En lokalplan skal overholde kommuneplanen, men lokalplanen kan indskrænke de muligheder for anvendelse og bebyggelse, som kommuneplanen angiver.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En lokalplan skal overholde kommuneplanen, men lokalplanen kan indskrænke de muligheder for anvendelse og bebyggelse, som kommuneplanen angiver."

Transkript

1

2 Hvad er en lokalplan? Ifølge lov o planlægning kan byrådet beslutte at udarbejde en lokalplan, når en bestet udvikling ønskes freet. Byrådet har endvidere pligt til at udarbejde en lokalplan, før der genneføres større udstykninger eller større bygge- eller anlægsarbejder, herunder nedrivning af bebyggelse. Lokalplanen fastlægger bindende besteelser for ejere, lejere og brugere af de ejendoe, der er ofattet af lokalplanen, herunder blandt andet besteelser o orådets fretidige anvendelse sat bebyggelsesregulerende besteelser. En lokalplan tinglyses på de ofattede ejendoe. En lokalplan skal overholde kouneplanen, en lokalplanen kan indskrænke de uligheder for anvendelse og bebyggelse, so kouneplanen angiver. en eksisterende lovlige anvendelse af en ejendo kan fortsætte so hidtil. Lokalplanen edfører heller ikke i sig selv krav o etablering af de anlæg, der er indeholdt i planen. Offentlighedsperiode For at sikre kounens borgere kendskab til og ulighed for indflydelse på planlægningen skal byrådet frelægge et forslag til lokalplan i indst 8 uger. Forslag til lokalplan nr. 94 sat Forslag til kouneplantillæg nr. 10 til Kouneplan 2000/Tearevision 2004 var frelagt fra og ed den 2. oktober 200 til og ed den 21.deceber 200. Lokalplanen ofatter Høsterkøb by Sjælsø Rude Skov Furesø 2

3 Lokalplan nr. 94 for Høsterkøb by og bevaringsvejledning INHOL REEGØRELSE... Lokalplanens baggrund...7 et gale Høsterkøb...8 Høsterkøb i dag...17 Lokalplanens forhold til anden planlægning...20 Lokalplanens retsvirkninger...23 LOKALPLANENS BESTEMMELSER Lokalplanens forål Orådets afgrænsning og zonestatus Orådets anvendelse Udstykninger...29 Bebyggelsens ofang og placering Bebyggelsens ydre fretræden Bevaring af bebyggelse Ubebyggede arealer og bevaring af beplantning Veje og stier Tekniske anlæg Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse Ophævelse af partiel byplanvedtægt sat ophævelse af servitutter...34 Vedtagelsespåtegning...3 BYGNINGSVURERING OG BEVARINGS- VEJLENING HUSE I HØSTERKØB Kortbilag 1: Lokalplanoråde og atrikler Kortbilag 2: Arealanvendelse Kortbilag 3: Bevaringsværdier Kortbilag 4: Byggefelter 3

4 4

5 REEGØRELSE

6 6

7 Lokalplanens baggrund Gadekæret i Høsterkøb set fra Byvej Til venstre ses Friheden, til højre herfor Skolebakken og i idten den nu nedrevne Ludvigsborg, den første skole i Høsterkøb. (Akvarel af Jean Francois de Jonquieres) Landsbyen Høsterkøb ligger godt beskyttet elle Hørshol Kongevej og Ravnsnæsvej. Syd for Høsterkøb ligger Rude Skov og Fesølyng, od nord og vest ligger udstrakte landbrugsoråder. Ogivelserne giver landsbyen en klar landskabelig afgrænsning, og en nærhed ved naturen. I betragtning af Høsterkøbs nærhed til Hovedstadsorådet er udviklingen gået forbavsende let hen over landsbyen. Ingen nye store vejanlæg, nye parcelhusoråder eller afvigende nybyggerier er koet til, i en periode so ellers har været af et voldsot nybyggeri. et har gjort, at Høsterkøb er en bevaringsværdig landsby af særlig kulturhistorisk værdi. Udviklingen de sidste knap 40 år er sket på grundlag af byplanvedtægt nr. 1 fra ette planredskab har været stærkt edvirkende til at sikre det præg af helhed og haroni, der er en del af byens identitet. I arbejdet ed den bevarende lokalplan har der været arbejdet ed flere forskellige odeller for planens geografiske oråde. et har været af vital betydning af hensyn til landsbykarakteren at bevare den nuværende kontrast elle selve landsbyen og det oliggende og i sig selv bevaringsværdige landskab. Herved opnås der en bevarelse af de natur- og kulturhistoriske værdier til gavn for fretidens rekreative oplevelsesuligheder. Også andre forhold har været nævnt: Afklaring af byggeulighederne Udpegning af bevaringsværdige bygninger og landskabstræk Udarbejdelse af vejledning o god byggeskik så udforningen af obygninger og nybyggeri ikke afviger for eget fra landsbyiljøet. 7

8 et gale Høsterkøb Byen i læ af bakkerne Høsterkøb er placeret i et stærkt bakket landskab, der fik sin for under den sidste istid. Her gled isasserne fra Skandinavien ud over egnen og nåede en tykkelse på op til 1 k. Isen slæbte store og så klippestykker ed sig og blandede dered egnens kridt, kalk, flint, ler og sand, og dannede den oræne so Høsterkøb ligger på. Morænen når ved Gildebjerg en højde af 78 over havet og ved Skolebakken 71. et gale Høsterkøb fik sin dåbsattest den 21. oktober 1186 da paven i et brev præciserede sin ejendosret til stedet. Herved er Høsterkøb det ældst otalte stednavn i Birkerød Koune. Første led af navnet Høsterkøb står reelt for hustru og Høsterkøb er således en ejendo der er købt af en ands hustru. Høsterkøb blev grundlagt nær den vigtige vej so førte fra Nordsjælland til Birkerød Kirke, og videre til det centrale Sjælland. Stedet kan den gang eget vel have været et overnatningssted eller en rasteplads for rejsende og hærenheder under forlægning. I 10-tallet var der allerede en kro ved Vævergården. Et tegn på Høsterkøbs ekspansion og efter datidens forhold centrale beliggenhed er, at den allerede i 1680 var en betydelig landsby ed 6 gårde og ikke indre end 22 huse. en nuværende Hørshol Kongevej blev efter ordre fra Kong Frederik V anlagt i 1764, det var anarks første chaussévej. I 1771 blev landsbyen Høsterkøb udskiftet og 3 gårde flyttede i den forbindelse ud af selve landsbyen. Senere, i starten af sidste århundrede flyttede også en af erhvervsvirksohederne, nelig seden til Kongevejen, hvor også Høsterkøb Kirke blev opført. en delte by Høsterkøbs huse blev placeret i lavningerne i det højtliggende landskab. Søer og senere tørveoser har edført at landbyen blev ganske spredt. er dannede sig flere ødesteder. et vigtigste lå forodentligt ved byens gadekær, so lå, hvor idrætspladsen ligger i dag. Lidt op ad bakken, foran den nuværende skole, blev Høsterkøbs første skole Ludvigsborg opført i Asylet, den nuværende børnehave, blev opså opført ved det tidligere gadekær. Bygningen blev opført for de 863 kr. so ko ind i forbindelse ed fire kongelige skuespilleres optræden ved en folkefest i Hørshol i Et andet ødested lå ved det lille torv ed købandsbutikken og sprøjtehuset, over for Friheden hvor Nedenosvej har sin østlige tilslutning til Høsterkøbvej. et tredje ødested lå ved Nedenosvejs vestlige tilslutning til Høsterkøbvej. 8

9 e ange byfunktioner I det gale Høsterkøb var der ange handlende og håndværkere. Langt de fleste holdt til på Høsterkøbvej. Byens gale sedje lå på Høsterkøbvej 33. en blev odannet til købandsforretning i starten af 1900 tallet, da sedjen ved Kongsvejen blev etableret. enne køband, der også havde røgeri, lukkede so Videnskabernes selskabs kort fra 1768 viser Høsterkøb og Ravnsnæs. e ligger nord for skovoråderne på kanten af de åbne landoråder od Sjælsø. Kortet fra 1807 viser blandt andet gården Friheden og Vævergården ed torvedannelsen i krydset Høsterkøbvej/Nedenosvej. Også de arkante bakker ved Ludvigsborg og Gildebjerg ses. e senere søarealer optræder so oser på dette kort. Kortet fra indeholder en lang række søer der er opstået ved tørvegravning. Ved Asylet (i dag børnehaven) ses det gale gadekær på den nuværende idrætsplads. Vejforbindelsen syd o gadekæret er nedlagt. 9

10 den sidste sin butik i idten af 1990 erne. Også ved Rørholsvej lå en sedje. På Høsterkøbvej 47 lå en vognandsforretning. Høsterkøbvej 28 og var købandsbutikker og nr. 41 var Brugs. På Høsterkøbvej 3 lå der en bager ed konditori. I nr. 36 lå en snedker, i nr. 44 en kro og i nr. 37 en karetager. en oprindelige skole i orådet var rytterskolen på Ravnsnæsset, hvor til den endnu eksisterende skolesti ved Lundegård førte ned. a rytterskolen blev nedlagt i 1864 blev byens første skole etableret på Ludvigsborg. Bygningen lå ved plænen foran den nuværende skole, en er nu nedrevet. Høsterkøb Skole på Nedenosvej fik opført sin sukke hovedbygning i Byens gårde.v. En række store gårde ligger dels i landsbyen dels i udkanten af byen: Friheden var en af byens est betydende proprietærgårde, hvis ejere tog aktivt del i byens liv. Friheden er oprindeligt navnet på den lille skov, en siden 1779 har det været ejendoens navn. Gården var i perioder fristed for ange kunstnere blandt andet billedhuggeren H. W. Bissen, ligeso det fortælles at H. C. Andersen var blandt de ange besøgende. Gården er blevet ofattende renoveret og delvis nybygget i slutningen af 1990 erne. en er ofattet af en selvstændig lokalplan. Petersborg var oprindelig kun et lille hus, en genne ofattende jordopkøb blev den genne 1700 tallet til en større lystgård. I 1708 var den ejet af jofru Johanne Elisabeth von Gabel. Ejendoen brændte okring 1870, ed genopførtes. KURIOSITETER OM HØSTER- KØB Instruktøren Astrid Henning- Jensen skiver i bogen a verden var vores nogle linier o Høsterkøb, hvor failien boede i begyndelsen af 190-erne: erude på bøhlandet levede failier, der var så indgifte, at de fik evnesvage børn. En akavet tolvårig dreng var det eneste væsen, der kunne frekalde en naturlig, hjertelig latter hos Lars (søn). Lars åtte ikke længere koe i de andre hje, fordi han havde afsagt sin strenge do over nogle barsktudseende gartnerforældre, so tævede deres børn. Ved I ikke, at de, der er store ikke å slå på nogen, der er indre end de selv. Så var det ud af vagten. Slaget ved Sænkesø Ifølge en gael skrøne, skulle et par af de gode tidligere borgere i Høsterkøb været så uenige, at de endte ed at genneføre en veritabel ildkap på jagtgeværer tværs over Sænkesø, en det er nok en skrøne. Lundegården er en udflyttergård, der har gennegået en ofattende renovering. Høsterkøbgård findes allerede på kort fra Nygård og Åsebakkegård findes også begge på kort fra Gaelgård har kun bevaret længen od Lundegård. Vor Frue Kloster blev oprindeligt opført so privatbolig for oberstløjtnant, arkitekt Torben Hansen Grut. I 1942 erhvervede Benediktinerordenen ejendoen, so blev odannet til kloster. Magleås. Ejendoen blev opført i starten af 1900-tallet so privatbolig for direktør Aage Westenholz, so var drivkraften bag de frivillige ilitærkorps okring 1. verdenskrig. Efter en tid so højskole er Magleås i dag et kursuscenter. Ejeren er i dag den Katolske Kirke. 10

11 POSTKORT Høsterkøb set fra Skolebakken ed udsigt over Sænkesø og Fesølyng. Køband ud for Nedenosvejs tilslutning til Høsterkøbvej. en lukkede ca Frihedens hovedbygning set fra gårdspladsen ca. år

12 12

13 13

14 14

15 1

16 16

17 Høsterkøb i dag en uspolerede landsby Høsterkøb er en bevaringsværdig landsby af særlig kulturhistorisk værdi beliggende i et eget charerende og attraktivt landskab. Salet set udgør det et eget attraktivt og haronisk iljø. I bogen Melle Sjælsø, Birkerød og Furesøen skrev professor Peter Bredsdorff i 1968: Høsterkøb er en af Københavnsegnens est indtagende og uspolerede landsbyer. ens bebyggelse er doineret af det bakketerræn so dens veje snor sig igenne, endnu hovedsagelig i de gale vejforløb, jævnlig ed udsigter od Rude Skov eller od det åbne land. e karakteristiske huse er i en etage, hvidkalkede ed stråtag eller ørke tage, i reglen uden kviste. Bebyggelsen knytter sig til det snirklede vejforløb elle bakkerne, ens bakketoppene stort set endnu har undgået bebyggelse. Takket være den fresynede byplan vedtaget i 1966, og den lokale interesse i at efterleve planen gælder denne karakteristik stadig. Høsterkøb har i årenes løb istet sit oprindelige byliv i for af butikker og håndværksvirksoheder, den sidste købandsforretning lukkede i idten af 1990 erne. Høsterkøb er iidlertid et aktivt safund ed et rigt foreningsliv. Skolen og børnehaven er også væsentlige knudepunkter i landsbyens sociale aktiviteter. Foruden disse institutioner har landsbyen nogle ældreboliger. oinerende træk Høsterkøb ligger i et eget kuperet terræn. Indenfor Nedensosvej ligger den særlig arkante Skolebakke, so når op i 71 eter over havet. Ved Lundegård er landskabet doineret af de store skråninger od Ravnsnæs og Sjælsø. Mod nord og syd ved henholdsvis Nygård og Fesølyng er terrænets kurver langt ere beskedne. Høsterkøbvej genneskærer landsbyen i øst-vestlig retning i et sukt og eget karakteristisk bugtet vejforløb, so kan ses tilbage på kort fra starten af 1800-tallet. Høsterkøbvej deler landsbyen i en nordlig og sydlig del, en tur ad bygaden er en oplevelse, ikke indst udsigten over Sænkesø. et sydlige byoråde afgrænses od sydvest af skoven ved Gildebjærg, od syd af vådorådet Fesølyng og gården Petersborg. Byorådet der indeholder eget åben bebyggelse på store grunde, opdeles af tørvegraven Sænkesø. et nordlige byoråde er ere saensat. et er vejbetjent af Nedenosvej og er ligeso det sydlige oråde genneskåret af 17

18 et grønt oråde, en her i for af den arkante Skolebakke, vest for Høsterkøb Skole. Herfra er der od nord udsigt over Lundegård og landorådet, og od syd over Fesølyng og Rude Skov. Lokalplanen fastholder landsbyens afgrænsning od landorådet, således at byens profil ikke spoleres. Satidig friholdes de højtliggende oråder for ny doinerende bebyggelse. e arkante kig ud over de grønne oråder respekteres. Søer, beplantning og stengærder Høsterkøborådet er præget af utallige vådoråder so er ed til at opdele byorådet. Udover hegn elle de enkelte grunde og skoven er der langs Høsterkøbvej en række arkante vejtræer i gadebilledet. Mest arkante er de tre saenvoksede lindetræer ved Friheden, so danner en port ind til byen når an koer fra Kongevejen. Også kastanietræet ved pladsdannelsen ved ældreboligerne sat de øvrige træer nord herfor er vigtige eleenter i helheden. To store træer, en eg og en birk arkerer byens port od vest. Herudover er der solitærtræer ved børnehaven (ahorn) og foran skolen (eg og gran) sat på sporten (kastanie). Ved indkørslen fra Kongevejen er der arkante stengærder på begge sider af vejen ud for Friheden. Også på nordsiden af Høsterkøbvej står stengærder. Naturstensbelægningen i Vævergården betragtes so bevaringsværdig. Lokalplanen indeholder besteelser der sikrer vigtige træer i gadebilledet og på friarealer. Tilsvarende sikres stengærder og gårdspladsbelægninger. Bebyggelsesønster Traditionel landbygade bebyggelse ed huse på begge sider af gaden findes kun okring de to vejkryds elle Høsterkøbvej og Nedenosvej. Her ligger hovedparten af husene parallelt ed vejen, let tilbagetrukket eller ed gavlen helt ude i vejskellet so ved Fesølyngvej. Hovedparten af den øvrige bebyggelse ligger i grønne ogivelser ed udsigt over skov- og søoråder. Hjørnet okring grønningen ved Friheden indtager en særstilling. e to værdifulde huse på vestsiden har været centrale i et af byens gale ødesteder. et nybyggeri der er sket, er placeret dels so huludfyldning i gadebebyggelsen, dels i for af fritliggende bebyggelse, især ned od Fesølyng, hvor der i anledning af udstykning i 2000 er tinglyst deklaration o anlæg af ny adgangsvej i boligorådet. Kun okring Bakkediget er der tale o noget der ligner en parcelhusudstykning dog ed eget store grunde so fastholder 18

19 orådets grønne præg. Orådet lå udenfor byplanvedtægtens oråde. Lokalplanen fastholder bebyggelsesønstret ved at udlægge byggefelter til fretidig bebyggelse. Felterne er placeret så de doinerende landskabstræk og gale gadeforløb fortsat understøttes. Bygninger e fleste bygninger i Høsterkøb er et etages længehuse og ed tage, so hovedregel uden val og kviste. Tagene har høj tagrejsning ange af de ed stråtage. Huse uden stråtag er for det este belagt ed grå tagsten. Facaderne er hvide og en del har bindingsværk. enne ensartethed dækker dog over at ange huse er bybyggede eller eget ofattende renoverede. Bebyggelsen kan opdeles i: Gale velbevarede huse so især ligger langs Høsterkøbvej og ved pladsen ved ældreboligerne. Renoverede huse, so ligger spredt i byorådet. Nye huse i gael stil og nye huse i nutidig byggestil so især ligger i den nordlige og sydlige del af byen. Mange forskellige bygningsdetaljer understreger angfoldig heden. 19

20 Alle gale og renoverede huse er registrerede efter bevaringsværdi iht. SAVE-systeet. er er anvendt bevaringsskala fra 1-9, hvor 1 er højest. Værdier fra 1 til 4 betragtes so bevaringsværdige. (Se side 36). Også nyere bebyggelse kan være af stor betydning for bybilledet selv o de ikke i sig selv er bevaringsværdige. et ofatter store dele af husene okring Høsterkøbvej og Nedenosvej. isse bygninger er arkeret særskilt på kortet ed bevaringsværdier. er er udpeget bevaringsværdige bygninger i Høsterkøb landsby. Lokalplanen sikrer at disse bygninger ikke uiddelbart kan nedrives eller obygges uden byrådets tilladelse. Planen indeholder også besteelser o udforning og aterialevalg ved byggeri, således at landsbyens byggeskik understøttes. Stråtage kan placeres nærere skel end sædvanlig praksis. Lokalplanens forhold til anden planlægning Regionplan Høsterkøb landsby er udpeget so regionalt kulturhistorisk interesseoråde. 20

