Kongeørnen i Århus amt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kongeørnen i Århus amt"

Transkript

1 Kongeørnen i Århus amt Jørgen Terp Laursen INDLEDNING. Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling i Århus amt har i en snes år foretaget årlige indsamlinger af fugleiagttagelser fra amtet. Materialet, der er publiceret i lokalrapporter, antages nu så omfangsrigt, at der er grundlag for også at beskrive de sjældnere arters forekomst. Til denne gruppe hører ørnene. Det er de færreste, der har været så heldige at have set en ørn i Danmark, der absolut er en stor naturoplevelse. Blandt andet derfor vil der i nærværende og i kommende artikler i Gejrfuglen blive givet svar på, hvor og hvornår chancerne er størst for at se ørne i Østjylland. Blandt ørnene er det Kongeørn og Havørn, der hyppigst gæster Danmark. Det er også disse to ørnearter, der er lettest at kende i felten. Øvrige ørnearter er alle vanskelige at identificere og har derfor - ikke mindst hos DOFs Sjældenhedsudvalg (SU) - voldt store problemer. For at imødegå misforståelser omkring aldersangivelser af ørne i almindelighed og for Kongeørn i særdeleshed, som det kommer til udtryk i lokal-rapporter m.m., skal forholdet indledningsvis kort omtales. ALDERSBESTEMMELSE. Den hidtidige brug af fagudtryk til aldersbestemmelse af rovfugle har til tider skabt mere forvirring end afklaring. For nogle rovfuglearter som f.eks. Kongeørn er det endda problematisk at anvende flere af de benyttede aldersangivelser. Det synes specielt vanskeligt at angive korrekt alder for Kongeørn i mellemdragt, hvor der i flæng er anvendt betegnelserne imm., 3-4 årig eller subad. Langt mere enkelt og rigtigt er SU's foreskrifter, der angiver alder i kalenderår. Eksempelvis en fugl set i 1. kalenderår som 1k, i 2.år som 2k o.s.v. Fig. 1. Kongeørn i sin anden dragt (2K). Efter Tjernbjerg Det er vanskeligt at aldersbestemme Kongeørn. Tidligere var man af den opfattelse, at form og størrelsen af det lyse felt på de unge Kongeørne (se illustrationerne) var en alderskarakter. Tjernberg (1988) har indgående behandlet emnet, og konkluderer bl.a., at en Kongeørn normalt har mindst 6 forskellige dragter, inden den er fuldt udfarvet. Han nævner endvidere, at

2 det ikke er muligt med sikkerhce at afgøre, om en Kongeørn er 1, 2 eller 3 år. gammel på grundlag af, hvor lys fjerdragten er, fordi de individuelle variationer er meget store. En fire år gammel Kongeørn kan f.eks, have en dragt, med karakterer fra 4 aldre! (Se også Malling Olsen 1992). Fig. 2. Kongeørn i Århus amt med angivelse af trækretning for nogle af observationerne. Formodede gengangere er ikke angivet. Åben cirkel = første halvår, udfyldt cirkel = andet halvår FOREKOMST I DANMARK. YNGLEFORHOLD. Collins (1877) angiver, at Kongeørnen skulle have ynglet i Silkeborgskovene; og bl.a. i 1850 nær Silkeborg, hvor parret og to unger blev skudt og udstoppet! Foruden dette er der enkelte andre beretninger om yngleangivelser i landet. Hverken Løppenthin (1967), eller andre, der bar beskæftiget sig med emnet, mener imidlertid, at Kongeørnen ikke har ynglet i Danmark med sikkerhed, men at der formentligt er tale om forveksling med Havørn. Manglende som-

