Johan Mathias, Peter Cornelius Ole Midelfart 4. Johan Christoffer 5. Alert Henrik 6. Peter Andreas

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Johan Mathias, Peter Cornelius Ole Midelfart 4. Johan Christoffer 5. Alert Henrik 6. Peter Andreas"

Transkript

1 406 ALERT HENRIK BRANDT ALERT HENRIK BRANDT var i forrige Aarhundrede Trafikkerende her Byen (levede endnu 1799, var da Medlem af den Borgerlige Klub). Gift med en Jomfru Hammer, den samme som Colban giver Navnet Hanna Frimann og som flygtede fra sit Hjem i Finmarken ind i et Vildnis med en Fin, hvem hun havde forelsket sig i, forladende Mand og 13 Børa. En af Sønnerne fandt hende igjen i en Hytte. Elskeren havde forladt hende, men hun vilde i sin Fortvivlelse ikke følge med tilbage til den sørgende Familie. Alert Brandt havde 6 Sønner og 7 Døttre: Johan Mathias, Peter Cornelius Ole Midelfart 4. Johan Christoffer 5. Alert Henrik 6. Peter Andreas fød «1779. «1784. «1785. «1791. « Colbans velkjendte Fortælling i Bladet Hermoder skal i det væsentligste være sandfærdig, er rørende interessant om end for en Del romåniseret. Alert Henrik, førstnævntes Søn, der forhen var Handelsmand i eller ved Molde, senere i Bergen, ankom hertil omkring Aaret 1860 og drev Handel med Korte- og Galanterivarer, sidst i Ritm. Collins Gaard lige overfor det nuværende Posthus og Børs, Forretningen egentlig bestyret af hans tvende Døttre. Han døde 1870, 80 Aar gammel. Dennes Søn af samme Navn nedsatte sig her som Kjøbmand 1845 i Md. Holmbergs Gaard, indkjøbte derpaa den saakaldte «Gammelaltona-Gaard (hvor Trondhjems Sparebank nu ligger, 1919), hvor han fortsatte sin Handel med Kortevarer men opgav sit Bo omkring 1850 og forflyttede til Bergen, hvor det heller ikke vilde gaa. Skjønt gift med H. N. Thomsens ædlste Datter, Margaretha, reiste han alene over til Amerika, for sammesteds at prøve sin Lykke. Men kom snart tilbage og. døde Fød PETER ANDREAS BRANDT, Broder til Alert Henrik, er fød 1792, var Traffikkerende her indtil 1832 og havde det travelt med, kan jeg erindre, omkring 1828 at JOHAN PETTER BYE 407 faa Interessentskab istand for ved Indkjøb af et Skib at sende en Expedition til Amerika, i hvilken Anledning erindrer jeg ikke, men Interessentskabet kom ikke istand. Før sin Afreise til Sydamerika, siges han at have grundlagt Skillingsmagasinet, Aar 1834, af hvilket Blad hans Kone i en del Aar efter havde en liden Indtægt, der dog ophørte med Formentlig var det sidstnævnte Aar, at Brandt udvandrede til Amerika, til Provinsen Minas i Brasilien, hvor han tilbragte en Tid af henved 30 Aar og døde sammesteds Her beskjæftigede han sig, i Forening med en Professor Lund fra Kjøbenhavn, hovedsagelig med naturhistoriske Studier og Granskninger, saaledes, for endel, været Professorens Medhjælper ogsaa som Tegner ved Udgivelsen af det videnskabelige bekjendte Værk: Blik paa Brasiliens Dyreverden», hvoraf første -Del udkom i Kjøbemhavn JOHAN PETER BYE, fød 25. Marts Optræder som Kobberslager i Aaret 1831, boede i Gaard i Strandgaden, ved siden af Frue Sogns Friskole, (Olaf Trygvessøns Gade No. 17, 1919). Senere blev denne Mand meget anbetroet som forholdsvis, elter sin Stand oplyst og begavet Mand, fast ubetinget i alle Stænder, saare megen Tillid. Han ansattes da i en Mængde Tillidsposter, og udsendtes endelig som Stortingsmand for Trondhjems By for Aarene 1848, 1851, 1859, 1860, 1862 og 1863 medens han senere benyttede sin Ret og undslog sig skjønt valgt under "stor Pluralitet. Han anlagde derpaa et Ølbryggeri og hørte da op med Kobberværkstedet, forflyttede paa Bakkene (Fjordgaden) og udnævntes 1845 til Veier og Maaler efter Schmidt. Siden 1842, da han væsentlig medvirkede ved Oprettelsen af Trondhjems Haandværker-Forening, der senere har havt en temmelig afgjørende Indflydelse paa Valgene her i Byen, har Bye været Medlem af Formandskabet. Var Branddirektør i Aarene 1840 og klandres meget i Adresseavisens Aargang 1848 som den der ikke'kunde ride og vise sig til Hest under^ildebranden uagtet der var bevilget ham 50 Sp. til Hestehold foruden Gage 200 Sp. Ved i 1863 at vandre paa Gaden, anfaldtes han af et Slagtilfælde og døde 25. September samme Aar. Hans yngste Datter,

2 408 BERNT ANKER BLOM Severine Petrine, der senere optraadte som begavet Sangerinde, blev senere gift med den bekjendte Pianist Thomas Tellefsen, boende i Paris, død Enken blev senere gift med Cabinets- Cammerherre Gberstl. Nicolai Krog von Munthe af Morgenstjerne, død 30. Septbr LIEUTENANT ANTON BANG, Søn af den paa Valdenhoug som Overtoldbetjent ansatte Marcus Fr. Bang (død 1839), er fød 22. Novbr i Kjøbenhavn hvor Faderen da var jur. Student. Han kom med Forældre til Norge 1810 og levede paa sin Farfaders, Generalmajor Bangs Gaard, Ferstad, til han i 1826 blev Landkadet, 1831 Sec. Lieutenant i T.hjemske Brigade, 1835 Pr. Lieutenant, men maatte paa Grund af Lamhed i Fødderne tåge Afsked 1844, boede derpaa til 1845 paa Hedemarken, flyttede da til Trondhjem, hvor han levede som Journalist til Sommeren 1852, da han flyttede til sin Eiendom Tøn-.dergaard ved Molde. I 1839 boer han paa Skaarvold i Støren. Fra Molde forflyttede han igjen til Christiania hvor han fortsatte Forfafterbanen og fik af Stortinget et Tillæg af 100 Sp. i sin Pension, iait 300 SL. Denne Mand udfoldede en utrolig Virksomhed som Journalist og Skribent og udgav mange fortjenstfulde Aktstykker blandt hvilke vi skulde nævne: «Menigmands Ven», fortællinger for Folket», «Læsning for Menigmand», m. m. m., men som Redaktør af «Nordlyset» i 1847 og den derpaa følgende Udgave ( ) af «Den Frimodige», nedsatte denne Mand sig dybt i Retskaffenes Øine, som indeholdende Masser af skandaløse Opsatse? end og i den Grad, at de paa noget nær kunde sættes i Sammenligning med Friskytten Bladet «Trønderen», der efter en Opsats i 1834 No. 94 maa være trykt af Borg og redigeret af Bang, angribes haardt i samme Aargang No. 8, hvor Bladet, med fuld Føie, fremstilles som det skammeligste Skandaleblad, der nogensinde har været udgivet i Trondhjem. Bang døde i Christiania 1870, 62 Aar gammel. BERNT ANKER BLOM, fød 1794, Broder af den bekjendte Skipperborger og Componist Christian Blom i Drammen, der som bekjendt vandt Præmien for Melodien til Bjerregaards Nationalsang «Sønner af Norge». JULIUS BEQTRUP 409 B. A. Blom er Landkadet fra 1816, udnævntes 1819 til Sec. Lieutenant i Trondhjemske Brigade og blev i 1821, formentlig i Anledning af Opmaalingen, sendt til Bodø, hvor han blev Vidne til den bekjendte skandaløse Bodøsag hvor Englænderne indlagde sig nye Laurbær i Magtens Tjeneste. Avancerede, efter at have rieltaget i Leiren paa Størdalshalsen i 1825 som Stabs-Capitain, men stod egentlig som Pr. Lieutenant i Trondhjemske Brigade i over 20 Aar. Forestod forskjellige offentlige Hverv, var i flere Aar Lærer ved Realskolen, byggede Villa Fyr, tog det første Kart over Trondhjems By, avancerede endelig til gev. Kompagnichef og nedkaldtes 1849 til Stockholm hvor han i flere Aar havde sin Station som Bestyrer af Commandoexpeditionen sammesteds. Gift 1836 med en Frøken Aas, der døde under Opholdet i Stockholm. Blom avancerede endelig til Oberst-Lieutenant os Chef for Thelemarkiske Musketerkorps, boende i Christiansand, hvor han døde Aar 1858, 31. December. Havde en Datter Jeanette Catrine, den bekjendte Sangerinde, gift med Kammersanger Carl Julius Wahl. Hun døde Hans Søn var Carl Blom, fød 1833, forhenværende Udskiftningsformand, nu Undertoldbetjent i Arendal, gift 1876 med Olga Nissen, en Datter af Rektor Hartvig Nissen i Christiania. JULiyS BEGTRUP, er dansk af Fødsel og fød i Kjøbenhavn 1795, theol. Kand sammesteds fra 1819, blev i 1821 ansat som Lærer paa herværende Realskole, tog 1840 theol. Examen 5 Christiania og blev 1846 Sognepræst til Røraas. Døde Medlem af V. S. Udgivet en Del Skrifter. LIEUTENANT GUSTAV FREDERIK BRATT, fød paa Eidsvold arf svenske Forældre i 1807, 1827 Sec. Lieutenant i Trondhjemske Brigade og døde i Hevne som Pr. Lieutenant i 1837, gift med Laura Benedikta Johanna Bonsach. Har

3 410 THEODOR CHISTIAN ANTON BROCK en Søn, Edvard Fritjof, fød 9. Juni 1833, der nu er Handelsmand i Trondhjem beboende O. A. Moes forrige Gaard i Strandgaden, (Olaf Trygvessøns Gade No. 2 a, 1919), hvilken han i 1872 tilkjøbte sig for Sp. Gift med en Frøken Lund, Datter af Foged Lund, Ørlandet, Sophie. De reiste i Juni 1884 en Tour til Sverige hvor Bratt ved et Slagtilfælde døde, 51 Aar gammel. THEODOR CHRISTIAN ANTON BROCK erindres endnu af mange i Trondhjem fra hans Ophold her fra 1838 til Brock er fød 1796, 'blev Officer 1811, deltog i Feldttoget 1814 og blev haardt saaret i Affairen ved Matrand. Blev Stabs-Capitain i Ing. Brigade 1819 og Capitain Deltog i forskjellige Opmaalinger. Fra Trondhjem indkaldtes han 1844 som Lærer ved Krigsskolen som og ved Høiskolen, 1849 Ghef for det militaire Expeditionskontor i Armeedepartementet, som han fratraadte rykkede han som Stabschef ud med de norske Tropper som i Anledning af den danske Krig førtes til Skaane. I 1853 blev han Oberst og første Officer i Generalstaben hvorfra han afgik og indtraadte paany i Ingeniør-Brigaden. Døde i Christiania 7. April optaget som Medlem af Vid.' Selsk. i Trondhjem. STIFTSAMTSKRIVER OLE BYE, fød 1781,Kammerassessor, R. V. O., var først Foged i Fosen og boede paa Ørlandet, senere i samme Egenskab i Inderøen, 1837 By- og Raadstuskriver, og endelig, efter Grabow i 1847 Stiftsamtskriver i Trondhjem. Denne hæderlige Olding skulde i sit Livs Aften overføres de skrækkeligste Sjælsfidelser og Krænkelser der maatte vorde den stakkels retskafne Mand såa meget smerteligere, som han ikke alene mistede mere end hele sin Formue, men Ondskabens og Bagvaskelsens Magt bragte det endog til at angribe hans Ære, et Angreb der dog med Foragt tiltøagevistes af alle retskafne og tænkende Mennesker. I Mai Maaned 1850 foregik hos Stiftsamtskriveren et mærkeligt Tyveri, hvoretter ca Sp. en Nat vare sporløst forsvunden, ud af en laaset Pengekiste, hvortil Stiftsamtskriveren selv STIFTSAMTSSKRIVER OLE BYE 411 havde Nøglen. Og Kisten var samme Morgen tillaaset. Forbauselsen var stor, Rygterne' mangfoldige. Byes Kone, Anna Cata- /ine, fød Nannestad, døde 1854, som alle vilde vide af Græmmelse over hiine skandaløse Rygter som slette Mennesker lod udsprede, og vist «er det at deres Børn ikke kunde gaa uantastede for Pøbelen midt paa Gaden. Politimesteren udlover en Belønning af 500 Sp. ti! den der kan bidrage til Gjerningsmandens Opdagelse. En Indsender i No. 61 i Adresseavisen søger at bortlede de skammelige Bagvaskelser som paa denne Tid raader inden Byen dg gjør opmærksom paa Indbruddet hos afd. Stiftamtskriver Moe hvor falske Nøgler var brugte, ligeledes Bankadm. i Christiania, da Ole Høiland brød ind i derværende Bankafdeling, og ligeledes bebreidede man Capt. Roosen for Skjødesløshed, da en Demitteret Slave paa høilys Dag med eftergjort Nøgle brød ind i Capteinens Værelse og borttogj Detachementets Kasse». Men alt dette Skriveri kunde neppe andet end at saare den ulykkelige Mand. Bye blev samme Aar, 1850, suspenderet, Boet realiseret og Kautionisterne maatte rykke ud med større Summer. Han søgte forgjæves Stortinget om Ettergivelse af det ham ved Tyvehaand tilføiede Ansvar, men Stortinget troede ikke, for Exemplets Skyld, at kunne indgaa herpaa og Andragendet blev afslaaet. Der vistes nemlig intet Spor til Indbrudstyveriet,, thi Dører, Lister syntes urørte. Den stakkels Stiftsamtskriver vandrede her som en Skygge, beskyttet dog af alle retskafne'mennesker der fandt og maatte finde Mandens Uskyldighed, hævet over enhver Tvivl. Den ulykkelige Olding! I Aaret 1861 foregik i Norges Bank hiint mærkelige Attentat, der vakte såa megen Opsigt, idet Fr. Solem paa Stavne ved falske Nøgler som han selv med stor Færdighed smiede, banede sig Vei ind i Bankkassererens Lokaler, men han grebes af denne paa fersk Gjerning. Denne Forbryder, hidtil anseet endog som en dannet Mand, var stadig Gjest hos Bye, og det bragtes endelig til fuldstændig Vished, at Forøvéren af Tyveriet hos denne var ingen anden end Solem, skjønt denne der aflivede sig selv, intet derom udtaler, men Indicierne mod Solem ere klare nok, thi netop de samme Dage som Indbruddet hos Bye var begaaet, deponerer

4 412 RASMUS BALSLØW, SVANEAPOTHEKET Solem flere tusinde Sp. hos et Par Handelshuse her i Byen under Foregivende af at have vundet en stor Kapital i et Lotteri, hvilket oplystes at være Løgn og Opspind. Men Beviserne vare klare nok, og Stortinget i 1862 bevilgede enstemmigt den ulykkelige Stiftsamtskriver fuld Erstatning, der dels tilfaldt Kautionisterne, dels hans efterladte Børn. Thi Stiftsamtskriveren selv skulde ikke opleve dette Solglimt i hans ulykkelige Sjæleliv, men døde faa Dage før Beslutningen faldt i Stortinget. RASMUS BALSLØW, Svaneapotheket, fød 9. Juni 1795, dansk Farmaceut, er os endnu i friskt Minde med sit venlige, jovialske Væsen, ansat her 1821 som Provisor hos Apotheker Møllerop. Omkring 1840 reiste han ned til Christiania for at underkaste sig norsk pharm. Examen, og 1842 overtog han Møllerops Apothek ganske for egen Regning mod en Kjøbesum af Sp. Levede ugift og havde sin Sommervilla oppe ved Jonsvandet, Jonsborg kaldet, Samlingsstedet for hans Venner om Sommeren. Denne Villa omgivet blot af en lille Have, solgtes senere til Bankholder Throne for 1255 Sp. Balsløw døde 3. November Hans Apothek solgtes 1864 ved Auktion for Sp. til Farmaceut J. Brun. JENS HENRIK BRODTKORB var ansat her som Pr. Lieutenant i den Trondhjemske Brigade i det forrige Aarhundrede og udnævnedes 1776 til Krigskommissair (Titulær Overkrigsk. 1777). Døde i Altona i Marts PETER CHRISTIAN BUCK, fød 1793, Søn af Chr. Buck paa Molde, etablerede sig her i Trondhjem omkring 1830 og paa samme Tid gift med Fr. Bings Datter, Nicoline Fredrikke, boede paa Bakkene (Fjordgaden) og eiede Reitgjerdet paa Strinden. Arvede med dette Giftermaal en betydelig Kapital, men Handelen vilde ikke gaa og efter en Række Aar maatt han gjøre Opbud (1845), døde Faderen, C h r i- stopher B u c k, Handelsmand paa Molde, døde 1850, 88 HONORATUS BONNEVIE 413 Aar gammel, havde 18 Børn og sees ogsaa at have boet som Kjøbmand i Trondhjem (1799). Sad i engelsk Fangenskab 1808 sammen med gamle Claus Schmidt og Ackermann. HONORATUS BONNEVIE vil endnu erindres som Borgermester i Trondhjem fra 1840 til 1848, da han døde under Opholdet paa Stortinget i Christiania. Var ogsaa Stortingsmand Han er fød 1797, blev Student ved Kjøbenhavns Universitet og tog Embedsexamen Ansat i forskjellige Stillinger i Kirkedep. avancerede han endelig 1831 til Exped. Sekretær sammesteds. C. D. BECK var Sekretær i Stiftsoverretten i 1799, men om denne vides lidet eller intet, som og en KJØBMAND KORNELIUS DONS BECK, fød 1762, død i Th. Angells Hus 22/5 1843, 81 Aar gammel, gift 12/ i 45 Aar med Elisabeth Krog. JOHAN EILERT HARBOE BECK, fød 1805, blev Officer 1821, traadte ind i Artilleriet, avancerede 1848 til Stabscaptain ved 8. Batteri og boede en Tid lang i Børsen. Udnævntes senere til Bateriohef og forflyttede 1854 til Christiania som Chef for 1. Batteri, 1857 Oberstlieutnant og Chef for 4. Artilleri Bataillon. Havde sit Jubilæum 3die Januar Tog sin Afsked 1875, Pension 850 Sp. Døde 15. Marts INDENLANDSHANDLER ANDREAS HARBO BERG reiste som Traffikerende hvert Aar paa Nordland og Finmarken, gift med Olava Berntine. Omkring Aaret 1830 var Mand og Kone paa Besøg i Ørkedalen. Ved et Overfartsted i Elven kantrede Baaden og alle Passagerer faldt i Våndet, men bleve saagodt som øieblikkelig trukken i Land, men Berg selv døde umiddelbart efter

5 414 JOHANNES BUZZI Stødet eller af den pludselige Bevægelse og Anstrængelse. Konen levede i mange Aar efter i trange Kaar. Havde en ejneste Søn, Johan Hartz, fød JOHANNES BUZZI, født i Italien 27de Februar 1777, død i Trondhjem 14de Juni Håndlede i Dronningens Gade No. 66, hvilken Gaard han eiede. Gaarden brændte i 1842 og gjenopbyggedes af Buzzi. Ankom til Trondhjem i Han synes tidlig at have besøgt Markederne, da han ifølge Trondhjems Adresseavis for 13. Mai 1814 averterer «sine 4 paa Ledingsberg staaende Markedsboder tilsalgs. Ifølge Politimester M. Lies Fortegnelse over Byens Borgere i 1818 «samlede og ordnede til den Klasse, enhver tilhører», nævnes Buzzi som tilhørende Klassen Kjøbmænd. Gift første gang 7/ med Lorine Antonie Angell, fød Røe. Han levede stille og følte uden Tvivl Længsel efter at gjense sit skjønne Fædreland og vovede sig ogsaa, i en fremskreden Alder i Aaret 1843 ud paa Reisen derhen og avancerede, saavidt erindres til Kjøbenhavn, da han tabte Modet og vendte over Hals og Hoved tilbage til sit gamle Hjem i Trondhjem, hvor han døde 16. Juni Anden Gang gift Havde 10 Børn med hver af dem, hvoraf 3 gjenlevende med første og 5 ved sidste Ægteskab. 22 Børnebørn. Hans anden Kone døde Aar. Buzzi var Katolik, men gik over til Protestantismen, og blev i 1818 optaget i den norske Statskirke. Herom indeholder Domkirkens Ministerialbog følgende: Torsdag den 10. Martii 1818 Klokken 3 Ettermiddag vare vi se: Stiftsprovst Angell, Præsterne Støren, Krag og Arentz samlede i Stiftsprovstens Huus i Anledning af følgende Brev fra Herr Kiøbmand Buzzi til Biskoppen: «Underdanig Pro Memoria: at jeg er fød den 27. Februar «i Landsbyen Viggiu i Mailand og der døbt, opdraget og confir- «rneret i den Romerske catholske Religion; irnod min Vilje og «mod mine Foreldres Samtykke maatte jeg forlade mit Fødested, «da de franske giorde Indfald i Landet, og toge alt Ungtmand- «skab i militair Tieneste for at bruge mod Mantua. Af den Aar- JOHANNES BUZZI 415 «sag kom jeg til Trondhjem 1799, hvor jeg tog Borgerskab som «Kjøbmand og Aaret efter indgik i Ægteskab med Enke Lorina «Thonetta, fød Røe, her i Byen, i hvilket Ægteskab jeg nu nyder «all huuslig Lyksalighed, og da mine Børn dels ere confirmerede, «og de øvrige efterhaanden blive det, såa savner jeg et vigtigt «gode for min Siel, nemlig at delagtiggjøres i den hellige Nad- «vere, hvilket mange gange har krænket mig, naar min Kone og «mine Børn har communiceret. Altsaa er _det jeg herved ærbø- «digst ansøger Deres Høiærværdighed om, at jeg maatte blive «antaget og indlemmet i den lutherske evangeliske Christelige «Kirkes Samfund paa den Maade som her tilforn har skeet med «Dem, som have gaaet over fra den romerske catolske til den «lutherske christelige Religion. Jeg henlever i den gladeste Forventning at erholde en gunstig Resolution. Trondhjem den 13. Decbr Ærbødigst Johannes Buzzi. S. T. Deres Høiærværdighed Hrr. Doctor og Biskop Bugge Comendeur af Nordstierne Ordenen. (Det originale Brev blev sendt til Stiftsprovstiet fra Biskoppen i Brev af 27. Decbr. 1817). Efter en kort Indlednings Tale af Stiftsprovsten indleverede Hrr. Buzzi sin Christelige Troesbekiendelse af følgende Indhold: Jeg, Johannes Buzzi, Borger og Handelsmand i Staden Trondhjem troer paa den Seenige Gud, Fader, Søn og hellig Aand, som ikke maa eller kan tilbedes i noget Billede, men i Aand og Sandhed, og at det er forgiæves at anraabe nogen afdød Helgen om Forbøn, men at jeg har min Forbereder i Himmelen, som er Jesus Christus. 2. leg troer, at Bibelen, som indeholder Guds aabenbarede Ord J O ' ' er den eneste Regel for vor Tro og Haab, og det ikke alene er mig som Lægmand tilladt, men og befalet, flittig at omgaaes dermed til min nærmere Opbyggelse.

6 416 JOHAN QEORQ BODOM 3. Jeg tror, at Gud for Jesu Christi Fyldesgiørelses Skyld, vil og kan forlade mig mine Synder, naar jeg i Omvendelse og Troens Orden søger samme, og at jeg er pligtig til Bevis paa min christelige Tro at gjøre alt det gode jeg formaar, uden derfor at have nogen Belønning i vente enten i Tid eller Evighed. 4. Jeg tror Frelseren paa hans Ord, skiønt det overstiger min Fornuft (hvor meget er det ikke og i Naturen, som vi ikke kan begribe) naar han ved Nadverens Uddelelse sagde: «Det er mit Legem det er mit Blod hvilke Ord jeg forstaar saaledes at, i det jeg meddeles Viinen, delagtiggjøres jeg i Christi Blod. 5. Endelig troer jeg, at min Siel strax efter Døden kommer til sit Sted, og at mit Legeme igien paa Dommens Dag skal opvækkes af Graven og forenes med Sielen. At jeg i denne Tro vil leve og døe, er mit faste og stadige Forsæt, og beder jeg af ganske Hierte, at Gud ved sin Aand og Naade vil være mig behjelpelig, at jeg maa blive dette mit Forsæt troe til mit Livs Ende. Johannes Buzzi. Efter saadan aflagt Bekiendelse og erholdt Vidnesbyrd kan Ministerium ikke nægte Herr Johannes Buzzi hans christelige og gudelige Begiering; thi antoge vi undertegnede paa samtlige Kirkens og Menighedens Vegne oftbemeldte Hrr. Johannes Buzzi, som en med os deelagtig i Naadens og Salighedens Samfund, samt tilstede ham Frihed at bruge og benytte den hellige Nadvere og med foreenede Ønsker tilbede ham Guds kraftige Hielp og Bistand at blive hans aflagde Bekiendelse troe til hans Lives Ende. J. Angell. B. Støren. P. W. Krag. H. S. Arentz. JOHAN GEORG BODOM, blev Capitain i Artilleriet omkring 1820 og samme Tid gift med Susanna Magdalena Gram, avancerede senere til Oberstlieutenant og boede i Fredrikstad til han i 185? udnævntes til Told- JACOB JOHANNES CARSTENS 417 inspektør i Porsgrund hvor han døde 16/ Enken døde i Sparboen JACOB' JOHANNES CARSTENS fød 28. Mai 1791 i Flensborg, var først i Handelslære hos Daniel Hveding og etablerede i Aaret 1816" egne Forretninger i Compagni med Bernt Moe og H. Gørrisen, Lokalet dengang i B. Moes Gaard i Strandgaden No. 2, men allerede i 1819 ophørte Compagniskabet, hvorefter Carstens etablerede egne Forretninger i den saakaldte Altona Gaard, (hvor Frimurerlogen nu ligger, 1919) ved siden af Bankbygningen. Drev udstrakte Forretninger med Jemtland og erhvervede sig derved en betydelig Formue. Gift 1820 med Abel M. C. Oeding. Var søn af Momme Christian Carstens, Kjøbmand og Senator i Flensborg, død Vor Carstens døde 30. Decbr Konen døde 27/3 1<854. Havde 11 Børn. De døde begge af Tyfus. Af hans Sønner nævnes her: MOMME CHRISTIAN CARSTENS, fød 20/ , Student fra Trondhjems Skole 1841, Kand. Mag (phil. 1849) Overlærer ved Trondhjems Latinskole, gift 1852 med Henriette Schiiren. I7dgav 1868 en. Stamtavle af Familien Weisser Oeding Carstens. Tog Afsked En yngre Søn med Faderens Navn fortsatte Handelen efter Faderen, men døde pludselig 1861, 26l/ 2 Aar gammel. Overlærer Carstens siger: «Af min Fader har jeg hørt at Navnet «Altona» egentlig.tilhører Hultins Gaard, (hvor Trondhjems Sparebank nu ligger, 1919), ligeoverfor-carstens, men da dennes Eier, Kjøbmand Nicolai Schmidt kjøbte og tilflyttede Gaarden tvers over Gaden, flyttede Navnet med ham. Siden skjeldnedes imellem Navnet Gammel Altona og Ny Altona. Min Fader kjøbte Gaarden efter Schmidt. Hvoraf Navnet har sin Oprindelse vides ikke. 27

7 418 HARTVIG CASPAR CHRISTIE CAJUS OLAUS HENRIK CARSTENS, Broder av forannævnte fød 1789, død 1837, drev en ubetydelig Handel, gift 1815 med Jensine Friborg (fød i Kjøbenhavn 1793). Hun døde paa Næss 1867, Ingen Børn. HARTVIG CASPAR CHRISTIE, var yngste Søn blandt talrige Søskende af forhenværende Byfoged, senere Kjøbmand i Christiansund J. C. Christie og altsaa Broder til vor Friheds fremragende Forkjæmper V. F. K. Christie. H. C. Christie var født 18/ og blev Søofficer 1807, i 1812 deltog han i den bekjendte Lyngøraffairen, hvor Fregatten Najaden blev ødelagt af Englænderne. I 1826 var han Medlem af en Cominission til Finmarkens Opkomst og blev deretter 1832, Chef for Marine-Etablissementet i Trondhjem, hvorfra han i 1844 forflyttedes til Fredriksværn som Værftschef. I 1865 tog han sin Afsked under tiltagende legemlig Affældighed, forflyttede til Laurvig, hvor han boede til sin Død, der indtraf i Mai 1869, i de sidste Aar blind. Gift med en Jfr. Sylow. Hun døde 14/ KJØBMAND PETER CHRISTIAN CLAUSEN, fød 1779, indvandrede hertil fra Tyskland og etablerede sig som Handelsmand i Begyndelsen af dette Aarhundrede. Kom i Besiddelse af Gaarden Frøseth, hvor han anlagde det daværende Møllebrug, men solgte samme igjen til H. T. Knudtzon. Efterhaanden gik det ud med ham og han levede senere som Prøvehandler. Gift 1806 med Maren Hoff Berg. Han døde 1845, 66 Aar. Der nævnes i 1772 en Stadskapitain Hans Jacob Clausen formentlig Traffikerende, død MATHIA CROSTA er Italiener af Fødselen, ankom hertil i 1814 og nedsatte sig i Trondhjem som Conditor, fast den eneste der endnu i mange Aar derefter fandtes i Trondhjems By. Gift.1815 med Marta Schjødt. Død omkring CAPTEIN CARL FREDRIK CZERNIKOW 419 CAPTEIN CARL FREDRIK CZERNIKOW, fød 1787, sees i 1808 at have deltaget i Udmarchen til Kongsvinger, og sammesteds, som Lieutnant i Trondhjemske Grenader Bataillon at have tjent under Bataillon-Chef P. Sommerschild i den Staffeldske Brigade. Han vil erindres som entlediget omvankende Officer der, som det paastaaes, fik sin Afsked af General Krogh. Døde 1846, hvor han dog nævnes som Captein «paa Vartpenge», hvoraf skulde følge at han maa være afgaaet under Armee Reduktion i 1818, da ogsaa Krogh var aftraadt. Imidlertid findes ikke Czernikows Navn iblandt Udmarcherende Tropper i KJØBMAND ERICH DAHL, Bondesøn fra Thydalen, fød 12. August Etablerede sig her i Begyndelsen af dette Aarhundrede, gift 1808 beboende en stor Gaard i Gravalmenningen. Prinsens Gade No. 44 (1919). Han døde Enken fortsætter Handelen i en lang Aarrække med Held,- idet Huset vandt megen Tillid. Eiendommen nedbrændte aldeles i 1842, men opførtes igjen i større Stil mod forhen, forsynet med 2 store Søboder. I Kriseaaret 1857 led Huset betydelige Tab, men holdt sig oppe. Enken døde i en høi Alder, i Mai Begge ligger begraven paa Frue Kirkes gamle Kjrkegaard. Dette Ægtepar havde 3 Børn, l Søn og 2 Døttre: 1. Erich, fød 1814, ugift, solgte Gaarden og kjøbte det forrige Sukkerraffinaderi-Bygning, hvor han har anlagt et Ølbryggeri i større Stil. Dansk Konsul. Medlem af Harmonien Erich Dahl døde pludselig 22/ Marta døde 1869, var gift med Ritmester General Jens Christian Roll Grundt, T Eidsberg, fød 1804, Officer 1823, Major 1862 Søndenfjeldsk, 2 Børn. 3. Anna, gift med Oberstlieutnant Birch, fød 1811 boer eridnu (1875) i Trondhjem i samme Gaard, i Graven. Tilkjøbte sig 1876 afd. Stiftsprovst Petersens Gaard for Sp. og indflyttede der Konen døde 2. Februar Oberstlieutnant Birch døde 11/ ISACH LARSEN DAHL, en os yelbekjendt Nordlandshandler, fød 1788, boede paa Baklandet, døde 1869, altsaa 81 Aar gammel..27*

