Tillægs-ansøgning til ACCESS-projektet - Koordineret akut indsats for seniorer i Sønderjylland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillægs-ansøgning til ACCESS-projektet - Koordineret akut indsats for seniorer i Sønderjylland"

Transkript

1 Tillægs-ansøgning til ACCESS-projektet - Koordineret akut indsats for seniorer i Sønderjylland Styrkelse af samarbejde mellem regioner, kommuner og almen praksis vedrørende subakutte/akutte tilbud- Udarbejdet af: Christian Backer Mogensen Version 2.0, maj 2014

2 Resume ACCESS projektet er udfordret af dels færre patienter til inklusion i projektet end forventet, dels af at én af de 4 kommuner, Aabenraa, som følge heraf har en uudnyttet kapacitet på deres rehabiliteringscenter. De mange udfordringer har også betydet et større tidsforbrug end forventet for projektlederne og for de sundhedsfaglige deltagere. Samtidig har den ledige kapacitet i Aabenraa givet mulighed for at kunne udnyttes til et tillægsprojekt, som vil komplementere ACCESS projektets resultater, nemlig at tilbyde ACCESS projektet til de patienter, som opfylder ACCESS kriterierne ved ankomsten til sygehuset. Dette kan ske indenfor den logistik og infrastruktur, som allerede er opbygget og fungerer, med de samme outcomes som ACCESS projektet og uden at øge budgettet. Tillægsansøgningen indeholder derfor en forespørgsel til Sundhedsstyrelsen om: At reducere antallet af inkluderede patienter fra 888 patienter til 328 patienter ved at reducere randomisering på både +/- sygehus og +/- ekstra tiltag (IT i hjemmet) til alene at randomisere på +/- sygehus. At de ekstra tiltag (IT i hjemmet) evalueres via alternative kvantitative og kvalitative metoder, som der er lagt plan for. At der etableres et tillægsprojekt, som undersøger effekten af et ACCESS tilbud til patienter, der er ankommet på sygehuset til en akut indlæggelse. At tilpasse budgettet svarende til de udfordringer, der har været, således at den oprindelige budgetramme fastholdes. At forlænge det samlede projekt, således at afrapportering udskydes fra til for derved at sikre, at der inkluderes et tilstrækkeligt antal patienter. Baggrund ACCESS projektet har været undervejs gennem mere end eet år, fra projektet fik bevilliget 5.5 mill. kr. fra Sundhedsstyrelsen. Efter et langt og frugtbart samarbejde mellem Sygehus Sønderjylland, de praktiserende læger og de fire sønderjyske kommuner blev der d. 4. november 2014 åbnet for inklusion af patienter i projektet. Der var en forventning om en vis træghed i opstartsfasen, indtil man kom op på det forventede antal inklusioner, hvorfor der blev udsendt nyhedsbreve ca. hver anden uge med remindere om projektet. Da der kom langt færre inklusioner end forventet frem til jul 2013 gennemførtes en række tiltag, som imidlertid ikke har ført til det forventede antal indlæggelser. Der er således pr. 1. maj 2014 blevet inkluderet 76 patienter imod et forventet antal på omkring patienter. Dataindsamlingen på disse 76 patienter er gennemført upåklageligt på dag 0 og 7 iht. protokollen. Styre- og projektgruppen har gennemført en række undersøgelser og møder med de praktiserende læger for at identificere årsager til den manglende inklusion. De praktiserende lægers uafklarede overenskomstsituation har været anført som en medvirkende årsag. En forholdsvis mild vinter har generelt betydet færre indlæggelser og højere almen sundhed i målgruppen. Og endelig må styregruppen erkende, at et så stort tværsektorielt nyskabende projekt indebærer en vis inerti i etableringsfasen. Nogle mere teknisk prægede årsager, som besværlig inklusion og suboptimalt inklusionsmateriale til de praktiserende læger, er korrigeret ved udarbejdelse af nyt materiale og etablering af hjemmeside (www.accessprojektet.dk). Samtlige lægepraksis har været besøgt af kommunale sygeplejersker for at gøre opmærksom på projektet, og der er afholdt i alt 7 orienterings- og undervisningsmøder med de praktiserende læger, ligesom ca. 300 kommunalt ansatte sygeplejersker har været på kursus i projektets faglige indhold. Optællinger af indlagte patienter, som kunne have egnet sig til projektet har i flere omgange vist, at der er tilstrækkeligt med patienter til at kunne opfylde antallet af inklusioner set fra sygehusets side. Fire kommuner har været involveret i projektet. Heraf har Tønder kommune, den mindste, 2

3 leveret 38,1%, Sønderborg 36,8%, Haderslev 21,1%, mens Aabenraa kun har leveret 3,9 % af de inkluderede patienter. At der i Aabenraa kommune leveres langt færre patienter kan forklares ved at det kommunale alternativ til indlæggelser blev åbnet samme dag, som ACCESS projekt begyndte at inkludere patienter, og dermed ikke var kendt af brugerne. Endvidere har alternativet til en indlæggelse på det lokale rehabiliteringscenter ikke været nær så oplagt et valg for borgerne i Aabenraa, da det ligger meget tæt på sygehuset og dermed ikke sparer borgeren for transporttid, eller kan holde borgeren i det vante lokale miljø, i modsætning til de kommunale tilbud i de øvrige kommuner. Imidlertid har Aabenraa kommune investeret betydelige summer i at etablere det kommunale tilbud både via byggeri og i beredskab, og har i de sidste fire måneder haft 3 ledige pladser stående ubenyttet. Aabenraa kommune har derfor set sig nødsaget til at anmode om et alternativ til det nuværende ACCESS projekt, hvis det skal kunne forsvare at have denne kapacitet stående, alternativt at trække sig ud af projektet og anvende den ledige kapacitet på en anden måde. Det er ACCESS styregruppens indstilling, at det vil være særdeles uhensigtsmæssigt og måske ødelæggende for hele ACCESS projektet, hvis Aabenraa kommune trækker sig ud af samarbejdet. De ovennævnte forhold leder frem til en revision af ACCESS projektet, hvor der skal tages højde for: 1) At der vil blive inkluderet færre patienter end forventet. 2) At Aabenraa kommune tilbydes et supplerende alternativ indenfor ACCESS projektet, således at deres ledige kapacitet kan udnyttes indenfor ACCESS projektets rammer. Revision af ACCESS projektet Revision af antallet af inkluderede deltagere: Det var beregnet, at der skulle inkluderes 888 deltagere i projektet, idet man ønskede at vurdere om a) to forskellige kommunale modeller (akutpladser på rehabiliteringscenter versus akut teams i hjemmet), b) praktiserende læger versus sygehusets speciallæger som behandlende læger og endelig c) en tillægspakke bestående af IT baseret monitorering, videokommunikation og hotline til sygehuset udenfor dagarbejdstid, kunne påvise forskelle i antallet af indlæggelser fra forventet 40% til 20% på et 5% signifikansniveau med en power på 90%. 3

4 Nuværende tilbud 1 Almen praksis sygeplejerske 2 Lodtrækning ACCESS visitator 3 Almen praksis Ekstra tiltag Almen praksis 4 Ekstra tiltag De oprindelige vurderinger af, at der blev indlagt 40% og man ønskede en reduktion til 20% var baseret på kvalificerede gæt. Der er nu, på baggrund af de 70 gennemførte ACCESS-forløb, lavet en blændet interim opgørelse af antallet af indlæggelser, hvor det viser sig, at der ikke kan ses nogen forskel mellem standard tiltag og ekstra tiltag, en tendens til forskel mellem akutteams og akutpladser, mens der er en større forskel mellem praktiserende læger og sygehuslæger end forventet, fra 45% til 18%. Da undersøgelsen er blændet, kan der ikke siges noget om, hvilke af tilbuddene, der reducerer indlæggelserne. Der er lavet en ny styrkeberegning på baggrund af denne interimopgørelse, hvor der er anvendt en forskel fra 45% indlæggelser til 20% indlæggelser, med en powerreduktion fra 90% til 80% og et dobbeltsidigt signifikansniveau på 5%, som viser at det vil kræves 82 patienter i en sammenligning mellem to grupper (STATA 13.0 Chi test, sammenligning af to uafhængige proportioner). Samtidig har de ekstra tiltag som primært er IKT løsninger og udgør et randomiseringsstrata vist sig at være behæftet med så mange udfordringer af både teknisk og brugermæssig art, at det ikke giver specielt stor mening at vurdere disse i et randomiseret design, men kræve andre evalueringsformer. Det foreslås derfor, at der fortsat randomiseres på ekstra tiltag som indtil nu for ikke at indføre en bias i projektet, men ikke inkludere disse randomiseringsarme i sample size beregningen. Der vil således kunne gennemføres en randomiseret undersøgelse på følgende måde: Akut team Akutpladser - hospital hospital Der vil således skulle inkluderes ialt 328 patienter. 4

5 Alternativ evaluering af interventionen ekstra tiltag. Som anført har implementeringen af ekstra tiltag været udfordret af en del tekniske og betjeningsmæssige problemer. De fleste af disse problemer løst i samarbejde med leverandøren. Imidlertid er det vigtigt for hele evalueringen af IKT løsningerne, at disse forhold beskrives og analyseres mere grundigt både kvantitativt og kvalitativt end det er muligt i et randomiseret design, der kun vil give svar på om tiltagene betyder en reduktion i antal af indlæggelser eller ej. For at lave en mere dybdegående beskrivelse af forholdene under implementeringsprocessen og brugen af IKT løsningen, ønskes det at udføre kvalitative forskningsinterviewes. Det ønskes at interview de implicerede parter i implementeringsprocessen, herunder; sygeplejersker i de fire kommuner, de kommunale projektledere, de overordnede projektledere samt leverandøren af IKT-løsningen. Yderligere ønskes det at interviewe 2-3 patienter som har været inkluderet i projektet, for at inddrage deres oplevelse af den anvendte teknologi. Interviewsne vil blive udført som semistrukturerede forskningsinterviews og informanterne har til én-hver tid mulighed for at frasige sig at deltage i interviewet. Alle interviews vil blive optaget og gemt som nummererede filer som ikke kan spores tilbage til informanten. Alle informanter vil forblive anonyme. De indsamlede data transskriberes og ønskes analyseret vha. meningskondensering (Kvale og Brinkmann 2009) Kvantitativt vil IKT-løsningerne blive evalueret i forhold til hvor meget de enkelte elementer (hotline, videokommunikation, telemedicinsk monitorering af vitalværdier) har været anvendt i de enkelte patientforløb. Ydermere vil det forsat blive undersøgt om tiltagene betyder en reduktion i antallet af indlæggelser eller ej. ACCESS projektet har derfor allieret sig med Universitet i Tromsø, Faculty of Health Sciences Department of Clinical Medicine, der har specialiseret sig i telemedicin og E-health og evalueringen heraf. Der er indgået en aftale om, at de vil varetage evalueringen af såvel kvalitative som kvantitative aspekter via vejledning af en dansk Sundheds-IT Ingeniør, der skriver kandidatopgave herom og flytter til Aabenraa í den anledning de næste 12 måneder fra juni Der vil således komme en mere omfattende evaluering af denne del af projektet end oprindeligt planlagt. Forlængelse af inklusionsperioden. Det vurderes, at det fortsat er muligt at inkludere flere patienter pr. uge i ACCESS projektet efterhånden som det bliver mere kendt af de praktiserende læger. Hvis der kan inkluderes 7 patienter pr uge vil det kræve yderligere 46 ugers inklusionstid, dvs. dataindsamlingsperioden, der i øjeblikket forventes afsluttet i uge skal forlænges til 1. marts Det vil være hensigtsmæssigt at inkludere yderligere en vintersæson, fordi den netop overståede har været særdeles mild, og næppe giver et retvisende billede af, hvor mange patienter, der normalt vil kunne inkluderes i alternativer til akut indlæggelse. Den samlede projektperiode skal således forlænges til 1. april 2015, idet der afsættes 1 måned til dataanalyse og færdiggørelse af rapport til Sundhedsstyrelsen. 5

6 Nyt tillægsprojekt for Aabenraa kommune Beskrivelse af projektet ACCESS projektet har taget udgangspunkt i, at man vil hindre uhensigtsmæssige indlæggelser gennem tidlig opsporing af patienter, der er potentielt indlæggelsestruede, ved at opstille et akut alternativ i form af et kommunalt tiltag kombineret med en indsats fra sygehuset. Imidlertid har opgørelser over akutte indlæggelser af patienter fra Aabenraa kommune i projektperioden vist, at der er 2-3 indlæggelser pr. uge som opfylder ACCESS inklusionskriterierne og udskrives indenfor 48 timer. For denne patientgruppe vil det være relevant at undersøge om en randomisering efter ankomsten til sygehuset, til enten indlæggelse som vanligt eller et akut udredningsprogram og behandlingsplan ved sygehusets speciallæge og efterfølgende ophold på rehabiliteringscenter med monitorering fra sygehuset vil betyde noget for antallet af indlæggelser og rehabiliteringen på dag 7 sammenlignet med kontrolgruppen, der indlægges. Der vil blive målt på de samme outcome variable som i det oprindelige ACCESS projekt. Der er således tale om et tillægsprojekt til ACCESS projektet, som belyser en vinkel som ACCESS projektet ikke har dækket, nemlig identifikation og randomisering af seniore patienter som er ankommet til sygehuset med henblik på alternativer til indlæggelse. Den eneste forskel mellem ACCESS oprindelige projektbeskrivelse og dette tillægsprojekt, er, at identifikation og randomisering sker efter ankomsten til sygehuset i stedet for i eget hjem eller hos egen læge. At der kun randomiseres til to alternativer: indlæggelse eller ophold på rehabiliteringscenter med ekstra tiltag. Tillægsprojekt til ACCESS Flowmaster på SHS: Identifikation + triage Lodtrækning Indlæggelse ACCESS visitator: Skr. samtykke, randomisering Faglig accept Plan Ekstra tiltag 6

7 Inklusion i projektet Når patienten ankommer til sygehuset vurderer sygeplejersken i sammenråd med den medicinske speciallæge om patienten opfylder inklusions- og eksklusionskriterierne til at deltage i forskningsprojektet. En samtykkeerklæring skal indhentes fra patienten inden denne kan deltage i forskningsprojektet. Sygeplejersken ringer til Access-visitator som kommer ned på afdelingen og for at indhente samtykke. Patienten informeres såvel mundtligt som skriftligt om projektet. Hvis sygeplejerske og læge vurderer, at patienten er inhabil kan denne ikke inkluderes i projektet. Dimensionering: Der randomiseres mellem vanlig indlæggelse og ophold på rehabiliteringscenteret i forholdet 1:1. Vi ønsker at påvise en reduktion fra 100% indlæggelser til 70% indlæggelser, med 80% power og 0.05% signifikansniveau vil det kræve 05% signifikansniveau vil det kræve 2 x 24 patienter pr gruppe. (two-sample proportions test, dobbeltsidig Pearson's chi-squared test; STATA 13). Hvis vi ønsker at påvise en forskel i stigning i funktionsniveau (DEMMI test) mellem dag 0 og 7, fra DEMMI 4 i kontrolgruppen til DEMMI 7 i interventionsgruppen med en SD på 4, med samme power og signifikansniveau som ovenfor vil det kræve 2 x 29 patienter. Alle indlæggelser fra Aabenraa kommune i ACCESS projektperioden er gennemgået og der er gennemsnitligt 3 borgere pr. uge som opfylder ACCESS inklusionskriterierne og som det vurderes vil have en klinisk tilstand, som gør det muligt at deltage i projektet. Hvis 50% accepterer at deltage kan der således inkluderes 1,5 patient pr. uge, eller 60 patienter fra juni marts Etik Efter kontakt med den regionale videnskabsetiske komite, vurderes dette tillægsprojekt at være så ens med det oprindelige ACCESS projekt, at der kun kræves en tillægsansøgning, som kan vurderes administrativt indenfor en 1 arbejdsuge. Nærmere beskrivelse af tillægsprojektet: Der er udarbejdet en fuldstændig protokol for tillægsprojektet til brug for tillægsansøgning til videnskabsetisk komite. Budgetmæssige konsekvenser Der ændres ikke på den totale budgetramme eller rammen for de enkelte budgetområder, fraset at der er flyttet kr. fra honorering af speciallæger ( under løn og teknologi) til honorering af projektledere (under projektledelse). De øvrige aktiviteter er korrigeret efter de erfaringer med tidsforbrug, som er opnået indtil nu. Desuden er der kommet enkelte aktiviteter til. Se øvrige kommentarer til det reviderede budget i bilag 1. 7

8 Oprindelige budget: Reviderede budget: Område Aktivitet Timetal Beløb total Projektledelse og - deltagelse Projektleder (forskningsdelen er egenfinansieret) 65 % stilling i 2 år 4 kommunale projektledere 40% stilling fordelt på 2 år Mødedeltagelse, kørsel, forplejning, udarbejdelse af materiale (Honorar praksiskonsulent) - Uddannelse Workshops, kurser og lignende Formidling Videnskabelige artikler, publikation, ekstern kommunikation Serviceydelser Kvalitative analyser, evaluering (intern og ekstern) Revision Ekstern revision Funktionstest på 0. og 7. dag 3x2 timer 388 patienter Akut/hjemmesygeplejeydelser 5 timer 388 patienter Sygehus Sygeplejeydelser 3 timer x 224 patienter Sygehus ydelser 2 timer x 224 patienter Løn og teknologi Praktiserende lægeydelser (fast inkluderingtakst pr patient) 750 kr. 328 patienter Access visitator 3 timer x 388 patienter bioanalytiker til rehabiliteringscenter Telemedicinsk udstyr Patienttransport til og fra akutpladser Beløb bevilliget i alt Bilag 1: Revision af budgettet for ACCESS projektet: Det oprindelige budget var baseret på inklusion af 888 patienter. Nyt forslag: 8

9 Det reviderede ACCESS projekt skal inkludere 328 patienter, samt 60 patienter i tillægsprojektet i Aabenraa kommune, dvs. i alt 388 patienter, 500 færre end i det oprindelige ACCESS projekt. Budgetjusteringerne begrundes med, at der har været anvendt mere tid på både sygehuset og i kommunen end forventet pr. forløb og af projektlederne, samt at transportudgifterne til patienterne er højere end forventet. Disse merudgifter kan delvis kompenseres ved den reducerede honorering til de praktiserende læger, som reduceres med kr, fra kr. til kr. Timesatsen for sygeplejersker og terapeuter er uændret sat til gennemsnitlig 250 kr pr time, speciallægerne 500 kr. pr time og inklusionsgebyret til de praktiserende læger på 750 kr. Der er ændret følgende: Sygehuset: 1) Projektlederhonorering øget fra 40% til 65% i 2 år. Der er gået langt mere tid med projektledelse end forventet pga. de mange udfordringer. 2) Sygehus sygeplejeydelser øget fra 1,5 til 4 timer pr patient: Der går længere tid for sygeplejerskerne end forventet med logistikken omkring ACCESS patienterne, og vil gøre det endnu mere i tillægsprojektet, hvor der også skal identificeres, informeres og inkluderes. 3) ydelserne er øget fra 1,75 til 2 timer, idet det må forventes at der skal bruges mere tid på tillægsprojektets patienter. 4) ACCESS visitator tiden øges fra 0,3 til 3 timer: ACCESS visitator har haft flere opgaver end forventet og bruger langt mere tid end de 20 minutter der er afsat. Tillægsprojektet vil kræve endnu større tidsforbrug pr. patient, idet det bliver visitator som skal stå for skriftligt samtykke. Desuden har visitatorfunktionen været en sidefunktion til andre opgaver, men har lagt begrænsninger på hvor effektivt visitator kunne arbejde med disse opgaver. 5) Bioanalytiker til blodprøvetagning på rehabiliteringscenteret. Laboratoriet i Aabenraa stiller bioanalytiker til rådighed svarende til to besøg pr patient: 2 besøg x 30 patienter x 2 timer x 218 kr + 30 dage x 8 km x 3,80 kr. Kommunerne 6) e projektledere øget fra 25% til 40%: De kommunale projektledere har haft større opgaver end forventet pga. de mange udfordringer, og vil fortsat skulle bruge en del tid på at vedligeholde interessen for projektet i kommunerne. 7) Funktionstest: øget fra 2 til 3 timer pr test. Det tager længere tid at teste end beregnet. 8) Akut/hjemmesygeplejersker: øget fra 2 timer til 5 timer pr. inklusion. Det har vist sig, at det tager længere tid at inkludere end forudset. Andet: 9) Patienttransport er sat til kr, idet det har vist sig, at et større antal end forventet har haft behov for liggende transport mellem eget hjem og rehabiliteringscenter, hvilket ikke dækkes af regionens transportaftaler. 9

(ACCESS (Acute combined care for Seniors in Southern Jutland)

(ACCESS (Acute combined care for Seniors in Southern Jutland) (ACCESS (Acute combined care for Seniors in Southern Jutland) Projektet kan følges på: accessprojektet.dk 2 ACCESS-projektet Samarbejde mellem de 4 sønderjyske kommuner, almen praksis i samme område og

Læs mere

Koordineret akut indsats for seniorer i Sønderjylland (ACCESS)

Koordineret akut indsats for seniorer i Sønderjylland (ACCESS) Koordineret akut indsats for seniorer i Sønderjylland (ACCESS) Kliniske erfaringer fra projekt Access v/ Overlæge Christian Backer Mogensen, Sygehus Sønderjylland Projektet kan følges på: accessprojektet.dk

Læs mere

Telemedicinske erfaringer fra ACCESS-projektet

Telemedicinske erfaringer fra ACCESS-projektet Telemedicinske erfaringer fra ACCESS-projektet Marie Birkemose, Diplomingeniør I sundhedsteknologi Masterstudent I Telemedicine and E-health ved Universitet I Tromsø Agenda Mit første møde med Access-projektet

Læs mere

Ansøgningsskema til puljen på 5 mio. kr. til samfinansiering af projekter mellem kommuner og region:

Ansøgningsskema til puljen på 5 mio. kr. til samfinansiering af projekter mellem kommuner og region: Ansøgningsskema til puljen på 5 mio. kr. til samfinansiering af projekter mellem kommuner og region: 1 Ansøger Direktionen Herlev Hospital 2 Kontaktperson/projektleder Navn: Helle Christiansen Adresse:

Læs mere

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune Manual Region hovedstanden Område Midt Uarbejdet af risikomanager Benedicte Schou, Herlev hospital og risikomanager Ea Petersen,

Læs mere

F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n

F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n Sygeplejestudie: Hvorfor ringer patienterne efter udskrivelse? F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n Overskrifter:

Læs mere

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Til læger og praksispersonale i almen praksis

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Til læger og praksispersonale i almen praksis Til læger og praksispersonale i almen praksis SAM B Samarbejde om borger/patientforløb Samarbejdsaftale mellem kommuner og region om borger/patientforløb i Region Syddanmark Til læger og praksispersonale

Læs mere

Udviklingsprojekter i Hjertecentret

Udviklingsprojekter i Hjertecentret Udviklingsprojekter i Hjertecentret En fremgangsmåde og skabelon til projektbeskrivelse og gennemførelse og implementering af kliniske udviklingsprojekter i sygeplejen Projektmetoden er en velbeskrevet

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen?

Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen? Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen? Version 3 Mette Davidsen, projektleder, HR & Uddannelse, Region Hovedstaden Aino Homann Nielsen, projektmedarbejder, HR & Uddannelse, Region Hovedstaden

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Forsøgets titel: Individuel tværfaglig intervention for børn med cerebral parese Betydningen af tre- dimensionel klinisk ganganalyse

Læs mere

Analyse af henvisningsmønstret i almen praksis

Analyse af henvisningsmønstret i almen praksis Ny publikation fra Dansk Sundhedsinstitut: Analyse af henvisningsmønstret i almen praksis Delanalyse 2. En registerundersøgelse Sammenfatning Kim Rose Olsen Torben Højmark Sørensen Peter Vedsted Dorte

Læs mere

Center for Sundhedsinnovation

Center for Sundhedsinnovation Center for Sundhedsinnovation Business case for Telemedicin Behandling over afstand Christian Graversen, DI ITEK 30. December 2011 Version 1.0 Business case for Telemedicin Behandling over afstand 1. Ledelsesresume

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Referat fra møde i kommunalt lægeligt udvalg den 18. maj 2015.

Referat fra møde i kommunalt lægeligt udvalg den 18. maj 2015. 6.5 Til repræsentanter for de praktiserende læger og repræsentanter fra direktionen i Holstebro Kommune Dato: 18.05.2015 J. nr.: 29.30.16-P35-1-15 Henv. til: Kirsten V. Løgsted Tlf.: 9611 4107 fra møde

Læs mere

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Baggrund Større andel af ældre borgere i befolkningen, flere med kronisk sygdom Færre i den arbejdsdygtige alder Økonomisk

Læs mere

Evalueringsrapport af ACCESS

Evalueringsrapport af ACCESS Evalueringsrapport af ACCESS (Acute Combined CarE for Seniors in Sønderjylland) En afrapportering til Sundhedsstyrelsen for satspuljemidler til styrkelse af samarbejde mellem regioner, kommuner og almen

Læs mere

Kommunale institutioner med særlige palliative tilbud (KISPT)

Kommunale institutioner med særlige palliative tilbud (KISPT) Kommunale institutioner med særlige palliative tilbud (KISPT) en specialiseret palliativ indsats? Mette Raunkiær Introduktion PAVI har fulgt udviklingen indenfor den basale palliative indsats i danske

Læs mere

Projekt beskrivelse: Træning før varig hjælp et projekt i Visitationsafsnittet, Ældreservice

Projekt beskrivelse: Træning før varig hjælp et projekt i Visitationsafsnittet, Ældreservice Projekt beskrivelse: Træning før varig hjælp et projekt i Visitationsafsnittet, Ældreservice Baggrund: Lyngby-Taarbæk kommune søger løbende at udvikle metoder der fastholder og øger borgerens selvhjulpenhed

Læs mere

Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte

Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte -et tiltag mhp. at optimere tidlig diagnostik og behandling af tuberkulose i socialt udsatte grupper i Københavnsområdet. Styregruppe: Tuberkulose

Læs mere

Sikkert Patient Flow på Hospitalsenheden Horsens er et nyt tiltag som skal understøtte hospitalets overordnede Strategi 2013-2016

Sikkert Patient Flow på Hospitalsenheden Horsens er et nyt tiltag som skal understøtte hospitalets overordnede Strategi 2013-2016 Sikkert Patient Flow på Hospitalsenheden Horsens er et nyt tiltag som skal understøtte hospitalets overordnede Strategi 2013-2016 PROGRAM: - HVEM ER JEG - BAGGRUND FOR INDSATSEN - FORMÅLET MED INDSATSEN

Læs mere

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! Hvilke forskelligartede udfordringer giver tværgående

Læs mere

Domæne 5: Økonomi. Kristian Kidholm MTV-gruppen, OUH Odense Universitetshospital

Domæne 5: Økonomi. Kristian Kidholm MTV-gruppen, OUH Odense Universitetshospital Domæne 5: Økonomi Kristian Kidholm MTV-gruppen, OUH Odense Universitetshospital 1 Indhold 1. De to typer af økonomiske analyser 2. Sundhedsøkonomisk evaluering 1. De fire typer af sundhedsøkonomiske evalueringer

Læs mere

Telemedicin i stor skala er Danmark klar?

Telemedicin i stor skala er Danmark klar? Telemedicin i stor skala er Danmark klar? Erfaringer og perspektiver fra TeleCare Nord Direktør Dorte Stigaard dorte.stigaard@rn.dk Telemedicinske løsninger i sundhedsvæsenet EKG TELEFON I/SINE PP J VIDEO

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

National implementering af telemedicinsk sårvurdering

National implementering af telemedicinsk sårvurdering Dorthe Skou Lassen, dsl@medcom.dk National implementering af telemedicinsk sårvurdering V/ Rikke Viggers, Konsulent MedCom National handlingsplan for udbredelse af telemedicin Regeringen/KL/Danske Regioner,

Læs mere

Projektbeskrivelse. Pulsoximeter i Hjemmesygeplejen

Projektbeskrivelse. Pulsoximeter i Hjemmesygeplejen Projektbeskrivelse Pulsoximeter i Hjemmesygeplejen Indholdsfortegnelse 1. Deltagende kommuner... 3 2. Projektbeskrivelse... 4 2.1 Baggrund for projektet... 4 2.2 Målgrupper... 4 2.3 Løsningsrum... 5 2.4

Læs mere

Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse

Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse Bente Bech, leder af hjemmeplejen, Frederiksberg Kommune Lene Holst Merrild, leder af Flintholm plejeboliger, Frederiksberg Kommune Margit Jensen, leder af Plejecenter

Læs mere

Projektoplæg til afprøvning af DigiRehab i Rudersdal Kommune

Projektoplæg til afprøvning af DigiRehab i Rudersdal Kommune Projektoplæg til afprøvning af DigiRehab i Rudersdal Kommune mellem Rudersdal Kommune Stationsvej 36 3460 Birkerød og Digifys ApS Farvervej 1 8800 Viborg DigiRehab og Rudersdal Kommune Digifys ApS har

Læs mere

Implementeringens kunst Succes med akutteam i Sønderborg Kommune

Implementeringens kunst Succes med akutteam i Sønderborg Kommune Implementeringens kunst Succes med akutteam i Sønderborg Kommune Der er ca. 76.000 indbyggere i Sønderborg Kommune Disposition Fase 1 Idéudvikling og afklaring Fase 2 Planlægning Fase 3 Implementering

Læs mere

Fagfestival d. 23.marts 2012

Fagfestival d. 23.marts 2012 Fagfestival d. 23.marts 2012 Udviklingsprojekt Udviklingsterapeut, Inge Hansen Hvilken betydning har fysioterapeutiske ydelser i Akut Sengeafsnit, set i et tværfagligt perspektiv Kolding Sygehus en del

Læs mere

Horsens på Forkant med Sundhed

Horsens på Forkant med Sundhed Horsens på Forkant med Sundhed Mandag den 2. september 2013 begyndte projektet Horsens på Forkant med Sundhed med at tilbyde relevante borgere i Horsens Kommune deltagelse i projektet Horsens på Forkant

Læs mere

Hovedpunkter. Den telemedicinske handlingsplan. Den konkrete implementering af det nationale Sårinitiativ Spørgsmål

Hovedpunkter. Den telemedicinske handlingsplan. Den konkrete implementering af det nationale Sårinitiativ Spørgsmål Hovedpunkter Den telemedicinske handlingsplan Det generelle De 5 konkrete initiativer sår er et af dem Den konkrete implementering af det nationale Sårinitiativ Spørgsmål Den telemedicinske handlingsplan

Læs mere

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Sygeplejerskeuddannelsens Ledernetværk Revideret senest den 14. juni 2013 Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter 1. Indledning Formålet med Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Introduktion til MAST. Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital

Introduktion til MAST. Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital Introduktion til MAST Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital 1 Indhold Hvorfor evaluere effekt af telemedicin og velfærdsteknologi? Baggrund for MAST MAST: formål og de tre trin Første trin:

Læs mere

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Projektoplæg SÆ-udvalget den 9. august 2010 Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Formålet med projektet Syddjurs træner for en bedre fremtid er grundlæggende

Læs mere

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet

Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet Implementering af ergoterapeutiske og fysioterapeutiske kliniske retningslinjer fra genoptræningsforløbsbeskrivelsen 1 Audit Hvad er audit : Fagpersoners

Læs mere

Posttraumatisk amnesi (PTA)

Posttraumatisk amnesi (PTA) Posttraumatisk amnesi (PTA) Leanne Langhorn Århus Universitetshospital Århus Sygehus Neurocenter Neurokirurgisk Afdeling Goddag Jonas jeg stiller dig nogle spørgsmål for at undersøge hvordan din hukommelse

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog

Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog - Guide til projektlederen 2012 Indhold Begrebsafklaringer... 2 Projekt... 2 Projektgruppe... 2 Projektleder... 2 Følgegruppe... 2 Styregruppe... 2

Læs mere

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Anne Frølich, overlæge, Forskningslederfor kroniske sygdomme, Bispebjerg hospital, Ekstern lektor, PhD, Københavns Universitet Anne.Froelich.01@regionh.dk Forekomsten

Læs mere

HOSPITAL I HJEMMET FOR DEN ÆLDRE MEDICINSKE INDLÆGGELSESKRÆVENDE PATIENT.

HOSPITAL I HJEMMET FOR DEN ÆLDRE MEDICINSKE INDLÆGGELSESKRÆVENDE PATIENT. HOSPITAL I HJEMMET FOR DEN ÆLDRE MEDICINSKE INDLÆGGELSESKRÆVENDE PATIENT. Baggrund Stigende antal ældre 1980 100-109 90-99 80-89 70-79 60-69 50-59 40-49 30-39 20-29 10-19 0-9 2014 100-109 90-99 80-89 70-79

Læs mere

hygumsorensen@dbmail.dk & kirstennordbye@ki.au.dk

hygumsorensen@dbmail.dk & kirstennordbye@ki.au.dk hygumsorensen@dbmail.dk & kirstennordbye@ki.au.dk Erfaringer fra CPOP-I Projektet er gennemført med satspuljemidler fra Sundhedsstyrelsen. V. Kirsten Nordbye-Nielsen projektfysioterapeut & Susanne Hygum

Læs mere

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Borgeren henvises fra eksempelvis: Sygehuse Praktiserende læger Hjemmepleje Jobcenter Børn & unge afd.. Visitatorer. Neuro-rehabilitering

Læs mere

Telemedicinsk opfølgning efter KOL-indlæggelse

Telemedicinsk opfølgning efter KOL-indlæggelse Telemedicinsk opfølgning efter KOL-indlæggelse Et projektsamarbejde mellem og Københavns Kommune Klinisk oversygeplejerske Grisja Vorre Strømstad Specialkonsulent Pernille Faurschou www.kk.dk Side 2 /

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 8: Checkliste Estey SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Estey, William: Subjective Effects og Dry versus Humidified Low Flow Oxygen Tidsskrift, år: Respiratory

Læs mere

Center for kliniske retningslinjer

Center for kliniske retningslinjer Center for kliniske retningslinjer - Nationalt Clearinghouse for sygeplejefaglige kliniske retningslinjer 2004: Etablere godkendelsesråd 2005: Vi vil have et Clearing house. Mål: Oktober 2007 2008 Dansk

Læs mere

Det store HVORFOR? Sikkert Patientflow som en del af PSS og kvalitetsdagsordenen

Det store HVORFOR? Sikkert Patientflow som en del af PSS og kvalitetsdagsordenen Det store HVORFOR? Akuthospitalsdagsorden ny organisering, øget patientindtag af akutte, flere multisyge, pressede økonomier, øget patient og pårørende involvering. Behov for nye kompetencer og ny organisering

Læs mere

BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB

BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB Høringsversion Juli 2015 Indhold 1. Opgaver...3 1.2 Lovgivning...3 1.2 Opgaver...3 1.3 Den kørende lægevagt...4 2. Ledelse...4 3. Organisation...4

Læs mere

Basisdrift vedr. telemedicinsk servicefunktion i Nordjylland

Basisdrift vedr. telemedicinsk servicefunktion i Nordjylland Basisdrift vedr. telemedicinsk servicefunktion i Nordjylland Fortsat drift af Telemedicin til KOL basisdrift. Det nordjyske projekt TeleCare Nord har etableret storskaladrift af telemedicinsk hjemmemonitorering

Læs mere

Bilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020

Bilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020 Bilag 1: Resume af behovsanalyse Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020 Resume af behovsanalysen I budgetaftale 2015 der det besluttet, at Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen

Læs mere

Hvilke teknologier bruges allerede succesfuldt i sundhedssektoren? - Med fokus på IT understøttelse af det tværsektorielle samarbejde

Hvilke teknologier bruges allerede succesfuldt i sundhedssektoren? - Med fokus på IT understøttelse af det tværsektorielle samarbejde Hvilke teknologier bruges allerede succesfuldt i sundhedssektoren? - Med fokus på IT understøttelse af det tværsektorielle samarbejde 7. Marts 2011 Souschef, MedCom Programleder, National Telemedicin LHF@medcom.dk

Læs mere

Aftalen omfatter alene patienter med kroniske sår, der bliver behandlet i et samarbejde mellem den kommunale hjemmepleje og almen praksis.

Aftalen omfatter alene patienter med kroniske sår, der bliver behandlet i et samarbejde mellem den kommunale hjemmepleje og almen praksis. Oversigt over generelle 2-aftaler i Region Sjælland juli 2015 Aftalens titel, gyldighedsperiode mv. Regional aftale om telemedicinsk sårvurdering PLO-Sjælland og omfatter alle alment praktiserende læger

Læs mere

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Projektbeskrivelse. Projektets titel Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Baggrund/ problembeskrivelse Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin

Læs mere

Afsluttende evaluering af tværsektorielt. mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter

Afsluttende evaluering af tværsektorielt. mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter Dato: 28. juli 2015 Afsluttende evaluering af tværsektorielt samarbejdsprojekt mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter - Medicin pa tværs Indledning Det overordnede fokus for dette

Læs mere

Patientens rejse i sundhedssektoren -

Patientens rejse i sundhedssektoren - Patientens rejse i sundhedssektoren - projekt PaRIS eller 1 Sammenhængende patientforløb gennem brugerdreven innovation www.ouh.dk/paris Indlæg ved: Projektleder, lean sort bælte, MCC, SD, RN, Mette Mollerup

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:05 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Udkast til overordnet procesplan November 2014 Baggrund Det er af det forrige Byråd besluttet, at der skal iværksættes en evaluering af Skolestrukturen i

Læs mere

Afrapportering til ETF af AMPS-projekt.

Afrapportering til ETF af AMPS-projekt. Afrapportering til ETF af AMPS-projekt. Projektets titel: AMPS i kommunal genoptræning. Bevillingsnr: PP 1/06-9 og PP 1/07-3 Resume af formål og baggrund: Formål. at højne kvaliteten af den ergoterapeutiske

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Status på telemedicin i Danmark

Status på telemedicin i Danmark Status på telemedicin i Danmark Oplæg på Fokus på den nationale lungesatsning Herlev Hospital 25. august 2015 Susanne Duus Teamleder, Digitaliseringsstyrelsen Fællesoffentlig strategi for digital velfærd

Læs mere

ACCESS spørgeskema dag 7

ACCESS spørgeskema dag 7 ACCESS spørgeskema dag 7 1. Tilfredshed 2. Helbred Patientens CPR-nummer: Velkommen til den elektroniske evaluering af dit akutte forløb i forskningsprojektet "Koordineret akut indsats for seniorer i Sønderjylland".

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014)

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Implementeringen af indsatserne i sundhedsaftalen vil ske løbende i hele aftaleperioden. Indsatserne i sundhedsaftalen har forskellig karakter.

Læs mere

Video som patientbeslutningsstøtte

Video som patientbeslutningsstøtte Video som patientbeslutningsstøtte Hvad betyder det for patienten, og hvilken effekt har video på patientens valg af behandling? Rapport over et studie gennemført i samarbejde mellem Ortopædkirurgisk Afdeling,,

Læs mere

Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune Referat af spørgemøde den 11.

Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune Referat af spørgemøde den 11. Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune Referat af spørgemøde den 11. november 2014 Indkøbskonsulent Pia Rossen byder velkommen. Dagsordenen

Læs mere

Taleområdet ekskl. T23, T24 og T25. 1.597.933 kr.

Taleområdet ekskl. T23, T24 og T25. 1.597.933 kr. Oplæg til Socialudvalget den 2. april 2014 Forslag om, at Job og Aktiv udbyder Tale- Høreydelser til voksne fra 1. januar 2015. Tale- og Høreområdet er en del af den pakke, som FMK køber hos CRS-Odense.

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Bilag 1 til afrapportering for hele projektperioden med udgangspunkt i programteori for

Bilag 1 til afrapportering for hele projektperioden med udgangspunkt i programteori for Bilag 1 til afrapportering for hele projektperioden med udgangspunkt i programteori for Projekt: Klinik og behandlingskæde for selvmordstruede børn og unge på Fyn (jr.nr. 8651-0028) 1 Kort om anvendelse

Læs mere

Implementeringsforskning i Danmark Med udgangspunkt i arbejdet med kliniske retningslinjer i Sundhedsstyrelsen

Implementeringsforskning i Danmark Med udgangspunkt i arbejdet med kliniske retningslinjer i Sundhedsstyrelsen Implementeringsforskning i Danmark Med udgangspunkt i arbejdet med kliniske retningslinjer i Sundhedsstyrelsen DASYS Forskningsråd: Implementeringsforskning. Masterclass med vinkler på en nyere forskningsdisciplin

Læs mere

Værktøjer til forandring Forebyggelsespakker -status og visioner Københavns Kommune 3.3.2015. Konsulent Eva M. Burchard

Værktøjer til forandring Forebyggelsespakker -status og visioner Københavns Kommune 3.3.2015. Konsulent Eva M. Burchard Værktøjer til forandring Forebyggelsespakker -status og visioner Københavns Kommune 3.3.2015 Konsulent Eva M. Burchard Den brede dagsorden på velfærdsområderne -kommunale pejlemærker Forebyggelse og tidlig

Læs mere

Akutlægehelikopter i Jylland

Akutlægehelikopter i Jylland Akutlægehelikopter i Jylland v/ Jes Søgaard Anne Brøcker Susanne Reindahl Rasmussen Marie Brandhøj Wiuff Dansk Sundhedsinstitut Pressemøde Viborg d. 16. april 2012 16. april 2012 1 Akutlægehelikoptere

Læs mere

38% Forsikringspatienter

38% Forsikringspatienter Notat Privathospitalerne i tal Til: Fra: BPK MMM Dansk Erhverv har i en medlemsundersøgelse undersøgt de privathospitaler og klinikker, der hører under Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker.

Læs mere

Horsens På Forkant med Sundhed

Horsens På Forkant med Sundhed Horsens På Forkant med Sundhed Udvikling af et Sundheds-Hotspot Malene S. Jensen, Horsens Kommune Christina E. Antonsen, Hospitalsenheden Horsens Hvorfor gør vi det? Ressourcer findes udenfor offentlige

Læs mere

Udviklingsperspek-ver

Udviklingsperspek-ver Udviklingsperspek-ver Det nære sundhedsvæsen - Eksempel fra Holstebro 90 % Det nære sundhedsvæsen KL s konference 10. nov. 2014 Om delega-on og kommunal praksis på området 10 % Sygehusvæsen Anders Kjærulff

Læs mere

1 Ansøger Pleje- og Omsorgsafdelingen, Gladsaxe Kommune

1 Ansøger Pleje- og Omsorgsafdelingen, Gladsaxe Kommune Telefon Direkte Mail Web Koncern Plan og Udviklng Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød 48 20 50 00 48 20 54 16 Henriette.bager@regionh.dk www.regionh.dk Dato: Sagsnr.: Arkiv: Sagsbeh.: henbag

Læs mere

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM)

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Nedenstående indehold sendes til IKAS 8. februar 2012 via elektronisk skabelon 1. Danske Patienters kommentarer til Forståelighed

Læs mere

Vi har en plan. Det nationale initiativ. MedCom. Telesårsstyregruppe. Telesårsklinikergruppe. Telesårsprojektledergruppe. Telesårsteknikergruppe

Vi har en plan. Det nationale initiativ. MedCom. Telesårsstyregruppe. Telesårsklinikergruppe. Telesårsprojektledergruppe. Telesårsteknikergruppe Implementering af telemedicinsk sårvurdering i Region Midtjylland -et fælles anliggende mellem kommuner, region og almen praksis Vores mål med indsatsen 1 Vi har en plan. Det nationale initiativ MedCom

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Personlighedsforstyrrelser voksne (DF60.3, DF60.6) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for personlighedsforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række

Læs mere

Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008

Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008 KOL Hjem Igen Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008 Lungemedicinsk afdeling Y på Gentofte Hospital har i samarbejde med Ergoterapien &

Læs mere

Patienters oplevelser med den siddende patientbefordring i Region Hovedstaden Kort fortalt

Patienters oplevelser med den siddende patientbefordring i Region Hovedstaden Kort fortalt Juli 2010 Enheden for Brugerundersøgelser Patienters oplevelser med den siddende patientbefordring i Region Hovedstaden Kort fortalt Enheden for Brugerundersøgelser Patienters oplevelser med den siddende

Læs mere

Hvad er formålet med evaluering og hvilke evalueringsmetoder kan overordnet set bruges til hvad?

Hvad er formålet med evaluering og hvilke evalueringsmetoder kan overordnet set bruges til hvad? Hvad er formålet med evaluering og hvilke evalueringsmetoder kan overordnet set bruges til hvad? Med udgangspunkt i emnet telemedicin vil oplægget forsøge at give et overblik over, hvad der teoretisk set

Læs mere

EVALUERING AF SOCIALSTYRELSENS MODEL FOR REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET

EVALUERING AF SOCIALSTYRELSENS MODEL FOR REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET 1 of 6 NOTAT 17. DECEMBER 2014 EVALUERING AF SOCIALSTYRELSENS MODEL FOR REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd har fået til opgave at evaluere Socialstyrelsens model

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med medicin Originaltitel: Behandling af multi-organ bodily

Læs mere

SAMMENHÆNGENDE REHABILITERINGSFORLØB SET FRA ET FOREBYGGELSESCENTER

SAMMENHÆNGENDE REHABILITERINGSFORLØB SET FRA ET FOREBYGGELSESCENTER SAMMENHÆNGENDE REHABILITERINGSFORLØB SET FRA ET FOREBYGGELSESCENTER (Gill Sans pt) Birgitte Gade Koefoed Forebyggelsescenterchef Speciallæge i samfundsmedicin, ph.d. MPA Forebyggelsescenter Nørrebro Friday,

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering

Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering 01-01-2015 31-01-2016 Politisk udvalg: Sundhedsudvalg type: Aftaleenhed Tandplejen, Sundhedsplejen og børne ergo-og fysioterapi leverer sundhedsydelser til borgere

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Telemedicinske projekter og - driftsopgaver FAQ Generelle spørgsmål og svar

Telemedicinske projekter og - driftsopgaver FAQ Generelle spørgsmål og svar Telemedicinske projekter og - driftsopgaver FAQ Generelle spørgsmål og svar Definitioner Rekvirent: den, der er fysisk til stede, og som kontakter en anden, der ikke fysisk er til stede med henblik på

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

en national strategi for kvalitetsudvikling

en national strategi for kvalitetsudvikling Intern audit 67 Det nationale råd for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet har udarbejdet en national strategi for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet. Det tværgående tema i den nationale strategi er

Læs mere

Ansøgning om satspulje til kvalificering af træningstilbud til børn og unge med svære handicap

Ansøgning om satspulje til kvalificering af træningstilbud til børn og unge med svære handicap Ansøgning om satspulje til kvalificering af træningstilbud til børn og unge med svære handicap Bilag 1 Projektbeskrivelse Projektet titel: Udvikling af tilbud om tværfaglig og tværsektorielt koordineret

Læs mere

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb.

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb. N O T A T 02-07-2008 Sag nr. 06/4341 Dokumentnr. 39599/08 Procedure for ansættelse af læger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb Thomas I. Jensen Tel. 35298198 E-mail: tij@regioner.dk Indledning

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Gratis tryghed til borgerne 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Velfærdsteknologisk Enhed Navn: Ivan Kjær Lauridsen E-mail: ijk@aarhus.dk

Læs mere

FYAM-kampagnen 2014/15 Crescendo Q-valitet. Hvad er Q-cirkler?

FYAM-kampagnen 2014/15 Crescendo Q-valitet. Hvad er Q-cirkler? Hvad er Q-cirkler? Kvalitetscirkler, også kaldet Peer Review Groups, er almindeligt anvendt i primærsektoren i Europa til at reflektere over og forbedre standardpraksis over tid. De repræsenterer en social

Læs mere

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Fremtidens kliniske uddannelse, marts 2011 Sygeplejestuderende modul 11-12 Afd.

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune Mulige investeringer i det nære sundhedsvæsen De udfordringer, vi som kommune står overfor, når det kommer til udviklingen af det nære sundhedsvæsen, kan overordnet inddeles i tre grupper: 1) Udviklingen

Læs mere