AMNESTY EN MANDERETTIGHEDSORGANISATION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AMNESTY EN MANDERETTIGHEDSORGANISATION"

Transkript

1 1 AMNESTY EN MANDERETTIGHEDSORGANISATION Tirsdag den 11. august 2015 vedtog Amnesty International at arbejde for at dekriminalisere alle aspekter af sexarbejde på globalt plan. Man mener, at denne politik vil fremme prostitueredes menneskerettigheder og ligestilling. Samtidig åbner organisationen i resolutionen for, at stater kan indføre restriktioner på salg af sex (prostitution), såfremt disse ikke diskriminerer den prostituerede. Hvad der menes med, at organisationen dermed modsiger sit formål om fuld dekriminalisering, er uvis. Man slår også fast, at man ikke ønsker at arbejde nationalt for at gøre prostitution til et arbejde. Alligevel benævner Amnesty i sin resolution om prostitution konsekvent den prostituerede som sexarbejder og prostitution som et sexarbejde. Resolutionen blev onsdag den 12. august 2015 fulgt op af pressearbejde fra de nationale afdelinger af Amnesty. Her gøres det klart, at organisationen vil arbejde for en fuld afkriminalisering af alle former for prostitution, også af de, der køber sex, og af de, der tjener på andres prostitution som ruffere. Den danske vicegeneralsekretær Trine Christensen bekræftede i P1 Morgen bl.a., at afkriminalisering af rufferi også er Amnesty Danmarks målsætning for fremtidens arbejde på prostitutionsområdet. Det er klar tale. Amnesty har valgt sexindustriens side og forladt kampen for kvinders menneskerettigheder. Amnesty er ikke længere en fremadskuende menneskerettighedsorganisation, men en bagudskuende manderettighedsorganisation. 8. marts-initiativet anbefaler, at man melder sig ud af Amnesty Danmark, fordi kvinder ikke er en salgsvare prostitution ikke er et arbejde en legalisering af rufferi vil skade kvinders rettigheder sexkøb er vold mod kvinder og bør være strafbart. Amnesty går imod kvinders menneskerettigheder Når prostitution gøres til et sexarbejde, afskriver man det menneskerettighedssyn, der er bærende for de FNkonventioner, der omhandler prostitution og menneskehandel, herunder Kvindekonventionen fra 1979 og Europa-Parlamentets vedtagne resolution om prostitutions indflydelse på ligestilling fra I disse internationale dokumenter arbejder man ud fra et grundlæggende menneskeretligt syn om, at prostitution ikke er et arbejde, hvorfor ingen legalt bør have lov til at udnytte andres sårbare situation i prostitution. Bl.a. slår man i Kvindekonventionen fast, at de deltagende stater skal tage alle passende forholdsregler, herunder gennemføre lovgivning, med henblik på at hindre enhver form for handel med kvinder og udnyttelse af kvinder ved prostitution. Det betyder oversat bl.a., at rufferi bør være forbudt, fordi det beskytter kvinder mod, at andre udnytter deres prostitution. Europa-Parlamentet slår i resolutionen om prostitution og ligestilling bl.a. fast, at prostitution er vold mod kvinder og en alvorlig hindring for ligestilling mellem kønnene. Og anbefaler, at alle EU-lande forbyder køb af sex for at begrænse denne vold. Også Europarådet nævner i sin resolution fra 2014 om bekæmpelse af menneskehandel, at en kriminalisering af sexkøb er den lovgivningsmodel, der er bedst til at bekæmpe handel med mennesker til prostitution.

2 2 Amnesty ønsker som sagt ikke at ansvarliggøre købersiden og fremme kvinders rettigheder. Man vil i stedet arbejde for, at det er så let som muligt for mænd at udnytte kvinder i prostitution ved at arbejde imod den nordiske model, hvor sexkøb er forbudt. Modellen er indført i Sverige, Norge og Island, i Canada, Nordirland, Sydkorea og de baltiske lande samt er på vej i Frankrig og Irland. Sexindustriens mekanik I prostitution er der tre parter: 1) den prostituerede, 2) den, der køber sex, og 3) den, der tjener på andres prostitution rufferen/alfonsen. Amnestys politik vil betyde: 1. at prostituerede ikke bør straffes for eller underlægges tvangsmæssig helbredskontrol i forbindelse med deres prostitution 2. at sexkøbere ikke bør pålægges nogen former for retlige eller andre restriktioner, at de ikke hindres i at købe sex, og 3. at rufferi ikke bør straffes, men lovliggøres, således at man frit kan tjene på andres prostitution ved fx at organisere bordeldrift og escortvirksomhed. Dekriminalisering af prostitution bør altid følges af kriminalisering af sexkøb At Amnesty vil arbejde for en dekriminalisering af den prostituerede er sympatisk. Prostituerede bærer mange steder i verden ikke alene den smertefulde byrde at blive solgt til sex, men også det fulde ansvar for mænds ret til at udnytte dem i prostitution - de anholdes, fængsles og mishandles. Dette er grove menneskerettighedskrænkelser og bør selvfølgelig ophøre. Danmark vedtog da også i 1999 at dekriminalisere de prostituerede for at fremme deres rettigheder. Danmark har altså allerede i 1999 indført punkt 1. I Danmark undlod man samtidig at kriminalisere den overgribende part, sexkøberen, for at bremse sexindustriens vækst, herunder væksten i handel med kvinder (punkt 2). Dette sker i mange lande. Man dekriminaliserer den prostituerede i bedste mening og for at begrænse antallet af personer i prostitution fordi man ved, hvor skadelig og farlig prostitution er - men undlader at gå til problemets rod. Man vil ikke begrænse mænds ret til at begå seksuel vold mod prostituerede for penge drivkraften bag sexindustriens globale ekspansion og den omfattende menneskehandel til prostitution. Dekriminalisering af den prostituerede bør altid gå hånd i hånd med en kriminalisering af den part, der begår overgrebene i prostitution. Hvis man ikke i samme moment erkender, at sexkøberne er sexindustriens levebrød og de, der begår volden mod de prostituerede, og derfor kriminaliserer køb af sex, åbner man en ladeport. For sexindustriens parter vil altid efterfølgende presse på for, at også rufferi lovliggøres med argumentet om, at det vil fremme den prostitueredes vilkår, sikkerhed og rettigheder. Mens det i virkeligheden drejer sig om at få mulighed for at etablere bordeldrift, escortvirksomhed, internetformidling af prostitution osv. uden risiko for at blive sigtet for rufferi. Dette er nøjagtig, hvad der er sket i Amnestys tilfælde. Amnestys prostitutionsresolution har rod i et politikpapir skrevet for nogle år siden på baggrund af et intensivt lobbyarbejde fra en af Englands største alfonser, Douglas Fox. Fox meldte sig ind i Amnesty og brugte sit medlemskab til at starte den politikudvikling, vi nu ser resultatet af. Samme Fox har også været en drivende kraft i etableringen af og

