IC U DVALCET. ffi SSF

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IC U DVALCET. ffi SSF"

Transkript

1 IC U DVALCET ffi # SSF

2 rr 31. jan,;,tt 2012 Sags nr K.391 Resultataftale 2012 mellem Sydslesvigsk Forening og Sydslesvigudvalget

3 -->t! Ḻ--.1 uliljj l-- rlri L^ r=4' L^ il il ttr-i 1. Indledning Denne resultataftale er :indgået mellcm Sl,dslesvigudvalget og Sycislesvigsk Forening (SSF). 31. j.rnrur 2012 Sags nr K.391 Re-suitataftalen omfatter Sydslesvigsk Forcnings r.irke i periodcn 1. januat ,31,. deccmber 2012, it-..i 5 stk. 2 i Lov om Sl.dslesvigudvalgct og tilskudsotdninget på unden'isningsministercns område for det danskc mrndretal i Svdslestig. I aftalen cr dct fotmuleret konklete resr-rltatl<rav for Svdslesvigsk Forening baserct på virksomhedcns egne fotmulerede formål og må1sætnhgcr. Sr.dslesvigudr-algets driftstilshud udgeir sammen rrcd forenhgcns or.rige indtægter den økonotniskc ramme inden for hvilken SSF skal opfi'lde rcsultntaftalen. Rcsultataftalen indgås med dct fonnål at udbrede l<cndskabet tr1 Sydslesr-igsk Forenings r.irke og for at silre, at prioriteringcn a[ tilskuddet fta Svdslesvigudvalget sker på et så oplvst gr-undlag som muligt. Ifolge Lor- om Srdslesvigudvalget og tilskudsordningcr på unden'isningsministerens område for det danske mir.rdretal i Sydslcsvig har Svdslcsvrgsk Irorenhg alene driftsansvarct lcrt egen virksomhcd. r-.d r--1, r-.4 r-rl r--ll - r--{ --t r-t L_ L_ r--tl t_ )-1 rṟ -a l_ r-j l-- r--i l_ =-, rr--l ilr 2. Ptæsentation af Sydslesvigsk Forening 2.1. Baggrund Sr dslesligsk Forening, rncd hovedsæde i Flensborg på Dansk Gcneralsekrctariat, er det danske mindre i.rls kulrurelle hovcdorganisation i Sr,dslesvig. Forenhgcn har hen vcd rncdlcmmer (inhl. l.rusirlndsmedlcmmer) fordelt o\.er 8 amter med tilknvttede sekretatiater. SSF bcskæftiger 39 lastansatte rirtd:rrbejderc (en 3/.1 stilling ct vakant). SSF har 24 tilsluttede organisationct med ca mcdlem rncr oq samatbejder med Friisk Foriining, dcr har omkling (r00 medlemmcr, og har som lrovedopgave -ri rore en indsats for at be\-are og udviklc dct ftisiske sprog og c1t frisisk identitet Organisation SSF' s tolkelige organisation består af fcrlgende vedtægtsbester-nte organer: o Landsmodet o Hovedstltelse og forrctningsudvalg. 8 amtsst\ relser og 83 distrihtsbestl telscr. Teatcr- og koncertudvalg, kultutudvelg og årsmodeudvalg r,\rhgt r-algmøde med dc tilsluttede organisationer 2.3. Historie Slesr-igsk Forcning blev stiftct den 26. )uni 192t).I 194(r bls. foreningcns nar.n ændrct tr1 Svdstcsvtgsk Forening. Fotcningen {ih stor be$'dring, da clen samordnede og r-idercfore det danske arbejde cftcr atltemningsnederlaget i Indril 19'18, hvor Svdslcsvigsk \'ælgcrforening bler-stiftet, var SSF også ansvarlig for mhdretallets politiske aktiviteter. I tider.t undcr nazismen ver taltige svdslcsr.igere udsat for overgteb. I sidste fase af 2. \rerdcnskrig var foreningcns arbejde næsten lammct, men da et folkcligt rore satte ind eftet tog aktivitcten.re et markant ops\.ing. Nlcdicmstallet gik kaftrgt frem og toppede i 19,18 med ca Sy'dslesvigsh Forenings mcdlemstal har igcnnen-r længete tid r-ætct konstant med en sr.ag stigrhg.

4 31. januat 2012 Sags rr { SSF's forrnål og mission Foreningcns fotmål er o Åt udbrcde og picje det danske sprog, at værne om og fremme dansk og nordisk kultur, at driyc folkeligt dansh virke i Sydslesvig - herunder udføre socialt og humaniiært arbejde, at oge forståelsen lor det danske mindretal, den sydslcsr.igske hjemstar-n og dcns særpræg og stvrke sammenholdet blandt medlcmmernc. SSF's oyerordnede mission et ' Åt sikre dct danskc nrindrctals eksistcnsvilkir og fremme danskheden i Sydslcsvig, bundet ild i ct aktivt og konstrrrktivt samatbejde på tværs af det dansk tyske grænseland Nøgletal :U i 2.:, ). TT tilskuddet fra den danske stat ( Dntisdlskud \nlæq\rilskud Projekrul.kuJ' I alt I Lovcn trådte i kflft 1. eau) Dansk Generalsekretariat 3, Økonomi Til losnlng af opgavcporteføljen eksklusiv anlægstilskud havdc Syclslesvigsk Fotcnrng i 2010 rndtægter for i alt h,uro, ji tebel 3.1. hemnder:

5 Lrl-r t- 31. jlnuar 2012 Sags nr. 0ttli.76l{ Konkrete mål for foreningens arbeide i 2012 O t,: tl rd n c / tt å/url tt i n p \Icd udgangspunkt i fotcningcns formålsparagraf og mission er SSF's akrivitetsmål og lorenrngspolitrskc rnilsætning fordelt på te sojler:. Iilrlturylejc- og formidling o Humanitært og socialt erbejdc. \'areragclse af interesser i mindretalssporgsmål 4.1. Kultutpleie og formidling Aktiviteter inkl. personaleudgifter t_ rt Opgaver Resultatkrav Resultatmål Vægt i -1. l. l. I eater og kon,.\ tholdelse af vokscn pct. 24 fotcstillinger certudr-alget og familieteatcr Danske fcaterforcningers Tcaterfcstir-al 2012,\fholdelsc af borneteatef 80 forestillinger r\fholdelse af koncertct mcd Sonder)r llands S v n-r fonio rke s tc t -. l.l. kulrurudr alset FagJig og okonomisk stotte til arntctne, di sttilitcrne og andrc samarbcjdspartnere i forbindelsc rned kultur-ellc ahtir.iteter og ar -. i.-1. \rsmodeud- \ l:tel \mternes ri]-. kucl Danevirke \Iuseum Ianllemcntet Planlægge og organise re mindrct lets adigc kulrut- og mindret;rls politrskc manifestation i hele S1'clslesvig rncd besog af ofhcielle gæ stcr og samarbe jdspartnere fia Danmark.\ mts s ekretariaterne, tilskucl til amterne Nluseumsdrift og - udvikling. N{uscet tader oyer en permanent oldtidsud stllling om Danevirke, samt cn mindretxlsud- 15 yokscnkoncerter, 18 koncerter for sholeborn Ca. 15 honcetter 10 foredtag Stotte dl kulturaktiviteter i distrik tcf og amter. 3 friluftsmoder ned.10 eftcrmidd,rg.,'g lfienmoder mstl rrlt.re og ur.rderholdning -.\rntstilskud til 8 amter I{orselstilskud til amterncs mcd arbejderc T -dgrr r nl rg,,g -ikring,r f :rknlogi skc fund..\nerkenclelse som Lf NESCO vctdenshulturan-. Lobende samarbcjde med Nluscurr Søndcrjllland oe Sriltung Schlcs rvig Holstcir.ische l,andcsmuscen 1,1 oit 1,6 iit 3,0,t4 Lr-i.t

