Hillerød brænder! - en beretning om den store bybrand 1733

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hillerød brænder! - en beretning om den store bybrand 1733"

Transkript

1 20 Hillerød brænder! - en beretning om den store bybrand 1733 Niels Jarlmark Hillerød var næppe anderledes end andre danske småbyer i første halvdel af 1700-tallet, og ligesom disse småbyer var Hillerød også oplandscentrum for de omkringliggende landsbyer. Landmændene kom ind til byen med deres varer, de betalte deres konsumtionsskat ved byporten, solgte deres varer og købte derefter deres fornødenheder hos byens købmænd, inden de igen tog hjem til deres landsby. Ølskøb nedlægges Indtil 1620erne var Hillerød stort set kun en større landsby, der var centreret om Slotsgade og Helsingørsgade. Men i 1621 blev befolkningstallet øget væsentligt. Kong Chr. IV var ikke tilfreds med den manglende udvikling i Hillerød, han besluttede derfor, at den nærliggende landsby Ølskøb som lå ca. omkring det nuværende Nyhuse - skulle nedlægges, hvorefter indbyggerne bosatte sig på Bakken, dvs. Bakkegade, hvor kongen havde tildelt dem jord til et byhus. Fig. 1. Resens kort over Hillerød fra 1679 givet et indtryk af byens størrelse et halvt århundrede før branden tal Vi ved ikke, hvor mange indbyggere der boede i Hillerød efter sammenlægningen med Ølskøb. Imidlertid udeblev den forventede udvikling stadig, det hænger måske sammen med, at Hillerød ikke havde status som købstad. Vi ved heller ikke, hvor mange mennesker der boede i Hillerød i første halvdel af 1700 tallet, men byfoged Jens Mikkelsen skrev i en indberetning til regeringen i 1744, at han anslog, at Hillerød havde en befolkning på omkring 800 indbyggere, børn iberegnet. Men Jens Mikkelsens tal er næppe korrekte, da den første folketælling fra 1769 viser, at Hillerød havde en befolkning på indbyggere. Og en befolkningstilvækst på 314 personer eller 39 % i en 25 års

2 21 periode er næppe sandsynlig. Imidlertid var et indbyggerantal på personer ikke ringe for en by som Hillerød, der ikke havde formel status som købstad. Folketællingen viser nemlig også, at hovedparten af Danmarks i alt 40 købstæder i 1769 havde under 1000 indbyggere, og nogle af købstæderne var ikke andet end store landsbyer. Men selvom Hillerød ikke officielt havde status som købstad, blev byen alligevel ofte, efter myndighedernes forgodtbefindende, betragtet som en købstad i skattemæssigt henseende. Social sammensætning Hillerød var langt fra en velstillet by, men den økonomiske situation var næppe dårligere end i andre sammenlignelige byer. De danske byer var, som tidligere nævnt, fuldkommen afhængig af økonomien i landbruget. Imidlertid var der stadig lavkonjunktur i Europa i erne efter 1600-tallets mange krige. Priserne på landbrugsprodukter, specielt korn, der stort set var Danmarks eneste eksportvare, var meget lave, så bønderne havde ikke særligt mange penge, og de brugte ikke mere end højst nødvendigt når de kom til byen. Fig. 2. Efter Hillerøds brand i 1692 var det blevet opført flere bygninger af den model, som tegningen viser. Den sociale struktur i Hillerød var heller ikke anderledes end i andre af kongerigets småbyer. Den øverst sociale gruppe bestod af nogle få embedsmænd og købmand og den mellemste gruppe bestod af håndværkere og småhandlende. Den nederste samfundsgruppe bestod af daglejere, tjenestefolk og fattigfolk, og de sidste var ofte henvist til tiggeri og den ugentlige uddeling af almisser, som byen var forpligtiget til at uddele hver mandag til syge, gamle og forældreløse børn 1. Men selv om købmændene og embedsmændene var byernes absolut ledende folk, måtte embedsmændene ofte bestride flere poster på samme tid for at få økonomien til at hænge sammen. Datiden forventede nemlig, at kongelige udnævnte embedsmænd i alle henseender havde et acceptabelt niveau man kunne være bekendt. Dvs. man skulle bo herskabeligt, have tjenestefolk, f.eks. tjenestepige og køkkenpige og man skulle fuldt ud deltage i byens sociale liv. I Hillerød var f.eks. postmester Hans Madsen Bang også byens hospitalsforstander, byfoged Jens Lottrup (byfoged ) var tillige birkedommer ved Frederiksborg Rytterdistrikts Birketing og byskriver Jørgen Christensen var samtidig konsumptionsforpagter. Og det var ikke kun embedsmændene, der havde flere jobs. De fleste håndværkere beskæftigede sig også med lidt af hvert, selv om det var uden for deres fag. F. eks. var det ikke noget særsyn, at en slagter også påtog sig at snedkerere for folk. Hillerød brænder Selv om der var et usædvanligt kraftigt stormvejr over Nordsjælland onsdag den 29. april 1733, var denne dag ikke anderledes end andre dage. Byens borgere passede deres arbejde og bønderne kom som sædvanligt ind til byen for at handle. Alt var som det plejede, men om eftermiddage mellem kl. 14 og 15 begyndte det at brænde i et hus på hjørnet af Helsingørsgade

3 22 Fig. 3. Brandens største udbredelse fra hjørnet af Bakkedegade og Helsingørsgade i øst til hjørnet af Slotsgade og Tinghusvej, nu Møllestræde, i vest. og Bakkegade og ilden bredte sig hurtigt til den gamle Jægergård i Helsingørsgade. Herfra pressede stormen ilden videre ned gennem Helsingørsgade og Slotsgade, hvor det allerede brændte i stråtagene på nogle baghuse, som var antændt af gnister, der var fløjet tværs over Slotssøen fra Helsingørsgade. Og i løbet af kort tid brændte det fra Bakkegade/Helsingørsgade i øst til Slotsgade/Tinghusvej (Møllestræde) i vest, og i løbet af få timer var en stor del af Hillerød mere eller mindre lagt i ruiner. Der var tre væsentlige årsager til at branden, der sandsynligvis var opstået som en skorstensbrand, udviklede sig så voldsomt. Det kraftige stormvejr, byens mange stråtækte huse og et ineffektivt brandvæsen, der ikke var fornyet efter bybranden i Skaderne gøres op Det må siges, at det var heldigt, at der kun omkom seks personer ved en så heftig brand. Blandt de omkomne var et af hospitalets lemmer og en skoleholder fra Skævinge, der var på besøg i Hillerød. Til gengæld var de materielle skader omfattende. I alt var 83 gårde og huse helt eller delvist nedbrændte, bl.a. den nye Jægergård der lå på hjørnet af Slotsgade og Tinghusvej (Møllestræde) samt Hillerøds nyopførte hospital i Slotsgade (det nuværende nr. 23) og Hillerøds sprøjtehus, hvor man dog fik reddet brandsprøjten. Herudover brændte en stor del af Hillerøds officielle bøger og dokumenter. De blev opbevaret i byskriver Jørgen Christensens gård, der lå i Byskriverstræde i dag Posen. Jørgen Jørgensen kom selv til skade under branden, så han nåede ikke

4 23 Kongens bidrag Da kongen fik kendskab til branden i Hillerød besluttede han, at byen skulle bevilges skattefrihed i ti år i modsætning til branden i 1692, hvor kongen kun bevilligede skattefrihed i tre år, den blev dog forlænget på et senere tidspunkt. Skattefriheden skal ikke forstås som de skadeslidte ikke skulle betale i ti år, men at indtægterne fra byens portkonsumtion skulle bruges til genopbygning eller reparation af de brændte huse og indkøb af nyt indbo. Fig. 4. Brandslukningsudstyret, som er udstillet på Bymuseet, giver en ide om, hvad man havde at stå imod med ved de store bybrande; - og det er endda langt yngre, fra at rydde sit kontor og bringe papirerne i sikkerhed, inden gården var nedbrændt. Det gik bl.a. ud over hele Hillerøds kassebeholdning, en stor del af byens officielle korrespondance samt Begravelsesselskabets protokoller, nogle var helt tilbage fra 1500-tallet. Portkonsumtion Portkonsumtionen var en told på forbrugsvarer, der blev indført til byerne. Tolden der var en af kongens vigtigste indtægtskilder, var blevet benyttet siden middelalderen. Men Genopbygningen Umiddelbart efter at branden var slukket, begyndte borgerne på oprydningen, dels for evt. at finde brugbart indbo i ruinerne og dels for at få ryddet op, så man kunne begynde på genopbygningen. I første omgang skulle de skadeslidte selv betale for genopbygningen, da brandforsikring endnu kun fandtes i København og kongen endnu ikke havde givet tilsagn om økonomisk hjælp til genopbygningen. Det var nemlig efterhånden blevet kutyme, at kongen, dvs. Finans og Rentekammeret, ved bybrande var med til at finansiere genopbygningen, så byen så hurtigt som muligt igen kunne fungere normalt. Fig. 5. Christian VI bevilgede 1733 Hillerød skattefrihed i 10 år. Maleri af Johann Salomon Wahl Frederiksborgmuseet.

