Protestantisme og antisemitisme Overvejelser om udviklingen i hhv. Tyskland og Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Protestantisme og antisemitisme Overvejelser om udviklingen 1933-1945 i hhv. Tyskland og Danmark"

Transkript

1 Jens Holger Schjørring Protestantisme og antisemitisme Overvejelser om udviklingen i hhv. Tyskland og Danmark Jens Holger Schjørring, professor Institut for Kirkekundskab, Aarhus Universitet Set med danske øjne vil den nazistiske ideologi let aftegne sig som en så radikaliseret galskab, at vi hos os selv kun observerer respekt for demokratiets spilleregler, tolerance og prioritering af frihedsidealer. Fører man sammenligningen over på det kirkelige område, vil man være fristet til alene at fokusere på den tyske evangeliske kirkes svigten og afmagt i Hitler-årene, hvorimod man fremhæver den danske folkekirke som et bolværk mod enhver ansats til påvirkning af totalitarisme og racisme. I det følgende skal der fremføres nogle skitseagtige betragtninger til modifikation af et sådant billede. Den tyske bekendelseskirke og antisemitismen. Historisk set er det afgørende at fastholde, at Hitlers greb om magten blev hilst velkomment af store grupper i den tyske befolkning, såvel den katolske som den protestantiske befolkningsdel. Hitler kunne ligefrem sole sig i en begejstringsbølge, som i vid udstrækning fik et religiøst islæt. Føreren blev set som en forløserskikkelse, der havde befriet det hårdt plagede tyske folk fra dets trældom under fordærvsmagterne, hvormed man hentydede til de hårde fredsvilkår, som Tyskland i 1919 var blevet pålagt med Versailles-traktaten. I dets afmagt var det tyske folk blevet forledt til at underkaste sig idealer, der var fremmede for folkesjælen. Man sigtede dermed til Weimar-republikken, der blev set under et ensidigt negativt fortegn, og denne sort-hvide karakteristik fik et religiøst anstrøg, fordi det blev hævdet, at perioden fra 1919 til 1933 i tiltagende grad var blevet præget af gudløse forestillinger, usædelighed og fremmedgørelse, en udvikling som propagandaen fremfor alt gjorde socialisme og liberalisme ansvarlige for. Ind i et sådant billede passede det umiddelbart, at folkefremmede elementer havde været på færde. De havde stillet sig til rådighed som fjendernes instrumenter og på et hårs- 56

2 Protestantisme og antisemitisme bred nær haft held til at tvinge det tyske folk i knæ. Disse nederdrægtige fjender havde på skændig vis betjent sig af et raffineret middel til at bringe splittelse i den tyske folkesjæl, idet man sigtede til jøderne og deres påståede undergravende virksomhed. Beskrivelsen heraf vil i historisk tilbageblik let tage sig ud som en karikatur, men det er vigtigt til forståelse af den nazistiske propagandas succes i foråret 1933, at det var en sådan epokal skæbnekamp, der med stor dygtighed blev fremmanet af nazi-ideologerne. Og det er i dette perspektiv man skal finde forklaring på den ellers gådefulde kendsgerning, at store kredse i den evangeliske kirke lod sig besnære af propagandaen, herunder også racetænkningen. Således havde Hitler held med at lancere sin strategi, der gik ud på at få støtte fra begge de store konfessioner. I sin regeringserklæring af 23. marts 1933 tilsagde han dem støtte med forsikring om, at deres rettigheder ikke ville blive krænket, vel at mærke under den forudsætning, at de arbejdede positivt med på det genopbygningsværk, som parti og den nye statsledelse nu agtede at sætte i gang. Så meget held havde Hitler med denne kyniske, propagandistiske genistreg, at folk i begejstringsrusen ikke bed mærke i, at elementære rettigheder straks efter blev sat ud af kraft. De politiske partier blev tvangsmæssigt opløst, den frie presse og fagforeninger ligeså; såkaldt statsfjendtlige personer blev afsat, anbragt i arbejdslejr eller tvunget i landflygtighed. Og ind i dette mønster passer det ligeledes, at de første ansatser til antisemitisme blev sat i system. Pr. 7. april 1933 blev det forbudt ikke-ariere at beklæde offentligt embede, uden at der blev fremført virksomme protester fra den tyske befolkning. Alligevel kom det i løbet af skæbneåret 1933 til en kirkelig oppositionsbevægelse. Dette skyldtes fremfor alt to forhold, dels bestræbelserne på at indføre et kirkeligt førerprincip i kirken, ligesom det var blevet indført i staten, dels ønsket om at indføre en kirkelig arierparagraf svarende til den netop omtalte statslige lovgivning. I protest mod disse forsøg på at overføre to hovedprincipper fra den nazistiske fornyelse i samfundet til kirkens område dannedes i eftersommeren 1933 en protestbevægelse, der snart skulle blive en væsentlig faktor. Så stor blev tilslutningen, at denne bevægelse i forårsmånederne 1934 kunne indkalde til en rigsomfattende synode i Wuppertal-Barmen med det formål at sikre, at kirken blev holdt 57

