IC U DVALCET. ffi SSF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IC U DVALCET. ffi SSF"

Transkript

1 IC U DVALCET ffi # SSF

2 rr 31. jan,;,tt 2012 Sags nr K.391 Resultataftale 2012 mellem Sydslesvigsk Forening og Sydslesvigudvalget

3 -->t! Ḻ--.1 uliljj l-- rlri L^ r=4' L^ il il ttr-i 1. Indledning Denne resultataftale er :indgået mellcm Sl,dslesvigudvalget og Sycislesvigsk Forening (SSF). 31. j.rnrur 2012 Sags nr K.391 Re-suitataftalen omfatter Sydslesvigsk Forcnings r.irke i periodcn 1. januat ,31,. deccmber 2012, it-..i 5 stk. 2 i Lov om Sl.dslesvigudvalgct og tilskudsotdninget på unden'isningsministercns område for det danskc mrndretal i Svdslestig. I aftalen cr dct fotmuleret konklete resr-rltatl<rav for Svdslesvigsk Forening baserct på virksomhedcns egne fotmulerede formål og må1sætnhgcr. Sr.dslesvigudr-algets driftstilshud udgeir sammen rrcd forenhgcns or.rige indtægter den økonotniskc ramme inden for hvilken SSF skal opfi'lde rcsultntaftalen. Rcsultataftalen indgås med dct fonnål at udbrede l<cndskabet tr1 Sydslesr-igsk Forenings r.irke og for at silre, at prioriteringcn a[ tilskuddet fta Svdslesvigudvalget sker på et så oplvst gr-undlag som muligt. Ifolge Lor- om Srdslesvigudvalget og tilskudsordningcr på unden'isningsministerens område for det danske mir.rdretal i Sydslcsvig har Svdslcsvrgsk Irorenhg alene driftsansvarct lcrt egen virksomhcd. r-.d r--1, r-.4 r-rl r--ll - r--{ --t r-t L_ L_ r--tl t_ )-1 rṟ -a l_ r-j l-- r--i l_ =-, rr--l ilr 2. Ptæsentation af Sydslesvigsk Forening 2.1. Baggrund Sr dslesligsk Forening, rncd hovedsæde i Flensborg på Dansk Gcneralsekrctariat, er det danske mindre i.rls kulrurelle hovcdorganisation i Sr,dslesvig. Forenhgcn har hen vcd rncdlcmmer (inhl. l.rusirlndsmedlcmmer) fordelt o\.er 8 amter med tilknvttede sekretatiater. SSF bcskæftiger 39 lastansatte rirtd:rrbejderc (en 3/.1 stilling ct vakant). SSF har 24 tilsluttede organisationct med ca mcdlem rncr oq samatbejder med Friisk Foriining, dcr har omkling (r00 medlemmcr, og har som lrovedopgave -ri rore en indsats for at be\-are og udviklc dct ftisiske sprog og c1t frisisk identitet Organisation SSF' s tolkelige organisation består af fcrlgende vedtægtsbester-nte organer: o Landsmodet o Hovedstltelse og forrctningsudvalg. 8 amtsst\ relser og 83 distrihtsbestl telscr. Teatcr- og koncertudvalg, kultutudvelg og årsmodeudvalg r,\rhgt r-algmøde med dc tilsluttede organisationer 2.3. Historie Slesr-igsk Forcning blev stiftct den 26. )uni 192t).I 194(r bls. foreningcns nar.n ændrct tr1 Svdstcsvtgsk Forening. Fotcningen {ih stor be$'dring, da clen samordnede og r-idercfore det danske arbejde cftcr atltemningsnederlaget i Indril 19'18, hvor Svdslcsvigsk \'ælgcrforening bler-stiftet, var SSF også ansvarlig for mhdretallets politiske aktiviteter. I tider.t undcr nazismen ver taltige svdslcsr.igere udsat for overgteb. I sidste fase af 2. \rerdcnskrig var foreningcns arbejde næsten lammct, men da et folkcligt rore satte ind eftet tog aktivitcten.re et markant ops\.ing. Nlcdicmstallet gik kaftrgt frem og toppede i 19,18 med ca Sy'dslesvigsh Forenings mcdlemstal har igcnnen-r længete tid r-ætct konstant med en sr.ag stigrhg.

4 31. januat 2012 Sags rr { SSF's forrnål og mission Foreningcns fotmål er o Åt udbrcde og picje det danske sprog, at værne om og fremme dansk og nordisk kultur, at driyc folkeligt dansh virke i Sydslesvig - herunder udføre socialt og humaniiært arbejde, at oge forståelsen lor det danske mindretal, den sydslcsr.igske hjemstar-n og dcns særpræg og stvrke sammenholdet blandt medlcmmernc. SSF's oyerordnede mission et ' Åt sikre dct danskc nrindrctals eksistcnsvilkir og fremme danskheden i Sydslcsvig, bundet ild i ct aktivt og konstrrrktivt samatbejde på tværs af det dansk tyske grænseland Nøgletal :U i 2.:, ). TT tilskuddet fra den danske stat ( Dntisdlskud \nlæq\rilskud Projekrul.kuJ' I alt I Lovcn trådte i kflft 1. eau) Dansk Generalsekretariat 3, Økonomi Til losnlng af opgavcporteføljen eksklusiv anlægstilskud havdc Syclslesvigsk Fotcnrng i 2010 rndtægter for i alt h,uro, ji tebel 3.1. hemnder:

5 Lrl-r t- 31. jlnuar 2012 Sags nr. 0ttli.76l{ Konkrete mål for foreningens arbeide i 2012 O t,: tl rd n c / tt å/url tt i n p \Icd udgangspunkt i fotcningcns formålsparagraf og mission er SSF's akrivitetsmål og lorenrngspolitrskc rnilsætning fordelt på te sojler:. Iilrlturylejc- og formidling o Humanitært og socialt erbejdc. \'areragclse af interesser i mindretalssporgsmål 4.1. Kultutpleie og formidling Aktiviteter inkl. personaleudgifter t_ rt Opgaver Resultatkrav Resultatmål Vægt i -1. l. l. I eater og kon,.\ tholdelse af vokscn pct. 24 fotcstillinger certudr-alget og familieteatcr Danske fcaterforcningers Tcaterfcstir-al 2012,\fholdelsc af borneteatef 80 forestillinger r\fholdelse af koncertct mcd Sonder)r llands S v n-r fonio rke s tc t -. l.l. kulrurudr alset FagJig og okonomisk stotte til arntctne, di sttilitcrne og andrc samarbcjdspartnere i forbindelsc rned kultur-ellc ahtir.iteter og ar -. i.-1. \rsmodeud- \ l:tel \mternes ri]-. kucl Danevirke \Iuseum Ianllemcntet Planlægge og organise re mindrct lets adigc kulrut- og mindret;rls politrskc manifestation i hele S1'clslesvig rncd besog af ofhcielle gæ stcr og samarbe jdspartnere fia Danmark.\ mts s ekretariaterne, tilskucl til amterne Nluseumsdrift og - udvikling. N{uscet tader oyer en permanent oldtidsud stllling om Danevirke, samt cn mindretxlsud- 15 yokscnkoncerter, 18 koncerter for sholeborn Ca. 15 honcetter 10 foredtag Stotte dl kulturaktiviteter i distrik tcf og amter. 3 friluftsmoder ned.10 eftcrmidd,rg.,'g lfienmoder mstl rrlt.re og ur.rderholdning -.\rntstilskud til 8 amter I{orselstilskud til amterncs mcd arbejderc T -dgrr r nl rg,,g -ikring,r f :rknlogi skc fund..\nerkenclelse som Lf NESCO vctdenshulturan-. Lobende samarbcjde med Nluscurr Søndcrjllland oe Sriltung Schlcs rvig Holstcir.ische l,andcsmuscen 1,1 oit 1,6 iit 3,0,t4 Lr-i.t