5 24 Fig. 6. Dette hus findes kun, fordi vinden den 29. april 1733 om eftermiddagen var i øst. Det ligger på det nordre hjørne af Bakkegade og Helsingørsgade og er et af de få huse, som overlevede branden. Huset var opført i 1728, blot 5 år før branden. tolden var forskellig fra by til by, da der ikke var faste regler for, hvilke varer der skulle belægges med told og hvor meget der skulle opkræves ved byporten. En af årsagerne til de manglende regler synes at være, at kongen var mere gunstig stemt over for nogle byer end andre. Specielt var tolden lav i de byer, som han så en fordel i, at være på god fod med. Efterhånden som kongemagten blev udbygget med en stående hær, et begyndende embedsværk og et prangende hof, fik kongen behov for endnu større indtægter. Den mest nærliggende måde at øge indtægterne på var at hæve tolden. Så i 1657 indførte Frederik III en portkonsumtion, der var ens for hele kongeriget, og den blev først ophævet med næringsfrihedsloven i Portkonsumtionen af 1657 omfattede de mest basale varer, som f.eks. fødevarer, brændsel, korn der skulle bruges til fremstilling af brændevin, samt alle varer der var importeret fra udlandet. Da de nye regler blev indført rådede staten endnu ikke over et fuldt udbygget toldvæsen, så det var kun i København og enkelte andre havnebyer, at staten selv stod for opkrævningen. I de øvrige byer som f.eks. Hillerød blev opkrævningen bortforpagtet til borgere, der nød almindelig agtelse, og som kunne stille den fornødne garanti for, at kongen fik sine penge. I 1760, efter ca. 100 år med bortforpagtning, mente myndighederne, at det ville være mere lønsomt, hvis de selv stod for opkrævningen ved byporten. Bag beslutningen lå en ide om snyd og korruption fra forpagternes side. Det var måske den egentlige årsag til at Skatte- og Landgildeskriver over Frederiksborg Amt Søren Lauersen blev suspenderet fra sin stilling i slutningen af 1733 og fik sin endelig afsked i januar Taksering Da Finans- og Rentekammeret havde truffet beslutningen om 10 års skattefrihed, blev Sjællands stiftsamtmand Johan Ludvig von Holstein anmodet om at varetage fordeling af konsumtionspengene og sikre, at genopbygningen af byen blev påbegyndt. Straks efter, i begyndelsen af juli måned 1733, kontaktede von Holstein Hillerøds byfoged Jens Mikkelsen og bad ham udpege fire uvildige vurderingsmænd, der hurtigst muligt skulle begynde at vurdere skadernes omfang og undersøge, hvor meget og hvilke type huse de skadeslidte ønskede at genopføre. Von Holstein kendte tilsyneladende ikke den sum penge han havde at gøre godt med, kun at konsumptionsfriheden gjaldt i ti år. I hvert fald skrev han samme dag til Hillerøds tre konsumtionsforpagtere byskriver Jørgen Christensen, Slotskroens ejer Claus Ebbesen

6 25 Fig. 7. Lensgreve og Sjællands stiftamtmand Johan Ludvig von Holstein fik i 1733 til opgave at sikre genopbygningen af Hillerød. og købmand Jacob Abel og spurgte, hvor meget de årligt kunne afregne i skattefrihedsperioden. Den 8. juli svarede de tilbage, at det var aftalt med skatteskriveren, Jørgen Lauersen, at de skulle afregne 2480 rigsdaler om året. Nu kan det kan være svært at forholde sig til de gamle møntenheder rigsdaler, mark og skilling, men 2480 rigsdaler var rigtig mange penge. Ser vi f.eks. på datidens lønninger, var daglønnen for en arbejder mellem 16 og 20 skilling i sommermånederne, medens daglønnen kun var mellem 12 og 16 skilling i vintermånederne og der gik 90 skilling til en rigsdaler. Om priserne ved vi at i 1733 kostede et pund hvedemel 3-4 skilling, et pund flæsk 5 skilling, et pund sukker 25 skilling, en pot rhinskvin 36 skilling, en favn brande (2,23 m 3 ) kostede 3 rigsdaler, en alen vadmel kostede skilling (en alen = 68,2 cm) og et pund tobak kostede skilling 3. Jens Mikkelsen og hans vurderingsmænd gik i gang med vurderingarbejdet, og allerede seks dage senere kunne von Holstein sende en fuldstændig rapport til Finans og Rentekammeret, om hvordan de 2480 rigsdaler skulle fordeles. Efter branden i 1692 ville kongen bestemme hvordan byen skulle genopbygges for at gøre den så brandsikker som mulig, bl.a. fremsendte han nogle modeltegninger med forslag til genopbygning af de nedbrændte huse. Men der var ikke sammenhæng mellem kongens økonomiske hjælp og Hillerødborgernes økonomiske formåen. Så resultatet blev, at der kun blev opført ganske få Ildebrands-huse medens resten blev opført som bindingsværkshuse og en del af husene blev slet ikke genopført 4. Så belært af erfaringen forlængede kongen skattefriheden til 10 år og borgerne fik lov til selv at bestemme hvordan de ville genopbygge deres huse og gårde. Konsumtionspengene fordeles Rapporten viser at Jens Mikkelsen havde opdelt konsumtionsbeløbet i to puljer. Den første pulje blev reserveret til fordeling mellem samtlige skadeslidte, dvs. både husejere og lejere for tab af indbo. Summen udgjorde 25 % af det den samlede vurderingssum på rigsdaler og pengene blev udbetalt med 2½ % om året i 10 år. Den anden pulje blev reserveret til genopbygning og reparation af de brændte bygninger. Rapporten viser, at 83 for-og baghuse var blevet flammernes bytte. Men skaderne varierede meget fra hus til hus. Nogle af husene var kun let skadede og kunne nøjes med en mindre reparation, medens andre skulle genopbygges helt fra grunden. For at få andel i genopbygningspengene skulle de berørte borgere redegøre for, hvilke type huse de ville genopbygge samt hvor mange fag (afstanden mellem to vinduer) det enkelte hus skulle have. 34 borgere ønskede at genopbygge deres forhuse som forsvarlige

