Hillerød brænder! - en beretning om den store bybrand 1733

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hillerød brænder! - en beretning om den store bybrand 1733"

Transkript

1 20 Hillerød brænder! - en beretning om den store bybrand 1733 Niels Jarlmark Hillerød var næppe anderledes end andre danske småbyer i første halvdel af 1700-tallet, og ligesom disse småbyer var Hillerød også oplandscentrum for de omkringliggende landsbyer. Landmændene kom ind til byen med deres varer, de betalte deres konsumtionsskat ved byporten, solgte deres varer og købte derefter deres fornødenheder hos byens købmænd, inden de igen tog hjem til deres landsby. Ølskøb nedlægges Indtil 1620erne var Hillerød stort set kun en større landsby, der var centreret om Slotsgade og Helsingørsgade. Men i 1621 blev befolkningstallet øget væsentligt. Kong Chr. IV var ikke tilfreds med den manglende udvikling i Hillerød, han besluttede derfor, at den nærliggende landsby Ølskøb som lå ca. omkring det nuværende Nyhuse - skulle nedlægges, hvorefter indbyggerne bosatte sig på Bakken, dvs. Bakkegade, hvor kongen havde tildelt dem jord til et byhus. Fig. 1. Resens kort over Hillerød fra 1679 givet et indtryk af byens størrelse et halvt århundrede før branden tal Vi ved ikke, hvor mange indbyggere der boede i Hillerød efter sammenlægningen med Ølskøb. Imidlertid udeblev den forventede udvikling stadig, det hænger måske sammen med, at Hillerød ikke havde status som købstad. Vi ved heller ikke, hvor mange mennesker der boede i Hillerød i første halvdel af 1700 tallet, men byfoged Jens Mikkelsen skrev i en indberetning til regeringen i 1744, at han anslog, at Hillerød havde en befolkning på omkring 800 indbyggere, børn iberegnet. Men Jens Mikkelsens tal er næppe korrekte, da den første folketælling fra 1769 viser, at Hillerød havde en befolkning på indbyggere. Og en befolkningstilvækst på 314 personer eller 39 % i en 25 års

2 21 periode er næppe sandsynlig. Imidlertid var et indbyggerantal på personer ikke ringe for en by som Hillerød, der ikke havde formel status som købstad. Folketællingen viser nemlig også, at hovedparten af Danmarks i alt 40 købstæder i 1769 havde under 1000 indbyggere, og nogle af købstæderne var ikke andet end store landsbyer. Men selvom Hillerød ikke officielt havde status som købstad, blev byen alligevel ofte, efter myndighedernes forgodtbefindende, betragtet som en købstad i skattemæssigt henseende. Social sammensætning Hillerød var langt fra en velstillet by, men den økonomiske situation var næppe dårligere end i andre sammenlignelige byer. De danske byer var, som tidligere nævnt, fuldkommen afhængig af økonomien i landbruget. Imidlertid var der stadig lavkonjunktur i Europa i erne efter 1600-tallets mange krige. Priserne på landbrugsprodukter, specielt korn, der stort set var Danmarks eneste eksportvare, var meget lave, så bønderne havde ikke særligt mange penge, og de brugte ikke mere end højst nødvendigt når de kom til byen. Fig. 2. Efter Hillerøds brand i 1692 var det blevet opført flere bygninger af den model, som tegningen viser. Den sociale struktur i Hillerød var heller ikke anderledes end i andre af kongerigets småbyer. Den øverst sociale gruppe bestod af nogle få embedsmænd og købmand og den mellemste gruppe bestod af håndværkere og småhandlende. Den nederste samfundsgruppe bestod af daglejere, tjenestefolk og fattigfolk, og de sidste var ofte henvist til tiggeri og den ugentlige uddeling af almisser, som byen var forpligtiget til at uddele hver mandag til syge, gamle og forældreløse børn 1. Men selv om købmændene og embedsmændene var byernes absolut ledende folk, måtte embedsmændene ofte bestride flere poster på samme tid for at få økonomien til at hænge sammen. Datiden forventede nemlig, at kongelige udnævnte embedsmænd i alle henseender havde et acceptabelt niveau man kunne være bekendt. Dvs. man skulle bo herskabeligt, have tjenestefolk, f.eks. tjenestepige og køkkenpige og man skulle fuldt ud deltage i byens sociale liv. I Hillerød var f.eks. postmester Hans Madsen Bang også byens hospitalsforstander, byfoged Jens Lottrup (byfoged ) var tillige birkedommer ved Frederiksborg Rytterdistrikts Birketing og byskriver Jørgen Christensen var samtidig konsumptionsforpagter. Og det var ikke kun embedsmændene, der havde flere jobs. De fleste håndværkere beskæftigede sig også med lidt af hvert, selv om det var uden for deres fag. F. eks. var det ikke noget særsyn, at en slagter også påtog sig at snedkerere for folk. Hillerød brænder Selv om der var et usædvanligt kraftigt stormvejr over Nordsjælland onsdag den 29. april 1733, var denne dag ikke anderledes end andre dage. Byens borgere passede deres arbejde og bønderne kom som sædvanligt ind til byen for at handle. Alt var som det plejede, men om eftermiddage mellem kl. 14 og 15 begyndte det at brænde i et hus på hjørnet af Helsingørsgade

