IC U DVALCET. ffi SSF

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IC U DVALCET. ffi SSF"

Transkript

1 IC U DVALCET ffi # SSF

2 rr 31. jan,;,tt 2012 Sags nr K.391 Resultataftale 2012 mellem Sydslesvigsk Forening og Sydslesvigudvalget

3 -->t! Ḻ--.1 uliljj l-- rlri L^ r=4' L^ il il ttr-i 1. Indledning Denne resultataftale er :indgået mellcm Sl,dslesvigudvalget og Sycislesvigsk Forening (SSF). 31. j.rnrur 2012 Sags nr K.391 Re-suitataftalen omfatter Sydslesvigsk Forcnings r.irke i periodcn 1. januat ,31,. deccmber 2012, it-..i 5 stk. 2 i Lov om Sl.dslesvigudvalgct og tilskudsotdninget på unden'isningsministercns område for det danskc mrndretal i Svdslestig. I aftalen cr dct fotmuleret konklete resr-rltatl<rav for Svdslesvigsk Forening baserct på virksomhedcns egne fotmulerede formål og må1sætnhgcr. Sr.dslesvigudr-algets driftstilshud udgeir sammen rrcd forenhgcns or.rige indtægter den økonotniskc ramme inden for hvilken SSF skal opfi'lde rcsultntaftalen. Rcsultataftalen indgås med dct fonnål at udbrede l<cndskabet tr1 Sydslesr-igsk Forenings r.irke og for at silre, at prioriteringcn a[ tilskuddet fta Svdslesvigudvalget sker på et så oplvst gr-undlag som muligt. Ifolge Lor- om Srdslesvigudvalget og tilskudsordningcr på unden'isningsministerens område for det danske mir.rdretal i Sydslcsvig har Svdslcsvrgsk Irorenhg alene driftsansvarct lcrt egen virksomhcd. r-.d r--1, r-.4 r-rl r--ll - r--{ --t r-t L_ L_ r--tl t_ )-1 rṟ -a l_ r-j l-- r--i l_ =-, rr--l ilr 2. Ptæsentation af Sydslesvigsk Forening 2.1. Baggrund Sr dslesligsk Forening, rncd hovedsæde i Flensborg på Dansk Gcneralsekrctariat, er det danske mindre i.rls kulrurelle hovcdorganisation i Sr,dslesvig. Forenhgcn har hen vcd rncdlcmmer (inhl. l.rusirlndsmedlcmmer) fordelt o\.er 8 amter med tilknvttede sekretatiater. SSF bcskæftiger 39 lastansatte rirtd:rrbejderc (en 3/.1 stilling ct vakant). SSF har 24 tilsluttede organisationct med ca mcdlem rncr oq samatbejder med Friisk Foriining, dcr har omkling (r00 medlemmcr, og har som lrovedopgave -ri rore en indsats for at be\-are og udviklc dct ftisiske sprog og c1t frisisk identitet Organisation SSF' s tolkelige organisation består af fcrlgende vedtægtsbester-nte organer: o Landsmodet o Hovedstltelse og forrctningsudvalg. 8 amtsst\ relser og 83 distrihtsbestl telscr. Teatcr- og koncertudvalg, kultutudvelg og årsmodeudvalg r,\rhgt r-algmøde med dc tilsluttede organisationer 2.3. Historie Slesr-igsk Forcning blev stiftct den 26. )uni 192t).I 194(r bls. foreningcns nar.n ændrct tr1 Svdstcsvtgsk Forening. Fotcningen {ih stor be$'dring, da clen samordnede og r-idercfore det danske arbejde cftcr atltemningsnederlaget i Indril 19'18, hvor Svdslcsvigsk \'ælgcrforening bler-stiftet, var SSF også ansvarlig for mhdretallets politiske aktiviteter. I tider.t undcr nazismen ver taltige svdslcsr.igere udsat for overgteb. I sidste fase af 2. \rerdcnskrig var foreningcns arbejde næsten lammct, men da et folkcligt rore satte ind eftet tog aktivitcten.re et markant ops\.ing. Nlcdicmstallet gik kaftrgt frem og toppede i 19,18 med ca Sy'dslesvigsh Forenings mcdlemstal har igcnnen-r længete tid r-ætct konstant med en sr.ag stigrhg.