6 r-.r f:.11. januar 2012 Sags tr. 088.?6K.391 sttlling foreningsud r'l1iling -1.1.i. Pcrsonaleud qiitcr r\ssistere disttikter og amter, udr.ikle kulturaktrviicter og \.cnskabslorbindelser til Dan mark. Oph.sningsr.irks omhcd. Personaleudgifter Foreningskonsulcnt: Sg'rkc og fornv dct danske arbcjde i foreningcn og Svdslcsvig samt fotbir.rdelseslinjerne til l)anmark. )l o n L8. Pressearbejdc oe kommunikatiollsildsats Fotmtdlirg af n1'hedcr og bcgilenheder i Syd slesvig, samt udgivelsc af I{ONTÅI{I i Iilensborg lvis, Sum Sum Kulturpleie- og fotmidling Presseafdcling I{ontakt mm. Sq'tke SSFs intcrne og ekstcrne kommunikation på de t statcgiske og opefationellc plen. Øgct oplysningsvirksoml.red. 4,9 o/,' 46,2 o/, 1.2. Flumanitært og socialt afbejde :r'j:le:r iqsk Forenings humaritære og sociale arbejde loregår blandt andct i de mere cnd 50 clalskc r'i:'ljubber. dcr er fordelt over helc Svdslesr-ig. Dcrudovcr organisercs en lang række kulturellc aktivi- ::'-r. :,t1.n t-.eks. udflugtcr og fcrledrag. > ;: esr ig:k Forenirg dtir-er tillige-cr.r tække pensior.ristboligcr fordelt over iendsdclcn. I Flensborg filri'. -' 1-'.r::rrerha Bre rncr Stiltelsen" med 30 lejlighcder, "Nlargrethe Gården,, i Slcsr.ig har l6 lcjlighe- -r:. : l,-:emrbrdc er der 8 og i llendsborg 16 pensionistbohgci. Opgaler Resultatkrav Resultatmål Yægt i pct. -:.1. i. Der ].rumanitæ.\rrangerer kultur og Ugentlgc samværsaktir.itetcr. :. -:d!aiq samr-ærsaktivitctcr for Højskoleophold. 1,8% SSF's medlemmer pli 60 plus Yatetagelse af interesser i mindretalsspørgsmål Aktiviteter inkl, personaleudgifter S:F og generalsel<rctariatet varctaget via et bredt kontaktarbejde i samatbejcle med relevante fc,reninger ')g.partiet Sldslcsligs \/tlgerforening intetc-sser i zz irdratalttpø rgvnå l. Det or-erotclnedc mål cr, ger'rcm fi)lkeligt arbejde og kultur og mindrctalspolitisk indfl,vdclse, al srkle det clansl<e mindretal,rp,.-"1" ramme bctingclser. SSIis _kontnktarbcjde tctter sig selvsagt ind cftet skiftendc behov og mulighedet for optimal indfll,delse og {,lder i alt ca. 5 pct. af SSFs budgct.

7 Lrrl-t t- L " Lr!--r L l- l: -_t tr tr trr--f, l_ t trtlj 1_. LT,!.-- 1_rrtr-, r---lt 1_.---- t_ r---! Ḷ -- Lr---t Lr-t Opgavet - -:---:--:--: i. 1. L hn\tltns l)orq Slcsvis-Holstcn I Slcs\ig-Holsten er SSF aktor på den mrn drctals- og grænsc, landspolitishc scene..\ktør overfor amtet, landsregeringen og landdagen samt I)ialoglorumNorden (DfN). +. i. i F r, rburd\plen I{or.rtaktarbejde i sam arbejde med SSW ovctfor forbundsrcge ringcn og fcrrbundsda gcn. i\hti\. i kontakt udr-alget og mindre talsrådet. +. -i.+. Europa IiU F-\r og kontahtat bejde )ctsonaleudgiftcr J.3.6. Srrm Resultatkrav Resultatmål Vægt i pct. l)leje og udrihlc kontakten til rclevante Kontakt og intercsser-aretagelse. NlindretalspoLitisk konference på danske folketrngspo)i Christiansborg i forbindelse med tikere og beslutningstagcte det danske ltu formandskab for i ministerierne ste halvår on-r tclevantc Svdslesvigsporqsmå1. Pcrsonaleudgifter Sum varetagelse af interesser i mindretalsspørgsmål Åktii' i r-aretagclse af mindretalssporgsmel, herundet genetable ring af ligestilling. l}rdrage t udr.ikling af det grænseoverskridende samar bejdc samtidtg mcd at fastholde mindretallcts særlige nationale status. Deltagelse i den almene samfundspolitiske debat. Iigestilling. I{ontakterbe jdc ovcrfor forbunds regetingen og lorbundsdagen. Nlndrctalspolitrskc moder/konferencer. Lldvikling af dialogforum i Euto pr-pell,rmtnrer.:nrkc dcn pol riske og erkonomiske Lgcstrllng af nationale mir.rdtctal i fluropa. Deltage i FLIL\I- I{ongtes NIoder, seminarer om eutopæisk r nin J re r r lsp olir ij<, heru nder crfa ringernc fra det dansk ttske græn seland. 31. januet 2012 Sags nr (rK.391 1,4 nio J,l oo 4,,5% La-t Lr-".t Lr--I 4.4. Administrative indsatsområdet Aktiviteter inkl. personaleudgifter

8 31. janurr 2012 Sags nt K.391 L; fl ri--rll l_ fl ri_d L: r.-.l i_d ri-d) L* E-rI ṯ -rj a4 L* trtrr'-lt Lp_l l*. E+ l-_ D-l l-l LGlr E;l l_a l- Opgaver Resultatkrav Resultatmål Vægt i pct Rogholdetiet, cefltralkxrtoteket, copr' & layout, recep rion, oldfruc, rcngo-,\dministation og sen-icering. Ådministrations og okonomistv ring Personalcudgiller -1.-i..1. Lobende dlft e jcndomme Sum Personaleud!.ifter 12,1 'Å Fi jcndomsfon altrung. SSF driver i alt 51 cjcndomme,/ forsamlhgshuse, 32 bt gmnget (inkl. Danevirke Nluseurn og lcjrskolcn Skipperhusct 'I'Øntung), 1 4 stiftelser (ældrcboliger) og 10,-{ 0 o 19 fon-altede bt'5yrnger (ejes af Skolefoterungen). Der findes 129 lejere. Der cr ansat 16 l-iceværtet på deltid. Sum administtative indsatsområder 32,5% : '::l tolge af brugeraftaler med Skolclorcningen om brugen af Skoleforcningens ejendommc, påhviler j.: :SF rr irnansiere drift, vcdligcholdelse og tenoi'cring Aldre områder Opgaver Resultatkmv Resultatmål Yægt i pct. l.,i. L Okonorni, Iiontingentandele til l.nn'eltninq og mdgrr-nrng i,rn,rltnir]g distrihternc. 'Iilskud til t sluttcdc foreningct (andel af 15,0 "/u b er.illingcn fta landet Slesr.ig Holstcn). Lldgiftcr i forbindelsc med Interreg. '\ndrc udgifter.