3 22 Fig. 3. Brandens største udbredelse fra hjørnet af Bakkedegade og Helsingørsgade i øst til hjørnet af Slotsgade og Tinghusvej, nu Møllestræde, i vest. og Bakkegade og ilden bredte sig hurtigt til den gamle Jægergård i Helsingørsgade. Herfra pressede stormen ilden videre ned gennem Helsingørsgade og Slotsgade, hvor det allerede brændte i stråtagene på nogle baghuse, som var antændt af gnister, der var fløjet tværs over Slotssøen fra Helsingørsgade. Og i løbet af kort tid brændte det fra Bakkegade/Helsingørsgade i øst til Slotsgade/Tinghusvej (Møllestræde) i vest, og i løbet af få timer var en stor del af Hillerød mere eller mindre lagt i ruiner. Der var tre væsentlige årsager til at branden, der sandsynligvis var opstået som en skorstensbrand, udviklede sig så voldsomt. Det kraftige stormvejr, byens mange stråtækte huse og et ineffektivt brandvæsen, der ikke var fornyet efter bybranden i Skaderne gøres op Det må siges, at det var heldigt, at der kun omkom seks personer ved en så heftig brand. Blandt de omkomne var et af hospitalets lemmer og en skoleholder fra Skævinge, der var på besøg i Hillerød. Til gengæld var de materielle skader omfattende. I alt var 83 gårde og huse helt eller delvist nedbrændte, bl.a. den nye Jægergård der lå på hjørnet af Slotsgade og Tinghusvej (Møllestræde) samt Hillerøds nyopførte hospital i Slotsgade (det nuværende nr. 23) og Hillerøds sprøjtehus, hvor man dog fik reddet brandsprøjten. Herudover brændte en stor del af Hillerøds officielle bøger og dokumenter. De blev opbevaret i byskriver Jørgen Christensens gård, der lå i Byskriverstræde i dag Posen. Jørgen Jørgensen kom selv til skade under branden, så han nåede ikke

4 23 Kongens bidrag Da kongen fik kendskab til branden i Hillerød besluttede han, at byen skulle bevilges skattefrihed i ti år i modsætning til branden i 1692, hvor kongen kun bevilligede skattefrihed i tre år, den blev dog forlænget på et senere tidspunkt. Skattefriheden skal ikke forstås som de skadeslidte ikke skulle betale i ti år, men at indtægterne fra byens portkonsumtion skulle bruges til genopbygning eller reparation af de brændte huse og indkøb af nyt indbo. Fig. 4. Brandslukningsudstyret, som er udstillet på Bymuseet, giver en ide om, hvad man havde at stå imod med ved de store bybrande; - og det er endda langt yngre, fra at rydde sit kontor og bringe papirerne i sikkerhed, inden gården var nedbrændt. Det gik bl.a. ud over hele Hillerøds kassebeholdning, en stor del af byens officielle korrespondance samt Begravelsesselskabets protokoller, nogle var helt tilbage fra 1500-tallet. Portkonsumtion Portkonsumtionen var en told på forbrugsvarer, der blev indført til byerne. Tolden der var en af kongens vigtigste indtægtskilder, var blevet benyttet siden middelalderen. Men Genopbygningen Umiddelbart efter at branden var slukket, begyndte borgerne på oprydningen, dels for evt. at finde brugbart indbo i ruinerne og dels for at få ryddet op, så man kunne begynde på genopbygningen. I første omgang skulle de skadeslidte selv betale for genopbygningen, da brandforsikring endnu kun fandtes i København og kongen endnu ikke havde givet tilsagn om økonomisk hjælp til genopbygningen. Det var nemlig efterhånden blevet kutyme, at kongen, dvs. Finans og Rentekammeret, ved bybrande var med til at finansiere genopbygningen, så byen så hurtigt som muligt igen kunne fungere normalt. Fig. 5. Christian VI bevilgede 1733 Hillerød skattefrihed i 10 år. Maleri af Johann Salomon Wahl Frederiksborgmuseet.

5 24 Fig. 6. Dette hus findes kun, fordi vinden den 29. april 1733 om eftermiddagen var i øst. Det ligger på det nordre hjørne af Bakkegade og Helsingørsgade og er et af de få huse, som overlevede branden. Huset var opført i 1728, blot 5 år før branden. tolden var forskellig fra by til by, da der ikke var faste regler for, hvilke varer der skulle belægges med told og hvor meget der skulle opkræves ved byporten. En af årsagerne til de manglende regler synes at være, at kongen var mere gunstig stemt over for nogle byer end andre. Specielt var tolden lav i de byer, som han så en fordel i, at være på god fod med. Efterhånden som kongemagten blev udbygget med en stående hær, et begyndende embedsværk og et prangende hof, fik kongen behov for endnu større indtægter. Den mest nærliggende måde at øge indtægterne på var at hæve tolden. Så i 1657 indførte Frederik III en portkonsumtion, der var ens for hele kongeriget, og den blev først ophævet med næringsfrihedsloven i Portkonsumtionen af 1657 omfattede de mest basale varer, som f.eks. fødevarer, brændsel, korn der skulle bruges til fremstilling af brændevin, samt alle varer der var importeret fra udlandet. Da de nye regler blev indført rådede staten endnu ikke over et fuldt udbygget toldvæsen, så det var kun i København og enkelte andre havnebyer, at staten selv stod for opkrævningen. I de øvrige byer som f.eks. Hillerød blev opkrævningen bortforpagtet til borgere, der nød almindelig agtelse, og som kunne stille den fornødne garanti for, at kongen fik sine penge. I 1760, efter ca. 100 år med bortforpagtning, mente myndighederne, at det ville være mere lønsomt, hvis de selv stod for opkrævningen ved byporten. Bag beslutningen lå en ide om snyd og korruption fra forpagternes side. Det var måske den egentlige årsag til at Skatte- og Landgildeskriver over Frederiksborg Amt Søren Lauersen blev suspenderet fra sin stilling i slutningen af 1733 og fik sin endelig afsked i januar Taksering Da Finans- og Rentekammeret havde truffet beslutningen om 10 års skattefrihed, blev Sjællands stiftsamtmand Johan Ludvig von Holstein anmodet om at varetage fordeling af konsumtionspengene og sikre, at genopbygningen af byen blev påbegyndt. Straks efter, i begyndelsen af juli måned 1733, kontaktede von Holstein Hillerøds byfoged Jens Mikkelsen og bad ham udpege fire uvildige vurderingsmænd, der hurtigst muligt skulle begynde at vurdere skadernes omfang og undersøge, hvor meget og hvilke type huse de skadeslidte ønskede at genopføre. Von Holstein kendte tilsyneladende ikke den sum penge han havde at gøre godt med, kun at konsumptionsfriheden gjaldt i ti år. I hvert fald skrev han samme dag til Hillerøds tre konsumtionsforpagtere byskriver Jørgen Christensen, Slotskroens ejer Claus Ebbesen

