Layout og tryk: Grafisk værksted, april 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Layout og tryk: Grafisk værksted, april 2007"

Transkript

1 Layout og tryk: Grafisk værksted, april 2007 Horsens Kommune Rådhustorvet Horsens Telefon:

2 9. klasse elevers ryge- og alkoholvaner

3 Indholdsfortegnelse Sammenfatning og perspektiver på årsagsforklaringer...4 Bud på årsager...5 Undersøgelsens resultater...6 Ryger de unge?...6 Drikker de unge?...7 Hvor meget drikker de unge...8 Hvor ofte er de unge fulde?...9 Hvornår drikker de unge?...10 Hvad drikker de unge?...10 Hvor drikker de unge?...11 Taler de unge med deres forældre om alkohol?...11 Sammenhænge...12 Sammenhænge mellem ryge- og alkoholadfærd

4 Indledning I skoleåret 2006 / 07 gennemførte kommunallægerne i sundhedstjenesten i Horsens Kommune en anonym spørgeskemabaseret undersøgelse af ryge- og alkoholvaner hos elever i 9. klasse i gl. Horsens Kommune. Alle folkeskoler i gl. Horsens Kommune med elever i 9. klasse samt privatskolerne Hulvej og Sct. Ib samt Ungdomsskolen deltog i undersøgelsen. Den 5. september 2006 var der 601 elever i 9. klasser i skolerne i gl. Horsens Kommune. I alt blev der uddelt ca. 500 spørgeskemaer, hvilket svarer til at 83 % af eleverne deltog i undersøgelsen. Elever der modtager undervisning i specialklasser, i alternativklasser eller erhvervsklasser indgår ikke i undersøgelsen. Der er indkommet 496 svar, hvilket giver en samlet svarprocent på ca %. Den høje svarprocent skyldes, at spørgeskemaerne er udleveret, besvaret og indsamlet i et samlet forløb, i forbindelse med udskolingsundersøgelsen ved kommunallægen. 3

5 Metode overvejelser Når det er metodisk rimeligt sammenlignes eller drages der paralleller til Horsens Kommunes ungdomsundersøgelse i Horsens Kommune i 2000 og til Sundhedsstyrelsens undersøgelse fra 2007 af åriges livsstil og sundhedsvaner Der er dog en række metodiske forbehold for sammenligninger. For det første er kommunallægernes 2006 undersøgelse foretaget blandt ca. 500 elever som går i 9. klasse og dermed er mellem år. Horsens Kommunes ungdomsundersøgelse blev foretaget blandt unge mellem år, men aldersgruppen er i flere tilfælde opdelt i årige og årige. Endelig er Sundhedsstyrelsens undersøgelse foretaget i november 2005 blandt unge mellem år, men opdelt på enkeltårgange. Dermed er respondentgrupperne ikke identiske, men dog indenfor gruppen af årige unge. For det andet er der variationer i spørgsmålene, så svarene ikke i alle tilfælde direkte kan sammenlignes. Dels spørges der til noget forskelligt, og dels er spørgsmålene formuleret forskelligt, hvilket i begge tilfælde kan give systematiske svarvariationer. Det er interessant at bemærke, at andelen der ikke drikker i tabel 8 er 29,4 % Det er et pænt stykke under andelen på 35,9 %, der i henhold til tabel 3 ikke har prøvet at være fuld. Da spørgsmålene til tabel 3 og 8 er besvaret i samme spørgeskema af de samme personer er det væsentligt at være opmærksom på, hvordan de unge tolker spørgsmålene, så det ikke at drikke er noget andet end det ikke at have været fuld. Det er naturligvis også muligt, at elever i 9. klasse drikker alkohol i mængder, så de ikke bliver fulde. Eller sagt med andre ord, hvis ikke der er svaret forkert eller sket en dataregistreringsfejl til nogen af de to spørgsmål, så har 6,5 % af eleverne i 9. klasse drukket alkohol, uden at de mener, de har været fulde. Dette forhold understreger vigtigheden af at spørgsmål og svar tolkes indenfor de rammer spørgsmålene sætter. For det tredje er der variationer i svarprocenten. Både Sundhedsstyrelsens og kommunallægernes svarprocenter ligger på imponerende høje 95 %. Det giver en rigtig god repræsentativitet, og da Sundhedsstyrelsens undersøgelse tilmed har en stor geografisk spredning over landet er troværdigheden høj. Ungdomsundersøgelsen har en svarprocent på 34 %. Men da repræsentativiteten i ungdomsundersøgelsen var rimeligt god på alderstrin og skoledistrikt, dog med en overrepræsentation af unge ledige og en mindre underrepræsentation af unge folkeskoleelever er ungdomsundersøgelsens resultater også troværdige. For det fjerde giver Kommunallægernes spørgeskema ikke i alle tilfælde udtømmende svarmuligheder. F.eks. er der spørgsmål om alkohol, hvor der ikke er mulighed for at krydse af, at man ikke drikker, men alene mulighed for at skrive det som en kommentar (spørgsmål vedr. tabel 5,6 og 7). Det kan give systematiske fejlsvar. Sammenligninger af tallene i kommunallægernes 2006 undersøgelse og Horsens Kommunes 2000 ungdomsundersøgelse skal således udføres varsomt. 1 Så blev det sagt. Resultat af spørgeskemaundersøgelsen Så sig dog noget - ung i Horsens. Horsens Kommune. Oktober Undersøgelse af åriges livsstil og sundhedsvaner samt udviklingen fra Sundhedsstyrelsen. Februar

6 Sammenfatning og perspektiver på årsagsforklaringer Markante konklusioner Generelt tyder sammenligningerne mellem undersøgelsen i 2006 af 9. klasse elevers forbrug af tobak og alkohol med Ungdomsundersøgelsen fra 2000 af samme emne, at unge mellem år i Horsens Kommune ryger og drikker mindre end de gjorde for 6 år siden. I forhold til landsniveauet er der flere daglige rygere i Horsens Kommune end på landsplan. Til gengæld er der færre der har prøvet at være fulde. 73 % af eleverne i 9. klasse i Horsens Kommune ryger ikke, hvilket svarer til niveauet på landsplan. Det er samtidig 10 procentpoint flere ikkerygere end i 2000 for de årige i Horsens Kommune. 11 % af eleverne i 9. klasse i Horsens Kommune ryger dagligt. Det er lidt flere end på landsplan, men 40 % færre end for de årige i Horsens Kommune i % af eleverne i 9. klasse i Horsens Kommune har ikke været fulde. På landsplan har 75 % af de 15 årige været fulde. Dermed er der flere i Horsens end på landsplan, der ikke drikker. 4 % af eleverne i 9. klasse i Horsens Kommune drikker 15 eller flere genstande ugentligt. Det er et markant fald fra 2000, hvor 10 % af de årige i Horsens Kommune drak 15 eller flere genstande ugentligt. 52 % af eleverne i 9. klasse i Horsens Kommune havde ikke været fulde i måneden forud for spørgeskemaundersøgelsen, mens det gjorde sig gældende for mindre end 40 % af folkeskoleeleverne i Horsens Kommune i % af de elever i 9. klasse i Horsens Kommune der ryger, har været fulde, mens det kun gælder for 53 % af ikke-rygerne. Næsten alle de elever i 9. klasse i Horsens Kommune der drikker 15 eller flere genstande ugentligt, er rygere. 65 % af de elever i 9. klasse i Horsens Kommune der ikke ryger, har ikke været fulde, mens det kun gælder for 17 % af rygerne. 5

7 Bud på årsager Undersøgelsens resultater Hvilke årsager kan forklare rapportens konklusioner, givet at de tre undersøgelser kan sammenlignes? I august 2002 blev det forbudt at ryge på skolerne i Horsens Kommune som følge af et lovbestemt krav om rygeforbud. de unge holdning til tobak kan have ændret sig, så det i 9. klasse er usmart at lugte af røg I det følgende redegøres der for resultaterne af Kommunallægernes undersøgelse af 9. klasse elevernes forbrug af tobak og alkohol. Resultaterne sammenholdes med sammenlignelige resultater fra Horsens Kommunes Ungdomsundersøgelse 2000 og Sundhedsstyrelsens undersøgelse fra 2007 af åriges livsstil og sundhedsvaner Notatet afsluttes med en række krydstabuleringer, for at give indtryk af evt. sammenhænge i de unges ryge- og alkoholadfærd. Priserne på tobak er vokset fra 2000 til 2006 (index 94,9 til index 101,3 i 2006) Kampagner om sund levevis i perioden har virket Den generelle holdning til sundhed blandt de unge har ændret sig Der er siden 2000 indført et forbud mod salg af alkohol til unge under 16 år Den generelle holdningsdannelse i samfundet er blevet mere negativ overfor tobak og alkohol Flere og flere steder i det offentlige rum indføres restriktive rygepolitikker 3 Kilde. Danmarks Statistik, EU harmoniseret forbrugerprisindex 6

8 Ryger de unge? Eleverne i 9. klasse blev spurgt hvor ofte de ryger tobak. Tobak forstås i denne sammenhæng bredt som både cigaretter, vandpibe og lignende. Tabel 1 viser, hvordan de unge har svaret på spørgsmålet om, hvor ofte de ryger. Besvarelsen er delt op på køn, og sammenlignes med svar på det samme spørgsmål i Ungdomsundersøgelsen fra 2000 blandt gruppen af unge mellem år. Tabel 1 viser, at 70 % af 9. klasse eleverne aldrig har røget, mens knap 3 % har nået at ryge og er stoppet igen. Dermed er lidt over hver fjerde i 9. klasse ryger. Det er et fald på 10 procentpoint i forhold til den sammenlignelige gruppe af unge i Ungdomsundersøgelsen fra Der er ingen forskel på antallet af rygere mellem drenge og piger. Men flere piger end drenge ryger mere end 1 cigaret om dagen. Mens flere drenge end piger er festrygere. I forhold til Ungdomsundersøgelsen fra 2000 er andelen af festrygere stort set uændret mens andelen af unge der ryger mere end 1 daglig cigaret er faldet med 8 procentpoint eller 40 %. Tabel 1. Rygehyppighed for 9. klasse elever i gl. Horsens Kommune Drenge Piger Total Total år Har aldrig røget 70,4 70,5 70,5 56,0 Er holdt op med at ryge 3,0 2,3 2,7 6,5 Har ikke røget den sidste måned 3,0 2,3 2,7 3,9 Er festryger 13,5 11,5 12,6 13,3 Mindre end 1 om dagen 0,7 0,5 0,6 1,8 Mere end 1 om dagen 9,3 12, ,7. Tabel 2, viser tendenser i rygehyppigheden for 15 årige drenge og piger i Danmark i Det fremgår at ca. hver tiende ryger dagligt og ca. hver fjerde ryger, enten dagligt eller lejlighedsvist. Sundhedsstyrelsens tal kan sammenlignes med resultaterne af kommunallægernes undersøgel se med det forbehold at der er spurgt med ca. et års mellemrum og at alle i Sundhedsstyrelsens målgruppe er 15 år, mens alle i Horsensundersøgelsen går i 9. klasse. I Horsens Kommune ryger 9,3 % af drengene mere end 1 cigaret om dagen, mens 8,5 % af drengene ryger dagligt på landsplan. 12,9 % af Horsenspigerne ryger mere end 1 cigaret om dagen, mens 10 % af pigerne ryger dagligt på landsplan. I Horsens Kommune ryger 23,5 % af drengene enten dagligt, mindre end dagligt eller til fester, mens 23 % af drengene ryger dagligt eller lejlighedsvist på landsplan. 24,9 % af Horsenspigerne ryger enten dagligt, mindre end dagligt eller til fester, mens 28 % af pigerne ryger dagligt eller lejlighedsvist på landsplan. Tabel 2. Rygehyppighed blandt 15 årige i Danmark Drenge Piger Ryger dagligt 8,5 10,0 Ryger dagligt eller lejlighedsvist 23,0 28,0 Sundhedsstyrelsen, 2007 Både i Horsens og på landsplan ryger piger mere end drenge. Der er flere daglige rygere i Horsens end på landsplan, mens andelen af rygere blandt drenge svarer til landsplan og for pigernes vedkommende er mindre end på landsplan. Vidst du at 71 % af de unge i 9.kl. har aldrig røget (tabel 1) 11% af de unge i 9.kl. ryger mere end en cigaret om dagen flere piger end drenge (tabel 1) 7

9 Drikker de unge? Eleverne i 9. klasse blev spurgt om de nogensinde havde prøvet at være fulde. De kunne kun svare enten ja eller nej. Vidst du at færre unge i 9.kl. i Horsens har været fulde end på landsplan (tabel 3) Tabel 3 viser fordelingen mellem unge der mener de har prøvet at være fuld og dem der ikke mener de har prøvet at være fulde hhv. i Horsens og på landsplan. I Horsens Kommune mener 2 ud af 3 elever i 9. klasse de har prøvet at være fulde, mens 1 ud af 3 mener det har de ikke prøvet. Det er færre end på landsplan, hvor 3 ud af 4 drenge og 2 ud af 3 piger mener de har prøvet at være fulde. Tabel 3. Andel unge der har været fulde 2006 / elever i 9. klasse i gl. Horsens Kommune 15 årige på landsplan Ja Nej Manglende svar Total Alle 63,5 35,9 0,6 100 Drenge 65,2 34,4 0,4 100 Piger 62,1 37,9-100 Drenge 75, Piger 68, og Sundhedsstyrelsen 2007 Det er ikke muligt at sammenligne med Horsens Kommunes ungdomsundersøgelse fra 2000, da både respondentgruppen og spørgsmålet er anderledes end i undersøgelsen af 9. klasse eleverne. Ungdomsundersøgelsen fra 2000 omfatter alle unge i aldersgruppen år, og vil derfor sandsynligvis inkludere flere der har drukket alkohol end kun aldersgruppen år. Hertil kommer, at de unge i Ungdomsundersøgelsen fra 2000 blev spurgt om de nogensinde drikker alkohol. Da man godt kan drikke alkohol uden at blive fuld, kan de to undersøgelser heller ikke sammenlignes, da der spørges på to forskellige måder. 8

10 Vidst du at 44% af de unge i 9.kl. i Horsens drikker sjældnere end ugentligt. I 2000 var der kun 14%, der drak sjældnere end ugentligt (tabel 4) 6,7% af drengene drikker 15 eller flere genstande ugentligt. Kun 1,4% af pigerne drikker så meget (tabel 4) markant fald i andelen af unge der drikker 15 eller flere ugentlige genstande fra 2000 til Dog inkluderer Ungdomsundersøgelsen fra 2000 også aldersgruppen 17 år, hvilket må antages i sig selv at reducere andelen af unge der ikke drikker. Derfor kan der ikke konkluderes helt så håndfast om forskellene i de unges alkoholbrug som tallene indikerer. Tabel 4. Ugentligt alkoholforbrug blandt elever i 9. klasse i gl. Horsens Kommune 2006 Hvor meget drikker de unge Eleverne i 9. klasse blev spurgt, hvor mange genstande de drikker om ugen. Af Tabel 3 fremgår det at knap to ud af tre har prøvet at være fulde. Men som tabel 4 viser, så er de ikke fulde hver weekend, da 44 % af de unge vurderer de drikker 0 genstande om ugen. Det fremgår ikke af spørgsmålet om, der tænkes på alkoholforbruget i den seneste uge, eller alkoholforbruget som et ugentligt gennemsnit over en længere periode. Men det må antages, at flere har svaret som deres alkoholforbrug var i den seneste uge, da summen af andelen af unge der drikker 0 genstande om ugen og andelen af unge der har været fulde ikke burde overstige 100 %. Den mest markante forskel mellem kønnene er, hvor mange der har et ugentligt alkoholforbrug på15 eller flere genstande. 6,7 % af drengene vurderer, at de drikker 15 eller flere genstande om ugen, mens kun 1,4 % af pigerne vurderer de drikker samme kvantum. 20 % af de unge drikker 5-14 genstande ugentligt, lidt flere drenge end piger. Mens 31 % af de unge drikker 1-4 genstande ugentligt, og her er der lidt flere piger end drenge i gruppen. I forhold til Ungdomsundersøgelsen fra 2000 er der sket en markant stigning i andelen af unge der i gennemsnit drikker 0 ugentlige genstande fra 13,5 % til 44,2 %. Tilsvarende er der sket et 9. klasse elever Dreng Pige Total 0 genstande 43,3 45,4 44,2 1-4 genstande 27,6 35,2 31, genstande 22,4 18,1 20,4 15 eller mere 6,7 1,4 4,3 total ,1 99, år Total 0 genstande 13,5 1 6 genstande 50, genstande 26,0 Mere end 15 genstande 10,4 og Horsens Kommunes ungdomsundersøgelse, 2000 Tabel 5. Andel 15 årige på landsplan der drikker 5 eller flere genstande på en dag Drenge Piger 5 eller flere genstande på en dag indenfor de sidste 30 dage 49,0 45,0 Kilde: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstyrelsens undersøgelse har undersøgt hvor mange gange 15 årige unge i Danmark på en dag drikker 5 eller flere genstande. Da kommunallægerne spørger til de unges forbrug kan resultaterne ikke direkte sammenlignes, da 5 eller flere genstande godt kan være fordelt over mere en dag i ugen i Horsensundersøgelsen, mens de unge der har svaret at de en dag indenfor de sidste 30 dage har drukket 5 eller flere genstande godt kan have drukket flere dage indenfor de sidste 30 dage. 9

11 Vidst du at 52% af de unge 9.kl. har ikke været fulde indenfor den sidste måned, mens 36% aldrig har været fulde (tabel 3 og 6) i 2000 havde 38% af folkeskoleelever fra 14 til 16 år ikke været fulde indenfor den seneste måned (tabel 6) Tabel 6. Hyppighed for månedlig fuldskab blandt elever i 9. klasse i gl. Horsens Kommune gange 1-2 gange 3-4 gange 5 eller flere gange Total Drenge 51,7 33,2 12,2 2,9 100,0 Piger 51,8 36,7 8,3 3,3 100,1 Total 51,7 34,8 10,4 3,0 99, Folkeskoleelever 38,4 44,0 16,3 4,9 103,6 og Horsens Kommunes ungdomsundersøgelse, 2000 Hvor ofte er de unge fulde? Eleverne i 9. klasse blev spurgt, hvor mange gange de havde været fulde inden for den sidste måned. Som det fremgår af tabel 6 havde halvdelen ikke været fulde i den sidste måned. De fleste af dem der havde været fulde i den sidste måned, havde været det 1-2 gange, mens kun 3 % af 9. klasse eleverne havde været fulde mere end 4 gange i den sidste måned. En lille overvægt af drengene havde hyppigere end pigerne været fuld. I forhold til Ungdomsundersøgelsen fra 2000 er det rimeligt at sammenligne med den gruppe der i undersøgelsen er kategoriseret som folkeskoleelever, da disse mindst er 14 år. Af sammenligningen fremgår det, at kun 38,4 % af folkeskoleelever mellem år ikke havde været fulde i den sidste måned, mens dette tal for 2006 undersøgelsen var 51,7 %. Tilsvarende havde 5 % af folkeskoleeleverne i 2000 været fulde 5 eller flere gange i løbet af den sidste måned, mens det kun gjaldt for 3 % af eleverne i 9. klasse i Dog er der en fejl i tallene for Ungdomsundersøgelsen, da summen giver mere end 100 %. Sammenlignes resultaterne fra Horsens Kommune med resultaterne på landsplan fremgår det, at flere 15 årige på landsplan havde drukket alkohol en eller flere gange indenfor de sidste 30 dage end den andel af 9. klasse eleverne der havde været fulde i Horsens Kommune indenfor den sidste måned. De to resultater kan dog ikke direkte sammenlignes da kommunallægernes undersøgelse spørger til, om de unge decideret har været fulde, mens Sundhedsstyrelsen alene spørger om de unge har drukket alkohol. Hertil kommer, at Kommunallægernes undersøgelse også omfatter unge I 9. klasse, der ikke er 15 år. Tabel 7. Andelen af 15 årige på landsplan, der har drukket alkohol inden for de sidste 30 dage 1 eller flere gange Drenge 60,0 Piger 57,0 Kilde: Sundhedsstyrelsen 2007 Der er altså i 2006 flere folkeskoleelever der ikke havde været fulde i 2006 i en måned end i 2000, og færre der havde været fuld mere end 4 gange på en måned. 10

12 Hvornår drikker de unge? Eleverne i 9. klasse blev spurgt, på hvilke dage de normalt drikker alkohol. Som det fremgår af tabel 8 drikker langt hovedparten af de unge typisk alkohol i weekenden. De unge svarer enten fredag eller lørdag eller begge dage. Kun 4 har svaret en anden dag end fredag / lørdag og 4 personer har svaret alle dage. De 3 er drenge og 1 er en pige. Der er ellers ikke væsentlige kønsforskelle i besvarelserne. Besvarelsen af dette spørgsmål kan ikke sammenlignes med Ungdomsundersøgelsen fra 2000, fordi den undersøgelse tillod at svare flere dage samtidig uden at registrere besvarelsen i grupper. En summering over en uge ville således give mere end 100 %, og resultatet kan derfor ikke sammenlignes med tallene i 2006 undersøgelsen, hvor en summering over en uge giver 100 %. Dog drak langt hovedparten af de unge også i 2000 typisk i weekenden. Vidst du at Tabel 8. Hvornår drikker elever i 9. klasse i Horsens Kommune typisk alkohol 2006 næsten ingen unge i 9.kl. drikker alkohol mandag til torsdag (tabel 8) Mandag til onsdag Torsdag, fredag og lørdag Søndag Ikke relevant. Drikker ikke Alle dage Total Dreng 0,4 68,9 0,4 29,2 1,1 100 Pige 0 69,9 0 29,6 0,5 100 Total 0,2 69,3 0,2 29,4 0,8 100 Note. Når torsdag er slået sammen med fredag og lørdag er det ikke udtryk for at mange typisk drikker om torsdagen, men at ganske få (2 respondenter) har afkrydset alle tre dage som lige typiske. 11

13 Hvad drikker de unge? Eleverne i 9. klasse blev spurgt, hvad de drikker. Som det fremgår af tabel 9 er det flest både piger og drenge der foretrækker øl og shots. Men flere drenge end piger foretrækker øl og shots, mens flere piger end drenge foretrækker Breezers og spiritus. Vin og drinks er ikke populært blandt 9. klasse eleverne, ligesom det er meget få piger, der kun drikker almindelig øl. I Ungdomsundersøgelsen fra 2000 kunne de unge svare op til 3 forskellige typer alkohol. En summering over deres forbrug ville således give mere end 100 %, og tallene kan derfor ikke sammenlignes med tallene i 2006 undersøgelsen, hvor en summering over de unges forbrug giver 100 %. Men dog var de mest populære drikke blandt de årige i Horsens Kommune i 2000 almindelig øl, drinks og shots. Tabel 9. Den foretrukne alkohol blandt 9. klasse elever i Horsens Kommune 2006 Øl og shots Almindelig øl Flere ting, stærkere end øl og vin Vin Drinks Ren spiritus Breezers el.lign Ved ikke Ikke relevant. Drikker ikke Total Dreng 46,3 11,1 7,8,4,7 1,9 4,8,4 26,7 100 Pige 35,8 1,8 14,2,0,9 4,1 14,2,0 28,9 100 Total 41,6 7,0 10,7,2,8 2,9 9,0,2 27,7 100 Note. Det har været muligt at svare flere forskellige typer alkohol, som dataregistreringen så har grupperet. Vidst du at 28% af unge i 9.kl. drikker slet ikke (tabel 9) 12

14 Hvor drikker de unge? Eleverne i 9. klasse blev spurgt, hvor de senest har drukket alkohol. Som tabel 10 viser, drak langt de fleste 9. klasse elever alkohol til en fest sidst de drak alkohol. Det er meget få der har drukket alkohol på en bar eller restaurant sidst de drak alkohol, hvilket også ville være lovstridigt. Derimod er der også mange der har drukket hjemme eller hos kammerater uden at de har betegnet det som en fest. Der er ikke de store kønsforskelle i besvarelserne, ud over at lidt flere drenge end piger sidst drak alkohol hjemme. Det kan dog ikke udledes, at drengene oftere drikker med deres forældre end pigerne, da der ikke er spurgt til, om det at drikke hjemme er sammen med forældrene eller med venner på besøg. Besvarelsen kan ikke sammenlignes med Ungdomsundersøgelsen fra 2000, da der ikke blev spurgt til dette emne i den undersøgelse. Tabel 10. hvor henne drak eleverne i 9. klasse i Horsens Kommune senest alkohol 2006 Til fest Hjemme og til fest Hos kammerater / til fest Hjemme Hos kammerater Udendørs På bar eller restaurant Andre steder Alle nævnte steder Ikke relevant Drikker ikke Dreng 33,5 3,7 6,3 14,5 10,4 1,9 1,9 3,0 1,5 23,4 100 Pige 30,1 2,7 9,6 9,6 13,7 2,7 2,3 3,2 0,0 26,0 100 Total 32,0 3,3 7,8 12,3 11,9 2,3 2,0 3,1 0,8 24,6 100 Total 13

15 Taler de unge med deres forældre om alkohol? Eleverne i 9. klasse blev spurgt, om de har talt med deres forældre om alkohol. Som tabel 11 viser, så har de fleste 9. klasse elever talt med deres forældre om alkohol. Pigerne taler hyppigere med deres forældre om alkohol end drengene gør, da 84,5 % af pigerne har talt med deres forældre om alkohol, mens det samme gælder for 74,1 % af drengene. Besvarelsen kan ikke sammenlignes med Ungdomsundersøgelsen fra 2000, da der ikke blev spurgt til dette emne i den undersøgelse. Tabel 11. Samtaler mellem forældre og 9. klasse elever om alkohol Vidst du at næsten dobbelt så mange rygere som ikke-rygere har prøvet at være fulde (tabel 12) kun én ud af 20 rygere har ikke været fuld (tabel 12) næsten alle, der drikker 15 eller flere genstande ugentligt, er også rygere (tabel 13) ikke-rygere er markant overrepræsenteret blandt de der drikker 0 genstande ugentligt (tabel 13) Ja Nej Total Dreng 74,1 25,9 100,0 Pige 84,5 15,5 100,0 Total 78,8 21,2 100,0 14

16 Sammenhænge I dette afsnit beskrives nogle udvalgte sammenhænge mellem forskellige former for adfærd. Hensigten er at vise, om der er sammenhænge eller om det kan identificeres om der er nogen der skiller sig ud. Sammenhænge mellem ryge- og alkoholadfærd I det følgende skal det undersøges, om der er en sammenhæng mellem forbrug af tobak og forbrug af alkohol. Tabel 12 viser, at hvis man ryger, er man væsentligt mere tilbøjelige til at have været fuld end gennemsnittet. Næste dobbelt så mange rygere som ikke-rygere har prøvet at være fulde, mens kun 1 ud af 20 rygere ikke mener, de har været fulde. Tabel 12. Rygeadfærd og erfaringer med fuldskab blandt 9. klasse elever i Horsens Kommune Været fuld Ikke været fuld Total Ryger 94,6 5,4 100,0 Ryger ikke 52,5 47,5 100,0 Total 63,7 36,3 100,0 Tabel 13 viser, at rygere generelt drikker flere ugentlige genstande end ikke-rygere. Næsten alle der drikker 15 eller flere genstande ugentligt er også rygere. Ligeledes er der 4 gange så mange rygere som ikke-rygere, blandt de 9. klasse elever der drikker 5 14 ugentlige genstande. Ikke-rygerne er tilsvarende markant overrepræsenteret blandt de der drikker 0 ugentlige genstande. Tabel 13. Rygeadfærd og omfang af alkoholforbrug blandt 9. klasse elever i Horsens Kommune 0 genstande 1-4 genstande 5-14 genstande 15 eller mere Total Ryger 12,5 28,2 45,4 14,1 100,0 Ryger ikke 56,2 31,7 11,2 0,8 100,0 Vidst du at 65% af ikke-rygere har ikke været fulde den sidste måned (tabel 14) rygere er mere tilbøjelige til at drikke sig fulde, de drikker mere og de drikker oftere end ikke-rygere (tabel 13 og 14) Tabel 14 viser samme tendens som de to foregående tabeller. Rygerne er væsentligt oftere fulde end ikke-rygerne. Næsten alle der er fulde 5 eller flere gange månedligt ryger, mens dobbelt så mange af de der er fulde 1 4 gange månedligt er rygere end ikke-rygere. Tabel 14. rygeadfærd og månedlige fuldskab blandt 9. klasse elever i Horsens Kommune 0 gange 1-4 gange 5 eller flere gange Total Ryger 16,9 73,8 9,2 100 Ryger ikke 64,8 34,3 0,8 100 Total 52,0 44,8 3,0 100 Når der sondres mellem rygere og ikke-rygere viser der sig en klar sammenhæng I de unge alkoholforbrug. Rygere er mere tilbøjelige til at drikke sig fulde, de drikker mere og de drikker oftere end ikke-rygere. Samstillingen af sammenhænge mellem tobakog alkoholforbrug kan ikke sige noget om, hvad der betinger hvad. Der er således ikke muligt at udlede på dette grundlag, om rygerne drikker mere fordi de ryger, eller om unge der drikker mere er mere tilbøjelige til at ryge end unge, som ikke drikker så meget. Total 44,6 30,8 20,2 4,3 100,0 15

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 Maj 21 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning og læseguide s. 1 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 3. Hashforbruget s. 3-3.1. Hashforbruget sammenlignet med landsgennemsnittet s. 5-3.2. Elevernes

Læs mere

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Ærø Kommunes alkoholstyregruppe Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for undersøgelsen...2 2. Deltagerne i undersøgelsen...2 3.

Læs mere

Børn, unge og alkohol 1997-2002

Børn, unge og alkohol 1997-2002 Børn, unge og alkohol 1997-22 Indledning 3 I. Alder for børn og unges alkoholdebut (kun 22) 4 II. Har man nogensinde været fuld? III. Drukket alkohol den seneste måned 6 IV. Drukket fem eller flere genstande

Læs mere

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED Resultater fra Københavnerbarometeret 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Københavnske folkeskolelevers sundhed Resultater fra Københavnerbarometeret

Læs mere

Unge-undersøgelse Alkohol, rygning og andre rusmidler. Spørgeskemaundersøgelse 7. 10. klasse

Unge-undersøgelse Alkohol, rygning og andre rusmidler. Spørgeskemaundersøgelse 7. 10. klasse Unge-undersøgelse Alkohol, rygning og andre rusmidler Spørgeskemaundersøgelse 7. 10. klasse Langeland Kommune foråret 2011 - 1 - Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for undersøgelsen...- 2-2. Sammenligning

Læs mere

Rusmiddelundersøgelse 2014, foretaget i 7., 8. og 9. klasse i Folkeskolerne i Hjørring Kommune.

Rusmiddelundersøgelse 2014, foretaget i 7., 8. og 9. klasse i Folkeskolerne i Hjørring Kommune. Rusmiddelundersøgelse 2014, foretaget i 7., 8. og 9. klasse i Folkeskolerne i Hjørring Kommune. I 2011 gennemførte vi i SSP samarbejdet i Hjørring Kommune en tilsvarende rusmiddelundersøgelse. Vi har derfor

Læs mere

Børn- og Ungesundhedsprofilen 2017

Børn- og Ungesundhedsprofilen 2017 Børn- og Ungesundhedsprofilen 2017 I 2010 og 2013 har Svendborg Kommune suppleret den landsdækkende sundhedsprofil Hvordan har du det? for voksne med en trivsels- og sundhedsundersøgelse for folkeskolernes

Læs mere

Ungeprofilundersøgelsen

Ungeprofilundersøgelsen Ungeprofilundersøgelsen 2015 Pilotrapport om danske unges sundhed og trivsel, sociale kapital, brug af rusmidler samt kriminalitet og risikoadfærd Ungeprofilundersøgelsen 2015 Copyright Komiteen for Sundhedsoplysning,

Læs mere

Evaluering af unges brug af alkohol social pejling april 2013

Evaluering af unges brug af alkohol social pejling april 2013 Evaluering af unges brug af alkohol social pejling april 213 83 respondenter har gennemført undersøgelsen. Respondenternes baggrund På figur 1 kan det ses at de fleste respondenter har været henholdsvis

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt klasser på Grønvangskolen

Sundhedsvaner og trivsel blandt klasser på Grønvangskolen Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-10 klasser på December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen trivsel 7 33

Læs mere

Rusmiddelkultur blandt unge. Spørgeskemaundersøgelse for elever på Tornbjerg Gymnasium

Rusmiddelkultur blandt unge. Spørgeskemaundersøgelse for elever på Tornbjerg Gymnasium Rusmiddelkultur blandt unge Spørgeskemaundersøgelse for elever på Tornbjerg Gymnasium 2008 Undersøgelsen Spørgeskemaundersøgelsen forløb i efteråret 2008 og foregik ved at spørgeskemaerne blev sendt med

Læs mere

1. BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN...

1. BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN... Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen, efterår 2008 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN... 3 1.1 DATAGRUNDLAGET... 3 1.2 RAPPORTENS STRUKTUR... 4 2. OPSAMLING

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008 Livsstilsundersøgelse 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2008 Indholdsfortegnelse: side Forord --------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens metode

Læs mere

Rapport over Rusmiddelundersøgelsen 2017, udarbejdet af SSP samarbejdet i Hjørring Kommune

Rapport over Rusmiddelundersøgelsen 2017, udarbejdet af SSP samarbejdet i Hjørring Kommune Rapport over Rusmiddelundersøgelsen 2017, udarbejdet af SSP samarbejdet i Hjørring Kommune Baggrund for rapporten og undersøgelsen Rapporten er udarbejdet i efteråret 2017. Undersøgelsen er foretaget på

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser på Jels Skole

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser på Jels Skole Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-9 klasser på December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen trivsel 7 33

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-10. klasser på Rødding Skole

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-10. klasser på Rødding Skole Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-10 klasser på Rødding Skole December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen

Læs mere

Sundhedsprofil for 9 årgang Rudersdal Kommune. Kommunallæge Tine Keiser-Nielsen Den Kommunale Sundhedstjeneste

Sundhedsprofil for 9 årgang Rudersdal Kommune. Kommunallæge Tine Keiser-Nielsen Den Kommunale Sundhedstjeneste Sundhedsprofil for årgang - Kommune Kommunallæge Tine Keiser-Nielsen Den Kommunale Sundhedstjeneste Formål Formålet med sundhedsprofilen for. årgang er at følge sundhedsadfærden blandt. klasseeleverne

Læs mere

Rygning og kriminalitet blandt elever i 5. - 9. klasse 2004. Procent der har lavet tyveri, hærværk, vold eller røveri seneste år 74% 64% 64%

Rygning og kriminalitet blandt elever i 5. - 9. klasse 2004. Procent der har lavet tyveri, hærværk, vold eller røveri seneste år 74% 64% 64% Kapitel 8. Rygning Unges rygevaner har været genstand for adskillige undersøgelser. Fra di ved man bl.a., at rygeadfærd skal ses i sammenhæng med socioøkonomiske og kulturelle forhold. Således har faktorer

Læs mere

Udskolingsprofil 9. årgang

Udskolingsprofil 9. årgang Udskolingsprofil 9. årgang Skoleåret 16-17 Kommunallæge Tine Keiser-Nielsen Baggrund og materiale Sundhedstjenesten i Rudersdal Kommune tilbyder udskolingsundersøgelse til alle kommunens 9. klasseelever.

Læs mere

Kommunal sundhedsprofil 8. klasse 2015/16

Kommunal sundhedsprofil 8. klasse 2015/16 Kommunal sundhedsprofil 8. klasse 2015/16 Udarbejdet af kommunallæge Anne Munch Bøegh Baggrund: Skolesundhedstjenesten har i skoleåret 2015/16 i forbindelse med budget reduktionen fravalgt at udlevere

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7. klasser på Andst, Føvling, Gesten, Hovborg, Læborg, Askov og Åstrup Skoler

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7. klasser på Andst, Føvling, Gesten, Hovborg, Læborg, Askov og Åstrup Skoler Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7 klasser på Andst, Føvling, Gesten, Hovborg, Læborg, Askov og Åstrup Skoler December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred

Læs mere

7.3 Alkohol. Trods forskelle i spørgemetoder mellem Sundhedsstyrelsens. Figur 7.7 Procent, som har prøvet at ryge e- cigaretter

7.3 Alkohol. Trods forskelle i spørgemetoder mellem Sundhedsstyrelsens. Figur 7.7 Procent, som har prøvet at ryge e- cigaretter Figur. Procent, som har prøvet at ryge e- cigaretter 5 Hvis man kigger på, hvor mange der har røget e-cigaretter inden for den sidste måned, gælder dette i gennemsnit for af de -5-årige. Igen stiger tallene

Læs mere

Undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 1997-2006. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.

Undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 1997-2006. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst. UNDERSØGELSE AF 11-15 ÅRIGES LIVSSTIL OG SUNDHEDSVANER 1997-26 28 Undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 1997-26 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

Udskolingsprofil 9. årgang

Udskolingsprofil 9. årgang Udskolingsprofil 9. årgang Skoleåret 2012-2013 og 2013-2014 Kommunallæge Tine Keiser-Nielsen Baggrund og materiale Sundhedstjenesten i Rudersdal Kommune tilbyder udskolingsundersøgelse til alle kommunens

Læs mere

Udskolingsprofil 9. årgang

Udskolingsprofil 9. årgang Udskolingsprofil 9. årgang Skoleårene 2014-2015 og 2015-2016 Kommunallæge Tine Keiser-Nielsen Baggrund og materiale Sundhedstjenesten i Rudersdal Kommune tilbyder udskolingsundersøgelse til alle kommunens

Læs mere

Redigeret af: Mette Rasmussen Trine Pagh Pedersen Pernille Due. Skolebørnsundersøgelsen. Statens Institut for Folkesundhed

Redigeret af: Mette Rasmussen Trine Pagh Pedersen Pernille Due. Skolebørnsundersøgelsen. Statens Institut for Folkesundhed Redigeret af: Mette Rasmussen Trine Pagh Pedersen Pernille Due Skolebørnsundersøgelsen 4 Statens Institut for Folkesundhed Skolebørnsundersøgelsen 4 Redigeret af Mette Rasmussen Trine Pagh Pedersen Pernille

Læs mere

Rusmiddelundersøgelse - Børn og unges forbrug af, holdning til og viden om alkohol, stoffer og cigaretter

Rusmiddelundersøgelse - Børn og unges forbrug af, holdning til og viden om alkohol, stoffer og cigaretter Rusmiddelundersøgelse - Børn og unges forbrug af, holdning til og viden om alkohol, stoffer og cigaretter 2005 S S P Skole- og Kulturforvaltningen Social- og Sundhedsforvaltningen Politiet 1 Forord SSP-chefgruppen

Læs mere

Randers Sundhedscenter Tjek dit helbred

Randers Sundhedscenter Tjek dit helbred Side 1 1. CPR-nummer - 1.a Angiv din alder år 2. Dato for udfyldelse af skemaet - - 2 0 3. Hvordan synes du, dit helbred er alt i alt? Fremragende Vældig godt Godt Mindre godt Dårligt De følgende spørgsmål

Læs mere

SUNDHEDSPROFIL 2010/11. Ordrup Skole 4. til 6. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME

SUNDHEDSPROFIL 2010/11. Ordrup Skole 4. til 6. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME SUNDHEDSPROFIL 2010/11 4. til 6. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME Indholdsfortegnelse Baggrund...3 Sundhedsprofil Mellemtrinnet: 4. 6. klasse...4 4. klasse...6 5. klasse...15 6. klasse...24 Spørgsmål

Læs mere

SKOLEBØRSUNDERSØGELSEN 2014

SKOLEBØRSUNDERSØGELSEN 2014 SKOLEBØRSUNDERSØGELSEN 2014 Der er taget udgangspunkt I denne undersøgelse: Rasmussen, M. & Pagh Pedersen, T.. & Due, P.. (2014) Skolebørnsundersøgelsen. Odense : Statens Institut for Folkesundhed. Baggrund

Læs mere

Sammenfatning af livsstilsundersøgelsen foretaget i oktober Af Mikkel Nielsen, SSP koordinator

Sammenfatning af livsstilsundersøgelsen foretaget i oktober Af Mikkel Nielsen, SSP koordinator Sammenfatning af livsstilsundersøgelsen foretaget i oktober 28 Af Mikkel Nielsen, SSP koordinator I oktober måned blev der gennemført en undersøgelse af skoleeleverne i Albertslunds livsstil. Undersøgelsen

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

Udskolingsundersøgelse, skoleåret 2014-2015. Rapport på baggrund af Børne- og ungelægens samtaler med børn i 9. klasse i Frederiksberg Kommune

Udskolingsundersøgelse, skoleåret 2014-2015. Rapport på baggrund af Børne- og ungelægens samtaler med børn i 9. klasse i Frederiksberg Kommune Januar 2016 Udskolingsundersøgelse, skoleåret 2014-2015 Rapport på baggrund af Børne- og ungelægens samtaler med børn i 9. klasse i Frederiksberg Kommune Indhold Side Baggrund 2 Sammenfatning 3 Trivsel

Læs mere

Livsstil og risikoadfærd 2014. 8. og 9. klasse 2012-2014. Indhold

Livsstil og risikoadfærd 2014. 8. og 9. klasse 2012-2014. Indhold Livsstil og risikoadfærd 8. og 9. klasse - Indhold Baggrund... 2 Fire kategorier af risikoadfærd... 3 Resumé... 4 Risikoadfærd... 4 De unges risikoadfærd fordelt på skoler... 5 Skolen... 7 Mobberi... 8

Læs mere

3 DANSKERNES ALKOHOLVANER

3 DANSKERNES ALKOHOLVANER 3 DANSKERNES ALKOHOLVANER Dette afsnit belyser danskernes alkoholvaner, herunder kønsforskelle og sociale forskelle i alkoholforbrug, gravides alkoholforbrug samt danskernes begrundelser for at drikke

Læs mere

8. Kl. SSP ldremøde. de. SSP kontaktlærer,

8. Kl. SSP ldremøde. de. SSP kontaktlærer, 8. Kl. SSP forældrem ldremøde. de. SSP kontaktlærer, De fleste 14-15 15-årige: Er hjemme de fleste aftener om ugen (77 %) Spiser tit aftensmad sammen med forældrene (86 %) Skal altid sige derhjemme, hvor

Læs mere

Pige ,1% Dreng ,9% I alt ,0%

Pige ,1% Dreng ,9% I alt ,0% Samlet opgørelse for 9. årgang Svarprocent: 86% Antal elever i alt på 9. årgang: 652 Er du? Pige 358 55,1% Dreng 292 44,9% I alt 650 100,0% Hvilken skole går du på? Besvarelses% Afd. Fensmark, Holmegaardskolen

Læs mere

350 unges forhold til alkohol. - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre

350 unges forhold til alkohol. - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre 35 unges forhold til alkohol - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre Oktober 26 35 unges forhold til alkohol Børnerådet har spurgt 35 unge om deres oplevelser med og holdninger til alkohol.

Læs mere

Copyright: Sundhedsstyrelsen, publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse

Copyright: Sundhedsstyrelsen, publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse UNDERSØGELSE AF 11-15-ÅRIGES LIVSSTIL OG SUNDHEDSVANER 1997-8 1 Undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 1997-8 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk Publikationen

Læs mere

9. klasses-undersøgelse

9. klasses-undersøgelse 9. klasses-undersøgelse 2013: Trivsel & Sundhed September - oktober 2012 Trivsel og Sundhed 374 elever fra 9. klasse i Syddjurs Kommune 9. klasses-undersøgelse 2013: Trivsel & Sundhed SSP og skolerne i

Læs mere

SSP Rapport om rusmiddel undersøgelsen blandt 7. til 10. klasseelever på Hjørring kommunes skoler i 2011

SSP Rapport om rusmiddel undersøgelsen blandt 7. til 10. klasseelever på Hjørring kommunes skoler i 2011 SSP Rapport om rusmiddel undersøgelsen blandt 7. til 10. klasseelever på Hjørring kommunes skoler i 2011 0 Rapport om rusmiddel undersøgelsen blandt 7. til 10. klasseelever på Hjørring kommunes skoler

Læs mere

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT 1 Temarapport om børn og overvægt Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk Publikationen kan læses på: www.sst.dk Kategori: Faglig rådgivning

Læs mere

Kapitel 3. Alkohol. Andel elever, der har prøvet at drikke alkohol

Kapitel 3. Alkohol. Andel elever, der har prøvet at drikke alkohol Kapitel 3. Alkohol Der er flere gode grunde til at beskæftige sig med alkoholvaner. Alkohol er f.eks. ubetinget danskernes foretrukne rusmiddel. Hver dansker over 14 år drikker således gennemsnitlig godt

Læs mere

Kvaliteten af rengøring på folkeskoler

Kvaliteten af rengøring på folkeskoler 11. august 2014 Kvaliteten af rengøring på folkeskoler FOA og 3F har i perioden fra den 4. til den 20. juni 2014 foretaget en undersøgelse blandt tekniske servicemedarbejdere og -ledere om kvaliteten af

Læs mere

11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 2004 og udviklingen siden 1997

11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 2004 og udviklingen siden 1997 11-15 ÅRIGES LIVSSTIL OG SUND- HEDSVANER 24 - og udviklingen siden 1997 26 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 24 og udviklingen siden 1997 Maj 26 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 24 og udviklingen

Læs mere

Kommunal sundhedsprofil for Udskolingselever

Kommunal sundhedsprofil for Udskolingselever Kommunal sundhedsprofil for Udskolingselever Skoleåret 212-213 Udarbejdet af kommunallæge Anne Munch Bøegh 1 Indholdsfortegnelse: Side Indledning 3. Generel trivsel, skoletrivsel 4. Selvvurderet helbred

Læs mere

OMRÅDERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 48% Antal besvarelser: 44 EUD

OMRÅDERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 48% Antal besvarelser: 44 EUD OMRÅDERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 Svarprocent: 48% beelser: 44 EUD OM RAPPORTEN DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 I maj og juni 9 gennemførte den kommunale sundhedsmåling blandt samtlige elever

Læs mere

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 64% Antal besvarelser: 27 Heltidsundervisningen

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 64% Antal besvarelser: 27 Heltidsundervisningen SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 Svarprocent: 6% beelser: 7 Heltidsundervisningen OM RAPPORTEN DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 I maj og juni 9 gennemførte den kommunale sundhedsmåling blandt

Læs mere

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 78% Antal besvarelser: 579 Højvangskolen

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 78% Antal besvarelser: 579 Højvangskolen SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 Svarprocent: 78% beelser: 579 Højvangskolen OM RAPPORTEN DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 I maj og juni 9 gennemførte den kommunale sundhedsmåling blandt samtlige

Læs mere

Misbrugskampagne med fokus på alkohol og hash

Misbrugskampagne med fokus på alkohol og hash Misbrugskampagne med fokus på alkohol og hash At arbejde procesorienteret med fokus på flertalsmisforståelser 1. PROJEKTET BAGGRUND OG UDGANGSPUNKT Dette projekt tager dels udgangspunkt i den livsstilsundersøgelse

Læs mere

1. Hvornår er du født? (dato og år) mand... 1 kvinde... 2

1. Hvornår er du født? (dato og år) mand... 1 kvinde... 2 ID: Dette spørgeskema indeholder en række personlige spørgsmål om private forhold, som mange mennesker helst vil holde for sig selv. Når du er færdig med at besvare spørgsmålene, lægger du skemaet i en

Læs mere

Livsstil og risikoadfærd. 8. og 9. klasse 2012 og Indhold NOTAT

Livsstil og risikoadfærd. 8. og 9. klasse 2012 og Indhold NOTAT NOTAT Livsstil og risikoadfærd 8. og 9. klasse og Indhold Baggrund... 2 Fire kategorier af risikoadfærd... 3 Resumé... 4 Risikoadfærd... 4 De unges risikoadfærd fordelt på skoler... 5 Skolen... 7 Mobberi...

Læs mere

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 68% Antal besvarelser: 398 Katrinebjergskolen

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 68% Antal besvarelser: 398 Katrinebjergskolen SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 Svarprocent: 68% beelser: 98 Katrinebjergskolen OM RAPPORTEN DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 I maj og juni 9 gennemførte den kommunale sundhedsmåling blandt samtlige

Læs mere

Fase to af Borgerstilfredshedsundersøgelsen på Jobcenter Rebild

Fase to af Borgerstilfredshedsundersøgelsen på Jobcenter Rebild Fase to af Borgerstilfredshedsundersøgelsen på Jobcenter Rebild 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Undersøgelsens resultater. 4 3. Vurdering af den telefoniske kommunikation..5 4. Vurdering

Læs mere

Billund Kommunes Ungeprofilundersøgelse 2017

Billund Kommunes Ungeprofilundersøgelse 2017 s Ungeprofilundersøgelse 7., 8., og 9. klassetrin. Indledning har i oktober og november deltaget i en landsdækkende undersøgelse af unges trivsel, kaldet Ungeprofilundersøgelsen. Det er fjerde gang kommunen

Læs mere

Specialundervisning i folkeskolen skoleåret 2008/09

Specialundervisning i folkeskolen skoleåret 2008/09 Specialundervisning i folkeskolen skoleåret 2008/09 Af Anne Mette Byg Hornbek Indledende overblik Dette notat belyser specialundervisning i folkeskolen i skoleåret 2008/2009, herunder i almindelige folkeskoler,

Læs mere

Sundhedsprofil. 9. klasse. Ishøj Kommune 2011/2012

Sundhedsprofil. 9. klasse. Ishøj Kommune 2011/2012 Rapport: Sundhedsprofil 9. klasse Ishøj Kommune 2011/2012 Udarbejdet af: Børne-ungelæge Tove Billeskov 1 INDHOLD side 1. Resultater, konklusioner... 3 2. Baggrund, metode... 4 3. Deltagelse... 5 4. Trivsel...

Læs mere

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE 7. klasses undersøgelse anden opsætning

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE 7. klasses undersøgelse anden opsætning RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Grundskole MÅLGRUPPE Udskoling UNDERSØGELSE 7. klasses undersøgelse anden opsætning GRUNDLAG Den Lille Skole - Klassetrin ( Alle ) RESPONDENT Børn/unge ANTAL

Læs mere

Orientering om status på forebyggelsesseminarerne

Orientering om status på forebyggelsesseminarerne Punkt 4. Orientering om status på forebyggelsesseminarerne 2019-012839 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen fremsender til s og Skoleudvalgets orientering status på forebyggelsesseminarerne,

Læs mere

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 44% Antal besvarelser: 265 Beder Skole

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 44% Antal besvarelser: 265 Beder Skole SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 Svarprocent: 44% beelser: 65 Beder Skole OM RAPPORTEN DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 I maj og juni 9 gennemførte den kommunale sundhedsmåling blandt samtlige

Læs mere

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 66% Antal besvarelser: 168 Tovshøjskolen

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 66% Antal besvarelser: 168 Tovshøjskolen SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 Svarprocent: 66% beelser: 68 Tovshøjskolen OM RAPPORTEN DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 I maj og juni 9 gennemførte den kommunale sundhedsmåling blandt samtlige

Læs mere

Juni. Afrapportering fra: Lundehus, Kildevældsskolen & Rådmandsgade skole. Spørgeskema, gps og bevægelsesmåler

Juni. Afrapportering fra: Lundehus, Kildevældsskolen & Rådmandsgade skole. Spørgeskema, gps og bevægelsesmåler Afrapportering fra: Lundehus, Kildevældsskolen & Rådmandsgade skole Juni 2012 Spørgeskema, gps og bevægelsesmåler Rapporten er udarbejdet af Syddansk Universitet, Center for Interventionsforskning Indledning

Læs mere

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 65% Antal besvarelser: 22 Aarhus Tech

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 65% Antal besvarelser: 22 Aarhus Tech SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 Svarprocent: 6 beelser: Tech OM RAPPORTEN DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 I maj og juni 9 gennemførte den kommunale sundhedsmåling blandt samtlige elever i -.

Læs mere

Notat vedr. resultater for alkohol på skoleniveau

Notat vedr. resultater for alkohol på skoleniveau Notat vedr. resultater for alkohol på skoleniveau I nedenstående notat gennemgås en række af resultaterne vedr. alkohol for 8. klasse. Resultaterne er inddelt på skoleniveau. Der gøres opmærksom på, at

Læs mere

RAPPORT SUNDHEDSPROFIL

RAPPORT SUNDHEDSPROFIL RAPPORT SUNDHEDSPROFIL 2015-16 Skolesundhed.dk Skolesygeplejerske Helle Sørensen Juli 2016 1 Baggrund I henhold til sundhedsloven, som pålægger kommunerne at tilbyde alle børn en udskolingsundersøgelse,

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2010

Livsstilsundersøgelse. 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2010 Livsstilsundersøgelse 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2010 Indholdsfortegnelse: side Forord ------------------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens

Læs mere

Børne- og Ungetelefonen

Børne- og Ungetelefonen Børne- og Ungetelefonen Årsopgørelse 2010 Om Børne- og Ungetelefonen Børne- og Ungetelefonen blev oprettet i 2001 som et led i PAARISAs arbejde med forebyggelse af selvmord og seksuelt misbrug af børn.

Læs mere

De næste spørgsmål handler om forskellige aktiviteter inden for det sidste år

De næste spørgsmål handler om forskellige aktiviteter inden for det sidste år ID: Dette spørgeskema indeholder en række personlige spørgsmål om private forhold, som mange mennesker helst vil holde for sig selv. Når du er færdig med at besvare spørgsmålene, lægger du skemaet i en

Læs mere

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 79% Antal besvarelser: 532 Hasle Skole

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 79% Antal besvarelser: 532 Hasle Skole SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 Svarprocent: 79% beelser: 5 Hasle Skole OM RAPPORTEN DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 I maj og juni 9 gennemførte den kommunale sundhedsmåling blandt samtlige

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2009

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2009 Livsstilsundersøgelse 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2009 Indholdsfortegnelse: side Forord ------------------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens

Læs mere

Sundhedsprofil for udskolingen i 9. klasse Skoleåret 2013 2014

Sundhedsprofil for udskolingen i 9. klasse Skoleåret 2013 2014 Sundhedsprofil for udskolingen i 9. klasse Skoleåret 2013 2014 Udarbejdet af Ledende sundhedsplejerske Jane Tanghøj og Sundhedstjenesten Center for Børn Unge og Familier Den kommunale Sundhedstjeneste

Læs mere

Undersøgelser af Borgerservice

Undersøgelser af Borgerservice Undersøgelser af Borgerservice 5-6 Køge Kommune Benchmarkingrapport Køge Kommune Undersøgelser af Borgerservice 5-6 Undersøgelser af Borgerservice Rapporten resumerer de seneste tre stikprøveundersøgelser

Læs mere

UNDERSØGELSE AF 11-15 ÅRIGES LIVSSTIL OG SUNDHEDSVANER 1997-2005

UNDERSØGELSE AF 11-15 ÅRIGES LIVSSTIL OG SUNDHEDSVANER 1997-2005 7 UNDERSØGELSE AF 11-15 ÅRIGES LIVSSTIL OG SUNDHEDSVANER 1997-5 Undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 5 - samt udviklingen fra 1997-5 Undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner

Læs mere

Notat vedr. udvalgte data fra BørnUngeLiv skoleåret 2018/19

Notat vedr. udvalgte data fra BørnUngeLiv skoleåret 2018/19 Notat vedr. udvalgte data fra BørnUngeLiv skoleåret 2018/19 Indledning I Odense Kommune har børn og unge siden 2011 hvert år deltaget i en spørgeskemaundersøgelse om deres sundhed og trivsel. Sundhedsprofilundersøgelsen,

Læs mere

UNGES BRUG AF RUSMIDLER PÅ VORDINGBORG KOMMUNES UNGDOMSUDDANNELSER. Center for Rusmidler 2016

UNGES BRUG AF RUSMIDLER PÅ VORDINGBORG KOMMUNES UNGDOMSUDDANNELSER. Center for Rusmidler 2016 UNGES BRUG AF RUSMIDLER PÅ VORDINGBORG KOMMUNES UNGDOMSUDDANNELSER Center for Rusmidler 2016 1 INDHOLDSFORTEGNELSE UNGES BRUG AF RUSMIDLER I VORDINGBORG... 3 RUSMIDDELSITUATIONEN I DANMARK... 4 UNDERSØGELSEN

Læs mere

OMRÅDERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 44% Antal besvarelser: 120 Specialtilbud

OMRÅDERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 44% Antal besvarelser: 120 Specialtilbud OMRÅDERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 Svarprocent: % beelser: Specialtilbud OM RAPPORTEN DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 I maj og juni 9 gennemførte den kommunale sundhedsmåling blandt samtlige elever

Læs mere

OMRÅDERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 71% Antal besvarelser: Syd

OMRÅDERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 71% Antal besvarelser: Syd OMRÅDERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 29 Svarprocent: 7% beelser: 4.995 Syd OM RAPPORTEN DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 29 I maj og juni 29 gennemførte den kommunale sundhedsmåling blandt samtlige elever

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE

KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE UNDERVISNINGS- MINISTERIET RAPPORT SEPTEMBER 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING OG RESUMÉ 6 SKOLEBESTYRELSENS INVOLVERING I SKEMAER Side 3 Side 35 2 INDSKOLINGEN Side

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

EVALUERING AF SUNDHEDSSTYRELSENS UGE 40 ALKOHOLKAMPAGNE

EVALUERING AF SUNDHEDSSTYRELSENS UGE 40 ALKOHOLKAMPAGNE EVALUERING AF SUNDHEDSSTYRELSENS UGE 40 ALKOHOLKAMPAGNE - 2014 1 Indhold! Om alkoholkampagnen 2014! Om undersøgelsen! Hovedkonklusioner! Detailresultater! Alkoholvaner! Kendskab til Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2013

Livsstilsundersøgelse. 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2013 Livsstilsundersøgelse 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2013 Indholdsfortegnelse: side Forord ------------------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens

Læs mere

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 81% Antal besvarelser: 13 SOSU Østjylland

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 81% Antal besvarelser: 13 SOSU Østjylland SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 Svarprocent: 8% beelser: SOSU Østjylland OM RAPPORTEN DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 I maj og juni 9 gennemførte den kommunale sundhedsmåling blandt samtlige

Læs mere

undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 1997-2008 2010

undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 1997-2008 2010 undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 1997-8 1 Undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 1997-8 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk Publikationen

Læs mere

OMRÅDERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 71% Antal besvarelser: Øst

OMRÅDERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 71% Antal besvarelser: Øst OMRÅDERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 Svarprocent: 7% beelser: 3.8 Øst OM RAPPORTEN DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 I maj og juni 9 gennemførte den kommunale sundhedsmåling blandt samtlige elever

Læs mere

Unges. livsstil og dagligdag 2008. MULD-rapport nr. 7

Unges. livsstil og dagligdag 2008. MULD-rapport nr. 7 Unges livsstil og dagligdag 2008 MULD-rapport nr. 7 Unges livsstil og dagligdag 2008 Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsstyrelsen 1. udgave, august 2009 Copyright Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsstyrelsen Rapporten

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2011

Livsstilsundersøgelse. 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2011 Livsstilsundersøgelse 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2011 Indholdsfortegnelse: side Forord ------------------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE

KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE UNDERVISNINGS- MINISTERIET RAPPORT 2018 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING OG RESUMÉ 6 SKOLEBESTYRELSENS INVOLVERING I SKEMAER Side 3 Side 35 2 INDSKOLINGEN Side 7 7 ANVENDELSE

Læs mere

Randers Sundhedscenter Tjek dit helbred

Randers Sundhedscenter Tjek dit helbred Side 1 1. CPR-nummer - 2. Dato for udfyldelse af skemaet - - 2 0 3. Hvordan synes du, dit helbred er alt i alt? Fremragende Vældig godt Godt Mindre godt Dårligt 4. Er du på grund af dit helbred begrænset

Læs mere

Forundersøgelse til kampagne om biocider. 1 Kort om undersøgelsen NOTAT

Forundersøgelse til kampagne om biocider. 1 Kort om undersøgelsen NOTAT Forundersøgelse til kampagne om biocider NOTAT 1 Kort om undersøgelsen Miljøstyrelsen er ved at udvikle en informationskampagne, der skal skabe kendskab til miljø- og sundhedseffekter af hverdagsgifte

Læs mere

INDSKOLING 44 (3) 64 (6) 35 (2) 61 (1) 150 (4) 104 (6) 82 (7) 540 (29) 0. KLASSE 10 (0) 11 (0) 11 (0) 12 (0) 41 (0) 22 (2) 9 (0) 116 (2)

INDSKOLING 44 (3) 64 (6) 35 (2) 61 (1) 150 (4) 104 (6) 82 (7) 540 (29) 0. KLASSE 10 (0) 11 (0) 11 (0) 12 (0) 41 (0) 22 (2) 9 (0) 116 (2) ANTAL BESVARELSER Som det fremgår af tabel, er der modtaget i alt. besvarelser, på spørgeundersøgelsen. Svarene fordeler sig med 0 på indskolingen, på mellemtrinnet og på udskolingen. forældre har svaret

Læs mere

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 22% Antal besvarelser: 9 Aarhus Business college

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 22% Antal besvarelser: 9 Aarhus Business college SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 Svarprocent: % beelser: 9 Business college OM RAPPORTEN DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 I maj og juni 9 gennemførte den kommunale sundhedsmåling blandt samtlige

Læs mere

Sundhedsprofil 9. klasse i Herlev kommune

Sundhedsprofil 9. klasse i Herlev kommune Sundhedsprofil 9. klasse i Herlev kommune 2012-13 Udarbejdet af kommunallægerne Eva Bøcher Herner, Lene Christiansen og sygeplejerske Sille Abazi, juli 2013. Beskrivelse af elever i 9. klasse i Herlev

Læs mere

Ungeprofilundersøgelsen årg. 2016/2017

Ungeprofilundersøgelsen årg. 2016/2017 Ungeprofilundersøgelsen årg. 2016/2017 En SSP rapport om Frederikssunds unges trivsel, sociale kapital, brug af rusmidler samt kriminalitet og risikoadfærd. Indholdsfortegnelse Forord & metode... 3 Tema

Læs mere

Undersøgelse om adfærd og holdninger til tobak, alkohol, kost og motion blandt elever i fynske 7. og 9. klasser

Undersøgelse om adfærd og holdninger til tobak, alkohol, kost og motion blandt elever i fynske 7. og 9. klasser Cast Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og Teknologivurdering Winsløwparken 19,3 5000 Odense C tlf.: 6550 1000 Fax: 6591 8296 Undersøgelse om adfærd og holdninger til tobak, alkohol, kost og

Læs mere

De fleste danske unge har et moderat alkoholforbrug

De fleste danske unge har et moderat alkoholforbrug MARTS 218 NYT FRA RFF De fleste danske unge har et moderat alkoholforbrug T il trods for, at den danske ungdom er stordrikkende i international sammenhæng, så har mere end halvdelen af dem et ganske moderat

Læs mere

2: Landsplan - Klassetrin (9) - Antal besvarelser: 8611

2: Landsplan - Klassetrin (9) - Antal besvarelser: 8611 RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2016/2017 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Ungeprofilundersøgelsen Skanderborg GRUNDLAG

Læs mere

Evaluering af kampagnen Hudallergi, en partner for livet 2011

Evaluering af kampagnen Hudallergi, en partner for livet 2011 Evaluering af kampagnen Hudallergi, en partner for livet 2011 Notat Juli 2011 1. Indledning I foråret 2011 gennemførte Miljøstyrelsen for anden gang kampagnen Hudallergi en partner for livet. Kampagnen

Læs mere

Ungeprofil. En livsstilsundersøgelse foretaget af SSP-samarbejdet i Skanderborg, Horsens, Hedensted, Billund og Kolding Kommuner.

Ungeprofil. En livsstilsundersøgelse foretaget af SSP-samarbejdet i Skanderborg, Horsens, Hedensted, Billund og Kolding Kommuner. Ungeprofil En livsstilsundersøgelse foretaget af SSP-samarbejdet i Skanderborg, Horsens, Hedensted, Billund og Kolding Kommuner Oktober 2010 SYDØSTJYLLANDS KREDS Undersøgelsen er gennemført i samarbejde

Læs mere