Aktivitäten i versigt. Den Europaeiske. Investeringsbank sin

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1-1.999. Aktivitäten i 1998. versigt. Den Europaeiske. Investeringsbank sin"

Transkript

1 I Den Europaeiske Investeringsbank on Nr. 100 ISSN versigt Aktivitäten i Aktiviteten 1 1 Hovedpunkter EIB finansierer Europas modernisering og laegger kursen for det nye àrtusind Làntagning Lângivningen Lângivningen i ansogerlandene Lângivningen i andre lande uden for EU Kapltalforhojeise Projektfortegneise, Projektfortegneise, m I styrkede Den Europaeiske Investeringsbank sin nogleposition som Den Europaeiske Unions finansieringsinstitution ved at laegge kursen for begyndelsen af det nye àrtusind. Dens làntagning og lângivning, der hver belob sig til 30 mia EUR, var overvejende koncentreret om at bane vejen for indforelsen af euroen og fremme anlaegs, der bidrager til Europas modernisering og vaekst save! som den kommende udvidelse. Det finansielle grundlag for fortsaettelsen af Bankens aktivitet i det nye àrtusind blev sikret med en kapitalforhojelse til 100 mia EUR fra den 1. Januar Pâ kapitalmarkederne udnyttede EIB - som et led i sin positive eurostrategi - sin position som Verdens storste internationale lântager til at bidrage til en vellykket indforelse af euroen ved at skabe en omfattende og staerkt diversificeret pulje af Ian i den nye valuta. Den udbod sâledes toneangivende, eurodenominerede og eurorettede emissioner pâ Ι alt 15 mia EUR pâ hele afkastkurven, herunder en global euroemission, der blev placeret samtidig i Europa, Ι ansogerlandene Projektfortegneise, I andre lande ElB's nye logo»spredningen og omfanget af Bankens aktivitet i afspejier dens fremtriedencle rolle med hensyn til at fremme den okonomiske og sociale velfœrd, ikke blot i dc nuva;rende EUlande, men ogsâ i den fremtidige, udvidede Union. Via vor eurorettede làntagning bidrog vi til at sikre en vellykket overgang til 0MU fra ârsskiftet, lige som udviklingen i aktiviteten inden for rammerne af Amsterdamhandlingsprogrammet for ydelse af risikovillig kapital til mindre virksomheder og finansiering af projekter til fordel for den menneskelige kapital bidrog vîesentligt til at bevarc frcmdriften i Det Europa:iske Râds initiativ for fremme af v ekst og beskaiftigelse. Uden for Unionen 0gede vi i hoj grad vor scotte til, der sigter mod at forberede ans0gerlandene, dvs. landene i Centralog Osteuropa samt Cypern, pâ tiltraidclsen. Medlemsstaterne gav tydeligt udtryk for deres anerkendelse af Bankens vigtige rolle ved enstemmigt at forhoje Bankens tegncde kapital, hvilket skaber et solide grundlag for den videre aktivitet i det nye àrtusind«. Sir Brian Unwin, bestyrelsesformand og formand for EIB Sagt af Sir Brian Unwin i forbindelse med forelseggelsen af resultaterne for regnskabsâret.

2 Amerika og Asien, savel som den forste rene euroemission nogensinde. Hovedpunkterne i Lângivningen belob sig til i alt 29,5 mi.i EUR (-1 \.Ί%), hvoraf 25 mio bevilgcdcs i ELJ. Lântagningen pâ kapitalmarkedern( ^teg til knap 31 mia EUR (+30%) og fandt sted i 20 forskellige valuncr. Eurofremmende läntagningsstrategi Halvd cicn af lântagningen havde form af eurodenominerede og eurorettede einissioner pâ i alt 15 mia EUR. Desuden gennemforte Banken det forste globale program for virksomhedsccrtifikater nogensinde, nemli;, [lä 5 mi.i l'.ur. Hurtig udmontning af Amsterdamhandlingsprogrammet for fremme af vœkst og be,ska;ftigelse. Siden det indledte.s i november, er der iilevet bc\ ilget mio EUR i form af egenkapital o.; kvasiegenkapital til job.sk.ibende, innovative mindre og mellemstore virksomheder i stierk Viekst, nemlig gennem specialiserede linansit ringsinstitutioncr i samtlige EU-lande; - 3 mia EUR til projekter til fordel for di η menneskelige kapital i den arbejdskraftintensive uddannelses- og sundhedsscktor; - 3,8 mia EUR til projekter for byfornyelse. Eortsat betydelig srocte til mindre og mcllenistoie virksomheder: 2,4 mia EUR via de klassiske globallânsordninger med de formidlende banker kom ca mindre og mellemstore virksomheder til gode. 8,2 mia EUR stilledes til râdighed fur transeuropieiske net for transport, telekommunikation og energioverforsel i EU, hvoraf 3,4 mia gik til telekommunikation. Andre 1,5 mia 1 UR var lorbeholdt projekter, der forbedrer forbindelserne mellem Unionen og partnerlandenc i Central- og Osteuropa. Siden 1993 har Banken denned givet tilsagn om län pä 56 mia EUR til transeuropaeiske net og infrastrukturprojekter i tilknytning dertil. 0get lângivning pâ i alt 17 mia EUR i mindre iidviklede omrâder, svarende til 72% af de samiede finansieringsbidrag i I.U. Markant stigning ( + 60%) i langivnin;;cn 1 ansogerlandene, dvs. landene i Central- og Osteuropa samt Cypirn, nemlig til 2,4 mia EUR, takket vaire den nye bistand inden tiltraedelsen. Fordobling af lângivningen i AVS-landme og S\dafrika, nemlig til 700 mio EUR. Betydelig forhojelse af Bankens kapital {:iied ovei (io%) til 100 ntia EUR, hvilket os^er udlânsloftet til 250 mia ί IR. Den har i âr indledt redenomineringen af forskellige lântagningslinier til euroer og vii medio 1999 have skabt en pool af eurogaeld pâ over 50 mia EUR. Som den storste ikkestatslige lântager i eurozonen venter EIB at tilvejebringe yderligere indtil 30 mia EUR i ar, sandsynligvis ca. 60% i euroer. Hovedparten af ElB's làntagning pä kapitalmarkederne tjente til finansiering af sunde, der fremmer EU's modernisering og vaekst, og til at skabe grundlag for en positiv udvikling af OMU. Ifolge sit Amsterdamhandlingsprogram lagde Banken saerlig vaegt pä at styrke venturekapitalsektoren i Europa til fordel for mindre og mellemstore virksomheder, der er af afgorende betydning for Europas fremtidige vaekst og beskaeftigelse. Siden november har EIB bevilget hele 560 mio EUR til finansiering af egenkapital eller kvasiegenkapital til mindre virksomheder i staerk vaekst. De blev ydet i tilgift til de klassiske lân pa 2,4 mia EUR, der i blev stillet til râdighed for mindre og mellemstore virksomheders i naert samarbejde med banksektoren i samtlige EU-lande. Siden november har Banken - stadig inden for rammerne af Amsterdamhandlingsprogrammet - desuden givet tilsagn om 3 mia EUR til nye til fordel for Europas menneskelige kapital, nem- 5/Vi' 1 I EIR INFORMATION