7 26 købstads huse, dvs. murstenshuse eller bindingsværkshuse med udmuring i teglsten og med tegltag. Medens ti borgere nøjedes med at bygge deres huse som mådelige købstadshuse, det vil sige, bindingsværk med lerklinede tavler, tegltag med gaden og stråtag mod gården. Disse to puljer udgjorde tilsammen rigsbankdaler (rbd ). De sidste 80 rigsdaler reserverede Jens Mikkelsen til administration af konsumtionspengene, et nyt sprøjtehus og forbedringer af byens gader. Tilfredshed Von Holstein gennemgik Jens Mikkelsens rapport, som han accepterede, og begav sig derefter til bytinget, hvor byrådet og de skadeslidte var samlet. Her oplæste han hvordan konsumptionspengene skulle fordeles, samt hvad hver enkelt kunne forvente at få udbetalt. Efter oplæsningen havde de skadeslidte mulighed for at gøre indsigelser; men efter von Holsteins eget udsagn var alle tilfredse med fordelingen af konsumtionspengene. Der var i hvert fald ikke noteret nogen protester i rapporten og efter oplæsningen blev den indført i bytingets protokol. Herefter indsendte von Holstein rapporten til Rente og Finanskammeret, og som dokumentation vedlagde han Jens Mikkelsens økonomiske vurdering af skadernes omfang, en fortegnelse over de skadeslidte, hvor meget den enkelte får tildelt og hvilke slags bygninger, de ville genopføre. Holstein slutter rapporten med en opsummering af den årlige fordeling af konsumtionspengene: 1. For tab af huse, gårde og boskader (løsøre) skal der årligt afsættes 835 rdb. (rigsbankdaler) 5 m (mark) og 9 sk (skilling). 2. Til de der igen vil opføre forsvarlige købstadsbygninger, skal der årligt afsættes 996 rdb, 5 m og 6 sk. 3. For mådelige genopførte købstadsbygninger skal der årligt afsættes 138 rdb. 2 m og 6 sk. 4. For genopførelse af baghuse skal der årligt afsættes 429 rdb. 5. Til byfogedens administrative arbejde skal der årligt afsættes 10 rdb. 6. Til byskriveren skal der for arbejde og skrivemateriale afsættes 5 rdb. 7. Til aflønning af to vægtere skal der årligt afsættes 20 rdb. 8. Til et nyt sprøjtehus skal der årligt afsættes16 rdb. 9. Til renovering og fornyelse af byens gader og pladser afsættes 29 rigsdaler Udbetaling Kort tid efter begyndte von Holstein at udbetale pengene, da flere af de skadeslidte allerede havde indkøbt byggematerialer og var begyndt på genopbygningen. De øvrige, der ikke selv havde penge, fik også udbetalt deres andel så de kunne begynde på genopbygningen. For at sikre, at borgerne rent faktisk også genopførte de bygninger, de havde skrevet under på at ville genopføre, havde von Holstein pålagt byfogeden at holde øje med byggeriet. Foruden den økonomiske hjælp, havde kongen også bevilliget et kvantum byggematerialer i form af træ og tækkemateriale fra Grib Skov. Så von Holstein anmodede Frederiksborgs amtmand Fridrich von Gram, om at kontakte oberförster (skovridder) Clodius og finde ud af, hvor meget træ og tækkemateriale, der kunne hentes i skoven, uden at den blev skadet. Det blev til i alt 237 vognlæs elog hasseltræ samt tækkemateriale. Materialerne blev fordelt efter Jens Mikkelsens vurderingsliste med 1 læs træ pr. fire fag forhus, lidt mindre til baghusene samt tækkemateriale, der kun måtte bruges til forhusenes tagside mod gården og baghusene. Både konsumtionspengene og byggematerialerne blev solidarisk fordelt efter skadernes omfang og alle fik tildelt 25 % af vurderingssummen. Men der var store forskelle på skaderne mellem den enkelte borger.den største beløbsmodtager var