4 31. januat 2012 Sags rr { SSF's forrnål og mission Foreningcns fotmål er o Åt udbrcde og picje det danske sprog, at værne om og fremme dansk og nordisk kultur, at driyc folkeligt dansh virke i Sydslesvig - herunder udføre socialt og humaniiært arbejde, at oge forståelsen lor det danske mindretal, den sydslcsr.igske hjemstar-n og dcns særpræg og stvrke sammenholdet blandt medlcmmernc. SSF's oyerordnede mission et ' Åt sikre dct danskc nrindrctals eksistcnsvilkir og fremme danskheden i Sydslcsvig, bundet ild i ct aktivt og konstrrrktivt samatbejde på tværs af det dansk tyske grænseland Nøgletal :U i 2.:, ). TT tilskuddet fra den danske stat ( Dntisdlskud \nlæq\rilskud Projekrul.kuJ' I alt I Lovcn trådte i kflft 1. eau) Dansk Generalsekretariat 3, Økonomi Til losnlng af opgavcporteføljen eksklusiv anlægstilskud havdc Syclslesvigsk Fotcnrng i 2010 rndtægter for i alt h,uro, ji tebel 3.1. hemnder:

5 Lrl-r t- 31. jlnuar 2012 Sags nr. 0ttli.76l{ Konkrete mål for foreningens arbeide i 2012 O t,: tl rd n c / tt å/url tt i n p \Icd udgangspunkt i fotcningcns formålsparagraf og mission er SSF's akrivitetsmål og lorenrngspolitrskc rnilsætning fordelt på te sojler:. Iilrlturylejc- og formidling o Humanitært og socialt erbejdc. \'areragclse af interesser i mindretalssporgsmål 4.1. Kultutpleie og formidling Aktiviteter inkl. personaleudgifter t_ rt Opgaver Resultatkrav Resultatmål Vægt i -1. l. l. I eater og kon,.\ tholdelse af vokscn pct. 24 fotcstillinger certudr-alget og familieteatcr Danske fcaterforcningers Tcaterfcstir-al 2012,\fholdelsc af borneteatef 80 forestillinger r\fholdelse af koncertct mcd Sonder)r llands S v n-r fonio rke s tc t -. l.l. kulrurudr alset FagJig og okonomisk stotte til arntctne, di sttilitcrne og andrc samarbcjdspartnere i forbindelsc rned kultur-ellc ahtir.iteter og ar -. i.-1. \rsmodeud- \ l:tel \mternes ri]-. kucl Danevirke \Iuseum Ianllemcntet Planlægge og organise re mindrct lets adigc kulrut- og mindret;rls politrskc manifestation i hele S1'clslesvig rncd besog af ofhcielle gæ stcr og samarbe jdspartnere fia Danmark.\ mts s ekretariaterne, tilskucl til amterne Nluseumsdrift og - udvikling. N{uscet tader oyer en permanent oldtidsud stllling om Danevirke, samt cn mindretxlsud- 15 yokscnkoncerter, 18 koncerter for sholeborn Ca. 15 honcetter 10 foredtag Stotte dl kulturaktiviteter i distrik tcf og amter. 3 friluftsmoder ned.10 eftcrmidd,rg.,'g lfienmoder mstl rrlt.re og ur.rderholdning -.\rntstilskud til 8 amter I{orselstilskud til amterncs mcd arbejderc T -dgrr r nl rg,,g -ikring,r f :rknlogi skc fund..\nerkenclelse som Lf NESCO vctdenshulturan-. Lobende samarbcjde med Nluscurr Søndcrjllland oe Sriltung Schlcs rvig Holstcir.ische l,andcsmuscen 1,1 oit 1,6 iit 3,0,t4 Lr-i.t