6 25 Fig. 7. Lensgreve og Sjællands stiftamtmand Johan Ludvig von Holstein fik i 1733 til opgave at sikre genopbygningen af Hillerød. og købmand Jacob Abel og spurgte, hvor meget de årligt kunne afregne i skattefrihedsperioden. Den 8. juli svarede de tilbage, at det var aftalt med skatteskriveren, Jørgen Lauersen, at de skulle afregne 2480 rigsdaler om året. Nu kan det kan være svært at forholde sig til de gamle møntenheder rigsdaler, mark og skilling, men 2480 rigsdaler var rigtig mange penge. Ser vi f.eks. på datidens lønninger, var daglønnen for en arbejder mellem 16 og 20 skilling i sommermånederne, medens daglønnen kun var mellem 12 og 16 skilling i vintermånederne og der gik 90 skilling til en rigsdaler. Om priserne ved vi at i 1733 kostede et pund hvedemel 3-4 skilling, et pund flæsk 5 skilling, et pund sukker 25 skilling, en pot rhinskvin 36 skilling, en favn brande (2,23 m 3 ) kostede 3 rigsdaler, en alen vadmel kostede skilling (en alen = 68,2 cm) og et pund tobak kostede skilling 3. Jens Mikkelsen og hans vurderingsmænd gik i gang med vurderingarbejdet, og allerede seks dage senere kunne von Holstein sende en fuldstændig rapport til Finans og Rentekammeret, om hvordan de 2480 rigsdaler skulle fordeles. Efter branden i 1692 ville kongen bestemme hvordan byen skulle genopbygges for at gøre den så brandsikker som mulig, bl.a. fremsendte han nogle modeltegninger med forslag til genopbygning af de nedbrændte huse. Men der var ikke sammenhæng mellem kongens økonomiske hjælp og Hillerødborgernes økonomiske formåen. Så resultatet blev, at der kun blev opført ganske få Ildebrands-huse medens resten blev opført som bindingsværkshuse og en del af husene blev slet ikke genopført 4. Så belært af erfaringen forlængede kongen skattefriheden til 10 år og borgerne fik lov til selv at bestemme hvordan de ville genopbygge deres huse og gårde. Konsumtionspengene fordeles Rapporten viser at Jens Mikkelsen havde opdelt konsumtionsbeløbet i to puljer. Den første pulje blev reserveret til fordeling mellem samtlige skadeslidte, dvs. både husejere og lejere for tab af indbo. Summen udgjorde 25 % af det den samlede vurderingssum på rigsdaler og pengene blev udbetalt med 2½ % om året i 10 år. Den anden pulje blev reserveret til genopbygning og reparation af de brændte bygninger. Rapporten viser, at 83 for-og baghuse var blevet flammernes bytte. Men skaderne varierede meget fra hus til hus. Nogle af husene var kun let skadede og kunne nøjes med en mindre reparation, medens andre skulle genopbygges helt fra grunden. For at få andel i genopbygningspengene skulle de berørte borgere redegøre for, hvilke type huse de ville genopbygge samt hvor mange fag (afstanden mellem to vinduer) det enkelte hus skulle have. 34 borgere ønskede at genopbygge deres forhuse som forsvarlige

7 26 købstads huse, dvs. murstenshuse eller bindingsværkshuse med udmuring i teglsten og med tegltag. Medens ti borgere nøjedes med at bygge deres huse som mådelige købstadshuse, det vil sige, bindingsværk med lerklinede tavler, tegltag med gaden og stråtag mod gården. Disse to puljer udgjorde tilsammen rigsbankdaler (rbd ). De sidste 80 rigsdaler reserverede Jens Mikkelsen til administration af konsumtionspengene, et nyt sprøjtehus og forbedringer af byens gader. Tilfredshed Von Holstein gennemgik Jens Mikkelsens rapport, som han accepterede, og begav sig derefter til bytinget, hvor byrådet og de skadeslidte var samlet. Her oplæste han hvordan konsumptionspengene skulle fordeles, samt hvad hver enkelt kunne forvente at få udbetalt. Efter oplæsningen havde de skadeslidte mulighed for at gøre indsigelser; men efter von Holsteins eget udsagn var alle tilfredse med fordelingen af konsumtionspengene. Der var i hvert fald ikke noteret nogen protester i rapporten og efter oplæsningen blev den indført i bytingets protokol. Herefter indsendte von Holstein rapporten til Rente og Finanskammeret, og som dokumentation vedlagde han Jens Mikkelsens økonomiske vurdering af skadernes omfang, en fortegnelse over de skadeslidte, hvor meget den enkelte får tildelt og hvilke slags bygninger, de ville genopføre. Holstein slutter rapporten med en opsummering af den årlige fordeling af konsumtionspengene: 1. For tab af huse, gårde og boskader (løsøre) skal der årligt afsættes 835 rdb. (rigsbankdaler) 5 m (mark) og 9 sk (skilling). 2. Til de der igen vil opføre forsvarlige købstadsbygninger, skal der årligt afsættes 996 rdb, 5 m og 6 sk. 3. For mådelige genopførte købstadsbygninger skal der årligt afsættes 138 rdb. 2 m og 6 sk. 4. For genopførelse af baghuse skal der årligt afsættes 429 rdb. 5. Til byfogedens administrative arbejde skal der årligt afsættes 10 rdb. 6. Til byskriveren skal der for arbejde og skrivemateriale afsættes 5 rdb. 7. Til aflønning af to vægtere skal der årligt afsættes 20 rdb. 8. Til et nyt sprøjtehus skal der årligt afsættes16 rdb. 9. Til renovering og fornyelse af byens gader og pladser afsættes 29 rigsdaler Udbetaling Kort tid efter begyndte von Holstein at udbetale pengene, da flere af de skadeslidte allerede havde indkøbt byggematerialer og var begyndt på genopbygningen. De øvrige, der ikke selv havde penge, fik også udbetalt deres andel så de kunne begynde på genopbygningen. For at sikre, at borgerne rent faktisk også genopførte de bygninger, de havde skrevet under på at ville genopføre, havde von Holstein pålagt byfogeden at holde øje med byggeriet. Foruden den økonomiske hjælp, havde kongen også bevilliget et kvantum byggematerialer i form af træ og tækkemateriale fra Grib Skov. Så von Holstein anmodede Frederiksborgs amtmand Fridrich von Gram, om at kontakte oberförster (skovridder) Clodius og finde ud af, hvor meget træ og tækkemateriale, der kunne hentes i skoven, uden at den blev skadet. Det blev til i alt 237 vognlæs elog hasseltræ samt tækkemateriale. Materialerne blev fordelt efter Jens Mikkelsens vurderingsliste med 1 læs træ pr. fire fag forhus, lidt mindre til baghusene samt tækkemateriale, der kun måtte bruges til forhusenes tagside mod gården og baghusene. Både konsumtionspengene og byggematerialerne blev solidarisk fordelt efter skadernes omfang og alle fik tildelt 25 % af vurderingssummen. Men der var store forskelle på skaderne mellem den enkelte borger.den største beløbsmodtager var