6 r-.r f:.11. januar 2012 Sags tr. 088.?6K.391 sttlling foreningsud r'l1iling -1.1.i. Pcrsonaleud qiitcr r\ssistere disttikter og amter, udr.ikle kulturaktrviicter og \.cnskabslorbindelser til Dan mark. Oph.sningsr.irks omhcd. Personaleudgifter Foreningskonsulcnt: Sg'rkc og fornv dct danske arbcjde i foreningcn og Svdslcsvig samt fotbir.rdelseslinjerne til l)anmark. )l o n L8. Pressearbejdc oe kommunikatiollsildsats Fotmtdlirg af n1'hedcr og bcgilenheder i Syd slesvig, samt udgivelsc af I{ONTÅI{I i Iilensborg lvis, Sum Sum Kulturpleie- og fotmidling Presseafdcling I{ontakt mm. Sq'tke SSFs intcrne og ekstcrne kommunikation på de t statcgiske og opefationellc plen. Øgct oplysningsvirksoml.red. 4,9 o/,' 46,2 o/, 1.2. Flumanitært og socialt afbejde :r'j:le:r iqsk Forenings humaritære og sociale arbejde loregår blandt andct i de mere cnd 50 clalskc r'i:'ljubber. dcr er fordelt over helc Svdslesr-ig. Dcrudovcr organisercs en lang række kulturellc aktivi- ::'-r. :,t1.n t-.eks. udflugtcr og fcrledrag. > ;: esr ig:k Forenirg dtir-er tillige-cr.r tække pensior.ristboligcr fordelt over iendsdclcn. I Flensborg filri'. -' 1-'.r::rrerha Bre rncr Stiltelsen" med 30 lejlighcder, "Nlargrethe Gården,, i Slcsr.ig har l6 lcjlighe- -r:. : l,-:emrbrdc er der 8 og i llendsborg 16 pensionistbohgci. Opgaler Resultatkrav Resultatmål Yægt i pct. -:.1. i. Der ].rumanitæ.\rrangerer kultur og Ugentlgc samværsaktir.itetcr. :. -:d!aiq samr-ærsaktivitctcr for Højskoleophold. 1,8% SSF's medlemmer pli 60 plus Yatetagelse af interesser i mindretalsspørgsmål Aktiviteter inkl, personaleudgifter S:F og generalsel<rctariatet varctaget via et bredt kontaktarbejde i samatbejcle med relevante fc,reninger ')g.partiet Sldslcsligs \/tlgerforening intetc-sser i zz irdratalttpø rgvnå l. Det or-erotclnedc mål cr, ger'rcm fi)lkeligt arbejde og kultur og mindrctalspolitisk indfl,vdclse, al srkle det clansl<e mindretal,rp,.-"1" ramme bctingclser. SSIis _kontnktarbcjde tctter sig selvsagt ind cftet skiftendc behov og mulighedet for optimal indfll,delse og {,lder i alt ca. 5 pct. af SSFs budgct.

7 Lrrl-t t- L " Lr!--r L l- l: -_t tr tr trr--f, l_ t trtlj 1_. LT,!.-- 1_rrtr-, r---lt 1_.---- t_ r---! Ḷ -- Lr---t Lr-t Opgavet - -:---:--:--: i. 1. L hn\tltns l)orq Slcsvis-Holstcn I Slcs\ig-Holsten er SSF aktor på den mrn drctals- og grænsc, landspolitishc scene..\ktør overfor amtet, landsregeringen og landdagen samt I)ialoglorumNorden (DfN). +. i. i F r, rburd\plen I{or.rtaktarbejde i sam arbejde med SSW ovctfor forbundsrcge ringcn og fcrrbundsda gcn. i\hti\. i kontakt udr-alget og mindre talsrådet. +. -i.+. Europa IiU F-\r og kontahtat bejde )ctsonaleudgiftcr J.3.6. Srrm Resultatkrav Resultatmål Vægt i pct. l)leje og udrihlc kontakten til rclevante Kontakt og intercsser-aretagelse. NlindretalspoLitisk konference på danske folketrngspo)i Christiansborg i forbindelse med tikere og beslutningstagcte det danske ltu formandskab for i ministerierne ste halvår on-r tclevantc Svdslesvigsporqsmå1. Pcrsonaleudgifter Sum varetagelse af interesser i mindretalsspørgsmål Åktii' i r-aretagclse af mindretalssporgsmel, herundet genetable ring af ligestilling. l}rdrage t udr.ikling af det grænseoverskridende samar bejdc samtidtg mcd at fastholde mindretallcts særlige nationale status. Deltagelse i den almene samfundspolitiske debat. Iigestilling. I{ontakterbe jdc ovcrfor forbunds regetingen og lorbundsdagen. Nlndrctalspolitrskc moder/konferencer. Lldvikling af dialogforum i Euto pr-pell,rmtnrer.:nrkc dcn pol riske og erkonomiske Lgcstrllng af nationale mir.rdtctal i fluropa. Deltage i FLIL\I- I{ongtes NIoder, seminarer om eutopæisk r nin J re r r lsp olir ij<, heru nder crfa ringernc fra det dansk ttske græn seland. 31. januet 2012 Sags nr (rK.391 1,4 nio J,l oo 4,,5% La-t Lr-".t Lr--I 4.4. Administrative indsatsområdet Aktiviteter inkl. personaleudgifter

8 31. janurr 2012 Sags nt K.391 L; fl ri--rll l_ fl ri_d L: r.-.l i_d ri-d) L* E-rI ṯ -rj a4 L* trtrr'-lt Lp_l l*. E+ l-_ D-l l-l LGlr E;l l_a l- Opgaver Resultatkrav Resultatmål Vægt i pct Rogholdetiet, cefltralkxrtoteket, copr' & layout, recep rion, oldfruc, rcngo-,\dministation og sen-icering. Ådministrations og okonomistv ring Personalcudgiller -1.-i..1. Lobende dlft e jcndomme Sum Personaleud!.ifter 12,1 'Å Fi jcndomsfon altrung. SSF driver i alt 51 cjcndomme,/ forsamlhgshuse, 32 bt gmnget (inkl. Danevirke Nluseurn og lcjrskolcn Skipperhusct 'I'Øntung), 1 4 stiftelser (ældrcboliger) og 10,-{ 0 o 19 fon-altede bt'5yrnger (ejes af Skolefoterungen). Der findes 129 lejere. Der cr ansat 16 l-iceværtet på deltid. Sum administtative indsatsområder 32,5% : '::l tolge af brugeraftaler med Skolclorcningen om brugen af Skoleforcningens ejendommc, påhviler j.: :SF rr irnansiere drift, vcdligcholdelse og tenoi'cring Aldre områder Opgaver Resultatkmv Resultatmål Yægt i pct. l.,i. L Okonorni, Iiontingentandele til l.nn'eltninq og mdgrr-nrng i,rn,rltnir]g distrihternc. 'Iilskud til t sluttcdc foreningct (andel af 15,0 "/u b er.illingcn fta landet Slesr.ig Holstcn). Lldgiftcr i forbindelsc med Interreg. '\ndrc udgifter.

