Abonnementsvilkår for telefontjenesten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Abonnementsvilkår for telefontjenesten"

Transkript

1 Abonnementsvilkår for telefontjenesten

2 TMA mb 1. Abonnementsvilkårenes omfang Definitioner og begreber Benyttelse af TELE Greenlands net og tjenester Parterne Abonnementsaftale Sikkerhedsstillelse Udførelsestidspunkt Tilslutning til det offentlige telenet via fysiske forbindelser Nummertildeling Abonnentoversigt Tilslutning af udstyr og interne net Ejendomsret til TELE Greenlands installationer Fejlafhjælpning Overdragelse af abonnementsaftalen Flytning Ændringer af det offentlige telenet og teletjenester Takster og afgifter Betaling Afslag i abonnementsafgiften Abonnentens misligholdelse Opsigelse Erstatningsansvar Force majeure Ændring af vilkår og takster Tvister Ikrafttrædelse Abonnementsvilkårenes omfang Abonnementsvilkår for den offentlige telefonitjeneste (telefonitjenesten) gælder for aftaler om abonnement på telefonitjenesten, der udbydes af TELE Greenland A/S i henhold til selskabets koncession. Abonnementsvilkårene gælder for tilslutninger til den offentlige telefonitjeneste i telenetområdet. For tilslutninger på andre lokaliteter i Grønland aftales vilkårene, herunder takster, sikkerhedsstillelse, leveringstider og serviceniveau i hvert enkelt tilfælde i forbindelse med indgåelse af abonnementsaftale. Et abonnement på telefonitjenesten omfatter: - Etablering af en eller flere tilslutninger til telefonitjenesten (Et almindeligt telefonabonnement). - Mulighed for at bruge telefonitjenesten med de til enhver tid værende funktioner. - Adgang til at abonnere på funktioner, supplerende tjenester og faciliteter, der under den tilsluttede central udbydes i tilknytning til telefonitjenesten. - Adgang til at abonnere på et særligt tillægsabonnement, der kan oprettes af alle abonnenter, som i forvejen har mindst ét almindeligt telefonabonnement. Der kan kun abonneres på ét tillægsabonnement pr. kunde. Ved oprettelse af et tillægsabonnement får kunden en ekstra telefonforbindelse, for hvilken der betales normal oprettelsesafgift og samtaleforbrug, men ingen abonnementsafgifter. Tillægsabonnementet oprettes altid på samme installationsadresse og på samme kundenummer som abonnentens almindelige telefonabonnement. Tillægsabonnementet oprettes med et selvstændigt telefonnummer som mod betaling kan sammenmærkes med øvrige telefonnumre. 2

3 Et mobilabonnement kvalificerer ikke abonnenten til at tegne et tillægsabonnement. - Adgang til at abonnere på et særligt tilringnings abonnement, der kan oprettes som et enkeltstående abonnement eller sammen med flere andre telefonabonnementer. Der kan kun etableres ét tilringningsabonnement pr. installationsadresse. Ved oprettelse af et tilringningsabonnement får kunden en telefonforbindelse, der kun kan modtage opkald, hvorimod der ikke kan foretages udgående opkald ud over opkald til politi, brandvæsen og hospital. For tilringningsabonnementet betales normal oprettelsesafgift, men ingen abonnementsafgifter. 2. Definitioner og begreber Ved et nettermineringspunkt forstås et fysisk punkt, hvor TELE Greenlands net terminerer (afsluttes). Terminaludstyr, interne net, m.v. tilsluttes i nettermineringspunktet. Ved Interne net forstås net, som abonnenten har etableret til eget brug indenfor samme bolig hhv. samme virksomhed. Dersom abonnentens virksomhed består af flere driftssteder med Interne net, er det tilladt at etablere en sammenkobling af disse interne net, således at driftsstederne samlet betragtes som ét Internt net ved tilslutning til det offentlige net. Dersom sådanne Interne net omfatter forbindelser mellem flere byer og/eller bygder, skal disse forbindelser være etableret vha. de offentlige teletjenester (eksempelvis faste kredsløb eller Routernet). Interne net må ikke anvendes til trafikformidling, dvs. der må ikke transporteres trafik for tredje mand. Ved juridisk person forstås en forening el.lign. der i retlige forhold kan betragtes som én person Ved en koncern forstås et moderselskab med tilhørende datterselskaber. Et aktieselskab er et moderselskab, hvis det: 1) besidder flertallet af stemmerettighederne i et aktie- eller anpartsselskab, 2) er aktionær eller anpartshaver i et selskab og har ret til at udnævne eller afsætte et flertal af medlemmerne i selskabets bestyrelse eller, hvor et anpartsselskab ikke har nogen bestyrelse, direktionen, 3) er aktionær eller anpartshaver og har ret til at udøve en bestemmende indflydelse over selskabet på grundlag af vedtægterne eller aftale med dette i øvrigt, 4) er aktionær eller anpartshaver og på grundlag af aftale med andre aktionærer eller anpartshavere råder over flertallet af stemmerettighederne i selskabet eller 5) besidder aktier eller anparter i et selskab og udøver en bestemmende indflydelse over dette. Tilsvarende er et aktieselskab eller et anpartsselskab et datterselskab, dersom et moderselskab har en af de nævnte forbindelser. Ved telenetområdet forstås det område i en by, bygd, lufthavn eller station, hvor TELE Greenlands telenet med kabler etc. i medfør af TELE Greenlands koncession - er udbygget. Afgrænsningen svarer normalt til bygrænsen for boligbyggeriet. Ved offentlige telenet og offentlige teletjenester forstås sådanne telenet og teletjenester, som TELE Greenland etablerer og udbyder i medfør af den koncession selskabet er meddelt af Landsstyret, og hvortil offentligheden har adgang gennem indgåelse af abonnementsaftaler. Ved husstand forstås en gruppe personer som bor sammen, f.eks. en familie, men ikke eventuelle lejere 3

4 3. Benyttelse af TELE Greenlands net og tjenester Efter Landstingsforordning nr. 10 af 28. oktober 1993 om telekommunikation og teletjenester har Grønlands Hjemmestyre eneret til offentlig telekommunikation i, til og fra Grønland. Eneretten omfatter anlæg og drift af telegrafer og telefoner herunder udbuddet af følgende tjenester: 1) Telefonitjenester 2) Tekst- og datakommunikationstjenester 3) Udleje af faste kredsløb 4) Mobilkommunikations- og satellittjenester 5) Fremføring i telenettet af radio- og fjernsynsprogrammer Hjemmestyrets eneret er efterfølgende meddelt i koncession til TELE Greenland. Benyttelsen af TELE Greenlands net og tjenester skal til enhver tid ske under iagttagelse af hjemmestyrets eneret og TELE Greenlands koncession. Dette indebærer at et abonnement hos TELE Greenland ikke må videreudlejes/udlånes til tredjemand hverken helt eller delvist. Som tredjemand betragtes i den forbindelse enhver fysisk eller juridisk person som efter punkt 4 kan indgå abonnementsaftale med TELE Greenland. Undtaget fra forbuddet mod videreudlejning/udlån er: 1) husstande, hvor videreudlejning/udlån kan ske til andre medlemmer af husstanden, 2) selskaber der tilsammen danner en koncern efter definitionen i punkt 2, hvor videreudlejning/udlån kan ske til de øvrige selskaber i koncernen, 3) hoteller, hvor videreudlejning/udlån kan ske til hotellets gæster i det omfang der er tale om gæstemål af begrænset varighed, 4) sygehuse, hvor videreudlejning/udlån af adgang til TELE Greenlands net og tjenester fra de ansattes boliger via sygehusets interne telenet kan ske indtil 31. december Undtagelsen gælder dog kun sådanne videreudlejninger/udlån som er etableret inden 1. januar ) særlige bestillingstelefoner placeret i lufthavne og tilsvarende, som er forbundet med det stedlige taxaselskab eller lignende via fast kredsløb leveret af TELE Greenland og som af publikum alene kan benyttes for bestilling af stedlig taxa, kan opretholdes indtil 31. december Undtagelsen gælder dog kun sådanne bestillingstelefoner, som er etableret inden 1. januar Parterne Aftale om abonnement indgås mellem abonnenten (kunden) og TELE Greenland. Parterne er berettiget og forpligtet i henhold til abonnementsaftalen. Det er således abonnenten, der hæfter for betalingen for de ydelser, der leveres i henhold til disse vilkår. I tilfælde, hvor der i forbindelse med abonnementet er registreret en fra abonnenten forskellig bruger af abonnementet, hæfter abonnenten for brugerens brug heraf. Enhver fysisk person, der er myndig, samt enhver juridisk person kan indgå abonnementsaftale med TELE Greenland. Fysiske personer, der ikke er myndige, samt forening el.lign., der ikke kan optræde som juridisk person, kan indgå abonnementsaftale mod at en person fysisk eller juridisk der i øvrigt kan indgå abonnementsaftale med TELE Greenland indtræder i aftalen som ansvarlig abonnent. 5. Abonnementsaftale Abonnement bestilles ved henvendelse til TELE 4

