CELM INTERVIEW SMÅSKALAUNDERSØ GELSE I PD. Om analyse af Mp3 filer Henning Linderoth

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CELM INTERVIEW SMÅSKALAUNDERSØ GELSE I PD. Om analyse af Mp3 filer Henning Linderoth"

Transkript

1 CELM INTERVIEW SMÅSKALAUNDERSØ GELSE I PD Om analyse af Mp3 filer Henning Linderoth

2 Indholdsfortegnelse Klip fra projektbeskrivelse... 3 OM MP3 FILER... 4 Vejledning... 4 Åbne vejledninger... 4 Interview... 5 NVivo... 6 To kulturer... 7 DE STUDERENDE... 8 Småskalaundersøgelser... 8 Det lille skrift en undersøgelse [Interview2008]... 9 Mail interview Mp3 optager Audacity Mp3 afspiller Access EVALUERING OG PERSPEKTIVERING BILAG Interview ark Side 2

3 Klip fra projektbeskrivelse Projektbeskrivelse i CELM: Studerendes anvendelse af Mp3-optagelser ved interview o.l. Projektgruppen Baggrund for projektet Projektets mål/projektets forventede resultater Målgruppe Metode Aktiviteter og tidsplan Formidling CELM: Henning Linderoth CELM: Hanne Wacher Kjærgaard Jeg har tidligere arbejdet med Mp3-optagelser i forbindelse med vejledning af PD-studerende og lagt disse i konferencer. På denne måde har jeg fået gruppe- og individuelle vejledninger gjort kollaborativt. Desuden har jeg haft enkelte studerende til at lave interview med Mp3- optagere og derefter markere vigtige udklip gennem Access-filer. En del af projektet er inspireret af småskala-undersøgelser fra Sverige. Projektet skal fremme PD-studerendes anvendelse af empiri i egen eller tilsvarende professionspraksis på en effektiv måde. De studerende vil kunne spare en masse tid på transskribering og komme meget tættere på interviewsituationens meningsudveksling. De studerendes opgaver vil, som formålet for PD foreskriver, komme tættere på professionens praksis. I første omgang PD-studerende, men på længere sigt alle uddannelser under VIA, der måtte have behov for interview. Metoden vil være eksperimentel, da jeg vil lade PD-studerende, der ønsker at lave interview afprøve metoden. En del PD-studerende har tidligere lavet traditionelle semistrukturerede interviews og ville kunne anvendes som kontrolgruppe. I løbet af september oktober 2009 sættes 3 4 virtuelle studerende i gang med interviews. ( 1 bosiddende i Slovakiet) Oktober november analyserer de studerende de indsamlede interview og anvender Access-filer ved registrering. I november december modtager jeg materialet til analyse og laver interview og mail-interview med studerende, der kan anvendes til beskrivelse af interview-formen med opstart, analyser, udvælgelse af udklip og transskribering af udklip samt anvendelse af det empiriske materiale i slutproduktet opgaven. Foråret 2009 samling på materialet også noget jeg har samlet i forvejen og efterfølgende sammenskrivning til e-books. Jeg forventer at formidlingen kunne være en e-books på CELM med tilhørende Access-filer. Side 3

4 Om Mp3-filer Vejledning Det begyndte egentlig med, at nogle studerende ønskede at optage studievejledningen, for at de kunne genanvende vejledningen derhjemme De fik min tilladelsen, hvis de ville lave en kopi til mig. Jeg ønskede på denne måde at beskytte mig selv. Teknisk blev de første optagelser lavet på en kassettebåndoptager. Båndene blev efterhånden mange, og det var for besværlig både for mig og de studerende. Digitale diktafoner kom i på bordet, og filer blev nu lagringsmedie. Filerne var relativt nemme at uploade til de studerendes computere og derefter sende i kopi til mig. Næste problem var, at de digitale diktafoner optog i nogle mærkelige filtyper, der begrænserede brugbarheden til en eksklusiv gruppe. For at alle i en gruppe skulle kunne anvende lydfilen uden nyinvesteringer, måtte den afvikles på MS Windows Media Player, da det er et standardprogram. Valget af filtype faldt på Mp3-filer, da internettet tilbød freeware, som kunne klare konverteringsproblemet. Samtidig er Mp3-filer lette at komprimere uden det store tab af kvalitet. Filerne er derfor velegnede distribution. Fra tiden med kassettebåndet til den tid, hvor de studerende selv klarede konverteringen og begyndte at lægge vejledningerne i konferencen på f.eks. SkoleKom var få år. Åbne vejledninger Den lukkede vejledning med en gruppe, var nu pludselig blevet åben for alle studerende på en konference. Lydfilerne blev virkelig brugt. På Historik 1 kunne jeg se, at næsten alle studerende downloadede lydfilerne. Vejledningerne blev herefter helt anderledes på to væsentlige felter. Vejledningerne på de mere almene områder blev associative, således at når den første gruppe havde været til vejledning, så var de mere almene spørgsmål ryddet af vejen og næste gruppe byggede videre på foregående vejledning osv. Lydfilerne gav samtidig også anledning til vejledende indlæg på konferencen. Den kollaborative Side 4

5 effekt havde indfundet sig. De mere specielle dele af studievejledningen om faglige problemstillinger kunne få mere tid. En gruppe af studerende, som havde rigtig meget glæde af filerne, var de studerende, der var bosat i udlandet og studerede virtuelt. De kunne langt bedre følge med i studievejledningerne og diskussionerne på konferencen. En anden stor forandring var vejledningen på de mere personlige områder. Tidligere oplevede jeg, at de personlige problemer kom - for mig overraskende, spontane og meget forstyrrende midt i studievejledningen. Med optageren på bordet kom de først, når optageren var slukket. Samtalerne blev langt mere præcise. Håndterbarheden blev hævet og dermed også løsningsmulighederne. Det var sådan min tilgang til Mp3-filer begyndte i efteråret Interview I begyndelsen af 2003 havde jeg købt min første Archos Jukebox Multimedia 20GB 2 samt en fremragende mikrofon. Optageren skulle bruges i forbindelse med klasserumsforskning. Observationerne i klasserummet blev understøttet af optagelser i klasserummet, som jeg efterfølgende kunne transportere hjem i laboratoriet og anvende, som støtte til analyse af mine noter og inskriptioner. Optageren var selvfølgelig oplagt også at anvende til mine interview. Lydfilerne på Archos optageren er Mp3. På det medfølgende program er meget lette at uploade filerne og komprimere dem. Archosen viste sig samtidig egnet til optagelser, hvor jeg gerne ville følge grupper, der arbejdede med projektarbejde. Den kunne ligge diskret i en lomme og optage i 7 timer inden næste opladning. Når jeg fulgte grupperne rundt på institutionen, kunne jeg bryde ind i deres arbejde, for at få dem til at fortælle om arbejdsprocesser og lignende. Denne Side 5

6 type af interview kalder jeg for interruption interview. Når jeg kom hjem i labortoriet med disse filer, kunne de godt have en varighed på 4 6 timer. Spørgsmålet blev derfor. Hvordan skulle jeg behandle filerne i analysearbejdet? De 90 % af filernes længde var måske helt ubrugelig. Jeg kunne i hvert tilfælde ikke transskribere det hele. Jeg fik fremskaffet et virkeligt godt lydbehandlingsprogram fra Adobe, der hedder Audition 3. Programmet har en række præsentationsmuligheder. En af mulighederne er at vise lydfilen som lydbilleder, med synlige indikatorer på sekvenser, der kunne være interessant at lytte godt igennem. Samtidig havde programmet nogle værktøjer til kopiudklip af lydfiler. Jeg kunne meget enkelt lave lydudklip, der omhandlede samme emne og flette dem i en ny emnebestemt lydfil. Det gav nogle helt nye muligheder for gennemlytning. NVivo De almindelige interview af en varighed på 30 til 60 minutter fortsatte jeg med at transskribere på normal vis. Noget nyt var, at jeg med anvendelse af Mp3-filens tidsangivelse let kunne markeret transskribtionen for hvert 30 sekunder. Det gav mulighed for hurtigt at finde tilbage til lydstedet til fornyet gennemlytning. Den 13. og 14. maj 2003 var jeg til Ph.D.-kursus på Syddansk Universitecenter. Kurset handlede om brug af software ved analyse af det kvalitative forskningsinterview. På kurset blev vi præsenteret for forskellige programmer, som vi kunne vælge at gå i dybden med. Jeg valgte NVivo 4, da jeg i forvejen kendte lidt til programmet. På kursets skulle vi i grupper blandt andet se på transskribering af lydfiler. Jeg var i en lille gruppe sammen med Steiner Kvale 5, hvor vi hovedsagelig skulle diskutere og se på Side 6

7 forskellen mellem forskerens udvælgelse af lydudklip eller tekstudklip fra det samme interview. Kvale mente, at der var stor forskel på udvælgelsen, da transskriberingen fjerne f.eks. følelsesudbrud, større pauser og uartikulerede lyde mm. Der var simpelthen tale om to meget forskellige kulturer. To kulturer Han henviste her til Walter Ongs bog om oral kultur og skriftkultur 6. Han vurderede at lydudklip var så absolut bedst, da det kom nærmest på kilden, men de var vanskelige at håndtere i analysearbejdet 7. Enhver transskribering ville fjerne noget af kvaliteten. NVivo var på det tidspunkt et meget tekstfikseret program, hvilket gjorde Kvale betænkelig. Han var bange for, at forskeren ved analysearbejdet kunne ville anvende teksten og ikke vendte tilbage til den oprindelige lydfilen. Kvale kunne dog ikke se, hvordan man kunne undgå transskribering af interviewene. Processen var nødvendig i analysesammenhæng. Efter kurset blev jeg meget optaget af Walter J. Ong, Eric Havelock, Harold Innis, Milman Parry, John Eisenberg og deres analyser af kulturteknikker. Inspirationen kom ikke alene fra interviewinteressen, men også en diskussion om kommunikationen på nettet i konferencer, sms o.l.. Sproget, der var båret af disse medier, blev omtalt som et hybridsprog mellem tale- og skriftsprog. Studiet af Ongs bog Muntlig och skriftlig kultur - teknologisering av ordet satte mig på sporet af de to meget forskellige kulturer. Samtidig undersøgte jeg dybere de forskelle, der kunne være og fandt frem til Aristoteles som en central person. I to af sine to værker Retorik 8 og Topica 9 har han behandlet to logikker, den syllogistiske, der hovedsagelig hører skriftsproget til og den enthymemiske, der hovedsagelig anvendes ved det orale sprog. Hvor den syllogistiske logik er meget retlinet og argumenterne kommer som perler på en snor, så er den enthymemiske logik fyldt med sløjfer. I den enthymemiske logik laves brud for at forklare nogle underlæggende forståelser og efterfølgende vendes tilbage til sporet. Denne brudlogik sker igen og igen for at holde samtalen på sporet. Hvis man ikke er i stand til i en samtale at lave disse Side 7

8 brud, så bliver samtalen meningsløs. Vi kender forskellen på de to logikker fra forelæsning og foredrag. Studiet af de to logikker satte spørgsmålstegn ved, om transskribering nødvendigvis gav det bedste resultat. I stedet for at registrere transskriberede filer ville jeg eksperimentere med at registrere lydfilerne. Min umiddelbare idé var, at jeg måtte kunne udnytte databasesproget SQL og oprette en database til beskrivelse og registrering af lydudklip. Det gik ganske udmærket, men krævede store mængder programmeringsarbejde. Senere anvendte jeg MS Access som database, da den var noget nemmere at håndtere for ikke programmeringskyndige. De studerende Igennem de mange år jeg har arbejdet med Exam. Pæd., og PD har tendensen været, at empiriske undersøgelser i forskningssammenhæng blev vitige kilder til viden. Danmarks ratificering af Bologneaftalerne i 1999 øgede denne videnskabsteoretiske position. Det blev synlig i PD-uddannelserne og her hovedsagelig i det obligatoriske modul Videnskabsteori og Pædagogik. I dag er det indskrevet i studieordning, at de studerende skal reflektere over og have færdigheder i kvantitative og kvalitative undersøgelsesmetoder. 9 PD-moduler nævner direkte denne refleksion og disse færdigheder 10. De interview jeg selv tidligere havde lavet var beregnet til storskalaundersøgelser, hvor 10 eller flere interview indgik i undersøgelsen - ofte kædet sammen med andre undersøgelsesmetoder. Det kunne jeg selvfølgelig ikke byde PD-studerende, der havde ca. 20 uger til ét modul. Småskalaundersøgelser Ved at spørge rundt i mit netværk, blev jeg gjort opmærksom på, at der var en svensk gruppe, som arbejde med småskalaundersøgelser omkring kvalitativ forskning og netop relateret til professionsstuderende. Henvendelsen til gruppen gav ikke det store resultat. Jeg fik nogle net-henvisninger til andre fagområder, som jeg derefter studerede. Side 8

