Klagenævnet for Udbud J.nr.:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0033683"

Transkript

1 Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Erik P. Bentzen) 8. juli 2014 K E N D E L S E aktindsigt Computerworld Denmark (selv) mod Statens It (Kammeradvokaten ved advokat Tom Holsøe) I efteråret 2012 gennemførte Statens It et miniudbud vedrørende drift og vedligeholdelse af»statstidende.dk«. Den 11. december 2012 meddelte Statens It tilbudsgiverne, som var Atos It Solutions and Services A/S, CSC Danmark A/S, KMD, Netcompany og NNIT A/S, at kontrakten ville blive tildelt CSC Danmark A/S, idet Statens It vurderede, at CSC Danmark A/S havde afgivet»det økonomisk mest fordelagtige tilbud«. Computerworld Denmark anmodede den 22. januar 2013 om aktindsigt i bl.a. de tilbudte priser. Statens It traf den 1. februar 2013 følgende afgørelse: Statens It har behandlet din anmodning om aktindsigt i medfør af Offentlighedslovens regler. Statens It har valgt at strukturere besvarelsen af din aktindsigtsanmodning som nedenfor beskrevet. 1. Aktindsigt i værdien af den specifikke aftale om Statstidende.dk.

2 2. 2. Navnene på de øvrige bydende på miniudbuddet om Statstidende.dk 3. Oplysning om de indkomne tilbudspriser på miniudbuddet om Statstidende.dk Punkt 1 og 3 behandles samlet under et. Ad. 1 og 3 Statens It har indhentet udtalelser fra de berørte leverandører vedr. Computerworlds anmodning om aktindsigt i de pågældende tilbudspriser på miniudbuddet af Statstidende.dk. Udtalelserne fra de berørte leverandører har indgået i Statens It s vurdering og efterfølgende afgørelse. Statens It vurderer, i medfør af offentlighedslovens 12, stk. 2, at offentliggørelse af leverandørernes tilbudte priser vil være til skade for leverandørerne, da det angår information af væsentlig økonomisk betydning for leverandørerne. Såfremt konkurrenterne får indsigt i tilbudspriserne vil det give dem mulighed for at afgive taktiske tilbud i fremtidige miniudbud på rammeaftalen. I dette tilfælde er der tale om en rammeaftale, og skaden for de seks leverandører vil være desto større. I forhold til Statens It vil offentliggørelse af tilbudspriserne kunne skade Statens It s mulighed for at indhente kvalificerede tilbud, og dermed skade Statens It s økonomiske interesser i forhold til kommende miniudbud, jf. offentlighedslovens 13, stk. 5. Da der er tale om en rammeaftale med seks leverandører, er konkurrencen begrænset til et mindre antal leverandører, og dette vil yderligere forstærke effekten af den skadelige virkning for konkurrencen, såfremt priserne offentliggøres. Ad. 2 Navnene på de bydende i forbindelse med miniudbuddet af Statstidende.dk er: Atos, CSC, KMD, NNIT, Netcompany. Statens It har på baggrund af ovenstående vurderet, at værdien af den specifikke aftale om Statstidende.dk samt oplysning om de andre indkomne tilbudspriser på miniudbuddet om Statstidende.dk skal undtages i medfør af undtagelsesbestemmelserne i Offentlighedsloven. Statens It har udleveret navnene på de øvrige bydende på miniudbuddet. Navnene på de af Statens It valgte leverandører på driftsrammeaftalen fremgår endvidere af den offentliggjorte bekendtgørelse om indgåelse af kontrakt på TED den 21. november 2012.

