Master i IT, Sprog og Læring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Master i IT, Sprog og Læring"

Transkript

1 Studievejledning af 1. september 2003 Master i IT, Sprog og Læring - 1 -

2 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...3 HVOR SKAL JEG HENVENDE MIG?...4 STUDIETS OPBYGNING...5 FAGBESKRIVELSER...6 IT OG LÆRING, IT OG SPROGLIGE LÆRINGSPROCESSER... 6 PORTFOLIO... 9 IT-PRODUKTION SYSTEMER, MODELLER OG BEGREBER VALGFRIE KURSER INDEN FOR LÆRING OG/ELLER SPROGLIGE LÆRINGSPROCESSER OG IT-RESSOURCER IT-PROJEKT MASTERSPECIALE

3 FORORD Velkommen til masteruddannelsen i IT, Sprog og Læring under IT-Vest. Uddannelsen udbydes med hjemmel i Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr af 23. august På basis heraf er der udarbejdet en studieordning. Studieordningen kan rekvireres ved henvendelse til Gitte Stavad Andersen, Handelshøjskolen i Århus eller ses på adressen Formålet med uddannelsen er at kvalificere dig til at integrere IT optimalt i enhver form for sprogformidling samt til selv at producere IT-baserede læringsmaterialer; desuden kvalificeres du til at varetage funktionen som IT-vejleder inden for området. Studievejledningen for masteruddannelsen i IT, Sprog og Læring indeholder oversigt over uddannelsen samt fagbeskrivelser. Ansvaret for uddannelsens tilrettelæggelse og gennemførlighed ligger hos Masterstudienævnet for IT, Sprog og Læring, der ligeledes har ansvaret for undervisningens lødighed og faglige dækning. Med venlig hilsen Studienævnet for Masteruddannelsen i IT, Sprog og Læring Juni

4 HVOR SKAL JEG HENVENDE MIG? For yderligere informationer om uddannelsen kan du henvende dig til: Faglige spørgsmål: Ole Lauridsen Handelshøjskolen i Århus Fuglesangs Allé 4, 8210 Århus V Telefon: Annette Lorentsen Aalborg Universitet Langagervej 8, 9220 Ålborg Ø Telefon: Administrative spørgsmål: Gitte Stavad Andersen Handelshøjskolen i Århus Fuglesangs Allé 4, 8210 Århus V Telefon:

5 STUDIETS OPBYGNING IT, Sprog og Læreprocesser IT-produktion Portfolioforløb 1. år Eksaminer efter 1. år: Prøve 1: IT og (sprog)læring på basis af portfolio (15 ECTS) Prøve 2: Teknologiske ressourcer og produktion (15 ECTS) 2. år Valgkurser inden for (sprog)læring og ITressourcer Projekt Masterspeciale Eksaminer efter 2. år: Prøve 3: (Sprog)læring og IT-ressourcer (5 ECTS) Prøve 4: Projekt (10 ECTS) Masterspeciale (15 ECTS) Weekendseminarer Hvert studieår afholdes i alt 4 weekendseminarer 2 i hvert semester. Seminarerne afholdes fra fredag kl til lørdag kl Om søndagen vil der være mulighed for værkstedsarbejde med instruktorer til stede. Seminarerne afholdes i Århus. Første seminar strækker sig dog over perioden fredag kl til søndag kl

6 FAGBESKRIVELSER IT og Læring, IT og sproglige læringsprocesser ECTS: 15 Faget består af to delmoduler: IT og Læring og IT og sproglige læringsprocesser. IT og Læring Mål Det overordnede mål med dette delmodul er at give et overblik over generel læringsteori og opfattelsen af IT-støttet læring inden for forskellige læringsteoretiske skoler at give dybdegående viden om centrale begreber inden for moderne læringsteori og viden om, hvordan disse begreber kan realiseres ifht. konkrete læreprocesser med brug af informationsog kommunikationsteknologiske redskaber at fremme den studerendes refleksion og erfaringsdannelse i relation til brug af IT i praktiske læringsprocesser Indhold 1. blok IT og generel læringsteori Afsæt for det samlede modul er introduktion til IT og læringsteori. Herefter behandles centrale begreber inden for moderne læringsteori så som refleksion, erfaring, begrebet evaluering (herunder 'self /peer assessment') og selvstyret læring. 2. blok IT og problembaseret læring I denne blok introduceres til brug af informations- og kommunikationsteknologiske redskaber i problembaseret læring. Blokken indledes med en læringsteoretisk introduktion til problembasering og problemorienteret projektarbejde. Herefter behandles informations- og kommunikationsteknologiens rolle ved opbygningen af virtuelle rum for problemorienteret projektarbejde. Der fokuseres særligt på samarbejde om læring/vidensopbygning i virtuelle rum. Form og forløb Seminarforelæsninger En oversigt over kurset samt en introduktion til centrale begreber vil blive givet som 'face-to-face'- forelæsninger på semestrets weekendseminarer

7 Netforelæsninger Modulets stofområde præsenteres herudover ved hjælp af såkaldte netforelæsninger, som udgør 'skelet' for de vidensområder, modulet behandler. I forbindelse med hvert begreb eller emne introduceres til videreførende studier i form af bøger og/eller links. Arbejdet med netforelæsninger og videreførende studier sker som selvstudier med mulighed for løbende at stille spørgsmål til den tilknyttede underviser i kursuskonferencen i CampusNet. Portfolio En væsentlig del af dette delmodul er brugen af den studerendes portfolio. Se introduktion til brug af portfolio andetsteds i Studievejledningen. Evaluering Prøve 1 (Se studieordning for prøvebeskrivelse)

8 IT og sproglige læringsprocesser Mål Det overordnede mål med dette delmodul er at bibringe de studerende det teoretiske fundament for udvikling af såvel en reflekterende holdning til inkorporering af IT i sprogundervisning og -læring som kompetence i kritisk at vurdere forskellige sprogteknologiske værktøjers læringsmæssige potentiale. Som et led heri skal de studerende bibringes en teoretisk viden om udvalgte emner inden for IT, fremmedsprogspædagogik og andetsprogstilegnelse, og de skal sættes i stand til i praksis at indtænke anvendelse af computermediet i oparbejdelsen af de grundlæggende sproglige færdigheder. Indhold Modulet opbygges som en vekselvirkning imellem teori og praksis. I modulets teoretiske del indgår indføring i udvalgte emner inden for computerstøttet sproglæring, fremmedsprogspædagogik (med fokus på lærerens andel af læringsprocessen) og andetsprogstilegnelse (med fokus på de mentale processer, der hos sprogindlæreren ligger til grund for læring af et fremmedsprog). Disse tre områder sættes i gensidig relation til hinanden med henblik på en belysning af, hvordan og i hvilket omfang sprogteknologiske værktøjer kan bidrage med nye input og understøtte læringsprocesserne i oparbejdelsen af færdighederne inden for sproglig produktion (skrive, tale) og sproglig reception (læse, lytte). I modulets praktiske del får de studerende lejlighed til løbende at diskutere og afprøve teoriernes anvendelighed i praksis. Der vil, på et indledende niveau, blive stillet konkrete opgaver, fx i form af udvikling af forslag til mindre afgrænsede undervisningsforløb med integration af IT samt afprøvning af udvalgte sprogteknologiske værktøjer med efterfølgende evaluering af deres kompatibilitet med de grundlæggende principper inden for sproglig læring. Modulet opdeles i følgende blokke: Introduktion IT, grammatik og ordforråd IT, skriftlig og mundtlig kommunikation IT, læsning og lytning Form og forløb Selvstudium, par- eller gruppearbejde Deltagelse i virtuelle diskussionsfora Videreudvikling af portfolio Arbejde med IT-ressourcer Weekendseminar Til modulet er knyttet debatfora i CampusNet. Materiale Udvalgte grundbøger og web-publikationer, der belyser de nyeste tendenser inden for relationerne imellem IT, fremmedsprogspædagogik og andetsprogstilegnelse

9 Til hver blok forefindes en studieguide, hvoraf det fremgår, hvilke materialer der skal læses, foruden at der bringes diverse aktivitetsforslag til viderebearbejdning af blokkens emner. Tekniske elementer Diverse elektroniske materialer til sprogundervisning (demoversioner af CALL-programmer samt online-produkter). Portfolio En væsentlig del af dette delmodul er brugen af den studerendes portfolio. Se introduktion til brug af portfolio andetsteds i Studievejledningen. Evaluering Prøve 1 (se studieordning for prøvebeskrivelse)

10 IT-produktion systemer, modeller og begreber ECTS: 15 Mål Det overordnede mål med modulet er at bibringe de studerende det teoretisk-praktiske fundament for kvalificeret anvendelse af foreliggende IT-ressourcer i sproglæringen egenproduktion af IT-baserede forløb til sproglæringen. Indhold Modulet opbygges som en kombination af teori og praksis. Afsæt for det samlede modul er et særligt kursus i IT-teori, Systemer, Modeller og Begreber, hvori de studerende vil tilegne sig viden om overordnet teknologi teori ud fra spørgsmålet om, hvordan man kan forstå computeren som medium - bl.a. i relation til andre teknologier grundlæggende forståelse af datastrukturer og af hardware arkitektur, herunder kendskab til gængse begreber bl.a. mhp. at kunne vurdere systemkrav, kapacitet, potentiale, anvendelsesmuligheder o.lign.; i den forbindelse forståelse af, hvordan computeren repræsenterer og bearbejder information teoretisk viden om menneske-maskin-interaktion, bl.a. mhp. forståelse af samspillet mellem brugerinterface og kognitive processer (bl.a. læring); i den forbindelse indblik i computersemiotik teoretisk viden om softwaredesign, således at den studerende sættes i stand til at analysere og vurdere et program både ud fra designmæssige og lærings/indholdsmæssige kriterier forståelse af principperne bag opbygning og programmering af software teoribaseret forståelse af naturlige og formelle sprogs karakteristika teoribaseret forståelse af programmeringsprincipper, evt. illustrerende suppleret med praktisk programmering. Teknologiske ressourcer Med basis i det IT-teoretiske kursus og under inddragelse af (sprog)læringsteoretiske aspekter arbejdes der med eksemplarisk udvalgte IT-ressourcer, dels af almen, dels af sproglæringsmæssigt højt specialiseret karakter. Der tages afsæt i tekstbehandlingens sprogværktøjer (Word), hvorefter der fokuseres på Internettet (historisk baggrund/struktur/søgemaskiner/ Information Literacy/hjemmesiden som genre/hjemmesiden i sprogundervisningen (herunder introduktion til FrontPage)). Der arbejdes endvidere med præsentationsværktøjer (PowerPoint) samt med chat og , og i den forbindelse inddrages TANDEM-konceptet (fremmedsprogslæring baseret netop på disse to internetservices). Yderligere sættes der fokus på oversættelsesværktøjer, både af typen HAMT ( human assisted machine translation, som hvilket fx Systran kan opfattes) og af typen MAHT ( machine assisted human translation, der for så vidt allerede ligger i tekstbehandlingens stave- og grammatikkontrol, men som kommer til fuld udfoldelse i programmer som Trados og Déjà Vu). Endvidere arbejdes der med net- og CDrom-baserede ordbøger samt encyklopædier, og også databasen som

11 læringsressource behandles. Endelig inddrages CALL/TELL-materialer ( computer assisted language learning / technology enhanced language learning ). De studerende kan vælge at sætte særligt fokus på enkeltområder alt efter behov og interesse. Produktion Under inddragelse af den IT- og læringsteoretiske viden udvikles der læringsforløb baseret på de gennemgåede eller andre af de studerende udvalgte teknologiske ressourcer. Vigtige aspekter i den forbindelse er interaktionsdesign, lyd, billede, bevægelse osv. Form og forløb Modulet baseres primært på fjernundervisningsforløb. Hertil kommer gruppearbejde og deltagelse i virtuelle diskussionsfora. Endelig vil der blive afholdt weekend-seminarer, hvori der ud over forelæsninger vil indgå kurser i fx billedbehandling; under weekend-seminarerne vil der i forbindelse med emnet CALL/TELL-materiale blive arrangeret en virksomhedskontakt. Forslag til forløb gøres tilgængelig for de studerende ved undervisningens start; der kan træffes individuelle aftaler om særlige fokusområder inden for området teknologiske ressourcer. Materialer Netforelæsninger, artikler, præsentationer. Tekniske elementer Ud over den generelt forudsatte programpakke arbejdes der med udvalgte CALL/TELL-produkter, databasen Access og oversættelsesprogrammerne Systran og Trados; Access og Trados vil blive demonstreret på weekend-seminarer, en enkel variant af Systran kan accesses frit via Internettet. Evaluering Prøve

12 Valgfrie kurser inden for læring og/eller sproglige læringsprocesser og ITressourcer ECTS: 5 På uddannelsens 3. semester udbydes et antal valgkurser inden for området "Læring og/eller sproglige læringsprocesser og IT-ressourcer". At kurserne er valgfrie, betyder, at den studerende vælger at følge ét af disse kurser og skriver den skriftlige opgave (prøve 3) inden for dette kursus. Mål Målet med valgkurserne og prøven inden for "Læring og/eller sproglige læringsprocesser og ITressourcer" er at give den studerende mulighed for at studere et afgrænset emne i en vis dybde samt at profilere sin uddannelse gennem valget af bestemte indholdselementer. Udbuddet af kurser skal således give den studerende mulighed for at vælge mellem sprogrelaterede og almene læringstemaer. Indhold Der udbydes kurser inden for interkulturalkommunikation, fremmedsproglig mundtlighed og læringsstile. Gennem kursusudbuddet sigtes altså mod en vis bredde, hvor den studerende så udvælger et kursus efter interesse og behov for faglig opdatering. Beskrivelser af indholdet i de enkelte valgkurser vil være tilgængeligt på uddannelsens hjemmeside senest 2 måneder før starten af 3. semester. Arbejdsform Arbejdsformen i de enkelte valgkurser vil være beskrevet i en til kurset hørende kursusguide, som vil være tilgængelig via uddannelsens hjemmeside. Kursusguiden indeholder en tidsplan, oversigt over det læsestof, som hører til kurset, samt en beskrivelse af kursets øvrige aktiviteter. Typiske arbejdsformer i valgkurserne er: selvstudier af nærmere beskrevet litteratur, kilder fra Internet o.l. oplæg fra kursusholder diskussion i debatforum Evaluering Arbejdet med valgkurset munder ud i en evaluering i form af en skriftlig opgave eller et mundtligt oplæg på et weekendseminar

13 IT-Projekt Der henvises til projektguiden på studiets hjemmeside. Eksamen består i en mundtlig prøve, der tager udgangspunkt i et IT-baseret produkt og en dertilhørende projektrapport. Beskrivelse af prøven kan ses i studieordningen under prøve

14 Masterspeciale Der introduceres til skrivningen af masterspecialet og til vejledning på weekendseminar i efterårssemestret, før specialet skal skrives. Der henvises til specialeguiden på studiets hjemmeside. Prøvetitel: MASTERSPECIALE ECTS: 15 Prøvebeskrivelse og omfang Specialet er en fri selvstændig afhandling på min. 40 normalsider og max. 65 normalsider a 2200 tegn ekskl. bilag og resume. Op til en tredjedel af specialet kan udgøres af procesbeskrivelse i forbindelse med udvikling af produkt. Der udarbejdes et resume på halvanden side på engelsk eller et andet fremmedsprog efter aftale med vejlederen. Resumeet indgår i den samlede bedømmelse. Specialeemnet kan vælges frit inden for ét af uddannelsens områder (jf. kap. 2 2) eller inden for en kombination af disse. Specialeemnet godkendes af studielederen. Eksamen i masterspecialet kan afvikles som gruppeprøve. Specialets omfang ved 2 studerende er som følger: minimum 65 normalsider og max. 130 normalsider a 2200 tegn ekskl. bilag og resume. Ved tre studerende: minimum 100 normalsider og max. 195 normalsider a 2200 tegn ekskl. bilag og resume. Censur Ekstern. Bedømmelse Der gives én karakter efter 13-skalaen. Ved bedømmelsen vil der blive lagt vægt på følgende kriterier: Tager behandlingen sigte på forhold, som er væsentlige for emnet? Er materialet velvalgt? Er metoden hensigtsmæssig og anvendt med forståelse? Er de fremlagte oplysninger korrekte og dokumenterede? Er der vist kritisk sans ved anvendelsen af materiale og sekundærlitteratur? Er der dokumenteret kendskab til den videnskabelige litteratur, der er relevant for behandlingen af emnet? Er terminologien præcis og konsekvent anvendt? Er der et rimeligt forhold mellem refererende fremstilling, kommenterende stillingtagen og egne iagttagelser? Er der vist selvstændighed i iagttagelse, analyse, argumentation og påvisning af sammenhænge? Er kompositionen logisk og præget af overblik? Er fremstillingen klar, fri for indre modsigelser og tilfredsstillende i sin udformning? Der foretages en helhedsvurdering af, hvordan du har opfyldt de ovenfor anførte krav. I bedømmelsen indgår også det resumé, der ledsager specialet

15 Karakteren ledsages af en udtalelse. Karakteren for specialet fastsættes samtidig med udtalelsen. Karakter og udtalelse tilstilles den studerende senest 8 uger efter specialets indlevering (såfremt juli måned indgår i bedømmelsesperioden, da senest tre måneder efter specialets indlevering). For udtalelsen gælder, at den skal: indeholde den studerendes navn og specialets titel dokumentere de væsentligste punkter i helhedsvurderingen af, hvordan den studerende har opfyldt de i vejledningen beskrevne krav maksimalt have et omfang på én A4-side Såfremt et speciale bedømmes som ikke bestået, kan samme speciale bruges som udgangspunkt for et revideret speciale, som afleveres og bedømmes efter normal praksis

Metodeguide til aktionsforskningsprojekt

Metodeguide til aktionsforskningsprojekt Metodeguide til aktionsforskningsprojekt Produktionsprojekt 3. semester Kirsten Jæger, august 2003 Prøvetitel: Prøve 4 FRI MUNDTLIG PRØVE PÅ BASIS AF PROJEKTRAPPORT INDEN FOR OMRÅDET PRODUKTION ECTS: 10

Læs mere

BRUG AF PORTFOLIO PÅ MASTER I IT, SPROG OG LÆRING

BRUG AF PORTFOLIO PÅ MASTER I IT, SPROG OG LÆRING BRUG AF PORTFOLIO PÅ MASTER I IT, SPROG OG LÆRING Af Annie Aarup Jensen (AAU), Kirsten Jæger (AAU) Lone Ambjørn (HHÅ) En beskrivelse af den portfolio-metode, der anvendes på uddannelsen Master i It, Sprog

Læs mere

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK STUDIEORDNING 2010 Kultur og formidling kandidatuddannelsen UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR Dansk, Litteratur, Kultur og Medier, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Danmarks Biblioteksskole. September 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Formål... 4 Adgangskrav og optagelse til masteruddannelsen...

Læs mere

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Det Informationsvidenskabelige Akademi 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Uddannelseschef... 3 Formål og kompetenceprofil...

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til bachelor i biblioteks- og informationsvidenskab

Studieordning for uddannelsen til bachelor i biblioteks- og informationsvidenskab Studieordning for uddannelsen til bachelor i biblioteks- og informationsvidenskab Danmarks Biblioteksskole, august 2008 1 Indholdsfortegnelse Forord...4 Formål og kompetenceprofil...5 Den faglige kompetence...5

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse. Opdateret d. 25.09.08 FORORD...4 PRÆSENTATION AF STUDIEORIENTERENDE MATERIALE...5 KORT OVER SKOLEN...

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse. Opdateret d. 25.09.08 FORORD...4 PRÆSENTATION AF STUDIEORIENTERENDE MATERIALE...5 KORT OVER SKOLEN... Opdateret d. 25.09.08 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse FORORD...4 PRÆSENTATION AF STUDIEORIENTERENDE MATERIALE...5 KORT OVER SKOLEN...6 PRÆSENTATION AF ADMINISTRATIONEN...7 CAND.LING.MERC.-UDDANNELSEN...8

Læs mere

Studieordning for IT-Vest Masteruddannelse i Informationsteknologi, linien i Multimedier

Studieordning for IT-Vest Masteruddannelse i Informationsteknologi, linien i Multimedier Studieordning for IT-Vest Masteruddannelse i Informationsteknologi, linien i Multimedier INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION...3 2. FORMÅL...3 3. KVALIFIKATIONER...4 4. INDHOLD...4 5. ADGANGSKRAV...4 6.

Læs mere

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Juli 2012 Side 1 Tillæg til studieordninger for akademiuddannelser vedrørende prøveformer/bedømmelsesgrundlag, opgavetyper

Læs mere

Studieordning for PBA Softwareudvikling

Studieordning for PBA Softwareudvikling Studieordning for PBA Softwareudvikling 2010 Professionsbachelor i Softwareudvikling Bachelor s Degree Programme in Software Development Oktober 2009 version 0.1 Indhold DEL 1: FÆLLES DEL... 3 1. UDDANNELSEN...

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER

KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET September 2014 1 Kapitel 1: Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold

Læs mere

Studieordning for Master i militære studier. (Udkast)

Studieordning for Master i militære studier. (Udkast) Studieordning for Master i militære studier (Udkast) Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Lov nr. 122 af 27. februar 2001 om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov

Læs mere

BACHELORUDDANNELSEN I ENGELSK OG ORGANISATIONSKOMMUNIKATION. Copenhagen Business School, Handelshøjskolen

BACHELORUDDANNELSEN I ENGELSK OG ORGANISATIONSKOMMUNIKATION. Copenhagen Business School, Handelshøjskolen STUDIEORDNING BACHELORUDDANNELSEN I ENGELSK OG ORGANISATIONSKOMMUNIKATION Copenhagen Business School, Handelshøjskolen I henhold til 67, stk. 2 og 5, i bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor-

Læs mere

Teknologisk Diplomuddannelse (TD) med speciale i Humanøkologi

Teknologisk Diplomuddannelse (TD) med speciale i Humanøkologi Landinspektøruddannelsen De Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter Studieordningen er konsekvensrettet september 2007 som følge af indførelsen af 7-trins karakterskalaen L- Studieordning

Læs mere

Studieordning UCSJ. Professionsbachelor. som Pædagog

Studieordning UCSJ. Professionsbachelor. som Pædagog Studieordning UCSJ Professionsbachelor som Pædagog 2014-Bekendtgørelsen 1. september 2014 1 Indhold 1. Forord 5 2. Studieordningens nationale del 7 Afsluttende prøver i Fællesdelen... 7 Prøveform: Grundfagligheden

Læs mere

STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation

STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Campus Køge Campus Campus Slagelse Campus Nykøbing August 2012 Multimediedesigneruddannelsen

Læs mere

Studieordning. Datamatiker (AK) Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Roskilde Campus Slagelse Campus Næstved. September 2013

Studieordning. Datamatiker (AK) Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Roskilde Campus Slagelse Campus Næstved. September 2013 Studieordning Datamatiker (AK) Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Roskilde Campus Slagelse Campus Næstved September 2013 Indhold Del 1: Fællesdel... 3 1 Generelle bemærkninger... 3 Studieordningen...

Læs mere

Bibliotekskundskab og Videnskommunikation Bacheloruddannelse

Bibliotekskundskab og Videnskommunikation Bacheloruddannelse BA i Bibliotekskundskab og Videnskommunikation 2013 Studieordning 2013 Bibliotekskundskab og Videnskommunikation Bacheloruddannelse Syddansk Universitet, Kolding Start 2013 www.sdu.dk 1 BA i Bibliotekskundskab

Læs mere

Studieordning for MBA Master of Business Administration

Studieordning for MBA Master of Business Administration Studieordning for MBA Master of Business Administration August 2011 Studieordning for MBA 2011 2 Indholdsfortegnelse STUDIEORDNING FOR MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA... 3 Generelt... 3 Uddannelsens

Læs mere

2012-2014. Udkast Studieordning for PBA i innovation og entrepreneurship

2012-2014. Udkast Studieordning for PBA i innovation og entrepreneurship Udkast Studieordning for PBA i innovation og entrepreneurship 2012-2014 Professionsbachelor - innovation & entrepreneurship Bachelor of Innovation and Entrepreneurship Udkast juni 2012 PBA i innovation

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Historie, 2015-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Historie, 2015-ordningen. Rettet 2015 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen Rettet 2015 Saxo-Instituttet Det

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i music management

Studieordning for bacheloruddannelsen i music management Studieordning for bacheloruddannelsen i music management BA (music management) Rytmisk Musikkonservatorium 22. august 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bestemmelser... 4 1 Titulatur, adgangskrav,

Læs mere

Moderne Kultur og Kulturformidling

Moderne Kultur og Kulturformidling D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Moderne Kultur og Kulturformidling 2015-ordningen Institut

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Teknikfag A: Proces, levnedsmiddel

Læs mere

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ)

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Køge Campus Slagelse Campus Nykøbing August 2013 Indholdsfortegnelse Studieordningen...

Læs mere

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold... 5 Modulets

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Læs mere

Studieordning for masteruddannelsen i offentlig kvalitet og ledelse

Studieordning for masteruddannelsen i offentlig kvalitet og ledelse Syddansk Universitet Det sundhedsvidenskabelige fakultet Studienævn for masteruddannelserne på det sundhedsvidenskabelige fakultet, Syddansk Universitet Studieordning for masteruddannelsen i offentlig

Læs mere

Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog

Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog Pædagoguddannelsen på UCC er tilrettelagt i overensstemmelse med gældende bekendtgørelse. Studieordningen er udarbejdet med det formål

Læs mere