AMNESTY EN MANDERETTIGHEDSORGANISATION

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AMNESTY EN MANDERETTIGHEDSORGANISATION"

Transkript

1 1 AMNESTY EN MANDERETTIGHEDSORGANISATION Tirsdag den 11. august 2015 vedtog Amnesty International at arbejde for at dekriminalisere alle aspekter af sexarbejde på globalt plan. Man mener, at denne politik vil fremme prostitueredes menneskerettigheder og ligestilling. Samtidig åbner organisationen i resolutionen for, at stater kan indføre restriktioner på salg af sex (prostitution), såfremt disse ikke diskriminerer den prostituerede. Hvad der menes med, at organisationen dermed modsiger sit formål om fuld dekriminalisering, er uvis. Man slår også fast, at man ikke ønsker at arbejde nationalt for at gøre prostitution til et arbejde. Alligevel benævner Amnesty i sin resolution om prostitution konsekvent den prostituerede som sexarbejder og prostitution som et sexarbejde. Resolutionen blev onsdag den 12. august 2015 fulgt op af pressearbejde fra de nationale afdelinger af Amnesty. Her gøres det klart, at organisationen vil arbejde for en fuld afkriminalisering af alle former for prostitution, også af de, der køber sex, og af de, der tjener på andres prostitution som ruffere. Den danske vicegeneralsekretær Trine Christensen bekræftede i P1 Morgen bl.a., at afkriminalisering af rufferi også er Amnesty Danmarks målsætning for fremtidens arbejde på prostitutionsområdet. Det er klar tale. Amnesty har valgt sexindustriens side og forladt kampen for kvinders menneskerettigheder. Amnesty er ikke længere en fremadskuende menneskerettighedsorganisation, men en bagudskuende manderettighedsorganisation. 8. marts-initiativet anbefaler, at man melder sig ud af Amnesty Danmark, fordi kvinder ikke er en salgsvare prostitution ikke er et arbejde en legalisering af rufferi vil skade kvinders rettigheder sexkøb er vold mod kvinder og bør være strafbart. Amnesty går imod kvinders menneskerettigheder Når prostitution gøres til et sexarbejde, afskriver man det menneskerettighedssyn, der er bærende for de FNkonventioner, der omhandler prostitution og menneskehandel, herunder Kvindekonventionen fra 1979 og Europa-Parlamentets vedtagne resolution om prostitutions indflydelse på ligestilling fra I disse internationale dokumenter arbejder man ud fra et grundlæggende menneskeretligt syn om, at prostitution ikke er et arbejde, hvorfor ingen legalt bør have lov til at udnytte andres sårbare situation i prostitution. Bl.a. slår man i Kvindekonventionen fast, at de deltagende stater skal tage alle passende forholdsregler, herunder gennemføre lovgivning, med henblik på at hindre enhver form for handel med kvinder og udnyttelse af kvinder ved prostitution. Det betyder oversat bl.a., at rufferi bør være forbudt, fordi det beskytter kvinder mod, at andre udnytter deres prostitution. Europa-Parlamentet slår i resolutionen om prostitution og ligestilling bl.a. fast, at prostitution er vold mod kvinder og en alvorlig hindring for ligestilling mellem kønnene. Og anbefaler, at alle EU-lande forbyder køb af sex for at begrænse denne vold. Også Europarådet nævner i sin resolution fra 2014 om bekæmpelse af menneskehandel, at en kriminalisering af sexkøb er den lovgivningsmodel, der er bedst til at bekæmpe handel med mennesker til prostitution.

