter Clarice ) bestående af 70 ejendomme i Italien. Værdipapirerne, også betegnet B-notes, er et instrument, som giver indehaveren ret til afkastet på ejendomsporteføljen samt indflydelse på væsentlige basale beslutninger vedrørende ejendomsporteføljen, f.eks. køb og salg af ejendomme, ejendommenes finansiering m.m. Købesummen for Clarice er fastsat til at udgøre DKK 281 mio. og er erlagt med DKK 78 mio. kontant og ved udstedelse af stk. Nye Foreningsbeviser a nominelt DKK 100 beregnet ud fra en aftalt kurs på 99,05591 svarende til DKK 203 mio. Herudover har Capee overtaget eksisterende lån vedrørende Clarice på Resume af 11. juli

4 DKK mio. I henhold til købsaftalen er tegningskursen fastsat til den indre værdi af Foreningsbeviserne per ultimo december Udstedelse af styk Nye Foreningsbeviser a nominelt DKK 100 er foretaget som en rettet emission mod sælgerne af B-notes, og øger Capees samlede kapital fra nominelt DKK svarende til styk Foreningsbeviser a DKK 100 til nominelt svarende til styk Foreningsbeviser a DKK 100. Det er en række danske investorer der er sælgere af de ovenfor nævnte B-notes. De nye beviser vil have samme rettigheder som de eksisterende beviser i Capee, og bærer ret til fuldt udbytte fra regnskabsår 2007/08. De Nye Foreningsbeviser søges optaget til handel på OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S med forventet første handelsdag den 16. juli Foreningen Capinordic Europæiske Ejendomme FMBA Foreningen Capinordic Europæiske Ejendomme FMBA består af et moderselskab og et antal 100 pct. ejede datterselskaber, der tilsammen udgør en koncern. De italienske ejendomme ejes indirekte af Capee Holding Danmark A/S via et aktielignende instrument (B-notes), jf. afsnit Resume af 11. juli

5 Capee er en erhvervsdrivende forening. Valget af etableringsform som en erhvervsdrivende forening med begrænset ansvar udspringer af følgende: Capee kan foretage løbende emission af Foreningsbeviser Capees holdingselskab og dets datterselskaber kan optage fremmedfinansiering Capee hæfter for sine forpligtelser med hele sin formue. Investorerne hæfter ikke for Capees gæld ud over deres indskud Der kræves ikke specielle indkomst- eller formueforhold for at investere i Capee Capee er reguleret af dansk lov Ejerne af Foreningsbeviserne kan kræve Foreningsbeviserne indløst af Capee Capees struktur er af Finanstilsynet i afgørelse af 20. december 2005 vurderet ikke at være omfattet af Lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. 4 Risikofaktorer En investering i Capee indebærer risici. Ud over de andre oplysninger i dette Prospekt bør potentielle investorer omhyggeligt overveje oplysningerne i afsnittene Risikofaktorer i henholdsvis Registreringsdokumentet og Værdipapirnoten, når de vurderer, om de skal investere i Foreningen. Bestyrelsen mener, at de beskrevne risikofaktorer udgør de væsentligste risici, som bør indgå i en vurdering af Foreningen. Risikofaktorerne omhandler forhold omkring Risici ved investering i Foreningsbeviser, Foreningsspecifikke risici i form af indløsning af Foreningsbeviser, Rente- og valutarisici, Inflation, Demografisk udvikling, Huslejeindtægter, Bygningsmæssige fejl og mangler og Lovgivning og skatteforhold. De beskrevne risici er ikke nødvendigvis udtømmende. Ligesom de heller ikke står i prioriteret rækkefølge. 5 Bestyrelse og Direktion Foreningens bestyrelse består af: Teddy Jacobsen,Formand Bjarne Jensen, Claus Ørskov, Carsten Tanggaard, Resume af 11. juli

6 Bestyrelsen har ledelsen af Capees anliggender jævnfør vedtægternes punkt Kapital og andelshaverforhold Foreningen har udstedt stk. Foreningsbeviser a nominelt DKK 100, der er optaget til handel OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S. Herudover er der udstedt stk. Foreningsbeviser a nominelt DKK 100 således, at Capees samlede kapital udgør stk. Foreningsbeviser svarende til en nominel værdi på DKK Som følge af indfrielse af medlemmers Foreningsbeviser ejer Capee stk. Foreningsbeviser svarende til 5,6% af Foreningens samlede kapital. Indfrielse medfører, at der er stk. cirkulerende beviser. 7 Finanskalender Dato Begivenhed 15. oktober 2008 Offentliggørelse Årsrapport 2007/ oktober 2008 Ordinær generalforsamling Resume af 11. juli