6 r-.r f:.11. januar 2012 Sags tr. 088.?6K.391 sttlling foreningsud r'l1iling -1.1.i. Pcrsonaleud qiitcr r\ssistere disttikter og amter, udr.ikle kulturaktrviicter og \.cnskabslorbindelser til Dan mark. Oph.sningsr.irks omhcd. Personaleudgifter Foreningskonsulcnt: Sg'rkc og fornv dct danske arbcjde i foreningcn og Svdslcsvig samt fotbir.rdelseslinjerne til l)anmark. )l o n L8. Pressearbejdc oe kommunikatiollsildsats Fotmtdlirg af n1'hedcr og bcgilenheder i Syd slesvig, samt udgivelsc af I{ONTÅI{I i Iilensborg lvis, Sum Sum Kulturpleie- og fotmidling Presseafdcling I{ontakt mm. Sq'tke SSFs intcrne og ekstcrne kommunikation på de t statcgiske og opefationellc plen. Øgct oplysningsvirksoml.red. 4,9 o/,' 46,2 o/, 1.2. Flumanitært og socialt afbejde :r'j:le:r iqsk Forenings humaritære og sociale arbejde loregår blandt andct i de mere cnd 50 clalskc r'i:'ljubber. dcr er fordelt over helc Svdslesr-ig. Dcrudovcr organisercs en lang række kulturellc aktivi- ::'-r. :,t1.n t-.eks. udflugtcr og fcrledrag. > ;: esr ig:k Forenirg dtir-er tillige-cr.r tække pensior.ristboligcr fordelt over iendsdclcn. I Flensborg filri'. -' 1-'.r::rrerha Bre rncr Stiltelsen" med 30 lejlighcder, "Nlargrethe Gården,, i Slcsr.ig har l6 lcjlighe- -r:. : l,-:emrbrdc er der 8 og i llendsborg 16 pensionistbohgci. Opgaler Resultatkrav Resultatmål Yægt i pct. -:.1. i. Der ].rumanitæ.\rrangerer kultur og Ugentlgc samværsaktir.itetcr. :. -:d!aiq samr-ærsaktivitctcr for Højskoleophold. 1,8% SSF's medlemmer pli 60 plus Yatetagelse af interesser i mindretalsspørgsmål Aktiviteter inkl, personaleudgifter S:F og generalsel<rctariatet varctaget via et bredt kontaktarbejde i samatbejcle med relevante fc,reninger ')g.partiet Sldslcsligs \/tlgerforening intetc-sser i zz irdratalttpø rgvnå l. Det or-erotclnedc mål cr, ger'rcm fi)lkeligt arbejde og kultur og mindrctalspolitisk indfl,vdclse, al srkle det clansl<e mindretal,rp,.-"1" ramme bctingclser. SSIis _kontnktarbcjde tctter sig selvsagt ind cftet skiftendc behov og mulighedet for optimal indfll,delse og {,lder i alt ca. 5 pct. af SSFs budgct.

7 Lrrl-t t- L " Lr!--r L l- l: -_t tr tr trr--f, l_ t trtlj 1_. LT,!.-- 1_rrtr-, r---lt 1_.---- t_ r---! Ḷ -- Lr---t Lr-t Opgavet - -:---:--:--: i. 1. L hn\tltns l)orq Slcsvis-Holstcn I Slcs\ig-Holsten er SSF aktor på den mrn drctals- og grænsc, landspolitishc scene..\ktør overfor amtet, landsregeringen og landdagen samt I)ialoglorumNorden (DfN). +. i. i F r, rburd\plen I{or.rtaktarbejde i sam arbejde med SSW ovctfor forbundsrcge ringcn og fcrrbundsda gcn. i\hti\. i kontakt udr-alget og mindre talsrådet. +. -i.+. Europa IiU F-\r og kontahtat bejde )ctsonaleudgiftcr J.3.6. Srrm Resultatkrav Resultatmål Vægt i pct. l)leje og udrihlc kontakten til rclevante Kontakt og intercsser-aretagelse. NlindretalspoLitisk konference på danske folketrngspo)i Christiansborg i forbindelse med tikere og beslutningstagcte det danske ltu formandskab for i ministerierne ste halvår on-r tclevantc Svdslesvigsporqsmå1. Pcrsonaleudgifter Sum varetagelse af interesser i mindretalsspørgsmål Åktii' i r-aretagclse af mindretalssporgsmel, herundet genetable ring af ligestilling. l}rdrage t udr.ikling af det grænseoverskridende samar bejdc samtidtg mcd at fastholde mindretallcts særlige nationale status. Deltagelse i den almene samfundspolitiske debat. Iigestilling. I{ontakterbe jdc ovcrfor forbunds regetingen og lorbundsdagen. Nlndrctalspolitrskc moder/konferencer. Lldvikling af dialogforum i Euto pr-pell,rmtnrer.:nrkc dcn pol riske og erkonomiske Lgcstrllng af nationale mir.rdtctal i fluropa. Deltage i FLIL\I- I{ongtes NIoder, seminarer om eutopæisk r nin J re r r lsp olir ij<, heru nder crfa ringernc fra det dansk ttske græn seland. 31. januet 2012 Sags nr (rK.391 1,4 nio J,l oo 4,,5% La-t Lr-".t Lr--I 4.4. Administrative indsatsområdet Aktiviteter inkl. personaleudgifter

