Marinarkæologisk Nyhedsbrev

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Marinarkæologisk Nyhedsbrev"

Transkript

1 Marinarkæologisk Nyhedsbrev Nr. 18 Juni 2002 fra Roskilde Thomas Finderup, en af bådebyggerne der arbejder med rekonstruktion af det irske langskib på Vikingeskibsmuseets værft, i arbejde med tilhugning af et overgangsstykke mellem stævn og bordplanker.

2 NR. 18 JUNI 2002 INHOLD: Tid til handling Tid til handling Hav og menneske i sten- og bronzealder Tybrind Vig Norsmindekøkkenmøddingen Norsminde Fjord, bebyggelsen Visborgkøkkenmøddingen Mennesket og havet i bronzealderen..10 Skibe på bronzer Skibe på sten Søfart og samfund i jernalder, vikingetid og middelalder Atlas over Fyns kyst Lundeborg Anløbspladser Fiskeri i Nordeuropa Søspærringer Kystkøbstæder Vendisk søfart Fiskeri i Østersøens vestlige del Dania-Slavica Langskibet undervejs Fra Ottar s logbog Bjedstrup-båden Skibsstaderne ved Harre Vig ISBSA 10, september Publikationer Nyt & Noter Vikingeskibsmuseets Venner Harre Vig 2. Visborg 3. Norsminde 4. Bjedstrup 5. Kolding 6. Karschau 7. Hedeby 8. Tybrind Vig 9. Ladby 10. Lundeborg 11. Hominde 12. Karrebæk 13. Roskilde 14. Selsø 15. Lynæs 16. Lomma 17. Allinge 18. Bølshavn 19. Slusegård 20. Ralswiek 21. Oder Ved Marinarkæologisk Forskningscenter i Roskilde praktiserer vi en bredere tolkning af begrebet marinarkæologi, end det praktiseres de fleste andre steder. Vi lader os ikke spænde ind af begreber som 'undervandsarkæologi' eller 'skibsteknik' - for os er emnet: havets og de ferske vandes betydning for menneskets kultur igennem tiderne. Det er et omfattende studiefelt, der hidtil har været meget forsømt i den arkæologiske forskning, men som nu begynder at frembringe resultater af stor betydning for vores forståelse af samfundet fra stenalderen til op i renæssancen. I forrige nummer af Nyhedsbrevet præsenteredes en oversigt over Centrets mange undersøgelser af skibsfund, behandlet i deres bredere sammenhæng, samt projekter indenfor tekniske og naturvidenskabelige discipliner. I dette nummer følger en tilsvarende kort præsentation af de mange øvrige projekter ved Centret, hvor studiet af det maritime perspektiv i fortidens kulturer bygger på andre kategorier af arkæologisk materiale. Også her er der et rigt spektrum af aktiviteter i gang. Da Danmarks Grundforskningsfond i 1993 gav sin første store bevilling til oprettelsen af Marinarkæologisk Forskningscenter, var der knyttet betingelser til bevillingen. Centret skulle yde enestående forskning på internationalt niveau og stræbe efter en plads blandt de fem førende centre af dets art i Europa. For vort vedkommende er disse forudsætninger opfyldt i et sådant omfang, at vi i 1998 kunne modtage endnu en femårsbevilling fra Grundforskningsfonden til udløb 31. august Samtidig vedtog fonden imidlertid at sætte 10 år som maksimumsgrænse for bevillinger til de mange centre, man havde hjulpet i gang, herunder også til os. Derefter må forskergrupperne i centrene

3 International evaluering af Nationalmuseet, december 1994 "- the scale and variety of maritime archaeological research, unparalleled elsewhere, will secure Denmark's recognition as a world leader." søge indlejring i værtsinstitutionerne eller splittes for alle vinde. For Marinarkæologisk Forskningscenters vedkommende meldte Nationalmuseet ud i 2000, at man som værtsinstitution med sikkerhed ville indlejre 2 personer fra Centret i Nationalmuseets virksomhed, men at det var tanken at flytte museets folk bort fra Roskilde. Dette vakte utryghed hos de berørte parter i Roskilde, ikke mindst Vikingeskibsmuseet, hvis forskning og formidling er opbygget i et symbiotisk samvirke med Nationalmuseet, der ejer de udstillede skibe. Der har været mange lovord over Centrets hidtidige resultater - nu er der behov for politisk handling for at forhindre, at det marinarkæologiske forsknings- og uddannelsesmiljø i Roskilde bliver sprængt i I skrivende stund (maj 2002) har statslige nedskæringer på museumsbevillingerne svækket Nationalmuseets handlemuligheder. International Advisory Council, maj 2001 "The success and the international reputation of Roskilde as a centre of maritime archaeology is based on the collaboration of three partners (NMF, NMU og VM). The continuation of the successful work with its underlying synergies in practice dictates the choice of Roskilde as the site for future joint activities in this field of research. It deserves to have its resources in Denmark concentrated in one place." Bl.a. på den baggrund agter Nationalmuseets nye direktør, Carsten U. Larsen, at genoptage vurderingen af Nationalmuseets fremtidige marinarkæologiske arbejde. I den forbindelse vil han og Tinna Damgård-Sørensen fra Vikingeskibsmuseet i den kommende tid diskutere løsningsmuligheder. De kommende måneder vil vise, om det vil lykkes at finde midlerne hertil. Ole Crumlin-Pedersen

4 Arkæologiske projekter ved Marinarkæologisk Forskningscenter I Hav og menneske i sten- og bronzealder Der er næppe nogen anden periode af Danmarkshistorien, hvor havet havde større betydning for mennesket end i sten- og bronzealderen. Det skyldes, at havet og kystegnene udgjorde langt rigere fødekilder end nu i et landskab, hvor forholdet mellem land og hav var endnu mere 'mosaikagtig' end i dag med utallige øer og lange, dybe fjorde. Herved blev kystlængden meget lang, samtidig med at landjorden var dækket af urskov og vidtstrakte sumpe, hvorfor færdsel, transport og social kontakt var lettest langs kysterne. Tilsammen betød disse forhold, at hovedparten af befolkningen boede ved havet, hvorfor det også var her, at der udvikledes den største kulturelle dynamik og sociale udveksling. I sten- og bronzealderen bestemte havet derfor på samme tid betingelserne for kontakt og gav en rig erhvervsbasis for samfundsudviklingen. Studiet af forholdene mellem mennesket og havet i disse perioder er tværvidenskabeligt forankret - først og fremmest med naturvidenskaberne: kvartærgeologi, zoologi, botanik, biologi og fysik, men også med antropologi, kulturgeografi og religionshistorie. Dette karakteristiske samarbejde er en helt afgørende betingelse for en vellykket forskning. Samarbejdspartnere er ikke alene danske, men også amerikanske, engelske, italienske og russiske kollegaer, der alle yder deres vigtige bidrag. Indtil Marinarkæologisk Forskningscenter blev oprettet, var erhvervs- og samfundstolkningen af yngre stenalder og bronzealder domineret af bondens synsvinkel, hvor havets betydning ofte blev overset. At få korrigeret dette fejlagtige synspunkt er et af de overordnede, langsigtede mål med forskningsområdet Mennesket og havet i stenog bronzealder. Koordinator: Søren H. Andersen, Oversigt over projekter indenfor sten- og bronzealder: Projekt Forsker Art Indledt Slut Publiceret Tybrind Vig SHA Publicering uv-arkæologisk undersøgelse < Norsminde SHA m. fl. Analyse af køkkenmødding < Norsminde Fjord SHA m. fl. Analyse af stenalderbebyggelse < Visborg SHA m. fl. Analyse af periodeovergang Menneske og hav i bronzeladeren AB Ph.d.-projekt Ships on Bronzes FK Bronzealderens kosmologi Ships on Stone FK Helleristningsanalyse

5 Tybrind Vig Nogle af de største fremskridt inden for dansk og nordeuropæisk stenalderarkæologi er opnået ved udgravninger af undersøiske bopladser. Herved er blevet åbnet et nyt forskningsfelt, der har givet indblik i hidtil ukendte aspekter af kunsten og den rituelle verden, foruden ny viden om den materielle kultur og teknologi i træ, bark, vidjer, fletværk, tov og tekstiler. De fleste af disse nye resultater er knyttet til de undersøiske bopladsers fantastisk gode bevaringsforhold for organiske stoffer. Dette forskningspotentiale blev for første gang dokumenteret ved udgravningen af ertebøllebopladsen Tybrind Vig, der er den hidtil største og mest omfattende undervandsudgravning af en stenalderboplads i Nordeuropa, gennemført som et tværvidenskabeligt forskningsprojekt med et tæt samarbejde mellem stenalderarkæologien og naturvidenskaberne. Tybring Vig undersøgelsen viste, at det var teknisk muligt at gennemføre undersøiske bopladsudgravninger samtidig med, at En dykker udtager en serie pollenprøver i en profilvæg. Prøverne har siden dannet basis for udarbejdning af verdens antagelig første submarine pollendiagrammer! den nødvendige know-how og teknologi blev udviklet dertil. Takket være denne og andre undersøgelser blev Danmark i løbet af få år førende i Europa på dette felt. Ved Tybrind Vig blev der gjort en række opsigtsvækkende fund - først og fremmest af let forgængelige stoffer - bl.a. flere stammebåde - i indtil 9,5 m s længde samt buer, lanser, økseskafter af nye former, tovværk, net, og Europas ældste tekstiler af strikket lindetråd. Andre vigtige fund er padleårer smykket med indskårne og malede mønstre i lavt relief - en 'kunststil', der er unik. Af særlig betydning er velbevarede rester af mad i lerkarrene. Undersøgelsen viste, at hovedparten af udrustningen til fiskeri var udført i bløde materialer, hvorfor disse redskaber sjældent er bevaret på landjorden. Tybrind Vig undersøgelsen fandt sted i og er nu under udgivelse i form af et engelsksproget tobindsværk i år Projektansvarlig: Søren H. Andersen. 5

6 Norsmindekøkkenmøddingen Udgravninger af kystbopladser med køkkenmøddinger fra stenalderen er det forskningsfelt i Nordeuropa, der tidligst udviklede et tværvidenskabeligt samarbejde mellem arkæologi og naturvidenskaberne (i Danmark omkring 1850). Denne forskningsgren blev genoptaget i 1972 med udgravningen af den østjyske Norsmindekøkkenmødding, der havde ligget uforstyrret siden oldtiden, dækket af tykke jordlag. Det var en såkaldt 'stratificeret skaldynge' med kulturlag både fra slutningen af ældre og begyndelsen af yngre stenalder. Pladsen gav derfor mulighed for at kaste nyt lys på overgangen fra jægerfisker til bonde, den mest omdiskuterede kulturændring i vor historie. Undersøgelsen var fra starten lagt tværvidenskabeligt an med deltagelse af forskere fra mange danske institutioner foruden universiteterne i Cambridge og Stockholm. Der var tale om den første totaludgravning af en køkkenmødding med moderne metoder, og det rige fundstof af oldsager og dyreknogler kom til at spille en vigtig rolle i diskussionen om den ældste bondekultur. Det lykkedes her for første gang at findatere skiftet fra jæger-fisker til bonde til ca f.kr. Til trods for introduktionen af den ældste bondekulturs erhvervsformer - agerbrug og kvægavl - var erhvervsskiftet ikke brat og gennemgribende, men derimod gradvist. Den marine biotop fortsatte med at have stor betydning i begyndelsen af yngre stenalder. Samtidig med overgangen ældre-yngre stenalder kunne der påvises en miljøændring i havet, som tilsyneladende medførte en nedgang i de marine ressourcer. Dette er siden også konstateret andetsteds i Danmark og har spillet en stor rolle i forskernes søgen efter en årsag til, at det første bondeerhverv dukkede op her i landet på netop dette tidspunkt. Norsmindekøkkenmøddingen har senere dannet basis for videre forskning ved engelske universiteter, hvor der er udviklet metoder til bestemmelse af alder og indsamlingstidspunkt (måned) på de fundne østers. Norsminde-udgravningen er under publikation og udgives som engelsksproget bog i Projektansvarlig: Søren H. Andersen. Den lille Norsmindekøkkenmødding gav mulighed for en totaludgravning med moderne metoder, hvilket for første gang gav lejlighed til at studere hele aflejringsforløbet og strukturen i en dansk køkkenmødding. Dette har efterfølgende givet mulighed for en fuldstændig rekonstruktion af skaldyngens opbygningsforløb og de aktiviteter, der fra tid til anden har udfoldet sig på stedet. 6

7

8 Stenalderens kystbebyggelse omkring Norsminde Fjord I de seneste 40 år er der gennemført rekognosceringer og udgravninger langs kysten af Norsminde Fjord i Østjylland, og denne egn er i dag det arkæologiske mest intensivt undersøgte område i Danmark. En række af de vigtigste udgravninger er allerede 'klassiske' i dansk stenalderarkæologi, fx. Norslund, Norsminde og Kalvø. Resultatet har været et omfattende nyt fundstof - især kystbopladser fra alle oldtidsperioder, men især fra stenalderen. Fra Marinarkæologisk Forskningscenters side er det særligt køkkenmøddingerne, der har været i fokus. Der er tale om et bebyggelsesarkæologisk projekt med det overordnede mål at analysere kystbebyggelsens form og hyppighed (svingninger) i forhold til den omgivende natur - især havet - og over et langt tidsrum. Undersøgelsen har derfor et klart tværvidenskabeligt udgangspunkt med væsentlige bidrag af fysik, geologi, marinbiologi, pollenanalyse og kvartærzoologi. Projektet har været støttet med store bevillinger fra Statens humanistiske Forskningsråd (SHF). Undersøgelsens væsentligste overordnede resultat, med betydning langt ud over Norsmindeområdet, er påvisningen af, at havets marine produktivitet var varieret igennem stenalderen, og at stenalderens kystbebyggelse har været tilsvarende svingende i omfang og tilsyneladende direkte har afspejlet det marine miljøs vekslende produktivitet. Her spiller køkkenmøddingerne en særlig vigtig rolle, da deres antal, størrelse og datering er et mål for disse svingninger, samtidig med at de fungerer som 'databanker' med deres indhold af organisk materiale. De årelange rekognosceringer har endvidere givet anledning til en række vigtige metodiske overvejelser vedrørende arkæologiske landskabsprojekter. Fra Flynderhagebopladsen midt i Norsminde Fjord kendes denne dolk, der er fremstillet af en elsdyrknogle. Dolken er brækket i oldtiden og grebet mangler. Bladets sider er dækket af indskårne mønstre, og i kanterne er der smalle furer, hvori der har været fæstnet skarpe flintstykker. Projektet ventes publiceret i en monografi i Projektansvarlig: Søren H. Andersen. 8

9 Visborgkøkkenmøddingen Med en to måneders udgravningskampagne i 2001 sluttede undersøgelsen af landets største køkkenmødding ved Visborg på nordsiden af Mariager Fjord som det foreløbige punktum for en årelang undersøgelseskampagne af nord- og østjyske køkkenmøddinger, hvor arkæologi og naturvidenskab har arbejdet tæt sammen (se nyhedsbrev 17). Dette sted har været benyttet i et århundredlangt tidsrum ( f.kr.) fra slutningen af ældre stenalder (ertebøllekultur) og ind i den følgende yngre stenalder (tragtbægerkultur), dvs. i overgangsfasen hvor jæger-fiskerkulturen ændredes til den første Profil igennem Visborgkøkkenmøddingen. Under det homogene skallag af store østers fra tragtbægerkultur findes et kulsort, askeholdigt lag - stenalderens landoverflade med spredte fund fra Ertebøllekultur. For 100 år siden var dyngen 4-5 gange så tyk, men er siden blevet voldsomt nedpløjet - en skæbne, den har tilfælles med de fleste andre danske køkkenmøddinger, hvoraf kun ganske få er fredet. bondekultur. Langt den største del af denne store skaldynge tilhører dog ældste bondekultur. Lokaliteter fra den tidligste bondekultur er sjældne, og især er det sjældent at finde gode bevaringsforhold for dyreknogler m.m. Her yder Visborg et særligt bidrag med ny viden, da der i køkkenmøddingens kalkrige lag af skaller er bevaret mange dyreknogler, der kan fortælle om sæsonbebyggelse og erhverv ved overgangen fra jæger-fisker til bonde. Endvidere har lokaliteten bidraget med nye oplysninger om bopladsernes organisation; omkring ildstederne ses således værkstedspladser, hvor der bl.a. har været tilhugget flintredskaber, slagtet byttedyr og forarbejdet ravperler. Visborg undersøgelsen har især haft betydning, fordi man her i detaljer har kunnet følge ændringen fra jæger til bonde. Hidtil har man opfattet dette som et hurtigt og brat erhvervsskift, men Visborg er med til at understrege, at det tværtimod var en jævn, gradvis proces, der i hvert fald tog 500 år. Endvidere har bopladsens store omfang rejst en række nye spørgsmål med hensyn til den ældste bondekulturs sociale struktur. Tidligere mente man, at de ældste bønders bopladser var meget små enheder, men Visborg-køkkenmøddingens omfattende og ensartede bebyggelse viser, at dette ikke altid har været tilfældet. De første bønder fortsatte i grundtrækkene de sene jægeres erhvervsform med fangst og fiskeri, men supplerede den med lidt af de nye elementer: kvæg og kornavl. De første jyske bønder må derfor retteligt karakteriseres som 'fiskerbønder'. Resultaterne tænkes fremlagt i artikelform. Projektansvarlig: Søren H. Andersen. 9

10 Mennesket og havet i bronzealderen Dette ph.d.-projekt er oprettet, fordi vi på Marinarkæologisk Forskningscenter fandt, at den hidtidige forskning alt for ensidigt har beskrevet bronzealderen ud fra et terrestrisk perspektiv. Dette giver en skævhed i opfattelsen, eftersom flere faktorer taler for, at havet har haft en mere end marginal betydning. Således er bopladser og grave almindeligvis lokaliseret i et bælte langs kysterne, og bronzen, som tilskrives afgørende økonomisk og ideologisk betydning, må være importeret over havet, muligvis med undtagelse af Jylland. Dertil kommer, at bronzealderens enestående billedrigdom er domineret af både. Projektets problemstillinger kan stort set inddeles i tre hovedtemaer, alt efter hvilke fundtyper de behandler: Næringsveje Hvilke typer fisk, skaldyr og andre marine dyr spiste man? Hvilke fundtyper, der kunne have været repræsenteret, mangler i materialet? Materialet hertil udgøres af knogler fra marine arter, fiskeredskaber, både og billeder, samt jævnførende materiale fra tilsvarende samfund andetsteds. Udveksling Hvilke kontakter mellem forskellige områder kan konstateres? Årsager til kontakten? Hvordan har kontakterne været organiseret, og hvilke fartøjer har været nødvendige hertil? Materialet hertil er importgenstande, både, samt fundenes geografiske placering og jævnførende materiale fra tilsvarende samfund andetsteds. Ideologi Hvilket forhold består imellem den praktiske udnyttelse af havet og dettes rolle i ideologi og kosmologi? Hvorfor dominerer havet øjensynlig i den kosmologiske/ideologiske sfære, på trods af at det hidtil har været tolket som værende mindre vigtigt i hverdags/ økonomisk sammenhæng? Materialet til dette er en kombination af vidnesbyrd fra de øvrige problemstillinger. Arbejdet har hidtil fokuseret på at udarbejde en så komplet oversigt som muligt over materiale, som konkret kan sige noget om menneskets relationer til havet i perioden f.kr. i Danmark og Skåne. Målet er at præsentere en samlet beskrivelse af de områder, indenfor hvilke man har udnyttet havet, og hvorledes dette er sket. I forlængelse heraf vil også blive forsøgt en tolkning af forholdet mellem den praktiske brug af havet og de ideologiske/kosmologiske sammenhænge, hvori det indgår. Projektperioden løber året 2003 ud. Projektansvarlig: Anders Berntsson, Baggrundsbillede: Fiskeri i bronzealderen vist på en helleristning i Ödsmål, Kville sogn, Bohuslän. Fiskekrog fra et depot ved Kjelleklintegaard, Ubby sogn. Krogene fra bronzealderen ligner de moderne meget og findes i størrelser fra 3 cm til 15 cm's længde. 10

11 Skibe på bronzer Bronzealderens nordiske billedverden forbindes almindeligvis med de mange helleristninger på lokaliteter i Sverige og Norge, men der findes også et meget stort antal billeder på periodens bronzegenstande, specielt på rageknive, der er fundet med en tydelig koncentration indenfor dansk område. Dette har i perioden været emne for en indgående analyse udfra ønsket om at studere specielt skibsbilledernes forekomst på dette materiale. Undersøgelsen er mundet ud i tobinds-værket Ships on Bronzes af Flemming Kaul, udgivet 1998 i serien PNM Studies in Archaeology & History. Undersøgelsen omfatter 419 bronzegenstande, hovedsagelig rageknive, men også pincetter, knive, halsringe m.v., med dekorationer der i naturalistisk eller stiliseret form, ofte stærkt stiliseret, gengiver de skibsformer, som kendes fra helleristningerne. I modsætning til billederne på sten er det muligt at datere bronzegenstandene og dermed deres billedverden nærmere indenfor bronzealderen. Dette giver bl.a. mulighed for at bruge undersøgelsen til at datere nogle af helleristningsskibene, når der er overensstemmelse mellem skibenes udseende i detaljer på de to medier. Med hensyn til bronzealderens praktiske skibsbygningsprincipper er der derimod ikke meget at hente i denne billedverden, her er Marinarkæologisk Forskningscenters Hjortspringprojekt (se Nyhedsbrev nr. 17) langt vigtigere. Derimod har undersøgelsen af forholdet mellem skibsbillederne og andre motiver som slange, hest og sol på bronzerne givet forfatteren grundlag for en nærmere analyse af den kosmologi, der har ligget til grund for anvendelsen af disse motiver. Den store serie af billeder gør det muligt at opstille en hypotetisk model for solens gang i det religiøse univers, hvori disse bronzegenstande åbenbart har spillet en rolle. Projektansvarlig: Flemming Kaul, Ragekniv med to padlende mænd. Ukendt fundsted. Tegnet af Eva Koch. Skib med paddehatform indenbords. Foto: Nationalmuseet.

12 Skibe på sten Projektet Bronzealderens skibe på sten omfatter en nydokumentation og registrering af samtlige Danmarks helleristninger og helleristningsfelter, hvor der findes skibsbilleder. Helleristningsfelterne bliver dokumenteret og beskrevet efter en ensartet standard med en systematisk udførelse af frottager og brug af natfotos ved skrålys. Ved projektet anvendes digitalfotografering, hvor fotografierne skal indgå i en database sammen med de digitaliserede frottager. Bornholm er den eneste landsdel i Danmark, der har faste klipper, som kan danne basis for egentlige, større helleristningsfelter, og øen har landets tætteste koncentration af skibsbilleder på sten. Antallet af erkendte og bevarede skibsbilleder på Bornholm er væsentligt forøget, siden P.V. Globs værk over Danmarks helleristninger udkom i 1969 med beskrivelse af i alt 33 helleristningskibe. Siden da er yderligere 26 skibsbilleder kommet til, nogle opdaget 'tilfældigt', andre fundet ved systematiske rekognosceringer ved Bornholms Museum igennem 1980'erne og 1990'erne, og endelig er enkelte fremkommet på det seneste i forbindelse med nærværende projekt. Hertil kommer 15 skibsbilleder fra to felter, som bortsprængtes ved stenhugning i slutningen af 1800-tallet, hvorved antallet af kendte skibsbilleder på Bornholm nu udgør 74. Projektet gennemføres i samarbejde med Tannum Helleristningsmuseum, Bohuslän, og afsluttes 2003 med en samlet fremlæggelse af skibsbillederne, deres indbyrdes placering og orientering i forhold til verdenshjørnerne og de lokale terrænforhold. Projektansvarlig: Flemming Kaul, Helleristningsfeltet Hammersholm nr. 1. To af skibene blev fundet i 1982, skibet længst til venstre er fundet i forbindelse med projektet i efteråret Foto: Kaul/Milstreu. 12

13 Arkæologiske projekter ved Marinarkæologisk Forskningscenter II Søfart og samfund i jernalder, vikingetid og middelalder I løbet af jernalderen etableredes der stadigt større og mere veludviklede politiske strukturer i det danske område, og dermed forandredes søfartens betydning til at være en faktor i dannelsen af et søkongedømme, der var afhængigt af skibene som middel til at binde regionen sammen til en stat. Søfartens militære betydning illustreres tydeligt af de talrige søspærringer fra forskellige perioder. Samtidig voksede også omfanget af søbåren handel og udveksling over store afstande, og en regional specialisering af Europas produktion og økonomi begyndte. De danske købstæderne voksede op, fortrinsvis på steder, hvor adgang til søen kunne kombineres med et rigt agrart opland. Takket være Øresundsfiskeriet blev landet storeksportør af saltsild til Europa i højmiddelalderen. Senere blev det i høj grad den politiske kontrol over Øresund som den internationalt vigtige forbindelsesvej mellem Østersø og Nordsø, der betingede, at landets politiske og økonomiske tyngdepunkt kom til at ligge her. Søfarten og fiskeriet var således i høj grad med til at forme danmarkskortet og landets historiske udvikling. Men bag disse økonomiske og politiske udviklingslinier gemmer sig også mennesker - krigere, sømænd, fiskere, skibsbyggere, købmænd, gællekoner og pramdragere. Deres hverdag og redskaber og det landskab, de skabte omkring sig, fortæller en maritim kulturhistorie, som i høj grad er en del af vores politiske og økonomiske historie, og som er det overordnede tema for denne del af Centrets forskning. Resultaterne heraf er udkommet i en række publikationer fra internationale konferencer, dels på engelsk i PNM-serien Studies in Archaeology & History, dels som danske monografier eller som artikler i internationale tidsskrifter og konferenceberetninger. Forskningscentrets brede definition af marinarkæologien har vakt interesse langt om- Oversigt over projekter indenfor denne gruppe: Projekt Forsker NMF Andre, Andre, Art Indledt Slut indland udland Fyns Atlas OCP et al. X X Analyse < Lundeborg POT X X Analyse, ph.d Anløbspladser JU X X Udgravning, analyse, ph.d Fiskeri i Nordeuropa IBE X X X Analyse Søspærringer ANJ X X X Udgravning, analyse Kystkøbstæder JB X X X Analyse Vendisk søfart GI X X Analyse, ph.d Fiskeri i den sydvestlige Østersø JM X X Udgravning, analyse, ph.d Dania-Slavica AEJ X X X Analyse

14 kring, og mange udenlandske ph.d.-studerende med selvstændig finansiering er blevet tilknyttet denne gren af Centret. De indgår i institutionens forskningsmiljø og er dermed med til at styrke og udvikle det. Det drejer sig p.t. om: Laurent Mazet-Harhoff: Vikingerne i Seinedalen, Rouens universitet; Andreas Olsson: Fiskerbønder ved den svenske vestkyst i middelalder og renæssance, Göteborgs universitet; Henrik Jonasson: Göta Älvdalens betydning som transportåre for bebyggelsesudviklingen Göteborgs universitet; Almut Schülke: Landskabsarkæologisk analyse af en region i Nordvestmecklenburg, Kiels universitet; samt Oliver Grimm: Bådhuse i Nordeuropa i jernalder, vikingetid og middelalder, Marburgs universitet. Koordinator: Jan Bill, Flyfoto af Holckenhavn Fjord. På højre side af indsejlingen findes stednavnet Dybehavn, og ved Ørbæk i bunden af vigen optræder navnet Snekken, der muligvis kan indikere en ledingshavn. 14

15 Atlas over Fyns kyst Fyns kystzone og udstrækningen af Atlas over Fyns kyst's 9 kortblade. Kystzonen omfatter kystsognene. Det maritime kulturlandskab betegner den del af kulturlandskabet, der danner ramme om samspillet mellem mennesket og havet. Begrebet blev skabt af den svenske marinarkæolog Christer Westerdahl i begyndelsen af 1980'erne som et redskab til at forstå de kulturhistoriske sammenhænge i kystlandskabet på tværs af kronologiske og erhvervsøkonomiske skel. I Danmark blev tankegangen grebet med begejstring i det marinarkæologiske miljø, og hurtigt opstod ideen om at omsætte den i et egentligt atlas over et maritimt kulturlandskab. Ifølge sagens natur måtte der blive tale om et eksperiment - noget tilsvarende var aldrig tidligere blevet forsøgt - men alene forsøget kunne være medvirkende til at definere og udvikle det nye begreb. I 1986 blev en tværvidenskabelig arbejdsgruppe af kulturhistorikere og geografer etableret, og rammerne for arbejdet udstukket: Atlasset skulle omfatte øen Fyns kystzone, forstået som de sogne, der ligger ud til nuværende eller tidligere kyststrækninger, eller til sejlbare åer. Indholdsmæssigt skulle det beskæftige sig med kystzonens geografi, historie, arkæologi og stednavneforekomster med udgangspunkt i begrebet 'maritimt'. Ikke mindst bestemmelsen af, hvad der var 'maritimt' viste sig at være vanskelig at foretage, og arbejdet gik derfor kun langsomt fremad. Etableringen af NMF i 1993 virkede dog som en saltvandsindsprøjtning for projektet, og i 1996 forelå Atlas over Fyns kyst i jernalder, vikingetid og middelalder, der redegør for Fyns maritime kulturlandskab gennem disse perioder. Centralt i værket står ni kortblade, der viser hvert sit afsnit af den fynske kystlinie med observationer markeret, samt syv tematiske artikler om kystzonens geologi, bebyggelsesmønstre, fiskeri, administrative struktur, kystforsvar, handelspladser og kommunikationsårer. Projektansvarlig: Ole Crumlin-Pedersen, 15

16 Lundeborg I årene blev Danmarks hidtil ældste og samtidig største anløbsplads fra jernalderen udgravet ved Lundeborg på Sydøstfyn. Lokaliteten med fund fra yngre romertid og germansk jernalder kan kædes sammen med den samtidige og meget rige Gudme-bygd få kilometer derfra, og den repræsenterer det hidtil manglende led i det handels- eller udvekslingssystem, som de mange importfund i Gudme og omegn dokumenterer eksistensen af. I årene gennemførte Lundeborgpladsens udgraver, Per Orla Thomsen, et ph.d.- projekt ved Centret, hvor udgravningens resultater blev analyseret med henblik på at fastlægge pladsens rumlige og kronologiske udvikling. De mange værkstedsaktiviteter, der tydeligvis havde fundet sted her på strandvoldene ud mod den åbne storebæltskyst, havde sat sig mange spor, især af metalhåndværk, men også kamog perlefabrikation kunne påvises. Et betydeligt indslag på pladsen var det meget store antal jernklinknagler, der viste en omfattende reparation af fartøjer på stedet svarende til, at pladsen må ses i lyset af, at skibe med grupper, der skulle besøge det formodede religiøse center i Gudme, har været trukket på land her. Projektet blev gennemført i samarbejde med Nationalmuseets Gudme-projekt, og publiceringen heraf ventes udgivet i dette projekts skriftrække i Projektansvarlig: Per Orla Thomsen, Guldgubber, små figurer i guldfolie fra omkring 600, fundet i Lundeborg. Foto: Kit Weiss, Nationalmuseet. 16

17

18 Anløbspladser Spørgsmålet om, hvordan handel og udveksling var organiseret i det præ-urbane samfund er et af de aktuelle hovedspørgsmål indenfor forhistorisk arkæologi, og det var det overordnede tema for et ph.d.-projekt, som Jens Ulriksen gennemførte på Marinarkæologisk Forskningscenter i årene Som det nødvendige bindeled mellem skib og bebyggelse udgjorde anløbspladserne det oplagte, men hidtil lidet påagtede arkæologiske kildegrundlag, der kunne bringes i anvendelse for at belyse handelens fysiske organisation. Roskilde Fjord i tiden e.kr. blev valgt som ramme for de udgravninger, undersøgelsen nødvendiggjorde, mens lokaliteter fra det øvrige Danmark, Skåne og Sydslesvig blev inddraget som komparativt materiale. Projektet omfattede større udgravninger ved fire lokaliteter langs Roskilde Fjord og mindre undersøgelser yderligere fjorten steder. Udgravninger ved Lynæs viste, at denne klassiske lokalitet måske snarere skal forstås som en omladeplads end som en strandmarkedsplads, mens Selsø-Vestby overraskende viste sig - udover muligvis at have fungeret som vinterhavn og udrustningssted for en stormands fartøjer - at have rummet en sildeindustri i højmiddelalderen. Studiet af anløbspladserne viste, at disse ikke kan betragtes som en ensartet gruppe, men at de har tjent en række forskellige formål. Der kunne også påvises en udvikling over tid, hvor der optræder en stadig stigende grad af specialisering af pladserne, samtidig med at antallet af pladser stiger. I tiden frem mod 1100 falder antallet af pladser dog stærkt, hvilket tyder på, at anløbspladsernes håndværk - som er de aktiviteter, der gør dem arkæologisk 'synlige' - i stigende grad flyttes til byerne. Projektet blev publiceret i 1998 af Vikingeskibsmuseet i Roskilde under titlen Anløbspladser. Besejling og bebyggelse i Danmark mellem 200 og 1100 e.kr. Projektansvarlig: Jens Ulriksen, Grubehus fra Selsø-Vestby, dateret til det århundrede. På pladsen blev fundet 37 grubehuse, mange af dem med spor efter ildsteder og/eller vævevægte 18

19 Fiskeri i Nordeuropa På trods af emnets åbenlyse vigtighed er fiskeri i jernalder, vikingetid og middelalder først i de senere år taget op i større omfang blandt arkæologer. For at skabe et overblik over den eksisterende viden og dermed danne et grundlag for at formulere relevante problemstillinger for fremtidige projekter, iværksatte Centret i et étårigt projekt ved zoologen Inge Bødtker Enghoff. Projektet omfattede en indsamling af publicerede og upublicerede analyser af fund af fiskeknogler fra arkæologiske udgravninger fra egnene omkring Østersøen og den sydlige Nordsø. Arbejdet hermed er afsluttet med en sammenstilling af resultaterne og en beskrivelse af de kronologiske og regionale hovedtendenser i fiskeriet, som afspejles i fiskebensmaterialet. Enkelte nye fundkomplekser blev også analyseret, blandt andet i forbindelse med det ovenfor omtalte projekt om anløbspladser. Affald fra gællede sild, svarende til middelalderlige fund fra Selsø-Vestby. Foto: I. Enghoff. Projektets resultater viste, at der såvel i Østersøen som i den sydlige del af Nordsøen kunne iagttages en kraftig dominans af lokale arter, hvilket betonede det lokale fiskeris betydning i forhold til langdistancehandel med fisk. Der var dog også i begge områder, men især i Nordsøområdet, en tendens til en voksende fangst af havfisk og længere transport af fisken i løbet af middelalderen. Undersøgelserne viste endvidere, at der i begge områder gennem hele perioden øjensynlig blev benyttet en bred vifte af fangstmetoder, hvoraf line og krog, net og fiskegærder var de vigtigste. Der menes dog også at kunne spores en kronologisk udvikling i fangstmetoderne, der modsvarer det øgede fangstvolumen og en egentlig handel med fisk i middelalderen. Projektet er publiceret i Archaeofauna, vol. 5, 1996 samt i to store artikler i vol. 8 og 9, 1999 og Projektansvarlig: Inge Bødker Enghoff, 19

20 Søspærringer Lokaliteter undersøgt i forbindelse med søspærringsprojektet. Danmarks mange øer og halvøer og den fligede kystlinie er den naturlige forudsætning for søfartens betydning, civilt såvel som militært. Netop den militære søfart er et vigtigt tema i forhold til statsdannelsesprocessen på grund af de særlige forhold, der knytter sig til søforsvarets organisation. Før opfindelsen af langtrækkende kanoner var der hovedsagelig to måder at beskytte sig mod angreb fra søsiden. Den ene var at have en kystvagtordning, der kunne varsko om en angribende fjende, så et forsvar kunne organiseres. Sådanne vagtordninger - i stednavnematerialet blandt andet afspejlet i navnet Vordingborg efter ordet warth, 'vagtstation' - sætter sig i sagens natur ikke store arkæologiske spor. Den anden metode, at afspærre farvande med søspærringer, og dermed tvinge fjenden i land på ugunstige steder, er der derimod gode muligheder for at spore arkæologisk. Undersøgelsen af Danmarks søspærringer med henblik på at belyse landets tidlige militærhistorie og statsdannelsesprocessen var temaet for Anne Nørgård Jørgensens kystforsvarsprojekt på Centret i årene Danmark har adskillige søspærringer, der er undersøgt, som fx ved Skuldelev i Roskilde Fjord, men der er også mange lokaliteter, hvor alene stednavnene indikerer sådanne spærringers tilstedeværelse. Undersøgelserne har omfattet systematisk eftersøgning af spærringer, optagning af materiale til datering, og enkelte større undersøgelser med henblik på at bestemme spærringernes opbygning og kronologi. Disse undersøgelser har vist, at spærringerne især optræder i samme periode som våbenofferfundene i yngre romersk jernalder, samt i forbindelse med den sene vikingetids og tidlige middelalders danske statsdannelsesproces og urolige forhold omkring Østersøen. Projektet har afholdt to internationale konferencer, hvoraf den første er publiceret 1997 under titlen Military Aspects of Scandinavian Society i PNM Studies, og den næste publiceres i samme serie i løbet af 2002 som Maritime Warfare. Projektansvarlig: Anne Nørgård Jørgensen, Rekonstrueret snit gennem Hominde-spærringen i Rødby Fjord. En byggefase i spærringen er dateret til 1139/40 e.kr. Tegning: Leif Hammelev. 20

Kender du vikingeskibene? Kraka Fyr

Kender du vikingeskibene? Kraka Fyr Ottar Helge Ask Roar Ege Kender du vikingeskibene? Kraka Fyr S K O L E T J E N E S T E N V I K I N G E S K I B S M U S E E T Modellen en kopi af Helge Ask er en kopi af Roar Ege en kopi af Ottar en kopi

Læs mere

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Aars sogn, Aars Herred, Aalborg Amt Stednr. 12.08.14, Sb. nr. Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

Lindum Syd Langhus fra middelalderen

Lindum Syd Langhus fra middelalderen Lindum Syd Langhus fra middelalderen Jesper Hjermind De fremgravede spor efter et middelalderhus i Lindum diskuteres på kanten af udgravningen Viborg Stiftsmuseum 2006 Bygherrerapport nr. 16 Bygherre:

Læs mere

Skive Museum. Bygherrerapport SMS 972 A Sæbyvej Harre herred, Viborg amt Sted nr. 13.02.05

Skive Museum. Bygherrerapport SMS 972 A Sæbyvej Harre herred, Viborg amt Sted nr. 13.02.05 Skive Museum Bygherrerapport SMS 972 A Sæbyvej Harre herred, Viborg amt Sted nr. 13.02.05 Peter Birkedahl * 2007 1. Indledning Skive Museum har i januar 2007 foretaget udgravning af et bopladsområde fra

Læs mere

Bygherrerapport SOM 407 --- Skovsbovej N I

Bygherrerapport SOM 407 --- Skovsbovej N I Bygherrerapport SOM 407 --- Skovsbovej N I Svendborg sogn, Sunds herred, tidligere Svendborg amt sted.nr. 090513-124. KUAS jr.nr. 2010-7.24.02/SOM-0006 Forfatter: Anne Garhøj Rosenberg, museumsinspektør

Læs mere

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport Dover sogn, Hjemslev Herred, tidl. Skanderborg Amt. Stednummer: 16.02.03. sb. nr. 263 Ved en arkæologisk undersøgelse af et ca. 400 meter langt vejtracé og en

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for MLF01195 elkabel Tjennemarke-Søllested

Kulturhistorisk rapport for MLF01195 elkabel Tjennemarke-Søllested Kulturhistorisk rapport for MLF01195 elkabel Tjennemarke-Søllested Rapporten er skrevet af Stine Jæger Hoff Museets j.nr.: MLF01195 KUAS j.nr.: 2014-7.24.02/MLF-0005 Stednavn: Kabel Tjennemarke-Søllested

Læs mere

Brokbakken - en samlingsplads? fra bronzealder og - en gravplads fra ældre jernalder

Brokbakken - en samlingsplads? fra bronzealder og - en gravplads fra ældre jernalder 1 Brokbakken - en samlingsplads? fra bronzealder og - en gravplads fra ældre jernalder Martin Mikkelsen og Mikael H. Nielsen Viborg Stiftsmuseum Bygherrerapport nr. 3 Bygherre: Bjerringbro Kommune ISBN

Læs mere

Grubehusene fra samlingspladsen ved Tissø

Grubehusene fra samlingspladsen ved Tissø Grubehusene fra samlingspladsen ved Tissø Lone Gebauer Thomsen, Danmarks og Middelhavslandenes Oldtid, Nationalmuseet 23.10.2015 Vikingetid i Danmark Seed Money netværk på SAXO-Instituttet Disposition

Læs mere

Ettrupvej - to aktivitetsområder fra bronzealder eller jernalder

Ettrupvej - to aktivitetsområder fra bronzealder eller jernalder 1 Ettrupvej - to aktivitetsområder fra bronzealder eller jernalder Kamilla Fiedler Terkildsen Viborg Stiftsmuseum 2006 Bygherrerapport nr. 12 Bygherre: Jens og Niels Møller Gram ISBN 978-87-87272-60-5

Læs mere

FHM 4875 Pannerupvej II Trige. Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr

FHM 4875 Pannerupvej II Trige. Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr FHM 4875 Pannerupvej II Trige Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr. 2123-1467 Prøvegravning af 2 ha stort område i forbindelse ÅK s lp 818 Fig. 1. Det prøvegravede areal ved Trige

Læs mere

Beretning. Cykelsti Røgind-Ringkøbing, Forundersøgelse. RSM 10.128. Arbejdsfoto fra vinteren 2011.

Beretning. Cykelsti Røgind-Ringkøbing, Forundersøgelse. RSM 10.128. Arbejdsfoto fra vinteren 2011. Beretning Cykelsti Røgind-Ringkøbing, Forundersøgelse RSM j.nr. 10.128 KUA: 2010-7.24.02/RSM-0022 RSM 10.128. Arbejdsfoto fra vinteren 2011. Udgravningsberetning, udarbejdet af Poul Krogh Jørgensen, Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Sjelborg i ældre jernalder

Sjelborg i ældre jernalder 1 Sjelborg i ældre jernalder Kulturhistorisk rapport for udgravning ved Kløvholm, 2011 Anders Olesen Abstract I det efterfølgende vil de væsentligste resultater af udgravningen ved Kløvholm, Sjelborg blive

Læs mere

ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN

ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN - Digital arkæologi Af: Nadja M. K. Mortensen, Forhistorisk arkæolog, GIS-ansvarlig Oversigt over undersøgelsesarealet Digital opmåling og registrering er en vigtig del af

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Bygherrerapport for arkæologisk forundersøgelse af byggemodningsareal ved Møllehaven, Rørbæk By, Sakskøbing. Udført for Museum Lolland-Falster af cand.mag. Bo Gyldenkærne d. 14.-17. april 2009 MLF 0014

Læs mere

Vesthimmerlands Museum

Vesthimmerlands Museum Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2466 Øster Ørbæk Hustomt fra ældre bronzealder Bygherrerapport for VMÅ 2466 Øster Ørbæk Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Landskabet og kulturhistorien...3

Læs mere

Vesthimmerlands Museum

Vesthimmerlands Museum Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2549 Kornum Østergård To hustomter fra jernalderen Bygherrerapport for VMÅ 2549 Kornum Østergård Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Landskabet...3 3.

Læs mere

Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af boplads fra yngre germansk jernalder og vikingetid

Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af boplads fra yngre germansk jernalder og vikingetid Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af boplads fra yngre germansk jernalder og vikingetid ROM 2265 Foldager Glim sogn Sømme herred Københavns amt Stednr. 020402 I forbindelse med at firmaet Kongstrup

Læs mere

SBM 786 Præstehaven, Hylke Bygherrerapport

SBM 786 Præstehaven, Hylke Bygherrerapport SBM 786 Præstehaven, Hylke Bygherrerapport Hylke sogn, Voer Herred, Skanderborg amt. Stednr. 16.05.03, sb.nr. 81 Ved udgravningen af Præstehaven blev der i alt registreret 192 anlæg, dvs stolpehuller,

Læs mere

Museum Sydøstdanmark

Museum Sydøstdanmark Museum Sydøstdanmark KNV00156 Bjerggade, Ølby og Hastrup KUAS journalnummer 2014-7.24.02/KNV-0011 Matrikelnummer 10a Ølby By, Højelse Højelse Sogn, Ramsø Herred, Roskilde Amt. Stednummer 020105-105 og

Læs mere

Poul Erik Lindelof. Vikingeskibe i to søspærringer og et skibsværft. Hvad fortæller de skibstekniske detaljer?

Poul Erik Lindelof. Vikingeskibe i to søspærringer og et skibsværft. Hvad fortæller de skibstekniske detaljer? Poul Erik Lindelof Afdelingen for Forhistorisk Arkæologi Saxo Instituttet, Københavns Universitet Vikingeskibe i to søspærringer og et skibsværft. Hvad fortæller de skibstekniske detaljer? Gaar man en

Læs mere

SBM1131 Kalbygård grusgrav

SBM1131 Kalbygård grusgrav SBM1131 Kalbygård grusgrav Kulturhistorisk rapport Figur 1; Vue over udgravningsfeltet og grusgraven. Set fra Ø. Foto: MSB Låsby sogn, Gjern herred, tidl. Skanderborg amt. Sted nr. 16.01.06. Sb.nr. 21.

Læs mere

OBM 2558 III, Søndermarken, Nr Åby sogn

OBM 2558 III, Søndermarken, Nr Åby sogn OBM 2558 III, Søndermarken, Nr Åby sogn - Forundersøgelse af mulige forhistoriske anlæg i form af stolpehuller og gruber. Anlæggene gav ikke anledning til yderligere undersøgelser. Af mag art Jakob Bonde

Læs mere

Introduktion KLIMATUR KLIMATUR. Vandveje

Introduktion KLIMATUR KLIMATUR. Vandveje Introduktion Vandveje Gennem historien har menneskenes forhold ændret sig, da landskabet har været under konstant forandring. Men til trods for de mange til tider store forandringer har mennesket alligevel

Læs mere

HBV 1212 Mannehøjgård

HBV 1212 Mannehøjgård HBV 1212 Mannehøjgård Bygherrerapport for den arkæologiske undersøgelse HBV 1212 Mannehøjgård, matr.nr. 9m, Askov By, Malt sogn, Malt herred, Ribe amt Udarbejdet af Steffen Terp Laursen for Museet på Sønderskov

Læs mere

Lærervejledning. Brug af arkæologi-kassen og opgaver

Lærervejledning. Brug af arkæologi-kassen og opgaver Center for Undervisningsmidler, Esbjerg Lærervejledning Brug af arkæologi-kassen og opgaver Lærervejledningens indhold: Fælles Mål Om materialet Fakta om arkæologi og oldtiden 4 forskellige opgaver: Opgave

Læs mere

Rapport for arkæologisk prøvegravning ved Udlejregård. Ølstykke sogn, Ølstykke herred, Frederiksborg amt, stednr matr.nr.

Rapport for arkæologisk prøvegravning ved Udlejregård. Ølstykke sogn, Ølstykke herred, Frederiksborg amt, stednr matr.nr. Rapport for arkæologisk prøvegravning ved Udlejregård. Ølstykke sogn, Ølstykke herred, Frederiksborg amt, stednr.01.06.07. matr.nr. MFG 356/05 Af: cand. mag. Mette Palm Hemmingsen og mag. Art Palle Ø.

Læs mere

OBM 5331, Toftekær, Søndersø sogn, Skovby herred, tidl. Odense amt

OBM 5331, Toftekær, Søndersø sogn, Skovby herred, tidl. Odense amt OBM 5331, Toftekær, Søndersø sogn, Skovby herred, tidl. Odense amt - Forundersøgelse forud for opførelse af dagligvarebutik og byggemodning Af Arkæolog Kristine Stub Precht Arkæologisk Rapport nr.385,

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg Journalnr.: SIM 37/2010 Sted og sb. nr.: 130301-157 KUAS j.nr.: 2009-7.24.02/SIM-0009 Sted: Gludbjerg, Øster Bording Matr. nr.: 1av Ejerlav:

Læs mere

Bygherrerapport om de arkæologiske udgravninger forud for anlægsarbejde på Jasonsminde TAK 1449

Bygherrerapport om de arkæologiske udgravninger forud for anlægsarbejde på Jasonsminde TAK 1449 KROPPEDAL Museum for Astronomi. Nyere tid. Arkæologi Afdeling for Arkæologi Bygherrerapport om de arkæologiske udgravninger forud for anlægsarbejde på Jasonsminde TAK 1449 Af Maria Lisette Jacobsen Bygherrerapport,

Læs mere

Oversigtskort. Lokalitetens placering. Kilde: Kulturarvstyrelsen, DKConline. Plantegning. Plantegning over samtlige grave

Oversigtskort. Lokalitetens placering. Kilde: Kulturarvstyrelsen, DKConline. Plantegning. Plantegning over samtlige grave Bygherrerapport Viumgård I Udgravning af bopladsspor fra yngre stenalder og yngre bronzealder samt gravplads fra yngre germansk jernalder ved Viumgård I. Sagsinfo SMS 1016A Viumgård 1 Stednr. 13.02.05-65.

Læs mere

OBM 2578 Horsebækgyden

OBM 2578 Horsebækgyden OBM 2578 Horsebækgyden - Arkæologisk forundersøgelse af spredte bebyggelsesspor, primært i form af gruber samt enkelte stolpehuller, dateret til bronze- eller jernalder (1.700 f.kr.-750 e.kr.), jernalder

Læs mere

TAK 1381 Vallensbæk Nordmark 5 Arkæologisk undersøgelse

TAK 1381 Vallensbæk Nordmark 5 Arkæologisk undersøgelse TAK 1381 Vallensbæk Nordmark 5 Arkæologisk undersøgelse Vallensbæk Sogn, Smørum Herred, Københavns Amt, SB-nr. 020215-34 Resumé: I forbindelse med udvidelse af et regnvandsbassin på Vallensbæk Nordmark

Læs mere

Bygherrerapport. Rindum Skole, jernalderbebyggelse med gårde på række. Udarbejdet af Torben Egeberg, Ringkøbing-Skjern Museum 2009

Bygherrerapport. Rindum Skole, jernalderbebyggelse med gårde på række. Udarbejdet af Torben Egeberg, Ringkøbing-Skjern Museum 2009 Bygherrerapport Rindum Skole, jernalderbebyggelse med gårde på række N Udarbejdet af Torben Egeberg, Ringkøbing-Skjern Museum 2009 Bygherrerapport RESUME: På udgravningsområdet og tilstødende arealer har

Læs mere

Oversigtskort. Lokalitetens placering. Kilde: Kulturarvstyrelsen, DKC online. Langhus. Langhus fra sen yngre romersk/ældre germansk jernalder.

Oversigtskort. Lokalitetens placering. Kilde: Kulturarvstyrelsen, DKC online. Langhus. Langhus fra sen yngre romersk/ældre germansk jernalder. Bygherrerapport Viumvej I Udgravning af bopladsspor fra yngre stenalder, yngre bronzealder og ældre/yngre jernalder ved Viumvej I Sagsinfo SMS 1022A Viumvej I Stednr. 13.02.05 69 Hjerk sogn Harre herred

Læs mere

DJM 2734 Langholm NØ

DJM 2734 Langholm NØ DJM 2734 Langholm NØ Rapport til bygherre Med rødt lokalplansområdet syd for den eksisterende sommerhusbebyggelse Resumé. Prøvegravning af 1,2 ha ved Gjerrild Nordstrand med levn fra bondestenalder (Tragtbægerkultur

Læs mere

Kulturhistorisk rapport

Kulturhistorisk rapport Kulturhistorisk rapport SOM 468 Bregnegårdshaven Svendborg sogn, Sunds herred, tidl. Svendborg amt sted.nr. 09.05.13. KUS jr.nr. 2012-7.24.02/SOM-0002, Svendborg matr.nr. 44i Forfatter: Søren Jensen Søgegrøft

Læs mere

1. Kalvøen. 2. Køkkenmøddingen

1. Kalvøen. 2. Køkkenmøddingen 1. Kalvøen Kalvøen var oprindeligt en ø, som lå umiddelbart ud for Frederikssund. Når det var lavvande, kunne øens ejer lade sine kreaturer og heste vade over til øen. I midten af 1800-tallet opstod ideen

Læs mere

Venner og fjender omkring Østersøen de dansk-vendiske forbindelser i vikingetid og tidlig middelalder. www.aabne- samlinger.dk

Venner og fjender omkring Østersøen de dansk-vendiske forbindelser i vikingetid og tidlig middelalder. www.aabne- samlinger.dk Venner og fjender omkring Østersøen de dansk-vendiske forbindelser i vikingetid og tidlig middelalder. Et arkæologisk forsknings- og formidlingsprojekt inden for Storstrøms Amt af projektleder Anna-Elisabeth

Læs mere

SBM1232 Johannelund. Kulturhistorisk rapport. Den sydlige del af området ligger med smuk udsigt til Skanderborg Sø

SBM1232 Johannelund. Kulturhistorisk rapport. Den sydlige del af området ligger med smuk udsigt til Skanderborg Sø SBM1232 Johannelund Kulturhistorisk rapport Den sydlige del af området ligger med smuk udsigt til Skanderborg Sø SBM 1232 Johannelund, Skanderup sogn, Hjelmslev herred, tidl. Skanderborg amt. Sted nr.

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling. Generalforsamling i 2010 afholdes mandag den 1. marts kl. 19.00 i Lindeværftet..

Indkaldelse til generalforsamling. Generalforsamling i 2010 afholdes mandag den 1. marts kl. 19.00 i Lindeværftet.. NYHEDSBREV Januar 2010 15. årgang Nr.1 Dagsorden Indkaldelse til generalforsamling Generalforsamling i 2010 afholdes mandag den 1. marts kl. 19.00 i Lindeværftet.. 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

OBM 2409, Hindsgavl Mark, Middelfart sogn

OBM 2409, Hindsgavl Mark, Middelfart sogn OBM 2409, Hindsgavl Mark, Middelfart sogn - Arkæologisk forundersøgelse forud for opførelse af Aktivitets- og Naturcenter Hindsgavl, Middelfart kommune Af arkæolog Jesper Langkilde Arkæologisk rapport

Læs mere

Fortiden i landskabet - Kom og hør eksperterne fortælle om Nordsjællands arkæologiske hot-spots

Fortiden i landskabet - Kom og hør eksperterne fortælle om Nordsjællands arkæologiske hot-spots Fortiden i landskabet - Kom og hør eksperterne fortælle om Nordsjællands arkæologiske hot-spots Fem søndage i træk inviterer Museum Nordsjælland alle interesserede til at opleve nogle af de mest spændende

Læs mere

Danmarks Oldtid Lærervejledning og aktiviteter

Danmarks Oldtid Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning Historisk Bibliotek Serien»Historisk Bibliotek«tager læseren med til centrale historiske begivenheder i den danske og internationale historie. Her kan eleverne

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag til plan for etablering af slutdepot for dansk lav- og mellemaktivt affald

Høringssvar vedr. forslag til plan for etablering af slutdepot for dansk lav- og mellemaktivt affald Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K. Att. Tove Kjeldsen Nykøbing F. den 28.11.2014 J.nr.: MLF01254 AJN, KQ Høringssvar vedr. forslag til plan for etablering af slutdepot

Læs mere

Fig. 1 Foto: Odense Bys Museer. Fig. 2 Toppen af lerkar. et affaldshul. Foto: Odense Bys Museer.

Fig. 1 Foto: Odense Bys Museer. Fig. 2 Toppen af lerkar. et affaldshul. Foto: Odense Bys Museer. Hvor der i den østlige del af Skrillinge nu bygges boliger, har der også tidligere i lange perioder boet mennesker. Ved omfattende udgravninger fra 2000 til 2006 har arkæologer fra Odense Bys Museer fundet

Læs mere

OBM 5525, Campus, etape 6 Odense sogn

OBM 5525, Campus, etape 6 Odense sogn OBM 5525, Campus, etape 6 Odense sogn 080407-254 - Forundersøgelse af ca. 1,4 ha udlagt til byggeri, parkering og græs med to områder med bopladsspor fra bronze og jernalder. Af Arkæolog Kirsten Prangsgaard

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk overvågning af tracéer og nedgravninger i Slotsgade, Nykøbing Falster

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk overvågning af tracéer og nedgravninger i Slotsgade, Nykøbing Falster Kulturhistorisk rapport for arkæologisk overvågning af tracéer og nedgravninger i Slotsgade, Nykøbing Falster Gravearbejde i Slotsgade. Fotograf: Brian Westen Museets j.nr.: MLF00490 KUAS j.nr.: 2011-7.24.02/MLF-0009

Læs mere

KUML Årbog for Jysk Arkæologisk Selskab. With summaries in English. I kommission hos Aarhus Universitetsforlag

KUML Årbog for Jysk Arkæologisk Selskab. With summaries in English. I kommission hos Aarhus Universitetsforlag KUML 2014 KUML 2014 Årbog for Jysk Arkæologisk Selskab With summaries in English I kommission hos Aarhus Universitetsforlag Kongens Borge Det kronologiske forhold mellem Pine Mølle og Trelleborg - svar

Læs mere

Museum Sydøstdanmark

Museum Sydøstdanmark Museum Sydøstdanmark KNV 00244 Åmarken 4 KUAS journalnummer 2014-7.24.02/KNV-0027 Matrikelnummer 13k Jersie by Jersie Sogn, Tune Herred, Tidl. København Amt. Stednummer 020503-36 Fig. 1. Undersøgelsesområde

Læs mere

OBM 4903, Brændeskov Nord, StribRøjleskov sogn

OBM 4903, Brændeskov Nord, StribRøjleskov sogn OBM 4903, Brændeskov Nord, StribRøjleskov sogn - Arkæologisk forundersøgelse af bebyggelse fra jernalderen Af Museumsinspektør Kirsten Prangsgaard Arkæologisk rapport nr. 255, 2009 WWW.MUSEUM.ODENSE.DK

Læs mere

OBM4914 Skrillinge SØ II. Kavslunde sogn, Vends herred, tidl. Odense amt

OBM4914 Skrillinge SØ II. Kavslunde sogn, Vends herred, tidl. Odense amt OBM4914 Skrillinge SØ II. Kavslunde sogn, Vends herred, tidl. Odense amt - Forundersøgelse af et 350 meter langt vejtracé. Af Arkæolog Maria Lauridsen Arkæologisk Rapport nr. 521, 2016 Indledning.s.3 Udgravningens

Læs mere

Arkæologisk undersøgelse 2008 Tjæreborg

Arkæologisk undersøgelse 2008 Tjæreborg Arkæologisk undersøgelse 2008 Tjæreborg Esbjerg museum I forbindelse med udvidelsen af parkeringspladsen ved Superbrugsen i Tjæreborg, blev der foretaget en kort forundersøgelse, som viste et behov for

Læs mere

ARKÆOLOGIEN I ODSHERRED - EN GUIDE TIL DIG DER SKAL BYGGE ELLER HAR FUNDET NOGET

ARKÆOLOGIEN I ODSHERRED - EN GUIDE TIL DIG DER SKAL BYGGE ELLER HAR FUNDET NOGET ARKÆOLOGIEN I ODSHERRED - EN GUIDE TIL DIG DER SKAL BYGGE ELLER HAR FUNDET NOGET ODSHERREDS KULTURHISTORISKE MUSEUM 2011 ARKÆOLOGIEN I ODSHERRED Det overordnede ansvar for det arkæologiske arbejde i Danmark

Læs mere

OBM 4924, Industrivej 3, Ejby sogn - Arkæologisk forundersøgelse af bebyggelsesspor fra ældre jernalder

OBM 4924, Industrivej 3, Ejby sogn - Arkæologisk forundersøgelse af bebyggelsesspor fra ældre jernalder OBM 4924, Industrivej 3, Ejby sogn - Arkæologisk forundersøgelse af bebyggelsesspor fra ældre jernalder Af Museumsinspektør Kirsten Prangsgaard Arkæologisk rapport nr. 260, 2009 WWW.MUSEUM.ODENSE.DK Indhold:

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for den arkæologiske forundersøgelse af fjernvarmetracé fra Ønslev-Eskilstrup

Kulturhistorisk rapport for den arkæologiske forundersøgelse af fjernvarmetracé fra Ønslev-Eskilstrup Kulturhistorisk rapport for den arkæologiske forundersøgelse af fjernvarmetracé fra Ønslev-Eskilstrup udført af Katrine Kølle Hansen og Stine Jæger Hoff for, forår/sommer 2011 Foto: Muldafrømning ved Ønslev

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for forundersøgelse samt udgravning ved Maglebrænde Kirke ved Stubbekøbing

Kulturhistorisk rapport for forundersøgelse samt udgravning ved Maglebrænde Kirke ved Stubbekøbing Kulturhistorisk rapport for forundersøgelse samt udgravning ved Maglebrænde Kirke ved Stubbekøbing Foto: Rendegraveren rømmer jord af Museets j.nr.: MLF00286 KUAS j.nr.: 2010-7.24.02/MLF-0005 Stednavn:

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for den arkæologiske forundersøgelse af MLF01891 Pensylvanien Varmeværk

Kulturhistorisk rapport for den arkæologiske forundersøgelse af MLF01891 Pensylvanien Varmeværk Kulturhistorisk rapport for den arkæologiske forundersøgelse af MLF01891 Pensylvanien Varmeværk Udført af Søren Jensen. KOLOFON Museets j.nr.: MLF001891 KUAS j.nr.: 17/00134 Stednavn: Pensylvanien Varmeværk

Læs mere

Kulturhistorisk rapport vedr. arkæologisk udgravning af SKIBBY PRÆSTEGÅRD, Skibby Sogn. ROSKILDE MUSEUM Jens Molter Ulriksen

Kulturhistorisk rapport vedr. arkæologisk udgravning af SKIBBY PRÆSTEGÅRD, Skibby Sogn. ROSKILDE MUSEUM Jens Molter Ulriksen vedr. arkæologisk udgravning af SKIBBY PRÆSTEGÅRD, Skibby Sogn ROSKILDE MUSEUM Jens Molter Ulriksen Resumé En arkæologisk udgravning af affaldsgruber og stolpehuller inden for et knapt 100 m 2 stort udgravningsfelt

Læs mere

VSM Gemmegård, Rødding Sogn, Nørlyng Herred, Viborg Amt

VSM Gemmegård, Rødding Sogn, Nørlyng Herred, Viborg Amt VSM 09278 Gemmegård, Rødding Sogn, Nørlyng Herred, Viborg Amt 130812-212 Kulturstyrelsens j.nr.: Rapport for prøvegravning forud for byggeri. Udført af Ida Westh Hansen for Viborg Museum i 2015. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Oversigtskort. Oversigtskort over lokalområdet. Området for undersøgelsen er markeret med gult, mens de blå prikker viser overpløjede gravhøje

Oversigtskort. Oversigtskort over lokalområdet. Området for undersøgelsen er markeret med gult, mens de blå prikker viser overpløjede gravhøje Bygherrerapport Udgravning af gruber fra yngre bronzealder, en hustomt fra tidlig førromersk jernalder samt en udateret højtomt. Sagsinfo SMS 1054 Spøttrup Mark Stednr. 13.10.07 Rødding sogn Rødding herred

Læs mere

Rapport RSM j.nr Spjald Sundhedshus

Rapport RSM j.nr Spjald Sundhedshus Rapport Udarbejdet af Poul Krogh Jørgensen, Ringkøbing-Skjern Museum 2013 Rapport RESUME: Ringkøbing-Skjern Museum foretog den 22. juli 2013 den aftalte forundersøgelse forud for det kommende sundhedshus

Læs mere

Bygherrerapport. Resumé. Journalnr.: HOM 2273 KUAS: År: 2007 RESUMÉ... 1 TOPOGRAFI... 2 UDGRAVNINGENS FORLØB... 3

Bygherrerapport. Resumé. Journalnr.: HOM 2273 KUAS: År: 2007 RESUMÉ... 1 TOPOGRAFI... 2 UDGRAVNINGENS FORLØB... 3 Bygherrerapport Udgravning af: Forundersøgelse af Gesagervej, Hedensted, etape 2, Matr. nr.: 4a, 3c, 1k, 1b, 2c Ejerlav: Årup Sogn: Hedensted Herred: Hatting Gl. Amt: Vejle HORSENS MUSEUM Journalnr.: HOM

Læs mere

Åens nordside: 7000b Gl. Rye By, Gl. Rye. Åens sydside: 4o Vissingkloster, Sdr.

Åens nordside: 7000b Gl. Rye By, Gl. Rye. Åens sydside: 4o Vissingkloster, Sdr. Beretning om undersøgelse af træstolper fremkommet ved gravearbejde i Salten Å syd for Gammel Rye, i forbindelse med etablering af en ny stibro over åen. Journalnummer: SIM j. nr. 1/2003 Rye Bro Sted:

Læs mere

Kulturstyrelsen H. C: Andersens Boulevard København V 14/10/2014 KNV Kildevej KUAS j. nr /KNV-0031

Kulturstyrelsen H. C: Andersens Boulevard København V 14/10/2014 KNV Kildevej KUAS j. nr /KNV-0031 Kulturstyrelsen H. C: Andersens Boulevard 2 1553 København V 14/10/2014 KNV00247-02-62 Kildevej KUAS j. nr. 2014-7.24.02/KNV-0031 Vedr: Arkæologisk undersøgelse forud for udstykning ved Havdrup Vest Museum

Læs mere

Trekantede grave i Bohuslän

Trekantede grave i Bohuslän Trekantede grave i Bohuslän Bohuslän er i dag et svensk landskab nord for Göteborg. Navnet Bohus hed oprindeligt Bagrhus, der med tiden ændrede sig til Baahus. Det er ikke mange gravhøje formet som en

Læs mere

OBM4903, Brændeskov Nord, StribRøjleskov Sogn, Vends Herred

OBM4903, Brændeskov Nord, StribRøjleskov Sogn, Vends Herred OBM4903, Brændeskov Nord, StribRøjleskov Sogn, Vends Herred Arkæologisk undersøgelse af bopladslevn fra yngre bronzealder og ældre romersk eller tidlig yngre romersk jernalder udført forud for anlægsarbejde.

Læs mere

Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af bålgruberækker fra yngre bronzealder og ældre jernalder ved Bispegårdsvej i Allerslev

Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af bålgruberækker fra yngre bronzealder og ældre jernalder ved Bispegårdsvej i Allerslev Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af bålgruberækker fra yngre bronzealder og ældre jernalder ved Bispegårdsvej i Allerslev Forud for etablering af nyt ældrecenter og ældreboliger på arealet mellem

Læs mere

Fiskeri på Dansk Klimatisk Fiskeavl dengang og nu

Fiskeri på Dansk Klimatisk Fiskeavl dengang og nu Fiskeri på Dansk Klimatisk Fiskeavl dengang og nu fiskeri fra før fiskeri gik i fisk Af: Steen Knudsen, arkæolog og udgravningsleder Forundersøgelserne på Dansk Klimatisk Fiskeavl, maj 2104 Som en del

Læs mere

Bygherrerapport. KNV100 Ågård, Bjæverskov sogn, Bjæverskov herred, tidl. Præstø amt. Sted nr. 05.01.01.

Bygherrerapport. KNV100 Ågård, Bjæverskov sogn, Bjæverskov herred, tidl. Præstø amt. Sted nr. 05.01.01. Bygherrerapport KNV100 Ågård, Bjæverskov sogn, Bjæverskov herred, tidl. Præstø amt. Sted nr. 05.01.01. Figur 1. Dronefoto af udgravningsfeltet med husene markeret med barberskum. Nede ved træerne bag elmasten

Læs mere

Staderapport for forundersøgelse ved Grusgrav i Hvinningdal 8. etape på motorvejen Funder Hårup

Staderapport for forundersøgelse ved Grusgrav i Hvinningdal 8. etape på motorvejen Funder Hårup Staderapport for forundersøgelse ved Grusgrav i Hvinningdal 8. etape på motorvejen Funder Hårup Journalnummer: SIM 41/2009 Sted: Grusgrav Hvinningdal SB Stednummer: 130307-12 KUAS j.nr.: 2009-7.24.02/SIM-0009

Læs mere

IDESKITSE TIL NYT FORMIDLINGSCENTER I VORDINGBORG KOMMUNE Fra Ørslev Lokalråd 19.marts 2014

IDESKITSE TIL NYT FORMIDLINGSCENTER I VORDINGBORG KOMMUNE Fra Ørslev Lokalråd 19.marts 2014 IDESKITSE TIL NYT FORMIDLINGSCENTER I VORDINGBORG KOMMUNE Fra Ørslev Lokalråd 19.marts 2014 Version 5.0 Forsidebilledet er fra indgangen til formidlingscentret ved Newgrange i Irland. Billedet er fra det

Læs mere

Trekantede grave i Blekinge

Trekantede grave i Blekinge Trekantede grave i Blekinge I 1848 skrev Worsaae "at Blekinge er et af Sveriges skønneste landskaber. Grænsende i vest til Skåne og i nord til Småland, ligger landet i zonen mellem de lave sletter og de

Læs mere

Grauballemanden.dk i historie

Grauballemanden.dk i historie Lærervejledning: Gymnasiet Grauballemanden.dk i historie Historie Introduktion I historieundervisningen i gymnasiet fokuseres der på historisk tid begyndende med de første bykulturer og skriftens indførelse.

Læs mere

OBM 5987 Glisholmvej. - Forundersøgelse forud for anlægsarbejde med fund af kogestensgruber fra oldtid. Af arkæolog Line Borre Lundø

OBM 5987 Glisholmvej. - Forundersøgelse forud for anlægsarbejde med fund af kogestensgruber fra oldtid. Af arkæolog Line Borre Lundø OBM 5987 Glisholmvej - Forundersøgelse forud for anlægsarbejde med fund af kogestensgruber fra oldtid. Af arkæolog Line Borre Lundø Arkæologisk Rapport nr. 458, 2014 Indledning Udgravningens forhistorie

Læs mere

HAM5251 Lerdal II, Bevtoft sogn, Nørre Rangstrup herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr. 20.04.02. Sb.nr. 264

HAM5251 Lerdal II, Bevtoft sogn, Nørre Rangstrup herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr. 20.04.02. Sb.nr. 264 HAM5251 Lerdal II, Bevtoft sogn, Nørre Rangstrup herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr. 20.04.02. Sb.nr. 264 Arkæologisk undersøgelse i forbindelse med afgravningskontrol af kabeltracé fra Nustrup

Læs mere

Kulturhistorisk rapport

Kulturhistorisk rapport NORDJYLLANDS HISTORISKE MUSEUM Kulturhistorisk rapport Frejlevgaard, Frejlev Boplads med langhuse fra ældre jernalder og stenbygget grav fra romersk jernalder. J.nr. ÅHM 6120 Februar 2014 Ved Museumsinspektør

Læs mere

Kulturhistorisk rapport

Kulturhistorisk rapport NORDJYLLANDS HISTORISKE MUSEUM Kulturhistorisk rapport Udgravning ved Sneumvej 34, Vadum. Undersøgelse af et langhus fra ældre germansk jernalder. J.nr. ÅHM 6197 Udgravning maj 2014. Telefon: 99 31 74

Læs mere

Formål: Hvad skal de lære?

Formål: Hvad skal de lære? Evaluering af Håndværk og design #Gislinge et samarbejde mellem Absalons Skole, Boserupgaard Naturcenter og Skoletjensten på Vikingeskibsmuseet i efteråret 2015 Undervisningen Håndværk og design #Gislinge

Læs mere

KBM 2366 Vestergade 29-31

KBM 2366 Vestergade 29-31 KBM 2366 Vestergade 29-31 Udgravningsrapport Lene Høst-Madsen 26-09-2013 Arkæologisk undersøgelse af område ved Sankt Clemens Kirkegård, fund af middelalder kirkegårdsafgrænsning, skeletter, affaldsgruber

Læs mere

Præstebakken Ramløse GIM 3964 Sb UDGRAVNINGSRAPPORT v. Kjartan Langsted

Præstebakken Ramløse GIM 3964 Sb UDGRAVNINGSRAPPORT v. Kjartan Langsted Præstebakken Ramløse GIM 3964 Sb. 010109-155 UDGRAVNINGSRAPPORT v. Kjartan Langsted Fig.1 Placering af udgravningsområdet(markeret med rød plet). Fig. 2 I området ud mod Ramløse Å er der flere lokaliteter

Læs mere

KØN I HISTORIEN. Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff. Redigeret af. Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g

KØN I HISTORIEN. Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff. Redigeret af. Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g KØN I HISTORIEN Redigeret af Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g Køn i historien Køn i historien Redigeret af Agnes S. Arnórsdóttir & Jens A. Krasilnikoff

Læs mere

Mølgård, Resen - boplads fra førromersk jernalder

Mølgård, Resen - boplads fra førromersk jernalder 1 Mølgård, Resen - boplads fra førromersk jernalder Martin Mikkelsen, Mikkel Kieldsen, Kamilla F. Terkildsen Viborg Stiftsmuseum 2009 Bygherrerapport nr. 38 Bygherre: Kristian Kjær ISBN 978-87-87272-80-3

Læs mere

RENÆSSANCENS BEFÆSTEDE BYER et seminar

RENÆSSANCENS BEFÆSTEDE BYER et seminar Dansk Center for Byhistorie Afdeling for Middelalder- og Renæssancearkæologi Aarhus Universitet RENÆSSANCENS BEFÆSTEDE BYER et seminar 14.-15. september 2006 Aarhus Universitet (Moesgaard med aftenarrangement

Læs mere

Kopi af 4cm kort 1215 IV SV/NV(med grøfter indtegnet med rødt)

Kopi af 4cm kort 1215 IV SV/NV(med grøfter indtegnet med rødt) VSM 09707, Tastum Plantage, Kopperup sogn, Fjends herred, Viborg amt 130107-309 SNS 1071, Tastum Hede, Dommerby sogn, Fjends herred, Viborg amt 130102-99 KUAS j.nr.: 2010-7.24.02/VSM-0004 Rapport for overvågning

Læs mere

Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland

Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland Mette Guldberg, ph.d. Center for Maritime og Regionale Studier Fiskeri- og Søfartsmuseet/Syddansk Universitet Vadehavsforskning 2015 Syddansk

Læs mere

OBM 7225 Jyllandsvej Nord, i Middelfart.

OBM 7225 Jyllandsvej Nord, i Middelfart. OBM 7225 Jyllandsvej Nord, i Middelfart. - Forundersøgelse forud for byggemodning Af Arkæolog Line Borre Lundø Arkæologisk Rapport nr. 509, 2016 Indledning... Udgravningens forhistorie. Udgravningens hovedresultater

Læs mere

Fiskeskib TINA ROSENGREN arbejdsulykke 23. august 2007

Fiskeskib TINA ROSENGREN arbejdsulykke 23. august 2007 Redegørelse fra Opklaringsenheden Fiskeskib TINA ROSENGREN arbejdsulykke 23. august 2007 TINA ROSENGREN ved kaj, billedet viser agterskibet med muslingeskrabere og rejste bomme Faktuel information TINA

Læs mere

Oversigtskort. Luftfoto med søgegrøfterne omkring Dybdal. Kilde: Muse um, Arkæologi. Kort over Hostrup Strandpark. Kilde: Arkæologisk Afdeling

Oversigtskort. Luftfoto med søgegrøfterne omkring Dybdal. Kilde: Muse um, Arkæologi. Kort over Hostrup Strandpark. Kilde: Arkæologisk Afdeling Bygherrerapport Undersøgelse af diverse gruber og stolpehuller i forbindelse med separatkloakering i området omkring Hostrup Strandpark og Lem. Sagsinfo SMS 1231 Hostrup Strandpark Stednr. 13.10.04-121

Læs mere

4000 ÅR UNDER OMFARTSVEJEN

4000 ÅR UNDER OMFARTSVEJEN MÅNEDENS ARTIKEL December 2013 4000 ÅR UNDER OMFARTSVEJEN - på sporet af Falsters forhistorie Af: Marie Brinch, forhistorisk arkæolog Udsnit af palisadeanlægget ved Løggård. De to mest markante hegnsforløb

Læs mere

Målgruppe: klasse Titel: Arkæolog for en dag

Målgruppe: klasse Titel: Arkæolog for en dag Målgruppe: 4.-6. klasse Titel: Arkæolog for en dag Fagområder: Historie, natur/teknologi Kort beskrivelse: Forløbet præsenterer en sanselig tilgang til kulturhistorien, hvor eleverne gennem genstande,

Læs mere

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Indledning Som Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum indtager Nationalmuseet rollen som central forsknings- og formidlingsinstitution,

Læs mere

Et maritimt aktivitetsområde fra historisk tid ved Roskilde Fjord, Oppe Sundby, Frederikssund

Et maritimt aktivitetsområde fra historisk tid ved Roskilde Fjord, Oppe Sundby, Frederikssund Et maritimt aktivitetsområde fra historisk tid ved Roskilde Fjord, Oppe Sundby, Frederikssund Fig. 1. Foto af udgravningsfelt set fra øst. Af Veronica Liv Johansen 1 Indledning Forud for anlæggelsen af

Læs mere

Ørding Kirke. Kirketur arrangeret af Grundejerforeningen Sillerslevøre 7. September 2013

Ørding Kirke. Kirketur arrangeret af Grundejerforeningen Sillerslevøre 7. September 2013 Ørding Kirke Kirketur arrangeret af Grundejerforeningen Sillerslevøre 7. September 2013 Overgangen til kristendom i Skandinavien foregik nogenlunde samtidig med afslutningen på vikingetiden. Overgangen

Læs mere

Vi blev da lidt overrasket over at lokalplanen kom så hurtigt i høring, men fint nok.

Vi blev da lidt overrasket over at lokalplanen kom så hurtigt i høring, men fint nok. Torsten Wagner Sand Christensen (16055) Emne: VS: Gødvad Bygade 24 B, Lokalplan 13-008 Hej Torsten. Ang. Lokalplan 13-008 Vi blev da lidt overrasket over at lokalplanen kom så hurtigt i høring, men fint

Læs mere

Nationalmuseet Internationalt samarbejde vedrørende udarbejdelse af fælles europæiske standarder for bevaring af kulturarven 110.

Nationalmuseet Internationalt samarbejde vedrørende udarbejdelse af fælles europæiske standarder for bevaring af kulturarven 110. Rådighedssum 2013 Kulturstyrelsen har bevilliget 12,7 mio. kr. til forskningsprojekter på de danske museer. Der er i år støttet projekter af meget forskellig karakter lige fra Naturhistorisk Museum i Århus

Læs mere

Grundkurve Projekt 2005

Grundkurve Projekt 2005 Børup Sandevej 58-7000 Fredericia - Tlf. 75 51 49 15 marinearkgruppe@mail.dk www.marinearkgruppe.dk Rapport for Grundkurve Projekt 2005 Udført af i samarbejde med WM Trædateringslaboratoriet Undersøgelsesområder:

Læs mere

Nye arkæologiske udgravninger med flere fund fra jernalderens Egebjerg.

Nye arkæologiske udgravninger med flere fund fra jernalderens Egebjerg. Nye arkæologiske udgravninger med flere fund fra jernalderens Egebjerg. Der har som bekendt været stor byggeaktivitet i den østlige del af Egebjerg gennem de sidste år, med udstykning af nye områder gennem

Læs mere

Til Københavns Billedkunstudvalg Læsø, 22/6/2015

Til Københavns Billedkunstudvalg Læsø, 22/6/2015 Til Københavns Billedkunstudvalg Læsø, 22/6/2015 Baggrund og idé Sommeren 2015 viser den tyske kunstner, Till Verclas, et udendørs installationsværk, Den Anden Havn, i Bouet på Læsø. Værket består af syv

Læs mere

Tekstiler fortæller Europas historie

Tekstiler fortæller Europas historie Tekstiler fortæller Europas historie På det gamle Københavns Universitet Amager sidder en gruppe kvinder i et stort lyst lokale med kunstfærdige og farverige billedtæpper på væggene. De har på få år formået

Læs mere