3 DEN EUROP ISKE INVESTERINGSBANK Aktiviteten i lig i uddannelses- og sundhedssektoren, hvortil kommer 3,8 mia EUR til ca. 40 projekter og programmer for byfornyelse, renovering og andre miljoprojekter. Uden for Den Europaeiske Union ogede Banken sin sfotte til Unionens bistànds- og samarbejdspolitik. Den gav sâledes tilsagn om lan pa knap 2,4 mia EUR i ansogerlandene, dvs. landene i Central- og Osteuropa samt Cypern. Dette belob, der for en del kan tilskrives den nye bistandsordning inden tiltraedelsen, som Banken oprettede 1 Januar, gjorde EIB til den storste enkeltstâende kilde til international lânefinansiering i disse lande. Làntagning strategi for forberedelse af euroens indforelse ElB's overbevisende praestation pâ de internationale kapitalmarkeder i var koncentreret om dens aktive eurostrategi, der sigtede mod at fremskynde en tidlig skabelse af et likvidt og staerkt diversificeret euromarked forud for overgangen til OMU. Det styrkede Bankens strategi fra for emission af eurodenominerede og eurorettede obligationer, der gor det muligt for markedet at skabe en fremtidig afkastkurve for euroen. I udbod Banken en raekke eurodenominerede og eurorettede emissioner pâ omregnet 15 mia EUR, herunder i eurozonevalutaerne DEM, FRF, ITL, ESP og PTE, men ogsâ i GBP og GRD. Sammen med de eurorelaterede obligationer pa 6 mia EUR, der blev emitteret I, bringer denne aktivitet de samiede eurorelaterede emissioner op pa 21 mia EUR med lobetider pâ mellem 5 og 30 âr. Blandt de ovrige markante traek ved lântagningen i kan naevnes udbydelsen af ElB's forste globale euroemission pa 2 mia EUR i februar, der blev placeret samtidig pa det europaeiske, amerikanske og asiatiske marked, og den forste rene euroemission nogensinde pâ 1 mia EUR i december med den 7. Januar 1999 som betalingstermin. Denne emission var den forste fast forrentede, hvis pen- Lântagningens fordeling pä valutaer F.UR DEM ITL ESP FRF PTE FIM I.UF Inden swaps Mio EUR F^irozoncvalutacr i alt Efter swaps CBP , ,1 GRD 255 0, ,8 SEK 120 0, ,4 DKK 0 0,0 30 0,1 0vrige EU-valutaer i alt 8,524 26, ,4 EU-valutaer iait USD NOK ZAR HUF c;zk TWD CAD HKD JPY EEK % Mio EUR 15, , , , , , , , , ,2 1,1 0,1 0,2 0,5 0,2 0,2 0,1 0, % 15,4 14,7 13,3 3,6 2,7 1,3 0,4 0,0 41, ,4 68, ,7 20,8 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 I redjelandes v;ilutaer i alt , ,3 TOTAL , ,0 EIB INFORMATION I-I999 Side

4 gestrom skal afvikles udelukkende i euroer. Desuden indledte Banken det forste globale program for virksomhedscertifikater nogensinde, nemlig pâ 5 mia EUR, til erstatning for alle sine programmer for virksomhedscertifikater i ECU, GBP, ITL, NLG og USD. Det gav den adgang til den bredest mulige investorgruppe. Redenominering af Bankens eksisterende gaeld Bankens aktive eurostrategi sigter mod at skabe en kritisk masse af udestâende gaeld i euroer. Den 1. Januar 1999 indledte EIB sâledes et redenomineringsprogram for sin eksisterende gaeld i de 11 eurozonevalutaer, idet ecugaelden allerede er blevet konverteret automatisk. Endvidere agter Banken at konvertere sin eurorettede gaeld til eurogaeld pâ de tre forstkomm-mide redonomineringsterminrr i I juni udsendte Banken et tilbud om gaeldsombvtning til euroer, der âbner m ilighed for, at obligationsejorne fr.i tid til anden kan ombytte obligationer i de 11 eiirozonevalutaer til eurodenom nerede eller eurorettede. Det betyder, at Banken medio 1999 vil have en gaeldspool i euroer pa over 50 mia EUR, hvormed dens mal om at skabe en kritisk masse af udestâende garld i euroer vil vaere nâet. Fremme af kapitalmarkederne i Central- og Osteuropa EIE har styrket sin tilstedeva-relse pâ kapitalmarkederne i on radet çiennem emission af ob igationer pâ euromarkederne i tjekkiske kroner, estiske kroner og DEM-indekserede, syntetiske polske zloty med henblik pa dels at kanalisere den internationale og nationale opsparing i retning af lokale, produktive investeringsprojekter, dels at styrke de lokale kapitalmarkeders vaekst og internationalisering. Desuden placerede den sine forste AAA-vurderede obligationer pa det ungarske marked for indenlandske lantagere i form af et emissionsrammeprogram pâ 20 mia HUF (ca. 100 mio EUR). Den agter at ivaerksaette tilsvarende programmer i andre ansogerlande. Banken har tidligere pâ samme vis fremmet de nationale kapitalmarkeders udvikling I nye EUmedlemslande, f.eks. Graekenland, Spanien og Portugal. Lângivningen i Den Europaeiske Union Udlänsvinduet for minare og mellemstore virksomheder tilbyder hajteknologiske og vaekstpreegede virksomheder nye finansieringsordninger, hvori der indgar risikovillig kapital Den samiede lângivning i Den Europaeiske Union pâ 25 mia EUR i afspejier dels den hurtige udmontning af de nye flnrinsierinijsordninger til fordel for vaekst- og beskaeftigelses+remmende projekter, dels invosteringeine i den menneskelige kapital. Samtidig fastholdt Banken sin betydelige lângivning til fordel for sine klassiske m<il, som er at bidrage til virkeliggorelsen af EU's politiske mal med saerlig vaegt pa regionudvikling. Amsterdamhandlingsprogrammet Dette program, der indledtes i november som Bankens svar pa den resolution om vaekst og beskaeftigelse, der blev vedtaget pâ topmodet i Amsterdam i juni, er blevet en nogleaktivitet for Banken. Dets tre hovedbestanddele er et saerligt udlânsvindue for mindre og mellemstore virksomheder, der tilbyder risikovillig kapital til innovative, vaekst- og Sid e 4 I Ein INFORMATION I-I999

5 DEN EUROPyEISKE INVESTERINGSBANK Aktiviteten i beskaeftigelsesfremmende virksomheder; en udvidelse af lângivningen til uddannelse, sundhed og byfornyelse til gavn for den menneskelige kapital samt en oget finansiering af dels transeuropaeiske net, dels miljoforanstaltninger. Mindre og mellemstore virksomheder Disse virksomheder er et vigtigt mal for ElB's finansieringsbidrag, bâde via de klassiske globallânsordninger og via Amsterdamhandlingsprogrammets udlânsvindue til fordel for mindre og mellemstore virksomheder. Gennem dette udlânsvindue har Banken siden november bevilget 560 mio EUR i form af 23 egenkapital- og kvasiegenkapitalforretninger i 12 medlemslande. I de tre ovrige förbereder Banken tilsvarende forretninger. Uddannelse, sundhed og byfornyelse Ifolge over 2,4 mia EUR til projekter, der gennemfores af mindre og mellemstore virksomheder. Amsterdamhandlingsprogrammet har Banken udvidet sit virkefelt til uddannelsesog sundhedssektoren. Siden november har den givet tilsagn om 3 mia EUR til 24 tiltag pä disse omrâder, der bl.a. kommer mindre foretagender til gode, idet de er bevilget inden for rammerne af globallân med dette formal i Belgien, Danmark, Frankrig, Nederlandene og Finland. Ultimo havde Banken givet tilsagn om finansieringsbidrag til projekter eller programmer for byfornyelse i ni lande pâ 3,8 mia EUR. Uddannelse og ogi ed Industri og landbrug Telekommunikation Byforbedring ibytorbed Byforbedring Ivandforvaltning m.v. IEnergi Saerlige anlaegsarbejder ^ ^ ^ ^ À^^^KK^^^ IJernbaner Veje og motorveje Luft- og sotransport ^B^^H^^^^ Veje og Bevarelse og forvaltning af vandressourcerne Affaldsforvaltning m.v. Regionudvikling 16,6 mia Europaeiske infrastrukturer for kommunikation 8,9 mia Miljc og Jevevilkâr 6,2 mia Heri indgar Den Europaeiske Finansieringsordning for Teknologi, en ny ordning pa 125 mio EUR, der administreres af Den Europaeiske Investeringsfond (EIF) og sigter mod at fremme kapitalformidlingsfonde. Under Den Europaeiske Finansieringsordning for Teknologi er der blevet givet tilsagn om 62 mio EUR til 16 tiltag. EIB og EIF samarbejder med specialiserede finansieringsinstitutioner overalt i Unionen, nemlig som katalysatorer for en ny fremdrift i EU's venturekapitalmarkeder. Til opbakning af de forretninger med risikodeling, der gennemfores via dette vindue, er der afsat 1 mia EUR af ElB's overskud. Regionudvikling Banken ogede sin lângivning i udvikiingsomrâder til 17 mia, svarende til 72% af den samiede lângivning i Unionen, i overensstemmelse med sin hovedopgave, som er at styrke en afbalanceret social og okonomisk Integration i Unionen. Bankens lân indgik gennemsnitlig i ca. 5% af de samiede, nye anlaegs i EU, dog sâledes at denne andel var markant hojere i samhorighedslandene Graekenland, Spanien og Portugal, nemlig i alt 9%. Transeuropaeiske net Forvaltning af energiressourcerne og rationel anvendelse Mindre og mellemstore virksomheder uden for udvikiingsomrâder mportspredning Storre virksomheder Energi 2,1 mia Virksomhedernes konkurrenceevne 3,6 mia Under de lobende globallân EIB forblev en forende finansieblev der i ydet sublân pâ ringskilde for transeuropaeiske Mindre og mellemstore virksomheder i ludviklingsomrader EIB INFORMATION I-I999 I Side 5

6 net for transport, telekommunikation og energioverforsel, Idet den udlânte 8,2 mia EUR til transeuropaeiske net i EU og andre 1,5 mia til forbindelser med ansogerlandene i Centralog Osteuropa. I steg de indgâede lâneaftaler til fordel for telenet (bade mobiltelenet og fastnet) til 3,4 mia EUR. 4,4 mia gik til transportprojekter, herunder 1 mia til prioriterede transeuropaeiske net (se nedenfor). Endelig tegnede en raekke energinet sig for 400 mio EUR, hvoraf en fjerdedel var forbeholdt prioriterede transeuropaeiske net. Siden 1993 har Banken givet tilsagn om lân til transeuropaeiske net og dertil knyttede projekter pâ i alt 56 mia EUR - 50 mia i EU - der er indgäet i samiede pâ over 160 mia EUR. Lânetilsagnene til de prioriterede transeuropaeiske net for transport og energioverforsel, som Det Europaeiski> Rad udvaigte pâ mcdet i Essen i december, belob sig til 12 mia EUR til ni ud af 14 tr.ìmsportprojekter og 2,5 mia EUR lil syv ud af ti energiprojekter. Heitil komirier indgâede lâneaftaler til fordel for prioriterede transportkorridorer samt tell- og energinet i ansogerlandene i Centraleuropa pâ 3,3 mia EUR, herunder tilsagn om lân pâ 1,5 mia EUR til transportkorridorer i. I Middelhavsomrâdet stillede Banken 940 mio til râdighed for en gasrorledning, der forer algcrisk gas frem til Unionens net via Marokko. Partnerskaber med offentlig og privat deltagelse I fortsatte Banken med at still" skraeddersyede finansieringsbidrag til râdighed for partnerskaber med offentlig og privat deltagelse via sit saerlige udlânsvindue for transeuropaeiske net. De gik bl.a. til Athens internationale lufthavn Spata, Storebaelts- og Oresundsforbindelserne i Danmark, jernbaneforbindelsen til Kanaltunnelen (CTRL) og Londons bybane i Det Forenede Kongerige samt den belgiske del af hojhastighedsjernbanen PBKAL. I uddannelsessektoren samfinansierede EIB Falkirk Schools i Skotland. Som EU's finansieringsinstitution optraeder Banken desuden som katalysator, der tiltraekker midier fra andre banker, offe sammen med midier fra andre af EU's finansieringskilder, isaer gavebistand via Unionens strukturfonde og Europa-Kommissionens budgetlinie for fremme af transeuropaeiske net, men ogsà garantier fra Den Europaeiske Investeringsfond. Lângivningen i ansogerlandene var det forste âr, der var omfattet af bistandsordningen inden tiltraedelsen, hvilket sammen med de lobende udlânsmandater resulterede i en markant stigning i Bankens lângivning i ansogerlandene, dvs. landene i Central- og Osteuropa samt Cypern, nemlig til 2,4 mia EUR. Central- og Osteuropa I de ti ansogerlande udlânte EIB i alt 2,3 mia EUR (-(-60%) inden for lammerne af sit udlânsmandat oa 3,5 mil) EUR og den bistan'j inden tiltraedelsen pâ 3,5 mia EUR, dei indledtes i Januar Begge disse finansieringsordninger lober til âr Dissi lân frtmimer direkte virkeliggorelsen af tiltraedelsespartnerskabsattalernes mal De finansierede var koncentreret om okonomisk integration - savel med EU som i omiadet - samt om tilpasningen til EU's regier, forordnin- Finansieringsbidrag I ansogerlandene i Industri og tjeneste ydelser Globallan Energi Ivandforvaltning m.v. Kommunikation Side fi I EIB INFORMATION I-I999

7 DEN EUROP^ISKE INVESTERINCiSBANK Aktiviteten i ger og standarder med saerlig vaegt pâ miljobeskyttelse. I gik 1,7 af de i alt 2,3 mia EUR til transportprojekter, heriblandt moderniseringen af jernbanenettet i Ungarn, Litauen og Rumaenien, vejforbedringer i Bulgarien, Litauen, Polen, Tjekkiet, Rumaenien og Slovenien samt bytransportprojekter i Budapest, Krakow og Katowice. EIB er den storste kilde til lânefinansiering i omrâdet, og dens finansieringsbidrag kombineres i stadig hojere grad med gaveydelser fra EU's PHARE-program og midier fra andre multilaterale finansieringsinstitutioner som EBGU. Cypern ballàn som et led i bistanden Her bevilgede Banken 80 mio inden tiltraedelsen til fordel for EUR, deraf 50 mio i form af glo- mindre og mellemstore virk- somheder inden for industri, landbrugsindustri, turisme og tjenesteydelser. / indledte Banken sin finansieringsordning inden tiltraedelsen Lângivningen i andre lande uden for EU ElB's lângivning uden for Den Europaeiske Union, der udfoldes inden for rammerne af Unionens politik for finansiel bistand til og samarbejde med ca. 100 lande overalt i verden, belob sig til 2 mia EUR, herunder 360 mio i risikovillig kapital af EU's eller medlemsstaternes budgetmidier. Middelhavsomrâdet Her belob lângivningen sig til knap 1 mia EUR. De vigtigste mâlomrâder var vandforsyning. energi, miljo og den private sektor. I trâd med euromiddelhavspartnerskabets mal om at hjaelpe den private sektor til at omstrukturere og udvide med henblik pâ den gradvise etablering af et frihandelsomrâde med EU-landene i 2010 stillede EIB 250 mio EUR til râdighed for fremme af den private Sektors udvikling, herunder projekter i Gaza/Vestbredden, Egypten, Jordan, Marokko og Tunesien, ofte i samarbejde med den lokale finansielle Sektor. Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVSlandene) samt Sydafrika Lângivningen i disse lande blev mere end fordoblet til 700 mio EUR, hvoraf Sydafrika tegnede sig for 135 mio. Denne markante stigning skyldtes hovedsagelig, at den anden finansprotokol til den fjerde Lomekonvention tradte i kraft den 1. juni (naesten samtlige lâneaftaler blev indgaet efter denne dato). Protokollen, der lober til âr 2000, gor det muligt for EIB at EIB INFORMATION I-I999 I Side J

8 stille indtil 1,7 mia EUR af egne midier og andre 1 mia EUR i risikovillig kapital af Den Europaeiske Udviklingsfonds midier til râdighed. I ogede Banken sin sfotte til den private sektors udvikling, idet 100 mio EUR gik til sâvel store som smâ foretagender. tr.insport, regional integration samt miljobeskyttelse. Banken bidrog til verdenssamfundets nodhjaelp efter orkanen Mitch's odelaeggelser i He nduras og Nicaragua. Belobet skal gâ til projekter og foianstaltiiinger af social art, sâsom et bornehjem og hospitaler. Finansieringsbidrag ' ^ndre lande uden for EU i Globallâ Asien og Latinamerika I disse omrâder belob lângivningen sig til over 360 mio EUR, 210 mio i Latinamerika. Bankens aktivitet sigter i begge tilfaelde mod at fremme projekter for teknologloverforsel, faellesforetagender for virksomheder fra disse omrâder og EU, telekommunikation og Albanien samt den tidligere jugoslaviske republik Makedonien Banken fortsatte sin lângivning i A banien Den repraesenterede I alt 22 mio EUR i. Siden den 1 januar har den desuden vaeret aktiv i den tidligere jugoslaviske republik Ma<edonien ifolge et toârigt Vandforvaitning m.v. udlânsmandat pâ 150 mio EUR til fordel for jernbane-, vej- og andre infrastrukturprojekter, idet den i juli stillede sit forste lân til râdighed for to vigtige motorvejsafsnit. Kapitalforhojelse ElB's styrelsesrâd forhojede Bankens tegnede kapital fra 62 til 100 mia EUR fra den 1. januar Denne forhojelse pâ 62% oger det vedtaegtsmaessige loft over lângivningen til 250 mia EUR (250% af den tegnede kapital), hvilket sikrer tilstraekkelige udlânsmuligheder til at daekke mindst de kommende fem âr. kontante indbetalinger fra EU's medlemsstater i deres egenskab af Bankens ejere. Fordeling af den tegnede Kapital / 100 mia 0,1 0,6 0, LU IE PT GR Fl AT DK SE Den indbetalte kapital blev fastsat til 6% af den tegnede kapital (6 mia EUR) og er blevet finansieret fuldt ud gennem en overforsel fra Bankens reserver, sâledes at der ikke er behov for 17,7 17,7 17,7 17,7 6,5 4,9 4,9 NL BE ES GB IT FR DE 20% 15% 10% 5% 0% Side S I EIB INFORMATION I-I999

9 DEN EUROPAEISKE INVESTERINGSBANK Lan i Den Europaeiske Union Lan i Den Europaeiske Union I indgik EIB aftaler om lân til i Den Europaeiske Union pä mio mod mio i, hvilket er en stigning pâ 9,4% (jf. tabellen nedenfor). immmisimmmmifcmm m Heraf er mio ydet af Bankens egne midier, der hovedsagelig bester af provenuet af lântagningen pâ kapitalmarkederne og egenkapitalen, dvs. den indbetalte kapital og reserverne. Hertil kommer en garanti pâ 15 mio i Det Forenede Kongerige. Aile finansieringsbidrag er ydet pâ Bankens finansielle ansvar, ligesom de figurerer pâ dens balance. EIB arbejder naert sammen med et stort antal finansieringsinstitutioner og forretningsbanker, som den yder globallân til med henblik pâ fremme af mindre og mellemstore inden for industri, tjenesteydelser, uddannelse, sundhed og infrastrukturer. Desuden yder den individuelle lân enten direkte eller via formidlende institutter og banker. Indgâede lâneaftaler, fordeling pâ lande Belgien (BE) Danmark (DK) Tyskiand (DE) Graekenland (GR) Spanien (ES) Frankrig (FR) Irland (IE) Italien (IT) Luxembourg (LU) Nederlandene (NL) Ostrig (AT) Portugal (PT) Finland (Fl) Sverige (SE) Det Forenede Kongerige (GB) Artikel 18 0 Den Europaeiske Union Mio EUR % 3,4 3,0 20,6 2,9 12,6 11,3 1,0 17,5 0,4 1,7 1,4 5,0 2,2 2,6 12,2 1,1 100,0 Mio EUR % 3,7 3,7 16,0 3,1 13,5 12,1 1,2 17,6 0,3 2,2 1,6 6,2 1,4 2,6 13,2 1,7 100,0 (') Projekter af faelles interesse uden for medlemsstaternes omràde. Til laeseren: I denne projektfortegnelse er de individuelle läns EU-politiske mài anfart i marginen. De er repreesenteret ved folgende symboler: Regionudvikling Virksomhedernes konkurrenceevne og europaeiske Integration + Miljobeskyttelse og byforbedring infrastrukturer af faelles Interesse Energi Uddannelse Medmindre andet er naevnt, fremmer globallânene fiere brancher og tomài. Belobene for de enkelte projekter ί denne fortegnelse er i millioner euroer. EIB INFORMATION I-I999 Side 9

10 Belgien Indgâede lâneaftaler: 858 mio Individuelle lân: 711 mio Globallan. 147 mio De individuelle lân var firdelt pâ pnergi (51 mio), transport (475 mio), vandforvaitning (73 mio) og industri (111 mio). Indgâede lâneaftaler i : Individuelle làn Produktion af planglas hos Glaverbel S.A. Gasrorledning for fremforelse af britisk naturgas via Belgien til Tyskiand og Nederlandene DistrigazS.A. 50,6 Aniaeg og teknisk modernisering af hojhastighedsjernbanerne Bruxelles - Antwerpen og Bruxelles - Liège (forste del af andet afsnit af det belgiske hojhastighedstognet) SNCB - Société Nationale des ( hsimins de Fer Belges T 363,2 Forbindelse mellem Motorvej E25 (Maastricht - Liège - Luxembourg) og E40 (Aachen - Liège - Bruxelles) i Liège SOFICO - Société régionale waioine de financement complémentaiie des infrastructures 78,5 Afsnittet Ghislenghien - Hacquenies af Motorvej AS Bruxelles - Lille SOFICO 33,7 Modernisering og udvidelse af kloakog renseanlaeg i Flandern Aquafin N.V. Reduktion af miljobelastningen fra et staivaerk i Gent SIDMAR NV Aniaeg for Produktion af industrigasser i Feluy (Hainaut) Società Ossìgeno Liquido SpA Modernisering af forskellige aniaeg for fremstilling af planglas Glaverbel S.A. Globallân 73,2 61,8 12,6 37,1 Banque Bruxelles Lambert S.A. 147, Panmark Indgâede lâneaftaler: 745 mio individuell? làn: 710 mio Globallân: 35 mio De individuelle lân var ford"lt pâ energi og affaldsbehandling (60 mio), transport (512 mio), telekommunikation (98 mio) og industri (40 mio). Indgâede lâneaftaler i : Individuelle lân Renovering og konvertering af et affaldsforbrœndingsanlaeg til kraftvarne- Produktion samt fjernvarmenet og spildevandsbehandling Ariius Kommune Udvidelse og modernisering af e' affaldsforbraendingsanlaeg i Horsholm Nordforbraending l/s Anlaeg og modernisering af fem motorvejsafsnit i Kobenhavnsomràdet og Midtjylland Staten 3 7,6 T-I- 22,5 T-I- 30, ί Udvidelse og modernisering af Kastrup lufthavn Kobenhavns Lufthavne A/S 40,0 Fast jernbane- og vejforbindelse over Oresund mellem Kobenhavn og Malmo Öresundskonsortiet Kobenhavn 79,2 Fast jernbane- og vejforbindelse over Storebaeit /VS Storebaeltsforbindelsen 361,8 Modernisering og udvidelse af tele- og mobiltelenettene Tele Danmark/VS 98,1 Side 10 EIB INFORMATION I-I999