9 -.)t Ḻ u --) tt L' rj, L* ---.) bl_ ṟ-rl L: r,-rl L: rrl 5. Bevilling, resultawurdeting, regnskabsaflæggelse 31. jenlrer 2012 Sags nr K Bevilling Si'dslesvigudr-alget y<ler i2012 t Svdslesr.igsk Fotening et grundtrlskud fra l.iinisteriet for Børn og Un derrisning på i alt Udbetaling Trlskuddet ti Sldslesvrgsk Forening afholdes af \ 20.8,1.01.'filskud til l)anske I{ulrurelle aalipgender I Sr drles.. iø. Srdslesligsk Forening modtager tilskuddet i 12lige stote månedlige rater, der udbetalcs forud Ikrafttrædelse -\tialen træder i kraft den 1. larrtat 2012 og lobct indtil den 31. decembet 2012, hvor altalen ophorcr medmindre andet aftales. Eftcr cnighed mcllem aftaleparterne kan dcr justetes i aftalens opgaver i afta lepenodcn. ff. Sldslesviglor-ens \ 21 hat Svdslcsvigsk Forcning phgt ti1 at indbetcttc opståede ændringer r dens r-irkc, der har bendning for, om stotten anr.cndcs, ellct vil blive anr.endt, til fcrrmålet, trl S,vdsle-.ri-uJr rlgct oe underr i.ning-ministcrrn. Lrtr-rJ Ej t Olerordnet gæ1der det endvidctc, at dc opstillede resultatkrav og resultatmål tager udgangspunkt i hele S'. dslesr-igsk Forcnings vuke, og er således ikke alene bascrct på den med Svdslesvigudvalget xftålte r.r'illir.rgsran-rt.r.re. Som folge clcraf vil cvt. tndringet i den okonomiske ramme have indflvdclse på gta cer rf mrlopfi ldeise. 5.J. Resultan-urdedng og opføkning 1..:; : t r i:i t:i -t1 tt-ttlrakrat, ry ntå/ S..:.,esr-r5k Forcning skal for 2012 til Sydslesvigudvalgct og Nlinisteriet for Børn og Llnden-ismng ud -:::tide og iiemscndc cn rirsrapport, her-under et åtsrcgrskab samt et revisionsprotokolat, med oplys alaaer om nlskuddet fta Nlinistetiet for Børn og Llndervisnir.rgs anvendclse senest den 1. juni 2013 i ::el-rold til ',tekudlurvl.;a om regn-rkab.far, reisiar tj'og indluttniry aj oplysni4qer fra forcnirqqer oq orqana: ioner ":. :...ii r ttodl,rye r Ii /t'k -l)u Sltds/e.vigrdu/qet". trrre--.1 l- >4 l_ r--a t- E l-_ >I LEl L^ l--- D,-. Lj) Il t- \Iilisteriet fot Born og [..ndewisning afgir-er en opfolgringsrapport til Sydslesvigudvalget om de mod t:ignc lrsrapporter med cn vurdering af, om driftstilskuddct cr anr,-endt i ovcrcnsstemmelse med udval gets afgorelse, jf. Svdslcsvrglor.ens \ 19. l)cn samlede målopfr,lclelse drøftes på ct årligt mode mellem Svdslcsvigudvalget og Svdslesr.tgsk Fotemnq. I)roftelsen tager særlig sigte på r-urderingen af opfyldclscn afresultatkrav, hvor målopfi'ldelsen bcror på en konkrct,rg/eller en skonsmæssig vurderir.rg. Hdltrirlis.tL/tu.r Son.r lcd i Sydslesvigudvalgcts tilsvn skal Sl.dslesr.igsk Forcning derudovct aflcvete en halvårsstatus, som skal l'æte Sydslcsr.igudr.dget i hændc scncst d. 15. juji Denne halvårsstatus sl<el indeholde en fore lobig afrapportedng på de opstillede må samt på foreningens r.irhe gcnerelt.

10 31. jantl 2072 Sags nr K.391 Bekraltel:e aj iganguo rend? dktitit Endvidere skal Sydslesvtgsk Forening senest to uger fotud fot hver tilskudsudbetalrng t Sydslesvrgudvalgets sekletariat ftemsende en bekræftelse på, at aktiviteten fortsat er i oyerensstemmelse med de i aftalen indeholdte må1, og resultatkrav, jfl Sydslesviglovens $ 12 stk Genforhandling Genfothandling af aftalen kan finde sted ved væsentlige ændringer af det grundlag hvorpå kontrakten et lndgået, når det foreligger væsenthg misligholdelse fia en af aftalepartetne og i øvrigt når parterne er enige herom, jf. Sydslesviglovens bestemmelser herom Regnskab og tevision Årsrapport og tevisionsprotokolat skal være forsynet med bestytelsens onginale underskrifter. Årsrappotten udarbejdes i henhold t:7 "bekendtgore/se on regl!kdb for, rcision af og indhentnng af oplningerfrajar eringer og argani.ralioner m.t., ler modtager tiltkud.fra S1d:lengudaulge t" 5.7. Misligholdelse/opfølgning Svdslesvigudvalget kan ttæffe afgørelse om tilskud helt eller delvrs tilbageholdes, ji Sydslesvrglovens \ 20 stk i Sydslesviglo Opsigelse Opsigelse i fotbindelse med misligholdelse af kontrakten kan ske med henvisning trl \ ven. Den 11. febrrrar 2012 for Sydslesvigudvalget b *-^- \-r-l s I -.,-l Dieter I{iissner Formrnd for Sydslesvrgsk l- orenirg 10

Resultataftale mellem Sydslesvigsk Forening (SSF) og Sydslesvigudvalget 2013

Resultataftale mellem Sydslesvigsk Forening (SSF) og Sydslesvigudvalget 2013 Resultataftale mellem Sydslesvigsk Forening (SSF) og Sydslesvigudvalget 2013 Resultataftale 2013 mellem Sydslesvigsk Forening og Sydslesvigudvalget 1 1. Indledning Denne resultataftale er indgået mellem

Læs mere

Resultataftale mellem Sydslesvigsk Forening (SSF) og Sydslesvigudvalget 2014

Resultataftale mellem Sydslesvigsk Forening (SSF) og Sydslesvigudvalget 2014 Resultataftale mellem Sydslesvigsk Forening (SSF) og Sydslesvigudvalget 2014 Resultataftale 2014 mellem Sydslesvigsk Forening og Sydslesvigudvalget 1. Indledning Denne resultataftale er indgået mellem

Læs mere

Resultataftale mellem Sydslesvigsk Kultursamfund og Sydslesvigudvalget 2012

Resultataftale mellem Sydslesvigsk Kultursamfund og Sydslesvigudvalget 2012 Resultataftale mellem Sydslesvigsk Kultursamfund og Sydslesvigudvalget 2012 Resultataftale 2012 mellem 31. januar 2012 Sags nr.: 088.79K.391 Sydslesvigsk Kultursamfund og Sydslesvigudvalget 2 1. Indledning

Læs mere

Resultataftale mellem Sydslesvigsk Kultursamfund og Sydslesvigudvalget 2014

Resultataftale mellem Sydslesvigsk Kultursamfund og Sydslesvigudvalget 2014 Resultataftale mellem Sydslesvigsk Kultursamfund og Sydslesvigudvalget 2014 Resultataftale 2014 mellem Sydslesvigsk Kultursamfund og Sydslesvigudvalget 1. Indledning Denne resultataftale er indgået mellem

Læs mere

Resultataftale mellem Sydslesvigsk Kultursamfund og Sydslesvigudvalget 2016

Resultataftale mellem Sydslesvigsk Kultursamfund og Sydslesvigudvalget 2016 Resultataftale mellem Sydslesvigsk Kultursamfund og Sydslesvigudvalget 2016 1. Indledning Denne resultataftale er indgået mellem Sydslesvigudvalget og Sydslesvigsk Kultursamfund. Resultataftalen omfatter

Læs mere

Resultataftale mellem Sydslesvigsk Forening (SSF) og Sydslesvigudvalget 2016

Resultataftale mellem Sydslesvigsk Forening (SSF) og Sydslesvigudvalget 2016 Resultataftale mellem Sydslesvigsk Forening (SSF) og Sydslesvigudvalget 2016 1. Indledning Denne resultataftale er indgået mellem Sydslesvigudvalget og Sydslesvigsk Forening (SSF). Resultataftalen omfatter

Læs mere

Resultataftale mellem Federal Union of European Nationalities (FUEN) og Sydslesvigudvalget 2012

Resultataftale mellem Federal Union of European Nationalities (FUEN) og Sydslesvigudvalget 2012 Resultataftale mellem Federal Union of European Nationalities (FUEN) og Sydslesvigudvalget 2012 Resultataftale 2012 mellem Federal Union of European Nationalities og Sydslesvigudvalget 31. januar 2012

Læs mere

Resultataftale mellem Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW) og Sydslesvigudvalget 2012

Resultataftale mellem Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW) og Sydslesvigudvalget 2012 Sydslesvigudvalget c/o Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5590 E-mail: sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslevigudvalget.dk Resultataftale mellem Sydslesvigsk Vælgerforening

Læs mere

Resultataftale mellem Federal Union of European Nationalities (FUEN) og Sydslesvigudvalget 2014

Resultataftale mellem Federal Union of European Nationalities (FUEN) og Sydslesvigudvalget 2014 Resultataftale mellem Federal Union of European Nationalities (FUEN) og Sydslesvigudvalget 2014 Resultataftale 2014 mellem Federal Union of European Nationalities og Sydslesvigudvalget 1. Indledning Denne

Læs mere

Resultataftale mellem Nordisk Informationskontor og Sydslesvigudvalget 2013

Resultataftale mellem Nordisk Informationskontor og Sydslesvigudvalget 2013 Resultataftale mellem Nordisk Informationskontor og Sydslesvigudvalget 2013 Resultataftale 2013 mellem Nordisk Informationskontor og Sydslesvigudvalget 2 1. Indledning Denne resultataftale er indgået mellem

Læs mere

Resultataftale mellem Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW) og Sydslesvigudvalget 2014

Resultataftale mellem Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW) og Sydslesvigudvalget 2014 Sydslesvigudvalget c/o Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5590 E-mail: sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslevigudvalget.dk Resultataftale mellem Sydslesvigsk Vælgerforening

Læs mere

Resultataftale mellem Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger (SdU) og Sydslesvigudvalget 2014

Resultataftale mellem Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger (SdU) og Sydslesvigudvalget 2014 Resultataftale mellem Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger (SdU) og Sydslesvigudvalget 2014 Resultataftale 2014-2015 mellem Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger og Sydslesvigudvalget 1. Indledning Denne

Læs mere

Resultataftale mellem Nordisk Informationskontor og Sydslesvigudvalget 2014

Resultataftale mellem Nordisk Informationskontor og Sydslesvigudvalget 2014 Resultataftale mellem Nordisk Informationskontor og Sydslesvigudvalget 2014 Resultataftale 2014 mellem Nordisk Informationskontor og Sydslesvigudvalget 1. Indledning Denne resultataftale er indgået mellem

Læs mere

Resultataftale 2015 mellem Federal Union of European Nationalities. og Sydslesvigudvalget

Resultataftale 2015 mellem Federal Union of European Nationalities. og Sydslesvigudvalget Resultataftale 2015 mellem Federal Union of European Nationalities og Sydslesvigudvalget 1 1. Indledning Denne resultataftale er indgået mellem Sydslesvigudvalget og Federal Union of European Nationalities

Læs mere

Priser for en ramme: Lister 10 k Net,. Di\,terse 1,50 k

Priser for en ramme: Lister 10 k Net,. Di\,terse 1,50 k ::: 9. b vil i en emneuge fremstille papir. Til fremstillingen vil de bruge trerammer, de selv samler. Priser for en ramme: Lister 10 k Net,. Di\,terse 1,50 k l.ttl Beregn prisen for en ramme. ; Rammen

Læs mere

T I I Þ20 I 10 11 12 13 14 15 16 17 18192021222324 1 2 3 4 67. ",'ïrr''ïrll" rì''rïrflï ïr[iilfrïilpï1. 970 =(U.9 oo. Fredag 30 august 2013.

T I I Þ20 I 10 11 12 13 14 15 16 17 18192021222324 1 2 3 4 67. ,'ïrr''ïrll rì''rïrflï ïr[iilfrïilpï1. 970 =(U.9 oo. Fredag 30 august 2013. Fredag 30 august 2013 Marmrkirken. MMK2-2 Alle værdier er "frit-felt" (krrektin = -6 db) 6' Ër d 970 =(U.9 c l Þ50.> Ê r',n õ '= 30 l< Þ20 ) ' Dagperide LAeq = 67 [dbl \ Aftenperide LAeq = 57 [db] Natpedde

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

PMALlNGSRESULTATER BLAG 2 TEGNNGSVERSGT: VandlØb Tegn. nr. Ene Tange å 01 Længdeprfil, st. 00 - st. 3300 02 Længdeprfil, st. 3300 - st. 6600 03 Længdeprfil, st. 6600 - st. 9968 Thrning bæk 04 Længdeprfil,

Læs mere

Resultataftale mellem Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger (SdU) og Sydslesvigudvalget 2016

Resultataftale mellem Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger (SdU) og Sydslesvigudvalget 2016 Resultataftale mellem Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger (SdU) og Sydslesvigudvalget 2016 1. Indledning Denne resultataftale er indgået mellem Sydslesvigudvalget og Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger

Læs mere

SYDSLESVIGSK FORENINGS VEDTÆGTER

SYDSLESVIGSK FORENINGS VEDTÆGTER SYDSLESVIGSK FORENINGS VEDTÆGTER Indholdsfortegnelse 1 Navn og opbygning 2 Formål 3 Friisk Foriining 4 Almennyttighed 5 Medlemskab 6 Indmeldelse, udmeldelse, udelukkelse 7 Valg 8 Distrikterne 1. Distriktsgeneralforsamlingen

Læs mere

Resultataftale mellem Fælleslandboforeningen for Sydslesvig og Sydslesvigudvalget 2016

Resultataftale mellem Fælleslandboforeningen for Sydslesvig og Sydslesvigudvalget 2016 Sydslesvigudvalget c/o Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5590 E-mail: sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslevigudvalget.dk Resultataftale mellem Fælleslandboforeningen

Læs mere

Resultataftale mellem Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger (SdU) og Sydslesvigudvalget 2013

Resultataftale mellem Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger (SdU) og Sydslesvigudvalget 2013 Resultataftale mellem Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger (SdU) og Sydslesvigudvalget 2013 Resultataftale 2012-2013 mellem Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger og Sydslesvigudvalget 2 1. Indledning Denne

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget L 81 Bilag 1 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget L 81 Bilag 1 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 L 81 Bilag 1 Offentligt Sagsnr.: 181.77M.351 Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling December 2015 Høringsnotat Forslag til lov om ændring af lov om Sydslesvigudvalget

Læs mere

KOM OG VÆR MED I ET GRÆNSELØST FÆLLESSKAB

KOM OG VÆR MED I ET GRÆNSELØST FÆLLESSKAB KOM OG VÆR MED I ET GRÆNSELØST FÆLLESSKAB Den gamle bom ved grænseovergangen Ellund Kirkevej mellem Ellund i Tyskland og Frøslev i Danmark. HVAD ER GRÆNSEFORENINGEN? Grænseforeningen, der er en folkeoplysende

Læs mere

t2c,l2d,l2m, 12n,t2p ogl2q Til orientering vedr. ejendommen, Åboulevarden 51-53 Bilag: Skr. mrkt. t2 a + tegn. mrkt. 8000 Aarhus C 20LL Den 25.

t2c,l2d,l2m, 12n,t2p ogl2q Til orientering vedr. ejendommen, Åboulevarden 51-53 Bilag: Skr. mrkt. t2 a + tegn. mrkt. 8000 Aarhus C 20LL Den 25. 8000 Aarhus C De 25. maj 20LL Plalægig og Byggeri Tekik og Miljø Aarhus Kommue Til orieerig vedr. ejedomme, Åboulevarde 51-53 Ejere af Åboulevarde 51-53 har søg om illadelse il idreig af bolig i ageage

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

strandb;-ggelinie - ttf. 56488856 - mail chriverst??tdcadsl.dk - Kort over området med eksisterende forhold Eksisterende forhold

strandb;-ggelinie - ttf. 56488856 - mail chriverst??tdcadsl.dk - Kort over området med eksisterende forhold Eksisterende forhold Forretningsplan og visionsplanfor udvikling af Sannes Familiecamping og Strandlunden,g Farniliecantping. Eksisterende forhold,l\ Kort over området med eksisterende forhold Sannes Familiecamping - Kilde:

Læs mere

FULDMAGT. Adresse: Sønder Alle 9. Postnr. og by: i~1 E-mail: fd@abel.dk

FULDMAGT. Adresse: Sønder Alle 9. Postnr. og by: i~1 E-mail: fd@abel.dk SYD DJURS KOMMUNE PLAN & BYG syddjurs@syddjurs.dk Tlf: 87530000 [... jekhltel Konsulent 1 J()~tJF\ ~R.\(. ;]fa)5f~ Advokat Flemming Dahl : ~GL\4f\ V&) ~\ %S1o \WS ~ Sønder Alle 9 8000 Aarhus C "JhJ~A)~)lo@

Læs mere

Resultataftale mellem Flensborg Avis og Sydslesvigudvalget 2012

Resultataftale mellem Flensborg Avis og Sydslesvigudvalget 2012 Resultataftale mellem Flensborg Avis og Sydslesvigudvalget 2012 Resultataftale 2012 mellem Flensborg Avis AG og Sydslesvigudvalget 1 1. Indledning Denne resultataftale er indgået mellem Sydslesvigudvalget

Læs mere

Resultataftale mellem. Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW) Sydslesvigudvalget

Resultataftale mellem. Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW) Sydslesvigudvalget Resultataftale 2017 mellem Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW) og Sydslesvigudvalget 1 1. Indledning Denne resultataftale er indgået mellem Sydslesvigudvalget og Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW). Resultataftalen

Læs mere

Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (4/2011)

Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (4/2011) Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (4/2011) 1 Protokol over Møde i Det Sydslesvigske Samråd mandag den 23. maj 2011 kl. 18.30 på Flensborghus Til stede: Dieter Paul Küssner, Jens A. Christiansen, Inger

Læs mere

Kerneprocesser barseldagpenge

Kerneprocesser barseldagpenge pc lp lp håt øi 4.1 Mt l P 4.1.1 hl l P 4.1.2 fø l P 4.1.3 øi tll ppl Opli 4.1.2.1 lp ftt Rfi 4.2 iitti i lp Håt lø æi 4.5 Mt hl æi til l P 4.5.1 fø æi til l P 4.5.2 tll æi Opli 4511 4.5.1.1 *ø på lt fil

Læs mere

Resultataftale mellem. Flensborg Avis AG. Sydslesvigudvalget

Resultataftale mellem. Flensborg Avis AG. Sydslesvigudvalget Resultataftale 2017 mellem Flensborg Avis AG og Sydslesvigudvalget 1 1. Indledning Denne resultataftale er indgået mellem Sydslesvigudvalget og aktieselskabet Flensborg Avis, Flensborg Avis AG. Resultataftalen

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

Resultataftale mellem Flensborg Avis og Sydslesvigudvalget 2013

Resultataftale mellem Flensborg Avis og Sydslesvigudvalget 2013 Resultataftale mellem Flensborg Avis og Sydslesvigudvalget 2013 Resultataftale 2013 mellem Flensborg Avis AG og Sydslesvigudvalget 1. Indledning Denne resultataftale er indgået mellem Sydslesvigudvalget

Læs mere

Resultataftale mellem Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger (SdU) og Sydslesvigudvalget 2012

Resultataftale mellem Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger (SdU) og Sydslesvigudvalget 2012 Resultataftale mellem Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger (SdU) og Sydslesvigudvalget 2012 Resultataftale 2012-13 mellem 31. januar 2012 Sags nr.: 088.85K.391 Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger og Sydslesvigudvalget

Læs mere

Resultataftale mellem Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW) og Sydslesvigudvalget 2016

Resultataftale mellem Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW) og Sydslesvigudvalget 2016 Sydslesvigudvalget c/o Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5590 E-mail: sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslevigudvalget.dk Resultataftale mellem Sydslesvigsk Vælgerforening

Læs mere

25t01t2011 www. tvan g sa uktioner.d k. 10t42. ils i,*rri 5Sl. I T,r :-.':(li. Tvangsauktionsvilkdr se 3 sidste sider. 'l'i t,.;i:*l S;- i* t(r:i i.

25t01t2011 www. tvan g sa uktioner.d k. 10t42. ils i,*rri 5Sl. I T,r :-.':(li. Tvangsauktionsvilkdr se 3 sidste sider. 'l'i t,.;i:*l S;- i* t(r:i i. 'l'i t,.;i:*l S;- i* t(r:i i., l:.r:e.':., -;' '. ri :,.l (l l-i i :: 'i ii t. : :l-iti : i) l'. : ils i,*rri 5Sl. I T,r :-.':(li 25t01t2011 www. tvan g sa uktioner.d k Tvangsauktionsvilkdr se 3 sidste

Læs mere

Resultataftale mellem Flensborg Avis og Sydslesvigudvalget 2014

Resultataftale mellem Flensborg Avis og Sydslesvigudvalget 2014 Resultataftale mellem Flensborg Avis og Sydslesvigudvalget 2014 Resultataftale 2014 mellem Flensborg Avis AG og Sydslesvigudvalget 1. Indledning Denne resultataftale er indgået mellem Sydslesvigudvalget

Læs mere

ORDIIUER GENERALFORSAMLING

ORDIIUER GENERALFORSAMLING Grundejerfrengen 18 Naesby Strand Til grundejerfrengens medlemmer; N^sby Strand, den 8. juli 2012. Hermed dkaldes til RIIUR GNRALFRSAMLING Lrdag den 28. juli 2012 kl. 16.00 i teltet a Grassgangen 11. Husk

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter.

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. REGISTER I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. F re m s e n d e ls e a f S e rie A N r. 1 5... - A N r. 6 7...v...... R e g le m e n t I ( O rg a n is a tio n s

Læs mere

Lov om Sydslesvigudvalget og tilskudsordninger på undervisningsministerens område for det danske mindretal i Sydslesvig

Lov om Sydslesvigudvalget og tilskudsordninger på undervisningsministerens område for det danske mindretal i Sydslesvig LOV nr 287 af 29/03/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 3. juli 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 126.373.031 Senere ændringer til

Læs mere

Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet i 2007-2009. Benchmarking af kommunerne i Region Hovedstaden

Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet i 2007-2009. Benchmarking af kommunerne i Region Hovedstaden Kmml mfiii f Småt i 27- cmi f mm i i t f jt f E m mml mfiii å måt i i t Mj 21 Si 1 f 7 Ilftl...4 Ljli fl...4 Kmml mfiii...7 i 1.1 Smmlii mllm i i Dm: Kmml mfiii i lt...7 i 1.2 Smmlii mllm mm i i t: Kmml

Læs mere

KOM OG VÆR MED I ET GRÆNSELØST FÆLLESSKAB

KOM OG VÆR MED I ET GRÆNSELØST FÆLLESSKAB KOM OG VÆR MED I ET GRÆNSELØST FÆLLESSKAB Den gamle bom ved grænseovergangen Ellund Kirkevej mellem Ellund i Tyskland og Frøslev i Danmark. HVAD ER GRÆNSEFORENINGEN? Grænseforeningen, der en folkeoplysende

Læs mere

I;r'"ff:#, 031206 il? ffi; il;r'"ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt.

I;r'ff:#, 031206 il? ffi; il;r'ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt. En tur itivoli Julie inviterer pd sin l6 Ars i-odselsdag sin soster C'harlotte pd 11 Ar en tur itrvoli. Dc bor i Nastvcd og skal kore med to_r:et 1il Kobenhavn og tilbage. Julie kigger pa Rc'jseplanen.

Læs mere

01732.05. Afgørelser - Reg'. nr.: 01732.05. Fredningen vedrører: Sigersted Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en.

01732.05. Afgørelser - Reg'. nr.: 01732.05. Fredningen vedrører: Sigersted Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en. 01732.05 Afgøreser - Reg'. nr.: 01732.05 Fredningen vedrører: Sigersted Kirke e Domme Taksations kom miss ion en Naturkagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-10-1951, 26-02-1952 Kendeser Dekarationer

Læs mere

AF 95.LF 95 TONEMODUL ,,' TYPE AF 95 er med ftinus til TYPE LF 95 er med pl,us til. stel.' er udstyret

AF 95.LF 95 TONEMODUL ,,' TYPE AF 95 er med ftinus til TYPE LF 95 er med pl,us til. stel.' er udstyret TYPE AF 95 er med ftinus til TYPE LF 95 er med pl,us til Det er kun type AF..95 der med siliciumtr:ansistorer.,,' TONEMODUL s.tel. stel.' er udstyret AF 95.LF 95 TEKNSKE DATA: Arbej dsspanding : 24 YoLt.

Læs mere

Effektmåling af EPM. Figur 1: EPM og diverse dele.

Effektmåling af EPM. Figur 1: EPM og diverse dele. Effktmåli f EPM Bil 4 Arbjdmdllr fr EPM I d fit bkrivr vi d dl f EPM, m bru im rrt. Vi hr mdllrt iti, diri dmiitrtircr i EPM. Kliikr rbjd md EPM r dlt md t lær ir rimært bkæftir i md itidl. Syljrkr øvrit

Læs mere

UDKAST Resultataftale for Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger (SdU) for 2011.

UDKAST Resultataftale for Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger (SdU) for 2011. UDKAST Resultataftale for Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger (SdU) for 2011. Indhold 1.Indledning... 3 2.Præsentation af Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger... 4 3.Aktivitetsområder... 4 4.Økonomiske

Læs mere

HF 72O S.METER FORSTERKER

HF 72O S.METER FORSTERKER HF 72O S.METER FORSTERKER S-METER FORSTERKER HF 72O er tenkt anvendt til alle former for modtagere hvor man @nsker at vide hvor kraftig den modtagne station er. Dette er isar aktuelt ved brug af.wal"kie-talkie

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets. tilskuddet til Sydslesvig. December 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets. tilskuddet til Sydslesvig. December 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets forvaltning af tilskuddet til Sydslesvig December 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Undervisningsministeriets

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om mediestøtte

Forslag til lov om ændring af lov om mediestøtte Forslag til lov om ændring af lov om mediestøtte (Tilskud til nyhedsmedier i grænselandet) 1 I lov nr. 1604 af 26. december 2013 om mediestøtte foretages følgende ændringer: 1. I 2 indsættes efter el.lign.":

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om Sydslesvigudvalget og tilskudsordninger på undervisningsministerens område for det danske mindretal i Sydslesvig

Betænkning. Forslag til lov om Sydslesvigudvalget og tilskudsordninger på undervisningsministerens område for det danske mindretal i Sydslesvig Til lovforslag nr. L 98 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 2. marts 2010 Betænkning over Forslag til lov om Sydslesvigudvalget og tilskudsordninger på undervisningsministerens

Læs mere

En europæisk model? Nationale mindretal i det dansk-tyske grænseland 1945-2000. redigeret af Jørgen Kiihl INSTITUT FOR GRÆNSEREG 10NSFORSKNING

En europæisk model? Nationale mindretal i det dansk-tyske grænseland 1945-2000. redigeret af Jørgen Kiihl INSTITUT FOR GRÆNSEREG 10NSFORSKNING En europæisk model? Nationale mindretal i det dansk-tyske grænseland 1945-2000 redigeret af INSTITUT FOR GRÆNSEREG 10NSFORSKNING INSTITUT FUR SCH LESWI G - H 0 LSTE I N ISCH E ZEIT- UND REGIONALG ESCHICHTE

Læs mere

f~tt OfflI'fi.Iit øst for lhtkvtj ~ TERNDRUP BY J SKlaRPING KOMMUNE. REDEGIJRrlSE 01J 1oK1U.1JlH N NR. 2.1.lt.

f~tt OfflI'fi.Iit øst for lhtkvtj ~ TERNDRUP BY J SKlaRPING KOMMUNE. REDEGIJRrlSE 01J 1oK1U.1JlH N NR. 2.1.lt. SKØRPING KOMMUNE: SERVICEFORVALTNINGEN * Teknik Skørplngvej 7. 9575 Temdrup Telefon 98 33 52 22 REDEGIJRrlSE 01J 1oK1U.1JlH N NR. 2.1.lt. ftt OfflI'fi.Iit øst for lhtkvtj TERNDRUP BY J SKlaRPING KOMMUNE.

Læs mere

Indsigelse imod vandregnskabet på Dronningens Vænge 1-14 for år 2011

Indsigelse imod vandregnskabet på Dronningens Vænge 1-14 for år 2011 Dan-Ejendomme as Tuborg Boulevard 12 DK - 2900 Hellerup Lyngby d.23-04-2012 Indsigelse imod vandregnskabet på Dronningens Vænge 1-14 for år 2011 Dette dokument er en samlet indsigelse fra lejerne. Og indeholder

Læs mere

Kapitel 9: Budgetter. b faldt ligele- )gnes som en :n at reducelstimer. lutningen af iveauet, selv ergenbruget i 1993.

Kapitel 9: Budgetter. b faldt ligele- )gnes som en :n at reducelstimer. lutningen af iveauet, selv ergenbruget i 1993. I b faldt ligele- )gnes som en :n at reducelstimer. lutningen af iveauet, selv ergenbruget i 1993. Man To (442-100) rn i 1996 og ucerer ravab skal ses pi le 5.:ngde. Kapitel 9: Budgetter I modsretning

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

Overblik. Slides 3-4: Introduktion. Slides 5-9: Mindretallenes Hus. Slides 10-16: Mindretal i Tyskland. Slides 17-20: Mindretal i Europa

Overblik. Slides 3-4: Introduktion. Slides 5-9: Mindretallenes Hus. Slides 10-16: Mindretal i Tyskland. Slides 17-20: Mindretal i Europa MINDRETALLENES HUS Overblik Slides 3-4: Introduktion Slides 5-9: Mindretallenes Hus Slides 10-16: Mindretal i Tyskland Slides 17-20: Mindretal i Europa Slides 21-23: Afsluttende del 3/23 Introduktion Det

Læs mere

Nykredit Marathon 19. MAJ 2013

Nykredit Marathon 19. MAJ 2013 yi Cph h 19 AJ 2013 RU CPEAE l f f i h å 12000 lø fyl Køh il 34 f yi Cph h F ålå hf på Il By lø på fl i I By ifl yh, fi i Ali Tili i y pl f FLKEFET I IDRE KBEA yi Cph h y i h f Køh i, h p plipi i il flili

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w.

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w. 1 Sute over dnske olkesnge or blnt kor, oblgt nstrumt klver Instr Klver Rolgt c gto c Π c Arrnet Lsse Tot Erks, 009 S S T 5 5 5 9 9 stl ly ro, hvor r ned, be 1I H 0 r sn bu r h 0 re t bo,, hvor sm sko

Læs mere

Mr 95cI. Digitalur. med integrerede kredslgb

Mr 95cI. Digitalur. med integrerede kredslgb Mr 95cI Digitalur med integrerede kredslgb * Man har igennem tiderne kravet st@rre npjagtighecl af tidsbestemmelserne, ikke mindst inden for rumforskning og astronomi. Til disse anvenderser har man udviklet

Læs mere

Slesvigs nordgrænse 1914-18. Sønderjyder i tysk krigstjeneste. Sønderjylland genforenet med Danmark. 1940-45 Danmark besat af Nazityskland

Slesvigs nordgrænse 1914-18. Sønderjyder i tysk krigstjeneste. Sønderjylland genforenet med Danmark. 1940-45 Danmark besat af Nazityskland 1864 Slesvigs nordgrænse 1914-18 Sønderjyder i tysk krigstjeneste 1920 Sønderjylland genforenet med Danmark 1940-45 Danmark besat af Nazityskland 1955 København-Bonn Erklæringerne Slesvig bliver preussisk,

Læs mere

1. marts 2008 Flensborghus, Norderstr. 76 D-24939 Flensburg

1. marts 2008 Flensborghus, Norderstr. 76 D-24939 Flensburg Klima- forandringen - Hvordan vil vi tackle de globale og lokale udfordringer i Norden og Slesvig-Holsten? Temakonference for beslutningstagere og interesserede fra Norden og Slesvig-Holsten 1. marts 2008

Læs mere

Udkast - Forslag. til. (Tilskud til bygge- og anlægsprojekter m.v. og sammensætningen af Sydslesvigudvalget)

Udkast - Forslag. til. (Tilskud til bygge- og anlægsprojekter m.v. og sammensætningen af Sydslesvigudvalget) Udkast - Forslag til Lov om ændring af lov om Sydslesvigudvalget og tilskudsordninger på undervisningsministerens område for det danske mindretal i Sydslesvig (Tilskud til bygge- og anlægsprojekter m.v.

Læs mere

C021 BYGGESAG SIDE 1. EJDNR: EJERL.ESR-NR: ADR. : GI Roldvej 4

C021 BYGGESAG SIDE 1. EJDNR: EJERL.ESR-NR: ADR. : GI Roldvej 4 C021 BYGGESAG SIDE 1 ; SAGSREGISTRE.R I -N G. 0.0.05 08:26 NG 8 EJDNR: 4706 EJERL.ESR-NR: ADR. : GI Roldvej 4 SAGSNR.: 2005-4170' SAGSBDL.: FK ART: 1 BR-S TILLADELSE IND. STATISTIKFELT: SRTERING: ANSØG.:

Læs mere

- Alt stål varmforzinkes.

- Alt stål varmforzinkes. JENS.PETER MADSEN ApS RAOOIVCruDE INGENIØRER?m GENEREL NOTE: Udførelse - Konsekvensklasse CC2. - Udførelsesklasse EXC2. - Alle mål skal kontrolleres på stedet og præcis placering af spær skal fastlægges

Læs mere

4. N r Jnft t r ^ B t r v l.,.,.,,... d ^ n r n n r ^ ". L r. ^ ^ d t N rff lff b r ft r n ll r b r f vtt H nv d 2 ttt r r. x D f d n T d f r d n l d d tr nt z, fhv l V nn n ttn dd l d t h lv ^ d d n H

Læs mere

01629.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01629.00. Fredningen vedrører: Skibinge Kirke 08-06-1951, 23-06-1952. Domme. la ksations komm iss io nen

01629.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01629.00. Fredningen vedrører: Skibinge Kirke 08-06-1951, 23-06-1952. Domme. la ksations komm iss io nen , 01629.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01629.00 Fredningen vedrører: Skibinge Kirke e Domme la ksations komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 08-06-1951, 23-06-1952 Kendelser

Læs mere

Fra Sydslesvigsekretariatet deltog Steffen Bang og Susan Parwini.

Fra Sydslesvigsekretariatet deltog Steffen Bang og Susan Parwini. Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Referat af ordinært møde den 30.

Læs mere

05399.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05399.00. Fredningen vedrører: Moe's Grund. Domme. Taksati ans kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

05399.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05399.00. Fredningen vedrører: Moe's Grund. Domme. Taksati ans kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 05399.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05399.00 Frdningn vdrørr: Mo's Grund Domm Taksati ans kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 25-11-1970 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> 401 ALLNGE

Læs mere

._1ê-.rZ NOTAT. Politik for ferie og fridage i departementet. Ledelsen lægger desuden vægt på, at al optjent ferie og frihed afholdes løbende.

