Ændringsforslag Til Forslag til Lov om spil (L202) Til 12. Ny paragraf

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ændringsforslag Til Forslag til Lov om spil (L202) Til 12. Ny paragraf"

Transkript

1 Skatteudvalget L 202 Bilag 65 Offentligt Ændringsforslag Til Forslag til Lov om spil (L202) Til 12 1) Som stk. 2 indsættes: Stk. 2. Tilladelsen kan helt eller delvist med skatteministeren godkendelse overdrages til et af Danske Spil A/S helejet datterselskab. [Korrektion] Ny paragraf 2) Efter 23 indsættes i kapitel 3 som ny paragraf med tilhørende overskrift: Backgammon 01. Der kan gives tilladelse til afholdelse af offentlige backgammonturneringer efter samme regler som gælder for afholdelse af offentlige hasardspilsturneringer i medfør af 2, 3, 5, stk. 2, 6-26 og 28 i lov om offentligt hasardspil, jf. lov nr af 27. december Stk. 2. Der skal være mindst 8 deltagere i en offentlig backgammonturnering. [Tilladelse til backgammon i turneringsform] Til 26 3) Stk. 1, nr. 3, affattes således: 3) ikke har anmeldt betalingsstandsning, indgivet begæring om tvangsakkord, konkurs eller gældssanering eller er i betalingsstandsning, under konkursbehandling, gældssanering eller tvangsakkord,. [Præcisering af bestemmelsen] Til 41 4) Efter der anvendes til afvikling af spil indsættes:, informationsforpligtelser, registrering af spillere, opbevaring af data, foranstaltninger til beskyttelse af spillernes penge, krav til klagesagsbehandling, tilladelsesindehaverens personales deltagelse i spil. [Udvidelse af bemyndigelse til skatteministeren til at udstede regler]

2 5) Som stk. 2 indsættes: Stk. 2. Skatteministeren kan fastsætte regler med henblik på opfyldelse eller anvendelse af Det Europæiske Fællesskabs retsakter om forhold omfattet af denne lov. [Bemyndigelse til skatteministeren til at udstede regler med henblik på implementering af EU retsakter] Til 42 6) I stk. 1 ændres til spillemyndigheden. til: til spillemyndigheden, jf. dog stk. 5. [Konsekvens af den foreslåede ændring af gebyrsammensætningen se nr. 8)] 7) I stk. 2 ændres til spillemyndigheden. til: til spillemyndigheden, jf. dog stk. 5. Gebyret skal betales samtidig med indgivelse af ansøgningen. [Konsekvens af den foreslåede ændring af gebyrsammensætningen samt præcisering af betalingstidspunktet se nr. 8)] 8) Stk. 3 affattes således: Stk. 3. For tilladelser udstedt til udbud af væddemål eller online kasino betales et gebyr afhængig af et kalenderårs afgiftspligtige spilleindtægt, jf. lov om afgifter af spil 6 og 11, til spillemyndigheden, jf. dog stk. 5. Gebyret skal betales senest en måned efter tilladelsen træder i kraft og efter følgende skala: Spilleindtægtens størrelse Gebyr Under kr kr. indtil kr kr. indtil kr kr. indtil kr kr. indtil kr. Over kr kr kr kr kr kr kr. [Ny gebyrordning som afspejler tilladelsesindehaverens omsætning] 9) Efter stk. 3 indsættes som nyt stykke: Stk. 4. Hvis den realiserede spilleindtægt overstiger det grundlag, der er betalt gebyr for i henhold til stk. 3, opkræves et beløb svarende til forskellen mellem det betalte gebyr og det faktiske gebyr, der skal betales. Gebyret skal betales senest en måned efter opkrævning. Er den realiserede spilleindtægt for et kalenderår lavere end grundlaget for det betalte gebyr i medfør af stk. 3, tilbagebetales et beløb svarende til forskellen mellem det betalte gebyr og det faktiske gebyr, der skal betales. [Præcisering af fastsættelsen af gebyrets endelig størrelse] 10) Efter stk. 4, som indsat i 9), indsættes som nyt stykke:

3 Stk. 5. For tilladelser af maksimalt 1 års varighed udstedt til udbud af væddemål eller online kasino, hvor den afgiftspligtige spilleindtægt ikke må overstige kr., betales et gebyr på kr. til spillemyndigheden til dækning af de samlede omkostninger ved behandling af ansøgningen, udstedelse af tilladelse og tilsyn med tilladelsesindehaveren. [Ny gebyrordning som afspejler tilladelsesindehaverens omsætning] Stk. 4 bliver herefter til stk ) Stk. 5, der bliver til stk. 7, affattes således: Stk. 7. Gebyrerne i stk. 1-3 og stk. 5 reguleres efter 20 i lov om indkomstskat for personer m.v. [Regulering af gebyrerne efter den generelle indkomstudvikling i samfundet] Til 59 12) I stk. 2 udgår 2. punktum: Som formidling af deltagelse i spil anses bl.a. betalingsformidling af indsatser og gevinster til og fra en ulovlig spiludbyder samt transmission af information på et kommunikationsnet til et ulovligt spilsystem. [Betalingsformidling og internetformidling er ikke længere strafbar formidling erstattes af en fogedforbudsmodel] 13) I stk. 4 indsættes efter 1. punktum: Strafansvaret efter 1. punktum gælder også for udbud, der finder sted i udlandet, i det omfang udbyderen og de personer, spillet udbydes til, er bosat i Danmark. [Korrektion] Ny paragraf 14) Efter 64 indsættes i kapitel 12 som ny paragraf: 02. Betalingsformidling af indsatser og gevinster til og fra en ulovlig spiludbyder samt transmission af information på et kommunikationsnet til et ulovligt spilsystem er ikke tilladt. [Betyder der kan nedlægges et fogedforbud efter retsplejelovens regler] Til 65 15) Stk. 1 affattes således: Skatteministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden, jf. dog stk. 2 og 3. [Skatteministeren bemyndiges til at sætte loven i kraft efter afsluttet notifikation efter statsstøttereglerne] 16) Stk. 2 affattes således: Skatteministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelsen af 67.

4 [Skatteministeren bemyndiges til at sætte 67 efter afsluttet notifikation efter informationsproceduredirektivet] Til 66 17) Nr. 7 udgår. [Ophævelse af 5 a i lov om offentlige indsamlinger og pyramidespil] Nr. 8 bliver herefter nr. 7. Ny paragraf 18) Efter 66 indsættes i kapitel 13 som ny paragraf: 03. I lov om offentlige indsamlinger og pyramidespil, jf. lovbekendtgørelse nr. 555 af 6. juni 2006 foretages følgende ændring: 1. 5 a og 6, stk. 2 og 3 ophæves. [Korrektion] Til 67 19) I 67 udgår 1. I 10, indsættes efter stk. 1 som nyt stykke: Stk. 2. Som formidling af deltagelse i spil uden tilladelse, jf. stk. 1, nr. 2, anses bl.a. transmission af information på et kommunikationsnet til et ulovligt spilsystem. [Udladelse af indsættelse af et nyt stk. 2 i lov om visse spil, lotterier og væddemål, således at transmission af information på et kommunikationsnet til et ulovligt spilsystem ikke betragtes som formidling] 2. bliver herefter 1. 20) Efter 1., som følge af 18), indsættes som ny 2.: affattes således: 15. Transmission af information på et kommunikationsnet til et ulovligt spilsystem er ikke tilladt. [Betyder der kan nedlægges et fogedforbud efter retsplejelovens regler]

5 Bemærkninger Til nr. 1 Den foreslåede 12, stk. 2 svare til 6, stk. 2 og 8, stk. 2, for henholdsvis Danske Spil A/S og Det Danske Klasselotteri A/S. Bestemmelsen giver mulighed for at organisere Danske Spil A/S s selskabsretlige struktur mest hensigtsmæssig. Til nr. 2 Efter det forslåede stk. 1 kan der gives tilladelse til offentlige backgammonturneringer efter samme regler som de regler der gælder for afholdelse af offentlige hasardspilsturneringer i 2, 3, 5, stk. 2, 6-26 og 28 i lov om offentligt hasardspil, jf. lov nr af 27. december Der foreslås en ordning, hvorefter turneringsbackgammon om penge kan spilles offentligt, efter samme regler der gælder for afholdelse af offentlige pokerturneringer. Det foreslås, at reglerne i 2, 3, 5, stk. 2, 6-26 og 28 i lov om offentligt hasardspil finder tilsvarende anvendelse på offentligt turneringsbackgammon. Den forslåede ordning, gør det muligt at afholde offentlige backgammonturneringer om begrænsede beløb. Personer, selskaber og foreninger kan få bevilling til at afvikle offentlige backgammonturneringer. En bevilling gives for et nærmere angivet sted, på hvilket der må afholdes op til fem backgammonturneringer om ugen. Bevilling kan gives for indtil 2 år ad gangen. Det forslåede indeholder en række krav, der skal sikre, at spillet foregår på betryggende måde. Det er bl.a. en betingelse, at der ikke må gives personer under 18 år adgang til at overvære eller deltage i en offentlig backgammonturnering, og at den enkelte deltagers indskud i den enkelte turneringspulje højst må udgøre 300 kr., som skal være betalt via kontooverførsel senest dagen før. Den samlede turneringspulje må som udgangspunkt højst udgøre kr., højst en fjerdedel af turneringspuljen må anvendes til administrationsomkostninger, og den samlede gevinst til en enkelt deltager i turneringen må højst udgøre halvdelen af turneringspuljen. Administration af loven er henlagt til Spillemyndigheden, og der skal betales et gebyr på kr. for indgivelse af ansøgning om bevilling til at afvikle offentligt turneringsbackgammon. Der henvises til bemærkninger til forslag til lov om offentligt hasardspil i turneringsform for yderligere uddybning af bestemmelserne i 2, 3, 5, stk. 2, 6-26 og 28 i lov om offentligt hasardspil. Backgammon, der afholdes uden gevinster eller indsats, er ikke omfattet af loven, og vil derfor kunne afholdes uden tilladelse. Der henvises til bemærkningerne til lovforslagets 2 herom.

6 Det foreslås i stk. 2, at der skal være mindst 8 deltagende spillere i en offentlig backgammonturnering. Bestemmelsen skal forstås således, at der skal være mindst 8 spillere, der deltager i spillet fra påbegyndelsen af den offentlige backgammonturnering. Kravet om mindst 8 deltagende spillere fra spillets begyndelse, gælder ligeledes holdturneringer. Der vil således efter forslaget f.eks. kunne spilles med to hold a 4 spillere. Til nr. 3 Den foreslåedes 26, stk. 1, nr. 3 er en præcisering af den oprindelige foreslåede bestemmelse. Den foreslåede bestemmelse skal sikre, at personer, der har anmeldt betalingsstandsning eller indgivet begæring om tvangsakkord, konkurs eller gældssanering eller er i betalingsstandsning eller under konkursbehandling, gældssanering eller tvangsakkord, er omfattet af bestemmelsen, uanset på hvilke stadium i betalingsstandsningen eller de respektive insolvensbehandlinger, vedkommende befinder sig i. Bestemmelsen svarer til 64 i lov om finansiel virksomhed og 62 i lov om arbejdsskadesikring. Til nr. 4 Tilføjelsen i 41, stk. 1, betyder at skatteministeren bemyndiges til at udstede regler om informationsforpligtelser for tilladelsesindehavere, registrering af spillere (etablering af spilkonto), opbevaring af data i forhold til bl.a. spillernes etablering af en spilkonto/registrering af spillerne, foranstaltninger til beskyttelse af spillernes penge, krav til klagesagsbehandling hos tilladelsesindehaverne samt tilladelsesindehaverens ansatte, leverandører og andres personer, der er tilknyttet udviklingen af spillet, deltagelse i tilladelsesindehaverens udbudte spil. Til nr. 5 I den foreslåede 41, stk. 2 bemyndiges skatteministeren til at implementere De Europæiske Fællesskabers retsakter i relations til lovforslagets område, herunder direktiver om hvidvask (senest Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 med senere ændringer om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme). Til nr Det foreslås i stk. 3, at det foreslåede årlige gebyr på kr. pr. tilladelse ændres til et årligt gebyr, der betales i henhold til tilladelsesindehaverens spilleindtægt. Spilleindtægten svarer til afgiftsgrundlaget, jf. forslag til lov om afgifter af spil 6 og 11. Indførelsen af en differentieret skala for betaling af det årlige gebyr betyder eksempelvis, at en tilladelsesindehaver med en årlig spilleindtægt på 8 mio. kr. skal betale et årligt gebyr på kr., svarende til en nedsættelse af gebyret med

7 kr. For en tilladelsesindehaver med en årlig spilleindtægt på 75 mio. kr. betyder ændringen, at gebyret stiger til kr., svarende til en stigning på kr. Den foreslåede differentiering af det årlige gebyr vil medvirke til, at de små og mindre spiludbydere får en nemmere adgang til markedet for væddemål og online kasinospil. I stk. 4 foreslås det, at hvis den realiserede årlige spilleindtægt bliver større eller mindre end det i stk. 3 betalte gebyr og det medfører et niveauspring i gebyrstørrelsen, reguleres det efter stk. 3 betalte beløb. Reguleringen skal ske umiddelbart efter konstatering af spilleindtægten har oversteget eller er under det oprindeligt betalte niveau. Tilbagebetaling af for meget indbetalt årlig gebyr kan først ske efter kalenderårets udløb. Har tilladelsesindehaveren f.eks. anført den forventede spilleindtægt i intervallet 5 millioner kr. indtil 10 millioner kr. ( kr.) og når spilleindtægten 10 millioner kr. (og under 25 millioner kr.) i kalenderåret, opkræves differencen ( kr. minus kr.) på kr. umiddelbart efter konstateringen. Såfremt tilladelsesindehaveren ophører med at udbyde spil, sker der ingen regulering af gebyret. Det følgende kalenderårs gebyr skal svare til det forgangne års faktiske spilleindtægt, så det svarer til et fuldt kalenderår. Det betyder, at har tilladelsesindehaveren f.eks. i det forgangne år kun udbudt spil seks måneder, skal spilleindtægten ganges med to før gebyrniveauet fastlægges. Der vil altid ske regulering af gebyret, hvis den faktiske spilleindtægt ændrer sig i forhold til den, der var lagt til grund for indbetalingen af gebyret. Det foreslås i stk. 5, at såfremt ansøgerens årlige spilleindtægt er under 1 million kroner, betales der et gebyr på kr. til dækning af de samlede omkostninger ved behandling af ansøgningen, udstedelses af tilladelsen og tilsyn. Tilladelsesperioden er maksimalt ét år. Der vil i forbindelse med den 1-årige tilladelse blive fastsat et vilkår (jf. lovforslagets 32) om, at spilleindtægten ikke må overstige 1 million kr. En overtrædelse af vilkåret herom er strafbart, jf. lovforslagets 59, stk. 5, nr. 3 og der kan i forbindelse med straffesagen nedlægges påstand om konfiskation af det ulovlige udbytte, jf. straffelovens bestemmelser herom. Dette for at sikre, at en omgåelse af kravet om betaling af et ansøgningsgebyr ikke er lønsomt. Gebyrerne reguleres efter 20 i lov om indkomstskat for personer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 959 af 19. september Til nr. 12 Som konsekvens af fogedforbudsmodellen udgår betalingsformidling og internetformidling som strafbar formidling. Der henvises til bemærkningerne til nr. 14.

8 Til nr. 13 Tilføjelsen i 59, stk. 4 svare til den tilsvarende bestemmelse i lov om offentlige indsamlinger og pyramidespil 6, stk. 3, jf. lovbekendtgørelse nr. 555 af 6. juni 2006, som ophæves i forbindelse med lovforslagets ikrafttrædelse. Der henvises til bemærkningerne til nr. 16. Til nr. 14 Det foreslås at fastsætte, at betalingsformidling af indsatser og gevinster til og fra en ulovlig spiludbyder samt transmission af information på et kommunikationsnet til et ulovligt spilsystem ikke er tilladt. Bestemmelsen omfatter f.eks. en internetudbyder, der stiller en DNS-server til rådighed for egne slutbrugere eller andre udbyderes slutbrugere (herefter internetudbydere), ved at transmittere information (levere internetgang) til et bestemt internetdomæne med et ulovligt spilsystem. Sådan transmission vil være i strid med den foreslåede bestemmelse. Det er hensigten med bestemmelsen at omfatte internetudbydere, der udbyder internet til en bredere kreds af kunder. Det er derimod ikke hensigten at omfatte virksomheder, der udbyder internet til en begrænset eller lukket kreds af personer herunder hoteller, restaurationer, uddannelsesinstitutioner m.v. Bestemmelsen omfatter endvidere udbydere af betalingstjenester og udstedere af elektroniske penge, som formidler betalinger af indsatser og gevinster til og fra en bestemt konto tilhørende en ulovlig spiludbyder. Ved udbydere af betalingstjenester forstås udbydere af betalingstjenester som omfattet af bilag 1 til lov nr. 385 om betalingstjenester og ved udstedere af elektroniske penge forstås begrebet som anvendt i kapitel 19 i lovbekendtgørelse nr. 467 om finansiel virksomhed. Spillemyndigheden vil i henhold til den foreslåede ordning kunne informere internetudbyderne eller betalingstjenesteudbyderne om, hvilke internetdomæner der efter spillemyndighedens opfattelse, indeholder ulovlige spilsystemer eller hvilke konti der ikke må overføres betaling af indsats og gevinst til og fra. Informationen vil have form af en henstilling. Baggrunden for spillemyndighedens henstilling til internetudbyderne og betalingstjenesteudbyderne er, at de har normalt ikke har kendskab til, hvilke spiludbydere, der er ulovlige og har ikke en pligt til løbende at kontrollere, hvorvidt der formidles internetadgang eller betalinger af indsats og gevinst til og fra en spiludbyder, der overtræder dansk lov. Henstillingen skal alene tjene det formål at give internetudbyderne og betalingstjenesteudbyderne oplysning om, fra hvilke internetdomæner der efter spillemyndighedens opfattelse udbydes ulovlige

9 spilsystemer på, eller hvilke konti der efter spillemyndighedens opfattelse ikke må overføres betaling af indsats til og gevinst fra. I de tilfælde, hvor en internetudbyder eller en udbyder af betalingstjenester har modtaget en henstilling af den omhandlede karakter fra spillemyndigheden, kan internetudbyderen eller betalingstjenesteudbyderen i henhold til den foreslåede bestemmelse undgå at overtræde loven ved at etablere en DNS-blokering (internetblokering) i forhold til det pågældende internetdomæne, eller ved at blokere for betalinger til de pågældende konti. Såfremt en henstilling til en internetudbyder eller en betalingstjenesteudbyder ikke følges, kan spillemyndigheden søge bestemmelsen håndhævet ved nedlæggelse af forbud i fogedretten efter reglerne i retsplejelovens kapitel 57. Ifølge retsplejelovens 641, stk. 1, kan fogedretten ved forbud pålægge parter i private retsforhold at undlade handlinger, som strider mod rekvirentens ret. I henhold til 651 i samme kapitel fremgår det, at det kan straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder forsætligt at overtræde et fogedforbud. Bestemmelsen skal i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet) som ændret ved direktiv 98/48/EF notificeres EU-Kommissionen. Til nr. 15 Udbydere af spil på gevinstgivende spilleautomater og landbaserede kasinoer har anført, at den foreslåede afgiftsforskel på de fysiske spil og onlinespil udgør statsstøtte til fordel for online spiludbyderne. Det er oplyst, at en kritisk henvendelse herom er modtaget i EU-Kommissionen. Det er Skatteministeriets opfattelse, at der er tale om forskellige og adskilte spillemarkeder, som ikke vurderes at være i direkte konkurrence med hinanden, hvorfor de foreslåede afgifter ikke udgør statsstøtte. På baggrund af den fremførte kritik, herunder den konkrete henvendelse til EU-Kommissionen, er det imidlertid besluttet at notificere de foreslåede afgifter med henblik på at få EU-Kommissionens bekræftelse af, at der ikke er tale om statsstøtte. Indtil EU-Kommissionens bekræftelse foreligger, kan de foreslåede regler ikke sættes i kraft, og i stedet for den oprindelige faste dato for ikrafttræden (den 1. januar 2011) foreslås det, at skatteministeren bemyndiges til at sætte loven i kraft. Det er hensigten, at loven sættes i kraft som planlagt den 1. januar 2011, hvis EU-Kommissionens bekræftelse foreligger før den 1. november Såfremt EU- Kommissionens bekræftelse foreligger efter den 1. november 2010 er det hensigten at loven sættes i kraft hurtigst muligt, idet der dog skal fastsættes en ikrafttrædelsesdato, der findes hensigtsmæssig for

10 alle fire love i spillepakken (spilleloven (L 202), spilleafgiftsloven (L 203), udlodningsloven (L 193) og ejerskabsloven (L 191)). Til nr. 16 Den forslåede ændring i tips- og lottoloven, hvorefter transmission af information på et kommunikationsnet til et ulovligt spilsystem er ikke tilladt, skal i overensstemmelse med Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet) som ændret ved direktiv 98/48/EF notificeres EU-Kommissionen. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til nr. 20. Da tidsforløbet i de to notifikationsprocesser (statsstøtte contra informationsproceduren) ikke er sammenfaldende indeholder forslaget en selvstændig hjemmel til at sætte den forslåede bestemmelse i tips- og lottoloven i kraft, så snart notifikationen efter informationsproceduren er afsluttet. Til nr. 17 Af lovteknisk grunde flyttes 66, nr. 7 til en selvstændig paragraf, idet der i realiteten er tale om en ændring af lov om offentlige indsamlinger og pyramidespil og ikke en generel ophævelse af loven. Der henvises til bemærkningerne til nr. 18. Til nr a og 6, stk. 2 og 3 i lov om offentlige indsamlinger og pyramidespil, jf. lovbekendtgørelse nr. 555 af 6. juni 2006 skal, som følge af en række love og bestemmelser om spil samles, ophæves i forbindelse med lovforslagets ikrafttrædelse. Til nr. 19 Indsættelsen af et nyt stk. 2 i lov om visse spil, lotterier og væddemål, jf. lovbekendtgørelse nr. 273 af 17. april 2008, udgår som konsekvens af ændringsforslaget i forhold til formidlingsbestemmelsen, hvorefter betalingsformidling af indsatser og gevinster til og fra en ulovlig spiludbyder samt transmission af information på et kommunikationsnet til et ulovligt spilsystem ikke betragtes som formidling. I stedet for et formidlingsansvar indføres en fogedforbudsmodel. Der henvises til bemærkningerne til nr. 14. Til nr. 20 Det foreslås, at der i tips- og lottoloven indsættes en ny 15, hvorefter transmission af information på et kommunikationsnet til et ulovligt spilsystem er ikke tilladt. Dette betyder, at der kan nedlægges et fogedforbud efter retsplejelovens regler. Der henvises til bemærkninger til nr. 14.

11 Bestemmelsen skal i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet) som ændret ved direktiv 98/48/EF notificeres EU-Kommissionen.

12 Ændringsforslaget sammenholdt med lovforslaget Gældende formulering i lovforslaget Ændringsforslaget 12 Stk. 2. Tilladelsen kan helt eller delvist med skatteministeren godkendelse overdrages til et af Danske Spil A/S helejet datterselskab. Ny efter 23 Backgammon 01. Der kan gives tilladelse til afholdelse af offentlige backgammonturneringer efter samme regler som gælder for afholdelse af offentlige hasardspilsturneringer i medfør af 2, 3, 5, stk. 2, 6-26 og 28 i lov om offentligt hasardspil, jf. lov nr af 27. december , stk. 1 3) ikke har anmeldt betalingsstandsning, indgivet begæring om tvangsakkord, konkurs eller gældssanering, Skatteministeren fastsætter nærmere regler om spillene og afviklingen af disse, herunder regler om indsatser og gevinst i spillene, tilbagebetalingsprocenter, kontrolforanstaltninger, der er nødvendige for lovens gennemførelse, godkendelse og placering af teknisk udstyr, der 26, stk. 1 3) ikke har anmeldt betalingsstandsning, indgivet begæring om tvangsakkord, konkurs eller gældssanering eller er i betalingsstandsning, under konkursbehandling, gældssanering eller tvangsakkord, Skatteministeren fastsætter nærmere regler om spillene og afviklingen af disse, herunder regler om indsatser og gevinst i spillene, tilbagebetalingsprocenter, kontrolforanstaltninger, der er nødvendige for lovens gennemførelse, godkendelse og placering af teknisk udstyr, der

13 anvendes til afvikling af spil samt nærmere regler om betalingsformidling af indsatser og gevinster til og fra en ulovlig spiludbyder. anvendes til afvikling af spil, informationsforpligtelser, registrering af spillere, opbevaring af data, foranstaltninger til beskyttelse af spillernes penge, krav til klagesagsbehandling samt nærmere regler om betalingsformidling af indsatser og gevinster til og fra en ulovlig spiludbyder. Stk. 2. Skatteministeren kan fastsætte regler med henblik på opfyldelse eller anvendelse af Det Europæiske Fællesskabs retsakter om forhold omfattet af denne lov For indgivelse af ansøgning om tilladelse til udbud af væddemål, jf. 11, eller online kasino, jf. 18, skal ansøgeren betale et gebyr på kr. (2010-niveau) til spillemyndigheden. Gebyret skal betales senest samtidig med indgivelse af ansøgningen. Stk. 2. For indgivelse af ansøgning om tilladelse til at udbyde både væddemål og online kasino skal ansøgeren betale et samlet gebyr på kr. (2010-niveau) til spillemyndigheden. Stk. 3. For tilladelser udstedt til udbud af væddemål eller online kasino betales et gebyr på kr. (2010-niveau) for et kalenderår til spillemyndigheden For indgivelse af ansøgning om tilladelse til udbud af væddemål, jf. 11, eller online kasino, jf. 18, skal ansøgeren betale et gebyr på kr. (2010-niveau) til spillemyndigheden, jf. dog stk. 5. Gebyret skal betales senest samtidig med indgivelse af ansøgningen. Stk. 2. For indgivelse af ansøgning om tilladelse til at udbyde både væddemål og online kasino skal ansøgeren betale et samlet gebyr på kr. (2010-niveau) til spillemyndigheden, jf. dog stk. 5. Gebyret skal betales samtidig med indgivelse af ansøgningen. Stk. 3. For tilladelser udstedt til udbud af væddemål eller online kasino betales et gebyr afhængig af et kalenderårs afgiftspligtige spilleindtægt, jf. lov om afgifter af spil 6 og 11, til spillemyndigheden, jf. dog stk. 5. Gebyret skal betales senest en måned efter tilladelsen træder i kraft og efter følgende skala: Spilleindtægtens størrelse Under kr. Gebyr kr.

14 kr. indtil kr kr kr. indtil kr kr kr. indtil kr kr kr. indtil kr kr. Over kr kr. Stk. 4. Hvis den realiserede spilleindtægt overstiger det grundlag, der er betalt gebyr for i henhold til stk. 3, opkræves et beløb svarende til forskellen mellem det betalte gebyr og det faktiske gebyr, der skal betales. Gebyret skal betales senest en måned efter opkrævning. Er den realiserede spilleindtægt for et kalenderår lavere end grundlaget for det betalte gebyr i medfør af stk. 3, tilbagebetales et beløb svarende til forskellen mellem det betalte gebyr og det faktiske gebyr, der skal betales. Stk. 5. For tilladelser af maksimalt 1 års varighed udstedt til udbud af væddemål eller online kasino, hvor den afgiftspligtige spilleindtægt ikke må overstige kr., betales et gebyr på kr. til spillemyndigheden til dækning af de samlede omkostninger ved behandling af ansøgningen, udstedelse af tilladelse og tilsyn med tilladelsesindehaveren. Stk. 4. Skatteministeren kan fastsætte regler om betaling af gebyrer for behandling af ansøgninger og udstedelse af tilladelse og årlige gebyrer til dækning af omkostninger forbundet med administration af tilladelser, tilsyn med tilladelsesindehavere og overvågning af spillemarkedet med henblik på at forhindre, at der udbydes, arrangeres eller formidles deltagelse i spil her i landet uden tilladelse efter denne lov. Stk. 5. Beløbene i stk. 1-3 reguleres efter personskattelovens 20. Stk. 6. Skatteministeren kan fastsætte regler om betaling af gebyrer for behandling af ansøgninger og udstedelse af tilladelse og årlige gebyrer til dækning af omkostninger forbundet med administration af tilladelser, tilsyn med tilladelsesindehavere og overvågning af spillemarkedet med henblik på at forhindre, at der udbydes, arrangeres eller formidles deltagelse i spil her i landet uden tilladelse efter denne lov. Stk. 7. Gebyrerne i stk. 1-3 og stk. 5 reguleres efter 20 i lov om indkomstskat for personer m.v.

15 59 Stk. 2. Med bøde straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt formidler deltagelse i spil uden tilladelse, jf. stk. 1. Som formidling af deltagelse i spil anses bl.a. betalingsformidling af indsatser og gevinster til og fra en ulovlig spiludbyder samt transmission af information på et kommunikationsnet til et ulovligt spilsystem. 59 Stk. 2. Med bøde straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt formidler deltagelse i spil uden tilladelse, jf. stk. 1. Stk. 4. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes den, der udbyder pyramidespil, jf. 24, med bøde, fængsel indtil 4 måneder eller under skærpende omstændigheder med fængsel indtil 2 år. Stk. 4. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes den, der udbyder pyramidespil, jf. 24, med bøde, fængsel indtil 4 måneder eller under skærpende omstændigheder med fængsel indtil 2 år. Strafansvaret efter 1. punktum gælder også for udbud, der finder sted i udlandet, i det omfang udbyderen og de personer, spillet udbydes til, er bosat i Danmark. Ny efter Betalingsformidling af indsatser og gevinster til og fra en ulovlig spiludbyder samt transmission af information på et kommunikationsnet til et ulovligt spilsystem er ikke tilladt Loven træder i kraft den 1. januar 2011, jf. dog stk. 2 og 3. Stk træder i kraft 1. juli Skatteministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden, jf. dog stk. 2 og 3. Stk. 2. Skatteministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelsen af Ved lovens ikrafttrædelse ophæves: 1) Lov nr. 278 af 9. juni 1948 om Tipning. 2) Lov nr. 462 af 31. maj 2000 om gevinstgivende Ved lovens ikrafttrædelse ophæves: 1) Lov nr. 278 af 9. juni 1948 om Tipning. 2) Lov nr. 462 af 31. maj 2000 om gevinstgivende

16 spilleautomater. 3) Lov nr. 145 af 31. marts 1950 om totalisatorspil. 4) Lov nr. 235 af 8. april 1992 om Det Danske Klasselotteri A/S. 5) Lov af 6. marts 1869 om Classelotteriets Ordning og Forbud mod andet Lottospil m.m. 6) Lov nr. 397 af 13. juni 1990 om spillekasinoer. 7) 5 a i lov om offentlige indsamlinger, jf. lovbekendtgørelse nr. 555 af 6. juni ) Lov nr. 63 af 1. april 1913 om Indskrænkning i Adgangen til omsætning af Lotterisedler m.m spilleautomater. 3) Lov nr. 145 af 31. marts 1950 om totalisatorspil. 4) Lov nr. 235 af 8. april 1992 om Det Danske Klasselotteri A/S. 5) Lov af 6. marts 1869 om Classelotteriets Ordning og Forbud mod andet Lottospil m.m. 6) Lov nr. 397 af 13. juni 1990 om spillekasinoer. 7) Lov nr. 63 af 1. april 1913 om Indskrænkning i Adgangen til omsætning af Lotterisedler m.m Ny efter I lov om offentlige indsamlinger og pyramidespil, jf. lovbekendtgørelse nr. 555 af 6. juni 2006 foretages følgende ændring: 1. 5 a og 6, stk. 2 og 3 ophæves I lov om visse spil, lotterier og væddemål, jf. lovbekendtgørelse nr. 273 af 17. april 2008, som ændret ved 16 i lov nr. 521 af 12. juni 2009 foretages følgende ændringer: I lov om visse spil, lotterier og væddemål, jf. lovbekendtgørelse nr. 273 af 17. april 2008, som ændret ved 16 i lov nr. 521 af 12. juni 2009 foretages følgende ændringer: 1. I 10, indsættes efter stk. 1 som nyt stykke: Stk. 2. Som formidling af deltagelse i spil uden tilladelse, jf. stk. 1, nr. 2, anses bl.a. transmission af information på et kommunikationsnet til et ulovligt spilsystem. Stk. 2-6 bliver herefter stk I 10 indsættes som stk. 8: Stk. 8. Ved udmåling af bødestraf i henhold til stk. 1, 2 og 4 skal der, udover de almindelige principper i straffeloven, tages hensyn til 1. I 10 indsættes som stk. 8: Stk. 8. Ved udmåling af bødestraf i henhold til stk. 1, 2 og 4 skal der, udover de almindelige principper i straffeloven, tages hensyn til

17 virksomhedens omsætning. Ved udmåling af bøde, herunder tillægsbøde, skal der tages særligt hensyn til størrelsen af en opnået eller tilsigtet økonomisk fordel. virksomhedens omsætning. Ved udmåling af bøde, herunder tillægsbøde, skal der tages særligt hensyn til størrelsen af en opnået eller tilsigtet økonomisk fordel affattes således: 15. Transmission af information på et kommunikationsnet til et ulovligt spilsystem er ikke tilladt affattes således: 17. Lovens 10, stk. 2 og 8, samt 11 og 12 gælder ikke for Færøerne og Grønland affattes således: 17. Lovens 10, stk. 2 og 8, samt 11 og 12 gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Ændringsforslag Til Forslag til Lov om spil (L202) Til 12. Til 26

Ændringsforslag Til Forslag til Lov om spil (L202) Til 12. Til 26 Skatteudvalget 2009-10 L 202 Bilag 61 Offentligt Ændringsforslag Til Forslag til Lov om spil (L202) Til 12 1) Som stk. 2 indsættes: Stk. 2. Tilladelsen kan helt eller delvist med skatteministeren godkendelse

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om spil

Betænkning. Forslag til lov om spil Skatteudvalget 2009-10 L 202 Bilag 67 Offentligt Til lovforslag nr. L 202 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj 2010 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil og forskellige andre love 1) Til lovforslag nr. L 15 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 8. december 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om spil

Betænkning. Forslag til lov om spil Til lovforslag nr. L 202 Folketinget 2009-10 1. Ændringsforslag Skatteministeren har stillet 19 ændringsforslag til lovforslaget. 2. Udvalgsarbejdet Lovforslaget blev fremsat den 26. marts 2010 og var

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om spil

Betænkning. Forslag til lov om spil Skatteudvalget 2009-10 L 202 Bilag 69 Offentligt Til lovforslag nr. L 202 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 26. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om spil [af skatteministeren

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om spil

Betænkning. Forslag til lov om spil 2009/1 BTL 202 (Gældende) Udskriftsdato: 24. maj 2019 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 26. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om spil [af skatteministeren

Læs mere

Forslag. Lov om spil 1)

Forslag. Lov om spil 1) Til lovforslag nr. L 202 Folketinget 2009-10 Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde 1. Lovens formål er 1) at holde forbruget af spil om penge på et moderat niveau, 2) at beskytte unge eller andre

Læs mere

Internetblokering og betalingsblokering i den nye spillelov

Internetblokering og betalingsblokering i den nye spillelov 9. december 2010 Nyhedsbrev IP & Technology Internetblokering og betalingsblokering i den nye spillelov Et næsten enigt Folketing vedtog den 4. juni 2010 en lovpakke bestående af fire love, som når, de

Læs mere

OMTRYK 19. 20. 27. 21. 22. 28. 23. 24. 29. 25. 30. 26.

OMTRYK 19. 20. 27. 21. 22. 28. 23. 24. 29. 25. 30. 26. Til lovforslag nr. L 202 Folketinget 2009-10 OMTRYK Korrektion af henvisning i 42, stk. 3 Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde 1. Lovens formål er 1) at holde forbruget af spil om penge på et moderat

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om spil 1)

Bekendtgørelse af lov om spil 1) LBK nr 119 af 22/01/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 16. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-2989699 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1573 af 15/12/2015

Læs mere

LOV nr 848 af 01/07/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 25. januar Lov om spil 1)

LOV nr 848 af 01/07/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 25. januar Lov om spil 1) LOV nr 848 af 01/07/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-511-0041 Senere ændringer til forskriften LOV nr 223 af 22/03/2011

Læs mere

Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil og forskellige andre love 1)

Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil og forskellige andre love 1) LOV nr 1574 af 15/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. oktober 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-1958420 Senere ændringer til forskriften LBK nr 119 af 22/01/2016

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om spil 1)

Bekendtgørelse af lov om spil 1) LBK nr 1494 af 06/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 16. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-1060123 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af

Læs mere

Forslag. Lov om spil 1)

Forslag. Lov om spil 1) 2009/1 LSF 202 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skatteministeriet, j.nr. 2009-511-0041 Fremsat den 26. marts 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen)

Læs mere

FEMR seminar den 23. april 2010 om den kom m ende spillelovgivning. Nina Henningsen

FEMR seminar den 23. april 2010 om den kom m ende spillelovgivning. Nina Henningsen FEMR seminar den 23. april 2010 om den kom m ende spillelovgivning Nina Henningsen Partner Indhold I. Den eksisterende lovgivning om spil II. Hvorfor en delvis liberalisering af den eksisterende lov om

Læs mere

Skatteudvalget L 15 Bilag 6 Offentligt

Skatteudvalget L 15 Bilag 6 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 15 Bilag 6 Offentligt 12. november 2015 J.nr. 15-1958420 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 15 - Forslag til lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov

Læs mere

Bekendtgørelse om landbaserede væddemål¹ )

Bekendtgørelse om landbaserede væddemål¹ ) Skatteministeriet J.nr. 2018-8451 Bekendtgørelse om landbaserede væddemål¹ ) I medfør af 11, stk. 5, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov om spil, jf. lovbekendtgørelse nr. 1494 af 6. december 2016, 67

Læs mere

Retten på Frederiksberg

Retten på Frederiksberg Retten på Frederiksberg Udskrift af dombogen Kendelse Afsagt den 6. februar 2018 i sag nr. BS FOR-1843/2017: Spillemyndigheden Englandsgade 25 5000 Odense C mod og Sagens baggrund og parternes påstande

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil

Forslag. til. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil Skatteministeriet Udkast Maj 2014 Forslag til Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil I lov nr. 223 af 22. marts 2011 for Grønland om visse spil foretages følgende ændringer: 1. I 12, stk. 1,

Læs mere

Forslag. til. 1. I 10 indsættes som stk. 3:»Stk. 3. Der kan ikke efter stk. 1 og 2 gives tilladelse til at udbyde klasselotteri.«

Forslag. til. 1. I 10 indsættes som stk. 3:»Stk. 3. Der kan ikke efter stk. 1 og 2 gives tilladelse til at udbyde klasselotteri.« Skatteministeriet Udkast 16. januar 2015 J.nr. 13-0127997 Forslag til Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil, lov om offentligt hasardspil i turneringsform

Læs mere

L 202 Forslag til lov om spil.

L 202 Forslag til lov om spil. Page 1 of 78 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 202 Forslag til lov om spil. Af skatteministeren Troels Lund Poulsen (V) Samling: 2009-10 Status:

Læs mere

Forslag. Lov om spil 1)

Forslag. Lov om spil 1) Lovforslag nr. L 202 Folketinget 2009-10 OMTRYK Ændret ordlyd i 24, 59, stk. 1, og 65, stk. 4, samt korrekturrettelser Fremsat den 26. marts 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Kapitel 1 Lovens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil og forskellige andre love Lovforslag nr. L 173 Folketinget 2014-15 Fremsat den 25. marts 2015 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse

Læs mere

Lovtidende A. 2016 Udgivet den 13. april 2016. Bekendtgørelse af lov for Grønland om visse spil. 7. april 2016. Nr. 336.

Lovtidende A. 2016 Udgivet den 13. april 2016. Bekendtgørelse af lov for Grønland om visse spil. 7. april 2016. Nr. 336. Lovtidende A 2016 Udgivet den 13. april 2016 7. april 2016. Nr. 336. Bekendtgørelse af lov for Grønland om visse spil Herved bekendtgøres lov nr. 223 af 22. marts 2011 for Grønland om visse spil med de

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål Bekendtgørelse om udbud af online væddemål I medfør af 11, stk. 4, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder

Læs mere

2014/1 LSF 173 (Gældende) Udskriftsdato: 10. juni 2016. Fremsat den 25. marts 2015 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag.

2014/1 LSF 173 (Gældende) Udskriftsdato: 10. juni 2016. Fremsat den 25. marts 2015 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag. 2014/1 LSF 173 (Gældende) Udskriftsdato: 10. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-0127997 Fremsat den 25. marts 2015 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil og forskellige andre love 1) Lovforslag nr. L 15 Folketinget 2015-16 Fremsat den 7. oktober 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse

Læs mere

- internetudbydernes rolle. Søren Sandfeld Jakobsen Lektor, ph.d., advokat April

- internetudbydernes rolle. Søren Sandfeld Jakobsen Lektor, ph.d., advokat April - internetudbydernes rolle Søren Sandfeld Jakobsen Lektor, ph.d., advokat April 2010 1 Med bøde straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt formidler deltagelse i spil uden tilladelse, jf. stk. 1.

Læs mere

Retten på Frederiksberg

Retten på Frederiksberg Retten på Frederiksberg Udskrift af dombogen Kendelse Afsagt den 6. februar 2018 i sag nr. BS FOR-1843/2017: Spillemyndigheden Englandsgade 25 5000 Odense C mod HisG Denmark ApS Scandiagade 8 2450 København

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om afgifter af spil

Bekendtgørelse af lov om afgifter af spil LBK nr 337 af 07/04/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 12. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-0292410 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

Folketinget Udvalget for Videnskab og Teknologi Christiansborg 1240 København K

Folketinget Udvalget for Videnskab og Teknologi Christiansborg 1240 København K Udvalget for Videnskab og Teknologi 2010-11 UVT alm. del, endeligt svar på spørgsmål 190 Offentligt Folketinget Udvalget for Videnskab og Teknologi Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 12.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil og lov for Grønland om visse spil 1) Lovforslag nr. L 14 Folketinget 2015-16

Forslag. Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil og lov for Grønland om visse spil 1) Lovforslag nr. L 14 Folketinget 2015-16 Lovforslag nr. L 14 Folketinget 2015-16 Fremsat den 7. oktober 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil og lov for Grønland om visse

Læs mere

Bekendtgørelse nr. [Klik og indtast nummer] af [Klik og indtast dato] 2015. Bekendtgørelse om almennyttige foreningslotterier 1)

Bekendtgørelse nr. [Klik og indtast nummer] af [Klik og indtast dato] 2015. Bekendtgørelse om almennyttige foreningslotterier 1) Skatteministeriet J. nr. 13-5457626 Bekendtgørelse nr. [Klik og indtast nummer] af [Klik og indtast dato] 2015 Bekendtgørelse om almennyttige foreningslotterier 1) I medfør af 10, stk. 2, 36, stk. 2, 41,

Læs mere

Forslag. Lov for Grønland om visse spil

Forslag. Lov for Grønland om visse spil Til lovforslag nr. L 73 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 15. marts 2011 Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde 1. Lovens formål er 1) at holde forbruget

Læs mere

Ændringsforslag. til 2. behandling af. forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (L 41) Til 2

Ændringsforslag. til 2. behandling af. forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (L 41) Til 2 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 L 41 Bilag 15 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 L 41 Bilag XX Offentligt Februar 2017 Ændringsforslag til 2. behandling af forslag til

Læs mere

Aftale om ændring af spillelovgivningen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti

Aftale om ændring af spillelovgivningen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti Aftale om ændring af spillelovgivningen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti December 2014 Den 1. januar 2012 trådte en ny spillelovgivning

Læs mere

Bekendtgørelse om almennyttige lotterier¹ )

Bekendtgørelse om almennyttige lotterier¹ ) Skatteministeriet J.nr. 2018-8451 Bekendtgørelse om almennyttige lotterier¹ ) I medfør af 10, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov om spil, jf. lovbekendtgørelse nr. 1494 af 6. december 2016, fastsættes: Kapitel

Læs mere

Ansøgning om bevilling til afvikling af offentligt hasardspil i turneringsform - turneringspoker (se vejledningen)

Ansøgning om bevilling til afvikling af offentligt hasardspil i turneringsform - turneringspoker (se vejledningen) 1/5 Spillemyndigheden Havneholmen 25, 7. sal 1561 København V Ansøgning skal betale et gebyr på 1.000 kr. til Spillemyndig-heden for at få behandlet ansøgningen. Gebyret skal betales samtidig med at I

Læs mere

Lov om afgifter af spil

Lov om afgifter af spil LOV nr 698 af 25/06/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skatteministeriet, j.nr. 2009-511-0033 Senere ændringer til forskriften LBK nr 819 af

Læs mere

Bekendtgørelse om online væddemål 1) Kapitel 1 Anvendelsesområde

Bekendtgørelse om online væddemål 1) Kapitel 1 Anvendelsesområde Skatteministeriet J.nr. 2018-8451 Bekendtgørelse om online væddemål 1) I medfør af 11, stk. 5, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov om spil, jf. lovbekendtgørelse nr. 1494 af 6. december 2016, 67 og 78,

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 2. december 2010. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 2. december 2010. til Til lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 2. december 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om betalingstjenester, lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Udkast

Skatteministeriet J.nr Udkast Skatteministeriet J.nr. 2017-437 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil (Liberalisering af onlinebingo, heste- og hundevæddemål samt væddemål på kapflyvning med brevduer) 1

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget Skatteudvalget 2018-19 L 100 Bilag 1 Offentligt 14. november 2018 J.nr. 2018-4315 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Rapport om ulovligt spil

Rapport om ulovligt spil Rapport om ulovligt spil En af Spillemyndighedens tilsynsopgaver er at overvåge det ulovlige spilmarked i Danmark. Dermed sikrer vi et attraktivt marked til dem, der vælger at udbyde spil med tilladelse

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 11. januar 2011. Nr. 22. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om pantebrevsselskaber VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

Bekendtgørelse om gevinstgivende spilleautomater i spillehaller og restaurationer¹ )

Bekendtgørelse om gevinstgivende spilleautomater i spillehaller og restaurationer¹ ) Skatteministeriet J.nr. 2018-8451 Bekendtgørelse om gevinstgivende spilleautomater i spillehaller og restaurationer¹ ) I medfør af 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov om spil, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Vejledning til rapport om udbud af spil 1/7

Vejledning til rapport om udbud af spil 1/7 Vejledning til rapport om udbud af spil 1/7 Generelt Rapporten skal udarbejdes i henhold til 43, stk. 1 i lov om spil, og skal redegøre for, om indehavere af tilladelse til at udbyde væddemål og/eller

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om spil

Betænkning. Forslag til lov om spil 2009/1 BTL 202 (Gældende) Udskriftsdato: 22. august 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 26. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om spil [af skatteministeren

Læs mere

Bekendtgørelse om almennyttige lotterier 1)

Bekendtgørelse om almennyttige lotterier 1) BEK nr 1301 af 15/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 11-236448 Senere ændringer til forskriften BEK nr 48 af 23/01/2012 BEK

Læs mere

Udklip fra lovforslag og bemærkninger vedrørende hvidvaskning: Forslag. til

Udklip fra lovforslag og bemærkninger vedrørende hvidvaskning: Forslag. til 2006/1 LSF 20 Offentliggørelsesdato: 04-10-2006 Økonomi- og Erhvervsministeriet Fremsat den 4. oktober 2006 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Udklip fra lovforslag og bemærkninger vedrørende

Læs mere

Skatteudvalget L 226 Bilag 4 Offentligt

Skatteudvalget L 226 Bilag 4 Offentligt Skatteudvalget 2017-18 L 226 Bilag 4 Offentligt 16. maj 2018 J.nr. 2018-2 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 226 - Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og

Læs mere

Lov om afgift af skadesforsikringer 1)

Lov om afgift af skadesforsikringer 1) LOV nr 551 af 18/06/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skatteministeriet, j.nr. 2012-511-0089 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1353 af 21/12/2012

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler 1)

Bekendtgørelse af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler 1) LBK nr 224 af 06/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 22. maj 2019 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin. Miljøstyrelsen, j.nr. MST-029-00626 Senere ændringer til

Læs mere

25. april 2015 FM2015/84 BETÆNKNING. Afgivet af Finans- og Skatteudvalget. vedrørende

25. april 2015 FM2015/84 BETÆNKNING. Afgivet af Finans- og Skatteudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Finans- og Skatteudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Grønlands Selvstyre tilslutter sig ændring af lov for Grønland om visse spil. (Naalakkersuisoq for Finanser

Læs mere

Oplysninger om tilladelsesindehaver og godkendt virksomhed

Oplysninger om tilladelsesindehaver og godkendt virksomhed 1/9 Indehavere af tilladelse til at udbyde væddemål eller onlinekasino skal 1 år efter, at tilladelsen er taget i brug, udarbejde en rapport, der redegør for, om tilladelsesindehaveren i det forgangne

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler 1)

Bekendtgørelse af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler 1) LBK nr 867 af 03/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-109-00138 Senere ændringer til

Læs mere

Forslag. Lov om offentligt hasardspil i turneringsform

Forslag. Lov om offentligt hasardspil i turneringsform Lovforslag nr. L 28 Folketinget 2009-10 Fremsat den 7. oktober 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om offentligt hasardspil i turneringsform Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om afgift af konsum-is

Bekendtgørelse af lov om afgift af konsum-is LBK nr 1248 af 05/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-0856595 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love

Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love LOV nr 634 af 12/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 11. marts 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-731-0018 Senere ændringer til forskriften LBK nr 982 af 06/08/2013

Læs mere

Forslag. Lov om spil

Forslag. Lov om spil Skatteudvalget 2009-10 SAU alm. del Bilag 133 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2009-511-0041 12. februar 2010 Forslag til Lov om spil (Spilleloven) Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde 1. Lovens

Læs mere

Forslag. Lov om spil

Forslag. Lov om spil Skatteministeriet J.nr. 2009-511-0041 12. februar 2010 Forslag til Lov om spil (Spilleloven) Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde 1. Lovens formål er, 1) at holde forbruget af spil om penge på

Læs mere

det fremgå, at det ikke er tilladt for personer under 18 år at deltage i spillene, (iii) formidles adgang til en selvtest for ludomani, og

det fremgå, at det ikke er tilladt for personer under 18 år at deltage i spillene, (iii) formidles adgang til en selvtest for ludomani, og Vilkår der gælder i perioden fra 1. januar 2012 til bekendtgørelse om udbud af online væddemål og bekendtgørelse om landbaserede væddemål træder i kraft Vilkår der gælder ved udbud af både online og landbaserede

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 34 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2011-511-0082 Dato: 12. december 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 34 Forslag til lov om ændring af brændstofforbrugsafgiftsloven, lov om forskellige

Læs mere

Bekendtgørelse om mærkning og registrering af hunde 1)

Bekendtgørelse om mærkning og registrering af hunde 1) BEK nr 1044 af 10/08/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juni 2019 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2017-15-31-00372 Senere ændringer

Læs mere

L 203 Forslag til lov om afgifter af spil.

L 203 Forslag til lov om afgifter af spil. Page 1 of 37 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 203 Forslag til lov om afgifter af spil. (Spilleafgiftsloven). Af skatteministeren Troels Lund Poulsen

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag. / Lene Skov Henningsen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag. / Lene Skov Henningsen Skatteudvalget 2011-12 L 122 Bilag 11 Offentligt J.nr. 2011-511-0075 Dato:30. april 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget L 122 Forslag til Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, registreringsafgiftsloven

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil og forskellige andre love

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 15 Folketinget 2015-16 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 19. november 2015 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland

Læs mere

Lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven, lov om registrering af køretøjer og lov om spil 1)

Lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven, lov om registrering af køretøjer og lov om spil 1) LOV nr 650 af 08/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 25. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-1434179 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1494 af 06/12/2016

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1)

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1) BEK nr 797 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.142-0008 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag. Lov om afgifter af spil

Forslag. Lov om afgifter af spil Lovforslag nr. L 203 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Udbud eller arrangement af spil er afgiftspligtigt i

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 175 Bilag 6 Offentligt Æ n d r i n g s f o r s l a g til Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Af erhvervs- og vækstministeren

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Bekendtgørelse af lov om forbrugerklager (forbrugerklageloven) LBK nr 1095 af 08/09/2010 Udskriftsdato: 7. maj 2019 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr.08/07485 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Udkast. Betænkning. Forslag til lov for Grønland om visse spil.

Udkast. Betænkning. Forslag til lov for Grønland om visse spil. Grønlandsudvalget 2010-11 L 73 Bilag 5 Offentligt Betænkning afgivet af Grønlandsudvalget den 28. februar 2011 Udkast til Betænkning over Forslag til lov for Grønland om visse spil. 1. Ændringsforslag

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 19 af 3. december 2012 om koncession til turistvirksomhed i udvalgte landområder. Kapitel 1. Anvendelsesområde

Inatsisartutlov nr. 19 af 3. december 2012 om koncession til turistvirksomhed i udvalgte landområder. Kapitel 1. Anvendelsesområde Inatsisartutlov nr. 19 af 3. december 2012 om koncession til turistvirksomhed i udvalgte landområder Kapitel 1 Anvendelsesområde Turistprodukter, turistaktiviteter og koncessioner med videre. 1. Inatsisartutloven

Læs mere

Oplysninger om tilladelsesindehaver og godkendt virksomhed

Oplysninger om tilladelsesindehaver og godkendt virksomhed 1/12 Spillemyndigheden Englandsgade 25, 6. sal 5000 Odense C Indehavere af tilladelse til at udbyde væddemål eller onlinekasino skal 1 år efter, at tilladelsen er taget i brug udarbejde en rapport, der

Læs mere

Lov for Grønland om visse spil

Lov for Grønland om visse spil LOV nr 223 af 22/03/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 13. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2010-511-0047 Senere ændringer til forskriften LOV nr 848 af 01/07/2010

Læs mere

Lov om medicinsk udstyr

Lov om medicinsk udstyr Lov nr. 1046 af 17/12/2002 med ændringer ved lov nr. 359 af 09/04/2013 lov nr. 518 af 26/05/2014 Lov om medicinsk udstyr VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0009 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om almennyttige lotterier

Bekendtgørelse om almennyttige lotterier Bekendtgørelse om almennyttige lotterier I medfør af 10, stk. 2 og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Tilladelse 1. Tilladelse til almennyttige lotterier kan meddeles af spillemyndigheden

Læs mere

Forslag. til. (Gebyr for underretninger om udlægsforretninger)

Forslag. til. (Gebyr for underretninger om udlægsforretninger) Høringsudkast Forslag Sagsnr. 2017-324 Doknr. 470813 Dato 03-07-2017 til Lov om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse ydelser, der opkræves af regioner og kommuner og inddrives af restanceinddrivelsesmyndigheden,

Læs mere

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget L 24 Bilag 9 Offentligt

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget L 24 Bilag 9 Offentligt Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2017-18 L 24 Bilag 9 Offentligt Af transport-, bygnings- og boligministeren, tiltrådt af Ændringsforslag til Forslag til Taxilov (L 24) Til 4 1) I stk. 1, nr. 2,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om afgift af hermetisk forseglede nikkel-cadmiumakkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier)

Bekendtgørelse af lov om afgift af hermetisk forseglede nikkel-cadmiumakkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier) LBK nr 244 af 10/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2018 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 17-0129145 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov for Grønland om visse spil

Betænkning. Forslag til lov for Grønland om visse spil 2010/1 BTL 73 (Gældende) Udskriftsdato: 12. maj 2019 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Grønlandsudvalget den 1. marts 2011 Betænkning over Forslag til lov for Grønland om visse

Læs mere

Forslag. Lov om videresalg af billetter til kultur- og idrætsarrangementer

Forslag. Lov om videresalg af billetter til kultur- og idrætsarrangementer Forslag til Lov om videresalg af billetter til kultur- og idrætsarrangementer 1. Billetter til kultur- og idrætsarrangementer i Danmark må ikke udbydes eller videresælges til et højere beløb, end billetterne

Læs mere

Forslag til Lov om afgifter af spil (Spilleafgiftsloven)

Forslag til Lov om afgifter af spil (Spilleafgiftsloven) Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0033 12. februar 2010 Forslag til Lov om afgifter af spil (Spilleafgiftsloven) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Visse spil, der udbydes, arrangeres eller afholdes

Læs mere

2007/2 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 29. november Forslag. til. (Pengeoverførsler mellem Danmark og Færøerne)

2007/2 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 29. november Forslag. til. (Pengeoverførsler mellem Danmark og Færøerne) 2007/2 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 29. november 2017 Ministerium: Økonomi- og Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1911-0012 Fremsat den 27. marts 2008

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Indsættelse af faktureringspligt for regningsarbejde og ændring af Forbrugerombudsmandens ansættelsesvilkår) 1 I markedsføringsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om Danske Spil A/S

Betænkning. Forslag til lov om Danske Spil A/S 2009/1 BTL 191 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juni 2019 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 26. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om Danske Spil A/S [af

Læs mere

Rapport om ulovligt onlinespil

Rapport om ulovligt onlinespil Rapport om ulovligt onlinespil En af Spillemyndighedens tilsynsopgaver er at overvåge det ulovlige spilmarked i Danmark. Dermed sikrer vi et attraktivt marked til dem, der vælger at udbyde spil med tilladelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om medicinsk udstyr

Bekendtgørelse af lov om medicinsk udstyr LBK nr 139 af 15/02/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600736 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Forslag. Lov om indretning m.v. af visse produkter 1)

Forslag. Lov om indretning m.v. af visse produkter 1) Til lovforslag nr. L 89 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 7. februar 2013 Forslag til Lov om indretning m.v. af visse produkter 1) Kapitel 1 Formål 1. Lovens krav til indretning

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Udkast

Skatteministeriet J.nr Udkast Skatteministeriet J.nr. 2018-4315 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om spil og lov om afgifter af spil (Justering af gebyrbestemmelserne samt indeksering af progressionsgrænserne for afgift af spil

Læs mere

Bekendtgørelse om opkrævning af miljøbidrag samt udbetaling af godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler 1)

Bekendtgørelse om opkrævning af miljøbidrag samt udbetaling af godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler 1) BEK nr 1394 af 24/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7012-00036 Senere ændringer

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Lov om forsikringsformidling (L 8) Til 1

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Lov om forsikringsformidling (L 8) Til 1 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2017-18 L 8 Bilag 5 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2018-18 L 8 Bilag XX Offentligt xx. november 2017 Af erhvervsministeren tiltrådt af [XXX]: Æ n d

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 226 Folketinget Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. maj til

Forslag. Til lovforslag nr. L 226 Folketinget Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. maj til Til lovforslag nr. L 226 Folketinget 2017-18 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. maj 2018 Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og forskellige andre

Læs mere

2010/1 LSV 20 (Gældende) Udskriftsdato: 16. september Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 7. december Forslag.

2010/1 LSV 20 (Gældende) Udskriftsdato: 16. september Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 7. december Forslag. 2010/1 LSV 20 (Gældende) Udskriftsdato: 16. september 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1911-0059 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om afgifter af spil

Betænkning. Forslag til lov om afgifter af spil Skatteudvalget 2009-10 L 203 Bilag 29 Offentligt Til lovforslag nr. L 203 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj 2010 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1) Til lovforslag nr. L 94 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. marts 2016 Forslag til Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer I medfør af 5, stk. 7, og 190, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om spil og lov om afgifter af spil

Forslag. Lov om ændring af lov om spil og lov om afgifter af spil Lovforslag nr. L 100 Folketinget 2018-19 Fremsat den 14. november 2018 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af lov om spil og lov om afgifter af spil (Justering af spilaftale)

Læs mere