3 Jens Holger Schjørring fri for fremmede forudsætninger (dvs. fører- og raceprincip). På synoden vedtog man i slutningen af maj 1934 nogle retningslinier i seks punkter, der skulle sikre, at kirken ikke blev fremmedgjort fra sig selv. Kirken skulle forblive kirke, og det kunne kun ske ved at fastholde Bibel og bekendelse som kirkens eneste retmæssige grundlag, der kunne forhindre indtrængen af fremmed ideologisk gods, herunder også en kirkelig arierparagraf. Det afgørende i den således karakteriserede Bekendelseskirke var med andre ord at undgå, at kirken blev ideologisk besmittet. Der var derimod ikke tale om nogen direkte politisk protest mod nazismen, heller ikke raceideologien. Havde man taget til orde med direkte politiske argumenter, ville man have gjort sig skyldig i netop den fejltagelse, som man nu beskyldte den kætterske modpart for (kaldet De tyske Kristne), idet disse havde overtaget ideer fra den politiske ideologi og gjort dem gældende på kirkens område. Med henvisning hertil undgik Bekendelseskirken omhyggeligt at gå ind på noget som helst, der kunne tydes som politisering. Tværtimod ville man holde kirken fri fra at blive afficeret af de fremmede forudsætninger. Det er på denne baggrund, man skal forstå den kendsgerning, at der i denne bekendelseskirkelige grundtekst ikke blev sagt et eneste ord, der kunne tages som en eksplicit undsigelse af antisemitismen. Først langt senere kom det til et direkte opgør fra Bekendelseskirkens side mod nazismen, og det skete endda i første omgang utilsigtet ved en indiskretion. Inden olympiaden skulle finde sted i sommeren 1936 var der af ledende repræsentanter for bekendelsesbevægelsen i hemmelighed blevet udarbejdet en udførlig protest mod selve nerven i naziideologien, bl.a. også racetænkningen med dens forherligelse af arierne og dens antisemitisme. Nu slap udtalelsen ud til offentligheden. Dette førte imidlertid ikke til en styrkelse af bekendelsesbevægelsen, snarere modsat til en svækkelse, fordi mange fremdeles nærede en panisk angst for at blive betragtet som landsforrædere. Det hører dog for en historisk betragtning med i billedet, at de samtidig holdt fast ved Bekendelseskirkens grundsætning: for enhver pris at indgå at ideologisere kirken. De betalte en høj pris, nemlig at de tav over for uret og forfølgelse. Samtidig blev grebet fra den totalitære stats side stadig fastere, således at alle ansatser til opposition blev 58

4 Protestantisme og antisemitisme kvalt. Fra den ene side set må man derfor se Bekendelseskirken som en af de få betydningsfulde indsigelser mod naziideologien, i den forstand at der i Barmen-erklæringen notorisk blev formuleret en begrænsning i forhold til totalitarismen. Set fra den anden side slipper man dog ikke uden at konstatere, at Bekendelseskirken forsømte at tage til orde mod antisemitismen. National patriotisme gik hånd i hånd med en rodfæstet tradition for blind lydighed mod statsmagten, og disse tendenser blev understøttet af bestræbelserne på at bevare kirken som et frirum i forhold til en ideologiseret kristendom, således som den blev formuleret af De tyske Kristne. Det er med andre ord afgørende at tage den historiske kontekst med i betragtning, hvis man skal fælde en nuanceret dom over reaktionerne i den evangeliske kirke i Tyskland. Folkekirken og de danske jøders skæbne i oktober Ganske anderledes ser det ud, når man skal anlægge en historisk målestok i forhold til den redningsaktion for de danske jøder, der har indbragt landet så megen hædrende omtale. I Danmark var den historisk betingede modsætning til den mægtige nabo i syd en stærkt medvirkende årsag til, at man var på vagt, når nationalistiske tendenser i Tyskland så ud til at ville udvikle sig til det ekstreme. I foråret 1933 faldt indtrykkene af de tidligste antisemitiske udskejelser i Tyskland sammen med, at der blandt nationalistiske tyske slesvigere blev udsendt paroler om, at grænsen burde flyttes tilbage til Kongeåen. Samtidig med at ytringsfriheden blev begrænset i Tyskland blev den danske presse desto mere årvågen i forhold til udviklingen syd for grænsen. Det skal ikke betvivles, at der her i landet var mennesker i og uden for kirken, der fra første færd havde et klart blik for nazismens sande ansigt inklusive antisemitismen, men det er dog oplagt, at de nationale overtoner bevirkede en skærpet årvågenhed fra dansk side. For der er talrige indicier for, at der også i Danmark var tilløb til en lille antisemitisme, der blot ikke kunne vokse til det u- kontrollable, netop fordi den historiske kontekst trak i modsat retning. Når dette er sagt, er der dog grund til at understrege, at bl.a. fremtrædende danske teologer gik offentligt ud med kritiske vurderinger af nazismen og konsekvenserne for kirken. Ikke mindst falder det i øjnene, at de teologiske professorer ved Københavns Universitet i høj grad så det som et fagligt ansvar at fremlægge udførlige analyser af udviklingen i 59

5 Jens Holger Schjørring Nazi-Tyskland. Frederik Torm skrev talrige artikler og flere bøger, hvori han fremlagde detaljerede reportager om den tyske kirkekamp. Han havde som medlem af Israelsmissionen et særligt blik for antisemitismen og gik desuden ind i praktisk-organisatorisk arbejde for de tyske jøder; f.eks. var han med til at grundlægge en hjælpekomite for ikke-ariske flygtninge. Jens Nørregaard tog ligeledes på rejse til Tyskland i 1933 og skrev en serie udførlige avisartikler om sine indtryk. Det skulle blive en betydningsfuld faktor i oktober 1943, at netop disse to havde et førstehåndskendskab, og for Nørregaards vedkommende spillede det ydermere en rolle, at han på dette tidspunkt var rektor for Københavns Universitet og dermed følte ansvar og forpligtelse for at gå aktivt ind i bestræbelserne for at redde de danske jøder ud af landet. Det skete i snævert samarbejde med genboen på Frue Plads, Københavns biskop Hans Fuglsang-Damgaard, som tidligere havde været kollega med Nørregaard ved fakultetet. Det var biskoppen, der havde hovedansvar for affattelsen af det hyrdebrev, der pr. kurer blev sendt ud i landet og oplæst fra de fleste prædikestole den første søndag i oktober med en stærk indsigelse mod jødeforfølgelse og antisemitisk tankegang. Men for at forstå, hvordan det kunne komme til udbredt folkelig opbakning bag redningsaktionen for de danske jøder, må man tage forhistorien med i betragtning. Hos mange danske havde der udviklet sig et stigende ubehag ved samarbejdspolitikken. I folkekirkelig sammenhæng blev dette ubehag væsentligt øget, i takt med at man fik underretninger om udviklingen i Norge. Hvordan kunne man hos os affinde sig med, at vi levede under relativt fredelige forhold, når vore norske venner ydede så heroisk modstand, spurgte mange. Disse fornemmelser fik yderligere næring, da det i påsken 1942 kom til en regulær kirkekamp i Norge, resulterende i biskop Berggravs fængsling og de fleste norske præsters tilbagetræden som statslige tjenestemænd. Det udviklede sig til et udbredt krav om, at vi også i Danmark måtte have norske tilstande. Fra regeringshold svarede man i foråret 1943 under pres fra besættelsesmagten igen med at udsende et cirkulære om, at der fra prædikestolenene ikke måtte forekomme omtale af forholdene i Norge. I takt med at spændingen således øgedes, vendte krigslykken ude i den store verden. 60

6 Protestantisme og antisemitisme Det er i denne sammenhæng, man skal vurdere den danske befolknings reaktioner i forhold til jødespørgsmålet i efteråret Da samarbejdspolitikken efter de folkelige demonstrationer den 29. august 1943 var brudt sammen, var der tale om et opstemmet behov for nu omsider at give udtryk for, hvad man inderst inde hele tiden havde ment om besættelsesmagten og nazismen. Det var i en vis forstand et tilfælde, at det netop i denne sammenhæng var Danmark, der stod for tur som det sidste nazi-besatte land, der skulle gøres jødefrit. Da så planerne om arrestation af de danske jøder slap ud i slutningen af september, var der virkelig basis for en folkelig mobilisering, der for det første kunne virke som redningsaktion for de truede jødiske medborgere, for det andet kunne medvirke til at udsende et forsinket signal om den danske uvilje mod nazismen. Den politiske kontekst var således i høj grad befordrende for denne redningsaktion og for virkningen af det hyrdebrev, der blev oplæst i landets kirker. Man skal ganske vist ikke af denne grund tage det fortjenstfulde ved mange danskeres indsats bort; men når man ser denne aktion i sammenhæng med hele udviklingen under de 5 onde år, må man i sandhedens navn erkende, at aktionen i oktober 1943 ikke kan stå som overskrift for hele befolkningens reaktionsmønster under besættelsen. Ej heller kan den lykkeligt gennemførte aktion tages som udtryk for, at den danske befolkning havde et klarere blik for farerne ved antisemitisme end alle andre folk i Europa. 61

Bør menneskerettighederne styrkes i Grundloven?

Bør menneskerettighederne styrkes i Grundloven? Bør menneskerettighederne styrkes i Grundloven? - af Kai Sørlander I gennem snart flere år har der været talt om, at tiden nu igen er kommet til en revision af Grundloven. En væsentlig begrundelse er,

Læs mere

Statssamfund og ufrihed Redaktionen. Parlamentarisme Timm Jeppesen. U-landenes problem er politik Tage Sværke Jessen

Statssamfund og ufrihed Redaktionen. Parlamentarisme Timm Jeppesen. U-landenes problem er politik Tage Sværke Jessen Nr. 9 1990 Statssamfund og ufrihed Redaktionen Parlamentarisme Timm Jeppesen U-landenes problem er politik Tage Sværke Jessen Om anarkokapitalisme og libertarianisme David Friedman Om statslig uetisk etik

Læs mere

Kritisk Forum FOR PRAKTISK TEOLOGI RELIGION I DET OFFENTLIGE RUM? OKTOBER 2007109

Kritisk Forum FOR PRAKTISK TEOLOGI RELIGION I DET OFFENTLIGE RUM? OKTOBER 2007109 Kritisk Forum FOR PRAKTISK TEOLOGI RELIGION I DET OFFENTLIGE RUM? OKTOBER 2007109 Forord Forord Religion i eller ud af det offentlige rum? Det har været genstand for mange ophedede debatter især herhjemme

Læs mere

Maria ikon og spiritualitet

Maria ikon og spiritualitet Maria ikon og spiritualitet Jakob Munck Indhold *** Indledning...- 4 - *** Hvad er mariologi?...- 5 - *** Maria...- 6 - ** Hvem er Maria?...- 6 - ** Det horisontale og det vertikale Mariabillede...- 10

Læs mere

Hizb ut-tahrir i Danmark:

Hizb ut-tahrir i Danmark: Kapitel 1 Hizb ut-tahrir i Danmark: Dæmoner i Dannevang Hvem er Hizb ut-tahrirs medlemmer? Hvordan hverves de? Og hvad foregår der egentlig ved partiets lukkede møder? Det er disse spørgsmål, dette kapitel

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

Hvad er mariologi? Jakob Munck

Hvad er mariologi? Jakob Munck Hvad er mariologi? Jakob Munck - 2 - HVAD ER MARIOLOGI? *** INDLEDNING... - 4 - *** HVAD ER MARIOLOGI?... - 6 - *** MARIA OG DE STORE RELIGIONER... - 15 - *** HVIS MARIA VAR STATSMINISTER!... - 21 - ***

Læs mere

tillæg til grænseland

tillæg til grænseland tillæg til grænseland 1864 1 Hans Jørgen L. Larsen Baggrunden for krigen i 1864 Indledning Da fredsforhandlingerne i forbindelse med 1864 krigen var i gang i London i sommeren 1864, skulle den engelske

Læs mere

I den moderne danske økonomiske og politiske

I den moderne danske økonomiske og politiske 61 FULD BESKÆF- TIGELSE UDEN INFLATION Om mål og midler i Socialdemokratiets økonomiske politik 1950-1953 Af Niels Behrendt Jørgensen Med fokus på den fulde beskæftigelse som målet for Socialdemokratiets

Læs mere

Dansk-Historieopgaven Samarbejdspolitikken

Dansk-Historieopgaven Samarbejdspolitikken Dansk-Historieopgaven Samarbejdspolitikken Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Den danske samarbejdspolitik 1940-43.... 3 Samtidige holdninger til modstandskampen... 4 - Samarbejde eller modstand til landets

Læs mere

Hvorfor gå frivilligt i krig?

Hvorfor gå frivilligt i krig? Hvorfor gå frivilligt i krig? Om danskere i udenlandsk krigstjeneste i det 20. århundrede 1 af Ib Faurby i første halvdel af det 20. århundrede meldte omkring 25 000 danskere sig frivilligt til udenlandsk

Læs mere

Og kommunisterne der lærte:

Og kommunisterne der lærte: 67 DET NATIONALE I VENSTRE- FLØJENS EF- MODSTAND 1957-72 Af Sebastian Lang-Jensen Fra starten af 1960 erne var DKP og SF stærke modstandere af dansk deltagelse i EF. Og fra starten dominerede nationale

Læs mere

KIEL UNDERGRAVER DANSK-TYSK MINDRETALSMODEL

KIEL UNDERGRAVER DANSK-TYSK MINDRETALSMODEL nr. 4 / august 2010-72. årgang magasin for mindretal, sprog og kultur KIEL UNDERGRAVER DANSK-TYSK MINDRETALSMODEL EN KILE MELLEM DANSK-TYSK FORDRAGELIGHED GRÆNSELANDET MELLEM FOLKEOPLYSNING OG DEMOKRATI

Læs mere

Kirkelig Information Jubilæumsnummer

Kirkelig Information Jubilæumsnummer K S BB NR. 3 2004 39. ÅRGANG ISSN 0902-9735 www.ksbb.dk INDHOLD: KIRKENS JA OG NEJ 1 ET STYKKE HISTORIE 2 TEOLOGIEN BAG PJECEN 6 ØRE FOR KLANG - 10 PERSONLIGE HILSNER JENS KR. HOLMGAARD 14 SVEND ERIK LARSEN

Læs mere

Om Lissabon-traktaten

Om Lissabon-traktaten Om Lissabon-traktaten Af Adam Wagner Anders Fogh Rasmussen har nu skrevet sig ind i rækken af statsministre, der med fiflerier eller ligefrem med løgne har drevet Danmark endnu længere ind i Unionen, som

Læs mere

Til gennemsyn - ikke til undervisning

Til gennemsyn - ikke til undervisning Indholdsfortegnelse Prøveoplæg til Indblik og udsyn... 2 Vurderingsskema til den mundtlige afgangsprøve... 4 Grundloven 1849... 5 Stormen på Dybbøl 1864... 8 Slaget på Fælleden...11 Systemskiftet 1901...14

Læs mere

Cura. Kristendemokratisk ide & debat. Nr. 2 - september 2002. v. redaktionen. Begreb om kulturen v. Michael Hedelund

Cura. Kristendemokratisk ide & debat. Nr. 2 - september 2002. v. redaktionen. Begreb om kulturen v. Michael Hedelund Cura Kristendemokratisk ide & debat Nr. 2 - september 2002 Side 3: Side 4: Side 8: Side 16: Side 20: Side 26: Side 31: Om Cura v. redaktionen Begreb om kulturen v. Michael Hedelund Den kristne kultur som

Læs mere

1. INDLEDNING OG PROBLEMFORMULERING...3 2. FORSKNINGSOVERSIGT...3 3. RIDS OVER DANSK SIKKERHEDSPOLITIK FRA 1920 TIL 1940...7

1. INDLEDNING OG PROBLEMFORMULERING...3 2. FORSKNINGSOVERSIGT...3 3. RIDS OVER DANSK SIKKERHEDSPOLITIK FRA 1920 TIL 1940...7 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. INDLEDNING OG PROBLEMFORMULERING...3 2. FORSKNINGSOVERSIGT...3 2.1 POUL VILLAUME...4 2.2 BENT JENSEN...5 2.3 THORSTEN BORRING OLESEN...6 2.4 NIKOLAJ PETERSEN...7 3. RIDS OVER DANSK

Læs mere

Antisemitisme, racisme og diskrimination

Antisemitisme, racisme og diskrimination Antisemitisme, racisme og diskrimination Arrangeret af de folkekirkelige skoletjenester i Frederiksværk og Frederikssund provstier 2011 Indhold Introduktion til projektet s. 3 Undervisningsmateriale på

Læs mere

105. møde. Tirsdag den 9. september 2014 (D) 1

105. møde. Tirsdag den 9. september 2014 (D) 1 Tirsdag den 9. september 2014 (D) 1 105. møde Tirsdag den 9. september 2014 kl. 9.20 Dagsorden 1) Eventuelt: 3. behandling af lovforslag nr. L 200: Forslag til lov om ændring af virksomhedsskatteloven.