9 Småskalaundersøgelser kendes infor en række miljømæssige og biologiske undersøgelser samt eksperimenter, hvor man har behov for at styre et begrænset antal faktorer indenfor en afgrænset biotop. Biotopen fungerer som pilotundersøgelse inden man forsøger med undersøgelser og eksperimenter i større skala. Samtidig giver det afgrænsede felt mulighed for innovative og kreative undersøgelser og eksperimenter. Det sidste finder jeg utrolig vigtig for PD-uddannelserne, hvor de studerende i deres dagligdag er placeret i en meget stærk foranderlig praksis. Disse småskalaundersøgelser skulle i den svenske forståelse opfattes som læreprocesser, hvor metodens reliabilitet og validitet var vigtigere end resultaterne. Det er præcis denne tankegang kædet sammen med det kreative, innovative og fantasifulde, jeg finder vigtig i PD-uddannelserne, hvor vi skal uddanne studerende, der er i praksis og skal skal gives viden, færdigheder og kompetence om refleksion over forskning og undersøgelsesmetoder og deres videnskabsteoretiske implikationer 11 De studerende kan ikke komme tættere på denne målsætning og indhold end ved selv at være inddraget og få fingrene i problematikken. Desværre kan man ikke præcis læse ud af PD-uddannelsen studiordning, om det er metodefantasien eller resultaterne, der er vigtigst. I 2005 begyndte jeg systematisk at arbejde med småskalaundersøgelser som en del af studiets indhold. Jeg har udelukkende tænkt undersøgelsen ind i interviewsammenhæng, da det var her, jeg selv havde udviklet de teknologiske værktøjer. Det lille skrift en undersøgelse [Interview2008] De studerende skulle bruge en Mp3-optager, en afspiller og gerne et program til lagring af analyser. Det er ret kompliceret og kræver ret mange færdigheder og kompetencer af de studerende. For at hjælpe de studerende godt på vej skrev jeg et lille skrift, der kunne lægges ud i konferencen. Indholdet skulle forklare interviewets fremgangsmåden. Ved færdiggørelsen tror man jo altid, at man har lavet det fuldendte! Men! Det viste sig meget Side 9

10 hurtigt, at mange studerende havde problemer med forståelsen. Ud fra konferencens mail fik jeg opsamlet og analyseret nogle af de problemområder, der umiddelbart var og skrev dem ind i teksten. Efterfølgende bad jeg nogle studerende komme med bud på forbedringer. Teksten er ikke færdig endnu, men er blevet forbedret. Jeg har i efteråret 2007 og i år hovedsagelig koncentreret mig om de studerendes tekniske færdigheder og kompetencer altså forholdet mellem tekstens beskrivelser - om optagelser på Mp3- optager, afspille på computeren, lagre udvalgte lydklip som transskriberet tekst og det at gøre det i praksis kunsten at kunne (Techne). Mail-interview For at få styr på, om de studerende havde fået styr på disse tekniske færdigheder og kompetencer, placerede jeg et spørgeskema i konferencen (Se bilag 1). I den tilhørende mail havde jeg skrevet, at jeg efterfølgende ville mail-interviewe nogle få udvalgte. Jeg har før nuværende semester fået 22 skemaer retur ud af 24, der har benyttet metoden. 14 har jeg efterfølgende korresponderet med over deres private mail og foretaget et egentligt mail-interview. De studerende fra i år efteråret 2008 der vil aflevere interview på CD ved jeg intet om, da de først skal aflevere opgaverne den 10. december. Jeg har lagt et skema i 3 konferencer og fået 8 skemaer retur. 4 har jeg yderligere interviewet. Jeg ved ikke, hvor mange der færdigbehandler interviewet og afleverer en opgave med en CD. Jeg var lidt optimistisk, da jeg skrev projektbeskrivelsen. Jeg havde håber, at jeg havde et overblik over aflevringerne. Det har ikke været mulig, men jeg vil følge op på de studerende senere. Mail-interview, hvor man vender tilbage til respondenten, har jeg prøvet før. Der er en metode, der både har positive og negative sider. Det negative er, at interviewet egentlig er transskriberet ved selve besvarelsen. Der er ikke megen plads til udbrud, afvisning, pauser osv. Man får ikke helt det orale interviews umiddelbarhed og det iagttagelige individuelle svar. Side 10

11 Det positive er, at respondenten netop skriver og kan gå lige til sagen om et teknisk emne. Samtidig er der tid til besvarelsen og respondenten kan finde sine tidligere besvarelser frem. Samtidig kan respondenten samtale med andre om svaret. Man får måske med denne metode en mere præcis besvarelse, der også indbefatter respondentens netværk. Når spørgsmålet er af teknisk art og indgår i en læreproces, mener jeg, at metoden er ganske udmærket. Mp3-optager Hvor jeg i begyndelsen af projektet oplevede en vis tilbageholdenhede overfor Mp3- teknologien, så er det stort set ikke et problem længere. Meget ofte svarer de studerende, at de har en dreng eller pige derhjemme, der kan fortælle, at den Mp3-afspiller de løb rundt med også kan optage. Eller fortæller de studerende, at nørder var med på indkøb og var til stor hjælp. Selve optagelserne har efter lidt øvelse ikke været et problem. Jeg har kun en enkelt respondent, der har skrevet, at hun har mistet optagelserne og har måttet tage dem om. En anden har skrevet, at hun var usikker på teknologien og gaderede sig med både Mp3-optager og en kassettebåndoptager. To har lavet telefoninterview. Resten har været face-to-face interview. Der har kun været to grupper af to studerende, der sammen har lavet interview og brugt interviewet i hver sin opgave. Tre studerende har meddelt, at de har anvendt ét interview i to modulopgaver 12. Antallet af respondernter for hver studerende eller grupper var 2 4. Langt hovedparten af interviewene bliver foretaget i egen praksis eller i en nabopraksis, som de har en vis kendskab til. Indholdet er meget påvirket af de didaktiske og pædagogiske diskussioner, der er i de almindelige medier og fagblade i tiden. Side 11

12 Audacity Mp3-afspiller Jeg anvender selv Adobe Audition som afspiller, men det er et meget dyrt program. Jeg anbefaler i stedet mine studerende at hente Audacity, som er freeware. Der er tale om et glimrende program til filbehandling. Mange af de studerende henter programmet, men får det ikke brugt. Kun 9 ud af de 22 har brugt programmet. Alle 9 måtte have hjælp til at komme i gang med programmet. Igen er det hjemmets nørder, der træder til. Ingen af de 22 har opgivet interviewanalysen af den grund. De har brugt andre programmer, så som MS Media Player. Programmet kan fint afspille filerne, men det er ikke velegnet til håndtering af tidsangivelser. Der er ingen redigereingmuligheder. Andre har ladet filen ligge på optageren og brugt dennes tidsangivelse. Det glædelige for projektet har været, at alle har gennemført, også selv om de ikke kunne håndtere Audacity. Access Antallet sf studerende der anvender Access er stigende. Det var uventede, at 11 har anvendt Access-databasen. Det skyldes måske, at jeg har lavet en mere detaljeret og fyldig beskrivelse i det lille. Jeg havde forventet, at de studerende, der anvendte Audacity også ville bruge Access. Men der er ikke en sammenhæng mellem brugen af Audicity og Access, da de 9, der brugte Audacity, ikke alle har brugt Access. Et af problemerne er, at Microsoft ikke har gjort det lettere, da Access ikke længere er et standartprogram, men skal anskaffes særskilt eller ved køb af pro-versioner. Itsikkerhedspolitikken har bestemt heller ikke fremmet brugen. Mange computere bliver sat op med sikkerhedskoder, der spærrer for Access-filer, som selv ikke nørder kan trænge igennem. Det kræver besøg hos administratorer. De studerende, der har brugt programmet har været rigtig glade for brugen. De fremhæver specielt de nøjagtige tidsangivelser, der direkte kan anvendes som reference i opgaverne. Desuden finder de emneangivelserne givtig. Side 12

13 En del af de studerende har i stedet for Access anvendt almindelig worddokument, hvor de har lavet tidsangivelser. Det bliver lidt uoverskuelig med mange transskriberede udklip. Evaluering og perspektivering Af de studerende jeg har mail-interviewet har kun to tidligere selv lavet interview, hvor de har transskriberet det hele. De har været meget begejstret for den nye metode, og mener, at den er langt mere effektiv end den traditionelle metode. De svarer, at de har sparet ca. halvdelen af tiden. Samtidig har de lyttet meget til lydfilerne og specielt de udklip de har valgt til opgaven. Om de har valgt andre lydklip ved den nye metode end ved den traditionelle kunne de ikke svare på. Måske! Svarede den ene måske mest for at tilfredsstille mig. Jeg er ikke i tvivl om, at interviewmetoden som småskalaundersøgelse er vejen frem i PD-uddannelserne. Den vil øge interessen og indsigten i egen praksis og dermed skabe grundlagt for udviklingsprojekter. Metoden vil helt sikkert også kunne bruges i grunduddannelserne. De erfaringer, som ovennænte behandler, skal indskrevet i det lille skrift. På sigt vil det være godt, om man kunne lave en e-book med projektet. Færdighederne og kopetencerne omkring det tekniske er ved at være på plads. Vidensområdet mangler meget. Oral- og skriftkulturens betydning for analyse og tolkning af metoden skal undersøges og indskreves i skriftet. Projektet her skal også ses i et større perspektiv. På Pd-uddannelserne kan man i dag aflevere opgaven som pdf-fil. Men ønsker man, at aflevere en lydfil med interviewet som bilag, så skal den afleveres i papirformat med en CD bag i opgaven. Det samme gælder også for videooptagelser. Det er ikke hensigtsmæssigt. På sigt skal man kunne aflevere opgaven samlet som tekst- og lydfil. Det næste skridt bliver, at man i pdf-filen integrerer lyd- og videoudklip. Teknologien er der kun viljen mangler. Side 13

14 Bilag 1 Interview-ark. Arket her er til mine studerende, der har anvendt interview som empirisk undersøgelse og hvis lagring er foregået på mp3 filer eller på filer, der efterfølgende er konverteret til mp3. Undersøgelsen skal bruges til at forbedre undersøgelsesmetoden både hvad angår effektiviseringen og forståelsen af teksten i det lille skrift om fremgangsmåden. Send arket til Jeg vil meget gerne, om du vil indskrive i felterne. Tak for hjælpen!! Henning Linderoth Hvor mange interview har du foretaget? Har du optaget direkte på mp3-filer eller har du optaget på en anden filtype og derefter konverteret til mp3? Er optagelsen foregået face to face eller gennem telefon o.l.? Efter optagelsen har du da efterfølgende uploadet filen til din computer eller har du anvendt anden hardware til aflytning hvilken? Med hvilket program har du aflyttet filerne? (Audacity) Har du anvendt Access filen? Hvis ja! Var det nemt eller hvad? Har du transskriberet hele filen eller hvad? Forstod du hæftets tekst? Side 14

15 Referenceliste (11-Aristoteles 2002) Aristoteles, (1) Retorik Museum Tusculanums Forlag, København 2002 (DK), 1. oplag, bind 1, ISBN: (11-Aristoteles 1971) Aristoteles, (1) Topica Oxford University Press, Oxford 1971 (GB), 1. oplag, bind 1, ISBN: (11-Kvale 2002) Kvale, Steinar (1) InterView Hans Reitzels Forlag, København 2002 (DK), 1. oplag, bind 1, ISBN: (11-Ong 2003) Ong, Walter J. (1) Muntlig och skriftlig kultur - teknologisering av ordet Anthropos, Udevalla 2003 (SE), 1. oplag, bind 1, ISBN: Referencer. 1 En funktion på SkoleKom, hvor man kan følge brugen af den enkelte fil (11-Kvale 2002), hvor han bl.a. henviser til Ong. 6 (11-Ong 2003) 7 Han refererede til båndoptager. Jeg ved desværre ikke, om han havde kendskab til Mp3-filer. 8 (11-Aristoteles 2002) 9 (11-Aristoteles 1971) 10 PD-studieordningen fra 1. august PD-studieordningen fra 1. august 2008, s Det lyder ikke af mange, men hovedparten af de adspurgte studerende, har kun haft et modul. Side 15

Audacity. Arbejd med lyd computeren. Version: August 2012

Audacity. Arbejd med lyd computeren. Version: August 2012 Audacity Arbejd med lyd computeren Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Audacity...4 Få fat i programmet...4 Brugerfladen...5 Optag fra mikrofon / line in / cd osv...5 Klip...6 Fade-in og fade-out...6

Læs mere

Arbejd med lyd i Audacity

Arbejd med lyd i Audacity Arbejd med lyd i Audacity Mange undervisningsprogrammer gør det muligt at tilføje lyd til din produktion. Brugeren kan enten optage hendes eller hans egen stemme og/eller tilføje forskellige lydeffekter

Læs mere

Projektbeskrivelse: 2. undersøge de mest brugte undervisningsprogrammer mht. læsefaglige elementer og metoder samt bagvedliggende læsesyn.

Projektbeskrivelse: 2. undersøge de mest brugte undervisningsprogrammer mht. læsefaglige elementer og metoder samt bagvedliggende læsesyn. Projektbeskrivelse: Projekt IT og læsning Indledning: Fokus på læsning og undervisning i læsning og skrivning samtidig med et stærkt øget fokus på IT som hjælpemiddel i undervisningen og integrationen

Læs mere

Generelt om lyd...2. Lydformater... 2 Andre formater (der ikke gennemgås her)... 2. Audacity...3

Generelt om lyd...2. Lydformater... 2 Andre formater (der ikke gennemgås her)... 2. Audacity...3 Lyd: Tastevejledning Audacity og CDex Generelt om lyd...2 Lydformater... 2 Andre formater (der ikke gennemgås her)... 2 Audacity...3 Optag fra mikrofon... 4 Marker en del af optagelsen... 5 Slet en del

Læs mere

Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet

Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet Birgit Henriksen, Lektor Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, KU Gymnasieprojektet, Middelfart seminaret 14. september Metode sammenholdt

Læs mere

CASE: HVAD ER DIGITAL MUSIK?

CASE: HVAD ER DIGITAL MUSIK? CASE: HVAD ER DIGITAL MUSIK? INDHOLD REDEGØRELSE FOR HVORDAN VI KAN FORSTÅ DIGITAL MUSIK DISKUSSION AF DE NYE MULIGHEDER FOR DIGITAL DISTRIBUTION AF DIGITAL MUSIK HVILKE PERSPEKTIVER HAR DIGITAL MUSIK

Læs mere

Du har nu en genvej på dit skrivebord hen til den mappe hvor dine filer med bøgerne kommer til at ligge, den virkelige sti = c:\bøger.

Du har nu en genvej på dit skrivebord hen til den mappe hvor dine filer med bøgerne kommer til at ligge, den virkelige sti = c:\bøger. Download af bøger i MP3 format Side 1 af 6 Forudsætninger for at kunne benytte denne mulighed er: En computer med rimelig diskplads (hvert bog fylder små 200 MB). En god Internetforbindelse, for ikke at

Læs mere

Øvelse 6. Modeller 81 6.1 Oprettelse af og arbejde med modeller 82 6.2 Videre øvelser 87 6.3 Øvelser i eget projekt 87

Øvelse 6. Modeller 81 6.1 Oprettelse af og arbejde med modeller 82 6.2 Videre øvelser 87 6.3 Øvelser i eget projekt 87 Indhold Indledning 7 Øvelse 1. Introduktion til NVivo 11 1.1 NVivos skærmbillede og funktioner 12 1.2 Sources 13 1.3 Nodes 15 1.4 Classifications 17 1.5 Queries 18 1.6 Models 19 1.7 Videre øvelser 19 Øvelse

Læs mere

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen Modulbeskrivelse Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi. Klinisk undervisning VI April 2015 MHOL og PIAJ / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 12 består

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Indhold. Interaktive tavler i undervisningen Øvelser. UNI C 2009 Pædagogisk IT-kørekort

Indhold. Interaktive tavler i undervisningen Øvelser. UNI C 2009 Pædagogisk IT-kørekort Interaktive tavler i undervisningen Øvelser Indhold Øvelse 1: Brug af netbaserede læringsresurser... 2 Øvelse 2: Hente resurser fra andre programmer... 2 Øvelse 3: Gennemgang af et program gennem brug

Læs mere

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 FU-møde den 25. marts 2014... 3 Elektronisk semesterevaluering...

Læs mere

Billedvideo med Photo Story

Billedvideo med Photo Story Billedvideo med Photo Story Programmer: Microsoft Photo Story 3 Microsoft Windows XP Microsoft Internet Explorer Anvendelse: Edb informatik - Almen Voksenuddannelse September 2006 Billedvideo med Photo

Læs mere

Velkommen til BEHRINGER PODCAST hurtigstart guiden

Velkommen til BEHRINGER PODCAST hurtigstart guiden Velkommen til BEHRINGER PODCAST hurtigstart guiden Tak for tilliden af valget af et af vore podcast kompatible produkter. Denne fremragende software og hardware pakke muliggør produktion af podcasts af

Læs mere

Pædagogisk viden og forskning

Pædagogisk viden og forskning PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk viden og forskning Et obligatorisk modul i den Pædagogiske Diplomuddannelse (PD) Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for det obligatoriske

Læs mere

Fokusgruppeinterview som metode til undersøgelse af underviseres ønsker til Studienet.

Fokusgruppeinterview som metode til undersøgelse af underviseres ønsker til Studienet. Turi Neubauer & Vibe Jelsbak Fokusgruppeinterview som metode til undersøgelse af underviseres ønsker til Studienet. 1. artikel af 6 om Design af kommunikationsplatform 2009 Fokusgruppeinterview som metode

Læs mere

Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme

Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme Af Jytte Vinther Andersen, konsulent, og Helle Plauborg, ph.d.-stipendiat 20 Denne artikel handler om aktionslæring. Aktionslæring er

Læs mere

Om indsamling af dokumentation

Om indsamling af dokumentation Om indsamling af dokumentation Overordnede overvejelser omkring dokumentation Bearbejdning af kvalitative data Eksempler på visuelle / grafiske data Eksempler på skriftlige data Eksempler på mundtlige

Læs mere

Udviklingsprojekter i Hjertecentret

Udviklingsprojekter i Hjertecentret Udviklingsprojekter i Hjertecentret En fremgangsmåde og skabelon til projektbeskrivelse og gennemførelse og implementering af kliniske udviklingsprojekter i sygeplejen Projektmetoden er en velbeskrevet

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Forord... 9

INDHOLDSFORTEGNELSE. Forord... 9 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 9 Kapitel 1 Projektkompetencer... 11 Hvorfor projektkompetencer?... 11 Projektformens udbredelse... 14 Projektorganiseringens arbejdsmiljø... 19 Projektfeltets teorier...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 9

INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 9 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 9 KAPITEL 1 PROJEKTKOMPETENCER.... 11 Hvorfor projektkompetencer?.... 11 Projektformens udbredelse... 14 Projektorganiseringens arbejdsmiljø... 19 Projektfeltets teorier...

Læs mere

EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE

EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE Overgangsalderen livsstil, levevilkår og livskvalitet en sund overgang eller en sygelig tilgang? SUNDHEDSFAGLIG DIPLOMUDDANNELSE/KOMPETENCEGIVENDE VIDEREUDDANNELSE MED SPECIALE I KLIMAKTERIET FOR SYGEPLEJERSKER

Læs mere

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Studenterportalen Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Forord Dette materiale har til formål at beskrive hvordan du registrerer

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Pædagogisk diplomuddannelse i unge og voksnes læreprocesser

Pædagogisk diplomuddannelse i unge og voksnes læreprocesser Pædagogisk diplomuddannelse i unge og voksnes læreprocesser Formålet med diplomuddannelsen i unge og voksnes læreprocesser er at give dig viden og kompetencer til at planlægge, udvikle og evaluere unge

Læs mere

Kolding Gymnasiums IT- strategi

Kolding Gymnasiums IT- strategi Kolding Gymnasiums IT- strategi Indledning Udgangspunktet for KGs IT- strategi er at vi til gavn for eleverne skal være på forkant med den pædagogiske og teknologiske udvikling. IT skal ikke betragtes

Læs mere

Lyd og Video og Berømte 'Communities' på Internettet

Lyd og Video og Berømte 'Communities' på Internettet Lyd og Video og Berømte 'Communities' på Internettet Lyd på computeren:...1 Lydoptager...3 Lydstyrke...4 Windows Media Player:...5 Et par eksempler på websider, hvor man har glæde af sin medieafspiller:...7

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Sprogrigtighed: Sprogbrug og retskrivning

Sprogrigtighed: Sprogbrug og retskrivning Ret & Rigtigt 5 a Sprogrigtighed: Sprogbrug og retskrivning Øvelser 1 Niels Erik Wille Lektor (emeritus) i Dansk Sprog, cand.mag. Inst. f. Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier Roskilde

Læs mere

Studieplan modul 13 efterår2015: Fra idé til problemformulering i dit bachelorprojekt.