8 27 kroejer, konsumtionsforpagter samt boligudlejer Claus Ebbesen. Hans samlede tab blev opgjort til 5296 bankrigsdaler for tab af gård og 24 lejevåninger (udlejningsboliger). Det udløste en årlige udbetaling i ti år på ca. 376 rigsdaler og en tildeling af 34 læs træ og tækkemateriale. I den anden ende af skalaen befandt skomager Hans Pedersen og Jørgen Hind sig, deres skader blev vurderet til 30 brd. Hos lejerne var det enken Marie Svend Larsen, der havde det største tab. Hendes tab blev vurderet til 500 rigsdaler, og det udløste en årlig udbetaling på 13 brd 2 skilling pr. år, medens Niels Børresens tab blev vurderet til 2 bankrigsdaler, hvilket udløste en årlig udbetaling på 5 skilling altså mindre end en halv dagløn. Brandforsikring Myndighederne havde gennem tiderne gjort forskellige tiltag for at mindske brandfaren i købstæderne F.eks. blev det forbudt at tække husene med strå, men ingen tog dette påbud alvorligt, og efterhånden accepterede myndighederne, at borgerne tækkede deres forhuse mod gårdsiden og baghuse med strå. Men sindene blev virkelig bragt i kog, da myndighederne, efter den store brand i København i 1727, bestemte, at samtlige nyopførte huse skulle bygges i ren grundmur, dvs. et hus opført i mursten uden brug af bindingsværk. Borgernes modstand gik på, at grundmurede huse var væsentligt dyrere at opføre end bindingsværkshuse, Men af økonomiske og politiske årsager blev reglen allerede ændret i 1731 til alle og enhver måtte bygge i grundmur eller bindingsværk som han bedst kunne afstedkomme dvs. at man på trods af brandfaren stadig måtte bygge i bindingsværk. Men samme år foranledigede Sjællands stiftsamtmand Johan Ludvig Holstein, at myndighederne i København stiftede Kjøbenhavns Brandforsikringsan stalt. Det var von Holsteins hensigt, at samtlige købstæder skulle have en lignende anstalt, men der var en vis modstand fra Danmarks øvrige stiftsamtmænd, for borgerne havde efterhånden vænnet sig til, at kongen gav økonomisk støtte til genopbygningen efter de mange bybrande i de første årtier af 1700-tallet Så stiftsamtmændene mente ikke, at borgerne var villige Fig. 8. Prospekt af Johan Jacob Bruun af Hillerød set fra Jægerbakken godt 20 år efter branden.

9 28 til at betale for noget, de alligevel fik gratis. En anden årsag til stiftsamtsmændenes modvilje var, at der tidligere i både København og i provinsen havde været forskellige tiltag til at oprette frivillige brandforsikringer, men de var altid løbet ud i sandet, dels fordi tilslutningen var begrænset, og dels fordi den udbetalte erstatning ikke stod i et rimeligt forhold til den indbetalte præmie. Først i 1761 lykkedes det for myndighederne at oprette en almindelig gensidig brandforsikring for bygninger i de danske købstæder i dag kendt som Almindelig Brand. Men medens lovgivningen bestemte at byejendomme skulle være brandforsikret, var det frivilligt for landmændene. De havde dog adgang til at tegne brandforsikring i det nyoprettede forsikringsselskab, hvis de ønskede at lade landejendomme forsikre. Imidlertid kom der i starten af 1770érne en anordning, der bestemte, at landejendomme også skulle være brandforsikret. Imidlertid var situationen anderledes for lejere, der ikke havde fast ejendom. For medens ejendomsbesiddere efterhånden trygt kunne regne med, at kongen gav hjælp til genopbygningen, kunne lejerne kun regne med økonomisk hjælp, hvis myndighederne mente, at det ikke gik ud over genopbygningen. Så hvis ikke myndighederne ikke ville hjælpe lejerne, var de henvist til deres medborgeres gavmildhed. Det var ret almindeligt, at den lokale præst startede en indsamling til fordel for de nødlidende, eller han kunne udstede et brandbrev, der gav dem ret til at tigge. Først i slutningen af 1700tallet, blev det muligt at oprette en løsøreforsikring. Kilder og litteratur Korrespondance mellem Johan Ludvig Holstein, Fridrich Gram, Jørgen Christensen, Claus Ebbesen og Jacob Abel, der som bilag til von Holsteins rapport til Rente og Finanskammeret er vedlagt Jens Mikkelsens vurderinger og fordeling af konsumtionspengene. HB - Hillerød Bogen, Hillerød 1948 DH - Danmarkshistorien bd. 9, Nordisk Forlag Den Store Danske Encyklopædi. Mark og skilling, priser og lønninger gennem 350 år Poul Testrup, rigsarkivet Nomus 3/2006 Noter 1. DH p HB p Mark og skilling p HB p 272 Bilag, Hillerøds øvrighedspersoner og embedsmænd i 1733 Stiftsamtmand Johan Ludvig von Holstein stiftsamtmand over Sjællands Stift fra 1730 til1735, hvor han blev udnævnt til oversekretær (statsminister). Amtmand Friedrich von Gram amtmand over Frederiksborg og Kronborg amter, udnævnt 1718, afskediget1741. Amtsforvalter (amtsskriver) Søren Lauersen skatte og landgildeskriver i Frederiksborg og Kronborg amter, suspenderet , afskediget Byfoged Jens Mikkelsen udnævnt 1711, afskediget Byskriver Jørgen Christensen byskriver i Hillerød og restanceskriver hos amtsforvalteren, udnævnt 1711, afskediget Præst Isak Grundtvig udnævnt , afskediget Kappelan Søren Petersen Tuxen - udnævnt 1728, afskediget Postmester Hans Madsen Bang postmester og hospitalsforstander udnævnt 1722, var i embedet indtil sin død Rektor ved Christian IV.s skole Johannes Schröder udnævnt 1730, tog sin afsked Konsumtionsforpagter og kroholder Claus Ebbesen, Byskriver Jørgen Christensen og købmand Jacob Abel.

