Klagenævnet for Udbud J.nr.:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0033683"

Transkript

1 Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Erik P. Bentzen) 8. juli 2014 K E N D E L S E aktindsigt Computerworld Denmark (selv) mod Statens It (Kammeradvokaten ved advokat Tom Holsøe) I efteråret 2012 gennemførte Statens It et miniudbud vedrørende drift og vedligeholdelse af»statstidende.dk«. Den 11. december 2012 meddelte Statens It tilbudsgiverne, som var Atos It Solutions and Services A/S, CSC Danmark A/S, KMD, Netcompany og NNIT A/S, at kontrakten ville blive tildelt CSC Danmark A/S, idet Statens It vurderede, at CSC Danmark A/S havde afgivet»det økonomisk mest fordelagtige tilbud«. Computerworld Denmark anmodede den 22. januar 2013 om aktindsigt i bl.a. de tilbudte priser. Statens It traf den 1. februar 2013 følgende afgørelse: Statens It har behandlet din anmodning om aktindsigt i medfør af Offentlighedslovens regler. Statens It har valgt at strukturere besvarelsen af din aktindsigtsanmodning som nedenfor beskrevet. 1. Aktindsigt i værdien af den specifikke aftale om Statstidende.dk.

2 2. 2. Navnene på de øvrige bydende på miniudbuddet om Statstidende.dk 3. Oplysning om de indkomne tilbudspriser på miniudbuddet om Statstidende.dk Punkt 1 og 3 behandles samlet under et. Ad. 1 og 3 Statens It har indhentet udtalelser fra de berørte leverandører vedr. Computerworlds anmodning om aktindsigt i de pågældende tilbudspriser på miniudbuddet af Statstidende.dk. Udtalelserne fra de berørte leverandører har indgået i Statens It s vurdering og efterfølgende afgørelse. Statens It vurderer, i medfør af offentlighedslovens 12, stk. 2, at offentliggørelse af leverandørernes tilbudte priser vil være til skade for leverandørerne, da det angår information af væsentlig økonomisk betydning for leverandørerne. Såfremt konkurrenterne får indsigt i tilbudspriserne vil det give dem mulighed for at afgive taktiske tilbud i fremtidige miniudbud på rammeaftalen. I dette tilfælde er der tale om en rammeaftale, og skaden for de seks leverandører vil være desto større. I forhold til Statens It vil offentliggørelse af tilbudspriserne kunne skade Statens It s mulighed for at indhente kvalificerede tilbud, og dermed skade Statens It s økonomiske interesser i forhold til kommende miniudbud, jf. offentlighedslovens 13, stk. 5. Da der er tale om en rammeaftale med seks leverandører, er konkurrencen begrænset til et mindre antal leverandører, og dette vil yderligere forstærke effekten af den skadelige virkning for konkurrencen, såfremt priserne offentliggøres. Ad. 2 Navnene på de bydende i forbindelse med miniudbuddet af Statstidende.dk er: Atos, CSC, KMD, NNIT, Netcompany. Statens It har på baggrund af ovenstående vurderet, at værdien af den specifikke aftale om Statstidende.dk samt oplysning om de andre indkomne tilbudspriser på miniudbuddet om Statstidende.dk skal undtages i medfør af undtagelsesbestemmelserne i Offentlighedsloven. Statens It har udleveret navnene på de øvrige bydende på miniudbuddet. Navnene på de af Statens It valgte leverandører på driftsrammeaftalen fremgår endvidere af den offentliggjorte bekendtgørelse om indgåelse af kontrakt på TED den 21. november 2012.