8 31. janurr 2012 Sags nt K.391 L; fl ri--rll l_ fl ri_d L: r.-.l i_d ri-d) L* E-rI ṯ -rj a4 L* trtrr'-lt Lp_l l*. E+ l-_ D-l l-l LGlr E;l l_a l- Opgaver Resultatkrav Resultatmål Vægt i pct Rogholdetiet, cefltralkxrtoteket, copr' & layout, recep rion, oldfruc, rcngo-,\dministation og sen-icering. Ådministrations og okonomistv ring Personalcudgiller -1.-i..1. Lobende dlft e jcndomme Sum Personaleud!.ifter 12,1 'Å Fi jcndomsfon altrung. SSF driver i alt 51 cjcndomme,/ forsamlhgshuse, 32 bt gmnget (inkl. Danevirke Nluseurn og lcjrskolcn Skipperhusct 'I'Øntung), 1 4 stiftelser (ældrcboliger) og 10,-{ 0 o 19 fon-altede bt'5yrnger (ejes af Skolefoterungen). Der findes 129 lejere. Der cr ansat 16 l-iceværtet på deltid. Sum administtative indsatsområder 32,5% : '::l tolge af brugeraftaler med Skolclorcningen om brugen af Skoleforcningens ejendommc, påhviler j.: :SF rr irnansiere drift, vcdligcholdelse og tenoi'cring Aldre områder Opgaver Resultatkmv Resultatmål Yægt i pct. l.,i. L Okonorni, Iiontingentandele til l.nn'eltninq og mdgrr-nrng i,rn,rltnir]g distrihternc. 'Iilskud til t sluttcdc foreningct (andel af 15,0 "/u b er.illingcn fta landet Slesr.ig Holstcn). Lldgiftcr i forbindelsc med Interreg. '\ndrc udgifter.