8 27 kroejer, konsumtionsforpagter samt boligudlejer Claus Ebbesen. Hans samlede tab blev opgjort til 5296 bankrigsdaler for tab af gård og 24 lejevåninger (udlejningsboliger). Det udløste en årlige udbetaling i ti år på ca. 376 rigsdaler og en tildeling af 34 læs træ og tækkemateriale. I den anden ende af skalaen befandt skomager Hans Pedersen og Jørgen Hind sig, deres skader blev vurderet til 30 brd. Hos lejerne var det enken Marie Svend Larsen, der havde det største tab. Hendes tab blev vurderet til 500 rigsdaler, og det udløste en årlig udbetaling på 13 brd 2 skilling pr. år, medens Niels Børresens tab blev vurderet til 2 bankrigsdaler, hvilket udløste en årlig udbetaling på 5 skilling altså mindre end en halv dagløn. Brandforsikring Myndighederne havde gennem tiderne gjort forskellige tiltag for at mindske brandfaren i købstæderne F.eks. blev det forbudt at tække husene med strå, men ingen tog dette påbud alvorligt, og efterhånden accepterede myndighederne, at borgerne tækkede deres forhuse mod gårdsiden og baghuse med strå. Men sindene blev virkelig bragt i kog, da myndighederne, efter den store brand i København i 1727, bestemte, at samtlige nyopførte huse skulle bygges i ren grundmur, dvs. et hus opført i mursten uden brug af bindingsværk. Borgernes modstand gik på, at grundmurede huse var væsentligt dyrere at opføre end bindingsværkshuse, Men af økonomiske og politiske årsager blev reglen allerede ændret i 1731 til alle og enhver måtte bygge i grundmur eller bindingsværk som han bedst kunne afstedkomme dvs. at man på trods af brandfaren stadig måtte bygge i bindingsværk. Men samme år foranledigede Sjællands stiftsamtmand Johan Ludvig Holstein, at myndighederne i København stiftede Kjøbenhavns Brandforsikringsan stalt. Det var von Holsteins hensigt, at samtlige købstæder skulle have en lignende anstalt, men der var en vis modstand fra Danmarks øvrige stiftsamtmænd, for borgerne havde efterhånden vænnet sig til, at kongen gav økonomisk støtte til genopbygningen efter de mange bybrande i de første årtier af 1700-tallet Så stiftsamtmændene mente ikke, at borgerne var villige Fig. 8. Prospekt af Johan Jacob Bruun af Hillerød set fra Jægerbakken godt 20 år efter branden.

9 28 til at betale for noget, de alligevel fik gratis. En anden årsag til stiftsamtsmændenes modvilje var, at der tidligere i både København og i provinsen havde været forskellige tiltag til at oprette frivillige brandforsikringer, men de var altid løbet ud i sandet, dels fordi tilslutningen var begrænset, og dels fordi den udbetalte erstatning ikke stod i et rimeligt forhold til den indbetalte præmie. Først i 1761 lykkedes det for myndighederne at oprette en almindelig gensidig brandforsikring for bygninger i de danske købstæder i dag kendt som Almindelig Brand. Men medens lovgivningen bestemte at byejendomme skulle være brandforsikret, var det frivilligt for landmændene. De havde dog adgang til at tegne brandforsikring i det nyoprettede forsikringsselskab, hvis de ønskede at lade landejendomme forsikre. Imidlertid kom der i starten af 1770érne en anordning, der bestemte, at landejendomme også skulle være brandforsikret. Imidlertid var situationen anderledes for lejere, der ikke havde fast ejendom. For medens ejendomsbesiddere efterhånden trygt kunne regne med, at kongen gav hjælp til genopbygningen, kunne lejerne kun regne med økonomisk hjælp, hvis myndighederne mente, at det ikke gik ud over genopbygningen. Så hvis ikke myndighederne ikke ville hjælpe lejerne, var de henvist til deres medborgeres gavmildhed. Det var ret almindeligt, at den lokale præst startede en indsamling til fordel for de nødlidende, eller han kunne udstede et brandbrev, der gav dem ret til at tigge. Først i slutningen af 1700tallet, blev det muligt at oprette en løsøreforsikring. Kilder og litteratur Korrespondance mellem Johan Ludvig Holstein, Fridrich Gram, Jørgen Christensen, Claus Ebbesen og Jacob Abel, der som bilag til von Holsteins rapport til Rente og Finanskammeret er vedlagt Jens Mikkelsens vurderinger og fordeling af konsumtionspengene. HB - Hillerød Bogen, Hillerød 1948 DH - Danmarkshistorien bd. 9, Nordisk Forlag Den Store Danske Encyklopædi. Mark og skilling, priser og lønninger gennem 350 år Poul Testrup, rigsarkivet Nomus 3/2006 Noter 1. DH p HB p Mark og skilling p HB p 272 Bilag, Hillerøds øvrighedspersoner og embedsmænd i 1733 Stiftsamtmand Johan Ludvig von Holstein stiftsamtmand over Sjællands Stift fra 1730 til1735, hvor han blev udnævnt til oversekretær (statsminister). Amtmand Friedrich von Gram amtmand over Frederiksborg og Kronborg amter, udnævnt 1718, afskediget1741. Amtsforvalter (amtsskriver) Søren Lauersen skatte og landgildeskriver i Frederiksborg og Kronborg amter, suspenderet , afskediget Byfoged Jens Mikkelsen udnævnt 1711, afskediget Byskriver Jørgen Christensen byskriver i Hillerød og restanceskriver hos amtsforvalteren, udnævnt 1711, afskediget Præst Isak Grundtvig udnævnt , afskediget Kappelan Søren Petersen Tuxen - udnævnt 1728, afskediget Postmester Hans Madsen Bang postmester og hospitalsforstander udnævnt 1722, var i embedet indtil sin død Rektor ved Christian IV.s skole Johannes Schröder udnævnt 1730, tog sin afsked Konsumtionsforpagter og kroholder Claus Ebbesen, Byskriver Jørgen Christensen og købmand Jacob Abel.

