Kursus om vedligeholdelse og fraflytning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kursus om vedligeholdelse og fraflytning"

Transkript

1 Kursus om vedligeholdelse og fraflytning Udlejer og lejers rettigheder og forpligtelser Århus Lejerforening Lille Torv 4, 2. sal, 8000 Aarhus Tlf.:

2 Aftenens forløb Kl Kursus, del 1 Kl Pause: kaffe, øl/vand og sandwich Kl Kursus, del 2 Århus Lejerforening Lille Torv 4, 2. sal, 8000 Aarhus Tlf.:

3 Introduktion Del 1 Underviser: Niels Danstrup Fokusområde: Vedligeholdelse, herunder rullende vedligeholdelsesplaner Del 2 Underviser: Camilla Bayer Fokusområde: Fraflytning med fokus på konsekvenserne af reglerne i den nye lejelov, herunder virkningen af de nye regler om normal istandsættelse

4 Vedligeholdelse Hvad er vedligeholdelse? Indvendig vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelsesplaner i store ejendomme Regler Huslejenævnspraksis Hvad gør jeg, hvis udlejer ikke vil vedligeholde?

5 Hvad er vedligeholdelse Det er de arbejder, der sletter sporene efter slid og ælde samt skader, som følge af misligholdelse I modsætning hertil er forbedringer, som øger brugsværdien af det lejede. Væsentlig forskel på vedligeholdelse og forbedringer

6 Hvad er vedligeholdelse Udlejernes krav om udbedring af sporene efter almindelig slid og ælde forudsætter ikke, at lejeren ved uagtsomhed eller forsæt har forvoldt skade på det lejede. Lejeren hæfter også for hændelige skader på de dele af det lejede, som er omfattet af lejernes vedligeholdelsespligt.

7 Hvad er vedligeholdelse Vedligeholdelse omfatter ikke renholdelse af ejendommen, eks. Løbende trappevask, Fejning af adgangsarealer

8 Vedligeholdelsespligten - Lejelovens 19 Udlejer har pligt til at holde ejendommen og det lejede forsvarligt vedlige indvendigt og udvendigt, medmindre andet er aftalt. Lejer skal dog foretage vedligeholde og fornøden fornyelse af låse og nøgler.

9 Indvendig vedligeholdelse omfatter: Hvidtning Maling Tapetsering Lakering af gulve incl. mellemslibning, men ikke egentlig gulvafslibning. Udvendig vedligeholdelse er resten (både i eller uden for lejligheden)

10 Indvendig vedligeholdelse Har udlejeren den indvendige vedligeholdelsespligt, skal udlejeren på en konto for lejligheden afsætte et fast årligt beløb til lejlighedens indvendige vedligeholde. Beløbet opkræves over huslejen.

11 Aftaler om vedligeholdelsespligt Efter nye lejelov 24, stk. 2: Fravigelse af lovens regler kan ikke ske til skade for lejere for så vidt angår lejerens overtagelse af dele af pligten til udvendig vedligeholdelse i ejendomme med omkostningsbestemt leje (mere end 6 ejendomme). (Dog vedligeholdelse af have kan aftales) I ejendomme med under 7 ejendomme: Huslejekontrakten gælder

12 Udvendig vedligeholdelse I ejendomme med under 7 lejemål: Udlejer har vedligeholdelsen. Der skal laves vedligeholdelsesplaner i store ejendomme (ny lejelov) Regler Kort repetition af gennemgangen på kursus den 18. maj 2016, så vi kan se på de 4 sager, der nu er afgjort i Huslejenævnet efter dette tidspunkt.

13 Hvor står der noget om vedligeholdelsesplaner? Boligreguleringslovens 18 og 18 b Bekendtgørelse og Vejledning om vedligeholdelsesplaner i private udlejningsejendomme

14 Vedligeholdelsesplaner Udlejere af private udlejningsejendomme.. skal udarbejde rullende 10-årige vedligeholdelsesplaner. Formålet med ordningen er at sikre den mest hensigtsmæssige vedligeholdelse af store ejendomme i regulerede kommuner. De hidtidige 66-møder bortfalder.

15 Vedligeholdelsesplaner Lovens krav om udarbejdelse og revision af rullende 10-årige vedligeholdelsesplaner omfatter private udlejningsejendomme, der er omfattet af boligreguleringslovens kapitel II IV, de såkaldte store ejendomme, det vil sige private udlejningsejendomme, der pr. 1. januar 1995 indeholdt mere end 6 beboelseslejligheder, og som er beliggende i kommuner, hvor reglerne i boligreguleringslovens kapitel II IV gælder.

16 Vedligeholdelsesplaner Loven kræver, at udlejere af private udlejningsejendomme senest den 1. juli 2016 skal have udarbejdet en vedligeholdelsesplan for de ejendomme, som er omfattet af ordningen. Udlejeren er forpligtet til at revidere og ajourføre planen hvert år inden den 1. juli

17 Vedligeholdelsesplaner Undlader udlejeren at udarbejde eller revidere vedligeholdelsesplanen inden for den fastsatte frist, vil udlejeren kunne miste retten til at opkræve beløb til udvendig vedligeholdelse efter boligreguleringslovens 18 og 18 b, hvis lejerne indbringer sagen for huslejenævnet.

18 Vedligeholdelsesplaner Udlejeren har som et led i samarbejdet med beboerrepræsentanterne pligt til hvert år at indkalde repræsentanterne til en drøftelse af udarbejdelsen af vedligeholdelsesplanen og den efterfølgende årlige revision og ajourføring af planen

19 Vedligeholdelsesplaner Når vedligeholdelsesplanen er udarbejdet, skal udlejeren give beboerne adgang til at gøre sig bekendt med planen, hvis de anmoder om det Dvs. man skal selv bede om planen L

20 Vedligeholdelsesplaner En vedligeholdelsesplan er en skønnet oversigt over de større arbejder, udlejeren kan forvente skal udføres på ejendommens bygningsdele og materialer Hvad menes med ordet skønnet? I vedligeholdelsesplanen skal angives et overslag over udgifterne til gennemførelse af arbejderne

21 Vedligeholdelsesplaner Eksempel på vedligeholdelsesplan Fra Katrinebjergparken

22 Vedligeholdelsesplaner. nødvendige og rimelige udgifter til udarbejdelse og revision af planen kan medtages som en selvstændig post i driftsbudgettet Hvad er nødvendige og rimelige udgifter? Udgifterne til udarbejdelse og til revision af vedligeholdelsesplanen vil ikke være ens fra år til år, idet de årlige revisioner af planen vil være langt mindre omkostningstunge, end første gang planen udarbejdes Vi har ikke set sager om dette endnu, men det kommer.

23 Vedligeholdelsesplaner Huslejenævnsafgørelser indtil nu. -Vestervang L -Katrinebjergvej L -Lundingsgade J -Lars Krusesgade J

24 Vedligeholdelsesplaner Vestervang Nævnets flertal lagde indledningsvis til grund, at udlejer ejer mere end 50 % af ejerlejlighederne, at Vestervang er opført i 1986, og at der er sket genudlejning, jf. ejerlejlighedslovens 2, stk. 4. Nævnets flertal fandt på den baggrund, at udlejer ikke har pligt at udarbejde vedligeholdelsesplan efter boligreguleringslovens 18 a, stk. 1, idet flertallet lagde til grund, at udlejer ikke har bestemmende indflydelse i ejerforeningen, jf. bekendtgørelse om udarbejdelse af vedligeholdelsesplaner 1, stk. 2, jf. ejerlejlighedslovens 2, stk. 4.

25 Vedligeholdelsesplaner Katrinebjergvej Nævnet fandt ikke grundlag for at frakende udlejer retten til at opkræve beløb efter boligreguleringslovens 18 og 18 b, jf. 18 a, stk. 2, idet udlejer har overholdt kravet om at indkalde beboerrepræsentationen til møde, jf. boligreguleringslovens 18 a, stk. 1. Nævnet bemærkede, at der ikke er mulighed for at pålægge andre sanktioner end dem, der utvivlsomt fremgår af loven eller hjemmel til at erklære en vedligeholdelsesplan ugyldig, såfremt udarbejdelse ikke faktisk sker i samarbejde med beboerrepræsentationen, idet boligreguleringslovens 18 a efter sin ordlyd ikke indeholder ugyldighedsvirkning, og idet ugyldighedsvirkning må kræve sikker lovhjemmel, jf. Østre Landsrets dom af 11. marts 2011, refereret i T:BB

26 Vedligeholdelsesplaner Katrinebjergvej Nævnet lagde til grund, at udlejer indkaldte beboerrepræsentationen til møde i brev af 29. april 2016 til afholdelse den 11. maj 2016, at beboerrepræsentationen i mail af 6. maj meddelte udlejer, at man var forhindret i at deltage, og at der ikke herefter blev aftalt eller foreslået et nyt mødetidspunkt.

27 Vedligeholdelsesplaner Lundingsgade Nævnet fandt grundlag for at frakende udlejer retten til at opkræve beløb efter boligreguleringslovens 18 og 18 b, jf. 18 a, stk. 2, idet udlejer har ikke overholdt kravet om at indkalde beboerrepræsentationen til møde, jf. boligreguleringslovens 18 a, stk. 1.

28 Vedligeholdelsesplaner Lundingsgade Nævnet lagde til grund, at udlejer ikke har indkaldt beboerrepræsentationen til møde vedr. udarbejdelse af ejendommens vedligeholdelsesplan, hvilket i øvrigt ikke er bestridt af udlejers advokat.

29 Vedligeholdelsesplaner Lars Krusesgade 3 Nævnet fandt grundlag for at frakende udlejer retten til at opkræve beløb efter boligreguleringslovens 18 og 18 b, jf. 18 a, stk. 2, idet udlejer ikke har udarbejdet en vedligeholdelsesplan for ejendommen, jf. boligreguleringslovens 18 a, stk. 1.

30 Vedligeholdelsesplaner Lars Krusesgade 3 Nævnet lagde til grund, at udlejer ikke har udarbejdet en vedligeholdelsesplan for ejendommen, hvilket i øvrigt ikke er bestridt af administrator.

31 Vedligeholdelsesplaner Foreløbig konklusion på Huslejenævnsafgørelser indtil nu. -Hvis udlejer ikke indkalder Beboerrepræsentationen til møde J -Hvis udlejer ikke udarbejder vedligeholdelsesplan J

32 Vedligeholdelsesplaner Foreløbig konklusion på Huslejenævnsafgørelser indtil nu. -Hvis udlejer indkalder Beboerrepræsentationen til møde på vilkårligt tidspunkt L -Ligner den situation vi i de gamle lejelov havde med indkaldelse til Budgetmøder. -Indkalde en fredag om at der er møde i København om mandagen?

33 Vedligeholdelsesplaner - hvis de ikke overholdes Er lejerne af den opfattelse, at ejendommen lider af væsentlige vedligeholdelsesmangler, som vedligeholdelsesplanen ikke tager højde for, finder lejelovens almindelige regler om vedligeholdelsespåbud.. anvendelse. Huslejenævnet kan herefter på lejerens begæring pålægge udlejeren at udføre vedligeholdelsesarbejder

34 Vedligeholdelsesplaner - hvis de ikke overholdes Eksempel fra Skovvejen 19

35 Del 1 Afslutning Spørgsmål?

36 Del 1 Afslutning PAUSE: kaffe, øl/vand og sandwich

37 Del 2 Fraflytning Aftenens berøringsområder: Lejeloven før den 1. juli 2015 Lejeloven efter den 1. juli 2015 Konsekvenserne af ændringerne, herunder Obligatorisk ind- og fraflytningssyn Normalistandsættelse Gode råd i forbindelse med fraflytning Istandsættelse ved fraflytning

38 Del 2 Fraflytning Før den 1. juli 2015 Reglerne kunne fraviges og dermed udvides Eks. Udvendig vedligeholdelse (Næsten) ingen sanktioner Ikke pligt til at gennemføre ind- og fraflytningssyn samt til at udarbejde og udlevere en tilknyttet rapport Lejer bærer bevisbyrden ved fraflytningen, for at eventuelle mangler var til stede ved indflytningen, jf. praksis

39 Del 2 Fraflytning Efter 1. juli 2015 konsekvenser 1. Indskrænkning af reglerne i lejelovens Nyistandsættelse vs. normalistandsættelse Helhedsbetragtning af vedligeholdelsesstand 3. Obligatorisk ind- og fraflytningssyn 4. Øvrige konsekvenser

40 Del 2 Fraflytning 1. Indskrænkning af reglerne i lejelovens 19 Ikke længere muligt at fravige denne i ejendomme hvor reglerne i kapitel II-IV i Boligreguleringsloven finder anvendelse MAO: den tidligere regel om at den udvendige vedligeholdelsespligt kunne overvæltes på lejer er nu afskaffet i konkrete tilfælde Som sagt af Niels

41 Del 2 Fraflytning 2. Obligatorisk ind- og fraflytningssyn Formål: Hindre misforståelser om lejemålets fysiske stand ved indflytning - > nedbringe antallet af konflikter ved fraflytning Anvendelsesområde: Lejeraftaler indgået efter den 1. juli 2015 Mere end én beboelseslejlighed = private udlejningsboliger, hvor lejeren har selvstændig køkkenadgang Afgørende: antallet af beboelseslejligheder på tidspunktet for lejeaftalens indgåelse

42 Del 2 Fraflytning 2. Obligatorisk ind- og fraflytningssyn Følgende ikke omfattet af pligten: Lejeaftaler indgået før den 1. juli 2015 Udlejere der alene udlejer én beboelseslejlighed Enkeltværelser Fremlejere

43 Del 2 Fraflytning 2. Obligatorisk ind- og fraflytningssyn Indflytningssyn (LL 9) Skal afholdes i forbindelse med indflytningen Indkaldelse: rimeligt varsel Ikke yderligere krav om hvornår eller hvordan, men tilpas lang frist Skal formentlig ske inden indflytning, da udlejer her selv kan skaffe sig adgang til det lejede Ikke noget skriftlighedskrav

44 Del 2 Fraflytning 2. Obligatorisk ind- og fraflytningssyn Indflytningssyn (LL 9) Indflytningsrapport Skal udarbejdes af udlejer i samarbejde med lejer Udleveres på synet Hvis lejer ikke er fremmødt eller ikke ønsker at kvittere for modtagelsen af rapporten, skal udlejer sende denne til lejer senest 14 dage efter Ingen formkrav

45 Del 2 Fraflytning 2. Obligatorisk ind- og fraflytningssyn Fraflytningssyn (LL 98, stk. 3) Skal afholdes 2 uger efter udlejer er blevet bekendt med lejers fraflytning Krav om skriftlig indkaldelse med mindst 1 uges varsel, dog kan varslet forkortes hvis lejemålet er opsagt eller ophævet

46 Del 2 Fraflytning 2. Obligatorisk ind- og fraflytningssyn Fraflytningssyn (LL 98, stk. 3 ) Krav om udarbejdelse af fraflytningsrapport, jf. LL 98, stk.4 Endelig og skal indeholde alle udlejers krav, inkl. Misligholdelseskrav Udleveres på synet Hvis lejer ikke er fremmødt eller ikke ønsker at kvittere for modtagelsen af rapporten, skal udlejer sende denne til lejer senest 14 dage efter Lejers kvittering er ikke accept af rapportens indhold MEN...

47 Del 2 Fraflytning 2. Obligatorisk ind- og fraflytningssyn Konsekvenserne Udlejer mister krav på istandsættelse Gælder ikke misligholdelse lejer kan således ikke vederlagsfrit forvolde skade på lejemålet og slippe for ansvar pga. udlejers manglende iagttagelse af kravene Rapporterne er udtryk for udlejers reklamation Ikke krav at parterne bliver enige om indholdet heraf Mener lejer der er mangler ved indflytningen: fejl- og mangellister eller indbringelse af sag for huslejenævnet

48 Del 2 Fraflytning 2. Obligatorisk ind- og fraflytningssyn Konsekvenserne Bevisbyrden for at der er udarbejdet ind- og fraflytningsrapport, samt at lejer har modtaget disse: udlejer MAO: Ikke længere lejer der har bevisbyrden for at eventuelle mangler var til stede ved indflytningen Gælder også vdr. retmæssig indkaldelse til syn

49 Del 2 Fraflytning 2. Obligatorisk ind- og fraflytningssyn Eksempler fra praksis Strandgade 4, 8500 Grenaa: Manglende skriftlig indkaldelse til fraflytningssyn (Aftalt mundtligt med udlejers vicevært) Huslejenævnet: "Eftersom lejer ikke er blevet indkaldt skriftligt til flyttesynet, har udlejer ikke været berettiget til at kræve istandsættelsesudgifterne betalt af den fraflyttede lejer, heller ikke selvom lejer skrev under på synsrapporten, idet overtrædelsen af bl.a. 98, stk. 3, efter stk. 5, medfører, at istandsættelseskrav bortfalder"

50 Del 2 Fraflytning 2. Obligatorisk ind- og fraflytningssyn Eksempler fra praksis Silkeborgvej 257B: Udlejers istandsættelse af lejemål før afholdelse af fraflytningssyn Huslejenævnet: "Ifølge forarbejderne til lejelovens 98, stk. 3 og 4, er formålet med bestemmelserne, at udlejer sikrer sig dokumentation for lejemålets stand ved fraflytning og i fællesskab med lejer fastlægger lejemålets stand ved fraflytning" " Idet udlejer allerede havde istandsat lejemålet inden flyttesynet, og idet den forudgående istandsættelse derved afskar parterne fra at fastlægge lejemålets stand på flyttesynet, fandt nævnet, at udlejer ikke har iagttaget reglerne i lejelovens 98, stk. 4." "Udlejer har derfor mistet sit krav på istandsættelse[ ]"

51 Del 2 Fraflytning 3. Nyistandsættelse vs. normalistandsættelse Ikke længere muligt at aftale ubetinget nyistandsættelse Skal foretages en helhedsvurdering under hensyntagen til ejendommens og det lejedes karakter MAO: trænger det eller trænger det ikke NB: gælder kun lejekontrakter indgået efter den 1. juli 2015

52 Del 2 Fraflytning 3. Nyistandsættelse vs. normalistandsættelse Begrebet i praksis Som vi kender det fra overtaget og afleveret "som beset" Dog krav at lejer har vedligeholdelsespligten "Almindelige slid og ælde" ikke omfattet heraf Hændelige begivenheder ved normal brug lejer ikke pligt til at sætte det lejede i bedre stand end den hvori han overtog det

53 Del 2 Fraflytning 3. Nyistandsættelse vs. normalistandsættelse Konsekvenserne af ændringen Lejemålet overtaget nyistandsat alene pålægges at aflevere nyistandsat, såfremt det trænger til vedligeholdelse Konkret vurdering Principielt skal der foretages en vurdering af hver enkelt del af lejemålet: hvert væg, værelse, loft, gulv, karme, rør mv.

54 Del 2 Fraflytning 3. Nyistandsættelse vs. normalistandsættelse Konsekvenserne af ændringen Lejer får mulighed for at påvirke sine forpligtelser ved fraflytningen i højere grad end før Lejer kan ikke tilpligtes at istandsætte mere end hvad der trænger = mindre istandsættelseskrav ved fraflytning Hvis ikke lejemålet trænger til istandsættelse: udlejer må istandsætte for egen regning, eller genudleje uden istandsættelse

55 Del 2 Fraflytning 3. Nyistandsættelse vs. normalistandsættelse Eksempel fra praksis: Nordlandsvej 60C Lejer alene beboet lejemålet 3 mdr. Udlejers påstande: 1. "Alle vægge i rum hvor der er boret huller skal males" 2. "Mellemslibning af gulv pga. ridser" 3. "Skal ske maling af fodlister da lejer har støvsuget" 4. "Maling af indfatninger for det gør vi altid"

56 Del 2 Fraflytning 3. Nyistandsættelse vs. normalistandsættelse Eksempel fra praksis: Nordlandsvej 60C Lejer/ Århus Lejerforenings påstande: 1. "Huller er almindelig slid og ælde som ikke skal istandsættes efter så kort en beboelsesperiode" 2. "Gulv havde ridser ved indflytning jf. fejl- og mangelliste" 3. "Absurd berettiger ikke istandsættelse" 4. "I strid med principperne i den nye lejelov"

57 Del 2 Fraflytning 3. Nyistandsættelse vs. normalistandsættelse Eksempel fra praksis: Nordlandsvej 60C Huslejenævnets afgørelse: 1. "Lejer hæfter for udbedring af huller i vægge samt vinduer og efterfølgende maling af de pågældende vægge/vinder" men ikke for "maling af væg, hvor der ved indflytning var mærker af et håndaftryk" trods der var boret huller i denne væg 2. "Lejer hæfter ikke for istandsættelse af gulve" 3. "Lejer hæfter alene for rengøring af fodlister" 4. "Lejer hæfter ikke for maling af indfatninger"

58 Del 2 Fraflytning 4. Øvrige konsekvenser Nettoprisindeksregulering af lejen Ikke længere muligt at indsætte trappelejeklausuler - medfører ugyldighed NB: lejekontrakter indeholdende trappelejeklausuler som er indgået før den 1. juli 2015 gyldige Udlejers opsigelsesadgang, hvis udlejer selv agter at benytte boligen er lempet Bortfald af rimelighedskravet

59 Del 2 Fraflytning 4. Øvrige konsekvenser Gebyrer for huslejenævnssager hvis lejer får fuld medhold Strafgebyr på 2.080,00 kr. Huslejenævnets kompetenceområde udvidet Kan nu tage stilling til størrelsen af istandsættelsesbeløbene Eks: Østergårdsvej 187 "Nævnet bemærkede, at udlejers ret til at kræve, at lejer betaler for istandsættelse, er betinget af, at udlejer har godtgjort et tab, jf. Højesteret dom af 26. august 2009, refereret i [.]"

60 Del 2 Fraflytning Gode råd ved fraflytning Krav: senest 8 dage før fraflytning opgives nye adresse til udlejer Medbring altid (hvis muligt): Indflytningsrapport Fejl- og mangelliste Som eksempel: Nordlandsvej 60C Håndaftryk på væg samt ridser i gulv angivet på fejl- og mangelliste Huslejenævnet tillagde dette afgørende vægt Rengøring - ekstra grundig rengøring ved: Komfur(indvendig såvel som udvendig) Afkalkning af bruseniche samt vask

61 Del 2 Fraflytning Gode råd ved fraflytning Billeder Ind- og fraflytningsrapport: underskrift? Kvitterer alene for modtagelsen heraf MEN huslejenævnet lægger (ofte) afgørende vægt på underskriften ved en eventuel afgørelse Rapporterne fungerer som dokumentation for udlejer Gavner kun lejer at skriver under på rapporterne, såfremt disse er udformet udelukkende til lejers fordel Fx ingen istandsættelseskrav ved fraflytning

62 Del 2 Fraflytning Istandsættelse ved fraflytning Udlejer stiller krav om anvendelse af sine håndværkere, trods lejer har den indvendige vedligeholdelse gyldigt? Nej - har lejer den indvendige vedligeholdelse, bestemmer lejer hvilke håndværkere denne ønsker at anvende MEN: krav om håndværksmæssig standard O.K. Forudsat dette også var tilfældet ved lejers indflytning Lejers egen istandsættelse Lovligt hvis lejer har den indvendige vedligeholdelsespligt MEN pas på hermed Afhænger af lejemålets stand ved indflytningen

63 Del 2 Fraflytning Istandsættelse ved fraflytning Udlejer selv foretaget istandsættelse men opkræver som var han virksomhed Østboulevarden 29: Udlejer selv foretaget istandsættelse Huslejenævnet: "Huslejenævnet fastsætter skønsmæssigt timelønnen til 15,5 timer á 150 kr., i alt kr., da der ikke er sket fakturering af tidsforbruget, og da arbejdet er udført i eget regi, hvorfor der ikke kan kræves dækningsbidrag eller moms, jf.u v."

64 Afslutning Spørgsmål? Tak for denne gang!

Boliglejemål fraflytning kap. 16 v/ advokat Anne Louise Husen. Indsæt navn på præsentationen i masteren her. 1

Boliglejemål fraflytning kap. 16 v/ advokat Anne Louise Husen. Indsæt navn på præsentationen i masteren her. 1 Boliglejemål fraflytning kap. 16 v/ advokat Anne Louise Husen Indsæt navn på præsentationen i masteren her. 1 NYE REGLER Flyttesyn obligatorisk Lejelov 9, stk. 2 om indflytning Lejelov 98, stk. 2-3 om

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Den nye lejelov

Ejendomsforeningen Danmark Den nye lejelov Ejendomsforeningen Danmark Den nye lejelov Hjørring udlejere 5. november 2015 Elsebeth Due Kjeldsen, Ejendomsforeningen Danmark Ny lejelov 1. juli 2015 Lov nr. 310 af 30. marts 2015 Vigtigste elementer

Læs mere

Vejledning om ind- og fraflytningssyn, istandsættelse og vedligeholdelse i private udlejningsejendomme

Vejledning om ind- og fraflytningssyn, istandsættelse og vedligeholdelse i private udlejningsejendomme VEJ nr 10936 af 21/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. november 2015 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Udlændinge-, Integrations- og Boligmin., j.nr. 2015-1756

Læs mere

Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen

Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen Lov nr. 310 af 30. marts 2015 Obligatoriske ind- og fraflytningssyn Vedligeholdelse i lejeperioden Istandsættelse ved fraflytning Obligatoriske

Læs mere

Orientering om ny lejelov (vedtaget)

Orientering om ny lejelov (vedtaget) Orientering om ny lejelov (vedtaget) Der skal fremover både afholdes indflytningssyn og fraflytningssyn. Lejer skal indkaldes, og der skal udarbejdes en rapport. Der kan ikke aftales nyistandsættelse af

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård. Vedligeholdelsesreglement

Boligorganisationen Munkegård. Vedligeholdelsesreglement Boligorganisationen Munkegård Vedligeholdelsesreglement Regler for istandsættelse ved fraflytning Model A Principper for A-ordningen (Model A) Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

- Ændringer i lejeloven - Ved advokaterne Palle Møller Jørgensen (H) og Mikkel Mose Baltsersen

- Ændringer i lejeloven - Ved advokaterne Palle Møller Jørgensen (H) og Mikkel Mose Baltsersen - Ændringer i lejeloven - W Ved advokaterne Palle Møller Jørgensen (H) og Mikkel Mose Baltsersen Indhold: Obligatorisk indflytningssyn Lejers vedligeholdelsespligt - normalistandsættelse Obligatorisk fraflytningssyn

Læs mere

Ny lejelov. For lægdommere og huslejenævnsmedlemmer 9. December 2015. Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark

Ny lejelov. For lægdommere og huslejenævnsmedlemmer 9. December 2015. Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Ny lejelov For lægdommere og huslejenævnsmedlemmer 9. December 2015 Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Emner Ikrafttræden og hjemmel v/ejendomsforeningen Danmark, juridisk

Læs mere

Selandia Advokater. Havnevej 19 4300 Holbæk. Telefon 59480000 Telefax 59480001. Ny lejelov

Selandia Advokater. Havnevej 19 4300 Holbæk. Telefon 59480000 Telefax 59480001. Ny lejelov Selandia Advokater Havnevej 19 4300 Holbæk Telefon 59480000 Telefax 59480001 Ny lejelov Folketinget har vedtaget en række ændringer i lejelovene, som træder i kraft den 1. juli 2015. Reglerne var tænkt

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for Boligselskabet Holstebro. Model A normalistandsættelse.

Vedligeholdelsesreglement for Boligselskabet Holstebro. Model A normalistandsættelse. Vedligeholdelsesreglement for Boligselskabet Holstebro. Model A normalistandsættelse. A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling,

Læs mere

Modernisering af lejeloven

Modernisering af lejeloven - 1 Modernisering af lejeloven Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En række af Folketingets partier indgik den 11. juni 2014 et forlig om forenkling og modernisering af lejelovgivningen. Forliget

Læs mere

TEMA: DINE NYE RETTIGHEDER SOM LEJER NY LEJELOV MERE TRYGHED OG TUSINDVIS AF KR. AT SPARE 8 SIDER TEMA. VI LEJERE ERE l 13

TEMA: DINE NYE RETTIGHEDER SOM LEJER NY LEJELOV MERE TRYGHED OG TUSINDVIS AF KR. AT SPARE 8 SIDER TEMA. VI LEJERE ERE l 13 NY LEJELOV MERE TRYGHED OG TUSINDVIS AF KR. AT SPARE 8 SIDER TEMA VI LEJERE ERE l 13 KÆRE LEJER Den 1. juli 2015 trådte en række vigtige ændringer af lejelovene i den privatejede udlejningssektor i kraft.

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement gældende for Boligselskabet AKB, København afdeling 1072-1 Grøndalsvænge Allé

Vedligeholdelsesreglement gældende for Boligselskabet AKB, København afdeling 1072-1 Grøndalsvænge Allé december 2011 Vedligeholdelsesreglement gældende for Boligselskabet AKB, København afdeling 1072-1 Grøndalsvænge Allé Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) AlmenBolig+ A-ordningen - med NI-beløb

Læs mere

Standard vedligeholdelsesreglement

Standard vedligeholdelsesreglement Alabu Bolig Standard vedligeholdelsesreglement Pr. 1. januar 2016 Alabu Bolig gør venligst opmærksom på, at flere afdelinger har eget vedligeholdelsesreglement. Kontakt Beboerservice for yderligere oplysninger.

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 64, Mølleriet, Ditlev Bergs Vej Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 61, Odinsgade Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning,

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 49, Helgolandsgade 23 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement VARDE BSB AFDELING 9015 afs. 2 AMALIEVEJ-SIG Vedligeholdelsesreglement 1 Vedligeholdelsesreglement udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standardvedligeholdelsesreglement, november

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 19, Sallingsundvej 1-73 / 2-36 Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse A-ordningen med normalistandsættelse - kort fortalt I boperioden skal du sørge for boligens indvendige vedligeholdelse med maling, tapetsering og

Læs mere

PRÆSENTATION AF UDSPIL OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V.

PRÆSENTATION AF UDSPIL OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. PRÆSENTATION AF UDSPIL OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. Private lejeboliger Præsentation af udspil om forenkling og modernisering af lejelovgivningen m.v. Udgivet af Ministeriet

Læs mere

Vedtaget på afdelingsmødet: 21. maj 2015. Afdeling: AKB Lundtoftegade

Vedtaget på afdelingsmødet: 21. maj 2015. Afdeling: AKB Lundtoftegade B-ordningen kort fortalt Det er dig som lejer, der skal tage initiativ til at vedligeholde boligen, men det er boligorganisationen, der sørger for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling,

Læs mere

PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V.

PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. Lejeloven Indholdsfortegnelse Præsentation...4 Ind- og fraflytningssyn...6 Normalistandsættelse ved fraflytning...8 Vedligeholdelsesregler...10

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 22, Tambosundvej 1-81 / 2-40 Model A med normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger for i boperioden for boligens indvendige

Læs mere

Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015

Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015 Nyt fra lejeret Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015 Den 24. marts 2015 vedtog Folketinget Lovforslag om forenkling og modernisering af lejeloven og boligreguleringsloven. Loven trådte

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 7, Voldgården Vedligeholdsreglement. Model B med vedligeholdskonto Grundlaget for dette vedligeholdsreglement er udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening,

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afd. 3, Henning Smiths Vej 8-40, Poul Buaas Vej 11-17 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement A-ordning

Vedligeholdelsesreglement A-ordning Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

BOLIGSELSKAB AFDELING

BOLIGSELSKAB AFDELING Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Domea Rødekro Afdeling 38/25 Søvænget

Domea Rødekro Afdeling 38/25 Søvænget Domea Rødekro Afdeling 38/25 Søvænget Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17.

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

FORVENTEDE LEJELOVSÆNDRINGER

FORVENTEDE LEJELOVSÆNDRINGER NYHEDSBREV / FEBRUAR NR. 2 2015 FORVENTEDE LEJELOVSÆNDRINGER 23.02.2015 Som lovet i nyhedsbrevet af september 2014, kommer her en opdatering omkring de forventede lejelovsændringer. Grundet de omfattende

Læs mere

Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 2 - Østergården Model B med vedligeholdelseskonto

Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 2 - Østergården Model B med vedligeholdelseskonto Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 2 - Østergården Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Den nye lejelov hvad kan vi forvente?

Den nye lejelov hvad kan vi forvente? Ejendomsforeningen Danmark Den nye lejelov hvad kan vi forvente? Juridisk direktør og Advokat Lars Brondt Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Forlig af 11. juni 2014 og lovforslag

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A - normalistandsættelse

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A - normalistandsættelse Fakse Boligselskab Torvegården 1-86 4640 Fakse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr.

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse VORDINGBORG BOLIGSELSKAB AFDELING EGELYPARKEN

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse VORDINGBORG BOLIGSELSKAB AFDELING EGELYPARKEN Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 1 Model B med vedligeholdelseskonto

Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 1 Model B med vedligeholdelseskonto Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 1 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning,

Læs mere

Morbærhavens vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelse

Morbærhavens vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelse Morbærhavens vedligeholdelsesreglement er udarbejdet efter reglerne i lov nr. 961 af 11. august 2010 om leje af almene boliger og bekendtgørelse nr. 640 af 15. juni 2006 om vedligeholdelse og istandsættelse

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT

VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT Standard vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse A-ordning kort fortalt Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i

Læs mere

EGHØJ. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement

EGHØJ. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement Standard-vedligeholdelsesreglement efter reglerne i lov om leje af almene boliger lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger bekendtgørelse

Læs mere

Herlev Boligselskab 3917-4 Cederbo Gældende indtil afdelingen vedtager eget. Vedligeholdelsesreglement. Model A. A-ordningen - kort fortalt

Herlev Boligselskab 3917-4 Cederbo Gældende indtil afdelingen vedtager eget. Vedligeholdelsesreglement. Model A. A-ordningen - kort fortalt udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afd. 39, Danagården 2-88 / 11-139 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Hvidovrebo afdeling 8

Vedligeholdelsesreglement Hvidovrebo afdeling 8 Vedligeholdelsesreglement Hvidovrebo afdeling 8 B-ordning godkendt ved urafstemning iht. beslutning på beboermøde september 2013 Sidst redigeret efter beboermødebeslutning den 10. september 2014 Indhold

Læs mere

Vedtaget på afdelingsmødet: 26. februar 2015

Vedtaget på afdelingsmødet: 26. februar 2015 B-ordningen kort fortalt Det er dig som lejer, der skal tage initiativ til at vedligeholde boligen, men det er boligorganisationen, der sørger for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling,

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT

VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT Afdeling 005 Tietgensgade/ Thrigesvej/Banegårdspladsen Godkendt på afdelingsmødet den 11.09.2012 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse A-ordningen - kort fortalt... 3 Ændring af lejekontrakten...

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afdeling Markedspladsen Model A med istandsættelse Ved fraflytning.

Vedligeholdelsesreglement for afdeling Markedspladsen Model A med istandsættelse Ved fraflytning. Boligselskabet DFB Domea Oldenburg Alle 3 2630 Høje-Taastrup Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger

Læs mere

Vedtaget på afdelingsmødet: 29. september 2015

Vedtaget på afdelingsmødet: 29. september 2015 B-ordningen kort fortalt Det er dig som lejer, der skal tage initiativ til at vedligeholde boligen, men det er boligorganisationen, der sørger for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling,

Læs mere

Et bredt flertal af folketinget vedtog med ikrafttrædelse pr. 1. juli 2015 et nyt lovforslag om ændring af lejeloven og boligreguleringsloven.

Et bredt flertal af folketinget vedtog med ikrafttrædelse pr. 1. juli 2015 et nyt lovforslag om ændring af lejeloven og boligreguleringsloven. af advokat Claus Johansen Konsekvenser af den nye lejelov Et bredt flertal af folketinget vedtog med ikrafttrædelse pr. 1. juli 2015 et nyt lovforslag om ændring af lejeloven og boligreguleringsloven.

Læs mere

VESTERVANG. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement

VESTERVANG. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement Standard-vedligeholdelsesreglement efter reglerne i lov om leje af almene boliger lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger bekendtgørelse

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 60, Egholm Færgevej 11-17 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Afdeling 48

Vedligeholdelsesreglement Afdeling 48 Bilag 4 Vedligeholdelsesreglement Afdeling 48 Udgivet: 23. maj 2013 1. GENERELT «Lejekontrakt_Selskab»«Lejekontrakt_Afdeling»«Lejekontrakt_Lejemål»«Lejekontrakt_Lejernr» Reglernes ikrafttræden 1.1 Med

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 6, Filstedvej 45-139, Liselund 1-83 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne

Læs mere

PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V.

PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. Lejeloven Indholdsfortegnelse Præsentation...4 Ind- og fraflytningssyn...6 Normalistandsættelse ved fraflytning...7 Vedligeholdelsesregler...8

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Vordingborg Boligselskab Afd. 110 Stege Havblik

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Vordingborg Boligselskab Afd. 110 Stege Havblik Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT

VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT Afdeling 231 - Anemonevej Godkendt på afdelingsmødet den 03.09.2012 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse A-ordningen - kort fortalt... 3 Ændring af lejekontrakten... 3 Beboerklagenævn...

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for Karlsgave Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement for Karlsgave Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

ENGHUSENE. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement

ENGHUSENE. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement Standard-vedligeholdelsesreglement efter reglerne i lov om leje af almene boliger lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger bekendtgørelse

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement For afdeling 32. Stadionparken Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement For afdeling 32. Stadionparken Model A normalistandsættelse Vedligeholdelsesreglement For afdeling 32. Stadionparken Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med maling af lofter,

Læs mere

Vedligeholdelse. for Hobro Boligforening

Vedligeholdelse. for Hobro Boligforening Vedligeholdelse for Hobro Boligforening Standard-vedligeholdelsesreglementet udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af

Læs mere

Afd. 53. Perlegade 93-97 og Kongevej 12. Vedligeholdelsesreglement

Afd. 53. Perlegade 93-97 og Kongevej 12. Vedligeholdelsesreglement Afd. 53 Perlegade 93-97 og Kongevej 12 Vedligeholdelsesreglement Afd. 53 har besluttet at køre efter A-ordningen. A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement. Udkast

Vedligeholdelsesreglement. Udkast Vedligeholdelsesreglement Udkast Udgivet: oktober 2013 1. GENERELT Reglernes ikrafttræden 1.1 Med virkning fra afdelingens første indflytninger i oktober 2013. Ændring af lejekontrakten 1.2 Vedligeholdelsesreglementet

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård. Vedligeholdelsesreglement

Boligorganisationen Lundebjerggård. Vedligeholdelsesreglement Boligorganisationen Lundebjerggård Vedligeholdelsesreglement Regler for istandsættelse ved fraflytning Model A Principper for A-ordningen (Model A) Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 27/ erstatter dette vedligeholdelsesreglement tidligere gældende reglementer.

Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 27/ erstatter dette vedligeholdelsesreglement tidligere gældende reglementer. Vedligeholdelsesreglement Model A Afdeling 607 A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i bo perioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling. Lejeren

Læs mere

Herlev Boligselskab 3908-6 Kagsgårdens Boliger. Vedtaget på afdelingsmøde den 9. januar 2001. Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Herlev Boligselskab 3908-6 Kagsgårdens Boliger. Vedtaget på afdelingsmøde den 9. januar 2001. Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Side 1 af 7 sider Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning? Side 2 af 7 sider

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Side 1 af 7 sider Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning? Side 2 af 7 sider

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement For afdeling 28. Smedegade Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement For afdeling 28. Smedegade Model A normalistandsættelse Vedligeholdelsesreglement For afdeling 28. Smedegade Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med maling af lofter, tapetsering

Læs mere

Samvirkende Boligselskaber 3081-6 Strandlodshus Plejeboliger Godkendt af Samvirkende Boligselskabers organisationsbestyrelse den 22.

Samvirkende Boligselskaber 3081-6 Strandlodshus Plejeboliger Godkendt af Samvirkende Boligselskabers organisationsbestyrelse den 22. udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

for afdeling 1 GODTHÅBSVÆNGET

for afdeling 1 GODTHÅBSVÆNGET BOLIGFORENINGEN Standard-vedligeholdelsesreglement. Model A - med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) for afdeling 1 GODTHÅBSVÆNGET A-ordningen - med NI-beløb kort fortalt Lejeren sørger i boperioden

Læs mere

Vedligeholdelses- reglement

Vedligeholdelses- reglement Sorgenfrivang II Side 10 af 32 Vedligeholdelses- reglement for alle afdelinger i, dog undtaget Gl. Vartov Repræsentantskabsmødet i har den 13. december 1999 besluttet, at kompetencen til valg af vedligeholdelsesordning

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Vedligeholdelsesreglement udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement. B-ordning

Vedligeholdelsesreglement. B-ordning Vedligeholdelsesreglement B-ordning B-ordning kort fortalt Med B-ordningen følger en form for tvungen opsparing, hvor du hver måned betaler et beløb sammen med huslejen til en konto for indvendig vedligeholdelse.

Læs mere

Nyhedsbrev Nyt fra din lejerforening

Nyhedsbrev Nyt fra din lejerforening Anden udgave af s nyhedsbrev i 2016 indeholder: Kursus om ind- og fraflytning... 1 Hanne og Niels får 23.650 kr. tilbage, da deres udlejer har mistet sit krav på istandsættelse... 2 Der er fordele ved

Læs mere

Skovlund Boligselskab

Skovlund Boligselskab Vedligeholdelsesreglement for Skovlund Boligselskab. Udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger lov nr. 987 af 21. oktober 2009, og bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement i Boligforeningen Vanggården. Bemærk venligst, at hver afdeling har sit eget vedligeholdelsesreglement. Model A - normalistandsættelse, A-ordningen -

Læs mere

Om hvordan du skal. vedligeholde og renholde. din bolig

Om hvordan du skal. vedligeholde og renholde. din bolig Afsnit 9 - Vedligeholdelses reglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning?

Læs mere

Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den erstatter dette vedligeholdelsesreglement tidligere gældende reglementer.

Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den erstatter dette vedligeholdelsesreglement tidligere gældende reglementer. Standard-vedligeholdelsessreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om vedligeholdelse

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT

VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT Afdeling 001 - Herninglund Godkendt på afdelingsmødet den 18.09.2012 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse A-ordningen - kort fortalt... 3 Ændring af lejekontrakten... 3 Beboerklagenævn...

Læs mere

Offentlig uddannelsesdag lejelovsændringer 1.7.2015. Ved Jesper Bøge Pedersen og Kim Nielsen

Offentlig uddannelsesdag lejelovsændringer 1.7.2015. Ved Jesper Bøge Pedersen og Kim Nielsen Offentlig uddannelsesdag lejelovsændringer 1.7.2015 Ved Jesper Bøge Pedersen og Kim Nielsen 2 Lejelovsændringer 1. juli 2015 Obligatoriske ind- og fraflytningssyn Vedligeholdelsesfordeling og påkrævet

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse «Lej em ål_nr» Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse

Læs mere

Afd. 45 Østerkobbel 2-96

Afd. 45 Østerkobbel 2-96 Vedligeholdelsesreglement 2015 Afd. 45 Østerkobbel 2-96 Afd. 45 har besluttet at køre efter A-ordningen. A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med

Læs mere

NYHEDSKURSUS Udfyldning af standardlejekontrakt Typeformular A, 9. udgave, 1/7-2015

NYHEDSKURSUS Udfyldning af standardlejekontrakt Typeformular A, 9. udgave, 1/7-2015 NYHEDSKURSUS Udfyldning af standardlejekontrakt Typeformular A, 9. udgave, 1/7-2015 15. september 2015 kl. 17.00-20.00 HOTEL SVENDBORG FOREDRAGSHOLDERE: ADVOKAT JENS BERTEL RASMUSSEN, møderet for Højesteret

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 21, Næssundvej 1-222 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige

Læs mere

Afd 16 Ørstedsgade og Bygtoften

Afd 16 Ørstedsgade og Bygtoften Vedligeholdelsesreglement 2015 Afd 16 Ørstedsgade og Bygtoften Afd. 16 har besluttet at køre efter A-ordningen. A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 57, Bautastenen 50 Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for Køge Boligselskab Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement for Køge Boligselskab Model A normalistandsættelse Vedligeholdelsesreglementet er udarbejdet af Køge Boligselskab, juni 2014, efter reglerne i Lov om leje af almene boliger - lov nr. 987 af 21. oktober 2009, og bekendtgørelse om Vedligeholdelse og Istandsættelse

Læs mere

Afd. 33 Jørgensgård - Etageboliger. Vedligeholdelsesreglement

Afd. 33 Jørgensgård - Etageboliger. Vedligeholdelsesreglement Afd. 33 Jørgensgård - Etageboliger Vedligeholdelsesreglement Sønderborg Andelsboligforenings repræsentantskab har besluttet at køre efter A-ordningen i henhold til Lov om almene boliger. A-ordningen -

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Godkendt på afdelingsmødet 26-09-2012 Indhold A-ordning (normalistandsættelse)... 3 I Generelt... 3 1. Ikrafttræden... 3 2. Ændring af lejekontrakten... 3 3. Beboerklagenævn...

Læs mere

16.00 16.05 Velkomst og BoligPortal generelt v. Preben. 16.05 16.20 Nyt fra BoligPortal v. Jørgen og Morten

16.00 16.05 Velkomst og BoligPortal generelt v. Preben. 16.05 16.20 Nyt fra BoligPortal v. Jørgen og Morten 16.00 16.05 Velkomst og BoligPortal generelt v. Preben 16.05 16.20 Nyt fra BoligPortal v. Jørgen og Morten 16.20 17.00 Huslejefastsættelse del 1 v. Louise Kaczor 17.00 17.20 Pause og netværk 17.20 17.55

Læs mere

Om at bo til leje. Velkommen. Forsikring PBS. Jura i private lejemål

Om at bo til leje. Velkommen. Forsikring PBS. Jura i private lejemål Om at bo til leje Velkommen Velkommen til, du er nu lejer hos JMI Ejendomme A/S. Det er vores ønske, at du vil føle dig hjemme og godt tilpas i din nye bolig. Der kan dog være flere spørgsmål som trænger

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse VORDINGBORG BOLIGSELSKAB AFDELING 435 - MISLEHØJVEJ

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse VORDINGBORG BOLIGSELSKAB AFDELING 435 - MISLEHØJVEJ Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Gå hjem-møde ændringer i lejeloven. Torsdag den 23. april 2015

Gå hjem-møde ændringer i lejeloven. Torsdag den 23. april 2015 Gå hjem-møde ændringer i lejeloven Torsdag den 23. april 2015 Velkommen 2 3 Program 14.30 15.00 Registrering 15.00 15.05 Velkomst v/andreas Antoniades 15.05 15.50 Obligatorisk ind- og fraflytningssyn;

Læs mere

Udkast til. Vejledning om vedligeholdelsesplaner i private udlejningsejendomme

Udkast til. Vejledning om vedligeholdelsesplaner i private udlejningsejendomme Udkast til Vejledning om vedligeholdelsesplaner i private udlejningsejendomme Juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål med udarbejdelse af vedligeholdelsesplan... 3 3. Fordele ved udarbejdelse

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven

Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene

Læs mere