9 -.)t Ḻ u --) tt L' rj, L* ---.) bl_ ṟ-rl L: r,-rl L: rrl 5. Bevilling, resultawurdeting, regnskabsaflæggelse 31. jenlrer 2012 Sags nr K Bevilling Si'dslesvigudr-alget y<ler i2012 t Svdslesr.igsk Fotening et grundtrlskud fra l.iinisteriet for Børn og Un derrisning på i alt Udbetaling Trlskuddet ti Sldslesvrgsk Forening afholdes af \ 20.8,1.01.'filskud til l)anske I{ulrurelle aalipgender I Sr drles.. iø. Srdslesligsk Forening modtager tilskuddet i 12lige stote månedlige rater, der udbetalcs forud Ikrafttrædelse -\tialen træder i kraft den 1. larrtat 2012 og lobct indtil den 31. decembet 2012, hvor altalen ophorcr medmindre andet aftales. Eftcr cnighed mcllem aftaleparterne kan dcr justetes i aftalens opgaver i afta lepenodcn. ff. Sldslesviglor-ens \ 21 hat Svdslcsvigsk Forcning phgt ti1 at indbetcttc opståede ændringer r dens r-irkc, der har bendning for, om stotten anr.cndcs, ellct vil blive anr.endt, til fcrrmålet, trl S,vdsle-.ri-uJr rlgct oe underr i.ning-ministcrrn. Lrtr-rJ Ej t Olerordnet gæ1der det endvidctc, at dc opstillede resultatkrav og resultatmål tager udgangspunkt i hele S'. dslesr-igsk Forcnings vuke, og er således ikke alene bascrct på den med Svdslesvigudvalget xftålte r.r'illir.rgsran-rt.r.re. Som folge clcraf vil cvt. tndringet i den okonomiske ramme have indflvdclse på gta cer rf mrlopfi ldeise. 5.J. Resultan-urdedng og opføkning 1..:; : t r i:i t:i -t1 tt-ttlrakrat, ry ntå/ S..:.,esr-r5k Forcning skal for 2012 til Sydslesvigudvalgct og Nlinisteriet for Børn og Llnden-ismng ud -:::tide og iiemscndc cn rirsrapport, her-under et åtsrcgrskab samt et revisionsprotokolat, med oplys alaaer om nlskuddet fta Nlinistetiet for Børn og Llndervisnir.rgs anvendclse senest den 1. juni 2013 i ::el-rold til ',tekudlurvl.;a om regn-rkab.far, reisiar tj'og indluttniry aj oplysni4qer fra forcnirqqer oq orqana: ioner ":. :...ii r ttodl,rye r Ii /t'k -l)u Sltds/e.vigrdu/qet". trrre--.1 l- >4 l_ r--a t- E l-_ >I LEl L^ l--- D,-. Lj) Il t- \Iilisteriet fot Born og [..ndewisning afgir-er en opfolgringsrapport til Sydslesvigudvalget om de mod t:ignc lrsrapporter med cn vurdering af, om driftstilskuddct cr anr,-endt i ovcrcnsstemmelse med udval gets afgorelse, jf. Svdslcsvrglor.ens \ 19. l)cn samlede målopfr,lclelse drøftes på ct årligt mode mellem Svdslcsvigudvalget og Svdslesr.tgsk Fotemnq. I)roftelsen tager særlig sigte på r-urderingen af opfyldclscn afresultatkrav, hvor målopfi'ldelsen bcror på en konkrct,rg/eller en skonsmæssig vurderir.rg. Hdltrirlis.tL/tu.r Son.r lcd i Sydslesvigudvalgcts tilsvn skal Sl.dslesr.igsk Forcning derudovct aflcvete en halvårsstatus, som skal l'æte Sydslcsr.igudr.dget i hændc scncst d. 15. juji Denne halvårsstatus sl<el indeholde en fore lobig afrapportedng på de opstillede må samt på foreningens r.irhe gcnerelt.

10 31. jantl 2072 Sags nr K.391 Bekraltel:e aj iganguo rend? dktitit Endvidere skal Sydslesvtgsk Forening senest to uger fotud fot hver tilskudsudbetalrng t Sydslesvrgudvalgets sekletariat ftemsende en bekræftelse på, at aktiviteten fortsat er i oyerensstemmelse med de i aftalen indeholdte må1, og resultatkrav, jfl Sydslesviglovens $ 12 stk Genforhandling Genfothandling af aftalen kan finde sted ved væsentlige ændringer af det grundlag hvorpå kontrakten et lndgået, når det foreligger væsenthg misligholdelse fia en af aftalepartetne og i øvrigt når parterne er enige herom, jf. Sydslesviglovens bestemmelser herom Regnskab og tevision Årsrapport og tevisionsprotokolat skal være forsynet med bestytelsens onginale underskrifter. Årsrappotten udarbejdes i henhold t:7 "bekendtgore/se on regl!kdb for, rcision af og indhentnng af oplningerfrajar eringer og argani.ralioner m.t., ler modtager tiltkud.fra S1d:lengudaulge t" 5.7. Misligholdelse/opfølgning Svdslesvigudvalget kan ttæffe afgørelse om tilskud helt eller delvrs tilbageholdes, ji Sydslesvrglovens \ 20 stk i Sydslesviglo Opsigelse Opsigelse i fotbindelse med misligholdelse af kontrakten kan ske med henvisning trl \ ven. Den 11. febrrrar 2012 for Sydslesvigudvalget b *-^- \-r-l s I -.,-l Dieter I{iissner Formrnd for Sydslesvrgsk l- orenirg 10