Rådhus og bystyre i Kolding 1500-2000

Rådhus og bystyre i Kolding 1500-2000 Rådhus og bystyre i Kolding 1500-2000 Birgitte Dedenroth-Schou Jens Åge S. Petersen Kolding Stadsarkiv 2001 Rådhus og bystyre i Kolding Birgitte Dedenroth-Schou, Jens Åge S. Petersen og Kolding Stadsarkiv

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSFORVALTNINGEN KOLDING KOMMUNE 1899-1999

SOCIAL- OG SUNDHEDSFORVALTNINGEN KOLDING KOMMUNE 1899-1999 SOCIAL- OG SUNDHEDSFORVALTNINGEN KOLDING KOMMUNE 1899-1999 KOLDING STADSARKIV 1999 SOCIAL- OG SUNDHEDSFORVALTNINGEN KOLDING KOMMUNE 1899-1999 SOCIAL- OG SUNDHEDSFORVALTNINGEN KOLDING KOMMUNE 1899-1999

Læs mere

Denne artikel beskæftiger sig med den betydning,

Denne artikel beskæftiger sig med den betydning, 103 TIRSTRUP FLYVEPLADS OG DENS BETYDNING FOR ARBEJDS- MÆNDENE af Rita Stokholm Vinding Konkurrence er sundt. Det benyttede landarbejderne på Kalø Gods sig af til at presse store lønforhøjelser igennem,

Læs mere

Sæby en af Danmarks. mådeligste flækker. Af Jens Thidemann. Nordjyllands Kystmuseum, Sæby

Sæby en af Danmarks. mådeligste flækker. Af Jens Thidemann. Nordjyllands Kystmuseum, Sæby Sæby en af Danmarks mådeligste flækker Af Jens Thidemann Nordjyllands Kystmuseum, Sæby D en første december 1808 ankom James McDonald til, hvad han senere beskrev som et ubehageligt logi i en lille kysthavn

Læs mere

BILLUND Fra år 1454 til år 1800

BILLUND Fra år 1454 til år 1800 BILLUND Fra år 1454 til år 1800 Indholdsfortegnelse. side Indledning. 3 Litteratur og kildemateriale.. 4 De første sikre efterretninger 5 Anna Gjordsdatter Billund.. 6 Billund i 1600-tallet.. 8 Billund

Læs mere

Roskilde Lervarefabrik

Roskilde Lervarefabrik Roskilde Lervarefabrik Af Mette Høj En af Brack & Sønners store succes'er er spisestellet B&S Ildfast, der blev produceret fra 1941 til 1960'erne. Foto Henrik Jørgensen, Roskilde Museum. Mange vil sikkert

Læs mere

G.C. OEDERS BEMÆRKNINGER OM NORSK SKOVBRUG GJORTE UNDER OG EFTER HANS REJSE TIL NORGE 1755-1760

G.C. OEDERS BEMÆRKNINGER OM NORSK SKOVBRUG GJORTE UNDER OG EFTER HANS REJSE TIL NORGE 1755-1760 G.C. OEDERS BEMÆRKNINGER OM NORSK SKOVBRUG GJORTE UNDER OG EFTER HANS REJSE TIL NORGE 1755-1760 Peter Wagner Botanisk Museum og Centralbibliotek Sølvgade 83 opg. S 1307 København K G.C. Oeder's remarks

Læs mere

Vand i 100 år Fakse Ladeplads Vandværk ApS 1914-2014

Vand i 100 år Fakse Ladeplads Vandværk ApS 1914-2014 Vand i 100 år Fakse Ladeplads Vandværk ApS 1914-2014 Jubilæumsskrift, marts 2014 Oplag: 200 stk. Layout og tryk: Faxe Bogtryk/Grafisk ISBN: 978-87-997285-0-3 Vand i 100 år Fakse Ladeplads Vandværk ApS

Læs mere

Fortid og Nutid. 1999 3 Oktober Side 169-256

Fortid og Nutid. 1999 3 Oktober Side 169-256 Fortid og Nutid 1999 3 Oktober Side 169-256 Fortid og Nutid Tidsskrift for kulturhistorie og lokalhistorie Udgivet af Dansk Historisk Fællesråd med støtte fra Statens Humanistiske Forskningsråd og fra

Læs mere

Thisted i gamle dage AF TORSTEN BALLE

Thisted i gamle dage AF TORSTEN BALLE Denne bog udsendes i anledning af 450årsdagen for kong Frederik den 1.s brev af 10. august 1524, hvormed han gav Thisted købstad de første kendte privilegier. Den afløser til dels P. L. Halds Af Thisted

Læs mere

Oluf Bagers Mødrene Gård

Oluf Bagers Mødrene Gård Oluf Bagers Mødrene Gård Bygninger, beboere, besiddere og begivenheder Udgivet af Realea A/S Bygninger er en del af vor kulturarv. Et håndgribeligt levn, som vore forfædre har givet videre, og som vi er

Læs mere

Gæld i Gram herred LÅN, KREDIT OG PENGEØKONOMI I DET NORDLIGE SØNDERJYLLAND FØR OG EFTER KATASTROFEN 1657-60

Gæld i Gram herred LÅN, KREDIT OG PENGEØKONOMI I DET NORDLIGE SØNDERJYLLAND FØR OG EFTER KATASTROFEN 1657-60 Gæld i Gram herred LÅN, KREDIT OG PENGEØKONOMI I DET NORDLIGE SØNDERJYLLAND FØR OG EFTER KATASTROFEN 1657-60 AF CARSTEN PORSKROG RASMUSSEN Efter nogle år, hvor virksomheder og privatpersoner med ringe

Læs mere

Lad os frede om disse piger

Lad os frede om disse piger Lad os frede om disse piger Del II Bestyrelsen for Fredehjems oprettelse og virke 1906-84 Forfatter: Finn Andersen Historiker, Ph.d. Videncentret for Diakoni og Pædagogik Diakonhøjskolen i Aarhus Redigering:

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

1 Andelstiden 8 7 6 1 8 8 5

1 Andelstiden 8 7 6 1 8 8 5 1 8 7 6 Andelstiden 1 8 8 5 Den 11. juni 1876 (terminsdatoen) begyndte Salling Bank sine forretninger hos bankens administrerende direktør, S. Sørensen i Thinggade 11 (bygningen til venstre). Her havde

Læs mere

Vollerup-Ulkebøl Vandværk

Vollerup-Ulkebøl Vandværk Jubilæumsskrift for Vollerup-Ulkebøl Vandværk Andelsselskab 1938-2013 Andelsselskabet er stiftet den 11. februar 1938 på Spang Kro som Spang og Ulkebøl Vandværk. Protokollens 1.og 2. side fra 1938. Den

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE: Kolofon. Skaade Forbrugsforening anno 1872 og bygningen i 1997. Forord v/jens Rask Jensen, Skåde Brugsforenings formand

INDHOLDSFORTEGNELSE: Kolofon. Skaade Forbrugsforening anno 1872 og bygningen i 1997. Forord v/jens Rask Jensen, Skåde Brugsforenings formand INDHOLDSFORTEGNELSE: Kolofon Skaade Forbrugsforening anno 1872 og bygningen i 1997 Forord v/jens Rask Jensen, Skåde Brugsforenings formand Fra Rochdale til Skaade Andelsbevægelsens og Skaade Forbrugsforenings

Læs mere

DANSKERNE OG DET SORTE ARBEJDE

DANSKERNE OG DET SORTE ARBEJDE DANSKERNE OG DET SORTE ARBEJDE C DANSKERNE OG DET SORTE ARBEJDE Rockwool Fondens Forskningsenhed og Syddansk Universitetsforlag 2010 Grafisk tilrettelæggelse: Kim Lykke / L7 Tryk: Special-Trykkeriet Viborg

Læs mere

Driftsikker forsyning. - gennem 100 år

Driftsikker forsyning. - gennem 100 år Driftsikker forsyning - gennem 100 år Værdier: Udvikling Rummelighed Ejerskab Indhold 5 Tillykke med de 100 år 6 Det hele begyndte... 16 Overgang til fjernvarme 18 Fra Thorsgade til Europavej 26 Samarbejde

Læs mere

Mildere syn på løgn og socialt bedrageri

Mildere syn på løgn og socialt bedrageri Nyt fra Februar 2011 Mildere syn på løgn og socialt bedrageri Visse former for lov- og normbrud er mere acceptable blandt danskerne i dag, end de var for ti år siden. Det gælder fx i forhold til at lyve

Læs mere

Danske byers historie gennem 1300 år

Danske byers historie gennem 1300 år Danske byers historie gennem 1300 år Af Kristian Buhl Thomsen. Forskningsmedarbejder, Dansk Center for Byhistorie December 2009 Tekst, billeder og kort må gengives frit med angivelse af Dansk Center for

Læs mere

Jørgen Thomsen. Patriotisk Selskab i 200 år

Jørgen Thomsen. Patriotisk Selskab i 200 år Jørgen Thomsen Patriotisk Selskab i 200 år Fem fremtrædende fynboer stod bag det opråb, som i 1810 førte til dannelsen af Fyens Stifts patriotiske Selskab. Det nye selskab skulle ophjælpe det hjemlige

Læs mere

mark_skilling_kroner_ore Side 1 af 42

mark_skilling_kroner_ore Side 1 af 42 mark_skilling_kroner_ore Side 1 af 42 mark_skilling_kroner_ore Side 2 af 42 Arkivernes Informationsserie Mark og skilling, kroner og øre Pengeenheder, priser og lønninger i Danmark i 350 år (1640-1989)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 Sag 345/2007 (2. afdeling) Galerie Birch ved Anette Birch (advokat Poul Hvilsted) mod Jørgen Smidt (advokat Jan Erik Kornerup Jensen) I tidligere instans

Læs mere

Der indkaldes til Generalforsamling onsdag d 28. marts 2007 kl. 19.30 Se side 20

Der indkaldes til Generalforsamling onsdag d 28. marts 2007 kl. 19.30 Se side 20 Nr. 25 Forår 2007 Der indkaldes til Generalforsamling onsdag d 28. marts 2007 kl. 19.30 Se side 20 For næsten 100 år siden var det ikke får, der søgte føden her på heden ved Kongenshus. Johannes Bech.

Læs mere

Papirarbejdernes historie i Silkeborg 1844-1982. Keld Dalsgaard Larsen

Papirarbejdernes historie i Silkeborg 1844-1982. Keld Dalsgaard Larsen Papirarbejdernes historie i Silkeborg 1844-1982 Keld Dalsgaard Larsen Papirarbejdernes historie i Silkeborg 1844-1982. Redigeret og skrevet af Keld Dalsgaard Larsen. Fotografier: Udlånt af Lokalhistorisk

Læs mere

Historien om et 1900-talshus fra Hjørring

Historien om et 1900-talshus fra Hjørring Historien om et 1900-talshus fra Hjørring af Lykke Olsen Fig. 1. Fotografi af den nordlige del af Bispensgade/Aalborgvej taget mellem 1913 og 1924. Indtil 1914 hed gaden Aalborgvej, men i 1914 blev den

Læs mere

Oprettelse af brugsforeninger i Danmark af Anne og Flemming Thaulow. Ubberud Brugsforening

Oprettelse af brugsforeninger i Danmark af Anne og Flemming Thaulow. Ubberud Brugsforening Oprettelse af brugsforeninger i Danmark af Anne og Flemming Thaulow Ideen om brugsforeninger går tilbage til England, hvor de første brugsforeninger oprettedes om kring 1820. Formålet med disse foreninger

Læs mere

Sociallovgivning og sociale reformer forud for velfærdsstaten

Sociallovgivning og sociale reformer forud for velfærdsstaten Sociallovgivning og sociale reformer forud for velfærdsstaten Hans Chr. Johansen Den tidligste periode I middelalderen var hjælp til nødstedte i Danmark næsten udelukkende en opgave for den katolske kirke,

Læs mere

Afsnit I Afsnit II 1903 til 1914 21 Afsnit III 1914 til 1924 64

Afsnit I Afsnit II 1903 til 1914 21 Afsnit III 1914 til 1924 64 Afsnit I 3 1. Indledning 4 1.1 Problemstilling 5 2. Metode, teori og materiale 6 2.1 Metode og teori 6 2.2 Materiale 7 3. De vestindiske øers historie frem til 1940 12 3.1 De vestindiske øers historie

Læs mere