3 3. Klagenævnet modtog den 19. februar 2013 en klage fra Computerworld Denmark over Statens It s afgørelse af 1. februar 2013 om aktindsigt. Computerworld Denmark præciserede sin anmodning om aktindsigt således, at der anmodes om aktindsigt i»den samlede tilbudssum for det vindende tilbud samt for alle de andre indkomne tilbud«. Efter en generel bemyndigelse fra klagenævnets formand til at træffe afgørelse i sager om aktindsigt efter offentlighedsloven traf klagenævnets sekretariat den 21. oktober 2013 efter at have indhentet udtalelser fra tilbudsgiverne om anmodningen følgende afgørelse om aktindsigt: Efter offentlighedslovens 4, stk. 1, kan enhver med de undtagelser, der følger af lovens 7 14, forlange at blive gjort bekendt med dokumenter, der er indgået til eller oprettet af en forvaltningsmyndighed som led i administrativ sagsbehandling i forbindelse med myndighedens virksomhed. Efter 12, stk. 1, nr. 2, kan retten til aktindsigt begrænses, hvis der efter et konkret skøn er grundlag for at antage, at aktindsigt indebærer en nærliggende risiko for, at den virksomhed, om hvilken oplysninger udleveres, af blandt andet konkurrencemæssige årsager vil lide skade, herunder navnlig økonomisk tab af væsentlig betydning. Efter bestemmelsen i offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 5, kan retten til aktindsigt endvidere begrænses i det omfang, det er nødvendigt til beskyttelse af væsentlige hensyn til det offentliges økonomiske interesser, herunder udførelse af det offentliges forretningsvirksomhed. Der er således ikke grundlag for som hovedregel under en udbudssag at gå ud fra, at der ikke er ret til aktindsigt i konkurrenternes tilbud m.v. Udgangspunktet er snarere, at der skal gives fuld indsigt i alle dokumenter, hvilket en leverandør som tilbudsgiver må være indstillet på at tage højde for ved sine angivelser i tilbuddet. Aktindsigt i»den samlede tilbudssum for det vindende tilbud samt for alle de indkomne tilbud«kan ikke antages at medføre en så væsentlig risiko for økonomisk tab for tilbudsgiverne, at dette kan begrunde en undtagelse fra aktindsigt under henvisning til 12 og 13 i offentlighedsloven.

4 4. 30 i lov nr. 606 af 12. juni 2013 om offentlighed i forvaltningen er ikke relevant for denne afgørelse, da lov nr. 606 af 12. juni 2013 først træder i kraft den 1. januar Klagenævnet meddeler på den baggrund Computerworld Denmark aktindsigt i det af Statens It pr. 1. juli 2013 fremsendte skema indeholdende»de tal som Statens It anser som de tilbudte kontraktsummer for Statstidende«svarende til de priser, der er omfattet af klagen fra Computerworld Denmark. Skemaet vedlægges denne afgørelse. Statens It anmodede den 6. november 2013 om genoptagelse af spørgsmålet om aktindsigt, og klagenævnet besluttede den 13. november 2013 at genoptage sagen. Klagenævnet er opmærksomt på, at Computerworld Denmark allerede har modtaget de ønskede prisoplysninger i sagen, men klagenævnet finder, at spørgsmålet om aktindsigt i sådanne tilbudspriser er principielt, og det har betydning for fremtidige miniudbud under den pågældende driftsrammeaftale. Under den genoptagne sag har Computerworld Denmark fastholdt sin anmodning om aktindsigt i de samlede tilbudspriser, mens Statens It har protesteret mod, at der meddeles aktindsigt i den samlede tilbudssum i de øvrige tilbud end det vindende tilbud. Sagens omstændigheder i øvrigt Statens It, der er en styrelse under Finansministeriet, har oplyst, at der som led i styrelsens opgave med at drive en effektiv it-understøttelse og sikre en høj, ensartet it-service på tværs af Staten blev indgået en driftsrammeaftale den 12. oktober 2012 om outsourcing af driftsydelser med 6 leverandører. Rammeaftalen har en varighed på 4 år og har til formål at regulere og standardisere rammerne for driften af de it-systemer, som Statens It er driftsansvarlig for, ligesom rammeaftalen udgør grundlaget for, at Statens It kan effektivisere og stabilisere it-driften. Det fremgår af Statens It s udbudsstrategi af 22. december 2011 om driftsaftaler bl.a.:

