Der har i flere år været en diskussion af

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Der har i flere år været en diskussion af"

Transkript

1 Uddannelse og tilskudsjob prioritering på et fejlagtigt grundlag? Henning Hansen, Mette Marie Juul & Flemming Jakobsen Uddannelsens betydning som arbejdsmarkedspolitisk instrument til at mindske ledigheden har været diskuteret i flere år. VK-regeringen har i sit arbejdsmarkedspolitiske program Flere i Arbejde nedprioriteret uddannelse som instrument. På baggrund af nye statistiske analyser stiller vi imidlertid spørgsmål ved de hidtil anvendte metoder og dermed også ved de beskæftigelsesmæssige effekter af uddannelse. Vi konkluderer, at effekten af uddannelse skal måles over en længere tidsperiode, end det er gjort hidtil. Indledning Der har i flere år været en diskussion af uddannelsens betydning i beskæftigelsespolitikken. I perioder har den været sat højt på dagsordenen, i andre perioder har man prioriteret såkaldt rigtigt arbejde højt. Senest har VK-regeringen med sit arbejdsmarkedspolitiske program Flere i arbejde nedprioriteret uddannelse som arbejdsmarkedspolitisk instrument, mens løntilskud og virksomhedspraktik, specielt i private virksomheder, er blevet opprioriteret. Globaliseringen og konkurrencen fra lavtlønslande i vort eget nabolag sætter unægtelig denne prioritering i et kritisk lys. Der går nærmest ikke en dag imellem, vi hører om virksomhedslukninger eller udflytning af arbejdspladser, og den klare tendens er, at det er de ufaglærtes job, der forsvinder. I fremtiden skal der derfor puttes mere viden ind i vores produktion, og det forudsætter øget uddannelse af arbejdsstyrken. Det kræver derfor stærke argumenter at nedprioritere uddannelsesinstrumenter i arbejdsmarkedspolitikken. Bag ændringerne i prioriteringen af de arbejdsmarkedspolitiske instrumenter ligger bl.a. nogle undersøgelser af effekterne af diverse instrumenter. Disse undersøgelser er baseret på ret kortsigtede observationer, og spørgsmålet er, om undersøgelsernes resultater er holdbare på lidt længere sigt. Især er det spørgsmålet, om uddannelse ikke kræver en længere undersøgelseshorisont, fordi det er en mere langsigtet strategi. Det har vi undersøgt nærmere i denne artikel. Aktiv arbejdsmarkedspolitik Ser man tilbage på de seneste års arbejdsmarkedspolitik, er der sket vigtige forandringer. Især er der sket et skift fra passiv til aktiv politik. Efter oliekrisen i 1973/74 opstod der massearbejdsløshed, men arbejdsmarkedspolitikken var stadig passiv, og man forsøgte især at bekæmpe arbejdsløsheden med keynesiansk efterspørgselsstimulering. I slutningen af 1970 erne og begyndelsen af 1980 erne indså politikerne, at arbejdsløsheden var af en mere permanent karakter. Man måtte holde de ledige i gang, så de ikke faldt for den såkaldte 26 ugers regel, som betød, at man skulle have Tidsskrift for ARBEJDSliv, 7 årg.. nr

2 haft arbejde i mindst 26 uger inden for de seneste 3 år for at kunne få arbejdsløshedsdagpenge. Derfor indførte man i 1979 ATBordningen (ArbejdsTilBud), som betød, at ledige kunne få et midlertidigt job i 7 eller 9 måneder, så de kunne genoptjene retten til dagpenge. I løbet af 1980 erne blev frygten for tab af kvalifikationer blandt de ledige forstærket, især fordi der var en gruppe ledige, som efterhånden havde været ledige i ret lang tid. De risikerede at miste både arbejdsmæssige og uddannelsesmæssige kvalifikationer. Derfor blev UTB-ordningen (Uddannelses- TilBud) indført i midten af 1980 erne. Ordningen skulle være med til at reducere den strukturelle ledighed gennem videreuddannelse og omskoling. Arbejdsmarkedsreformer i 1990 erne I 1994 gennemførte SR-regeringen en større omlægning af hele aktiveringssystemet samt ændringer i dagpengesystemet og orlovsordningerne. Ideen med arbejdsmarkedsreformen var at nedbryde de strukturelle barrierer og skabe et mere smidigt arbejdsmarked. I den forbindelse blev den arbejdsmarkedspolitiske redskabsvifte udvidet. Uddannelse blev brugt som det væsentligste middel i den aktive arbejdsmarkedspolitik til at fastholde flest mulige på arbejdsmarkedet i en tid med stor arbejdsløshed. Tanken var, at uddannelse dels skulle medvirke til at røre rundt i gryden gennem diverse rotationsordninger, hvor både ledige og allerede beskæftigede medarbejdere blev opkvalificeret. Samtidig skulle uddannelse bidrage til at højne lediges kvalifikationer i den periode, de gik ledige. Uddannelse ansås som et væsentligt instrument i løsningen af strukturproblemerne på arbejdsmarkedet. Indsatsen over for de ledige blev i løbet af 1990 erne bredere med nye og mere målrettede tilbud. Det drejede sig bl.a. om en vifte med privat og offentlig jobtræning/individuel jobtræning, puljejob, iværksætterydelse, uddannelsesydelse osv. Man kan sige, at arbejdsmarkedspolitikken i 1990 erne var et miks af flere elementer. For det første ønskede man at reducere arbejdsløsheden, bl.a. ved hjælp af orlovsordninger og overgangsydelse. For det andet blev de arbejdsløse presset af strammere rådighedsregler og beskæring af antallet af år, man kan være i dagpengesystemet. Endelig for det tredje blev der indført handleplaner for de ledige, som skulle hjælpe dem i beskæftigelse eller uddannelse. Alt i alt en klar målretning af arbejdsmarkedspolitikken og et yderligere skift fra passiv til aktiv indsats. VK-regeringens beskæftigelsespolitik I sommeren 2002 vedtog et flertal af Folketingets partier den nye VK-regerings arbejdsmarkedsreform Flere i Arbejde. Baggrunden for reformen var opfattelsen af, at for mange aktiveres i nytteløse projekter og uddannelsesordninger, der ikke resulterer i ordinær beskæftigelse. Ideen er at sætte individet i centrum. Indsatsen skal tage udgangspunkt i den enkeltes behov og ikke i, hvorvidt den enkelte er forsikret eller ej. Overordnet indebærer reformen ændringer i selve organiseringen af den beskæftigelsespolitiske indsats, en forenkling af redskabsviften og ændringer i rådighedsregler og sanktioner. Redskabsviften er reduceret fra 32 forskellige tilbud til 3 overordnede tilbud, vejledning/opkvalificering, virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud. Hensigten med denne forenkling er at pointere nødvendigheden af at placere de ledige i rigtigt arbejde frem for i diverse aktiverings- og uddannelsesprojekter. Uddannelse har VK-regeringen det tilsyneladende lidt ambivalent med. På den ene side fremhæver regeringen i oplægget til Flere i Arbejde, at 28 Uddannelse og tilskudsjob

3 Tabel 1: Antal fuldtidsdeltagere i arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger, (2.kvartal) Jobtræning*: Privat sektor Offentlig sektor Individuel jobtræning**: Privat sektor Offentlig sektor Voksenlærlinge***: Privat sektor Offentlig sektor Uddannelse mv.: Korte vejledningsforløb Uddannelsesgodtgørelse mv Anden aktivering**** * Inkl. ansættelse med løntilskud ** Inkl. virksomhedspraktik *** Voksenlærlinge, der får støtte under en arbejdsmarkedsforanstaltning **** Vejlednings- og introduktionsforløb samt særligt aktiverende forløb. Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken.»det er væsentligt for at få flere i arbejde inden 2010, at kvalifikationerne hos ledige forbedres, hvorfor en målrettet indsats gennem uddannelse også er et bærende element i»flere i arbejde«. Store dele af arbejdsstyrken har brug for nye kvalifikationer, såfremt de skal kunne komme hurtigere i arbejde.«(beskæftigelsesministeriet 2002a) Samtidig henvises til undersøgelser (Beskæftigelsesministeriet 2002b), der viser, at uddannelse ikke har samme positive beskæftigelseseffekt som privat jobtræning. På den baggrund lægges større vægt på jobtræning og kort, målrettet opkvalificering end på længere uddannelsesforløb. Men hvordan er det så gået med de arbejdsmarkedspolitiske ordninger hvilke er blevet opprioriteret, og hvilke er blevet nedprioriteret? Det kan statistikken fortælle os. Tabellen viser, at der er sket en vækst i jobtræning i den private sektor, især det sidste år. De korte vejledningsforløb er også vokset markant, ligesom anden aktivering. Derimod har der været et meget stort fald i den individuelle jobtræning i den offentlige sektor, og der er også sket et fald i uddannelse med uddannelsesgodtgørelse mv. Det er meget tydeligt, at der er sket en ændring i de arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger, hvor den private sektor stort set har samme niveau i 2004 som i 2001, mens især uddannelsesaktiviteterne er faldet kraftigt. Effektundersøgelser Som nævnt er VK-regeringens baggrund for ændringerne i politikken nogle undersøgelsesresultater fra en række undersøgelser af effekterne af den aktive arbejdsmarkedspo- Tidsskrift for ARBEJDSliv, 7 årg.. nr

4 litik 1. I det følgende ser vi nærmere på nogle af disse undersøgelser. Effektundersøgelserne er gennemført ved hjælp af forskellige metoder, f.eks. surveyundersøgelser, fixed-effect-model og varighedsmodeller. Fælles for de fleste registerbaserede undersøgelser er, at de måler residualt. Dvs. at såfremt personen ikke er ledig, på (arbejdsmarkeds-)orlov eller i aktivering, antages det, at vedkommende er i ordinær beskæftigelse eller uddannelse. Dette medfører, at undersøgelserne har en tendens til at overvurdere effekterne af de arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger (Arbejdsministeriet 2000, 32). De nyere undersøgelser af effekterne af aktiveringsindsatsen anvender ændringer i den såkaldte selvforsørgelsesgrad til at angive effekten. Selvforsørgelsesgraden beregnes over 104 uger, og effekten af aktiveringsindsatsen beregnes 26 uger efter afslutning. Undersøgelserne har oftest fokuseret på enten dagpengemodtagere eller kontanthjælpsmodtagere. De to grupper kan i et vist omfang deltage i de samme aktiveringsforanstaltninger, såsom jobtræning, uddannelse mm. Der er dog forskellige regler for dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere, og visitationspraksis er også forskellig (Graversen & Weise 2001). Derudover har gruppen af kontanthjælpsmodtagere også større sociale problemer end dagpengemodtagere (Bach m.fl. 1998), hvilket må forventes at påvirke effekterne. For de foranstaltninger, der umiddelbart kan sammenlignes, ses ikke den store forskel i effekten på dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere (Graversen & Weise 2001, 39). Vi har i denne artikel valgt ikke at skelne mellem dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere, men langt størstedelen af deltagerne i uddannelsesmæssige foranstaltninger er forsikrede ledige. SFI SFI gennemførte i 1997 (Langager 1997) en registerbaseret effektundersøgelse af indsatsen over for de forsikrede ledige vha. den såkaldte fixed-effect-model. Undersøgelsen konkluderede, at der generelt er en positiv beskæftigelseseffekt af aktivering, og at beskæftigelseseffekten af både privat og offentlig jobtræning er positiv. Endvidere viste undersøgelsen, at uddannelsesorlov fra ledighed ikke efterfølgende reducerer bruttoledigheden. Arbejdsmarkedsstyrelsen AMS 1999 AMS gennemførte i 1997 og 1999 (Arbejdsmarkedsstyrelsen 1999) surveyundersøgelser af indsatsen i dagpenge- og aktivperioden, som delvist er blevet fulgt op årligt. AMS s surveyundersøgelse fra 1999 viste, at effekterne af aktiveringsindsatsen var steget fra 26% i 1997 til 32% i Specielt var effekten af jobtræning steget, hvorimod effekten af uddannelse stort set var uændret. Dette skal ses i sammenhæng med, at uddannelsesindsatsen i samme periode steg markant fra i 1997 at udgøre 23% af alle aktiveringsforløb til i 1999 at udgøre 61%. Arbejdsministeriet Arbejdsministeriet lavede i 2000 (Arbejdsministeriet 2000) en effektanalyse af aktiveringsindsatsen, hvor man kombinerede fixed-effect-modellen og varighedsmodeller. Arbejdsministeriets undersøgelse fra 2000 indeholder en række konklusioner, som på de fleste punkter bekræfter de tidligere undersøgelser. Ret og pligt til aktivering virker motiverende for jobsøgning, aktivering virker generelt opkvalificerende, aktivering har forbedret den strukturelle ledighed og dermed også de offentlige finanser, og endelig er antallet at personer i den såkaldte marginalgruppe halveret siden Undersøgelsen viser, at jobtræning har den største effekt målt på den efterfølgende reduktion i offentlige ydelser (Arbejdsmini- 30 Uddannelse og tilskudsjob

5 steriet 2000, 10). Dog viser denne undersøgelse, at det særligt er den private jobtræning, der har stor effekt. Effekten af privat jobtræning er således næsten dobbelt så stor set i sammenligning med effekten af både offentlig jobtræning og uddannelse. Arbejdsmarkedsstyrelsen AMS 2002 AMS lavede i 2002 en surveyundersøgelse (Arbejdsmarkedsstyrelsen 2002) om uddannelsesindsatsen i aktivperioden, som viste en generel positiv effekt af uddannelsesaktivering. Igen har uddannelsesaktivering generelt en lavere beskæftigelseseffekt end de øvrige aktiveringsredskaber. Beskæftigelsesministeriet 2003 Nogenlunde samme konklusion når Beskæftigelsesministeriet (2003) frem til i en kvantitativ registerundersøgelse, som viser en positiv effekt af uddannelsesaktivering, men som igen er lavere end effekten af jobtræning/løntilskud. SFI igen SFI har for nylig udgivet en rapport, der bl.a. indeholder en figur over effekterne af aktivering af kontanthjælpsmodtagere i perioden (Pedersen & Tranæs 2004). De forskellige aktiveringsforanstaltningers effekt er målt ud fra ændringer i den såkaldte overførselsgrad. Hvis en person slet ikke modtager overførselsindkomster i perioden, er overførselsgraden 0, og hvis personen modtager overførselsindkomst i hele perioden, er overførselsgraden 100. Igen viser det sig, at privat jobtræning er den foranstaltning, der har størst effekt med en ændring i overførselsgraden på 20 procentpoint, hvilket svarer til, at omfanget af offentlig forsørgelse reduceres med ca. 2 måneder per år. Effekterne af de andre typer aktivering er betydeligt lavere. Udover ovennævnte undersøgelser er der lavet yderligere 3-4 undersøgelser af bl.a. PLS Rambøll og Det Økonomiske Råd, som også når frem til nogenlunde samme konklusioner med hensyn til effekten af uddannelsesaktivering. Samlet set Alle effektundersøgelser viser samstemmende, at der generelt er en positiv effekt af aktivering, og at privat jobtræning er den foranstaltning, der har størst beskæftigelsesmæssig effekt. Effekten af offentlig jobtræning er der derimod større usikkerhed omkring, men de fleste af de undersøgelser, der er foretaget efter Arbejdsmarkedsreformen fra 1994, viser en positiv effekt. Dog er effekten af offentlig jobtræning stadig lavere end effekten af privat jobtræning (Arbejdsministeriet 2000, tabel 4.1). Uddannelsesaktivering reducerer den efterfølgende ledighed, men i mindre omfang end jobtræning (ibid., tabel 4.2). Uddannelsesorlov fra ledighed har dog ingen positiv effekt efterfølgende. Analysemodeller Som tidligere nævnt har de omtalte undersøgelser anvendt forskellige analysemetoder, hvilket må formodes at have påvirket resultaterne i større eller mindre omfang. I surveyundersøgelserne opgøres effekterne ved at se, hvor mange personer der på et givent tidspunkt typisk 26 og 52 uger efter ophør i aktiveringsforløbet er kommet i beskæftigelse. Denne metode kaldes udslusningseffekt. Derudover anvendes integrationseffekten, hvor man måler beskæftigelsesgraden over en given periode. Typisk også henholdsvis 26 og 52 uger efter ophør. Ingen af disse metoder tager højde for eventuelle forudsætninger, som f.eks. forudgående ledighed, der kan have indflydelse på indsatsernes beskæftigelsesmæssige effekter. Der anvendes heller ikke kontrolgrupper, som resultaterne kan måles op imod. Dette problem forsøger fixed-effect-modellen at komme ud over. I fixed-effect-mo- Tidsskrift for ARBEJDSliv, 7 årg.. nr

6 dellen er kontrolgruppen så at sige den enkelte selv, idet man med modellen forsøger at gætte sig frem til, hvordan det ville være gået den enkelte, såfremt vedkommende ikke havde deltaget i et aktiveringsforløb. Dette gøres med udgangspunkt i den lediges tidligere arbejdsmarkedshistorie. Fixedeffect-modellen er med tiden blevet den hyppigst anvendte model i Danmark til analyse af effekterne af aktiveringsindsatsen. Når man skal måle effekterne af aktivering, er der en række problematikker, man er nødt til at tage højde for. En af de helt centrale er den såkaldte creaming -problematik. Creaming er udtryk for en tendens til, at der udvælges særligt arbejdsmarkedsmæssigt stærke eller svage personer til de forskellige aktiveringsforanstaltninger. Man kan forestille sig, at sagsbehandlerne udvælger de arbejdsmarkedsmæssigt stærkeste til privat jobtræning og de svageste til offentlig jobtræning, for specielt at tilfredsstille det private jobmarked. En indikation på, at dette er tilfældet, er bl.a. det faktum, at det som oftest er personer med kort ledighed, der udvælges til privat jobtræning (Arbejdsministeriet 2000, 34). Fælles for de undersøgelser, der anvender udslusningsmål og simpel effekt, er, at effekten af aktiveringsindsatsen angives som selvforsørgelsesgraden. Selvforsørgelsesgraden opgøres typisk 26 uger efter afslutningen på aktiveringsforløbet og sammenlignes med situationen 2-3 år før. Jo højere selvforsørgelsesgrad, jo større effekt. Bl.a. benytter AF denne opgørelsesform til at evaluere effekten af aktiveringsindsatsen fra eksterne leverandører. Det gælder dernæst for de fleste af de omtalte undersøgelsers målingsmetoder, at de er baseret på et gæt over, hvordan det ville være gået vedkommende, såfremt han/hun ikke havde været i et aktiveringsforløb. Modellerne er velunderbyggede og avancerede, men det ændrer ikke ved det faktum, at der er tale om et kvalificeret gæt, og fremtiden har som bekendt altid været vanskelig at spå om. Effekterne af aktivering kan også være negative. Der er bl.a. en risiko for, at ordinære job fortrænges, og at løndannelsen udvikler sig anderledes end uden den aktive indsats (Pedersen & Tranæs 2004). Det er selvfølgelig en effekt, der meget vanskeligt lader sig måle statistisk. En tilbundsgående undersøgelse af dette ville kræve en omfattende surveyundersøgelse, som man må formode, at virksomhederne ville være noget tilbageholdende med at deltage i. Der er dog meget der tyder på, at der i et vist omfang sker en fortrængning af ordinære job. Bl.a. har SiD været meget aktive med at afsløre misbrug med løntilskud og aktivering, og forbundet har bl.a. stævnet flere kommuner for at lade kommunalt aktiverede udføre arbejde for private virksomheder i direkte konkurrence med private firmaer. Eksempler kan findes på det fusionerede SiD-KAD-forbund, 3F s hjemmeside (www.3f.dk). Endelig skal det nævnes, at de fleste effektundersøgelser har problemer med tidsperspektiv og dynamik. Som tidligere nævnt foretages målingerne typisk 26 og 52 uger efter endt aktivering. Dermed tages der ikke højde for, at nogle af foranstaltningerne kan have en mere langstrakt succeshistorie, forstået på den måde, at de positive effekter først ses senere end de 26 eller 52 uger. Noget sådan kan sagtens tænkes at være tilfældet mht. uddannelsesaktivering. Vi har til denne artikel gennemført nogle analyser af effekterne af aktiveringsindsatsen, som peger i denne retning. DREAM-analyser I dette afsnit vil vi benytte Beskæftigelsesministeriets DREAM-database til at belyse effekterne af de arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger over lidt længere tid. 32 Uddannelse og tilskudsjob

7 DREAM-databasen er en registrering af stort set alle forsørgelsesmæssige indkomstoverførsler, f.eks. dagpenge, kontanthjælp, aktivering, efterløn osv. I hver uge i løbet af et år kan det konstateres, hvilke personer der modtager en indkomstoverførsel og i givet fald hvilken. Hvis en person ikke modtager en indkomstoverførsel, betyder det, at vedkommende er i beskæftigelse eller bliver forsørget af familie eller af private midler. Vi antager i vore analyser, at manglende registrering i DREAM-databasen betyder, at folk forsørger sig selv via et indtægtsgivende job. Der er naturligvis folk, som er privat forsørgede uden beskæftigelse, men vi forventer, at personer, som tidligere har modtaget indkomsterstattende ydelser, ikke vil have stor sandsynlighed for at vælge privat forsørgelse, hvis de ellers opfylder betingelserne for offentlige indkomsterstattende ydelser. Vore analyser er relativt enkle, idet der ikke bliver benyttet særlige statistiske modeller eller beregninger. Vi har i stedet valgt at tage udgangspunkt i en række delpopulationer af ydelsesmodtagere fra første halvår af Vi har primært set nærmere på forskellige uddannelsesordninger, men også på privat/offentlig jobtræning og kommunal aktivering. Derefter har vi fulgt disse populationer frem til midten af 2004, dvs. 4 1 /2 år, hvor vi har undersøgt, hvilke ydelser de modtog på dette tidspunkt. Der er altså tale om en del ordninger, som ikke findes i samme form i dag. Vores metode har først og fremmest den fordel, at den er mere langsigtet end de fleste andre. Men metoden lider af den svaghed, at der ikke er brugt fixed-effect eller andre statistiske metoder til analyserne. Der er ikke taget hensyn til creaming eller andre selektioner. Men hvis man skal følge virkeligheden, så sker der altid en selektion af deltagerne både positivt og negativt. Man er derfor nødt til at indrette sine analyser efter det. En anden og mere alvorlig svaghed ved vores metode er nok, at delpopulationerne kan være lidt tilfældige, idet en deltager kan være indeholdt i flere deltagerpopulationer, hvis vedkommende skifter ordning i løbet af første halvår af 2000 eller hvis vedkommende senere kommer over i andre ordninger så ved man ikke præcist, hvilken ordning man skal kreditere effekten. Man må derfor regne med en vis usikkerhed på resultaterne. Situationen 4 1 /2 år efter? Hvordan ser den ydelsesmæssige situation ud 4 1 /2 år efter for forskellige grupper af ydelsesmodtagere? Vi har opdelt ydelsessituationerne i følgende kategorier: Ingen ydelse Delvis tilknytning til arbejdsmarkedet dvs. delvis ledig, sygedagpenge, støttet beskæftigelse. Aktivering eller støttet uddannelse. Ledighed, dvs. kontanthjælp eller dagpenge for fuld ledighed. Andet, dvs. tilbagetrækning, død, udvandret eller andre ydelser. I tabellen er personerne opdelt på forskellige ordninger. Vi har især set nærmere på uddannelsesordningerne. Det skal også nævnes, at den samme person godt kan optræde i flere ordninger. Der er tre ordninger, som skiller sig klart ud, ved at mere end totredjedele af de personer, der har været på dem, er blevet selvforsørgende 4 1 /2 år efter: VUS, voksenlærlinge og social-/sundhedsuddannelser. I den forbindelse skal det nævnes, at VUS dækker over et vist antal beskæftigede personer, som modtog ydelsen i forbindelse med rotationsordninger. Derefter er der en stor midtergruppe med ordninger, hvor ca. halvdelen er blevet selvforsørgende: Privat jobtræning, revalidering, tekniske skoler, handelsskoler, Tidsskrift for ARBEJDSliv, 7 årg.. nr

8 Tabel 2: Hvilken beskæftigelsesmæssig situation befinder personerne sig i 4 1 /2 år efter, de modtog forskellige ydelser/indsatser i første halvår af 2000? Fordeling i procent. Procent Ingen Delvis Aktive- Ledig- Andet I alt Antal ydelse tilknytn. ring hed personer til arb. marked Privat jobtræning Offentlig jobtræning Kommunal aktivering Revalidering Grundskole/VUC AMU Højskoler Handelsskoler Tekniske skoler Social/sundhedsuddan Uddannelse med VUS* Voksenlærlinge Anden uddannelse Kontanthjælp/aktivering** Dagpenge** * Voksenuddannelsesstøtte blev ophævet med udgangen af ** Modtog kontanthjælp/aktivering eller dagpenge i hele Kilde: Egne analyser af Beskæftigelsesministeriets DREAM-database. AMU, højskoler og andre uddannelsesordninger. Endelig er der en gruppe med relativt få selvforsørgede (ca. 1/3): Offentlig jobtræning, kommunal aktivering og grundskole/vuc. Til sammenligning er medtaget to grupper, som har været på henholdsvis kontanthjælp og arbejdsløshedsdagpenge i længere tid i dette tilfælde i hele Blandt disse var 35% af dagpengemodtagerne blevet selvforsørgende, mens det kun gjaldt 20% af kontanthjælpsmodtagerne. Processen Når vi ser på resultatet efter 4 1 /2 år, skjuler det i mange tilfælde en proces. I nogle tilfælde bliver personerne hurtigt selvforsørgende, mens det i andre tilfælde tager længere tid, bl.a. fordi selve indsatsen kan være af længere varighed. Det fremgår af tabellen, som viser de samme populationer på forskellige tidspunkter. Tabellen viser nogle interessante forskelle. I privat jobtræning opnår man meget hurtigt, at næsten 60% bliver selvforsørgende, men i løbet af perioden falder selvforsørgelsesprocenten ned i retning af 50%. Personer i offentlig jobtræning og kommunal aktivering har derimod en langsom, men lille positiv udvikling i retning af større selvforsørgelse. Samme udviklingstendens ser vi ved revalidering med en langsom, men større stigning i selvforsørgelsesprocenten i løbet af perioden, og i 2004 er næsten halvdelen blevet selvforsørgende. Uddannelsesordningerne ligner i mange 34 Uddannelse og tilskudsjob

9 Tabel 3: Procentdel af personer i forskellige indsatser og på forskellige ydelser i første halvår af 2000, som var blevet selvforsørgende i uge 24 i perioden Procent Antal personer Privat jobtræning Offentlig jobtræning Kommunal aktivering Revalidering Grundskole/VUC AMU Højskoler Handelsskoler Tekniske skoler Social/sundhedsuddan Uddannelse med VUS* Voksenlærlinge Anden uddannelse Kontanthjælp** Dagpenge** * Voksenuddannelsesstøtte blev ophævet med udgangen af ** Modtog kontanthjælp eller dagpenge i hele Kilde: Egne analyser af Beskæftigelsesministeriets DREAM-database. tilfælde revalidering med en støt voksende procentdel selvforsørgende, og vi ser at mange af uddannelsesordningerne nærmer sig 50%. Der er dog visse undtagelser, eksempelvis er AMU-kurserne på et nærmest stabilt niveau i hele perioden. Konklusion VK-regeringens program Flere i Arbejde har betydet et skifte i den arbejdsmarkedspolitiske indsats, hvor løntilskud i private virksomheder har fået høj prioritet, mens uddannelsesindsatsen er blevet nedprioriteret. Det virker paradoksalt i en tid, hvor næsten alle er enige om, at vi lever i et videnssamfund, hvor vi skal konkurrere på viden i stedet for på løn. En vigtig begrundelse for den ændrede prioritering af indsatserne har været, at uddannelse ikke har samme positive effekt som privat jobtræning. Dette er påvist i flere rapporter, som ved hjælp af forskellige metoder har målt effekten af forskellige arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger. Vore DREAM-analyser over 4 1 /2 år viser for det første, at privat jobtræning er den mest succesfulde foranstaltning, hvis man måler på andelen af selvforsørgede. Men der findes en række uddannelsesforanstaltninger, f.eks. voksenlærlinge og social-/ sundhedsuddannelser, som er endnu mere succesfulde, mens revalidering er næsten lige så succesfuldt som privat jobtræning. For det andet viser analyserne, at de forskellige uddannelsesordninger er betydeligt mere succesfulde end offentlig jobtræning og kommunal aktivering, når vi ser det over en periode på 4 1 /2 år. Hvis man kun ser på effekten efter 1 år, er de fleste uddannel- Tidsskrift for ARBEJDSliv, 7 årg.. nr

10 sesordninger derimod ikke mere succesfulde end offentlig jobtræning eller kommunal aktivering. Endelig viser vore analyser, at tiden er en vigtig faktor i analyserne. Jobtræning og kommunal aktivering giver en hurtig effekt, men den ændrer sig ikke nævneværdigt. Uddannelse virker langsommere, men der er hele tiden en vækst, selv om væksttempoet falder. Lige modsat virker privat jobtræning, som hurtigt får en høj effekt, men derefter falder effekten gennem hele perioden. Selv om uddannelsesordningerne er noget forskellige, hvad angår effekten af dem, har de fleste alligevel det fælles præg, at de udvikler sig langsomt i retning af selvforsørgelse. Derfor er det sandsynligvis en fejl fra regeringens side at nedprioritere uddannelse som arbejdsmarkedspolitisk foranstaltning. Det vidensgrundlag, man havde, var sandsynligvis for dårligt, fordi effektanalyserne blev foretaget over alt for kort tid. Hvis analyserne havde inddraget et længere tidsperspektiv, ville resultaterne muligvis have været anderledes. Vore analyser af DREAM-databasen har desværre nogle mangler, f.eks. at vi ikke helt har kunnet isolere vore delpopulationer til særlige ordninger. Nogle af deltagerne har deltaget i andre ordninger, både før og efter vores afgrænsning. Derfor er der en usikkerhed på vore resultater. Men alligevel er der meget, som tyder på, at uddannelse ikke er så dårligt et redskab, som tidligere undersøgelser har vist, og at VK-regeringens nedprioritering af uddannelse derfor sandsynligvis hviler på et forkert grundlag. Der bør gennemføres et grundigt arbejde med at vurdere effekten af forskellige arbejdsmarkedspolitiske indsatser over længere tid. Både fordi det omfatter mange mennesker, og fordi det koster samfundet mange penge. Endelig er det vigtigt at kende uddannelsesmidlernes effekt, når man lever i et videnssamfund. Selv om vores artikel har forsøgt at rehabilitere uddannelse som arbejdsmarkedspolitisk instrument, betyder det ikke, at man skal være ukritisk overfor uddannelse. Der har i tidens løb været fremdraget eksempler på elendige kurser, som har demotiveret deltagerne, ligesom der har været eksempler på en alt for dårlig visitation til uddannelsesforanstaltninger, så deltagerne passer dårligt sammen med kurserne. Det drejer sig om at finde den rigtige indsats til den rigtige person. I nogle tilfælde er det uddannelse, og i andre tilfælde er det job med løntilskud. Der er givetvis behov for en videreudvikling af uddannelsesinstrumenterne, bl.a. fordi globaliseringen og videnssamfundet stiller krav om det. Det forudsætter imidlertid, at uddannelse ikke bliver ringeagtet og nedprioriteret på baggrund af analyser, som der kan sættes visse spørgsmålstegn ved. NOTER 1. For en mere udførlig gennemgang af tidligere undersøgelsers resultater henvises til tabel 4.1 og tabel 4.2 i Arbejdsministeriet Uddannelse og tilskudsjob

Effekter af aktiverings-indsatsen over for kontanthjælpsmodtagere

Effekter af aktiverings-indsatsen over for kontanthjælpsmodtagere Effekter af aktiverings-indsatsen over for kontanthjælpsmodtagere Brian Krogh Graversen & Hanne Weise Arbejdsmarkedspolitik Arbejdspapir 02:2001 Socialforskningsinstituttet The Danish National Institute

Læs mere

Velferdsstatsutfordringer

Velferdsstatsutfordringer Tone Fløtten, Jon Kvist, Lilja Mósesdóttir og Lisbeth Pedersen Delrapport 10 Velferdsstatsutfordringer Ulikhet, arbeidsintegrering, tjenesteproduksjon og likestilling Tone Fløtten, Jon Kvist, Lilja Mósesdóttir

Læs mere

Arbejdsløshed og jobsøgning i Danmark. Tor Eriksson, Peter Jensen og Peder J. Pedersen

Arbejdsløshed og jobsøgning i Danmark. Tor Eriksson, Peter Jensen og Peder J. Pedersen Arbejdsløshed og jobsøgning i Danmark Tor Eriksson, Peter Jensen og Peder J. Pedersen Rapport 9901 December 1999 Published by Centre for Labour Market and Social Research Universitetsparken, Building 350

Læs mere

Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 28. Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark.

Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 28. Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark. Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 28 Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2013 Hvorfor Aktivering? Et

Læs mere

MODTAGERE AF KONTANTHJÆLP

MODTAGERE AF KONTANTHJÆLP 06:30 Anders Rosdahl Kirstine Nærvig Petersen MODTAGERE AF KONTANTHJÆLP EN LITTERATUROVERSIGT OM KONTANTHJÆLPSMODTAGERE OG DEN OFFENTLIGE INDSATS FOR AT HJÆLPE DEM 06:30 MODTAGERE AF KONTANTHJÆLP EN LITTERATUROVERSIGT

Læs mere

Dansk Økonomi Efterår 2012

Dansk Økonomi Efterår 2012 Dansk Økonomi Efterår 2012 Danish Economy Autumn 2012 English Summary Konjunkturvurdering Arbejdsmarkedspolitik i høj- og lavkonjunktur INDHOLD Resume 1 Kapitel I Konjunkturvurdering 27 I.1 Indledning

Læs mere

Social Årsrapport 2002

Social Årsrapport 2002 Social Årsrapport 2002 Socialpolitisk Forening og Center for Alternativ Samfundsanalyse (CASA) Social Årsrapport 2002 Socialpolitisk Forening og Center for Alternativ Samfundsanalyse (CASA) Omslag Grafisk

Læs mere

Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 28. Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark.

Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 28. Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark. Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 28 Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2013 Hvorfor Aktivering? Et

Læs mere

Kommunalt storforbrug af 120-dages regel

Kommunalt storforbrug af 120-dages regel 8. OKTOBER 1998 17 LANGTIDSSYGE Kommunalt storforbrug af 120-dages regel Den offentlige sektor formår kun i meget ringe omfang at udvise fleksibilitet over for langtidssyge medarbejdere, som i stedet afskediges

Læs mere

Langtidsledige i tre kommuner

Langtidsledige i tre kommuner Langtidsledige i tre kommuner Hovedresultater fra en spørgeskemaundersøgelse og kvalitative interview blandt forsikrede langtidsledige og langvarige kontanthjælpsmodtagere Henning Bjerregaard Bach John

Læs mere

HURTIGT I GANG 07:10 EVALUERING AF ET FORSØG MED EN TIDLIG OG INTENSIV BESKÆFTIGELSESINDSATS FOR FORSIKREDE LEDIGE

HURTIGT I GANG 07:10 EVALUERING AF ET FORSØG MED EN TIDLIG OG INTENSIV BESKÆFTIGELSESINDSATS FOR FORSIKREDE LEDIGE 07:10 Brian Krogh Graversen Bodil Damgaard Anders Rosdahl HURTIGT I GANG EVALUERING AF ET FORSØG MED EN TIDLIG OG INTENSIV BESKÆFTIGELSESINDSATS FOR FORSIKREDE LEDIGE 07:10 HURTIGT I GANG Evaluering af

Læs mere

Effekter af virksomhedsrettet aktivering i den aktive arbejdsmarkedspolitik

Effekter af virksomhedsrettet aktivering i den aktive arbejdsmarkedspolitik Effekter af virksomhedsrettet aktivering i den aktive arbejdsmarkedspolitik Michael Rosholm & Michael Svarer 23.05.2011 Indholdsfortegnelse 1 Resume... 3 2 Indledning... 7 3 Analyser på danske data...

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Effektiv visitering - hvem, hvor og hvornår?

Effektiv visitering - hvem, hvor og hvornår? Effektiv visitering - hvem, hvor og hvornår? - Kvantitativ baggrundsrapport Juli 2006 Arbejdsliv Teknologisk Institut, Arbejdsliv Gregersensvej 2630 Taastrup Tlf: 7220 2620 Fax: 7220 2621 E-mail: arbejdsliv@teknologiskdk

Læs mere

Kontanthjælpsmodtageres forhold

Kontanthjælpsmodtageres forhold Kontanthjælpsmodtageres forhold - aktivering og arbejdsudbud Ivan Harsløf & Henning Bjerregård Bach Arbejdsmarkedspolitik 5:2001 Arbejdspapir Socialforskningsinstituttet The Danish National Institute of

Læs mere

Arbejdsmarkedsreformen og arbejdsmarkedet

Arbejdsmarkedsreformen og arbejdsmarkedet Arbejdsmarkedsreformen og arbejdsmarkedet Evaluering af arbejdsmarkedsreformen III Mona Larsen Klaus Langager København 1998 Socialforskningsinstituttet 98:13 Arbejdsmarkedsreformen og arbejdsmarkedet

Læs mere

VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE KORT FORTALT

VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE KORT FORTALT VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE KORT FORTALT AUGUST 2009 VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE KORT FORTALT ARBEJDSMARKEDSKOMMISSIONENS FORSLAG TIL, HVORDAN DE OFFENTLIGE FINANSER KAN STYRKES GENNEM EN ØGET ARBEJDSINDSATS AUGUST

Læs mere

Effekter af kurser med vejledning og særligt tilrettelagt opkvalificering for ledige

Effekter af kurser med vejledning og særligt tilrettelagt opkvalificering for ledige Jacob Nielsen Arendt Effekter af kurser med vejledning og særligt tilrettelagt opkvalificering for ledige En oversigt over danske og internationale kvantitative studier Publikationen Effekter af kurser

Læs mere

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene.

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Delrapport 1 Arbejdsmarkedsstyrelsen Endelig rapport December 2008 Copyright Deloitte Business Consulting A/S, All rights reserved Indholdsfortegnelse

Læs mere

BESKÆFTIGELSESRÅDET. Beskæftigelsesrådets arbejdsmarkedspolitiske redegørelse

BESKÆFTIGELSESRÅDET. Beskæftigelsesrådets arbejdsmarkedspolitiske redegørelse BESKÆFTIGELSESRÅDET 2004 Beskæftigelsesrådets arbejdsmarkedspolitiske redegørelse 2004 Beskæftigelsessrådets arbejdsmarkedspolitiske redegørelse BESKÆFTIGELSESRÅDET 2 Indhold Del 1 1. Forord 7 Del 2 2.

Læs mere

Dorte Caswell, Henrik Lindegaard Andersen, Matilde Høybye-Mortensen, Anna May Markussen & Sille Lundfos Thuesen

Dorte Caswell, Henrik Lindegaard Andersen, Matilde Høybye-Mortensen, Anna May Markussen & Sille Lundfos Thuesen Dorte Caswell, Henrik Lindegaard Andersen, Matilde Høybye-Mortensen, Anna May Markussen & Sille Lundfos Thuesen Når kassen smækkes i Analyser af økonomiske sanktioner over for kontanthjælpsmodtagere Publikationen

Læs mere

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Juni 2004 Udarbejdet af New Insight A/S og Oxford Research A/S på anmodning af Arbejdsmarkedsstyrelsen og CABI tter:hssion: 2 Antal

Læs mere

SUSI OG PETER ROBINSOHNS FOND. Udsatte enlige mødre. En rapport om vilkår og hverdag

SUSI OG PETER ROBINSOHNS FOND. Udsatte enlige mødre. En rapport om vilkår og hverdag SUSI OG PETER ROBINSOHNS FOND Udsatte enlige mødre En rapport om vilkår og hverdag Rapport om udsatte enlige mødre 2013 Susi og Peter Robinsohns Fond Center for Alternativ Samfundsanalyse, CASA Opsætning:

Læs mere

Regeringens beskæftigelsespolitik

Regeringens beskæftigelsespolitik Working Papers Socialt Arbete 2005:2 Regeringens beskæftigelsespolitik - En økonomisk-politisk kommentar til Flere i arbejde Konsulent Henning Hansen, Lektor Jens Lind och Professor Iver Hornemann Møller

Læs mere

Litteraturreview ifm. BeskæftigelsesIndikatorProjektet. September 2012

Litteraturreview ifm. BeskæftigelsesIndikatorProjektet. September 2012 Litteraturreview ifm. BeskæftigelsesIndikatorProjektet September 2012 Forord Dette litteraturreview indgår som et forstudie til BeskæftigelsesIndikatorProjektet (BIP), der løber fra 2011-2016. Bag projektet

Læs mere

Millionen. Bagsiden af den danske flexicurity-model

Millionen. Bagsiden af den danske flexicurity-model Millionen Bagsiden af den danske flexicurity-model Af Stine Bosse, Peter Højland og Lars Haagen Pedersen Internationalt fremhæves Danmark ofte som et land, hvor velfærdssamfundet, virksomhederne og organisationerne

Læs mere

VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE

VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE AUGUST 29 VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE ARBEJDSMARKEDSKOMMISSIONENS FORSLAG TIL, HVORDAN DE OFFENTLIGE FINANSER KAN STYRKES GENNEM EN ØGET ARBEJDSINDSATS HVIS VI VIL HAVE, AT ALT SKAL

Læs mere

HVAD VIRKER FOR LEDIGE UNGE?

HVAD VIRKER FOR LEDIGE UNGE? HVAD VIRKER FOR LEDIGE UNGE? En vidensopsamling om effekterne af ydelsessystemets indretning og den aktive beskæftigelsesindsats Januar 2014 Kraka - Danmarks uafhængige tænketank Kompagnistræde 20A, 3.

Læs mere

1 Ugebrevet A4 (23.01.14): Silkeborg tyvstarter Carsten Kochs jobplan

1 Ugebrevet A4 (23.01.14): Silkeborg tyvstarter Carsten Kochs jobplan Den 30. januar 2014 /2RJ)7) VNRPPHQWDUHUWLOHNVSHUWJUXSSHQRP XGUHGQLQJDIGHQDNWLYHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelsesindsats fremsendte den 20. januar 2014 et klausuleret

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP JANUAR 2014 DET CENTRALE HANDICAPRÅD SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56

Læs mere