EsbjErg ModElflyvEklub - læs side 13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EsbjErg ModElflyvEklub - læs side 13"

Transkript

1 Nr årg oplag: LÆS OM: Kommentar til artikel - forsøgsmøller Novrup-Måde Gruppens svar Skjoldbo Esbjerg Taekwondo Klub som talentcenter Esbjerg Billard Club Mega vindmøller & vores bydel Sikkerhed - Megavindmøller U19 studietur til London Mountainbikebane i Østerbyen Bydelsmødre Esbjerg Taekwondo Klub - 4 på landsholdet Sundhedsformidlere EM Håndbold for Herrer 2012 Nyt fra Østerby Centret Projekthuset Østerbyen FDF 3. kreds Jerne Hjertestarter på Q8 i Storegade Esbjerg Modelflyveklub Det sker i Grundtvigskirken Menighedsrådsvalg 2012 Vægtstopkursus Esbjerg Oldies er tilbage... Generalforsamling 2012 Samarbejdet Jerne IF/IF92 Skak i Esbjerg EsbjErg ModElflyvEklub - læs side 13 TILBUD BASEL LÆNESTOL M/SKAMMEL 5.499,- SPAR 1.999,- FIRENZE LÆNESTOL M/SKAMMEL 6.399,- SPAR 999,- MEMPHIS LÆNESTOL M/SKAMMEL 6.999,- SPAR 1.299,- BASEL lænestol incl. skammel Med vip i rig. Fås i mange læder farver og i stof. Flere sokkel varianter. Som vist FØR 7.498,- NU 5.499,- spar 1.999,- FIRENZE lænestol Incl. skammel Med vip i ryg. Fås i mange læder farver og i stof. Flere sokkel varianter Som vist. FØR 7398,- NU 6399,- Spar 999,- MEMPHIS lænestol incl. skammel Med vip i rig. Fås i mange læder farver og i stof. Flere sokkel varianter. Som vist FØR 8.298,- NU 6.999,- spar 1.299,-

2 Side 2 ØSTERBY NYT 2012 Kommentar til artikel om forsøgsmøller i Østerby Nyt (4) Af formand for Plan & Miljøudvalget, John Snedker I sidste udgave af Østerby NYT (nr. 4) blev der bragt en helsidesartikel indsendt af Novrup- Måde gruppen om opsætning af forsøgsmøller ved Måde. Artik - len byder på så mange postulater og sammenblanding af forholdene, at der er behov for at få præ ciseret en række væ sent lige forhold for at sikre et dæk kende og retvisende billede af sagen. Det er især vigtigt at vide følgende forhold: - Kommuneplanændringen med tilhørende VVM redegørelse er udarbejdet af Miljøcenter Oden - se, nu Naturstyrelsen Odense (Det betyder, at det dermed er Staten og ikke kommunen, der er myndighed) - Lokalplanen er udarbejdet af Esbjerg Kommune og er vedtaget af et bredt flertal i Esbjerg Byråd. - Værditabsordningen administreres af Energinet.dk som hører under Klima-, energi- og bygningsministeriet (Det betyder, at det er Staten via Energinet.dk og ikke Esbjerg Kommune, der er ansvarlig). Lokalplanen blev den 21/ vedtaget af et bredt flertal i byrådet, idet A,C og V stemte for, mens kun O-F og Jørgen Ahlquist stemte imod. De pågældende myndigheder har således hver især inden for deres område truffet afgørel ser - ne. Disse er efterfølgende meddelt ansøger og offentliggjort ef - ter de gældende regler. I den for - bindelse er der oplyst om kla ge - adgang. Naturstyrelsen har i et referat dateret den 6. april 2011 af et møde afholdt den 22 marts 2011 mellem Måde-Novrup Gruppen. Naturstyrelsen har oplyst og be - klaget, at der er en fejl i den sammenfattende redegørelse i VVM redegørelsen, idet Energi - net.dk ikke har brugt adresseoplysningerne fra Esbjerg Kommune til at udsende breve til de berørte. Energinet.dk anvender ude lukkende adresseoplys ning - er ne i forhold til hvem, der er undtaget sagsomkostninger. Fej - len er uden betydning for VVM redegørelsen og Energinet.dk s afgørelser i øvrigt. De trufne afgørelser er således gældende og kan kun ændres, hvis der af anke eller retsinstanser træffes afgørelse herom. Novrup-Måde Gruppen har ikke indanket de pågældende af gør - elser, ligesom de ikke har indbragt sagerne for domstolen inden for den i lovgivningen fastsatte frist. Miljøministeren har den 9. november 2011 afvist Novrup-Måde Gruppens to klager til ministeren. Naturstyrelsen har den 11. november 2011 meddelt, at de betragter sagen som afsluttet. Endelig skal det for en god ordens skyld oplyses, at jeg som formand for Plan & Miljøudvalget på Byrådets vegne har be - svaret en meget lang række af mails og telefoniske henvendel - ser fra Novrup-Måde Gruppen, ligesom der har været afholdt adskillige møder senest den 29/ Støt vore annoncører! de støtter os Med venlig hilsen John Snedker Formand for Plan & Miljøudvalget Esbjerg kommune Torvegade Esbjerg Tlf / ØSTERBY NYT NOvrup-Ma de GruppeNS Svar I forlængelse af John Snedkers indlæg vil vi hermed, som ønsket af Østerbynyt, kommentere på svaret: Men lad os slå fast, at vores indlæg i sidste nr. af Østebynyt ikke byder på nogen postulater og sammenblanding af forholdene. Det offentliggjorte er Esbjerg Kommune s og Naturstyrelsens eget materiale, hvilket betyder, kære udvalgsformand, at det næp - pe kan være postulater. Kære udvalgsformand det er dit materiale (Esbjerg kommune og Naturstyrelsens). Sammenblandingen af forhold mv. og rodet heri er således vel Deres, og det vigtigste: Ansvaret for at det ikke sker, er også Deres. Hermed svar til Deres indlæg: John Snedker skriver: Kommune - planændringen med tilhørende VVM redegørelse er udarbejdet af Miljøcenter Odense, nu Natur - styrelsen Odense (Det betyder, at det dermed er Staten og ikke kommunen, der er myndighed). Planen er udarbejdet i fællesskab af Esbjerg kommune & Staten. Vi er ikke i tvivl om hvem, der har myndighedsansvaret på projektet, det har Staten. Forvaltningslovens 6: Myndigheder har pligt til at orientere anden myndighed, dvs. Esbjerg Kommune skal orientere Naturstyrelsen Odense og omvendt. Når det er sket, skal myndighederne jf. Forvaltningslovens 19 -orientere borgerne i det øjeblik, disse er bekendte med at private ejendomme lider skade. Der er ingen undskyldninger for at borgerne ikke er underrettet. Som offentliggjorte brev fra Esbjerg Kommune s planchef tydeligt viser har Esbjerg Kommune været bekendt med at borgere ville lide skade. Men i stedet for at sagsbehandle sagen neutralt er Staten og Esbjerg Kommune pludselig blevet part i selve sagen. En sag mellem mølleopstiller og borgere. Brevet er efter vores opfattelse entydigt: Der er ikke tale om en politisk neutral sagsbehandling. (Det er næppe lovligt, det var i hvert fald ulovligt i Helle Thorning Schmidts skattesag, ifølge finansministeren og professorer :-) John Snedker skriver: Lokalplanen er udarbejdet af Esbjerg Kommune og er vedtaget af et bredt flertal i Esbjerg Byråd. Kære udvalgsformand: Vi var sammen med flere hundrede måbende borgere i byrådssalen, da byrådet vedtog lokalplanen med baggrund i en rapport baseret på dokumenterede faktuelle fejl. Er dette overhovedet lovligt? NEJ. Hvorfor borgernes repræsentant John Snedker må få undersøgt forholdene. John Snedker skriver: Værditabs - ordningen administreres af Ener ginet.dk som hører under Klima-, energi- og bygningsministeriet (Det betyder, at det er Staten via Energinet.dk og ikke Esbjerg Kommune, der er ansvarlig). Som det fremgår af mails fra Esbjerg kommune, har Esbjerg kommune en finger helt nede i sagsbehandlingen af værditabs - ordningen. Det viser en mail fra 2009 sendt af planchef Peter Bagge og det må frembringe en undren om: Hvorfor netop alle erstatningsberettigede 600 boliger glemmes i sagen? John Snedker skriver videre: Lokalplanen blev den 21/ vedtaget af et bredt flertal i byrådet, idet A,C og V stemte for, mens kun O-F og Jørgen Ahl - quist stemte imod. De pågældende myndigheder har således hver især inden for deres område truffet afgørelserne. Disse er efterfølgende meddelt ansøger og offentliggjort efter de gældende regler. I den forbindelse er der oplyst om klageadgang. Helt forkert kæreste Udvalgsformand! Sagsbehandlingen har kun været følgende: Hver enkelt indsiger/borger har modtaget en bekræftelse på modtagelse af sine indsigelser, hvor i det anføres: At vi vil modtage et svar på den betydning vores indsigelse får. Underforstået om disse er taget til efterretning eller om disse skal ankes. Ved en afvisning af indsigelser skal medgå et brev med dertilhørende klagevejledning. Indsigerne har aldrig modtaget en begrundelse på, hvorfor deres indsigelse ikke tages til efterretning. Vi taler her om flere hundrede indsigere også offentlige myndigheder f.eks. Fanø kommune. John Snedker s skriftlige erkendelse: Naturstyrelsen har i et referat dateret den 6. april 2011 af et møde afholdt den 22 marts 2011 mellem Måde-Novrup Gruppen. Naturstyrelsen har oplyst og beklaget, at der er en fejl i den sammenfattende redegørelse i VVM redegørelsen, idet Energinet.dk ikke har brugt adresseoplysningerne fra Esbjerg Kommune til at udsende breve til de berørte. Energinet.dk anvender ude - lukkende adresseoplysningerne i forhold til hvem, der er undtaget sagsomkostninger. Fejlen er uden betydning for VVM redegørelsen og Energinet.dk s afgørelser i øvrigt. Vi er meget glade for at høre: At udvalgsformanden har kendskab til den adresseliste med 600 berørte boliger. Den liste har vi bedt om at få utallige gange både på møder med netop udvalgsformanden og i mails. Vedr. John Snedker fastholdelse: De trufne afgørelser er således gældende og kan kun ændres, hvis der af anke eller retsinstanser træffes afgørelse herom. Novrup-Måde Gruppen har ikke indanket de pågældende afgørelser, ligesom de ikke har indbragt sagerne for domstolen inden for den i lovgivningen fastsatte frist. Kære udvalgsformand: Meget spændende betragtning. Som præ ciseret overfor Dem tidligere, er det ikke muligt for nogen at påklage forhold for borgerne før der ved afvisning af indsigelser medgår et brev med dertilhørende klagevejledning. Denne er ikke tilsendt de flere hundrede indsigere. Udvalgsformanden glemmer at fortælle sine borgere følgende: at det er Miljøministerens og kommunalbestyrelsens ansvar at sikre, at der ikke på nogen måde spekuleres i privates ret. Nøjagtigt som i Statsministerens skattesag. Mener udvalgsformanden at borgers private forhold er mindre værd? Ja et helt boligområdes. Vi pointerer, at denne sag ikke er en sag mellem Novrup-Måde gruppen & Esbjerg kommune, men alle borgere i området 6700/6705. Det er nemlig hele boligområdets værdi og sjæl, der er spekuleret i. Vi kan kun håbe, at alle kan se, at det der er foregået er helt uhørt og alle kæmper for at bevare dette boligområdes sjæl og værdier. Hvorfor vi gerne vi opfordre til, i fald Byrådet giver grønt lys for dette projekt, at - alle borgerne går sammen og foretager en samlet stævning og evt. beder statsadvokaten undersøge Esbjerg kommune m.fl.. Hvis hver borger indbetaler sølle 50 kr. giver det området kr. til at føre sagen, som i øvrigt er underlagt Ministeransvarsloven og forældes først 5 år fra dens vedtagelse, blot endnu en rettelse til Udvalgsformand John Snedkers udlægninger. John Snedker roder tingene sam - me: Miljøministeren har den 9. november 2011 afvist Novrup-Måde Gruppens to klager til ministeren. Dette er helt forkert fremført og udelukkende et forsøg på at manipulere med borgerne igen igen. Fakta er: At daværende Miljøminiser Karen Ellemann ikke kunne svare pga. af det udskrevne valg, og at Ida Auken herefter ikke mente, at kunne gå ind i en sag, som omhandlede hendes forgængers gøren. Det har vi dog tilbagevist med henvisning til Ministeransvarsloven og vi har netop påklaget embedsmændenes rolle i sagen til Ministeren. ( Direktøren for Naturstyrelsen troede han kunne svare på en sådan klage, det måtte vi så oplyse til direktøren: At kun hans foresatte Miljøministeren kunne svare på klagen. Vi undres igen igen.) John Snedkers oplysninger er forkerte: Naturstyrelsen har den 11. november 2011 meddelt, at de betragter sagen som afsluttet. D modtager vi en kommentar på forhold omkring de fredede søers placering midt inde i støjzonen. Dvs. Paradis søen og Munke søen. En placering der er direkte i strid med og ulovlig i forhold til støjbekendtgørelsen, som vi fremlagde i sidste nr. af Østerbynyt. Professor Henrik Møller Ålborg Universitet har bekræftet at det er ulovligt. Miljøstyrelsen skriver intet om, at de betragter sagen som afsluttet. Vi pointerer kære udvalgsformand: At vi siden har klaget over Naturstyrelsen & Esbjerg Kommunes forvaltnings roller i Avisen distribueres til alle husstande i hele Østerbyen. (Oplag: ) Udgiver: IF92 Fodbold Ansvarshavende: Bjarne Petersen Fotos: Richard Lassen m. fl. Montage: PORS TRYK ApS Esbjerg Tryk: Løndorf, Vojens Distribution: IF92 Fodbold Aut. El-installatør Spangsbjerg Kirkevej 5 DK-6700 Esbjerg

3 2012 ØSTERBY NYT Side 3 sagen. Man kunne fristes til at spørge om ikke nogen skulle fratages sin bestalling? Der er kun en der kan besvare denne klage personligt og det er Miljøministeren i underskrevet form. Klager over dennes direktører kan ikke besvares af disse selv. Godt forsøgt, men det er IKKE muligt!!! Sørgeligt at John Snedker skriver: Endelig skal det for en god ordens skyld oplyse, at jeg som formand for Plan & Miljøudvalget på Byrådets vegne har besvaret en meget lang række af mails og telefoniske henvendelser fra Novrup-Måde Gruppen, ligesom der har været afholdt adskillige møder senest den 29/ Vi kan oplyse alle om, at hvis udvalgsformanden ellers svarer rettidigt og konkret på det vi spørger om Så kunne vi sandelig have sparet en masse tid. For når vi spørger i Vest svarer han helst i Øst. Det eneste tidspunkt han har svaret er: Når vi sender en rykkermail CC: til samtlige byrådsmedlemmerne, så alle medlemmerne kan se, at hans svar ikke indeholder svar er på det der spørges konkret på. Endelig skal vi oplyse: At hvis Udvalgsformand John Snedker ønsker, at diskutere sagens retvisende elementer, så bedes han sammen sine kollegaer i byrådet indkalde til et borgermøde i Rørkjær hallen eller på Østerby centret. Herved kan vi jo alle fremlægge hver vores dokumentation for borgerne. Så skulle vi få dette gjort med det samme kæreste John Snedker. Hvilken dato vil De gerne Udvalgsformand? Med ærligste hilsner 6700/6705 Novrup-Måde gruppen v/ Hanne,Thomas & Bettina Indmeldelse, Kontingent indbetaling af 50/100 kr. pr husstand til foreningen. & Spørgsmål vedr. et evt. fælles søgsmål til bevarelse af Digterkvarterene Gammelby, Rørkjær og Jerne kan sendes til følgende mail. Kæmpe vindmøller i måde. skanderborgvej 10, 6700 Esbjerg Åbningstider: Mandag Old Boys/Girls Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Old Boys/Girls Torsdag Fredag Den anden fredag i hver mdr Udvidet åbningstider kan/vil ske i forhold til den søgning/spillertilgang som gør det aktuelt. kontingentsatser: Senior: Fra 25 år til ,00 kr. pr. år Ungdom: Fra 10 år til ,00 kr. pr. år Pensionister: Fra 65 år 440,00 kr. pr. år Old Boys/Girls: Fra 50 år 300,00 pr. år (OldBoys/Girls kun i annonceret træningstid ellers er det fuld senior kontingent ) Skjoldbo har i 41 år holdt til i KFuM s bygning i Skjoldsgade 41, men denne bygning er nu så nedslidt, så i løbet af i år flytter man til randersvej. I øjeblikket foregår der en større ombygning af præstegården samt tilbygning af 15 lejligheder, der kommer til at ligge i 3 klynger omkring præstegården. Østerbynyt besøgte Skjoldbo, og efter at have set såvel de gamle forhold, som der benyttes for tiden, og de forhold, som vil blive tilbudt fremover, så er der en verden til forskel. Skjoldbo er rettet mod unge mellem 18 og 29 år med psykosociale årsager er hjemløse eller truet af hjemløshed. De er en del af KFUM s sociale arbejde i Dan - mark og har en driftsoverenskomst med Esbjerg Kommune. Da Skjoldbo blev startet af en gruppe ildsjæle, var arbejdet rettet mod unge der ikke kunne klare arbejdslivet, og skulle gøre det muligt at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Samfundet har ændret sig væsentligt i de 40 år, og nu er arbejdet som nævnt rettet mod unge med psykosociale problemer. I 2009 rettede leder Dieter Sebelin henvendelse til KFUM s ho - vedkontor i Strib om at huset ikke længere var tidssvarende, og efter en række forhandlinger med bl.a. Esbjerg Kommune, blev det besluttet, at en ombygning ikke var løsningen, hvorfor man begyndte at kigge sig om efter en anden lokalitet. Hurtigt blev opmærksomheden rettet mod den gamle præstegård på Randersvej, der stod tom og forfaldt. KFUM s sociale arbejde i Danmark meddelte, at de ville købe præstegården, og sammen med Esbjerg Kommune blev der udarbejdet et projekt, der kan huse 15 unge, samt tilbyde både dem som de ansatte væsentlig bedre forhold. Esbjerg Kommune ville ikke tillade mere end 15 boliger på grunden, men til gengæld får hver beboer nu egen bolig på knap 30 kvm med stue med tekøkken, soveværelse og badeværelse. Der vil også være en lille terrasse. Skjoldbos næste ønske er at oprette en satellit til yderligere 10 pladser som udslusningsboliger for dem, der på vej til at flytte fra Skjoldbo. Såvel dem, der bor på Skjoldbo som de, der bor på et satellitsted betaler kr. 68,25 pr. døgn samt kr. 10,00 i antennetilslutning, og for en ung under 25 år, som er på kontanthjælp, er der ikke mange penge tilbage efter det. Skjoldbo hjælper mange af beboerne med økonomisk rådgivning og styring, beskæftigelse, aktiviteter, mad, samtaler, udredning af boligsituation o.s.v. I præstegården vil der blive et aktivitetsrum, administration, vask eri og et fælleskøkken til mindre måltider. Det er erfaringen, at de unge ikke er interesseret i de tilbud et industrikøkken kan tilbyde. 1. salen var ikke udnyttet i præstegården, og taget var utæt, så der foregår en meget stor ombygning af huset. I Skjoldsgade er værelserne små, og toilet og bad er fælles for en række beboere. Efter at have været på besøg, kan undertegnede godt forstå, at nogle brugere af Skjoldbo ikke har lyst til at bo på stedet, for forholdene er virkelig langt fra rimelige i dagens Danmark. Dieter Sebelin fortæller, at planlægningen af præstegårdens indretning er foregået i tæt samarbejde med brugere, Esbjerg Kommune m.fl., og alle har været enige om hvilke forhold, der var væsentlige ved indretningen af boligerne. Det forventes at hele byggeriet vil løbe op i næsten 20 millioner kroner, hvor A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har ydet 8,4 millioner kroner, og KFUM s sociale arbejde i Danmark har opnået et 30 årigt lån på det resterende beløb ved Realkredit Danmark. I boligområdet i nærheden af præstegården var der umiddelbart efter offentliggørelsen af Skjoldbos flytning en vis uro, men efter at bl.a. medlemmer af skolebestyrelsen på Præstegårdsskolen har været på besøg på Skjoldbo, og talt med ansatte og nuværende og tidligere brugere, er der forståelse for flytningen. Dieter Sebelin holder kontakt til Præstegårdsskolen, Han gør også opmærksom på, at KFUM i mange år har holdt sodavandsdiskotek i nabobygningen i Kirkegade, og der har aldrig givet problemer. Skjoldbo flytter ind i præstegården 15. maj og der vil være officiel indvielse 24. maj. Der har ikke været tid til at tænke på eventuelle planer for indflytningen, men Dieter Sebelin håber at det vil være muligt at byde naboer m.m. indenfor, så de kan møde stedet. Planerne vil blive aftalt med brugerne. Dieter Sebelin roser samarbejdet med Esbjerg Kommune omkring flytningen, og især Henrik Vallø for hans store indsats. Sluttelig gør han opmærksom på, at faciliteterne på Randersvej gør det muligt for dem at tilbyde andre tværfaglige organisationer, der arbejder for bydelens bedste at kunne bruge deres kontorfaciliter. Regnskabs- og Bogføringshjælp Har du brug for hjælp til den daglige bogføring, momsregnskab, debitor- og kreditorregnskab eller lignende, er du meget velkommen til at kontakte mig til en uformel snak om opgaven. Ring eller skriv til: APM-bogføring Darumvej Esbjerg Tlf Mail:

4 Side 4 ØSTERBY NYT 2012 Generalforsamling i IF92 Fodbold blev afholdt tirsdag 21. februar med mere end 70 deltagere. I lighed med tidligere år en velbesøgt aften. I år havde klubben inviteret Michael Mex Pedersen, asssistenttræner for EfB s 1. divisionshold til at fortælle om arbejdet med at bringe EfB tilbage til Superligaen. Et spændende indblik i dagligdagen for træner- og spillerstaben i EfB. Derefter var der - igen som sædvanlig skipperlabskovs fra Restaurant Parken. Dette er altid et vigtigt punkt på denne aften. Formand Richard Lassen ringede året generalforsamling i gang, og Jørn Mortensen blev igen som sædvanligt valgt til dirigent. Efter at have takket for valget og konstateret at generalforsamlingen var lovligt varslet, overdrog han igen ordet til Richard Lassen. Han startede med at hylde Aksel Munk for 40 års lederarbejde i ØB/IF92. Aksel startede som ung med at træne forskellige ungdomshold, men kom hurtigt med i bestyrelsesarbejdet, og afløste Georg Juhl som formand i ØB. Aksel var en af bagmændene bag sammenlægningen af ØB og B47. Aksel var IF92 s første formand, og senere formand for ho - vedbestyrelsen, da klubben udover fodbold også fik håndbold og amerikansk fodbold med på paletten. Derefter aflagde Richard Lassen beretning (se anden steds i avisen), som blev vedtaget. Efterfølgende var det Finn Overgaards tur til at aflægge klubbens regnskab, som viste et overskud på kr Dette skyldes især ekstraordinære tilskud fra klubbens to støtteforeninger. Uden støtten fra de to støtteforeninger, ville IF92 ikke være i stand til at opretholde det nuværende aktivitetsniveau. Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger. Der var indkommet et enkelt forslag til vedtagelse. Det var fra bestyrelsen, som ønskede, at få præciseret, at ingen kunne være medlem af klubbens bestyrelse og samtidig være medlem af en anden fodboldklubs bestyrelse. TeLeFONNØGLe Forår 2012 FOdBOLdSaMarBeJdeT I ØSTerBYeN Jerne IF og esbjerg IF 92 (Jerne/IF92) Samarbejdsudvalget: Henrik Jensen/Jerne IF tlf Kim Jensen/Jerne IF tlf Fl. Sørensen / IF92 tlf Svend Hansen / IF92 tlf Klubhus Jerne Stadion tlf Klubhus Skibhøj anlæg tlf Klubhus veldtofte, køkken tlf Klubhus veldtofte, kontor tlf Øvrige trænere og ledere henvises til klubbens hjemmesider: BLIV MEDLEM AF GAMMELBY BORGERFORENING KONTAKT KASSERER POUL LAURIDSEN PÅ TELEFON Dette forslag blev også vedtaget. Så overgik forsamlingen til valg til bestyrelsen, og Finn Overgaard blev genvalgt som kasserer. Palle Jørgensen og Bjarne Petersen blev genvalgt som bestyrelsesmedlemmer. Carsten Hille blev nyvalgt som bestyrelsesmedlem. Alle tre valgt for 2 år. Derudover var det nødvendigt at vælge et bestyrelsesmedlem for 1 år, da Rikke Iversen var udtrådt før tid. Her blev Flemming Lund Sørensen valgt ind i bestyrelsen efter at have siddet som suppleant i adskillige år. Da Glenn Petersen havde valgt at stoppe som suppleant, skulle der vælges 2 nye, og det blev Svend Hansen og Lars Frederiksen. Svend har været leder i mange år i klubben og Lars har spillet i mange år i klubben. Som revisorer blev Børge Kristensen og Jørn Mortensen genvalgt og som revisorsuppleant blev Preben Neergaard også genvalgt. Derefter overgik forsamlingen til eventuelt, hvor der bl.a. var indlæg fra B47 s Venner, som lovede klubbens 1. hold en økonomisk gulerod, hvis de klarer at rykke op i Danmarksserien i Hvis det ikke lykkes, vil pengene blive givet til klubbens bestyrelse til deres disposition. Endvidere lovede B47 s Venner yderligere et beløb til indkøb af interiør til klubhuset i Veldtofte. I forvejen har de lovet et beløb til dette formål, og med aftenens løfte, blev beløbet fordoblet. Erik Hansen fra bestyrelsen takkede B47 s Venner for deres man - geårige støtte og var glad for at bestyrelsen får yngre kræfter i skikkelse af bl.a. Lars Frederiksen. Kenn S. Andersen klagede over indkørselsforholdene til klubhuset i Veldtofte, og bestyrelsen lovede at tage det op med Esbjerg Kommune. Richard Lassen takkede Glenn Petersen for hans mangeårige arbejde i bestyrelsen og håbede, at klubben, udover hans fortsatte vir ke i seniorafdelingen, stadig vil le kunne trække på ham. Sluttelig udråbte forsamlingen et trefoldigt leve for IF92 Fodbold. FOR YDERLIGERE OPLYSNINGER esbjerg Taekwondo Klub godkendt som TaLeNTCeNTer esbjerg Taekwondo Klub godkendt som TaLeNTCeNTer af dansk Taekwondo Forbund. Esbjerg Taekwondo Klub er en meget gammel klub - i øvrigt blandt de allerførste her i Danmark - og er derfor en klub med sjæl og hvor traditionerne holds højt i hævd. Det er ligeledes en klub, hvor der er fokus på de gode, sunde værdier. I "gamle dage" var Esbjerg Taekwondo Klub en magtfaktor - ikke kun nationalt, men absolut også internationalt. På da vær ende tidspunkt var Esbjerg Taekwondo Klub 10 år i træk "Danmarks mest vindende klub" ved de danske mesterskaber og hav de et hav af fantastiske landsholdskæmpere på kampholdet, der med stor succes turnerede og deltog i store stævner og mesterskaber rundt omkring i Europa og den øvrige verden. Det blev til 20 medaljer ved EM, VM og OL og det antal internationale medaljer kommer andre danske klubber næppe nogensinde i nærheden af. Sidenhen fulgte nogle magre år, men det lader nu heldigvis til, at klubben er i markant fremgang - efter nogle år med et svingende medlemstal. I skrivende stund er Esbjerg Taekwondo Klub helt Besøg vores hjemmeside: adresseliste LOKaLrÅd esbjerg ØST Hans peder Hansen (formand) Sønderhaven 7, 6700 Esbjerg Tlf poul Boserup Olsen (kasserer) Vølundsvej 6, 6705 Esbjerg Ø Tlf Henny Thomsen Vølundvej 2, 6705 Esbjerg Ø Tlf Kjeld enghave Carit Etlars Alle 66, 6700 Esbjerg Tlf Knud erik Jensen (suppleant) Skolebakken 9B, 6700 Esbjerg Tlf Jyllandsserien Træningskampe inden Turneringsstart Forår 2012 Lørdag 11. Februar Kl. 14. SGI - IF92 Søndag 19. Februar Kl. 10. IF92 - Tjæreborg IF (S1) Søndag 26. Februar Kl. 16. IF92 - Ribe BK (S1) Søndag 04. Marts Kl. 14. IF92 - KSC Harte IF92 Fodbold Lørdag 10. Marts Kl. 12. IF92 - Varde IF Lørdag 17. Marts Kl. 16. IF92 - Vinding IF Søndag 25. Marts Kl. 13. IF92 - Vejen SF Veldtofte Idr.park (Forbehold for ændringer) damesenior - Træningsopstart Opstart udendørs sæsonen for damesenior Vi starter mandag d. 20 februar kl til kl i Skibhøj. Hver onsdag træner vi stadig indefodbold i EFI-Hal 1 fra kl til kl arne Skov (næstformand) Skolebakken 12b, 6700 Esbjerg Tlf Benny Nielsen Grønvangsvej 39, 6700 Esbjerg Tlf Herman Thude (suppleant) Sønderengen 20, 6700 Esbjerg Tlf / Sigurd Jørgensen (sekretær) Rahbeks Alle 19A, 6700 Esbjerg Tlf Hanne Thomsen (suppleant) Liljevej 6, 6705 Esbjerg Ø Tlf oppe på at have 253 medlemmer (registreret hos Dansk Taekwondo Forbund) - omend det reele antal medlemmer nok er circa 225/230 medlemmer. At klubben i sidste måned kom hjem fra "Scandinavian Open" med pokalen som værende den "Mest vindende klub", vidner også om den sportslige fremgang, som klubben oplever her ved årets udgang i Klubben disponerer over 30 medlemmer, der er i besiddelse af det sorte bælte - en hel del af dem endda 4. dan, 5. dan og tilmed 7. dan - man kan dermed roligt slå fast, at der er mange kapable trænere til at undervise de unge mennesker, som sætter endog meget stor pris på at være medlemmer i en klub, der oser af energi, kammeratskab, seriøsitet, ambitioner og hvor der samtidig også er masser af plads til at hygge sig socialt sammen med hinanden. Esbjerg Taekwondo Klub ser gerne, at endnu flere unge mennesker kommer til - og dermed får del i det kammeratskab, der florerer i klub ben. Den HELT store appelsin, der netop er faldet ned i klubbens turban, her hvor året går på hæld, er dog den godkendelse som "TALENTCENTER", der med posten er modtaget fra Dansk Taekwondo Forbund. Godkendelsen fandt sted på et møde i Dansk Taekwondo Forbunds esbjerg Billard Club Esbjerg Billard Club, som har hjemsted i Østerbyen ( Skanderborgvej 10 )er en klub som har eksisteret nu i snart 42 år. Esbjerg Billard Club er pt. I en god udvikling og har omkring 80 medlemmer. I Billard Klubben er der masser af muligheder for at spille de forskellige discipliner som keglebillard, Snooker, Pool samt Carambole, hvor det mest populære i øjeblikket er Keglebillard. Når Keglebillard pt. Er i høj kurs skyldes det hovedsalig, at man her spiller med såkaldt handicap, det gør at alle kan spille mod alle uagtet niveau. Keglebillard er også et hit blandt de lidt ældre spillere som ikke er vokset op med Billardspillet, men begyndt sent i denne sport. Disciplinen kegle billard spilles på et billard med 6 huller. Der spilles med 2 hvide baller og en rød stødbal. Der scores points ved at vælte kegler, som giver 2 points pr. kegle samt ved at score rødt, 4 points, d.v.s. at stødballen rammer de to hvide baller. Eliteidrætsudvalg d. 21. november 2011 og er således forankret i organisationen. I Danmark findes der i forvejen 4 "TaekwondoTalentcentre" - og nu er Esbjerg Taekwondo Klub altså under navnet Esbjerg Taekwondo Team det 5. Talentcenter i Danmark. Esbjerg Taekwondo Klub er en meget ambitiøs klub og der bliver lagt mange kræfter i elitearbejdet af ildsjæle, som vil klubben det bedste - ingen nævnt, ingen glemt. Som en del af det store og ambitiøse elitearbejde får klubbens unge kæmpere f.eks. jævnligt besøg af kadet- & juniorlandsholdstræneren, den islandske landstræner samt den danske landstræner Tommy Mortensen, som i øvrigt gæster klubben næste gang d. 7. januar, Disse tiltag får klubbens unge kæmpere endda meget ud af - og flere af klubbens helt unge kæmpere er "godt på vej". Afslutningsvis skal det lige siges, at det logisk nok var en meget stolt og en meget glad formand for Esbjerg Taekwondo Klub, Finn Larsen, der modtog beskeden om godkendelsen af Esbjerg Taekwondo Klub som TALENT- CENTER. En af ballerne skal i bande hver anden gang. Rødt alene gælder som at man har ramt en bande. Spilleren fortsætter sin serie så lang tid vedkommende scorer points og der spilles til en fast distance i forhold til det handicap man nu er sat til. Tidligere var billard sporten, nok mest kendt som et værtshusspil som foregik i et tobakståget lokale, dette må siges, at høre fortiden til og foregår i dag i strukturerede rammer og med aldeles fine borde og lokaler og fuld på højde med andre sportsgrene og hvor konkurrence og social islæt er det fremherskende. I Esbjerg Billard Club er alle velkommen og har du interesse i, at prøve denne sportsgren så mød blot op på en trænings tidspunkt, så vil der være en som vil tage sig af dig, eller du kan kontakte et bestyrelsesmedlem eller Kurt Hansen på tlf eller mail: Vel mødt Esbjerg Billard Club TeLeFONNØGLe Forår 2012 esbjerg IF 92 Fodboldafdeling Klubtelefon Formand Richard Lassen tlf Kasserer Finn Overgaard tlf postadresse IF92 Fodbold v/finn Overgaard, Sp. Kirkevej 22 st.th., 6700 Esbjerg, mail: Klubhus Skibhøj Anlæg tlf Klubhus Veldtofte, Køkken tlf Klubhus Veldtofte, Kontor tlf Øvrige trænere og ledere henvises til klubbens Hjemmeside:

5 2012 ØSTERBY NYT Side 5 MeGa vindmøller & vores bydel ØB & BØv I sidste nr. af Østerbynyt lovede vi, at vende tilbage med oplysninger omkring sikkerheden, hvis Esbjerg byråd iværksætter dette tåbelige projekt ved Esbjergs skønneste kulturelle boligområde. Rent kunstnerisk kun - ne man sige: At byens gamle digterkvarter også kaldet Klatterup i gammel tid, pludselig er blevet udset til, at være modtager af affalds klatten i kommunen. Uden at tage munden for fuld, kunne man sikkert sige, at det var borgerne i Digterkvarterene Klatterup, der med egne hænder opbyggede byens absolutte stolthed ESBJERG HAVN. Pengene de tjente blev til huse og andet i området. De ankomne købmænd fra Varde, der tjente styrtende med penge på havnen, som borgerne i digterkvarterne byggede, fik hurtigt stjålet bydelen byens oprindelige banegård ved Esbjerg i Exnersgade. At positionere sig på at besidde innovative energi skabende egenskaber kære bystyre, starter med at erkende: At vi der bor i digterkvarterne / Klatterup, ikke bor på den forkerte side af Jernbanen. Husk at vi er byens oprindelige iværksættere. Lad os kigge tilbage og tage et eksempel. Maskinfabrikken IRAS s grundlægger Immanuel Rasmussen byggede sammen med fisker Arnold Sørensen hele fiskeriindustrien op. Iras udviklede utallige ting sammen med Claus Sørensen, WIKING, VESTFROST, DANISH CROWN, DFDS og et utal antal andre virksomheder i Esbjerg. Virksomheder der i dag danner rammerne for vores offshore industri. Hvorfor har i politikerne pludselig glemt vores bydel og fælles historie citat: Jyske Vestkysten, der ramte lige i øjet. ØSTERBYEN er blevet til: Esbjergs kommunes skraldespand! Kære politikere: I opfordres hermed venligst til at stoppe med, at stemme indstillinger fra vores alles forvaltning igennem, der udøver en særlig ringeagt for digterkvarterne Gammelby, Rørkjær og Jerne. Skulle dette være umuligt for Jer politikere gennem pædagogiske redskaber, opfordres I, i stedet til at gøre som moderne virksomhedsbestyrel ser: Udskift ledelsen og forny ånden i virksomheden Esbjerg kommune. Med venlige hilsner 6700 Esbjerg Novrup-Måde gruppen. v/ Hanne,Thomas og Bettina Billedet er taget i Skotland og viser vragdele og ildkugler ryge en halv til hel km væk fra møllen. Billedet er et af flere ulykker vi har tilsendt John Snedker og medlemmer af byrådet for nylig. Sikkerhed Megavindmøller: Udvalgsformand John Snedker og forvaltningen s Tekniske direktør på området Hans Kjær har til trods for utallige mails fra Gruppen ikke ønsket at oplyse: Hvad Esbjerg kommune har gjort for at få udarbejdet en risikoanalyse på projektet MEGA vindmøller ved 6700 Esbjerg by, Måde industri med risikovirksomheder og en helt ny Sydhavn. I stedet for at offentliggøre en masse omkring lovbrud på dette område, synes vi hellere vi vil offentliggøre et billede fra 9. dec Billedet fortæller hvis alt om hvor langt væk dele vil ryge (op til 1 km) ved en ulykke. Billedet er sendt til John Snedker sammen med flere lignende billeder, der viser ulykker på gennemtestede møller. Gad vide hvorfor John Snedker og Hans Kjær ikke skriftligt vil fremlægge en risikovurdering på Test og Forsøgsmøllerne ;-), der AL- DRIG er blevet gennemtestet? Med ærlige hilsner 6700 Esbjerg Novrup-Måde gruppen. v/ Hanne,Thomas og Bettina Spørgsmål vedr. et evt. fælles søgsmål til bevarelse af Digterkvarterne Gammelby, Rørkjær og Jerne kan sendes til følgen de mail: Kæmpe vindmøller i måde.

6 Side 6 ØSTERBY NYT 2012

7 2012 ØSTERBY NYT Side 7 u19 studietur til London Vi tog af sted fra Billund med Ryan Air fredag d. 3 feb. kl jeg havde lokket min gode ven og ex holdleder Kenn Schell Andersen med på turen. Vi mødtes med nogle af de andre i lufthavnen og flyveturen til Stan - sted lufthavn gik gnidningsløst. Efter ankomsten skulle vi så med toget til London, der havde vi så diverse billetproblemer, da min rejsemakker havde glemt koden, så vi kunne udskrive billetterne. Det lykkedes dog til sidst, efter at have betalt det dobbelte for to togbilletter. Nå men pyt. Vi havde aftalt med Svend P at stå af toget i Arsenal da vi skulle besøge Emirates stadium og museet. Det er et meget flot stadion de har i Arsenal, meget moderne og med fantastiske siddepladser med et supert overblik over banen, hele vejen rundt. Efter besøget var vi lige et smut på Gunners Pub for at finde mødestedet til lørdagens kamp Arsenal Blackburn. Efter an - komst til hotellet senere fredag aften havde vi fælles spisning alle 26 deltagere på studieturen, så vi på denne måde kunne blive rystet sammen den første aften. (Godt initiativ af Svend P) Lørdag var en dag vi havde fået på egen hånd i London af DBU og Kenn og jeg havde heldigvis en gammel ØBer som rejseguide og han havde skaffet os billetter til før omtalte kamp Arsenal Blackburn. Efter ankomst til Arsenal udspillede der sig et fantastisk show ved Billetlugen på Emirates stadium hvor vi havde lidt bøvl med at få vores billetter og jeg er fuldstændig overbevist om at havde Svend P ikke gået fodboldvejen ville han i dag have været en meget stor skuespiller. At en så intelligent mand kan spille så dum og samtidig få manden i billetlugen til fuldstændigt at give op og kaste vores billetter ned i bakken med en voldsom hovedrysten og samtidig ikke selv fortrække en mine, er simpelthen fremragende. Selve kampen var en ensidig affære hvor Arsenal fuldstændig spillede Blackburn ned under græs tæppet og Arsenal Supportere holdt fest på tilskuerpladserne. Efter kampen kom vi ved et tilfælde ind i Arsenal supporters club, hvor humøret selvfølgeligt var højt og de hilste de store danske vikinger velkommen hvis vi bare ville tage Bendtner med hjem. En rigtig sjov oplevelse i ægte Arsenal fankultur. Søndagens kamp var højdepunktet og trækplasteret for studie - turen nemlig Chelsea Manches - ter United. Ved ankomsten kunne man mær ke en underlig summen omkring Stamford Bridge, en blanding af glæde, nervøsitet og spænding. Selve kampen bød på opture og nedture for Chelsea og stemningen på Stamford Bridge bar selvfølgelig præg af dette. Kampen endte som de fleste ved 3-3 efter at Chelsea havde været foran med 3-0 så hjemmepublikummet følte sig snydt og følte de havde tabt 3-3 hvilket kunne mærkes i gaderne efterfølgende. Imponerende var det dog at være på et stadion der er presset ind i et beboelses område hvor gad - erne så bare bliver lukkede når der er fodbold. Mandag skulle vi til Fullham Football Academy for at få et ind blik i, samt overvære ungdomstræning i en Premier League klub. Det var en meget venlig modtagelse hvor der blev forklaret og fortalt åbent om de metoder man mener er rigtige for Fullham. Ved overværelse af træningen for U18 blev 2/3 af drengene udstyret med en GPS tracker og en pulsmåler for at træneren så til aften kunne analysere træningen og på denne måde se om de havde haft det rigtige udbytte. Alle drengene har hver 6 uge en evaluerende samtale inklusiv forskellige tests, således deres individuelle udvikling og even - tuelle mangler kan drøftes og nye mål for den enkle spiller planlægges for de næste 6 uger. Dette alt sammen inklusiv meget individuel træning hvor eksempelvis en Irsk U18 landsholdspiller øvede hurtige fødder da man mente at han manglede mere speed i fødderne. Det hele var meget imponerende når man kommer fra en klub hvor vi, for det meste, bare er glade for at drengene kommer til træning. Til sidst vil jeg gerne rose Svend P en gammel ØBer. For det første var det en god tur han havde arrangeret i DBU-regi og samtidig fik vi delt nogle gode fodboldhistorier på kryds og tværs med en rigtig hyggelig og god kemi. Ligeledes en tak til min rejsemakker for rigtig hyg - geligt samvær i 5 dage i London. Vi havde en rigtig god tur og får i nogensinde muligheden for at tage med på en oplevelse i ægte og helhjertet fodboldkultur som den findes i England, så kan jeg kun anbefale at i siger JA TAK med det samme Mvh. Tom Lauridsen - U19 Mountainbikebane i Østerbyen det er måske forbigået de fleste, at der i oktober 2011 blev indviet en mountainbikebane i Østerbyen. Esbjerg Kommune kontaktede formanden for Esbjerg Cykle Mo tion, Preben Stausholm, omkring at få en bedre udnyttelse af det grønne område på hjørnet af Tinghøjs Allé og Gammelby Strandvej. Det førte til etablering af en 900 meter lang, meget krævende mountainbikebane, som snor sig rundt i det grønne område, og som nu bliver flittigt brugt. Der advares om at banen er meget svær, så kørere bør være øvede, inden de kaster sig ud på de nærmest halsbrækkende op- og ned- kørsler. Preben Stausholm roser Esbjerg Kommune for initiativet, men ser gerne en forlængelse af banen, så den strækker sig fra Kvaglund via stisystemet ved Stengårdsvej og hele vejen til diget syd for Esbjerg Havn. Esbjerg Cykle Motion har mest BYdeLSMØdre Fordelt over hele Danmark er der blevet etableret mere end 40 grupper af Bydelsmødre. Grupperne er alle medlemmer af den landsdækkende non-profit fond Fonden for Socialt Ansvar. Organisationen var støttet af Integrationsministeriet, som nu er blevet nedlagt, så i øjeblikket afventer man, hvem der overtager ansvaret. Og hvad er så Bydelsmødre? Det er grupper af frivillige indvandrerkvinder, der støtter andre indvandrerkvinder til at opdage og anvende egne ressourcer. Organisationen hviler på 5 værdier anerkendelse, respekt, tillid, værdighed og rum for mangfoldighed. I Esbjerg er FOF i samarbejde med Bydelsprojekt 3i1 og Kvaglund Bibliotek ved at starte en gruppe Bydelsmødre op, som skal virke især på og omkring Stengårdsvej og i Kvaglund. Gruppen består p.t. af mellem 8 og 10 kvinder. I Esbjerg Taekwondo Klub har klubbens unge seniorlandsholdskæmper, den blot 18-årige Rasmus Basse Antonsen, gjort det aldeles fremragende i Han har, trods sin unge alder, allerede bidt sig godt fast og udgør nu en naturlig del af det danske lands - hold. Den ambitiøse klub i Esbjerg - der officielt netop er blevet godkendt som "Talent Center" under Dansk Taekwondo Forbund - har dog flere unge mennesker, der er godt på vej. De meget unge kæmpere Gry & Gorm Lorentzen er allerede "garvede" kæmpere - og rejser en del rundt til stævner i både ind- & udland. Fredag d. 16. dec. tager de f.eks. til Brussels i Belgien for at deltage i en turnering. Med sig har de to unge kæmpere således deres klubkammerat, Cecile Ladefoged, der dermed får sin internationale debut. Søskendeparret Gry & Gorm Lorentzen samt Cecilie Ladefoged er nu officielt klubbens 2., 3. og 4. deltager på det danske landshold. De er fornylig udtaget til bruttotruppen pga. det seneste års resultater sammenlagt med deres flotte indsats ved en nationaltest i Vejle, hvor man testede udøvernes fysiske fær dig - heder. Gry og Gorm har ligget lunt til en landsholdsplads det seneste år efter deres fine resultater - både FOF er blevet lovet, at midlerne til at uddanne Bydelsmødrene nok skal blive udbetalt, så 22. februar startes der op på 14 møder, der afholdes en gang i ugen. Uddannelsen fokuserer på familieforhold, og der er Bydelsmødre fra mange nationaliteter, så sprog - barrierer undgås. Uddannelsen har til formål at uddanne kvinder til at hjælpe andre kvinder med spørgsmål indenfor områder som børn, motion, demokrati, rettigheder, kost. Derfor vil der være indlæg fra bl.a. en sundhedsplejerske om børns udviklingstrin, en talekonsulent om 2 sprogedes udvikling, en misbrugskonsulent om kommunikation med teenagere og en børnehavepædagog om at stimulere børn gennem leg. Det er et vigtigt element i uddannelsen, at kvinderne lærer at lade de unge klare sig selv. Specielt 2. generations indvandrerbørn er ofte fanget mellem forældrenes kultur fra hjemlandet været nødt til at køre udenfor byen for at træne, f.eks. i Marbæk eller lignende steder, hvor der er godt terræn at køre i, men med etableringen af banen i Østerbyen, er der skabt bedre forhold for klubbens kørere. og den danske kultur. På uddannelsen, som bygger på 3 principper samtale, brobygning og netværk - vil emner som kommunikation, demokrati, foreningslivet, sund kost m.m. også blive taget op. Efter at kursisterne har bestået uddannelsen, vil der blive afholdt en fest for dem, hvor de vil få udleveret et diplom og så skal de i gang med det opsøgende arbejde. FOF forventer at starte en forening op under Vindrosen, for selv om det er et 2 årigt projekt, skal det gerne fortsætte ud over den periode. En del af Bydelsmødrene står uden arbejde, og det forventes, at deltagelse i det frivillige arbejde, vil styrke deres muligheder for at få job, da stadig flere arbejdsgivere efterspørger arbejdskraft, der deltager i foreningslivet. FLOT - esbjerg Taekwondo Klub har nu 4 landsholdskæmpere! nationalt og internationalt (i ka - detklassen). Gry er pga. al der en nu rykket op i juniorklassen, hvor hun er udtaget. Gorm er udtaget i kadetklassen. At Cecilie Ladefoged er udtaget (kadetklassen), er en meget positiv overraskelse. Cecilie har også rigtig gode resultater bag sig - dog fra børneklassen. Efter at man har set hende på banen og til nationaltesten, har man hos kadet- & juniorlandsholdsled el - sen fået øjnene op for, at man her i Esbjerg har endnu en pige på vej frem! Kadetterne har i 2012 ikke nogle internationale mesterskaber (EM/ VM) forude, så de kan arbejde sig frem mod et EM i For juniorernes vedkommende er der i 2012 et junior VM forude, hvor vi håber, at Grys resultater kan bringe hende i den satsningsgruppe, der skal sendes afsted. Dejligt at man i Esbjerg nu har 4 unge mennesker på landsholdet (Rasmus Basse Antonsen som senior + de 3 ovennævnte unge kæmpere). Det giver god basis for klubbens eliteprojekt, Esbjerg Taekwondo Team, som netop også er blevet godkendt som Talent Center under Dansk Taekwondo Forbund. Forude venter hårdt arbejde med de unge mennesker på holdet - både de udtagne samt ikke mindst alle dem, som Esbjerg Taekwondo Klub med tiden skal have sendt i samme retning.

8 Side 8 ØSTERBY NYT 2012 Alm.Fam. (40x40 ca.3 pers), Mega (60x60 ca.6 pers) 1. UNO Tomat, ost, oksekød, champignon DUE Tomat, ost, skinke, pepperoni TRE Tomat, ost, kebab, dressing QUATTRO Tomat, ost, spaghetti, kødsovs CINQUE Tomat, ost, skinke, pølser SEI Tomat, ost, kylling, paprika, kurry SETTE Tomat, ost, skinke, oksekød OTTO Tomat, ost, pepperoni, løg NOVE Tomat, ost, skinke, ananas DIECI Tomat, ost, pepperoni, oksekød FIRENZE Tomat, ost, spaghetti, kødsovs, kebab, løg, paprika NAPOLI Tomat, ost, skinke, oksekød, pølser, ananas SICILIA Tomat, ost, tun, rejer, muslinger, hvidløg VENEZIA Tomat, ost, pepperoni, pølser, oksekød SAN REMO Tomat, ost, oksekød, kebab, kylling, bacon MILANO Tomat, ost, skinke, pepperoni, kebab, bacon ROMA Tomat, ost, kylling, oksekød, paprika, ananas, karry CON GORGONZOLA Tomat, ost, kebab, oksekød, løg, paprika, champignon, gorgonzola AMORE Tomat, ost, oksekød, kylling, kebab, løg, champignon, paprika, chili CON FORMAGGIO FETA Tomat, ost, kebab, løg, oksekød, grønpeber, champignon, fetaoost VEGETALE Tomat, ost, løg, paprika, grønpeber, ananas, majs, ærter, champignon, artiskok, oliven INCADO Tomat, ost, skinke, pepperoni, oksekød, pølser, bearnaisesovs LA RE GRANDE Tomat, ost, kebab, oksekød, salat, dressing, frisk tomat, agurk LA REGINA Tomat, ost, pepperoni, bacon, salat, dressing, frisk tomat, agurk LA PRINCIPE Tomat, ost, kebab, kylling, salat, dressing, frisk tomat, agurk LA PRINCIPESSA Tomat, ost, spaghetti, kødsovs, salat, dressing, frisk tomat, agurk Alle pizza, pita, dürüm, sandwhiches kan laves som fuldkorns + 10 kr. Alle Pasta retter er med flütes (ITALIENSK STIL) ALM. FAM. MEGA. 68. LASAGNE m./kødsovs, parmesanost SPAGHETTI BOLOGNESE m/kødsovs, parmesanost SPAGHETTI CARBONARA m/skinke, bacon, æg, fløde og parmesanost SPAGHETTI POLLO m/kylling, champignon, paprika, løg, tomatsovs, flødesovs, parmesanost TORTELINI DANESE m/kylling, bacon, frisk tomat, tomatsovs, flødesovs, parmesanost TAGLIATELLA PROSCIUTTO m/skinke, champignon, løg, tomatsovs, flødesovs, parmesanost PENNE SALSICCE m./kebab, pølser, majs, tomatsovs, flødesovs, parmesanost Alle Burgere er med salat, tomat, løg, syltede, agurk, mayonaise, burgerdressing 75. KLASSISK CHEESE BACON MEXICANSK m./tacosovs og jalepenos DOBBELT (m. 2 bøffer) Alle a`la carte retter er med blandet salat, dressing, pommesfrites el. kartoffelbåde 80. 1/2 GRILLKYLLING m./remoulade & Syltet agurk FISKEFILET 2 stk. m./remoulade & Citronskiver KEBABMIX m./løg (stor portion) KYLLINGEMIX m./løg (stor portion) PØLSEMIX (stor portion) m./løg, remoulade, karryketchup, ristet løg, syltet agurk ALM. Alle salater er med icebergsalat, tomat, agurk, løg, majs, ærter og flütes. Vælg Dressing: Cremefraiche, Thousand Island, Hvidløg 85.NATURAL m./fetaost, sorte oliven KYLLING OG BACON KEBAB TUN SKINKE m/ost (uden løg) REJER m./citronskiver (uden løg) HJ-LAVET 27. EL MESSICANO Tomat, ost, kebab, oksekød, tomatskiver, jalepeno, tacosovs, chili, hvidløg EL TURKO Tomat, ost, kebab, kylling, paprika, jalepeno, tacosovs, chili, hvidløg EL FORTE Tomat, ost, pepperoni, oksekød, pølser, løg, jalepeno, tacosovs, chili, hvidløg EL PIANTO Tomat, ost, spaghetti, kødsovs, jalepeno, tacosovs, chili, hvidløg IL MIO AMORE Tomat, mozarella, parmaskinke, kebab, pepperoni, løg, champignon A SPECIALA UNO Tomat, mozarella, oksefilet, løg, champignon, hvidløg, gorgonzolasovs i bæger LA MIA RAGAZZA Tomat, mozarella, parmaskinke, pølser, bacon, grønpeber A SPECIALA DUE Tomat, mozarella, oksefilet, paprika, grøn peber, whiskysovs i bæger LA MIA VITA Tomat, mozarella, gorgonzola, parmaskinke, champignon, artiskokker A SPECIALA TRE Tomat, mozarella, oksefilet, kylling, pepperoni, pølser, bearnaisesovs i bæger MIA MAMMA Tomat, mozarella, parmaskinke, oksekød, champignon, løg, paprika GENERALE Tomat, ost + vælg selv (max 5 ting) DOPPIO Tomat, ost, dobbelt bund, vælg selv (max 5 ting) FÆTTERS SPECIALE Tomat, ost, skinke, pepperoni, kebab, pølser, kylling, oksekød, bacon ALM. FAM. MEGA. 38. EL DANESE Tomat, ost, spaghetti, skinke, kødsovs LA CHIUSO Tomat, ost, spaghetti, kebab, paprika, champignon, bearnaisesovs FRUTTI DI MARE Tomat, ost, skinke, rejer, kødsovs, champignon, bearnaisesovs LA META (Halv Indbagt) Tomat, ost, kebab, kylling, champignon, løg, paprika, bearnaisesovs UN PO`CHIUSO (Halv Indbagt) Tomat, ost, skinke, pepperoni, pølser, bearnaisesovs, hvidløg Alle stegeretter er med blandet salat, pomfritter el. Kartoffelbåde. Vælg Sauce: Bearnaise, Steak, Whisky, Gorgonzola 91. OKSEFILET KYLLINGEFILET GRILLBØF DANSK BØF (m/bløde løg) GRÆSK BØF (stærk krydret) LILLE POM. m./remoulade, ketchup, mayo el. Pomfritsovs STOR POM. m./remoulade, ketchup, mayo el. Pomfritsovs FISH N CHIPS m./remoulade, ketchup el. Pomfritsovs HVIDLØGS BRØD m./ost KEBAB SPECIAL m. kebab, spec.-sovs, pommesfrites, brød, salat, youghurt i bæger NACHOS m. Kylling, chedarost, (salsa, cremefraiche, i bæger) BAUGETTE (lys eller mørk) m. kylling, bacon, mayonnaise, salat, ananas, karrydressing, agurk UFO ALM. FAM. MEGA. ALT KØD ALT VEGETAR EKSTRA DEJ (bund) CHILI EL. HVIDLØG i Bæger CHILI OG HVIDLØG på pizza DRESSING, MAYONAISE, REMOULADE, KETCHUP, BEARNAISESAUCE, TOMATSOVS OSV. I BÆGER COLA, FANTA, SPRITE, COLA LIGHT ,50 LTR. SODAVAND & COCIO ,50 LTR. SODAVAND CARLSBERG & TUBORG ,50 LTR. KILDEVAND FLASKE RØD EL. HVIDVIN (ITALIENSK) CIGARETTER (PRINCE & PRINCELIGHT) Gennem 18 år i Restaurationsbranchen har vi holdt fast i vores motto: Vi vil hellere miste penge end miste tilliden fra vores kunder. Amore: pizzaer bagt med kærlighed (Velbekomme) 43. RAPHAEL Tomat, ost, spaghetti, kødsovs MICHAELANGELO Tomat, ost, skinke, pølser DONATELLO Tomat, ost, pepperoni, oksekød LEONARDO 5 stk.nuggets m.pomfritter, remoulade og ketchup MASTER SPLINTER 1 stk. Fiskefilet m.pomfritter remoulade og ketchup Alle sandwichers er med ost, løg, icebergsalat, frisk tomat, agurk. Vælg Dressing: Cremefraiche, Thousand Island, Hvidløg 48. KYLLING OG BACON KEBAB OG CHAMPIGNON SKINKE OG PEPPERONI FALLAFEL OG KYLLINGESTRIMLER Alle pitabrød er med Icebergsalat, frisk tomat, agurk. Vælg dressing: Cremefraiche, Thousand Island, Hvidløg, Karry 52. KEBAB KYLLING KEBAB m. stegt løg, champignon, paprika og tomat TUN REJER FALLAFEL KYLLINGE STRIMLER (marinerede) GRÆSK BØF Alle Dürümruller er med icebergsalat, frisk tomat, agurk Vælg Dressing: Cremefraiche, Thousand Island, Hvidløg, karry 60. KEBAB KYLLING KEBAB m. stegt løg, champignon, paprika og tomat TUN REJER FALLAFEL KYLLINGE STRIMLER (marinerede) GRÆSK BØF HVERDAGE LØR., SØN.- & HELLIGDAGE ESBJERG ANDRUP 15 KR. SKADS, TJÆREBORG, SÆDDING, GRØNLANDSPARKEN 25 KR. HJERTING, SØNDERRIS, TARP 40 KR. MINIMUM BESTILLING 90 KR MODTAGES OGSÅ VED UDBRINGNING GIV BLOT BESKED VED BESTILLING. GEBYR 7 KR ALLE DAGE MELLEM PIZZA NR KR. 44,- GÆLDER OGSÅ VED UDBRINGNING ALLE PIZZAER KAN LAVES MED FULDKORN (+ 10 KR.)

9 2012 ØSTERBY NYT Side 9 Sundhedsformidlere Esbjerg Kommune har etableret et hold sundhedsformidlere, som tilbyder møder og undervisning omkring kost, motion, rygning, tandsundhed, reproduktiv sundhed mv. fraformidlere med anden etnisk baggrund end dansk. Gruppen kan for tiden tilbyde møder og undervisning på dansk, arabisk, bosnisk, tyrkisk, vietnamesisk og burmesisk. Undervisning og møder er gratis for deltagerne. Formålet med sundhedsformidlerne er afhjælpe sundhedsmæssige problemer blandt borgere med anden etnisk baggrund end dansk og skabe brobygning mellem disse borgere og sundhedsvæsenet. Sundhedsformidlernes primære opgave er at holde oplæg og kurser omkring sundhedsbudskaber. Baggrunden som etnisk minoritet hos såvel sundhedsformidler som borger skaber gensidig Du bestemmer selv... Sundhed & Omsorg, Visitationen, har bevilget dig hjælp til praktiske opgaver eller personlig hjælp i dit hjem, og du bestemmer selv om du vil have et privat firma eller Esbjerg Kommune, Sundhed & Omsorg, til at hjælpe dig med at udføre hjælpen. Omfanget af den hjælp, du visiteres til, er den samme, uanset om du vælger et privat firma eller Esbjerg Kommune. Benyt din lokale GODKENDTE leverandør EHLERS Totalservice Som leverer dig alt i: Personlig pleje Indkøb Rengøring Tøjvask identifikation, indsigt og genkendelighed mellem de to parter. Sundhedsformidlerne tilbyder møder og kurser med alle former for foreninger, klubber, boligområder, skoler, institutioner m.fl., hvor der er borgere af anden etnisk herkomst. Sundhedsformidlerne kan kontaktes gennem sundhedscoach Birgit Jørgensen på telefon eller på mail: i Esbjerg i Geografisk afgrænsede områder Distrikt med kvalitetsbevidste, professionelle og dynamiske medarbejdere som altid sikrer et godt resultat... em Håndbold for Herrer 2012 Traditionen tro var jeg til em i håndbold i januar for herrer i Serbien. I danmark Jeg valgte at tage turen til Serbien til mellemrundekampene og tage Danmarks indledende kampe i TV herhjemme. Det så ikke godt ud for Danmarks videre skæbne i turneringen, da holdet med nederlag til Serbien og Polen stod med 0 point i mellemrunden!! Tyskland og Serbien havde 4 point, så normalt ville Danmark ikke have nogen chancer for at komme med til finalerne. Nu var rejsen forlængst blevet betalt og planlagt, så der var vel ikke andet at gøre end at tage turen, så ellers få det bedste ud af den!!! I Serbien Mellemrunden Danmark overlevede første kamp mod Makedonien med et sidste sekunds sejrsmål, ja se det var rigtigt, rigtigt heldigt. Hans Lindberg på fløjen havde brændt et par store chancer forinden, men var heldigvis sikker med denne scoring. En fantastisk kamp med en utrolig flot kulisse med de mange tilskuere fra Makedonien. Aldrig har jeg oplevet noget lignende, så er det bare skønt at komme til håndbold. Tyskland og Serbien spillede u - afgjort, så papirchancen var der stadig. Næste runde spillede Danmark mod Tyskland. Og kun en sejr talte!!! Målmand Niclas Landin reddede os i de sidste 10 minutter med den ene klasse redning efter den anden. Sejr på to mål. Papirchancen blev lidt større efter denne sejr. Sidste runde i mellemrunden skulle Polen spille mod Tyskland, og kun en sejr til Polen ville hjælpe Danmark, der så med en sejr over Sverige ville ryge op på 2. pladsen, der ville kvalificere os til semifinalen i weekenden. Minsandten om ikke Polen vandt lige til sidst og Danmark vandt sikkert over Sverige. Ja drama, drama havde det været indtil nu i Serbien for mig. Hvem skulle dog have troet det. Semifinalen mod Spanien Danmarks modstander i semifinalen var Spanien, der var nr. 1 i den anden gruppe. Det var helt rart, at vi danskere ikke behøvede at diskutere om nu den vandt, og den tabte, ville være godt for Danmark. Nu var det helt op til Danmark at spille sig i finalen om EM i herre håndbold. En utroligt medrivende kamp blev det. Efter at have ført med fem mål midt i 2. halvleg, kom Spanien op, og det var helt lige i sidste minut! Heldigvis scorede Mikkel Hansen sejrsmålet, og spillerne og vi tilskuere kunne juble, så det var en lyst. Hvilken uge det var blevet til, ikke til at forstå. Landstræneren Ulrik Wilbek udtrykte det med ordene: HELD. Finalen mod Serbien Fantastisk at være live tilskuere til sådan en finale. Hvilken kulisse! Serbien havde hjemmebane og en fyldt hal som støtte. I indledende kampe vandt Serbien med to mål over Danmark. Men Danmark havde i løbet af ugen med tre sejre, og de heldige andre resultater fået mere hold på spillet. Med en stor spillende målmand Niclas Landin og Mikkel Hansen i absolut topform vandt vi EM finalen, og blev Europamester Tak for en utrolig medrivende og spændende uge i Serbien. Finn Overgaard Jyllandsserien 1 HJeMMeKaMpe på SKIBHØJ anlæg Forår 2012 Mandag 5. april Kl mod Frederiks AIF Lørdag 14. april Kl mod Funder GF Fredag 27. april Kl mod Kolding B Lørdag 12. Maj Kl mod Silkeborg IF Lørdag 19. Maj Kl mod Hedensted IF Lørdag 2. Juni Kl mod Viborg FF Søndag 17. Juni Kl mod Sædding /G IF Forbehold for ændringer Vi gør rent hos dig hver uge. Hvis du har behov for personlig pleje i eget hjem, og kommer vi hos dig flere gange om dagen, har du også behov for mere rengøring. Fordi: Personalet benytter ofte dit toilet og helt naturligt kan det ses på dit hjem at det bliver mere snavset. Derfor gør vi også rent efter os selv Rengøringen er selvfølgelig uden omkostning for dig. Du bestemmer selv - ring trygt til 5 EHLERS TotalService for et uforpligtende tilbud... Sonja Bonnichsen Grundtvigs Allé Esbjerg ETS Bliv FDF er hos Esbjerg 3. kreds Jerne Kom og vær med! Fasanhuset Fasanvej 16 Mødetider: Onsdage Tumlinge: klasse Pilte og Væbnere: Fra 3. klasse Kredsleder: Finn Olesen Tlf / EHLERS TotalService går ikke på kompromis, når det gælder rengøringens standard. Heller ikke når det gælder stabilitet og pålidelighed. Vores ambition er, at både nuværende og kommende kunder vil opleve EHLERS TotalService som et servicefirma, man altid kan regne med.

10 Side 10 ØSTERBY NYT 2012 Østerbycentret Ribegade 169a, 6700 Esbjerg - Tlf CENTrET-værkstederne Åbningstid: Alle hverdage kl billet-caféen: Åbningstider: Man-torsdag , fredag Cafeteriet: Åbent mandag-torsdag kl Fredag kl Weekend/Helligdage kl biblioteket: Åbent i centrets åbningstid. Bibliotekaren træffes den første torsdag i hver måned mellem kl og sundhedsklinikken: Åbent alle hverdage fra kl v/sygeplejerske Vildana Selimovic fodpleje: Alle er velkommen uanset alder og bosted. Åbent hver tirsdag og onsdag kl v/eksamineret fodplejer Helle Holm Rasmussen Tlf fodpleje: Alle er velkommen uanset alder og bosted. Åbent mandag og torsdag kl samt fredag kl v/eksamineret fodplejer Inger Margrethe Hollænder Tlf kommende arrangementer på Østerbycentret: gudstjeneste: Torsdag 1. marts kl opvisning på centertorvet: Onsdag den 21. marts kl foredrag: Torsdag den 22. marts kl søndagsdans: Den 25. marts kl dobbelt modeshow: Tirsdag den 27. marts kl og igen kl banko: Lørdag den 31. marts kl generalforsamling: Tirsdag den 3. april kl Østerbycentrets Venner foredrag: Torsdag den 12. april kl banko: Lørdag den 21. april kl revyen: Ka de li Østers opføres: Fredag den 27. april kl Fredag den 27. april kl Søndag den 29. april kl Årlig cykeltur: Onsdag 2. maj kl gudstjeneste: Torsdag den 3. maj kl Havedag: Torsdag den 10. maj kl Kræmmermarked i veldtofte IF92 fodbold arrangerer igen kræmmermarked i Veldtofte Idrætspark, Sportsvej 15, ved Klubhuset. Markedet afholdes søndag 15. april kl Leje af stadeplads kan ske ved henvendelse til Palle Jørgensen på tlf , eller på mail: Priser kr. 200,00 og 350,00. Vel mødt til alle. kom og vær MEd! Aktiv formiddag på Østerbycentrets Torv. Tirsdag den 13. marts Vi starter ca. kl og bliver ved indtil middag. Hvis du har lyst, kan du købe mad i vores cafeteria. På gensyn til en hyggelig og sjov formiddag. Hilsen daghjemmet og PArAsollEN Alle pensionister og efterlønnere kan deltage i aktiviteter og arrangementer, arbejde i værkstederne og bruge centret efter egne ønsker og behov. I bladet Centernyt, som gratis kan afhentes på Østerbycentret, kan du læse alt om centrets brugerstyrede aktiviteter. Foråret er lige om hjørnet så vi har fået nye potter, krukker m.m. hjem. Kig forbi og lad dig inspirere til de lyse tider der er på vej. Vi har altid flotte buketter i butikken du kan snuppe dagens færdigbundne buketter fra kr. 100 hvis du har travlt eller du kan vælge at få bundet en buket helt efter egne ønsker. Åbent: mandag til fredag Lørdag

ÅBENT HVER DAG 16.00-21.30

ÅBENT HVER DAG 16.00-21.30 PIZZA BURGER KEBAB PASTA grillmad specialretter Ægte italienske pizzaer og deep pan Ny smag Ny stil Friskbagte pizzaer - let og lækkert mad ÅBENT HVER DAG 16.00-21.30 RING 64 82 64 80 for bestilling Jernbanegade

Læs mere

PIZZA PIZZA - EFTER EGET VALG. Smagsoplevelser for hele familien. Alm. Deep pan 40x40 Fam. 1. Tomatsauce, ost 50.- 70.- 120.- 210.

PIZZA PIZZA - EFTER EGET VALG. Smagsoplevelser for hele familien. Alm. Deep pan 40x40 Fam. 1. Tomatsauce, ost 50.- 70.- 120.- 210. PIZZA Smagsoplevelser for hele familien Alm. Deep pan 40x40 Fam. 1. Tomatsauce, ost 50.- 70.- 120.- 210.- 2. Tomatsauce, ost, skinke 50.- 70.- 120.- 210.- 3. Tomatsauce, ost, oksekød 50.- 70.- 120.- 210.-

Læs mere

ÅBENT HVER DAG 16.00-21.30

ÅBENT HVER DAG 16.00-21.30 PIZZA BURGER KEBAB PASTA grillmad specialretter Ægte italienske pizzaer og deep pan Ny smag Ny stil Friskbagte pizzaer - let og lækkert mad ÅBENT HVER DAG 16.00-21.30 RING 64 82 64 80 for bestilling Jernbanegade

Læs mere

Pizza Kebab Burger. Ring: 6610 9170. www.pizzavero.dk. v/ Mehmet og Hasan. Tag med hjem eller spis i byens hyggeligste pizzaria!

Pizza Kebab Burger. Ring: 6610 9170. www.pizzavero.dk. v/ Mehmet og Hasan. Tag med hjem eller spis i byens hyggeligste pizzaria! Tag med hjem eller spis i byens hyggeligste pizzaria! PIZZA Pizza Kebab Burger v/ Mehmet og Hasan Ring: 6610 9170 Åbningstider: Man - Søn 15 00-21 00 Udbringning: 16 00-21 00 Butikstorvet Mølledammen 7-9

Læs mere

Pizzeria & Grillbar PIZZA KEBAB PASTA RETTER SALATER GRILL RETTER. Se vores menukort på. robertospizzeria.dk

Pizzeria & Grillbar PIZZA KEBAB PASTA RETTER SALATER GRILL RETTER. Se vores menukort på. robertospizzeria.dk 2014 2015 Pizzeria & Grillbar PIZZA KEBAB PASTA RETTER SALATER GRILL RETTER Se vores menukort på robertospizzeria.dk Ring og bestil så er maden klar når De kommer! dankort modtages C. P. Holbølls Plads

Læs mere

PIZZA. åbningstider man-søn 15 00-21 00 Udbringning alle dage 16 30-21 00. v/ Mehmet & Hasan. vi tager imod alle kort - også ved udbringning

PIZZA. åbningstider man-søn 15 00-21 00 Udbringning alle dage 16 30-21 00. v/ Mehmet & Hasan. vi tager imod alle kort - også ved udbringning PIZZA Butikstorvet Mølledammen 7-9 5320 Agedrup www.pizzavero.dk v/ Mehmet & Hasan vi tager imod alle kort - også ved udbringning åbningstider man-søn 15 00-21 00 Udbringning alle dage 16 30-21 00 66 10

Læs mere

MILAN TLF

MILAN TLF MILAN TLF. 98 40 80 80 M L XXL 1. MARGHERITA... 55,- 105,- 195.- tomat, dobbelt ost 2. VESUVIO... 55,- 105,- 195,- tomat, ost, skinke 3. ITALIANO... 60,- 120,- 210,- tomat, ost, skinke, pepperoni 4. CAPRICCIOSA...

Læs mere

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC FORTY INFO? --- generalforsamling Medlem af Dansk Cricket-Forbund siden 1963 Kære medlem af Dansk XL Cricket Club 17.september 2015 Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC lørdag den 10.oktober

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

TORINO PIZZA STEAKHOUSE POOL TORVEGADE LØGSTØR TLF:

TORINO PIZZA STEAKHOUSE POOL TORVEGADE LØGSTØR TLF: TORINO PIZZA TORVEGADE 11 STEAKHOUSE 9670 LØGSTØR POOL TLF: 98 67 31 51 STEAKMENUER Menu 1 * Græsk salat med tomat, agurk, fetaost, løg, oliven, brød og smør * 2 stk. kyllingefilet med kartoffelbåde, frisk

Læs mere

Tlf. 86 49 47 44 Storegade 43 8960 Randers SØ (Assentoft)

Tlf. 86 49 47 44 Storegade 43 8960 Randers SØ (Assentoft) der nu: e 43 og hed d a g re o st l ti T Vi e r fl y tt e t R E S TAU R A N & É F A C T F O ASSENT ft p iz za ) (Tid lig ere A ss en to /assentoftcafe Tlf. 86 49 47 44 Storegade 43 8960 Randers SØ (Assentoft)

Læs mere

ALADDINS PIZZERIA OG GRILLBAR, MENUKORT

ALADDINS PIZZERIA OG GRILLBAR, MENUKORT ALADDINS PIZZERIA OG GRILLBAR, MENUKORT Frokost tilbud Tidsrum: 11.30 15.00 Telefon: 32 84 62 50 F1. VESUVIO tomat, ost, skinke 40 kr. F2. CAPRICCIOSA tomat, ost, skinke, champignon 40 kr. F3. HAWAII tomat,

Læs mere

SNACKS PIZZA. Mindstebestilling 150 kr. Gælder ikke frokosttilbud og familiepizza

SNACKS PIZZA. Mindstebestilling 150 kr. Gælder ikke frokosttilbud og familiepizza 1 Menukort_2_sort.indd 1 04/05/2016 11.50 Mindstebestilling 150 kr. Gælder ikke frokosttilbud og familiepizza Max 4 km. Mindstebestilling 100 kr. Over 4 km aftales prisen med restauranten SNACKS 1. Nachos

Læs mere

PIZZAER Small Medium Large 1. SOFFIA Tomatsauce, ost, oregano 40, - 45, - 90,- Euro 5,71 6,43 12,86 2. KONSTANTINA Tomatsauce, ost, skinke, oregano

PIZZAER Small Medium Large 1. SOFFIA Tomatsauce, ost, oregano 40, - 45, - 90,- Euro 5,71 6,43 12,86 2. KONSTANTINA Tomatsauce, ost, skinke, oregano PIZZAER Small Medium Large 1. SOFFIA Tomatsauce, ost, oregano 40, - 45, - 90,- Euro 5,71 6,43 12,86 2. KONSTANTINA Tomatsauce, ost, skinke, oregano 45,- 52,- 104,- Euro 6,43 7,43 14,86 3. TRABZON Tomatsauce,

Læs mere

Menu. Indbagt pizza 33. CALZONE tomat, ost og skinke 55 kr. 34. CALZONE SPAGHETTI tomat, ost, spaghetti og kødsauce 58 kr.

Menu. Indbagt pizza 33. CALZONE tomat, ost og skinke 55 kr. 34. CALZONE SPAGHETTI tomat, ost, spaghetti og kødsauce 58 kr. Menu Pizza med skinke / pepperoni 3. VESUVIO tomat, ost, skinke 5 10 4. CARPICCIOSA tomat, ost, skinke og champignon 58 kr. 110 kr. 6. HAWAII tomat, ost, skinke og ananas 58 kr. 110 kr. 7. JUNIOR tomat,

Læs mere

Tlf. 86 49 47 44. Storegade 43. 8960 Randers SØ. Assentoft. www.assentoftcafe.dk. Åbningstider:

Tlf. 86 49 47 44. Storegade 43. 8960 Randers SØ. Assentoft. www.assentoftcafe.dk. Åbningstider: Tlf. 86 49 47 44 Storegade 43. 8960 Randers SØ. Assentoft www.assentoftcafe.dk Åbningstider: Mandag - torsdag...kl. 16:00-21:00 Fredag - lørdag...kl. 15:00-21:30 Søn. / helligdage...kl. 16:00-21:00 Dog

Læs mere

Snack mad HOVEDRETTER

Snack mad HOVEDRETTER Snack mad 1. APPETIT PLATT (vælg mellem) 10 stk. mexicanske miniruller. 10 stk. løgringe. 8 stk. mozzarella sticks. 10 stk. chili cheesetops. 10 stk. mozzarella sticks. Serveres med mexicansk salsa eller

Læs mere

Durum med kylling... kr. 45,- Græsk bøf... kr. 60,- Plankebøf... kr. 60,- Steak af oksefilet m/valgfri sauce... kr. 109,-

Durum med kylling... kr. 45,- Græsk bøf... kr. 60,- Plankebøf... kr. 60,- Steak af oksefilet m/valgfri sauce... kr. 109,- Restaurant med plads til 90 personer samt stor terrasse med plads til 24 personer Pizza Familiepizza Mexicansk pizza Steaks Durum Kebab-specialiteter Grill-specialiteter Stjerneskud Pita Pasta Salater

Læs mere

Ud af huset. MenUkort. Åbningstider: Mandag - lørdag 11.00-22.00 Søndag & helligdage 12.00-22.00. Slotsgade 27D 3400 Hillerød 48 26 18 38

Ud af huset. MenUkort. Åbningstider: Mandag - lørdag 11.00-22.00 Søndag & helligdage 12.00-22.00. Slotsgade 27D 3400 Hillerød 48 26 18 38 gonzales Cantina Ud af huset MenUkort Åbningstider: Mandag - lørdag 11.00-22.00 Søndag & helligdage 12.00-22.00 Slotsgade 27D 3400 Hillerød 48 26 18 38 www.gonzalescantina.dk Gonzales Cantina er italiensk

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Vi tilbereder maden, De henter selv. Husk at bestille i forvejen! Tlf. 55 44 24 85

Vi tilbereder maden, De henter selv. Husk at bestille i forvejen! Tlf. 55 44 24 85 Vi tilbereder maden, De henter selv. Husk at bestille i forvejen! Tlf. 55 44 24 85 Husk at besøge vores isbar! Galleri Enø Spiseafdelingen Byder velkommen, til sommeren 2013 med nyheder og aktiviteter.

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Østerbydag 2. juni STOLE MARKED. Glæd jer til en brag af en dag - Se mere inde i avisen EsbjErg OldiEs 2012. Nr. 2 21. årg. 2012 oplag: 9.

Østerbydag 2. juni STOLE MARKED. Glæd jer til en brag af en dag - Se mere inde i avisen EsbjErg OldiEs 2012. Nr. 2 21. årg. 2012 oplag: 9. Nr. 2 21. årg. 2012 oplag: 9.500 Glæd jer til en brag af en dag - Østerbydag 2. juni Se mere inde i avisen EsbjErg OldiEs 2012 STOLE MARKED VENICE M/ARMLÆN Læder. FØR 1.399,- NU 799,- SUNSHINE PU læder.

Læs mere

Take- Away Menu. Mad fra vores Take-Away Menu kan bestilles og afhentes i hele åbningstiden! Bestil på 5691 1009

Take- Away Menu. Mad fra vores Take-Away Menu kan bestilles og afhentes i hele åbningstiden! Bestil på 5691 1009 Take- Away Menu Mad fra vores Take-Away Menu kan bestilles og afhentes i hele åbningstiden! Starters: Ingen tilbehør alene små forretter Uncle Benni s chickenwings 5 stk. - kr. 55,- Smokey Joe s Spareribs

Læs mere

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet OB & IK`S KLUBNYT Nummer 2 August 2016 Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet FORMANDEN HAR ORDET Du sidder nu med 2. udgave i 2016 af OB & IK-klubnyt. Der sker

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

BISTRO ALLE HVERDAGE Bistro

BISTRO ALLE HVERDAGE Bistro BISTRO ALLE HVERDAGE 10-16 Bistro FROKOST RETTER GRILLKYLLING med agurkesalat, pommes frites og remoulade 49 FISKEFILET med pommes frites, mixsalat og remoulade 49 5 HOTWINGS med pommes frites og sur-sød

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

CAFÉ PYRAMIDEN BURGERS A LA CARTE FROKOSTRETTER TORTILLA PASTARETTER NACHOS STJERNESKUD BØRNEMENU CAFE LATTE DESSERTER SANDWICHES PIZZA OKSEMØRBRAD

CAFÉ PYRAMIDEN BURGERS A LA CARTE FROKOSTRETTER TORTILLA PASTARETTER NACHOS STJERNESKUD BØRNEMENU CAFE LATTE DESSERTER SANDWICHES PIZZA OKSEMØRBRAD CAFÉ PYRAMIDEN - En eksklusiv smagsoplevelse for hele familien BURGERS A LA CARTE MENUSALATER TORTILLA PASTARETTER NACHOS STJERNESKUD BØRNEMENU CAFE LATTE DESSERTER CLUB SANDWICH OKSEMØRBRAD PIZZA FROKOSTRETTER

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i VTK

Referat fra Generalforsamling i VTK Referat fra Generalforsamling i VTK Dato Tirsdag d. 13. marts 2014 Indkaldt af Sted Palle Klubbens lokaler Deltagere Antal stemme berettigede 12 Referent Palle Punkt 1.Valg af dirigent Dirigent Indkaldelse

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Cantinos Restaurant & Pizzaria

Cantinos Restaurant & Pizzaria Cantinos Restaurant & Pizzaria Pennehave 2. 2960 Rungsted Ved F24 tanken på Rungstedvej Telefon 45572518 Hjemmeside Cantinos2960.dk Facebook Cantinos Rungsted Udbringning hver dag fra kl. 16.00 til kl.

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 2010 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015.

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Valg af dirigent. Knud Borup Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at forsamlingen var rettidigt indkaldt, hvorfor den var beslutningsdygtig.

Læs mere

GONZALES. 10 % ved ud af huset. Din familie restaurant. Siden 1992. Husk du får

GONZALES. 10 % ved ud af huset. Din familie restaurant. Siden 1992. Husk du får GONZALES Din familie restaurant Siden 1992 Husk du får 10 % ved ud af huset FROKOST MENU hver dag mellem kl. 11.00 og 16.00 71 PIZZA CAPRICCOSA 47,- Med tomat, ost, skinke og champignon 71A PIZZA AMERIKANA

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Nyhedsbrev fra MIK fodbold

Nyhedsbrev fra MIK fodbold Nyhedsbrev fra MIK fodbold Sommeren er i fuld gang og for en stund er fodbolden erstattet af ferie og afslapning. Dette skal dog ikke forhindre MIK fodbold i at gøre status over forårets bedrifter og kigge

Læs mere

1.stk alanya bøf 180gr. Med steakhouse pommes frites, hjemmelavet sauce, salat og dressing. Tlf. 98 37 46 30

1.stk alanya bøf 180gr. Med steakhouse pommes frites, hjemmelavet sauce, salat og dressing. Tlf. 98 37 46 30 SPECIEL FROKOST-TILBUD Vælg mellem: 1.stk sis kebab med oksefilet på spyd. Serveret med ris, samsøkartofler, champignonsauce, salat og dressing. 1.stk kyllingebryst på spyd. Serveret med ris, samsøkartofler

Læs mere

Næstved Skytteforening

Næstved Skytteforening Referat af General forsamling. Torsdag D. 19.03.15 side 1 af 5. 1. Valg af dirigent. Finn Ritz blev valg og overtog ordet 1a Valg af 2 stemmetællere. Lone Meulengracht & Kazimier Mechula 2. Formandens

Læs mere

satsning er lykkedes, vores egne folk i NIK regi og alle vores sponsorer der har bakket op. Jeg synes at 2011 har været et meget aktivt NIK år, hvor

satsning er lykkedes, vores egne folk i NIK regi og alle vores sponsorer der har bakket op. Jeg synes at 2011 har været et meget aktivt NIK år, hvor Årsberetning 2011 Året startede rigtig godt. På generalforsamlingen fik vi valgt 3 nye medlemmer ind, som dækkede områder i bestyrelsen, vi hidtil nok ikke havde været tæt nok på. Leif Boddi som primært

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 1. Valg af dirigent. Freddy Christensen blev valgt til dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år. Formand Kenn P. Korsager

Læs mere

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien MAMMEN IDRÆTSFORENING Velkommen til ny sæson. Velkommen til en ny sommersæson i Mammen Idrætsforening. Vi håber, at du og din familie kan bruge et eller flere

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Ikast Svømmeklub 2013.

Referat fra generalforsamling i Ikast Svømmeklub 2013. Referat fra generalforsamling i Ikast Svømmeklub 2013. Dagsorden for ordinær generalforsamling den 19. marts 2013. 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere (2 stk.). 2. Formandens beretning ved Claus

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Fredagsbrev Århus Friskole fredag 24/2 2017

Fredagsbrev Århus Friskole fredag 24/2 2017 Billedet: Årets værter til Fastelavn er 7.klasse 7. klasse er mega sporty og er trukket i træningstøjet og klar til kamp på lørdag. Vi (7.kl og deres forældre) bliver glade, hvis I, kære gæster, husker

Læs mere

SANDWICH BRØD. single. menu. single. menu. single. menu. single. menu. single. menu

SANDWICH BRØD. single. menu. single. menu. single. menu. single. menu. single. menu Grovbrød SANDWICH BRØD * Std. Large X-Large 30,- 43,- 53,- 59,- 72,- 82,- Fransk Baguette * Std. 30,- 59,- Large 72,- X-Large 53,- 82,- Mørk Ciabatta * 35,- 65,- Fitness Bagel Chilli Cheese Bagel * 39,-

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub:

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub: Aabenraa 25. august 2015 Referat af ordinær generalforsamling i Sønderjyllands Golfklub, Torsdagsherrerne torsdag den 24. september 2015. Generalforsamlingen blev afviklet i klubhuset efter spisning ved

Læs mere

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Dagsorden for bestyrelses møder i Fredericia f.f. 1 Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2 Nyt fra

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

Tildeling af æresmedlemskab til Lucas Bjerregaard

Tildeling af æresmedlemskab til Lucas Bjerregaard Tildeling af æresmedlemskab til Lucas Bjerregaard Motivationstale ved bestyrelsesmedlem Mogens Damm ved generalforsamlingen i Frederikshavn Golf Klub 04.03.2014 Kære Lucas Når Frederikshavn Golfklub ved

Læs mere

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 0) Indkaldelse til generalforsamling I henhold til vedtægter er generalforsamlingen ikke indkaldt rettidigt. Dette skyldes at Årskonferencen indtil

Læs mere

Lystfiskerforeningen Waders GENERALFORSAMLING 2014

Lystfiskerforeningen Waders GENERALFORSAMLING 2014 GENERALFORSAMLING 2014 Fredag den 31 januar 2014 Ovenpå biblioteket i Byrådssalen Hobrovej 90 Støvring Formanden bød velkommen Referent: Trine Thomsen Valg af dirigent: Jesper Mølholt Generalforsamling

Læs mere

FROKOSTMENU. Hyggelig familierestaurant med plads til 65 gæster i stemningsfyldte lokaler. Tlf.: 98 35 30 66 Bestil i forvejen og undgå ventetid

FROKOSTMENU. Hyggelig familierestaurant med plads til 65 gæster i stemningsfyldte lokaler. Tlf.: 98 35 30 66 Bestil i forvejen og undgå ventetid Hyggelig familierestaurant med plads til 65 gæster i stemningsfyldte lokaler. FROKOSTMENU PIZZA Nr. 2 til 13 45,- PASTA RETTER Nr. 60,69,70 & 71 59,- DURUM Nr. 57 & 58 59,- A LA CARTE GRÆSK BØF, SKINKESCHNITZEL

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk Generalforsamling Mandag d. 23. marts 2009 Tilstede: Bestyrelsen og x medlemmer Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2008 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2008

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

European Youth Cup Héviz, Ungarn maj 2016

European Youth Cup Héviz, Ungarn maj 2016 : Rejsebrev 6 Lørdag den 7. maj. Individuel finale dag! Der var lagt op til tre meget spændende individuelle finaler, hvor vi var sikre på minimum en medalje. Første mand på banen var Christoffer der skulle

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Fodboldudvalg 3. Kampfordeler 3. Oversigt fodboldhold og træningstider 4. Nøgler 5. Spillerlister 5.

Indholdsfortegnelse. Fodboldudvalg 3. Kampfordeler 3. Oversigt fodboldhold og træningstider 4. Nøgler 5. Spillerlister 5. Hals Forenede Sportsklubber Fodbold Trænerhåndbog Tilhører: 1 Indholdsfortegnelse Fodboldudvalg 3 Kampfordeler 3 Oversigt fodboldhold og træningstider 4 Nøgler 5 Spillerlister 5 Kontingent 5 Sæsonopstart

Læs mere

Formandens beretning. Blovstrød IF Fodboldafdeling

Formandens beretning. Blovstrød IF Fodboldafdeling Formandens beretning 2000 Blovstrød IF Fodboldafdeling Et fodboldår har igen fundet sin vejs ende, og vi er gået ind i et nyt årtusinde. Jeg vil i det følgende redegøre for væsentlige hændelser i fodboldklubben,

Læs mere

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Fredag den 7. juli 1939 var startskuddet til det vi er en del af i dag. I år er året, hvor Vivild Idrætsforening fylder 75 år. Oprettelsen af VIF var et billede

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Hilsen fra kassereren

Hilsen fra kassereren Godt nytår Så er vi i gang med 2009, godt i gang endda. Vi vil fra bestyrelsens side sige stor tak til alle hjælpere som har brugt kostbar fritid på at hjælpe med at holde klubben i gang. Det sætter vi

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Nyd vores frokost menuer Hver dag fra kl. 11:00-16:00

Nyd vores frokost menuer Hver dag fra kl. 11:00-16:00 Nyd vores frokost menuer Hver dag fra kl. 11:00-16:00 Vi anvender kun friske råvarer vores pizza tomatsauce, pastaretter og a`la carte retter er fremstillet efter La Bella Donna s opskrift Ring til LA

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor: Ungdom Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene spot på sporten // MARTs 2012 Hovedsponsor: Ungdom FORÅRET ER PÅ VEJ - ØV :-) Foråret er på vej - både i flg. kalenderen og når vi kigger ud mod

Læs mere

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Orientering fra Per Andersen Team Genbrugspladser Esbjerg kommune Fra d. 1 januar 2014 har medarbejderne på Team Genbrugspladser Esbjerg kommune

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13

Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13 Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13 Dagsorden.: 1. Konstatering af stemmetal 2. Valg af dirigent 3. Distriktsbestyrelsens beretning 4. Aflæggelse af årsregnskab v/michael Ankersen 5. Meddelelser

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

VELKOMMEN TIL LEE STEAKHOUSE Lee s Steakhouse serverer amerikansk inspireret steakmad.

VELKOMMEN TIL LEE STEAKHOUSE Lee s Steakhouse serverer amerikansk inspireret steakmad. VELKOMMEN TIL LEE STEAKHOUSE Lee s Steakhouse serverer amerikansk inspireret steakmad. Vores menukort byder på saftige steaks af amerikansk bøf, hjemmelavede burgere, flûtes, pizza, brunch, nachos og meget

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmer / kontaktpersoner:

Bestyrelsesmedlemmer / kontaktpersoner: PEDERSKER IF 24 1 Bestyrelsesmedlemmer / kontaktpersoner: Formand:??????? Næstformand???? Kasserer: : Preben Christoffersen, Strandvejen 10 Mobil nr. 22222358 Sekretær: Irene Espersen, Dr. Glavens Vej

Læs mere

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD NYTTIGE ADRESSER Afdelingsformænd: Badminton Henrik Lauritsen Blindekildevej 98 4200 Slagelse Tlf. 51 37 79 30 hlaurits@mail.dk Bordtennis Michael Jensen Sørbyparkvej

Læs mere

Men at få fingrene helt ned i maskinrummet. er dog et helt andet indblik (både positivt og udfordrende)

Men at få fingrene helt ned i maskinrummet. er dog et helt andet indblik (både positivt og udfordrende) Årsberetning 2014 Så er endnu et år gået for THK. Som nuværende THK-dreng og med blå/hvidt blod i årene, så var det, at blive formand og træde ind i løvens hule noget, som man måske troede men kendte lidt

Læs mere

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012.

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012. Referat fra generalforsamling i støttegruppen for Bakkehallen tirsdag den 28. februar kl. 19.00 på Hejnsvig skole. Valg af dirigent: Lauritz Heick foreslået og valgt Fremlæggelse af årets beretning: V/

Læs mere

Generalforsamling i TIF onsdag den 3. marts kl. 19.30. Håndbold, (volley) hovedbestyrelsen. Regnskabet fremlægges. Alle er velkomne!

Generalforsamling i TIF onsdag den 3. marts kl. 19.30. Håndbold, (volley) hovedbestyrelsen. Regnskabet fremlægges. Alle er velkomne! MØDEREFERAT Mødedeltagere Jepsen Carsten Holm Bodil Andersen Kristian Møller Klaus Thøstesen Jonna Bjerregaard Fraværende Frank Jepsen Kopi Deltagerne, Frank Jepsen Sted Bodil Andersen, Nygade 10 Mødedato

Læs mere

NYGADE 26 4900 NAKSKOV www. mariospizza. dk

NYGADE 26 4900 NAKSKOV www. mariospizza. dk ABNINGSTIDER: Mandag lukket Tirsdag - Fredag kl. 12.00-21.00 Lordag - S0ndag kl. 16.00-21.00 54 95 54 08 Bestilling modtages til kl. 20.45 I travle perioder kan det vaere vanskeligt at na at tage telefonen.

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Danmarksmesterskab International 5-kegle. 22.-23. marts 2014. DM 5-kegle 2013/14

Danmarksmesterskab International 5-kegle. 22.-23. marts 2014. DM 5-kegle 2013/14 Danmarksmesterskab International 5-kegle b ka.5 Int le -keg Danm ark s me st er s 22.-23. marts 2014 DM 5-kegle IKAST BI L 2013/14 K RD LUB LA Tjen penge til din klub! Som medlem af Club Søgaard får din

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Danske Venners Klub afholdt torsdag, den 1. marts 2012 kl. 15:00 på Orihuela Costa Resort

Referat fra generalforsamling i Danske Venners Klub afholdt torsdag, den 1. marts 2012 kl. 15:00 på Orihuela Costa Resort Referat fra generalforsamling i Danske Venners Klub afholdt torsdag, den 1. marts 2012 kl. 15:00 på Orihuela Costa Resort 117 medlemmer var fremmødte + 2 fuldmagter, hvilket var > 1/3 af det samlede medlemstal,

Læs mere

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 DET SPORTSLIGE Vores far/mor/barn-hold har igen i år samarbejdet med gymnastikafdelingen, dette har været en et godt samarbejde. Gymnastikafdelingen har givet udtryk for

Læs mere