7 Indholdsfortegnelse - Registreringsdokument Introduktion Ansvarlige Revisorer Risikofaktorer Udvalgte regnskabsoplysninger Oplysninger om Udsteder Forretningsoversigt Organisationsstruktur Ejendomme, anlæg og udstyr Gennemgang af drift og regnskaber Kapitalressourcer Forskning og udvikling, patenter og licenser Trendoplysninger Resultatforventninger og prognose Bestyrelse, direktion og tilsynsorganer samt ledere Aflønning og goder af Bestyrelse Bestyrelsens arbejdspraksis Personale Større Foreningsbevisejere Transaktioner med nærtstående parter Oplysninger om udsteders aktiver og passiver, finansielle stilling og resultater Krydsreferencetabel Yderligere oplysninger Væsentlige kontrakter Oplysninger fra tredjemand, ekspertudtalelser og interesseerklæringer Dokumentationsmateriale Oplysninger om Kapitalbesiddelser... 78

8 Introduktion Generelle oplysninger Dette registreringsdokument (herefter benævnt Registreringsdokumentet ) er baseret på Bilag I i Kommissionens forordning (EF) nr. 809/2004 af 29. april 2004 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/71/EC for så vidt angår oplysninger i prospekter samt disses format, integration og oplysninger ved henvisning og offentliggørelse af sådanne prospekter samt annoncering. Registreringsdokumentet danner sammen med den relevante værdipapirnote (herefter benævnt Værdipapirnoten ) og et resumé (herefter benævnt Resuméet ) af de vigtigste forhold og risici i forbindelse med udstedelsen grundlaget for optagelse til handel af de foreningsbeviser (herefter benævnt Foreningsbeviserne ), der udstedes af Foreningen Capinordic Europæiske Ejendomme f.m.b.a. (herefter benævnt Capee ) og optages til handel på OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S. Registreringsdokumentet skal læses i sammenhæng med den relevante Værdipapirnote samt det udarbejdede Resumé for Foreningsbeviserne. Det er ikke hensigten, at nærværende Registreringsdokument skal danne grundlag for en investerings- eller anden vurdering, og registreringsdokumentet må ikke betragtes som en anbefaling fra Capees side om, at modtagere af registreringsdokumentet bør tegne eller købe Foreningsbeviser i Capee. Potentielle købere bør selv vurdere, om oplysningerne i Registreringsdokumentet er relevante, og et eventuelt køb bør baseres på de undersøgelser, som vedkommende finder nødvendige. Det er ikke tilladt nogen at give oplysninger eller fremsætte erklæringer, der ikke er indeholdt i dette Registreringsdokument, og sådanne oplysninger og erklæringer kan i givet fald ikke betragtes som tiltrådt af Capee. Udlevering af Registreringsdokumentet kan ikke på noget tidspunkt betragtes som en indeståelse for, at der ikke er sket ændringer i Capees virksomhed eller forhold siden datoen for offentliggørelse af Registreringsdokumentet, eller at oplysninger indeholdt heri er korrekte på noget tidspunkt efter datoen for offentliggørelse af Registreringsdokumentet. I henhold til Bekendtgørelse nr af 22. oktober 2007 skal enhver væsentlig ny omstændighed, materiel fejl eller ukorrekthed i forbindelse med oplysningerne i Registreringsdokumentet, der kan påvirke vurderingen af værdipapirerne, og som indtræder eller konstateres mellem tidspunktet for godkendelsen af Registreringsdokumentet og den endelige afslutning af udbuddet til offentligheden, eller starten af handlen på et reguleret marked, angives i et tillæg til Registreringsdokumentet. Et sådant tillæg skal godkendes indenfor syv børsdage og offentliggøres i overensstemmelse med 25. 1

9 I forbindelse med, at Capees Nye Foreningsbeviser søges optaget til handel på OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S vil nærværende Registreringsdokument kun blive udarbejdet på dansk. Registreringsdokumentet er ikke et tilbud om at sælge eller en opfordring fra Bestyrelsen i Capees side eller på Capees vegne til at købe Foreningsbeviser i nogen jurisdiktion, hvor et sådant tilbud eller en sådan opfordring ikke er godkendt eller til personer, som det er ulovligt at give et sådant tilbud eller opfordring til. Registreringsdokumentet bør ikke videresendes, reproduceres eller på anden måde videredistribueres. Foreningsbeviserne er ikke registreret - og vil ikke blive det i forbindelse med emissionerne - i henhold til United States Securities Act of 1933 med senere ændringer ( Securities Act ) og må ikke udbydes eller sælges i USA eller til, eller for regning af, US persons, som defineret i Regulation S i henhold til Securities Act, undtagen i medfør af en undtagelse fra eller en transaktion, som ikke er underlagt registreringskravene i Securities Act. Som følge heraf udbydes og sælges foreningsbeviserne kun i henhold til udbud og salg, som finder sted uden for USA til personer, som ikke er US persons, og dette Registreringsdokument må ikke udleveres i USA eller til US persons eller gøres tilgængeligt i Canada, Australien eller Japan. Enhver formidling af dette Registreringsdokument i eller til Storbritannien eller Nordirland samt enhver formidling, som kan få virkning i Storbritannien eller Nordirland, udføres alene på baggrund af undtagelsen indeholdt i artikel 67 i the Financial Services and Markets Act 2000 til begrænsningerne i artikel 21 i the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion Order 2001). Foreningsbeviserne må kun sælges og Registringsdokumentet alene udleveres til sådanne personer omfattet af denne undtagelse. Der henvises til afsnittet Risikofaktorer for en beskrivelse af væsentlige faktorer vedrørende investering i Capee. De Foreningsbeviser, der er optaget til notering på OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S, er ikke underlagt begrænsninger i omsættelighed og videresalg. Fremadrettede udsagn Visse udsagn i dette Registreringsdokument, herunder visse udsagn i afsnittene Risikofaktorer, Oplysninger om Udsteder, Forretningsoversigt og Oplysninger om Udsteders aktiver og passiver, finansielle stilling og resultater er baseret på Capees ledelses opfattelse samt ledelsens forudsætninger og de oplysninger, der i øjeblikket er til rådighed for ledelsen, og disse udsagn kan udgøre fremadrettede udsagn. Alle udtalelser med undtagelse af historiske 2