._1ê-.rZ NOTAT. Politik for ferie og fridage i departementet. Ledelsen lægger desuden vægt på, at al optjent ferie og frihed afholdes løbende. en._1ê-.rz NI N I S T II I I NOTAT Politik for ferie og fridage i departementet li orrnalet med denne politik er at sikre, at medarbejderne fir holdt den ferie, de er berettiget til, su de kan koble af

Læs mere

Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 ENDELIGT SKØDE. Lind & Risør A/S Erik Husfeldts Vej 9 2630 Taastrup

Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 ENDELIGT SKØDE. Lind & Risør A/S Erik Husfeldts Vej 9 2630 Taastrup ".r* t!',, {.1 f. l, l'"': ' 'l; i lf? ta Advokataktieselskab Hesteskoenl.Postboks29.2880Bagsværd.tlt:44442500.fax:4444388e lf?, Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 J.nr.: 209001 CVR nr.: 17 38 25 94 Matr.nr.:

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Sydslesvigudvalget og visse tilskudsordninger for det danske mindretal i Sydslesvig

Bekendtgørelse af lov om Sydslesvigudvalget og visse tilskudsordninger for det danske mindretal i Sydslesvig LBK nr 725 af 15/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr.

Læs mere

Bnt. - Alt stål varmfor inkes.

Bnt. - Alt stål varmfor inkes. JENS.PETER MADSEN ApS RAOOIVE IDE INGENIØRER Bnt GENEREL NOTE: Udførelse - Konsekvensklasse CC2. - Udførelsesklasse EXC2. - Alle mål skal kontrolleres på stedet og præcis placering af spær skal fastlægges

Læs mere

Denne resultataftale er indgået mellem Sydslesvigudvalget og Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig.

Denne resultataftale er indgået mellem Sydslesvigudvalget og Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. 1. Indledning Denne resultataftale er indgået mellem Sydslesvigudvalget og Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Resultataftalen omfatter Dansk Centralbiblioteks og Forskningsafdelingens virke i perioden

Læs mere

Den danske Sang. Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Hoffmann, 1924. Arr. for Wind-Band and soloist. Arne Dich 2008

Den danske Sang. Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Hoffmann, 1924. Arr. for Wind-Band and soloist. Arne Dich 2008 Den danske Sang Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Homann, 1924 Arr. or Wind-Band and soloist Arne Dich 2008 I you use this arrangement, lease send a greeting to arne@dichmusik.dk Find more ree arrangements

Læs mere

2]AS. Arsregnskab 2006. Danmarks-Samfundet. De$ ersregnskab indcholder 6 sider 07-1001ASL DOKH 1843006002.doc. Teleton 38183000

2]AS. Arsregnskab 2006. Danmarks-Samfundet. De$ ersregnskab indcholder 6 sider 07-1001ASL DOKH 1843006002.doc. Teleton 38183000 2]AS st'tsrllon*d Rdbion.trr.r@m.t b AUOIT Teleton 38183 Danmarks-Samfundet Arsregnskab 26 De$ ersregnskab indcholder 6 sider 7-11ASL DOKH 184362.doc Donho.IssatuIundet ArsreErskab 26 Indhold Pitegninger

Læs mere

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4.

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4. Nørrebro tirsdag den22. februar 20ll Andelsboligforeningen Bgegade 14-16 indkalder til ekstraordinær generalforsamling torsdag den 3. marts 20ll kl. 19:00. Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7 Dagsorden:

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

Kolding. Egnsteateraftale mellem By- og. Mungo Park Kolding. Kolding Kommune 6000 Kolding

Kolding. Egnsteateraftale mellem By- og. Mungo Park Kolding. Kolding Kommune 6000 Kolding og studieby. Telefon 75 50 15 00 Telefax 79 79 13 70 EAN 5798005337003 Kommune 6000 Mungo Park Udviklingsforvaitningen og Nytorv 11 Egnsteateraftale mellem By- og Ko mm un Aftalen omhandler Kommunes tilskud

Læs mere

Resultataftale mellem Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig og Sydslesvigudvalget 2012

Resultataftale mellem Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig og Sydslesvigudvalget 2012 Sydslesvigudvalget c/o Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 2 1220 København K Tlf. 3392 90 E-mail: sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslevigudvalget.dk Resultataftale mellem Dansk Centralbibliotek

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Ullerødhave

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Ullerødhave Indkaldelse til rdinær generalfrsamling Grundejerfreningen Ullerødhave 2. April 2014 Dat. Trsdag d. 24. April 2013 Tidspunkt.. 19.00 Sted.. Kkkedal vest (tidligere Hlmegårdssklen) Denne indkaldelse indehlder.

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

/fl'n 1. Forord. Veiledning. Dette sporgeskema indgsr i PRIM-undersogelsen. Undersogelsens hovedform6l er:

/fl'n 1. Forord. Veiledning. Dette sporgeskema indgsr i PRIM-undersogelsen. Undersogelsens hovedform6l er: Forord Dette sporgeskema idgsr i PRIM-udersogelse. Udersogelses hovedform6l er:. at belyse de fysiske og psykiske virkiger af esidigt getaget arbejde. at udvikle metoder til at forebygge skader fra esidigt

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

Belysning - Vejbelysningsskabe

Belysning - Vejbelysningsskabe DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. oktober 2012 11/12993 Thomas Lind Hansen thoh@vd.dk 7244 2727 Belysning - Vejbelysningsskabe Bilag D1 - Type 3 - Tavledokumentation, 2012.10.04 Teglgårdsparken

Læs mere

Klimaet har ingen gavn af højere elafgifter

Klimaet har ingen gavn af højere elafgifter Organisation for erhvervslivet August 29 Klimaet har ingen gavn af højere elafgifter AF CHEFKONSULENT TROELS RANIS, TRRA@DI.DK, chefkonsulent kristian koktvedgaard, KKO@di.dk og Cheføkonom Klaus Rasmussen,

Læs mere

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen Far til fire - på hjemmebane (Claus Bjerre, 2008). Foto: Ilse Schoutteten. Scanbox. Omegnshistorier Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne A f Palle Schantz Lauridsen V i s t a r t e r i R o m. M

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

01959.03. Afgørelser - Reg. nr.: 01959.03. Fredningen vedrører: Fly Kirke. Domme. la ksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01959.03. Afgørelser - Reg. nr.: 01959.03. Fredningen vedrører: Fly Kirke. Domme. la ksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01959.03 Afgørelser - Reg. nr.: 01959.03 Fredningen vedrører: Fly Kirke Domme la ksations kom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 17-11-1952 Kendelser Deklarationer ti FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

tccz TI+euTo+ trr T ra ^erds8ue8j sualotsa{{oc

tccz TI+euTo+ trr T ra ^erds8ue8j sualotsa{{oc tccz TI+euTo+ trr T ra ^erds8ue8j sualotsa{{oc rolkeskolens algangsprove: Hrople[TllgsnrnEsqe! - r Uilrer MaJ-JUlll zuu I Som bilag til dette opgavesat vedlegges et svarark.'seopgave 1 og 3. >>Gratntflag.=

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 200 ad til 21 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 200 ad til 21 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes: BEK nr 631 af 02/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2018 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 16/03837 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om tilskud

Læs mere

Modtaget. 7 MAJ 2014 Receptionen

Modtaget. 7 MAJ 2014 Receptionen Modtaget Fredericia den 03.04.14 7 MAJ 2014 Receptionen Indsigelser til lokalplan nr. 315 boligområde på Puggårdsvej, Ullerup Indsigelser for følgende punkter: 1. Sti mellem Peder Bøgvads Vej og Puggårdsvej

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Sydslesvigudvalgets beretning 2010

Sydslesvigudvalgets beretning 2010 Sydslesvigudvalget Sydslesvigudvalgets beretning 2010 Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44

Læs mere