8 420 OLE H. DAHL OLE H. DAHL, fød 1779, erindres som Indenlandshandler og boede til 1841 J Strandgaden, nuværende Roshows Gaard, Olaf Trygvessøns Oade No. l (1919). Efter Ildebranden 1841 solgte han Tomten og boede i længere Tid i Dronningens Gade i nuværende Pienes Gaard, Dronningens Gade No. 12 (1919), da han omkring 1850 gjorde Opbud. Døde 1864, 85 Aar gammel. TEGNEMESTER MATHIAS TERSLØW DALAGER, fød, Vil endnu erindres som en original, der gik frå Hus til Hus for at samle Abonnement til Bortledning af sine Malerier, hvoraf endnu findes en utrolig Mængde i Byen, alle af Middelmaadig Natur, men som Gjengangere ikke ganske uden Interesse. Omkring Aaret 1840 malede han samtlige vagthavende Secondlieutnanter der formentlig endnu have sin Plads i Hovedvagten. Var i 8 Aar, i Begyndelsen af dette Aarhundrede, Tegnelærer paa Realskolen. Døde BERG ASSESSOR VILHELM D' UNKER benævnes «Churfyrstelig Hessisk Bergassessor», nedsatte sig i Trondhjem omkring Aaret 1836 og Experimenterede med Bergværksdrift, saaledes anlagde han Agerøens Grubedrift i Nordmør, som han kom godt ifrå ved tilsidst at sælge alle sine Aktier. Døde i Trondhjem Er Fader til den bekjendte Høiesteretsadvokat Carl D' Unker. Hans Kone, Conradine Birgitte Hansteen (Professor Hansteens Søster) opholdt sig her mange Aar efter, Mandens Død, men forflyttede senere til Christiania, Bekjendt som Forfatterinde. En Broder af denne D' Unker opholdt sig her omtrent samtidig som Oberst i Trondh j emske Brigade. Er i 1832 Medlem af Klubsélskabet Harmonien. SORENSKRIVER MADS MØLLER DESSEN, fød i Danmark 17..., var Regimentsqvartermester og Auditør og frå 1813 Sorenskriver i Guldalen, hvor han boede paa Gaarden Lund i Horrig. Døde Havde 2 Sønner. KJØBMAND BERTRAM ENGELSEN 421 KJØBMAND BERTRAM ENGELSEN, fød 4/9 1790, gift med Anna Catarina Gadebusch (7/1 1815), drev Forretninger i en lang Aarrække i nuværende Halvor Jensens Gaard i Dronningens Gade No. 14, med afvekslende Held, hvoriblandt Andel i J. B. Lysholms Brænderi, hvorfra han omkring 1825 udløstes mod en betydelig Sum Løsepenger. Var allerede i denne Tid Eier af Sluppen, et betydelig Brug, der neppe med Fordel kunde forenes med hans Handelsvirksomhed. Allerede engang forud kom han -til Akkord med sine Kreditorer og omkring 1860 da hans Bo toges under Skiftebehandling, kom han atter til Akkord med 30 pct. efter forud i 1859 at have hævet Handelen og forflyttede til Sluppen der imidlertid er blit solgt til Nils Holtermann for Sp. medens han holdt denne Eiendoms Værdi i det dobbelte heraf. Endelig fik han Plads paa Klosteret, idet Konen var i nært Slægtskab med Ths. Angell. Her levede de endnu (1877) med en Del voxne Døtre. Paa Sluppen holdtes hans Guldbryllup den 7. Decbr. 1865, og i Klosteret hans Diamantbryllup den 7. Decbr Havde og flere Sønner, hvoraf den ældste Hans Jensinus fød 14/ blev Kand. jur og senere i en lang Aarrække Sagfører boende paa Levanger og Stenkjær, hvor han fremdeles bor, fra 1870 som Sorenskriver,, døde 16/ Sorenskriver Engelsen gift med Elisabeth Gunnerus. Er en duelig og hæderlig Mand. B. Engelsen døde i Klosteret Januar 1879, 88 Aar 4 Maaneder gammel. KJØBMAND TØRRES EID var frå Begyndelsen af dette Aarhundrede Traffikerende hersteds, blev Skibsreder og drev tildels Trælasthandel. At han paa sin Tid var en af vore større Handlende, synes bl. a. at fremgaa deraf at han i 1813 sender 50 Vog Klipfisk til de Trængende i Selbo der uddeles til 508 Personer. Sognepræst Hersleb og Lensmand Nordbye giver sørgelige Skildringer af Hungersnøden i Selbo og takker rørt for ovennævnte Gave. I 1818 blev han indviklet i en Strid angaaende nogle Assuranceaffairer, hvorfor han haardt angripes i denne Aargang af Adresseavisen og som han ikke synes, i de forskjellige Besvarelser at have kunnet rede sig rigtig fra. Vist er det, at han snart

9 422 HANDELSHUSET M. LEIQH & CO. PAA RØRAAS derpaa forflyttede herfra, formentlig til England, medens Konen forblev her i mange Aar derefter og fortsatte en lille Handel i en Hjørnegaard efter en Madam Ems og som efter Ildebranden i 1841 tillagdes Lysholms Brænderies Bygning. En Indsender i 1818 beklager sig dybt over Misbrug af Skrivefriheder og fremstiller som Exempel derpaa hiine skammelige Anfald paa Tørres Eid, der paastaaes at være ganske uskyldig i den ham imputerede Assurancesvig. Benævnes endnu i 1818 som «Grosserer» og som blandt de der udmerkede sig ved en smuk Illumination under Krofiingshøitidelighederne i Gift 1812 med Maren Christiane Flueg. Tørres døde 1847 i Septbr. Maaned. HANDELSHUSET M. LEIGH & CO. paa RØRAAS er et for Trondhjem velbekjendt Navn, idet en Søn af en Præst Leigh paa Tønseth ved Navn Morten allerede i det forrige Aarhundrede etablerede sig som Handeismand paa Røraas, gift i Aaret 1800 med en Jomfru Berta Marta Benberg, Datter af en Toldbetjent Benberg i Trondhjem, fød Leigh selv døde 1816, og fra denne Tid forsattes Handelen med fornyet Virksomhed, idet Huset, allerede i Aaret 1814, engagerede en svensk Mand ved Navn Magnus Engzelius, fød i Sverige 1791, og som visste at knytte fordelagtige Forbindelser paa Sverige, væsentlig i Tuskhandel mod Jernprodukter, hvorved en livlig og uden Tvivl fordelagtig Forretning kom istand der har vedligeholdt sig lige til i vore Dage, dog i de senere Aar med betydelige Indskrænkninger og derhos nu for længst fordelt paa flere Hænder medens denne Tuskhandel i en lang Aarrække alene indehaves af Huset Leigh & Co. Enken døde børnløs (en eneste Datter døde 1813) den 19. Februar 1859, 83 Aar gammel. Fra nu af optræder ovennævnte Engzelius i eget Navn tilligemed sin yngre Søn J. M. Engzelius under Firma M. Engzelius & Søn. M. Engzelius døde 3. Juni FARVER JENS EINERSEN var etableret hersteds som saadan i Begyndelsen af dette Aarhundrede, gjorde gade Forretninger og lagde sig til en ikke ubetydelig Formue. Var i mange Aar Borgercaptein og gjenfindes HANS NICOLAI ELLEFSEN 423 som saadan oftere i Bladene. I et Avertissement fra Stadshauptmand Vejbye i Octbr sees Einersen at have overtaget Stadshauptmandskab som Const., men det maa have gaaet overtsyr, da Vejbye indehaver denne Bestilling mange Aar derefter. Eiede Berg Landsgaard, egentlig Bispegaard, altsaa kun som Bygselmand. Denne Einersen døde 1826 og Farveriet (i nuværende Farver Schølbergs Gaard paa Torvet) fortsattes en Tid lang af Enken, en dansk Dame, Christina fød Norgaard, død 1853, 73 Aar gammel. Var ikke uden Dannelse, men det gik snart tilbage med Forretningen og dermed ogsaa med Formuen, idet Huset ganske sikkert nok levede over Evner. Snart efter Einersens Død blev den ældste Datter derpaa gift med en Lieutnant Georg Wilhelm Rode, fød 1805, død som Capitain 1851, boede hos Svigermoderen. Huset blev uforholdsmæssig kostbart som Stedet for overdreven Gjestfrihed og Enken overlod Farveriet til den ældste Søn, Andreas, fød Rode forflyttede til Stenkjær og hele Familien fulgte med. I Armodens Cirkel afgik den ene efter den anden ved Døden Capt. Rode blev anden Gang gift med sin første afdøde Kones Søster Marie, fød 1816, døde HANS NICOLAI ELLEFSEN, fød 1/2 1800, Søn af en Overkonstabel Ellef Hansen, (død 1850 henved 90 Aar) ansattes først paa Byfoged Falsens Kontor i Aarene og optraadte derefter som Auktions-Inkassator og indlagde sig derved en ikke ubetydelig Formue. Gift 1833 med Lyna Augusta Ramm fra Hedemarken, kjøbte i 1836 Landstedet Ihlsvigen efter Jfr. Meincke, hvor han i en lang Aarrække har opholdt sig, lige til og med Aar Ansattes i 1835 som Byens Kæmner med 300 Sp. Gage, men frasagde sig igjen denne Bestilling efter et Aars Fqrløb paa Grund af nogle mejd Stiftamtmand Riis indtrufne Stridigheder. Omtrent paa samme Tid ophører ham ogsaa med sine Inkassationsforretninger og overdrog disse til nuværende Underfoged Klinge.

10 424 NILS TRAP EILERTSEN Senere blev han ansat som Sekretær i Norges Bank, samt i 1850 som Byens Forligskommissær med hvilke Poster han endnu (1880) indesidder. Er Eier af Gaarden Sommersæter paa Byens Udmarksgrund. Efterat Nedskriveren heraf succerede Ellefsen i 1836 som Byens Kæmner, men fratraadte igjen 1843, an tog Ellefsen igjen Posten mod den for mig bestemte usle Løn af 200 Sp. men som snart forhøiedes til 350 Sp. Som saadan vedblev han til Udgangen af 1865, da Kæmnerstillingen blev omreguleret mod en Gage af 600 Sp. Posten blev da af Borgermester Aubert Averteret vakant, men ved Besættelsen opnaadde Ellefsen i Formandskabet ikkun 4, medens P. Ulstad fik 5 Stemmer, Straks.efter forhøies Gagen til 800 Sp til 4000 Kroner. I Aargang 1834 No. 76 og senere findes vidtløftige Opsatser imellem Riis og Ellefsen, hvor enhver vedbliver sit og hvor Ellefsen opsiger sin Bestilling som Kæmner.! 1872 solgte Ellefsen Ihlsvigen til Trondhjems By for en Kjøbesum af Sp. efter selv, for henved 40 Aar siden, at have givet imellem 4 a 5000 Sp., men vistnok kostet adskilligt paa Eiendommen. Holdt sit Sølvbryllup den 7. Septbr Den 16. Januar 1880 paa Vandring til Banken fik han Slag, blev kjørt hjem og døde Klokken 5 l / 2 om Aftenen. NILS TRAP EILERTSEN, blev Fiirstes Eftermand som Byfoged og Not. Pub. i Trondhjem, dertil udnævnt Var før Sorenskriver i Thune. Døde f åa Aar efter. JOHAN COLD FRIMANN, CANCELLIRAAD, tød 1751, dep. frå Bergens Skole 1769, blev 1782 DOG. Med. og samme Aar Stadsfysikus i Trondhjem. UdgaV et Par Skrifter i det latinske Sprog. Gift 1811 med Sorenskriver Kofoeds Datter. Døde i Trondhjem 1826 efter 4 Aar forud at have taget Afsked optaget som Medlem af Videnskabernes Selskab. I 1785 findes en mærkelig Opsats fra ham, idet han «anbyder Medecin til Afhentning paa Apotheket mod en Farsot, L i v- OROSSERER HANS WINQAARD FINNE 425 syge», som synes, efter flere lignende Avertissementer, at have Lighed med den i vor Tid såa frygtede Kolera eller Kolerine. Her boede i 1799 i eller udenfor Byen ogsaa en Prokurator Frimann, forøvrigt ukjendt. Er da overordtl. Medlem af den borgerlige Klub. GROSSERER HANS WINGAARD FINNE, fød 17. Septbr Var allerede i det forrige Aarhundrede en.ai' vore første Trælasthandlere og en Mand af betydelig Formue. Var i 1794 Medlem af Byens «12 Mænd» der i dette Aar indbyder ti! Bidrag til Christianborgs Slots Gjenoprettelse. Gift 15. Februar 1793 med Ane Elisabeth Lund. Han døde 30. December Ved hans Døds Anmeldelse findes flere Gravvers til den Afdødes Pris, og mange Nødlidende, som have nydt Understøttelse og Hjæl>p, klage sin Nød over deres Velgjørers Bortgang. Havde flere Sønner, hvoraf her nævnes: 1. Ole Lund Finn e, Consul, fød 1. Juni 1796, indtraadte i Firmaet 1824, død Ugift. 2. Johan Thue Finne, fød 1.797, gift 1832 med Just Meinckes Datter Lovise Catrine, fød 1812, og antagelig en Mand paa 300,000 Sp., afgik ved Døden 11. August En Datter, Elise Finne, viet til Wilhelm Schiiren 21. Mai Paul N i c o l ai Finne, fød 9. Januar 1802, gift 1843 med Just. Rolls Datter, Anna Catrine Emilie. Denne staar nu i Spidsen for Handelshuset under Firma H. W. Finne & Sønner. Har i senere Tider ladet opføre en storartet Sommervilla paa Gaarden Tungen i Strinden hvor han holdt sit Sølvbryllup 13. August Død 4. November Hans Wingaard F i n n e, fød 1805, død Elias Frederik Lund Finne, fød 1813, døde som Student. Johan Finne har 2 Sønner: Hans Wingaard, fød 1835, 24. April, død ugift Just W i de Mei n eke, fød 1836, 3. Mai, død 26. Mai 1903, gift med Capt. Vagtmester Falsens Datter..Var forhen

11 426 JOHANNES FINNE Wice Consul. Deltager i det nuværende Firma. Er Repræsentant i Norges Bank. Den afdøde Hans Finne formenes at have havt en Formue af 50 a Sp., ror det meste anvendt til veldædige Øiemed. JOHANNES FINNE, deponerede fra Trondhjems Skole 1768, blev Regiments Qvartermester, gift med'abel Rebekka Bfedahl (fød 1768, død 1834) og kom derved i Besiddelse af Bakke Oaard, hvor han døde i Gjenfindes oftere i Bladene, saaledes i 1790, som den der i Anledning Kronprindsens Formæling paa en udmærket Maade illuminerede over hele Bakke Gaard m. m. m. OTTO THOT FRITZNER, fød 1779, var samtidig med Ohr. A. Møller Overlærer ved Trondhjems Latinskole og som saadan meget anseet. Var en kundskabsrig Mand, især i historiske. Fag. Ansat som' Lærer ved Latinskolen 1815, Overlærer 1821 med Gage 550 Sp. Medlem af V. S. og i 1817 valgt til.bibliothekar med Løn 70 Sp. Tog sin Afsked 1838 og forflyttede til Christiania 1841, hvor han døde i Novbr Ugift. HOSPITALSFORSTANDER HANS CHRISTIAN FYHN 427 valgt til Stortingsmand fra Trondhjem, men tilveiebragte Sygeattest der fritog ham fra dette Hverv. Men denne Attest sagdes at være affattet i såa afgjørende og betænkelig Udtryk at den Syge faldt endnu mere sammen og døde samme Aar eller 30 optaget som Medlem af Vid. Selskab. HOSPITALSFORSTANDER HANS CHRISTIAN FYHN. Denne Mand gjenfindes hyppig i Bladene og levede paa Smiths Tid der udtaler sig saaledes: «Fyhn har en Del Aar været Fuldmægtig hos General Osten, som Stiftamtmand, og har den Lod, at fast alle er vred paa ham og taler ilde om ham. Jeg har i 4 Aar jevnlig talt med ham og seet hans Adfærd og har såa liden Grund til at laste ham, at jeg meget mere stedse har fundet i ham en meget ordentlig, driftig og tjenestvillig Mand, som og hans ytrede Principper er stedse gode, min Stemme har han altsaa for sig og Resultatet maa dog blive, at er han end ikke såa god, som jeg har Grund til at agte ham for, såa er han dog langt fra ikke såa slem, som andre vil gjøre ham til. At være Fuldmægtig, hvor Principalen intet kan eller vil arbeide, er altid et fristende og hadefuldt Arbeide». Han døde STADSCHIRURGUS JOHAN FREDERICH FISCHER, sees at være ansat som saadan hersteds indtil Aaret 1767, da han med «Kjæresten» og Søn afreiste til Drammen. Gift formentlig 1763, med Johanna Maria Priebst, der efter Reser., af 1781, da han døde, maa beholde Chirurgikatet og lade samme med en «Svend» besørge indtil.nogen af hendes Sønner dertil kunne gjøre sig beqvemme. BYFOGED HANS SEVERIN FURST, fød 1782 i Arendal, ansattes her som Byfoged i 1830 og ansaaes som en ualmindelig dygtig Embedsmand. I Aaret 1836 blev han HANS PETER FYHN, fød 14. August 1797, Søn af Oberstiger Lorens Angell Fyhn ved Lykkens Kobberværk. (L. A. Fyhn, fød 1751, død 1838, gift med Marie Lucie Daldorff.) Var i en lang Aarrække Lensmand til Strinde, men fratraadte omkring 1848, kjøbte såa "Gaarden Rønningen hvor Strinde Ting holdtes. Død Var første Gang gift med en Jfr. Brechan, men fik Skilmissedom ved Bytinget. Anden gang med Madam Marie Charlotte Henning. Enke efter den i 1841 afdøde Dyrlæge Henning. Hun døde 1844, 3di<e Gang gift med Minda Vessel. Hans Broder Mathias Freder i k F y h n, fød 1785, var senest Sognepræst til Surendalen, hvor han døde 1856.

12 428 ANTON CARSTEN FYHN ANTON CARSTEN FYHN; fød 1792, vil erindres her som «Bankfuldmægtig» og som den der stadig spillede Violoncel i Theatret og i musikalske Selskaber. Han var en saare godmodig Mand, der visselig ikke gjorde nogen Fortræd. Var bekjendt for noget overtroisk og egen, idet han naar han spaserede paa Gaden stadig vendte sig om for at «bortspytte» onda Væsener. Giftede sig først i en høi Alder med en Jfr. Wencke Thode Fyhn, fød Borckmann. Han døde Hustruen, født 1795, død KLOKKER I KLÆBO, LARS LARSEN FORSETH, fød 16. Juli Af dette Navn og denne Slægt findes i Klæbo flere Generationer, dels ansatte som Klokkere, dels som Lensmænd. Den her nævnte oplevede en Alder af 81 Aar, idet han døde 10. Marts Han var meget anseet og blev 2 Gange benaadet med Hæderstegn, i 1777 og Den første som et Æres- _ tegn til at bære paa Brystet, saavel for hans udmærkede Flid ved sin fæstede Gaards Forbedring, som og for hans opmuntrende Handlemaade, især ved at uddele Sædekorn blandt Fattige. Husmænd. Denne Lars Forseth har i Aaret 1811 udgivet i Trykken: «Afskedsord til Menigmand i Klæbo Præstegjæld, og til alle i Almindelighed, hvori han formanede Ahnuen til Gudsfrygt og Vind T skibelighed, og hvoraf forøvrigt fremgaar at han er fød paa Forseth Gaard i Klæbo, hvilken nu i 167 Aar har været beboet af hans Slægtninger. Efter Sagnet, fortelles paa en eiendommelig Maade, fik Stedet sit Navn derved, at da.el ungt Menneske der i 1608 formedelst en Uleilighed, hvori han var kommen, flakkede om i Skov og Mark, og da hatj satte et Mærke paa det Sted, hvor nu Gaarden Forseth ligger, blev han tilspurt i hvad Hensigt han havde gjort dette, og hvortil han-svarede at han havde gjort dette «Forsæt» at bygge en bolig der. Lars Forseth vedbli ver: «Min Stamfader hedte egentlig Jon, fød i Jæmtland Denne blev 100 Aar gammel og kunde arbeide til det sidste. Overlod Gaarden til sin Søn Lars Jonsen som var min Farfader, fød I hans Tid, 1700, afbrændte hele Forseth Skov af Vaadeild. KLO.KKER I KIÆBO LARS LARSEN FORSETH 429 Gaarden afstod han 1728 til sin Søn Lars Larsen, som var min Fader, fød Han døde Samme Aar blev jeg beskikket til Klokker og Skoleholder Bygslede jeg Forseth af Hr. Kammerherre Schøller fik jeg af Vid. Selskab 50 Rdlr. Præmie for Flid og Vindskibelighed i Jorddyrkning Sølvmedaillen at bære. Og dette Aar 1811, den 31. Marts.kom den værdige Mand, Hr. Greve Trampe, uformodentlig op til Klæbo Kirke og der høitideligen i Kirken i Menighedens Nærværelse, paahængte mig Uværdige det Hæderstegn Sølvkorset at bære kjøbte jeg Gaarden Forseth af min bevaagne og ædelniodige Landsherre General G. F. v. Krogh. Blandt mange andre huslige Lidelser har jeg prøvet en Husfreds Hjertesorg i høieste Maade. Min kjære Hustru, Børn og all mit Husfolk faldt i en skrækkelig Sygdom af Blodsot i Aaret 1773, jeg var selv den eneste som undgik Sygdommen. Dette Uheld endtes til største Sorg for mit Hjerte, paa en Tid blev 7 Liig udbaaret af mit Hus, hvoriblandt Var min elskede Kone og fire Børn». Denne Forseth var altsaa Klokker i 60 Aar, og testamenterer, 1805, 300 Rdlr. til Klæbo Fattigvæsen og hvortil kom 1250 Rdlr. samlet ved Subskription i Trondhjem. J. H. Darre, Sognepræst i Klæbo fra 1797 til sin Død 1841, siger i et Brev om ham: «Gamle Forseth var en av de mærkeligste Mænd som jeg i 43 Embedsaar har kjendt. Indtil et par Uger før sin Død, vandrede han hver Søndag til Kirken, bestyrede Kirkesangen og besørgede de Forefaldne Forretninger. I Ove Mallings Skrift om «Store og gode Handlinger» er hans Navn iblandt de første nordenfjeldske Landsmænd, der offentlig blev belønnet for Jorddyrkning. Efter den Tid fik han to Gange Præmie af Vid. Selskab, engang et Sølvbæger, en anden Gang Selskabets Sølvmedaille. I Aaret 1812 blev han Dannebrogsmand. Han har efterladt sig en Slregt, Børa og Børnebørn, der er en sand Prydelse for Almuestanden, opbyggeligt Exempel for Menigheden. Han var en æret Mand baade af Høie og Lave. I Trondhjem havde han mange Velyndere. Han gik selv ud i det velmente Ærinde at formåa sine Velyndere til. at bidrage til et Fond for Fattigvæsenet i Klæbo, og indsamlede saaledes efterhaanden 1255 Sp. (foruden sine egne 300 = 1550 Sp).. Han var den ene af de

13 430 BERGSKRIVER GREQUS FORBECK FALGK to som har baaret de af Arveprinds Frederk opsendte og af Vid. Selskab uddelte Sølvmedailler, paa hvis ene Side sees Chr. 7des Billede', paa den anden følgende Indskrift: «Minde for Vindskibelighed givét af Kongens Broder den 29 Januar». En Søn af L. L. Forseth succerede Faderen som Klokker og var ligesom sin Sognepræst Darre, Medlem af Rigsforsamlingen paa Eidsvoldj Hans Navn var Lars, Dannebrogsmand. Medlem af den Deputation der 17. Mai 1814 underrettede Christian Frederik om Kongevalget. En Broder af denne, ogsaa Dannebrogsmand, Paul Forseth, Fader til den i 1864 afdøde Lensmand Forseth, blev derimod udkaaret til Stortingsmand 1814, indvalgtes i den Komitee, 19 i Tallet, der skulde modtage nærmere Oplysninger af de svenske Kommissærier. Ligesaa Medlem af den Deputation der skulde sendes Carl Johan angående Kongevalget den 4. November Han døde 1817, 56 Aar. BERGSKRIVER GREGERS FORBECK FALCK, fød 10. November 1801,, ansattes paa Krigsskolen, Officer fra 1818, ansattes i Trondhjem 1821 og forblev her lige til 1833 da han tog Afsked fra Krigstjenesten uden Pension og ansattes samme Aar som Bergskriver paa Røraas, hvor han endnu lever som saadan (1873). Gift 1825 med Datter af Bankdirektør Iversen, Karen Birgitte, død Falck var som Officer meget anseet og søgt som belæst og dannet Mand og har senere efter sin Forflyttelse stadig vedligeholdt dette gode Omdømme. Han døde paa Røraas 21. April CARL VALLENTIN FALSEN, en Broder af den bekjendte Rigsdagsmand trå 1814, Chr. M. Falsen, vil endnu erindres med saare megen Agtelse som Byfoged i Trondhjem. Fød i Oslo 27. Mai 1787., jur. Kand Blev i 1814 By- og Raadstueskriver og 1822 tillige Byfoged i Trondhjem, 1826 Sorenskriver i Eger, 1839 Amtmand i Brats- CARL VALLENTIN FALSEN 431 berg Amt og endelig 1846 Stjftamtmand i Christiansand. Ridder af flere Ordener. Han var Medlem av Unionskommitteen i Stockholm , Stortingsmand fra Trondhjem 1818, 1821 og 22, fra Buskeruds Amt i 1830, 33, 36, 37, 39 og 1842, 45 og 1848 fra Christiansand. Var oftere Stortingets Præsident. Gift 1810 med Anna Brun Kaasttøl, død 1822, 2den Gang med Lovise Kaltenborn. Tog sin Afsfced i Begyndelsen af 1852, og døde samme Aar, 14. April. Var med i Oprettelsen af Trondhjems Sparebank i 1823 og Medlem af dens Direktion. Udgivet flere Skrifter. Under Christian Frederiks Opihold i Trondhjem 1814 fra 5. til 12. Februar var det Falsen som satte sig i Spidsen for at forekomme at Prindsen lod sig udraabe til Konge. Han fik saaledes en Addresse istand, forsynet med 58 Underskrifter af Byens bedste Mænd af alle Klasser. Kun Biskop Bugge, General Krogh, Grev Schmettow og Grev Trampe undslog sig paa Grund af deres Embedsstilling. Addressen der findes in extenso hos Aal (pag. 747) slutter saaledes: (de 58 Underskrifter ere os endnu velbekjendte Navne. Samtlige forlængst afgaaet ved Døden). «Vi troe at skylde os selv og vore Efterkommere at anmode Deres Høihed om at tillade Nationen ved deputerede af alle Stænder at sammetræde i en Kongres for at lægge Grundvolden til Rigets Constitution for Fremtiden». Trampe forlangte og fik en Afskrift af Addressen for at forevise den for Prindsen, som altsaa kom til Kundskab om dens Indhold. Rygtet gik nemmelig at Bugge af Prindsen havde faaet det Hverv at formåa Trønderne til af*udraabe Prindsen til Konge, men at baade den gamle General Krogh og Grev Trampe skal have fraraadet Forsøget, og det vel især under forhaandsværende Omstændigheder. «Tilkommer der saaledes nogen enkelt Mand den Ære at have hindret Christian Frederik i at bestige Norges Trone ifølge Arveret, såa er det Hædersmanden Falsen, der senere såa ofte ar Landsmænds Tillid kaldtes til at være Tingmand og Præsident og stedse bevarede Kjærlighed til et elsket Fædreland og Iver for Norges lovbundne constitutionelle Frihed». (Efter. Faye). Falsen forteller, at den ellers såa venlige Prinds Christian under sit Ophold i Trondhjem viste sig paafaldende unaadig mod Addressens Forfatter.

14 432 COMMANDØR CHRISTIAN LORENTSEN FERRY Under Stortinget 1814, da Udsigterne var mørke, lod man sig dog ikke forknytte, da Stemningen i Landet var alt andet end Ønsket om Tilslutning til Sverige. Frå forskjellige Steder.gjordes' Tilbud af Penger og Levnetsmidler. I Trondhjems By dannedes der efter Falsens Opfordring et frivilligt Jægerkorps, der vilde tjene paa egen Bekostning. I Faye, 1814, dette elskelige og interessante Skrift, Christiania , findes en af Carl Falsen skreven Afhandling om Stemningen i Trondhjem i 1814, udsat i et Brev til Faye, dateret Christiansand i Juni Denne for enhver Trønder interessante Beretning fortjente vistnok at komma her i sin Helhed, men af Mangel paa Plads henvises til Faye, Pag 230, alt skrevet og samlet under Falsens Ophold ved Sandefjord Bad Vor Falsen havde 2 Sønner, der endnu ere os i friskt Minde: 1. Sølieutenant Jens Kaasbøll Falsen, blev gift med L. Lorck's ældste Datter, levede nogle Aar her i Trondhjem, men døde paa et Togt til Middelhavet Lieutetiant ved Infanteriet, Carl Falsen, fød 1818, Officer 1837, ansat Officer i Tronhjemske Brigade, avancerede 1835 til Capitain-Vagtmester, en Post hvormed han indesad i mange Aar. Døde 3. April (Indtræder som Medlem af Harmonien 1838). Vor Carl. V. Falsen var Stortingsmand frå Trondhjems By for 1818 og 1821 og sidste Gang under Titel af Regimentsqvartermester. COMMANDØR CHRISTIAN LORENTSEN FERRY var 1821 Indrulleringschef i Trondhjem, gift med Sabine Christiane Birch. Medlem af V. S. og Revisor af dette Selskabs Regnskabsvæsen. Forflyttedes COMMANDØR PEDER QRIB var Indrulleringschef allerede fra forrige Aarhundrede og døde FERDINAND FRIBOE 433 som saadan i Enken, Inger Marie, fød Tønning, døde Med hende gift FERDINAND FRIBOE, Lieutenant i Artilleriet og deltog som saadan i Udmarchen 1808 i Affairen ved Kongsvinger. Som Capitain ligeledes imod de svenske ved Kongsvinger i 1814 i Krebs's Brigade. Døde 1828, da med Karakter af Oberstlieutenant. ARTILLERICAPITAIN JOHAN DITLEV FRØLICH var ansat som sadan i Trondhjem allerede i Eiede Landstedet Dalsenget i Vålene (nuværende E. Sommers, 1876), opholdt sig her til 1841 og forflyttedes derefter til Christiania som Oberstlieutenant i Artilleriet. Ligger i Aargangen Adresseavisen 1832 i svær Feide med Redaktionen af «Trønderen». (Lt. Dreier og Ola Hansen). ' Døde faa Aar efter Nedflyttelsen til Christiania af Forkjølelse ved under en Ildebrand samme steds at løbe alt for tyndklædt ud. Her nævnes forøvrigt flere af det Navn Frølich i forrige Aarhundrede, saaledes see vi i 1747 en G ene r all i e u t n an t F r ø l i c h, hvis Frue døde i 1771 i sit 87de Aar, medens han seiv rimeligvis er død længe før. Denne Frølich var en Slægtning af Suhm, som derved anvistes eller lededes ved Tanken om at gifte den rige Karen Angell med hvem han levde i 14 Aar i Trondhjem til I Willes Mindetaler beskrives denne Mand saaledes: Hs. Exellence Hr. Grev Lt. de Frølich, denne Menneskeven og høitelskede Herre, hvis Navn endnu hos alle staar i et ærefuldt Minde, skal aldrig glemmes såa længe det ikke bliver Skam, at forene Menneskekjærlighed og Høtøed, Fortjenester og Ære». Endelig nævnes en Capitain Frølich, død i Marts KJØBMAND PAUL MEYER FRICK, fød 1788, drev Forretninger paa Nordland med H. Strøm under det endnu os bekjendte Firma Frick & Strøm. Gift 1815 med. 28

15 434 HANS CHRISTIAN STRØM Catrine Elisabeth Sommer, død 1864, 70 Aar gammel. Han selv døde i Octbr. 1834, 46 Aar gammel. En kjøbmand Frick, kopuleret 1807, sees at være Eiere af Gaarden Stendal. HANS CHRISTIAN STRØM, ovennævntes Kontubernal, fød 1787, død samme Aar som Frick, 1844, gift 1812 med Antonette Veibye. HENRIK JØRGEN FERNMANN, var endnu i 1813 Koffardikaptain, gift 1812 med Karen Marie Pentz, gik 1820 over til Handelen, først paa Nordlandene, men indlagde senere Manufakturhandel i større Stil, mest fremkaldet ved hans Søn Peter Christian (fød 1813), men det gik ud med begge og gjorde Opbud Sønnen gift med Lieut. Ulffers Datter, Johanne Nicoline, forflyttede til Bergen, hvor han døde 26. December 1876 efter en Operation for Stensmerter. Førstnævntes anden Søn, Nils Pentz Fernmann, bragte det til at blive Cand. med. og ansattes snart derpaa i Aaret 1851 som Distriktslæge 5 Vesteraalen, hvor han efter en del Aar forulykkede paa en Søreise Var gift med Postmester Bentzens Datter, Olava Juell Bentzen, fød 27. Mai 1824, død 12. October 1869 i Christiania, 7 Børn. OVERVEIER og MAALER FIETZENTZ, nævnes som saadan i Adresseavisens Aargang 1773, boede i nuværende Farver Schølbergs Gaard ved Torvet. Imeltem denne og von der Ostens (nuværende M. Lundgreens Gaard), (Hotel Phoenix, 1919) reistes i dette Aar en storartet Æresport i Anledning Prinds Carl af Hessens Ankomst hertil med store Følge. KJØBMAND HERMANN HØE, fød 6. Juni 1752, er saavidt vides indvandret fra Flensborg og drev betydelige Forretninger her allerede i det forrige Aarhundrede. Smith siger: «Kjøbmand Høe er en meget forstandig KJØBMAND HERMAN HØE 435 Kjøbmand og mere veed jeg ikke at sige til hans Roes». Ved Nedskriverens Ankomst til Trondhjem 1822, ansaaes dette Handelshus, under Firma H. Høe & Co., som det største i Byen, boende i Elvegaden, (nu Kjøbmandsgaden No. 32, 1919) var oftere, f. Ex. 1794, Medlem af Byens «12 Mænd» der i dette Aar indtrængende indbyder til Bidrag til Gjenopbyggelse af det paa denne Tid nedbrændte Christianborg Slot. Høe døde 1. April 1837, 86 Aar gammel. Udøvede flere Veldædighedshandlinger ved Forsendelse af Gaver til forskjellige Distrikter. Saaledes, faa Dage før sin Død, «anseelige Gaver» til Nødlidende i Aafjorden, hvorfor T. P. Berg rørt paa Kommunens Vegne Aflægger sin Taksigelse. I Aaret 1811 indtraadte Herman Christian Garmann som Kompagnon i Handelen. Aaret efter, 1812, gift med Høes. ældste Datter, Nicoline Cathrine, (fød 1791, død 1850). Og i 1824 udtræder Høe seiv af Firmaet. Høe gift med Anna Dorotthea Brodkorb paa Tjøtø i Helgeland. Garmann blev senere fransk Vicekonsul, meget betroet i kommunal Retning, deltog i Stiftelsen (1823) af Trondhjems Sparebank, hvis Direktør han var i en lang Aarrække. Var en saare agtværdig Mand med megen Dannelse og Kundskaber. Han forødede en Del af sin Formue ved feilslagne Bergværksspekulationer, men ansaaes dog for en formuende Mand ved sin Død, der indtraf 23. Juni I 1839 blev Garmann valgt tilligemed Justit. Roll og Guldsmed Knud Møller som deputeret frå Trondhjems By for at komplimentere Carl Johan, som dengång efter længere Tids Forløb, ankom til Christiania. Kommunen bevilgede 100 Sp. til hver i Reiseomkostninger, men Garmann hævede aldrig dett Beløb. Han boede ligeledes i Elvegaden, (nu Kjøbmandsgaden, 1919) faa Huse ovenfor Høe, men begge Gaarde nedbrændte Natten til 2. Juledag 1813, tilligemed hele Qvarteret imellem Kongens gade og Dronningens Gade, Raadstuen og et Par andre Gaarde undtagen. H. Høes anden 1 Svigersøn var Ditlef Martens, gift med Datteren (1815) Dorotthea, død 1858, 64 Aar gammel. Han seiv døde 18. September 1822 paa sin Hjemreise fra Christiania af et apoplektisk Tilfælde paa Skiftet Rogstad i Støren. Begravet i Størens Kirkegaard. Herm. Høes yngste Søn, Gerhard F r e d e r i k Høe, fød 1799, indtraadte i Handelen 1824, netop som Faderen udtraadte, og er for Tiden Husets Chef. Konsul 28*

16 436 DAVID ANDREAS GRAM for Sardinien og for begge Sicilier til Denne Høe var en habil, retskaffen Mand, i en yngre Alder høist anbetroet i alle Retninger inden Kommunen, engang ogsaa, 1848, som Stortingsmand for Trondhjems By. Er nu en Formues Mand, ugift, har som rimeligt er, trukken sig tilbage i de senere Aar fra det offentlige Liv og finder sin bedste Adspredelse i at forblive i Ro i sit Hjem, hvor han imidlertid, skjønt skjult, udøver sine Veldædighedshandlinger. Er Medlem af Vid. Sel Medlem af Harmonien. Der nævnes i 1770 en C h r i s t e n Høe, død i Sept tilligemed Konen samme Aar. Ligesaa enerentzfriedlich Høe, der dep. fra Trondhjems Skole 1782 og døde som Sognepræst til Kjelvik Vi har endnu tilbage at nævne Arild H u i t f e l d t, Kjøbmand og Konsul, Garmanns Arving som gift med hans eneste Datter, Maria Dorothea, fød 1815, bebor nu egen Oaard i Elvegaden, (Kjøbmandsgaden, 1919) forhen tilhørende General Sejersted, efter ham General Hegermann. Konen døde i Januar Huitfeldt selv fød 1813, døde 7. Juni Gerh. Fr. Høe døde 27. November 1877 og dermed udgaar Firmaet Høe & Co. der har virket såa meget her, omkring et helt Aarhundrede. DAVID ANDREAS GRAM, fød Var i 1781 Proviantskriver ved Guldstads Kobberværk og samme Aar gift med Jfr. Elen Schavland, død 1844, 85y 2 Aar gammel. Denne Gram blev senere Propritair, idet han eiede et større Gods i Stod hvor han lige til sin Død, der indtraf 1832, beboede den skjønne Gaard Vibe. Opholdt sig oftere og i længere Tid hos Sønnen J. S. Gram i Trondhjem. Denne Gram havde flere Døttre, Susanna Magdalena, gift med Capt. i Art. Bodom, de øvrige ugifte. Den sidste, Abelone, opholdt sig i Tyveaarene i længere Tid hos Broderen, Jac. Schav. Gram, men boede senere paa Vibe i Stod der med Bruget Medjo var 2 store Brug. Her døde hun i 1876, 84 Aar gammel, fød JACOB SCHAVLAND GRAM 437 JACOB SCHAVLAND GRAM, forannævntes Søn, er fød 1783, var først bestemt til Studeringer, men gik over til Handelen og fik sin SkoLeuddannelse i Greenrow i Skotland. Hans Forretninger bestod væsentlig i Trælasthandel og Skibsrederi, eiede en Del Jorde-gods i Stod og i Størdalen, paa sidste Sted i Forening med Jenssen & Co. Han boede først i Strandgaden, i nuværende Schiirens Gaard, (nu Olaf Trygvessøns Gade 35, 1919), senere fra 1827 i nuværende Einar Grams Gaard i Elvegaden (Søgaden), (nu Kjøbmandsgaden 34, 1919). Denne Mand, senere engelsk Konsul, indesad med megen Dannelse og Kundskaber foruden ualmindelige Evner, var høist anset og saaledes anbetroet mangfoldige /Kommunelhverv, Stortingsmand for 1830, 36, 37, 39. Gift første Gang i 1813 med Ingeborg Henrikka Fogseth (død 1825), anden Gang 1828 med Fr. Bings Datter Inger Marie (død 1852). Gram selv døde 19. Januar Ved denne Leilighed vil jeg nævne Grams mangeaarige Handelsfuldmægtig O l a u s T i 11 e r, der konditionerede her i en længere Aarraakke, havde ogsaa faaet sin Skoleuddannelse i Irland, hvor han opholdt sig i 5 Aar og gjorde flere Søreiser derhen i Træalstforretninger, sidste Gang i April 1823, men døde, væsentligst av Brystsvaghed, ombord paa et engelsk Fartøi og blev begravet paa Hebriderne i en lille By, Little Lochshell. Han havde 2 Søstre, Pauline Christine, fød 1799, gift med Sorenskriver Mons Lie, død 11. Marts J. S. Gram havde med førete Ægteskab to Sønner, David Andreas Gram, fød 20. September 1812, boede paa By Gaard i Stod, gift med Louise Aug. Bing; døde EINAR GRAM, J. S. Grams anden Søn, fød 28. September 1818, fik ogsaa sin Skoleuddannelse i England eller vel rettere Irland, indtog 1843 Faderens Forretninger med samt hans Gaard i Elvegaden, men boer nu i egen opført Gaard mot Elven i Ihlen, Nidareid. Har oftere været Stortingsmand og fra 1861 Bankdirektør. Gift 5. November 1843 med H. T. Knudtzons Datter Dorthea, fød 5 ; November Med første Ægteskab har J. S. Gram 3 Døtre:' Elen, fød 18. Juli 1814, gift med N. R. Parelius, fød 16de Oktober 1813 i Kristiansund.

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

464 JENS NICOLAY JENSSEN HANS PETER JENSSEN 465

464 JENS NICOLAY JENSSEN HANS PETER JENSSEN 465 464 JENS NICOLAY JENSSEN har jeg før såa dybt følt mit Hjerte gjennemstrømmet af Tilfredshed med og Glæde over mit Kald, som under mit Kald, for at splitte den Sky af Fordom og Lidenskab, der har lagt

Læs mere

494 POSTMESTER GABRIEL LUND, CONSUL POLITIMESTER MONS LIE» 495

494 POSTMESTER GABRIEL LUND, CONSUL POLITIMESTER MONS LIE» 495 494 POSTMESTER GABRIEL LUND, CONSUL 1824 med Edle Cathrine Thode, fød Kluver. Boede i sin sidste Tid paa Gaarden «Parnassum» pr. Snaasen. Entlediget 1857 med Pension 350 Sp. Denne Mand var yndet som Selskabsmand,

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Norsk Folkemuseum, Arkiv 1001-03: Husmannsminner Kopi finnes ved Opplandsarkivet avd. Maihaugen, A-00220: Husmannsberetninger

Norsk Folkemuseum, Arkiv 1001-03: Husmannsminner Kopi finnes ved Opplandsarkivet avd. Maihaugen, A-00220: Husmannsberetninger Det er ingen beretning fra Sel, men noen dokumenter som gir innsyn i en situasjon som kunne oppstå for husmenn. Jo Hansson Urdalsliden Forklaring af Jo Hansson Urddalsliden. ( 95 Aar gammel ). Min fader

Læs mere

Atter en Besværing over offentlige Fruentimres Nærgaaenhed Det er paafaldende at see, hvorledes Antallet af logerende og ledigtliggende Fruentimre stedse alt mere og mere tiltager i Hovedstaden; men det

Læs mere

200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe

200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe 200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe Vi har foran os en Bog, der, nylig udkommen i Danmark, giver os et Billede af Tilstandene før og efter den store franske Revolution. Den kaster,

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND SÆRTRYK AF FRA DET GAMLE GILLELEJE. 1945 H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND Han hed Frederik Carlsen og fødtes 1840 som Søn af en Gillelejefisker, der kunde tælle sine Ahner

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

CHRISTIAN FREDERIK 291 290 FREDERIK DEN SJETTE

CHRISTIAN FREDERIK 291 290 FREDERIK DEN SJETTE 290 FREDERIK DEN SJETTE Gange.kun et flygtigt Besøg, v naaede kun Christiania og Kongsberg. 5. Christian 5te var her som Kronprinds 1656 og 1661 og da ligeledes kun i Christiania. Derimod foretog han i

Læs mere

Charles Christian Kjær blev født i København den 25. august 1838 og døde den 10. april 1897. Han var grundlægger af vinfirmaet Kjær og Sommerfeldt.

Charles Christian Kjær blev født i København den 25. august 1838 og døde den 10. april 1897. Han var grundlægger af vinfirmaet Kjær og Sommerfeldt. Charles Christian Kjær blev født i København den 25. august 1838 og døde den 10. april 1897. Han var grundlægger af vinfirmaet Kjær og Sommerfeldt. Charles Kjær skrev dagbog i årene 1853-1854, dvs. også

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND Skema for mænd. Ansøgning Til DEN SØNDERJYDSKE FOND Holmens Kanal 16II, København K. I Sønderjylland indsendes Ansøgningen gennem vedkommende Amtskomité Journal Nr. 66 1. Andragerens fulde Navn? (stavet

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn Innrulleringsmanntall 1762 for Fauskevåg (Trondenes) [Statsarkivet i Trondheim, Nordland Amt, Ra1] Fortegnelse Over det Unge Mandskab som befindes i Fuschevaags Tingstæd fra 20 og intil 36 Aar gamle; Etter

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Det onde Liv og den gode Gud

Det onde Liv og den gode Gud En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde)

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN 1952 1984 Tekst fra avisudklip, der er blevet kopieret og redigeret til pdf-fil-format. 1952 Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) Den nye ejer af Vejen gæstgivergård,

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Jødepigen. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1855

Jødepigen. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1855 Jødepigen Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1855 Der var i Fattigskolen mellem de andre Smaabørn en lille Jødepige, saa opvakt og god, den Flinkeste af dem Allesammen; men i een af Læretimerne

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12. Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.1920 Dette billede er taget i forbindelse med deres guldbryllup

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

"Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty;

Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty; Ebbe Skammelsøn 1. Skammel han boede nør i Ty; han var både rig og god; så høviske haver han sønner fem, de to går verden imod. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vilde. 2. De tre, de ere for lang

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

EILERT ROSENVINQE KAURIN 221 220 HANS NICOLAI RØNNE

EILERT ROSENVINQE KAURIN 221 220 HANS NICOLAI RØNNE 220 HANS NICOLAI RØNNE HANS NICOLAI RØNNE, Søn af Klokker Rønne i Fredericia, er fød 1769. Blev 1804 Sognepræst til Jørringfjord paa Søndmør, theol. Kand. 1795, resid. Kapellan til Rødø og 1808 Sogneprest

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 1 ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 Kim Torp, søndag d. 22. februar 2015 TROFASTHED Det handler om at være trofast: Markus Evangeliet 16:10 14 Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig

Læs mere

Forestil dig at du levede for mange år siden og selv oplevede en af Danmarks krige.

Forestil dig at du levede for mange år siden og selv oplevede en af Danmarks krige. Breve fra fronten Læs originale breve skrevet af soldater ved fronten eller til soldater ved fronten. Ved at læse brevene kan du få viden om soldaterne og deres pårørende. Om hvem de var som mennesker

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

BRANNTAKSTPROTOKOLL - DYPVIK 1867 GAARDEN DYBVIG 1867. gens Afholdelse med Opnævnelses og Tilsigelses-Paategning, hvilken bliver at indtages saal.

BRANNTAKSTPROTOKOLL - DYPVIK 1867 GAARDEN DYBVIG 1867. gens Afholdelse med Opnævnelses og Tilsigelses-Paategning, hvilken bliver at indtages saal. 158 GAARDEN DYBVIG 1867 Aar 1867 den l9de August blev en Om-Brandtaxationsforretning ifølge Departementets Forlangende afholdt paa Gaarden Dybvig Mat No 1 Løbe No 198 i Lyngens Thinglag over der derværende

Læs mere

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn Se originalt dokument Stempel: 1 Krone og 65 Øre Litra B Nr. 1741 Jeg underskrevne erkjender herved at være skyldig til Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Mette Marie Frederiksen var gift med Frederik Krusborg. Hun døde ung og som Frederik første kone på Kollemortenvej 57. Gerthart Sørensen Hans broder har skrevet følgende

Læs mere

Fremlagt i Comissionen 4. Juni 1868

Fremlagt i Comissionen 4. Juni 1868 Fremlagt i Comissionen 4. Juni 1868 Oversigtsbilleder Udskrift af den for den ved Allerhøieste Rescript af 20de Marts 1868 anordnede Commission til yderligere Undersøgelse og Paakjendelse af en Sag mod

Læs mere

Tragiske omstændigheder ender lykkeligt i Caspers Stiftelse i Frederikshavn

Tragiske omstændigheder ender lykkeligt i Caspers Stiftelse i Frederikshavn Tragiske omstændigheder ender lykkeligt i Caspers Stiftelse i Frederikshavn Da Frederikshavn Stadsarkiv for et års tid siden gik i gang med en større oprydning i kælderen under Frederikshavn Rådhus, dukkede

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Som et led i planlægningen af gudstjenesten skal der lyde en opfordring til, at der bliver begyndt i god tid. For at gudstjenesten kan

Læs mere

Side 52 8. 8. Skattepligtig er saaledes navnlig den Indtægt, som vedkommende Skatteyder

Side 52 8. 8. Skattepligtig er saaledes navnlig den Indtægt, som vedkommende Skatteyder Side 51 7 6 Skattepligtig i en Kommune er: a) Enhver, som i Kommunen har haft fast Bopæl, om han end i en Deel af Aaret har Bopæl i en anden Kommune i Kongeriget, naar den Tid, i hvilken han er fraværende,

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Fem hovedbegreber skyld, frihed, angst, tro og kærlighed hos Kierkegaard og guldaldermaleren Lundbye:

Fem hovedbegreber skyld, frihed, angst, tro og kærlighed hos Kierkegaard og guldaldermaleren Lundbye: Fem hovedbegreber skyld, frihed, angst, tro og kærlighed hos Kierkegaard og guldaldermaleren Lundbye: SKYLD Begrebet skyld hos Kierkegaard. Uddrag fra undervisningsmaterialet: På kant med Kierkegaard I

Læs mere

Jonastegnet Vi begynder med fortællingen om Jonas. Jonas i hvalfiskens bug. Det er en af de mærkeligste fortællinger i det gamle testamente. Der er et præg af eventyr over fortællingen: hvalfisken dukker

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

107 ------------------------------------------------------------------------

107 ------------------------------------------------------------------------ 2098 1836 Nummer i Steen Johansens Bibliografi over NFS Grundtvigs Skrifter: 559 Nik. Fred. Sev. Grundtvigs udvalgte skrifter ved Holger Begtrup Ottende bind. København, Gyldendalske Boghandel Nordisk

Læs mere

Rettigheder skal erhverves. De skal være. velerhvervede. Det er ligesom en tankegang, der fylder mere og

Rettigheder skal erhverves. De skal være. velerhvervede. Det er ligesom en tankegang, der fylder mere og Rettigheder skal erhverves. De skal være 3.s.e.trinitatis, 21.6.2015. Domkirken 10: 3 Lovsynger Herren, 435 Aleneste Gud, 289 Nu bede vi, 492 Guds igenfødte, 31 Til himlene. Nadver: 493 Gud Herren så.

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Live-rollespil Rejsen fra Brandenburg til Fredericia 1715 20

Live-rollespil Rejsen fra Brandenburg til Fredericia 1715 20 Live-rollespil Rejsen fra Brandenburg til Fredericia 1715 20 Temaer Overlevelse i det fremmede Emigration (udvandring) til Danmark? Bosætning i Danmark? Vilkår og betingelser. Spiloplæg Den unge huguenot

Læs mere

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009.

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. En gang i 1917 startede der en influenzalignende epidemi

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

De røde Skoe. H. C. Andersen: Eventyr 29: (1845)

De røde Skoe. H. C. Andersen: Eventyr 29: (1845) H. C. Andersen: Eventyr 29: De røde Skoe. (1845) Der var en lille Pige, saa fiin og saa nydelig, men om Sommeren maatte hun altid gaae med bare Fødder, for hun var fattig, og om Vinteren med store Træskoe,

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Hvor det ønskes, kan Fadervor udelades efter Indgangs- (og Udgangs-)bønnen.

Hvor det ønskes, kan Fadervor udelades efter Indgangs- (og Udgangs-)bønnen. Efterfølgende gengiver den grønlandske gudstjenesteordning i dansk oversættelse, sådan som den er trykt i ritualbogen fra 1959:»malagtarissasagssat ilagîngne kalâliussine atorfigdlit nâlagiartitsissarneráne

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Lutmann og Alexander Danmark

Lutmann og Alexander Danmark 25. august 2014 Lutmann og Alexander Danmark Vores nyeste barnebarn har mange spændende forfædre, og her vil jeg skrive om et par af dem, som fik det usædvanlige og flotte navn Danmark. Familiesammenhæng

Læs mere

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen 1905 25/9 1905 (fra Svendborg) - Skrevet på Bernhards fødselsdag. - Johan har det bedre. - Detaljeret beskrivelse af Johans tilstand og hans pleje.

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

Forsvar for Hans Christian Hansen

Forsvar for Hans Christian Hansen Forsvar for Hans Christian Hansen Oversigtsbilleder KJØBENHAVNS POLITI Fremlagt i Commissionen den 21/4 68 Politikammeret P.L. Skau d. 24de Marts 1868 Hr Procurator Nellemann bliver herved beskikket til

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

6. FONDER, LEGATER OG FORENINGER

6. FONDER, LEGATER OG FORENINGER 6. FONDER, LEGATER OG FORENINGER a. Generelt 1. De Danske Garderforeninger råder over en række Legater og Fonde samt en forening, - under ét benævnt fonde. 2. Renterne af fondenes kapitaler anvendes til

Læs mere

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret Tip rigtige om Menneskesønnen kapitel - Hvad er kristendommens symbol? ) slangen X) lyset ) korset Jesus bliver født i ) Jerusalem X) Betlehem ) Nazaret Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel.

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Hip, hip,hip Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far.. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Notater: 2 11 For 3 år siden kom far på sygehus med

Læs mere

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt.

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt. Ind-led-ning Det, du nu skal læ-se, er rig-tig sket. Det ske-te for mang-e år si-den. Den sør-ge-li-ge be-gi-ven-hed fandt sted i 1866. Hvor læng-e si-den mon det er? Det er så sør-ge-ligt det, der ske-te,

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

Ingrid Karlby, - Levnedsbeskrivelse

Ingrid Karlby, - Levnedsbeskrivelse Ingrid Karlby, - Levnedsbeskrivelse Ingrid Karlby bliver født den 27. juli 1909 i Aarhus Domsogn. Hun bliver født som anden datter til Købmand Anders Christian Laurits Karlby (født Pedersen) og Mathilde

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Alexander L. Kielland

Alexander L. Kielland Alexander L. Kielland Garman & Worse 1880 bokselskap.no, 2013. Alexander L. Kielland: Garman & Worse (1880) Teksten i bokselskap.no følger 1. utgave, 1880. Digitaliseringen er basert på skannet og ocr-lest

Læs mere

En historie fra det virkelige liv i Eskerod år 1891

En historie fra det virkelige liv i Eskerod år 1891 Fra en korrespondance mellem gårdejer Peder Nielsen, Grønnemark og Rougsø m.fl. Herreders Politiret. Sagen handler om Peder Nielsens besøg hos svogeren urmager Søren Johansen, Eskerod og Peders oplevelse

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!!

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!! Min Far blev født i København den 4. december 1912 som søn af: Direktør, fabrikant Oscar Valdemar Meyer, født 30. Maj 1866 i København og død 18. november 1930 i Charlottenlund og hustru Astrid Constance

Læs mere

2 Overskrift Tekst spalte

2 Overskrift Tekst spalte 2 Overskrift Tekst spalte Når kirkebøgerne mangler Når kirkebøgerne mangler Hvis man er interesseret i at spore bestemte personers familieforhold, kan man komme ud for, at kirkebøgerne ikke går langt

Læs mere

i) Stort. ark. 1815* 16 pakke 40..2) CirkuL-erc av 30. Jan. 1813 (Schous forordn. XVI, s. 103).

i) Stort. ark. 1815* 16 pakke 40..2) CirkuL-erc av 30. Jan. 1813 (Schous forordn. XVI, s. 103). 210 flytning av den ene ugentlige post Kristiania Trondhjem fra Gudbrandsdalen til 0sterdalen, medens reprsesentanten fra 0sterdalen, gaardbruger Ilsaas, stillede sig kj01ig til sag-en,1) vistnok av frygt

Læs mere

Månedens. Galleri Lars Falk

Månedens. Galleri Lars Falk Tekst: Erik S. Christensen, Layout: Poul Erik Dybdal Pedersen Galleri Lars Falk Lars Falks galleri hører til en af byens nye gamle butikker. Konceptet bygger dog på det fællestræk hos os mennesker, at

Læs mere

316 KNUD LEM TOLDPROKURØR LORENTZ EVENSEN 317

316 KNUD LEM TOLDPROKURØR LORENTZ EVENSEN 317 316 KNUD LEM Brugen af Kikkerterne tog Huden bort omkring Øiet, da Messingen ikke kunde overdækkes. Levemaaden var yderst slet paa Reisen og luxuriøs i Byerne, hvor der ydedes os stor Gjestfrihed». Herr

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere