Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser"

Transkript

1 24. april 2015 Nyhedsbrev Capital Markets Nye regler vedrørende finansiel rapportering, storaktionærflagning og offentliggørelse af sanktioner Folketinget har den 21. april 2015 vedtaget et lovforslag 1, der blandt andet indeholder ændringer til værdipapirhandelsloven som konsekvens af implementeringen af ændringsdirektivet til transparensdirektivet 2. Ændringerne træder i kraft den 26. november Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 3, som også forventes at træde i kraft den 26. november Foruden at reflektere nedenstående ændringer til værdipapirhandelsloven, forventes den reviderede bekendtgørelse at give mulighed for alene at offentliggøre selskabsmeddelelser på engelsk. Ændringen vil kræve generalforsamlingens godkendelse, og godkendelse vil formodentlig kunne ske med simpelt flertal. Ophævelse af pligten til at offentliggøre periodemeddelelser eller kvartalsrapporter Forpligtigelsen efter værdipapirhandelslovens 27, stk. 8 til at offentliggøre periodemeddelelser eller kvartalsrapporter afskaffes. Afskaffelsen sker navnlig for at imødekomme små og mellemstore udstederes behov, og i forarbejderne nævnes det, at det forventes, at større udstedere fortsat vil offentliggøre finansielle oplysninger udover de lovpligtige årsrapporter og halvårsrapporter. Hertil kommer naturligvis den generelle forpligtigelse for udstedere til at offentligøre intern viden hurtigst muligt, herunder væsentlige ændringer til tidligere udmeldte oplysninger og forventninger. Det regulerede marked, hvor udsteders værdipapirer er optaget til handel, vil stadig på egen hånd kunne kræve, at udsteder offentliggør kvartalsvise regnskabsoplysninger. Formodentlig vil ophævelsen føre til tilsvarende ændring af Regler for Udstedere af Aktier på NASDAQ Copenhagen. 1 Lovforslag nr. L 154 (som vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. april 2015) til Lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om kreditaftaler, lov om finansielle rådgivere, lov om pantebrevsselskaber, lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. og forskellige andre love. 2 Ændringsdirektiv 2013/50/EU af 22. oktober 2013 til direktiv 2004/109/EF af 15. december om harmonisering af gennemsigtighedskrav i forbindelse med oplysninger om udstedere, hvis værdipapir er optaget til handel på et reguleret marked. 3 Bekendtgørelse nr af 13. december 2013 om udstederes oplysningsforpligtelser.

2 Side 2 Forlængelse af frist for halvårsrapport Efter gældende regler skal udstedere offentliggøre halvårsrapport hurtigst muligt og senest 2 måneder efter udløbet af første halvdel af regnskabsåret. Denne frist vil med de fremtidige regler blive forlænget til 3 måneder 4. Den forlængede frist forventes at være til fordel for små og mellemstore udstedere. Fordelene skulle bestå i såvel den længere frist for udarbejdelse, som i muligheden for at analytikere og medier får bedre mulighed for at analysere og omtale flere udstederes halvårsrapporter, når rapporterne forventeligt offentliggøres med større tidsmæssig spredning. Fristen for indsendelse af halvårsrapporter er for børsnoterede virksomheder også fastsat i Indsendelsesbekendtgørelsen 5, som vil blive konsekvensændret. Forslaget udvider desuden forpligtigelsen til at sikre, at årsrapporter og halvårsrapporter er offentligt tilgængelige i mindst 10 år mod de nuværende 5 år. Dette krav anses for opfyldt, hvis rapporterne er offentliggjort i Erhvervsstyrelsens IT-system. Ophævelse af værdipapirhandelslovens 28 Den selvstændige flagningsbestemmelse for større besiddelser af egne aktier i værdipapirhandelslovens 28 vil med de fremtidige regler blive ophævet. Flagning skal herefter alene ske efter flagningsreglen for storaktionærer i værdipapirhandelslovens 29, jf. nedenfor. Ophævelsen er kærkommen, idet der tidligere har været usikkerhed omkring, hvorvidt større besiddelser af egne aktier skulle flages både efter værdipapirhandelslovens 28 og 29. Udvidet flagningspligt for storaktionærer og ny sanktionsmulighed De nuværende regler vedrørende storaktionærers flagningsforpligtigelser findes i værdipapirhandelslovens 29 samt i storaktionærbekendtgørelsen 6. Hertil kommer forpligtigelsen efter selskabslovens Efter de nuværende regler skal storaktionæren give meddelelse til Finanstilsynet og udsteder, når grænserne på 5, 10, 15, 20, 25, 50 eller 90% og 1/3 eller 2/3 af aktiekapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi nås eller ikke længere er nået. Der er i storaktionærbekendtgørelsens 4 yderligere krav om flagning af besiddelse af stemmerettigheder, f.eks. i form af en stemmekoordineringsaftale mellem aktionærer eller i form af en aktielånsaftale. Ligeledes er der i bekendtgørelsens 6 fastlagt regler for flagning af besiddelse af værdipapirer, der giver ret til at erhverve allerede udstedte aktier med stemmerettigheder, hvis denne ret udelukkende hviler på ihændehaverens eget initiativ, f.eks. aktieoptioner. 4 Det understreges dog, at udstedere skal opfylde fristerne i værdipapirhandelsloven såvel som eventuelle andre frister for offentliggørelse, som gælder efter de regler, som udstederen aflægger regnskab efter. 5 Bekendtgørelse nr. 837 af 14. august 2012 om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed. Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i årsregnskabslovens 148a. Fristen for halvårsrapporter er ikke fastsat i årsregnskabsloven, men fremgår af bekendtgørelsen. 6 Bekendtgørelse nr. 668 af 25. juni 2012 om storaktionærer. 7 For nærmere information om selskabslovens 55 henvises i øvrigt til vores nyhedsbrev af 1. december 2014 vedrørende Det Offentlige Ejerregister:

3 Side 3 Med de nye regler vil flagningsforpligtigelsen efter bekendtgørelsens 4 og 6 i stedet følge direkte af loven. Flagningsforpligtigelsen vil desuden blive udvidet til at omfatte finansielle instrumenter, der er baseret på allerede udstedte aktier, uanset om det finansielle instrument giver ret til fysisk overdragelse af aktierne eller ej 8. Formålet med den udvidede flagningspligt er at forhindre skjult ejerskab i noterede selskaber. Det understreges dog i forarbejderne, at flagningsforpligtigelsen kun omfatter finansielle instrumenter, der er afledt af allerede udstedte aktier, og tegningsretter til endnu ikke udstedte aktier vil således ikke være omfattet. Ifølge de nye regler vil der også være flagningspligt, når en aktionærs direkte eller indirekte aktiebesiddelser, rettigheder til at udøve stemmerettigheder og besiddelse af aktieafledte finansielle instrumenter tilsammen passerer en flagningsgrænse. Der vil således skulle flages i forhold til tre kriterier eller kurve, som illustreret med eksemplet nedenfor, der er hentet fra forarbejderne. Flagning kan ske i en samlet meddelelse, uanset om storaktionæren har flagningspligt efter én eller flere kurve : Andel af stemmerettigheder og aktiekapital Aktieafledte finansielle instrumenter (f.eks. optioner) Samlet besiddelse 4,4% 2,2% 6,6% Ingen selvstændig flagningspligt Ingen selvstændig flagningspligt Krydser 5% grænse - flagnings-pligt Fristen for storaktionærens flagning ændres desuden i loven fra hurtigst muligt til straks. Efter bekendtgørelsen har hurtigst muligt som hovedregel været inden for handelsdagen, og det er i bemærkningerne til lovforslaget fremhævet, at der ikke er tiltænkt nogen ændring i den hastighed, hvorved storaktionæren skal give meddelelse, men at der er tale om en præcisering og understregning af, at storaktionæren skal give meddelelse med det samme. Yderligere understreges det i bemærkningerne, at inden for handelsdagen betyder inden midnat på den dag transaktionen foretages. I lighed med de nuværende regler, vil udstederen være forpligtet til at offentliggøre indholdet af storaktionærmeddelelsen hurtigst muligt. I forarbejderne understreges det, at der ved hurtigst mu- 8 Forarbejderne nævner til eksempel: Optioner, futures, swaps, fremtidige renteaftaler, differenceaftaler og alle andre kontrakter eller aftaler med lignende økonomiske virkninger, som kan afvikles fysisk eller afregnes kontant. Det Europæiske værdipapirhandelstilsyn ESMA vil oprette og periodisk ajourføre en vejledende liste over finansielle instrumenter, som er underlagt meddelelsespligt. For instrumenter, der udelukkende giver mulighed for kontantafregning, skal beregning af antal stemmerettigheder knyttet til instrumentet ske i henhold til EU-kommissionens delegerede forordning af 17. december 2014 om supplerende regler til transparensdirektivet. Beregningen for så vidt angår andelen af aktiekapitalen vil blive fastsat af Finanstilsynet.

4 Side 4 ligt menes, at der ikke må gå længere tid, end hvad der er nødvendigt for, at udsteder kan udarbejde en selskabsmeddelelse. 9 Endelig vil de nye regler medføre, at der indsættes en ny bestemmelse i værdipapirhandelslovens 29a, hvorefter overtrædelse af flagningsforpligtigelsen, herunder manglende, for sen eller mangelfuld meddelelse, kan sanktioneres i form af suspension af stemmerettighederne tilknyttet storaktionærens aktier. Hvordan dette skal fungere i praksis, vil blive fastsat nærmere af Finanstilsynet, herunder omfanget og udstrækningen af suspensionen. Suspension kan dog alene ske ved grove eller gentagne overtrædelser. Ændringerne til værdipapirhandelslovens 29 vil i sagens natur medføre en opdatering af storaktionærbekendtgørelsen, og revideret forslag til denne må forventes i andet kvartal eller tredje kvartal Den reviderede bekendtgørelse vil også nærmere specificere kravene til meddelelsen, der skal gives til henholdsvis Finanstilsynet og udsteder. Offentliggørelse af sanktioner Med de nye regler indføres en ny bestemmelse i værdipapirhandelslovens 84l, hvorefter der skal ske offentliggørelse på Finanstilsynets hjemmeside af påtaler, påbud, administrative bødeforlæg og tvangsbøder, som er givet for overtrædelse af bestemmelser eller forordninger, der udspringer af transparensdirektivet. Dette vil også gælde for afgørelser om suspension af stemmerettigheder for overtrædelse af flagningspligten. Som udgangspunkt vil offentliggørelse skulle ske med navns nævnelse. Det er særligt værd at bemærke, at offentliggørelse af navn også vil kunne ske for fysiske personers vedkommende, hvilket ikke har været tilfældet hidtil. For så vidt angår politianmeldelser vil offentliggørelse dog alene ske for juridiske personer. Offentliggørelse af navn kan dog udelades eller udskydes i særlige tilfælde, herunder såfremt: det medfører uforholdsmæssig stor skade for virksomheden eller den fysiske person, der er efterforskningsmæssige hensyn, hvis offentliggørelse vil true virksomhedens finansielle stabilitet, eller offentliggørelse af en persons navn må vurderes ikke at være proportionalt med hensynet til personen. Offentliggørelse af sanktioner i henhold til bestemmelser i værdipapirhandelsloven, der ikke udspringer af transparensdirektivet (såsom bestemmelser baseret på markedsmisbrugsdirektivet), vil stadig skulle følge reglerne i værdipapirhandelslovens 84c eller 84d. 9 Der er her tale om en overimplementering i forhold til transparensdirektivet, hvor fristen for udsteder er tre handelsdage, efter udsteder har modtaget meddelelsen fra storaktionæren.

5 Side 5 Klaus Søgaard D M Tomas Haagen D M Rikke Schiøtt Petersen D M Anders Ørjan Jensen D M Denne orientering er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Gorrissen Federspiel påtager sig intet ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte kan henføres til brugen af orienteringen.

1. Indledning Formålet med lovforslaget er at gennemføre en række ændringer i den finansielle lovgivning.

1. Indledning Formålet med lovforslaget er at gennemføre en række ændringer i den finansielle lovgivning. NOTAT 25. februar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om kreditaftaler, lov om finansielle rådgivere, lov om pantebrevsselskaber,

Læs mere

VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Statslige aktieselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad er et statsligt aktieselskab... 5 3. Selskabsretlige bestemmelser... 7 3.1. Hvervet

Læs mere

DET OFFENTLIGE EJERREGISTER. Vejledning

DET OFFENTLIGE EJERREGISTER. Vejledning DET OFFENTLIGE EJERREGISTER Vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord 2. Overblik over registrering af storaktionærer 3. FAQ 4. Vejledning til Virk.dk 5. Love og regler FORORD I forlængelse af selskabslovens

Læs mere

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn)

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven (Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer

Læs mere

Finanstilsynet. 30. maj 2011 BØRS J.nr. ste

Finanstilsynet. 30. maj 2011 BØRS J.nr. ste Finanstilsynet 30. maj 2011 BØRS J.nr. ste Denne vejledning har til formål at oplyse udsteder af værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked om de pligter, som de har til at offentliggøre oplysninger

Læs mere

Nyheder inden for selskabsretten. v/niels Kornerup Uddannelsesdagen 2015

Nyheder inden for selskabsretten. v/niels Kornerup Uddannelsesdagen 2015 Nyheder inden for selskabsretten v/niels Kornerup Uddannelsesdagen 2015 2 1. januar 2014 På baggrund af den forudsatte 2 års-revision af SEL: Nedsættelse af kapitalkrav for ApS fra kr. 80.000 til kr. 50.000

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Lov om Værdipapirhandel 27, 27a og 37 (bilag 1). Intern viden

Læs mere

Generalforsamlinger i børsnoterede selskaber efter den ny selskabslov

Generalforsamlinger i børsnoterede selskaber efter den ny selskabslov Generalforsamlinger i børsnoterede selskaber efter den ny selskabslov Den nye selskabslov vil betyde en række ændringer for, hvorledes aktieselskaber i almindelighed og børsnoterede aktieselskaber i særdeleshed

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet

Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet Finanstilsynet har efter vedtagelsen af lov nr. 1460 af 22. december 2004 modtaget spørgsmål, der angår fortolkningen af

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til 1 Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask

Læs mere

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Version 1.0 23. august 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Regelgrundlag... 5

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til 1 Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om forvaltere af alternative investeringsfonde

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Kapitalandele, ejerfortegnelser m.v.

Orientering om den nye selskabslov Kapitalandele, ejerfortegnelser m.v. Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Kapitalandele, ejerfortegnelser m.v. Side 2 Kapitalandele, ejerfortegnelser mv. Reglerne om kapitalandele, ejerfortegnelser mv. er ændret indenfor følgende

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2014

NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2014 NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2014 I. BØRSMARKEDET... 2 1. PÅTALER... 2 AKTIER... 2 1.1 Manglende meddelelser på hjemmesiden... 2 1.2 Tidspunkt for offentliggørelse af årsrapport...

Læs mere

Afgørelser og Udtalelser 2000

Afgørelser og Udtalelser 2000 Afgørelser og Udtalelser 2000 C Afgørelser og Udtalelser 2000 Indholdsfortegnelse 1. Oplysningsforpligtelser 3 1.1. Overtrædelse af værdipapirhandelslovens 27, stk. 1 offentlig påtale fra Fondsbørsen selskabet

Læs mere

Ekspertundersøgelse vedrørende åbenhed om aktiebesiddelser

Ekspertundersøgelse vedrørende åbenhed om aktiebesiddelser Ekspertundersøgelse vedrørende åbenhed om aktiebesiddelser udarbejdet af Professor, lic. jur. Nis Jul Clausen, LL.M. Erhvervsjura, Syddansk Universitet, Odense Professor Karsten Engsig Sørensen, Ph.D.,

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Vejledning til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed Version 1.0 29. juni 2012 Vejledning til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN

AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN 1 NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2011 I FORORD... 3 I. BØRSMARKEDET... 4 1. PÅTALER... 4 1.1 ANSÆTTELSE AF NY DIREKTØR... 4 1.2 KORREKTE

Læs mere

Regler for udstedere af aktier NASDAQ OMX Copenhagen A/S 1-6-2013

Regler for udstedere af aktier NASDAQ OMX Copenhagen A/S 1-6-2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S 1-6-2013 1 REGLER FOR UDSTEDERE AF AKTIER... 1 INDLEDNING... 4 1 ALMINDELIGE BESTEMMELSER... 5 1.1 REGLERNES ANVENDELSE... 5 1.2 IKRAFTTRÆDELSE... 5 2 BETINGELSER FOR AKTIERS

Læs mere

Bank & Finans IP & Technology

Bank & Finans IP & Technology Den 7. november 2013 Nyhedsbrev Bank & Finans IP & Technology Forslag til obligatoriske interne whistleblowerordninger i finansielle virksomheder Finanstilsynet sendte den 15. august 2013 forslag til lov

Læs mere

Indsendelsesbekendtgørelse i høring mere digitalisering

Indsendelsesbekendtgørelse i høring mere digitalisering Indsendelsesbekendtgørelse i høring mere digitalisering Erhvervsstyrelsen har sendt en ny bekendtgørelse om indberetning til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation

Læs mere

Branchegruppen for Life Sciences

Branchegruppen for Life Sciences Den 1. juli 2014 Nyhedsbrev Branchegruppen for Life Sciences Nye regler for samarbejde (tilknytning og modtagelse af økonomiske fordele) mellem sundhedspersoner og lægemiddel- og medicoindustrien samt

Læs mere

Såvel [I] som Bryde Gruppen ApS er den 27. november 2008 taget under konkursbehandling.

Såvel [I] som Bryde Gruppen ApS er den 27. november 2008 taget under konkursbehandling. Advokatfirmaet NORDIA 2. december 2008 Stockholmsgade 41 2100 København Ø Ref. cs Att. Advokat Henrik Sjørslev J.nr. 6376-0125 Kromann Reumert Sundkrogsgade 5 2100 København Ø Att. Advokat Søren Aamann

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Generalforsamling

Orientering om den nye selskabslov Generalforsamling Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Generalforsamling Side 2 Generalforsamling Reglerne om generalforsamling er ændret indenfor følgende områder: Ejernes beslutningsret Indkaldelse til generalforsamlingen

Læs mere

Forslag. Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1)

Forslag. Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1) Lovforslag nr. L 170 Folketinget 2008-09 Fremsat den 25. marts 2009 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1) Anvendelsesområde

Læs mere

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. Regler, der træder i kraft ved aflæggelse af årsrapport for 2013

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. Regler, der træder i kraft ved aflæggelse af årsrapport for 2013 Til bestyrelsen og direktionen 19. december 2013 Ref. CLA J.nr. 10120-0015 Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse for 2013 for kreditinstitutter m.fl. I dette brev orienteres om forhold,

Læs mere

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN VEJLEDNING OM ANMELDELSE AF EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledningens

Læs mere

Forslag. Lov om finansielle rådgivere

Forslag. Lov om finansielle rådgivere Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om finansielle rådgivere Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde og definitioner 1. Denne lov finder anvendelse på virksomheder,

Læs mere