3 merobservationer fra ældre tid og ingen oplysninger om ægkuld tyder ligeledes på, at arten ikke har ynglet i Danmark - i hvert fald næppe i de sidste 200 år. TRÆK- OG VINTERGÆST. Kongeørnen sås derimod i landet som en træk-og vintergæst. Skagen er stedet, hvor arten oftest ses på forårstræket i Danmark. Her er der iagttaget 3 ex. pr. år i perioden (Andersen 1985). Der har imidlertid nærmest været tale om en halvering af det årlige antal registreringer i Danmark i de senere år. Således angiver Christensen (1990) for hele landet 36 i gennemsnit i årene mod kun 19 i perioden Som vintergæst, i form at stationære fugle, er Kongeørnen meget sjælden, hvor arten hyppigst ses fra oktober/november til marts i et antal op til 2-4 fugle pr. år (Jørgensen 1989). Langt de fleste Kongeørne i Danmark overvintrer på Sjælland, hvor Tystrup-Bavelse søerne er det mest sikre sted al se arten (Jørgensen 1989), Det må antages primært at være svingninger i ynglebestanden i Skandinavien og fourageringsmulighederne, der afgør størrelsen af den danske vinterbestand og antal fugle, der ses på træk. Det kan ikke udelukkes, at i år med fødemangel i Skåne, hvor arten overvintrer i relalivt stort antal, også tvinger nogle Kongeørne til at søge til Danmark. Der synes dog ikke at være sammenhæng mellem størrelsen af den skånske vinterbestand og antal fugle set i Danmark (Holst 1990). Der er grund til at tro, at Kongeørnens primære jagtbytte her i landet er Hare. Det er da også karakteristisk, at arten især opsøger store åbne arealer nær større skove og søer, hvor den foruden byttedyr kan finde ro og hvilepladser. Men også strandenge og formentligt småøer, hvor fødeudbudet kan være stort som følge af en tæt bestand af Kanin eller Hare, kan være steder, hvor Kongeørnen overvintrer. FOREKOMST I ARHUS AMT. Om Kongeørnens forekomst før 1966 i Århus amt ved vi meget lidt. Jeg har kun kendskab til 3 iagttagelser, nemlig en i 1863 og i 1889 fra Midtjylland og en fra Norddjursland fra før Det må imidlertid antages, at arten - som i den øvrige del af landet - var ret almindelig her i 1800-lallet. Collins (1877) nævner, at arten "viser sig i Østjyllands skove og på Samsø, men er ikke så almindelig her som på øerne". Først med den øgede ornitologiske forskning fra midten af 1960'erne har vi fået et ret godt kendskab til Kongeørnens forekomst i amtet. I perioden er der 39 observationer fordelt på ca. 36 forskellige fugle, der er omtrent ligeligt fordelt i perioderne jan,-juni og juli-dec. (tabel 1), Det fremgår endvidere, at 27 af 35 Kongeørne er set i henholdsvis april-maj og okt.-nov,, men måske nok så overraskende, at blot 7 fugle er fra perioden dec.-marts. Antal iagttagelser pr. år har svinget en del. Nogle år er arten ikke set, men derimod 3 fugle i 1968 og i 1992 samt 4 i 1976 og I perioden er der således i gennemsnit set godt og vel en Kongeørn pr. år i Århus amt. Det er sjældent, at Kongeørn ses mere end et par dage på samme lokalitet. I modsætning til hos Havørn synes antal observationer pr. år ikke at være paåirket af vejrforholdene, eksempelvis kolde vintre. Det fremgår, at Kongeørnen endnu ikke har overvintret i Århus amt - nærmest kommer vi Rugård-området.

4 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Tabel 1. Månedsvis fordeling af Kongeørn i Århus amt Det bemærkes, at en undsluppen fangenskabsfugl er udeladt af materialel. Et Individ er angivet både i april og i maj måned i skemaet. ALDERSFORDELING. Føllgende aldersangivelser er på grundlag af de ældre feltbestemmelseskriterier jvf. ovenstående. I Århus amt er alder opgivet for 29 af de 35 observerede Kongeørne (tabel 2). De 23 Kongeørne (79%) var helt unge fugle (1-2k) og kun 2 fugle (ca.7%) er angivet i voksendragt. Jørgensen (1989) skriver: "De Kongeørne, der overvintrer på de mere eller mindre faste lokaliteter i Danmark, har alle været unge fugle (1-4k)". Til sammenligning udgør gamle Kongeørne i Skåne kun 3 pct, af de observerede fugle i vinterhalvåret (Gensbøl 1984). Det vil sige en aldersfordeling i amtet som ventet, om end en lille overvægt af ældre fugle. Tabel 2. Aldersfordeling af Kongeørn i Århus amt Geografisk fordeling og trækteori Fig. 1 viser Kongeørnens forekomst i Århus amt 1966 til Den geografiske fordeling er markant. Det iagttages, at 22 af de 35 observationer er gjort i de østlige dele af amtet (inkl. Samsø og Anholt). Når der blot er to observationer fra Midtjylland siden 1966, må det især tillægges, at området er særdeles skovrigt og stort set mangler store frie jagtarealer for arten, Tætheden af byttedyr er formentligt også relativt ringe i Midtjylland sammenlignet med den østlige del af amtet. Forklaringen på overvægten af Kongeørne i den østlige del af amtet skal givet søges i flere forhold. For det første de gode fourageringsmuligheder omkring godserne Katholm og Rugård samt ved Stubbe Sø. Dernæst at Gjerrild synes at være træksted for Kongeørn. Her er arten således set mindst 10 gange i perioden fordelt på mindst 8 forskellige fugle. En af Kongeørnene er imidlertid iagttaget i området til ind i maj måned. De forholdsvis mange observationer ved Gjerrild, skal også ses i sammenhang med, at det er en forårstæklokalitet, som hyppigt besøges af ornitologer og især i april/maj,

5 hvor de fleste Kongeørne trækker gennem Danmark til Skandinavien. Mulighederne for at se en ørn er derfor større ved Gjerrild end andre steder i amtet. Endvidere er der det forhold, at Kongeørne er "vandskrække" - forstået sådan, at de sjældent flyver over større havområder. Kongeørnene vil derfor ofte gøre flere trækforsøg over et længere tidsrum, muligvis fordi de er nord-østorienteret, men tvinges af de geografiske forhold til at trække mod nord til eksempelvis Skagen. Et lignende trækmønster er kendt for eksempelvis Musvåge på Nordøstdjursland. Det vil sige Kongeørne, der opgiver udtræk ved Gjerrild, vil flyve nordvest, vest eller mod syd langs Djurslands kyst og måske raste på ovennævnte optimale lokaliteter. Nogle fugle søger muligvis også længere mod syd, eksempelvis til Samsø. I 1992 havde vi i Østjylland lejlighed til at følge trækadfærd hos to Kongeørne, der tydeligt understøtter trækteorien. Fig. 3 viser trækforløbet hos de to unge Kongeørne agivet som henholdsvis (a) og (b) fugl. Den var vejret klart, temperaturen ca. 4 grader og vinden NNV 3-4. Forløbet tegnede sig således: En Kongeørn (a) trak N d kl ved Moesgård. Samme dag kl gjorde en {b) trækforsøg N og kl en (a) trak NV begge ved Gjerrild. Dagen efter, d iagttages (a) ved Skagen, hvor den frem til d gør flere trækforsøg. Fig. 3. Trækforløb hos to unge Kongeørne Fugl i foråret (b) opholder 1992 med sig angivelse på Djursland af formodede trækruter. G = Gjerrild Nordstrand. d Fig. 4. Kongeørne iagttaget ved Gjerrild frem til og især i perioden gør den flere trækforsøg ved Gjerrild. Den formentlig ældste fugl ses nederst Den ses (b) på Sydøsthelgenæs (45-50 km syd for Gjerrild, hvorfra den trækker over Dragsmur og videre NØ mod Mols Bjerge kl Omkring kl ses den igen ved Gjerrild Nordstrand. Kongeørnen ses d ved Hemmed Kær og d ved Løvenholm Skov. På grundlag af felttegning af fuglen på Djursland og foto taget ved Skagen så ses samme fugl d og frem til ved Skagen. Sidste observation er d ved Lund Fjord. Disse observationer viser, at Kongeørne under trækket kan aflægge betydelige afstande før de beslutter sig til at tække nordpå. Meget tyder på, at ikke alene Kongeørn, men også andre ørnearter ikke alene fra Gjerrild - men også fra del øvrige Østjylland, trækker langs Jyllands østkyst til Skagen. Dette forhold vil blive behandlet i en kommende artikel i Gejrfuglen, der især vedrører observationer af skrigeørne. KONKLUSION. Om Kongeørnens forekomst i Århus amt kan konkluderes, at der i gennemsnit ses et individ om året og oftest i de østlige kystområder, og specielt ved Gjerrild. Der er endnu ikke bevis for, at Kongeørnen har overvintret i Århus amt.