21 I udpegningen af bevaringsværdige landsbyer og fiskerlejer i Frederiksborg At betegnes Høsterkøb so eget velbevaret og fredningsværdig. et nævnes at der ikke å ske o- og tilbygninger so kan ændre bygningernes præg og landsbyens for. Kouneplan I Kouneplan 2000/Tearevision 2004 peges på at der i Høsterkøb skal foretages en registrering af bevaringsværdier i saarbejde ed foreninger o.a. I kouneplanens raer for lokalplanlægningen indgår hovedparten af Høsterkøb so nr. B2.1. og B2.2. Oråderne er udlagt til boligforål (åben-lav boligbebyggelse) ed en aks. bebyggelsesprocent på 2 for den enkelte ejendo. er å dog aks. opføres 300 ² etageareal på hver grund. Bebyggelsen å aks. opføres i 1½ etage. Tage på beboelsesbygninger skal være saddeltage. Grundstørrelsen skal være in. 300 ² og der skal være indst 2 p-pladser pr. bolig. Raeoråderne 33.1 og 33.2 er udlagt til offentlige forål (undervisning, institutioner og kulturelle aktiviteter) og erhvervsforål (kontor, liberale erhverv og servicevirksohed). Raeorådet G17 er udlagt til grønt oråde (bypark). er å ikke opføres nogen for for bebyggelse. Byrådet kan give tilladelse til etablering af indre bygninger og anlæg, so er nødvendige for orådets funktion, drift og vedligeholdelse. et ogivende landbrugsoråde er udlagt so nr. L1.1. Her gælder at orådet udlægges til landbrugsforål. er skal kunne placeres nyttehaver i indre enheder og uden bebyggelse, hvor fredningsinteresser ikke er til hinder herfor. Stier skal priært placeres i arkskel og arkveje. Lokalplanorådet er beliggende i landzone hvor kounen er zoneyndighed. Lokalplanens besteelser og afgrænsning er ændret i henhold til Kouneplan 2000/Tearevision er er derfor udarbejdet et kouneplantillæg. Lokalplaner og byplanvedtægter Byplanvedtægt nr. 1 ophæves ved vedtagelsen af den nye lokalplan. En række af byplanvedtægtens besteelser er overført til den nye lokalplan, ens nye er koet til. Udover besteelserne der fregår af kouneplanens raer for lokalplanlægningen, indeholder planen følgende hovedpunkter: Bebyggelsen å kun bestå af fritliggende parcelhuse. 21

22 På hver ejendo å kun opføres og indrettes en bolig for en failie. er å so hovedregel ikke etableres erhvervsvirksohed. er er ulighed for at indrette butikker på 4 atrikler, ligeso der udlægges oråder til offentlige forål. Udstykninger å kun foretages efter den viste udstykningsplan. Alle nye bygninger skal placeres indenfor de angivne byggefelter. Yderure skal fretræde hvide og tage skal fretræde ørke eller ed strå. Taghældningen skal være tosidig. Hældningen skal være elle 2 og grader og vale å ikke udføres. Tagetager å kun udnyttes hvis det kan ske uden doinerende ovenlys og kviste. Orådet elle Høsterkøb landsby og Hørshol Kongevej er ofattet af lokalplan nr. 80 for ejendoen Friheden. Lokalplanens oråde deles i oråderne 1, 2 og 3. Oråde 1, der ligger nærest Høsterkøb, er udlagt til landbrug og boliger. Bygningerne kan derudover indrettes til liberalt erhverv. Eksisterende bebyggelse kan delvis erstattes af ny i aks. 2 etager ed aks. etageareal på 1000 ². Oråde 2 er udlagt til grønt oråde (park og skovbeplantning). I orådet kan opføres en ridehal på aks ². Oråde 3 er udlagt til landbrug. Naturbeskyttelse en sydlige del af planorådet er ofattet af en 300 skovbyggelinie i forhold til de syd- og østfor liggende skove. e ange vådoråder er ofattet af 3 i Naturbeskyttelsesloven, hvor naturlige søer over 100 ² er sikret od ændringer i tilstanden. er er registreret 2 fortidsinder i orådet. et ene er på Frihedens ark, hvor der er fundet en flækkeskraber fra stenalderen. en anden er to grave, dels i for af en rundhøj, dels i for af en egalitgrav. Begge er fra Tragtbægerkulturen. Sten- og visse skovdiger er beskyttet i henhold til Naturbeskyttelsesloven. Orådet ved Sænkesø er ofattet af fredningskendelser fra henholdsvis 2. juni 1948 og 26. arts Begrundelsen er bl.a. at sikre den helt usædvanlige udsigt fra Skolebakken. 22

23 Skolebakken hvor der er en vis udsigt over Fesølyng, Sænkesø og Rude Skov od syd og udsigt nord, er ofattet af fredningskendelse af 7. aj Fesølyngorådet uiddelbart syd for Høsterkøb er ofattet af en fredningskendelse. Et indre oråde ved skovbrynet od Rude Skov har fået ophævet skovbyggelinien. Lokalplanens retsvirkninger Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort å ejendoe, der er ofattet af planen, ifølge planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overenssteelse ed planens besteelser. en eksisterende lovlige anvendelse af en ejendo kan fortsætte so hidtil. Lokalplanen edfører heller ikke i sig selv krav o etablering af de anlæg, der er indeholdt i planen. Byrådet kan eddele dispensation fra lokalplanens besteelser, hvis dispensationen ikke er i strid ed principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun foretages ved tilvejebringelse af ny lokalplan. 23

24 Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige ed lokalplanen, fortrænges af planen. I henhold til 47 i lov o planlægning kan der foretages ekspropriation af privates ejendoe eller rettigheder over ejendoe, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af lokalplanen. 24

25 LOKALPLANENS BESTEMMELSER 2

26 26

27 Lokalplan nr. 94 for Høsterkøb by I henhold til lov o planlægning (lovbekendtgørelse nr. 883 af 18. august 2004) fastsættes herved følgende besteelser for det i 2 nævnte oråde. 1 Lokalplanens forål 1.1 Lokalplanens forål er at beskytte og bevare det særlige landsbyiljø i Høsterkøb og at sikre at bebyggelsen afrundes landskabeligt od det ogivende åbne landbrugsland. et gælder både bevaring af det enkelte hus og bevaring af helheden i ere bred forstand, dvs. det slyngede gadeforløb, bygningers særlige karakteristiske placeringer og saenstillinger, de åbne gadejordsarealer, vej- og fortovsbelægninger, vegetation og større træer sat udsynet til de arkante landskabstræk og grønne oråder. Lokalplanen og den tilknyttede bevaringsvejledning tilsigter en balance elle på den ene side de dokuenterede bevaringshensyn og på den anden side hensynet til den enkelte grundejer, so skal varetage fornyelser og forbedringer, på en hensigtsæssig og økonoisk åde. Forålet sikres ved at orådet anvendes til boligforål ed friarealer og anlæg so er fælles for landsbyen, til offentlige forål sat indre institutioner til orådets forsyning, at bebyggelse, beplantning, terrænforhold, hegning og stensætninger, sat vej- og stisysteer, der er karakteristiske for landsbyiljøet, bevares, at bebyggelse på den enkelte atrikel i videst uligt ofang tager udgangspunkt i den eksisterende eller oprindelige bebyggelse på grunden, at ny bebyggelse i fretræden tilpasses landsbykarakteren, at vedligeholdelse og obygning af eksisterende bebyggelse sker under hensyntagen til den til lokalplanen hørende bevaringsvejledning for Høsterkøb, at fretræden af eksisterende veje, vejforløb, stier og pladsdannelser, herunder gadejord, bevares og forbedres genne trafikregulering ed henblik på at forbedre iljøet. 27