10 kendsgerninger i Registreringsdokumentet, herunder uden begrænsning udtalelser vedrørende Capees økonomiske stilling, forretningsstrategi, planer og mål for den fremtidige drift (herunder udviklingsplaner og -mål vedrørende Capees produkter), er fremadrettede udsagn, der indebærer kendte og ukendte risici, usikkerheder og andre forhold, der kan få Capees faktiske resultater, udvikling eller præstationer til at afvige væsentligt fra de fremtidige resultater, den udvikling eller de præstationer, der er udtrykt eller underforstået i forbindelse med disse fremadrettede udsagn. Disse fremadrettede udsagn er baseret på forudsætninger om fremtidige begivenheder, herunder en række forudsætninger vedrørende Capees nuværende og fremtidige forretningsstrategier og fremtidige driftsmiljø, som kan vise sig ikke at være korrekte. Capees faktiske resultater, udvikling eller præstationer kan afvige væsentligt fra de fremadrettede udsagn i Registreringsdokumentet som følge af væsentlige faktorer, herunder blandt andet risici forbundet med markedsudvikling, uforudsete vanskeligheder med Capees forskellige samarbejdsaftaler og datterselskaber i Danmark og udlandet, konkurrenceforholdene for Capees forretningsområder og markeder samt andre faktorer, der omtales i Registreringsdokumentet, herunder de faktorer, der omtales under afsnittet Risikofaktorer. De fremadrettede udsagn i Registreringsdokumentet gælder kun per datoen for offentliggørelse af Registreringsdokumentet, og Capee påtager sig ingen forpligtelse til offentligt at opdatere eller revidere fremadrettede udsagn, hvad enten disse følger af nye oplysninger, fremtidige begivenheder eller andre forhold. Præsentation af regnskaber og andre oplysninger Capee har siden stiftelsen den 7. april 2006 aflagt årsrapporter i overensstemmelse International Financial Reporting Standards som godkendt af EU (IFRS) og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter. Det reviderede regnskab for regnskabsåret 2006/07, der refereres til i dette Registreringsdokument er udarbejdet i henhold til disse regler. I Registreringsdokumentet er alle henvisninger til danske kroner eller DKK henvisninger til Kongeriget Danmarks valuta. Capee offentliggør sine regnskaber i danske kroner. Foreningens udvalgte finansielle og driftsmæssige oplysninger i Registreringsdokumentet indeholder omregning af visse beløb i danske kroner til euro eller anden valuta ved transaktionsdagens kurs eller til balancedagens kurs ifølge Nationalbankens gennemsnitskurs den pågældende dag. Disse omregninger må ikke fortolkes som erklæringer om, at beløb i danske kroner faktisk svarer til de pågældende beløb i euro eller anden valuta, eller at omregning kan ske til euro til de angivne kurser eller nogen anden kurs. Visse økonomiske og statistiske oplysninger i Registreringsdokumentet kan være afrundet til nærmeste hele tal. Summen af tallene i en kolonne svarer således ikke nødvendigvis til totalen for den pågældende kolonne. 3

11 1 Ansvarlige 1.1 Alle personer med ansvar for de oplysninger, der gives i Registreringsdokumentet Bestyrelse Teddy Jacobsen, Formand Carsten Tanggaard, Medlem Bjarne Jensen, Medlem Claus Ørskov, Medlem 1.2 Erklæring fra de ansvarlige for Registreringsdokumentet Bestyrelse Vi erklærer hermed, at vi som ansvarlige for Registreringsdokumentet har gjort vores bedste for at sikre, at oplysningerne i Registreringsdokumentet efter vores vidende er i overensstemmelse med fakta, og at der ikke er udeladt oplysninger, der kan påvirke dette indhold. Vi erklærer ligeledes herved, at oplysningerne i Registreringsdokumentet os bekendt er rigtige, og at Registreringsdokumentet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil kunne forvanske det billede, som Registreringsdokumentet skal give, herunder at alle relevante oplysninger i bestyrelsesprotokoller, revisionsprotokoller og andre interne dokumenter er medtaget i Registreringsdokumentet. København, den 11. juli 2008 Bestyrelse Teddy Jacobsen, Direktør, Formand Bjarne Jensen, Direktør Claus Ørskov, Advokat Carsten Tanggaard, Professor 4

