NY DRIFT - UDVIKLINGSSTRATEGI

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NY DRIFT - UDVIKLINGSSTRATEGI"

Transkript

1 Nr. 1 NY DRIFT - UDVIKLINGSSTRATEGI Indsatsområde: Den digitale kommune Projektnavn: Drift og Servicering af Interaktive tavler Aftaleholder: Fagsekretariat Undervisning Fagudvalg: Børn- og Undervisningsudvalg fagudvalgs prioritering: Funktion: Målsætning med projektet, herunder delmål: Målsætningen er dels at sikre en velfungerende pædagogisk IT-platform og dels at bibeholde muligheden for at Faaborg-Midtfyn Kommune kommer blandt landets førende indenfor pædagogisk IT. - Delmål at give skoler økonomisk mulighed for at investere i digitale pædagogiske værktøjer frem for drift og vedligehold - Delmål at øge skolernes praksis i forhold til den interaktive og digitaliserede undervisningsform Nærmere redegørelse for projekt - inkl. sammenhæng med strategi og indsatsområde: For at fortsætte og understøtte den i gangværende digitale udvikling på Faaborg-Midtfyn Kommunes skoler, som er en forudsætning for at kunne leve op til Faaborg-Midtfyn Kommunes IT-strategis formulering om "Et godt skolevæsen med gode digitale muligheder er et stort aktiv, når forældre skal vælge kommune, bopæl, skole mv. Derfor er det vigtigt, at kommunens skoler har en velfungerende pædagogisk it-platform, der kan understøtte elevernes it-kundskaber.", har skolerne et væsenligt behov for at kunne betale for drift og servicering af de Interaktive tavler, som de allerede har indkøbt og som de fremadrettet vil indkøbe over de kommende år. Ved at give driftsikkerhed og stabilitet i forhold til undervisning på den enkelte skoles pædagogiske ITplatform, og sikre at der er afsat midler til dette, forøges chancen for at de IT-strategiske mål kan nås. Projektet bidrager ligeledes til Faaborg-Midtfyn Kommunes målsætning om at være blandt landets førende kommuner inden for pædagogisk IT. Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Ny drift Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./-besparelser Medfinansiering fra aftaleholder Ekstern medfinansiering Drift i alt

2 Forudsætninger for økonomisk overslag: Der regnes med nedenstående gennemsnitligt antal interaktive tavler pr skole på 13 skoler, hvoraf to er fordelt på to matrikler, i overslagsårene, samt med en udgift på 1700 kr. pr. Interaktiv tavle til veligehold og servicering kr pr. tavle til kommende reparationer: 2012 antal tavler 12 pr. skole -Tavler ialt antal tavler 14 pr. skole -Tavler ialt antal tavler 16 pr. skole -Tavler ialt antal tavler 18 pr. skole -Tavler ialt 234 Overordnet handleplan - herunder beskrivelse af evt. projektorganisation: - så snart driftbudgettet til de Interaktive Tavler er vedtaget indgås en kontrakt med professionelt firma ang. vedligeholdelse og reparation. Drift, vedligehold og reparationsbudgettet afsættes på en separat konto under Fagsekretariat Undervisning. Driften dækker: reservedele til Interaktivetavler, ekstra pærer m.m.. Procedure for mål- og resultatopfølgning samt resultatkrav: Fagudvalgets bemærkninger:

3 Nr. 2 NY DRIFT - UDVIKLINGSSTRATEGI Indsatsområde: Projektnavn: Den digitale kommune IT-medarbejder til skolernes IT-drift, vedlighold og videndeling Aftaleholder: IT-staben og Fagsekretariat Undervisning Fagudvalg: Børn- og undervisningsudvalg Funktion: fagudvalgs prioritering: Målsætning med projektet, herunder delmål: Formålet er at sikre kommunens skoler kan leve op til formuleringerne i Faaborg-Midtfyn Kommune s ITstartegi om: "Et godt skolevæsen med gode digitale muligheder er et stort aktiv, når forældre skal vælge kommune, bopæl, skole mv. Derfor er det vigtigt, at kommunens skoler har en velfungerende pædagogisk it-platform, der kan understøtte elevernes it-kundskaber.". Samt leve op til kravene i Fælles Mål: IT- og mediekompentencer i Folkeskolen 2009 Faghæfte 48. Endvidere understøtte strategien for skoleområdet, hvor inddragelse af IT- og medier er en del af almenog specialundervisningen. Understøtte at Faaborg-Midtfyn Kommune er Sciencekommune. Understøtte arbejdet med Film og medier i forhold til Station Next og Skolernes Filmfestival. Nærmere redegørelse for projekt - inkl. sammenhæng med strategi og indsatsområde: Hovedopgaven for en IT-medarbejder bliver at teste IT-programmer til skolerne, således programmerne er grundigt testet inden de lægges ud til brug for elever og lærere. Hovedformålet er at minimere fejl ved brugerfladen og programafviklingen for lærere og elevers brug af computere og andet IT-udstyr i undervisningen. Endvidere vil der være opgaver med test og anmeldelse af helt nye programmer og test af fysisk udstyr/hardware. For at teste programmer til og videreudvikle videndeling og formidling til skoler og omverdenen på Scienceområdet, Filmfestivallen specialundervisningen og andre pædagogiske og Medie tekniske områder. For at afholde Kurser i anvendelse af programmerne i samarbejde mellem skolerne og kommunens pædagogiske IT-konsulent. Ressourcepersonen ses som den 1. etape i skolernes udviklingsstategi om at etablere et Pædagogisk Center, hvor IT får en større selvstændighed i forhold til organisation, struktur og økonomi. Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Ny drift Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./-besparelser Medfinansiering fra aftaleholder Ekstern medfinansiering Drift i alt Forudsætninger for økonomisk overslag: IT-medarbejder i 728 arbejdstimer om året. 2x7x 52 =

4 Overordnet handleplan - herunder beskrivelse af evt. projektorganisation: Frikøb af en ressourseperson fra skoleområdet ved at aflønne en medarbejder med 728 nettoarbejdstimer. Medarbejderen skal gennemteste skoleprogrammer og samarbejde med IT-staben mht. til teknik og pædagogik, så kvaliteten i afvikling af programmerne er på plads når skolerne får dem stillet til rådighed. Medarbejderen skal arbejde i snitfladen mellem IT-staben og skolerne, men ansættes i Fagsekretariat Undervisning. Procedure for mål- og resultatopfølgning samt resultatkrav: Fagudvalgets bemærkninger:

5 Projektets titel: Ressourcetimer til skolernes IT-drift, vedlighold og vidensdeling. Formål med projektet Hvad vil man opnå med projektet? Opstil gerne målbare mål. Det kan være en hjælp at sige for at Projektbeskrivelse Projektansvarlig enhed IT-staben og FagU Dato 3. marts 2011 Hovedopgaven for en IT-medarbejder bliver at teste ITprogrammer til skolerne, således programmerne er grundigt testet inden de lægges ud til brug for elever og lærere. Hovedformålet er at minimere fejl ved brugerfladen og programafviklingen for lærere og elevers brug af computere og andet ITudstyr i undervisningen. Endvidere vil der være opgaver med test og anmeldelse af helt nye programmer og test af fysisk udstyr/hardware. For at teste programmer til og videreudvikle videndeling og formidling til skoler og omverdenen på Scienceområdet, Filmfestivallen specialundervisningen og andre pædagogiske og Medie tekniske områder. For at afholde Kurser i anvendelse af programmerne i samarbejde mellem skolerne og kommunens pædagogiske IT-konsulent. Ressourcepersonen ses som den 1. etape i skolernes udviklingsstategi om at etablere et Pædagogisk Center, hvor IT får en større selvstændighed i forhold til organisation, struktur og økonomi. Sammenhæng til FMK s politikker, målsætninger mv. Understøtter projektet vedtagne politikker, målsætninger mv. i FMK? Formålet er at sikre kommunens skoler kan leve op til formuleringerne i FMK s IT-startegi om: "Et godt skolevæsen med gode digitale muligheder er et stort aktiv, når forældre skal vælge kommune, bopæl, skole mv. Derfor er det vigtigt, at kommunens skoler har en velfungerende pædagogisk it-platform, der kan understøtte elevernes it-kundskaber.". Samt leve op til kravene i Fælles Mål: IT- og mediekompentencer i Folkeskolen 2009 Faghæfte 48. Endvidere understøtte strategien for skoleområdet, hvor inddragelse af IT- og medier er en del af almen- og specialundervisningen. Understøtte at FMK er Sciencekommune. Understøtte arbejdet med Film og medier i forhold til Station Next og Skolernes Filmfestival. Projektets indhold Gennem hvilke aktiviteter vil man opfylde projektets formål? Det kan være en hjælp at sige ved at Husk også at indtænke projektets implementering! Frikøb af en ressourseperson fra skoleområdet ved at aflønne en medarbejder med 728 nettoarbejdstimer. Medarbejderen skal gennemteste skoleprogrammer og samarbejde med IT-staben mht. til teknik og pædagogik, så kvaliteten i afvikling af programmerne er på plads når skolerne får dem stillet til rådighed. 1