3 3 talsperson for den engelske fagforening for såkaldte sexarbejdere, trods det faktum, at han er alfons ( arbejdsgiver ). Amnesty har altså været i seng med sexindustrien og giver med sin beslutning om at støtte sexarbejde og rufferi uden at røre sexkøberne det, industrien vil have: carte blanche til ikke blot at fortsætte sin globale ekspansion, men til at gøre det under dække af, at man via rufferi fremmer prostitueredes menneskerettigheder. Nu med backup fra verdens største tidligere menneskerettighedsorganisation. Samme mønster så vi efter den danske dekriminalisering af prostitution i Sexindustrien var ikke sen til at kræve mere liberalisering. Sexarbejdernes Interesseorganisation og Seksualpolitisk Forum har gennem de seneste 8 år krævet fuld legalisering af rufferi, en politik, der støttes af De Konservative (2012) og Liberal Alliance (2012 og ff.). Argumenterne ligner Amnestys: Hvis man får lov at tjene penge på bordeldrift og gør prostitution til et almindeligt arbejde, vil de prostituerede få det meget bedre. Og: En begrænsning af mænds ret til at købe sex vil få de prostituerede til at gå under jorden. Dette er intet andet end stråmandsargumenter for, at sexindustrien ønsker så lempelige vilkår som muligt. Intet er bedre for en ruffer end et land, hvor der ikke sker nogen form for regulering eller kontrol af sexindustrien. Så er pengene størst og arbejdet for at høste dem mindst. Eksemplet med alfonsen Fox, der lobbyer for prostitueredes såkaldte rettigheder til at blive solgt i prostitution er ikke enestående. Menneskerettighedsargumenterne er ofte fremført af sexarbejderorganisationer, der, når man skraber lidt i lakken, viser sig i stedet at bestå af bordelejere, sexkøbere osv. De er arbejdsgiverrepræsentanter, der udgiver sig for at være arbejdstagere. Dette er tilfældet i mange lande. Det er disse organisationer, Amnesty har valgt at alliere sig med, og hvis politik de nu ønsker gennemført på verdensplan. Konsekvensen af Amnestys prostitutionspolitik Amnesty skelner mellem fri og tvungen prostitution og mellem prostitution og menneskehandel. Og påstår, at man har truffet sin beslutning på baggrund af forskning og undersøgelser. Man kunne ønske, at Amnesty i stedet havde set lidt på virkeligheden. Diskussionen om det frie valg i prostitution er meningsløs i en globaliseret verden, hvor krige, væbnede konflikter, klimakatastrofer og fattigdom tvinger millioner af kvinder til at prostituere sig for at overleve eller hvor mange tusinde kvinder tvinges ind i prostitution som et effektivt krigsførelsesinstrument. Sexindustrien udnytter kvinders globale sårbarhed og handler kvinder ind i især de industrialiserede landes sexindustrier, hvor pengene er store, fordi sexkøberne er velhavende. Hvis man ikke vil begrænse selve industrien som system gennem restriktiv lovgivning, vil den blot vokse sig endnu større. I både Tyskland og Holland har man levet med Amnestys model i ca. 15 år. Her er prostitution et almindeligt arbejde, ligesom det er fuldt lovligt at tjene på andres prostitution (rufferi). Det har bl.a. medført, at Holland har en omfattende handel med kvinder. Stort set ingen prostituerede organiserer sig i fagforeninger, og omfanget af prostitution er enormt. I Tyskland ser det ikke bedre ud. Menneskehandlen til prostitution er ude af kontrol, siger politiet, de ser kun toppen af isbjerget, hvad angår handlen med kvinder, og heller ikke her organiserer de prostituerede sig i fagforeninger, som var et af de store mål, da man indførte modellen i Samtidig er sexindustrien enorm

4 4 med mere end prostituerede. Man er nu i gang med at lappe på den erkendt fejlslåede legalisering af rufferi. I begge lande er kvinder helt almindelige salgsvarer, som kan købes i særligt indrettede huse og kvarterer. I Holland vises kvinderne desuden frem i glasbure/vinduer, så mænd kan se varerne, inden de beslutter sig. Det er disse lovgivningsmodeller, Amnesty ønsker at arbejde for, fordi man mener, de vil fremme kvinders rettigheder og ligestilling. Amnesty støtter mænds vold mod kvinder Amnesty ønsker ikke at begrænse mænds ret til at udnytte kvinder i prostitution ved at forbyde køb af sex. Det er ellers den eneste model, der har vist sig at kunne dæmme op for sexindustriens kontrol over kvinder ved at anerkende, at prostitution er vold mod kvinder, og at seksuel vold bør straffes på lige fod med andre former for vold. At kvinder har ret til et liv uden prostitution. Tværtimod ønsker Amnesty at fremme mænds ret til at udnytte kvinder i prostitution ved at arbejde for at afskaffe forbud mod sexkøb i de lande, hvor denne lovgivning er indført. Det kan undre, at Amnesty er så optaget af at fremme alfonsers og sexkøberes vilkår og fortælle, at verden bør gøre alt, hvad den kan for at fastholde kvinders mulighed for at prostituere sig, koste, hvad det vil. Amnesty er bl.a. imod en kriminalisering af sexkøb, fordi det gør det vanskeligere at prostituere sig (fordi kundeunderlaget bliver mindre). Dette er ifølge Amnesty en dårlig ting. Men at det er vanskeligt at prostituere sig, fordi der er færre kunder, er en god, ikke en dårlig ting. Det betyder, at færre kvinder handles til lande, der har forbudt køb af sex, og at de nationale prostituerede må se sig om efter en beskæftigelse, der er langt mindre farlig og ødelæggende for den enkelte. Intet er så farligt for en kvinde som prostitution. Volden er høj, en del prostituerede forsvinder, en del slås ihjel, mange ender med varige skader på krop og psyke. Amnesty nævner i sin resolution heller ikke vigtigheden af exitprogrammer for prostituerede, men skriver sig i stedet med sin sexarbejderretorik ind i fortællingen om, at prostitution ikke er skadelig det mest skadelige er, at man i de fleste kulturer ser ned på den prostituerede. Ophører dette kulturelle stigma, får prostituerede kvinder kraft og selvtillid, er argumenterne. Det burde have vakt til eftertanke hos Amnesty, at det største stigma, der møder kvinder i prostitution, er sexkøbernes nedladende syn på kvinder. Det er jo især sexkøbere, der behandler og taler ekstremt nedsættende om kvinder i prostitution. Det kan man se ved selvsyn, hvis man går ind på en af de internetsider, hvor sexkøbere anmelder prostituerede, altså beskriver de kvinder, de har købt, som fx den danske side eroguide.dk. Samtidig er der intet, der tyder på, at det at være prostitueret i Tyskland eller Holland er forbundet med mindre stigma end for 15 år siden, da man legaliserede industrien. Tværtimod har prostitutionen taget mere og mere groteske former som årene er gået i de to lande med storbordeller, flat rate-bordeller og salg af sex uden beskyttelse som nogle af eksemplerne. I sexarbejderdiskursen argumenterer man sexkøberen helt ud af fortællingen. Den seksuelle akt er en frigørende og ikkeskadelig nydelse, og de, der mener noget andet, er moralister. Så længe det er et frit valg.