28 2 Orådets afgrænsning og zonestatus 2.1 Lokalplanen afgrænses so vist på kortbilag 1, og ofatter følgende atr. nr.e: 2g, 2h, 2k, 2q, 2r, 2x, 2nn, 4b, 4d, 4e, 4g, 4k, 4 bu, 4bv, 4 bx, a, b, d, e, f, del af g, del af h, p, ad, ae, ah, ai, 6a, 6b, 6i 6p, 6q, 6t, 6u, 6v, 6x, 6z, 6æ, 6ø, 6aa, 6 ab, del af 7a, 7b, 7c, 7f, 7g, 7l, 7, 7n, 7o, 7p, del af 10e, 10 g, 1a, 16a, 16c, 16d, 17b, 18a, 18b, 18c, 18d, 19a, 20a, 20b, 21a, 21b, 21c, 22, 23, 24, 2a, 26a, 26b, 26c, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36a, 36b, 36c, 36d, 36e, 37, 39, 40, 41a, 41b, 42, 43, 44, 4, 46, 47, 48, 49b, 3, 6, 7, 8, 9,, a, b, c, d, e Høsterkøb By, sat alle parceller, der udstykkes fra ovennævnte ejendoe. 2.2 Orådet er beliggende i landzone. Lokalplanen erstatter tilladelse efter planlovens 3, stk. 1 til ændret anvendelse og opførelse af ny bebyggelse, når den ændrede anvendelse og den ny bebyggelse er i overenssteelse ed lokalplanens besteelser. el af atr. nr. 10 e, der er beliggende inden for lokalplanens oråde, er ofattet af besteelserne i planlovens 1 stk.. 28

29 3 Orådets anvendelse 3.1 I lokalplanorådet å der på hver ejendo kun opføres eller indrettes én saenhængende bolig. Undtaget herfra er ejendoene: atr. nr. 26a og 6a Høsterkøb (sat alle ejendoe, der udstykkes herfra), hvor der å indrettes op til 3 boliger og atr. nr. 2q Høsterkøb, der kan anvendes til offentligt forål og boligforål (flere boliger). 3.2 Lokalplanorådets ejendoe å ikke benyttes til nogen for for erhvervsvirksohed. og tillades: ejendoe ed landbrugspligt anvendt til erhvervsforål i overenssteelse hered, atr.nr. 7f, 23 og 24 Høsterkøb indrettet til butiksforål i et ofang svarende til det, der tidligere har fundet sted på ejendoene, og de på bilag 2 angivne ejendoe anvendt til offentlige forål (skole, institutioner, kulturelle forål, idrætsplads, tennisbane, parkeringsplads og parkanlæg). Uanset foranstående besteelser kan der på ejendoen drives en sådan virksohed af den, der bebor den pågældende bolig, og når virksoheden efter byrådets skøn drives på en sådan åde, at ejendoens karakter af beboelsesejendo ikke forandres (herunder ed skiltning o. lign.), kvarterets præg af boligkarakter ikke brydes, eller virksoheden ikke frekalder uleper for de oboende eller frekalder behov for parkeringsuligheder, so ikke er til stede på den pågældende ejendo. 4 Udstykninger 4.1 Ingen grund å udstykkes ed indre størrelse end 300 ², eksklusiv eksisterende og udlagt vejareal, herunder også eventuelle koteletskafter) og eksklusiv vandarealer. 4.2 På atr. nr. 6a Høsterkøb kan stuehuset til landejendoen ikke tillades frastykket fra landbrugsejendoen. 4.3 I forbindelse ed indretning af flere boliger på atr.nr.: 26a og 6a Høsterkøb kan der tillades udstykket ed indre grundstørrelser efter en af byrådet godkendt salet udstykningsplan for ejendoene. 29

30 Bebyggelsens ofang og placering.1 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendo å ikke overstige 2 beregnet efter besteelserne i Bygningsregleent for såhuse (BRS-98). og å der aksialt opføres 30 ² etageareal..2 Ny bebyggelse skal opføres inden for de på kortbilag nr. 4 viste byggefelter..3 På atr. nr. 6a Høsterkøb sat atrikler, der udstykkes herfra, skal den eksisterende bebyggelses ofang og bebyggelsesstruktur bevares ved etablering af ny bebyggelse eller ændret anvendelse til beboelse..4 På atr. nr. 26a Høsterkøb sat atrikler, der udstykkes herfra, kan kun tillades indrettet beboelse inden for raerne af den eksisterende bebyggelse og i et aksialt ofang svarende til denne. Garager, udhuse og lignende indre bygninger sat såbygninger skal priært saenbygges ed beboelseshuset og priært placeres inden for byggefeltet. Bygningsdele, der på grund af særlige forhold tillades opført uden for byggefeltet, skal altid respektere en indste afstand til vejskel på..6 Bygningshøjden å ikke overstige 3,2 ålt fra terræn (eventuelt fra fastsat niveauplan), til den linie, hvor ydervæggen skærer tagets yderside. Tagryggen å ikke ligge højere end 7,0 over terræn..7 Bebyggelsen å ikke opføres i ere end 1 etage ed udnyttelig tagetage..8 Tagetagen å kun udnyttes i den udstrækning, det kan lade sig gøre, uden at tagfladen brydes ved doinerende ovenlys eller kviste..9 Ved anvendelse af stråtage skal der holdes en afstand på in. 20 til byggefelter på nabogrunde, og bygningsregleentets krav o 10 til vejidte skal overholdes. er kan i den forbindelse tillades anvendt stråtag i en afstand indre end 10 i forhold til naboskel. 6 Bebyggelsens ydre fretræden 6.1 Bebyggelsens ydre fretræden skal so udgangs- 30

31 punkt følge principperne i lokalplanens bevaringsvejledning. 6.2 Yderure, herunder gavle, skal udføres i vandskuret eller pudset urværk og fretræde hvide ed at overflade. ette gælder også eventuelt bindingsværk. Murede eller støbte sokler skal fretræde ed sort farve. Facader skal fretræde udforet so huller i ur, hvilket vil sige ed saenhængende urflader ed huller til vinduer og døre. Vinduer og døre skal være adskilt af urpiller/bindingsværksfag og følge husets fagopdeling. Vinduer, vinduesdøre/franske døre sat andre glasflader å ikke udfornings- eller antalsæssigt have en udstrækning, der er doinerende eller ikke er afpasset husets/facadens proportioner. Vinduets bredde å ikke overstige vinduets højde. 6.3 Tage skal udføres ed ørke, atte aterialer (blådæpede tegl, sorte eternitskifre, sort pap eller lignende) eller ed strå. er å anvendes røde tegl ved tilbygning til huse ed røde tegl. Taghældningen skal være 2-sidig, og tagets vinkel ed det vandrette plan skal ligge elle 4 og grader. Hel- eller halvvale å ikke udføres. er å ikke etableres doinerende ovenlys, kviste eller solfangere i tagfladen. Eventuelle solfangere skal være i niveau ed tag og i øvrigt tilpasses husets arkitektur. Isætning af kvist skal følge vinduesfag i facaden, jf. bevaringsvejledningen. 6.4 Skorstenspiber å ikke fjernes. Nye skorstenspiber skal placeres indst 1 fag fra gavlen. 6 Ejendoe, herunder disses bygninger, og adgangsveje og øvrige ude-/opholdsarealer å ikke forsynes ed doinerende belysning. Belysning af adgangsarealer skal udføres so pullert-/parkbelysning. Opsætning af spots el. lign. til oplysning af hele facader.v. å ikke finde sted. er henvises i øvrigt til bevaringsvejledningen. 6.6 Ingen for for skiltning og reklaering å finde sted i forbindelse ed orådets anvendelse til boligforål. Skiltning i forbindelse ed anden anvendelse skal godkendes og å kun finde sted i begrænset ofang og ikke i for af lysskilte. 6.7 Parabolantenner på bygninger å ikke overstige bygningsprofilet. Fritstående antenne å aks. have en højde på 31

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

for et område omkring kirken i Vindinge,

for et område omkring kirken i Vindinge, 1-2.. )..Q Lokalplan nr, 249 for et område omkring kirken i Vindinge, Redegørelse, Indledning: Vindinge 1782. Vindinge landsby bestod oprindelig af både tre- og firlængede gårde og enkelte småhuse, der

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt.

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt. Formålet med denne lokalplan er, at sikre det planmæssige grundlag for en udvidelse af Dansk Rød Kors asylcenter på Sanholmlejren, til brug for rigspolitiets sagsbehandling i forbindelse med modtagelse

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

"rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL

rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL "rn ROSKILDE KOMMUNE i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 231 for ungdomsboliger på Himmelev Bygade 27, REDEGØRELSE FOR

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

INDLEDNING Lokalplanen omfatter et blandet landbrugs- og boligområde i kommunens sydøstlige del, beliggende umiddelbart op til Sønderskov.

INDLEDNING Lokalplanen omfatter et blandet landbrugs- og boligområde i kommunens sydøstlige del, beliggende umiddelbart op til Sønderskov. INDLEDNING Lokalplanen omfatter et blandet landbrugs- og boligområde i kommunens sydøstlige del, beliggende umiddelbart op til Sønderskov. Det naturskønne område som bl. a. indeholder flere mindre søer,

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov Lokalplanen er udarbejdet af Arkitektfirmaet 78 A/S, Rødekro i samarbejde med

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE Lokalplan 2/58 Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE TILLADELSE BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 LOKALPLAN FOR ET BOLIGOMRADE VED CENTRUMGADEN

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boliger ved Hærvejen i Bov 1. udkast af juli 1996 Lokalplanen er udarbejdet af Teknikog Planafdelingen, Bov

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge LOKALPLAN 5-13.1 Brugsen i Herfølge KØGE KOMMUNE 1990 LOKALPLAN 5-13.1 BRUGSEN I HERFØLGE INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side Lokalplanens baggrund 3 - formål - - indhold 3 Forhold til ekst. planer 4

Læs mere

Hashøj Kommune. Vejledning vedr. Sludstrup

Hashøj Kommune. Vejledning vedr. Sludstrup Hashøj Kommune Vejledning vedr. Sludstrup Indledning... 2 Bebyggelse generelt... 2 Husets tag... 3 Stråtag... 3 Teglsten... 4 Skifer... 5 Cementsten... 5 Tjærepap... 5 Eternit... 5 Andre tagmaterialer...

Læs mere

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE:

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-04 Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE SIDE Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

En lokalplan skal overholde kommuneplanen, men lokalplanen kan indskrænke de muligheder for anvendelse og bebyggelse, som kommuneplanen angiver.

En lokalplan skal overholde kommuneplanen, men lokalplanen kan indskrænke de muligheder for anvendelse og bebyggelse, som kommuneplanen angiver. Hvad er en lokalplan? Ifølge lov om planlægning kan byrådet beslutte at udarbejde en lokalplan, når en bestemt udvikling ønskes fremmet. Byrådet har endvidere pligt til at udarbejde en lokalplan, før der

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004 Indhold Lokalplan nr. 1. 4-3 for et boligområde ved Bredekildevej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

LOKALPLAN NR. 170. For et område ved Gadeledsvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 170. For et område ved Gadeledsvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 170 For et område ved Gadeledsvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde

Læs mere

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Nærværende lokalplan er udarbejdet på baggrund af Boligselskabet Limfjorden s aktuelle planer om at opføre ca. 50

Læs mere

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Lokalplan nr. 99 for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Marts 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området til boligformål i form af villabebyggelse.

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

LOKALPLAN 117. For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 117. For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 117 For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden fan lokalplanen...................... 1 Lokalplanens indhold...........................

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100 Lokalplan 2.1 For et villaområde i Snertinge Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 03.10.1978 3011501L20100 Bjergsted kommune Lokalplan nr. 2.1. for et villaområde i Snertinge by Tillæg til partiel

Læs mere

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

F o r s l a g. Lokalplan Tillæg 1 til Lokalplan 94 for Høsterkøb by og Tillæg 3 til Kommuneplan Høsterkøb Gadekær

F o r s l a g. Lokalplan Tillæg 1 til Lokalplan 94 for Høsterkøb by og Tillæg 3 til Kommuneplan Høsterkøb Gadekær F o r s l a g Lokalplan 94.1 Tillæg 1 til Lokalplan 94 for Høsterkøb by og Tillæg 3 til Kommuneplan 2013 Høsterkøb Byvej Nedenomsvej Høsterkøb Gadekær Hvad er en lokalplan? Ifølge Lov om planlægning kan

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY.

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY. ODDER LOKALPLAN KOMMUNE NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY. Odder Kommune Lokalplan nr. 1067 Lokalplan for et område til boligbebyggelse ved Vennelundsvej

Læs mere

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 225 For et område ved Rylevænget i Alsønderup Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV Aabybro kommune Lokalplan nr. 5.03 Område til tæt-lav boligbebyggelse ved Kj6bmandstoften i Birkelse by. Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ I AVNSLEV VED NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1987 I NDHOLDS FORTEGNELSE Indledning Lokaiplanens indhold 2 Forholdet til anden planlægning 3 Lokalplanens

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 11a ET OMRÅDE VED GODTHÅBSVEJ

HILLERØD KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 11a ET OMRÅDE VED GODTHÅBSVEJ HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11a ET OMRÅDE VED GODTHÅBSVEJ I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1. Lokalplanens

Læs mere

Deklaration. 2. Området udgør en del af Borupgårds jorder matr. nr. l a Borupgård samt alle parceller, der udstykkes fra det.

Deklaration. 2. Området udgør en del af Borupgårds jorder matr. nr. l a Borupgård samt alle parceller, der udstykkes fra det. Matr. nr.: la Borupgård Egebæksvang sogn Anmelder: Tikøb Sogneråd Espergærde Deklaration Tikøb kommune pålægger herved de kommunen tilhørende parceller nr. 2-243 af matr. nr. la Borupgård følgende servitutter,

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-03. Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Side Lokalplanens indhold... 1. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 6-02.4 Andelsboliger på Gartnerjorden i Lellinge

LOKALPLAN 6-02.4 Andelsboliger på Gartnerjorden i Lellinge LOKALPLAN 6-02.4 Andelsboliger på Gartnerjorden i Lellinge KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 6-02.4 ANDELSBOLIGER PÅ GARTNERJORDEN I LELLINGE INDHOLDSFORTEGNELSE: side Lokalplanens formål og indhold 5 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 188. For et område ved P.Mogensenvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 188. For et område ved P.Mogensenvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 188 For et område ved P.Mogensenvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

LOKALPLAN 3-20 Funchsvej, rækkehuse

LOKALPLAN 3-20 Funchsvej, rækkehuse LOKALPLAN 3-20 Funchsvej, rækkehuse KØGE KOMMUNE 1983 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-20 RÆKKEHUSE VED FUNCHSVEJ REDEGØRELSE LOKALPLANFORSLAGETS FORHOLD TIL ØVRIG PLAN- LÆGNING FOR OMRÅDET. Områdets beliggenhed

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej SKOVSGÅRSVEJ BRENELSIG Fremlagt fra den 10.11.2004 til den 05.01.2005 Endelig vedtaget den 02.02.2005 Hals Kommune :: 7.25 http://www.halskom.dk/dk/planer_visioner/find_planen/lokalplaner/725.htm?mode=...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter LOKALPLAN NR. 77 August 2002 Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter Lokalplan nr. 77 Indhold Indhold: Redegørelse: Forhold til anden planlægning Lokalplanlægning Lokalplanloven Varmeplan Forurening Vandforsyning

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Eksisterende forhold mv. Kortbilag 8 og 9. Lundegården

Eksisterende forhold mv. Kortbilag 8 og 9. Lundegården Eksisterende forhold mv. Kortbilag 8 og 9. Lundegården 1. Lokalplanens formål, At fastlægge bebyggelsesregulerende bestemmelser for sommerhusområderne. At overføre de dele der er beliggende i landzone

Læs mere

LOKALPLAN 124. For Gyvelholm, Furesøvej 61 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 124. For Gyvelholm, Furesøvej 61 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 124 For Gyvelholm, Furesøvej 61 i Virum bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen.................... 1 Lokalplanens indhold........................ 2 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej.

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 08 Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92 For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold...3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området...5 Bestemmelser

Læs mere

Delområde A, særlige bestemmelser:

Delområde A, særlige bestemmelser: Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser fra lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at dette ikke ændrer den særlige karakter af Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 32. Boligformål, Skolegade

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 32. Boligformål, Skolegade Gråsten Kommune Lokalplan nr. 32 Boligformål, Skolegade Vedtaget: 27.09.1990 REDEGØRELSE Gråsten kommune er tildelt en kvote på 20 almennyttige boliger. Byrådet er sammen med Gråsten Andelsboligforening

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE.

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE. ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE. INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 Lokalplanens formål Side 1 AFSNIT 2 Område - zonestatus i AFSNIT 3 Områdets anvendelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 98. Syd for Fugmannsvej ved Dreyersvej og Rungsted Strandvej Rungsted Sundpark

Lokalplan 98. Syd for Fugmannsvej ved Dreyersvej og Rungsted Strandvej Rungsted Sundpark Lokalplan 98 Syd for Fugmannsvej ved Dreyersvej og Rungsted Strandvej Rungsted Sundpark INDLEDNING Området, som er omfattet af lokalplan nr. 98, er beliggende i villakvarteret ved Strandvejen nord for

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 I I REDEGØ RELSE Baggrund Område Lokalplanens baggrund og område Baggrunden for lokalplanen er et ønske fra Aalborg kommune om at ændre områdets arealanvendelse fra kolonihaveområde

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 86

SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 86 Lokalplan nr. 86 for et område til boligformål ved Øster Smedegårdsvej i Skjern. Udarbejdet i oktober 1998 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning, Finderupsvej 9, 6900 Skjern, 96 80 35 00. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Lokalplan 66. Stenhavegård

Lokalplan 66. Stenhavegård Lokalplan 66 Stenhavegård R E D E G Ø R E L S E INLEDNING Området, som er omfattet af lokalplan nr 66, er beliggende i UsserØd, mellem Stampevej og Breeltegårds arealer Området afgrænses mod syd af Stampevej,

Læs mere

Lokalplan nr. 106. for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have

Lokalplan nr. 106. for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have Lokalplan nr. 106 for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have November 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området mellem Virginiavej, Andebakkesti og

Læs mere

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by.

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by. Kirkegård Lokalplanstillægsgrænse Sdr. Jernløse by Jernløse Kommune Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr. 4.1. For et område i Sdr. Jernløse by. Tillæg nr. 9 til kommuneplan 1997-2009 For et område i Sdr.

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

KOMMUNE BOGENSE PART IEL BYP LANVE DTIEGT NR.8 OMRÅDE MELLEM JERNBANEGADE, ADELGADE OG VESTERGADE

KOMMUNE BOGENSE PART IEL BYP LANVE DTIEGT NR.8 OMRÅDE MELLEM JERNBANEGADE, ADELGADE OG VESTERGADE BOGENSE KOMMUNE PART IEL BYP LANVE DTIEGT NR.8 OMRÅDE MELLEM JERNBANEGADE, ADELGADE OG VESTERGADE Ib Andersen og E.Juul Møller AIS Den 5.april 1974 ByplankonSulenter. Ax~kitektex~M.A.A 11 Sag nr.bgs 22.o

Læs mere

LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989)

LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989) LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989) FORORD BAGGRUND FOR LOKALPLANEN På baggrund af ønsker fra grundejerforeningen "Klanparken" om mulighed

Læs mere

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ 1 LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Tidligere Klædefabrik Lokalplanområdet omfatter ejendommen Hermann Stillingsvej 1, der har tilhørt Forsvarets Bygningstjeneste.

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 23. Åkarrèen KØGE KOMMUNE 1977

BYPLANVEDTÆGT NR. 23. Åkarrèen KØGE KOMMUNE 1977 BYPLANVEDTÆGT NR. 23 Åkarrèen KØGE KOMMUNE 1977 KØGE KOMMUNE, PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 23. BYPLANVEDTÆGT FOR ET OMRÅDE MELLEM VESTERGADE, TORVET, BROGADE Og KØGE Å ( ÅKARREEN ) I medfør af byplanloven

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø Lokalplan nr. 54 Lægehus i Niverød Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 17. april 1985 Ikrafttrædelsesdato: 8. maj 1985 o GC UJ UJ o (go (oi >? QQ fuul n QQ n i M i i c= Indledning Dette hæfte indeholder lokalplan

Læs mere

LEJRE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7 FOR ET BOLIGOMRADE I ALLERSLEV. VEDTAGET marts 1979 i

LEJRE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7 FOR ET BOLIGOMRADE I ALLERSLEV. VEDTAGET marts 1979 i LEJRE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7 FOR ET BOLIGOMRADE I ALLERSLEV VEDTAGET marts 1979 i Lokalplanens retsvirkninger Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme,

Læs mere

HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR Områdets anvendelse.

HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR Områdets anvendelse. HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 26. Boligområde ved Ladegårdsvej i Aastrup. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 2o. februar 197o) fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole KØGE KOMMUNE 1979 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-04 FRITIDSHJEM VED ØLBY SKOLE REDEGØRELSE FOR LOKALPLANFORSLAG LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Regionsplanens

Læs mere

NR. 54. FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. VIDEBÆK l JANUAR J. NR Rev. i januar 1990.

NR. 54. FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. VIDEBÆK l JANUAR J. NR Rev. i januar 1990. VIDEBÆK l JANUAR 1989. J. NR. 27-11-54 Rev. i januar 1990. NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. TEKNISK FORVALTNING VIDEBÆK KOMMUNE TLF. 07 17 15 66. VIDEBÆK KOMMUNE Lokalplan

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes tilladelse til at opføre byggeri på Nedenomsvej 14 i Hørsholm

AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes tilladelse til at opføre byggeri på Nedenomsvej 14 i Hørsholm Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 14. januar 2014 J.nr.: NMK-33-00871 Ref.: ssc/nyape AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes tilladelse til at opføre byggeri

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 212 Boligbebyggelse ved Ringstedvej 70-74, REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN: Lokalplanens baggrund: Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Lokalplan nr for et område nord for Rummes Agre, Søby

Lokalplan nr for et område nord for Rummes Agre, Søby Lokalplan nr. 19-8 for et område nord for Rummes Agre, Søby Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Lokalplan side 6 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan for et område nord for

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 5.2-1 for et bolig- og kolonihaveområde ved Holbækvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Lokalplan 230- Forslag

Lokalplan 230- Forslag Lokalplan 230- Forslag Boliger ved Søbjergvej Haraldsted Sø oktober 2009 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse,

Læs mere

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by.

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. ÆRØSKØBING KOMMUNE 1 Indhold Redegørelse side 3 Tillæg til kommuneplan 5 Lokalplan 7 Formål 8 Område og zonestatus 8 Områdets anvendelse 8 Udstykninger

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

Lokalplan nr. 4.23. for Helårsboliger på matr. nre. 8 d og 8 x, Boderne, Hellebæk, Ndr. Strandvej 180, Ålsgårde INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 4.23. for Helårsboliger på matr. nre. 8 d og 8 x, Boderne, Hellebæk, Ndr. Strandvej 180, Ålsgårde INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 4.23 for Helårsboliger på matr. nre. 8 d og 8 x, Boderne, Hellebæk, Ndr. Strandvej 180, Ålsgårde INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE....3 Eksisterende forhold....3 Lokalplanens formål....3 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 227. For ældrecenter og ældreboliger i Grønnegade. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 227. For ældrecenter og ældreboliger i Grønnegade. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 227 For ældrecenter og ældreboliger i Grønnegade Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN NR. 265. for et erhvervsområde ved Milnersvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 265. for et erhvervsområde ved Milnersvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 265 for et erhvervsområde ved Milnersvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

^.^' NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 LOKAL PLAN. ]5p7 ^ Mejeri ~'^~~s. For et boligområde ved Øster Ulslev " ^ ' -18 ; ^-*j&'alderdomshjem^ Jordfmoderhus

^.^' NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 LOKAL PLAN. ]5p7 ^ Mejeri ~'^~~s. For et boligområde ved Øster Ulslev  ^ ' -18 ; ^-*j&'alderdomshjem^ Jordfmoderhus NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 For et boligområde ved Øster Ulslev ^-*j&'alderdomshjem^ " ^ ' -18 ; Jordfmoderhus,' fi'j i ]5p7 ^ Mejeri ~'^~~s ^.^' LOKAL PLAN NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 For et område ved

Læs mere

Lokalplan 167. Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole

Lokalplan 167. Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole Lokalplan 167 Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole TEKNISK FORVALTNING SEPTEMBER 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE Beskrivelsen -Baggrund for udarbejdelse af lokalplan... 2 -Beliggenhed, afgrænsning

Læs mere

Lokalplan nr for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej

Lokalplan nr for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej Lokalplan nr. 120 for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej Oktober 2001 INDLEDNING Lokalplanen gør det muligt for Frederiksberg Forsyning at opføre ny bebyggelse til administration

Læs mere

LOKALPLAN nr. ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR

LOKALPLAN nr. ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR LOKALPLAN nr. FOR ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR SYGEHUSVEJEN, ÆRØSKØBING ÆRØSKØBING KOMMUNE Indledning: Ærøskøbing kommune Lokalplan nr. 9-13 A for et boligområde syd for Sygehusvejen, Ærøskøbing (matr. nr. 69

Læs mere