5 Greenland. Parterne aftaler, hvad abonnementsaftalen skal omfatte, herunder abonnement på eventuelle supplerende tjenester og faciliteter. Endvidere aftales et eventuelt udførelsestidspunkt. TELE Greenland kan afvise at indgå abonnementsaftale, dersom abonnenten i forvejen har restancer til TELE Greenland i forbindelse med udbud af tjenester omfattet af TELE Greenlands koncession. Abonnenten skal ved aftaleindgåelsen give TELE Greenland oplysning om sin adresse, eventuel installationsadresse samt eventuelle særskilte adresser, hvortil betalingsopkrævninger og/eller meddelelser vedrørende abonnementet skal sendes. Abonnenten skal efter TELE Greenlands anmodning kunne identificere sig og dokumentere oplysningernes rigtighed. Billedlegitimation kan kræves. Ved adresseændring giver abonnenten straks TELE Greenland meddelelse herom. TELE Greenlands registreringer om abonnentens identitet og adresse samt eventuel betalingsadresse m.v. lægges til grund for abonnementsforholdet, indtil der meddeles ændringer heraf. I forbindelse med aftaleindgåelsen modtager abonnenten gældende abonnementsvilkår og oplysning om oprettelses-, abonnements- og forbrugsafgifter. 6. Sikkerhedsstillelse Hvis TELE Greenland ved aftaleindgåelsen eller på et senere tidspunkt finder begrundet anledning til at antage, at abonnentens betalingsforpligtelser ikke vil blive opfyldt rettidigt, er TELE Greenland berettiget til at forlange sikkerhedsstillelse i form af kontant depot eller uigenkaldelig anfordringsgaranti i et pengeinstitut eller kautionsforsikringsselskab, der er godkendt af TELE Greenland. Der kan blandt andet i følgende situationer være grundlag for, at TELE Greenland stiller krav om sikkerhedsstillelse: A. Abonnenten har hjemstedsadresse uden for Grønland. B. Abonnementsaftalen overdrages til tredjemand, jf. vilkårenes punkt 14. C. Abonnenten er registreret hos et uafhængigt kreditoplysningsbureau. D. Abonnenten har tidligere misligholdt eller misligholder sin betalingsforpligtelse i henhold til abonnementsaftalen. E. Abonnentens forbrug af telefonitjenesten skønnes væsentligt at overstige tilsvarende abonnenters gennemsnitsforbrug af telefonitjenesten eller udviser meget betydelig og pludselig stigning i forhold til tidligere. F. Abonnenten har i øvrigt restance til TELE Greenland. Størrelsen af sikkerhedsstillelsen kan fastsættes til et beløb svarende til, hvad TELE Greenland forventer at fakturere abonnenten i 2 kvartaler vedrørende den pågældende teletjeneste, dog mindst kr. Hvis der er stillet sikkerhed i henhold til punkt B, bortfalder forpligtelsen til sikkerhedsstillelse, når overdrageren har betalt sin gæld til TELE Greenland. Hvis der er stillet sikkerhed i henhold til punkt C-E, og der i en periode på 1 år efter stillelsen af sikkerhed ikke har været anledning for TELE Greenland til at søge sig fyldestgjort i den stillede sikkerhed, ophører abonnentens forpligtelse til at stille sikkerhed. Abonnenten afholder alle udgifter i forbindelse med sikkerhedsstillelse. 7. Udførelsestidspunkt Ved abonnentens bestilling af ydelser i henhold til abonnementsaftalen, herunder etablering af tilslutning 5

6 til det offentlige telenet, aftaler abonnenten og TELE Greenland et udførelsestidspunkt. Hvis TELE Greenland efter en nærmere vurdering af arbejdets omfang m.v. skønner, at det aftalte udførelsestidspunkt ikke kan overholdes, kan TELE Greenland, inden udløbet af 5 arbejdsdage efter aftale om udførelsestidspunkt er indgået, annullere dette og aftale et nyt udførelsestidspunkt med abonnenten. 8. Tilslutning til det offentlige telenet via fysiske forbindelser Abonnement på tilslutning til telefonitjenesten forudsætter tilslutning til det offentlige telenet. Abonnenten udpeger en installationsadresse, hvor TELE Greenland etablerer et nettermineringspunkt. Hvis der i forvejen er etableret et nettermineringspunkt på adressen, anvendes dette. Ved oprettelse af nyt abonnement udfører TELE Greenland nettermineringspunktet som ét tilslutningsstik eller krydsfelt/skilleliste, der benyttes ved tilslutning af terminaludstyr. Ved placering af nettermineringspunktet (tilslutningsstik eller krydsfelt) følger TELE Greenland i videst muligt omfang abonnentens ønsker. Hvis abonnenten ønsker en placering og ledningsføring, der afviger fra hvad der økonomisk og teknisk er hensigtsmæssigt, udfører TELE Greenland dette efter regning. Det pågældende tilslutningsstik eller krydsfelt opmærkes som et nettermineringspunkt (NTP), og placeringen af dette registreres hos TELE Greenland. Den elektriske grænseflade i nettermineringspunktet kan fås oplyst hos TELE Greenland. Hvis abonnenten senere ønsker nettermineringspunktets placering og ledningsføring ændret, udfører TELE Greenland dette efter regning. Efter aftale med TELE Greenland sørger abonnenten for, at der er uhindret adgang for TELE Greenland til at etablere nettermineringspunkt og ledningsføring. TELE Greenland foretager passende oprydning og retablering efter udførelsen. Eventuelle bygningsreparationer som f.eks. maling og tapetsering, der er en nødvendig følge af opsætning, nedtagning eller flytning af installationer, er TELE Greenland uvedkommende. Abonnenten sørger efter aftale med TELE Greenland for forskriftsmæssig elforsyning til brug for tilslutningen. Eventuelle udgifter hertil påhviler abonnenten. 9. Nummertildeling Hver tilslutning til telefoninettet tildeles af TELE Greenland et nummer i den grønlandske nummerplan for telefoni, ISDN og mobilkommunikation. TELE Greenland er i ganske særlige tilfælde berettiget til uden ansvar at ændre telefonnumre, hvis det er påkrævet af tekniske eller driftsmæssige grunde. Abonnenten informeres om ændringen med længst muligt varsel. Nummerændring efter abonnentens anmodning kan sædvanligvis finde sted. TELE Greenland er berettiget til at opkræve en afgift herfor. 10. Abonnentoversigt TELE Greenland opretter en offentligt tilgængelig oversigt i trykt form over telefonitjenestens abonnenter. Oversigten kan indgå i en samlet oversigt over telefoni-, ISDN- og mobilabonnenter. Oversigten ajourføres regelmæssigt. Abonnenten har for hver tilslutning vederlagsfrit ret til en kortfattet optagelse i abonnentoversigten sorteret alfabetisk efter navn. En kortfattet optagelse omfatter 6