2 2 Amnesty ønsker som sagt ikke at ansvarliggøre købersiden og fremme kvinders rettigheder. Man vil i stedet arbejde for, at det er så let som muligt for mænd at udnytte kvinder i prostitution ved at arbejde imod den nordiske model, hvor sexkøb er forbudt. Modellen er indført i Sverige, Norge og Island, i Canada, Nordirland, Sydkorea og de baltiske lande samt er på vej i Frankrig og Irland. Sexindustriens mekanik I prostitution er der tre parter: 1) den prostituerede, 2) den, der køber sex, og 3) den, der tjener på andres prostitution rufferen/alfonsen. Amnestys politik vil betyde: 1. at prostituerede ikke bør straffes for eller underlægges tvangsmæssig helbredskontrol i forbindelse med deres prostitution 2. at sexkøbere ikke bør pålægges nogen former for retlige eller andre restriktioner, at de ikke hindres i at købe sex, og 3. at rufferi ikke bør straffes, men lovliggøres, således at man frit kan tjene på andres prostitution ved fx at organisere bordeldrift og escortvirksomhed. Dekriminalisering af prostitution bør altid følges af kriminalisering af sexkøb At Amnesty vil arbejde for en dekriminalisering af den prostituerede er sympatisk. Prostituerede bærer mange steder i verden ikke alene den smertefulde byrde at blive solgt til sex, men også det fulde ansvar for mænds ret til at udnytte dem i prostitution - de anholdes, fængsles og mishandles. Dette er grove menneskerettighedskrænkelser og bør selvfølgelig ophøre. Danmark vedtog da også i 1999 at dekriminalisere de prostituerede for at fremme deres rettigheder. Danmark har altså allerede i 1999 indført punkt 1. I Danmark undlod man samtidig at kriminalisere den overgribende part, sexkøberen, for at bremse sexindustriens vækst, herunder væksten i handel med kvinder (punkt 2). Dette sker i mange lande. Man dekriminaliserer den prostituerede i bedste mening og for at begrænse antallet af personer i prostitution fordi man ved, hvor skadelig og farlig prostitution er - men undlader at gå til problemets rod. Man vil ikke begrænse mænds ret til at begå seksuel vold mod prostituerede for penge drivkraften bag sexindustriens globale ekspansion og den omfattende menneskehandel til prostitution. Dekriminalisering af den prostituerede bør altid gå hånd i hånd med en kriminalisering af den part, der begår overgrebene i prostitution. Hvis man ikke i samme moment erkender, at sexkøberne er sexindustriens levebrød og de, der begår volden mod de prostituerede, og derfor kriminaliserer køb af sex, åbner man en ladeport. For sexindustriens parter vil altid efterfølgende presse på for, at også rufferi lovliggøres med argumentet om, at det vil fremme den prostitueredes vilkår, sikkerhed og rettigheder. Mens det i virkeligheden drejer sig om at få mulighed for at etablere bordeldrift, escortvirksomhed, internetformidling af prostitution osv. uden risiko for at blive sigtet for rufferi. Dette er nøjagtig, hvad der er sket i Amnestys tilfælde. Amnestys prostitutionsresolution har rod i et politikpapir skrevet for nogle år siden på baggrund af et intensivt lobbyarbejde fra en af Englands største alfonser, Douglas Fox. Fox meldte sig ind i Amnesty og brugte sit medlemskab til at starte den politikudvikling, vi nu ser resultatet af. Samme Fox har også været en drivende kraft i etableringen af og