Kvostedgårdens Historie

Kvostedgårdens Historie Kvostedgårdens Historie Tillæg: Om at bygge et hus Kvostedgårdens historie Kvostedgården som den ser ud på Hjerl Hede er næsten 200 år gammel. Den har navn efter den lille by Kvosted mellem Skive og Viborg,

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Blovstrød Præstegård gennem 800 år

Blovstrød Præstegård gennem 800 år Blovstrød Præstegård gennem 800 år Af Flemming Beyer I forbindelse med istandsættelse af graverkontoret har Nordsjællandsk Folkemuseum i december gennemført en meget givtig arkæologisk undersøgelse ved

Læs mere

Flytninger, resumé af foredrag holdt ved slægtsforskerdagen i København, oktober 2004 Erik Kann

Flytninger, resumé af foredrag holdt ved slægtsforskerdagen i København, oktober 2004 Erik Kann Flytninger, resumé af foredrag holdt ved slægtsforskerdagen i København, oktober 2004 Erik Kann Indledning: Dagens foredrag handler ikke om mere principielle spørgsmål som eksempelvis: Hvad vil det sige

Læs mere

Struensee forsøgte gennem sine 16 måneder ved magten. i begyndelsen af 1770 erne at transformere den danske stat

Struensee forsøgte gennem sine 16 måneder ved magten. i begyndelsen af 1770 erne at transformere den danske stat Kabinetsordrer Struensee forsøgte gennem sine 16 måneder ved magten i begyndelsen af 1770 erne at transformere den danske stat fra en konservativ lidt langsommelig stat til et moderne oplystmønstersamfund

Læs mere

Klagerne har et sommerhus på en ejendom, der ligger sydøst for det nyopførte hus. De har i 2000

Klagerne har et sommerhus på en ejendom, der ligger sydøst for det nyopførte hus. De har i 2000 NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dkE-mail: nkn@nkn.dk 11. februar 2003 J.nr.: 03-31/700-0004 kpa i sagen om anmodningen

Læs mere

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Den 12. marts 2005, kl. 13.00 Byggecentrum, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange

Læs mere

Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby

Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby Opgavesæt til Gruppe 2: Jens Rasmussen, den gamle træskomager, er netop afgået ved døden efter et langt godt liv som træskomager.

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET

BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET STRUER KOMMUNE AUGUST 2008 BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET ÅRSBERETNING FOR 2007 MED UDFØRTE PROJEKTER Udgiver: Struer Kommune Østergade 11-21 7600 Struer Tlf: 96 84 84 84 E-mail: teknisk@struer.dk Udgivelsesår:

Læs mere

Er du ramt af stormflod?

Er du ramt af stormflod? Når der er stormflod i Danmark Når der er stormflod i Danmark, er det en statslig pulje under Stormrådet, der giver dig mulighed for at få erstatning. Ingen danske forsikringsselskaber dækker skader fra

Læs mere

BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET

BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET STRUER KOMMUNE JUNI 2010 BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET ÅRSBERETNING FOR 2009 MED UDFØRTE PROJEKTER Udgiver: Struer Kommune Østergade 11-21 7600 Struer Tlf: 96 84 84 84 E-mail: teknisk@struer.dk Udgivelsesår:

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0369 /MLD

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0369 /MLD ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0369 /MLD Klager: Indklaget energiselskab: NN 7250 Hejnsvig SEAS-NVE Net A/S CVR 2811 3285 & SEAS-NVE Strømmen A/S CVR 2421 3528 v / SEAS-NVE Holding A/S Hovedgaden 36

Læs mere

Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen

Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen Denne artikel er fra Horneposten nov.- dec. 2006 Nu nærmer vi os igen en sammenlægning af kommuner. Jeg fik en forespørgsel fra Kurt Vig, om jeg måske kunne skrive

Læs mere

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974.

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegård Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegaard ligger i smukke omgivelser vest for Rye landsby og gårdens jorde strækker sig mod vest til og

Læs mere

FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde

FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde Fredningsforslaget omfatter: Forhus og sidehus Forslagsstiller: Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur Udarbejdet af Søren

Læs mere

Udover prisen, skal der betales tilslutningsafgift til kloak, el, vand og fjernvarme.

Udover prisen, skal der betales tilslutningsafgift til kloak, el, vand og fjernvarme. 1 København, den 2. oktober 2008 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Poul Runo Østervold 24 8900 Randers og Palle Konggaard Irisvej 7 Assentoft 8900 Randers Sagen angår spørgsmålet, om

Læs mere

- 2. Offentliggjort d. 29. oktober 2011

- 2. Offentliggjort d. 29. oktober 2011 - 1 Erstatninger og skat Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en erstatning godtgøres den skadelidte person for et tab. En erstatning vil som udgangspunkt være en økonomisk erstatning uanset

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2014. Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2015/fsw Sagsnr. 13/41901

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2014. Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2015/fsw Sagsnr. 13/41901 Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2014 Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2015/fsw Sagsnr. 13/41901 Årsberetning 2014 for Bygningsforbedringsudvalget i Aabenraa Kommune Lovgrundlag Lov

Læs mere

Månedens. Galleri Lars Falk

Månedens. Galleri Lars Falk Tekst: Erik S. Christensen, Layout: Poul Erik Dybdal Pedersen Galleri Lars Falk Lars Falks galleri hører til en af byens nye gamle butikker. Konceptet bygger dog på det fællestræk hos os mennesker, at