9 -.)t Ḻ u --) tt L' rj, L* ---.) bl_ ṟ-rl L: r,-rl L: rrl 5. Bevilling, resultawurdeting, regnskabsaflæggelse 31. jenlrer 2012 Sags nr K Bevilling Si'dslesvigudr-alget y<ler i2012 t Svdslesr.igsk Fotening et grundtrlskud fra l.iinisteriet for Børn og Un derrisning på i alt Udbetaling Trlskuddet ti Sldslesvrgsk Forening afholdes af \ 20.8,1.01.'filskud til l)anske I{ulrurelle aalipgender I Sr drles.. iø. Srdslesligsk Forening modtager tilskuddet i 12lige stote månedlige rater, der udbetalcs forud Ikrafttrædelse -\tialen træder i kraft den 1. larrtat 2012 og lobct indtil den 31. decembet 2012, hvor altalen ophorcr medmindre andet aftales. Eftcr cnighed mcllem aftaleparterne kan dcr justetes i aftalens opgaver i afta lepenodcn. ff. Sldslesviglor-ens \ 21 hat Svdslcsvigsk Forcning phgt ti1 at indbetcttc opståede ændringer r dens r-irkc, der har bendning for, om stotten anr.cndcs, ellct vil blive anr.endt, til fcrrmålet, trl S,vdsle-.ri-uJr rlgct oe underr i.ning-ministcrrn. Lrtr-rJ Ej t Olerordnet gæ1der det endvidctc, at dc opstillede resultatkrav og resultatmål tager udgangspunkt i hele S'. dslesr-igsk Forcnings vuke, og er således ikke alene bascrct på den med Svdslesvigudvalget xftålte r.r'illir.rgsran-rt.r.re. Som folge clcraf vil cvt. tndringet i den okonomiske ramme have indflvdclse på gta cer rf mrlopfi ldeise. 5.J. Resultan-urdedng og opføkning 1..:; : t r i:i t:i -t1 tt-ttlrakrat, ry ntå/ S..:.,esr-r5k Forcning skal for 2012 til Sydslesvigudvalgct og Nlinisteriet for Børn og Llnden-ismng ud -:::tide og iiemscndc cn rirsrapport, her-under et åtsrcgrskab samt et revisionsprotokolat, med oplys alaaer om nlskuddet fta Nlinistetiet for Børn og Llndervisnir.rgs anvendclse senest den 1. juni 2013 i ::el-rold til ',tekudlurvl.;a om regn-rkab.far, reisiar tj'og indluttniry aj oplysni4qer fra forcnirqqer oq orqana: ioner ":. :...ii r ttodl,rye r Ii /t'k -l)u Sltds/e.vigrdu/qet". trrre--.1 l- >4 l_ r--a t- E l-_ >I LEl L^ l--- D,-. Lj) Il t- \Iilisteriet fot Born og [..ndewisning afgir-er en opfolgringsrapport til Sydslesvigudvalget om de mod t:ignc lrsrapporter med cn vurdering af, om driftstilskuddct cr anr,-endt i ovcrcnsstemmelse med udval gets afgorelse, jf. Svdslcsvrglor.ens \ 19. l)cn samlede målopfr,lclelse drøftes på ct årligt mode mellem Svdslcsvigudvalget og Svdslesr.tgsk Fotemnq. I)roftelsen tager særlig sigte på r-urderingen af opfyldclscn afresultatkrav, hvor målopfi'ldelsen bcror på en konkrct,rg/eller en skonsmæssig vurderir.rg. Hdltrirlis.tL/tu.r Son.r lcd i Sydslesvigudvalgcts tilsvn skal Sl.dslesr.igsk Forcning derudovct aflcvete en halvårsstatus, som skal l'æte Sydslcsr.igudr.dget i hændc scncst d. 15. juji Denne halvårsstatus sl<el indeholde en fore lobig afrapportedng på de opstillede må samt på foreningens r.irhe gcnerelt.

10 31. jantl 2072 Sags nr K.391 Bekraltel:e aj iganguo rend? dktitit Endvidere skal Sydslesvtgsk Forening senest to uger fotud fot hver tilskudsudbetalrng t Sydslesvrgudvalgets sekletariat ftemsende en bekræftelse på, at aktiviteten fortsat er i oyerensstemmelse med de i aftalen indeholdte må1, og resultatkrav, jfl Sydslesviglovens $ 12 stk Genforhandling Genfothandling af aftalen kan finde sted ved væsentlige ændringer af det grundlag hvorpå kontrakten et lndgået, når det foreligger væsenthg misligholdelse fia en af aftalepartetne og i øvrigt når parterne er enige herom, jf. Sydslesviglovens bestemmelser herom Regnskab og tevision Årsrapport og tevisionsprotokolat skal være forsynet med bestytelsens onginale underskrifter. Årsrappotten udarbejdes i henhold t:7 "bekendtgore/se on regl!kdb for, rcision af og indhentnng af oplningerfrajar eringer og argani.ralioner m.t., ler modtager tiltkud.fra S1d:lengudaulge t" 5.7. Misligholdelse/opfølgning Svdslesvigudvalget kan ttæffe afgørelse om tilskud helt eller delvrs tilbageholdes, ji Sydslesvrglovens \ 20 stk i Sydslesviglo Opsigelse Opsigelse i fotbindelse med misligholdelse af kontrakten kan ske med henvisning trl \ ven. Den 11. febrrrar 2012 for Sydslesvigudvalget b *-^- \-r-l s I -.,-l Dieter I{iissner Formrnd for Sydslesvrgsk l- orenirg 10

Resultataftale mellem Sydslesvigsk Forening (SSF) og Sydslesvigudvalget 2014

Resultataftale mellem Sydslesvigsk Forening (SSF) og Sydslesvigudvalget 2014 Resultataftale mellem Sydslesvigsk Forening (SSF) og Sydslesvigudvalget 2014 Resultataftale 2014 mellem Sydslesvigsk Forening og Sydslesvigudvalget 1. Indledning Denne resultataftale er indgået mellem

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

Resultataftale mellem Flensborg Avis og Sydslesvigudvalget 2012

Resultataftale mellem Flensborg Avis og Sydslesvigudvalget 2012 Resultataftale mellem Flensborg Avis og Sydslesvigudvalget 2012 Resultataftale 2012 mellem Flensborg Avis AG og Sydslesvigudvalget 1 1. Indledning Denne resultataftale er indgået mellem Sydslesvigudvalget

Læs mere

Resultataftale mellem Flensborg Avis og Sydslesvigudvalget 2014

Resultataftale mellem Flensborg Avis og Sydslesvigudvalget 2014 Resultataftale mellem Flensborg Avis og Sydslesvigudvalget 2014 Resultataftale 2014 mellem Flensborg Avis AG og Sydslesvigudvalget 1. Indledning Denne resultataftale er indgået mellem Sydslesvigudvalget

Læs mere

I;r'"ff:#, 031206 il? ffi; il;r'"ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt.

I;r'ff:#, 031206 il? ffi; il;r'ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt. En tur itivoli Julie inviterer pd sin l6 Ars i-odselsdag sin soster C'harlotte pd 11 Ar en tur itrvoli. Dc bor i Nastvcd og skal kore med to_r:et 1il Kobenhavn og tilbage. Julie kigger pa Rc'jseplanen.

Læs mere

ORDIIUER GENERALFORSAMLING

ORDIIUER GENERALFORSAMLING Grundejerfrengen 18 Naesby Strand Til grundejerfrengens medlemmer; N^sby Strand, den 8. juli 2012. Hermed dkaldes til RIIUR GNRALFRSAMLING Lrdag den 28. juli 2012 kl. 16.00 i teltet a Grassgangen 11. Husk

Læs mere

Kapitel 9: Budgetter. b faldt ligele- )gnes som en :n at reducelstimer. lutningen af iveauet, selv ergenbruget i 1993.

Kapitel 9: Budgetter. b faldt ligele- )gnes som en :n at reducelstimer. lutningen af iveauet, selv ergenbruget i 1993. I b faldt ligele- )gnes som en :n at reducelstimer. lutningen af iveauet, selv ergenbruget i 1993. Man To (442-100) rn i 1996 og ucerer ravab skal ses pi le 5.:ngde. Kapitel 9: Budgetter I modsretning

Læs mere

4. N r Jnft t r ^ B t r v l.,.,.,,... d ^ n r n n r ^ ". L r. ^ ^ d t N rff lff b r ft r n ll r b r f vtt H nv d 2 ttt r r. x D f d n T d f r d n l d d tr nt z, fhv l V nn n ttn dd l d t h lv ^ d d n H

Læs mere

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4.

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4. Nørrebro tirsdag den22. februar 20ll Andelsboligforeningen Bgegade 14-16 indkalder til ekstraordinær generalforsamling torsdag den 3. marts 20ll kl. 19:00. Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7 Dagsorden:

Læs mere

Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 ENDELIGT SKØDE. Lind & Risør A/S Erik Husfeldts Vej 9 2630 Taastrup

Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 ENDELIGT SKØDE. Lind & Risør A/S Erik Husfeldts Vej 9 2630 Taastrup ".r* t!',, {.1 f. l, l'"': ' 'l; i lf? ta Advokataktieselskab Hesteskoenl.Postboks29.2880Bagsværd.tlt:44442500.fax:4444388e lf?, Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 J.nr.: 209001 CVR nr.: 17 38 25 94 Matr.nr.:

Læs mere

Revision Næstved ÅRSREGNSKAB DEN SELVEJENDE INSTITUTION ISHØJTEATER. BRENTEDAIEN 8 TRIII\TEGILDE 2635 [S}]øJ. Registrerede Revisorer

Revision Næstved ÅRSREGNSKAB DEN SELVEJENDE INSTITUTION ISHØJTEATER. BRENTEDAIEN 8 TRIII\TEGILDE 2635 [S}]øJ. Registrerede Revisorer Revision Næstved Registrerede Revisorer Stig Henrikson H.D. Donit Vibeke Jensen Vagn Karlshøj Petersen ÅRSREGNSKAB 212 DEN SELVEJENDE INSTITUTION ISHØJTEATER BRENTEDAIEN 8 TRIII\TEGILDE 2635 [S}]øJ lvlessebuen

Læs mere

Fra Sydslesvigsekretariatet deltog Steffen Bang og Susan Parwini.

Fra Sydslesvigsekretariatet deltog Steffen Bang og Susan Parwini. Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Referat af ordinært møde den 30.

Læs mere

2]AS. Arsregnskab 2006. Danmarks-Samfundet. De$ ersregnskab indcholder 6 sider 07-1001ASL DOKH 1843006002.doc. Teleton 38183000

2]AS. Arsregnskab 2006. Danmarks-Samfundet. De$ ersregnskab indcholder 6 sider 07-1001ASL DOKH 1843006002.doc. Teleton 38183000 2]AS st'tsrllon*d Rdbion.trr.r@m.t b AUOIT Teleton 38183 Danmarks-Samfundet Arsregnskab 26 De$ ersregnskab indcholder 6 sider 7-11ASL DOKH 184362.doc Donho.IssatuIundet ArsreErskab 26 Indhold Pitegninger

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

konfliktløsning i sager angående ny/lokal løndannelse

konfliktløsning i sager angående ny/lokal løndannelse retningsorden for paritetiske nævn vedrørende konfliktløsning i sager angående ny/lokal løndannelse I-{en'ed fastsættes forretnìngsorden [or de 8 paritetisl(e lliì:\ n (fjævn) i henholcl til bestemr elserne

Læs mere

- Alt stål varmforzinkes.

- Alt stål varmforzinkes. JENS.PETER MADSEN ApS RAOOIVCruDE INGENIØRER?m GENEREL NOTE: Udførelse - Konsekvensklasse CC2. - Udførelsesklasse EXC2. - Alle mål skal kontrolleres på stedet og præcis placering af spær skal fastlægges

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

Folketingets formand Mogens Lykketoft Ved friluftsmødet i Flensborg Søndag den 25. maj 2014 kl. 14.15

Folketingets formand Mogens Lykketoft Ved friluftsmødet i Flensborg Søndag den 25. maj 2014 kl. 14.15 1 Må tidligst offentliggøres, når talen er holdt Det talte ord gælder Folketingets formand Mogens Lykketoft Ved friluftsmødet i Flensborg Søndag den 25. maj 2014 kl. 14.15 Kære venner Jeg er stolt over

Læs mere

Bnt. - Alt stål varmfor inkes.

Bnt. - Alt stål varmfor inkes. JENS.PETER MADSEN ApS RAOOIVE IDE INGENIØRER Bnt GENEREL NOTE: Udførelse - Konsekvensklasse CC2. - Udførelsesklasse EXC2. - Alle mål skal kontrolleres på stedet og præcis placering af spær skal fastlægges

Læs mere

Mandag, den 25. februar 2013 ~ SSF. Sydslesvigsk Forening. Sydslesvigsk Forening e. V.

Mandag, den 25. februar 2013 ~ SSF. Sydslesvigsk Forening. Sydslesvigsk Forening e. V. Mandag, den 25. februar 2013 ~ SSF Sydslesvigsk Forening Sydslesvigsk Forening e. V. Revideret regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uaffiængige revisors påtegning 4 Regnskabs-

Læs mere

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015 Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets

Læs mere

Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (2/2013)

Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (2/2013) Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (2/2013) Protokol over Møde i Det Sydslesvigske Samråd mandag den 15. april 2013 kl. 18.30 på Flensborghus Til stede: Dieter Paul Küssner, Steen Schröder, Jens A.

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD

Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD 16 EKSTRA SOCIAL PAS PÅ NÅR DU NY BOG RÅDGIVERE 4 SKIFTER JOB 16 OM RØDDERNE 8 KONFLIKTEN OM GADERUMMET Konflikten mellem

Læs mere

._1ê-.rZ NOTAT. Politik for ferie og fridage i departementet. Ledelsen lægger desuden vægt på, at al optjent ferie og frihed afholdes løbende.

._1ê-.rZ NOTAT. Politik for ferie og fridage i departementet. Ledelsen lægger desuden vægt på, at al optjent ferie og frihed afholdes løbende. en._1ê-.rz NI N I S T II I I NOTAT Politik for ferie og fridage i departementet li orrnalet med denne politik er at sikre, at medarbejderne fir holdt den ferie, de er berettiget til, su de kan koble af

Læs mere

FRIIS. Årsregnskab for 2012. Fredensborg Roklub Sørupvej 6 3480 Fredensborg. CVIt.nr.: 66 7179 59. Ki!

FRIIS. Årsregnskab for 2012. Fredensborg Roklub Sørupvej 6 3480 Fredensborg. CVIt.nr.: 66 7179 59. Ki! d.i:,:\ Ki! FRIIS Helsingorsgade 21 Postbok: 183.J4 t{illerod Telefor, 48 25 i? S$ irlefax 48 26 94 l iriisrcvisronra rn,r i Lcii.: Fredensborg Roklub Sørupvej 6 348 Fredensborg Årsregnskab for 212 CVIt.nr.:

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

Thermografirapport. Bjeld & l.auridsen Thcrmografi A/S Karetmagervej 7A 7000 Fredericia. Udarbejdet af

Thermografirapport. Bjeld & l.auridsen Thcrmografi A/S Karetmagervej 7A 7000 Fredericia. Udarbejdet af Thermografirapport 2010 I l:i le7 Udarbejdet af Bjeld & l.auridsen Thcrmografi A/S Karetmagervej 7A 7000 Fredericia Tlf.: 76 20 75 15-36 16 83 44 www. tr.jeld-lauridsen. dk rd Undersøgdsessted: Thorsager

Læs mere

-1- ,j\ \ t)t l sbr;1 lt,l r)jr.f \ l\(, \ -\t. t N ir,..-ri- \ t L,.r \ Rl)l \

-1- ,j\ \ t)t l sbr;1 lt,l r)jr.f \ l\(, \ -\t. t N ir,..-ri- \ t L,.r \ Rl)l \ ,j\ \ t)t l sbr;1 lt,l r)jr.f \ l\(, \ -\t. t N ir,..-ri- \ t L,.r \ Rl)l \ 7. apnl2008 NynnossREv NR.28 Bestynelsesmøde den 31. marts 2008. Dom i sagen om grundforureningen Retten i Sønderborg har den

Læs mere

SydSLeSvigSK FORening PROTOKOL. SydSleSvigSk ForeningS 33. landsmøde 14. november 2009 i HuSum

SydSLeSvigSK FORening PROTOKOL. SydSleSvigSk ForeningS 33. landsmøde 14. november 2009 i HuSum SydSLeSvigSK FORening 2009 2009 PROTOKOL SydSleSvigSk ForeningS 33. landsmøde 14. november 2009 i HuSum Protokol over Sydslesvigsk Forenings Landsmøde den 14. november 2009 på Husumhus i Husum 1 Dagsorden:

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Augustenborg Hallerne Aktivitets- og Kulturcenter

Augustenborg Hallerne Aktivitets- og Kulturcenter Sønderjyl ands Revision Augustenborg Hallerne Aktivitets- og Kulturcenter Årsregnskab 2013 D.r u lirtrs!! rsr.r kr.,m! l^.tgnrtrb 1. jrrur ir. Bsr)relse o-{ den dasliee kdelse hr! drss ddo athsr ia.!snskabcrlor

Læs mere

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre Overførsel til udlandet Opbygning af kontonumre Andorra Ingen fælles kontostruktur ADXXBBBBBBBBCCCCCCCCCCCC landekoden AD Australien Ingen fælles kontostruktur AUNNNNNN N = BSB Code: Altid 6 cifre Belgien

Læs mere

Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud

Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber for projekttilskud under Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Instruksen

Læs mere

31. musikdramatik - eller

31. musikdramatik - eller eller primært for p 2007. Aftalen gælder for perioden 1. januar 2012 december 2015. 31. Aftaleperiode, aftaleformål og lovgrundlag Den Ny Opera og Esbjerg Kommune. Egnsteateraftale mellem det musikdramatiske

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Resultataftale 2012. for. Fyens Stift

Resultataftale 2012. for. Fyens Stift Resultataftale 2012 for Fyens Stift 1. Præsentation 1.1. Det formelle grundlag for stiftsadministrationens virke Denne aftale vedrører Fyens Stiftsadministrations opgavevaretagelse. Stiftsadministrationen

Læs mere

Indkaldelse)til)ordinær)generalforsamling)i) Grundejerforeningen)Vejlbyparken)

Indkaldelse)til)ordinær)generalforsamling)i) Grundejerforeningen)Vejlbyparken) Risskovden25.februar2013 Indkaldelse)til)ordinær)generalforsamling)i) Grundejerforeningen)Vejlbyparken) Tirsdagden19.martskl.19:00iBlokB sfestsalikælderen,skejbygårdsvej36. Dagsorden* 1) Valgafdirigent.

Læs mere

00924.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00. Fredningen vedrører: Gedebjerg. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet

00924.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00. Fredningen vedrører: Gedebjerg. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet 00924.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00 Fredningen vedrører: Gedebjerg Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 08-12-1944 Fredningsnævnet 26-05-1944 Kendelser Deklarationer OVER

Læs mere

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01771.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05 Fredningen vedrører: Rørdal Kirke Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-12-1951 08-01-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen Jesper Christensen som drankerkongen Kaj med barnebarnet Jonas (Marius Sonne Janischefska) i Bænken (Per Fly, 2000). Foto: Ole Kragh-Jacobsen. Zentropa Entertainments. Fra slot til skrot Fremstillinger

Læs mere

f,å,wæ. Ledelsesberetning -/{. \ Hoved- og nøgletal '&* 2001 { 2006 Artal årselever i regnskabsåret: 2t l0 t4 l8 t4 l8 l7,6

f,å,wæ. Ledelsesberetning -/{. \ Hoved- og nøgletal '&* 2001 { 2006 Artal årselever i regnskabsåret: 2t l0 t4 l8 t4 l8 l7,6 Prins Henriks Skole (Lycde Francøis de Copenhtgue) Årsrapport for 10 Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal tkr. 10 0 '&* f,å,wæ. -/{. \ "&" 01 { 06 Artal årselever i regnskabsåret: Folkeskolen Skolefritidsordningen

Læs mere

'"/edtægter for. Navn, hjemsted og formål. Medtemmerne og disses forhold til foreningen. Foreningens navn er "Parcelforeningen Nordstranden".

'/edtægter for. Navn, hjemsted og formål. Medtemmerne og disses forhold til foreningen. Foreningens navn er Parcelforeningen Nordstranden. '"/edtægter for " Parcelforeningen Nordstranden" Navn, hjemsted og formål s1 Foreningens navn er "Parcelforeningen Nordstranden". s2 Foreningens hjemsted er Horsens Kommune under Horsens ret, der er foreningens

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Egnsteateraftale mellem

Egnsteateraftale mellem Egnsteateraftale mellem Carte Blanche, Egnsteater i Viborg (herefter teatret) Og Viborg Kommune (herefter kommunen) For perioden 01.01.2014 31.12.2017 Aftalen er indgået i henhold til Bekendtgørelse om

Læs mere

Holbæk Teater Vimmelskaftet 27 4300 Holbæk 59 43 17 77 infohet.dk Selvejende institution

Holbæk Teater Vimmelskaftet 27 4300 Holbæk 59 43 17 77 infohet.dk Selvejende institution Formand Egnsteateraftale mellem Holbæk Teater og Holbæk Kommune 2013- Holbæk * Kommune Kontraktindehaver: Navn og adresse Ejerforhold Holbæk Teaters tegningsberettigede person(er) Holbæk Teaters vedtægter

Læs mere

EJERFORENINGEN LINDEVANG 7 EO

EJERFORENINGEN LINDEVANG 7 EO Ejerfrenlngen Lindevang 7e EJERFRENINGEN LINEVANG 7 E RESULTATPGRELSE FR 1. JUL1214-3. JUNI 215 G BALANCE PR. 3. JUNI 215-1- Ejerfrenlngen Lindevang 7e INHL SF RTEGNELSE Resultatpgrelse, driftsregnskab...

Læs mere

Resultataftale mellem Dansk Skoleforening for Sydslesvig og Sydslesvigudvalget 2012

Resultataftale mellem Dansk Skoleforening for Sydslesvig og Sydslesvigudvalget 2012 Resultataftale mellem Dansk Skoleforening for Sydslesvig og Sydslesvigudvalget 2012 Resultataftale 2012 mellem Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.v. og Sydslesvigudvalget 1. Indledning Denne resultataftale

Læs mere

Vedtegt for: Foreningen til Markedsforing

Vedtegt for: Foreningen til Markedsforing Vedtegt for: Foreningen til Markedsforing af Bsrnefamilieturismen i Svddanmark $ 1. Navn Foreningens navn er "Foreningen til Markedsforing af Bomefamilieturismen i Syddanmark", i forkortet form FOMARS.

Læs mere

Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (4/2014-2)

Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (4/2014-2) Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (4/2014-2) Resumé af Møde i Det Sydslesvigske Samråd onsdag den 3. september 2014 kl. 18.30 på Flensborghus Til stede: Afbud: Gæster: Referent: Jon Hardon Hansen,

Læs mere

Den Selvejende Institution [Jlstruphallerne CVR-nr. 53 417310

Den Selvejende Institution [Jlstruphallerne CVR-nr. 53 417310 IOIST&JENSEN AS STATSAUTORISEREDE REVISORER Torvegade 1 845 Hammel Telefon 86 96 91 Telefax 86 96 96 5 CVRnr. 76 48 73 16 wwwkvistjensen.dk hammel@kvistjensen. dk Den Selvejende Institution [Jlstruphallerne

Læs mere

-ws w. \ F",-=-ffi \ Designerparret Andrea og Rasmus Larsson dyrker en f unky sommerhusstil med en f usion

-ws w. \ F,-=-ffi \ Designerparret Andrea og Rasmus Larsson dyrker en f unky sommerhusstil med en f usion '::.:i::-,t4ir F",-=-ffi :...':4:). : i::ril 'l :l:ld ii: i.'ir [ :::::.t:. 'L ṭ 1',*: -ws w ::-.i:::a::::* Designerparret Andrea og Rasmus Larsson dyrker en f unky sommerhusstil med en f usion af designikoner,

Læs mere

02043.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02043.01. Fredningen vedrører: Næs Stubhave. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

02043.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02043.01. Fredningen vedrører: Næs Stubhave. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02043.01 Afgørelser - Reg. nr.: 02043.01 Fredningen vedrører: Næs Stubhave e Domme Taksations kom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 13-05-1953 DEKLARATIONER>

Læs mere

Virksomheder i netværk - en genvej til viden

Virksomheder i netværk - en genvej til viden Virksomheder i netværk - en genvej til viden - erfaringer fra Industriens Viden- & Kompetencecenter i Kronjylland Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Udgivet af Randers Erhvervs- & Udviklingsråd, 2002. Tekster:

Læs mere

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 mellem Helsingør Kommune og den selvejende institution HamletScenen Aftalen er indgået i henhold til lovbekendtgørelse nr. 1003 af 29. november 2003, som

Læs mere

Bewiston 2lOO. ÅRSRAPPoRT ANDELSBOLIGFORENINGI,N PETER FABERS GADD 5. 19. VÆJENDOMSADMINISTRATIONEN V/ RøRBECK & SAUCANT Dantes Plads I

Bewiston 2lOO. ÅRSRAPPoRT ANDELSBOLIGFORENINGI,N PETER FABERS GADD 5. 19. VÆJENDOMSADMINISTRATIONEN V/ RøRBECK & SAUCANT Dantes Plads I å. Bewiston 2lOO Statsautorlsef ede revisorer Blarne N. Hansen Benny Jensen Kurt Lægård østerbrogade 62 21 København ø Te eion: 3526 52a Teleiax: 3526 529 ÅRSRAPPoRT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2OO7 ANDELSBOLIGFORENINGI,N

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

lag Deklaration Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup '.4071 r47l Registreringsafgift kr. I.400,00 John Beliggende: Ved Soen 3 3210 Vejby

lag Deklaration Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup '.4071 r47l Registreringsafgift kr. I.400,00 John Beliggende: Ved Soen 3 3210 Vejby lag e g GEl.{FAftT??6rJ87 ]1 ut:r8u. rlr1?1 3u. 11.3ij'l:, f ft 1., 4r.t[t t liu f" Registreringsafgift kr..400,00 Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup Beliggende: Ved Sen 3 3210 Vejby Deklaratin Jhn '.4071

Læs mere

AF 631-32. 30 u,att AF631. 'gtatt AF 632

AF 631-32. 30 u,att AF631. 'gtatt AF 632 AF 631-32 30 u,att AF631 * 10 'gtatt AF 632 TEKNISKE DATA AF 63I: Arbejdsspandlng max: Arbejdsspanding min: Stromforbrug ed 30 watt: Stromforbfug i tomgang: Udgangseffekt ed 3.2 ohm: HOj ttalerimpedans

Læs mere

Kriegers Flak Idefasen - Projektområde. Oversigt over detailkort

Kriegers Flak Idefasen - Projektområde. Oversigt over detailkort Kort nr. 1 Kort nr. 2 Kort nr. 3 Kort nr. 4 Kort nr. 5 Kort nr. 6 Kort nr. 7 Kort nr. 8 Kort nr. 9 Kort nr. 1 Kort nr. 11 i 1. offentlighedsfase (). Kort nr. 12 Kilometers 1 -. Oversigt over detailkort

Læs mere

Vejledning. ril. lerprogram - EDB. Opma

Vejledning. ril. lerprogram - EDB. Opma Opma Vejledning ril o lerprogram - EDB Oprettelse af regnskab Det er let at ïa adgangtil den elektroniske udgave af opmålerprogrammet. Du skal ind på forbundets hjemmeside www.blikroer.dk På siden skal

Læs mere

Tekni opl nger ent opl nger behør

Tekni opl nger ent opl nger behør VI GTI GI NFORMATI ON D mæ m æ æ m m æ mm m M m mæ æ æ mm K EJ ENDOMSMÆGLERENSOPL YSNI NGTI LPARTERNE E m mæ m mæ m m J N M m mæ m J N H m mæ æ m m æ æ æ m m æ m J N H V m K U 7 B 6 8 7 A F I NANSI ERI

Læs mere

Landsformandens skriftlige beretning og organisationsberetning 2014

Landsformandens skriftlige beretning og organisationsberetning 2014 Sydslesvigsk Vælgerforening - Landsformanden og landssekretariatet - Landsformandens skriftlige beretning SSWs landsmøde 20. september 2014 i Husumhus, Neustadt 95, Husum For os i Sydslesvig. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fra mod hinanden til med hinanden - den dansk-tyske mindretalsmodel

Fra mod hinanden til med hinanden - den dansk-tyske mindretalsmodel Henrik Becker-Christensen Tale ved FUEV Kongres 2014 Fra mod hinanden til med hinanden - den dansk-tyske mindretalsmodel Mine damer og herrer. Kære kongresdeltagere. Jeg skal overbringe jer en hilsen fra

Læs mere

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en.

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en. 01544.09 Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09 Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke I. Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

SydSleSvigSk Forening. Protokol SydSleSvigSk ForeningS 34. landsmøde 6. november 2010 i HuSum

SydSleSvigSk Forening. Protokol SydSleSvigSk ForeningS 34. landsmøde 6. november 2010 i HuSum SydSleSvigSk Forening 2010 2010 Protokol SydSleSvigSk ForeningS 34. landsmøde 6. november 2010 i HuSum Protokol over Sydslesvigsk Forenings Landsmøde den 6. november 2010 på Husumhus i Husum 1 Dagsorden:

Læs mere

STANDARDKONTRAKT. Kontrakt. Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader. mellem. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

STANDARDKONTRAKT. Kontrakt. Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader. mellem. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter STANDARDKONTRAKT Kontrakt om Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader mellem Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og NN 1. PARTERNE Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel

Læs mere

Fredningsdeklaration

Fredningsdeklaration 02048.21 Afgørelser - Reg. nr.: 02048.21 Fredningen vedrører: Hammer Kirke Domme la ksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 24-09-1953 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

YouSee Plus. ... få mere ud af dit tv '73, November 2oo9. ffitn. Kabel-tv - Bredbånd - Telefoni

YouSee Plus. ... få mere ud af dit tv '73, November 2oo9. ffitn. Kabel-tv - Bredbånd - Telefoni YuSee Plus... få mere ud af dit tv Nvember 29 '73, fn ffitn,@ Kabel-tv - Bredbånd - Telefni E Følg striberne g p frdelene ved Yu Med Kabel-tv fra YuSee kan du få meget mere dag. Med YuSee Plus kan du se

Læs mere

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Overenskomsten indgås mellem [DRIFTSOVERENSKOMSTPART] og VUC Storstrøm om ordblindeundervisning for voksne. I denne overenskomst forstås ved:

Læs mere

Resultataftale 2011 for Århus Stift

Resultataftale 2011 for Århus Stift Resultataftale 2011 for Århus Stift 1. Præsentation 1.1 Det formelle grundlag for stiftsadministrationens virke Denne aftale vedrører Århus Stiftsadministrations opgavevaretagelse. Stiftsadministrationen

Læs mere

rersyning BORNHOLMS Årsberetning 2014 Program for intern overvågning Bornholm Vand AIS Cvr. Nr. 3158 2083 April 2015 Program for intern oven ågning

rersyning BORNHOLMS Årsberetning 2014 Program for intern overvågning Bornholm Vand AIS Cvr. Nr. 3158 2083 April 2015 Program for intern oven ågning April 2015 Program for intern oven ågning Cvr. Nr. 3158 2083 Bornholm Vand AIS Program for intern overvågning Årsberetning 2014 rersyning BORNHOLMS i Indledning 2 2 Ledelseserklæring 3 Indhold Bornhol,,,s

Læs mere

spå, at økonomien i dag, i morgen og i fremtiden fortsat vil være det største diskussionsemne.

spå, at økonomien i dag, i morgen og i fremtiden fortsat vil være det største diskussionsemne. Efterårstanker Af Frode Sørensen Forhenværende folketingsmedlem, medlem af Slesvig-Ligaens bestyrelse & 6-mandsudvalget vedr. Sydslesvig Over alt i verden, hvor der som i Sønderjylland i 1920 bliver ændret

Læs mere

BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017

BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017 Til SYDDJURS KOMMUNE Hovedgaden 77 8410 RØNDE Maria Liv Morin Aarhus d.22-12-2014 Sagsnummer:1667 Kære Maria Liv Morin BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017 Aarhus 2017 har nu holdt møde med alle de strategiske

Læs mere

Ringsted Vand A/S. CEWTfRHOusE(æPERS (I. til åbningsbalance fòr Ringsted Vand. er kun indikativ og vil blive korrigeret.

Ringsted Vand A/S. CEWTfRHOusE(æPERS (I. til åbningsbalance fòr Ringsted Vand. er kun indikativ og vil blive korrigeret. til åbningsbalance fòr Ringsted Vand er kun indikativ og vil blive korrigeret CEWTfRHOusE(æPERS (I P ricewa te rli li u secoo pers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Straiidvejen 44 2900 Hellerup Telefon

Læs mere

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer PROGRAM Madhus i Vanløse mad og arkitektur som sociale generatorer s t e d: fra grænser til potentielle De lange og brede veje som skærer Vanløse op, gør det svært at opleve byen på en subjektiv måde.

Læs mere

!"#$% $& $ $&" ' $ '( " )& $% * %+$& )&" $&, +-$&+ % $+$&+ $%%. /0123 1 4 5 6 78 9:;: ? @ 1 A B10? C C0DEF D G7 H=I8 G7II78 J7: G= : K 7 I I77 77 77 I 77II 7 7 7: ; 7 I 7 I I 7< 7 I 7 7 7 I= 78 II77

Læs mere

Retningslinier for tilskudsforvaltning

Retningslinier for tilskudsforvaltning Bilag 7 Retningslinier for tilskudsforvaltning Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med private organisationers forvaltning af tilskud til enkeltprojekter mv. i udviklingslande

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Må tidligst offentliggøres, når talen er holdt Det talte ord gælder. Find Sydslesvig. Tak for invitationen...

Må tidligst offentliggøres, når talen er holdt Det talte ord gælder. Find Sydslesvig. Tak for invitationen... Må tidligst offentliggøres, når talen er holdt Det talte ord gælder Første næstformand for SSF og formand for SSF s Årsmødeudvalg Gitte Hougård-Werner Ved årsmødet fredag den 19. juni 2015 På Kaj Munk-Skolen,

Læs mere

METTE LAURITZEN STEEN L. FREDERIKSEN

METTE LAURITZEN STEEN L. FREDERIKSEN METTE LAURITZEN STEEN L. FREDERIKSEN ADVOKAT (H) ADVOKAT NYBROGADE 26 2 1203 KØBENHAVN K TLF 33 91 44 66 FAX 33 91 64 66 GIRO 617 5600 V E D T Æ G T E R for Opholdsstedet "Lille Valbygård" (selvejende

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden

Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden I medfør af 10, 11, stk. 1, nr. 5-6, 12, 15, stk. 1, 17, stk. 2, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 560 af 17. juni

Læs mere

GRÆNSEFORENINGENS SENDEMANDSMØDE 17. APRIL 2010

GRÆNSEFORENINGENS SENDEMANDSMØDE 17. APRIL 2010 GRÆNSEFORENINGENS SENDEMANDSMØDE 17. APRIL 2010 Mundtlig beretning. Kære sendemænd uanset køn. Kære medlemmer af Grænseforeningen. Kære samarbejdspartnere og gæster fra begge sider af grænsen. I forbindelse

Læs mere

Oplæg om DUFs InitiativStøtte. 21. Januar 2014 V. Konsulent Jakob Harbo Kastrup

Oplæg om DUFs InitiativStøtte. 21. Januar 2014 V. Konsulent Jakob Harbo Kastrup Oplæg om DUFs InitiativStøtte 21. Januar 2014 V. Konsulent Jakob Harbo Kastrup Kort om DUF DUF er en service- og interesseorganisation for 70 ungdomsorganisationer. DUF fremmer unges deltagelse i foreningslivet

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Doc Id nr.: 115416 Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Denne vejledning omhandler de pligter et menighedsråd har som arbejdsgiver

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

Dato.24. Februar 2015 Blad nr. 2oL. Beslutning

Dato.24. Februar 2015 Blad nr. 2oL. Beslutning Dato.24. Februar 2015 Blad nr. 2oL Afbud: llse B. Jacobsen, Helle H. Poulsen og Annette Brylle Hansen 4 t. 2. Godkendelse af dagsorden Siden sidst. blev godkendt efter at datoen blev rettet til tirsdag

Læs mere

PROGRAM. 10 aftner med historier, film og masser af musik. www.gladsaxejazzklub.dk. September-november 2014

PROGRAM. 10 aftner med historier, film og masser af musik. www.gladsaxejazzklub.dk. September-november 2014 RORM 10 f h, f f u p- 2014 www.xzzu. Ih 3 F 4 w zz w 5 D zz Eup 6 F w p 7 w O D 8 c Cph 9 F f u 10 D zz u 11 Jzz 12 100 zz 13 Jzz 14 T Jzz 15 p Jzz f, h fu p zz h, u u. M upu u, f 100 uf, zz, u f 21. hu

Læs mere

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale BILAG 1 Miljøkontrollen UDKAST Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro Mellem og er indgået følgende Københavns Kommune Miljø- og Forsyningsforvaltningen

Læs mere

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN 1. Aftaleparter Den selvejende institution HamletScenen (herefter kaldt teatret) Kronborg 13 3000 Helsingør CVR: 31 36 05 87 Og Helsingør Kommune (herefter kaldt kommunen)

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S..

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Edition S 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. Edition S er en selvejende institution,

Læs mere

sx. Eoreni.nge,,*,'".,,,ffien.,lYSTRUPsKov,,S1angerup.

sx. Eoreni.nge,,*,'.,,,ffien.,lYSTRUPsKov,,S1angerup. 6,f.t-6å,JO& { s-t}e 1/u.a LOVE FOR st.k- 1. stk.2. stk. 3- stk.4. stk.7- stk.?. tk. 3- stk.1. stk. 2- srk 3- sx. Eoreni.nge,,*,'".,,,ffien.,lYSTRUPsKov,,S1angerup. Foreningens hjemsted er slangerup, og

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

HOVEDAFTALE. ok-l l BEM/ERKNINGER: $ 1. SAMARBEJDE OG ORGANISATIONSFRIHED MAS KINMESTRENES FORENING KONSTRUKTØRFORENINGEN

HOVEDAFTALE. ok-l l BEM/ERKNINGER: $ 1. SAMARBEJDE OG ORGANISATIONSFRIHED MAS KINMESTRENES FORENING KONSTRUKTØRFORENINGEN 33.18.2 Side REGONERNES LØNNNGS- OG TAKSTNÆVN MAS KNMESTRENES FORENNG KONSTRUKTØRFORENNGEN HOVEDAFTALE mellem Regionernes LØnnings- og Takstnævn og Maskinmestrenes Forening og KonstruktØrforeni n gen.

Læs mere

Transporter Strømskema nr. 105 / 1

Transporter Strømskema nr. 105 / 1 Side 1 af 13 Transporter Strømskema nr. 105 / 1 Komfortsystem, uden elektrisk rudeoptræk Sidespejl, kan opvarmes og indstilles elektrisk Tyverialarm med kabineovervågning Centrallås med fjernbetjening

Læs mere

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT KORKONKURRENCE Det Kongelige Operakor 1. ALT 15. august 2015 73 Tempo giusto ( = 4) (Koret kommer nærmere. Under den følgende Lovsang fyldes Huset af festklædte Mænd 59 og Kvinder. Tilsidst

Læs mere

~. I STATSADVOKATEN. Bestyrelsen og direktionen før BGBAIS Deco: - 1 OKT. Z014 Marlealystvej 53 7800 Skive

~. I STATSADVOKATEN. Bestyrelsen og direktionen før BGBAIS Deco: - 1 OKT. Z014 Marlealystvej 53 7800 Skive ~. I STATSADVOKATEN Bestyrelsen og direktionen før BGBAIS Deco: - 1 OKT. Z014 Marlealystvej 53 7800 Skive J.nr.; S0K-9l2SO OOOJ4-11 S0K-912S0 00042-l I Saasbchandler: LNI SH\TSADVOKATEN FOR SÆRLIG ØKONOMISK

Læs mere