11 DEN EUROP/EISKE INVESTERINCSB.ANK Lan i Den Europaeiske Union Aniaeg for Produktion af katalysatorer samt udvidelse af forsknings- og udviklingsaktiviteten i Frederikssund Haldor Topsoe /VS 39,5 Globallân offentlige infrastrukturer KommuneKredit Finansieringsinstituttet for Industri og Handvaerk (FIH) Ydelse af mezzaninkapital til mindre og mellemstore virksomheder i vaekstfasen med henblik pä styrkelse af deres egenkapital FIH 8,7 20,1 6,6 Produktion af katalysatorer hos Haldor Topsae AIS Indgâede lâneaftaler: mio Individuelle lân: mio Globallân: mio Tyskiand De Individuelle lân, der stilledes til râdighed i hele landet, var fordeit pa energi (187 mio), transport (420 mio), telekommunikation (523 mio), vand- og affaldsforvaltning (331 mio) samt byforbedring (608 mio). Lanene i Industrien belob sig til 156 mio - herunder til aniaeg af en industripark - medens Servicesektoren tegnede sig for 57 mio. Uddannelses- og sundhedssektoren modtog 412 mio. De Individuelle lân i de ostlige delstater repraesenterede 48%. Heriblandt kan naevnes et projekt for byfornyelse i Berlin, der omfatter modernisering af naturgasnettet, omiaegning af Potsdamer Platz og omrâdet Adlershof, udvidelse og forbedring af messehallerne samt renovering af hospitaisbygninger. Finansieringsbidragene til telefon- og mobiltelefonnet (623 mio) kom bâde de ostlige delstater og resten af landet til gode. Indgâede lâneaftaler I : Individuelle lân Rorledning fra Dornumersiel (Nordsokysten) til Salzwedel for fremforing af norsk gas Netra GmbH Norddeutsche Erdgas Transversale 131,4 BT Modernisering af mellemspaendingsnettet i Leipzigomràdet Westsächsische Energie AG (WESAG) 25,6 «T Modernisering og udvidelse af naturgasnettet Gasag Berliner Gaswerke AG 22,7 BT Udvidelse og modernisering af fjernvarmenettet i Leipzig Stadtwerke Leipzig GmbH 7,6 BT Renovering af 26 jernbanestationer Deutsche Bahn AG Afsnit af motorvejsringen omkring Farchant (Oberbayern) Staten Tredje terminal, banegàrd for hajhastighedstog og parkeringsanlaeg i lufthavnen Köln-Bonn (Nordrhein-Westfalen) Flughafen Köln/Bonn GmbH Udvidelse af lufthavnen Hannover- Langenhagen (Niedersachsen) Flughafen Hannover-Langenhagen GmbH Udvidelse af en Containerterminal 229,3 I 73,6 60, Β HIB INFORMATION I-I999 Side II

12 Nyt. integreret tele- og mobiltelenet VIAG Interkom GmbH Aniaeg for kloakering og spildevandsbehandling i - Mannheim Stadt Mannheim - Berlin Berliner Wasserbetriebe_ - Hamburg Hamburger Stadtentwässerung _ - Nordrhein-Westfalen Ruhrverband Wupperverband - Wansdorf (Brandenburg) Klärwerk Wansdorf GmbH - Saarland Entsorgungsverband Saar EVS - Senftenberg (Brandenburg) Wasserverband Lausitz - Köln (Nordrhein-Westfalen) Zweckverband Südlicher Randkanal _ - Herford (Nordrhein-Westfalen) Herforder Abwasser GmbH Affaldsforbraendingsanlaeg i. 622,9 B 63,1 -I- 51,0 B-i- 51,0 + 25,5 B-l 15,7 -l 30.2 BH- 18,9 B-l 10,1 B-l 10,1 + 5,0 -l Industripark i Saarlouis Saarland Bau und Boden Projekt GmbH 25,5 Istandsaettelse af et nedlukket industrianlaeg og ombygning til kunst- og medieteknologicenter Stadt Karlsruhe 15,3 Forsknings- og udviklingscenter i Sindelfingen naer Stuttgart og modernisering af lakererier i samlefabrikker i Sindelfingen og Bremen Mercedes-Benz AG Modernisering af dels aniaeg for Produktion af elektromekanisk udstyr, dels et staberi i tre fabrikker i Sachsen og Sachsen-Anhalt VEM Beteiligungen GmbH Fabrik for fremstilling af printplader til microprocessorer og udviklingscenter i Dresden (Sachsen) AMD Saxony Manufacturing GmbH Center for Produktion og transmission af radio- og tv-programmer i - Dresden (Sachsen) Mitteldeutscher Rundfunk MDR - Magdeburg (Sachsen-Anhalt) Mitteldeutscher Rundfunk MDR Modernisering og renovering af hospitaler i 47,9 B+* 51,0 32,0 30,6 28,0 - Kassel-Bettenhausen (Hessen) Müllheizkraftwerk Kassel GmbH _ 25.3 BT-l - Ostberlin Land Berlin 349,3 - Hamburg Müllverwertung Rugenbergei Damm GmbH Forbedring af bymiijoet i - Berlins centrum, pâ Potsdamer Platz Daimler-Benz AG 25,3 T-l 354,0 B-l - Mecklenburg-Vorpommern Land Mecklenburg-Vorpommern Udvidelse afen teknisk hojskole og opforelse af universitetsbiblioteker Freistaat Thüringen 33,4 28,9 Byforbedring Ι Berlins centrum - Stuttgart Landeshauptstadt Stuttgart. - omrâdet Adlershof i den sydostlige del af Berlin Berlin Adlershof Aufbaugesellsi laft mbh _ Udvidelse og modernisering af messehallerne i Berlin Land Berlin 10,1 -l 6,0 B-l 222,9 B Globallin Kreditanstalt für Wiederaufbau Commerzbank AG Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Deutsche Bank AG Südwestdeutsche Landesbank Girozentrale _ Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg- Girozentrale Westdeutsche Landesbank Girozentrale Bayerische Landesbank Girozentrale 1KB Deutsche Industriebank Investitionsbank des Landes Brandenburg Landesbank Berlin Girozentrale Norddeutsche Landesbank Girozentrale Bayerische Hypo und Vereinsbank AG Landesbank Schleswig-Holstein Girozentrale^ Landesbank Sachsen Girozentrale Landesbank Saar Girozentrale Hamburgische Landesbank Girozentrale_ 394,9 330,6 245,6 153,5 108,3 107,1 100,8 74,7 50,6 50,4 50,2 49,5 25,3 25,3 15,8 10,1 507,7 Finansieringsbidrag via udlänsvinduet for mindre og mellemstore virksomheder eller Amsterdamhandlingsprogrammet Allied Capital Germany Fund Innovationsfonds Hessen GmbH 51,0 20,4 Side EIB INFORMATION I-I999

Amsterdamhandlingsprogrammets f0rste âr kan EIB nu g0re forel0big status over dette initiativ. POSITIV START PÂ DE NYE OMRÂDER UDDANNELSE OG SUNDHED

Amsterdamhandlingsprogrammets f0rste âr kan EIB nu g0re forel0big status over dette initiativ. POSITIV START PÂ DE NYE OMRÂDER UDDANNELSE OG SUNDHED DEN E U R O P Ä I S K E I N V E S T E R I N G S B A N K DEN EUROPftlSKE INVESTERINGSBANK EUROPÄISCHE INVESTITIONSBANK ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ EUROPEAN INVESTMENT BANK ^^^Us NFORMATION BANCO EUROPEO

Læs mere

Nøgletal. (I millioner euroer) 2000 1999. Indgåede aftaler 36 033 31 800. I Unionen 30 644 27 765

Nøgletal. (I millioner euroer) 2000 1999. Indgåede aftaler 36 033 31 800. I Unionen 30 644 27 765 EIB-Gruppen i 2000 Nøgletal (I millioner euroer) 2000 1999 Indgåede aftaler 36 033 31 800 I Unionen 30 644 27 765 Ansøgerlandene 2 948 2 373 (heraf bistanden inden tiltrædelsen) (1 618) (1 467) Partnerlandene

Læs mere

1999 Årsberetning. Den Europæiske Investeringsbank

1999 Årsberetning. Den Europæiske Investeringsbank 1999 Årsberetning Den Europæiske Investeringsbank Nøgletal I millioner euroer 1999 1998 Indgåede låneaftaler 31 800 29 526 I Unionen 27 765 25 116 Uden for Unionen 4 035 4 410 Ansøgerlandene 2 373 2 375

Læs mere

Aktivitetsberetning. Årsberetning 2006. Del 1. D e n E u r o p æ i s k e I n v e s t e r i n g s b a n k - G r u p p e

Aktivitetsberetning. Årsberetning 2006. Del 1. D e n E u r o p æ i s k e I n v e s t e r i n g s b a n k - G r u p p e Årsberetning 2006 Del 1 Aktivitetsberetning EIB-Gruppens årsberetning 2006 består af tre separate dele: Ativitetsberetningen, der præsenterer EIB-Gruppens aktivitet i det forløbne år og udsigterne for

Læs mere

Årsberetning 2004. Del I. Aktivitetsberetning. D e n E u r o p æ i s k e I n v e s t e r i n g s b a n k - G r u p p e

Årsberetning 2004. Del I. Aktivitetsberetning. D e n E u r o p æ i s k e I n v e s t e r i n g s b a n k - G r u p p e Årsberetning 2004 Del I Aktivitetsberetning D e n E u r o p æ i s k e I n v e s t e r i n g s b a n k - G r u p p e Årsberetning 2004 DelI Aktivitetsberetning EIB-Gruppens årsberetning 2004 består af tre

Læs mere

Aktivitetsberetning 2013

Aktivitetsberetning 2013 Aktivitetsberetning 2013 EU s bank en loyal innovator: Innovative projekter skaber nye arbejdspladser Innovative finansieringsløsninger Innovative partnerskaber giver maksimale resultater Indhold 2 EIB

Læs mere

Tale holdt af formanden for Banken Philippe Maystadt på styrelsesrådets årsmøde i Luxembourg den 4. juni 2002

Tale holdt af formanden for Banken Philippe Maystadt på styrelsesrådets årsmøde i Luxembourg den 4. juni 2002 Tale holdt af formanden for Banken Philippe Maystadt på styrelsesrådets årsmøde i Luxembourg den 4. juni 2002 Mine damer og herrer styrelsesrådsmedlemmer Velkommen til styrelsesrådet for Den Europæiske

Læs mere

2014 Aktivitetsberetning 2014

2014 Aktivitetsberetning 2014 2014 Aktivitetsberetning 2 Meddelelse fra formanden 4 Højdepunkter i 2014 Indhold 6 En fast reaktion på den økonomiske krise 12 18 Nye veje til intelligent vækst i Europa Støtte til små og mellemstore

Læs mere

Energiproblemer og energipolitik

Energiproblemer og energipolitik Energiproblemer og energipolitik Kommissionens bidrag til Det Europæiske Råds møde den 22. maj 2013 Energiproblemer og energipolitik Kommissionens bidrag til Det Europæiske Råds møde den 22. maj 2013 Forud

Læs mere

anorama intelligent specialisering inforegio Drivkraften bag den fremtidige økonomiske vækst i Europas regioner

anorama intelligent specialisering inforegio Drivkraften bag den fremtidige økonomiske vækst i Europas regioner anorama [Vinter 2012 Nr. 44] inforegio intelligent specialisering Drivkraften bag den fremtidige økonomiske vækst i Europas regioner Fremskridt i Polen: En aktuel succeshistorie fra EU evaluering af Samhørighedsfondens

Læs mere

fremtidens mobilitet og transport

fremtidens mobilitet og transport fremtidens mobilitet og transport Vision 2050 er vejen til vækst veje til vækst Danmark skal tilbage på vækstsporet. Der skal skabes fornyet vækst i den private sektor. Dansk erhvervslivs konkurrenceevne

Læs mere

Det kan konstateres at:

Det kan konstateres at: Sammenfatning og synspunkter Det kan konstateres at: Danmark er meget afhængig af udenrigshandel. Den internationale samhandel forventes at stige og dermed også de internationale godsstrømme. Det europæiske

Læs mere

AKTIONSGRUPPER TIL FREMME AF UNGDOMSBESKÆFTIGELSEN OPDATERING I FORBINDELSE MED DET EUROPÆISKE RÅDS FORÅRSMØDE

AKTIONSGRUPPER TIL FREMME AF UNGDOMSBESKÆFTIGELSEN OPDATERING I FORBINDELSE MED DET EUROPÆISKE RÅDS FORÅRSMØDE Det Europæiske Råd 14-15/3-13 Bilag 10 Offentligt AKT AF U OPD EUR 14.- AKTIONSGRUPPER TIL FREMME AF UNGDOMSBESKÆFTIGELSEN OPDATERING I FORBINDELSE MED DET EUROPÆISKE RÅDS FORÅRSMØDE DEN 14.-15. MARTS

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM DEN EUROPÆISKE UNIONS LÅNTAGNINGS- OG LÅNGIVNINGSAKTIVITETER I 2014

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM DEN EUROPÆISKE UNIONS LÅNTAGNINGS- OG LÅNGIVNINGSAKTIVITETER I 2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2015 COM(2015) 327 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM DEN EUROPÆISKE UNIONS LÅNTAGNINGS- OG LÅNGIVNINGSAKTIVITETER I 2014 DA DA Indholdsfortegnelse

Læs mere

INSPIRERENDE FINANSIERINGSORDNINGER Stof til eftertanke for Borgmesterpagtens underskrivere. www.eumayors.eu 1

INSPIRERENDE FINANSIERINGSORDNINGER Stof til eftertanke for Borgmesterpagtens underskrivere. www.eumayors.eu 1 INSPIRERENDE FINANSIERINGSORDNINGER Stof til eftertanke for Borgmesterpagtens underskrivere www.eumayors.eu 1 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E GÅ IKKE GLIP AF EN FINANSIERINGSMULIGHED 1. LOKALE MYNDIGHEDERS