Læs mere

Om arvefæste og landboreformer

Om arvefæste og landboreformer 25. marts 2013 Om arvefæste og landboreformer - lidt landbohistorie i Solrøds 5 landsbyer Af Bent Hartvig Petersen Aktualiseret af en aflevering til Solrød Kommunes Lokalarkiv af en større samling dokumenter

Læs mere

landskab, ja endog i klart vejr ses Fyn i horisonten bag en bid af Storebælt.

landskab, ja endog i klart vejr ses Fyn i horisonten bag en bid af Storebælt. Løve Mølles historie Den første mølle, der helt klart kan erkendes i byen, blev bygget i 1860. Nogle kilder vil vide, at der i endnu ældre tider skal have ligget en stubmølle i Løve, men det sikre bevis

Læs mere

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Vøgas-Lund er et besøg værd og alle er velkommen Vejrup har noget som ikke ret mange landsbyer kan byde på. En lille skov lige uden for døren, der indgår for

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0190 UL/aq. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler Fritz Bredvig Søndergade 27 9480 Løkken

Klager. J.nr. 2010-0190 UL/aq. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler Fritz Bredvig Søndergade 27 9480 Løkken 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Fritz Bredvig Søndergade 27 9480 Løkken Nævnet har modtaget klagen den 17. august 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Skattenedslag til 64 årige i arbejde

Skattenedslag til 64 årige i arbejde Skattenedslag til 64 årige i arbejde Hvilke aldersgrupper kan få skattenedslag? Overordnede betingelser for skattenedslag Hvor meget må man tjene som 57, 58 og 59 årig? Fuldtidsbeskæftiget, hvor mange

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Live-rollespil. Fæstning og Fristed Fredericia 1650-1760

Live-rollespil. Fæstning og Fristed Fredericia 1650-1760 Live-rollespil Fæstning og Fristed Fredericia 1650-1760 Spiloplæg Både IT-rollespillet og liverollespillet Fæstning og Fristed drejer sig om byens første hundrede år. Byens blev grundlagt som en militær

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog.

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog. Eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Inge Grandt Virum Torv 7, st. tv. 2830 Virum Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Facitliste til før- og eftertest

Facitliste til før- og eftertest Facitliste til før- og eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Hvem fik den store

Læs mere

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950 Frysehusenes korte æra Fra gammel tid har man benyttet sig af saltning, røgning eller tørring til at konservere kød. I en periode var henkogning det helt store hit, men i tiden omkring 1950 kom ny teknologi

Læs mere

Matrikelkort over ejendommen Alrøvej 207.

Matrikelkort over ejendommen Alrøvej 207. Matrikelkort over ejendommen Alrøvej 207. Fra pakhus til palæ På den vestlige side af halvøen Jensnæs ligger det tidligere pakhus og vidner om ophævelsen af købstædernes monopol på handel. Det var kongerne,

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0243 UL/bib. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr. Poul Erik Bech A/S Godthåbsvej 117 2000 Frederiksberg

Klagerne. J.nr. 2011-0243 UL/bib. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr. Poul Erik Bech A/S Godthåbsvej 117 2000 Frederiksberg 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Poul Erik Bech A/S Godthåbsvej 117 2000 Frederiksberg Nævnet har modtaget klagen den 14. november 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede,

Læs mere

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C Referenceliste Mejlgade, Aarhus C Den bevaringsværdige ejendom er oprindeligt fra 1845 og anvendt dels til bolig og dels til erhverv. Ejendommen har de seneste år lidt under manglende vedligeholdelse,

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner, 2009, hele stikprøven Overblik over data: Side 1 af 88. år er du. år er du. år er du

Monitorering af danskernes rygevaner, 2009, hele stikprøven Overblik over data: Side 1 af 88. år er du. år er du. år er du Overblik over data: Side 1 af 88 Kvinde Mand 15-19 år 20-29 år 30-39 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70 år og Abs % Under 15 år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15-19 år 395 8 192 8 203 8 395 100 0 0

Læs mere

Udvandringen til USA. Fra land til by. Drømmen om Amerika. Fakta. Pull- eller push-effekten. De sorte får. Vidste du, at...

Udvandringen til USA. Fra land til by. Drømmen om Amerika. Fakta. Pull- eller push-effekten. De sorte får. Vidste du, at... Historiefaget.dk: Udvandringen til USA Udvandringen til USA Der har altid været mennesker, som rejser fra hjemlandet, enten på ferie, pga. arbejde nogle få år eller måske for hele livet! Fra 1861 til 1930

Læs mere

ALM. BRAND LANDBRUGSFORSIKRING

ALM. BRAND LANDBRUGSFORSIKRING ALM. BRAND LANDBRUGSFORSIKRING WWW.ALM BRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Her kan du læse om de væsentligste forskelle på de nuværende betingelser 5103 - løsøre og ansvar - og de nye betingelser 5601 + viser forbedringer

Læs mere

Københavns Motorbådsklub

Københavns Motorbådsklub Københavns Motorbådsklub København d. 25. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i KMK 22. marts 2015 kl. 10.00 Referent: Anders Carstensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskab

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. Generalforsamling i (NDV) Norddjurs Vandråd. Tidspunkt: Den onsdag 2. marts 2011 kl. 19.00 Sted: Fjellerup Aktivitetshus, Niels Iuels Plads 3, 8585 Glesborg. Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden:

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 8. januar 1998. 97-28.199. Spørgsmål vedrørende lovpligtig arbejdsskadeforsikring. Lov om forsikringsvirksomhed 210 g. (Holger Dock, Eskil Trolle og Niels Larsen) Advokat D har i skrivelse

Læs mere

Følg kravene til brandsikkerhed ved varmt arbejde

Følg kravene til brandsikkerhed ved varmt arbejde Følg kravene til brandsikkerhed ved varmt arbejde Alle virksomheder, der får udført varmt arbejde, skal leve op til en række sikkerhedskrav. Kravene er enkle og forhindrer mange meningsløse ildebrande,

Læs mere

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen.

