Tillægs-ansøgning til ACCESS-projektet - Koordineret akut indsats for seniorer i Sønderjylland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillægs-ansøgning til ACCESS-projektet - Koordineret akut indsats for seniorer i Sønderjylland"

Transkript

1 Tillægs-ansøgning til ACCESS-projektet - Koordineret akut indsats for seniorer i Sønderjylland Styrkelse af samarbejde mellem regioner, kommuner og almen praksis vedrørende subakutte/akutte tilbud- Udarbejdet af: Christian Backer Mogensen Version 2.0, maj 2014

2 Resume ACCESS projektet er udfordret af dels færre patienter til inklusion i projektet end forventet, dels af at én af de 4 kommuner, Aabenraa, som følge heraf har en uudnyttet kapacitet på deres rehabiliteringscenter. De mange udfordringer har også betydet et større tidsforbrug end forventet for projektlederne og for de sundhedsfaglige deltagere. Samtidig har den ledige kapacitet i Aabenraa givet mulighed for at kunne udnyttes til et tillægsprojekt, som vil komplementere ACCESS projektets resultater, nemlig at tilbyde ACCESS projektet til de patienter, som opfylder ACCESS kriterierne ved ankomsten til sygehuset. Dette kan ske indenfor den logistik og infrastruktur, som allerede er opbygget og fungerer, med de samme outcomes som ACCESS projektet og uden at øge budgettet. Tillægsansøgningen indeholder derfor en forespørgsel til Sundhedsstyrelsen om: At reducere antallet af inkluderede patienter fra 888 patienter til 328 patienter ved at reducere randomisering på både +/- sygehus og +/- ekstra tiltag (IT i hjemmet) til alene at randomisere på +/- sygehus. At de ekstra tiltag (IT i hjemmet) evalueres via alternative kvantitative og kvalitative metoder, som der er lagt plan for. At der etableres et tillægsprojekt, som undersøger effekten af et ACCESS tilbud til patienter, der er ankommet på sygehuset til en akut indlæggelse. At tilpasse budgettet svarende til de udfordringer, der har været, således at den oprindelige budgetramme fastholdes. At forlænge det samlede projekt, således at afrapportering udskydes fra til for derved at sikre, at der inkluderes et tilstrækkeligt antal patienter. Baggrund ACCESS projektet har været undervejs gennem mere end eet år, fra projektet fik bevilliget 5.5 mill. kr. fra Sundhedsstyrelsen. Efter et langt og frugtbart samarbejde mellem Sygehus Sønderjylland, de praktiserende læger og de fire sønderjyske kommuner blev der d. 4. november 2014 åbnet for inklusion af patienter i projektet. Der var en forventning om en vis træghed i opstartsfasen, indtil man kom op på det forventede antal inklusioner, hvorfor der blev udsendt nyhedsbreve ca. hver anden uge med remindere om projektet. Da der kom langt færre inklusioner end forventet frem til jul 2013 gennemførtes en række tiltag, som imidlertid ikke har ført til det forventede antal indlæggelser. Der er således pr. 1. maj 2014 blevet inkluderet 76 patienter imod et forventet antal på omkring patienter. Dataindsamlingen på disse 76 patienter er gennemført upåklageligt på dag 0 og 7 iht. protokollen. Styre- og projektgruppen har gennemført en række undersøgelser og møder med de praktiserende læger for at identificere årsager til den manglende inklusion. De praktiserende lægers uafklarede overenskomstsituation har været anført som en medvirkende årsag. En forholdsvis mild vinter har generelt betydet færre indlæggelser og højere almen sundhed i målgruppen. Og endelig må styregruppen erkende, at et så stort tværsektorielt nyskabende projekt indebærer en vis inerti i etableringsfasen. Nogle mere teknisk prægede årsager, som besværlig inklusion og suboptimalt inklusionsmateriale til de praktiserende læger, er korrigeret ved udarbejdelse af nyt materiale og etablering af hjemmeside (www.accessprojektet.dk). Samtlige lægepraksis har været besøgt af kommunale sygeplejersker for at gøre opmærksom på projektet, og der er afholdt i alt 7 orienterings- og undervisningsmøder med de praktiserende læger, ligesom ca. 300 kommunalt ansatte sygeplejersker har været på kursus i projektets faglige indhold. Optællinger af indlagte patienter, som kunne have egnet sig til projektet har i flere omgange vist, at der er tilstrækkeligt med patienter til at kunne opfylde antallet af inklusioner set fra sygehusets side. Fire kommuner har været involveret i projektet. Heraf har Tønder kommune, den mindste, 2

3 leveret 38,1%, Sønderborg 36,8%, Haderslev 21,1%, mens Aabenraa kun har leveret 3,9 % af de inkluderede patienter. At der i Aabenraa kommune leveres langt færre patienter kan forklares ved at det kommunale alternativ til indlæggelser blev åbnet samme dag, som ACCESS projekt begyndte at inkludere patienter, og dermed ikke var kendt af brugerne. Endvidere har alternativet til en indlæggelse på det lokale rehabiliteringscenter ikke været nær så oplagt et valg for borgerne i Aabenraa, da det ligger meget tæt på sygehuset og dermed ikke sparer borgeren for transporttid, eller kan holde borgeren i det vante lokale miljø, i modsætning til de kommunale tilbud i de øvrige kommuner. Imidlertid har Aabenraa kommune investeret betydelige summer i at etablere det kommunale tilbud både via byggeri og i beredskab, og har i de sidste fire måneder haft 3 ledige pladser stående ubenyttet. Aabenraa kommune har derfor set sig nødsaget til at anmode om et alternativ til det nuværende ACCESS projekt, hvis det skal kunne forsvare at have denne kapacitet stående, alternativt at trække sig ud af projektet og anvende den ledige kapacitet på en anden måde. Det er ACCESS styregruppens indstilling, at det vil være særdeles uhensigtsmæssigt og måske ødelæggende for hele ACCESS projektet, hvis Aabenraa kommune trækker sig ud af samarbejdet. De ovennævnte forhold leder frem til en revision af ACCESS projektet, hvor der skal tages højde for: 1) At der vil blive inkluderet færre patienter end forventet. 2) At Aabenraa kommune tilbydes et supplerende alternativ indenfor ACCESS projektet, således at deres ledige kapacitet kan udnyttes indenfor ACCESS projektets rammer. Revision af ACCESS projektet Revision af antallet af inkluderede deltagere: Det var beregnet, at der skulle inkluderes 888 deltagere i projektet, idet man ønskede at vurdere om a) to forskellige kommunale modeller (akutpladser på rehabiliteringscenter versus akut teams i hjemmet), b) praktiserende læger versus sygehusets speciallæger som behandlende læger og endelig c) en tillægspakke bestående af IT baseret monitorering, videokommunikation og hotline til sygehuset udenfor dagarbejdstid, kunne påvise forskelle i antallet af indlæggelser fra forventet 40% til 20% på et 5% signifikansniveau med en power på 90%. 3

4 Nuværende tilbud 1 Almen praksis sygeplejerske 2 Lodtrækning ACCESS visitator 3 Almen praksis Ekstra tiltag Almen praksis 4 Ekstra tiltag De oprindelige vurderinger af, at der blev indlagt 40% og man ønskede en reduktion til 20% var baseret på kvalificerede gæt. Der er nu, på baggrund af de 70 gennemførte ACCESS-forløb, lavet en blændet interim opgørelse af antallet af indlæggelser, hvor det viser sig, at der ikke kan ses nogen forskel mellem standard tiltag og ekstra tiltag, en tendens til forskel mellem akutteams og akutpladser, mens der er en større forskel mellem praktiserende læger og sygehuslæger end forventet, fra 45% til 18%. Da undersøgelsen er blændet, kan der ikke siges noget om, hvilke af tilbuddene, der reducerer indlæggelserne. Der er lavet en ny styrkeberegning på baggrund af denne interimopgørelse, hvor der er anvendt en forskel fra 45% indlæggelser til 20% indlæggelser, med en powerreduktion fra 90% til 80% og et dobbeltsidigt signifikansniveau på 5%, som viser at det vil kræves 82 patienter i en sammenligning mellem to grupper (STATA 13.0 Chi test, sammenligning af to uafhængige proportioner). Samtidig har de ekstra tiltag som primært er IKT løsninger og udgør et randomiseringsstrata vist sig at være behæftet med så mange udfordringer af både teknisk og brugermæssig art, at det ikke giver specielt stor mening at vurdere disse i et randomiseret design, men kræve andre evalueringsformer. Det foreslås derfor, at der fortsat randomiseres på ekstra tiltag som indtil nu for ikke at indføre en bias i projektet, men ikke inkludere disse randomiseringsarme i sample size beregningen. Der vil således kunne gennemføres en randomiseret undersøgelse på følgende måde: Akut team Akutpladser - hospital hospital Der vil således skulle inkluderes ialt 328 patienter. 4

5 Alternativ evaluering af interventionen ekstra tiltag. Som anført har implementeringen af ekstra tiltag været udfordret af en del tekniske og betjeningsmæssige problemer. De fleste af disse problemer løst i samarbejde med leverandøren. Imidlertid er det vigtigt for hele evalueringen af IKT løsningerne, at disse forhold beskrives og analyseres mere grundigt både kvantitativt og kvalitativt end det er muligt i et randomiseret design, der kun vil give svar på om tiltagene betyder en reduktion i antal af indlæggelser eller ej. For at lave en mere dybdegående beskrivelse af forholdene under implementeringsprocessen og brugen af IKT løsningen, ønskes det at udføre kvalitative forskningsinterviewes. Det ønskes at interview de implicerede parter i implementeringsprocessen, herunder; sygeplejersker i de fire kommuner, de kommunale projektledere, de overordnede projektledere samt leverandøren af IKT-løsningen. Yderligere ønskes det at interviewe 2-3 patienter som har været inkluderet i projektet, for at inddrage deres oplevelse af den anvendte teknologi. Interviewsne vil blive udført som semistrukturerede forskningsinterviews og informanterne har til én-hver tid mulighed for at frasige sig at deltage i interviewet. Alle interviews vil blive optaget og gemt som nummererede filer som ikke kan spores tilbage til informanten. Alle informanter vil forblive anonyme. De indsamlede data transskriberes og ønskes analyseret vha. meningskondensering (Kvale og Brinkmann 2009) Kvantitativt vil IKT-løsningerne blive evalueret i forhold til hvor meget de enkelte elementer (hotline, videokommunikation, telemedicinsk monitorering af vitalværdier) har været anvendt i de enkelte patientforløb. Ydermere vil det forsat blive undersøgt om tiltagene betyder en reduktion i antallet af indlæggelser eller ej. ACCESS projektet har derfor allieret sig med Universitet i Tromsø, Faculty of Health Sciences Department of Clinical Medicine, der har specialiseret sig i telemedicin og E-health og evalueringen heraf. Der er indgået en aftale om, at de vil varetage evalueringen af såvel kvalitative som kvantitative aspekter via vejledning af en dansk Sundheds-IT Ingeniør, der skriver kandidatopgave herom og flytter til Aabenraa í den anledning de næste 12 måneder fra juni Der vil således komme en mere omfattende evaluering af denne del af projektet end oprindeligt planlagt. Forlængelse af inklusionsperioden. Det vurderes, at det fortsat er muligt at inkludere flere patienter pr. uge i ACCESS projektet efterhånden som det bliver mere kendt af de praktiserende læger. Hvis der kan inkluderes 7 patienter pr uge vil det kræve yderligere 46 ugers inklusionstid, dvs. dataindsamlingsperioden, der i øjeblikket forventes afsluttet i uge skal forlænges til 1. marts Det vil være hensigtsmæssigt at inkludere yderligere en vintersæson, fordi den netop overståede har været særdeles mild, og næppe giver et retvisende billede af, hvor mange patienter, der normalt vil kunne inkluderes i alternativer til akut indlæggelse. Den samlede projektperiode skal således forlænges til 1. april 2015, idet der afsættes 1 måned til dataanalyse og færdiggørelse af rapport til Sundhedsstyrelsen. 5

6 Nyt tillægsprojekt for Aabenraa kommune Beskrivelse af projektet ACCESS projektet har taget udgangspunkt i, at man vil hindre uhensigtsmæssige indlæggelser gennem tidlig opsporing af patienter, der er potentielt indlæggelsestruede, ved at opstille et akut alternativ i form af et kommunalt tiltag kombineret med en indsats fra sygehuset. Imidlertid har opgørelser over akutte indlæggelser af patienter fra Aabenraa kommune i projektperioden vist, at der er 2-3 indlæggelser pr. uge som opfylder ACCESS inklusionskriterierne og udskrives indenfor 48 timer. For denne patientgruppe vil det være relevant at undersøge om en randomisering efter ankomsten til sygehuset, til enten indlæggelse som vanligt eller et akut udredningsprogram og behandlingsplan ved sygehusets speciallæge og efterfølgende ophold på rehabiliteringscenter med monitorering fra sygehuset vil betyde noget for antallet af indlæggelser og rehabiliteringen på dag 7 sammenlignet med kontrolgruppen, der indlægges. Der vil blive målt på de samme outcome variable som i det oprindelige ACCESS projekt. Der er således tale om et tillægsprojekt til ACCESS projektet, som belyser en vinkel som ACCESS projektet ikke har dækket, nemlig identifikation og randomisering af seniore patienter som er ankommet til sygehuset med henblik på alternativer til indlæggelse. Den eneste forskel mellem ACCESS oprindelige projektbeskrivelse og dette tillægsprojekt, er, at identifikation og randomisering sker efter ankomsten til sygehuset i stedet for i eget hjem eller hos egen læge. At der kun randomiseres til to alternativer: indlæggelse eller ophold på rehabiliteringscenter med ekstra tiltag. Tillægsprojekt til ACCESS Flowmaster på SHS: Identifikation + triage Lodtrækning Indlæggelse ACCESS visitator: Skr. samtykke, randomisering Faglig accept Plan Ekstra tiltag 6

7 Inklusion i projektet Når patienten ankommer til sygehuset vurderer sygeplejersken i sammenråd med den medicinske speciallæge om patienten opfylder inklusions- og eksklusionskriterierne til at deltage i forskningsprojektet. En samtykkeerklæring skal indhentes fra patienten inden denne kan deltage i forskningsprojektet. Sygeplejersken ringer til Access-visitator som kommer ned på afdelingen og for at indhente samtykke. Patienten informeres såvel mundtligt som skriftligt om projektet. Hvis sygeplejerske og læge vurderer, at patienten er inhabil kan denne ikke inkluderes i projektet. Dimensionering: Der randomiseres mellem vanlig indlæggelse og ophold på rehabiliteringscenteret i forholdet 1:1. Vi ønsker at påvise en reduktion fra 100% indlæggelser til 70% indlæggelser, med 80% power og 0.05% signifikansniveau vil det kræve 05% signifikansniveau vil det kræve 2 x 24 patienter pr gruppe. (two-sample proportions test, dobbeltsidig Pearson's chi-squared test; STATA 13). Hvis vi ønsker at påvise en forskel i stigning i funktionsniveau (DEMMI test) mellem dag 0 og 7, fra DEMMI 4 i kontrolgruppen til DEMMI 7 i interventionsgruppen med en SD på 4, med samme power og signifikansniveau som ovenfor vil det kræve 2 x 29 patienter. Alle indlæggelser fra Aabenraa kommune i ACCESS projektperioden er gennemgået og der er gennemsnitligt 3 borgere pr. uge som opfylder ACCESS inklusionskriterierne og som det vurderes vil have en klinisk tilstand, som gør det muligt at deltage i projektet. Hvis 50% accepterer at deltage kan der således inkluderes 1,5 patient pr. uge, eller 60 patienter fra juni marts Etik Efter kontakt med den regionale videnskabsetiske komite, vurderes dette tillægsprojekt at være så ens med det oprindelige ACCESS projekt, at der kun kræves en tillægsansøgning, som kan vurderes administrativt indenfor en 1 arbejdsuge. Nærmere beskrivelse af tillægsprojektet: Der er udarbejdet en fuldstændig protokol for tillægsprojektet til brug for tillægsansøgning til videnskabsetisk komite. Budgetmæssige konsekvenser Der ændres ikke på den totale budgetramme eller rammen for de enkelte budgetområder, fraset at der er flyttet kr. fra honorering af speciallæger ( under løn og teknologi) til honorering af projektledere (under projektledelse). De øvrige aktiviteter er korrigeret efter de erfaringer med tidsforbrug, som er opnået indtil nu. Desuden er der kommet enkelte aktiviteter til. Se øvrige kommentarer til det reviderede budget i bilag 1. 7

8 Oprindelige budget: Reviderede budget: Område Aktivitet Timetal Beløb total Projektledelse og - deltagelse Projektleder (forskningsdelen er egenfinansieret) 65 % stilling i 2 år 4 kommunale projektledere 40% stilling fordelt på 2 år Mødedeltagelse, kørsel, forplejning, udarbejdelse af materiale (Honorar praksiskonsulent) - Uddannelse Workshops, kurser og lignende Formidling Videnskabelige artikler, publikation, ekstern kommunikation Serviceydelser Kvalitative analyser, evaluering (intern og ekstern) Revision Ekstern revision Funktionstest på 0. og 7. dag 3x2 timer 388 patienter Akut/hjemmesygeplejeydelser 5 timer 388 patienter Sygehus Sygeplejeydelser 3 timer x 224 patienter Sygehus ydelser 2 timer x 224 patienter Løn og teknologi Praktiserende lægeydelser (fast inkluderingtakst pr patient) 750 kr. 328 patienter Access visitator 3 timer x 388 patienter bioanalytiker til rehabiliteringscenter Telemedicinsk udstyr Patienttransport til og fra akutpladser Beløb bevilliget i alt Bilag 1: Revision af budgettet for ACCESS projektet: Det oprindelige budget var baseret på inklusion af 888 patienter. Nyt forslag: 8

9 Det reviderede ACCESS projekt skal inkludere 328 patienter, samt 60 patienter i tillægsprojektet i Aabenraa kommune, dvs. i alt 388 patienter, 500 færre end i det oprindelige ACCESS projekt. Budgetjusteringerne begrundes med, at der har været anvendt mere tid på både sygehuset og i kommunen end forventet pr. forløb og af projektlederne, samt at transportudgifterne til patienterne er højere end forventet. Disse merudgifter kan delvis kompenseres ved den reducerede honorering til de praktiserende læger, som reduceres med kr, fra kr. til kr. Timesatsen for sygeplejersker og terapeuter er uændret sat til gennemsnitlig 250 kr pr time, speciallægerne 500 kr. pr time og inklusionsgebyret til de praktiserende læger på 750 kr. Der er ændret følgende: Sygehuset: 1) Projektlederhonorering øget fra 40% til 65% i 2 år. Der er gået langt mere tid med projektledelse end forventet pga. de mange udfordringer. 2) Sygehus sygeplejeydelser øget fra 1,5 til 4 timer pr patient: Der går længere tid for sygeplejerskerne end forventet med logistikken omkring ACCESS patienterne, og vil gøre det endnu mere i tillægsprojektet, hvor der også skal identificeres, informeres og inkluderes. 3) ydelserne er øget fra 1,75 til 2 timer, idet det må forventes at der skal bruges mere tid på tillægsprojektets patienter. 4) ACCESS visitator tiden øges fra 0,3 til 3 timer: ACCESS visitator har haft flere opgaver end forventet og bruger langt mere tid end de 20 minutter der er afsat. Tillægsprojektet vil kræve endnu større tidsforbrug pr. patient, idet det bliver visitator som skal stå for skriftligt samtykke. Desuden har visitatorfunktionen været en sidefunktion til andre opgaver, men har lagt begrænsninger på hvor effektivt visitator kunne arbejde med disse opgaver. 5) Bioanalytiker til blodprøvetagning på rehabiliteringscenteret. Laboratoriet i Aabenraa stiller bioanalytiker til rådighed svarende til to besøg pr patient: 2 besøg x 30 patienter x 2 timer x 218 kr + 30 dage x 8 km x 3,80 kr. Kommunerne 6) e projektledere øget fra 25% til 40%: De kommunale projektledere har haft større opgaver end forventet pga. de mange udfordringer, og vil fortsat skulle bruge en del tid på at vedligeholde interessen for projektet i kommunerne. 7) Funktionstest: øget fra 2 til 3 timer pr test. Det tager længere tid at teste end beregnet. 8) Akut/hjemmesygeplejersker: øget fra 2 timer til 5 timer pr. inklusion. Det har vist sig, at det tager længere tid at inkludere end forudset. Andet: 9) Patienttransport er sat til kr, idet det har vist sig, at et større antal end forventet har haft behov for liggende transport mellem eget hjem og rehabiliteringscenter, hvilket ikke dækkes af regionens transportaftaler. 9