6 Fig. 5. I Danmark er det sjældent at iagttage flere Kongeørne sammen. Ovenstående observation fandt da også vej til avisernes forsider. Den ene af de tre fugle blev indfanget og bragt til Vejle Zoologisk Have. LITTERATUR. Andersen, T., (red.) 1985: Fugle i Skagen, - Rapport. Christensen, R., (red) 1990: Fugle i Danmark. - DOFT, 84. årg nr Collins, J., : Skandinaviens Fugle af Kjærbølling. 2. fulds. omarb. udg. Kjøbenhavn. Gensbøl, B., 1984: Rovfuglene i Europa, Nordafrika og Mellemøsten.- Gads forlag. Hoist, O., 1990: Ørnräkningen i Skåne januari Anser 29: Jørgensen, H.E., 1989: Danmarks Rovfugle en statusoversigt. - Frederikshus. Løppenthin, B., 1967: Danske ynglefugle i fortid og nutid. - Odense Universitetsforlag. Olsen Malling, K., 1992: Danmarks Fugle en oversigt. - DOF 1992, Bemærk Georg Guldvang har set en Kongeørn (alder ikke nærmere bestemt) ved Salten Langsø d FORFATTERENS ADRESSE: Engdalsvej 81B, 8220 Brabrand. DIGITALISERET AF ARBEJDSGRUPPEN FOR DANMARKS ROVFUGLE FEB.2010

Lærkefalken i Århus amt Historisk baggrund

Lærkefalken i Århus amt Historisk baggrund Lærkefalken i Århus amt Historisk baggrund Accipiter 1995-2 Af Jørgen Terp Laursen Indledning Igennem hele dette århundrede har Lærkefalken (Falco subbuteo) været en sjælden dansk ynglefugl, hvor der næppe

Læs mere

Nr. 1 marts 2006 34. årg. Søravnen DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ÅRHUS AMT. Rørhøgen i Århus Amt DOF 100 år!

Nr. 1 marts 2006 34. årg. Søravnen DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ÅRHUS AMT. Rørhøgen i Århus Amt DOF 100 år! Nr. 1 marts 2006 34. årg. Søravnen DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ÅRHUS AMT Rørhøgen i Århus Amt DOF 100 år! 1 Dansk Ornitologisk Forening Fuglenes Hus Vesterbrogade 138-140 1620 København

Læs mere

Fugle i Danmark 2007. Årsrapport over observationer meddelelse nr. 35 fra Rapportgruppen

Fugle i Danmark 2007. Årsrapport over observationer meddelelse nr. 35 fra Rapportgruppen Fugle i Danmark Årsrapport over observationer meddelelse nr. 35 fra Rapportgruppen Redigeret af Peter Lange og Jørgen Staarup Christensen Indledning Årsrapporten kan med denne udgivelse fejre jubilæum,

Læs mere

FUGLE I ØSTJYLLAND 2011 ISSN 1904-0288

FUGLE I ØSTJYLLAND 2011 ISSN 1904-0288 FUGLE I ØSTJYLLAND 2011 ISSN 1904-0288 Udgiver: Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdelingen i Østjylland, v. Ole Jensen, Thorshøjvænget 54, 8361 Hasselager. Gironr.: reg. nr. 1551 konto 5 51 09 61 Hjemmeside:

Læs mere

FUGLENE I VORUP ENGE

FUGLENE I VORUP ENGE FUGLENE I VORUP ENGE Før og efter naturgenopretningen Titel: Fuglene i Vorup Enge før og efter naturgenopretningen Forfattere: Lars Maagaard, Lars Tom-Petersen, Benny Kristensen, Birger Rasmussen og Thorkil

Læs mere

Kapitel 4. Hash. Andel elever, der har prøvet at ryge hash

Kapitel 4. Hash. Andel elever, der har prøvet at ryge hash Kapitel 4. Hash Selvom hash har været ulovligt i Danmark siden 1953, er det et forholdsvis udbredt stof. Regeringens Narkotikaråd skønner, at det årlige hashforbrug er på over 25 tons eller omregnet i

Læs mere

Årgang 24 Nr. 1 April 2006. Dansk Ornitologisk Forening. Viborg Amt

Årgang 24 Nr. 1 April 2006. Dansk Ornitologisk Forening. Viborg Amt Årgang 24 Nr. 1 April 2006 Dansk Ornitologisk Forening Viborg Amt HJEJLEN HJEJLEN årgang 24 nr. 1 april 2006 MEDLEMSBLAD FOR DANSK ORNITOLOGISK FORENING, VIBORG AMT Ansvarshavende redaktør: Layout, grafik:

Læs mere

Ynglefugle på Randbøl Hede. - før og nu.

Ynglefugle på Randbøl Hede. - før og nu. Ynglefugle på Randbøl Hede - før og nu. af Hans Jørgen Degn Tommy Kaae Ronni Røjgaard Udarbejdet i 2007 i samarbejde mellem Dansk Ornitologisk Forening og Skov- og Naturstyrelsen, Randbøl Statsskovdistrikt.

Læs mere

Nr. 3 september 2008 36. årg.

Nr. 3 september 2008 36. årg. Nr. 3 september 2008 36. årg. Søravnen DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ØSTJYLLAND Søravnen er dit lokalblad - få det gratis tilsendt 1 Dansk Ornitologisk Forening Fuglenes Hus Vesterbrogade

Læs mere

Blandt de redaktionelle medier er de lokale ugeaviser det medie, der læses/bladres igennem af flest og gemmes i længst tid, før det smides ud.

Blandt de redaktionelle medier er de lokale ugeaviser det medie, der læses/bladres igennem af flest og gemmes i længst tid, før det smides ud. Konklusioner Undersøgelsen viser at: Blandt de redaktionelle medier er de lokale ugeaviser det medie, der læses/bladres igennem af flest og gemmes i længst tid, før det smides ud. I husstanden læser de

Læs mere

GEJRFUGLEN. Østjysk Biologisk Forening MOSSØ - SALTENDALEN II 37. ÅRGANG. NR. 4 DECEMBER 2001 ISSN 0900-4114

GEJRFUGLEN. Østjysk Biologisk Forening MOSSØ - SALTENDALEN II 37. ÅRGANG. NR. 4 DECEMBER 2001 ISSN 0900-4114 GEJRFUGLEN Østjysk Biologisk Forening 37. ÅRGANG. NR. 4 DECEMBER 2001 MOSSØ - SALTENDALEN II ISSN 0900-4114 Østjysk Biologisk Forening er en forening for aktive naturinteresserede med det formål at udbrede

Læs mere

Årgang 24 Nr. 4 December 2006. Dansk Ornitologisk Forening. Viborg Amt

Årgang 24 Nr. 4 December 2006. Dansk Ornitologisk Forening. Viborg Amt Årgang 24 Nr. 4 December 2006 Dansk Ornitologisk Forening Viborg Amt HJEJLEN HJEJLEN årgang 24 nr. 4 december 2006 MEDLEMSBLAD FOR DANSK ORNITOLOGISK FORENING, VIBORG AMT Ansvarshavende redaktør: Layout,

Læs mere

UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR

UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR 2010 Undersøgelse om uønskede graviditeter og valg af abort blandt kvinder under 25 år - udarbejdet for Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Finhvaler i indre danske farvande 2003

Finhvaler i indre danske farvande 2003 Side 1 af 20 Artikel fra SJÆK'LEN - 2003, Årbog for Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandssakvariet i Esbjerg. Udkommer marts 2004 Finhvaler i indre danske farvande 2003 Af Thyge Jensen, Carl C. Kinze &

Læs mere

Højskolens elever 1893-1953 i tal

Højskolens elever 1893-1953 i tal Fjerde del Indledende bemærkninger Højskolens elever 1893-1953 i tal I denne sidste del af bogen skal resultaterne af en statistisk bearbejdning af dataene for elevholdene fra årene 1893-1953 fremlægges.

Læs mere

Forvaltningsplan for skarv i Danmark

Forvaltningsplan for skarv i Danmark Forvaltningsplan for skarv i Danmark Skov- og Naturstyrelsen, juni 2009 Ny version september 2010 Forvaltningsplan for den danske ynglebestand af skarv (Phalacrocorax carbo sinensis) og trækgæster 2009

Læs mere

Køge Kommunes Biblioteker. Biblioteksbrugerne i Ejby og Bjæverskov undersøgelse af brugerne og deres benyttelse af Ejby og Bjæverskovs biblioteker