Resultataftale mellem Flensborg Avis og Sydslesvigudvalget 2012

Resultataftale mellem Flensborg Avis og Sydslesvigudvalget 2012 Resultataftale mellem Flensborg Avis og Sydslesvigudvalget 2012 Resultataftale 2012 mellem Flensborg Avis AG og Sydslesvigudvalget 1 1. Indledning Denne resultataftale er indgået mellem Sydslesvigudvalget

Læs mere

Mandag, den 25. februar 2013 ~ SSF. Sydslesvigsk Forening. Sydslesvigsk Forening e. V.

Mandag, den 25. februar 2013 ~ SSF. Sydslesvigsk Forening. Sydslesvigsk Forening e. V. Mandag, den 25. februar 2013 ~ SSF Sydslesvigsk Forening Sydslesvigsk Forening e. V. Revideret regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uaffiængige revisors påtegning 4 Regnskabs-

Læs mere

Resultataftale mellem Grænseforeningen og Sydslesvigudvalget 2013

Resultataftale mellem Grænseforeningen og Sydslesvigudvalget 2013 Sydslesvigudvalget c/o Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5590 E-mail: sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslevigudvalget.dk Resultataftale mellem Grænseforeningen

Læs mere

SydSLeSvigSK FORening PROTOKOL. SydSleSvigSk ForeningS 33. landsmøde 14. november 2009 i HuSum

SydSLeSvigSK FORening PROTOKOL. SydSleSvigSk ForeningS 33. landsmøde 14. november 2009 i HuSum SydSLeSvigSK FORening 2009 2009 PROTOKOL SydSleSvigSk ForeningS 33. landsmøde 14. november 2009 i HuSum Protokol over Sydslesvigsk Forenings Landsmøde den 14. november 2009 på Husumhus i Husum 1 Dagsorden:

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Vejledning til lov om seniorjob

Vejledning til lov om seniorjob Page 1 of 7 VEJ nr 9071 af 27/02/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 13-03-2008 Beskæftigelsesministeriet Den fulde tekst Vejledning til lov om seniorjob Indholdsfortegnelse: Indledning Kapitel 1. Lovens

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 i sag nr. A2009.0136: Landsorganisationen i Danmark for HK/Privat (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Landbrugsrådgivning Syd I/S (advokat Jens Lund Mosbæk) Dommere:

Læs mere

Foreningen Team Teatret (herefter kaldt teatret) Herning Kommune(herefter kaldt kommunen) For perioden 1.1.2012 31.12.2015

Foreningen Team Teatret (herefter kaldt teatret) Herning Kommune(herefter kaldt kommunen) For perioden 1.1.2012 31.12.2015 Herning Kommune(herefter kaldt kommunen) For perioden 1.1.2012 31.12.2015 Og Foreningen Team Teatret (herefter kaldt teatret) S!de i a 7 Egnsteateraftale mellem Foreningen Team Teatret og Herning Kommune

Læs mere

RESULTATKONTRAKT 2010 MELLEM BEREDSKABSFORBUNDET OG BEREDSKABSSTYRELSEN

RESULTATKONTRAKT 2010 MELLEM BEREDSKABSFORBUNDET OG BEREDSKABSSTYRELSEN MELLEM BEREDSKABSFORBUNDET OG BEREDSKABSSTYRELSEN Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 1.1. Præsentation af mission, vision og strategiske indsatsområder 1 1.1.1. Beredskabsforbundets mission 1 1.1.2. Beredskabsforbundets

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Dansk Amatørmusik

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Dansk Amatørmusik RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for DAM 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Dansk Amatørmusik (DAM). DAM er en selvejende institution,

Læs mere

Samarbejdsaftale 2013

Samarbejdsaftale 2013 Samarbejdsaftale 2013 - om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Mellem Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Center for

Læs mere

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale BILAG 1 Miljøkontrollen UDKAST Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro Mellem og er indgået følgende Københavns Kommune Miljø- og Forsyningsforvaltningen