Læs mere

inforegio Samhørighedsfonden Panorama Styrkelse af den europæiske solidaritet Nr. 14 September 2004

inforegio Samhørighedsfonden Panorama Styrkelse af den europæiske solidaritet Nr. 14 September 2004 da inforegio Panorama Nr. 14 September 2004 Samhørighedsfonden Indhold Samhørighedsfonden Samhørighedsfonden i udvikling 3 Samhørighedsfondens tilhørighedsforhold til strukturfondene er snarere som en

Læs mere

BULLETIN. den nordiske investeringsbank december 2004. Tema: Østersøregionen

BULLETIN. den nordiske investeringsbank december 2004. Tema: Østersøregionen BULLETIN den nordiske investeringsbank december 2004 Tema: Østersøregionen Den administrerende direktør har ordet Finansiel integration i Østersøregionen Ari Magg De senere års udvikling inden for finanssektoren

Læs mere

EUROPEAN TRAINING FOUNDATION: ÅRSBERETNING

EUROPEAN TRAINING FOUNDATION: ÅRSBERETNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 8.1.2002 KOM(2001) 810 endelig EUROPEAN TRAINING FOUNDATION: ÅRSBERETNING 2000 (forelagt af Kommissionen) Indholdsfortegnelse 1. Generelt...4

Læs mere

Europa- Kommissionen. Én valuta til ét Europa. siden 1957

Europa- Kommissionen. Én valuta til ét Europa. siden 1957 Europa- Kommissionen Én valuta til ét Europa siden 1957 Én valuta til ét Europa Én valuta til ét Europa INDHOLDSFORTEGNELSE: Hvad er Den Økonomiske og Monetære Union?... 1 Vejen til Den Økonomiske og Monetære

Læs mere

På side 67 fremgår fordeling af årets resultat samt foreslået udbytte.

På side 67 fremgår fordeling af årets resultat samt foreslået udbytte. Koncernårsrapport 2009 Københavns Lufthavn er en vigtig europæisk destination og et nordeuropæisk trafikknudepunkt. Københavns Lufthavn spiller en vigtig rolle i udviklingen af Danmark inden for erhvervsliv

Læs mere

FORENET I MANGFOLDIGHED EUROPA27 AF YLVA NILSSON EUROPA-PARLAMENTET

FORENET I MANGFOLDIGHED EUROPA27 AF YLVA NILSSON EUROPA-PARLAMENTET FORENET I MANGFOLDIGHED EUROPA27 AF YLVA NILSSON EUROPA-PARLAMENTET Luxembourg: Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer, 2010 ISBN 978-92-823-3212-2 De Europæiske Fællesskaber,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN. 13. årsberetning om strukturfondene (2001)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN. 13. årsberetning om strukturfondene (2001) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.10.2002 KOM(2002) 591 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN 13. årsberetning om strukturfondene (2001) INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ... 4 KAPITEL

Læs mere

Den Økonomiske og Monetære. Union og euroen. For stabilitet, vækst og velstand på tværs af Europa INDBLIK I EU-POLITIK

Den Økonomiske og Monetære. Union og euroen. For stabilitet, vækst og velstand på tværs af Europa INDBLIK I EU-POLITIK INDBLIK I EU-POLITIK Den Økonomiske og Monetære For stabilitet, vækst og velstand på tværs af Europa Union og euroen En velfungerende økonomisk og monetær union og en stærk stabil euro er fundamentet for

Læs mere

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Som EU s bank stiller vi finansiering og ekspertise til rådighed til sunde og bæredygtige investeringsprojekter i EU og den øvrige verden. Vi er ejet af EU s

Læs mere

/ Forord / Profil / Finansielt resume / Hoved- og nøgletal / Finansielle resultatindikatorer / Skat / / Ruteudvikling / Regulering og takster /

/ Forord / Profil / Finansielt resume / Hoved- og nøgletal / Finansielle resultatindikatorer / Skat / / Ruteudvikling / Regulering og takster / CPH og Samfundet 2011 Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK-2770 Kastrup Danmark Telefon: 32 31 32 31 Fax: 32 31 31 32 E-mail: cphweb@cph.dk Web: www.cph.dk CVR-nr.: 14 70 72 04 Stiftet: 19.

Læs mere

I.1 Økonomisk samhørighed

I.1 Økonomisk samhørighed Et overblik over den europæiske økonomi EU s økonomi er i dag i udtalt grad domineret af serviceerhverv, som nu står for 67% af produktionen og 66% af beskæftigelsen, hvor begge forhold er steget 5 procent

Læs mere

/ Forord / Profil / CSR-strategi / Finansielt resume / Hoved- og nøgletal / Finansielle resultatindikatorer / Skat / / Ruteudvikling / Regulering og

/ Forord / Profil / CSR-strategi / Finansielt resume / Hoved- og nøgletal / Finansielle resultatindikatorer / Skat / / Ruteudvikling / Regulering og / Ruteudvikling / Regulering og takster / Kapacitetsudvidelse / CPHs interessenter / Rejseoplevelsen / CPH og Samfundet 2012 / Ruteudvikling / Regulering og takster / Kapacitetsudvidelse / CPHs interessenter

Læs mere

12 lektioner. af Pascal Fontaine. Den Europæiske Union

12 lektioner. af Pascal Fontaine. Den Europæiske Union Europa i 12 lektioner af Pascal Fontaine Den Europæiske Union Denne brochure og andre korte og klare oplysninger om EU findes online på ec.europa.eu/publications Europa-Kommissionen Generaldirektoratet

Læs mere

IMF S UDLÅN TIL PROGRAMLANDE OG DANMARKS TILSAGN TIL IMF

IMF S UDLÅN TIL PROGRAMLANDE OG DANMARKS TILSAGN TIL IMF IMF S UDLÅN TIL PROGRAMLANDE OG DANMARKS TILSAGN TIL IMF Thomas Pihl Gade, Sune Malthe-Thagaard og Louise Funch Sørensen, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING Den Internationale Valutafond, IMF,

Læs mere

NordDanmarks EU-Kontor Årsberetning 2012

NordDanmarks EU-Kontor Årsberetning 2012 NordDanmarks EU-Kontor Årsberetning 2012 Vejen til nye markeder for nordjyske virksomheder Så nordjyske at vi er til at snakke med - så internationale at det ikke bliver ved snakken www.eu-norddanmark.dk

Læs mere