12 5

13 Reference til øvrige erklæringer afgivet af uafhængig revisor. Koncernregnskabet/Årsregnskabet for regnskabsåret 2006/2007 PricewaterhouseCoopers har afgivet revisionspåtegning på det aflagte koncernregnskab/ årsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 for Foreningen Capinordic Europæiske Ejendomme f.m.b.a. Påtegningen, som fremgår af side 54 i dette Registreringsdokument, beskriver vores ansvar, det udførte arbejde og den sikkerhed, der knytter sig til vores konklusion. Vores påtegning er uden forbehold eller supplerende oplysninger. Påtegningen indgår via reference skema. Profoma Regnskabsoplysninger PricewaterhouseCoopers har afgivet erklæring på de af Bestyrelsen opstillede ureviderede proformaregnskaber for et sammenlagt Foreningen Capinordic Europæiske Ejendomme f.m.b.a og Clarice omfattende resultatopgørelsen for perioden 7. april juni Påtegningen som fremgår af side i dette Registreringsdokument beskriver vores ansvar, det udførte arbejde og den sikkerhed, der knytter sig til vores konklusion. Vores påtegning er uden forbehold eller supplerende oplysninger. 6

14 Den finansielle rådgivers erklæring Finansiel rådgiver I vor egenskab af finansiel rådgiver skal vi hermed bekræfte, at vi har fået forelagt alle de oplysninger, vi har anmodet om, og som vi har skønnet nødvendige, fra udsteder og dennes revisorer. De udleverede eller oplyste data, herunder de data som ligger til grund for regnskabsoplysninger, oplysninger om markedsforhold m.v., har vi ikke foretaget en egentlig efterprøvelse af, men vi har foretaget en gennemgang af oplysningerne, og har sammenholdt de nævnte oplysninger med de i Registreringsdokumentet indeholdte informationer, og har herved ikke konstateret ukorrektheder eller manglende sammenhæng. København den 11. juli Henrik Juul, Bankdirektør, Niels Kryger Andersen, Direktør Investment Banking, Capinordic Bank A/S Strandvejen Hellerup CVR nr.: Det skal anføres, at Capinordic Bank A/S er et 100% ejet datterselskab af Capinordic A/S, og at Capee har en forvaltningsaftale med Capinordic A/S datterselskab Capinordic Property Management. 7

15 2 Revisorer 2.1 Navn og adresse på udsteders revisor PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Strandvejen 44, 2900 Hellerup, ved statsautoriserede revisorer: Karsten Rasmussen (Medlem af FSR) Martin Lunden (Medlem af FSR) Capee er stiftet den 7. april 2006 og har offentliggjort én årsrapport dækkende perioden 7. april 2006 til 30. juni Årsrapporten er revideret af PricewaterhouseCoopers. Regnskabsoplysninger fra årsrapporten 2006/2007 er indarbejdet i Registreringsdokumentet ved henvisning til Krydsreferencetabel i afsnit Eventuel fratrådt, flyttet eller ikke-genudnævnt revisor PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab har været revisorer siden stiftelsen. 8

16 3 Risikofaktorer En investering i Capee indebærer risici. Foruden de oplysninger, der i øvrigt fremgår af Registreringsdokumentet, bør potentielle investorer ved vurderingen af, om der bør investeres i Foreningens Foreningsbeviser nøje overveje nedenstående risikofaktorer. De anførte forhold skal ikke opfattes som en udtømmende oversigt over de risici, som Capee er udsat for, og der er ikke foretaget nogen prioritering af de enkelte risici. Bestyrelsen forventer, at de beskrevne risici er dem, der kan få størst betydning for Capees fremtidige vækst, aktivitet, økonomiske stilling og resultater. Beskrivelsen bør ses i sammenhæng med det øvrige indhold af dette Registreringsdokument. Capee anvender aktiv risikostyring i investeringsprocessen. Målsætningen er at afbalancere afkastets størrelse og risikoprofil. Capee har valgt en langsigtet lav risikoprofil og tilstræber at optimere afkastet inden for denne ramme. Som led i risikostyringen har Capee valgt at finansiere sine ejendomsinvesteringer med mindst 10-årige lån med fast rente for ikke at blive ramt af øgede finansieringsomkostninger i tilfælde af stigninger i markedsrenten. Det er også valgt at eliminere valutarisikoen i forbindelse med finansiering af ejendomsinvesteringerne ved at optage lånene i samme valuta, som investeringen er foretaget i. Dette indebærer at alle lån med en enkelt mindre undtagelse er optaget i euro. Eksponeringen mod euro som sådan vurderes kun som en lille risiko, da euroen ikke vurderes at ville udvikle sig væsentligt forskelligt fra den danske krone. Som led i risikostyringen har Capee også fastsat øvre grænser for størrelsen af indlån i et enkelt pengeinstitut. Risikoprofilen på investeringer styres hovedsageligt gennem spredning på geografi, lokationer og ejendomstyper. Afkastet tilstræbes optimeret gennem aktiv porteføljestyring. Heri indgår identifikation af ejendomme med særlig vækstpotentiale, køb og salg af ejendomme på gunstige tidspunkter, optimering af lejeindtægter og driftsforhold, finansieringsmodeller og grundige due diligence processer ved køb af ejendomme. Foreningsspecifikke risici i form af indløsning af Foreningsbeviser Capee er forpligtet til at indløse foreningsbeviser til en kurs, der ligger maksimalt 5 pct. under indre værdi. Da ejendomme ikke har samme likviditet som værdipapirer, er der en risiko for, at der ikke er tilstrækkelig likviditet til at indløse foreningsbeviserne. For at 9

17 imødegå denne situation er Bestyrelsen bemyndiget til at udsætte en indløsning i op til 18 måneder, såfremt der ikke er likviditet hertil, eller såfremt bestyrelsen skønner, at der på grund af markedsforholdene ikke umiddelbart kan fastsættes en forsvarlig indløsningspris. I henhold til foreningens vedtægter har bestyrelsen mulighed for at forhøje Capees (koncernens) gældsætning til 95 pct. med henblik på at finansiere indløsning. Hvis Capee i en periode på 18 måneder ikke er i stand til at indløse de af foreningens medlemmer, der måtte ønske det, skal Capee træde i likvidation. Dette kan betyde, at Capees ejendomme må sælges på et ugunstigt tidspunkt eller på ufavorable vilkår. Makroøkonomiske risici Rente- og valutarisici Rentens størrelse påvirker ejendomsprisernes udvikling og låneomkostningernes størrelse. Afkastet i Capee er derfor følsomt overfor ændringer i renteniveauet i de lande, hvor Capee har investeringer. Capee kan i henhold til vedtægterne optage lån i ejendomme på op til 90 % såvel i fast som variabel rente. Endvidere kan der optages lån i anden valuta end aktivet med en eksponering på op til 50 %. Capee har foreløbig valgt en lånestrategi med lav risiko. Således er udgangspunktet, at den enkelte investering skal have et løbende positivt cash flow efter at driftsudgifter, renter og afdrag er betalt. Dette sætter en øvre grænse for belåningsgraden, reducerer risikoen ved rentestigninger og giver lavere lånerenteniveauer. Den gennemsnitlige lånefinansieringsgrad (gearing) udgør på porteføljen pr. 31. marts 2008 ca. 82 %. Den samlede låneværdi udgør EUR 236 mio. Stort set alle lån er rentesikret på mindst 10-årige renteaftaler. Capee har et enkelt lån på CHF 1,6 mio. til variabel rente. Dette lån udgør 0,5% af den samlede låneværdi. Endvidere er alle lån optaget i aktivets valuta, det vil sige EUR. Capee vurderer, at EUR og DKK i de nærmeste år vil korrelere, og valutarisikoen er derfor begrænset mellem EUR og DKK. I Capees regnskab opgøres gældsforpligtelser vedr. investeringsejendomme til dagsværdi ud fra markedsrenten. Når markedsrenten svinger, påvirkes gældens værdi, selvom renten på Capees lån er fastlåst i mindst 10 år. At gældens værdi svinger, påvirker naturligvis størrelsen af Foreningens resultat, passiver og egenkapital. 10

18 Både værdien af udenlandske ejendomme og lånene heri omregnes til danske kroner til valutakursen på opgørelsesdagen. Svinger valutakurserne, påvirker dette også Capees regnskab. Inflation Inflationens størrelse har væsentlig betydning for investors risiko ved investering i Capee, idet inflationen påvirker udviklingen i ejendommenes værdi, husleje og driftsomkostninger. Ejendommenes lejeindtægter pristalsreguleres helt eller delvist og følger dermed helt eller delvist udviklingen i inflationen. Ejendomsprisernes udvikling påvirkes også af inflationen. Derved kan såvel fremtidigt cash flow som afkast blive påvirket i op- eller nedadgående retning. Demografisk udvikling Capees strategi er som udgangspunkt at investere i større europæiske byer med mere end indbyggere og med økonomisk vækst. Det tilstræbes at undgå investeringer i byer, hvor der er ringe økonomisk vækst, således at Capee ikke udsættes for de negative konsekvenser, der kan være på ejendomsmarkedet i form af eksempelvis fald i indbyggertallet eller fald i den erhvervsaktive andel af befolkningen. Foreningen foretager undersøgelser af den demografiske udvikling inden en investering foretages, men det kan ikke udelukkes, at der kan opstå en situation, hvor en eller flere ejendomme giver et lavere afkast end forventet som følge af en negativ demografisk udvikling, og at dette vil påvirke indtjeningen i Foreningen negativt. Capee vil forsøge at mindske denne risiko ved at diversificere ejendomsinvesteringerne til forskellige beliggenheder rundt om i Europa. Ejendomsspecifikke risici Huslejeindtægter Huslejeindtægterne tilstræbes optimeret og sikres gennem vurdering af lejeres soliditet, lejekontraktlængder, pristalsreguleringsbestemmelser og opretholdelse af ejendommene som attraktive lejemål gennem hensigtsmæssige vedligeholdelse. Ejendommenes værdi og afkast afhænger af bl.a. fremtidige stigninger i huslejen. En flerårig lejekontrakt til én stor hovedlejer, sikrer et stabilt cash flow, men til gengæld er lejeniveauet ofte lavere end ved kortere kontrakter, og pristalsreguleringen er ofte reduceret. Derfor vurderer Capee i de enkelte ejendomme, hvorvidt en flerårig udlejningsstrategi skal anvendes, eller om strategien skal omfatte kortere lejemål med højere huslejeniveauer til flere lejere. Dette afhænger bl.a. af ejendommens indretning og beliggenhed. Tomgang i ejendommene, det vil sige ikke-udlejede arealer, søges reduceret ved samarbejde med lokale professionelle samarbejdspartnere med stort 11

19 lokalkendskab og netværk i de enkelte byer samt ved løbende vedligeholdelse og evt. ombygning af ejendommene tilpasset udviklingen i efterspørgselen. Bygningsmæssige fejl og mangler Investorernes afkast påvirkes endvidere af eventuelle bygningsmæssige fejl og mangler, som konstateres efter overtagelsen af ejendommen. Derfor anvender Capee mange ressourcer på udvælgelses- og due diligence processer på ejendommene. Due diligence processen omfatter såvel tekniske, juridiske, økonomiske, skattemæssige og lokale forhold af relevant karakter. I det forløbne år har Capee analyseret en del investeringsalternativer, og flere er således blevet sorteret fra i due diligence processen, idet forholdet mellem afkast og risici ikke har opfyldt Capees krav. Andre risici Lovgivning og skatteforhold Ændringer i lovgivningen eller fortolkning heraf herunder de afgifts- og skattemæssige forhold i Danmark og i de lande, hvor Capee har investeringer, påvirker afkastet i op eller nedadgående retning. Capee har etableret en juridisk og skattemæssige struktur, der tilstræber at optimere kapital- og skatteforhold på koncernniveau. Endvidere følges lovgivningen tæt gennem et samarbejde med lokale eksperter på området, således at strukturen kan ændres i rette tid for at optimere afkastet. 12

20 4 UDVALGTE REGNSKABSOPLYSNINGER 4.1 Udvalgte regnskabsoplysninger og nøgletal Til belysning af Foreningens finansielle situation vises nedenfor udvalgte regnskabsposter vedrørende regnskabsåret 2006/07. Da regnskabsår 2006/07 er Capees første hele regnskabsperiode, er der ikke anført sammenligningstal. Alle regnskabstal i Registreringsdokumentet er aflagt efter International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter. Resultatopgørelse, Koncern, T.DKK 2006/07 Bruttoresultat Resultat af primær drift (EBIT) Resultat før skat Resultat før udlodning Årets resultat overført til medlemmernes formue Aktiver, koncern, T.DKK 30. juni 2007 Omsætningsaktiver Materielle anlægsaktiver Andre anlægsaktiver Anlægsaktiver i alt Aktiver i alt Forpligtelser, koncern, T.DKK 30. juni 2007 Medlemmernes formue i alt Øvrige kortfristede forpligtelser i alt Langsigtede gældsforpligtelser i alt Forpligtelser i alt Pengestrømsopgørelse, koncern, T.DKK 2006/07 Pengestrømme vedrørende drift Pengestrømme vedrørende investering Pengestrømme vedrørende finansiering Ændring i likvider Likvide beholdning, primo 0 Ændring i likvider Likvider, ultimo

21 Nøgletal, koncern 2006/07 Cirkulerede antal Foreningsbeviser (t. styk af nominelt DKK 100) Årets resultat før udlodning per Foreningsbevis, DKK 0,63 Investering i materielle anlægsaktiver Indre værdi, DKK 99,51 Omkostninger i pct. 2,47% Udlodning (inkl. forventet udlodning for seneste år) 0,00 Hoved- og nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med IFRS samt OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S regler for udstedere på børsen. 4.2 Midlertidige regnskabsoplysninger Capee offentliggjorde delårsrapport dækkende perioden 1. juli 2007 til 31. marts 2008 den 26. maj Delårsrapporten aflægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Delårsrapporten er urevideret. Resultatopgørelse, T.DKK 1/ / / /3 2007* Bruttoresultat Resultat af primær drift (EBIT) Resultat før skat Periodens resultat før udlodning Aktiver, T.DKK pr. 31. marts 2008 pr. 31. marts 2007* Omsætningsaktiver Materielle anlægsaktiver Andre anlægsaktiver Aktiver i alt

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 143 1 af 6 Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 Delvis garanteret fortegningsemission af op til 2.459.578 stk. nye aktier a nom. DKK 50 til DKK 85 pr. Aktie. Rettet udbud

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen Formandens beretning v. Bo Heide-Ottosen Året - Velkommen Tredje år som ejendomsinvesteringsselskab Victoria Properties investeringer omfatter velbeliggende lav-risiko erhvervs- og boligejendomme i det

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr.

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr. Selskabsmeddelelse nr. 19/2013 Side 1 af 5 Ikke til offentliggørelse eller distribution i USA, Canada, Australien eller Japan Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i TK Development

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Til Nasdaq Copenhagen. 5. februar 2015. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni 2014

Til Nasdaq Copenhagen. 5. februar 2015. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni 2014 Til Nasdaq Copenhagen 5. februar 2015 offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni offentliggør tillæg 3 til basisprospekt for udstedelse af særligt dækkede obligationer, realkreditobligationer,

Læs mere

Specialforeningen TRP Invest

Specialforeningen TRP Invest Specialforeningen TRP Invest alvårsrapport 2012 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 alvårsregnskab... 9... Global igh Yield

Læs mere

VEDTÆGTER. For. "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a."

VEDTÆGTER. For. Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a. VEDTÆGTER For "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a." VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a.". 1.2 Foreningens

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25.

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 27/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 ITH Industri Invest A/S har fokuseret sin investeringsstrategi

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

A/S Difko ValueBuilding III. A/S Difko. ValueBuilding-projekt

A/S Difko ValueBuilding III. A/S Difko. ValueBuilding-projekt 1 A/S Difko valuebuilding III ValueBuilding-projekt 2 Difko udbød i 2010 A/S Difko ValueBuilding I. I dag er flere af ejendommene steget i værdi, og én af ejendommene er allerede solgt med stor gevinst.

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007. Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP Halvårsrapport 1. halvår 2012 Hedgeforeningen HP ndholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskab... 10... Danske Obligationer 10... Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Årsrapport 2007/08. Foreningen Capinordic Europæiske Ejendomme f.m.b.a.

Årsrapport 2007/08. Foreningen Capinordic Europæiske Ejendomme f.m.b.a. Årsrapport 2007/08 Foreningen Capinordic Europæiske Ejendomme f.m.b.a. Capee er Danmarks første og største børsnoterede forening på OMX med fokus på investering i erhvervsejendomme i hele Europa. Foreningen

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje side 1 af 8 OMX Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr.8/2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet.

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. 66 1 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2015 Bestyrelsen i har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. Rapporten følger her. Resume: Halvårsresultat for

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro 1 I medfør af 23, stk. 7 og 8, 24, stk. 2, og 93,

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale 2 Jyske Invest favorit obligationer De bedste af 200.000 obligationer i én portefølje Obligationer i porteføljen sikrer

Læs mere

8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse.

8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse. Bekendtgørelse om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter 1) I medfør af 74, stk. 2, 113, 114 f, stk. 1 og 2, og 132, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Velkommen Bestyrelsen ved Direktør Poul Erik Tofte CFO Per Have Tidl. intern revisionschef Jørgen Madsen og direktionen Direktør Peter Ott, PFA Portefølje Administration

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen SmallCap Danmark 17. marts 2015 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen SmallCap Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

Delårsrapport, 1. halvår 2010, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Delårsrapport, 1. halvår 2010, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje Side 1 af 12 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2010 Delårsrapport 1. halvår 2010 Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard

Læs mere

Best practice for selskabsledelse og investorinformation i ejendomsselskaber

Best practice for selskabsledelse og investorinformation i ejendomsselskaber Best practice for selskabsledelse og investorinformation i ejendomsselskaber EJENDOMSFORENINGEN DANMARK Juni 2009 Ejendomsforeningen Danmarks baggrund for at samle anbefalingerne Disse anbefalinger henvender

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Fondsbørsmeddelelse Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Redegørelse fra bestyrelsen i Redegørelse fra bestyrelsen i i henhold til 7 i Fondsrådets bekendtgørelse nr. 827 af den 10. november 1999

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Capinordic A/S erhverver Nordisk Fondservice AB - den hurtigst voksende svenske forvalter af fondförsäkringer

Capinordic A/S erhverver Nordisk Fondservice AB - den hurtigst voksende svenske forvalter af fondförsäkringer Capinordic A/S Strandvejen 58 Box 69 DK-2900 Hellerup Tlf +45 8816 3000 Fax +45 8816 3003 CVR nr. 13255342 nr. 13/2007 info@capinordic.com www.capinordic.com Den 7. maj 2007 Capinordic A/S erhverver Nordisk

Læs mere

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio.

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio. Til NASDAQ OMX Copenhagen og Pressen 5. marts 2012 Selskabsmeddelelse nr. 9 MÅ IKKE UDGIVES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA, CANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER I EN

Læs mere

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Til Københavns Fondsbørs 16. august 2007 Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Berlin III A/S Selskabets nye strategi.

Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Berlin III A/S Selskabets nye strategi. NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 94 / 2012 Birkerød, 27. april 2012 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Berlin III A/S Selskabets nye strategi. Som nævnt i tidligere selskabsmeddelelser skal bestyrelsen herved

Læs mere

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission.

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 30. august 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 28/2013 Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. Bestyrelsen

Læs mere

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 14 Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via Nasdaq-OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24/2010

Selskabsmeddelelse nr. 24/2010 Herlev d. 15. september 2010 Selskabsmeddelelse nr. 24/2010 Udstedelse af nye aktier Greentech Energy Systems A/S CVR nr. 36 69 69 15 ( Selskabet ) har med bestyrelsesbeslutning af 15. september 2010 besluttet

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

I 2004 blev denne konstruktion ændret, således at begge projekter er blevet udviklet i selskabet Energia Alternativa S.r.l.

I 2004 blev denne konstruktion ændret, således at begge projekter er blevet udviklet i selskabet Energia Alternativa S.r.l. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Herlev d. 30 april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2008 Greentech Energy Systems A/S CVR nr. 36 69 69 15 (herefter kaldet Greentech ) har

Læs mere

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING VIGTIG MEDDELELSE Denne informationsskrivelse er udarbejdet af Foreningen Fast Ejendom,

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter Formuepleje Optimum A/S vedtægter FORMUE PLEJE Optimum FoRmuepleje Optimum A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Optimum

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission 25. januar 2013 Meddelelse nr. 143 SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES,

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S 20. maj 2015 Side: 1 af 5 PSO/lijo Retningslinjer for Danske Spil A/S I medfør af selskabslovens (SEL) 357 skal bestyrelsen i et statsligt aktieselskab sørge for, at der fastsættes retningslinjer, som

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 26. august 2014. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg 1 til basisprospekt af 17. juni 2014

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 26. august 2014. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg 1 til basisprospekt af 17. juni 2014 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 26. august offentliggør tillæg 1 til basisprospekt af 17. juni offentliggør tillæg 1 til basisprospekt for udstedelse af særligt dækkede obligationer, realkreditobligationer,

Læs mere

Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS m.v.1)

Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS m.v.1) Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) I medfør af 83, stk. 5, 159, stk. 3, 171, stk. 4, og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om investeringsforeninger, som ændret ved

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2015

Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Meddelelse nr. 272 20. maj 2015 Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Driftsresultat (EBIT) på DKK 173 mio. i første kvartal 2015 mod DKK 150 mio. samme periode sidste år, svarende til en stigning på 15%.

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S VEDTÆGTER 15. maj 2012 FOR Investeringsselskabet Artha12 A/S 1 Selskabets navn og formål 1.1 Selskabets navn er Investeringsselskabet Artha12 A/S. 1.2 Selskabets formål er at skabe et gennemsnitligt afkast

Læs mere

OPLYSNINGER I HENHOLD TIL 62 I LOV OM FORVALTERE AF ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE

OPLYSNINGER I HENHOLD TIL 62 I LOV OM FORVALTERE AF ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE OPLYSNINGER I HENHOLD TIL 62 I LOV OM FORVALTERE AF ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE Dette dokument skal oplyse investorer om risici i forbindelse med investering Berlin IV A/S. Dokumentet følger de punkter,

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter

Læs mere

Februar 2014 Finansiel styringspolitik

Februar 2014 Finansiel styringspolitik Februar 2014 Finansiel styringspolitik Finansiel styringspolitik HAB Indholdsfortegnelse 1. Formål 1 1.1. Identifikation 1 1.2. Ikrafttrædelse 1 1.3. Retningslinjer 1 2. Intern bemyndigelse 2 2.1. Organisationsbestyrelsens

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 9. oktober 2014. Nr. 1104. Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer

Læs mere

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Gentofte Direktion Bestyrelse

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 30. juni Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår:

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 31. Marts Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44

Læs mere

Delårsrapport 2008, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Delårsrapport 2008, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje side 1 af 14 OMX Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup Tlf. 70 27 17 80 Fax. 70 27 17 90 www.fastejendom.dk

Læs mere

ATP PE GP Årsrapport 2014

ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP ApS CVR-nr. 29 44 81 24 Årsrapport for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både erhvervsejendomme

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både erhvervsejendomme 3. april 2009 /jcn og lfo Sag Notat om måling (værdiansættelse) af ejendomme Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009

Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009 Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009 Regler for udstedere af investeringsbeviser 1 Indholdsfortegnelse Ordliste... 6 1 Betingelser for investeringsbevisers optagelse

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010

Hedgeforeningen HP. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010 Deloitte Stsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Hedgeforeningen HP Revisionsprotokoll

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Vedtægter. for. Danfoss A/S

Vedtægter. for. Danfoss A/S J. nr. 205-20945-8 Vedtægter for Danfoss A/S CVR-nr. 20165715 1/9 2014.04.25 1 Selskabets navn er Danfoss A/S, og dets hjemsted er DK-6430 Nordborg, Sønderborg Kommune. 2 Selskabets formål er at drive

Læs mere

Kan det stadig betale sig at investere i vindmøller?

Kan det stadig betale sig at investere i vindmøller? V I N D M Ø L L E R Kan det stadig betale sig at investere i vindmøller? Temadag i Fredericia 24. april 2015 Torben Sørensen Dagsorden 1. Projektet i hovedtræk 2. Fokusområder ved investering i vind 3.

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R. Land & Leisure A/S. CVR nr. 31 22 65 11 -------------------------------

V E D T Æ G T E R F O R. Land & Leisure A/S. CVR nr. 31 22 65 11 ------------------------------- V E D T Æ G T E R F O R Land & Leisure A/S CVR nr. 31 22 65 11 ------------------------------- 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Land & Leisure A/S. Binavne: Active Bolig Invest A/S (Land & Leisure

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 7 og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 4 Bestyrelsen i Investeringsforeningen

Læs mere

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13 Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13 106 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere