røde tråd i kaos Beskrivelser af sociale metoder på Mændenes Hjem Stof 22

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "røde tråd i kaos Beskrivelser af sociale metoder på Mændenes Hjem Stof 22 www.stofbladet.dk"

Transkript

1 Den røde tråd i kaos Beskrivelser af sociale metoder på Mændenes Hjem 10 Stof 22

2 Det er en vild udfordring at beskrive sociale metoder i det brugerrettede arbejde. På trods af en brugergruppe med massive her-og-nuproblemer, så har en kortlægning af de sociale metoder på Mændenes Hjem taget udfordringen op. AF ANE KIRK I 2012 har jeg undersøgt og efterfølgende i en rapport beskrevet de sociale metoder i det brugerrettede arbejde på Mændenes Hjem. Mændenes Hjem er et multihus for hjemløse og udsatte mennesker med aktivt stof- og/eller alkoholbrug, et multihus, som er solidt forankret i den åbne stofscene på Vesterbro. Rapporten beskriver de sociale metoder i fem af organisationens i alt ti tilbud (se s.14): Kontaktstedet/natcafén ( 104), Sygeplejeklinikken, Herberget ( 110), Boenheden ( 107) og Bofællesskabet ( 108). Denne artikel tager udgangspunkt i undersøgelsen af Kontaktstedet, der er blevet til på baggrund af 33 interviews (med alle faste medarbejdere, nogle vikarer samt brugere og beboere), deltagerobservationer gennem tre måneder, journalanalyse af 45 journaler, fem stikprøvemålinger i interne journaler, omfattende skriftligt materiale, intern og kommunal statistik samt arbejde med professionel dagbog. Rapporten fra undersøgelsen kan downloades via Mændenes Hjems hjemmeside (1). I syv måneder indgik jeg i Mændenes Hjems dagligdag og kortlagde indsatsernes metoder, alt imens jeg blev en del af huset, spiste frokost med mine kollegaer og talte med brugerne. Som både ekstern konsulent og intern medarbejder oparbejdede jeg et indgående kendskab til stedet: Jeg startede med slet ikke at kende til Mændenes Hjem og endte med at kende alle kroge i huset. Denne position gav undersøgelsen en fundering i praksis og tvang en kortlægning frem i lyset, hvor italesættelsen af den tavse viden blev central. Resultatet er blevet en grundig og meget praksisnær beskrivelse, der ikke trækker på specifikke vidensfelter og særlige fagtermer, men tager udgangspunkt i den viden og de termer, der bruges i dagligdagen. Formålet er at etablere en fælles, faglig platform, der belyser tavs viden, brug og forståelse af fagbegreber og bevidsthed om funderingen af medarbejdernes praksis i det daglige arbejde. Hensigten er, at hvert enkelt tilbud fremadrettet arbejder videre med resultaterne i års- og udviklingsplaner, kvalitetsmodeller o.l. Kontaktstedet på Mændenes Hjem er et livligt sted. På et døgn i december 2011 talte man besøg foretaget af 551 unikke gæster (2). Det betyder, at der er en konstant udvikling i målgruppe, indsatsbehov og rammerne for arbejdet. Er der fem brugere inde, og de fire sidder roligt med en avis og en kop kaffe, så er der god tid til at etablere positiv kontakt til den sidste bruger og mulighed for at tilbyde en ubrudt, tilstedeværende indsats. Er der 20 aktive kokainbrugere i stuerne, hvoraf fem kører på 5. vågne døgn, tre vil købe Hus Forbi, fire vil gerne have rent tøj, og toilettet er stoppet, ja, så er rammerne for, hvilke indsatser der kan tilbydes, nogle andre. Des mindre mulighed medarbejderne har for at bestemme brugergrupper og rammer, des mere irrelevant forekommer det at arbejde stringent efter én metode. Kontaktstedet på Mændenes Hjem er et eksempel på en indsats, hvor det er borgerne selv, der bestemmer, om de er målgruppen, fordi målgruppen i udgangspunktet er alle, der træder ind ad døren. Diffuse begreber og en fælles faglig platform Det er svært, og nogle gange umuligt, for praktikere at beskrive helt konkret, hvordan man arbejder (sammen) med socialt udsatte borgere, at beskrive hvad der virker, og hvordan man kan gentage en god indsats. Ord som rygrad, mavefornemmelser, at ville brugerne, personlighed, medmenneskelighed og at blive mødt som menneske går igen, når medarbejderne på Mændenes Hjem forklarer, hvad det kræver at lave et godt stykke arbejde med Vesterbros Stof 22 11

3 De forandringsorienterede, længerevarende indsatser mhp. livsforbedringer, især ift. økonomi, bolig og misbrugsbehandling Understøttelse af de øvrige teams ift. aftaler, bekymringer, bemanding og sparring Her-og-nu- indsatser. De akutte indsatser, fx konflikthåndtering, førstehjælp, kontakt til alle brugere, støtte til opfyldelse af basale behov, henvisning til relevante tilbud/indsatser/steder Stabilisering 'At holde huset kørende' - fx sikre, at der er rent, at der er adgang til injiceringsværktøjer, kondomer, vand, mad, søvn, wc/bad, tøj og telefon Figur 1: Indsatspyramiden for Kontaktstedet på Mændenes Hjem. Kirk 2012 socialt udsatte, stofbrugende, hjemløse mennesker. Det er ord, der peger mere på indre kvaliteter end på konkrete sociale metoder. Selvom det har været vanskeligt for medarbejdere at forklare, hvordan de helt konkret arbejder med relationsarbejde, er det indlysende, hvorfor de gør det: En god relation giver et godt udgangspunkt for et frugtbart samarbejde. Når man bliver mødt som menneske, bliver man mere menneske. Bliver man mødt som ligeværdig, vil man gerne investere i samarbejdet. Bliver man hørt, går man gerne i dialog. Måske derfor bliver begreber som anerkendelse, den gode relation og det ligeværdige møde brugt igen og igen i medarbejdernes beskrivelser. En god, anerkendende relation er et afgørende element i et lavtærskeltilbud som Kontaktstedet. Begreber som fx den gode relation, det ligeværdige møde og anerkendelse kommer nærmest i medarbejdernes beskrivelse af den x-faktor, der gør, at en god kontakt lykkes, og en livsforbedrende indsats kan startes. Begrebernes indhold er imidlertid utydelig, og denne utydelighed forstærkes, når forskellige faggrupper arbejder sammen. Begreber som anerkendelse og relation har forskellig betydning, alt efter om man er pædagog, socialrådgiver, sygeplejer eller ufaglært. De ansatte på Mændenes Hjem har forskellige faglige baggrunde, og det er tydeligt, at der er forskel i deres brug af fagbegreber, og at mange ligger inde med en stor mængde tavs viden om egen praksis. Metodebegrebernes udfordringer Som begreb rummer en social metode en målgruppe, et formål, en faglig indsats, effekter, effektindikatorer og en varighed (se boks øverst på denne side). Udfordringen er at beskrive en social metode i en indsats, hvor målgruppen er alle, der kommer ind ad døren, hvor formålet handler om at skabe kontakt og skadesreducere, hvor den faglige indsats spænder fra socialrådgivning til fortovsfejning, hvor effekterne er umiddelbare forbedringer af brugerens situation, og hvor indsatsens varighed spænder fra tre minutter til mange år. I et tilbud som Kontaktstedet på Mændenes Hjem er der ikke én metode, ikke én tidsafgrænset periode eller én klart defineret faglig indsats. Når man skal beskrive brugerrettede metoder, ender man ofte i lineære forløbsbeskrivelser, hvor en indsats beskrives fortløbende fra a til z. Samtidig er praksisindsatsen bag beskrivelsen altid mere indviklet end som så og som oftest langt fra lineær. Faren er her, at man kan komme til at ende med en lineær forløbsbeskrivelse, som må tage det store forbehold, at det hele reelt er meget mere kompliceret i virkeligheden. På den måde ender man med en beskrivelse, der ikke er brugbar i hverdagen, fordi beskrivelsen ikke stiller spørgsmålstegn ved begreber og forklaringer som rygrad og mavefornemmelser og dermed undlader at beskrive, hvilke metoder der reelt benyttes, hvad de gør og hvorfor. 12 Stof 22

4 Hvordan man beskriver sociale metoder uden at havne i forløbsfælden og ekskludere store dele af den brugerrettede indsats var en af de store udfordringer i den omfattende kortlægning af de sociale metoder i det brugerrettede arbejde i fem af Mændenes Hjems sociale tilbud. Indsatspyramiden rummer de vilde problemer Et svar på udfordringen ved at kortlægge Kontaktstedets sociale metoder er den såkaldte indsatspyramide (se figur 1). Pyramiden beskriver de indsatser, man tilbyder i Kontaktstedet. Her beskrives de dog ikke som forløb, men som konkrete handlinger, og de bygger oven på hinanden. I kontaktstedet møder man hver dag det, Hanne Kathrine Krogstrup kalder for vilde problemer (3). Man kan sige, at vilde problemer kræver vilde metoder - eller måske skal man sige rummelige metoder - metoder, der kan favne de vilde problemer. De forskellige lag i pyramiden er indbyrdes afhængige af hinanden, og i den pyramidemæssige indsats skabes selve relationen. Indsatspyramiden beskriver en indsats, der omfavner det væsentlige: at Kontaktstedet skal rumme mange unikke brugeres vilde problemer samtidig. Den tydeliggør, hvordan det er meningsfuldt at sikre rene sokker til den ene bruger, opfordre til sygepleje til en anden bruger, snakke om vejret med en tredje bruger, konflikthåndtere en ophidset situation mellem den fjerde, femte og sjette bruger og minde den syvende bruger om en aftale med hans eller hendes sagsbehandler. Pointen er, at ved at forstå indsatsen som samlet, bliver hver enkelt aktivitet en del af den større kontaktskabende, løsningsorienterede, skadesreducerende indsats. To eksempler på sociale metoder i pyramiden I toppen af pyramiden ses den forandringsorienterede indsats. Det er et eksempel på, hvordan den sociale metode kan bruges til at beskrive konkrete tilgange til brugere i en særlig situation og samtidig forstå det som en del af en helhed. Målgruppen for den forandringsorienterede indsats er de socialt udsatte aktive stof- og alkoholbrugere, som Kontaktstedet har etableret en god relation til, og som har behov og ønske om en livsforbedrende forandring. Formålet er, at brugeren oplever en konkret livsforbedring, typisk ift. boligløshed, økonomi, misbrugsbehandling eller et somatisk forløb (i samarbejde med Sygeplejeklinikken). Den faglige indsats er koncentreret omkring koordinering og oversættelse mellem hjælpesystem og brugeren og kræver derfor en særlig faglighed ift. forståelse, formidling og motivation. Et forløb består af længerevarende, intens kontakt med fokus på samme forandring. Forløbet har en effekt, når brugeren får et konkret tilbud som fx et herbergsværelse, genopstart i kontanthjælp eller et tilbud om behandling. Forløbet varer typisk fra en til flere uger, men er, som beskrevet i pyramiden, kun mulig på baggrund af en længerevarende kontakt og relation mellem Kontaktsted og bruger. Konflikthåndtering er den sociale metode, der trådte tydeligst frem i undersøgelsen af Kontaktstedet. Det er afgørende for arbejdet, at medarbejderne er dygtige til at konfliktreducere og -håndtere. Derfor er det et tydeligt fokus for medarbejderne, at der er en tydelig måde at dokumentere og følge arbejdet med metoden på, og de fleste medarbejdere har været på kurser i det. Der er et sprog, en brugbar målemetode Stof 22 13

5 En social metode En social metode defineres af Socialstyrelsen som en metode, der bruges til at levere en social indsats. Den indeholder en specifik målgruppe, et formål, en faglig indsats, effekt af indsatsen, effektindikatorer og en varighed (www.socialebegreber.dk). og et konkret rum for en god kollegial sparring på indsatsen. Derfor er det en tydelig, social metode i det brugerrettede arbejde. Metoden er en del af pyramidens her-og-nu-indsats og er målrettet alle de brugere, der træder ind i Kontaktstedet. Formålet er at skabe et konfliktfrit rum i et konfliktfyldt miljø. Den faglige indsats spænder bredt med et fokus på den forebyggende/nedtrappende indsats. Man arbejder med tilstedeværelse, kontakt og relation, sprog og attitude, forståelse, spejling samt tilgangen til regler og regulering. Desuden arbejdes der med sparring, debriefing og konfliktråd efter konflikterne - for at reducere antallet af mulige nye konflikter. Resultatet af konflikthåndteringen måles årligt i og vurderes i forhold til, hvorvidt konflikterne stabiliseres eller reduceres. Fordi konflikthåndtering er en daglig del af arbejdet i Kontaktstedet, er det ikke relevant at beskrive en varighed. Det er i stedet vigtigt at forstå metoden som en del af den samlede indsats i Kontaktstedet, der skal sikre, at brugerne finder et roligt og trygt sted midt i orkanens øje. De to metoder er eksempler på, hvorfor det er relevant at se og arbejde med metoderne individuelt og samtidig forstå og arbejde med dem som en del af den større helhed, som indsatspyramiden beskriver. Metodebegreber som spørgsmål til praksis Det er en udfordring at bruge Socialstyrelsens definition på en social metode til at beskrive indsatsen i en vild praksis. Det er det som nævnt, fordi metodebegreberne ikke skal bruges til at forsøge at tæmme praksis, men snarere fagliggøre denne type af praksis, der rummer de vilde problemer. I en praksis som Kontaktstedet, med mange forskellige fagligheder og erfaringer, er det samtidig vigtigt, at beskrive de sociale metoder for at skabe en fælles platform på tværs af fagligheder. Et andet svar på den udfordring har været at bruge de sociale metoder til at stille relevante konkrete spørgsmål til praksis. Svarene har dannet den fælles faglige platform, der kan give kød på de diffuse begreber som anerkendelse eller mavefornemmelse. Spørgsmålene, der kan udfordre praksis frem for at indhegne den, er enkle: Først og fremmest skal man fokusere på at forstå Fakta om: Mændenes Hjem Mændenes Hjem er en selvejende institution, der huser en vifte af sociale tilbud til hjemløse og udsatte mennesker med et aktivt stof- og/eller alkoholbrug. Organisationen er placeret i den åbne stofscene på Indre Vesterbro og rummer forskellige tilbud forskellige steder i området. Mændenes Hjem på Lille Istedgade huser kontaktsted/natcafe, sygeplejeklinik, herberg for 30 beboere ( 110), boenhed til mennesker med langvarig tilknytning til stof- og hjemløsemiljøet ( 108) og et bofællesskab for svært integrerbare psykisk syge med et aktivt stofbrug ( 109). Desuden har Mændenes Hjems organisation følgende tilbud: Café Klare - et akuttilbud til udsatte kvinder - beliggende i Lyrskovsgade, Særboligerne i Colbjørnsensgade, på Halmtorvet Den Runde Firkant med brugercafé og sundhedsrum samt Brobyggerne - en udgående, brobyggende indsats til de meget udsatte, aktive stofbrugere med etnisk minoritetsbaggrund. På de forskellige tilbud er tilsammen omkring 100 ansatte og 15 frivillige i Den Runde Firkant Caféen. Der er cirka 45 frivillige læger og tandlæger tilknyttet Mændenes Hjem. Siden rapportens udgivelse er to stofindtagelsesrum desuden åbnet under Mændenes Hjem. Er du interesseret i at høre nærmere om rapporten, er du velkommen til at kontakte Ane Kirk: Se mere på 14 Stof 22

6 Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapport ANE KIRK EVALUATOR OG METODEKONSULENT MÆNDENES HJEM Dato Maj 2013 indsatsen: Hvad er det helt konkret, vi gør? Dernæst skal man finde de små prioriteringer i arbejdet: Hvilket af alt det, vi gør, er vigtigst og hvorfor? Derefter skal prioriteringen forklares: Hvorfor prioriterer vi indsatserne, som vi gør? Endelig skal det hele indplaceres i en kontekst: Hvilken indsats kan vi tilbyde på baggrund af netop vores rammer? Spørgsmålene og arbejdet med rapporten har sat en masse faglige refleksioner i gang blandt medarbejderne. Undersøgelsen kan i sig selv ikke sikre en faglig udvikling. For at sikre en sådan udvikling er det vigtigt at have nogle rammer på plads, der kan bruge den fælles, faglige platform, undersøgelsen har skabt, som udgangspunkt for de efterfølgende faglige diskussioner og udvikling af de brugerrettede metoder og dokumentationen. På Mændenes Hjem er det fx sket i forbindelse med arbejdet med års- og udviklingsplaner og kvalitetsbeskrivelser af botilbuddene. Metodisk plads til relationerne Undersøgelsen har udfordret de sociale metoder til at også at kunne rumme den vilde praksis. Samtidig har undersøgelsen belyst en del af den tavse viden, som medarbejdere i sociale lavtærskeltilbud ofte besidder, og den har beskrevet de uklarheder, der kan ligge i medarbejdernes brug af faglige begreber over for sig selv og hinanden. Det giver et kvalificeret udgangspunkt for metodeudvikling af og med praksis. Ved udformningen af rapporten er der dermed skabt metodisk plads til at beskrive en social metode, der kan rumme relationsskabelse som summen af en masse små praktiske gøremål: En hånd på skulderen, en lille snak over kaffen, hjælp til et bad og ikke mindst gentagelser og insisteren i forbindelse med disse handlinger. Jeg har oplevet netop disse handlinger som bærende for den lavtærskelindsats, som Mændenes Hjem tilbyder i Kontaktstedet, og målet har derfor været at bidrage til forståelsen af denne praksis for derigennem at kunne udvikle den. LITTERATUR 1. Kirk, A.: Mændenes Hjem-metoder - en undersøgelse af sociale metoder i det brugerrettede arbejde på Mændenes Hjem Sørensen, H.K. & Hansen, D. BroByggerne på Mændenes Hjem: Mændenes Hjems 24-timers undersøgelse Krogstrup, H.K.: Brugerinddragelse og organisatorisk læring i den sociale sektor. Systime. Aarhus RAPPORT UNDERSØGELSE OM SOCIALT MARGINALISEREDE BORGERE MED KAOTISK BLANDINGSMIS- BRUG Stofscener og misbrugsmønstre I perioden fra april 2012 til april 2013 foretog Rambøll en undersøgelse for Socialstyrelsen blandt socialt marginaliserede borgere med kaotisk blandingsmisbrug i København, Aarhus og Odense. Optælling i de tre byer viste, at det drejer sig om ca personer, hvoraf hovedparten er mænd over 30 år med etnisk dansk baggrund. Alle er uden for arbejdsmarkedet, ca. halvdelen modtager førtidspension og ca. 35 % modtager kontanthjælp. Næsten 3 ud af 4 vurderes at have et væsentligt alkoholforbrug, ca. 60 % bruger medicin og lige så mange vurderes at have et kokainmisbrug. I gennemsnit er hver tredje af de mest udsatte og kaotiske stofbrugere ikke i misbrugsbehandling, for gruppen af unge mellem 18 og 29 år drejer det sig om halvdelen. Rapporten peger på, at disse ca. 500 marginaliserede borgere udgør under to pct. af det samlede antal mennesker med stofmisbrug i Danmark, men de er meget synlige i gadebilledet, og de har en række komplekse problemstillinger, der gør det vanskeligt for dem at modtage relevante tilbud og indsatser. Stofscenerne og misbrugsmønstrene i de tre byer adskiller sig på nogle felter. Bl.a. udgør kokain i København en væsentlig del af de kaotiske blandingsmisbrugeres stofindtag, hvilket i noget mindre omfang er tilfældet i Aarhus og Odense. Til gengæld er misbrug af Ritalin (ADHD-medicin) væsentlig mere udbredt i Aarhus og Odense end i København. Undersøgelsen viser også, at dele af målgruppen har en tidlig misbrugsdebut, som for nogle starter helt nede i 8-10 års alderen for herefter at intensiveres yderligere i den tidlige teenagealder. Red. Rapporten kan downloades fra Stof 22 15

Den røde tråd i kaos beskrivelser af sociale metoder på Mændenes Hjem

Den røde tråd i kaos beskrivelser af sociale metoder på Mændenes Hjem STOF nr. 22, 2013 Den røde tråd i kaos beskrivelser af sociale metoder på Mændenes Hjem - Det er en vild udfordring at beskrive sociale metoder i det brugerrettede arbejde. På trods af en brugergruppe

Læs mere

Mændenes Hjem. Brugerrettede skadesreducerende aktiviteter & indsatser. Ivan Christensen

Mændenes Hjem. Brugerrettede skadesreducerende aktiviteter & indsatser. Ivan Christensen Mændenes Hjem Brugerrettede skadesreducerende aktiviteter & indsatser Ivan Christensen Den åbne stofscene kan enkelt defineres som et sted (gade, plads, park, etc.,) hvor flere stofbrugere har socialt

Læs mere

Mændenes Hjem-metoder - en undersøgelse af sociale metoder i det brugerrettede arbejde på Mændenes Hjem

Mændenes Hjem-metoder - en undersøgelse af sociale metoder i det brugerrettede arbejde på Mændenes Hjem Photojournalist Thomas Nielsen. Mændenes Hjem-metoder - en undersøgelse af sociale metoder i det brugerrettede arbejde på Mændenes Hjem Ane Kirk December 2012 2012 Ane Kirk & Mændenes Hjem Lille Istedgade

Læs mere

Stofscenen på Vesterbro afmagt, forråelse, skadesreduktion og udfordringer. Ivan Christensen, Mændenes Hjem

Stofscenen på Vesterbro afmagt, forråelse, skadesreduktion og udfordringer. Ivan Christensen, Mændenes Hjem Stofscenen på Vesterbro afmagt, forråelse, skadesreduktion og udfordringer Ivan Christensen, Mændenes Hjem Mændenes Hjems aktiviteter Halmtorvet Den Runde Firkant: Sundhedsrum, Café & Stofindtagelsesrum

Læs mere

nr. 22. vinter 2013-14 tidsskrift for stofmisbrugsområdet

nr. 22. vinter 2013-14 tidsskrift for stofmisbrugsområdet nr. 22. vinter 2013-14 tidsskrift for stofmisbrugsområdet leder Det, der virker, er ofte usynligt Gennem misbrugsfeltet flyder en strøm af informationer. Der sendes mange flaskeposter af sted med både

Læs mere

"Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper" Projekt 46

Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper Projekt 46 Projekt nr. 46 Konsulent Referent Dato for afholdelse Jørgen Anker Anshu Varma 23.oktober 2007 Godkendt d. "Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper" Projekt 46 Deltagere Birgitte

Læs mere

Aarhus Kommune har sammen med København og Odense kommuner deltaget i en undersøgelse af narkotikarelaterede dødsfald i de store danske byer.

Aarhus Kommune har sammen med København og Odense kommuner deltaget i en undersøgelse af narkotikarelaterede dødsfald i de store danske byer. Notat Orientering til Socialudvalget - om undersøgelsen Forgiftningsdødsfald og øvrige narkotikarelaterede dødsfald i Danmark 2008-2011 Aarhus Kommune har sammen med København og Odense kommuner deltaget

Læs mere

DET ER ALDRIG FOR SENT! Alkoholbehandling og forebyggelse med det enkelte menneske i centrum

DET ER ALDRIG FOR SENT! Alkoholbehandling og forebyggelse med det enkelte menneske i centrum DET ER ALDRIG FOR SENT! Alkoholbehandling og forebyggelse med det enkelte menneske i centrum ALKOHOLBEHANDLING OG FOREBYGGELSE Cirka 140.000 mennesker i Danmark er afhængige af alkohol*, og det har typisk

Læs mere

Housing First og bostøttemetoderne

Housing First og bostøttemetoderne Housing First og bostøttemetoderne Opstartsseminar 13. november 2014 Lars Benjaminsen 21-11-2014 1 Disposition Erfaringer fra hjemløsestrategien Hjemløshed i Danmark udvikling, profil og støttebehov Housing

Læs mere

Introduktion til kurset CTI på hjemløseområdet

Introduktion til kurset CTI på hjemløseområdet Introduktion til kurset CTI på hjemløseområdet Odense, den 16. og 17. april 2015 Formål med kurset og Kort om udbredelse af hjemløsestrategien 1 Program for CTI - kompetenceudvikling Torsdag den 16.april

Læs mere

Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed.

Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed. 1 Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed. Tilgængelighed vedvarende indsats. Opsøgende indsats relationsbundet.

Læs mere

Housing First. - en del af Hjemløsestrategien

Housing First. - en del af Hjemløsestrategien Housing First - en del af Hjemløsestrategien Den nationale hjemløsestrategi Satspulje på 500 millioner kr. for perioden 2009-2012 8 kommuner særligt udvalgt (400 millioner) Københavns Kommune (210 millioner)

Læs mere

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Disposition Om Rådet for Socialt Udsatte Socialt udsatte mennesker Hvad efterspørger socialt udsatte af hjælp? Hvor er

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Svendborg Kommune har som en af de første kommuner i landet besluttet at udarbejde en politik for kommunens socialt udsatte borgere. Politikken er en overordnet retningsgivende

Læs mere

Værdighedspolitik - Fanø Kommune.

Værdighedspolitik - Fanø Kommune. Værdighedspolitik - Fanø Kommune. I Fanø Kommune skal vi sikre værdighed for alle borgere uanset hvor i livet de befinder sig. I Fanø Kommune understøtter vi den enkelte borger i det liv vedkommende ønsker

Læs mere

Kommissorium til kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg.

Kommissorium til kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg. Kommissorium til kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg. Baggrund og formål. I 2006 foretog Brobyggerselskabet De Udstødte en undersøgelse af indsatsen for socialt marginaliseret grønlændere

Læs mere

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere Vi finder løsninger sammen Forord Det er en stor glæde at kunne præsentere Rødovre Kommunes første politik for udsatte borgere. Der skal være plads

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Forum 2: Social Kapital Tirsdag d. 8 november 2016 kl

Forum 2: Social Kapital Tirsdag d. 8 november 2016 kl Referat Arbejdsmiljøkonference 2016 Forum 2: Social Kapital Tirsdag d. 8 november 2016 kl. 9 11.45 Tovholder: Stig Ingemann Sørensen, Konsulent/Facilitator Videncenter for arbejdsmiljø Talere: Jan Lorentzen

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Næstved Kommune... 3 Lovgrundlag for kvalitetsstandarden... 3 Ambulant

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

Tværfaglighed & koordineret indsats

Tværfaglighed & koordineret indsats Åben Dialog Åben Dialog er en tilgang til samspillet mellem medarbejdere og borgere og baseres på Empowerment. Tilgangen handler om at arbejde samskabende, relationelt og inkluderende med aktiv inddragelse

Læs mere

Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner

Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner Vi vil et helhedsorienteret og fagligt stærkt miljø, hvor børn, forældre og medarbejdere oplever sammenhæng ved kontakt med alle dele

Læs mere

Bilag 2: Uddybende beskrivelse af indsatserne under Frederiksberg Kommunes hjemløseplan

Bilag 2: Uddybende beskrivelse af indsatserne under Frederiksberg Kommunes hjemløseplan Bilag 2: Uddybende beskrivelse af indsatserne under Frederiksberg Kommunes hjemløseplan Nedenstående er en uddybende beskrivelse af forløb for de hjemløse, der har taget ophold i boliger etableret under

Læs mere

Kernekomponenter Formål Faste elementer Forslag til måleindikatorer Flydende elementer

Kernekomponenter Formål Faste elementer Forslag til måleindikatorer Flydende elementer Udkast til præcisering af kernekomponenterne i modellen for den udgående og rummelige stofmisbrugsbehandling målrettet udsatte borgere med blandingsmisbrug og komplekse sociale problemer Nærværende udkast

Læs mere

Det uløste læringsbehov

Det uløste læringsbehov Læringsrummet et behov og en nødvendighed Hvordan kan ledere og medarbejdere i en myndighedsafdeling udvikle et læringsmiljø hvor det er muligt for medarbejderne at skabe den nødvendige arbejdsrelaterede

Læs mere

- EN NY POLITIK I FORHOLD TIL STOFSCENEN PÅ VESTERBRO

- EN NY POLITIK I FORHOLD TIL STOFSCENEN PÅ VESTERBRO - EN NY POLITIK I FORHOLD TIL STOFSCENEN PÅ VESTERBRO 1 NARKOTIKAPOLITIK OG FORDELINGEN AF RISICI OG BELASTNINGER Forskellige slags narkotikapolitiske tiltag påvirker karakteren og fordelingen af risici

Læs mere

SOCIAL OG UDSATTE OMRÅDET

SOCIAL OG UDSATTE OMRÅDET SOCIALUDVALGET 2014 SOCIAL OG UDSATTE OMRÅDET 1 Udfordringen Regeringens 2020 mål på udsatte området Regeringens udspil til sociale 2020 mål for de mest udsatte voksne: 1. Antallet af hjemløse i Danmark

Læs mere

Strategi for udvikling af fag og uddannelse

Strategi for udvikling af fag og uddannelse Vedtaget version november 2013 Strategi for udvikling af fag og uddannelse Uddannelse skal sikre, at HK eren får jobbet. Kompetenceudvikling skal sikre, at HK eren er attraktiv og udvikles i jobbet. Faget

Læs mere

Den socialpædagogiske. kernefaglighed

Den socialpædagogiske. kernefaglighed Den socialpædagogiske kernefaglighed 2 Kan noget så dansk som en fagforening gøre noget så udansk som at blære sig? Ja, når det handler om vores medlemmers faglighed Vi organiserer velfærdssamfundets fremmeste

Læs mere

CTI baggrund, evidens, målgruppe, kerneelementer, de tre faser, opgaver

CTI baggrund, evidens, målgruppe, kerneelementer, de tre faser, opgaver Modul 2 Dan Hermann Helle Thorning CTI baggrund, evidens, målgruppe, kerneelementer, de tre faser, opgaver 1 2 CTI metoden CTI metoden er en evidensbaseret metode, der er kendetegnet ved et individuelt

Læs mere

Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune

Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune Dato 07.02.2011 Dok.nr. 764907 Sagsnr. 752309 Ref. edni Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune Baggrund Med baggrund i Varde Kommunes overordnede Børn

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i består af 4 centre i hhv. Syd, Nord, Vest og Centrum, der har fælles ledelse ved centerleder

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Page 1 of 5 Intranote / Forvaltninger / Borger & Arbejdsmarked / Social & Tilbud / Kvalitetsstandarder/Servicedeklarationer / Psykiatri Birkevangen Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Socialpsykiatrisk

Læs mere

RAPPORT UNDERSØGELSE OM SOCIALT MARGINALISEREDE BORGERE MED KAOTISK BLANDINGSMIS- BRUG

RAPPORT UNDERSØGELSE OM SOCIALT MARGINALISEREDE BORGERE MED KAOTISK BLANDINGSMIS- BRUG Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Maj 2013 RAPPORT UNDERSØGELSE OM SOCIALT MARGINALISEREDE BORGERE MED KAOTISK BLANDINGSMIS- BRUG UNDERSØGELSE OM SOCIALT MARGINALISEREDE BORGERE MED KAOTISK

Læs mere

Hvordan får vi kompetencerne til at spille sammen?

Hvordan får vi kompetencerne til at spille sammen? Hvordan får vi kompetencerne til at spille sammen? Indlæg til konference om frivillighed den 17. januar 2014 Mads Samsing HK Kommunal Før jeg kaster mig over det, jeg egentlig skal sige noget om nemlig

Læs mere

1.Egen bolig/støtte i egen bolig

1.Egen bolig/støtte i egen bolig .Egen bolig/støtte i egen bolig Hvad vil vi? Hvad gør vi? Sikre borgere med særlige behov hjælp til at få og fastholde en bolig. Sikre en koordinerende og helhedsorienteret indsats for borgeren. Sørge

Læs mere

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner 1 Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 2 INDHOLD Vejen til uddannelse

Læs mere

Housing First og unge hjemløse i en aarhusiansk sammenhæng

Housing First og unge hjemløse i en aarhusiansk sammenhæng Housing First og unge hjemløse i en aarhusiansk sammenhæng Opstartsseminar Århus, 14. april, 2015 Lars Benjaminsen 15-04-2015 1 Disposition Udvikling i hjemløshed og i hjemløshed blandt unge i Danmark

Læs mere

Borgerevaluering af Akuttilbuddet

Borgerevaluering af Akuttilbuddet Lyngby d. 24. april 2012 Borgerevaluering af Akuttilbuddet Akuttilbuddet i Lyngby-Taarbæk Kommune har været åbent for borgere siden den 8. november 2010. I perioden fra åbningsdagen og frem til februar

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

Meningskondensering af interview med Rasmus Koberg Christiansen daglig leder af stofindtagelsesrummene.

Meningskondensering af interview med Rasmus Koberg Christiansen daglig leder af stofindtagelsesrummene. Bilag 4 Meningskondensering af interview med Rasmus Koberg Christiansen daglig leder af stofindtagelsesrummene. Spørgsmål Resumé af meningsenhed Centralt tema 1) Interviewer spørger ind til RKC s baggrund

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 9.5.14 Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 1. Indledning Med førtidspensionsreformen og de efterfølgende reformer på beskæftigelsesområdet kontanthjælpsreformen og sygedagpengereformen

Læs mere

Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud

Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud Nøglen til succes ligger i høj grad i de tidlige år af børns liv. Vi skal have et samfund, hvor alle børn trives og bliver så dygtige,

Læs mere

Hvordan kan resultaterne fra Hjemløsestrategien, være med til at føre os frem til regeringens sociale 2020-mål. Karin Egholm, konsulent Maj 2015

Hvordan kan resultaterne fra Hjemløsestrategien, være med til at føre os frem til regeringens sociale 2020-mål. Karin Egholm, konsulent Maj 2015 Hvordan kan resultaterne fra Hjemløsestrategien, være med til at føre os frem til regeringens sociale 2020-mål Karin Egholm, konsulent Maj 2015 Opdrag til oplæg De politiske 2020 mål på hjemløseområdet

Læs mere

Velkommen til bostedet Welschsvej

Velkommen til bostedet Welschsvej Velkommen til bostedet Welschsvej Hus 13-15 Hus 17 Sportsvej 1 Indholdsfortegnelse S.3 Velkommen S.4 Praktikstedet S.5 Værdigrundlag S.6 Din arbejdsplan for de første fire uger S.7 Vores forventninger

Læs mere

VISO. Specialiseret viden fra praksis. - til fagfolk på det sociale område. www.servicestyrelsen.dk/viso

VISO. Specialiseret viden fra praksis. - til fagfolk på det sociale område. www.servicestyrelsen.dk/viso VISO DEN NATIONALE VIDENS- OG SPECIALRÅDGIVNINGSORGANISATION Specialiseret viden fra praksis - til fagfolk på det sociale område www.servicestyrelsen.dk/viso Hvad kan VISO? VISO tilbyder specialiseret

Læs mere

Fokus på job og motivation

Fokus på job og motivation Fokus på job og motivation også for de borgere, der er længst væk fra arbejdsmarkedet Oplæg på Workshop den 22/10-15 Af Thomas Vesterby Mikkelsen, Faglig Koordinator Dagpenge & Kontanthjælp Jobcenter Aarhus

Læs mere

Handleplan. CKSK LAKS Handleplan (11. marts 2016) 1. Sund By sekretariatet c/o KL-huset Weidekampsgade 10 2300 København S. post@sundbynetvaerket.

Handleplan. CKSK LAKS Handleplan (11. marts 2016) 1. Sund By sekretariatet c/o KL-huset Weidekampsgade 10 2300 København S. post@sundbynetvaerket. Handleplan ALG Handleplan Enhed, kontaktperson i ALG Beskriv formålet med ALGs handleplan og udfordring Beskriv målgruppen Antal afholdte møder i aktionslæringsgruppe Tid brugt i alt Center for Kræft og

Læs mere

Udtalelse. Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse

Udtalelse. Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Udtalelse Til: Aarhus Byråd Den 14. januar 2013 Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Udtalelse vedrørende beslutningsforslag fra SF om at indføre Sundhedsrum for misbrugere

Læs mere

Referat: MØDEREFERAT. Ekspertgruppemøde om projekt Udgående og rummelig stofmisbrugsbehandling Mødedato: Mandag den 20. januar 2014 kl

Referat: MØDEREFERAT. Ekspertgruppemøde om projekt Udgående og rummelig stofmisbrugsbehandling Mødedato: Mandag den 20. januar 2014 kl MØDEREFERAT Mødets tema: Ekspertgruppemøde om projekt Udgående og rummelig stofmisbrugsbehandling Mødedato: Mandag den 20. januar 2014 kl. 10.30 14.00 Dato: 10.02.2014 Kontoret for voksne med sociale problemer

Læs mere

Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer

Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer Analysens konklusioner og mulige veje frem Deloitte Consulting Fredericia, 23. november 2011 Indhold Baggrund og formål Tematisk analyse af

Læs mere

HERNING KOMMUNE Udsatteråd

HERNING KOMMUNE Udsatteråd HERNING KOMMUNE for mødet den Mødetidspunkt Sted Kl. 12:30 Rådhuset, lokale B2.01 Fraværende: Charlotte Boel Leif El Andersen Svend Arne Sønderby Hanne Ottow 2 Der foreligger følgende sager til behandling:

Læs mere

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater Familierådgivningerne brugerundersøgelse Sammenfatning af resultater Hvordan er undersøgelsen lavet? Undersøgelsen er gennemført i alle familierådgivninger i hele kommunen i perioden 15. februar til 15.

Læs mere

Innovationsprojektet Lighed i sundhed - de tre temaer

Innovationsprojektet Lighed i sundhed - de tre temaer Innovationsprojektet Lighed i sundhed - de tre temaer Relationer og fællesskaber Tidlig indsats Sund adfærd og motivation 2014-2015 Vi skal have mere lighed i sundheden Høje-Taastrup Kommune har i foråret

Læs mere

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser 14 Hvorfor et ledelsesgrundlag? Center for Akut- og Opsøgende Indsatser består af flere forskellige afdelinger, som opererer under forskellige paragraffer

Læs mere

Notat. A) Oprettelse af satellitvarmestue Nørresundby B) Udvidelse af åbningstid på Varmestuen Østerbro i Aalborg - Projekt 35. Projekt nr.

Notat. A) Oprettelse af satellitvarmestue Nørresundby B) Udvidelse af åbningstid på Varmestuen Østerbro i Aalborg - Projekt 35. Projekt nr. Notat Projekt nr. 35 Rambøll Management Konsulent Referent Dato for afholdelse Godkendt d. Line Dybdal Mads Sinding Jørgensen 4.december 2007 Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf: 3397 8200 Direkte

Læs mere

10:30 11:10 Præsentation og diskussion af de foreløbige resultater fra evalueringen

10:30 11:10 Præsentation og diskussion af de foreløbige resultater fra evalueringen Program 09:30 10:00 Morgenmad 10:00 10:15 Velkomst v. Vejles jobcenterchef Lone Dræby Kristiansen 10:15 10:30 Velkomst v. chefkonsulent Ulrik Sørensen fra INM 10:30 11:10 Præsentation og diskussion af

Læs mere

Udgangspunktet for relationen er:

Udgangspunktet for relationen er: SUF Albertslund er et omfattende støttetilbud til udsatte mennesker i eget hjem, men tilbyder også udredninger og andre løsninger. F.eks. hjemløse, potentielle hjemløse og funktionelle hjemløse. Støtte

Læs mere

Resultatdokumentation og evaluering af sociale indsatser

Resultatdokumentation og evaluering af sociale indsatser Resultatdokumentation og evaluering af sociale indsatser En databaseret model for kvalitetsudvikling Dansk Evalueringsselskabs Årskonference Kolding, 8. september 2016 Mikkel Møldrup-Lakjer, Center for

Læs mere

Forslag til prioritering af midlerne fra omstillingspuljen på 1,5 % 2016 2017 2018 2019 375.000 375.000 375.000 375.000

Forslag til prioritering af midlerne fra omstillingspuljen på 1,5 % 2016 2017 2018 2019 375.000 375.000 375.000 375.000 Nr. Overskrift Beskrivelse 1 Et attraktivt uddannelses- og Fagligt løft til ledere og medarbejdere. ungdomsmiljø. Visionen peger på at uddannelsesniveauet i kommunen skal styrkes. Nyere forskning peger

Læs mere

Hvidovre Gymnasium & HF

Hvidovre Gymnasium & HF Hvidovre Gymnasium & HF Hvad har vi gjort? Afholdt tre forløb for i alt 26 elever og kursister 1 for stx-elever (2.g) 1 for HF-kursister (2. HF) 1 blandet hold med deltagere fra 1.g og 2. g og 1. HF Hvert

Læs mere

Værestedsstrategien i praksis hvordan gør vi

Værestedsstrategien i praksis hvordan gør vi Værestedsstrategien i praksis hvordan gør vi Til brug for implementeringsprocessen vedr. at bringe projekt SIV til drift efter 1. januar 2017, uddybes værestedernes rolle i overensstemmelse med værestedsstrategien

Læs mere

NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS

NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS STOF nr. 4, 2004 Misbrugsprofil NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS Misbrugsprofilen blandt de nytilkomne i behandlingssystemet er under drastisk forandring. Hvilke konsekvenser skal det

Læs mere

DEN ÅRLIGE GENNEMFØRELSESRAPPORT FOR DEN EUROPÆISKE FOND FOR BISTAND TIL DE SOCIALT DÅRLIGST STILLEDE OP II

DEN ÅRLIGE GENNEMFØRELSESRAPPORT FOR DEN EUROPÆISKE FOND FOR BISTAND TIL DE SOCIALT DÅRLIGST STILLEDE OP II DEN ÅRLIGE GENNEMFØRELSESRAPPORT FOR DEN EUROPÆISKE FOND FOR BISTAND TIL DE SOCIALT DÅRLIGST STILLEDE OP II 1. IDENTIFIKATION AF DEN ÅRLIGE GENNEMFØRELSESRAPPORT CCI Betegnelse Version 2015.0 Rapporteringsår

Læs mere

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune De sårbare gravide Det sociale område en ny medspiller Randers Kommune Program Introduktion og hvad er det nye? Hvad er en sårbar gravid/nybagt familie i et socialfagligt perspektiv Udfordringer og hvad

Læs mere

De Socialfaglige tilbud

De Socialfaglige tilbud De Socialfaglige tilbud Afdelingen består af mange små selvkørende enheder. Ledelsesmæssigt er der udover lederen; en daglig leder af familiebehandlingen og en leder af Værestedet, der også er ansvarlig

Læs mere

Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri

Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri Katrine Schepelern Johansen, Leder af Kompetencecenter for Dobbeltdiagnose, Region Hovedstadens Psykiatri Dobbeltdiagnoseområdet før og nu For 10

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.1 kompetenceudvikling

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.1 kompetenceudvikling Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.1 kompetenceudvikling 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.1 kompetenceudvikling

Læs mere

Ansøgning om støtte til projekt Avancementsmentor Opfølgning på undersøgelsen "Små skridt - store forandringer" (Socialministeriets j.nr.

Ansøgning om støtte til projekt Avancementsmentor Opfølgning på undersøgelsen Små skridt - store forandringer (Socialministeriets j.nr. Dato: 10-10-2006 Sagsnr.: 313706 Dok.nr.: 1885253 Ansøgning om støtte til projekt Avancementsmentor Opfølgning på undersøgelsen "Små skridt - store forandringer" (Socialministeriets j.nr. 8411-0018) 1.

Læs mere

Projektbeskrivelse for Unge og misbrug

Projektbeskrivelse for Unge og misbrug Projektbeskrivelse for Unge og misbrug 15. oktober 2007 Center for Alternativ Samfundsanalyse (CASA) søger hermed Københavns Kommunes forskningspulje på stofafhængighedsområdet om støtte til undersøgelse

Læs mere

Den inkluderende skole. FFF følgegruppemøde 29. januar 2013

Den inkluderende skole. FFF følgegruppemøde 29. januar 2013 Den inkluderende skole FFF følgegruppemøde 29. januar 2013 Disposition Baggrund og værdier Forståelse af inklusion Et inkluderende læringsmiljø Forudsætninger kompetencer og viden En kompleks og fælles

Læs mere

De 5 væresteder er placeret med 2 i Vojens samt 3 i Haderslev. Værestederne har forskelligt indhold, kompetencer og målgruppe.

De 5 væresteder er placeret med 2 i Vojens samt 3 i Haderslev. Værestederne har forskelligt indhold, kompetencer og målgruppe. Værestedsstrategi Indhold Indledning...3 Væresteder i Haderslev Kommune...3 Sociale væresteder...3 Borgercafeen, Haderslev...3 Regnbuen, Vojens...4 Socialt ansvar...4 Væresteder for sindslidende...4 Brugerhuset,

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Strandvejen, Bybjerggård og Løntoften

Fokusgruppeinterview. Strandvejen, Bybjerggård og Løntoften Fokusgruppeinterview Strandvejen, Bybjerggård og Løntoften 28.juni 2012 Tilsynet er udført af: Anette Lund og Tina Knop FFA Familie, Forebyggelse & Anbringelse (erhvervsdrivende fond) Kongevejen 47 3480

Læs mere

Indhold DEL 1 DEN ORGANISATORISKE RAMME DEL 2 ARBEJDET MED GRUPPER OG KLASSER. Forord

Indhold DEL 1 DEN ORGANISATORISKE RAMME DEL 2 ARBEJDET MED GRUPPER OG KLASSER. Forord Indhold Forord DEL 1 DEN ORGANISATORISKE RAMME Folkeskolen i en ny kontekst... 15... 21 Implementering i den lokale praksis... 29 Samarbejdsrelationer... 36 Kommunikation... 41 Kollegial vejledning...

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune 1. Hvad var problemstillingen/udfordringen som I gerne ville gøre noget ved? (brændende platform) Begrundet i gode erfaringer fra tidligere

Læs mere

HASH KOKAIN OG ANDRE RUSMIDLER BEHANDLINGSTILBUD TIL UNGE OP TIL 25 ÅR

HASH KOKAIN OG ANDRE RUSMIDLER BEHANDLINGSTILBUD TIL UNGE OP TIL 25 ÅR HASH KOKAIN OG ANDRE RUSMIDLER BEHANDLINGSTILBUD TIL UNGE OP TIL 25 ÅR STOFRÅDGIVNINGEN TILBYDER BEHANDLINGSFORLØB TIL UNGE OP TIL 25 ÅR, DER HAR ET SKADELIGT FORBRUG AF ILLEGALE RUSMIDLER SOM HASH, KOKAIN

Læs mere

Lidt om mig Rummelighed - Inklusion Anerkendelse At se, høre, tale med og forsøge at forstå den enkelte elev At se muligheder i stedet for

Lidt om mig Rummelighed - Inklusion Anerkendelse At se, høre, tale med og forsøge at forstå den enkelte elev At se muligheder i stedet for Lidt om mig Rummelighed - Inklusion Anerkendelse At se, høre, tale med og forsøge at forstå den enkelte elev At se muligheder i stedet for begrænsninger Skolen Sputnik Blev igangsat i 1998 af Indre Nørrebro

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere i Svendborg Kommune

Politik for socialt udsatte borgere i Svendborg Kommune Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Indhold Indledning 3-4 Grundprincipper 5-6 God sagsbehandling 7-8 Samspil mellem systemer 9-10 Bosætning 11-12 Forebyggelse og behandling

Læs mere

Handleplan 2016: Bekæmpelse af social kontrol og øget demokratisering Februar 2016

Handleplan 2016: Bekæmpelse af social kontrol og øget demokratisering Februar 2016 Handleplan 2016: Bekæmpelse af social kontrol og øget demokratisering Februar 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 3. kontor - Erhverv, Integration og Ligebehandling 2 HANDLEPLAN

Læs mere

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 2014-2016 PSYKIATRIFONDEN.DK VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 WHO-5 Sundhedsstyrelsen skriver: WHO-5 er et mål for trivsel.

Læs mere

Hvad betyder kurser og kvalificering for de frivillige?

Hvad betyder kurser og kvalificering for de frivillige? Hvad betyder kurser og kvalificering for de frivillige? Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet 1 Formaliseringen af det frivillige arbejde 2 Professionelt

Læs mere

Videreudvikling af en moderne, åben og inkluderende psykiatri. Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen

Videreudvikling af en moderne, åben og inkluderende psykiatri. Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen Videreudvikling af en moderne, åben og inkluderende psykiatri Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen Regeringens psykiatriudvalg Vigtigt at borgere med psykiske lidelser får samme adgang til sundhedstilbud, motion

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehaven Rømersvej Deltagere: Pædagoger Heidi Bødker, Dorte Nielsen, Leder Lene Mariegaard, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering. Sprogpakken Beskriv hvorledes

Læs mere

Basisuddannelse på Fyn

Basisuddannelse på Fyn STOF nr. 2, 2003 TEMA model; Fyns Amt Basisuddannelse på Fyn Det har været en udfordring at udvikle den nye faglige efteruddannelse i Fyns Amts Behandlingscenter. Her præsenteres de overvejelser der ligger

Læs mere

Kompetenceudviklingsaktiviteterne, som er knyttet til de politiske pakker løber typisk over flere år og flere af indsatserne er fortsat i gang.

Kompetenceudviklingsaktiviteterne, som er knyttet til de politiske pakker løber typisk over flere år og flere af indsatserne er fortsat i gang. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen HR og organisation NOTAT 06-08-2014 Til BUU Overblik over kompetenceudvikling Overblik over kompetenceudvikling I forlængelse af BUUs temadrøftelse om

Læs mere

Assertive Community Treatment - Et tværfagligt bostøtteteam til socialt udsatte borgere med komplekse støttebehov.

Assertive Community Treatment - Et tværfagligt bostøtteteam til socialt udsatte borgere med komplekse støttebehov. Assertive Community Treatment - Et tværfagligt bostøtteteam til socialt udsatte borgere med komplekse støttebehov Lars Benjaminsen ACT en helhedsorienteret indsats med borgeren i centrum Tværfagligt udgående

Læs mere

Notat. Anshu Varma & Lea Willumsen. 2.oktober Dato for afholdelse. Godkendt d.

Notat. Anshu Varma & Lea Willumsen. 2.oktober Dato for afholdelse. Godkendt d. Notat Projekt nr. Konsulent Referent Dato for afholdelse Godkendt d. 139 Gang i Gaden Jørgen Anker Anshu Varma & Lea Willumsen 2.oktober 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

Generel klinisk studieplan Aarhus Kommune Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Det Opsøgende Team.

Generel klinisk studieplan Aarhus Kommune Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Det Opsøgende Team. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering hører under driftsområdet for. Teamet er organiseret i Socialforvaltningen, som er en del af Social- og Beskæftigelsesforvaltningen

Læs mere

Sammenfatning af kortlægning om unge hjemløse i Aarhus Kommune.

Sammenfatning af kortlægning om unge hjemløse i Aarhus Kommune. Sammenfatning af kortlægning om unge hjemløse i Aarhus Kommune. Indledning Denne undersøgelse har til formål at give en kort sammenfatning af kortlægningen omhandlende unge hjemløse i alderen 17-24 år

Læs mere

Tjekliste og anbefalinger ved etablering af socialpsykiatrisk akuttilbud. Socialstyrelsen

Tjekliste og anbefalinger ved etablering af socialpsykiatrisk akuttilbud. Socialstyrelsen Tjekliste og anbefalinger ved etablering af socialpsykiatrisk akuttilbud Socialstyrelsen Februar 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 01 Indledning 3 02 Planlægningsfasen 3 03 Opstartsfasen 5 04 Driftsfasen 7 01 Indledning

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

Til drøftelse og prioritering på politisk dialogmøde den 12. oktober OKTOBER 2016 Psykiatritemaer til indarbejdelse i KKR-mål for sundhed

Til drøftelse og prioritering på politisk dialogmøde den 12. oktober OKTOBER 2016 Psykiatritemaer til indarbejdelse i KKR-mål for sundhed Til drøftelse og prioritering på politisk dialogmøde den 12. oktober 2016 6. OKTOBER 2016 Psykiatritemaer til indarbejdelse i KKR-mål for sundhed Formål På mødets første del skal deltagerne drøfte, hvad

Læs mere

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper Eksempel A. Voksne, Tema 1., Uddannelse & Beskæftigelse Eksempel B. Voksne, Tema 2., Kompetencer Eksempel C. Børn & Unge, Tema 1.,

Læs mere

Årsrapport for 2012 Voksen Handicap

Årsrapport for 2012 Voksen Handicap Årsrapport for 2012 Voksen Handicap Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn: Organisationen Hjemmestøtte, afd. Støttecenteret for senhjerneskadede Agtrupvej 111, 6000 Kolding Lederens navn: Marianne Ries

Læs mere

- Projektbeskrivelse

- Projektbeskrivelse - Projektbeskrivelse Baggrund og formål X-Mændene er en gruppe af unge voksne mænd bosiddende i og omkring Urbanplanen på Amager. Gruppen består af seks ildsjæle der arbejder for et socialt godt lokalsamfund.

Læs mere