3 3 talsperson for den engelske fagforening for såkaldte sexarbejdere, trods det faktum, at han er alfons ( arbejdsgiver ). Amnesty har altså været i seng med sexindustrien og giver med sin beslutning om at støtte sexarbejde og rufferi uden at røre sexkøberne det, industrien vil have: carte blanche til ikke blot at fortsætte sin globale ekspansion, men til at gøre det under dække af, at man via rufferi fremmer prostitueredes menneskerettigheder. Nu med backup fra verdens største tidligere menneskerettighedsorganisation. Samme mønster så vi efter den danske dekriminalisering af prostitution i Sexindustrien var ikke sen til at kræve mere liberalisering. Sexarbejdernes Interesseorganisation og Seksualpolitisk Forum har gennem de seneste 8 år krævet fuld legalisering af rufferi, en politik, der støttes af De Konservative (2012) og Liberal Alliance (2012 og ff.). Argumenterne ligner Amnestys: Hvis man får lov at tjene penge på bordeldrift og gør prostitution til et almindeligt arbejde, vil de prostituerede få det meget bedre. Og: En begrænsning af mænds ret til at købe sex vil få de prostituerede til at gå under jorden. Dette er intet andet end stråmandsargumenter for, at sexindustrien ønsker så lempelige vilkår som muligt. Intet er bedre for en ruffer end et land, hvor der ikke sker nogen form for regulering eller kontrol af sexindustrien. Så er pengene størst og arbejdet for at høste dem mindst. Eksemplet med alfonsen Fox, der lobbyer for prostitueredes såkaldte rettigheder til at blive solgt i prostitution er ikke enestående. Menneskerettighedsargumenterne er ofte fremført af sexarbejderorganisationer, der, når man skraber lidt i lakken, viser sig i stedet at bestå af bordelejere, sexkøbere osv. De er arbejdsgiverrepræsentanter, der udgiver sig for at være arbejdstagere. Dette er tilfældet i mange lande. Det er disse organisationer, Amnesty har valgt at alliere sig med, og hvis politik de nu ønsker gennemført på verdensplan. Konsekvensen af Amnestys prostitutionspolitik Amnesty skelner mellem fri og tvungen prostitution og mellem prostitution og menneskehandel. Og påstår, at man har truffet sin beslutning på baggrund af forskning og undersøgelser. Man kunne ønske, at Amnesty i stedet havde set lidt på virkeligheden. Diskussionen om det frie valg i prostitution er meningsløs i en globaliseret verden, hvor krige, væbnede konflikter, klimakatastrofer og fattigdom tvinger millioner af kvinder til at prostituere sig for at overleve eller hvor mange tusinde kvinder tvinges ind i prostitution som et effektivt krigsførelsesinstrument. Sexindustrien udnytter kvinders globale sårbarhed og handler kvinder ind i især de industrialiserede landes sexindustrier, hvor pengene er store, fordi sexkøberne er velhavende. Hvis man ikke vil begrænse selve industrien som system gennem restriktiv lovgivning, vil den blot vokse sig endnu større. I både Tyskland og Holland har man levet med Amnestys model i ca. 15 år. Her er prostitution et almindeligt arbejde, ligesom det er fuldt lovligt at tjene på andres prostitution (rufferi). Det har bl.a. medført, at Holland har en omfattende handel med kvinder. Stort set ingen prostituerede organiserer sig i fagforeninger, og omfanget af prostitution er enormt. I Tyskland ser det ikke bedre ud. Menneskehandlen til prostitution er ude af kontrol, siger politiet, de ser kun toppen af isbjerget, hvad angår handlen med kvinder, og heller ikke her organiserer de prostituerede sig i fagforeninger, som var et af de store mål, da man indførte modellen i Samtidig er sexindustrien enorm

4 4 med mere end prostituerede. Man er nu i gang med at lappe på den erkendt fejlslåede legalisering af rufferi. I begge lande er kvinder helt almindelige salgsvarer, som kan købes i særligt indrettede huse og kvarterer. I Holland vises kvinderne desuden frem i glasbure/vinduer, så mænd kan se varerne, inden de beslutter sig. Det er disse lovgivningsmodeller, Amnesty ønsker at arbejde for, fordi man mener, de vil fremme kvinders rettigheder og ligestilling. Amnesty støtter mænds vold mod kvinder Amnesty ønsker ikke at begrænse mænds ret til at udnytte kvinder i prostitution ved at forbyde køb af sex. Det er ellers den eneste model, der har vist sig at kunne dæmme op for sexindustriens kontrol over kvinder ved at anerkende, at prostitution er vold mod kvinder, og at seksuel vold bør straffes på lige fod med andre former for vold. At kvinder har ret til et liv uden prostitution. Tværtimod ønsker Amnesty at fremme mænds ret til at udnytte kvinder i prostitution ved at arbejde for at afskaffe forbud mod sexkøb i de lande, hvor denne lovgivning er indført. Det kan undre, at Amnesty er så optaget af at fremme alfonsers og sexkøberes vilkår og fortælle, at verden bør gøre alt, hvad den kan for at fastholde kvinders mulighed for at prostituere sig, koste, hvad det vil. Amnesty er bl.a. imod en kriminalisering af sexkøb, fordi det gør det vanskeligere at prostituere sig (fordi kundeunderlaget bliver mindre). Dette er ifølge Amnesty en dårlig ting. Men at det er vanskeligt at prostituere sig, fordi der er færre kunder, er en god, ikke en dårlig ting. Det betyder, at færre kvinder handles til lande, der har forbudt køb af sex, og at de nationale prostituerede må se sig om efter en beskæftigelse, der er langt mindre farlig og ødelæggende for den enkelte. Intet er så farligt for en kvinde som prostitution. Volden er høj, en del prostituerede forsvinder, en del slås ihjel, mange ender med varige skader på krop og psyke. Amnesty nævner i sin resolution heller ikke vigtigheden af exitprogrammer for prostituerede, men skriver sig i stedet med sin sexarbejderretorik ind i fortællingen om, at prostitution ikke er skadelig det mest skadelige er, at man i de fleste kulturer ser ned på den prostituerede. Ophører dette kulturelle stigma, får prostituerede kvinder kraft og selvtillid, er argumenterne. Det burde have vakt til eftertanke hos Amnesty, at det største stigma, der møder kvinder i prostitution, er sexkøbernes nedladende syn på kvinder. Det er jo især sexkøbere, der behandler og taler ekstremt nedsættende om kvinder i prostitution. Det kan man se ved selvsyn, hvis man går ind på en af de internetsider, hvor sexkøbere anmelder prostituerede, altså beskriver de kvinder, de har købt, som fx den danske side eroguide.dk. Samtidig er der intet, der tyder på, at det at være prostitueret i Tyskland eller Holland er forbundet med mindre stigma end for 15 år siden, da man legaliserede industrien. Tværtimod har prostitutionen taget mere og mere groteske former som årene er gået i de to lande med storbordeller, flat rate-bordeller og salg af sex uden beskyttelse som nogle af eksemplerne. I sexarbejderdiskursen argumenterer man sexkøberen helt ud af fortællingen. Den seksuelle akt er en frigørende og ikkeskadelig nydelse, og de, der mener noget andet, er moralister. Så længe det er et frit valg.