6 Projektbeskrivelse Projektets interessenter Hvem berøres af projektet eller påvirkes af projektets resultat? Tværgående aktiviteter / snitflader HUSK MED-organisationen! Succeskriterier I hvilken grad skal projektets formål være opfyldt for at projektet kan betegnes som en succes? Projektorganisation Projektorganisation projektleder og projektdeltagere? Tids- og handleplan Hovedmilepæle med terminer Projektøkonomi finansiering Hvad er projektets budget og hvordan skal det finansieres? Formidling Hvordan skal der fortælles om projektet til hvem, hvornår og hvorfor? Den Skoleområdet(lærere og elever) IT-staben FagU Skolernes IT-løsning vil hermed blive optimeret Brande FMK som Science og filmkommune Opnå endnu bedre brug af IT i undervisningen og at nedsætte fejl i programafviklingen. Flere kurser og workshop Mere videndeling Poul Østergaard og Skole IT-udvalget bestående af: Michael Hansen (IT-chef FMK), Ellen Svenning (IT-stab), Jesper Benntzen (IT-stab), Poul Østergaard (Konsulent FagU), Tage Jessen (IT-vejleder), viceskoleinspektør Poul-Arne Braaby, Christian Sventrup Brahetrolleborg Skole IT-vejleder), Mogens Rue (Skolebibliotekskonsulent) og skoleinspektør Ultik Hedegaard. Poul-Arne Braaby er tovholder Skoleåret august 2011 er ressoucepersonen Lærer med teknisk og pædagogisk indsigt fundet august 2011 medarbejderen indgår i det videre arbejde. Der søges om midler til aflønning af medarbejder i 728 arbejdstimer om året. 2x7x 52 = Projektet søges finansieres ved FagU og IT-staben i år august Herefter søges om at projektet indgår i budgettet. Intern til skolerne, FagU og IT-staben Kontaktperson (Navn/tlf./ ) Poul Østergaard

7 Nr. 3 NY DRIFT - UDVIKLINGSSTRATEGI Indsatsområde: Projektnavn: Børn og unge Videnskabende kommune - Børn, unge og uddannelse Aftaleholder: Fagsekretariat Undervisning - Fagsekretariat Dagtilbud Børn Fagudvalg: Børn- og undervisningsudvalg Funktion: fagudvalgs prioritering: Målsætning med projektet, herunder delmål: Målsætninger for projektet er følgende: - Tilltrække og fastholde borgere - Unge i Faaborg-Midtfyn Kommune får en uddannelse For at nå målsætningerne vil der være fokus på, at der skabes rammer om et institutions- og skolemiljø med høj kvalitet, hvor børn og unge trives, og hvor de udfolder deres potentialer og har mod på livet og lyst til at lære mere. Det er en meget vigtig forudsætning for, at de unge får en uddannelse. En fælles overskrift for det fremadrettede arbejde er, at vi vil arbejde videnskabende. Med en videnskabende tilgang vil vi udvikle institutioner og skoler, til at blive endnu mere kreative, omstillingsparate og nytænkende, og som er forberedte på at kunne omsætte ny viden til praksis. Nærmere redegørelse for projekt - inkl. sammenhæng med strategi og indsatsområde: Projektet skal ses i sammenhæng med udviklingsstrategi 2012 Indsatsområderne: 1) Høj kvalitet i institution og skole - Skabe udviklende og inkluderende læringsmiljøer i institutioner og skoler. - Samarbejdsrelationer med en bred vifte af videnskabende og innovative institutioner. - Der skal arbejdes med at udvikle og synliggøre institutioner og skoler, som tør gå nye veje. - "Socialrådgiver i dagtilbud" et tværgående projekt i samarbejde med servicestyrelsen 2) Gode overgange: - Faglig læsning i overbygningen for at styrke de unges muligheder for at gennemføre en uddannelse. - Optimal overgang fra dagpleje til daginstitution og daginstitution til skole og videre til de forskellige ungdomsuddannelser. - Politiker for en dag er en indsats, som skal skabe interesse for samfundforhold og lokalpolitik hos de unge. 3) Science for alle - Indsatsen vil gøre Faaborg-Midtfyn kommune endnu mere kendt for de gode initiativer indenfor områderne science og matematik. - Projekt "Børneintra" 4) Film og medier for alle - Indsatsen sætter fokus på brugen af de forskellige medier. Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Ny drift Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./-besparelser Medfinansiering fra aftaleholder Ekstern medfinansiering Drift i alt

8 Forudsætninger for økonomisk overslag: Nedenstående er beskrivelse af, hvordan ovenstående beløb i skemaet er fremkommet og der er mulighed for at prioritere i projekterne: 1) Høj kvalitet i institution og skole - Skabe udviklende og inkluderende læringsmiljøer i institutioner og skoler ,- kr. pr. år ( ) - Samarbejdsrelationer med en bred vifte af videnskabende og innovative institutioner ,- kr. pr. år ( ) - Der skal arbejdes med at udvikle og synliggøre institutioner og skoler som tør gå nye veje ,- kr. pr. år ( ) - "Socialrådgiver i dagtilbud" et tværgående projekt i samarbejde med servicestyrelsen ,- kr. pr. år ( ) 2) Gode overgange - Faglig læsning i overbygningen for at styrke de unges mulighed for at gennemføre en uddannelse ,- kr. pr. år ( ) - Optimal overgang fra skole til de forskellige ungdomsuddannelser ,- kr. pr. år ( ) - Politiker for èn dag er en indsats, som skal skabe interesse for lokalpolitik hos de unge ,- kr. pr. år ( ) - Optimal overgang fra dagpleje til daginstitution til skole ,- kr. pr. år ( ) 3) Science for alle - Indsatsen vil gøre Faaborg-Midtfyn kommune endnu mere kendt for de gode initiativer indenfor områderne science og matematik ,- kr. pr. år ( ) - Projekt "Børneintra" ,- kr. pr. år ( ) 4) Film og medier - Indsatsen sætter fokus på brugen af de forskellige medier ,- kr. pr. år ( ) Overordnet handleplan - herunder beskrivelse af evt. projektorganisation: Der er ved at blive udarbejdet en overordnet handleplan for udviklingsstrategien Børn, unge og uddannelse. Den vil foreligge, når udviklingsstrategien 2012 bliver politisk vedtaget i efteråret 2011 Procedure for mål- og resultatopfølgning samt resultatkrav: Der vil i forbindelse med udviklingsstrategien 2012 blive udarbejdet procedure for mål- og resultatopfølgning samt reslutatkrav. Mål- og resultatopfølgning samt reslutatkrav vil indgå i de årlige aftaler for de decentrale aftaleholdere, Fagsekretariat Dagtilbud Børn og Fagsekretariat Undervisning. Fagudvalgets bemærkninger:

9 Nr. 4 Indsatsområde: Projektnavn: Aftaleholder: Fagudvalg: Adm. prioritering: ØVRIG DRIFT Politisk indsatsområde Vejledende timetal i klasse Fagsekretariat Undervisning Børn- og undervisningsudvalg Funktion: Fagudvalgs prioritering: Beskrivelse af forslag: I folkeskoleloven er fastsat et minimumstimetal for undervisningen i klasse. Dette timetal er på 6900 timer, svarende til gennemsnitligt 25,6 lektioner af 45 min. pr. uge. Undervisningsministeriet har desuden fastsat et vejledende timetal for undervisningen i klasse på 7470 timer, svarende til 27,6 lektioner à 45 min. pr. uge. Skolerne i Faaborg-Midtfyn Kommune har tidligere haft vejledende timetal, men med virkning fra tildeles skolerne nu minimumstimetal. I forbindelse med forliget om den nye skolestruktur blev det vedtaget at hæve timetallet i klasse til vejledende timetal med virkning fra Det fremgår af forligsteksten, at der er enighed om at forøgelse af timetallet fortsat står højt på dagsordenen. Det foreslås, at timetallet i klasse forhøjes til vejledende timetal. Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Drift Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindtægter Aftaleholders egen-/medfinansiering I alt Forudsætninger for økonomisk overslag: Ved beregninger er der taget udgangspunkt i den nye skolestruktur og de forventede elevtal pr. 1. august Succeskriterier for mål og delmål: Eleverne får større udbytte af deres skolegang og dermed bedre muligheder for at gennemføre en ungdomsuddannelse. Overordnet handleplan: Mål- og resultatopfølgning samt resultatkrav: Der følges op i skolernes kvalitetsrapporter og de nationale test. Beskriv konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres: Eleverne får svært ved at leve op til "fælles mål " for de enkelte fag. Fagudvalgets bemærkninger:

10 Nr. 5 Indsatsområde: Projektnavn: Aftaleholder: Fagudvalg: Adm. prioritering: ØVRIG DRIFT Politisk indsatsområde Vejledende timetal i klasse Fagsekretariat Undervisning Børn- og undervisningsudvalg Funktion: Fagudvalgs prioritering: Beskrivelse af forslag: I folkeskoleloven er fastsat et minimumstimetal for undervisningen i klasse. Dette timetal er på 6900 timer, svarende til gennemsnitligt 25,6 lektioner af 45 min. pr. uge. Undervisningsministeriet har desuden fastsat et vejledende timetal for undervisningen i klasse på 7470 timer, svarende til 27,6 lektioner à 45 min. pr. uge. Skolerne i Faaborg-Midtfyn Kommune har tidligere haft vejledende timetal, men med virkning fra tildeles skolerne nu minimumstimetal. I forbindelse med forliget om den nye skolestruktur blev det vedtaget at hæve timetallet i klasse til vejledende timetal med virkning fra Det fremgår af forligsteksten, at der er enighed om at forøgelse af timetallet fortsat står højt på dagsordenen. Det foreslås, at timetallet i klasse forhøjes til vejledende timetal. Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Drift Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindtægter Aftaleholders egen-/medfinansiering I alt Forudsætninger for økonomisk overslag: Ved beregningerne er der taget udgangspunkt i den nye skolestruktur og de forventede elevtal pr. 1. august Succeskriterier for mål og delmål: Eleverne får større udbytte af deres skolegang og dermed bedre muligheder for at gennemføre en ungdomsuddannlese. Overordnet handleplan: Mål- og resultatopfølgning samt resultatkrav: Der følges op i skolernes kvalitetsrapporter og eksamensresultater. Beskriv konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres: Eleverne får svært ved at leve op til "fælles mål " for de enkelte fag Fagudvalgets bemærkninger:

52690-15 15-2459 Juni 2015. Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019)

52690-15 15-2459 Juni 2015. Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019) 52690-15 15-2459 Juni 2015 Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019) 1 Indledning: VISION for IT og digitalisering på 0-18 årsområdet Varde Kommune har det seneste

Læs mere

52690-15 15-2459 Juni 2015. Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019)

52690-15 15-2459 Juni 2015. Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019) 52690-15 15-2459 Juni 2015 Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019) 1 Indledning: VISION for IT og digitalisering på 0-18 årsområdet Varde Kommune har det seneste

Læs mere

UDKAST DEN DIGITALE SKOLE - STRATEGI OG HANDLEPLAN 2014-17

UDKAST DEN DIGITALE SKOLE - STRATEGI OG HANDLEPLAN 2014-17 2014 DEN DIGITALE SKOLE - STRATEGI OG HANDLEPLAN 2014-17 UDKAST It bliver i stadig højere grad en del af skolens hverdag og undervisning. Informationsteknik indgår som en væsentlig del af fremtidens videnssamfund,

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Vester Åby Skole

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Vester Åby Skole Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Vester Åby Skole 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den faglige ramme...4 4.0 Institutionsrammen...4 5.0 Den administrative

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Espe skole

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Espe skole Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Espe skole 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den faglige ramme...4 4.0 Institutionsrammen...4 5.0 Den administrative

Læs mere

Plejecenter Egebo. Aftale 2008

Plejecenter Egebo. Aftale 2008 Plejecenter Egebo Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 1.0 INDLEDNING...2 2.0 DEN POLITISKE RAMME...3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME...4 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN...4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...5

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012 2013

Kvalitetsrapport 2012 2013 Odsherred Kommune e Kvalitetsrapport 2012 2013 1. Forord... 5 2. Arbejdet med kvalitetsrapporten... 5 3. Værdier og Mål i Odsherred Kommunes Skolevæsen... 6 4. Sammenfattende helhedsvurdering... 7 Dynamisk

Læs mere

Indhold. Resultater af Nationale tests i dansk og matematik i %... 19. Klager til Klagenævnet for Specialundervisning... 21. Læsevejledning...

Indhold. Resultater af Nationale tests i dansk og matematik i %... 19. Klager til Klagenævnet for Specialundervisning... 21. Læsevejledning... Resultater af Nationale tests i dansk og matematik i %... 19 Indhold Læsevejledning... 3 Klager til Klagenævnet for Specialundervisning... 21 Beskrivelse af skolen... 4 Skolebestyrelsens årsberetning...

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering Søg støtte til projekter om nyspecialisering og inklusion Vær med til at fremme inklusion og aktiv deltagelse i samfundslivet for børn, unge og voksne med særlige behov. Søg om op til 150.000 kroner i

Læs mere

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Baggrund og indledning. Folkeskolereformen træder i kraft august 2014 og er den største og mest ambitiøse reform af folkeskolen i mange år. Det

Læs mere

1.502 1.502 3.026 3.026 100 0 0 0 0 1.016 9.245 0 0 10 10 10 0 3.471 0 0 0 0 0 0. bygningsvedligehol. flere borgere frem. Bosætning - 2000.

1.502 1.502 3.026 3.026 100 0 0 0 0 1.016 9.245 0 0 10 10 10 0 3.471 0 0 0 0 0 0. bygningsvedligehol. flere borgere frem. Bosætning - 2000. Nr. Fagchefens prioritering 12 1 Børne- og Uddannelsesudvalget 20 1 Børne- og Uddannelsesudvalget 21 3 Børne- og Uddannelsesudvalget 22 12 Børne- og Uddannelsesudvalget 23 18 Børne- og Uddannelsesudvalget

Læs mere

Skolens opgaver og formål

Skolens opgaver og formål LØGSTØR SKOLE Skolens opgaver og formål Faktaboks Ledelse Forvaltningschef Elsemarie Lauvring Dagtilbuds & Skolechef Kirsten Jensen Skoleleder Klaus Toft Adresse Bøgevej 10 9670 Løgstør Lovgrundlag og

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Hashøjskolen

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Hashøjskolen 2010-2011 Kvalliitetsrapport Skolerapport for 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kvalitetsrapportens indhold... 4 Kvalitetsrapportens formål... 4 Kvalitetsrapportens tilblivelse... 4 Kommunale indsatsområder...

Læs mere

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård 1 of 18 Referat Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård Medlemmer Per Zeidler (I) Jesper Yde Knudsen (Ø) Jørgen

Læs mere

Mulige modeller...8 Land og by...9 Campusskole...9. Baggrundsinformation...9

Mulige modeller...8 Land og by...9 Campusskole...9. Baggrundsinformation...9 Skolestruktur 2012 Beslutningsproces for ny skolestruktur i Ringsted Kommune Politikere, ansatte og borgere har gennem et par år drøftet mulighederne for en ændret organisering af skole- og dagtilbudsområdet.

Læs mere

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. november 2013 Sagsnr.: 2013-007997-36 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem Klubområde 2 (Klub X ) v/ Caj Stroland og Børn & Unge forvaltningen v/ Flemming Jensen 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås

Læs mere

IT-strategi 2. Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen

IT-strategi 2. Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen IT-strategi 2 Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014 1 Kultur og Familieforvaltninen www.skive.dk Indholdsfortegnelse Indhold 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Status på IT-strategi 1... 5 4. IT-strategi

Læs mere

TRIM modeller - skoler

TRIM modeller - skoler Skole- og dagtilbudsafdelingen, december 2012 TRIM modeller - skoler Politik for inklusion og tidlig indsats Politik for folkeskolens 7.-10. årgang Politik for it og læring Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen Projekt Projektmandat Projekttitel: Dokumentation og effektmåling Projektleder: Henriette Holmskov Projektejer: Jesper Ulm Jessen Den brændende platform: Social- og Handicapcentret har gennem flere år

Læs mere

Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion 03.22.01 Fagsekretariat Undervisning Indsatsområde Børn, unge og uddannelse

Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion 03.22.01 Fagsekretariat Undervisning Indsatsområde Børn, unge og uddannelse Overført anlæg Nummer 10 Projektnavn Lærerarbejdsladser Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion 03.22.01 Fagsekretariat Undervisning Indsatsområde Børn, unge og uddannelse Projektbeskrivelse -

Læs mere

1. Metode og proces 11... 4 2. Sammenfattende helhedsvurdering 5... 5

1. Metode og proces 11... 4 2. Sammenfattende helhedsvurdering 5... 5 Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5337 Fax +45 8888 5501 Dato: 6. december 2011 Sagsnr.: 2011-008106-2 Birgit.Munk@middelfart.dk

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Læsevejledning. Lovkravene til skolernes kvalitetsrapport blev pr. 01-08-2014 ændret.

Læsevejledning. Lovkravene til skolernes kvalitetsrapport blev pr. 01-08-2014 ændret. Indhold Læsevejledning... 3 Beskrivelse af skolen... 3 Skolebestyrelsens årsberetning... 4 Effektmål... 5 TOPI Tidlig opsporing og indsats... 5 Elevtrivsel i skolen... 6 Forældrenes oplevelse af skole-

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 27. februar 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Økonomi... 4 Mål, styringskæde og evalueringskultur... 8 Organisering af skolens dagligdag... 12 Personalesammensætning...

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Arbejdsgruppe 1`s forslag 3. udgave Den 11. oktober 2013 1 Stærkere fokus på elevernes læring Folkeskolens elever skal blive

Læs mere

Drejebog Folkeskolereform. Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune?

Drejebog Folkeskolereform. Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune? Drejebog Folkeskolereform Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune? Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Rebild Kommune. Fremtidens Folkeskole på vej i Rebild Kommune Samtlige

Læs mere