7 typisk navn, stilling, adresse og telefonnummer. Optagelse af andre oplysninger kan ske mod betaling. Abonnenten er ansvarlig for, at optagelsen ikke krænker lov eller tredjemands rettigheder. Alle optagelser i navneregistrene løber uændret videre, indtil opsigelse eller ændring sker. For hvert abonnement på telefonitjenesten modtager abonnenten et eksemplar af abonnentoversigten. TELE Greenland har intet erstatningsansvar for fejl og mangler i abonnentoversigten. Abonnenten kan vælge at få hemmeligt nummer. Abonnenter med hemmelige numre optages ikke i abonnentoversigten, og numrene opgives ikke ved henvendelse til TELE Greenland herunder TELE Greenlands nummeroplysningstjeneste. 11. Tilslutning af udstyr og interne net Abonnenten skal sikre, at forbindelsen til det offentlige telenet benyttes på en måde, der ikke forårsager forstyrrelser, afbrydelser eller lignende for trafikken i det offentlige telenet. Indtræder sådanne forstyrrelser m.v., skal abonnenten straks træffe foranstaltninger herimod, f.eks. regulere ankommende og afgående trafikmængder eller abonnere på yderligere forbindelser til det offentlige telenet. Hvis udstyr eller interne net, der tilsluttes det offentlige telenet, giver anledning til forstyrrelser i telenettet, er abonnenten forpligtet til straks at afbryde tilslutningen. Tilslutning af terminaludstyr til den offentlige telefonitjeneste sker i nettermineringspunktet. Andre tilslutningsmåder kan anvendes efter særlig aftale med TELE Greenland i hvert enkelt tilfælde. Der må tilsluttes terminaludstyr, der: a) er omfattet af Hjemmestyrets eneret og som følge heraf skal leveres af TELE Greenland, eller b) efter landsstyrets bestemmelse er undtaget fra Hjemmestyrets eneret. For sidstnævnte udstyr er det en forudsætning, at udstyret er mærket som vist i Hjemmestyrets bekendtgørelse om tilslutning af terminaludstyr til de offentlige telenet. En liste over hvilke udstyrstyper, der er omfattet af Hjemmestyrets eneret kan fås ved henvendelse til TELE Greenland, og er i øvrigt optrykt i abonnentoversigten. Mærkningen viser, at udstyret har gennemgået en typeafprøvning, der alene har til formål at sikre, at udstyret ikke generer andre brugere af de offentlige telenet. TELE Greenland tager derfor forbehold for tjenesternes funktionalitet, dersom der anvendes udstyr, der ikke er leveret af TELE Greenland. Terminaludstyr, der ikke er leveret af TELE Greenland, og som ikke opfylder de ovenfor anførte krav om mærkning, skal på TELE Greenlands forlangende omgående fjernes. Kravet om mærkning gælder ikke for interne net som sådan men dog for alt terminaludstyr som tilsluttes interne net og som dermed indirekte også er tilsluttet TELE s net. 12. Ejendomsret til TELE Greenlands installationer Abonnenten kan ikke disponere over (sælge, udleje, pantsætte m.v.) TELE Greenlands installationer og må ikke foretage indgreb i disse. 7

8 13. Fejlafhjælpning TELE Greenland søger at afhjælpe fejl på egne anlæg hurtigst muligt, dog i almindelighed kun inden for den normale arbejdstid. På visse installationer og udstyr kan der tegnes en særlig servicekontrakt, der dækker fejlretning en bestemt tid af døgnet. Reglerne herfor oplyses af TELE Greenland. På visse typer udstyr forbeholder TELE sig ret til at tilbyde en begrænset fejlretning. Reglerne herfor oplyses af TELE Greenland. Abonnenten skal sikre, at TELE Greenland med henblik på fejlsøgning og fejlretning snarest kan få adgang til egne anlæg og installationer på installationsadressen. Om afslag i abonnementsafgiften ved afbrydelser henvises til punkt 19 og 23. Hvis der anmeldes en fejl i forbindelse med abonnementet, og det viser sig, at der ikke er fejl i det offentlige telenet eller den offentlige telefonitjeneste eller i terminaludstyr leveret af TELE Greenland i tilknytning til abonnementet, er abonnenten forpligtet til at dække TELE Greenlands udgifter til fejlsøgning. 14. Overdragelse af abonnementsaftalen Abonnenten kan med TELE Greenlands mellemkomst overdrage abonnementsaftalen til tredjemand. TELE Greenland kan forlange, at både den hidtidige og den fremtidige abonnent skriftligt tiltræder overdragelsen. TELE Greenland kan endvidere forlange, at den hidtidige abonnent stiller sikkerhed for betaling af sin gæld vedrørende telefonitjenesten, jf. punkt 6, indtil denne er betalt. Abonnenten og TELE Greenland aftaler et tidspunkt for overdragelsen. På dette tidspunkt opgøres TELE Greenlands mellemværende med den hidtidige abonnent. Den fremtidige abonnent hæfter i henhold til abonnementsaftalen for alle betalingsforpligtelser, der opstår efter overdragelsestidspunktet. TELE Greenland er i forbindelse med overdragelse af abonnementsaftalen berettiget til at opkræve en afgift herfor af den fremtidige abonnent. Afgiften dækker ikke andre ændringer af abonnementet. Afgiften bortfalder i følgende tilfælde: A. Ved overdragelse til ægtefælle eller nær familie. B. Ved overdragelse til en person, der af TELE Greenland har været kendt som bruger af installationen i mindst 1 år umiddelbart inden overdragelsen. C. Ved omdannelse af et firma til aktieselskab/anpartsselskab eller omvendt. D. Ved ændring af et firmanavn, herunder indgåelse eller ophævelse af kompagniskab. E. Når abonnementet overtages af abonnentens dødseller konkursbo. 15. Flytning Et almindeligt telefonabonnementet kan af abonnenten bestilles flyttet inden for telenetområdet i Grønland mod betaling af en afgift, og såfremt abonnenten ikke er i restance til TELE Greenland. Et tillægsabonnement og et tilringningsabonnement kan flyttes inden for Grønland, såfremt abonnenten ikke er i restance til TELE Greenland. Et tillægsabonnement kan dog kun flyttes, såfremt abonnentens almindelige abonnement flyttes samtidig og til samme installationsadresse. Såfremt TELE Greenland ikke har udført en bestilt flytning senest 4 uger efter bestillingens modtagelse, og den ønskede dato for udførelsen er overskredet, ydes en forholdsmæssig reduktion i abonnementsbetalingen. Reduktionen beregnes fra 4-ugers dagen for 8