Studieplan modul 13 efterår2015: Fra idé til problemformulering i dit bachelorprojekt. ITRODUKTIO TILVALGFAGET: Velkommen til modul 13. Som I kan se er der skemalagt samtlige dage og også mange tider uden underviser. Dette er gjort med vilje og skal forstås som en hjælp for jer til at få

Læs mere

Evalueringsrapport. FTF Region Midtjylland. Arbejdsmiljøkonference FTF MIDTJYLLAND. Onsdag d. 5 marts 2008 på Viborg Golf Hotel

Evalueringsrapport. FTF Region Midtjylland. Arbejdsmiljøkonference FTF MIDTJYLLAND. Onsdag d. 5 marts 2008 på Viborg Golf Hotel Evalueringsrapport FTF Region Midtjylland Arbejdsmiljøkonference Onsdag d. marts 8 på Viborg Golf Hotel FTF MIDTJYLLAND c/o Skiveegnens Lærerforening, Østerbro, 78 Skive Tlf.: 97 9, Fax.: 97 7, E-mail:

Læs mere

Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus

Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus UVM s ekspertarbejdsgruppe i matematik: Der mangler viden om, hvordan faglærerne har organiseret sig i fagteam i matematik

Læs mere

ETNOGRAFISKE OBSERVATIONER AF GYMNASIERS DIGITALE HVERDAG V/PSYKOLOG THOMAS KOESTER, AFDELINGEN FOR ANVENDT PSYKOLOGI

ETNOGRAFISKE OBSERVATIONER AF GYMNASIERS DIGITALE HVERDAG V/PSYKOLOG THOMAS KOESTER, AFDELINGEN FOR ANVENDT PSYKOLOGI ETNOGRAFISKE OBSERVATIONER AF GYMNASIERS DIGITALE HVERDAG V/PSYKOLOG THOMAS KOESTER, AFDELINGEN FOR ANVENDT PSYKOLOGI Socio-tekniske systemer: SEPTIGON-modellen Anvende psykologisk viden og metoder i udforskning

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Tekstrapport, telefonundersøgelse, Modtager/Afsender af SMS samt befolkning Maj 2010 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Connie F. Larsen Alle

Læs mere

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse 1 Dagens program Præsentation af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse (EEB) Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet Metoder til evaluering Opgave i grupper 2

Læs mere

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X?

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Bilag 3 Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Eggert: Det var helt tilbage i 1997-1998 hvor der var en

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen. KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen. KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor Installation af App Inventor... 10 Trådløs installation... 11 Installation af emulator (Windows)...

Læs mere

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt?

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt? Projekt 9. klasse Hvad er et projekt? Et projektarbejde handler om at finde forklaringer, tage stilling og finde løsninger på problemer. I skal ikke bare beskrive et emne eller fortælle om noget, som andre

Læs mere

Open Call 2015. Ansøgningsvejledning

Open Call 2015. Ansøgningsvejledning Open Call 2015 Ansøgningsvejledning OPEN CALL 2015 OPEN CALL 2015 Aarhus 2017 inviterer nye kulturprojekter til at blive en del af programmet et helt år med kulturelle oplevelser! Vi udvikler et program,

Læs mere

Beskrivelse af kursus og VIP-arrangement

Beskrivelse af kursus og VIP-arrangement Beskrivelse af kursus og VIP-arrangement Undervisningen på Klikstart-kurserne Generelt Pædagogikken, der bliver brugt ved Klikstart-kurserne er udviklet og gennemtestet i forbindelse med det første Klikstart-forløb,

Læs mere

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 2. februar 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Validitet og repræsentativitet Stikprøver Dataindsamling Kausalitet Undervejs vil

Læs mere

Professionslæring og læremidler. DADI Danskfagenes didaktik Læreruddannelsen og forskningen SDU 14. juni 2012 Jens Jørgen Hansen hansen@sitkom.sdu.

Professionslæring og læremidler. DADI Danskfagenes didaktik Læreruddannelsen og forskningen SDU 14. juni 2012 Jens Jørgen Hansen hansen@sitkom.sdu. Professionslæring og læremidler DADI Danskfagenes didaktik Læreruddannelsen og forskningen SDU 14. juni 2012 Jens Jørgen Hansen hansen@sitkom.sdu.dk Hvor får vi viden fra? Hvilke pædagogiske eksperimenter

Læs mere

Afdækning af digitale kompetencer 2013

Afdækning af digitale kompetencer 2013 Afdækning af digitale kompetencer 2013 Sådan kan du bruge nedenstående skema til at vurdere dine digitale kompetencer Når du skal vurdere dine personlige it og digitale kompetence i forhold til kategorien

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012 Dagens program 1. Diskussion af jeres spørgeskemaer 2. Typer af skalaer 3. Formulering af spørgsmål 4. Interviews 5. Analyse

Læs mere

Specialemodul 15 ECTS. - Den offentlige lederuddannelse. Østjysk Ledelsesakademi Efteråret 2012

Specialemodul 15 ECTS. - Den offentlige lederuddannelse. Østjysk Ledelsesakademi Efteråret 2012 Specialemodul - Den offentlige lederuddannelse Østjysk Ledelsesakademi Efteråret 2012 15 ECTS 1 Indhold Specialemodulet (15 ECTS point)... 3 Indhold og læringsmål modulet... 3 Synopsis... 4 Vejledning...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Almen studieforberedelse stx, juni 2013

Almen studieforberedelse stx, juni 2013 Bilag 9 Almen studieforberedelse stx, juni 2013 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Almen studieforberedelse er et samarbejde mellem fag inden for og på tværs af det almene gymnasiums tre faglige hovedområder:

Læs mere

Overordnet studieplan og kompetencekatalog for HF - ASF på Aabenraa Statsskole

Overordnet studieplan og kompetencekatalog for HF - ASF på Aabenraa Statsskole Overordnet studieplan og kompetencekatalog for HF - ASF på Aabenraa Statsskole Før skolestart Aktivitet: Der afholdes møde med kommende elever og deres forældre. Formål: At introducere programmet for 1.

Læs mere

Brugervejledning. ClaroRead. (Mac)

Brugervejledning. ClaroRead. (Mac) Brugervejledning ClaroRead (Mac) Indholdsfortegnelse HVAD ER CLAROREAD?... 3 DOWNLOAD OG INSTALLATION... 3 DOWNLOAD AF STEMMER... 4 CLAROREAD- VÆRKTØJSLINJE... 6 AFSPIL... 6 STOP... 6 GEM TEKST SOM LYDFIL...

Læs mere

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Hvorfor deltage i Barnet i Centrum? - Erfaringer fra Svendborg kommunes deltagelse i Barnet i Centrum 1 Ved Birgit Lindberg dagtilbudschef Dagtilbudsområdet

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

Digital dannelse digitale medier

Digital dannelse digitale medier Digital dannelse digitale medier Eksempler på digitale medier i dagtilbud Stationær og bærbar pc ipad, ipod, iphone, Nintendo DS, Wii, Xbox, Playstation 2, Playstation 3, PSP, Vidensbrønden o.l. Printer

Læs mere

Lydmedier og podcast. HOLD FAST konference 23. august 2011 v. Steen Grønbæk, Mercantec i Viborg

Lydmedier og podcast. HOLD FAST konference 23. august 2011 v. Steen Grønbæk, Mercantec i Viborg Lydmedier og podcast HOLD FAST konference 23. august 2011 v. Steen Grønbæk, Mercantec i Viborg Eksempler på anvendelse af lyd i UV Videoklip med forskellige eksempler på anvendelse af lyd i undervisningen:

Læs mere

Document Distributor 1. Fordele. Document Distributor

Document Distributor 1. Fordele. Document Distributor 1 I Lexmark -programpakken vises, hvordan der kan skrives brugerdefinerede scripts, der omfatter arbejdsprocessen for papir. Kombiner disse brugerdefinerede scripts med scanningsindstillinger (format,

Læs mere

Skolers hverdag og arbejde med ledelse af skoleudvikling med it

Skolers hverdag og arbejde med ledelse af skoleudvikling med it Skolers hverdag og arbejde med ledelse af skoleudvikling med it Mikala Hansbøl, Ph.d., Forsker tilknyttet Education Lab Forskningsprogram for teknologi og uddannelsesdesign, Forskning og Innovation, UCSJ

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Fysioterapeutuddannelsen, Psykomotorikuddannelsen og Sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland d. 11.12.2014 MODULBESKRIVELSE Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Forår 2015 Professionsbachelor i fysioterapi,

Læs mere

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Bilag 33 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 8. semester foråret 2014 (Kommentarer i rapporten er fjernet)

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 8. semester foråret 2014 (Kommentarer i rapporten er fjernet) SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 8. semester foråret 2014 (Kommentarer i rapporten er fjernet) Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Vejledning og Samfund

Vejledning og Samfund Vejledning for modulet Vejledning og Samfund Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet bygger på

Læs mere

EKSEMPLER FRA DET VIRKELIGE LIV

EKSEMPLER FRA DET VIRKELIGE LIV EKSEMPLER FRA DET VIRKELIGE LIV Eksemplerne her er inspireret af konkrete kommunikationsaktiviteter og giver et bredt udsnit af den type aktiviteter, som gennemføres af de involverede aktører. EKSEMPEL

Læs mere

Vejledning og Vejleder

Vejledning og Vejleder Vejledning for modulet Vejledning og Vejleder Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet, bygger på

Læs mere

Det Nye Testamente lyd-app. v. Stefan Lykkehøj Lund

Det Nye Testamente lyd-app. v. Stefan Lykkehøj Lund Det Nye Testamente lyd-app v. Stefan Lykkehøj Lund Indledning For nogle år siden, fik jeg Det Nye Testamente som lydbog på USB. I starten lyttede jeg en del med tiden blev det dog til mindre og mindre.

Læs mere

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh Podcatching sådan finder, henter og abonnerer du på podcast Instruktionshæfte (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh www.podconsult.dk karin@podconsult.dk Indhold Introduktion...3 Ordforklaring...4

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8 Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 8 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Psykiatriske og somatiske problemstillinger

Læs mere

Mobiltelefonen som videokamera i undervisningen. Steen Grønbæk Mercantec Viborg

Mobiltelefonen som videokamera i undervisningen. Steen Grønbæk Mercantec Viborg Mobiltelefonen som videokamera i Steen Grønbæk Mercantec Viborg 1 Video i - Lærer-/skoleproduceret video Typer Barfodsoptagelse fra en undervisningssituation Ved barfodsmetoden anvendes der ikke tid på

Læs mere

Varighed: 8 uger (13,5 ECTS) (I efteråret 2011 inkluderet i fælles forløb med forløbet ProblemUdredende Journalistik (PUJ))

Varighed: 8 uger (13,5 ECTS) (I efteråret 2011 inkluderet i fælles forløb med forløbet ProblemUdredende Journalistik (PUJ)) Journalisthøjskolen Undervisningsplan Efterår 2011 2. semester Indsamling og Analyse Varighed: 8 uger (13,5 ECTS) (I efteråret 2011 inkluderet i fælles forløb med forløbet ProblemUdredende Journalistik

Læs mere

Den gode projektopgave

Den gode projektopgave Den gode projektopgave Rapporten er ikke projektet, men formidlingen af projektet Multimediedesigneruddannelsen Erhvervsakademi Aarhus Indhold Opgavens dele placeres således:... 3 Titelblad/ forside...

Læs mere

Analyse og refleksion Forflytning og samarbejde med Apopleksipatienter

Analyse og refleksion Forflytning og samarbejde med Apopleksipatienter Analyse og refleksion Forflytning og samarbejde med Apopleksipatienter At fremme elevernes læring ved brug af forskellige IT- redskaber At fremme elevernes motivation og læring ved inddragelse af æstetiske

Læs mere

Brug computeren som kreativt musikinstrumen

Brug computeren som kreativt musikinstrumen Brug computeren som kreativt musikinstrumen Af Morten Just og Stig Vognæs, University College Lillebælt, Pædagoguddannelsen i Odense Komposition af musik er normalt for de få. Men projektet Computeren

Læs mere

Workshop 4: Netmedieret undervisning og digital dannelse

Workshop 4: Netmedieret undervisning og digital dannelse Workshop 4: Netmedieret undervisning og digital dannelse Hvordan sikres læring i et fleksibelt klasserum? I de gymnasiale uddannelsers bekendtgørelser såvel som i fagenes læreplaner stilles krav om inddragelse

Læs mere

Den foreløbige studieforløbsbeskrivelse

Den foreløbige studieforløbsbeskrivelse Roskilde Universitet Psykologi. Efterår 2013 Den foreløbige studieforløbsbeskrivelse Navn: Rikke Krag Christensen Cpr. Nr.: Projektets titel: Socialfobi i et socialpsykologisk perspektiv Projektgruppe:

Læs mere

Side. 1. Praktiske forberedelser 2. 2. Filmens opbygning 3. 3. Pædagogik og anvendelse 4. 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for?

Side. 1. Praktiske forberedelser 2. 2. Filmens opbygning 3. 3. Pædagogik og anvendelse 4. 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for? Indhold Side 1. Praktiske forberedelser 2 2. Filmens opbygning 3 3. Pædagogik og anvendelse 4 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for? 5 5. Hvorfor er det relevant at vise filmen? 5 6. Hvad opnår du

Læs mere

Skolelederkursus efteråret 2012

Skolelederkursus efteråret 2012 Skolelederkursus efteråret 2012 Tema: Ledelse og coaching Vi fortsætter i sporet! Sidste års lederkursus om kvalitetsudvikling, kvalitetsstyring og evaluering blev et løft til en stor del af lederne på

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- POLITIK, STRATEGI og PLAN SOCIALE MEDIER FORÅR 2013

KOMMUNIKATIONS- POLITIK, STRATEGI og PLAN SOCIALE MEDIER FORÅR 2013 KOMMUNIKATIONS- POLITIK, STRATEGI og PLAN SOCIALE MEDIER FORÅR 2013 Og hvorfor skal vi nu have det?? Du skal kunne analysere en problemstilling og udvælge egnede undersøgelsesmetoder til at besvare spørgsmålet.

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

EKSPORTER DIN FÆRDIGE FILM

EKSPORTER DIN FÆRDIGE FILM EKSPORTER DIN FÆRDIGE FILM Målet med en film er som regel at andre skal se den. Derfor skal ens sekvens altså det der er klippet sammen på tidslinjen også ud af AVID en igen. Der er grundlæggende to måder

Læs mere

Studieskolens sprogpædagogiske it-kørekort

Studieskolens sprogpædagogiske it-kørekort Studieskolens sprogpædagogiske it-kørekort Projektrapport Projektet er støttet af Undervisningsministeriets puljemidler til udvikling og omstilling af den lokale folkeoplysning, administreret af Dansk

Læs mere

Lightroom 3. 1. Nyhederne i version 3

Lightroom 3. 1. Nyhederne i version 3 Lightroom 3 Lightroom er et fantastisk program, hvis ellers nogen er i tvivl om det. Det er først og fremmest et fotografens program al fokus er på en hurtig, fleksibel og effektiv behandling af digitale

Læs mere

Af lektor Katrine Schumann og lektor Anni S. Pedersen, pædagoguddannelsen, UCN

Af lektor Katrine Schumann og lektor Anni S. Pedersen, pædagoguddannelsen, UCN Portfoliomodellen: - Læring mellem praksis og teori i diplomuddannelserne Af lektor Katrine Schumann og lektor Anni S. Pedersen, pædagoguddannelsen, UCN - Jeg forventer at få noget teori koblet på det,

Læs mere

BAR Jernbanekampagne 2009 kampagnen

BAR Jernbanekampagne 2009 kampagnen BAR Jernbanekampagne 2009 kampagnen Problembaggrund Togpersonalets arbejdsmiljø påvirkes i stigende grad af passagernes opførsel Konsekvens: Sygemeldinger Længerevarende fravær Utryg arbejdsplads Målsætningen

Læs mere

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006 Projekttitel Dato:26-01-2007 Samarbejdsprojekt mellem Gerlev Idrætshøjskole og CVU Sjælland om udvikling af en model for uddannelsessamarbejde mellem højskoler og CVU er. Pulje 1 / pulje 2 Pulje 1 Ansøgende

Læs mere

Pædagogisk diplomuddannelse

Pædagogisk diplomuddannelse Pædagogisk diplomuddannelse INNOVATION I UNDERVISNING Mål for læringsudbytte Uddannelsen retter sig mod at videreudvikle lærernes didaktiske kernefaglighed, ved at give lærerne bedre forudsætninger for

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning for holdstart uge 35-2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Undersøgelsen er lavet af MusikrGodt v/ Peter Lærke-Engelschmidt, Konsulent, Cand.merc.(jur.) Phd. Ingelise Hallengren, forfatter, anmelder og lærer Manuela

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

Brugervenlighed på internettet

Brugervenlighed på internettet Brugervenlighed på internettet TIMME BISGAARD MUNK og KRISTIAN MØRK Brugervenlighed på internettet - en introduktion Samfundslitteratur Timme Bisgaard Munk og Kristian Mørk Brugervenlighed på internettet

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter Brugermanual EnVivo Cassette Converter INDHOLD Introduktion... 3 Produktegenskaber... 3 Udpakning af Cassette Converter... 3 Isætning / udskiftning af batterier... 4 Installation af software... 4 Beskrivelse

Læs mere

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer Signe H. Lund, Stud. Psych, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Indledning Formålet med projektet har været, via semi-strukturerede

Læs mere

Bachelorprojekt 2011 Malene Christensen, Gitte Damgaard og Julie Østergaard

Bachelorprojekt 2011 Malene Christensen, Gitte Damgaard og Julie Østergaard Bachelorprojekt2011 MaleneChristensen,GitteDamgaardogJulieØstergaard Bachelorprojektisocialrådgivningogsocialtarbejde VIAUniversityCollege,SocialrådgiveruddannelseniÅrhus Opkvalificeringafdettværfagligesamarbejdemellemsocialrådgiverne

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

At bruge historie. i en sen-/postmoderne tid

At bruge historie. i en sen-/postmoderne tid At bruge historie i en sen-/postmoderne tid At bruge historie i en sen-/postmoderne tid Bernard Eric Jensen (red.) Roskilde Universitetsforlag Bernard Eric Jensen (red.) At bruge historie i en sen-/postmoderne

Læs mere

Sådan får du e-bøger på læseren

Sådan får du e-bøger på læseren Sådan får du e-bøger på læseren 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Få e-bøger Få e-bøger e-boghandel Reader Library-software Læser Med Sony Reader Library-softwaren (Reader Library) kan du indkøbe og

Læs mere

forløb HTX Aabenraa

<XX- IT> forløb HTX Aabenraa forløb HTX Aabenraa Program for dagen Eleverne bedes medbringe bærbar computer og oplader. Program 08:10-08:55 08:55-09:40 Velkommen, rundvisning, adgang til internet Oplæg om dagens opgave Pause

Læs mere

JØRGEN KOCH Excel 2013 for alle

JØRGEN KOCH Excel 2013 for alle JØRGEN KOCH Excel 2013 for alle INDHOLDSFORTEGNELSE En ny og moderne Excel... Jørgen Koch KAPITEL ET... 9 Brugerfladen i Excel Velkomstopsætningen... 10 Det nye look... 11 Startskærmen... 12 Brugergrænsefladen...

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen.

Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen. Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen. Modulets titel Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel virksomhed 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 5 04.07.12 (pebe) Side 1

Læs mere

Det magiske læremiddellandskab

Det magiske læremiddellandskab Det magiske læremiddellandskab Et perspektiv på web 2.0 læremidler Læremiddellandskabet. Fra læremiddel til Undervisning, Akademisk forlag 2010. Jens Jørgen Hansen (jjh@ucsyd.dk) Læremiddel.dk og Udvikling

Læs mere