Læs mere

LO-dokumentation 2002

LO-dokumentation 2002 LO-dokumentation 2002 December 2002 LO-dokumentation 2002 ISSN: 1600-3411 ISBN: 87-7735-581-4 Varenr: 2128 Udgivet af: Landsorganisationen i Danmark, december 2002 Redaktion: LO. Redaktionen er afsluttet

Læs mere

Kr. 29,75. DKP Information Debat Aktivitet NR. 2 APRIL 2012. Læs inde i bladet: 1. maj side 19-20 OK12 side 8-11

Kr. 29,75. DKP Information Debat Aktivitet NR. 2 APRIL 2012. Læs inde i bladet: 1. maj side 19-20 OK12 side 8-11 Kr. 29,75 DKP Information Debat Aktivitet NR. 2 APRIL 2012 Læs inde i bladet: 1. maj side 19-20 OK12 side 8-11 Side 2 Indholdsfortegnelse DKP side 4 Rød kommunalpolitik under nutidens vilkår side 5 Fagligt

Læs mere

Vejen til socialisme?

Vejen til socialisme? SI NR. 241 Maj 2012 Vejen til socialisme? >> Strategidebat anno 2012 Læs også om: Sejr for antirascismen Arabiske revolutioner S-R-SF-regeringen FRA REDAKTIONEN Programdiskussion og socialis sk strategi

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BIRGITTE KJÆR KRISTENDOMSFAGET I FOLKESKOLEN. Fagets historie Fagets rammer Fagdidaktiske drøftelser KROGHS FORLAG A/S

BIRGITTE KJÆR KRISTENDOMSFAGET I FOLKESKOLEN. Fagets historie Fagets rammer Fagdidaktiske drøftelser KROGHS FORLAG A/S BIRGITTE KJÆR KRISTENDOMSFAGET I FOLKESKOLEN Fagets historie Fagets rammer Fagdidaktiske drøftelser KROGHS FORLAG A/S KRISTENDOMSFAGET I FOLKESKOLEN 1999 Birgitte Kjær og Kroghs Forlag A/S Chr. Hansens

Læs mere

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det?

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Mobning på arbejdspladsen Side 1 af 6 Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Af Stina Rosted Det engelske ord mob betegner en gruppe gadedrenge, der strejfer omkring og undervejs

Læs mere

Dansk Samlings grundsyn

Dansk Samlings grundsyn Dansk Samlings grundsyn Vedtaget af Dansk Samlings landsråd, Nyborg den 2. oktober 2010 Dansk Samling forkynder ingen -isme og repræsenterer ingen ideologi. Dansk Samling kender sig hverken som højre-

Læs mere

Kritisk forum for praktisk teologi. Marts 2002. 87 Det gode

Kritisk forum for praktisk teologi. Marts 2002. 87 Det gode Kritisk forum for praktisk teologi Marts 2002 87 Det gode Kritisk forum for praktisk teologi Tema: Det gode Forord. Værdier på godt og ondt Eberhard Harbsmeier 1 Per Øhrgaard Værdier og/eller idealer Om

Læs mere

Indledning. Indholdsfortegnelse. Problemfelt. Motivation

Indledning. Indholdsfortegnelse. Problemfelt. Motivation Indholdsfortegnelse Indledning(...(2 Motivation(...(2 Problemfelt(...(2 Problemformulering(...(3 Arbejdsspørgsmål(...(4 Projektmetode(...(4 Redegørelse(for(socialpolitikkens(lovændringer(fra(1930 erne(...(6

Læs mere

Samfundet Omkring Os - 6.udg. DEMOKRATI. Kim Ursin

Samfundet Omkring Os - 6.udg. DEMOKRATI. Kim Ursin Samfundet Omkring Os - 6.udg. DEMOKRATI Kim Ursin Samfundet Omkring Os er udgivet af DaMat v/ Kim Ursin Bonderup Østergade 15, Bonderup 9690 Fjerritslev. E-mail: kim@damat.dk. Hjemmeside: www.damat.dk

Læs mere