9 bestillingens angivelse, dog tidligst fra den dato hvor telefonen ønskes flyttet. Hvis flytning medfører ændring af telefonnummer, finder punkt 9 tilsvarende anvendelse. Abonnenten kan endvidere mod betaling bestille et telefonabonnement afbrudt for senere flytning eller genåbning. Abonnementsaftalen forbliver i kraft under afbrydelsen, således at bl.a. abonnentens forpligtelse til at betale abonnementsafgift består uændret. 16. Ændringer af det offentlige telenet og teletjenester TELE Greenland er berettiget til at foretage nødvendige afbrydelser, forstyrrelser eller ændringer af TELE Greenlands telenet og teletjenester i forbindelse med foranstaltninger, der skønnes nødvendige af tekniske, vedligeholdelsesmæssige og driftsmæssige årsager eller, som måtte være nødvendige for at imødekomme krav fra myndighederne. TELE Greenland informerer abonnenten om ændringer med længst muligt varsel. 17. Takster og afgifter TELE Greenland fastsætter takster for ydelser i henhold til abonnementsaftalen. Takstfastsættelse og takstprincipper er godkendt af Landsstyret efter de herom gældende regler. TELE Greenland opkræver oprettelsesafgift, abonnementsafgift og forbrugsafgifter. Derudover kan TELE Greenland opkræve specifikke afgifter for funktioner, supplerende tjenester, faciliteter og engangsydelser m.v. I forbindelse med overdragelse af abonnementsaftalen samt i forbindelse med flytning eller genåbning efter afbrydelse er TELE Greenland berettiget til at opkræve en afgift herfor. Oplysning om de til enhver tid gældende takster og afgifter kan indhentes ved henvendelse til TELE Greenland. 18. Betaling Opkrævninger i henhold til abonnementsaftalen sker ved udsendelse af en regning med angivelse af betalingsfrist, der altid vil strække sig over et månedsskift. Ved oprettelse af et almindeligt abonnement, et tillægsabonnement eller et tilringningsabonnement betales oprettelsesafgift for tilslutning til tjenesten. Herudover betales der for et almindeligt abonnement en abonnementsafgift, der opkræves periodevis forud. Er etableringen sket i løbet af en periode, beregnes forholdsmæssig afgift. Afgifter for selvvalgte samtaler og brug af særlige tjenester beregnes og opkræves bagud for den forløbne periode. TELE Greenland kan ændre opkrævningsperiodens længde. På den enkelte regning opkræves som udgangspunkt den samlede betaling for abonnentens forbrug og eventuelle afgifter påløbet siden udskrivning af seneste regning. I visse tilfælde, f.eks. ved udlandsopkald og opkald til særtjenester, kan opkrævning dog af teletekniske eller driftsmæssige årsager forekomme på en senere regning. Betaling sker i danske kroner. Ved forsinket betaling er TELE Greenland berettiget til at opkræve morarenter i henhold til Rentelovens bestemmelser herom fra betalingsfristens udløb, og indtil betaling sker. TELE Greenland er endvidere berettiget til at opkræve en afgift ved udsendelse af rykkerbreve. TELE Greenland er berettiget til på samme regning at 9

10 opkræve betaling vedrørende abonnement på andre teletjenester, der udbydes af TELE Greenland. Hvis abonnenten kun delvis betaler en regning omfattende flere krav uden angivelse af, hvad betalingen vedrører, fastsætter TELE Greenland selv hvilke af kravene, der skal tilgodeses med indbetalingen. 19. Afslag i abonnementsafgiften Såfremt TELE Greenland ikke overholder det i punkt 7 nævnte udførelsestidspunkt vedrørende ændring af eksisterende forbindelse til telefonitjenesten, eller såfremt adgangen til telefonitjenesten har været afbrudt i mere end 5 arbejdsdage fra fejlmeldingstidspunktet foretager TELE Greenland en forholdsmæssig reduktion i abonnementsbetalingen. 20. Abonnentens misligholdelse I tilfælde af abonnentens væsentlige misligholdelse af forpligtelser i henhold til denne abonnementsaftale og øvrige abonnementsaftaler vedrørende telenet og teletjenester udbudt af TELE Greenland i henhold til selskabets koncession, er TELE Greenland berettiget til at afbryde abonnentens forbindelser til telefonitjenesten. Følgende forhold anses for væsentlig misligholdelse: A. Abonnenten undlader rettidigt at opfylde TELE Greenlands krav om sikkerhedsstillelse, jf. punkt 6. B. Opkrævning vedrørende oprettelsesafgift betales ikke rettidigt. C. Opkrævning vedrørende abonnements- og forbrugsafgifter m.v. betales ikke efter fremsendelse af rykkerbrev, hvori er angivet en endelig betalingsfrist og et varsel om lukning ved fortsat manglende betaling ved fristens udløb. D. Abonnenten undlader efter fremsendelse af påkrav fra TELE Greenland herom at afbryde tilslutning af udstyr eller interne net, der giver anledning til forstyrrelser i de offentlige telenet, jf. punkt 11. E. Abonnenten undlader efter fremsendelse af påkrav fra TELE Greenland herom at træffe foranstaltninger med henblik på at afhjælpe forstyrrelser m.v. af trafikken i det offentlige telenet, jf. punkt 11. F. Der tilsluttes udstyr, der ikke er godkendt i henhold til Hjemmestyrets bekendtgørelse om tilslutning af teleterminaludstyr til de offentlige telenet, jf. punkt 11. G. TELE Greenland afskæres fra at få adgang til egne anlæg og installationer med henblik på fejlsøgning m.v., jf. punkt 13. H. Forbindelsen anvendes på en måde, der krænker TELE Greenlands koncession eller på anden for TELE Greenland retsstridig måde. I. Abonnenten undlader at give meddelelse om adresseændring, jf. punkt 5. J. Abonnenten undlader at betale forfalden gæld i forbindelse med andre abonnementsaftaler indgået med TELE Greenland om adgang til telenet og teletjenester udbudt i henhold til TELE Greenlands koncession, hvorefter TELE Greenland afbryder abonnentens adgang til disse telenet og teletjenester. Afbrydelse af forbindelserne i medfør af punkterne F-J vil som hovedregel kun ske efter forudgående varsel. Ved afbrydelse uden varsel i disse tilfælde giver TELE Greenland straks meddelelse om afbrydelsen og grunden hertil. Afbrydelse af forbindelsen medfører ikke afslag i abonnementsafgiften for den pågældende periode. Hvis abonnenten retter det forhold, der gav anledning til afbrydelsen, herunder betaler forfalden gæld, foretager TELE Greenland snarest genåbning af forbindelsen. TELE Greenland er i denne forbindelse berettiget til at 10

11 opkræve et gebyr. Forbindelsen kan dog tidligst forventes genåbnet den nærmest følgende arbejdsdag efter at regningsbeløbet er TELE Greenland i hænde. En abonnent, der væsentligt har misligholdt abonnementsaftalen ved at undlade at betale forfalden gæld, kan ikke på ny indgå aftale om abonnement på telefonitjenesten med TELE Greenland, før restancen er betalt. Ligeledes kan personer, som har tilhørt den pågældende abonnents husstand i den periode, hvor restancen er opstået, kun oprette abonnement på installationsadressen mod sikkerhedsstillelse, jf. bestemmelserne herom i punkt 6. l tilfælde af misligholdelse af betalingsbetingelserne, jf. punkt 18, kan TELE Greenland foretage indberetning til kreditoplysningsbureau i henhold til lov om private registre mv. 21. Opsigelse Abonnenten kan opsige abonnementsaftalen med et varsel på mindst 10 arbejdsdage til et månedsskift. Fra TELE Greenlands side er abonnementsaftalen som udgangspunkt uopsigelig, dog kan TELE Greenland opsige aftalen med mindst 1 måneds varsel, hvis abonnentens forbindelse til telefonitjenesten er afbrudt som følge af misligholdelse i henhold til punkt 20. Hvis abonnenten inden udløbet af opsigelsesperioden retter det forhold, der lå til grund for opsigelsen, bortfalder denne. Et abonnement, der er bragt til ophør som følge af misligholdelse i henhold til punkt 20, kan genetableres mod betaling af alle forfaldne afgifter samt betaling af reduceret oprettelsesafgift, hvis genetableringen sker inden for 12 måneder efter ophøret og finder sted på samme bopæl. Bestilles abonnementet genetableret efter 12 måneder fra ophørsdatoen beregnes hel oprettelsesafgift. Et abonnement, der er bragt til ophør efter opsigelse fra abonnentens side, kan genetableres mod betaling af reduceret oprettelsesafgift, dersom genetableringen sker inden for 12 måneder efter ophøret og finder sted på samme bopæl. Ved genetablering kan abonnenten ikke forvente at få tildelt samme nummer igen. TELE Greenland kan opsige abonnementsaftalen med et opsigelsesvarsel på mindst 6 måneder, dersom terminaludstyr eller andet udstyr indeholder faciliteter, som ikke længere vil kunne repareres eller ikke vil kunne fungere ved skift af centraltype m.v. Hvis TELE Greenland beslutter at ophøre med at udbyde telefonitjenesten eller supplerende tjenester eller faciliteter, eller hvis Landsstyret ophæver TELE Greenlands koncession vedrørende telefonitjenesten, kan TELE Greenland opsige abonnementsaftalen eller dele heraf med mindst 6 måneders varsel. 22. Erstatningsansvar Abonnenten er ansvarlig for beskadigelse af de hos ham installerede anlæg, der tilhører TELE Greenland, og er forpligtet til at yde erstatning for tab, som TELE Greenland måtte lide som følge af bortkomst eller skader på anlæggene. Abonnenten har med de nedenfor anførte begrænsninger ret til erstatning i henhold til grønlandsk rets almindelige erstatningsregler for tab som følge af handlinger eller undladelser forårsaget af TELE Greenland eller nogen, som TELE Greenland har ansvaret for. TELE Greenland er ikke erstatningsansvarlig for tab, der er opstået som følge af afbrydelser, forstyrrelser eller ændringer af TELE Greenlands telenet og teletjene- 11

12 ster i forbindelse med foranstaltninger, der skønnes nødvendige af tekniske, vedligeholdelsesmæssige og driftsmæssige årsager, eller er pålagt af myndighederne, medmindre TELE Greenland har forsømt at begrænse ulemperne herved. TELE Greenland er aldrig erstatningsansvarlig for inddirekte tab, herunder tabt avance, produktionstab, tab som følge af at telefonitjenesten ikke kan benyttes som forudsat, tab som følge af at en aftale med tredjemand falder bort eller misligholdes og lignende. 23. Force majeure For at sikre en tilfredsstillende drift i en nødsituation kan TELE Greenland træffe følgende foranstaltninger: - Afbryde adgangen til tjenesten. - Indskrænke tjenestefaciliteterne. Ved nødsituation forstås i denne sammenhæng forhold, der ligger uden for TELE Greenlands kontrol, herunder lynnedslag, oversvømmelse, ildebrand, strejke, lockout, militære operationer eller krig, og som TELE Greenland ikke burde have taget i betragtning og ej heller burde have undgået eller overvundet. I tilfælde af sådanne nødsituationer underretter TELE Greenland straks abonnenterne om nødsituationens begyndelses- og sluttidspunkt og om arten og omfanget af den midlertidige indskrænkning af tjenesten. TELE Greenland er ikke forpligtet til at opfylde sine forpligtelser i henhold til abonnementsaftalen, herunder yde afslag i abonnementsafgift (punkt 19) eller yde erstatning (punkt 22), såfremt TELE Greenlands opfyldelse af forpligtelserne i abonnementsaftalen forhindres som følge af forhold uden for TELE Greenlands kontrol, herunder men ikke begrænset til lynnedslag, oversvømmelse, ildebrand, strejke, lockout, militære operationer eller krig, og som TELE Greenland ikke burde have taget i betragtning og ej heller burde have undgået eller overvundet. 24. Ændring af vilkår og takster TELE Greenland kan ændre disse abonnementsvilkår samt ændre oprettelsesafgifter, abonnementsafgifter, forbrugsafgifter samt særlige afgifter, gebyrer m.v. med et varsel på 1 måned. Ændringen kan meddeles abonnenten ved fremsendelse af skriftlig meddelelse, eventuelt i forbindelse med udsendelse af opkrævning, eller ved annoncering i den grønlandske presse. Ændringer af rent begunstigende karakter, herunder for eksempel generelle nedsættelser af takster, kan dog gennemføres uden forudgående varsel. 25. Tvister I tilfælde af tvist mellem abonnenten og TELE Greenland om forhold, der udspringer af abonnementsaftalen, kan abonnenten klage til TELE Greenland. TELE Greenland træffer som udgangspunkt afgørelse i sagen senest 3 måneder efter klagens indgivelse. TELE Greenlands afgørelse kan indbringes for Landsstyret. Tvister kan endvidere af hver af parterne indbringes for de almindelige domstole efter gældende regler herom. 26. Ikrafttrædelse Abonnementsvilkårene for den offentlige telefonitjeneste er godkendt af Landsstyret og træder i kraft 1. januar Vilkårene er senest ændret 1. januar

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Kort præsentation af abonnementsvilkårene Her kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene er sammen med prislisten og den fremsendte

Læs mere

Abonnementsvilkår for mobiltjenesten GSM. TMA mb

Abonnementsvilkår for mobiltjenesten GSM. TMA mb Abonnementsvilkår for mobiltjenesten GSM TMA081108 mb TMA081108 mb 1. Abonnementsvilkårenes omfang...2 2. Definitioner og begreber...3 3. Benyttelse af TELE Greenlands net og tjenester...3 4. Parterne...4

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Efter du har foretaget din bestilling om flytning/oprettelse til Fastnet.nu har en fortrydelsesret i 14 dage. Pkt. 1.A. Du kan opsige aftalen med en måneds varsel.

Læs mere

2.3 Alle UnoTels oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet indtil der meddeles ændringer heraf.

2.3 Alle UnoTels oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet indtil der meddeles ændringer heraf. Betingelser for ADSL abonnement hos UnoTel Version 1.7 (1. august 2013) Indhold: 1. Aftalen 2. Registrering og ændring af adresseoplysninger 3. Tilslutning af udstyr samt definering af grænseflade 4. Teknikerfremmøde

Læs mere

a) Engangsbetaling af tilslutningsgebyr på 1.000 kr. Gebyret anvendes til den samlede drift. Betales efter en testperiode på max. en måned.

a) Engangsbetaling af tilslutningsgebyr på 1.000 kr. Gebyret anvendes til den samlede drift. Betales efter en testperiode på max. en måned. Gældende fra 1/12 2015 1. Abonnements- og tilslutningsaftalen: Som medlem af Mørke-Aadalens Net (Ma-net) kan man tegne abonnement for tilslutning til foreningens internettjeneste. Nærværende abonnementsvilkår

Læs mere

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste Abonnementsvilkår Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste 1. Abonnements- og tilslutningsaftale Medlemmer af Foreningen Samsø Bredbånd (FSB) kan tegne abonnement på tilslutning til

Læs mere

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Version 1.0 Indhold: 1. Aftalen 2. Registrering og ændring af adresseoplysninger 3. Tilslutning af udstyr samt definering af grænseflade 4. Teknikerfremmøde

Læs mere

LIC Mobilics Generelle Vilkår Oktober 2012

LIC Mobilics Generelle Vilkår Oktober 2012 LIC Mobilics Generelle Vilkår Oktober 2012 LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Mobilics Generelle vilkår samt de tjenestespecifikke vilkår, udgør sammen med den fremsendte ordrebekræftelse og prisliste,

Læs mere

2.3 Alle Altibox oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet, indtil der meddeles ændringer heraf.

2.3 Alle Altibox oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet, indtil der meddeles ændringer heraf. JANUAR 2013 1. AFTALEN 1.1 Disse abonnementsbetingelser er gældende for alle Altibox abonnementer vedr. ADSL (Internet). Aftalen er gældende for parterne Altibox Danmark A/S (CVR nr. 31 586 283) (Altibox

Læs mere

Call2all Generelle Vilkår: Vilkår

Call2all Generelle Vilkår: Vilkår Call2all s mobiltjenester Maj 2011 Call2all Generelle Vilkår: Vilkår Indholdsfortegnelse Call2all Generelle Vilkår: 1. Aftalen... 1 2. Aftalens parter... 1 3. Registrering og ændring af adresseoplysninger...

Læs mere

Abonnementsvilkår Januar 2011

Abonnementsvilkår Januar 2011 Abonnementsvilkår Januar 2011 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med ANDELS.NET. Vilkårene er sammen med de relevante

Læs mere

YouSee Rate forudsætter CPR-nummer.

YouSee Rate forudsætter CPR-nummer. Vilkår for YouSee Rate Juni 2016 1. Aftalen Disse vilkår gælder for aftaler om YouSee Rate. YouSee Rate er afdragsordninger, der tilbydes ved køb af visse mobilterminaler hos YouSee. Der er således tale

Læs mere

Det er en forudsætning for abonnementsaftalen, at du har en e-mailadresse. Læs mere i vilkårenes

Det er en forudsætning for abonnementsaftalen, at du har en e-mailadresse. Læs mere i vilkårenes Abonnementsvilkår for TELMORE Bredbånd Oktober 2007 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TELMORE. Vilkårene er sammen

Læs mere

Abonnementsvilkår. Januar 2014

Abonnementsvilkår. Januar 2014 Abonnementsvilkår Januar 2014 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med Andels.net. Vilkårene er sammen med de relevante

Læs mere

Generelle Vilkår for levering og drift af TELMOREs tjenester

Generelle Vilkår for levering og drift af TELMOREs tjenester Generelle Vilkår for levering og drift af TELMOREs tjenester Juni 2009 Indholdsfortegnelse 1. Aftalen... 2 1.A. Elektronisk kommunikation meddelelser mellem parterne... 2 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere...

Læs mere

Priser og vilkår. Grundpriser. Fastnet. Fastnet 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2,3

Priser og vilkår. Grundpriser. Fastnet. Fastnet 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2,3 Grundpriser Fastnet Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 07,0 ISDN-basis, Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 5,0 ISDN-erhverv, Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 75,0 FlexISDN inkl. 8 kanaler

Læs mere

LIC Fastnet Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Fastnet Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Fastnettjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Fastnet Abonnementsvilkår Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsaftalen... 3 2. Aftalens

Læs mere

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Indholdsfortegnelse 1. DLG TV Bredbånd/Mobilic... 3 2. Digital modtager... 3 3.

Læs mere

LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013 LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Bredbåndstelefonitjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår Kort præsentation af

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 1. Aftalen 1.1 Disse vilkår gælder for aftaler om YouSee Mobilaftale 6, 12 og 24. YouSee Mobilaftale

Læs mere

Tilslutningsvilkår for private

Tilslutningsvilkår for private Tilslutningsvilkår for private Introduktion RAH EnergiMidts Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne tilslutningsaftale mellem RAH EnergiMidt

Læs mere

Vilkår for forudbetalte kort til TDC Hotspot

Vilkår for forudbetalte kort til TDC Hotspot Vilkår for forudbetalte kort til TDC Hotspot Juni 2016 Indholdsfortegnelse 1. Aftalen... 2 2. Gyldighed og udløb... 2 3. Kvalitets- og serviceniveau... 2 4. Dækningsområde... 2 5. Roaming... 3 6. Kundens

Læs mere

Bredbåndsforeningen GrenaaS.net. Abonnementsvilkår

Bredbåndsforeningen GrenaaS.net. Abonnementsvilkår Bredbåndsforeningen GrenaaS.net Abonnementsvilkår Abonnementsvilkår for medlemmer af Bredbåndsforeningen GrenaaS.net 1. Abonnements- og tilslutningsaftalen Som medlem af Bredbåndsforeningen GrenaaS.net

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Fastnet-PSTN 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2. Abonnement pr. måned 135,20 ISDN2-erhverv 2,3

Fastnet-PSTN 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2. Abonnement pr. måned 135,20 ISDN2-erhverv 2,3 Grundabonnementer Fastnet Fastnet-PSTN 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 135,20 ISDN2-erhverv 2,3 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr.

Læs mere

Tilslutningsvilkår. for NRGi Fibernet A/S

Tilslutningsvilkår. for NRGi Fibernet A/S Tilslutningsvilkår for NRGi Fibernet A/S Januar 2013 1. Definitioner 1.1 Ved Abonnementsbetaling forstås den løbende betaling, som Abonnenten skal erlægge for de af Abonnenten til enhver tid bestilte Tjenester.

Læs mere

Abonnementsvilkår Januar 2013

Abonnementsvilkår Januar 2013 Abonnementsvilkår Januar 2013 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med Andels.net. Vilkårene er sammen med de relevante

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee Bredbåndstelefoni FriTale. Juni 2016

Tillægsvilkår for YouSee Bredbåndstelefoni FriTale. Juni 2016 Tillægsvilkår for YouSee Bredbåndstelefoni FriTale Juni 2016 Indholdsfortegnelse Abonnementsvilkår for YouSee s telefonitjenester (YouSee Telefoni) YouSee s telefonitjeneste (PSTN) YouSee s ISDN-tjeneste

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken & Vilkår for TDC Webmore 2008.

I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken & Vilkår for TDC Webmore 2008. TDC Webmore 2008 I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken &. XG Business Pro pakken - tillæg til : Produktbeskrivelse XG Business Pro pakken består af de fire produkter: Remote Backup

Læs mere

Generelle Vilkår for levering og drift af Fullrates tjenester

Generelle Vilkår for levering og drift af Fullrates tjenester Generelle Vilkår for levering og drift af Fullrates tjenester Marts 2016 Indholdsfortegnelse 1. Aftalen... 1 1.A. Elektronisk kommunikation og elektronisk regning... 2 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere...

Læs mere

Abonnementsvilkår for NOE

Abonnementsvilkår for NOE Abonnementsvilkår for NOE Ordrebekræftelsen er sammen med abonnementsvilkårene grundlaget for aftalen mellem dig og NOE. NOE har her fremhævet nogle vigtige punkter i abonnementsvilkårene. Vi anbefaler

Læs mere

YouSee s telefonitjeneste (PSTN)

YouSee s telefonitjeneste (PSTN) Abonnementsvilkår for YouSee s telefonitjenester (YouSee Telefoni): YouSee s telefonitjeneste (PSTN) YouSee s ISDN-tjeneste (ISDN2) YouSee s ip-telefonitjeneste via Bredbånd, DSL eller Fiber YouSes s ip-telefonitjeneste

Læs mere

Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste

Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste - Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste Marts 2008 1. Generelt Disse abonnementsvilkår er gældende for aftaler om abonnement på Uni-tel A/S s IP-telefonitjeneste, indgået mellem kunden og

Læs mere

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND 1. GENERELT 1.1 Disse særlige abonnementsvilkår for Boxer bredbånd ( Særlige Bredbåndsvilkår ) gælder i tillæg til de Generelle Abonnementsvilkår, og er gældende

Læs mere

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms.

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Priser og Vilkår Priser Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Bredbånd Erhverv Binding Abonnement pr

Læs mere

Produktspecifikke abonnementsbetingelser

Produktspecifikke abonnementsbetingelser Produktspecifikke abonnementsbetingelser For alle eksisterende kunder oprettet før 14. juni 2005, træder disse betingelser i kraft den 14. juli 2005. 1 Aftalens omfang Følgende specifikke abonnementsbetingelser

Læs mere

Tillægsvilkår for TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit Maj Trafikken på internetadgangen er ikke krypteret.

Tillægsvilkår for TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit Maj Trafikken på internetadgangen er ikke krypteret. Tillægsvilkår for TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit Maj 2008 1. Tillægsaftalen For aftaler om abonnement på TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit gælder følgende vilkår i tillæg til abonnementsvilkår

Læs mere

Generelle vilkår for levering og drift af TDC s tjenester

Generelle vilkår for levering og drift af TDC s tjenester Generelle vilkår for levering og drift af TDC s tjenester Oktober 2015 Indhold Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester 1. Aftalen...3 1.A. Elektronisk kommunikation...3 1.B. Fortrydelsesret

Læs mere

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015 Hiper aftalevilkår version 1.0 14. december 2015 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på bredbånd

Læs mere

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR 1 INDHOLD Velkommen 3 Aftalevilkår for Stofa Telefoni 4 Kontaktoplysninger 20 2 Stofa SmartTv AFTALEVILKÅR VELKOMMEN TIL STOFA TELEFONI Du får her et overblik over de vilkår,

Læs mere

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Disse tilslutningsvilkår gælder for abonnentens tilslutning af abonnentens ejendom til fibernet hos Fibia P/S (herefter Fibia ). Heri fastsættes de vilkår, der

Læs mere

Abonnementsvilkår for kunder i Dansk Kabel TV

Abonnementsvilkår for kunder i Dansk Kabel TV Abonnementsvilkår for kunder i Dansk Kabel TV Oktober 2015 Alle abonnementsvilkår kan også læses på www.danskkabeltv.dk/vilkaar Kort præsentation af Vilkår for DANSK KABEL TV's tjenester På de næste sider

Læs mere

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear B008, 04, 12. Forbehold for trykfejl. Kabel-tv Få mere information på yousee.dk Kundeservice Tlf. 80 80 40 40 Hverdage 08.00 18.30 Support Tlf. 80 80 40 50 Hverdage 08.00 20.00 Weekend 12.00 20.00 Abonnementsvilkår

Læs mere

Tilslutningsvilkår for private

Tilslutningsvilkår for private Tilslutningsvilkår for private INTRODUKTION Eniigs Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenes ter) til kunder i Danmark. Denne tilslutningsaftale mellem Eniig og kunden (Abonnenten)

Læs mere

SimService generelle betingelser

SimService generelle betingelser SimService generelle betingelser Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Aftalens partere og indgåelse 3 3. Elektronisk kommunikation meddelelser mellem parterne 3 4. Registrering af Kunden og adresseoplysning

Læs mere

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR 1 INDHOLD AFTALEVILKÅR FOR STOFA TELEFONI 1. GENERELT Velkommen 2 Aftalevilkår for Stofa Telefoni 3 Kontaktoplysninger 16 1.1. De følgende vilkår gælder for kundens abonnement

Læs mere

Tilslutningsvilkår for private

Tilslutningsvilkår for private Tilslutningsvilkår for private INTRODUKTION AURA Fibers Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne tilslutningsaftale mellem AURA Fiber A/S og

Læs mere

1. Aftalens omfang 2. Parterne 3. Indgåelse og oprettelse 4. Priser og betaling

1. Aftalens omfang 2. Parterne 3. Indgåelse og oprettelse 4. Priser og betaling Produktspecifikke abonnementsbetingelser for Cybercity Bredbånd Privat For alle eksisterende kunder oprettet før 1. december 2008, træder disse abonnementsbetingelser i kraft 1. januar 2009. 1. Aftalens

Læs mere

Bilag 10. Abonnements vilkår. Gensalg fastnet Bilag 10 Abonnements vilkår v standard 23 10 2012.doc Side 1 af 25

Bilag 10. Abonnements vilkår. Gensalg fastnet Bilag 10 Abonnements vilkår v standard 23 10 2012.doc Side 1 af 25 Bilag 10. Abonnements vilkår Gensalg fastnet Bilag 10 Abonnements vilkår v standard 23 10 2012.doc Side 1 af 25 Indholdsfortegnelse 1. Aftalen... 3 1.A. Elektronisk kommunikation... 4 1.B. Fortrydelsesret

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mofibo

Abonnementsvilkår for Mofibo Abonnementsvilkår for Mofibo Juni 2016 1. Tillægsaftalen Denne tillægsaftale gælder for aftaler om abonnement på Mofibo-tjenesten, der udbydes af Mofibo ApS (Mofibo). Mofibo-tjenesten giver adgang til

Læs mere

Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester

Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester Juli 2011 Indholdsfortegnelse 1. Aftalen... 2 1.A. Elektronisk kommunikation... 3 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere... 3 1.C. Fravigelse af udbudsbekendtgørelsen

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser For aftaler om udvikling og design af hjemmesider og Vi-gør-hver-især-hvad-vi-er-bedst-tilpakken, herefter benævnt abonnementet, hos Transdesign.dk 1. Omfang Disse standardvilkår

Læs mere

LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013 LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Bredbåndstjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Indholdsfortegnelse

Læs mere

1. Aftalen A. Elektronisk kommunikation meddelelser mellem parterne B. Fortrydelsesret for forbrugere Aftalens parter...

1. Aftalen A. Elektronisk kommunikation meddelelser mellem parterne B. Fortrydelsesret for forbrugere Aftalens parter... Generelle betingelser for levering og drift af vimobils tjenester Januar 2016 1. Aftalen... 2 1.A. Elektronisk kommunikation meddelelser mellem parterne... 2 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere... 2 2.

Læs mere

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR 1 VELKOMMEN TIL STOFA TELEFONI Du får her et overblik over de vilkår, som er gældende fra 1. september 2015 for din Stofa Telefoni aftale. Aftalevilkårene er sammen med de gældende

Læs mere

leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring

leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring DONG Energy El & Gas A/S 13. juni 2014 1. Anvendelsesområde og generelle forhold Disse leveringsbetingelser ( Leveringsbetingelser )

Læs mere

Hiper aftalevilkår version september 2017

Hiper aftalevilkår version september 2017 Hiper aftalevilkår version 1.5 12. september 2017 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Almene betingelser for tilslutning og levering af fiberforbindelse

Almene betingelser for tilslutning og levering af fiberforbindelse Almene betingelser for tilslutning og levering af fiberforbindelse Januar 2008 Sammen med tilslutningsaftalen er de almene betingelser grundlaget for Aftalen mellem dig og Energi Fyn Bredbånd A/S. 1. Definitioner

Læs mere

Generelle Betingelser

Generelle Betingelser Generelle Betingelser Levering og drift Nettalk Postboks 201 Sletvej 30, 8310 Tranbjerg CVR: 35954716 Kundeservice www.nettalk.dk Tlf. 70 10 01 02 kundeservice@nettalk.dk Åbningstider Mandag -fredag 8-17

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Tv. Private husstande med individuel aftale August 2015

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Tv. Private husstande med individuel aftale August 2015 Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Tv Private husstande med individuel aftale August 2015 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for

Læs mere

Tilslutningsvilkår for erhverv - januar 2012

Tilslutningsvilkår for erhverv - januar 2012 Tilslutningsvilkår for erhverv - januar 2012 Disse vilkår gælder for Abonnentens tilslutning til Bredbånd Nords fibernet. 1. DEFINITIONER Ved Abonnenten forstås den person eller juridiske enhed, som har

Læs mere

Vilkår for TDC Bredbånd og Fastnet

Vilkår for TDC Bredbånd og Fastnet Vilkår for TDC Bredbånd og Fastnet Februar 2014 1 2 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din aftale med TDC om TDC Bredbånd og Fastnet. Vilkårene

Læs mere

Opkald til anden mobil pr. minut 1,00. Opkaldsafgift 0,20

Opkald til anden mobil pr. minut 1,00. Opkaldsafgift 0,20 Grundpriser Fastnet 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2,3 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 135,20 ISDN2-erhverv 2,3 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 175,20 FlexISDN

Læs mere

Hiper aftalevilkår version juni 2016

Hiper aftalevilkår version juni 2016 Hiper aftalevilkår version 1.3 23. juni 2016 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på bredbånd

Læs mere

Abonnementsvilkår for kunder i Dansk Kabel TV

Abonnementsvilkår for kunder i Dansk Kabel TV Abonnementsvilkår for kunder i Dansk Kabel TV Indeholder: Generelle Vilkår for levering og drift af Dansk Kabel TV s tjenester Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel

Læs mere

Abonnementsvilkår for MES FIBERNET A/S

Abonnementsvilkår for MES FIBERNET A/S Abonnementsvilkår for MES FIBERNET A/S Ordrebekræftelsen er sammen med abonnementsvilkårene grundlaget for aftalen mellem dig og MES FIBERNET A/S. MES FIBERNET A/S har her fremhævet nogle vigtige punkter

Læs mere

Standardbetingelser for Telia TV

Standardbetingelser for Telia TV Standardbetingelser for Telia TV 1 GENERELT 1.1 Disse betingelser er tillægsvilkår til Telia Bredbånd og gælder for Kundens modtagelse af Telia TV (digitalt tv), som Telia distribuerer via Telia Bredbånd.

Læs mere

Vilkår for TDC Betalingskonto til indholdstakserede tjenester September 2012

Vilkår for TDC Betalingskonto til indholdstakserede tjenester September 2012 Vilkår for TDC Betalingskonto til indholdstakserede tjenester September 2012 1. Aftalen Disse vilkår gælder for aftale om TDC Betalingskonto der udbydes af TDC A/S (herefter TDC). En aftale om TDC Betalingskonto

Læs mere

Abonnementsvilkår for YouSee Tv: YouSee Tv via kabel-tv-stik: Grundpakke Mellempakke Fuldpakke (private husstande med individuel aftale)

Abonnementsvilkår for YouSee Tv: YouSee Tv via kabel-tv-stik: Grundpakke Mellempakke Fuldpakke (private husstande med individuel aftale) Abonnementsvilkår for YouSee Tv: YouSee Tv via kabel-tv-stik: Grundpakke Mellempakke Fuldpakke (private husstande med individuel aftale) YouSee kodet Tv via kabel-tv-stik YouSee Tv via telefonstik eller

Læs mere

Abonnementsbetingelser

Abonnementsbetingelser Abonnementsbetingelser Telefoni, Internet, TV Gældende pr. 15. maj 2007 Indhold 1.Kort præsentation af abonnementsvilkår hos ComX Networks A/S 2. Tilslutning til ComX og fortrydelsesret 3. Forudsætninger

Læs mere

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX Lejekontrakt Pilleovn til beboelsesejendom Udlejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CVR-nr.: Lejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CPR-nr.: de nedenfor nævnte effekter: Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig

Læs mere

Generelle vilkår og betingelser. Vigtig information om dit nye CLEVER opladningsabonnement

Generelle vilkår og betingelser. Vigtig information om dit nye CLEVER opladningsabonnement Generelle vilkår og betingelser Vigtig information om dit nye CLEVER opladningsabonnement Version 1.1. Ikrafttrædelse pr. 8. juni 2012 På denne og de følgende sider kan du læse de vilkår, som gælder for

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

Aftalevilkår TeleNordic IP-telefoni

Aftalevilkår TeleNordic IP-telefoni Aftalevilkår TeleNordic IP-telefoni 1 Aftaleforholdet Abonnementsvilkår for TeleNordic abonnement (herefter benævnt som "aftalen") gælder mellem TeleNordic ApS, Munkegårdsvej 21A, 3490 Kvistgård (herefter

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos DANSK KABEL TV Maj 2017

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos DANSK KABEL TV Maj 2017 Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos DANSK KABEL TV Maj 2017 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsaftalen... 1 2. Forudsætninger... 1 3. E-mail-adresse... 2 4. Fast ip-adresse...

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser For aftaler om udvikling og design af hjemmesider og Vi-gør-hver-især-hvad-vi-er-bedst-tilpakken, herefter benævnt abonnementet, hos Transdesign.dk 1. Omfang Disse standardvilkår

Læs mere

Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse

Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse Netbanken er et system, hvor man fra en pc kan udføre transaktioner samt søge informationer om kontoforhold. Kommunikationen

Læs mere

Standardbetingelser for Telia TV

Standardbetingelser for Telia TV Standardbetingelser for Telia TV 1 GENERELT 1.1 Disse betingelser er tillægsvilkår til Telia Bredbånd og gælder for Kundens modtagelse af Telia TV (digitalt tv), som Telia distribuerer via Telia Bredbånd.

Læs mere

1. Aftalen A. Elektronisk kommunikation meddelelser mellem parterne B. Fortrydelsesret for forbrugere Aftalens parter...

1. Aftalen A. Elektronisk kommunikation meddelelser mellem parterne B. Fortrydelsesret for forbrugere Aftalens parter... Generelle betingelser for levering og drift af LokalTelefonens tjenester September 2016 1. Aftalen... 3 1.A. Elektronisk kommunikation meddelelser mellem parterne... 3 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere...

Læs mere

kunden vedrørende kundens brug af IPTV og andre tjenester, herunder Video on Demand (VOD).

kunden vedrørende kundens brug af IPTV og andre tjenester, herunder Video on Demand (VOD). Abonnementsbetingelser IPTV Gældende pr. 1. maj 2007 1 Abonnementsaftalen og dens parter: 1.1 Nærværende abonnementsbetingelser er en del af aftalen mellem ComX Networks A/S Herstedvang 8 2620 Albertslund

Læs mere

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear. Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear. Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012 Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV April 2015 Alle abonnementsvilkår kan også læses på www.danskkabeltv.dk/vilkaar Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjeneste

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER BRAGESGADE 10B 2200 KØBENHAVN N T +45 3282 1021 E info@2plus1.dk W 2plus1.dk 11. november 2013 FORRETNINGSBETINGELSER ALMINDELIG DEL De generelle forretningsbetingelser er gældende for alle ydelser og

Læs mere

betingelser for Signalforsyning

betingelser for Signalforsyning betingelser for Signalforsyning Almindelige betingelser for forsyning fra GVD Antenneforening På de følgende sider kan du læse de vilkår, som er gældende for din aftale om leverance af tv og/eller andre

Læs mere

Vilkår for TDC s mobiltjenester

Vilkår for TDC s mobiltjenester Vilkår for TDC s mobiltjenester Juni 2015 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene er sammen med prislisten

Læs mere

Abonnementsvilkår for Phone-IT s telefonitjenester

Abonnementsvilkår for Phone-IT s telefonitjenester Abonnementsvilkår for Phone-IT s telefonitjenester Kort præsentation af abonnementsvilkårene Marts 2011 På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med Phone-IT. Vilkårene

Læs mere

Stofa Kabel-tv. AFTALEVILKÅR Gældende pr. 1. oktober 2013. 1 Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR

Stofa Kabel-tv. AFTALEVILKÅR Gældende pr. 1. oktober 2013. 1 Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR Gældende pr. 1. oktober 2013 1 Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR Aftalevilkår for StofaTv version 1.9. 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING

GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING DEL I: INDLEDNING Aftalegrundlag I disse betingelser er beskrevet rammerne for, hvordan DFF-EDB leverer support og programmelopdatering til sine

Læs mere

Abonnementsvilkår for Fullrates TVoIP-tjeneste (Fullrate TV)

Abonnementsvilkår for Fullrates TVoIP-tjeneste (Fullrate TV) Abonnementsvilkår for Fullrates TVoIP-tjeneste (Fullrate TV) Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsaftalen... 1 2. Accesforbindelse, digital modtager og andre forudsætninger... 1 3. Hastighedsreduktion...

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Standardbetingelser for Telia Bredbånd privat

Standardbetingelser for Telia Bredbånd privat Standardbetingelser for Telia Bredbånd privat 1 GENERELT 1.1 Disse betingelser gælder for Kundens tilslutning til internettet via Telia Bredbånd. Betingelserne gælder for Telias levering af tilslutning

Læs mere

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1. 1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.5 Kvalitetskontrol...2 1.6 Priser...2 1.7 Prisregulering...3 1.8 Betalingsbetingelser...3

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 27 af 10. oktober 2002 om tilslutning af terminaludstyr til det offentlige telenet. Anvendelsesområde.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 27 af 10. oktober 2002 om tilslutning af terminaludstyr til det offentlige telenet. Anvendelsesområde. Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 27 af 10. oktober 2002 om tilslutning af terminaludstyr til det offentlige telenet I medfør af 2, 3 stk. 3, 14 og 15 i landstingsforordning nr. 10 af 28. oktober 1993 om

Læs mere

April 2010. Vilkår for TDC s mobiltjenester

April 2010. Vilkår for TDC s mobiltjenester April 2010 Vilkår for TDC s mobiltjenester Abonnementsvilkår for TDC s mobiltjenester April 2010 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale

Læs mere

Fælles leveringsbetingelser for Forsyning Helsingør A/S

Fælles leveringsbetingelser for Forsyning Helsingør A/S Fælles leveringsbetingelser for Forsyning Helsingør A/S Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledende betingelser... 4 2.1. Oversigt... 4 2.2. Kundens indtræden i aftalen... 4 2.3. Til- og fraflytning...

Læs mere