Aktivitäten i versigt. Den Europaeiske. Investeringsbank sin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1-1.999. Aktivitäten i 1998. versigt. Den Europaeiske. Investeringsbank sin"

Transkript

1 I Den Europaeiske Investeringsbank on Nr. 100 ISSN versigt Aktivitäten i Aktiviteten 1 1 Hovedpunkter EIB finansierer Europas modernisering og laegger kursen for det nye àrtusind Làntagning Lângivningen Lângivningen i ansogerlandene Lângivningen i andre lande uden for EU Kapltalforhojeise Projektfortegneise, Projektfortegneise, m I styrkede Den Europaeiske Investeringsbank sin nogleposition som Den Europaeiske Unions finansieringsinstitution ved at laegge kursen for begyndelsen af det nye àrtusind. Dens làntagning og lângivning, der hver belob sig til 30 mia EUR, var overvejende koncentreret om at bane vejen for indforelsen af euroen og fremme anlaegs, der bidrager til Europas modernisering og vaekst save! som den kommende udvidelse. Det finansielle grundlag for fortsaettelsen af Bankens aktivitet i det nye àrtusind blev sikret med en kapitalforhojelse til 100 mia EUR fra den 1. Januar Pâ kapitalmarkederne udnyttede EIB - som et led i sin positive eurostrategi - sin position som Verdens storste internationale lântager til at bidrage til en vellykket indforelse af euroen ved at skabe en omfattende og staerkt diversificeret pulje af Ian i den nye valuta. Den udbod sâledes toneangivende, eurodenominerede og eurorettede emissioner pâ Ι alt 15 mia EUR pâ hele afkastkurven, herunder en global euroemission, der blev placeret samtidig i Europa, Ι ansogerlandene Projektfortegneise, I andre lande ElB's nye logo»spredningen og omfanget af Bankens aktivitet i afspejier dens fremtriedencle rolle med hensyn til at fremme den okonomiske og sociale velfœrd, ikke blot i dc nuva;rende EUlande, men ogsâ i den fremtidige, udvidede Union. Via vor eurorettede làntagning bidrog vi til at sikre en vellykket overgang til 0MU fra ârsskiftet, lige som udviklingen i aktiviteten inden for rammerne af Amsterdamhandlingsprogrammet for ydelse af risikovillig kapital til mindre virksomheder og finansiering af projekter til fordel for den menneskelige kapital bidrog vîesentligt til at bevarc frcmdriften i Det Europa:iske Râds initiativ for fremme af v ekst og beskaiftigelse. Uden for Unionen 0gede vi i hoj grad vor scotte til, der sigter mod at forberede ans0gerlandene, dvs. landene i Centralog Osteuropa samt Cypern, pâ tiltraidclsen. Medlemsstaterne gav tydeligt udtryk for deres anerkendelse af Bankens vigtige rolle ved enstemmigt at forhoje Bankens tegncde kapital, hvilket skaber et solide grundlag for den videre aktivitet i det nye àrtusind«. Sir Brian Unwin, bestyrelsesformand og formand for EIB Sagt af Sir Brian Unwin i forbindelse med forelseggelsen af resultaterne for regnskabsâret.

2 Amerika og Asien, savel som den forste rene euroemission nogensinde. Hovedpunkterne i Lângivningen belob sig til i alt 29,5 mi.i EUR (-1 \.Ί%), hvoraf 25 mio bevilgcdcs i ELJ. Lântagningen pâ kapitalmarkedern( ^teg til knap 31 mia EUR (+30%) og fandt sted i 20 forskellige valuncr. Eurofremmende läntagningsstrategi Halvd cicn af lântagningen havde form af eurodenominerede og eurorettede einissioner pâ i alt 15 mia EUR. Desuden gennemforte Banken det forste globale program for virksomhedsccrtifikater nogensinde, nemli;, [lä 5 mi.i l'.ur. Hurtig udmontning af Amsterdamhandlingsprogrammet for fremme af vœkst og be,ska;ftigelse. Siden det indledte.s i november, er der iilevet bc\ ilget mio EUR i form af egenkapital o.; kvasiegenkapital til job.sk.ibende, innovative mindre og mellemstore virksomheder i stierk Viekst, nemlig gennem specialiserede linansit ringsinstitutioncr i samtlige EU-lande; - 3 mia EUR til projekter til fordel for di η menneskelige kapital i den arbejdskraftintensive uddannelses- og sundhedsscktor; - 3,8 mia EUR til projekter for byfornyelse. Eortsat betydelig srocte til mindre og mcllenistoie virksomheder: 2,4 mia EUR via de klassiske globallânsordninger med de formidlende banker kom ca mindre og mellemstore virksomheder til gode. 8,2 mia EUR stilledes til râdighed fur transeuropieiske net for transport, telekommunikation og energioverforsel i EU, hvoraf 3,4 mia gik til telekommunikation. Andre 1,5 mia 1 UR var lorbeholdt projekter, der forbedrer forbindelserne mellem Unionen og partnerlandenc i Central- og Osteuropa. Siden 1993 har Banken denned givet tilsagn om län pä 56 mia EUR til transeuropaeiske net og infrastrukturprojekter i tilknytning dertil. 0get lângivning pâ i alt 17 mia EUR i mindre iidviklede omrâder, svarende til 72% af de samiede finansieringsbidrag i I.U. Markant stigning ( + 60%) i langivnin;;cn 1 ansogerlandene, dvs. landene i Central- og Osteuropa samt Cypirn, nemlig til 2,4 mia EUR, takket vaire den nye bistand inden tiltraedelsen. Fordobling af lângivningen i AVS-landme og S\dafrika, nemlig til 700 mio EUR. Betydelig forhojelse af Bankens kapital {:iied ovei (io%) til 100 ntia EUR, hvilket os^er udlânsloftet til 250 mia ί IR. Den har i âr indledt redenomineringen af forskellige lântagningslinier til euroer og vii medio 1999 have skabt en pool af eurogaeld pâ over 50 mia EUR. Som den storste ikkestatslige lântager i eurozonen venter EIB at tilvejebringe yderligere indtil 30 mia EUR i ar, sandsynligvis ca. 60% i euroer. Hovedparten af ElB's làntagning pä kapitalmarkederne tjente til finansiering af sunde, der fremmer EU's modernisering og vaekst, og til at skabe grundlag for en positiv udvikling af OMU. Ifolge sit Amsterdamhandlingsprogram lagde Banken saerlig vaegt pä at styrke venturekapitalsektoren i Europa til fordel for mindre og mellemstore virksomheder, der er af afgorende betydning for Europas fremtidige vaekst og beskaeftigelse. Siden november har EIB bevilget hele 560 mio EUR til finansiering af egenkapital eller kvasiegenkapital til mindre virksomheder i staerk vaekst. De blev ydet i tilgift til de klassiske lân pa 2,4 mia EUR, der i blev stillet til râdighed for mindre og mellemstore virksomheders i naert samarbejde med banksektoren i samtlige EU-lande. Siden november har Banken - stadig inden for rammerne af Amsterdamhandlingsprogrammet - desuden givet tilsagn om 3 mia EUR til nye til fordel for Europas menneskelige kapital, nem- 5/Vi' 1 I EIR INFORMATION

3 DEN EUROP ISKE INVESTERINGSBANK Aktiviteten i lig i uddannelses- og sundhedssektoren, hvortil kommer 3,8 mia EUR til ca. 40 projekter og programmer for byfornyelse, renovering og andre miljoprojekter. Uden for Den Europaeiske Union ogede Banken sin sfotte til Unionens bistànds- og samarbejdspolitik. Den gav sâledes tilsagn om lan pa knap 2,4 mia EUR i ansogerlandene, dvs. landene i Central- og Osteuropa samt Cypern. Dette belob, der for en del kan tilskrives den nye bistandsordning inden tiltraedelsen, som Banken oprettede 1 Januar, gjorde EIB til den storste enkeltstâende kilde til international lânefinansiering i disse lande. Làntagning strategi for forberedelse af euroens indforelse ElB's overbevisende praestation pâ de internationale kapitalmarkeder i var koncentreret om dens aktive eurostrategi, der sigtede mod at fremskynde en tidlig skabelse af et likvidt og staerkt diversificeret euromarked forud for overgangen til OMU. Det styrkede Bankens strategi fra for emission af eurodenominerede og eurorettede obligationer, der gor det muligt for markedet at skabe en fremtidig afkastkurve for euroen. I udbod Banken en raekke eurodenominerede og eurorettede emissioner pâ omregnet 15 mia EUR, herunder i eurozonevalutaerne DEM, FRF, ITL, ESP og PTE, men ogsâ i GBP og GRD. Sammen med de eurorelaterede obligationer pa 6 mia EUR, der blev emitteret I, bringer denne aktivitet de samiede eurorelaterede emissioner op pa 21 mia EUR med lobetider pâ mellem 5 og 30 âr. Blandt de ovrige markante traek ved lântagningen i kan naevnes udbydelsen af ElB's forste globale euroemission pa 2 mia EUR i februar, der blev placeret samtidig pa det europaeiske, amerikanske og asiatiske marked, og den forste rene euroemission nogensinde pâ 1 mia EUR i december med den 7. Januar 1999 som betalingstermin. Denne emission var den forste fast forrentede, hvis pen- Lântagningens fordeling pä valutaer F.UR DEM ITL ESP FRF PTE FIM I.UF Inden swaps Mio EUR F^irozoncvalutacr i alt Efter swaps CBP , ,1 GRD 255 0, ,8 SEK 120 0, ,4 DKK 0 0,0 30 0,1 0vrige EU-valutaer i alt 8,524 26, ,4 EU-valutaer iait USD NOK ZAR HUF c;zk TWD CAD HKD JPY EEK % Mio EUR 15, , , , , , , , , ,2 1,1 0,1 0,2 0,5 0,2 0,2 0,1 0, % 15,4 14,7 13,3 3,6 2,7 1,3 0,4 0,0 41, ,4 68, ,7 20,8 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 I redjelandes v;ilutaer i alt , ,3 TOTAL , ,0 EIB INFORMATION I-I999 Side

4 gestrom skal afvikles udelukkende i euroer. Desuden indledte Banken det forste globale program for virksomhedscertifikater nogensinde, nemlig pâ 5 mia EUR, til erstatning for alle sine programmer for virksomhedscertifikater i ECU, GBP, ITL, NLG og USD. Det gav den adgang til den bredest mulige investorgruppe. Redenominering af Bankens eksisterende gaeld Bankens aktive eurostrategi sigter mod at skabe en kritisk masse af udestâende gaeld i euroer. Den 1. Januar 1999 indledte EIB sâledes et redenomineringsprogram for sin eksisterende gaeld i de 11 eurozonevalutaer, idet ecugaelden allerede er blevet konverteret automatisk. Endvidere agter Banken at konvertere sin eurorettede gaeld til eurogaeld pâ de tre forstkomm-mide redonomineringsterminrr i I juni udsendte Banken et tilbud om gaeldsombvtning til euroer, der âbner m ilighed for, at obligationsejorne fr.i tid til anden kan ombytte obligationer i de 11 eiirozonevalutaer til eurodenom nerede eller eurorettede. Det betyder, at Banken medio 1999 vil have en gaeldspool i euroer pa over 50 mia EUR, hvormed dens mal om at skabe en kritisk masse af udestâende garld i euroer vil vaere nâet. Fremme af kapitalmarkederne i Central- og Osteuropa EIE har styrket sin tilstedeva-relse pâ kapitalmarkederne i on radet çiennem emission af ob igationer pâ euromarkederne i tjekkiske kroner, estiske kroner og DEM-indekserede, syntetiske polske zloty med henblik pa dels at kanalisere den internationale og nationale opsparing i retning af lokale, produktive investeringsprojekter, dels at styrke de lokale kapitalmarkeders vaekst og internationalisering. Desuden placerede den sine forste AAA-vurderede obligationer pa det ungarske marked for indenlandske lantagere i form af et emissionsrammeprogram pâ 20 mia HUF (ca. 100 mio EUR). Den agter at ivaerksaette tilsvarende programmer i andre ansogerlande. Banken har tidligere pâ samme vis fremmet de nationale kapitalmarkeders udvikling I nye EUmedlemslande, f.eks. Graekenland, Spanien og Portugal. Lângivningen i Den Europaeiske Union Udlänsvinduet for minare og mellemstore virksomheder tilbyder hajteknologiske og vaekstpreegede virksomheder nye finansieringsordninger, hvori der indgar risikovillig kapital Den samiede lângivning i Den Europaeiske Union pâ 25 mia EUR i afspejier dels den hurtige udmontning af de nye flnrinsierinijsordninger til fordel for vaekst- og beskaeftigelses+remmende projekter, dels invosteringeine i den menneskelige kapital. Samtidig fastholdt Banken sin betydelige lângivning til fordel for sine klassiske m<il, som er at bidrage til virkeliggorelsen af EU's politiske mal med saerlig vaegt pa regionudvikling. Amsterdamhandlingsprogrammet Dette program, der indledtes i november som Bankens svar pa den resolution om vaekst og beskaeftigelse, der blev vedtaget pâ topmodet i Amsterdam i juni, er blevet en nogleaktivitet for Banken. Dets tre hovedbestanddele er et saerligt udlânsvindue for mindre og mellemstore virksomheder, der tilbyder risikovillig kapital til innovative, vaekst- og Sid e 4 I Ein INFORMATION I-I999

5 DEN EUROPyEISKE INVESTERINGSBANK Aktiviteten i beskaeftigelsesfremmende virksomheder; en udvidelse af lângivningen til uddannelse, sundhed og byfornyelse til gavn for den menneskelige kapital samt en oget finansiering af dels transeuropaeiske net, dels miljoforanstaltninger. Mindre og mellemstore virksomheder Disse virksomheder er et vigtigt mal for ElB's finansieringsbidrag, bâde via de klassiske globallânsordninger og via Amsterdamhandlingsprogrammets udlânsvindue til fordel for mindre og mellemstore virksomheder. Gennem dette udlânsvindue har Banken siden november bevilget 560 mio EUR i form af 23 egenkapital- og kvasiegenkapitalforretninger i 12 medlemslande. I de tre ovrige förbereder Banken tilsvarende forretninger. Uddannelse, sundhed og byfornyelse Ifolge over 2,4 mia EUR til projekter, der gennemfores af mindre og mellemstore virksomheder. Amsterdamhandlingsprogrammet har Banken udvidet sit virkefelt til uddannelsesog sundhedssektoren. Siden november har den givet tilsagn om 3 mia EUR til 24 tiltag pä disse omrâder, der bl.a. kommer mindre foretagender til gode, idet de er bevilget inden for rammerne af globallân med dette formal i Belgien, Danmark, Frankrig, Nederlandene og Finland. Ultimo havde Banken givet tilsagn om finansieringsbidrag til projekter eller programmer for byfornyelse i ni lande pâ 3,8 mia EUR. Uddannelse og ogi ed Industri og landbrug Telekommunikation Byforbedring ibytorbed Byforbedring Ivandforvaltning m.v. IEnergi Saerlige anlaegsarbejder ^ ^ ^ ^ À^^^KK^^^ IJernbaner Veje og motorveje Luft- og sotransport ^B^^H^^^^ Veje og Bevarelse og forvaltning af vandressourcerne Affaldsforvaltning m.v. Regionudvikling 16,6 mia Europaeiske infrastrukturer for kommunikation 8,9 mia Miljc og Jevevilkâr 6,2 mia Heri indgar Den Europaeiske Finansieringsordning for Teknologi, en ny ordning pa 125 mio EUR, der administreres af Den Europaeiske Investeringsfond (EIF) og sigter mod at fremme kapitalformidlingsfonde. Under Den Europaeiske Finansieringsordning for Teknologi er der blevet givet tilsagn om 62 mio EUR til 16 tiltag. EIB og EIF samarbejder med specialiserede finansieringsinstitutioner overalt i Unionen, nemlig som katalysatorer for en ny fremdrift i EU's venturekapitalmarkeder. Til opbakning af de forretninger med risikodeling, der gennemfores via dette vindue, er der afsat 1 mia EUR af ElB's overskud. Regionudvikling Banken ogede sin lângivning i udvikiingsomrâder til 17 mia, svarende til 72% af den samiede lângivning i Unionen, i overensstemmelse med sin hovedopgave, som er at styrke en afbalanceret social og okonomisk Integration i Unionen. Bankens lân indgik gennemsnitlig i ca. 5% af de samiede, nye anlaegs i EU, dog sâledes at denne andel var markant hojere i samhorighedslandene Graekenland, Spanien og Portugal, nemlig i alt 9%. Transeuropaeiske net Forvaltning af energiressourcerne og rationel anvendelse Mindre og mellemstore virksomheder uden for udvikiingsomrâder mportspredning Storre virksomheder Energi 2,1 mia Virksomhedernes konkurrenceevne 3,6 mia Under de lobende globallân EIB forblev en forende finansieblev der i ydet sublân pâ ringskilde for transeuropaeiske Mindre og mellemstore virksomheder i ludviklingsomrader EIB INFORMATION I-I999 I Side 5

6 net for transport, telekommunikation og energioverforsel, Idet den udlânte 8,2 mia EUR til transeuropaeiske net i EU og andre 1,5 mia til forbindelser med ansogerlandene i Centralog Osteuropa. I steg de indgâede lâneaftaler til fordel for telenet (bade mobiltelenet og fastnet) til 3,4 mia EUR. 4,4 mia gik til transportprojekter, herunder 1 mia til prioriterede transeuropaeiske net (se nedenfor). Endelig tegnede en raekke energinet sig for 400 mio EUR, hvoraf en fjerdedel var forbeholdt prioriterede transeuropaeiske net. Siden 1993 har Banken givet tilsagn om lân til transeuropaeiske net og dertil knyttede projekter pâ i alt 56 mia EUR - 50 mia i EU - der er indgäet i samiede pâ over 160 mia EUR. Lânetilsagnene til de prioriterede transeuropaeiske net for transport og energioverforsel, som Det Europaeiski> Rad udvaigte pâ mcdet i Essen i december, belob sig til 12 mia EUR til ni ud af 14 tr.ìmsportprojekter og 2,5 mia EUR lil syv ud af ti energiprojekter. Heitil komirier indgâede lâneaftaler til fordel for prioriterede transportkorridorer samt tell- og energinet i ansogerlandene i Centraleuropa pâ 3,3 mia EUR, herunder tilsagn om lân pâ 1,5 mia EUR til transportkorridorer i. I Middelhavsomrâdet stillede Banken 940 mio til râdighed for en gasrorledning, der forer algcrisk gas frem til Unionens net via Marokko. Partnerskaber med offentlig og privat deltagelse I fortsatte Banken med at still" skraeddersyede finansieringsbidrag til râdighed for partnerskaber med offentlig og privat deltagelse via sit saerlige udlânsvindue for transeuropaeiske net. De gik bl.a. til Athens internationale lufthavn Spata, Storebaelts- og Oresundsforbindelserne i Danmark, jernbaneforbindelsen til Kanaltunnelen (CTRL) og Londons bybane i Det Forenede Kongerige samt den belgiske del af hojhastighedsjernbanen PBKAL. I uddannelsessektoren samfinansierede EIB Falkirk Schools i Skotland. Som EU's finansieringsinstitution optraeder Banken desuden som katalysator, der tiltraekker midier fra andre banker, offe sammen med midier fra andre af EU's finansieringskilder, isaer gavebistand via Unionens strukturfonde og Europa-Kommissionens budgetlinie for fremme af transeuropaeiske net, men ogsà garantier fra Den Europaeiske Investeringsfond. Lângivningen i ansogerlandene var det forste âr, der var omfattet af bistandsordningen inden tiltraedelsen, hvilket sammen med de lobende udlânsmandater resulterede i en markant stigning i Bankens lângivning i ansogerlandene, dvs. landene i Central- og Osteuropa samt Cypern, nemlig til 2,4 mia EUR. Central- og Osteuropa I de ti ansogerlande udlânte EIB i alt 2,3 mia EUR (-(-60%) inden for lammerne af sit udlânsmandat oa 3,5 mil) EUR og den bistan'j inden tiltraedelsen pâ 3,5 mia EUR, dei indledtes i Januar Begge disse finansieringsordninger lober til âr Dissi lân frtmimer direkte virkeliggorelsen af tiltraedelsespartnerskabsattalernes mal De finansierede var koncentreret om okonomisk integration - savel med EU som i omiadet - samt om tilpasningen til EU's regier, forordnin- Finansieringsbidrag I ansogerlandene i Industri og tjeneste ydelser Globallan Energi Ivandforvaltning m.v. Kommunikation Side fi I EIB INFORMATION I-I999

7 DEN EUROP^ISKE INVESTERINCiSBANK Aktiviteten i ger og standarder med saerlig vaegt pâ miljobeskyttelse. I gik 1,7 af de i alt 2,3 mia EUR til transportprojekter, heriblandt moderniseringen af jernbanenettet i Ungarn, Litauen og Rumaenien, vejforbedringer i Bulgarien, Litauen, Polen, Tjekkiet, Rumaenien og Slovenien samt bytransportprojekter i Budapest, Krakow og Katowice. EIB er den storste kilde til lânefinansiering i omrâdet, og dens finansieringsbidrag kombineres i stadig hojere grad med gaveydelser fra EU's PHARE-program og midier fra andre multilaterale finansieringsinstitutioner som EBGU. Cypern ballàn som et led i bistanden Her bevilgede Banken 80 mio inden tiltraedelsen til fordel for EUR, deraf 50 mio i form af glo- mindre og mellemstore virk- somheder inden for industri, landbrugsindustri, turisme og tjenesteydelser. / indledte Banken sin finansieringsordning inden tiltraedelsen Lângivningen i andre lande uden for EU ElB's lângivning uden for Den Europaeiske Union, der udfoldes inden for rammerne af Unionens politik for finansiel bistand til og samarbejde med ca. 100 lande overalt i verden, belob sig til 2 mia EUR, herunder 360 mio i risikovillig kapital af EU's eller medlemsstaternes budgetmidier. Middelhavsomrâdet Her belob lângivningen sig til knap 1 mia EUR. De vigtigste mâlomrâder var vandforsyning. energi, miljo og den private sektor. I trâd med euromiddelhavspartnerskabets mal om at hjaelpe den private sektor til at omstrukturere og udvide med henblik pâ den gradvise etablering af et frihandelsomrâde med EU-landene i 2010 stillede EIB 250 mio EUR til râdighed for fremme af den private Sektors udvikling, herunder projekter i Gaza/Vestbredden, Egypten, Jordan, Marokko og Tunesien, ofte i samarbejde med den lokale finansielle Sektor. Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVSlandene) samt Sydafrika Lângivningen i disse lande blev mere end fordoblet til 700 mio EUR, hvoraf Sydafrika tegnede sig for 135 mio. Denne markante stigning skyldtes hovedsagelig, at den anden finansprotokol til den fjerde Lomekonvention tradte i kraft den 1. juni (naesten samtlige lâneaftaler blev indgaet efter denne dato). Protokollen, der lober til âr 2000, gor det muligt for EIB at EIB INFORMATION I-I999 I Side J

8 stille indtil 1,7 mia EUR af egne midier og andre 1 mia EUR i risikovillig kapital af Den Europaeiske Udviklingsfonds midier til râdighed. I ogede Banken sin sfotte til den private sektors udvikling, idet 100 mio EUR gik til sâvel store som smâ foretagender. tr.insport, regional integration samt miljobeskyttelse. Banken bidrog til verdenssamfundets nodhjaelp efter orkanen Mitch's odelaeggelser i He nduras og Nicaragua. Belobet skal gâ til projekter og foianstaltiiinger af social art, sâsom et bornehjem og hospitaler. Finansieringsbidrag ' ^ndre lande uden for EU i Globallâ Asien og Latinamerika I disse omrâder belob lângivningen sig til over 360 mio EUR, 210 mio i Latinamerika. Bankens aktivitet sigter i begge tilfaelde mod at fremme projekter for teknologloverforsel, faellesforetagender for virksomheder fra disse omrâder og EU, telekommunikation og Albanien samt den tidligere jugoslaviske republik Makedonien Banken fortsatte sin lângivning i A banien Den repraesenterede I alt 22 mio EUR i. Siden den 1 januar har den desuden vaeret aktiv i den tidligere jugoslaviske republik Ma<edonien ifolge et toârigt Vandforvaitning m.v. udlânsmandat pâ 150 mio EUR til fordel for jernbane-, vej- og andre infrastrukturprojekter, idet den i juli stillede sit forste lân til râdighed for to vigtige motorvejsafsnit. Kapitalforhojelse ElB's styrelsesrâd forhojede Bankens tegnede kapital fra 62 til 100 mia EUR fra den 1. januar Denne forhojelse pâ 62% oger det vedtaegtsmaessige loft over lângivningen til 250 mia EUR (250% af den tegnede kapital), hvilket sikrer tilstraekkelige udlânsmuligheder til at daekke mindst de kommende fem âr. kontante indbetalinger fra EU's medlemsstater i deres egenskab af Bankens ejere. Fordeling af den tegnede Kapital / 100 mia 0,1 0,6 0, LU IE PT GR Fl AT DK SE Den indbetalte kapital blev fastsat til 6% af den tegnede kapital (6 mia EUR) og er blevet finansieret fuldt ud gennem en overforsel fra Bankens reserver, sâledes at der ikke er behov for 17,7 17,7 17,7 17,7 6,5 4,9 4,9 NL BE ES GB IT FR DE 20% 15% 10% 5% 0% Side S I EIB INFORMATION I-I999

9 DEN EUROPAEISKE INVESTERINGSBANK Lan i Den Europaeiske Union Lan i Den Europaeiske Union I indgik EIB aftaler om lân til i Den Europaeiske Union pä mio mod mio i, hvilket er en stigning pâ 9,4% (jf. tabellen nedenfor). immmisimmmmifcmm m Heraf er mio ydet af Bankens egne midier, der hovedsagelig bester af provenuet af lântagningen pâ kapitalmarkederne og egenkapitalen, dvs. den indbetalte kapital og reserverne. Hertil kommer en garanti pâ 15 mio i Det Forenede Kongerige. Aile finansieringsbidrag er ydet pâ Bankens finansielle ansvar, ligesom de figurerer pâ dens balance. EIB arbejder naert sammen med et stort antal finansieringsinstitutioner og forretningsbanker, som den yder globallân til med henblik pâ fremme af mindre og mellemstore inden for industri, tjenesteydelser, uddannelse, sundhed og infrastrukturer. Desuden yder den individuelle lân enten direkte eller via formidlende institutter og banker. Indgâede lâneaftaler, fordeling pâ lande Belgien (BE) Danmark (DK) Tyskiand (DE) Graekenland (GR) Spanien (ES) Frankrig (FR) Irland (IE) Italien (IT) Luxembourg (LU) Nederlandene (NL) Ostrig (AT) Portugal (PT) Finland (Fl) Sverige (SE) Det Forenede Kongerige (GB) Artikel 18 0 Den Europaeiske Union Mio EUR % 3,4 3,0 20,6 2,9 12,6 11,3 1,0 17,5 0,4 1,7 1,4 5,0 2,2 2,6 12,2 1,1 100,0 Mio EUR % 3,7 3,7 16,0 3,1 13,5 12,1 1,2 17,6 0,3 2,2 1,6 6,2 1,4 2,6 13,2 1,7 100,0 (') Projekter af faelles interesse uden for medlemsstaternes omràde. Til laeseren: I denne projektfortegnelse er de individuelle läns EU-politiske mài anfart i marginen. De er repreesenteret ved folgende symboler: Regionudvikling Virksomhedernes konkurrenceevne og europaeiske Integration + Miljobeskyttelse og byforbedring infrastrukturer af faelles Interesse Energi Uddannelse Medmindre andet er naevnt, fremmer globallânene fiere brancher og tomài. Belobene for de enkelte projekter ί denne fortegnelse er i millioner euroer. EIB INFORMATION I-I999 Side 9

10 Belgien Indgâede lâneaftaler: 858 mio Individuelle lân: 711 mio Globallan. 147 mio De individuelle lân var firdelt pâ pnergi (51 mio), transport (475 mio), vandforvaitning (73 mio) og industri (111 mio). Indgâede lâneaftaler i : Individuelle làn Produktion af planglas hos Glaverbel S.A. Gasrorledning for fremforelse af britisk naturgas via Belgien til Tyskiand og Nederlandene DistrigazS.A. 50,6 Aniaeg og teknisk modernisering af hojhastighedsjernbanerne Bruxelles - Antwerpen og Bruxelles - Liège (forste del af andet afsnit af det belgiske hojhastighedstognet) SNCB - Société Nationale des ( hsimins de Fer Belges T 363,2 Forbindelse mellem Motorvej E25 (Maastricht - Liège - Luxembourg) og E40 (Aachen - Liège - Bruxelles) i Liège SOFICO - Société régionale waioine de financement complémentaiie des infrastructures 78,5 Afsnittet Ghislenghien - Hacquenies af Motorvej AS Bruxelles - Lille SOFICO 33,7 Modernisering og udvidelse af kloakog renseanlaeg i Flandern Aquafin N.V. Reduktion af miljobelastningen fra et staivaerk i Gent SIDMAR NV Aniaeg for Produktion af industrigasser i Feluy (Hainaut) Società Ossìgeno Liquido SpA Modernisering af forskellige aniaeg for fremstilling af planglas Glaverbel S.A. Globallân 73,2 61,8 12,6 37,1 Banque Bruxelles Lambert S.A. 147, Panmark Indgâede lâneaftaler: 745 mio individuell? làn: 710 mio Globallân: 35 mio De individuelle lân var ford"lt pâ energi og affaldsbehandling (60 mio), transport (512 mio), telekommunikation (98 mio) og industri (40 mio). Indgâede lâneaftaler i : Individuelle lân Renovering og konvertering af et affaldsforbrœndingsanlaeg til kraftvarne- Produktion samt fjernvarmenet og spildevandsbehandling Ariius Kommune Udvidelse og modernisering af e' affaldsforbraendingsanlaeg i Horsholm Nordforbraending l/s Anlaeg og modernisering af fem motorvejsafsnit i Kobenhavnsomràdet og Midtjylland Staten 3 7,6 T-I- 22,5 T-I- 30, ί Udvidelse og modernisering af Kastrup lufthavn Kobenhavns Lufthavne A/S 40,0 Fast jernbane- og vejforbindelse over Oresund mellem Kobenhavn og Malmo Öresundskonsortiet Kobenhavn 79,2 Fast jernbane- og vejforbindelse over Storebaeit /VS Storebaeltsforbindelsen 361,8 Modernisering og udvidelse af tele- og mobiltelenettene Tele Danmark/VS 98,1 Side 10 EIB INFORMATION I-I999

11 DEN EUROP/EISKE INVESTERINCSB.ANK Lan i Den Europaeiske Union Aniaeg for Produktion af katalysatorer samt udvidelse af forsknings- og udviklingsaktiviteten i Frederikssund Haldor Topsoe /VS 39,5 Globallân offentlige infrastrukturer KommuneKredit Finansieringsinstituttet for Industri og Handvaerk (FIH) Ydelse af mezzaninkapital til mindre og mellemstore virksomheder i vaekstfasen med henblik pä styrkelse af deres egenkapital FIH 8,7 20,1 6,6 Produktion af katalysatorer hos Haldor Topsae AIS Indgâede lâneaftaler: mio Individuelle lân: mio Globallân: mio Tyskiand De Individuelle lân, der stilledes til râdighed i hele landet, var fordeit pa energi (187 mio), transport (420 mio), telekommunikation (523 mio), vand- og affaldsforvaltning (331 mio) samt byforbedring (608 mio). Lanene i Industrien belob sig til 156 mio - herunder til aniaeg af en industripark - medens Servicesektoren tegnede sig for 57 mio. Uddannelses- og sundhedssektoren modtog 412 mio. De Individuelle lân i de ostlige delstater repraesenterede 48%. Heriblandt kan naevnes et projekt for byfornyelse i Berlin, der omfatter modernisering af naturgasnettet, omiaegning af Potsdamer Platz og omrâdet Adlershof, udvidelse og forbedring af messehallerne samt renovering af hospitaisbygninger. Finansieringsbidragene til telefon- og mobiltelefonnet (623 mio) kom bâde de ostlige delstater og resten af landet til gode. Indgâede lâneaftaler I : Individuelle lân Rorledning fra Dornumersiel (Nordsokysten) til Salzwedel for fremforing af norsk gas Netra GmbH Norddeutsche Erdgas Transversale 131,4 BT Modernisering af mellemspaendingsnettet i Leipzigomràdet Westsächsische Energie AG (WESAG) 25,6 «T Modernisering og udvidelse af naturgasnettet Gasag Berliner Gaswerke AG 22,7 BT Udvidelse og modernisering af fjernvarmenettet i Leipzig Stadtwerke Leipzig GmbH 7,6 BT Renovering af 26 jernbanestationer Deutsche Bahn AG Afsnit af motorvejsringen omkring Farchant (Oberbayern) Staten Tredje terminal, banegàrd for hajhastighedstog og parkeringsanlaeg i lufthavnen Köln-Bonn (Nordrhein-Westfalen) Flughafen Köln/Bonn GmbH Udvidelse af lufthavnen Hannover- Langenhagen (Niedersachsen) Flughafen Hannover-Langenhagen GmbH Udvidelse af en Containerterminal 229,3 I 73,6 60, Β HIB INFORMATION I-I999 Side II

12 Nyt. integreret tele- og mobiltelenet VIAG Interkom GmbH Aniaeg for kloakering og spildevandsbehandling i - Mannheim Stadt Mannheim - Berlin Berliner Wasserbetriebe_ - Hamburg Hamburger Stadtentwässerung _ - Nordrhein-Westfalen Ruhrverband Wupperverband - Wansdorf (Brandenburg) Klärwerk Wansdorf GmbH - Saarland Entsorgungsverband Saar EVS - Senftenberg (Brandenburg) Wasserverband Lausitz - Köln (Nordrhein-Westfalen) Zweckverband Südlicher Randkanal _ - Herford (Nordrhein-Westfalen) Herforder Abwasser GmbH Affaldsforbraendingsanlaeg i. 622,9 B 63,1 -I- 51,0 B-i- 51,0 + 25,5 B-l 15,7 -l 30.2 BH- 18,9 B-l 10,1 B-l 10,1 + 5,0 -l Industripark i Saarlouis Saarland Bau und Boden Projekt GmbH 25,5 Istandsaettelse af et nedlukket industrianlaeg og ombygning til kunst- og medieteknologicenter Stadt Karlsruhe 15,3 Forsknings- og udviklingscenter i Sindelfingen naer Stuttgart og modernisering af lakererier i samlefabrikker i Sindelfingen og Bremen Mercedes-Benz AG Modernisering af dels aniaeg for Produktion af elektromekanisk udstyr, dels et staberi i tre fabrikker i Sachsen og Sachsen-Anhalt VEM Beteiligungen GmbH Fabrik for fremstilling af printplader til microprocessorer og udviklingscenter i Dresden (Sachsen) AMD Saxony Manufacturing GmbH Center for Produktion og transmission af radio- og tv-programmer i - Dresden (Sachsen) Mitteldeutscher Rundfunk MDR - Magdeburg (Sachsen-Anhalt) Mitteldeutscher Rundfunk MDR Modernisering og renovering af hospitaler i 47,9 B+* 51,0 32,0 30,6 28,0 - Kassel-Bettenhausen (Hessen) Müllheizkraftwerk Kassel GmbH _ 25.3 BT-l - Ostberlin Land Berlin 349,3 - Hamburg Müllverwertung Rugenbergei Damm GmbH Forbedring af bymiijoet i - Berlins centrum, pâ Potsdamer Platz Daimler-Benz AG 25,3 T-l 354,0 B-l - Mecklenburg-Vorpommern Land Mecklenburg-Vorpommern Udvidelse afen teknisk hojskole og opforelse af universitetsbiblioteker Freistaat Thüringen 33,4 28,9 Byforbedring Ι Berlins centrum - Stuttgart Landeshauptstadt Stuttgart. - omrâdet Adlershof i den sydostlige del af Berlin Berlin Adlershof Aufbaugesellsi laft mbh _ Udvidelse og modernisering af messehallerne i Berlin Land Berlin 10,1 -l 6,0 B-l 222,9 B Globallin Kreditanstalt für Wiederaufbau Commerzbank AG Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Deutsche Bank AG Südwestdeutsche Landesbank Girozentrale _ Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg- Girozentrale Westdeutsche Landesbank Girozentrale Bayerische Landesbank Girozentrale 1KB Deutsche Industriebank Investitionsbank des Landes Brandenburg Landesbank Berlin Girozentrale Norddeutsche Landesbank Girozentrale Bayerische Hypo und Vereinsbank AG Landesbank Schleswig-Holstein Girozentrale^ Landesbank Sachsen Girozentrale Landesbank Saar Girozentrale Hamburgische Landesbank Girozentrale_ 394,9 330,6 245,6 153,5 108,3 107,1 100,8 74,7 50,6 50,4 50,2 49,5 25,3 25,3 15,8 10,1 507,7 Finansieringsbidrag via udlänsvinduet for mindre og mellemstore virksomheder eller Amsterdamhandlingsprogrammet Allied Capital Germany Fund Innovationsfonds Hessen GmbH 51,0 20,4 Side EIB INFORMATION I-I999

13 DEN EUROP^ISKE INVESTERINGSBANK Lan i Den Europaeiske Union Graekenland Indgâede lâneaftaler: 736 mio Individuelle län: 377 mio Globallân: 359 mio 9 CXpa- De Individuelle lân var fordeit pâ energi (165 mio), transport (30 mio), telekommunikation (112 mio) og sundhed (70 mio). '^ Indgâede lâneaftaler i : Individuelle làn Gasfyret combined cycle blok i et kraftvœrk i Lavrion (Attika) DEI - Dimosia Epihirisi llektrismou 32,0 BT Hojtryksgasrorledningsnet mellem Kula (den bulgarske graense) og Aghia Triada naer Athen, der skal forsyne landet med russisk naturgas, samt terminal for fordrâbet gas fra Algeriet DEPA - Dimosia Epihirisi Aeriou 100,0 BT Udvidelse og udbygning af eltransmissionsog -distributionsnettet DEI 32,5 BT Ny international lufthavn i Spata (Athen) Athens International Airport SA _ 30,4 Andet afsnit af udbygningen af mobiltelefonnettene STET (Hellas) S.A. 112,2 Modernisering og udvidelse af infrastrukturer og faciliteter i sundheds- og socialsektoren Staten 70,0 Globallân Finansiering af mindre infrastrukturprojekter, der indgâr i det regionale afsnit af faellesskabsstctterammen Staten - Banque Nationale de Paris - National Investment Bank for Industrial Development 290,0 45,0 23,7 Finansiering af infrastrukturer i sundhedssektoren inden for rammerne af Amsterdamhandlingsprogrammet Indgâede lâneaftaler: mio Individuelle làn: mio Globallân: mio Spanien De Individuelle lân var fordeit pa energi (59 mio), transport (916 mio), telekommunikation (696 mio), spildevandsforvaltning og byforbedring (268 mio), industri og tjenesteydelser (49 mio) samt uddannelse og sundhed (108 mio). I Indgâede lâneaftaler i : Individuelle làn Udbygning og udvidelse af einet i det centrale Spanien og i Galicien Union Electrica Fenosa SA 59,3 BT Forbedring af vejnettet Staten Tre afsnit af overordnede veje Territorio Histórico de Bizkaia Forbedring af det regionale vejnet Ny forstadsbanelinie i Madrid samt forbedringer af dels forstadsbanenettene i Barcelona og Bilbao, dels landets hovedstraekninger - Princioado de Asturias - Comunidad Autònoma de Castilla La Mancha 35,8 33,6 Staten 157,8 B Udvidelse ^. af. Valencias havn Autoridad Portuaria de Valencia 31,4 Β Jernbanelinie mellem Madnd og Arganda del Rey Udvidelse af Bilbaos havn Transportes Ferroviarios de Madrid SA 57,6 Autoridad Portuaria de Bilbao 17,9 237,2 60,0 Banken finansierede forstadsbaner i Madrid, Barcelona og Bilbao EIB INFORMATION Side 13

14 Opfarelse og udvidelse af Madrids bybane Comunidad de Madrid 137,6 Modernisering af parken af 'angdistancefly Iberia Lineas Aéreas de Espa id SA Udvidelse af mobiltelefonnettet Telefonica Servicios Moviles SA Modernisering af telefonnettet Telefonica SA Erhvervelse og opsendelse at en tredje telesatellit Hispasat SA Forbedring af aniaeggene foi kloakering og spildevandsbehandling Junta de Saneamiento de Cataluna Opforelse og udvidelse af kioaknet og spildevandsbehandlingsanla g pa Balearerne Instituto Balear de Saneamiento Byfornyelse i forskellige kommuner pâ Balearerne ,3 B B 68,0 23,8 B-l 13,5 B-l 179,6 Genopbygning og udvidelse af Gran Teatro del Liceo i Barcelona Consorci del Gran Teatro del Liceo 51,1 Fabrik for Produktion af glasemballage i Montblanc (Catalonien) Vidrieria de Montblanc SA 29,7 Opfarelse og drift af en temapark i Sevilla Partecsa-Parques Tecnoculturales SA 19,5 B Renovering og udvidelse af gymnasier og centre for erhvervsuddannelse Comunidad Autònoma de Galicia _.._ 59,6 BA Opforelse og indretning af et nyt amtshospital i Lugo og tre kommunehospitaler samt udvidelse eller istandsaettelse af hospitaler Comunidad Autònoma de Galicia 48,2 B Globallân, offentlige infrastrukturer Dexia Banco Local SA - Instituto de Crédito Oficial - Banco Bilbao Vizcaya SA - Banco Santander de Negocios SA - Banco Central Hispanoamericano SA _ - Banco Bilbao Vizcaya SA. Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona. Institut Català de Finances Finansieringsbidrag via udlänsvinduet for mindre og mellemstore virksomheder eller Amsterdamhandlingsprogrammet - Instituto de Crédito Oficial - Caja de Cataluna. Caja de Ahorros de Terrassa Caixa Economica Montepio Geral Caja de Ahorros de Salamanca y Soria _ Caja de Asturias 59,7 404,5 119,5 118,6 118,6 118,6 60,0 17,9 8,9 6,0 6,0 6,0 6,0 6, Frankrig Indgâede lâneaftaler: mio Individuelle lân: 796 mio Globallân: mio De Individuelle lân var fordeit pà transport (610 mio), affaldsforvaltning med varmegenvinding (21 mio) og industri (165 mio). Indgâede lâneaftaler I : Individuelle län Nye motorvejsafsnit gennem Caisse Nationale des Autoroutes (CNA) - A76, Isle-Adam - Amiens - Houlogne (île de France/Picardiet) SANEF - Société des Autoroutrs du Nord et de l'est de la France _ 120,7 - A20, Brives - Cahors - Montauban pà straekningen Vierzon - Montauban ASF - Société des Autoroutes ι u Sud de la France 95,0 B - A39, Dole - Lons-Le-Saunier (Franche- Comté) SAPRR -Société des Autorout s Pans Rhii Rhône 80,0 B - A29, Le Havre - Yvetot - Saint-Saëns (0vre Normandiet) SAPN ~ Société des Autoroutes Paris- Normandie. 26,2 B - A51, Grenoble - Col du Fau (Rhône-Alperne) AREA - Société des Autoroutes Rhône- Alpes 22,7 - A29, Neufchâtel - Amiens - St Quentin (Picardiet) SANEF - Société des Autoroutes du Nord et de l'est de la France - ASI, Sisteron - La Saulce ESCOTA - Société de l'autoroute Esterel Côte d'azur Forbedring af vejnettet i La Réunion Région Reunion Forste sporvognslinie i Orléans (Midtfrankrig) Syndicat intercommunal de l'agglomération d'orléans B 22,6 B 8,5 60,5 45,6 Den europaeiske lafteraket Ariane 5 Side 14 FIB INFORMATION I-I999

15 DEN EUROP/EISKE INVESTERINGSBANK Lan i Den Europaeiske Union Sporvognslinie i Montpellier (Languedoc- Roussillon) District de l'agglomération de Montpellier Udvidelse af lufthavnen Roissy-Charles de Gaulle Aéroports de Paris Udvidelse af lufthavnen Saint-Denis-Gillot Chambre de Commerce et d'industrie de la Réunion Erhvervelse af vogne til transport af biler Société de transport de véhicules automobiles 24,2 75,1 7,6 B 21,3 Center for genbrug og behandling af affald i Chartres (Midtfrankrig) ORISANE 21,2 T-l Globallan offentlige infrastrukturer Credit Local de France 1 187,1 i byfornyelse og -udvikling Crédit Local de France 151,2 med henblik pä forbedring af vandkvaliteten i Agence de l'eau Seine-Normandies tapningsomräde Caisse Nationale de Crédit Agricole 30.0 Udvikling og fremstilling af motorerne til den europaeiske lofteraket Ariane 5 i Vernon (0vre-Normandiet) og Bordeaux (Aquitanien) Société européenne de propulsion 37,8 * Fabrik for fremstilling af hojtudviklede integrerede kredslob i Rousset naer Aix-en- Provence (Provence-Alperne-Cöte d'azur) ATMEL Corporation 37,8 B* Banque Nationale de Paris Caisse Nationale de Crédit Agricole. Crédit Commercial de France Société générale Finansieringsbidrag via udlänsvinduet for mindre og mellemstore virksomheder eller Amsterdamhandlingsprogrammet 302,2 150,2 105,6 76,0 Udvikling af en minibybil i Hambach (Lorraine) Micro Compact Car AG 89,6 - Caisse de Dépôts et Consignations Sofaris - Société française de garantie des financements PME 22,8 15,1 De individuelle lân var fordeit pa energi (96 mio) og industri (15 mio). Indgâede lâneaftaler I : Individuelle làn Naturgasfyret kraftvaerk i Poolbeg naer Dublin Electricity Supply Board 95,5 Produktion og distribution af industrigasser i Cork (South-West) BOC Ltd 16,5 Indgâede lâneaftaler: 263 mio Individuelle lân: 112 mio Globallân: 151 mio Irland,.;^ Globallan - Ulster Bank Ltd Bank of Ireland PLC_ Finansieringsbidrag via udlänsvinduet for mindre og mellemstore virksomheder eller Amsterdamhandlingsprogrammet ACT 1999 Private Equity Limited Partnership 72,5 63,7 15,3 Over halvdelen af Bankens finansieringsbidrag i Irland kom mindre og mellemstore virksomheder til gode EIB INFORMATION I-I999 Side il

16 ,ΛΑΙ^ ^talien Indgâede lâneaftaler: mio Individuelle lân: mio Globallân: mio De individuelle lân var fodeit pâ energi (218 mio), transport (885 mio), telekommunikation (1 307 mio) samt byinfrastrukturci og blandede infrastrukturer (289 mio). Lanene i Industrien belob sig til 574 mio, medens servicesei toren tegnede sig for 87 mio. Indgâede lâneaftaler I : Individuelle làn Vandkraftvaerk ved Dora Ripara (Piemonte) Azienda Energetica Metropolitai a Tonno _ Udnyttelse afen olieforekomst ι Val d'agn (Basilicata) ENI - Ente Nazionale Idrocarbui i 98,0 BT 103,1 BT Produktudvikling og teknisk modernisering af maskinfabrikker for fremstilling af aniaeg til stàlvaerker i Buttrio (Udine) Danieli & C. Officine Meccaniche 25,8 Udvidelse og modernisering af fire fabrikker for fremstilling af agglomereret marmar (Veneto) Quarella 5,1 Vindmollepark i Castelfranco in Miscano (Campanien) Filippo Sanseverino 16,5 BT Udvidelse af tre fabrikker for fremstilling af keramiske fliser i Emilia-Romagna Piemme 5,2 Udbygning af telenettene Hojhastighedsjernbanen Rom - Napoli Treno Alta Velocità Udvidelse af motorvejen Torino - Savona (Piemonte) Autostrade - Concessioni e Costi uzioni Autostrade Udvidelse af afsnittet mellem udfletningsaniaeggene Orte og Rom Nord pa motorvejen Milano - Napoli Autostrade - Concessioni e Costruzioni Autostrade Motorvejsforbindelse mellem Pordenone (Friuli) og Conegllano (Veneto) Autovie Venete Modernisering af en lufthavn Aeroporto G. Marconi di Bologn.i Modernisering af det faste telenet overalt i landet_ i Mezzogiorno _ Telecom Italia Forbedring af bymiijoet i Firenze (Toscana) gennem bevarelse af arkitekturarven, forbedring af transportfaciliteterne og renovering Comune di Firenze Istandsaettelse af infrastrukturer boliger, offentlige bygninger og monumenter i Umbrien og Marche, der beskadigedes af jordskaelvene i efteràret Regione Marche_ Regione Umbria, Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali Modernisering af to metalvarefabrikker i Terni (Umbrien) og Torino (Piemonte) Acciai Speciali Terni Società delle Fucine Tubificio di Terni 614,1 Β 116,0 77,3 61,8 15,4 _1 025,8 281,0 51,3 61,9 118,6 57,3 15,3 7,6 2,8 B Modernisering af aniaeggene for glasproduktion i en fabrik i San Salvo (Abruzzerne) SIV - Società Italiana Vetro Fabrik for fremstilling af spànpiader og kraftvarmeanlaeg fyret med affaldstrae i Mortara (Lombardiet) SIT - Società Industria Truciolari Udvikling og Produktion afen ny bilmodel i Mirafiori (Piemonte), Melfi (Basilicata) og Termini Imerese (Sicilien) Fiat Auto Aniaeg for Produktion af industrigasser i Priolo Gargallo (Sicilien) Sviluppo Sud Fabrik for fremstilling af elektromotorer til koleskabe og frysere i Rovigo (Veneto) samt modernisering afen fabrik for fremstilling af kompressorer i Mei Zanussi Elettromeccanica Modernisering af fem fabrikker for fremstilling af barde hvidevarer i Mellem- og Norditalien Electrolux Zanussi 18,0 31,7 257,8 35,1 40,9 103,1 Udvidelse aftre fabrikker for fremstilling af husholdnings- og toiletpapir i Provinsen Lucca (Toscana) Industri Cartarie Tronchetti 25,8 Udvidelse og modernisering afen temapark ved Gardasaen (Veneto) Gardaland 30,9 Udvidelse og modernisering af engrosmarkedet for trugt og gransager i Fondi (Latium) Mercato all'ingrosso di Fondi 15,4 To indkobscentre i Catania (Sicilien) og Taranto (Puglien) La Rinascente 41,0 Side 16 EIB INFORMATION I-I999

17 DEN EURÜP ISKE INVESTERINGSBANK Lan i Den Europaeiske Union Globallan Finansiering af mindre og mellem store - Credito per le Imprese e le opere pubbliche _ 154,7 - Rolo Banca ,7 - Mediocredito Centrale 103,1 - Cassa di Risparmio in Bologna. 72,0 - Banca Popolare di Verona 51,4 - Mediocredito di Roma 51,0 - Cassa di Risparmio di Firenze - Banco di Napoli - Banca Popolare di Bergamo - Credito Varesino_ - Banca Commerciale Italiana - Mediocredito Lombardo - Efibanca - Banca Popolare dell'emilia Romagna - Credito Bergamasco - Banca Cariae - Banca Popolare di Novara 36,1 30,6 25,8 25,8 25,7 25,7 25,7 25,5 25,5 15,4 Udvidelse af hojhastighedstognettet Luxembourg Indgâede lâneaftaler: 109 mio Individuelle làn: 92 mio Globallân: 17 mio Indgâede lâneaftaler i : Individuelle lân Erhvervelse af fire fragtfly og en flysimulator som et led i en udvidelse og modernisering af flyparken Cargolux Airlines International SA 92,1 Globallân virksomheder Société Nationale de Crédit et d'investissement Finansieringsbidrag via udlänsvinduet for mindre og mellemstore virksomheder eller Amsterdamhandlingsprogrammet Société Nationale de Crédit et d'investissement 8,6 8,6 Nederlandene Indgâede lâneaftaler: 426 mio Individuelle làn: 381 mio Globallân: 45 mio De individuelle lân gik aile til infrastrukturer, nemlig for transport (22 mio), vandforvaitning (136 mio) og byforbedring (223 mio). Indgâede lâneaftaler I : Individuelle làn Forbedring af flyveledersystemernes effektivitet, sikkerhed og kapacitet Luchtverkeersbeveiligings-Organisatie 22,4 Etablering og forbedring af vandforsyningsnet Provinciaal Waterleidingbedrijf Noord- Holland NV 135,6 Forste afsnit af den nye bydel IJburg pà seks oer i Ijsselmeer naer Amsterdam Gemeente Amsterdam 223,3 Globallân SNS Bank Nederland NV get trafiksikkerhed EIB INFORMATION Side 17

18 Ostrig Indgâede lâneaftaler: 358 mio Individuelle lân: 290 mio Globallân: 68 mio De individuelle lân var foi Jelt pâ energi (40 mio), transport (58 mio), vandforvaitning (58 mio) samt industri og tjenesteydelser (142 mio) Indgâede lâneaftaler i : Udbygning af de regionale ruter Individuelle làn Vandkraftvaerk ved Donau og sanering af floddalen neden for Wien Österreichische Donaukraftwerke AG Affaldsforbraendingsanlaeg, dei skal producere damp til industriel brug, i ί enzing (Oberös terreich) RVL Reststoffverwertung Lenzir g Invest GmbH&CoKG_. Modernisering og udvidelse af flyparken Tiroler Luftfahrt AG Udvidelse og modernisering af Graz' kloaknet Stadt Graz Kloaknet i Brück naer Wien Abwasserverband Großraum Bruck_ 40,0 Τ 28,7 T-l * 50,5 15,2 + 14,5 -l Udvikling og Produktion af et arbejdsog fritidskaretoj samt Produktion af dele i en bilfabrik i Graz Steyr-Daimler-Puch Fahrzeugtechnik AG 21,7 Modernisering afet stälvaerk i Donawitz (Südösterreich) Voest Alpine Stahl Donawitz GmbH 70,0 Forskning og udvikling med henblik pâ innovation pà metalvare-, energi- og miljoomrâdet i Linz (Oberösterreich) VA Technologie AG Globallân Bank für Arbeit und Wirtschaft AG Österreichische Investitionskredit AG_ Raiffeisen Zentralbank Österreich AG, l-l 49,8 T-l * 15, ,8 Λ Portugal Indgâede lâneaftaler: mio Individuelle lan: mio Globallân: 66 mio De individuelle lân var fordeit pâ enercji (106 mio), transport (1 087 mio), telekommunikation (44 mio) samt vand- og affaldsforvaltning (51 mio). 25 mìo gik til servicesektoren og 126 mio til uddannelsessektoren. Indgâede lâneaftaler Ι : Individuelle län Naturgasfyret combined cycle kraftvaerk naer Porto Turbogàs Produtora Energética SA 62.9 BT Kommunalt affaldsforbraendingsanlaeg med elproduktion i Lissabon Valorsul SA 42,0 BT-l Naturgasdistributionsnet i - Setubal Setgâs - Sociedade de Produçâo e Distribuiçào de Gàs Natural SA - olen centrale og vestlige del af landet Lusitaniagàs - Companhia de Gàs do Centro SA Jernbane pà Den 25. Aprils Bro i Lissabon Rede Ferroviària Nacional, EP 99,4 28,3 BT 14,9 BT Side 18 Ι:ΠΙ INFORMATION Ι-Ι999

19 DEN EUROPAEISKE INVESTERINGSBANK Lan i Den Europaeiske Union Modernisering og udvidelse af to jernbanelinier i den nordlige del af landet Rede Ferroviaria Nacional, EP_ 74,5 B-l Forbedring og modernisering af jernbanen Lissabon - Porto CP Caminhos de Ferro Portugueses, EP _ 73,1 B Motorvejsafsnittene Caldas da Rainha - Leira og Caldas da Rainha - Santarem nord og nordest for Lissabon Auto-Estradas do Atlàntico 149,1 Β Motorvejsafsnittene Evora - Estremoz og Montijo - Setubal pä Tagos sydbred Brisa - Auto-Estradas de Portugal SA Vejforbedring og kloakering i Almada, naer Lissabon Câmara Municipal de Almada Förnyelse af parken af mellemdistancefly TAP Air Portugal SA Teknisk modernisering af aniaeggene i Madeiras lufthavn ANAM - Aeroportos e Navegaçâo Aèrea de Madeira SA 109,0 B 22,4 157,6 74,1 Modernisering af dels de tekniske anueg i tre lufthavne, dels flyvelederanlaeggene ANA - Aeroportos e Navegaçâo Aèrea, EP 68,8 B Udvidelse af Lissabons bybane Metropolitano de Lisboa, EP Let bybane i Porto Metro do Porto SA Modernisering og udvidelse af telenettet Portugal Telecom SA Indkabscenter i Lissabon Vasco da Gama - Promoçâo de Centros Comerciais SA Nybyggeri og modernisering af de eksisterende faciliteter i otte universitetscentre Staten Globallân - Banco Portugués de Investimento SA_ - Banco Espirito Santo e Comercial de Lisboa SA 168,9 B-l 99,4 44,2 24,7 125,8 Finansieringsbidrag via udlänsvinduet for mindre og mellemstore virksomheder eller Amsterdamhandlingsprogrammet - BPI-SGPS SA ES Capital-Sociedade de Capital de Risco SA 49,2 9,9 4,9 2,5 Elprodjcerende affaldsforbraendingsanlaeg i Lissabon Indgâede lâneaftaler: 551 mio Individuelle lân: 501 mio Globallân: 50 mio Finland De individuelle lân var fordeit pâ energi (78 mio), transport (349 mio) og industri (75 mio). Indgâede lâneaftaler ί : Individuelle län Udvidelse og modernisering af hojspaendingsnettet i den centrale og sydiige del af landet Suomen Kantaverkko Oy Modernisering af seks jernbanelinier Staten Teknisk modernisering af jernbanen Helsingfors - Tammerfors - Seinäjoki staten 77,6 BT 58,1 Β 49,9 Β Udbygning af af afsnittet Tornio - Kemi pà E4 til motorvej staten 25,1 Udvidelse af lufthavnen Helsingfors- Vantaa llmailulaitos Modernisering af en fabrik for fremstilling af papirmasse i Joutseno Metsä-Serla Ovj Globallân 107,8 74,6 Papirmassefabrik i Joutseno Forbedring af forskellige afsnit af den ost-vestgàende E18 og faerdiggorelse af motorvejen Hämeenlinna - Tammerfors staten Afsnittet Paimio - Muurla af Motorvej El 8 staten 50,2 offentlige infrastrukturer Municipality Finance Ltd 33,4 Finansieringsbidrag via udlänsvinduet for mindre og mellemstore virksomheder eller Amsterdamhandlingsprogrammet CapMan Capital Management Oy 16,7 FIB INFORMATION I-I999 Side 19

20 Sverige Indgâede lâneaftaler: 664 mio Individuelle lân: 608 mio Globallân: 56 mio De individuelle lân var fo'deit pâ energi (182 mio), transport (293 mio), vandforvaitning og byinfra- strukturer (37 mio) samt ir djstri (95 mio). Indgâede lâneaftaler i : Individuelle làn Renovering og modernisering af einettet Vattenfall AB 154,4 BT Forbedring af dels infrastrukturer for vandforsyning, kloakering og vejtransport, dels gader i Malmo Malmö Gatu- och Trafiknämnd 20,6 Affaldsbehandlingsanlaeg i Umeà med varmegenvinding og elproduktion Udvidelse og modernisering af fjernvarme-, fjernkole- og einet i Goteborg Göteborg Energi AB Affaldsforbraendingsanlaeg med kraftvarmeproduktion i Umeâ Umeâ Energi AB Den faste jernbane- og vejforbindelse over Oresund mellem Kobenhavn og Malmo Öresundskonsortiet Den sydiige del af Stockholms ingvej Vägverket Förnyelse af parken af kort- og mellemdistancefly Scandinavian Airline System - SAS Udvidelse og modernisering af et renseanlaeg i Stockholm Käppalaförbundet 27,9 T-l 10,9 T-l 79,2 163,1 51,2 5,8 Sikkerhedstestcenter i en bilfabrik i Torslanda (Goteborg) Volvo Personvagnar AB Modernisering og udvidelse afen kemikaliefabrik i Stenungsund nord for Goteborg Borealis AB Globallan infrastrukturer - Dexia Kommunbank AB Kommuninvest i Sverige AB AB Svensk Exportkredit Finansieringsbidrag via udlänsvinduet for mindre og mellemstore virksomheder eller Amsterdamhandlingsprogrammet Litorina Kapital KB 40,8 -l * 54,2 Τ+* 21,7 12,0 10,8 11,4 Finansieringsbidrag ifolge vedtaegternes artikel 18 Med hjemmel i vedtaegtern-îs artikel 18, stk. 1, andet afsnit. stillede Banken 282 mio til râdighed for projekter af direkte interesse for Den Furopaeiske Union, men som gennemfores uden for medlemsstaternes omrâde. Disse projekter vedrorte energi (32 mio) og telekommunikation (250 mio). Indgâede lâneaftaler i : Individuelle län Geotermisk kraftvaerk i Nesjavellir ost for Reykjavik Reykjavikurborg il,9 Erhvervelse af fire satellitter samt opsendelse og anbringeise i geostationaert kredslob Den Europaeiske Telekommunikationssatellitorganisation - EUTELSAT 250,0 Side 20 F.IB INFORMATION I-I999

rmation . I-^ooo r mm Ansogerlandene i 1999 Den Europaeiske Investeringsbank ElB koncentrerede sig i 1999 om regionudvikling, udvidelsen og euroen .

rmation . I-^ooo r mm Ansogerlandene i 1999 Den Europaeiske Investeringsbank ElB koncentrerede sig i 1999 om regionudvikling, udvidelsen og euroen . Ml Den Europaeiske Investeringsbank. I-^ooo rmation 1-2000 Nr. 104 ISSN 0250-3875 Tilvejebragte midier (Mio EUR) i "" ^t ElB koncentrerede sig i om regionudvikling, udvidelsen og euroen Indgâede lâneaftaler

Læs mere

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Som EU s bank stiller vi finansiering og ekspertise til rådighed til sunde og bæredygtige investeringsprojekter i EU og den øvrige verden. Vi er ejet af EU s

Læs mere

Verifikation af miljøteknologi (ETV)

Verifikation af miljøteknologi (ETV) Verifikation af miljøteknologi (ETV) 20/02/2008-21/03/2008 Der er 371 svar ud af 371, der opfylder dine kriterier 0. DELTAGELSE Land DE - Tyskland 63 (17%) NL - Nederlandene 44 (11.9%) CZ - Tjekkiet 30

Læs mere

Tale holdt af formanden for Banken Philippe Maystadt på styrelsesrådets årsmøde i Luxembourg den 3. juni 2003

Tale holdt af formanden for Banken Philippe Maystadt på styrelsesrådets årsmøde i Luxembourg den 3. juni 2003 FORELØBIG TEKST TALEN SOM OPTAGET I MØDEREFERATET ERSTATTER MANUSKRIPTET. Tale holdt af formanden for Banken Philippe Maystadt på styrelsesrådets årsmøde i Luxembourg den 3. juni 2003 Mine damer og herrer

Læs mere

Betalingstjenesteloven (BTL) og brug af omkostningskoder (OUR, SHA og BEN) fra 1. november 2009

Betalingstjenesteloven (BTL) og brug af omkostningskoder (OUR, SHA og BEN) fra 1. november 2009 September 2009 Betalingstjenesteloven (BTL) og brug af (OUR, SHA og BEN) fra 1. november 2009 1. Formålet med denne information Formålet med denne information er at oplyse kontohaverne i SKB/OBS om, hvilke

Læs mere

DEN EUROP/tlSKE INVESTERINGSBANK EUROPÄISCHE INVESTITIONSBANK ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ EUROPEAN INVESTMENT BANK BANCO EUROPEO DE INVERSIONES

DEN EUROP/tlSKE INVESTERINGSBANK EUROPÄISCHE INVESTITIONSBANK ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ EUROPEAN INVESTMENT BANK BANCO EUROPEO DE INVERSIONES DEN E U R O P / t l S K E N V E S T E R I N G S B A N K 1998 1958 Φ'-^'S INFORMATION 2-1998 -Nr. 97 ISSN 0250-3875 DEN EUROP/tlSKE INVESTERINGSBANK EUROPÄISCHE INVESTITIONSBANK ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Læs mere

rmation Styrelsesrâdet for EIB Luxembourg, den 14. juni 1999 Oversigt Den Europaeiske Investeringsbanks

rmation Styrelsesrâdet for EIB Luxembourg, den 14. juni 1999 Oversigt Den Europaeiske Investeringsbanks πι Den Europseiske Investeringsbank rmation 2-1999-Nr. 101/102 ISSN 0250-3875 Oversigt Styrelsesrâdet for EIB 1 Pâ ârsmodet i Luxembourg den 14. juni 1999 godkendte styrelsesrâdet fer EIB ârsberetningen

Læs mere

KOMMISSIONENS BESLUTNING. af 13. december 1985

KOMMISSIONENS BESLUTNING. af 13. december 1985 .. 8 De Europæiske Fællesskabers Tidende Nr. L / 9 KOMMISSIONENS BESLUTNING af. december 98 om ændring af beslutning / / EØF om fastsættelse af den standardkode og de regler, der gælder for omskrivning

Læs mere

1997: Den Europaeiske Investeringsbank indleder en handiingsplan for fremine af beskaeftigelsen og styrker sit engagement i 0MU

1997: Den Europaeiske Investeringsbank indleder en handiingsplan for fremine af beskaeftigelsen og styrker sit engagement i 0MU DEN E U R O P A I S K E I N V E S T E R I N G S B A N K J998 IBEIIEIB-^ 1958 Φ^Λβ El Β INFORMATION 1-1998 -Nr. 96 ISSN 0250-3875 DEN EUROPÄ.ISKE INVESTERINGSBANK EUROPÄISCHE INVESTITIONSBANK ΕΥΡηΠΑΪΚΗ

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.11.2009 KOM(2009)616 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) Skøn over forpligtelser, betalinger og

Læs mere

BILAG. til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

BILAG. til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.10.2014 COM(2014) 674 final ANNEX 1 BILAG Endelig rapport om gennemførelse af afgørelse nr. 1080/2011/EU af 25. oktober 2011, der dækker EIB-finansieringstransaktioner

Læs mere

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse:

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: 20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: A Norge Helsinki B Belgien Wien C Albanien Kyiv D Polen Andorra-la Vella E Bulgarien Sofia F Finland Dublin G Irland Lissabon H Kroatien Tirane I Holland Sarajevo

Læs mere

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse:

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: 20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: A Norge Helsinki B Belgien Wien C Albanien Kyiv D Polen Andorra-la Vella E Bulgarien Sofia F Finland Dublin G Irland Lissabon H Kroatien Tirane I Holland Sarajevo

Læs mere

PUBLICATIONS SOUS-FONDS : EVENEMENTIELLES SERIES OPERATIONS UE SOUS-SERIES DANEMARK DOSSIERS INTEGRATIONS PIECES : DATES VERSIONS LINGUISTIQUES :

PUBLICATIONS SOUS-FONDS : EVENEMENTIELLES SERIES OPERATIONS UE SOUS-SERIES DANEMARK DOSSIERS INTEGRATIONS PIECES : DATES VERSIONS LINGUISTIQUES : BEI PUBLICATIONS OPERATIONS UE DANEMARK INTEGR ATIONS DA8 FONDS BEI SOUS-FONDS : PUBLICATIONS SERIES EVENEMENTIELLES SOUS-SERIES OPERATIONS UE DOSSIERS DANEMARK PIECES : INTEGRATIONS DATES VERSIONS LINGUISTIQUES

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

Svarstatistik for Det europæiske private selskab

Svarstatistik for Det europæiske private selskab Svarstatistik for Det europæiske private selskab 09/10/2007-19/11/2007 Der er 517 svar ud af 517, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE Land DE - Tyskland 80 (15.5%) PL - Polen 51 (9.9%) DA - Danmark

Læs mere

1999 Årsberetning. Den Europæiske Investeringsbank

1999 Årsberetning. Den Europæiske Investeringsbank 1999 Årsberetning Den Europæiske Investeringsbank Nøgletal I millioner euroer 1999 1998 Indgåede låneaftaler 31 800 29 526 I Unionen 27 765 25 116 Uden for Unionen 4 035 4 410 Ansøgerlandene 2 373 2 375

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS BESLUTNING. af 19.2.2009

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS BESLUTNING. af 19.2.2009 DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.2.2009 K(2009) 1201 IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE KOMMISSIONENS BESLUTNING af 19.2.2009 om ændring af de i bilagene til denne beslutning

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. december 2014 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. december 2014 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. december 2014 (OR. en) 15007/14 ADD 2 ECOFIN 1007 FIN 808 RELEX 887 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 30. december 2014 til: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør,

Læs mere

Amsterdamhandlingsprogrammets f0rste âr kan EIB nu g0re forel0big status over dette initiativ. POSITIV START PÂ DE NYE OMRÂDER UDDANNELSE OG SUNDHED

Amsterdamhandlingsprogrammets f0rste âr kan EIB nu g0re forel0big status over dette initiativ. POSITIV START PÂ DE NYE OMRÂDER UDDANNELSE OG SUNDHED DEN E U R O P Ä I S K E I N V E S T E R I N G S B A N K DEN EUROPftlSKE INVESTERINGSBANK EUROPÄISCHE INVESTITIONSBANK ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ EUROPEAN INVESTMENT BANK ^^^Us NFORMATION BANCO EUROPEO

Læs mere

MILJØBESKYTTELSE DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK TEMASERIE

MILJØBESKYTTELSE DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK TEMASERIE MILJØBESKYTTELSE DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK TEMASERIE DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK I 1989 OG 1988 NØGLETAL (I millioner ECU) 1989 1988 Finansieringsbidrag i alt Af egne midler Af andre midler 12

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. juli 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. juli 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. juli 2017 (OR. en) 10546/17 ADD 1 COR 1 JUSTCIV 162 EJUSTICE 83 DELACT 108 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 11. juli 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/AL/da 1

SLUTAKT. AF/CE/AL/da 1 SLUTAKT AF/CE/AL/da 1 AF/CE/AL/da 2 De befuldmægtigede for KONGERIGET BELGIEN DEN TJEKKISKE REPUBLIK KONGERIGET DANMARK FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND REPUBLIKKEN ESTLAND DEN HELLENSKE REPUBLIK KONGERIGET

Læs mere

Saldo på betalingsbalancens. løbende poster (% af BNP) Danmark 2002 2,2*) 2,5 4,3 2,4 2010-4,5 5,5 7,4 2,2. Sverige 2002 3,8*) 4,8 5,0 1,9

Saldo på betalingsbalancens. løbende poster (% af BNP) Danmark 2002 2,2*) 2,5 4,3 2,4 2010-4,5 5,5 7,4 2,2. Sverige 2002 3,8*) 4,8 5,0 1,9 Side 37 Tabel 1.1 Økonomiske nøgletal Saldo på statsfinanser (% af BNP) Saldo på betalingsbalancens løbende poster (% af BNP) Arbejdsløshed (% af arbejdsstyrke) Inflation (årlig stigning i forbrugerprisindeks

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.7.2014 COM(2014) 448 final 2014/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilpasning af Rådets forordning (EF) nr. 1340/2008 af 8. december 2008 om handel med visse

Læs mere

Tale holdt af formanden for Banken Philippe Maystadt på styrelsesrådets årsmøde i Luxembourg den 4. juni 2002

Tale holdt af formanden for Banken Philippe Maystadt på styrelsesrådets årsmøde i Luxembourg den 4. juni 2002 Tale holdt af formanden for Banken Philippe Maystadt på styrelsesrådets årsmøde i Luxembourg den 4. juni 2002 Mine damer og herrer styrelsesrådsmedlemmer Velkommen til styrelsesrådet for Den Europæiske

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.1.2010 KOM(2009)713 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Overvågning af CO 2 -udledningerne fra fabriksnye personbiler i EU: data

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE 8.3.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 69/107 AFGØRELSER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 4. februar 2014 om fastsættelse af de kreditinstitutter, der er underlagt den omfattende vurdering (ECB/2014/3)

Læs mere

Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? Elevhæfte

Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? Elevhæfte Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? Elevhæfte Hvad kan man købe for 10 euro? To cd-singler? Eller måske sit yndlingsugeblad hver uge i en måned? Har du nogen sinde tænkt over, hvordan

Læs mere

(Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN

(Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN 7.6.2008 C 141/27 V (Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN Indkaldelse af forslag 2008 Kulturprogram (2007 2013) Gennemførelse af programaktionerne: flerårige samarbejdsprojekter, samarbejdsaktioner,

Læs mere

fremgang med ESIF finansieringsinstrumenter Den Europæiske Socialfond Finansieringsinstrumenter

fremgang med ESIF finansieringsinstrumenter Den Europæiske Socialfond Finansieringsinstrumenter fremgang med ESIF finansieringsinstrumenter Den Europæiske Socialfond , medfinansieret af Den Europæiske Socialfond, er en bæredygtig og effektiv måde at investere i vækst og udvikling af mennesker og

Læs mere

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes IP/08/1831 Bruxelles, 28. november 2008 Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes Bredbåndsdækningen i Europa vokser fortsat fra 18,2 % i juli 2007 til 21,7 % i

Læs mere

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING

DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING 13. april 2005/MW af Martin Windelin direkte tlf. 33557720 Resumé: DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING Danmark er på en niendeplads globalt, en fjerdeplads i Norden og på en tredjeplads

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. /Lene Skov Henningsen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. /Lene Skov Henningsen Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 234 Offentligt maj 2007 25. J.nr. 2007-218-0126 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. (Alm.

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015.

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juli 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 10830/2/15 REV 2 ASIM 52 RELEX

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.6.011 KOM(011) 35 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET anden rapport om frivillig

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 24.7.2006 KOM(2006) 410 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af visse medlemsstater

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0094 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0094 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0094 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 13.3.2007 KOM(2007) 94 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET, EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE

Læs mere

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.3.2016 COM(2016) 156 final ANNEX 1 BILAG til forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne, vedrørende udkastet til

Læs mere

CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. APRIL TJENESTEREJSER OG SUPPLERENDE FLYTTEGODTGØRELSE

CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. APRIL TJENESTEREJSER OG SUPPLERENDE FLYTTEGODTGØRELSE CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. APRIL 1999 - TJENESTEREJSER OG SUPPLERENDE FLYTTEGODTGØRELSE (Til samtlige ministerier mv.) 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har med virkning fra 1. april

Læs mere

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAG til det ændrede forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas

Læs mere

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16.

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16. 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Dänisch (Normativer Teil) 1 von 89 BILAG A Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 9. januar 2012 til: Generalsekretariatet for Rådet Komm.

Læs mere

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16.

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16. BILAG A Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16. APRIL 2003 Det led, der henvises til i artikel 3, stk. 2, skal indsættes

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2001 for tjenesterejser

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2001 for tjenesterejser FINANSMINISTERIET Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2001 for tjenesterejser 2001 1 CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. JANUAR 2001 FOR TJENESTEREJSER (Til samtlige ministerier mv.) 1. I medfør af

Læs mere

benchmarking 2011: Danmark er nummer fem i Europa

benchmarking 2011: Danmark er nummer fem i Europa benchmarking 2011: Danmark er nummer fem i Europa Vækstfonden Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer til

Læs mere

Nøgletal. (I millioner euroer) 2000 1999. Indgåede aftaler 36 033 31 800. I Unionen 30 644 27 765

Nøgletal. (I millioner euroer) 2000 1999. Indgåede aftaler 36 033 31 800. I Unionen 30 644 27 765 EIB-Gruppen i 2000 Nøgletal (I millioner euroer) 2000 1999 Indgåede aftaler 36 033 31 800 I Unionen 30 644 27 765 Ansøgerlandene 2 948 2 373 (heraf bistanden inden tiltrædelsen) (1 618) (1 467) Partnerlandene

Læs mere

En identitet, Et navn. Jenk skifter navn til ebmpapst. ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG. ebm-papst Denmark ApS

En identitet, Et navn. Jenk skifter navn til ebmpapst. ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG. ebm-papst Denmark ApS En identitet, Et navn ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG ebm-papst Denmark ApS Bachmühle 2 D-74673 Mulfingen Phone +49 7938 81-0 Fax +49 7938 81-110 info1@de.ebmpapst.com Vallensbækvej 21 DK 2605 Brøndby

Læs mere

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015.

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. NOTAT 3. juni 2016 Statistik om udlandspensionister 2015 Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. International Pension, Udbetaling Danmark,

Læs mere

I. Traktat om en forfatning for Europa. Europæiske Union 2. Protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet

I. Traktat om en forfatning for Europa. Europæiske Union 2. Protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet Slutakten opregner bindende protokoller og ikke-bindende erklæringer Forfatningen Protokoller Nationale parlamenters rolle Nærhedsprincippet Domstolen Centralbanken Investeringsbanken Fastlæggelse af hjemsted

Læs mere

HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 14.06.2005-15.07.2005 803 svar Anfør virksomhedens hovedaktivitetssektor D - Fremstillingsvirksomhed 225 28,0% K - Fast ejendom,

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0639 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0639 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0639 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.10.2014 COM(2014) 639 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE

Læs mere

Europe By Satellite monteringsvejledning. Europe by Satellite. Monteringsvejledning

Europe By Satellite monteringsvejledning. Europe by Satellite. Monteringsvejledning Europe by Satellite Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Satellitbanepositioner...3 2.1 Ku bånd tjeneste fra 4,8 Ø...3 2.2 C bånd tjeneste fra 319,5 Ø...3 3 Vigtige installationsbegreber...4

Læs mere

Foreløbig rapport om fordelingen af medlemmer i Europa- Parlamentet

Foreløbig rapport om fordelingen af medlemmer i Europa- Parlamentet Europaudvalget EU-note - E 78 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 12. september 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Foreløbig rapport om

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

Ny beregning af Nationalbankens effektive kronekursindeks

Ny beregning af Nationalbankens effektive kronekursindeks 143 Ny beregning af Nationalbankens effektive kronekursindeks Erik Haller Pedersen og Mikkel Plagborg-Møller, Økonomisk Afdeling Indledning Nationalbanken offentliggør løbende et indeks over udviklingen

Læs mere

BENCHMARKING 2012: Markedet for innovationsfinansiering

BENCHMARKING 2012: Markedet for innovationsfinansiering BENCHMARKING 2012: Markedet for innovationsfinansiering Vækstfonden Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer

Læs mere

MØDER MELLEM BORGERE

MØDER MELLEM BORGERE Støtteansøgning GD for Uddannelse og Kultur EF-handlingsprogrammet til fremme af aktivt medborgerskab i Europa VENSKABSBYSAMARBEJDE Indkaldelse af forslag GD EAC nr. 25/05 MØDER MELLEM BORGERE Læs indkaldelsen

Læs mere

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top.

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top. NOTAT Statistik om udlandspensionister 2010 7. juli 2011 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 1,9 mia. kroner i 2010.

Læs mere

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE?

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? 2/09/2008-22/10/2008 Der er 329 svar ud af 329, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE LAND DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Læs mere

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre Overførsel til udlandet Opbygning af kontonumre Andorra Ingen fælles kontostruktur ADXXBBBBBBBBCCCCCCCCCCCC landekoden AD Australien Ingen fælles kontostruktur AUNNNNNN N = BSB Code: Altid 6 cifre Belgien

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2014

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2015 COM(2015) 665 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING

Læs mere

EUROPARÅDET MENNESKERETTIGHEDERNES VOGTER ET OVERBLIK

EUROPARÅDET MENNESKERETTIGHEDERNES VOGTER ET OVERBLIK EUROPARÅDET MENNESKERETTIGHEDERNES VOGTER ET OVERBLIK Ikke-medlem af Europarådet (Hviderusland) MEDLEMSSTATER HOVEDSÆDE OG KONTORER BUDGET Albanien, Andorra, Armenien, Aserbajdsjan, Belgien, Bosnien-Herzegovina,

Læs mere

EU sætter fokus på det fælleseuropæiske alarmnummer 112 op til sommerferien

EU sætter fokus på det fælleseuropæiske alarmnummer 112 op til sommerferien IP/08/836 Brussels, den 3. juni 2008 EU sætter fokus på det fælleseuropæiske alarmnummer 112 op til sommerferien Europa-Kommissionen sætter i dag ekstra ind på at få gjort større brug af det gratis fælleseuropæiske

Læs mere

Europas Hovedstæder. Rom. Estland. Tjekkiet. Stockholm. Italien. Wien. Tallinn. Letland. Polen. Moskva. Island. Tirane. Østrig. Warszawa.

Europas Hovedstæder. Rom. Estland. Tjekkiet. Stockholm. Italien. Wien. Tallinn. Letland. Polen. Moskva. Island. Tirane. Østrig. Warszawa. Estland Rom Tjekkiet Stockholm Italien Wien Tallinn Polen Moskva Island Tirane Østrig Warszawa Albanien Reykjavik Sverige Prag Rusland Materiale ID: VEN.581.1.1.da Albanien Tirane Moldova Rom Polen Valletta

Læs mere

Økonomisk analyse. Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU

Økonomisk analyse. Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU Økonomisk analyse 19. maj 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU Europa-Kommissionen foretager

Læs mere

Can renewables meet the energy demand in heavy industries?

Can renewables meet the energy demand in heavy industries? Sune Thorvildsen Can renewables meet the energy demand in heavy industries? Senior Advisor Sune Thorvildsen DI Energy Confederation of Danish Industry 2 Strong sector associations 3 4 5 Top 10 Receiving

Læs mere

BILAG. til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN

BILAG. til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4..3 COM(3) 856 final ANNEXES to 3 BILAG til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN Den Europæiske Unions Solidaritetsfond Årsrapport DA DA BILAG I: TÆRSKELVÆRDIER FOR STØRRE KATASTROFER

Læs mere

Faktablad 3 HVAD VIL PENGENE BLIVE BRUGT PÅ?

Faktablad 3 HVAD VIL PENGENE BLIVE BRUGT PÅ? Faktablad 3 HVAD VIL PENGENE BLIVE BRUGT PÅ? Investeringsplanen for Europa er en pakke med foranstaltninger, der skal sætte gang i offentlige og private investeringer i realøkonomien på mindst 315 mia.

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

5776/17 dr/la/ef 1 DG G 3 C

5776/17 dr/la/ef 1 DG G 3 C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. februar 2017 (OR. en) 5776/17 NOTE fra: til: formandskabet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet IND 18 MI 82 COMPET 58 FISC 27 PI 9 Vedr.: Forberedelse

Læs mere

Betalinger via Unitel & Corporate Netbank Request for Transfer Priser pr. 1. januar 2015

Betalinger via Unitel & Corporate Netbank Request for Transfer Priser pr. 1. januar 2015 Betalinger via Unitel & Corporate Netbank Request for Transfer Priser pr. 1. januar 2015 Indhold Om vejledningen... Forbehold... og lokal... Koncernbetalinger... Tilbagekaldelse... Videregivelse af ordresgivers

Læs mere

Bilag om status for liberalisering af infrastrukturområdet 1

Bilag om status for liberalisering af infrastrukturområdet 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om status for liberalisering af infrastrukturområdet

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

LISTE OVER NAVNE, LÆGEMIDDELFORMER OG STYRKER, ADMINISTRATIONVEJ, OG INDEHAVERE AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSE I MEDLEMSSTATERNE OCH NORGE OG ISLAND

LISTE OVER NAVNE, LÆGEMIDDELFORMER OG STYRKER, ADMINISTRATIONVEJ, OG INDEHAVERE AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSE I MEDLEMSSTATERNE OCH NORGE OG ISLAND BILAG I LISTE OVER NAVNE, LÆGEMIDDELFORMER OG STYRKER, ADMINISTRATIONVEJ, OG INDEHAVERE AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSE I MEDLEMSSTATERNE OCH NORGE OG ISLAND Medlems- land Indehaver af markedføringstilladelsen

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: TRAKTAT UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

BILAG. til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN

BILAG. til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den.3.5 COM(5) 8 final ANNEXES to 3 BILAG til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN Den Europæiske Unions Solidaritetsfond Årsrapport 3 DA DA BILAG I: EU'S SOLIDARITETSFOND - TÆRSKELVÆRDIER

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0138 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0138 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0138 Offentligt DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.3.2011 KOM(2011) 138 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa 01-09-2010 M&A International Inc. the world's leading M&A alliance M&A markedet i Danmark Markant fremgang i M&A-markedet i Danmark Alle transaktioner (køber,

Læs mere

Trafikdage i Aalborg. Biogas til tungere transport. Henrik Duer, COWI 28 AUGUST 2012

Trafikdage i Aalborg. Biogas til tungere transport. Henrik Duer, COWI 28 AUGUST 2012 Trafikdage i Aalborg Biogas til tungere transport Henrik Duer, COWI 1 Agenda Formål med biogas til transport Det generelle billede Svenske og tyske erfaringer Konklusioner 2 Formål Hvorfor biogas til transport?

Læs mere

fremgang med ESIF finansieringsinstrumenter Samhørighedsfonden Finansieringsinstrumenter

fremgang med ESIF finansieringsinstrumenter Samhørighedsfonden Finansieringsinstrumenter fremgang med ESIF finansieringsinstrumenter Samhørighedsfonden 2 , medfinansieret af Samhørighedsfonden, er en bæredygtig og effektiv måde at investere i at styrke den økonomiske, sociale og territoriale

Læs mere

BERETNING FRA KOMMISSIONEN

BERETNING FRA KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.9.2016 COM(2016) 618 final BERETNING FRA KOMMISSIONEN Rapport, der skal understøtte beregningen af den tildelte mængde til Den Europæiske Union, og rapport, der skal

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 12/2010 1/2

Selskabsmeddelelse nr. 12/2010 1/2 NASDAQ OMX København A/S - Jyske Bank har ingen problemer med at klare EU-stresstest Kernekapitalprocenten er 12,5% eller derover i hele stressperioden Jyske Bank har aldrig modtaget statsligt kapitalindskud

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

Vejledning til indberetning af store debitorer

Vejledning til indberetning af store debitorer Vejledning til indberetning af store debitorer Finanstilsynet 16. september 2014 Pengeinstitutterne skal i forbindelse med den løbende indberetning til Finanstilsynet halvårligt indberette engagementer

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: SLUTAKT UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

Forbind de 6 lande med de 6 hovedstæder. Schweiz. Tallinn. Italien. Bern. Dublin. Irland. Estland. Rom. Cypern. Stockholm. Nicosia.

Forbind de 6 lande med de 6 hovedstæder. Schweiz. Tallinn. Italien. Bern. Dublin. Irland. Estland. Rom. Cypern. Stockholm. Nicosia. Navn: Klasse: Schweiz Tallinn Italien Bern Irland Dublin Estland Rom Cypern Stockholm Sverige Nicosia Materiale ID: VEN.580.1.1.da Navn: Klasse: Estland Warszawa Tjekkiet Riga Italien Reykjavik Letland

Læs mere

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN?

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Siden den globale økonomiske og finansielle krise har EU lidt under et lavt investeringsniveau. Der er behov for en kollektiv og koordineret indsats

Læs mere

Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser

Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser 2002 1 CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. JANUAR 2002 FOR TJENESTEREJSER (Til samtlige ministerier mv.) 1. I medfør af Finansministeriets,

Læs mere

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE?

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? 14/08/2007-17/09/2007 Der er 373 svar ud af 373, der opfylder dine kriterier Deltagelse Angiv hvilke EU/EØS-lande virksomheden ligger i: DE - Tyskland

Læs mere

BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2010

BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2010 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.1.2012 KOM(2012) 17 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udenrigsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Udenrigsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Udenrigsudvalget 2009 FORELØBIG 2004/0151(COD) 19.5.2005 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udenrigsudvalget til Kultur- og Uddannelsesudvalget om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

EU s medlemslande Lande udenfor EU

EU s medlemslande Lande udenfor EU EU s medlemslande Lande udenfor EU Fig. 22.1 EU s medlemslande. År 1951 1957 1968 1973 1979 1981 1986 1986 1991 1992 1993 1995 1997 1999 2000 2001 2002 2004 2005 2007 2008 2008 2009 2010 Begivenhed Det

Læs mere

Udviklingen i antallet af naturgasdrevne køretøjer og naturgastankstationer i EU-landene

Udviklingen i antallet af naturgasdrevne køretøjer og naturgastankstationer i EU-landene DGC-notat 1/12 Udviklingen i antallet af naturgasdrevne køretøjer og naturgastankstationer i EU-landene Dansk Gasteknisk Center a/s har på anmodning fra HMN Naturgas undersøgt udviklingen i bestanden af

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

ZA5944. Flash Eurobarometer 399 (The Electronic Customs Implementation in the EU) Country Questionnaire Denmark

ZA5944. Flash Eurobarometer 399 (The Electronic Customs Implementation in the EU) Country Questionnaire Denmark ZA5944 Flash Eurobarometer 99 (The Electronic Customs Implementation in the EU) Country Questionnaire Denmark A Flashnummer B Landekode C Interviewnummer NACE NACE-kode (stikprøveoplysning) NACE-kode -

Læs mere