CELM INTERVIEW SMÅSKALAUNDERSØ GELSE I PD. Om analyse af Mp3 filer Henning Linderoth

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CELM INTERVIEW SMÅSKALAUNDERSØ GELSE I PD. Om analyse af Mp3 filer Henning Linderoth"

Transkript

1 CELM INTERVIEW SMÅSKALAUNDERSØ GELSE I PD Om analyse af Mp3 filer Henning Linderoth

2 Indholdsfortegnelse Klip fra projektbeskrivelse... 3 OM MP3 FILER... 4 Vejledning... 4 Åbne vejledninger... 4 Interview... 5 NVivo... 6 To kulturer... 7 DE STUDERENDE... 8 Småskalaundersøgelser... 8 Det lille skrift en undersøgelse [Interview2008]... 9 Mail interview Mp3 optager Audacity Mp3 afspiller Access EVALUERING OG PERSPEKTIVERING BILAG Interview ark Side 2

3 Klip fra projektbeskrivelse Projektbeskrivelse i CELM: Studerendes anvendelse af Mp3-optagelser ved interview o.l. Projektgruppen Baggrund for projektet Projektets mål/projektets forventede resultater Målgruppe Metode Aktiviteter og tidsplan Formidling CELM: Henning Linderoth CELM: Hanne Wacher Kjærgaard Jeg har tidligere arbejdet med Mp3-optagelser i forbindelse med vejledning af PD-studerende og lagt disse i konferencer. På denne måde har jeg fået gruppe- og individuelle vejledninger gjort kollaborativt. Desuden har jeg haft enkelte studerende til at lave interview med Mp3- optagere og derefter markere vigtige udklip gennem Access-filer. En del af projektet er inspireret af småskala-undersøgelser fra Sverige. Projektet skal fremme PD-studerendes anvendelse af empiri i egen eller tilsvarende professionspraksis på en effektiv måde. De studerende vil kunne spare en masse tid på transskribering og komme meget tættere på interviewsituationens meningsudveksling. De studerendes opgaver vil, som formålet for PD foreskriver, komme tættere på professionens praksis. I første omgang PD-studerende, men på længere sigt alle uddannelser under VIA, der måtte have behov for interview. Metoden vil være eksperimentel, da jeg vil lade PD-studerende, der ønsker at lave interview afprøve metoden. En del PD-studerende har tidligere lavet traditionelle semistrukturerede interviews og ville kunne anvendes som kontrolgruppe. I løbet af september oktober 2009 sættes 3 4 virtuelle studerende i gang med interviews. ( 1 bosiddende i Slovakiet) Oktober november analyserer de studerende de indsamlede interview og anvender Access-filer ved registrering. I november december modtager jeg materialet til analyse og laver interview og mail-interview med studerende, der kan anvendes til beskrivelse af interview-formen med opstart, analyser, udvælgelse af udklip og transskribering af udklip samt anvendelse af det empiriske materiale i slutproduktet opgaven. Foråret 2009 samling på materialet også noget jeg har samlet i forvejen og efterfølgende sammenskrivning til e-books. Jeg forventer at formidlingen kunne være en e-books på CELM med tilhørende Access-filer. Side 3

4 Om Mp3-filer Vejledning Det begyndte egentlig med, at nogle studerende ønskede at optage studievejledningen, for at de kunne genanvende vejledningen derhjemme De fik min tilladelsen, hvis de ville lave en kopi til mig. Jeg ønskede på denne måde at beskytte mig selv. Teknisk blev de første optagelser lavet på en kassettebåndoptager. Båndene blev efterhånden mange, og det var for besværlig både for mig og de studerende. Digitale diktafoner kom i på bordet, og filer blev nu lagringsmedie. Filerne var relativt nemme at uploade til de studerendes computere og derefter sende i kopi til mig. Næste problem var, at de digitale diktafoner optog i nogle mærkelige filtyper, der begrænserede brugbarheden til en eksklusiv gruppe. For at alle i en gruppe skulle kunne anvende lydfilen uden nyinvesteringer, måtte den afvikles på MS Windows Media Player, da det er et standardprogram. Valget af filtype faldt på Mp3-filer, da internettet tilbød freeware, som kunne klare konverteringsproblemet. Samtidig er Mp3-filer lette at komprimere uden det store tab af kvalitet. Filerne er derfor velegnede distribution. Fra tiden med kassettebåndet til den tid, hvor de studerende selv klarede konverteringen og begyndte at lægge vejledningerne i konferencen på f.eks. SkoleKom var få år. Åbne vejledninger Den lukkede vejledning med en gruppe, var nu pludselig blevet åben for alle studerende på en konference. Lydfilerne blev virkelig brugt. På Historik 1 kunne jeg se, at næsten alle studerende downloadede lydfilerne. Vejledningerne blev herefter helt anderledes på to væsentlige felter. Vejledningerne på de mere almene områder blev associative, således at når den første gruppe havde været til vejledning, så var de mere almene spørgsmål ryddet af vejen og næste gruppe byggede videre på foregående vejledning osv. Lydfilerne gav samtidig også anledning til vejledende indlæg på konferencen. Den kollaborative Side 4

5 effekt havde indfundet sig. De mere specielle dele af studievejledningen om faglige problemstillinger kunne få mere tid. En gruppe af studerende, som havde rigtig meget glæde af filerne, var de studerende, der var bosat i udlandet og studerede virtuelt. De kunne langt bedre følge med i studievejledningerne og diskussionerne på konferencen. En anden stor forandring var vejledningen på de mere personlige områder. Tidligere oplevede jeg, at de personlige problemer kom - for mig overraskende, spontane og meget forstyrrende midt i studievejledningen. Med optageren på bordet kom de først, når optageren var slukket. Samtalerne blev langt mere præcise. Håndterbarheden blev hævet og dermed også løsningsmulighederne. Det var sådan min tilgang til Mp3-filer begyndte i efteråret Interview I begyndelsen af 2003 havde jeg købt min første Archos Jukebox Multimedia 20GB 2 samt en fremragende mikrofon. Optageren skulle bruges i forbindelse med klasserumsforskning. Observationerne i klasserummet blev understøttet af optagelser i klasserummet, som jeg efterfølgende kunne transportere hjem i laboratoriet og anvende, som støtte til analyse af mine noter og inskriptioner. Optageren var selvfølgelig oplagt også at anvende til mine interview. Lydfilerne på Archos optageren er Mp3. På det medfølgende program er meget lette at uploade filerne og komprimere dem. Archosen viste sig samtidig egnet til optagelser, hvor jeg gerne ville følge grupper, der arbejdede med projektarbejde. Den kunne ligge diskret i en lomme og optage i 7 timer inden næste opladning. Når jeg fulgte grupperne rundt på institutionen, kunne jeg bryde ind i deres arbejde, for at få dem til at fortælle om arbejdsprocesser og lignende. Denne Side 5

6 type af interview kalder jeg for interruption interview. Når jeg kom hjem i labortoriet med disse filer, kunne de godt have en varighed på 4 6 timer. Spørgsmålet blev derfor. Hvordan skulle jeg behandle filerne i analysearbejdet? De 90 % af filernes længde var måske helt ubrugelig. Jeg kunne i hvert tilfælde ikke transskribere det hele. Jeg fik fremskaffet et virkeligt godt lydbehandlingsprogram fra Adobe, der hedder Audition 3. Programmet har en række præsentationsmuligheder. En af mulighederne er at vise lydfilen som lydbilleder, med synlige indikatorer på sekvenser, der kunne være interessant at lytte godt igennem. Samtidig havde programmet nogle værktøjer til kopiudklip af lydfiler. Jeg kunne meget enkelt lave lydudklip, der omhandlede samme emne og flette dem i en ny emnebestemt lydfil. Det gav nogle helt nye muligheder for gennemlytning. NVivo De almindelige interview af en varighed på 30 til 60 minutter fortsatte jeg med at transskribere på normal vis. Noget nyt var, at jeg med anvendelse af Mp3-filens tidsangivelse let kunne markeret transskribtionen for hvert 30 sekunder. Det gav mulighed for hurtigt at finde tilbage til lydstedet til fornyet gennemlytning. Den 13. og 14. maj 2003 var jeg til Ph.D.-kursus på Syddansk Universitecenter. Kurset handlede om brug af software ved analyse af det kvalitative forskningsinterview. På kurset blev vi præsenteret for forskellige programmer, som vi kunne vælge at gå i dybden med. Jeg valgte NVivo 4, da jeg i forvejen kendte lidt til programmet. På kursets skulle vi i grupper blandt andet se på transskribering af lydfiler. Jeg var i en lille gruppe sammen med Steiner Kvale 5, hvor vi hovedsagelig skulle diskutere og se på Side 6

7 forskellen mellem forskerens udvælgelse af lydudklip eller tekstudklip fra det samme interview. Kvale mente, at der var stor forskel på udvælgelsen, da transskriberingen fjerne f.eks. følelsesudbrud, større pauser og uartikulerede lyde mm. Der var simpelthen tale om to meget forskellige kulturer. To kulturer Han henviste her til Walter Ongs bog om oral kultur og skriftkultur 6. Han vurderede at lydudklip var så absolut bedst, da det kom nærmest på kilden, men de var vanskelige at håndtere i analysearbejdet 7. Enhver transskribering ville fjerne noget af kvaliteten. NVivo var på det tidspunkt et meget tekstfikseret program, hvilket gjorde Kvale betænkelig. Han var bange for, at forskeren ved analysearbejdet kunne ville anvende teksten og ikke vendte tilbage til den oprindelige lydfilen. Kvale kunne dog ikke se, hvordan man kunne undgå transskribering af interviewene. Processen var nødvendig i analysesammenhæng. Efter kurset blev jeg meget optaget af Walter J. Ong, Eric Havelock, Harold Innis, Milman Parry, John Eisenberg og deres analyser af kulturteknikker. Inspirationen kom ikke alene fra interviewinteressen, men også en diskussion om kommunikationen på nettet i konferencer, sms o.l.. Sproget, der var båret af disse medier, blev omtalt som et hybridsprog mellem tale- og skriftsprog. Studiet af Ongs bog Muntlig och skriftlig kultur - teknologisering av ordet satte mig på sporet af de to meget forskellige kulturer. Samtidig undersøgte jeg dybere de forskelle, der kunne være og fandt frem til Aristoteles som en central person. I to af sine to værker Retorik 8 og Topica 9 har han behandlet to logikker, den syllogistiske, der hovedsagelig hører skriftsproget til og den enthymemiske, der hovedsagelig anvendes ved det orale sprog. Hvor den syllogistiske logik er meget retlinet og argumenterne kommer som perler på en snor, så er den enthymemiske logik fyldt med sløjfer. I den enthymemiske logik laves brud for at forklare nogle underlæggende forståelser og efterfølgende vendes tilbage til sporet. Denne brudlogik sker igen og igen for at holde samtalen på sporet. Hvis man ikke er i stand til i en samtale at lave disse Side 7

8 brud, så bliver samtalen meningsløs. Vi kender forskellen på de to logikker fra forelæsning og foredrag. Studiet af de to logikker satte spørgsmålstegn ved, om transskribering nødvendigvis gav det bedste resultat. I stedet for at registrere transskriberede filer ville jeg eksperimentere med at registrere lydfilerne. Min umiddelbare idé var, at jeg måtte kunne udnytte databasesproget SQL og oprette en database til beskrivelse og registrering af lydudklip. Det gik ganske udmærket, men krævede store mængder programmeringsarbejde. Senere anvendte jeg MS Access som database, da den var noget nemmere at håndtere for ikke programmeringskyndige. De studerende Igennem de mange år jeg har arbejdet med Exam. Pæd., og PD har tendensen været, at empiriske undersøgelser i forskningssammenhæng blev vitige kilder til viden. Danmarks ratificering af Bologneaftalerne i 1999 øgede denne videnskabsteoretiske position. Det blev synlig i PD-uddannelserne og her hovedsagelig i det obligatoriske modul Videnskabsteori og Pædagogik. I dag er det indskrevet i studieordning, at de studerende skal reflektere over og have færdigheder i kvantitative og kvalitative undersøgelsesmetoder. 9 PD-moduler nævner direkte denne refleksion og disse færdigheder 10. De interview jeg selv tidligere havde lavet var beregnet til storskalaundersøgelser, hvor 10 eller flere interview indgik i undersøgelsen - ofte kædet sammen med andre undersøgelsesmetoder. Det kunne jeg selvfølgelig ikke byde PD-studerende, der havde ca. 20 uger til ét modul. Småskalaundersøgelser Ved at spørge rundt i mit netværk, blev jeg gjort opmærksom på, at der var en svensk gruppe, som arbejde med småskalaundersøgelser omkring kvalitativ forskning og netop relateret til professionsstuderende. Henvendelsen til gruppen gav ikke det store resultat. Jeg fik nogle net-henvisninger til andre fagområder, som jeg derefter studerede. Side 8

9 Småskalaundersøgelser kendes infor en række miljømæssige og biologiske undersøgelser samt eksperimenter, hvor man har behov for at styre et begrænset antal faktorer indenfor en afgrænset biotop. Biotopen fungerer som pilotundersøgelse inden man forsøger med undersøgelser og eksperimenter i større skala. Samtidig giver det afgrænsede felt mulighed for innovative og kreative undersøgelser og eksperimenter. Det sidste finder jeg utrolig vigtig for PD-uddannelserne, hvor de studerende i deres dagligdag er placeret i en meget stærk foranderlig praksis. Disse småskalaundersøgelser skulle i den svenske forståelse opfattes som læreprocesser, hvor metodens reliabilitet og validitet var vigtigere end resultaterne. Det er præcis denne tankegang kædet sammen med det kreative, innovative og fantasifulde, jeg finder vigtig i PD-uddannelserne, hvor vi skal uddanne studerende, der er i praksis og skal skal gives viden, færdigheder og kompetence om refleksion over forskning og undersøgelsesmetoder og deres videnskabsteoretiske implikationer 11 De studerende kan ikke komme tættere på denne målsætning og indhold end ved selv at være inddraget og få fingrene i problematikken. Desværre kan man ikke præcis læse ud af PD-uddannelsen studiordning, om det er metodefantasien eller resultaterne, der er vigtigst. I 2005 begyndte jeg systematisk at arbejde med småskalaundersøgelser som en del af studiets indhold. Jeg har udelukkende tænkt undersøgelsen ind i interviewsammenhæng, da det var her, jeg selv havde udviklet de teknologiske værktøjer. Det lille skrift en undersøgelse [Interview2008] De studerende skulle bruge en Mp3-optager, en afspiller og gerne et program til lagring af analyser. Det er ret kompliceret og kræver ret mange færdigheder og kompetencer af de studerende. For at hjælpe de studerende godt på vej skrev jeg et lille skrift, der kunne lægges ud i konferencen. Indholdet skulle forklare interviewets fremgangsmåden. Ved færdiggørelsen tror man jo altid, at man har lavet det fuldendte! Men! Det viste sig meget Side 9

10 hurtigt, at mange studerende havde problemer med forståelsen. Ud fra konferencens mail fik jeg opsamlet og analyseret nogle af de problemområder, der umiddelbart var og skrev dem ind i teksten. Efterfølgende bad jeg nogle studerende komme med bud på forbedringer. Teksten er ikke færdig endnu, men er blevet forbedret. Jeg har i efteråret 2007 og i år hovedsagelig koncentreret mig om de studerendes tekniske færdigheder og kompetencer altså forholdet mellem tekstens beskrivelser - om optagelser på Mp3- optager, afspille på computeren, lagre udvalgte lydklip som transskriberet tekst og det at gøre det i praksis kunsten at kunne (Techne). Mail-interview For at få styr på, om de studerende havde fået styr på disse tekniske færdigheder og kompetencer, placerede jeg et spørgeskema i konferencen (Se bilag 1). I den tilhørende mail havde jeg skrevet, at jeg efterfølgende ville mail-interviewe nogle få udvalgte. Jeg har før nuværende semester fået 22 skemaer retur ud af 24, der har benyttet metoden. 14 har jeg efterfølgende korresponderet med over deres private mail og foretaget et egentligt mail-interview. De studerende fra i år efteråret 2008 der vil aflevere interview på CD ved jeg intet om, da de først skal aflevere opgaverne den 10. december. Jeg har lagt et skema i 3 konferencer og fået 8 skemaer retur. 4 har jeg yderligere interviewet. Jeg ved ikke, hvor mange der færdigbehandler interviewet og afleverer en opgave med en CD. Jeg var lidt optimistisk, da jeg skrev projektbeskrivelsen. Jeg havde håber, at jeg havde et overblik over aflevringerne. Det har ikke været mulig, men jeg vil følge op på de studerende senere. Mail-interview, hvor man vender tilbage til respondenten, har jeg prøvet før. Der er en metode, der både har positive og negative sider. Det negative er, at interviewet egentlig er transskriberet ved selve besvarelsen. Der er ikke megen plads til udbrud, afvisning, pauser osv. Man får ikke helt det orale interviews umiddelbarhed og det iagttagelige individuelle svar. Side 10

11 Det positive er, at respondenten netop skriver og kan gå lige til sagen om et teknisk emne. Samtidig er der tid til besvarelsen og respondenten kan finde sine tidligere besvarelser frem. Samtidig kan respondenten samtale med andre om svaret. Man får måske med denne metode en mere præcis besvarelse, der også indbefatter respondentens netværk. Når spørgsmålet er af teknisk art og indgår i en læreproces, mener jeg, at metoden er ganske udmærket. Mp3-optager Hvor jeg i begyndelsen af projektet oplevede en vis tilbageholdenhede overfor Mp3- teknologien, så er det stort set ikke et problem længere. Meget ofte svarer de studerende, at de har en dreng eller pige derhjemme, der kan fortælle, at den Mp3-afspiller de løb rundt med også kan optage. Eller fortæller de studerende, at nørder var med på indkøb og var til stor hjælp. Selve optagelserne har efter lidt øvelse ikke været et problem. Jeg har kun en enkelt respondent, der har skrevet, at hun har mistet optagelserne og har måttet tage dem om. En anden har skrevet, at hun var usikker på teknologien og gaderede sig med både Mp3-optager og en kassettebåndoptager. To har lavet telefoninterview. Resten har været face-to-face interview. Der har kun været to grupper af to studerende, der sammen har lavet interview og brugt interviewet i hver sin opgave. Tre studerende har meddelt, at de har anvendt ét interview i to modulopgaver 12. Antallet af respondernter for hver studerende eller grupper var 2 4. Langt hovedparten af interviewene bliver foretaget i egen praksis eller i en nabopraksis, som de har en vis kendskab til. Indholdet er meget påvirket af de didaktiske og pædagogiske diskussioner, der er i de almindelige medier og fagblade i tiden. Side 11

12 Audacity Mp3-afspiller Jeg anvender selv Adobe Audition som afspiller, men det er et meget dyrt program. Jeg anbefaler i stedet mine studerende at hente Audacity, som er freeware. Der er tale om et glimrende program til filbehandling. Mange af de studerende henter programmet, men får det ikke brugt. Kun 9 ud af de 22 har brugt programmet. Alle 9 måtte have hjælp til at komme i gang med programmet. Igen er det hjemmets nørder, der træder til. Ingen af de 22 har opgivet interviewanalysen af den grund. De har brugt andre programmer, så som MS Media Player. Programmet kan fint afspille filerne, men det er ikke velegnet til håndtering af tidsangivelser. Der er ingen redigereingmuligheder. Andre har ladet filen ligge på optageren og brugt dennes tidsangivelse. Det glædelige for projektet har været, at alle har gennemført, også selv om de ikke kunne håndtere Audacity. Access Antallet sf studerende der anvender Access er stigende. Det var uventede, at 11 har anvendt Access-databasen. Det skyldes måske, at jeg har lavet en mere detaljeret og fyldig beskrivelse i det lille. Jeg havde forventet, at de studerende, der anvendte Audacity også ville bruge Access. Men der er ikke en sammenhæng mellem brugen af Audicity og Access, da de 9, der brugte Audacity, ikke alle har brugt Access. Et af problemerne er, at Microsoft ikke har gjort det lettere, da Access ikke længere er et standartprogram, men skal anskaffes særskilt eller ved køb af pro-versioner. Itsikkerhedspolitikken har bestemt heller ikke fremmet brugen. Mange computere bliver sat op med sikkerhedskoder, der spærrer for Access-filer, som selv ikke nørder kan trænge igennem. Det kræver besøg hos administratorer. De studerende, der har brugt programmet har været rigtig glade for brugen. De fremhæver specielt de nøjagtige tidsangivelser, der direkte kan anvendes som reference i opgaverne. Desuden finder de emneangivelserne givtig. Side 12

13 En del af de studerende har i stedet for Access anvendt almindelig worddokument, hvor de har lavet tidsangivelser. Det bliver lidt uoverskuelig med mange transskriberede udklip. Evaluering og perspektivering Af de studerende jeg har mail-interviewet har kun to tidligere selv lavet interview, hvor de har transskriberet det hele. De har været meget begejstret for den nye metode, og mener, at den er langt mere effektiv end den traditionelle metode. De svarer, at de har sparet ca. halvdelen af tiden. Samtidig har de lyttet meget til lydfilerne og specielt de udklip de har valgt til opgaven. Om de har valgt andre lydklip ved den nye metode end ved den traditionelle kunne de ikke svare på. Måske! Svarede den ene måske mest for at tilfredsstille mig. Jeg er ikke i tvivl om, at interviewmetoden som småskalaundersøgelse er vejen frem i PD-uddannelserne. Den vil øge interessen og indsigten i egen praksis og dermed skabe grundlagt for udviklingsprojekter. Metoden vil helt sikkert også kunne bruges i grunduddannelserne. De erfaringer, som ovennænte behandler, skal indskrevet i det lille skrift. På sigt vil det være godt, om man kunne lave en e-book med projektet. Færdighederne og kopetencerne omkring det tekniske er ved at være på plads. Vidensområdet mangler meget. Oral- og skriftkulturens betydning for analyse og tolkning af metoden skal undersøges og indskreves i skriftet. Projektet her skal også ses i et større perspektiv. På Pd-uddannelserne kan man i dag aflevere opgaven som pdf-fil. Men ønsker man, at aflevere en lydfil med interviewet som bilag, så skal den afleveres i papirformat med en CD bag i opgaven. Det samme gælder også for videooptagelser. Det er ikke hensigtsmæssigt. På sigt skal man kunne aflevere opgaven samlet som tekst- og lydfil. Det næste skridt bliver, at man i pdf-filen integrerer lyd- og videoudklip. Teknologien er der kun viljen mangler. Side 13

14 Bilag 1 Interview-ark. Arket her er til mine studerende, der har anvendt interview som empirisk undersøgelse og hvis lagring er foregået på mp3 filer eller på filer, der efterfølgende er konverteret til mp3. Undersøgelsen skal bruges til at forbedre undersøgelsesmetoden både hvad angår effektiviseringen og forståelsen af teksten i det lille skrift om fremgangsmåden. Send arket til Jeg vil meget gerne, om du vil indskrive i felterne. Tak for hjælpen!! Henning Linderoth Hvor mange interview har du foretaget? Har du optaget direkte på mp3-filer eller har du optaget på en anden filtype og derefter konverteret til mp3? Er optagelsen foregået face to face eller gennem telefon o.l.? Efter optagelsen har du da efterfølgende uploadet filen til din computer eller har du anvendt anden hardware til aflytning hvilken? Med hvilket program har du aflyttet filerne? (Audacity) Har du anvendt Access filen? Hvis ja! Var det nemt eller hvad? Har du transskriberet hele filen eller hvad? Forstod du hæftets tekst? Side 14

15 Referenceliste (11-Aristoteles 2002) Aristoteles, (1) Retorik Museum Tusculanums Forlag, København 2002 (DK), 1. oplag, bind 1, ISBN: (11-Aristoteles 1971) Aristoteles, (1) Topica Oxford University Press, Oxford 1971 (GB), 1. oplag, bind 1, ISBN: (11-Kvale 2002) Kvale, Steinar (1) InterView Hans Reitzels Forlag, København 2002 (DK), 1. oplag, bind 1, ISBN: (11-Ong 2003) Ong, Walter J. (1) Muntlig och skriftlig kultur - teknologisering av ordet Anthropos, Udevalla 2003 (SE), 1. oplag, bind 1, ISBN: Referencer. 1 En funktion på SkoleKom, hvor man kan følge brugen af den enkelte fil (11-Kvale 2002), hvor han bl.a. henviser til Ong. 6 (11-Ong 2003) 7 Han refererede til båndoptager. Jeg ved desværre ikke, om han havde kendskab til Mp3-filer. 8 (11-Aristoteles 2002) 9 (11-Aristoteles 1971) 10 PD-studieordningen fra 1. august PD-studieordningen fra 1. august 2008, s Det lyder ikke af mange, men hovedparten af de adspurgte studerende, har kun haft et modul. Side 15

UNDERSØGELSES METODER I PROFESSIONS- BACHELORPROJEKTET

UNDERSØGELSES METODER I PROFESSIONS- BACHELORPROJEKTET UNDERSØGELSES METODER I PROFESSIONS- BACHELORPROJEKTET KREATIVITET OG VEJLEDNING OPLÆG V. LARS EMMERIK DAMGAARD KNUDSEN, LEK@UCSJ.DK PROGRAM 14.45-15.30: Præsentation af de mest centrale kvalitative metoder

Læs mere

Audacity. Arbejd med lyd computeren. Version: August 2012

Audacity. Arbejd med lyd computeren. Version: August 2012 Audacity Arbejd med lyd computeren Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Audacity...4 Få fat i programmet...4 Brugerfladen...5 Optag fra mikrofon / line in / cd osv...5 Klip...6 Fade-in og fade-out...6

Læs mere

Projektbeskrivelse: 2. undersøge de mest brugte undervisningsprogrammer mht. læsefaglige elementer og metoder samt bagvedliggende læsesyn.

Projektbeskrivelse: 2. undersøge de mest brugte undervisningsprogrammer mht. læsefaglige elementer og metoder samt bagvedliggende læsesyn. Projektbeskrivelse: Projekt IT og læsning Indledning: Fokus på læsning og undervisning i læsning og skrivning samtidig med et stærkt øget fokus på IT som hjælpemiddel i undervisningen og integrationen

Læs mere

SEMESTEREVALUERING MODUL 1 OG 2 EFTERÅRET Køn

SEMESTEREVALUERING MODUL 1 OG 2 EFTERÅRET Køn SEMESTEREVALUERING MODUL 1 OG 2 EFTERÅRET 2014 Køn Jeg oplevede, at der var sammenhæng mellem semesterets forskellige undervisningsmoduler (fagområder, projekter m.m.) Bemærkninger/kommentarer til Studiemiljøet

Læs mere

Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 9.1: Ledelse af it-udviklingsprojekter...

Læs mere

Semester- og kursusevaluering, 2. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, fora r 2017

Semester- og kursusevaluering, 2. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, fora r 2017 Semester- og kursusevaluering, 2. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, fora r 2017 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 Elektronisk semesterevaluering... 4 Grundkursus i

Læs mere

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi Modul 12 - Teori Januar 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 3 OVERSIGT OVER MODULET 4 Introduktion til modulet 4 Studietid 4 Fordeling af fag og ECTS - point

Læs mere

Evaluering, 3. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, eftera r 2015

Evaluering, 3. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, eftera r 2015 Evaluering, 3. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, eftera r 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Modulevaluering udleveret på modulernes sidste kursusgang... 4 Modul 3: Samfundsøkonomi...

Læs mere

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster.

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster. Projekt edidaktik Forsøg med multimodal tekstproduktion På Viden Djurs er der I to klasser blevet gennemført et forsøg med anvendelse af Microsoft Office 365. Hensigten har været at træne de studerende

Læs mere

Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elektronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE

Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elektronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elektronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE 1. Ansøger Ansøger Navn: Pæd. leder Peter kilden Grøn E-mail:

Læs mere

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster.

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster. Projekt edidaktik Forsøg med multimodal tekstproduktion På Viden Djurs er der I to klasser blevet gennemført et forsøg med anvendelse af Microsoft Office 365. Hensigten har været at træne de studerende

Læs mere

Arbejd med lyd i Audacity

Arbejd med lyd i Audacity Arbejd med lyd i Audacity Mange undervisningsprogrammer gør det muligt at tilføje lyd til din produktion. Brugeren kan enten optage hendes eller hans egen stemme og/eller tilføje forskellige lydeffekter

Læs mere

Slutevaluering læringsforsøg 2013/2014

Slutevaluering læringsforsøg 2013/2014 Slutevaluering læringsforsøg 2013/2014 Titel Skole Mål (Læringsforsøgets titel) Morten Brørup Skolen At der gennem digital redidaktisering skabes flere og andre deltagelsesmuligheder end i en analog læringskontekst

Læs mere

- en manual fra Skolekonsulenterne.dk. Versionsdato: August 2008

- en manual fra Skolekonsulenterne.dk. Versionsdato: August 2008 - en manual fra Skolekonsulenterne.dk Versionsdato: August 2008 Indholdsfortegnelse Generelt om manualer fra Skolekonsulenterne.dk...3 Audacity...4 Få fat i programmet...4 Brugerfladen...5 Optag fra mikrofon

Læs mere

Undersøgelse af pædagogisk praksis

Undersøgelse af pædagogisk praksis PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Undersøgelse af pædagogisk praksis Et obligatorisk modul fra PD Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for det obligatoriske

Læs mere

BACHELORPROJEKT FORÅR 2018

BACHELORPROJEKT FORÅR 2018 BACHELORPROJEKT FORÅR 2018 Orienteringsmøde for HA-studerende PROJEKTET Bachelorprojektet er den sidste studieaktivitet på HA-uddannelsen og bygger på den viden samt de færdigheder og kompetencer, den

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 7. semester efteråret 2014

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 7. semester efteråret 2014 SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 7. semester efteråret 2014 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 85 studerende den 21. januar 2015.

Læs mere

Aktionslæring som metode

Aktionslæring som metode Tema 2: Teamsamarbejde om målstyret læring og undervisning dag 2 Udvikling af læringsmålsstyret undervisning ved brug af Aktionslæring som metode Ulla Kofoed, uk@ucc.dk Lisbeth Diernæs, lidi@ucc.dk Program

Læs mere

Gruppeopgave kvalitative metoder

Gruppeopgave kvalitative metoder Gruppeopgave kvalitative metoder Vores projekt handler om radikalisering i Aarhus Kommune. Vi ønsker at belyse hvorfor unge muslimer bliver radikaliseret, men også hvordan man kan forhindre/forebygge det.

Læs mere

Øvelse 6. Modeller 81 6.1 Oprettelse af og arbejde med modeller 82 6.2 Videre øvelser 87 6.3 Øvelser i eget projekt 87

Øvelse 6. Modeller 81 6.1 Oprettelse af og arbejde med modeller 82 6.2 Videre øvelser 87 6.3 Øvelser i eget projekt 87 Indhold Indledning 7 Øvelse 1. Introduktion til NVivo 11 1.1 NVivos skærmbillede og funktioner 12 1.2 Sources 13 1.3 Nodes 15 1.4 Classifications 17 1.5 Queries 18 1.6 Models 19 1.7 Videre øvelser 19 Øvelse

Læs mere

Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler

Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler AF: ELSEBETH SØRENSEN, UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, CENTER FOR UNDERVISNINGSMIDLER

Læs mere

Borgerinvolvering via Smartphone

Borgerinvolvering via Smartphone Borgerinvolvering via Smartphone Et Move-projekt i University College Lillebælt Afslutningsrapport LHN 03-08-2015 1 Indhold Et Move-projekt i University College Lillebælt... 1 Afslutningsrapport... 1 Indledning...

Læs mere

Hvad er en projektopgave?

Hvad er en projektopgave? Projektopgave Trin for trin - en guide til dig, der skal lave projektarbejde Hvad er en projektopgave? En projektopgave er en tværfaglig opgave, hvor du bruger forskellige fags indhold og metoder. Du skal

Læs mere

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Projektarbejde AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Ønske for dagen Jeg håber, at i får et indblik i: Hvad studieprojekter er for noget Hvordan projektarbejdet

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 1: Informationsteknologi,

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører:

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører: Ledelse af borger og patientforløb på tværs af sektorer Et lederudviklingsforløb for ledere i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune og ved Aarhus Universitetshospital Hold 1, 2014 LOGBOG Denne logbog tilhører:

Læs mere

Se filmen: 2 sider af samme sag Nikolajs version sammen med din klasse. Herefter kan klassen tale om nedenstående spørgsmål.

Se filmen: 2 sider af samme sag Nikolajs version sammen med din klasse. Herefter kan klassen tale om nedenstående spørgsmål. Film og spørgsmål Se filmen: 2 sider af samme sag Nikolajs version sammen med din klasse. Herefter kan klassen tale om nedenstående spørgsmål. Spørgsmål til 2 sider af samme sag Nikolajs version Hvad tænker

Læs mere

Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den

Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den 29.02.2012. Antal tilbagemeldinger: 37 ud af 40 mulige. 1: Har du på sygehuset fået den fornødne

Læs mere

Evaluering af modul 1: Videregående makroøkonomisk teori og økonomisk politik Hvordan vurderer du dine forudsætninger for at deltage i kurset?

Evaluering af modul 1: Videregående makroøkonomisk teori og økonomisk politik Hvordan vurderer du dine forudsætninger for at deltage i kurset? Semester: 3. semester 14 35,0% 5. semester 11 27,5% 7. semester 15 37,5% I alt 40 100,0% Afkryds hvilke kurser, du har fulgt på 7. semester: Modul 1 Videregående makroøkonomisk teori og økonomisk politik

Læs mere

Opgaveskrivning. - 6 råd til en god skriveproces. www.samf.ku.dk/pcs. v/ Christina Juul Jensen Pædagogisk Center Samfundsvidenskab

Opgaveskrivning. - 6 råd til en god skriveproces. www.samf.ku.dk/pcs. v/ Christina Juul Jensen Pædagogisk Center Samfundsvidenskab Opgaveskrivning - 6 råd til en god skriveproces v/ Christina Juul Jensen Pædagogisk Center Samfundsvidenskab www.samf.ku.dk/pcs Råd 1: Opgavens opstart Skriv om noget du kender Læs i studieordningen, hvad

Læs mere

Indledning. Problemformulering:

Indledning. Problemformulering: Indledning En 3 år gammel voldssag blussede for nylig op i medierne, da ofret i en kronik i Politiken langede ud efter det danske retssystem. Gerningsmanden er efter 3 års fængsel nu tilbage på gaden og

Læs mere

Kursus- og projektevaluering Efteråret 2013 Oecon. 3. semester

Kursus- og projektevaluering Efteråret 2013 Oecon. 3. semester Kursus- og projektevaluering Efteråret 2013 Oecon. 3. semester Side 1 af 18 Indledning Undersøgelsen er foretaget i løbet af efterårssemesteret 2013 og er distribueret til samtlige medlemmer af populationen.

Læs mere

Aktionslæring. Læremiddelkultur 2,0

Aktionslæring. Læremiddelkultur 2,0 Læremiddelkultur 2,0 Dialogseminar d. 23.02.2009 Odense Fase 2: sprojekt Formål: At udvikle en didaktik 2,0 der kan matche udfordringerne i en læremiddelkultur 2,0 Resultat: En ny didaktik forstået bredt

Læs mere

og Susanne M). Da dette er et forslag, er der selvfølgelig muligheder for ændringer.

og Susanne M). Da dette er et forslag, er der selvfølgelig muligheder for ændringer. Pædagogik Forslag fra den tværgående gruppe, der har arbejdet med faget pædagogik (AnneMarie, Margit og Susanne M). Da dette er et forslag, er der selvfølgelig muligheder for ændringer. Faget pædagogik

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Forord... 9

INDHOLDSFORTEGNELSE. Forord... 9 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 9 Kapitel 1 Projektkompetencer... 11 Hvorfor projektkompetencer?... 11 Projektformens udbredelse... 14 Projektorganiseringens arbejdsmiljø... 19 Projektfeltets teorier...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 9

INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 9 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 9 KAPITEL 1 PROJEKTKOMPETENCER.... 11 Hvorfor projektkompetencer?.... 11 Projektformens udbredelse... 14 Projektorganiseringens arbejdsmiljø... 19 Projektfeltets teorier...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Evaluering, 7. semester, Politik & Administration, eftera r 2015

Evaluering, 7. semester, Politik & Administration, eftera r 2015 Evaluering, 7. semester, Politik & Administration, eftera r 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Modulevaluering udleveret på modulernes sidste kursusgang... 4 Modul 1: Velfærdssamfund i forandring...

Læs mere

SIV Fransk - Hvilken uddannelse går du på på dette semester?

SIV Fransk - Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Navn: SIV Fransk kursus F2012 Dato: 2012-05-30 09:45:33 SIV Fransk - Hvilken uddannelse går du på på dette semester? SIV Fransk - Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering,

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Cases: Snitflader og visitationspraksis (SKAL være alumne/ku-mail)

Cases: Snitflader og visitationspraksis   (SKAL være alumne/ku-mail) Navn: Cases: Snitflader og visitationspraksis E-mail: (SKAL være alumne/ku-mail) Studievejledning: Oplæringsansvarlig: Start med at se de videocases, der hører til arbejdsarket og udfyld herefter arket.

Læs mere

Kolde fakta og varme resultater

Kolde fakta og varme resultater Kolde fakta og varme resultater Den løbende evaluering af Kommunechat-projektet Aarhus Hvem vi er Hvor vi arbejder Hvad vi vil Speciale i Innovativ evaluering 6 medarbejdere i alt Amalie Agerbæk Forbedre

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012 Dagens program 1. Diskussion af jeres spørgeskemaer 2. Typer af skalaer 3. Formulering af spørgsmål 4. Interviews 5. Analyse

Læs mere

Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus

Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus UVM s ekspertarbejdsgruppe i matematik: Der mangler viden om, hvordan faglærerne har organiseret sig i fagteam i matematik

Læs mere

Studieordning for akademisk diplomuddannelse - første år ved Institut for Læring

Studieordning for akademisk diplomuddannelse - første år ved Institut for Læring Studieordning for akademisk diplomuddannelse - første år ved Institut for Læring Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!1 Indholdsfortegnelse 1. Præambel 3 2. Varighed og titel 4

Læs mere

1) Status på din kompetenceudvikling i forhold til uddannelsens krav, forventninger, muligheder, rammer m.m.

1) Status på din kompetenceudvikling i forhold til uddannelsens krav, forventninger, muligheder, rammer m.m. Januar 2008/lkr SUS 8 Forberedelsesskema til 8. semester NB: Skemaet skal i udfyldt stand sendes til din SUS-dialogpartner (Annie, Nana, Mogens, Magne, Ulla ellerlone) senest 2 hverdage før aftalt samtaletidspunkt!

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

Det er svært at komme på ældste trin. Der er mange helt nye ord, fx provokation og oplevelsesfase.

Det er svært at komme på ældste trin. Der er mange helt nye ord, fx provokation og oplevelsesfase. Overgang fra mellemtrin til ældste trin samtale med 6. kl. Det er svært at komme på ældste trin. Der er mange helt nye ord, fx provokation og oplevelsesfase. Det er en meget anderledes arbejdsform, men

Læs mere

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse 1 Dagens program Præsentation af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse (EEB) Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet Metoder til evaluering Opgave i grupper 2

Læs mere

Aktivitetsskema: Se nedenstående aktivitetsskema for eksempler på aktiviteter.

Aktivitetsskema: Se nedenstående aktivitetsskema for eksempler på aktiviteter. Didaktikopgave 7. semester 2011 Vi har valgt at bruge Hiim og Hippes didaktiske relationsmodel 1 som baggrund for vores planlægning af et to- dages inspirationskursus for ledere og medarbejdere. Kursets

Læs mere

Studieforløbsbeskrivelse

Studieforløbsbeskrivelse 1 Projekt: Josef Fritzl manden bag forbrydelserne Projektet på bachelormodulet opfylder de givne krav til studieordningen på Psykologi, da det udarbejdede projekts problemstilling beskæftiger sig med seksualforbryderen

Læs mere

Udviklingsprojekter i Hjertecentret

Udviklingsprojekter i Hjertecentret Udviklingsprojekter i Hjertecentret En fremgangsmåde og skabelon til projektbeskrivelse og gennemførelse og implementering af kliniske udviklingsprojekter i sygeplejen Projektmetoden er en velbeskrevet

Læs mere

Evaluering 3. semester efteråret 2012

Evaluering 3. semester efteråret 2012 Evaluering 3. semester efteråret 2012 Afkryds hvilke kurser, du har fulgt på 3. semester: Evaluering af modul 4: Makroøkonomi 1 Hvordan vurderer du dine forudsætninger for at deltage i kurset? Dette spørgsmål

Læs mere

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave.

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave. Undersøgelse af de voksnes job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 0-3.klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive forskellige uddannelser og job Færdigheds-

Læs mere

Borgerevaluering af Akuttilbuddet

Borgerevaluering af Akuttilbuddet Lyngby d. 24. april 2012 Borgerevaluering af Akuttilbuddet Akuttilbuddet i Lyngby-Taarbæk Kommune har været åbent for borgere siden den 8. november 2010. I perioden fra åbningsdagen og frem til februar

Læs mere

Bilag 6: Fokusgruppeinterviewdesign

Bilag 6: Fokusgruppeinterviewdesign Bilag 6: Fokusgruppeinterviewdesign Hele vejen igennem projektet har vi valgt informanter der selv har udvist interesse i deltagelse. Dette har været en vigtig premis, da vi ikke er interesseret i bagvedliggende

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 9 Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 9 beskrivelsen... 3 Modul 9 Sygepleje

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 2013 [Institutionsnavn] Spørgeskema Erhvervsakademier Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har som

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Arbejde med Regioner Lister, Playlists, og Cutlists i Sound Forge Pro

Arbejde med Regioner Lister, Playlists, og Cutlists i Sound Forge Pro Arbejde med Regioner Lister, Playlists, og Cutlists i Sound Forge Pro Gary Rebholz Du har sikkert allerede ved, at Sound Forge Pro software kan bruges til en imponerende række af audio opgaver. Alt fra

Læs mere

Om indsamling af dokumentation

Om indsamling af dokumentation Om indsamling af dokumentation Overordnede overvejelser omkring dokumentation Bearbejdning af kvalitative data Eksempler på visuelle / grafiske data Eksempler på skriftlige data Eksempler på mundtlige

Læs mere

Studieplan modul 13 efterår2015: Fra idé til problemformulering i dit bachelorprojekt.

Studieplan modul 13 efterår2015: Fra idé til problemformulering i dit bachelorprojekt. ITRODUKTIO TILVALGFAGET: Velkommen til modul 13. Som I kan se er der skemalagt samtlige dage og også mange tider uden underviser. Dette er gjort med vilje og skal forstås som en hjælp for jer til at få

Læs mere

Semesterevaluering, Samfundsfag som centralt fag, 9. semester, efterår 2016 Indhold

Semesterevaluering, Samfundsfag som centralt fag, 9. semester, efterår 2016 Indhold Semesterevaluering, Samfundsfag som centralt fag, 9. semester, efterår 2016 Indhold Semesterevaluering, Samfundsfag, 9. semester, efterår 2016... 1 Modul 8: Verdenspolitik... 2 Modul 10: Pædagogik og samf.

Læs mere

Du har nu en genvej på dit skrivebord hen til den mappe hvor dine filer med bøgerne kommer til at ligge, den virkelige sti = c:\bøger.

Du har nu en genvej på dit skrivebord hen til den mappe hvor dine filer med bøgerne kommer til at ligge, den virkelige sti = c:\bøger. Download af bøger i MP3 format Side 1 af 6 Forudsætninger for at kunne benytte denne mulighed er: En computer med rimelig diskplads (hvert bog fylder små 200 MB). En god Internetforbindelse, for ikke at

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Semesterevaluering efteråret 2013 SIV Tysk

Semesterevaluering efteråret 2013 SIV Tysk Semesterevaluering efteråret 2013 SIV Tysk Generelle oplysninger Hvilken uddannelse går du på dette semester? På hvilket semester har du fulgt undervisningen? Praktikophold Har du været på praktikophold

Læs mere

Viden og vidensformer i det sociale arbejde og den beskæftigelsesrettede indsats

Viden og vidensformer i det sociale arbejde og den beskæftigelsesrettede indsats Modulprøver og eksamen Modul 12 Bedømmelse Læringsmål Viden og vidensformer i det sociale arbejde og den beskæftigelsesrettede indsats Ekstern: 7-trinskala Den studerende har viden om: Praksis og anvendt

Læs mere

Projektplan BILAG 1. Målbeskrivelse

Projektplan BILAG 1. Målbeskrivelse BILAG 1 Projektplan Målbeskrivelse Problemfelt og problemstilling - hvilken type behov er opstillet fra projektstedet, og i hvilket fagligt område befinder dette sig indenfor. Formålet for dette projekt

Læs mere

Undersøgelser og empiri indsamling - hvordan og hvad stiller man op med data. Tanja Miller og Trine Lolk Haslam

Undersøgelser og empiri indsamling - hvordan og hvad stiller man op med data. Tanja Miller og Trine Lolk Haslam Undersøgelser og empiri indsamling - hvordan og hvad stiller man op med data Tanja Miller og Trine Lolk Haslam Empiri indsamling Hvad er empiri? Hvad er forskellen mellem erfaring og empiri Hvad er kvalitative

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

Sådan kan I styrke arbejdet med at differentiere undervisningen på jeres skole

Sådan kan I styrke arbejdet med at differentiere undervisningen på jeres skole Sådan kan I styrke arbejdet med at differentiere undervisningen på jeres skole GUIDE Denne guide er til jer, der ønsker at dele jeres erfaringer med at gennemføre en undervisning, der tager højde for jeres

Læs mere

Evaluering af Avu-didaktik og pædagogisk. Projektbeskrivelse fra EVA, maj 2015

Evaluering af Avu-didaktik og pædagogisk. Projektbeskrivelse fra EVA, maj 2015 Evaluering af Avu-didaktik og pædagogisk ledelse' Projektbeskrivelse fra EVA, maj 2015 Projektbeskrivelse Dette er Danmarks Evalueringsinstituts (EVA s) projektbeskrivelse for evaluering af et kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015 Almen studieforberedelse - Synopsiseksamen 2015 - En vejledning Thisted Gymnasium - stx og hf Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium.dk post@thisted-gymnasium.dk tlf. 97923488 - fax 97911352 REGLERNE

Læs mere

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling Et udviklingsprojekt på Gentofte Skole ser på, hvordan man på forskellige måder kan fremme elevers alsidige udvikling, blandt andet gennem styrkelse af elevers samarbejde i projektarbejde og gennem undervisning,

Læs mere

CASE: HVAD ER DIGITAL MUSIK?

CASE: HVAD ER DIGITAL MUSIK? CASE: HVAD ER DIGITAL MUSIK? INDHOLD REDEGØRELSE FOR HVORDAN VI KAN FORSTÅ DIGITAL MUSIK DISKUSSION AF DE NYE MULIGHEDER FOR DIGITAL DISTRIBUTION AF DIGITAL MUSIK HVILKE PERSPEKTIVER HAR DIGITAL MUSIK

Læs mere

Baggrund. Evalueringen er foretaget af Danske Regioner i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse.

Baggrund. Evalueringen er foretaget af Danske Regioner i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse. EVALUERING Baggrund Partnerskab om PROM i klinisk praksis blev skudt i gang den 15. marts 2016. Dagen blev markeret med en konference med overskriften: Patient Reported Outcome Measures (PROM) Hvordan

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Projektbeskrivelse Informations Teknologi

Projektbeskrivelse Informations Teknologi Projektbeskrivelse Informations Teknologi Upload og indeksering af elev og -projektopgaver i skolemiljøet Indledning: Som nystartet på et gymnasium kan omvæltningen fra elev til påbegyndende studerende

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 8. semester foråret 2014 (Kommentarer i rapporten er fjernet)

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 8. semester foråret 2014 (Kommentarer i rapporten er fjernet) SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 8. semester foråret 2014 (Kommentarer i rapporten er fjernet) Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til

Læs mere

Evaluering af virtuel undervisning den 30. januar 2008

Evaluering af virtuel undervisning den 30. januar 2008 Virtuel undervisning 1 Side 1 af 7 1v Helsingør Gymnasium Evaluering af virtuel undervisning den 30. januar 2008 Oversigt over spørgsmål 1. Var opgaven i engelsk af passende længde? 2. Var opgaven i engelsk

Læs mere

Pædagogisk psykologi

Pædagogisk psykologi Vejledning for modulet Pædagogisk psykologi Et modul fra PD i Psykologi Februar 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet pædagogisk psykologi på PD i psykologi, bygger på følgende forudsætninger:

Læs mere

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen Modulbeskrivelse Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi. Klinisk undervisning VI April 2015 MHOL og PIAJ / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 12 består

Læs mere

Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC

Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC 1 Den Naturvidenskabelige Bacheloru Vil du bygge bro mellem to naturvidenskabelige fag? Eller har du lyst til at kombinere med et fag uden for naturvidenskab?

Læs mere

Undervisningsevaluering Kursus

Undervisningsevaluering Kursus Undervisningsevaluering Kursus Fag: Matematik A / Klasse: tgymaauo / Underviser: Peter Harremoes Antal besvarelser: ud af = / Dato:... Elevernes vurdering af undervisningen Grafen viser elevernes overordnede

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen. KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen. KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor Installation af App Inventor... 10 Trådløs installation... 11 Installation af emulator (Windows)...

Læs mere

Indledning. Pædagogikkens væsen. Af Dorit Ibsen Vedtofte

Indledning. Pædagogikkens væsen. Af Dorit Ibsen Vedtofte Forord Pædagogik for sundhedsprofessionelle er i 2. udgaven gennemskrevet og suppleret med nye undersøgelser og ny viden til at belyse centrale pædagogiske begreber, der kan anvendes i forbindelse med

Læs mere

Evaluering af 2. semester cand.it. i it-ledelse - fora r 2014

Evaluering af 2. semester cand.it. i it-ledelse - fora r 2014 Evaluering af 2. semester cand.it. i it-ledelse - fora r 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 Elektronisk semesterevaluering... 3 Modul 5: It-baseret forbedring af organisatoriske

Læs mere

Opsamlende rapport vedrørende evaluering af dansk, kultur og kommunikation årgang 0210 5. semester for Pædagoguddannelsen i Odense.

Opsamlende rapport vedrørende evaluering af dansk, kultur og kommunikation årgang 0210 5. semester for Pædagoguddannelsen i Odense. Opsamlende rapport vedrørende evaluering af dansk, kultur og kommunikation årgang 0210 5. semester for Pædagoguddannelsen i Odense. Evalueringen er forberedt af Charlotte Jørgensen og DKK faggruppens undervisere.

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Den danske brugerundersøgelse i forbindelse med en eventuel etablering af selvstændig Nordisk Forskningsstatistik Notat 2003/2 Analyseinstitut for Forskning The Danish Institute

Læs mere

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 FU-møde den 25. marts 2014... 3 Elektronisk semesterevaluering...

Læs mere

OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW

OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW Et interview er en samtale mellem to eller flere, hvor interviewerens primære rolle er at lytte. Formålet med interviewet er at få detaljeret viden om interviewpersonerne, deres

Læs mere

Sådan redigerer du med Audacity. Pædagogisk IT-kørekort - Mentorforløb

Sådan redigerer du med Audacity. Pædagogisk IT-kørekort - Mentorforløb Sådan redigerer du med Audacity Pædagogisk IT-kørekort - Mentorforløb 1 Hvad kan Audacity? Audacity er et freeware lydredigeringsprogram. Programmet kan: fungere som lydoptager (ex optage fra mikrofonindgangen

Læs mere

Generelt om lyd...2. Lydformater... 2 Andre formater (der ikke gennemgås her)... 2. Audacity...3

Generelt om lyd...2. Lydformater... 2 Andre formater (der ikke gennemgås her)... 2. Audacity...3 Lyd: Tastevejledning Audacity og CDex Generelt om lyd...2 Lydformater... 2 Andre formater (der ikke gennemgås her)... 2 Audacity...3 Optag fra mikrofon... 4 Marker en del af optagelsen... 5 Slet en del

Læs mere

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved...

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved... Tid til refleksion - at opdage dét du tror, du ikke ved... Refleksion er en aktiv vedvarende og omhyggelig granskning af den eksisterende viden, og af forholdet mellem det vi tænker og det der sker i virkeligheden

Læs mere

Skriftlige eksamener: I teori og praksis. Kristian J. Sund Lektor i strategi og organisation Erhvervsøkonomi. Agenda

Skriftlige eksamener: I teori og praksis. Kristian J. Sund Lektor i strategi og organisation Erhvervsøkonomi. Agenda Skriftlige eksamener: I teori og praksis Kristian J. Sund Lektor i strategi og organisation Erhvervsøkonomi Agenda 1. Hvad fortæller kursusbeskrivelsen os? Øvelse i at læse kursusbeskrivelse 2. Hvordan

Læs mere

Evaluering MPA13, 1. sem. E13, Økonomi. Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål?

Evaluering MPA13, 1. sem. E13, Økonomi. Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? 1 Var kurset fagligt interessant? Evaluering MPA13, 1. sem. E13, Økonomi Jeg havde håbet at der var tættere forbindelse

Læs mere

Mariager Efterskole - Selvevaluering 10/11

Mariager Efterskole - Selvevaluering 10/11 Mariager Efterskole - Selvevaluering 10/11 Årets selvevaluering er foregået via et elektronisk spørgeskema. Skemaet er blevet gjort tilgængeligt for skolens lærere via et link. Undersøgelsen har ikke været

Læs mere

Evaluering af introduktion af medicinstuderende og medicinstuderende med industriel specialisering afviklet den 13. og den 14. november 2012.

Evaluering af introduktion af medicinstuderende og medicinstuderende med industriel specialisering afviklet den 13. og den 14. november 2012. Evaluering af introduktion af medicinstuderende og medicinstuderende med industriel specialisering afviklet den 13. og den 14. november 2012. Antal tilbagemeldinger: 167 af 174 mulige 1: Havde du problemer

Læs mere

MindLab. Institution MindLab. Forfattere Christian Bason, innovationschef Niels Hansen, projektleder. Opgavetypen der eksemplificeres Vidensproduktion

MindLab. Institution MindLab. Forfattere Christian Bason, innovationschef Niels Hansen, projektleder. Opgavetypen der eksemplificeres Vidensproduktion MindLab Institution MindLab Forfattere Christian Bason, innovationschef Niels Hansen, projektleder Opgavetypen der eksemplificeres Vidensproduktion Kort om MindLab MindLab er en udviklingsenhed, der har

Læs mere