5 5 Men prostitution er højst et betinget valg for langt de fleste prostituerede. Mange har kun dårlige alternativer at vælge mellem, endnu flere har slet ikke et reelt valg. Noget, bl.a. nogle af de tidligere svenske prostituerede fortæller i evalueringen af den svenske sexkøbslov fra De siger i rapporten bl.a., at de ikke synes, der findes frivillig prostitution, og at udnyttelsen i prostitution ikke er noget, man vil se eller forstå, mens man er i prostitution. Amnesty ved, at mange prostituerer sig p.g.a. fattigdom og manglen på alternativer. Men deres løsning er stadig at støtte en kamp for, at sexindustrien får så frie tøjler som muligt til at lægge prostitutionen til rette på en måde, så flest muligt kvinder kan blive længst muligt i prostitution. Men hvorfor vil en menneskerettighedsorganisation ikke beskytte kvinder ved at arbejde for, at de får ret til et liv UDEN prostitution? Hvorfor står man ikke fast på, at alle har ret til et liv uden prostitution, fordi prostitution er farlig? Hvorfor slås man ikke i stedet for uddannelse, arbejde og anstændige levevilkår for alle jordens kvinder? Hvorfor støtter man en politik, der bevisligt konsumerer endnu flere kvinder ind i prostitution og lader, som om det er gennem såkaldt frivillig prostitution, kvinder finder vejen til frigørelse og ligestilling? Igen kunne man ønske, at Amnesty havde set på virkeligheden. Prostitutionens mekanik For det er i helt overvejende grad kvinder og børn, der sælges i prostitution, og mænd, der køber prostituerede. I de tilfælde, hvor unge mænd prostituerer sig, er køberne også i helt overvejende grad andre mænd. Prostitution er et stærkt kønnet fænomen, og mænds ansvar for at udnytte andre seksuelt for penge er til at få øje på. Prostitution udtrykker manglen på ligestilling og respekt for kvinder i sin reneste form: den prostituerede kvinde reduceres til et seksuelt salgsobjekt og sættes til salg for mænd. Prostitution er en industrialiseret form for mænds seksuelle vold mod kvinder. Undersøgelser viser, at volden mod prostituerede er mere omfattende end mod andre grupper, at de fysiske og psykiske skader er voldsomme, og at mange ønsker at forlade prostitution og skabe sig et andet liv. Men at dette for langt de fleste prostituerede ikke er en reel mulighed. Det, der i den enkelte sexkøbende mands optik er et lystfyldt samleje med en prostitueret, er i den prostitueredes verden et ud af en lang række samlejer, hun lægger krop til for at skaffe penge til sig selv og de, der organiserer hendes prostitution: ruffere, alfonser, menneskehandlere. Et ud af en lang række seksuelle overgreb, hvis ødelæggende kraft kan være så voldsom, at mange prostituerede ender med psykiske og fysiske mén. At definere en så livsødelæggende praksis som et sexarbejde er ikke blot naivt, det er kynisk. Volden mod prostituerede kommer ikke ud af den blå luft. Den begås af mænd, der køber sex. Den kan have mange ansigter være fx fysisk, psykisk, materiel eller af økonomisk karakter. Men kernen i volden er den selvfølgelighed, hvormed mænd køber sex: Jeg betaler dig for at have magten over dig, mens du er allermest sårbar, og jeg gør det, bare fordi jeg kan. Dette over-underordningsforhold, som også er prostitutionsstigmaets kerne, er kulturelt betinget og kan ikke fjernes ved at omdefinere prostitution som et arbejde eller legalisere retten til at tjene på andres prostitution. Magten/retten til at fornedre kvinder seksuelt er sexkøberens turn on. Fornedrelsen af den prostituerede er kommet for at blive.

6 6 Amnesty vil ikke adressere mænds ansvar. Man påstår at arbejde for ligestilling og mod vold mod kvinder. Man beskriver, at prostituerede udsættes for vold og er sårbare. Men ignorerer voldsmanden i prostitution. Han skal gå fri, dekriminaliseres, beholde sin magtposition. Med den position lukker organisationen endegyldigt for retten til at kalde sig en menneskerettighedsorganisation.

Tale af ligestillingsordfører for SF Trine Schøning Torp ved 8.marts-initiativets demonstration på Rådhuspladsen 2016

Tale af ligestillingsordfører for SF Trine Schøning Torp ved 8.marts-initiativets demonstration på Rådhuspladsen 2016 Tale af ligestillingsordfører for SF Trine Schøning Torp ved 8.marts-initiativets demonstration på Rådhuspladsen 2016 8.marts er en vigtig dag at fejre. Vi markerer, at vi er nået langt i kampen for ligestilling

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om en dansk prostitutionspolitik

Forslag til folketingsbeslutning om en dansk prostitutionspolitik 2008/1 BSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 12. november 2008 af Line Barfod (EL), Per Clausen (EL), Johanne Schmidt Nielsen (EL) og Frank

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 2007/2263(INI) 19.3.2008 UDKAST TIL BETÆNKNING om prostitution og sundhedskonsekvenserne for kvinder i medlemsstaterne (2007/2263(INI))

Læs mere

MENNESKER TIL SALG. »Prostitution er kvindens ældste erhverv« »Prostitution er kvindens frie valg«

MENNESKER TIL SALG. »Prostitution er kvindens ældste erhverv« »Prostitution er kvindens frie valg« »Prostitution er kvindens ældste erhverv«mennesker TIL SALG»Prostitution er kvindens frie valgder er forskel på tvungen og frivillig prostitutionprostitution forhindrer voldtægthandicappede mænd har også

Læs mere

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014 Tale til 8. Marts Tak for invitationen. I morges hørte jeg i radioen at i dag er kvindernes dag. Kvindernes dag? nej i dag er kvindernes internationale kampdag! Jeg synes også at I dag, er en dag, hvor

Læs mere

Effekter af den svenske lov om forbud mod køb af sex

Effekter af den svenske lov om forbud mod køb af sex 1 Effekter af den svenske lov om forbud mod køb af sex Faktaark af 8. marts-initiativet, november 2012 www.8marts.dk INDLEDNING Sverige gjorde forbudt at købe sex i 1999 som det første land i verden. Loven

Læs mere

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over. Høringssvar vedrørende Straffelovrådets betænkning nr. 1534/2012 om seksualforbrydelser.

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over. Høringssvar vedrørende Straffelovrådets betænkning nr. 1534/2012 om seksualforbrydelser. Ligestillingsudvalget 2012-13 LIU Alm.del Bilag 42 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 5. februar 2013 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Ketilbjørn Hertz Sagsnr.: 2012-731-0024 Dok.: 581616

Læs mere

En håndsrækning til læreren

En håndsrækning til læreren En håndsrækning til læreren I denne håndsrækning findes forslag til forløb, der tager udgangspunkt i udvalgte opgaver fra web-siden. Håndsrækningen er opbygget ud fra de forskellige temaer i materialet

Læs mere

Ofrenes Rettigheder. Europarådets konvention om indsatsen mod menneskehandel

Ofrenes Rettigheder. Europarådets konvention om indsatsen mod menneskehandel Ofrenes Rettigheder Europarådets konvention om indsatsen mod menneskehandel Handel med mennesker er et overgreb på rettigheder og påvirker tilværelsen for utallige mennesker i og udenfor Europa. Et stigende

Læs mere

En håndsrækning til læreren www.sextilsalg.info

En håndsrækning til læreren www.sextilsalg.info En håndsrækning til læreren I denne håndsrækning findes forslag til forløb, der tager udgangspunkt i udvalgte opgaver fra web-siden. Håndsrækningen er opbygget ud fra de forskellige temaer i materialet

Læs mere

Servicestyrelsen indbød i efteråret pr. e-mail Dansk Kvindesamfund til at deltage i projektet om definition af prostitutionsbegreber.

Servicestyrelsen indbød i efteråret pr. e-mail Dansk Kvindesamfund til at deltage i projektet om definition af prostitutionsbegreber. HØRINGSSVAR FRA 8. MARTS-INITIATIVET VEDRØRENDE SERVICESTYRELSENS PROJEKT OM DEFINITION AF PROSTITUTIONSBEGREBER Indledning Servicestyrelsen indbød i efteråret pr. e-mail Dansk Kvindesamfund til at deltage

Læs mere

Forsvarsudvalget B 123 Bilag 6 Offentligt

Forsvarsudvalget B 123 Bilag 6 Offentligt Forsvarsudvalget 2013-14 B 123 Bilag 6 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Sagsnr.: Dok.: Sikkerheds- og Forebyggelseskontoret UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen af

Læs mere

BØRNEKONVENTIONEN. FNs Konvention om Barnets Rettigheder GADENS BØRN

BØRNEKONVENTIONEN. FNs Konvention om Barnets Rettigheder GADENS BØRN BØRNEKONVENTIONEN FNs Konvention om Barnets Rettigheder 1 GADENS BØRN Børn og unge i hele verden har ret til at overleve, blive beskyttet og udvikle sig. Det fastslår Børnekonventionen konventionen om

Læs mere

Journalist Irene Manteufels tale ved 8.marts-initiativets arrangement i Kulturhuset Lyrskovgade 8.marts 2015

Journalist Irene Manteufels tale ved 8.marts-initiativets arrangement i Kulturhuset Lyrskovgade 8.marts 2015 Journalist Irene Manteufels tale ved 8.marts-initiativets arrangement i Kulturhuset Lyrskovgade 8.marts 2015 Det er jo rart, når man kan gøre status 8. marts og sige: Der er rykket på noget siden sidste

Læs mere

vedrørende Straffelovrådets betænkning om revision af straffelovens kapitel 24, for så vidt angår anbefalingerne på prostitutionsområdet

vedrørende Straffelovrådets betænkning om revision af straffelovens kapitel 24, for så vidt angår anbefalingerne på prostitutionsområdet Høringssvar fra Dansk Kvindesamfund vedrørende Straffelovrådets betænkning om revision af straffelovens kapitel 24, for så vidt angår anbefalingerne på prostitutionsområdet Dansk Kvindesamfund fremsender

Læs mere

P7_TA-PROV(2011)0155 Anvendelse af seksuel vold i konflikter i Nordafrika og Mellemøsten

P7_TA-PROV(2011)0155 Anvendelse af seksuel vold i konflikter i Nordafrika og Mellemøsten P7_TA-PROV(2011)0155 Anvendelse af seksuel vold i konflikter i Nordafrika og Mellemøsten Europa-Parlamentets beslutning af 7. april 2011 om brugen af seksuel vold under konflikter i Nordafrika og Mellemøsten

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder FORELØBIG 2001/2014(INI) 3. september 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder

Læs mere

B Ø R N E K O N V E N T I O N E N

B Ø R N E K O N V E N T I O N E N B Ø R N E K O N V E N T I O N E N FNs Konvention om Barnets Rettigheder Børn og unge i hele verden har ret til at overleve, blive beskyttet og udvikle sig. Det fastslår Børnekonventionen konventionen om

Læs mere

Kenneth Reinicke Roskilde Universitet 8.Maj 2011

Kenneth Reinicke Roskilde Universitet 8.Maj 2011 Kenneth Reinicke Roskilde Universitet 8.Maj 2011 Indhold Eksistensbetingelser for at studere mænd generelt Debatten om mænd som prostitutionskunder Anbefalinger Vigtige spørgsmål Hvordan vi får mænd til

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder ARBEJDSDOKUMENT. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder ARBEJDSDOKUMENT. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder 28. maj 2003 ARBEJDSDOKUMENT om implementering af kvinders rettigheder i EU's internationale politik vold (2002/2286(INI))

Læs mere

DIG og EU! Europa-Kommissionens politik for børns rettigheder Hvad drejer det sig om, og hvad kan du gøre?

DIG og EU! Europa-Kommissionens politik for børns rettigheder Hvad drejer det sig om, og hvad kan du gøre? DIG og EU! Europa-Kommissionens politik for børns rettigheder Hvad drejer det sig om, og hvad kan du gøre? Plan arbejder på verdensplan for at opnå varige forbedringer for børn, der lever under fattige

Læs mere

Lige muligheder for mænd og kvinder

Lige muligheder for mænd og kvinder Lige muligheder for mænd og kvinder På trods af flere årtiers kamp for ligestilling har kvinder stadig ikke de samme muligheder som mænd, når det kommer til job og karriere. Herudover er det stadig kvinderne,

Læs mere

Sex til salg. Hvad har prostitution. Indledning AF KAREN SJØRUP OG MARLENE SPANGER

Sex til salg. Hvad har prostitution. Indledning AF KAREN SJØRUP OG MARLENE SPANGER 3 Indledning Sex til salg AF KAREN SJØRUP OG MARLENE SPANGER Hvad har prostitution med ligestilling at gøre? Umiddelbart er det jo indlysende: Så længe der er kvinder, som lever af at sælge deres seksualitet

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG 1-216. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 2007/2263(INI) 26.5.2008

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG 1-216. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 2007/2263(INI) 26.5.2008 EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 2007/2263(INI) 26.5.2008 ÆNDRINGSFORSLAG 1-216 Udkast til betænkning Maria Carlshamre (PE402.921v01-00) om prostitution og

Læs mere

Et liv med rettigheder?

Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Udgivet af LO, Landsorganisationen i Danmark med støtte fra DANIDA/Udenrigsministeriet Tekst og layout: LO Foto: Polfoto. Tryk: Silkeborg Bogtryk LO-varenr.:

Læs mere

2.1 Fakta om rettigheder

2.1 Fakta om rettigheder 2.1 Fakta om rettigheder Børn og unge har ret til at bestemme over deres egen krop. De har ret til selv at bestemme, hvem der må give dem et knus, hvem de vil være kæreste med, og hvem der må se deres

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om bekæmpelse af organiseret kriminalitet og væbnede opgør

Forslag til folketingsbeslutning om bekæmpelse af organiseret kriminalitet og væbnede opgør Beslutningsforslag nr. B 29 Folketinget 2009-10 Fremsat den 29. oktober 2009 af Line Barfod (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Karen Hækkerup (S), Flemming Møller Mortensen (S), Karina Lorentzen Dehnhardt

Læs mere

FNs børnekonvention i forkortet version

FNs børnekonvention i forkortet version FNs børnekonvention i forkortet version ARTIKEL 1 Definitionen på et barn Alle personer under 18 år, medmindre den nationale lovgivning fastsætter en lavere myndighedsalder. ARTIKEL 2 Ligestilling og beskyttelse

Læs mere

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø.

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø. 1 Vidste du at Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø Indhold En quiz, hvor eleverne præsenteres for ord og begreber omhandlende LGBT-personer,

Læs mere

Tag stilling. - 8. marts-initiativets mediegruppe

Tag stilling. - 8. marts-initiativets mediegruppe Tag stilling Danskerne fremhæver, at frihed, ligeværd og solidaritet med de marginaliserede er samfundsmæssige kerneværdier. Men samfundet tager ikke et aktivt ansvar for at mindske den systematiske nedbrydning

Læs mere

Udkast til tale til ministeren til brug ved åbent samråd i Folketingets Retsudvalg torsdag den 12. maj 2011 kl. 15.00

Udkast til tale til ministeren til brug ved åbent samråd i Folketingets Retsudvalg torsdag den 12. maj 2011 kl. 15.00 Retsudvalget 2010-11 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 894 Offentligt Dok.: MGO41002 Udkast til tale til ministeren til brug ved åbent samråd i Folketingets Retsudvalg torsdag den 12. maj 2011 kl.

Læs mere

Børns rettigheder. - Bilag 3

Børns rettigheder. - Bilag 3 Børns rettigheder - Bilag 3 Artikel 1: Aldersgrænsen for et barn I børnekonventionen forstås et barn som et menneske under 18 år. Artikel 2: Lige rettigheder for alle Børnekonventionens rettigheder gælder

Læs mere

paradis Notat fra Cevea, 15. december 2009

paradis Notat fra Cevea, 15. december 2009 15.12.09 Topmødets skyggeside menneskehandlens paradis Cevea Teglværksgade 27, 2100 København Ø Tlf +45 2296 9949 ad@cevea.dk www.cevea.dk Notat fra Cevea, 15. december 2009 Skyggesiden. Det er ikke alene

Læs mere

Jeg har her sat begrundelsen for forslaget ind. Det med fed og kursiv er begrundelsen og det med almindelig er mine kommentarer.

Jeg har her sat begrundelsen for forslaget ind. Det med fed og kursiv er begrundelsen og det med almindelig er mine kommentarer. Stop en halv Jeg har just set, at der er kommet et udkast til et resolutionsforslag om at forbyde køb og salg af seksuelle ydelser. Til alt held er det kun et udkast, så jeg håber meget, at det bliver

Læs mere

Baggrunden for aftalen

Baggrunden for aftalen Baggrunden for aftalen iflg. Venstre Formål Nedbringe omkostningerne for danske virksomheder Fjerne unødig bureaukrati og regler, der bremser mulighederne for vækst og ekspansion. Modernisere en række

Læs mere

Europa-Parlamentets beslutning af 17. januar 2013 om vold mod kvinder i Indien (2013/2512(RSP))

Europa-Parlamentets beslutning af 17. januar 2013 om vold mod kvinder i Indien (2013/2512(RSP)) P7_TA(2013)0031 Vold mod kvinder i Indien Europa-Parlamentets beslutning af 17. januar 2013 om vold mod kvinder i Indien (2013/2512(RSP)) Europa-Parlamentet, - der henviser til sine tidligere beslutninger

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

Kritisk over for kriminaliseringen Per Ole Traskman: Om straffbar»tilsnigelse«i ett nordiskt perspektiv i NTFK 1994.114 ff.

Kritisk over for kriminaliseringen Per Ole Traskman: Om straffbar»tilsnigelse«i ett nordiskt perspektiv i NTFK 1994.114 ff. med den sovende værtinde, som troede, det var hendes fniskilte ægtefælle). 1 DIK 1996-98.196 0 ikke dømt for både 218, stk. 2, og 221, da forurettede nok havde forvekslet T med en anden, men straks havde

Læs mere

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over. Høringssvar vedrørende Straffelovrådets betænkning nr. 1534/2012 om seksualforbrydelser.

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over. Høringssvar vedrørende Straffelovrådets betænkning nr. 1534/2012 om seksualforbrydelser. Retsudvalget 2012-13 L 141 Bilag 1 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 5. februar 2013 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Ketilbjørn Hertz Sagsnr.: 2012-731-0024 Dok.: 581616 K O M M E

Læs mere

Hvad er vold? En E-bog skrevet af Tanja Rahm

Hvad er vold? En E-bog skrevet af Tanja Rahm Hvad er vold? En E-bog skrevet af Tanja Rahm Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indledning... 4 Begrebet vold... 5 Psykisk vold... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Fysisk vold... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2014/0259(NLE) 27.5.2015 *** UDKAST TIL HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om bemyndigelse af medlemsstaterne til

Læs mere

Hvad er dette? Du kan bruge det selv eller du kan bruge det som del af en gruppe

Hvad er dette? Du kan bruge det selv eller du kan bruge det som del af en gruppe 02/02/06 page 1 Hvad er dette? Det er uddannelsesmateriale. Du kan bruge det selv eller du kan bruge det som del af en gruppe Det fortæller dig om diskrimination (uretfærdig behandling) på arbejdet. 02/02/06

Læs mere

Sikrer legaliseringen de prostituerede med hensyn til menneskerettigheder og beskytter den dem mod udnyttelse?... 27 Understøtter legaliseringen de

Sikrer legaliseringen de prostituerede med hensyn til menneskerettigheder og beskytter den dem mod udnyttelse?... 27 Understøtter legaliseringen de Indhold Indledning... 3 The Prostitution Reform Act... 3 Den new zealandske sexindustris organisering og omfang... 4 Organisering... 4 Omfang... 4 Kilder... 5 Analyse... 7 Evalueringsrapportens undersøgelsesmetode...

Læs mere

Baggrunden for dilemmaspillet om folkedrab

Baggrunden for dilemmaspillet om folkedrab Baggrunden for dilemmaspillet om folkedrab Ideen med dilemmaspillet er at styrke elevernes refleksion over, hvilket ansvar og hvilke handlemuligheder man har, når man som borger, stat eller internationalt

Læs mere

Forældrene modtager et her og nu beløb og flere penge, når barnet tjener penge på for eksempel prostitution eller tyveri

Forældrene modtager et her og nu beløb og flere penge, når barnet tjener penge på for eksempel prostitution eller tyveri Forældrene modtager et her og nu beløb og flere penge, når barnet tjener penge på for eksempel prostitution eller tyveri Af Sara Sjölin og Thomas Søgaard Rohde Menneskehandel. De er på vej hjem til hans

Læs mere

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske?

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? 1. Hvad er menneskehandel? Der findes en række forskellige, men relativt ensartede forskellige definitioner af begrebet menneskehandel. Grundlæggende

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 462 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Udlændingeafdelingen Dato: 21. marts 2014 Kontor: Asyl- og Visumkontoret

Læs mere

fakta Læs mere om undersøgelsen HER.

fakta Læs mere om undersøgelsen HER. mormors bordel indhold om mormors bordel 5 om suzanne bjerrehuus 7 om karen thisted 9 episode 1 (se programmet) 11 episode 2 13 episode 3 15 episode 4 17 episode 5 19 episode 6 21 episode 7 23 download

Læs mere

Hvad er udfordringerne ved at tale prostitution i seksualundervisningen?

Hvad er udfordringerne ved at tale prostitution i seksualundervisningen? Hvad er udfordringerne ved at tale prostitution i seksualundervisningen? Reden København Christina Wind, akademisk projektmedarbejder i Reden København. Har tidligere arbejdet med forebyggelse i bl.a.

Læs mere

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel Europaudvalget EU-note - E 60 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. maj 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet

Læs mere

Copyright Marlene Rommerdal Simoni 2013 (2015) Fortalt til Jack J. Frederiksen

Copyright Marlene Rommerdal Simoni 2013 (2015) Fortalt til Jack J. Frederiksen Isabellice - Mit liv som glædespige Sex- og pornobranchen set indefra Copyright Marlene Rommerdal Simoni 2013 (2015) Fortalt til Jack J. Frederiksen Grafisk tilrettelæggelse: Jack J. Frederiksen Omslag:

Læs mere

Køn vikler sig ind i alt om køn og global bæredygtighed

Køn vikler sig ind i alt om køn og global bæredygtighed Køn vikler sig ind i alt om køn og global bæredygtighed Inge Henningsen og Dorte Marie Søndergaard Rødding Højskole. 8. marts 2017 Verdensmål 5 Opnå ligestilling mellem kønnene og styrke kvinders og pigers

Læs mere

EKSAMEN ARGUMENTATIONSTEORI. Bunden prøve

EKSAMEN ARGUMENTATIONSTEORI. Bunden prøve EKSAMEN ARGUMENTATIONSTEORI Bunden prøve Prøven består af to dele: 1) En analyse og vurdering af Naser Khaders argumentation i kronikken Jeg ville aldrig forlade mine børn i et krigsramt land, ville du?

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

Flygtningekrisen og det etiske grundlag for flygtningepolitik

Flygtningekrisen og det etiske grundlag for flygtningepolitik Flygtningekrisen og det etiske grundlag for flygtningepolitik Nils Holtug Centre for Advanced Migration Studies Afdeling for filosofi Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Dias 1 Hvilke etiske

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag Helle Sjelle Fordi det er dit valg om din hverdag Læs om... Et valg om din hverdag Politik handler om din hverdag... side 2 Dine børn skal lære at læse, skrive og regne ordenligt Vi skal have fagligheden

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

Seksuelle overgreb i 2015 5 udfordringer

Seksuelle overgreb i 2015 5 udfordringer Seksuelle overgreb i 2015 5 udfordringer Psykolog Kuno Sørensen Udfordring nummer 1 De fleste seksuelle overgreb mod børn begås af personer det nære miljø omkring barnet Med udviklingen af internettet

Læs mere

FAKTA OM RETTIGHEDER

FAKTA OM RETTIGHEDER FAKTA OM RETTIGHEDER Børn og unge har ret til at bestemme over deres egen krop. De har ret til selv at bestemme, hvem der må give dem et knus, hvem de vil være kæreste med, og hvem der må se deres private

Læs mere

samrådsspørgsmål AI fra Folketingets Retsudvalg Udkast til tale til ministeren til brug for besvarelse af (Alm. del) onsdag den 18.

samrådsspørgsmål AI fra Folketingets Retsudvalg Udkast til tale til ministeren til brug for besvarelse af (Alm. del) onsdag den 18. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 867 Offentligt Justitsministeriet Dato: 18. juni 2008 Dok.: MSF40492 Sagnr.: 2008-154-0140 Udkast til tale til ministeren til brug for besvarelse

Læs mere

En håndsrækning til læreren www.sextilsalg.info

En håndsrækning til læreren www.sextilsalg.info En håndsrækning til læreren I denne håndsrækning findes forslag til forløb, der tager udgangspunkt i udvalgte opgaver fra web-siden. Håndsrækningen er opbygget ud fra de forskellige temaer i materialet

Læs mere

Forslag. til. lov om ændring af lov om social service. Lovudkast 1. juli 2013. Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup)

Forslag. til. lov om ændring af lov om social service. Lovudkast 1. juli 2013. Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Lovudkast 1. juli 2013 Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til lov om ændring af lov om social service (Handleplaner for voksne udsat for alvorlige æresrelaterede

Læs mere

KVINDER OG PIGER I KATASTROFER INDBLIK. kvinder i katastrofer_indblik.indd 1 09/03/18 15:26

KVINDER OG PIGER I KATASTROFER INDBLIK. kvinder i katastrofer_indblik.indd 1 09/03/18 15:26 KVINDER OG PIGER I KATASTROFER INDBLIK kvinder i katastrofer_indblik.indd 1 09/03/18 15:26 Indblik Kvinder og piger i katastrofer Ligestilling og kvinders deltagelse i økonomien og beslutningsprocesser

Læs mere

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Vedtaget og åbnet for underskrivelse og ratificering den 25. maj 2000 De i denne protokol deltagende

Læs mere

Prostitution i Danmark

Prostitution i Danmark Prostitution i Danmark Prostitution in Denmark - Stakkels tøs eller selvstændig kvinde? Kriminalisering eller legalisering? - Poor slut or independent woman? Criminalization or legalization? Roskilde Universitet,

Læs mere

Enhedslisten ønsker en solidarisk, socialt bevidst og demokratisk prostitutionspolitik

Enhedslisten ønsker en solidarisk, socialt bevidst og demokratisk prostitutionspolitik Enhedslisten ønsker en solidarisk, socialt bevidst og demokratisk prostitutionspolitik Den eksisterende lovgivning og politik på områderne prostitution og menneskehandel de sidste mange år har slået fejl

Læs mere

Murens fald og det maskuline hegemoni

Murens fald og det maskuline hegemoni Murens fald og det maskuline hegemoni Af Richard Lee Stevens, Kultursociolog, mag. art., Et maskulint hegemoni er den magt, mænd, som en samlet gruppe er i besiddelse af, og som er vævet ind i samfundets

Læs mere

Bekendtgørelse af valgfri protokol af 25. maj 2000 til FN-konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter

Bekendtgørelse af valgfri protokol af 25. maj 2000 til FN-konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Nr. 30 28. november 2002 Bekendtgørelse af valgfri protokol af 25. maj 2000 til FN-konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter 1) 2) Efter indhentelse af Folketingets

Læs mere

Sexslaveri: En kylling frisk fra landet

Sexslaveri: En kylling frisk fra landet 1 af 6 12-06-2009 13:46 Publiseret den Weekendavisen (http://www.weekendavisen.dk) Hjem > View Infomedia article Sexslaveri: En kylling frisk fra landet Thomas Aue Sobol 29. maj 2009»Jeg tilgiver dem.«efter

Læs mere

Prostitution en komparativ undersøgelse af forståelsesmuligheder

Prostitution en komparativ undersøgelse af forståelsesmuligheder Prostitution Titel: Prostitution en komparativ undersøgelse af forståelsesmuligheder Af Signe Nylandsted Gross Sprogpsykologi Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Københavns Universitet December

Læs mere

KAN TRO FLYTTE BJERGE?

KAN TRO FLYTTE BJERGE? KAN TRO FLYTTE BJERGE? - OM FORVENTNINGER OG FORDOMME SIDE 1/8 HURTIGSKRIV OVER TEMAETS OVERSKRIFT: KAN TRO FLYTTE BJERGE? -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL DISKUSSIONSSPØRGSMÅL ALBERT WOODFOX, USA 1) Hvorfor sidder Albert Woodfox i fængsel? 2) Hvorfor sidder Albert Woodfox i isolationsfængsel? 3) Mener du, at det er retfærdigt at sætte Albert Woodfox i isolationsfængsel

Læs mere

Paternalisme & prostitution Toke Meldgaard Christensen, Frederik Ruth & Sara Nissen Efteråret 2012 - Vejledt af Frej Klem Thomsen

Paternalisme & prostitution Toke Meldgaard Christensen, Frederik Ruth & Sara Nissen Efteråret 2012 - Vejledt af Frej Klem Thomsen Paternalisme & prostitution Toke Meldgaard Christensen, Frederik Ruth & Sara Nissen Efteråret 2012 - Vejledt af Frej Klem Thomsen Paternalisme & prostitution Skrevet af Toke Meldgaard Christensen, Frederik

Læs mere

RETSFORBEHOLD SKADER KAMP MOD STALKING

RETSFORBEHOLD SKADER KAMP MOD STALKING BRIEF RETSFORBEHOLD SKADER KAMP MOD STALKING Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk Projektmedarbejder, Michella Lescher +45 28 69 62 96 mnl@thinkeuropa.dk RESUME I januar 2015 træder

Læs mere

5 myter. om elefantrideture og elefantshows. worldanimalprotection.dk

5 myter. om elefantrideture og elefantshows. worldanimalprotection.dk 5 myter om elefantrideture og elefantshows worldanimalprotection.dk I modsætning til hvad mennesker ofte tror, så har elefanter, der bruges til at underholde turister, det ikke godt bag facaden. Unge elefanter

Læs mere

Hvordan får vi Danmark op i gear?

Hvordan får vi Danmark op i gear? MainTech 2013 15. maj 13 Hvordan får vi Danmark op i gear? Kent Damsgaard Underdirektør, DI Kan du få 500 kr. ud af en femmer? 2 Danske virksomheder har globale styrker Blandt de bedste til at levere i

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 99 endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 99 endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 99 endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 24. januar 2015 Kontor: Sikkerheds- og Forebyggelseskontoret Sagsbeh: Rasmus Krogh Pedersen Sagsnr.:

Læs mere

Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august.

Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. R E P L I Q U E Replique, 3. årgang 2013 Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov. Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. Skriftet er

Læs mere

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE CRI(96)43 Version danoise Danish version DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE ECRI'S GENERELLE HENSTILLING NR. 1: BEKÆMPELSE AF RACISME, FREMMEDHAD, ANTISEMITISME OG INTOLERANCE VEDTAGET

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven 2007/2 LSF 68 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0506 Fremsat den 6. februar 2008 af justitsministeren (Lene Espersen) Forslag

Læs mere

Den underligste oplevelse 1

Den underligste oplevelse 1 Den underligste oplevelse 1 Dette afsnit er om drengenes møde med seksualiteten, men I piger må også godt følge med. Det er sikkert interessant nok at vide, hvad der sker hos det andet køn. Et jordskælv

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 2.8 færre på efterløn i 4. kvartal 211. Færre personer

Læs mere

DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER

DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER Socialudvalget SOU alm. del - Svar på Spørgsmål 173 Offentligt DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER Socialministerens tale ved samråd i Folketingets Socialudvalg torsdag den 6. april 2006 kl. 15.30 (SOU alm.

Læs mere

Fanget bag åbne døre

Fanget bag åbne døre Fanget bag åbne døre om kvinder handlet til prostitution i Danmark 1 Melanie tvunget til prostitution Melanie hedder ikke Melanie, men det er nødvendigt at give hende et beskyttende dæknavn. Melanie har

Læs mere

Europarådet. Resolution for børn og fædre, fredag den 2. oktober 2015

Europarådet. Resolution for børn og fædre, fredag den 2. oktober 2015 Europarådet Resolution for børn og fædre, fredag den 2. oktober 2015 Lige rettigheder for begge forældre og samme informering Afskaffelse af forskelle i lovgivningen i forhold til familieformer og ægteskabelig

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 29.11.2012 2012/0000(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om uddannelses- og erhvervsrelateret mobilitet for kvinder i EU 2012/0000 (INI))

Læs mere

DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU

DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Sociale Anliggender og Miljø 2. oktober 2003 ARBEJDSDOKUMENT om fattigdomsbetingede sygdomme og reproduktiv sundhed i AVS-landene i forbindelse

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 9-16

ÆNDRINGSFORSLAG 9-16 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 20.9.2011 2010/0383(COD) ÆNDRINGSFORSLAG 9-16 Udkast til udtalelse Evelyn Regner (PE469.974v01-00) om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

#stopvoldmodbørn 11/2/2017

#stopvoldmodbørn 11/2/2017 Links til materiale fra Red Barnet Fakta og film om skærpet underretningspligt: redbarnet.dk/stopvold Fire film, bl.a. Den perfekte middag om vold i familien: redbarnet.dk/sigdet Kvinders vold og seksuelle

Læs mere

Politik til forebyggelse og tidlig opsporing af vold, samt psykisk og fysisk overgreb

Politik til forebyggelse og tidlig opsporing af vold, samt psykisk og fysisk overgreb Politik til forebyggelse og tidlig opsporing af vold, samt psykisk og fysisk overgreb I Børnegården ønsker vi at hindre og/eller mindske seksuelle overgreb og vold mod børn, via forebyggelse, synlighed

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET. i henhold til artikel 2 i Rådets forordning (EF) nr. 552/97 om tvangsarbejde i Myanmar/Burma

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET. i henhold til artikel 2 i Rådets forordning (EF) nr. 552/97 om tvangsarbejde i Myanmar/Burma EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.9.2012 COM(2012) 525 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET i henhold til artikel 2 i Rådets forordning (EF) nr. 552/97 om tvangsarbejde i Myanmar/Burma DA DA RAPPORT

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 25.2.2010 2009/2242(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om vurdering af resultaterne af køreplanen for ligestilling mellem kvinder og

Læs mere

Det må og skal være ambitionen for enhver politiker, og det er det selvfølgelig også for mig.

Det må og skal være ambitionen for enhver politiker, og det er det selvfølgelig også for mig. Grundlovstale Mike Legarth 5.juni 2014 165 år. Det er en gammel institution, vi fejrer i dag, og jeg bliver glad hvert år, når jeg dagen inden Grundlovsdag læser, hvad Grundloven egentlig har betydet for

Læs mere

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Indholdsfortegnelse: Hvis mistanken retter sig mod en ansat... 5 Hvis mistanken retter sig mod en forælder/anden

Læs mere

Ligestillingsudvalget LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt

Ligestillingsudvalget LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Ligestillingsudvalget 2013-14 LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Det talte ord gælder Talepapir til besvarelse af samrådsspørgsmål G og H (LIU d. 2. juni 2014) Tak for invitationen til

Læs mere

Flygtninge fra Afghanistan. 08.03.2011 Flygtninge fra Afghanistan oplæg 5. marts 2011 Side 1

Flygtninge fra Afghanistan. 08.03.2011 Flygtninge fra Afghanistan oplæg 5. marts 2011 Side 1 Flygtninge fra Afghanistan 08.03.2011 Side 1 Side 2 Side 3 Afghanistan siden 1979 > 1979-1988: Sovjets invasion > 1988-1996: Borgerkrig > 1996: Taleban overtager magten i Kabul, erobrer 90 % af landet

Læs mere