Køge Kommunes Biblioteker. Biblioteksbrugerne i Ejby og Bjæverskov undersøgelse af brugerne og deres benyttelse af Ejby og Bjæverskovs biblioteker Køge Kommunes Biblioteker Biblioteksbrugerne i Ejby og Bjæverskov undersøgelse af brugerne og deres benyttelse af Ejby og Bjæverskovs biblioteker Rapport 3. december 2009 Udarbejdet af Anne Sophie Olsen

Læs mere

Nr. 2 juni 2007 35. årg. Søravnen DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ÅRHUS AMT. Nilgæs, naturdebat og nydelige hits

Nr. 2 juni 2007 35. årg. Søravnen DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ÅRHUS AMT. Nilgæs, naturdebat og nydelige hits Nr. 2 juni 2007 35. årg. Søravnen DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ÅRHUS AMT Nilgæs, naturdebat og nydelige hits 1 Dansk Ornitologisk Forening Fuglenes Hus Vesterbrogade 138-140 1620 København

Læs mere

Årgang 24 Nr. 3 September 2006. Dansk Ornitologisk Forening. Viborg Amt

Årgang 24 Nr. 3 September 2006. Dansk Ornitologisk Forening. Viborg Amt Årgang 24 Nr. 3 September 2006 Dansk Ornitologisk Forening Viborg Amt HJEJLEN HJEJLEN årgang 24 nr. 3 september 2006 MEDLEMSBLAD FOR DANSK ORNITOLOGISK FORENING, VIBORG AMT Ansvarshavende redaktør: Layout,

Læs mere

Cutting når unge snitter og skærer i egen krop

Cutting når unge snitter og skærer i egen krop 7 Cutting når unge snitter og skærer i egen krop Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec 103 1. Indledning Selvskadende handlinger er ikke noget nyt fænomen. Man har længe kunnet

Læs mere

Seks branchers vurdering af BAR Bygge & Anlægs informationsmaterialer

Seks branchers vurdering af BAR Bygge & Anlægs informationsmaterialer Seks branchers vurdering af BAR Bygge & Anlægs informationsmaterialer Udarbejdet af: Lisa Kludt og Flemming Pedersen December 2010 Indhold: 1. Indledning... 4 2. Sammenfatning... 5 3. Datagrundlag... 11

Læs mere

SOCIALE TILBUD TIL MENNESKER MED SINDSLIDELSER

SOCIALE TILBUD TIL MENNESKER MED SINDSLIDELSER SOCIALE TILBUD TIL MENNESKER MED SINDSLIDELSER DEN FØRSTE KORTLÆGNING PÅ PERSONNIVEAU 13:32 STEEN BENGTSSON HELENE ELISABETH DAM JØRGENSEN SIGRID TRIER GRØNFELDT 13:32 SOCIALE TILBUD TIL MENNESKER MED

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole?

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? Vallerødvænge 23 2960 Rungsted Kyst tlf.: 33 17 96 00 fax 33 91 96 60 post@strategisk-netvaerk.dk www.strategisk-netvaerk.dk DAMUSA-undersøgelsen

Læs mere

Detailomsætningsindekset og dankortomsætningen

Detailomsætningsindekset og dankortomsætningen Detailomsætningsindekset og dankortomsætningen Resumé I dette notat beskrives en række vigtige faktorer, der skal tages i betragtning, når dankortomsætningen sammenlignes med detailomsætningsindekset.

Læs mere

FUGLE og DYR i Nordjylland

FUGLE og DYR i Nordjylland FUGLE og DYR i Nordjylland 2009 FUGLE og DYR i Nordjylland 2009 ISSN 0903-1731 Rapport nr. 46 fra Nordjysk Ornitologisk Kartotek 2010 Nordjysk Ornitologisk Kartotek Fotografisk, mekanisk eller anden gengivelse

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået?

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Indholdsfortegnelse Side Hovedresultater og perspektiver 2 Afgrænsning 6 Hvem kom i restgruppen 2001? - de enkelte baggrundsfaktorer 8 Udviklingen 1981-2001

Læs mere

Den store hornugle i Sønderjylland

Den store hornugle i Sønderjylland Den store hornugle i Sønderjylland Af Jesper Tofft & Klaus Dichmann Et møde med den store hornugle (Bubo bubo) på nært hold kan være en uforglemmelig oplevelse. Det direkte blik, med de store orange øjne,

Læs mere

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 29 Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Camilla Hvidtfeldt og Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2013 Folkeskolekarakterer

Læs mere