5 5 Men prostitution er højst et betinget valg for langt de fleste prostituerede. Mange har kun dårlige alternativer at vælge mellem, endnu flere har slet ikke et reelt valg. Noget, bl.a. nogle af de tidligere svenske prostituerede fortæller i evalueringen af den svenske sexkøbslov fra De siger i rapporten bl.a., at de ikke synes, der findes frivillig prostitution, og at udnyttelsen i prostitution ikke er noget, man vil se eller forstå, mens man er i prostitution. Amnesty ved, at mange prostituerer sig p.g.a. fattigdom og manglen på alternativer. Men deres løsning er stadig at støtte en kamp for, at sexindustrien får så frie tøjler som muligt til at lægge prostitutionen til rette på en måde, så flest muligt kvinder kan blive længst muligt i prostitution. Men hvorfor vil en menneskerettighedsorganisation ikke beskytte kvinder ved at arbejde for, at de får ret til et liv UDEN prostitution? Hvorfor står man ikke fast på, at alle har ret til et liv uden prostitution, fordi prostitution er farlig? Hvorfor slås man ikke i stedet for uddannelse, arbejde og anstændige levevilkår for alle jordens kvinder? Hvorfor støtter man en politik, der bevisligt konsumerer endnu flere kvinder ind i prostitution og lader, som om det er gennem såkaldt frivillig prostitution, kvinder finder vejen til frigørelse og ligestilling? Igen kunne man ønske, at Amnesty havde set på virkeligheden. Prostitutionens mekanik For det er i helt overvejende grad kvinder og børn, der sælges i prostitution, og mænd, der køber prostituerede. I de tilfælde, hvor unge mænd prostituerer sig, er køberne også i helt overvejende grad andre mænd. Prostitution er et stærkt kønnet fænomen, og mænds ansvar for at udnytte andre seksuelt for penge er til at få øje på. Prostitution udtrykker manglen på ligestilling og respekt for kvinder i sin reneste form: den prostituerede kvinde reduceres til et seksuelt salgsobjekt og sættes til salg for mænd. Prostitution er en industrialiseret form for mænds seksuelle vold mod kvinder. Undersøgelser viser, at volden mod prostituerede er mere omfattende end mod andre grupper, at de fysiske og psykiske skader er voldsomme, og at mange ønsker at forlade prostitution og skabe sig et andet liv. Men at dette for langt de fleste prostituerede ikke er en reel mulighed. Det, der i den enkelte sexkøbende mands optik er et lystfyldt samleje med en prostitueret, er i den prostitueredes verden et ud af en lang række samlejer, hun lægger krop til for at skaffe penge til sig selv og de, der organiserer hendes prostitution: ruffere, alfonser, menneskehandlere. Et ud af en lang række seksuelle overgreb, hvis ødelæggende kraft kan være så voldsom, at mange prostituerede ender med psykiske og fysiske mén. At definere en så livsødelæggende praksis som et sexarbejde er ikke blot naivt, det er kynisk. Volden mod prostituerede kommer ikke ud af den blå luft. Den begås af mænd, der køber sex. Den kan have mange ansigter være fx fysisk, psykisk, materiel eller af økonomisk karakter. Men kernen i volden er den selvfølgelighed, hvormed mænd køber sex: Jeg betaler dig for at have magten over dig, mens du er allermest sårbar, og jeg gør det, bare fordi jeg kan. Dette over-underordningsforhold, som også er prostitutionsstigmaets kerne, er kulturelt betinget og kan ikke fjernes ved at omdefinere prostitution som et arbejde eller legalisere retten til at tjene på andres prostitution. Magten/retten til at fornedre kvinder seksuelt er sexkøberens turn on. Fornedrelsen af den prostituerede er kommet for at blive.

6 6 Amnesty vil ikke adressere mænds ansvar. Man påstår at arbejde for ligestilling og mod vold mod kvinder. Man beskriver, at prostituerede udsættes for vold og er sårbare. Men ignorerer voldsmanden i prostitution. Han skal gå fri, dekriminaliseres, beholde sin magtposition. Med den position lukker organisationen endegyldigt for retten til at kalde sig en menneskerettighedsorganisation.

Effekter af den svenske lov om forbud mod køb af sex

Effekter af den svenske lov om forbud mod køb af sex 1 Effekter af den svenske lov om forbud mod køb af sex Faktaark af 8. marts-initiativet, november 2012 www.8marts.dk INDLEDNING Sverige gjorde forbudt at købe sex i 1999 som det første land i verden. Loven

Læs mere

Tag stilling. - 8. marts-initiativets mediegruppe

Tag stilling. - 8. marts-initiativets mediegruppe Tag stilling Danskerne fremhæver, at frihed, ligeværd og solidaritet med de marginaliserede er samfundsmæssige kerneværdier. Men samfundet tager ikke et aktivt ansvar for at mindske den systematiske nedbrydning

Læs mere

Servicestyrelsen indbød i efteråret pr. e-mail Dansk Kvindesamfund til at deltage i projektet om definition af prostitutionsbegreber.

Servicestyrelsen indbød i efteråret pr. e-mail Dansk Kvindesamfund til at deltage i projektet om definition af prostitutionsbegreber. HØRINGSSVAR FRA 8. MARTS-INITIATIVET VEDRØRENDE SERVICESTYRELSENS PROJEKT OM DEFINITION AF PROSTITUTIONSBEGREBER Indledning Servicestyrelsen indbød i efteråret pr. e-mail Dansk Kvindesamfund til at deltage

Læs mere

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over. Høringssvar vedrørende Straffelovrådets betænkning nr. 1534/2012 om seksualforbrydelser.

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over. Høringssvar vedrørende Straffelovrådets betænkning nr. 1534/2012 om seksualforbrydelser. Retsudvalget 2012-13 L 141 Bilag 1 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 5. februar 2013 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Ketilbjørn Hertz Sagsnr.: 2012-731-0024 Dok.: 581616 K O M M E

Læs mere

fred & Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed

fred & Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed fred & frihed Årgang 91 nr. 1, 2013 Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed 2 LEDER Formålsparagraf Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed (KILFF) er den danske sektion af Women s

Læs mere

Menneskehandel og prostitution i en europæisk kontekst

Menneskehandel og prostitution i en europæisk kontekst Menneskehandel og prostitution i en europæisk kontekst ISBN-nummer: 978-87-87803-11-3 Udgivet af: Den Danske Europabevægelse & Europa Kvinders Pris 2008 Produktion/design: HJ Grafik 2 Tidligere udgivelser:

Læs mere

8.2 Min krop mit valg... 38 9 Diskussion af argumenter... 39 9.1 Lykkelige luder eller stakkels tøs?... 39 9.2 Må jeg ikke engang bestemme over min

8.2 Min krop mit valg... 38 9 Diskussion af argumenter... 39 9.1 Lykkelige luder eller stakkels tøs?... 39 9.2 Må jeg ikke engang bestemme over min Indhold 1 Abstract... 3 2 Indledning... 4 2.1 Problemfelt... 4 2.2 Problemformulering... 6 2.3 Uddybning af problemformulering... 6 2.4 Afgrænsninger... 6 3 Rapportens fremgangsmåde og opbygning... 8 3.1

Læs mere

De usynlige prostitutionskunder. Kenneth Reinicke Institut for Samfund og Globalisering, RUC

De usynlige prostitutionskunder. Kenneth Reinicke Institut for Samfund og Globalisering, RUC De usynlige prostitutionskunder Kenneth Reinicke Institut for Samfund og Globalisering, RUC Der er stor uenighed om omfanget, formerne og konsekvenserne af prostitution. Selvom der er meget debat om prostitution

Læs mere

ÅRSRAPPORT RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE

ÅRSRAPPORT RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE ÅRSRAPPORT RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE 2011 KAPITEL 1 Rådet for Socialt Udsatte Rådet for Socialt Udsatte skal være talerør for hjemløse, stofmisbrugere, prostituerede, sindslidende, alkoholmisbrugere og

Læs mere

Referat fra høringen Trafficking handel med kvinder til prostitution Christiansborg 28. september 2006

Referat fra høringen Trafficking handel med kvinder til prostitution Christiansborg 28. september 2006 Referat fra høringen Trafficking handel med kvinder til prostitution Christiansborg 28. september 2006 Soroptimist International i Danmark arrangerede i samarbejde med Reden STOP Kvindehandel (RSK) en

Læs mere

Kenno Simonsen: Prostitution - et socialt problem?

Kenno Simonsen: Prostitution - et socialt problem? Kenno Simonsen: Prostitution - et socialt problem? 2) Jeg hedder Kenno Simonsen, og min faglige indfaldsvinkel til prostitutionsområdet er, at jeg er psykolog med speciale i tværkulturel psykologi og sexologi.

Læs mere

Vejen ud. En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede

Vejen ud. En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede Vejen ud En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk

Læs mere

Internet-hotline mod pornografi med børn. Red Barnets arbejde mod seksuelle overgreb Årsrapport 2003

Internet-hotline mod pornografi med børn. Red Barnets arbejde mod seksuelle overgreb Årsrapport 2003 Internet-hotline mod pornografi med børn Red Barnets arbejde mod seksuelle overgreb Årsrapport 2003 Indhold 3 3 7 9 Pornografi med børn på internettet Baggrund Lovgivning Hotlinens aktiviteter i 2003 12

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte - socialpolitisk grundlag

Rådet for Socialt Udsatte - socialpolitisk grundlag 1 Rådet for Socialt Udsatte - socialpolitisk grundlag Forord 3 1. Udgangspunktet 4 1.1 Et ekskluderende samfund 4 1.2 Rådets menneskesyn 6 1.3 De socialt udsatte hvem er de? 7 1.4 Rådets rolle 8 2. Social

Læs mere

Den danske lovgivning om prostitution Vinter 2011 1. semester Gruppe 10 Roskilde Universitet Sam.Bas. 20.2. 1.0 Indledning 4. 1.

Den danske lovgivning om prostitution Vinter 2011 1. semester Gruppe 10 Roskilde Universitet Sam.Bas. 20.2. 1.0 Indledning 4. 1. INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning 4 1.1 Motivation 4 1.2 Problemfelt 5 1.3 Problemformulering 7 2.0 Arbejdsspørgsmål og begrebsafklaring 7 2.1 Arbejdsspørgsmål 7 2.2 Definition af prostitution 7 2.3 Begrebsafklaring

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

Takketale. Og stiller ikke spørgsmålstegn ved mænds ret til seksuel udløsning uanset prisen hvor som helst, i hvem som helst, kvinder piger og drenge.

Takketale. Og stiller ikke spørgsmålstegn ved mænds ret til seksuel udløsning uanset prisen hvor som helst, i hvem som helst, kvinder piger og drenge. Takketale Der er situationer hvor mennesker kun mener, at de har deres krop tilbage at handle med, eller der er situationer hvor kroppe er den eneste efterspurgte vare. Det være sig som reservedel for

Læs mere

Børns rettigheder, som de opleves af børn

Børns rettigheder, som de opleves af børn Børns rettigheder, som de opleves af børn Denne undersøgelse er bestilt af Generaldirektoratet for Retlige Anliggender og koordineret af Generaldirektoratet for Kommunikation. Dette dokument er ikke udtryk

Læs mere

Jeg siger jo ikke, at jeg vil være astronaut, vel

Jeg siger jo ikke, at jeg vil være astronaut, vel Jeg siger jo ikke, at jeg vil være astronaut, vel En antropologisk undersøgelse af relationen mellem kvinder med erfaring med salg af seksuelle ydelser og det sociale system. Rådet for Socialt Udsatte

Læs mere

Principprogram. Hånden på hjertet.

Principprogram. Hånden på hjertet. Principprogram Hånden på hjertet. Indholdsfortegnelse Forord 3 Erobret land og nye horisonter 4 Socialdemokratiske værdier 5 Frihed 5 Lighed 6 Solidaritet 7 Demokrati betyder folkets styre 9 Alle har et

Læs mere

A R T I K E L S A M L I N G CEDAW. FNs Kvindekonvention. D a n s k K v i n d e s a m f u n d

A R T I K E L S A M L I N G CEDAW. FNs Kvindekonvention. D a n s k K v i n d e s a m f u n d D a n s k K v i n d e s a m f u n d A R T I K E L S A M L I N G CEDAW FNs Kvindekonvention a n s k K v i n d e s a m f u n d A R T I K E L S A M L I N G CEDAW FNs Kvindekonvention C E D A W K O N V E N

Læs mere

9-Lad os tale om penge.

9-Lad os tale om penge. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 9-Lad os tale om penge. Kvinder og mænd har bekymret sig om penge

Læs mere

RETTEN ER IKKE ET STED FOR BØRN

RETTEN ER IKKE ET STED FOR BØRN ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNERÅDETS EKSPERTGRUPPE RETSSAGER OM SEKSUELLE OVERGREB RETTEN ER IKKE ET STED FOR BØRN Børn som vidner i sager om seksuelle overgreb BØRNERÅDETS EKSPERTGRUPPE RETSSAGER OM

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om bekæmpelse af organiseret kriminalitet og væbnede opgør

Forslag til folketingsbeslutning om bekæmpelse af organiseret kriminalitet og væbnede opgør Beslutningsforslag nr. B 29 Folketinget 2009-10 Fremsat den 29. oktober 2009 af Line Barfod (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Karen Hækkerup (S), Flemming Møller Mortensen (S), Karina Lorentzen Dehnhardt

Læs mere

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk ung 1 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Fortællinger om familiekonflikter fra unge med minoritetsbaggrund 2 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk Ung Etnisk Ung

Læs mere

POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / 5 / 2010. Tema: grænser for fattigdom

POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / 5 / 2010. Tema: grænser for fattigdom SOCIAL POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / 5 / 2010 Tema: grænser for fattigdom Tidsskrift for Socialpolitisk Forening Formand: Knud Vilby Landssekretær: Dorte Olsen Social Politik udkommer

Læs mere

Problemformulering. Teori og Empiri

Problemformulering. Teori og Empiri 1 Motivation Jeg vil med mit projekt beskrive konflikten mellem regler og rettigheder på familiesammenføringsområdet. Regeringen har givetvis skærpet reglerne for at undgå, at mennesker af fremmed herkomst

Læs mere

Betalt seksuel udnyttelse af socialt udsatte unge

Betalt seksuel udnyttelse af socialt udsatte unge Betalt seksuel udnyttelse af socialt udsatte unge Delrapport: Handlemuligheder i arbejdet med betalt seksuel udnyttelse af unge Gruppeinterviews med personalegrupper på døgninstitutioner og socialpædagogiske

Læs mere

INDLÆG TIL. FAGBEVÆGELSEN MOD UNIONENs KONFERENCE DEN 30-11-2000 VED HANS JENSEN, FORMAND LO ***********************************

INDLÆG TIL. FAGBEVÆGELSEN MOD UNIONENs KONFERENCE DEN 30-11-2000 VED HANS JENSEN, FORMAND LO *********************************** Den 29. november 2000 INDLÆG TIL FAGBEVÆGELSEN MOD UNIONENs KONFERENCE DEN 30-11-2000 VED HANS JENSEN, FORMAND LO *********************************** I LO s love har vi en formålsparagraf. Den siger bl.a.,

Læs mere

statsborgerskab i Danmark

statsborgerskab i Danmark TEMA INTERVIEW: ØIVIND HOLTERMANN FOTO: ANNE MIE DREVES statsborgerskab i Danmark DANES har bedt seniorforsker Eva Ersbøll fra Institut for Menneskerettigheder en af Danmarks absolut førende eksperter

Læs mere