Læs mere

Vejledningsmøde for revisorer om regler for driftstilskud December 2014

Vejledningsmøde for revisorer om regler for driftstilskud December 2014 Vejledningsmøde for revisorer om regler for driftstilskud December 2014 v. Specialkonsulent i DUFs tipsadministration Jakob Harbo Kastrup Dagsorden Tilskudsordningerne Uddrag fra revisionsbekendtgørelsen

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter

Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter 1 af 9 18-06-2012 10:56 Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter Rådsmødet den 25. august 1999 1. Resumé Forsikringsselskabernes Service Organisation (FSO) har anmeldt foreningens vedtægter

Læs mere

Statsrevisorerne 2011-12 Beretning nr. 17 Beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren Offentligt 17/2011

Statsrevisorerne 2011-12 Beretning nr. 17 Beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren Offentligt 17/2011 Statsrevisorerne 2011-12 Beretning nr. 17 Beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren Offentligt 17/2011 Beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren 17/2011 Beretning om aktiviteter

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N D AG SORDEN 2013 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 30-08-2013 Tidspunkt: 10:00 Sted: Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006, med de ændringer, der

Læs mere

Produktionsskoleforeningen, september 2014

Produktionsskoleforeningen, september 2014 1 Produktionsskoleforeningen, september 2014 Samarbejdsaftale om Udbud af kombineret ungdomsuddannelse mellem [.] (tovholderinstitutionen), [.], [.], [.], [.] og [.] DECENTRALT STYRET MODEL Foreløbigt

Læs mere

Danmarks fjerde rapport. i henhold til. den europæiske pagt om. regionale sprog eller mindretalssprog

Danmarks fjerde rapport. i henhold til. den europæiske pagt om. regionale sprog eller mindretalssprog Danmarks fjerde rapport i henhold til den europæiske pagt om regionale sprog eller mindretalssprog Marts 2014 1 Indledning Danmark ratificerede den 8. september 2000 den europæiske pagt om regionale sprog

Læs mere

Fremsat den 11. april 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag. til

Fremsat den 11. april 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag. til Lovforslag nr. L 151 Folketinget 2011-12 Fremsat den 11. april 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om sygedagpenge,

Læs mere

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet Energistyrelsen, Green Labs DK-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 August 2011 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 906 af 26. september 2005 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der

Læs mere

Aftale om Et Nyt Socialtilsyn

Aftale om Et Nyt Socialtilsyn Aftale om Et Nyt Socialtilsyn Når samfundet påtager sig et ansvar for at støtte udsatte børn og voksne eller borgere med handicap, har vi også en særlig forpligtelse til at sikre, at disse børn, unge og

Læs mere

TILSKUDSregLer TILSKUDSbeKenDTgøreLSe bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 revisionsbekendtgørelse bekendtgørelse nr. 1753 af 21.

TILSKUDSregLer TILSKUDSbeKenDTgøreLSe bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 revisionsbekendtgørelse bekendtgørelse nr. 1753 af 21. // TILSKUDSregler tilskudsbekendtgørelse Bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 om ydelse af tilskud til samfundsengagerende og foreningsengagerende ungdomsorganisationer samt retningslinjer for initiativstøtte

Læs mere

Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og Statsforvaltningen 2015

Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og Statsforvaltningen 2015 Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og Statsforvaltningen 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 1. Strategiske mål... 5 Mål 1.1 Fokus på borgertilfredshed...

Læs mere

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 1 of 34 27/09/2010 10:54 Oversigt (indholdsfortegnelse) LBK nr 1428 af 14/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 23-12-2009 Beskæftigelsesministeriet Vis mere... Kapitel 1 Formål Kapitel 2 Målgrupper,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 25 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om Økonomi- og Erhvervsministeriets engagement i de internationale investeringsbanker. August 2007

Beretning til Statsrevisorerne om Økonomi- og Erhvervsministeriets engagement i de internationale investeringsbanker. August 2007 Beretning til Statsrevisorerne om Økonomi- og Erhvervsministeriets engagement i de internationale investeringsbanker August 2007 BERETNING OM ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIETS ENGAGEMENT I DE INTERNATIONALE

Læs mere

Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægt for Professionshøjskolen UCC Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Professionshøjskolen UCC er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Københavns Kommune

Læs mere