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen. Afdelingsmøde for Vilh. Jensensvej/Højdevej afdeling 11. Onsdag, den 16. september 2015 kl. 17.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP)

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 a) Velkomst På bestyrelsens vegne skal jeg hermed byde alle fremmødte velkomne til Aabybro Fjernvarmeværks årlige generalforsamling. En særlig

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Da Øster Hornum fik sin børnehave

Da Øster Hornum fik sin børnehave Da Øster Hornum fik sin børnehave Da Støvring Kommune blev dannet 1. april 1970, var der kun en børnehave i Støvring, nemlig Doktorvænget, som lå tæt på stationen. I såvel Suldrup som Øster Hornum var

Læs mere

September 2012. Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune

September 2012. Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune September 2012 Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune Hvem kan få tilskud? 1. Godkendte frivillige folkeoplysende foreninger hjemmehørende i Favrskov Kommune.

Læs mere

ANSØGNING OM ØKONOMISK STØTTE TIL BYGGERI AF COMMUNITY CENTER I IFAKARA TANZANIA. FASE 2/3 og 4.

ANSØGNING OM ØKONOMISK STØTTE TIL BYGGERI AF COMMUNITY CENTER I IFAKARA TANZANIA. FASE 2/3 og 4. Kilangoro ANSØGNING OM ØKONOMISK STØTTE TIL BYGGERI AF COMMUNITY CENTER I IFAKARA TANZANIA. FASE 2/3 og 4. Samlet budget ca. 220.000/-DKK. (1005 d.kr./m2) pr 15. Februar 2025. FASE 1-80.000/- afsluttet

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Carsten W.

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Vedrørende nedlæggelse af del af den private fællesvej over Kildevej 11, 8800 Viborg

Vedrørende nedlæggelse af del af den private fællesvej over Kildevej 11, 8800 Viborg Viborg Kommune Teknik & Miljø Trafik og Veje Prinsens Allé 5 Att. Rasmus Ørtoft 24.10.2013 CM Sagsnr. 13/55654 Vedrørende nedlæggelse af del af den private fællesvej over Kildevej 11, I henhold til samtale

Læs mere

Demokratiløb. Materialer: A4 papir til at afgive stemmer, skrive forslag til borgmesteren. Kuverter. Blyanter og farver. Kort til antal indbyggere

Demokratiløb. Materialer: A4 papir til at afgive stemmer, skrive forslag til borgmesteren. Kuverter. Blyanter og farver. Kort til antal indbyggere Demokratiløb Materialer: A4 papir til at afgive stemmer, skrive forslag til borgmesteren Kuverter Blyanter og farver Kort til antal indbyggere Hale til halefanger Kort hvor der skal indtegnes kommune grænser

Læs mere

Selvstændig... bibeskæftigelse

Selvstændig... bibeskæftigelse Selvstændig... bibeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Kontakt din afdeling i god tid... Hvad er selvstændig virksomhed... Om hobby/fritidsaktiviteter... Hoved- eller bibeskæftigelse... Bibeskæftigelse

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2014 blev der i sag 232 2013 AA og BB mod Ejendomsmægler CC og Ejendomsmæglervirksomhed DD afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 19. august 2013 har AA og BB indbragt ejendomsmægler CC og

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Personskadeerstatning - beskatning af erstatning for tabt erhvervsevne udmålt efter engelske regler som beskattet indkomst SKM2013.464.SR og SKM2013.465.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc.

Læs mere

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50 Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014 Krigen 1848-50 Krigen blev udkæmpet fra 1848 til 1850 mellem Danmark og tyske stater om herredømmet over hertugdømmerne Slesvig og Holsten. Hertugdømmerne var delvis selvstændige

Læs mere

Eksempler på problemer, som forbrugeren kan støde på Skemaets punkt I (felt 1-34)

Eksempler på problemer, som forbrugeren kan støde på Skemaets punkt I (felt 1-34) VEJLEDNING VEDRØRENDE KATEGORIER AF PROBLEMER OG FORBRUGERKRAV Denne vejledning indeholder forklaringer til de forskellige kategorier af problemer og forbrugerkrav samt nogle praktiske eksempler, der kan

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Nr. 1 15. mars 2010. 3. Forsikringsselskaber skal udarbejde kapitaldækningsopgørelser i overensstemmelse med denne bekendtgørelse.

Nr. 1 15. mars 2010. 3. Forsikringsselskaber skal udarbejde kapitaldækningsopgørelser i overensstemmelse med denne bekendtgørelse. Nr. 1 15. mars 2010 Kunngerð um gjaldføri (solvens) og rakstrarætlanir hjá tryggingarfeløgum (Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber) Við heimild í 12, stk. 1, 93, 151, stk.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. februar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. februar 2012 Sag 311/2009 (1. afdeling) Flemming Koch (advokat Kim Pedersen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Birgitte Kjærulff Vognsen) I tidligere

Læs mere

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev.

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Sagsnr: 12/138808 Sagsansvarlig: dr30225 Sagsbehandler: mv Sagens formål Genbehandling af ansøgning om

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 10. juli 2008 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Bent Dyrby v/ advokat Jens Peder Mathiasen Skanderborgvej 33 8680 Ry Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R :

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R : UDKAST K Ø B S A F T A L E Hillerød Kommune sælger herved til medundertegnede ejendommen matr.nr. 3c Nr. Herlev By, Nr. Herlev på 2.209 m 2 beliggende Bygaden 32, Nr. Herlev, 3400 Hilllerød. Ejendommen

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (el- og varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 30. marts 2001 fra

A F G Ø R E L S E. (el- og varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 30. marts 2001 fra ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 3. oktober 2001 J.nr. 97-2311-0045 SPR A F G Ø R

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere:

Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere: 15.04. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen, fra pkt. 10 Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

News & Updates Corporate/Commercial. Ny lov om erhvervsdrivende fonde

News & Updates Corporate/Commercial. Ny lov om erhvervsdrivende fonde Ny lov om erhvervsdrivende fonde Ny lov om erhvervsdrivende fonde Den 3. juni 2014 vedtog Folketinget ny lov om erhvervsdrivende fonde. Ved loven tilpasses en lang række forhold i væsentligt omfang til

Læs mere

mark_skilling_kroner_ore Side 1 af 42

mark_skilling_kroner_ore Side 1 af 42 mark_skilling_kroner_ore Side 1 af 42 mark_skilling_kroner_ore Side 2 af 42 Arkivernes Informationsserie Mark og skilling, kroner og øre Pengeenheder, priser og lønninger i Danmark i 350 år (1640-1989)

Læs mere

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer,

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer, Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening Kære Medlemmer, Aarhus, Det er en fornøjelse at kunne sætte jer ind i foreningsåret 2013/2014 set fra et økonomisk perspektiv. Som altid præsenteres her

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Bilag til ansøgning fra Viborg Produktionsskole om etableringstilskud

Bilag til ansøgning fra Viborg Produktionsskole om etableringstilskud Bilag til ansøgning fra Viborg Produktionsskole om etableringstilskud Som supplement til den fremsendte ansøgning kan der knyttes oplysninger. Skolen er i god gænge med et godt samarbejde med UU-vejledningen

Læs mere

Jyderup Skakklub. Holdkampen: B2 rækken, 3.runde, hjemmekamp mod Slagelse 2.

