Tillægs-ansøgning til ACCESS-projektet - Koordineret akut indsats for seniorer i Sønderjylland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillægs-ansøgning til ACCESS-projektet - Koordineret akut indsats for seniorer i Sønderjylland"

Transkript

1 Tillægs-ansøgning til ACCESS-projektet - Koordineret akut indsats for seniorer i Sønderjylland Styrkelse af samarbejde mellem regioner, kommuner og almen praksis vedrørende subakutte/akutte tilbud- Udarbejdet af: Christian Backer Mogensen Version 2.0, maj 2014

2 Resume ACCESS projektet er udfordret af dels færre patienter til inklusion i projektet end forventet, dels af at én af de 4 kommuner, Aabenraa, som følge heraf har en uudnyttet kapacitet på deres rehabiliteringscenter. De mange udfordringer har også betydet et større tidsforbrug end forventet for projektlederne og for de sundhedsfaglige deltagere. Samtidig har den ledige kapacitet i Aabenraa givet mulighed for at kunne udnyttes til et tillægsprojekt, som vil komplementere ACCESS projektets resultater, nemlig at tilbyde ACCESS projektet til de patienter, som opfylder ACCESS kriterierne ved ankomsten til sygehuset. Dette kan ske indenfor den logistik og infrastruktur, som allerede er opbygget og fungerer, med de samme outcomes som ACCESS projektet og uden at øge budgettet. Tillægsansøgningen indeholder derfor en forespørgsel til Sundhedsstyrelsen om: At reducere antallet af inkluderede patienter fra 888 patienter til 328 patienter ved at reducere randomisering på både +/- sygehus og +/- ekstra tiltag (IT i hjemmet) til alene at randomisere på +/- sygehus. At de ekstra tiltag (IT i hjemmet) evalueres via alternative kvantitative og kvalitative metoder, som der er lagt plan for. At der etableres et tillægsprojekt, som undersøger effekten af et ACCESS tilbud til patienter, der er ankommet på sygehuset til en akut indlæggelse. At tilpasse budgettet svarende til de udfordringer, der har været, således at den oprindelige budgetramme fastholdes. At forlænge det samlede projekt, således at afrapportering udskydes fra til for derved at sikre, at der inkluderes et tilstrækkeligt antal patienter. Baggrund ACCESS projektet har været undervejs gennem mere end eet år, fra projektet fik bevilliget 5.5 mill. kr. fra Sundhedsstyrelsen. Efter et langt og frugtbart samarbejde mellem Sygehus Sønderjylland, de praktiserende læger og de fire sønderjyske kommuner blev der d. 4. november 2014 åbnet for inklusion af patienter i projektet. Der var en forventning om en vis træghed i opstartsfasen, indtil man kom op på det forventede antal inklusioner, hvorfor der blev udsendt nyhedsbreve ca. hver anden uge med remindere om projektet. Da der kom langt færre inklusioner end forventet frem til jul 2013 gennemførtes en række tiltag, som imidlertid ikke har ført til det forventede antal indlæggelser. Der er således pr. 1. maj 2014 blevet inkluderet 76 patienter imod et forventet antal på omkring patienter. Dataindsamlingen på disse 76 patienter er gennemført upåklageligt på dag 0 og 7 iht. protokollen. Styre- og projektgruppen har gennemført en række undersøgelser og møder med de praktiserende læger for at identificere årsager til den manglende inklusion. De praktiserende lægers uafklarede overenskomstsituation har været anført som en medvirkende årsag. En forholdsvis mild vinter har generelt betydet færre indlæggelser og højere almen sundhed i målgruppen. Og endelig må styregruppen erkende, at et så stort tværsektorielt nyskabende projekt indebærer en vis inerti i etableringsfasen. Nogle mere teknisk prægede årsager, som besværlig inklusion og suboptimalt inklusionsmateriale til de praktiserende læger, er korrigeret ved udarbejdelse af nyt materiale og etablering af hjemmeside (www.accessprojektet.dk). Samtlige lægepraksis har været besøgt af kommunale sygeplejersker for at gøre opmærksom på projektet, og der er afholdt i alt 7 orienterings- og undervisningsmøder med de praktiserende læger, ligesom ca. 300 kommunalt ansatte sygeplejersker har været på kursus i projektets faglige indhold. Optællinger af indlagte patienter, som kunne have egnet sig til projektet har i flere omgange vist, at der er tilstrækkeligt med patienter til at kunne opfylde antallet af inklusioner set fra sygehusets side. Fire kommuner har været involveret i projektet. Heraf har Tønder kommune, den mindste, 2

3 leveret 38,1%, Sønderborg 36,8%, Haderslev 21,1%, mens Aabenraa kun har leveret 3,9 % af de inkluderede patienter. At der i Aabenraa kommune leveres langt færre patienter kan forklares ved at det kommunale alternativ til indlæggelser blev åbnet samme dag, som ACCESS projekt begyndte at inkludere patienter, og dermed ikke var kendt af brugerne. Endvidere har alternativet til en indlæggelse på det lokale rehabiliteringscenter ikke været nær så oplagt et valg for borgerne i Aabenraa, da det ligger meget tæt på sygehuset og dermed ikke sparer borgeren for transporttid, eller kan holde borgeren i det vante lokale miljø, i modsætning til de kommunale tilbud i de øvrige kommuner. Imidlertid har Aabenraa kommune investeret betydelige summer i at etablere det kommunale tilbud både via byggeri og i beredskab, og har i de sidste fire måneder haft 3 ledige pladser stående ubenyttet. Aabenraa kommune har derfor set sig nødsaget til at anmode om et alternativ til det nuværende ACCESS projekt, hvis det skal kunne forsvare at have denne kapacitet stående, alternativt at trække sig ud af projektet og anvende den ledige kapacitet på en anden måde. Det er ACCESS styregruppens indstilling, at det vil være særdeles uhensigtsmæssigt og måske ødelæggende for hele ACCESS projektet, hvis Aabenraa kommune trækker sig ud af samarbejdet. De ovennævnte forhold leder frem til en revision af ACCESS projektet, hvor der skal tages højde for: 1) At der vil blive inkluderet færre patienter end forventet. 2) At Aabenraa kommune tilbydes et supplerende alternativ indenfor ACCESS projektet, således at deres ledige kapacitet kan udnyttes indenfor ACCESS projektets rammer. Revision af ACCESS projektet Revision af antallet af inkluderede deltagere: Det var beregnet, at der skulle inkluderes 888 deltagere i projektet, idet man ønskede at vurdere om a) to forskellige kommunale modeller (akutpladser på rehabiliteringscenter versus akut teams i hjemmet), b) praktiserende læger versus sygehusets speciallæger som behandlende læger og endelig c) en tillægspakke bestående af IT baseret monitorering, videokommunikation og hotline til sygehuset udenfor dagarbejdstid, kunne påvise forskelle i antallet af indlæggelser fra forventet 40% til 20% på et 5% signifikansniveau med en power på 90%. 3

4 Nuværende tilbud 1 Almen praksis sygeplejerske 2 Lodtrækning ACCESS visitator 3 Almen praksis Ekstra tiltag Almen praksis 4 Ekstra tiltag De oprindelige vurderinger af, at der blev indlagt 40% og man ønskede en reduktion til 20% var baseret på kvalificerede gæt. Der er nu, på baggrund af de 70 gennemførte ACCESS-forløb, lavet en blændet interim opgørelse af antallet af indlæggelser, hvor det viser sig, at der ikke kan ses nogen forskel mellem standard tiltag og ekstra tiltag, en tendens til forskel mellem akutteams og akutpladser, mens der er en større forskel mellem praktiserende læger og sygehuslæger end forventet, fra 45% til 18%. Da undersøgelsen er blændet, kan der ikke siges noget om, hvilke af tilbuddene, der reducerer indlæggelserne. Der er lavet en ny styrkeberegning på baggrund af denne interimopgørelse, hvor der er anvendt en forskel fra 45% indlæggelser til 20% indlæggelser, med en powerreduktion fra 90% til 80% og et dobbeltsidigt signifikansniveau på 5%, som viser at det vil kræves 82 patienter i en sammenligning mellem to grupper (STATA 13.0 Chi test, sammenligning af to uafhængige proportioner). Samtidig har de ekstra tiltag som primært er IKT løsninger og udgør et randomiseringsstrata vist sig at være behæftet med så mange udfordringer af både teknisk og brugermæssig art, at det ikke giver specielt stor mening at vurdere disse i et randomiseret design, men kræve andre evalueringsformer. Det foreslås derfor, at der fortsat randomiseres på ekstra tiltag som indtil nu for ikke at indføre en bias i projektet, men ikke inkludere disse randomiseringsarme i sample size beregningen. Der vil således kunne gennemføres en randomiseret undersøgelse på følgende måde: Akut team Akutpladser - hospital hospital Der vil således skulle inkluderes ialt 328 patienter. 4

5 Alternativ evaluering af interventionen ekstra tiltag. Som anført har implementeringen af ekstra tiltag været udfordret af en del tekniske og betjeningsmæssige problemer. De fleste af disse problemer løst i samarbejde med leverandøren. Imidlertid er det vigtigt for hele evalueringen af IKT løsningerne, at disse forhold beskrives og analyseres mere grundigt både kvantitativt og kvalitativt end det er muligt i et randomiseret design, der kun vil give svar på om tiltagene betyder en reduktion i antal af indlæggelser eller ej. For at lave en mere dybdegående beskrivelse af forholdene under implementeringsprocessen og brugen af IKT løsningen, ønskes det at udføre kvalitative forskningsinterviewes. Det ønskes at interview de implicerede parter i implementeringsprocessen, herunder; sygeplejersker i de fire kommuner, de kommunale projektledere, de overordnede projektledere samt leverandøren af IKT-løsningen. Yderligere ønskes det at interviewe 2-3 patienter som har været inkluderet i projektet, for at inddrage deres oplevelse af den anvendte teknologi. Interviewsne vil blive udført som semistrukturerede forskningsinterviews og informanterne har til én-hver tid mulighed for at frasige sig at deltage i interviewet. Alle interviews vil blive optaget og gemt som nummererede filer som ikke kan spores tilbage til informanten. Alle informanter vil forblive anonyme. De indsamlede data transskriberes og ønskes analyseret vha. meningskondensering (Kvale og Brinkmann 2009) Kvantitativt vil IKT-løsningerne blive evalueret i forhold til hvor meget de enkelte elementer (hotline, videokommunikation, telemedicinsk monitorering af vitalværdier) har været anvendt i de enkelte patientforløb. Ydermere vil det forsat blive undersøgt om tiltagene betyder en reduktion i antallet af indlæggelser eller ej. ACCESS projektet har derfor allieret sig med Universitet i Tromsø, Faculty of Health Sciences Department of Clinical Medicine, der har specialiseret sig i telemedicin og E-health og evalueringen heraf. Der er indgået en aftale om, at de vil varetage evalueringen af såvel kvalitative som kvantitative aspekter via vejledning af en dansk Sundheds-IT Ingeniør, der skriver kandidatopgave herom og flytter til Aabenraa í den anledning de næste 12 måneder fra juni Der vil således komme en mere omfattende evaluering af denne del af projektet end oprindeligt planlagt. Forlængelse af inklusionsperioden. Det vurderes, at det fortsat er muligt at inkludere flere patienter pr. uge i ACCESS projektet efterhånden som det bliver mere kendt af de praktiserende læger. Hvis der kan inkluderes 7 patienter pr uge vil det kræve yderligere 46 ugers inklusionstid, dvs. dataindsamlingsperioden, der i øjeblikket forventes afsluttet i uge skal forlænges til 1. marts Det vil være hensigtsmæssigt at inkludere yderligere en vintersæson, fordi den netop overståede har været særdeles mild, og næppe giver et retvisende billede af, hvor mange patienter, der normalt vil kunne inkluderes i alternativer til akut indlæggelse. Den samlede projektperiode skal således forlænges til 1. april 2015, idet der afsættes 1 måned til dataanalyse og færdiggørelse af rapport til Sundhedsstyrelsen. 5

6 Nyt tillægsprojekt for Aabenraa kommune Beskrivelse af projektet ACCESS projektet har taget udgangspunkt i, at man vil hindre uhensigtsmæssige indlæggelser gennem tidlig opsporing af patienter, der er potentielt indlæggelsestruede, ved at opstille et akut alternativ i form af et kommunalt tiltag kombineret med en indsats fra sygehuset. Imidlertid har opgørelser over akutte indlæggelser af patienter fra Aabenraa kommune i projektperioden vist, at der er 2-3 indlæggelser pr. uge som opfylder ACCESS inklusionskriterierne og udskrives indenfor 48 timer. For denne patientgruppe vil det være relevant at undersøge om en randomisering efter ankomsten til sygehuset, til enten indlæggelse som vanligt eller et akut udredningsprogram og behandlingsplan ved sygehusets speciallæge og efterfølgende ophold på rehabiliteringscenter med monitorering fra sygehuset vil betyde noget for antallet af indlæggelser og rehabiliteringen på dag 7 sammenlignet med kontrolgruppen, der indlægges. Der vil blive målt på de samme outcome variable som i det oprindelige ACCESS projekt. Der er således tale om et tillægsprojekt til ACCESS projektet, som belyser en vinkel som ACCESS projektet ikke har dækket, nemlig identifikation og randomisering af seniore patienter som er ankommet til sygehuset med henblik på alternativer til indlæggelse. Den eneste forskel mellem ACCESS oprindelige projektbeskrivelse og dette tillægsprojekt, er, at identifikation og randomisering sker efter ankomsten til sygehuset i stedet for i eget hjem eller hos egen læge. At der kun randomiseres til to alternativer: indlæggelse eller ophold på rehabiliteringscenter med ekstra tiltag. Tillægsprojekt til ACCESS Flowmaster på SHS: Identifikation + triage Lodtrækning Indlæggelse ACCESS visitator: Skr. samtykke, randomisering Faglig accept Plan Ekstra tiltag 6

7 Inklusion i projektet Når patienten ankommer til sygehuset vurderer sygeplejersken i sammenråd med den medicinske speciallæge om patienten opfylder inklusions- og eksklusionskriterierne til at deltage i forskningsprojektet. En samtykkeerklæring skal indhentes fra patienten inden denne kan deltage i forskningsprojektet. Sygeplejersken ringer til Access-visitator som kommer ned på afdelingen og for at indhente samtykke. Patienten informeres såvel mundtligt som skriftligt om projektet. Hvis sygeplejerske og læge vurderer, at patienten er inhabil kan denne ikke inkluderes i projektet. Dimensionering: Der randomiseres mellem vanlig indlæggelse og ophold på rehabiliteringscenteret i forholdet 1:1. Vi ønsker at påvise en reduktion fra 100% indlæggelser til 70% indlæggelser, med 80% power og 0.05% signifikansniveau vil det kræve 05% signifikansniveau vil det kræve 2 x 24 patienter pr gruppe. (two-sample proportions test, dobbeltsidig Pearson's chi-squared test; STATA 13). Hvis vi ønsker at påvise en forskel i stigning i funktionsniveau (DEMMI test) mellem dag 0 og 7, fra DEMMI 4 i kontrolgruppen til DEMMI 7 i interventionsgruppen med en SD på 4, med samme power og signifikansniveau som ovenfor vil det kræve 2 x 29 patienter. Alle indlæggelser fra Aabenraa kommune i ACCESS projektperioden er gennemgået og der er gennemsnitligt 3 borgere pr. uge som opfylder ACCESS inklusionskriterierne og som det vurderes vil have en klinisk tilstand, som gør det muligt at deltage i projektet. Hvis 50% accepterer at deltage kan der således inkluderes 1,5 patient pr. uge, eller 60 patienter fra juni marts Etik Efter kontakt med den regionale videnskabsetiske komite, vurderes dette tillægsprojekt at være så ens med det oprindelige ACCESS projekt, at der kun kræves en tillægsansøgning, som kan vurderes administrativt indenfor en 1 arbejdsuge. Nærmere beskrivelse af tillægsprojektet: Der er udarbejdet en fuldstændig protokol for tillægsprojektet til brug for tillægsansøgning til videnskabsetisk komite. Budgetmæssige konsekvenser Der ændres ikke på den totale budgetramme eller rammen for de enkelte budgetområder, fraset at der er flyttet kr. fra honorering af speciallæger ( under løn og teknologi) til honorering af projektledere (under projektledelse). De øvrige aktiviteter er korrigeret efter de erfaringer med tidsforbrug, som er opnået indtil nu. Desuden er der kommet enkelte aktiviteter til. Se øvrige kommentarer til det reviderede budget i bilag 1. 7

8 Oprindelige budget: Reviderede budget: Område Aktivitet Timetal Beløb total Projektledelse og - deltagelse Projektleder (forskningsdelen er egenfinansieret) 65 % stilling i 2 år 4 kommunale projektledere 40% stilling fordelt på 2 år Mødedeltagelse, kørsel, forplejning, udarbejdelse af materiale (Honorar praksiskonsulent) - Uddannelse Workshops, kurser og lignende Formidling Videnskabelige artikler, publikation, ekstern kommunikation Serviceydelser Kvalitative analyser, evaluering (intern og ekstern) Revision Ekstern revision Funktionstest på 0. og 7. dag 3x2 timer 388 patienter Akut/hjemmesygeplejeydelser 5 timer 388 patienter Sygehus Sygeplejeydelser 3 timer x 224 patienter Sygehus ydelser 2 timer x 224 patienter Løn og teknologi Praktiserende lægeydelser (fast inkluderingtakst pr patient) 750 kr. 328 patienter Access visitator 3 timer x 388 patienter bioanalytiker til rehabiliteringscenter Telemedicinsk udstyr Patienttransport til og fra akutpladser Beløb bevilliget i alt Bilag 1: Revision af budgettet for ACCESS projektet: Det oprindelige budget var baseret på inklusion af 888 patienter. Nyt forslag: 8

9 Det reviderede ACCESS projekt skal inkludere 328 patienter, samt 60 patienter i tillægsprojektet i Aabenraa kommune, dvs. i alt 388 patienter, 500 færre end i det oprindelige ACCESS projekt. Budgetjusteringerne begrundes med, at der har været anvendt mere tid på både sygehuset og i kommunen end forventet pr. forløb og af projektlederne, samt at transportudgifterne til patienterne er højere end forventet. Disse merudgifter kan delvis kompenseres ved den reducerede honorering til de praktiserende læger, som reduceres med kr, fra kr. til kr. Timesatsen for sygeplejersker og terapeuter er uændret sat til gennemsnitlig 250 kr pr time, speciallægerne 500 kr. pr time og inklusionsgebyret til de praktiserende læger på 750 kr. Der er ændret følgende: Sygehuset: 1) Projektlederhonorering øget fra 40% til 65% i 2 år. Der er gået langt mere tid med projektledelse end forventet pga. de mange udfordringer. 2) Sygehus sygeplejeydelser øget fra 1,5 til 4 timer pr patient: Der går længere tid for sygeplejerskerne end forventet med logistikken omkring ACCESS patienterne, og vil gøre det endnu mere i tillægsprojektet, hvor der også skal identificeres, informeres og inkluderes. 3) ydelserne er øget fra 1,75 til 2 timer, idet det må forventes at der skal bruges mere tid på tillægsprojektets patienter. 4) ACCESS visitator tiden øges fra 0,3 til 3 timer: ACCESS visitator har haft flere opgaver end forventet og bruger langt mere tid end de 20 minutter der er afsat. Tillægsprojektet vil kræve endnu større tidsforbrug pr. patient, idet det bliver visitator som skal stå for skriftligt samtykke. Desuden har visitatorfunktionen været en sidefunktion til andre opgaver, men har lagt begrænsninger på hvor effektivt visitator kunne arbejde med disse opgaver. 5) Bioanalytiker til blodprøvetagning på rehabiliteringscenteret. Laboratoriet i Aabenraa stiller bioanalytiker til rådighed svarende til to besøg pr patient: 2 besøg x 30 patienter x 2 timer x 218 kr + 30 dage x 8 km x 3,80 kr. Kommunerne 6) e projektledere øget fra 25% til 40%: De kommunale projektledere har haft større opgaver end forventet pga. de mange udfordringer, og vil fortsat skulle bruge en del tid på at vedligeholde interessen for projektet i kommunerne. 7) Funktionstest: øget fra 2 til 3 timer pr test. Det tager længere tid at teste end beregnet. 8) Akut/hjemmesygeplejersker: øget fra 2 timer til 5 timer pr. inklusion. Det har vist sig, at det tager længere tid at inkludere end forudset. Andet: 9) Patienttransport er sat til kr, idet det har vist sig, at et større antal end forventet har haft behov for liggende transport mellem eget hjem og rehabiliteringscenter, hvilket ikke dækkes af regionens transportaftaler. 9

Koordineret akut indsats for seniorer i Sønderjylland

Koordineret akut indsats for seniorer i Sønderjylland Koordineret akut indsats for seniorer i Sønderjylland Nyt om ACCESS Projektet starter 4. november Underskrevet 2-aftale Godkendelser i hus Hvilke patienter skal inkluderes? De 4 trin for almen praksis

Læs mere

Koordineret akut indsats for seniorer i Sønderjylland (ACCESS) Christian Backer Mogensen, fokuseret enhed for akutforskning, Sygehus Sønderjylland

Koordineret akut indsats for seniorer i Sønderjylland (ACCESS) Christian Backer Mogensen, fokuseret enhed for akutforskning, Sygehus Sønderjylland Koordineret akut indsats for seniorer i Sønderjylland (ACCESS) Christian Backer Mogensen, fokuseret enhed for akutforskning, Sygehus Sønderjylland Hospital at home? > 65 år Patienter med medicinske akutte

Læs mere

(ACCESS (Acute combined care for Seniors in Southern Jutland)

(ACCESS (Acute combined care for Seniors in Southern Jutland) (ACCESS (Acute combined care for Seniors in Southern Jutland) Projektet kan følges på: accessprojektet.dk 2 ACCESS-projektet Samarbejde mellem de 4 sønderjyske kommuner, almen praksis i samme område og

Læs mere

Parallelsession B Det tværsektorielle samarbejde. Ringe hjem ordning, Lungemedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital 2012

Parallelsession B Det tværsektorielle samarbejde. Ringe hjem ordning, Lungemedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital 2012 Parallelsession B Det tværsektorielle samarbejde Ringe hjem ordning, Lungemedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital 2012 Baggrund og struktur for Ringe hjem projektet Lungemedicinsk afdeling i har 2010 søgt

Læs mere

Telemedicinske erfaringer fra ACCESS-projektet

Telemedicinske erfaringer fra ACCESS-projektet Telemedicinske erfaringer fra ACCESS-projektet Marie Birkemose, Diplomingeniør I sundhedsteknologi Masterstudent I Telemedicine and E-health ved Universitet I Tromsø Agenda Mit første møde med Access-projektet

Læs mere

Koordineret akut indsats for seniorer i Sønderjylland (ACCESS)

Koordineret akut indsats for seniorer i Sønderjylland (ACCESS) Koordineret akut indsats for seniorer i Sønderjylland (ACCESS) Kliniske erfaringer fra projekt Access v/ Overlæge Christian Backer Mogensen, Sygehus Sønderjylland Projektet kan følges på: accessprojektet.dk

Læs mere

Evaluering af projektet National Udbredelse af Telemedicinsk Sårvurdering

Evaluering af projektet National Udbredelse af Telemedicinsk Sårvurdering Evaluering af projektet National Udbredelse af Telemedicinsk Sårvurdering Mette Bøg Horup, Mette Birk-Olsen, Lise Kvistgaard Jensen og Kristian Kidholm I samarbejde med Knud Yderstræde, Benjamin Schnack

Læs mere

Flowdiagram til inklusion af patienter Aabenraa og Tønder kommune

Flowdiagram til inklusion af patienter Aabenraa og Tønder kommune Flowdiagram til inklusion af patienter Aabenraa og Tønder kommune Inklusions-kriterier Samtykke og randomisering kontaktes af personale i hjemmet tager til hjemmet og laver en triage/vurdering Informerer

Læs mere

1 Ansøger Hvidovre Hospital (HvH)

1 Ansøger Hvidovre Hospital (HvH) Enheden for Tværsektorsamarbejde, Amager Hospital, Hvidovre Hospital Kettegård Allé 30 2650 Hvidovre Opgang P5 Afsnit P503 Telefon 3862 3862 Direkte 3862 1684 Web www.hvidovrehospital.dk 1 Ansøger Hvidovre

Læs mere

Tværsektorielt samarbejde om og med patienten

Tværsektorielt samarbejde om og med patienten Tværsektorielt samarbejde om og med patienten Hovedmål I et tværsektorielt samarbejde om og med patienten at realisere hjemmemonitorering af KOL patienter i stor skala At anvende og bidrage til en national

Læs mere

Erfaringer med opfølgende hjemmebesøg

Erfaringer med opfølgende hjemmebesøg Sammenfatning af publikation fra Delrapport fra Faxe Kommune: Erfaringer med opfølgende hjemmebesøg Omkostningsanalyse Anne Sophie Oxholm Jakob Kjellberg Juni 2012 Hele publikationen kan downloades gratis

Læs mere

TUE er et samarbejdsprojekt mellem Københavns Kommune og Bispebjerg Hospital med henblik på at reducere antallet af forebyggelige indlæggelser.

TUE er et samarbejdsprojekt mellem Københavns Kommune og Bispebjerg Hospital med henblik på at reducere antallet af forebyggelige indlæggelser. Hvad er TUE? TUE er et samarbejdsprojekt mellem Københavns Kommune og Bispebjerg Hospital med henblik på at reducere antallet af forebyggelige indlæggelser. Organiseret i fysisk enhed på Bispebjerg Hospital,

Læs mere

Evaluering at projektet: National udbredelse af telemedicinsk sårvurdering.

Evaluering at projektet: National udbredelse af telemedicinsk sårvurdering. Evaluering at projektet: National udbredelse af telemedicinsk sårvurdering. Baggrund Som konsekvens af et stigende antal patienter, der er ekstra udsat for diabetiske fodsår og venøse bensår, oplever sundhedssektoren

Læs mere

KL s faglige forslag til en ny national handlingsplan for den ældre medicinske patient

KL s faglige forslag til en ny national handlingsplan for den ældre medicinske patient KL s faglige forslag til en ny national handlingsplan for den ældre medicinske patient KL har noteret sig, at der som led i finansloven for 2016 er afsat midler til en ny national handlingsplan for den

Læs mere

Ansøgningsskema til puljen på 5 mio. kr. til samfinansiering af projekter mellem kommuner og region:

Ansøgningsskema til puljen på 5 mio. kr. til samfinansiering af projekter mellem kommuner og region: Ansøgningsskema til puljen på 5 mio. kr. til samfinansiering af projekter mellem kommuner og region: 1 Ansøger Direktionen Herlev Hospital 2 Kontaktperson/projektleder Navn: Helle Christiansen Adresse:

Læs mere

(Sub)akutpladser i kommunen. Tine Poulsen, projektleder Geriatrisk afdeling Roskilde Sygehus

(Sub)akutpladser i kommunen. Tine Poulsen, projektleder Geriatrisk afdeling Roskilde Sygehus (Sub)akutpladser i kommunen Tine Poulsen, projektleder Geriatrisk afdeling Roskilde Sygehus Baggrund Regeringens satspulje for den ældre medicinske patient: Styrkelse af samarbejde mellem regioner, kommuner

Læs mere

Revideret ansøgning til Mobilteam Odense

Revideret ansøgning til Mobilteam Odense Afdeling: Planlægning Journal nr.: 12/3158 Dato: 13. august 2012 Udarbejdet af: John Verver og Anne Vagner Moesgaard E-mail: Anne.vagner.moesgaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 2031 0230 Styrkelse

Læs mere

BILAG 1B: OVERSIGTSSKEMA

BILAG 1B: OVERSIGTSSKEMA BILAG 1B: OVERSIGTSSKEMA Oversigtsskemaet indeholder 8 kolonner. Herunder følger en forklaring af de enkelte kolonner. De grå rækker i skemaet er opgaver, som skal afrapporteres i den samlede evalueringsrapport,

Læs mere

I Region Syddanmark forventes ansat godt 20 sygeplejersker, som i projektperioden forventes at have ca patienter i forløb.

I Region Syddanmark forventes ansat godt 20 sygeplejersker, som i projektperioden forventes at have ca patienter i forløb. Afdeling: KFIU Innovation Udarbejdet af: Lisbeth Thisted Andersen, Projektleder Aktiv Patientstøtte Sagsnr.: E-mail: Lisbeth.thisted.andersen@rsyd.dk Dato: 19. juni 2017 Telefon: 2979 6434 Projekt Aktiv

Læs mere

TIDLIG INDSATS PÅ TVÆRS For ældre borgere med risiko for dårligt helbred

TIDLIG INDSATS PÅ TVÆRS For ældre borgere med risiko for dårligt helbred TIDLIG INDSATS PÅ TVÆRS For ældre borgere med risiko for dårligt helbred Projektbeskrivelse for projekt Tidlig Indsats på Tværs i klynge midt I dette dokument skabes overblik og indblik i projekt Tidlig

Læs mere

TeleCare Nord business case mål

TeleCare Nord business case mål TeleCare Nord business case mål Reduktion til 70% af niveauet ved traditionel behandling. Heri indgår bl.a. - Reduktion af genindlæggelser (2,1 ->0,97 indlæggelser) - Reduktion af sengedage (5,5 -> 4,5

Læs mere

Område: Sundhedsstaben og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Dato: 28. februar 2013

Område: Sundhedsstaben og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Dato: 28. februar 2013 Område: Sundhedsstaben og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Dato: 28. februar 2013 Som led i satspuljeaftalen for 2012-2015 blev der afsat i alt 200,4 mio. kr. til en national handlingsplan for den ældre

Læs mere

Projekt opfølgende hjemmebesøg

Projekt opfølgende hjemmebesøg Projekt opfølgende hjemmebesøg 1. Projektets baggrund Ældre patienter med komplicerede behandlings- og plejebehov udgør en betydelig udfordring for koordineringen mellem sekundær- og primærsektoren. Erfaringen

Læs mere

Sammenhængende telemedicin i Horsens - Horsens På Forkant med Sundhed

Sammenhængende telemedicin i Horsens - Horsens På Forkant med Sundhed Hospitalsenheden Horsens Sammenhængende telemedicin i Horsens - Horsens På Forkant med Sundhed Christina E. Antonsen, Hospitalsenheden Horsens Barbara Dyrmose, Horsens Kommune Malene S. Jensen, Horsens

Læs mere

CoLab Odense TeleKOL-træning STATUSRAPPORT JUNI 2017

CoLab Odense TeleKOL-træning STATUSRAPPORT JUNI 2017 CoLab Odense TeleKOL-træning STATUSRAPPORT JUNI 2017 INDLEDNING Denne rapport er udarbejdet af CoLab Odense med henblik på at dele de nuværende erfaringer og anbefalinger, der er opnået i projekt Teleholdtræning

Læs mere

Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Årsmøde, 13. januar 2012. Program for Workshop nr. 10:

Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Årsmøde, 13. januar 2012. Program for Workshop nr. 10: Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Årsmøde, 13. januar 2012 Program for Workshop nr. 10: I. 9.30-10.45 : Fra Handling til viden Kvalitetsudviklingsprojekter og forskning 9.30-9.50 Introduktion.

Læs mere

Evaluering Satspuljemidler

Evaluering Satspuljemidler Evaluering Satspuljemidler Den ældre medicinske patient Sammenhængende patientforløb den gode indlæggelse og udskrivelse Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Holstebro og Holstebro Kommune Evaluering

Læs mere

Det udgående laboratorium

Det udgående laboratorium Foreløbig projektbeskrivelse - 2013 Det udgående laboratorium GENERELLE OPLYSNINGER UDARBEJDET af Pierre N. Bouchelouche, led. overlæge Klinisk Biokemisk afd. Køge Sygehus Rasmus Baagland, sundhedschef

Læs mere

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer.

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Kontoret for Regional Sundhed Att. Lone Vicki Petersen Sorø Kommune Fagcenter Sundhed Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk

Læs mere

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune Manual Region hovedstanden Område Midt Uarbejdet af risikomanager Benedicte Schou, Herlev hospital og risikomanager Ea Petersen,

Læs mere

Implementering af den kommunale del af forløbsprogrammer for de kroniske sygdomme diabetes type 2, KOL og hjerte-karsygdom.

Implementering af den kommunale del af forløbsprogrammer for de kroniske sygdomme diabetes type 2, KOL og hjerte-karsygdom. Ansøgning til pulje i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i 2010-2012. 29. september 2009 Implementering af den kommunale del af forløbsprogrammer

Læs mere

Vejledning til Model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse

Vejledning til Model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse Vejledning til Model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse Et styrket tværsektorielt samarbejde mellem den primære og sekundære sundhedssektor, herunder delegation af sundhedsopgaver, er nødvendigt

Læs mere

Dato Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning

Dato Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning Dato 24-02-2017 Sagsnr. 4-1613-205/1 bpse bpse@sst.dk Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning Hermed inviteres regioner til at søge om midler

Læs mere

Analyse af henvisningsmønstret i almen praksis

Analyse af henvisningsmønstret i almen praksis Ny publikation fra Dansk Sundhedsinstitut: Analyse af henvisningsmønstret i almen praksis Delanalyse 2. En registerundersøgelse Sammenfatning Kim Rose Olsen Torben Højmark Sørensen Peter Vedsted Dorte

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Projekt Kronikerkoordinator.

Projekt Kronikerkoordinator. Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010 2012. Dato 18.9.2009 Projekt Kronikerkoordinator.

Læs mere

Specialiserede aflastningspladser i Faxe Kommune

Specialiserede aflastningspladser i Faxe Kommune Formål Formålet med at etablere specialiserede aflastningspladser er At forebygge og reducere antallet af uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser At sikre, at der stilles en aflastningsplads til

Læs mere

Projektbeskrivelse: Ældres sundhed/forebyggelse af fald

Projektbeskrivelse: Ældres sundhed/forebyggelse af fald Notat Haderslev Kommune VS Stab Nørregade 41 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13.februar 2012 Sagsident: 10/13082 Sagsbehandler: Christian Métais Dir.

Læs mere

2. Problemformulering. Projektbeskrivelse for Projekt sygefravær

2. Problemformulering. Projektbeskrivelse for Projekt sygefravær Projektbeskrivelse for Projekt sygefravær 1.7 Metodevalg af undersøgelsen i projektet Der planlægges en undersøgelse, der inddrager både kvantitative og kvalitative data. De kvantitative data omfatter

Læs mere

Ansøgningsskema til puljen på 5 mio. kr. til samfinansiering af projekter mellem kommuner og region:

Ansøgningsskema til puljen på 5 mio. kr. til samfinansiering af projekter mellem kommuner og region: Ansøgningsskema til puljen på 5 mio. kr. til samfinansiering af projekter mellem kommuner og region: 1 Ansøger Anne Marie Lyngsø 2 Kontaktperson/projektleder Navn: Anne Marie Lyngsø Adresse: Klinisk Enhed

Læs mere

OPGAVE- OG ANSVARSFORDELING

OPGAVE- OG ANSVARSFORDELING TELECARE NORD KOL OPGAVE- OG ANSVARSFORDELING Indhold Telemedicin til patienter med KOL 2 Formålet med telemedicin 2 Opgave og ansvarsfordeling 2 Identifikation og henvisning 3 Inklusionskriterier 3 Opfølgning

Læs mere

KL har i brev af 27. juni 2013 anmodet om bidrag vedr. Frederiksberg Kommunes praksis

KL har i brev af 27. juni 2013 anmodet om bidrag vedr. Frederiksberg Kommunes praksis NOTAT 7. august 2013 Sagsbehandler: Praksis i akut tilbud i Frederiksberg Kommune Dok.nr.: 2013/0015495-1 Social- Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Plan og Projektstab KL har i brev af 27. juni 2013 anmodet

Læs mere

Horsens på forkant med sundhed. Konference Telemedicin & forandringer

Horsens på forkant med sundhed. Konference Telemedicin & forandringer Konference Telemedicin & forandringer Center for Telemedicin 30. november 2016 Hvem er vi Wenche Svenning, Projektleder Horsens på forkant med sundhed Karen Ersgard, udviklingssygeplejerske Medicinsk afd.

Læs mere

Projekt Pulsoximeter i den Kommunale Hjemmesygepleje

Projekt Pulsoximeter i den Kommunale Hjemmesygepleje Sundheds-IT og telemedicin på danske sygehuse - virker det og hvordan får vi patienterne med? Middelfart, d. 17. november 2014 Hasse Petersen, VelfærdsInnovation Sjælland Projekt Pulsoximeter i den Kommunale

Læs mere

Modelprojekter for nye samarbejdsformer 4. kvartal 2016 sep-16 i udvalgte samordningsudvalg/kommuner fra 1. kvartal

Modelprojekter for nye samarbejdsformer 4. kvartal 2016 sep-16 i udvalgte samordningsudvalg/kommuner fra 1. kvartal For perioden frem til og med 2. kvartal 2018 Hvilke indsatser forventes at lande hvornår i DAS og Samordningsudvalgene - Sundhedsn 2015-2018 Opdateret 07.09.2017 Indsats 6 Nye samarbejdsformer Udvælge

Læs mere

Projekt akutberedskab evaluering af funktionsmåde i praksis og resultater

Projekt akutberedskab evaluering af funktionsmåde i praksis og resultater Projekt akutberedskab 2013 2015 evaluering af funktionsmåde i praksis og resultater Opsummering Byrådet besluttede som led i budgetaftalen 2013-2014 at afsætte 1,6 mio. kr. i 2 år til etablering af 2 akutstuer.

Læs mere

NetKOL. Brugernes erfaringer. Brugernes erfaringer med OpenTele, Århus 3. februar 2015. Ved Allan Green, Telemedicinsk Videncenter

NetKOL. Brugernes erfaringer. Brugernes erfaringer med OpenTele, Århus 3. februar 2015. Ved Allan Green, Telemedicinsk Videncenter NetKOL Brugernes erfaringer Brugernes erfaringer med OpenTele, Århus 3. februar 2015 Ved Allan Green, Telemedicinsk Videncenter Klinisk Integreret Hjemmemonitorering KIH projektet Gravide m. komplikationer

Læs mere

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter 18-12-2012 Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter I udmøntningsplanen for den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient fremgår

Læs mere

Bilag 22. Beslutningsgrundlag: Hjemmebehandling/mobilteam i psykiatrien. Hvilke spørgsmål ønskes besvaret

Bilag 22. Beslutningsgrundlag: Hjemmebehandling/mobilteam i psykiatrien. Hvilke spørgsmål ønskes besvaret Bilag 22 Beslutningsgrundlag: Hjemmebehandling/mobilteam i psykiatrien Hvilke spørgsmål ønskes besvaret Er hjemmebehandling/mobilteam et fornuftigt alternativ til indlæggelse for patienter med depressioner

Læs mere

Monitorering af fælles forløbskoordination og opfølgende hjemmebesøg i regioner og kommuner

Monitorering af fælles forløbskoordination og opfølgende hjemmebesøg i regioner og kommuner Monitorering af fælles forløbskoordination og opfølgende hjemmebesøg i regioner og kommuner I udmøntningsplanen for handlingsplanen for den ældre medicinske patient afsættes 97,4 mio. til etablering af

Læs mere

F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n

F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n Sygeplejestudie: Hvorfor ringer patienterne efter udskrivelse? F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n Overskrifter:

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Rådgivnings- og aktivitetscentre til mennesker med demens og deres pårørende, herunder yngre med demens Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Sygeplejefaglige projekter

Sygeplejefaglige projekter Hæmatologisk afdeling X Sygeplejefaglige projekter - En vejledning Hæmatologisk afdeling X Sygeplejefaglige projekter Hæmatologisk afd. X Det er afdelingens ønske at skabe rammer for, at sygeplejersker

Læs mere

Den Ældre Medicinske Patient

Den Ældre Medicinske Patient Den Ældre Medicinske Patient Forum for Geriatrisk Sygepleje i Region Syddanmark Temadag: Brandpunkt i sektorovergange fra politik til praksis i et tværfagligt perspektiv Dato: d. 17 marts 2015 Projektleder

Læs mere

Det Nære Sundhedsvæsen sundhedspolitisk ramme for telemedicin/telecare i kommunerne. Chefkonsulent Steen Rank Petersen

Det Nære Sundhedsvæsen sundhedspolitisk ramme for telemedicin/telecare i kommunerne. Chefkonsulent Steen Rank Petersen Det Nære Sundhedsvæsen sundhedspolitisk ramme for telemedicin/telecare i kommunerne Chefkonsulent Steen Rank Petersen 15-11-2012 Kommunernes første fælles sundhedspolitiske udspil Med udspillet melder

Læs mere

Tværfaglige, tværsektorielle geriatriske teams

Tværfaglige, tværsektorielle geriatriske teams Tværfaglige, tværsektorielle geriatriske teams Ellen Holm, lektor og specialeansvarlig overlæge for geriatri, Medicinsk Afdeling, Nykøbing Falster Sygehus Oplæg ved DSS møde, 8.6,2017 Behandlingskæden

Læs mere

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Til læger og praksispersonale i almen praksis

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Til læger og praksispersonale i almen praksis Til læger og praksispersonale i almen praksis SAM B Samarbejde om borger/patientforløb Samarbejdsaftale mellem kommuner og region om borger/patientforløb i Region Syddanmark Til læger og praksispersonale

Læs mere

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver en lang række initiativer, som forventes gennemført eller påbegyndt i aftaleperioden for

Læs mere

Telemedicinsk tilbud til KOL patienter Hospitalsenheden Horsens. Ved Anne Friis Jørgensen Tele- KOL Case-manager

Telemedicinsk tilbud til KOL patienter Hospitalsenheden Horsens. Ved Anne Friis Jørgensen Tele- KOL Case-manager Telemedicinsk tilbud til KOL patienter Hospitalsenheden Horsens Ved Anne Friis Jørgensen Tele- KOL Case-manager Hospitalsenheden Horsens lungeteam Tina s dreamteam! ;o) KOL- TEAMET Regionshospitalet Horsens

Læs mere

Retningslinjer for komitésystemets behandling sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter, som gennemføres i akutte situationer.

Retningslinjer for komitésystemets behandling sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter, som gennemføres i akutte situationer. Holbergsgade 6 DK-1057 København K Tel +45 7226 9370 dketik@dketik.dk www.dnvk.dk 23. august 2013 Sags nr.: 1302923 Dok nr.: 1275779 Sagsbeh.: MVI.DKETIK Retningslinjer for komitésystemets behandling sundhedsvidenskabelige

Læs mere

8. laboratorium om visitation af akut syge patienter. under. Sundhedsstrategisk ledelse

8. laboratorium om visitation af akut syge patienter. under. Sundhedsstrategisk ledelse 8. laboratorium om visitation af akut syge patienter under Sundhedsstrategisk ledelse 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Fra enstrenget system til tværsektoriel og tværfagligt samarbejde - ny model for visitation

Læs mere

Vejledning om akutte forsøg

Vejledning om akutte forsøg Holbergsgade 6 1057 København K T: +45 72 26 93 70 M: kontakt@nvk.dk W: www.nvk.dk Vejledning om akutte forsøg 1. Indledning 2. Generelle krav ved akutte forsøg a. Forskning med indhentning af et efterfølgende

Læs mere

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2015

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2015 Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38666111 Mail planogudvikling@r egionh.dk Dato: 23. april 2014 Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen

Læs mere

Business case model. for. Projekt vedrørende Akutfunktion Sundheds- og Ældreområdet Struer Kommune

Business case model. for. Projekt vedrørende Akutfunktion Sundheds- og Ældreområdet Struer Kommune Dato: Maj 2014 1/8 Business case model for Projekt vedrørende Akutfunktion Sundheds- og Ældreområdet Struer Kommune Projektets navn: Akutfunktion Projektets ejer: Projektleder: Afdelingsleder Mariann Mikkelsen

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Forebyggelse TSG Flowdiagram for selvmordsforebyggelse en opgave fra 2. generations sundhedsaftale, som snart kan færdiggøres. Center for Selvmordsforebyggelse,

Læs mere

Vejledning om akutte forsøg

Vejledning om akutte forsøg Dato: 19. december 2016 Sagsnr. 1608526 Dok.nr. 259875 MLN.DKETIK Holbergsgade 6 1057 København K T: +45 72 26 93 70 M: kontakt@nvk.dk W: www.nvk.dk Vejledning om akutte forsøg 1. Indledning 2. Generelle

Læs mere

Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL. Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland

Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL. Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland September 2016 Indhold 1. Baggrund for projektet... 3 2. Den

Læs mere

Identification of patients at risk

Identification of patients at risk Identification of patients at risk Identification Biological Ageing = 100 km/h Chronological Ageing = 50 km/h 1 Identification of at risk patients Cross sectorial Diabetes Type 2 Hart disease Dementia

Læs mere

KIH Diabetes. Bilag 2: Revideret protokol. Projektbeskrivelse - version 3.0. 13. nov. 2012.

KIH Diabetes. Bilag 2: Revideret protokol. Projektbeskrivelse - version 3.0. 13. nov. 2012. Bilag 2: Revideret protokol 13. nov. 2012. KIH Diabetes Projektbeskrivelse - version 3.0 Indledning: Overordnet er målet med projektet at afprøve ændringen af ambulante behandlings-forløb hvor fysisk fremmøde

Læs mere

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsudvalget Bilag 6 UDVALGSINDSTILLING med sagsfremstilling Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen INDSTILLING Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom)

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Dato: 26. november 2013 Brevid: 2208309 Tværsektorielle indsatser i 2014 Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Baggrund Optimal håndtering af multisygdom er

Læs mere

Afslutningsrapport. Følge-hjem ordningen

Afslutningsrapport. Følge-hjem ordningen Afslutningsrapport Følge-hjem ordningen August 2016 Indholdsfortegnelse Baggrund... 2 Organisering... 4 Målgruppe og screening... 4 Indhold i følge-hjem besøget... 5 Det videnskabelige set-up 2013-2014...

Læs mere

Implementering af Tidlig Opsporing i Hedensted Kommune

Implementering af Tidlig Opsporing i Hedensted Kommune Implementering af Tidlig Opsporing i Hedensted Kommune Projektgruppen: Distriktsleder Christina Bjerking Områdeleder Birthe T. Larsen Udviklingssygeplejerske Gunnel Pedersen Koordinerende akutsygeplejerske

Læs mere

Oplæg akutfunktion i Social Omsorg

Oplæg akutfunktion i Social Omsorg Oplæg akutfunktion i Social Omsorg Status i dag: Hedensted Kommunes akutfunktion er i dag udmøntet i et akutteam, som ikke er døgndækket. Det har åbent i tidsrummet 07.00 23.30, 365 dage om året. På udvalgsmødet

Læs mere

PROJEKTKOMMISSORIUM. Projektkommissorium for Billund. A. Forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom KMD sags nr

PROJEKTKOMMISSORIUM. Projektkommissorium for Billund. A. Forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom KMD sags nr PROJEKTKOMMISSORIUM A. Forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom KMD sags nr. 32876 Udarbejdet af: MS Udarbejdet d. 28.09.09 1 B. Projektbeskrivelse Flere og flere danskere lever et liv med en

Læs mere

Kommunernes samarbejde med praktiserende læger om sygebesøg på midlertidige pladser, herunder særligt akutpladser

Kommunernes samarbejde med praktiserende læger om sygebesøg på midlertidige pladser, herunder særligt akutpladser NOTAT Kommunernes samarbejde med praktiserende læger om sygebesøg på midlertidige pladser, herunder særligt akutpladser De praktiserende lægers sygebesøg hos borgeren er som led i den nye overenskomst

Læs mere

KRISE I AKUTMODTAGELSEN- HAR VI DE RETTE LÆGER? Søren W Rasmussen Ledende overlæge. Akutafdelingen. Holbæk Sygehus

KRISE I AKUTMODTAGELSEN- HAR VI DE RETTE LÆGER? Søren W Rasmussen Ledende overlæge. Akutafdelingen. Holbæk Sygehus KRISE I AKUTMODTAGELSEN- HAR VI DE RETTE LÆGER? Søren W Rasmussen Ledende overlæge Akutafdelingen Holbæk Sygehus 1 CV: Søren W Rasmussen Cand. Med; KU 1984. Speciallæge i Ortopædkirurgi 1997. 2002-2007.

Læs mere

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Socialudvalg

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Socialudvalg Aktiv Pleje type: Fagsekretariat/Stab Kommunen har en stor udfordring i forhold til, at antallet af ældre borgere er stigende, og der bliver flere ældre med behov for hjælp samtidig med, at der bliver

Læs mere

Bilag. Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser. Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse

Bilag. Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser. Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse Bilag Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse Samarbejde og arbejdsdeling som udrednings-, rehabiliterings- og behandlingsforløb

Læs mere

Tidlig Indsats på Tværs

Tidlig Indsats på Tværs F O R D I G D E R S K A L A R B E J D E M E D T I T - P R O J E K T E T : Tidlig Indsats på Tværs For særligt sårbare medicinske borgere i Thisted Kommune og Morsø Kommune Morsø Kommune Hvad er Tidlig

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner. Kirsten Hansen Sektionsleder, Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner. Kirsten Hansen Sektionsleder, Sundhedsstyrelsen Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner Kirsten Hansen Sektionsleder, Sundhedsstyrelsen 18. JANUAR 2017 Styrket indsats for ældre medicinske patienter National handlingsplan

Læs mere

Kommunale Akutfunktioner KL Sundhedskonference 26. jan (session 4)

Kommunale Akutfunktioner KL Sundhedskonference 26. jan (session 4) Kommunale Akutfunktioner KL Sundhedskonference 26. jan. 2016 (session 4) Fra Præ- og Posthospital til Person-orienteret Akutfunktion i Aabenraa Kommune.. Input til den Nationale Plan for Det nære og sammenhængende

Læs mere

Ny nationale anbefalinger: En revision af SST s faglige retningslinjer for den palliative indsats fra

Ny nationale anbefalinger: En revision af SST s faglige retningslinjer for den palliative indsats fra 1 Ny nationale anbefalinger: En revision af SST s faglige retningslinjer for den palliative indsats fra 1999. 2 Målgruppe: Patienter med livstruende sygdom og samtidig palliative behov samt deres pårørende.

Læs mere

Oversigt over projekter i Sundhedsaftalen

Oversigt over projekter i Sundhedsaftalen Oversigt over projekter i Sundhedsaftalen 2015-2018 Politisk pejlemærke 1: Sundhedstilbud med sammenhæng og kvalitet Politisk mål: Borgeren skal have det sundhedstilbud, der er behov for, til tiden og

Læs mere

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom 2010-2012 Hovedrapporten indeholder tværgående analyser og eksterne vurderinger CFK har lavet en evalueringsrapport,

Læs mere

Tværsektorielt Callcenter. Et samarbejdsprojekt mellem Almen praksis, de tre kommuner i Midtklyngen og Akutafdelingen HE Midt.

Tværsektorielt Callcenter. Et samarbejdsprojekt mellem Almen praksis, de tre kommuner i Midtklyngen og Akutafdelingen HE Midt. Tværsektorielt Callcenter Et samarbejdsprojekt mellem Almen praksis, de tre kommuner i Midtklyngen og Akutafdelingen HE Midt. Tværsektorielt Callcenter 1 årigt projekt Formål: Udbrede kendskabet til de

Læs mere

Inklusionskriterier for patienter var:

Inklusionskriterier for patienter var: Titel og reference 20.11 Forebyggelse af lægemiddelrelaterede problemer hos ældre kardiologiske patienter ved en farmaceutisk indsats. Et udviklingsprojekt på kardiologisk afdeling på Centralsygehuset

Læs mere

PATIENTINFORMATION TELECARE NORD ET PROJEKT DER UNDERSØGER OM TELEMEDICIN KAN GØRE EN FORSKEL FOR DIG MED HJERTESVIGT

PATIENTINFORMATION TELECARE NORD ET PROJEKT DER UNDERSØGER OM TELEMEDICIN KAN GØRE EN FORSKEL FOR DIG MED HJERTESVIGT PATIENTINFORMATION TELECARE NORD ET PROJEKT DER UNDERSØGER OM TELEMEDICIN KAN GØRE EN FORSKEL FOR DIG MED HJERTESVIGT LÆS OM PROJEKTET OG DINE MULIGHEDER FOR DELTAGELSE PATIENTINFORMATION TELECARE NORD

Læs mere

Sundheds-hotspottet betyder en fælles elektronisk platform til deling af information som borger, kommune, egen læge, hospital og apotek kan anvende.

Sundheds-hotspottet betyder en fælles elektronisk platform til deling af information som borger, kommune, egen læge, hospital og apotek kan anvende. BORGERINFORMATION Horsens på Forkant med sundhed er et tværsektorielt udviklings- og forskningsprojekt i Horsens Kommune. I projektet er der både fokus på behandlingen af borgeren og på kommunikationen

Læs mere

Samarbejdsaftale vedr. udbredelse af Telesår projektet

Samarbejdsaftale vedr. udbredelse af Telesår projektet Odense d. 29 januar 2010 Samarbejdsaftale vedr. udbredelse af Telesår projektet Aftaleparter: Der er dags dato indgået samarbejdsaftale om deltagelse i: Mellem: MedCom det danske sundhedsdatanet Rugårdsvej

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Satspuljeprojekter aktuel status

Satspuljeprojekter aktuel status Satspuljeprojekter aktuel status Melhe/14. november 2014 Psykiatrien Vest Etablering af akut modtagelse i Slagelse (Projekt nr. 61602 / 2010-2013). Projektet er i sommeren 2013 besluttet videreført til

Læs mere

1. Projektbeskrivelse

1. Projektbeskrivelse Selvhjulpne ældre 1. Projektbeskrivelse Sundheds- og Ældreafdelingen arbejder målrettet med forebyggelse af behov for praktisk og personlig hjælp hos ældre borgere i Furesø Kommune. Det er ønsket at kunne

Læs mere

LUP 2013 resultater For LUP indlagte, LUP ambulante, LUP fødende

LUP 2013 resultater For LUP indlagte, LUP ambulante, LUP fødende Sundhedssamordningsudvalget.4.4 LP resultater For LP indlagte, LP ambulante, LP fødende Fortroligt indtil offentliggørelsen i uge 8 4 844 LP Samlet indtryk Region Syddanmark, regionsniveau LP indlagte

Læs mere

Børn og unge som pårørende til patienter med akut opstået hjerneskade

Børn og unge som pårørende til patienter med akut opstået hjerneskade Koncern Plan og Udvikling Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ref.: WB Dato: 08.04.2013 2012 Projektbeskrivelse,

Læs mere

DET BORGERNÆRE SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSAFTALER

DET BORGERNÆRE SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSAFTALER DET BORGERNÆRE SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSAFTALER Louise Stage & Tine Skovgaard Københavns Kommune www.kk.dk Side 2 / Komite for helse og sosial i Bergen Kommunalreformen 2007 Kommunen del af sundhedsvæsnet

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Forsøgets titel: Individuel tværfaglig intervention for børn med cerebral parese Betydningen af tre- dimensionel klinisk ganganalyse

Læs mere

Tværsektorielt projekt til forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser: Resume og præsentation af foreløbige resultater

Tværsektorielt projekt til forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser: Resume og præsentation af foreløbige resultater Allerød Kommune Tværsektorielt projekt til forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser: Resume og præsentation af foreløbige resultater Baggrund: Allerød kommune deltager i et samarbejde med fire andre

Læs mere

Den ældre medicinske patient Sammenhængende patientforløb - den gode indlæggelse og udskrivelse for borgere i Holstebro kommune

Den ældre medicinske patient Sammenhængende patientforløb - den gode indlæggelse og udskrivelse for borgere i Holstebro kommune Den ældre medicinske patient Sammenhængende patientforløb - den gode indlæggelse og udskrivelse for borgere i Holstebro kommune Hospitalsenheden Vest Aktuelle problemstillinger Demografisk udvikling Mange

Læs mere

Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen

Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen 1. Baggrund Udviklingen i sundhedsvæsnet stiller nye krav til almen praksis, hospitalerne og kommunerne

Læs mere