5 5.»Statens It skal på sigt kunne realisere væsentlige besparelser på driftsydelsens totaløkonomi gennem en markant reduktion i antallet af driftsleverandører samt mere enkle og ensartede driftsrammekontrakter.«endvidere fremgår det af udbudsstrategien bl.a., at ønsket om et ensartet kontraktgrundlag er baseret på et ønske om at opnå administrative besparelser i form af et mindre ressourceforbrug til kontraktstyring, administration og omkostningsfordeling. Enkle og ensartede driftskontrakter kan endvidere medvirke til en effektiv leverandørstyring. Det er oplyst, at Statens It efter behov kan bestille samtlige af de hovedydelser og delydelser, som fremgår af rammeaftalen, ved at gennemføre miniudbud under rammeaftalen, hvor driften af et konkret it-system udbydes. Der indgås således leveranceaftaler i henhold til rammeaftalen efter et miniudbud, der afholdes mellem rammeaftalens 6 leverandører. Rammeaftalen indeholder udførlige kravspecifikationer, som skal sikre, at Statens It på en effektiv, besparende og standardiseret måde kan vælge at outsource drift af systemer. I forbindelse med hvert miniudbud udarbejder Statens It en uddybende leverancespecifikation, som angiver, hvilke ydelser der ønskes leveret i relation til det udbudte system. Det, som de 6 leverandører fra gang til gang skal afgive tilbud på at levere, er begrænset til at vedrøre de specifikke krav, der ikke fremgår af rammeaftalens kravspecifikationer. Rammeaftalen opstiller således rammen og i vidt omfang kravene til de pågældende systemer, som skal leveres af de 6 leverandører, og som følge heraf vil karakteren af det, de 6 leverandører skal levere fra miniudbud til miniudbud, kun variere i begrænset omfang. Statens It har endvidere oplyst, at der i 2013 blev gennemført udbud af to itkontrakter på baggrund af rammeaftalen»borger.dk«og»statstidende.dk«. Det er forventningen, at de miniudbud, som skal gennemføres på baggrund af rammeaftalen i fremtiden, vil blive mere og mere ensartede i takt med, at Statens It opnår erfaring med brug af rammeaftalen. Klagenævnet har indhentet udtalelser fra tilbudsgiverne i anledning af anmodningen om aktindsigt i tilbudspriserne. Klagenævnet har den 21. juni 2013 modtaget følgende bemærkninger fra Atos It Solutions and Services A/S:

6 6. Atos finder generelt, at det materiale som er udarbejdet i forbindelse med afgivelse af tilbud i ovennævnte sag er fortroligt, og at der derfor ikke bør udleveres noget tilbudsmateriale eller bilag i forbindelse med anmodning om aktindsigt. Specifikt finder Atos at tilbudspriser, løsningsbeskrivelser, koncepter, funktionalitetsbeskrivelser, strategi- og udviklingsplaner mv. udgør erhvervshemmeligheder. En eventuel offentliggørelse eller videregivelse af disse oplysninger til tredjemand, vil kunne skade Atos s forretning og konkurrencesituation. Offentliggørelse af tilbudspriser, særligt i miniudbudssager indenfor en rammeaftale, vil kunne medføre betydelig skade for Atos konkurrence situation, da det må forventes at der vil blive udbudt yderligere miniudbud af samme eller sammenlignelig karakter under samme rammeaftale. Atos henviser særligt til Offentlighedslovens 30 (Lov nr. 606 af den 16. juni 2013), hvorefter retten til aktindsigt ikke omfatter oplysninger om tekniske indretninger eller fremgangsmåder eller om drifts- eller forretningsforhold el. lign., for så vidt det er af væsentlig økonomisk betydning for den person eller virksomhed, oplysningerne angår. Klagenævnet har den 21. juni 2013 modtaget følgende bemærkninger fra CSC Danmark A/S: Det er CSCs vurdering, at værdien af den specifikke aftale om Statstidende.dk samt tilbudspriserne på miniudbuddet skal anses for undtaget aktindsigt i medfør af offentlighedslovens 12, stk. 1, nr. 2. Ved udbud på Statens ITs rammeaftale indgår et begrænset antal tilbudsgivere, og det vil følgelig kunne have en skadelig virkning for den fremtidige konkurrencesituation på denne rammeaftale, såfremt der gives aktindsigt i priserne. Herudover vurderes det, at såfremt konkurrerende virksomheder får kendskab til CSCs prissætning under dette udbud, vil dette indebære en nærliggende risiko for, at CSCs konkurrenceevne i forhold til fremtidige udbud på markedet og ikke kun i forbindelse med den konkrete rammeaftale vil blive kompromitteret. Videregivelser af disse oplysninger vil således kunne få en væsentlig økonomisk betydning for CSC.

7 7. Under alle omstændigheder finder CSC, at oplysninger om delpriser og enhedspriser afgivet i forbindelse med miniudbuddet skal anses for undtaget aktindsigt, hvilket også er i overensstemmelse med fast klagenævnspraksis. Da kompleksiteten i det afholdte miniudbud om Statstidende.dk ikke er særlig stor, er det dog yderligere CSCs vurdering, at der er en risiko for at der skabes en gennemsigtighed omkring disse enhedspriser, såfremt der gives aktindsigt i de samlede priser. Det skal endvidere bemærkes, at der er tale om oplysninger, som konkurrenter i medfør af konkurrenceloven ikke lovligt ville kunne udveksle med hinanden. Klagenævnet har den 21. juni 2013 modtaget følgende bemærkninger fra KMD: KMD vurderer konkret, at der foreligger en nærliggende risiko for, at KMD, ved aktindsigt i KMD s priser ved miniudbuddet af Statstidende.dk, samlet såvel som pr. enhed, vil lide økonomisk skade af betydning. Det er således af væsentlig økonomisk betydning for KMD, at der efter offentlighedslovens 12, stk. 1, nr. 2 ikke indrømmes aktindsigt i KMD s priser. Baggrunden for at KMD konkret vurderer, at vores virksomhed vil lide væsentlig økonomisk skade er følgende: Oplysninger om de valg, som KMD træffer for at opfylde kundernes krav, og den måde, hvormed KMD har sammensat sine produkter og ydelser i forbindelse med tilbud på Statstidende.dk, afspejler sig i KMD s tilbudspriser til Statens IT, og disse oplysninger er af væsentlig økonomisk betydning i konkurrencen om at opnå kontrakt om disse produkter og ydelser. Der konkurreres intensivt på priser på de i miniudbuddet udbudte produkter og ydelser. Det er forventningen, at mange andre offentlige myndigheder i fremtiden vil indhente tilbud på mange af de samme produkter og ydelser. Det er ligeledes forventningen, at en lang række af de samme virksomheder og tilbudsgivere vil deltage i sådanne tilbudsindhentning/udbud. I disse situationer vil andre tilbudsgivere kunne udnytte den viden, de vil få efter Computerworld s offentliggørelse af oplysninger om KMD s priser. Da der samtidig opleves at være et begrænset antal reelle til-

8 8. budsgivere på området, vurderes dette at kunne få en skadelig virkning for KMD s fremtidige konkurrencesituation. Det er således af konkurrencemæssige årsager af væsentlig økonomisk betydning, at der, jf. offentlighedslovens 12, stk. 1, nr. 2, ikke indrømmes aktindsigt i KMD s tilbudspriser i forbindelse med Statens IT s miniudbud af Statstidende.dk. KMD fastholder således ønsket om, at vore priser på enkelt produkter og ydelser ikke undergives aktindsigt. Klagenævnet har den 24. juni 2013 modtaget følgende bemærkninger fra Netcompany: Netcompany ønsker priser og prismodeller undtaget aktindsigt. Alle prisoplysninger i vores tilbud er at betragte som forretningshemmelighed, som kun vedkommer Statens IT og Netcompany. Konkurrenters detaljerede kendskab til Netcompanys og vores underleverandør TDC Hostings priser vil naturligvis være til væsentlig økonomisk skade for Netcompany og TDC Hosting. Alle prisoplysninger ønskes derfor undtaget fra aktindsigt. For så vidt angår klagers argumenter: Det er vanskeligt i den specifikke sag at se, hvordan oplysninger om specifikke priser skulle bidrage til»fair konkurrence«, tværtimod kunne risiko for offentliggørelse af detail-priser reducere vores fremtidige bydevilje og vilje til udspecifikation af priser i tilbud, - til skade for fremtidig konkurrence og kunders indsigt. Netcompany og TDC Hosting har allerede tillid til at danske offentlige myndigheder gennemfører udbud på korrekt og fair måde, og ser generelt offentlige myndigheders frygt for at lave fejl som en større hindring for vores (og deres) virke end de fejl som reelt begås. En offentlig blotlæggelse af vores tilbudsmateriale vil i forhold til denne dimension i fremtiden netto reducere tilliden og forøge hemmelighedsholdelse imellem kunde og os. Tillid til fair konkurrence må først og fremmest have relevans for de aktuelle konkurrerende leverandører, og i mindre grad for den generelle offentlighed. I det aktuelle»miniudbud«har kun 5 af de 6 leverandører på rammaftalen budt. Såfremt de 5 som har budt skal blotlægge deres priser på rammeaftalen vil det helt indlysende give den ikke bydende (hvis priser

9 9. forbliver fortrolig) en meget direkte, indiskutabel og uacceptabel fordel i fremtidige miniudbud på rammeaftalen. Set fra offentlige myndigheders perspektiv, så vil vid adgang til at se kommercielle detaljer i tilbud på offentlige udbud på sigt resultere i endnu flere begæringer om aktindsigt fra konkurrenter/stråmand. Dette må være/blive en betydelig»non-value-adding«byrde for offentlige myndigheder og er overordnet set misbrug af aktindsigtsmuligheden. Denne udvikling er desværre allerede i gang, og Netcompany kan modvilligt i fremtiden også blive tvunget til at søge aktindsigt i konkurrenter tilbud, alene for ikke at være stillet dårligere end dem som kigger/kan kigge os over skulderen som følge af aktindsigt i vores egne tilbud. En fortsættelse af denne udvikling vil være meget beklagelig for alle parter. Klagenævnet har den 24. juni 2013 modtaget følgende bemærkninger fra NNIT A/S: Med henvisning til nedenstående henvendelse skal NNIT hermed bemærke, at NNITs tilbudspris i det af Statens Indkøb gennemførte miniudbud Om Statstidende.dk efter NNITs opfattelse klart er omfattet af undtagelsesbestemmelsen i 30, stk 1, nr 2 i LOV nr 606 af 12/06/2013 (Lov om offentlighed i Forvaltningen), idet det vil være af økonomisk betydning, såfremt tilbudsprisen oplyses til andre. Tilbudsprisen udgør en forretningshemmelighed, hvorefter en offentliggørelse af prisen kan medføre, at øvrige konkurrenter og kunder vil få en indsigt i NNITs prismodel og prissætningsstrategi, som efter NNITs klare opfattelse vil svække NNITs forhandlings- og konkurrenceposition væsentligt fremadrettet. Parternes anbringender Computerworld Denmark har til støtte for anmodningen om aktindsigt gjort gældende, at Statens It ikke har konkretiseret eller dokumenteret et muligt økonomisk tab ved at meddele aktindsigt under en igangværende rammeaftale. En henvisning til Statens It s stilling ved senere lignende udbud dokumenterer ikke, at Statens It vil lide et tab. Det er uvist, hvilken indflydelse åbenhed eller lukkethed om afgivne tilbud vil have i et senere udbud. Generelt tjener åbenhed til at sikre offentligheden kontrol med, at myndighedernes udbud af opgaver og behandling af tilbud foregår sagligt. Åbenhed har

10 10. desuden interesse for virksomheder, der overvejer, hvordan de kan blive konkurrencedygtige. Virksomheder i en branche, der ikke har fået mulighed for at afgive tilbud på grund af den valgte udbudsform, kan eventuelt gøre opmærksom på, at myndigheden har muligheder for bedre tilbud ved en anden udbudsform. Statens It har til støtte for sin protest mod, at anmodningen om aktindsigt tages til følge, gjort gældende, at det vil stride mod Statens It s økonomiske interesser, jf. den tidligere offentlighedslovs 13, stk. 1, nr. 5. Aktindsigt i prisoplysninger under en rammeaftale, hvor der løbende sker konkurrenceudsættelse af priserne, medfører en åbenbar risiko for, at priserne ved senere tilbudsafgivelse vil blive påvirket. Dette vil medføre store tab for Statens It. De afholdte og kommende miniudbud er sammenlignelige i forhold til de krav, som leverandørerne skal opfylde fra gang til gang. Kendskab hos leverandørerne til priserne fra de tidligere miniudbud vil derfor have stor betydning for tilbudspriserne i de senere miniudbud. Hvis en tilbudsgiver kender tilbudspriserne i miniudbuddet vedrørende»statstidende.dk«, vil det medføre, at tilbudspriserne ved de kommende miniudbud ikke vil være de lavest mulige priser, men i stedet de priser, som er de lavest nødvendige for tilbudsgiverne. Den leverandør, der ved det tidligere miniudbud tilbød det økonomisk mest fordelagtige tilbud, vil i næste miniudbud forhøje sin pris, således at leverandøren tilnærmer sig prisen på det økonomisk næstmest fordelagtige tilbud. Der vil herved opstå en situation, hvor der ikke vil være den forudsatte konkurrence på prisen, og Statens It risikerer at modtage tilbud, hvor prisen er højere, end hvis priserne på de øvrige tilbud ikke var kendte. Denne risiko er særligt til stede i det foreliggende tilfælde, hvor miniudbud sker på baggrund af rammeaftalen, hvor store dele af miniudbudsmaterialet er fastlagt i rammeaftalen, og hvor der ved de senere miniudbud forventes at ske en yderligere standardisering af udbudsmaterialet. Statens It gør ikke gældende, at aktindsigt skal nægtes i medfør af den tidligere offentlighedslovs 12, stk. 1, nr. 2, og klagenævnet skal derfor ikke tage stilling hertil. Statens It anerkender, at der på et senere tidspunkt, hvor omstændighederne for at anvende undtagelsesbestemmelsen i 13, stk. 1, nr. 5, ikke længere er til stede, vil kunne meddeles aktindsigt i prisoplysningerne.

11 11. Klagenævnet udtaler: Offentlighedsloven er ændret ved lov nr. 606 af 12. juni 2013, som trådte i kraft den 1. januar Da anmodningen om aktindsigt er indgivet til og behandlet af Statens It før lovens ikrafttrædelse, træffes afgørelsen om aktindsigt efter den offentlighedslov, som var gældende før den 1. januar Efter bestemmelsen i den tidligere offentlighedslovs 13, stk. 1, nr. 5, kan retten til aktindsigt begrænses, i det omfang det er nødvendigt til beskyttelse af væsentlige hensyn til det offentliges økonomiske interesser, herunder udførelse af det offentliges forretningsvirksomhed. Hvis dette kun gør sig gældende for en del af et dokument, skal den pågældende gøres bekendt med dokumentets øvrige indhold, jf. 13, stk. 2. Af betænkning nr om offentlighedsloven fra 2009, side 679, fremgår bl.a. om offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 5:»Det antages, at bestemmelsen efter omstændighederne også kan finde anvendelse i de tilfælde, hvor det offentlige indhenter tilbud fra private erhvervsdrivende i forbindelse med indkøb og lignende til det offentlige, og hvor der vil være en nærliggende risiko for, at aktindsigt i de afgivne tilbud vil indebære, at myndigheden i forbindelse med næste udbudsrunde ikke vil kunne fremkalde kvalificerede tilbud, eller at det offentliges forhandlingsposition svækkes Ombudsmanden har i FOB 1990, side 276, udtalt, at 13, stk. 1, nr. 5, forudsætter, at der foretages en konkretisering af den økonomiske tabsrisiko for det offentlige ved at meddele aktindsigt. I den pågældende sag havde myndigheden begrundet afslaget på aktindsigt med, at det generelt var besluttet af diskretionshensyn ikke at offentliggøre kontrakter med og tilbud fra virksomheder. I FOB 1990, side 288, har ombudsmanden endvidere vedrørende 13, stk. 1, nr. 5, udtalt, at en myndigheds generelle henvisning til dens stilling i forbindelse med senere, lignende kontraktindgåelser ikke opfyldte forudsætningen om en konkretisering af den økonomiske tabsrisiko for det offentlige. I sagen havde myndigheden afslået aktindsigt i tilbudsmateriale vedrørende reparations- og vedligeholdelsesarbejder på myndighedens materiel gennem de sidste 5 år.

12 12. Computerworld Denmark har anmodet om aktindsigt i tilbudspriserne i et miniudbud i henhold til en rammeaftale om drift af it-systemer, som Statens It er driftsansvarlig for. Klagenævnet lægger efter oplysningerne fra Statens It, herunder Statens It s udbudsstrategi af 22. december 2011, til grund, at driftsrammeaftalen af 12. oktober 2012 i vidt omfang indeholder en udførlig kravspecifikation, som leverandørerne er bundet af ved leveranceaftalerne, som bliver udbudt gennem de enkelte miniudbud i henhold til rammeaftalen. De enkelte miniudbud vil alene adskille sig på færre specifikke dele. Da driftsrammeaftalen således i vidt omfang fastsætter kravene til de systemer, der (mini)udbydes, vil karakteren af det, som skal leveres ved de enkelte miniudbud, kun variere i begrænset omfang. På baggrund af denne lighed mellem gennemførte og fremtidige miniudbud er der en konkret risiko for, at de 6 leverandører i henhold til rammeaftalen vil kunne tilrettelægge deres tilbud ved fremtidige miniudbud, hvis de får kendskab til hinandens tilbudspriser, på en sådan måde, at variationerne i tilbudspriserne mindskes, med det resultat, at Statens It vil lide et økonomisk tab. Betingelsen i den tidligere offentlighedslovs 13, stk. 1, nr. 5, for at undtage aktindsigt i den samlede tilbudspris i alle de andre modtagne tilbud end det vindende tilbud i miniudbuddet vedrørende drift og vedligeholdelse af»statstidende.dk«er derfor opfyldt. Klagenævnet tager herefter ikke anmodningen om aktindsigt i den samlede tilbudspris i tilbuddene fra Atos It Solutions and Services A/S, KMD, Netcompany og NNIT A/S til følge. Herefter bestemmes: Computerworld Denmarks anmodning om aktindsigt i den samlede tilbudspris i tilbuddene fra Atos It Solutions and Services A/S, KMD, Netcompany og NNIT A/S tages ikke til følge. Erik P. Bentzen Genpartens rigtighed bekræftes.

13 Joan Bach kontorfuldmægtig 13.

Statsforvaltningens brev af 12. april 2011 til en fagforening

Statsforvaltningens brev af 12. april 2011 til en fagforening Statsforvaltningens brev af 12. april 2011 til en fagforening 12-04- 2011 Fagligt Fælles Forbund (3F) Kolding har i brev af 19. marts 2010 klaget over Kolding Kommunes afslag på aktindsigt i partnerskabsaftalen

Læs mere

Resumé. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund

Resumé. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund 17-06- 2015 Statsforvaltningen har fra Syddjurs Kommune den 17. september 2014 modtaget din anmodning om, at Syddjurs Kommunes afgørelse af 15. august 2014 om afslag på aktindsigt i vagtplanerne for plejecenter

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Region Sjællands afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Region Sjællands afslag på aktindsigt Statsforvaltningens brev til en borger 2014-169206 Dato: 12-0 5-2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende Region Sjællands afslag på aktindsigt Du har den 28. oktober 2014 klaget over Region Sjællands afgørelse

Læs mere

4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent

4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent 4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent 11241.2 Undtagne dokumenter En journalist klagede til ombudsmanden over Københavns Kommunes afslag på aktindsigt i fakturaer

Læs mere

Rækkevidden af bemyndigelsesbestemmelsen i offentlighedslovens

Rækkevidden af bemyndigelsesbestemmelsen i offentlighedslovens Rækkevidden af bemyndigelsesbestemmelsen i offentlighedslovens 3 En journalist klagede til ombudsmanden over at Finansministeriet havde givet ham afslag på aktindsigt i sagen vedrørende udpegning af statens

Læs mere

Statsforvaltningen brev af 1. juli 2008 til en journalist.

Statsforvaltningen brev af 1. juli 2008 til en journalist. Statsforvaltningen brev af 1. juli 2008 til en journalist. 01-07- 2008 De har i brev af 17. marts 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark, vedrørende Fyns

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034612 (Erik P. Bentzen, Helle Carlsen) 29. januar 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034612 (Erik P. Bentzen, Helle Carlsen) 29. januar 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034612 (Erik P. Bentzen, Helle Carlsen) 29. januar 2014 K E N D E L S E Axiell Danmark A/S (advokat Thomas Grønkær, Hellerup) mod Kombit A/S (cand.merc.jur. Peter Dann

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037994 (Katja Høegh) 6. august 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037994 (Katja Høegh) 6. august 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037994 (Katja Høegh) 6. august 2014 K E N D E L S E Mermaid A/S (selv) mod Midttrafik (advokat Svend Bjerregaard, Aarhus) Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 104-183938

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011 K E N D E L S E Elite Miljø A/S (advokat Poul Nick Bronstein, København) mod Odense Kommune

Læs mere

Vejledning i udbud med forhandling November 2013

Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål...

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 K E N D E L S E Atea A/S (advokat Lotte Hummelshøj, København) mod Københavns Kommune (advokat Torkil Høg, København)

Læs mere

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling April 2014 2 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Definition af udbud og udlicitering... 3 1.2

Læs mere

17-3. Forvaltningsret 12.1 11241.1. Statsforfatningsret 21.3

17-3. Forvaltningsret 12.1 11241.1. Statsforfatningsret 21.3 17-3. Forvaltningsret 12.1 11241.1. Statsforfatningsret 21.3 Ingen hjemmel til undtagelse af IØ Fonden fra offentlighedsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger I forbindelse med behandlingen af en

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X 03-05- 2010 X har ved brev af 24. september 2009 anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til lovligheden af den kommunale myndighed i Ys afslag på aktindsigt i sag om bortvisning af

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032299 (Katja Høegh, Lene Ravnholt) 1. februar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032299 (Katja Høegh, Lene Ravnholt) 1. februar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032299 (Katja Høegh, Lene Ravnholt) 1. februar 2013 K E N D E L S E Abena A/S (advokat Claus Berg, København) mod Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S (Kammeradvokaten

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

Offentligt indkøb af videnrådgivning

Offentligt indkøb af videnrådgivning Offentligt indkøb af videnrådgivning gode råd til at mindske transaktionsomkostninger ved udbud af videnrådgivning foreningen af offentlige indkøbere Udgivet af: DI Videnrådgiverne og Foreningen af offentlige

Læs mere

Bedste praksis for brug af rammeaftaler. - en håndbog om rammeaftaler for indkøb

Bedste praksis for brug af rammeaftaler. - en håndbog om rammeaftaler for indkøb Bedste praksis for brug af rammeaftaler - en håndbog om rammeaftaler for indkøb Juni 2011 1 Bedste praksis for brug af rammeaftaler - en håndbog om rammeaftaler for indkøbere Juni 2011 UDBUDSRÅDET Udbudsrådet

Læs mere

KMD/SAP. Rådsmødet den 28. februar 2007. Resumé. Journal nr. 4/0120-0301-0013/FI/LD/LKA

KMD/SAP. Rådsmødet den 28. februar 2007. Resumé. Journal nr. 4/0120-0301-0013/FI/LD/LKA KMD/SAP Journal nr. 4/0120-0301-0013/FI/LD/LKA Rådsmødet den 28. februar 2007 Resumé 1. KMD og SAP Danmark har indgået en række aftaler, som indebærer, at langt den største del af KMD s it-ydelser til

Læs mere

Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat

Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat I forbindelse med behandlingen af en konkret sag blev ombudsmanden opmærksom på nogle breve som en advokat havde skrevet til en borger på en kommunes

Læs mere

Energi & Forsyning. September 2014

Energi & Forsyning. September 2014 Energi & Forsyning September 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion Introduktion Udkast til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Høringsudkast til ny vejlov 3 4 5 I denne udgave af Energi & Forsyning

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0027149

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0027149 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0027149 (Katja Høegh, Allan Åge Christensen) 25. september 2012 K E N D E L S E UVdata A/S (selv, tidligere advokat Erik Kjær-Hansen, København) mod Københavns Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026088 (Erik P. Bentzen, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juli 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026088 (Erik P. Bentzen, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juli 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026088 (Erik P. Bentzen, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juli 2012 K E N D E L S E KCI Medical ApS (advokat Jesper Fabricius, Hellerup) mod Region Hovedstaden (advokat Henning

Læs mere

) h. november 1999. Teleklagenævnet. Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K

) h. november 1999. Teleklagenævnet. Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K Teleklagenævnet Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K Bredgade 43 DK-1260 København K Tlf 3392 9700 Fax 3392 9988 Teleklagenævnets afgørelse vedrørende klage fra Sonofon Holding A/S over

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016386 (Margit Stassen, Suzanne Helsteen, Niels Henriksen) 12. september 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016386 (Margit Stassen, Suzanne Helsteen, Niels Henriksen) 12. september 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016386 (Margit Stassen, Suzanne Helsteen, Niels Henriksen) 12. september 2008 K E N D E L S E Master Data I/S (advokat Niels Thestrup, København) mod Københavns Kommune

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 17.01 Revisionsydelser

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 17.01 Revisionsydelser Udbudsbetingelser Rammeaftale 17.01 Revisionsydelser Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 6 3.1. Udbuddets opbygning... 6

Læs mere

- 2 - Overvåget samvær

- 2 - Overvåget samvær Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for redegørelsen...2 2. Lovgrundlaget...3 3. Civilretsdirektoratets vejledning om behandling af samværssager...5 4. Anvendelsen af overvåget samvær...7 4.1. Hvornår iværksættes

Læs mere