Jyderup Skakklub. Holdkampen: B2 rækken, 3.runde, hjemmekamp mod Slagelse 2. Holdkampen: B2 rækken, 3.runde, hjemmekamp mod Slagelse 2. Tirsdag, den 16.december 2014 mødtes vi ved skakbrætterne på vort spillested Tornved Skolen, Jyderup Afdeling, B fløjen. Vi var fuldt hold, men

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Referat fra Provstiudvalgsmøde, onsdag den 3. januar 2007 kl. 15.00 17.00. provstikontoret

Referat fra Provstiudvalgsmøde, onsdag den 3. januar 2007 kl. 15.00 17.00. provstikontoret Referat fra Provstiudvalgsmøde, onsdag den 3. januar 2007 kl. 15.00 17.00 i provstikontoret Fraværende med anmeldt forfald: Dagsorden: 1. Referat fra sidste møde til godkendelse og underskrift. Referat

Læs mere

Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1

Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Læs mere

DFPB-møde om funktionsbaserede brandkrav

DFPB-møde om funktionsbaserede brandkrav DFPB-møde om funktionsbaserede brandkrav Jørgen Larsen Chefingeniør TopCenter i Ballerup Udstillings- og informationscenter for skadeforebyggelse og sikring. Demonstration af aktive og passive sikringsforanstaltninger.

Læs mere

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2011. Teknik & Miljø, februar 2012/aho. Acadre-sag: 11/7660

Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2011. Teknik & Miljø, februar 2012/aho. Acadre-sag: 11/7660 Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2011 Teknik & Miljø, februar 2012/aho Acadre-sag: 11/7660 Årsberetning 2011 Bygningsforbedringsudvalget i Aabenraa Kommune Lovgrundlag Lov om byfornyelse

Læs mere

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG Russisk graffiti 1945 Hvad Rådstuens gulve, vinduer og vægge gemte/gemmer NIELS-HOLGER LARSEN 2012 Undersøgelser under restaureringen 2008-2009 Ved restaureringerne i 2008-2009

Læs mere

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V.

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har påført klagerne et

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140): Fagligt Fælles Forbund for tømrersjakket repræsenteret ved Morten Rud Hansen (forhandlingssekretær Svend-Aage Poulsen) mod Dansk Byggeri for HUJ A/S (chefkonsulent

Læs mere

Referat fra Provstiudvalgsmøde, torsdag den 11. oktober 2007 kl. 15.00. provstikontoret

Referat fra Provstiudvalgsmøde, torsdag den 11. oktober 2007 kl. 15.00. provstikontoret Referat fra Provstiudvalgsmøde, torsdag den 11. oktober 2007 kl. 15.00 i provstikontoret Fraværende med anmeldt forfald: Hanne Jørgensen og Ege Lau Frandsen Dagsorden: 1. Referat fra sidste møde til godkendelse

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. Sms-billet/telefon løb tør for strøm.

Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. Sms-billet/telefon løb tør for strøm. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0257 Klageren: Indklagede: XX 1302 København K Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr.

Læs mere

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar Illustration: Ida Maria Schouw Andreasen og Benni Schouw Andreasen Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar A. At han havde god kontakt til

Læs mere

Spørgsmål 1.1 Giv en begrundet redegørelse for de skattemæssige konsekvenser for Børge Buhl, som det angivne begivenhedsforløb giver anledning til.

Spørgsmål 1.1 Giv en begrundet redegørelse for de skattemæssige konsekvenser for Børge Buhl, som det angivne begivenhedsforløb giver anledning til. 2 Opgave 1 Anders Arnt drev selvstændig, personlig virksomhed omfattende køb og salg af kostbare antikviteter, herunder især møbler og kunstgenstande fra 1800-tallet. Anders Arnt samarbejdede med Børge

Læs mere

Nyhedsbrev. Private Clients. 21. september 2015

Nyhedsbrev. Private Clients. 21. september 2015 21. september 2015 Nyhedsbrev Private Clients EU-forordningen 1 om, hvor og efter hvilke regler dødsboer skal behandles, er nu trådt i kraft. Danmark og England står indtil videre udenfor forordningen

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Skovvej 6-8-10 A-B-C-D-E afdeling 12. Mandag, den 7. september 2015 kl. 17.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Inspektør Thomas Petersen (TP) og

Læs mere

A F G Ø R E L S E. over afgørelse af 1. maj 2000 fra om ophævelse af promsaftale om energieffektivisering

A F G Ø R E L S E. over afgørelse af 1. maj 2000 fra om ophævelse af promsaftale om energieffektivisering ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk 1. december 2000 J.nr. 97-151-0024 HJD A F G Ø R E L S E Klage fra over afgørelse af 1. maj 2000

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012. Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012. Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte Besigtigelsesrapport Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012 Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte Udført for Assens Kommune A. Indledning - formål med besigtigelsen Ejendommen

Læs mere

I det følgende beskrives nærmere de principper, der gælder for erstatning efter stormflodsloven.

I det følgende beskrives nærmere de principper, der gælder for erstatning efter stormflodsloven. Regler pr. 24. februar 2011 Stormrådet Regler om erstatning i stormflods- og oversvømmelsessager 1 Indledning Ifølge 22, stk. 1, i lov nr. 349 af 17. maj 2000 om stormflod og stormfald, 2 stk. 4, i lov

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere