»Grundvandsbeskyttelse i praksis

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "»Grundvandsbeskyttelse i praksis"

Transkript

1 »Grundvandsbeskyttelse i praksis Chefkonsulent agronom Christian Thirup ATV-møde: Grundvandsbeskyttelse og aktuelle initiativer Onsdag den 18. juni 2014 Schæffergården, Gentofte

2 »Dispossition Omfang af dyrkningsaftaler i Danmark Påbud eller frivillige aftaler? Erstatnings-fastsættelsen Taksation

3 »Omfang af varige tinglyste dyrkningsaftaler (sandsynligvis flere) Forsyning/ kommune Areal (ha) Ejendomme (antal) Restriktion Påbud muligt Aalborg >40 Pestic.+NO 3 Ja Aarhus Pestic. Nej/Ja HOFOR Pestic. +(NO 3 ) Nej Esbjerg Pestic. Nej Frederikshavn Pestic.+NO 3 Ja Roskilde 35 2 Pestic. Nej Samsø 10 1 Pestic.+NO 3 Ja Ringkøbing-Skjern 16 1 Pestic. Ja Odense?? Pestic. Nej

4 »Offentlig skovrejsning - samarbejder mellem Stat/Kommune/Forsyning Naturstyrelsen rejser ca. 200 ha skov/årligt Bynærhed og grundvandsbeskyttelse har høj prioritet Mindst 50 % medfinansiering af arealkøb (vandforsyning/kommune) 100% frivillighed Kommuner / Forsyninger der har rejst skov i samarbejde med NST: HOFOR Aarhus Aalborg Skanderborg Odense TREFOR Hjørring Silkeborg m.fl.

5 »Påbud eller frivillige aftaler?

6 »Påbud eller frivillige aftaler? - veje til aftaler Tillæg til prisloft* Beskattes (ejendomsavance) Frivillig aftale (ingen tvang) Nej Ja Påbud (indsatsplan, MBL 26a) Ja Nej Frivillig aftale (ekspropriationslign.) Ja Nej Påbud (BNBO, MBL 24) Ja (Ja) * Forsyninger med en årlig udpumpning > m3 er omfattet af Vandsektorloven. Forsyningssekretariatet fastsætter hvert år et prisloft for hver forsyning. Grundvandsbeskyttelse kan give tillæg til prisloftet, hvis det er pålagt af kommune eller Stat.

7 »Påbud eller frivillige aftaler? - frivillige aftaler Fordele: Lodsejerne bliver hørt tidligt i processen. Deklarationer kan i nogen grad tilpasses, så lodsejer imødekommes, og værdiforringelsen minimeres (flyvehavre, bjørneklo, ridebane, have) Mere positiv stemning. Der kan indføres bodsbestemmelser. Færre sager går til taksation. Ulemper: Forskellige deklarationstekster. Tidsforbrug til køkkenbordsmøder. Ekstra omkostninger til rådgivning.

8 »Påbud eller frivillige aftaler? - påbud Fordele: Ens deklarationstekster. Ingen tidsforbrug til forhandling. Færre omkostninger til rådgivning. Ulemper: Lodsejerne føler sig ikke hørt. Mere negativ stemning. Større erstatninger pga. manglende tilpasningsmulighed af deklarationer. Der kan ikke indføres bodsbestemmelser. Flere sager går til taksation. Påbud efter MBL 24 giver sandsynligvis ikke skattefritagelse Skal ikke tinglyses (kan tinglyses)

9 Omkostninger pr. arealenhed»påbud eller frivillige aftaler? - omkostningsniveau i forhold til arealstørrelse (BNBO er typisk små arealer) Arealstørrelse

10 »Eksempel på frivillig aftale (ekspropriationslign.) - indsatsplan Beder Kræver et rigtigt godt samarbejde mellem kommune og vandforsyning

11 »Eksempel på frivillig aftale (ekspropriationslign.) - indsatsplan Beder Status (juni 2014): - 94 ejendomme er kontaktet (alle) - 50 ejendomme er besøgt - (Vandplanudvalget og ALECTIA) - 30 ejendomme har fået tilbud - 10 har accepteret tilbud - 8 har afvist tilbud - Afsluttes i 2014

12 »Eksempel på frivillig aftale - indsatsplan Beder

13 »Eksempel på påbud i BNBO - Bjellekær kildeplads (HOFOR), Egedal Kommune 39 lodsejere, 67 ha

14 »Erstatnings-fastsættelse

15 »Erstatnings-fastsættelse - Der skal foreligge en aftaletekst inden den kan værdisættes Hvad koster en aftale om maksimalt 25 mg/l nitratudvaskning og ingen brug af pesticider? Det kan man først svare på, når de konkrete restriktioner fremgår. Jo flere restriktioner jo dyrere bliver aftalen. Jo højere bod jo dyrere bliver aftalen. Undgå unødvendige restriktioner de koster og giver manglende opbakning. Lad deklarationen være gældende fra et hensigtsmæssigt tidspunkt. (Slutningen af en dyrkningssæson, færdigdrift af juletræskultur o.lign.) Undgå defigurering (resterende arealer bliver vanskeligere at dyrke).

16 »Erstatnings-fastsættelse - tilpas til brugsgrænser og undgå erstatning for defigurering

17 »Erstatnings-fastsættelse Erstatninger skal følge niveauet, som forventes, hvis den fastsættes ved taksation. Ved ekspropriation skal grundejer erstattes fuldstændig. Dvs. det økonomiske tab skal erstattes. Erstatnings-sammensætning: oejendommens værdiforringelse oulemper Driftstab i en periode under omstilling (typisk 1 år) Omstillingsomkostninger (engangs-udgifter) f.eks.: Hegning Såning af græs Udgifter til sagkyndig bistand Defigurering (resterende arealer bliver vanskeligere at dyrke)

18 »Erstatnings-fastsættelse - Jordværdi varierer over tid

19 »Erstatnings-fastsættelse - Jordværdi: Finanstilsynets vurdering, dec styrende for kredit-institutternes deltagelse i handler

20 »Erstatnings-fastsættelse - Jordværdi i 2014 (niveau) - fordelt på arealtyper Jordværdi Landbrug omdrift: Permanent græs: Permanent græs 3: Natur: Blandet skov: Ca. kr /ha Ca. kr / ha Ca. kr /ha Ca. kr /ha Ca. kr /ha Faktorer der har indflydelse på jordværdien: Størrelse og form på marker Jordbonitet og terræn Tekniske installationer f.eks. dræn, vandingsanlæg Husdyrtæthed Arrondering Specialafgrøder Ekspansionsmuligheder

21 »Erstatnings-fastsættelse - hvordan kan man vide om prisen er rigtig? Ingen vil indgå frivillige aftaler: => niveauet er for lav Alle vil indgå frivillige aftaler: => niveauet er for høj Ideelt hvis % ønsker at indgå frivillige aftaler og resten afgøres ved taksation. Esbjerg Vand og Aarhus Vand tilbød i starten (2002) kr /ha for indgåelse af varige tinglyste deklarationer om pesticidfri drift. Gangske få aftaler blev indgået til den pris. Erstatningerne er gradvist steget hen over årene til ca /ha. Nu er der indgået et stort antal aftaler hos begge forsyninger, hvilket indikerer, at niveauet er rigtigt. Aalborg: Ud af ca. 40 indgåede aftaler er 6 afgjort ved taksation (85%).

22 »Erstatnings-fastsættelse - typiske erstatningsniveauer ved tinglysning af varige aftaler Arealtype Ingen pesticider Ingen pesticider og Ingen pesticider maks. 25 mg og maks. 50 mg (kr./ha) nitrat/l (kr./ha) nitrat/l (kr./ha) Landbrug (omdrift) Landbrug (permanent græs) Skov Læhegn, krat o.lign Gårdspladser m.m Parcelhusgrunde kr. /grund

23 Nedgang i DBII (kr./år)»erstatnings-fastsættelse - Årlig nedgang i dækningsbidrag II (pesticidfri drift, planteavl på lerjord) Kilde: Dyrkningsaftaler og kompensationer, A-Dubgaard & LO-Mortensen, KVL 2000 med tilhørende regneark til årlige opdateringer. Baseret på Bichel-udvalgets udbyttenedgange.

24 »Erstatnings-fastsættelse - Fremgangsmåde til erstatningsberegning i BNBO og indsatsområder 1. BNBO-redegørelsen / indsatsplanen bør indeholde et overslag over prisen for beskyttelse af den enkelte BNBO/indsatsområde. 2. Lodsejerbesøg for indhentning af supplerende oplysninger samt information til lodsejer. Evt. kun besigtigelse af arealerne. 3. Det generelle prisniveau på landbrugsjord i området understøttes evt. af ejendomsmæglerudtalelser. 4. Der udarbejdes en økonomiudredning for den enkelte grundejer evt. understøttet af ejendomsmægler-vurdering. 5. Grundejer tilbydes ét samlet erstatningsbeløb - ikke udspecificeret, samt en standard-deklaration. 6. Hvis grundejer er uenig i erstatningsbeløb eller deklarationstekst er der følgende muligheder: Forhandling (indhold / erstatning) Natur- og Miljøklagenævn (indhold) Taksationskommission (erstatning)

25 »Taksation

26 »Taksation - Vejlovens ekspropriationsprocedure: Åstedsforretning Ekspropriationsbeslutning Klage over beslutningen Erstatningsforhandling Taksation: Overtaksation: (6 afgørelser i Aalborg) (2 afgørelser i Aalborg) Domstole

27 »Taksation Procedure: 1. Kommunen fremfører argumentation for erstatningstilbud 2. Lodsejer fremfører argumentation for erstatningskrav 3. Kommune replicerer (ingen nye emner) 4. Lodsejer replicerer (ingen nye emner) 5. Taksationskommissionen laver en skriftlig afgørelse Man har kun ét skud i bøssen alt hvad der ønskes fremført i sagen skal fremføres i første omgang. I Aalborg består Kommunens hold af: Kommune, grundvandssamarbejdet, vandforsyning, ejendomsmægler, landbrugskyndig rådgiver. Vigtigt at kende forholdene og afgørelserne i sammenlignelige sager. Resultaterne i taksationen kommer ikke af sig selv!!!!

28 »Reducer værditabet mest muligt - fremme alternative indkomstmuligheder Biomasseproduktion til biogasanlæg: Helsæd (f.eks. vårbyg el. ærte/byg) Kløvergræs Tække-miscantus: Elefantgræs til tækning miljøvenlig dyrkning

29 »Reducer værditabet mest muligt - Spuma - et alternativ til pesticider på befæstede arealer NCC har udviklet en miljøvenlig termisk metode til at bekæmpe ukrudt. Systemet hedder Spuma. Ukrudtet dækkes af varmt vand og et lag isolerende skum, hvorefter de ubudne planter udtørrer og visner bort. Skummet er miljøneutralt og godkendt af Miljøstyrelsen som pesticidfrit produkt. Det forsvinder igen på få minutter og efterlader ingen skadelige stoffer. Spuma skåner både grundvand og omgivende planter. Men det bekæmper selv genstridigt ukrudt særdeles effektivt.

30 »Uheld kan ske! - marksprøjte med l opblandet glyphosat væltet 150 meter fra HOFOR-boring.

31 »Tak for opmærksomheden Follow ALECTIA

Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO) Vandrådets temaaften d. 11. Juni 2013

Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO) Vandrådets temaaften d. 11. Juni 2013 Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO) Vandrådets temaaften d. 11. Juni 2013 Dagsorden 19.00 19.10 Velkomst og indledning om BNBO hvad er det? - Vandrådet 19.10 19.25 BNBO - Hvorfor og hvordan? - BNBO

Læs mere

Vand- og spildevandsanlæg i landbrugsjord

Vand- og spildevandsanlæg i landbrugsjord Vand- og spildevandsanlæg i landbrugsjord 2012 vfl.dk Layout Tryk Videncentret for Landbrug, Erhvervsjura Printbutikken, Videncentret for Landbrug 2 Vand- og spildevandsanlæg i landbrugsjord Vand- og spildevandsanlæg

Læs mere

NOTAT INDLEDNING RESUME AF PROJEKTET

NOTAT INDLEDNING RESUME AF PROJEKTET NOTAT INDLEDNING RESUME AF PROJEKTET Dato 14-02-2014 Charlotte Bamberg Xiulan He Sebastian Ravn Morten Bak Helle Pernille Hansen Rambøll Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7700 Indhold 1.

Læs mere

Bilag 1 til: Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med

Bilag 1 til: Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Bilag 1 til: Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande

Læs mere

Drikkevand - rent vand, men hvordan?

Drikkevand - rent vand, men hvordan? Materiale til konferencen Drikkevand - rent vand, men hvordan? lørdag den 2. april 2011 i Landstingssalen, Christiansborg INDHOLD 0 Intro side 3 1 Om grundvand og drikkevand - side 4 Kilder til forurening

Læs mere

Vejledning om miljømål og servicemål. Naturstyrelsens vejledning, 2012

Vejledning om miljømål og servicemål. Naturstyrelsens vejledning, 2012 Vejledning om miljømål og servicemål Naturstyrelsens vejledning, 2012 Titel: Vejledning om miljømål og servicemål Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk År: 2012 ISBN nr. 978-87-7279-403-7

Læs mere

Skovrejsning og grundvand

Skovrejsning og grundvand S K O V R E J S N I N G O G G R U N D V A N D 1 Skovrejsning og grundvand Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Dansk Vand- og Spildevandsforening Foreningen af Vandværker i Danmark 2 S K O V R E J

Læs mere

Miljøministeriet Naturstyrelsen juli 2012 U D K A S T. Vejledning om miljømål og servicemål

Miljøministeriet Naturstyrelsen juli 2012 U D K A S T. Vejledning om miljømål og servicemål Miljøministeriet Naturstyrelsen juli 2012 U D K A S T Vejledning om miljømål og servicemål Indledning Vandsektorloven er ændret med lov nr. 578 af 18. juni 2012. Med ændringen fik miljøministeren bemyndigelse

Læs mere

UDKAST. Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten

UDKAST. Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten UDKAST Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten 2010-2012 Større ressourcebevidsthed Øget sikkerhed Bedre teknologi Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 12. Juli 2010 Forord I Danmark

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM GULDDYSSE SKOV

SAMARBEJDSAFTALE OM GULDDYSSE SKOV Samarbejdsaftale mellem Roskilde Kommune, Miljøministeriet v/naturstyrelsen og vandværkerne omkring Gulddysse Skov om videreudvikling af skov- og naturområdet Gulddysse Skov imellem Jyllinge og Gundsømagle.

Læs mere

BRYRUP NY VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/

BRYRUP NY VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ BRYRUP NY VANDVÆRK BRYRUP NY VANDVÆRK Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ INDHOLD Generelt 1 Vandindvinding 3 Boringer 5 Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 7 Råvand 7 Rentvand 7 Vandbehandling

Læs mere

Opdateret registrering af værdifuld dansk natur ( 3-natur)

Opdateret registrering af værdifuld dansk natur ( 3-natur) Opdateret registrering af værdifuld dansk natur ( 3-natur) Kontorchef Mette Marcker Christiansen og kontorchef Søren Hald, Naturstyrelsen I november 2010 indgik KL og Miljøministeriet en aftale om opdatering

Læs mere

LEMMING VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/

LEMMING VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ LEMMING VANDVÆRK LEMMING VANDVÆRK Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ INDHOLD 1. Generelt 1 2. Vandindvinding 2 3. Boringer 4 4. Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 6 4.1 Råvand 6 4.2 Rentvand

Læs mere

for at sikre forsyningen af drikkevand ved Breum, Roslev, Øster Grønning, Thise, Lyby, Jebjerg og Vihøj Vandværker

for at sikre forsyningen af drikkevand ved Breum, Roslev, Øster Grønning, Thise, Lyby, Jebjerg og Vihøj Vandværker for at sikre forsyningen af drikkevand ved Breum, Roslev, Øster Grønning, Thise, Lyby, Jebjerg og Vihøj Vandværker J. nr. 8-52-2-783-1-03 Indsatsplanen skal sikre forsyningen af drikkevand ved Breum-,

Læs mere

Svendborg Vand A/S. Udkast 2-6-09. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Svendborg Vand A/S. Udkast 2-6-09. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Svendborg Vand A/S Udkast 2-6-09 Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Natur og Vand juni 2009 Titel Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Svendborg Vand A/S Udgiver Svendborg Kommune Miljø og Teknik Svendborgvej

Læs mere

Analyse af omkostninger ved tiltag til beskyttelse af grund- og drikkevand i forskellige områder i Danmark

Analyse af omkostninger ved tiltag til beskyttelse af grund- og drikkevand i forskellige områder i Danmark Dato d. 15.01.2015 Analyse af omkostninger ved tiltag til beskyttelse af grund- og drikkevand i forskellige områder i Danmark I dette notat beskrives beregninger, kilder og antagelser bag en analyse af

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Vandmiljøplan II GENOPRETNING AF VÅDOMRÅDER

Vandmiljøplan II GENOPRETNING AF VÅDOMRÅDER Vandmiljøplan II GENOPRETNING AF VÅDOMRÅDER 1. Rammer og lovgivning Miljø- og Energiministeriet Skov- og Naturstyrelsen Kolofon: Udgivet af: Miljø- og Energiministeriet, Skov- og Naturstyrelsen Bidrag

Læs mere

Naturpleje i Natura 2000

Naturpleje i Natura 2000 www.naturstyrelsen.dk www.lf.dk Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne 1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Naturpleje i Natura 2000 NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade

Læs mere

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed Redegørelse om jordforurening 2010 Indhold Forord Depotrådets anbefalinger Økonomien på jordforureningsområdet Regionernes opgaver med jordforurening Regionernes kortlægning af jordforurening Regionernes

Læs mere

1 Formål. 2 Aftalens omfang

1 Formål. 2 Aftalens omfang Aftale mellem HOFOR Vand København A/S, Miljøministeriet v/naturstyrelsen, og Frederikssund Kommune om et skovrejsningsprojekt ved Hørup Kildeplads: Hørup Skov 1 Formål Formålet med denne aftale er at

Læs mere

Vand i tal. DANVA benchmarking 2011 - procesbenchmarking og statistik

Vand i tal. DANVA benchmarking 2011 - procesbenchmarking og statistik Vand i tal DANVA benchmarking 2011 - procesbenchmarking og statistik 1 vand i tal Procesbenchmarking giver kunderne overblik DANVA mener, at vandselskabernes vigtigste opgave er at forsyne tilfredse kunder,

Læs mere

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Indledning... 4 1.1 Baggrund for vejledningen... 4 1.2

Læs mere

Velkommen til generalforsamling 2013. Det er dejligt at så mange har fundet vej til Harboøre, for nu begynder der jo at ske rigtig meget.

Velkommen til generalforsamling 2013. Det er dejligt at så mange har fundet vej til Harboøre, for nu begynder der jo at ske rigtig meget. Beretning for Vrist Pumpelag april 2012 april 2013. Velkommen til generalforsamling 2013. Det er dejligt at så mange har fundet vej til Harboøre, for nu begynder der jo at ske rigtig meget. Nogle glæder

Læs mere

Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med. Karstoft Å. Natur- og Miljøprojekt

Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med. Karstoft Å. Natur- og Miljøprojekt Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med Karstoft Å Natur- og Miljøprojekt 1 Karstoft Å EJENDOMSMÆSSIG FORUNDERSØGELSE I forbindelse med udarbejdelsen af planlægningsprojektet omkring Karstoft

Læs mere

Omkostningen ved en indsats for biodiversitet

Omkostningen ved en indsats for biodiversitet d. 28.02.2012 SIA Omkostningen ved en indsats for biodiversitet 1. Generel introduktion Formålet med nærværende notat er at dokumentere tilgangen til beregninger af omkostningerne i biodiversitetsanalysen

Læs mere

Hedebostien finansiering og jorderhvervelse

Hedebostien finansiering og jorderhvervelse Pkt. 315 Hedebostien finansiering og jorderhvervelse Sagsnr. 68849 Byrådet Lukket punkt Resume Arbejdsmarkedets Feriefond og Nordea-fonden har givet tilsagn om støtte på i alt 11,3 mio. kroner til realisering

Læs mere

Protokol for TAKSATIONSKOMMISSIONEN I VESTSJÆLLAND *****

Protokol for TAKSATIONSKOMMISSIONEN I VESTSJÆLLAND ***** 1 Protokol for TAKSATIONSKOMMISSIONEN I VESTSJÆLLAND ***** TK 12/2013: Fastsættelse af erstatning for overtagelse af matr. nr. 22c Kværkeby by, Kværkeby i medfør af planlovens 47 A. Den 27. september 2013

Læs mere

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1 OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND 22. januar 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Sammenfatning og anbefalinger 3 3. Sikring af mølleopstillingen i energiaftalen 6 4. Låneordning til

Læs mere

Handlingsplan 2010. Indsatsen for at realisere skovrejsning side 2

Handlingsplan 2010. Indsatsen for at realisere skovrejsning side 2 Handlingsplan 2010 Indhold: Indledning side 2. Målsætning side 2. Indsatsen for at realisere skovrejsning side 2 Finansiering side 3 Strategier vedr. side 4 Skovrejsning på private arealer privat skov

Læs mere