Referat fra Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin s generalforsamling i Karrebæksminde 26/

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin s generalforsamling i Karrebæksminde 26/10-2001"

Transkript

1 Referat fra Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin s generalforsamling i Karrebæksminde 26/ Valg af dirigent Carsten Hædersdal blev valgt som dirigent, men var lidt forsinket, hvorfor Bente Sonne ledede generalforsamlingen gennem det andet punkt, som var formandens beretning. Dirigenten konstaterede efterfølgende at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 2. Formandens beretning og kommentarer til denne Bente Sonne lagde ud med at konstatere at formandens udsendte beretning (kan også læses på allerede i første linie indeholdt en fejl, der skal stå Selskabet har nu omtrent 450 medlemmer, hvilket er en pæn fremgang fra sidste år. Videnskabelige møder Selskabet planlægger at afholde 3 møder om foråret og 1-2 om efteråret udover årsmødet. Foranlediget af et dårligt fremmøde har der været udsendt en medlemsenquete med ringe svarprocent. De der svarede ønskede flere videnskabelige møder ønsker dem liggende enten på Sjælland eller spredt geografisk. Næste år bliver der bl.a. generalforsamling og årsmøde i Rebild oktober og november 2002 er der planlagt et møde om børneundersøgelser. Se selskabets hjemmeside vedr. komplet kursusoversigt. Speciallæge-uddannelsen Som det fremgår af formandens beretning og delegat rapporten fra Dansk Medicinsk Selskab skal de enkelte selskaber i skikkelse af den ansvarlige hovedkursusleder nu selv skal til at økonomisk administrere de teoretiske kurser i forbindelse med speciallægeuddannelsen. Efter et tilsyneladende fælles fodslag hos selskaberne om ikke at indsende budgetter til Sundhedsstyrelsen har flere selskaber alligevel gjort dette, hvorfor vi nu også har indsendt budgetansøgning, dog uden at angive navnet på den budgetansvarlige. Rekruttering til Specialet Vi har rekrutteringsproblemer for alle faggrupper til specialet. For lægernes vedkommende er det nødvendigt at sætte tidligt ind; valg af speciale sker oftest sidst i lægeuddannelsen eller under turnus. DUT-midler (Det Udvidede Totalbalance princip) Vi har fået bevilliget 10 mill. kr. i år til implementering af den nye strålebekendtgørelse. Midlerne er kommet ud til amterne og H:S. Lokalt skal man sikre sig at pengene går til det planlagte formål. Hospitalsfysikere Der er ikke tilstrækkeligt med fysikere. Dansk Selskab for Medicinsk Fysik har et uddannelsesprogram for uddannelse til hospitalsfysiker, der tager 3 år og koster anslået kr. DRG-takster (Diagnose Relaterede Grupper) omhandler afregninger for undersøgelser udført på patienter fra et andet amt. Taksterne står på selskabets hjemmeside. Selskabet har 8 koder. Tilsendte supplerende koder fra SST var ikke relevante for vores speciale. Af formandens beretning fremgår det, at det nye DRG-takstsystem 2002 er netop udkommet (se Der er et nyt dansk casemix-system, som består for det første af DkDRGsystemet (Dansk Diagnose Relateret Gruppering) for stationære somatiske basispatienter og for det andet

2 af DAGS-systemet (Dansk Ambulant Grupperingssystem) for somatiske ambulante basispatienter. Ifølge dette sidste system har vores speciale fået følgende proceduregrupper og takster: PG13A Alm. klinisk fysiologisk/nuklearmedicinsk undersøgelse 1033 kr. PG13B Udv. klinisk fysiologisk/nuklearmedicinsk undersøgelse 4160 kr. Hertil kan lægges særydelsen SYD03 Medicin for mere end 600 kr. pr. dag kostpris Måske kan der herudover tillægges prisen for et almindeligt ambulant besøg kr.1339 for patienter henvist fra ambulatorier/afdelinger, men Sundhedsministeriet har ikke kunnet give et klart svar herpå. Det eneste der er sikkert, er at patienter henvist fra praksissektoren inkl. speciallægepraksis ikke kan udløse taksten for ambulant besøg. Indtil videre er det ikke specificeret, hvilke undersøgelseskoder de to proceduregrupper PG13A/B dækker over, men en sådan liste skulle fremkomme senere. Klassifikation af undersøgelser Sundhedsstyrelsen arbejder på klassifikation af klinisk fysiologiske nuklearmedicinske undersøgelser. Listerne med koder er nu til gennemsyn og orientering rundt på de forskellige afdelinger og er på vej retur til selskabet og herefter til SST. MTV-rapport om PET Ifølge denne rapport stiger behovet for PET-undersøgelser til om året i år Et undersøgelsesantal langt større end den nuværende kapacitet, inkluderende både PET og gammakamera PET. National kræftstyregruppe Vi har forgæves forsøg at komme ind i SST s gruppe, der udarbejder en national kræftplan. Fremtid I lyset af den tragiske flyulykke i Milano s lufthavn var det måske en overvejelse værd at tænke over om DSKFNM medlemmer fx på vej til samme EANM konges bør flyve i samme flyver. Udviklingen efter 11. september gør også, at alle afdelinger bør overveje om der er styr på beredskabsplanen. EANM har besluttet sig for at de årlige kongresser fremover skal ligge på 2-3 faste kongressteder i Europa. Vi vil prøve om København kunne blive en af disse byer. Jørn Theil Nielsen var usikker på beregninger af DRG taksterne og mente at de 1033 kr. for et almindeligt ambulant besøg var mindre end standard ambulant takst og at dermed var et problem. Lars Friberg svarede, at DRG taksterne fra år 2002 består af dels en ambulant besøgstakst (1033 kr.) som kan opkræves af alle plus en proceduretakst. Dette har vi dog endnu ikke på skrift. En henvisning fra en praktiserende læge fra et naboamt udløser ingen DRG-takst. Jesper Mehlsen mente at det problem blev løst med en kaution. Jesper Mehlsen mente, at det nye system giver en indtægtsstigning. Må man afvise henvisninger af patienter fra andre amter? Lars Friberg: ja. Carsten Hædersdal: nej. Jørn Theil Nielsen mente, at det må amterne selv finde ud. Det er ikke et problem i et 3 amts samarbejde. Michael Rehling mente, at taksterne var meget lave, og at dette ikke var befordrende for at lave flere undersøgelser, men i stedet for at ekspedere ptt. videre til naboafdelinger. Lars Friberg kommenterede og at undersøgelses-klassifikationssystemet forventes færdigt i slutningen af november, hvor vi får koder for alle undersøgelser, og herefter kan vi forhandle flere DRG koder og få et differentieret prissystem. Bente

3 Sonne mente, vi skal kæmpe for at kunne få de ambulante takster lagt oveni. Jesper Mehlsen mente, vi kan beslutte os for ikke at tage ptt. fra andre afdelinger. Herved stiger ventelisten og venteafviklingslisten går herved i gang og dermed har vi fået fokus på vores problemsstilling. Michael Rehling spurgte om de kr. til uddannelse af fysikere indbefattede løn til vejledere. Det vides ikke. Han anførte videre, at et tættere samarbejde med fysikere end hidtil bliver nødvendigt. Jesper Mehlsen spurgte om fysikerne skulle være så meget på kursus, at det blev et problem for dem at passe deres arbejde? Bente Sonne replicerede, at det mente hun ikke var noget problem og Theis Bacher erklærede sig enig heri. Jan Abrahamsen mente, at man kunne få dispensation af amtet for reglen om fysikere. Viborg Amt har bevilliget kr. som er brugt til ansættelse af en bioanalytiker. Jesper Mehlsen svarede, at det må amtet ikke. Jan Abrahamsen anførte, at SIS kan dispensere både for venteareal og fysikere. Niels Wiinberg fortalte, at der skal være et nyt møde 12/2-2002, hvor SIS deltager. Jørn Theil Nielsen sagde, at dispensationerne var tidsbegrænsede under forudsætning af, at der forelå planer for hvorledes Strålebekendtgørelsen skulle implementeres. Michael Rehling gav ros til bestyrelsen for dens arbejde. Det meste af bestyrelsens tid går med at forholde sig til udspil fra SST. Formandens beretning blev herefter godkendt. 3. Beretning fra Kursuslederne Hovedkursusleder Lars Friberg supplerede den skriftlige beretning med at oplyse inspektorordningen er lige på trapperne og Lars Thorbjørn Jensen orienterede om planlagte besøg i Odense og Hvidovre. Under dette besøg vil alle uddannelsessøgende læger, bioanalytikere og sygeplejersker bliver udspurgt om uddannelsesmæssige forhold. Sygehusledelsen forventes også at deltage i besøget. Lars Friberg fortalte om Fremtidens Speciallæge år en målbeskrivelse for uddannelse til speciallæge, som er undervejs og tegner til at blive en større sag, da alene vejledningen fylder 90 sider. Målbeskrivelser og logbøger skal i 1. udkast være SST i hænde Lars Friberg og Ingelis Kanstrup er kontaktpersoner. For alle læger skal der beskrives 7 roller i slutkompetencen, vigtigst er medicinsk ekspert. Nogle ekspertroller vil være fælles for alle specialer og kan beskrives generelt. De tidligere anvendte afkrydsningsskemaer skal ikke længere anvendes. Lars Friberg har rundsendt et skema til alle afdelinger om hvilke og hvor mange undersøgelser, der foretages på den enkelte afdeling. Vedr. problematikken omkring A-kurser og deres budgetter har Lars Friberg indsendt et budget på kr. for 4 kurser til næste år. (se i øvrigt formandens beretning). Rekruttering: Der er 4 uddannelsesstillinger til besættelse, 2 i øst og 2 i vest. Ansøgningerne behandles d. 27/11 og herefter besættes stillingerne. Bo Zehran spurgte hvorfor det fælles fodslag ml. speciale selskaberne glippede? 2/3 af selskaberne havde trods DMS s henstilling om det modsatte indsendt budgetforslag, og derfor fulgte vi trop. Der er ikke nogen forklaring på, hvorfor det gik sådan. Liselotte Højgaard fortalte, at målbeskrivelsen forventedes færdig i år Der åbner en hjemmeside på DADL vedr. dette.

4 Efteruddannelsesudvalget ved Jan Abrahamsen fortalte, at kurser for bioanalytikere kører rigtigt godt, hvorimod der er problemer med tilslutningen til CME-kurserne (Continuous Medical Education) for speciallæger. CME- og efteruddannelsesudvalget er blevet sammenlagt. For bioanalytikere er der planlagt nyt distalt trykmålingskursus på Frederiksberg Hospital samt kursus i cellemærkning i Ålborg, begge i november. Der afholdes CME kursus om hjernen nov på Bispebjerg Hospital og et kursus i gastro-hepatologi Hvidovre Hospital nov Jan Abrahamsen har haft et spørgeskema ude vedr. efteruddannelse og CME registrering med en dårlig svarprocent, især for jyder. Kommende CME kurser kommer sandsynligvis til at handle om PET og onkologi. Michael Rehling mente ikke, vi kan bruge registreringen af points til noget. Jesper Mehlsen foreslog Internettet til registrering af enkelte lægers CME points, og at der skulle være muligheder for sanktioner fra SST hvis man ikke samlede nok points sammen. Lars Friberg anførte, at man måske kunne bruge en CME points mangel til at få sygehuset til betale for efteruddannelse. Jens Brøchner-Mortensen spurgte, om der blev registreret CME-points i Napoli, og det gjorde der. Carsten Hædersdal anførte, at vi ikke fik penge nok til vores kurser og at Ny løn skulle udløse et tillæg, når man går på kursus og holder sin uddannelse ved lige. Michael Rehling kunne ikke lide det synspunkt og mente, der generelt var en vilje til efteruddannelse i Danmark. Liselotte Højgaard mente, at det gav en positiv signalværdi at gå på kursus. Lars Friberg anførte, at det var ligeså relevant med registrering for bioanalytikere og sygeplejersker som for læger. Jens Brøchner-Mortensen berettede om Nordjyllands Amt, hvor hver overlæge har sin egen konto sv. til 10 rejser i DK. De kr. skulle bruges til efteruddannelse. I skærende kontrast hertil kunne Jesper Mehlsen berette om kr. til deling mellem 66 læger på Frederiksberg Hospital. 4. Beretning fra kontaktperson vedr. lægelovens 14. Jens H. Henriksen var ikke tilstede og der var intet at tilføje til udsendte beretning. 5. Beretning fra specialistnævnets tilforordnede Jens H. Henriksen var ikke tilstede og der var intet at tilføje til udsendte beretning. 6. Referat af virksomheden i : 1. Dansk Medicinsk Selskab Bente Sonne havde intet at tilføje til den udsendte beretning. 2. European Association of Nuclear Medicine: Bente Sonne fortalte at Referred Guidelines for Imaging netop er udkommet på dansk og kan erhverves for 16 EURO. Carsten Hædersdal mente, at vi generelt mangler retningslinier for henvisninger til vores undersøgelser. 3. Union Européenne des Médecin Spécialistes (UEMS): Jan Abrahamsen fortalte om den Europæiske skole for nuklearmedicin i Paris. I flg. Jan Abrahamsen er Danmark i nuklearmedicinsk sammenhæng et uland og kan derfor få tilskud til udenlandske foredragsholdere og vi bør overveje, om vi vil have disse foredragsholdere til gratis at komme og undervise. Liselotte Højgaard undrede sig over på hvilken baggrund vi blev kaldt et uland. Hun syntes, det var alvorligt, og bad Jan Abrahamsen finde ud af hvorfor.

5 4. Nordisk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin Michael Rehling berettede om den uoverensstemmelse der er mellem de danske og de nordiske love m.h.p. antallet af repræsentanter og valgperioden. Det bør bringes i orden i de danske love, således at vi fremover har to delegater. Michael Rehling fortalte om den skandinaviske kongres i Århus i april, som gik godt også økonomisk med et pænt overskud. 5. World Federation of Nuclear Medicine and Biology Jørn Theil Nielsen fortalte, at der intet nyt var siden Paris Der holdes møde hvert 2. år og kongres hvert 4 år. 6. Commision on Clinical Physiology Jens H. Henriksen var ikke tilstede og der var intet at tilføje til udsendte beretning. 7. Danish Breast Cancer Cooperative Group Bent Kristensen havde intet at tilføje til den udsendte beretning. 8. Lægemiddelstyrelsens kontaktgruppe vedr. radioaktive lægemidler Niels Wiinberg havde intet at tilføje til den udsendte beretning. 9. Vurderings- og ansættelsesudvalget Jens Marving var ikke tilstede. 10. PET-udvalget Liselotte Højgaard fortalte om forsyningssituationen af FDG i Danmark. Rigshospitalet har fået godkendt planlagt laboratorieombygning og kan øge kapaciteten til 6000 doser/år efter påske Århus kan også øge kapaciteten. 7. Forelæggelse af de reviderede regnskaber for Selskabet og efteruddannelsesudvalget Susanne Rasmussen fremlagde det omdelte regnskab. Ingen specielle økonomiske problemer. Foreningens dyreste post er afholdelse af årsmødet. Der har været meget sparet ved firmasponsoreringen af medlemsudsendelsen. Et enkelt medlem har klaget over at der kun stod firmanavn på kuverten og ikke DSKFNM. Af tekniske årsager hos DADL der fabrikerer labels kan DSKFNM ikke fremgå af etiketten. Måske bliver løsningen et dobbelt sæt labels. På baggrund af den rimeligt gode økonomi, mente kassereren ikke det var nødvendigt at ændre kontingentets størrelse. Regnskabet for selskabet blev herefter godkendt. Jan Abrahamsen fremlagde herefter regnskabet for efteruddannelsesudvalget. CME kurserne er dyre. Der var et underskud på ca kr. på nyrekursus og sandsynligvis i samme størrelsesorden for endokrinologikurset. De store underskud skyldes alt for få deltagere (ca. 10 betalere) på begge kurser. Regnskabet for efteruddannelsesudvalget blev herefter godkendt. 8. Fastlæggelse af kontingenter for det følgende år Kontingentet forblev uforandret. 9. Valg af formand Bente Sonne var på valg og blev genvalgt uden modkandidater.

6 10. Valg af bestyrelsesmedlemmer Jesper Mehlsen var på valg og ønskede ikke genvalg. Lars Friberg modtog valg uden modkandidater. Lars Jelstrup Petersen var udtrådt af bestyrelsen og selskabet. Som yngre læge repræsentant blev Peter Oturai valgt i stedet for uden modkandidater. Theis Bacher var på valg og blev genvalgt uden modkandidater. Inge Overby Jensen valg på valg og kunne ikke genvælges. Annegrete Veje, Odense, blev valgt uden modkandidater. 11. Valg af suppleanter Speciallæge: Jann Mortensen blev valgt. Yngre læge: Ulrik Andersen blev valgt. Fysiker/Ingeniør: Harald Lønborg-Jensen blev valgt. Biokemiker/farmaceut: Bente Gothardsen blev valgt. Bioanalytiker/sygeplejerske/farmakon: Ida Robsøe blev valgt. 12. Valg af revisorer Carsten Hædersdal og Niels Vinberg var begge på valg og blev genvalgt. 13. Valg af delegat til EANM Bente Sonne var på valg og kunne ikke vælges. Søren Møller blev valgt uden modkandidater. 14. Valg af bestyrelsesmedlem og suppleant til Nordisk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin Michael Rehling og Andreas Kjær blev valgt 15. Yngre Nuklearmediciners Klub Peter Oturai var ved et møde tidligere på dagen blevet valgt til formand for YNK. Peter Oturai havde ellers intet til beretningen. 16. Fremtidige lovændringer Bente Sonne fortalte at 9 i vores love der omhandler de tilforordnede speciallæger i henhold til lægelovens 4, stk. 2 ikke længere er i overensstemmelse med virkeligheden, men at en lovrevision afventer at det nationale råd for lægers videreuddannelse finder sin endelige plads. I forhold til 2 som omhandler selskabets formål er vi i forhold til andre selskaber meget specifikke, når det gælder planlæggelsen af speciallægeuddannelsen, og det kan måske blive et problem i forhold lægers videreuddannelse at være så specifikke i samspillet med Sundhedsstyrelsen, måske skal paragraffen gøres mere almen. Som tidl. omtalt er der desuden i 8 ikke overensstemmelse med det nordiske selskabs love. 17. Relationer til medicinalindustrien Bente Sonne fortalte, at Dansk Medicinsk Selskab (DMS) har lavet et udkast om de lægevidenskabelige selskabers relationer til lægemiddelindustrien. Firmamedlemmer skal være uden indflydelse på generalforsamlingen. Industrien må heller ikke have indflydelse på udsendt materiales indhold til selskabets medlemmer, fx medlemsnyt, dagordener og mødereferater, eller på videnskabelige møders indhold. Det bør altid fremgå tydeligt, hvordan evt. støtte fra firmaer er anvendt. Vores medlemsudendelser er p.t. sponsorerede, men firmaet har ingen indflydelse på indholdet i det udsendte materiale. Der kan evt. være vedlagt egentlig reklame, men denne vil tydeligt fremstå som sådan. Årsmøderne, inkl. dette har modtaget sponsormidler. Det ser ikke ud som vores modtagne støtte er

7 problematisk set i lyset af DMS s udkast. Michael Rehling fremførte, at det bør stå på kuverten af det er fra DSKFNM, ellers er der for stor risiko for A-arkivering. 18. Eventuelt Jesper Mehlsen tilbød Powerpoints præsentationer til brug for undervisning og foreslog andre også at sende gode billeder til Peter Oturai (vores web-master) billeder som kunne hentes og gøre det nemmere at være underviser. Niels Wiinberg fortalte at Det Sundhedsfaglige Råd i H:S s håndbog var færdig. Den kan findes på rådets hjemmeside, se link via selskabets hjemmeside. Der er planlagt møde om kvalitetshåndbogen 14 november på Rigshospitalet. Jørn Theil Nielsen orienterede om muligheden for besøg på den klinisk fysiologiske afdeling i Næstved umiddelbart efter årsmødets afslutning. Bente Sonne takkede dirigenten og herefter var generalforsamlingen afsluttet. Venlig hilsen Susanne Rasmussen, sekr. og kasserer DSKFNM