3 3. Klagenævnet modtog den 19. februar 2013 en klage fra Computerworld Denmark over Statens It s afgørelse af 1. februar 2013 om aktindsigt. Computerworld Denmark præciserede sin anmodning om aktindsigt således, at der anmodes om aktindsigt i»den samlede tilbudssum for det vindende tilbud samt for alle de andre indkomne tilbud«. Efter en generel bemyndigelse fra klagenævnets formand til at træffe afgørelse i sager om aktindsigt efter offentlighedsloven traf klagenævnets sekretariat den 21. oktober 2013 efter at have indhentet udtalelser fra tilbudsgiverne om anmodningen følgende afgørelse om aktindsigt: Efter offentlighedslovens 4, stk. 1, kan enhver med de undtagelser, der følger af lovens 7 14, forlange at blive gjort bekendt med dokumenter, der er indgået til eller oprettet af en forvaltningsmyndighed som led i administrativ sagsbehandling i forbindelse med myndighedens virksomhed. Efter 12, stk. 1, nr. 2, kan retten til aktindsigt begrænses, hvis der efter et konkret skøn er grundlag for at antage, at aktindsigt indebærer en nærliggende risiko for, at den virksomhed, om hvilken oplysninger udleveres, af blandt andet konkurrencemæssige årsager vil lide skade, herunder navnlig økonomisk tab af væsentlig betydning. Efter bestemmelsen i offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 5, kan retten til aktindsigt endvidere begrænses i det omfang, det er nødvendigt til beskyttelse af væsentlige hensyn til det offentliges økonomiske interesser, herunder udførelse af det offentliges forretningsvirksomhed. Der er således ikke grundlag for som hovedregel under en udbudssag at gå ud fra, at der ikke er ret til aktindsigt i konkurrenternes tilbud m.v. Udgangspunktet er snarere, at der skal gives fuld indsigt i alle dokumenter, hvilket en leverandør som tilbudsgiver må være indstillet på at tage højde for ved sine angivelser i tilbuddet. Aktindsigt i»den samlede tilbudssum for det vindende tilbud samt for alle de indkomne tilbud«kan ikke antages at medføre en så væsentlig risiko for økonomisk tab for tilbudsgiverne, at dette kan begrunde en undtagelse fra aktindsigt under henvisning til 12 og 13 i offentlighedsloven.

4 4. 30 i lov nr. 606 af 12. juni 2013 om offentlighed i forvaltningen er ikke relevant for denne afgørelse, da lov nr. 606 af 12. juni 2013 først træder i kraft den 1. januar Klagenævnet meddeler på den baggrund Computerworld Denmark aktindsigt i det af Statens It pr. 1. juli 2013 fremsendte skema indeholdende»de tal som Statens It anser som de tilbudte kontraktsummer for Statstidende«svarende til de priser, der er omfattet af klagen fra Computerworld Denmark. Skemaet vedlægges denne afgørelse. Statens It anmodede den 6. november 2013 om genoptagelse af spørgsmålet om aktindsigt, og klagenævnet besluttede den 13. november 2013 at genoptage sagen. Klagenævnet er opmærksomt på, at Computerworld Denmark allerede har modtaget de ønskede prisoplysninger i sagen, men klagenævnet finder, at spørgsmålet om aktindsigt i sådanne tilbudspriser er principielt, og det har betydning for fremtidige miniudbud under den pågældende driftsrammeaftale. Under den genoptagne sag har Computerworld Denmark fastholdt sin anmodning om aktindsigt i de samlede tilbudspriser, mens Statens It har protesteret mod, at der meddeles aktindsigt i den samlede tilbudssum i de øvrige tilbud end det vindende tilbud. Sagens omstændigheder i øvrigt Statens It, der er en styrelse under Finansministeriet, har oplyst, at der som led i styrelsens opgave med at drive en effektiv it-understøttelse og sikre en høj, ensartet it-service på tværs af Staten blev indgået en driftsrammeaftale den 12. oktober 2012 om outsourcing af driftsydelser med 6 leverandører. Rammeaftalen har en varighed på 4 år og har til formål at regulere og standardisere rammerne for driften af de it-systemer, som Statens It er driftsansvarlig for, ligesom rammeaftalen udgør grundlaget for, at Statens It kan effektivisere og stabilisere it-driften. Det fremgår af Statens It s udbudsstrategi af 22. december 2011 om driftsaftaler bl.a.:

5 5.»Statens It skal på sigt kunne realisere væsentlige besparelser på driftsydelsens totaløkonomi gennem en markant reduktion i antallet af driftsleverandører samt mere enkle og ensartede driftsrammekontrakter.«endvidere fremgår det af udbudsstrategien bl.a., at ønsket om et ensartet kontraktgrundlag er baseret på et ønske om at opnå administrative besparelser i form af et mindre ressourceforbrug til kontraktstyring, administration og omkostningsfordeling. Enkle og ensartede driftskontrakter kan endvidere medvirke til en effektiv leverandørstyring. Det er oplyst, at Statens It efter behov kan bestille samtlige af de hovedydelser og delydelser, som fremgår af rammeaftalen, ved at gennemføre miniudbud under rammeaftalen, hvor driften af et konkret it-system udbydes. Der indgås således leveranceaftaler i henhold til rammeaftalen efter et miniudbud, der afholdes mellem rammeaftalens 6 leverandører. Rammeaftalen indeholder udførlige kravspecifikationer, som skal sikre, at Statens It på en effektiv, besparende og standardiseret måde kan vælge at outsource drift af systemer. I forbindelse med hvert miniudbud udarbejder Statens It en uddybende leverancespecifikation, som angiver, hvilke ydelser der ønskes leveret i relation til det udbudte system. Det, som de 6 leverandører fra gang til gang skal afgive tilbud på at levere, er begrænset til at vedrøre de specifikke krav, der ikke fremgår af rammeaftalens kravspecifikationer. Rammeaftalen opstiller således rammen og i vidt omfang kravene til de pågældende systemer, som skal leveres af de 6 leverandører, og som følge heraf vil karakteren af det, de 6 leverandører skal levere fra miniudbud til miniudbud, kun variere i begrænset omfang. Statens It har endvidere oplyst, at der i 2013 blev gennemført udbud af to itkontrakter på baggrund af rammeaftalen»borger.dk«og»statstidende.dk«. Det er forventningen, at de miniudbud, som skal gennemføres på baggrund af rammeaftalen i fremtiden, vil blive mere og mere ensartede i takt med, at Statens It opnår erfaring med brug af rammeaftalen. Klagenævnet har indhentet udtalelser fra tilbudsgiverne i anledning af anmodningen om aktindsigt i tilbudspriserne. Klagenævnet har den 21. juni 2013 modtaget følgende bemærkninger fra Atos It Solutions and Services A/S:

6 6. Atos finder generelt, at det materiale som er udarbejdet i forbindelse med afgivelse af tilbud i ovennævnte sag er fortroligt, og at der derfor ikke bør udleveres noget tilbudsmateriale eller bilag i forbindelse med anmodning om aktindsigt. Specifikt finder Atos at tilbudspriser, løsningsbeskrivelser, koncepter, funktionalitetsbeskrivelser, strategi- og udviklingsplaner mv. udgør erhvervshemmeligheder. En eventuel offentliggørelse eller videregivelse af disse oplysninger til tredjemand, vil kunne skade Atos s forretning og konkurrencesituation. Offentliggørelse af tilbudspriser, særligt i miniudbudssager indenfor en rammeaftale, vil kunne medføre betydelig skade for Atos konkurrence situation, da det må forventes at der vil blive udbudt yderligere miniudbud af samme eller sammenlignelig karakter under samme rammeaftale. Atos henviser særligt til Offentlighedslovens 30 (Lov nr. 606 af den 16. juni 2013), hvorefter retten til aktindsigt ikke omfatter oplysninger om tekniske indretninger eller fremgangsmåder eller om drifts- eller forretningsforhold el. lign., for så vidt det er af væsentlig økonomisk betydning for den person eller virksomhed, oplysningerne angår. Klagenævnet har den 21. juni 2013 modtaget følgende bemærkninger fra CSC Danmark A/S: Det er CSCs vurdering, at værdien af den specifikke aftale om Statstidende.dk samt tilbudspriserne på miniudbuddet skal anses for undtaget aktindsigt i medfør af offentlighedslovens 12, stk. 1, nr. 2. Ved udbud på Statens ITs rammeaftale indgår et begrænset antal tilbudsgivere, og det vil følgelig kunne have en skadelig virkning for den fremtidige konkurrencesituation på denne rammeaftale, såfremt der gives aktindsigt i priserne. Herudover vurderes det, at såfremt konkurrerende virksomheder får kendskab til CSCs prissætning under dette udbud, vil dette indebære en nærliggende risiko for, at CSCs konkurrenceevne i forhold til fremtidige udbud på markedet og ikke kun i forbindelse med den konkrete rammeaftale vil blive kompromitteret. Videregivelser af disse oplysninger vil således kunne få en væsentlig økonomisk betydning for CSC.

7 7. Under alle omstændigheder finder CSC, at oplysninger om delpriser og enhedspriser afgivet i forbindelse med miniudbuddet skal anses for undtaget aktindsigt, hvilket også er i overensstemmelse med fast klagenævnspraksis. Da kompleksiteten i det afholdte miniudbud om Statstidende.dk ikke er særlig stor, er det dog yderligere CSCs vurdering, at der er en risiko for at der skabes en gennemsigtighed omkring disse enhedspriser, såfremt der gives aktindsigt i de samlede priser. Det skal endvidere bemærkes, at der er tale om oplysninger, som konkurrenter i medfør af konkurrenceloven ikke lovligt ville kunne udveksle med hinanden. Klagenævnet har den 21. juni 2013 modtaget følgende bemærkninger fra KMD: KMD vurderer konkret, at der foreligger en nærliggende risiko for, at KMD, ved aktindsigt i KMD s priser ved miniudbuddet af Statstidende.dk, samlet såvel som pr. enhed, vil lide økonomisk skade af betydning. Det er således af væsentlig økonomisk betydning for KMD, at der efter offentlighedslovens 12, stk. 1, nr. 2 ikke indrømmes aktindsigt i KMD s priser. Baggrunden for at KMD konkret vurderer, at vores virksomhed vil lide væsentlig økonomisk skade er følgende: Oplysninger om de valg, som KMD træffer for at opfylde kundernes krav, og den måde, hvormed KMD har sammensat sine produkter og ydelser i forbindelse med tilbud på Statstidende.dk, afspejler sig i KMD s tilbudspriser til Statens IT, og disse oplysninger er af væsentlig økonomisk betydning i konkurrencen om at opnå kontrakt om disse produkter og ydelser. Der konkurreres intensivt på priser på de i miniudbuddet udbudte produkter og ydelser. Det er forventningen, at mange andre offentlige myndigheder i fremtiden vil indhente tilbud på mange af de samme produkter og ydelser. Det er ligeledes forventningen, at en lang række af de samme virksomheder og tilbudsgivere vil deltage i sådanne tilbudsindhentning/udbud. I disse situationer vil andre tilbudsgivere kunne udnytte den viden, de vil få efter Computerworld s offentliggørelse af oplysninger om KMD s priser. Da der samtidig opleves at være et begrænset antal reelle til-

8 8. budsgivere på området, vurderes dette at kunne få en skadelig virkning for KMD s fremtidige konkurrencesituation. Det er således af konkurrencemæssige årsager af væsentlig økonomisk betydning, at der, jf. offentlighedslovens 12, stk. 1, nr. 2, ikke indrømmes aktindsigt i KMD s tilbudspriser i forbindelse med Statens IT s miniudbud af Statstidende.dk. KMD fastholder således ønsket om, at vore priser på enkelt produkter og ydelser ikke undergives aktindsigt. Klagenævnet har den 24. juni 2013 modtaget følgende bemærkninger fra Netcompany: Netcompany ønsker priser og prismodeller undtaget aktindsigt. Alle prisoplysninger i vores tilbud er at betragte som forretningshemmelighed, som kun vedkommer Statens IT og Netcompany. Konkurrenters detaljerede kendskab til Netcompanys og vores underleverandør TDC Hostings priser vil naturligvis være til væsentlig økonomisk skade for Netcompany og TDC Hosting. Alle prisoplysninger ønskes derfor undtaget fra aktindsigt. For så vidt angår klagers argumenter: Det er vanskeligt i den specifikke sag at se, hvordan oplysninger om specifikke priser skulle bidrage til»fair konkurrence«, tværtimod kunne risiko for offentliggørelse af detail-priser reducere vores fremtidige bydevilje og vilje til udspecifikation af priser i tilbud, - til skade for fremtidig konkurrence og kunders indsigt. Netcompany og TDC Hosting har allerede tillid til at danske offentlige myndigheder gennemfører udbud på korrekt og fair måde, og ser generelt offentlige myndigheders frygt for at lave fejl som en større hindring for vores (og deres) virke end de fejl som reelt begås. En offentlig blotlæggelse af vores tilbudsmateriale vil i forhold til denne dimension i fremtiden netto reducere tilliden og forøge hemmelighedsholdelse imellem kunde og os. Tillid til fair konkurrence må først og fremmest have relevans for de aktuelle konkurrerende leverandører, og i mindre grad for den generelle offentlighed. I det aktuelle»miniudbud«har kun 5 af de 6 leverandører på rammaftalen budt. Såfremt de 5 som har budt skal blotlægge deres priser på rammeaftalen vil det helt indlysende give den ikke bydende (hvis priser

9 9. forbliver fortrolig) en meget direkte, indiskutabel og uacceptabel fordel i fremtidige miniudbud på rammeaftalen. Set fra offentlige myndigheders perspektiv, så vil vid adgang til at se kommercielle detaljer i tilbud på offentlige udbud på sigt resultere i endnu flere begæringer om aktindsigt fra konkurrenter/stråmand. Dette må være/blive en betydelig»non-value-adding«byrde for offentlige myndigheder og er overordnet set misbrug af aktindsigtsmuligheden. Denne udvikling er desværre allerede i gang, og Netcompany kan modvilligt i fremtiden også blive tvunget til at søge aktindsigt i konkurrenter tilbud, alene for ikke at være stillet dårligere end dem som kigger/kan kigge os over skulderen som følge af aktindsigt i vores egne tilbud. En fortsættelse af denne udvikling vil være meget beklagelig for alle parter. Klagenævnet har den 24. juni 2013 modtaget følgende bemærkninger fra NNIT A/S: Med henvisning til nedenstående henvendelse skal NNIT hermed bemærke, at NNITs tilbudspris i det af Statens Indkøb gennemførte miniudbud Om Statstidende.dk efter NNITs opfattelse klart er omfattet af undtagelsesbestemmelsen i 30, stk 1, nr 2 i LOV nr 606 af 12/06/2013 (Lov om offentlighed i Forvaltningen), idet det vil være af økonomisk betydning, såfremt tilbudsprisen oplyses til andre. Tilbudsprisen udgør en forretningshemmelighed, hvorefter en offentliggørelse af prisen kan medføre, at øvrige konkurrenter og kunder vil få en indsigt i NNITs prismodel og prissætningsstrategi, som efter NNITs klare opfattelse vil svække NNITs forhandlings- og konkurrenceposition væsentligt fremadrettet. Parternes anbringender Computerworld Denmark har til støtte for anmodningen om aktindsigt gjort gældende, at Statens It ikke har konkretiseret eller dokumenteret et muligt økonomisk tab ved at meddele aktindsigt under en igangværende rammeaftale. En henvisning til Statens It s stilling ved senere lignende udbud dokumenterer ikke, at Statens It vil lide et tab. Det er uvist, hvilken indflydelse åbenhed eller lukkethed om afgivne tilbud vil have i et senere udbud. Generelt tjener åbenhed til at sikre offentligheden kontrol med, at myndighedernes udbud af opgaver og behandling af tilbud foregår sagligt. Åbenhed har

10 10. desuden interesse for virksomheder, der overvejer, hvordan de kan blive konkurrencedygtige. Virksomheder i en branche, der ikke har fået mulighed for at afgive tilbud på grund af den valgte udbudsform, kan eventuelt gøre opmærksom på, at myndigheden har muligheder for bedre tilbud ved en anden udbudsform. Statens It har til støtte for sin protest mod, at anmodningen om aktindsigt tages til følge, gjort gældende, at det vil stride mod Statens It s økonomiske interesser, jf. den tidligere offentlighedslovs 13, stk. 1, nr. 5. Aktindsigt i prisoplysninger under en rammeaftale, hvor der løbende sker konkurrenceudsættelse af priserne, medfører en åbenbar risiko for, at priserne ved senere tilbudsafgivelse vil blive påvirket. Dette vil medføre store tab for Statens It. De afholdte og kommende miniudbud er sammenlignelige i forhold til de krav, som leverandørerne skal opfylde fra gang til gang. Kendskab hos leverandørerne til priserne fra de tidligere miniudbud vil derfor have stor betydning for tilbudspriserne i de senere miniudbud. Hvis en tilbudsgiver kender tilbudspriserne i miniudbuddet vedrørende»statstidende.dk«, vil det medføre, at tilbudspriserne ved de kommende miniudbud ikke vil være de lavest mulige priser, men i stedet de priser, som er de lavest nødvendige for tilbudsgiverne. Den leverandør, der ved det tidligere miniudbud tilbød det økonomisk mest fordelagtige tilbud, vil i næste miniudbud forhøje sin pris, således at leverandøren tilnærmer sig prisen på det økonomisk næstmest fordelagtige tilbud. Der vil herved opstå en situation, hvor der ikke vil være den forudsatte konkurrence på prisen, og Statens It risikerer at modtage tilbud, hvor prisen er højere, end hvis priserne på de øvrige tilbud ikke var kendte. Denne risiko er særligt til stede i det foreliggende tilfælde, hvor miniudbud sker på baggrund af rammeaftalen, hvor store dele af miniudbudsmaterialet er fastlagt i rammeaftalen, og hvor der ved de senere miniudbud forventes at ske en yderligere standardisering af udbudsmaterialet. Statens It gør ikke gældende, at aktindsigt skal nægtes i medfør af den tidligere offentlighedslovs 12, stk. 1, nr. 2, og klagenævnet skal derfor ikke tage stilling hertil. Statens It anerkender, at der på et senere tidspunkt, hvor omstændighederne for at anvende undtagelsesbestemmelsen i 13, stk. 1, nr. 5, ikke længere er til stede, vil kunne meddeles aktindsigt i prisoplysningerne.

11 11. Klagenævnet udtaler: Offentlighedsloven er ændret ved lov nr. 606 af 12. juni 2013, som trådte i kraft den 1. januar Da anmodningen om aktindsigt er indgivet til og behandlet af Statens It før lovens ikrafttrædelse, træffes afgørelsen om aktindsigt efter den offentlighedslov, som var gældende før den 1. januar Efter bestemmelsen i den tidligere offentlighedslovs 13, stk. 1, nr. 5, kan retten til aktindsigt begrænses, i det omfang det er nødvendigt til beskyttelse af væsentlige hensyn til det offentliges økonomiske interesser, herunder udførelse af det offentliges forretningsvirksomhed. Hvis dette kun gør sig gældende for en del af et dokument, skal den pågældende gøres bekendt med dokumentets øvrige indhold, jf. 13, stk. 2. Af betænkning nr om offentlighedsloven fra 2009, side 679, fremgår bl.a. om offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 5:»Det antages, at bestemmelsen efter omstændighederne også kan finde anvendelse i de tilfælde, hvor det offentlige indhenter tilbud fra private erhvervsdrivende i forbindelse med indkøb og lignende til det offentlige, og hvor der vil være en nærliggende risiko for, at aktindsigt i de afgivne tilbud vil indebære, at myndigheden i forbindelse med næste udbudsrunde ikke vil kunne fremkalde kvalificerede tilbud, eller at det offentliges forhandlingsposition svækkes Ombudsmanden har i FOB 1990, side 276, udtalt, at 13, stk. 1, nr. 5, forudsætter, at der foretages en konkretisering af den økonomiske tabsrisiko for det offentlige ved at meddele aktindsigt. I den pågældende sag havde myndigheden begrundet afslaget på aktindsigt med, at det generelt var besluttet af diskretionshensyn ikke at offentliggøre kontrakter med og tilbud fra virksomheder. I FOB 1990, side 288, har ombudsmanden endvidere vedrørende 13, stk. 1, nr. 5, udtalt, at en myndigheds generelle henvisning til dens stilling i forbindelse med senere, lignende kontraktindgåelser ikke opfyldte forudsætningen om en konkretisering af den økonomiske tabsrisiko for det offentlige. I sagen havde myndigheden afslået aktindsigt i tilbudsmateriale vedrørende reparations- og vedligeholdelsesarbejder på myndighedens materiel gennem de sidste 5 år.

12 12. Computerworld Denmark har anmodet om aktindsigt i tilbudspriserne i et miniudbud i henhold til en rammeaftale om drift af it-systemer, som Statens It er driftsansvarlig for. Klagenævnet lægger efter oplysningerne fra Statens It, herunder Statens It s udbudsstrategi af 22. december 2011, til grund, at driftsrammeaftalen af 12. oktober 2012 i vidt omfang indeholder en udførlig kravspecifikation, som leverandørerne er bundet af ved leveranceaftalerne, som bliver udbudt gennem de enkelte miniudbud i henhold til rammeaftalen. De enkelte miniudbud vil alene adskille sig på færre specifikke dele. Da driftsrammeaftalen således i vidt omfang fastsætter kravene til de systemer, der (mini)udbydes, vil karakteren af det, som skal leveres ved de enkelte miniudbud, kun variere i begrænset omfang. På baggrund af denne lighed mellem gennemførte og fremtidige miniudbud er der en konkret risiko for, at de 6 leverandører i henhold til rammeaftalen vil kunne tilrettelægge deres tilbud ved fremtidige miniudbud, hvis de får kendskab til hinandens tilbudspriser, på en sådan måde, at variationerne i tilbudspriserne mindskes, med det resultat, at Statens It vil lide et økonomisk tab. Betingelsen i den tidligere offentlighedslovs 13, stk. 1, nr. 5, for at undtage aktindsigt i den samlede tilbudspris i alle de andre modtagne tilbud end det vindende tilbud i miniudbuddet vedrørende drift og vedligeholdelse af»statstidende.dk«er derfor opfyldt. Klagenævnet tager herefter ikke anmodningen om aktindsigt i den samlede tilbudspris i tilbuddene fra Atos It Solutions and Services A/S, KMD, Netcompany og NNIT A/S til følge. Herefter bestemmes: Computerworld Denmarks anmodning om aktindsigt i den samlede tilbudspris i tilbuddene fra Atos It Solutions and Services A/S, KMD, Netcompany og NNIT A/S tages ikke til følge. Erik P. Bentzen Genpartens rigtighed bekræftes.

13 Joan Bach kontorfuldmægtig 13.

Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale. Statsforvaltningens brev til en advokat

Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale. Statsforvaltningens brev til en advokat 2015-21818 Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale Statsforvaltningens brev til en advokat Dato: 08-12- 2015 Henvendelse vedrørende Frederiksberg Kommune om aktindsigt Du har som advokat for

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0036379 (Mette Langborg) 5. maj 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0036379 (Mette Langborg) 5. maj 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0036379 (Mette Langborg) 5. maj 2014 K E N D E L S E aktindsigt Dansk Byggeri (advokat Johan Iversen Møller, København) mod Sønderborg Kommune (advokat Kurt Bardeleben,

Læs mere

Resume: Statsforvaltningen skal anmode Region Sjælland om at oplyse, hvad udtalelsen giver regionen anledning til.

Resume: Statsforvaltningen skal anmode Region Sjælland om at oplyse, hvad udtalelsen giver regionen anledning til. Resume: Statsforvaltningen finder ikke, at Region Sjælland med hjemmel i offentlighedslovens 12, stk. 1, nr. 2 og 13, stk. 1, nr. 5, med baggrund i de forhold regionen har anført, kan undtage de pågældende

Læs mere

Resumé. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund

Resumé. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund 17-06- 2015 Statsforvaltningen har fra Syddjurs Kommune den 17. september 2014 modtaget din anmodning om, at Syddjurs Kommunes afgørelse af 15. august 2014 om afslag på aktindsigt i vagtplanerne for plejecenter

Læs mere

Ankestyrelsens brev til en advokat. Henvendelse vedrørende aktindsigt hos Billund Kommune

Ankestyrelsens brev til en advokat. Henvendelse vedrørende aktindsigt hos Billund Kommune Ankestyrelsens brev til en advokat 2017-41827 Dato: 15-09-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt hos Billund Kommune Billund Kommune har den 6. juni 2017 oversendt X advokaters klage af 1. juni 2017 over

Læs mere

Vedr. Din fornyede henvendelse om aktindsigt

Vedr. Din fornyede henvendelse om aktindsigt Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Odsherred Kommune ikke med hjemmel i offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 5, med baggrund i de forhold kommunen har anført, kan undtage de pågældende prisoplysninger

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Afgørelse - Klage over Energitilsynets afgørelse af 30. april 2013 om delvist afslag på aktindsigt

Afgørelse - Klage over Energitilsynets afgørelse af 30. april 2013 om delvist afslag på aktindsigt Allerød Kommune Teknik & Drift Bjarkesvej 2 3450 Allerød Sendt pr. e-mail til kommunen@alleroed.dk og flemming.kjolstadlarsen@alleroed.dk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade

Læs mere

vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv.

vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv. vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv. Derudover bemærkes det, at nogle af de hensyn, som i forbindelse med sin vurdering af spørgsmålet om meroffentlighed

Læs mere

Aktindsigt i udbudssager

Aktindsigt i udbudssager fremtiden starter her... Gode råd om... Aktindsigt i udbudssager INDHOLD Indledning 3 Forskellige regler om aktindsigt 4 Udbudsloven 4 Forvaltningsloven 5 Offentlighedsloven 5 Øvrige regler om aktindsigt

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2010-0021118 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen, Lars Tolstrup) 17. juni 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2010-0021118 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen, Lars Tolstrup) 17. juni 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr. 2010-0021118 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen, Lars Tolstrup) 17. juni 2010 K E N D E L S E Jydsk Planteservice A/S (advokat Peter Lund Meyer, København) mod Odense Kommune,

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune 2015-11863 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 01-12- 2015 Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune Ved e-mails af 2. og 5. februar 2015 har du til Guldborgsund

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Energitilsynet (j.nr. [XXX]) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 12. april 2011 til en fagforening

Statsforvaltningens brev af 12. april 2011 til en fagforening Statsforvaltningens brev af 12. april 2011 til en fagforening 12-04- 2011 Fagligt Fælles Forbund (3F) Kolding har i brev af 19. marts 2010 klaget over Kolding Kommunes afslag på aktindsigt i partnerskabsaftalen

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt 2015-32300 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 2 4-09- 2015 Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 6. maj 2015 klaget over Ballerup Kommunes afgørelse af

Læs mere

Aktindsigt i udbudssager

Aktindsigt i udbudssager IKA foreningen af offentlige indkøbere den 16. juni 2011 Retsgrundlaget med kendelser og eksempler fra praksis v/morten Kroon Advokat (H), Partner Udbudsdirektivets artikel 6 Side 2 1. Viger for: (1) bestemmelser

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt. Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt. Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. 2014-182202 Dato: 18-08- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Du har rettet henvendelse til

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 97-158.726

Klagenævnet for Udbud 97-158.726 Klagenævnet for Udbud 97-158.726 (Carsten Haubek, Tage M. Iversen, Wayne Jensen) 17. oktober 1997 Arbejdsgiverforeningen for Handel, Transport og Service (advokat Henrik Uldal, Frederiksberg) mod Tårnby

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 25. marts 2009 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 25. marts 2009 til en borger. Statsforvaltningens brev af 25. marts 2009 til en borger. 25-03- 2009 Statsforvaltningen Syddanmark har modtaget din henvendelse af 16. november 2008 vedrørende klage over afslag på aktindsigt i lejekontrakt

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011 K E N D E L S E GE Healthcare Danmark A/S (advokat Søren Hilbert, København) mod Region Midtjylland (advokat Tina Braad, Århus) Denne

Læs mere

RenoSam Vesterbrogade 24, 2. tv. 1620 København V

RenoSam Vesterbrogade 24, 2. tv. 1620 København V RenoSam Vesterbrogade 24, 2. tv. 1620 København V Klage over Energistyrelsens afgørelse af 16. oktober 2008 vedrørende delvis afslag på aktindsigt i ansøgninger om udvidelse/fornyelse af forbrændingskapacitet

Læs mere

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 22. februar 2013 om afslag på aktindsigt

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 22. februar 2013 om afslag på aktindsigt [XXX] Afgørelsen er fremsendt pr. e-mail til adressen: [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

JOHN G. CONSULT ApS Att.: Johnny K. Olesen Pærehaven Agedrup

JOHN G. CONSULT ApS Att.: Johnny K. Olesen Pærehaven Agedrup JOHN G. CONSULT ApS Att.: Johnny K. Olesen Pærehaven 12 5320 Agedrup 2016-52659 Dato: 10-10-2016 Henvendelse vedrørende Region Nordjylland om aktindsigt Du har den 25. juni 2016 meddelt Region Nordjylland,

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Justitsministeriet Forvaltningsretskontoret

Justitsministeriet Forvaltningsretskontoret Justitsministeriet Forvaltningsretskontoret forvaltningsretskontoret@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E + 4 5 3 2 6 9 8 8 5 4 M O B I L

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Region Sjællands afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Region Sjællands afslag på aktindsigt Statsforvaltningens brev til en borger 2014-169206 Dato: 12-0 5-2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende Region Sjællands afslag på aktindsigt Du har den 28. oktober 2014 klaget over Region Sjællands afgørelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie: Statsforvaltningen har i dag skrevet således til [navn på nyhedsmedie]:

Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie: Statsforvaltningen har i dag skrevet således til [navn på nyhedsmedie]: Ikke til2014-182202 Ikke berettiget at meddele afslag på aktindsigt i en kontrakt i medfør af offentlighedslovens 30, nr. 2, idet den interesse og økonomiske betydning, der for en virksomhed var forbundet

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en advokat

Statsforvaltningens brev til en advokat Statsforvaltningens brev til en advokat 2016-31278 Dato: 10-10-2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Du har den 6. april 2016 meddelt Region Syddanmark, at du ønsker at klage

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. 2016-63511 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 21-11-2016 Henvendelse vedrørende Esbjerg Kommunes afgørelse om aktindsigt Du har den 17. august 2016 anmodet Esbjerg Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

Dr Nyheder Att.: Journalist Lars Munck Rasmussen rsm@dr.dk. Vedr.: Anmodning om aktindsigt fra journalist Lars Munck Rasmussen.

Dr Nyheder Att.: Journalist Lars Munck Rasmussen rsm@dr.dk. Vedr.: Anmodning om aktindsigt fra journalist Lars Munck Rasmussen. Klagenævnet for Udbud Adresse: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø Telefon: 35 29 10 00 - Telefax: 33 30 76 00 - mail: klfu@erst.dk - Internet-adresse: www.klfu.dk

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 3. marts 2009 (J.nr. 2008-0017864) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Niels Bolt Jørgensen og Jan

Læs mere

Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma 2016-48312 Dato: 07-10-2016 Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Fredericia Kommune har den 14. juni 2016 videresendt XX s klage over afslag på

Læs mere

4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent

4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent 4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent 11241.2 Undtagne dokumenter En journalist klagede til ombudsmanden over Københavns Kommunes afslag på aktindsigt i fakturaer

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 11. juni 2009 til en borger

Statsforvaltningens udtalelse af 11. juni 2009 til en borger Statsforvaltningens udtalelse af 11. juni 2009 til en borger 1 1-0 6-2 0 0 9 T I L S Y N E T M E D K O M M U N E R N E I R E G I O N S Y D D A N M A R K Statsforvaltningen Syddanmark har modtaget din henvendelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035426 (Poul Holm, Henrik Fausing) 2. maj 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035426 (Poul Holm, Henrik Fausing) 2. maj 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035426 (Poul Holm, Henrik Fausing) 2. maj 2014 K E N D E L S E Eurographic Danmark A/S (selv) mod Ministeriet for Børn og Undervisning (Kammeradvokaten v/ advokat Thomas

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024306 (Kirsten Thorup) 6. maj 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024306 (Kirsten Thorup) 6. maj 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024306 (Kirsten Thorup) 6. maj 2011 K E N D E L S E FællesBo (selv) mod Herning Kommune (selv) Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2010/S 026-037252 af 6. februar 2010 udbød

Læs mere

Journalist Peter Hougesen TV2, Rugårdsvej 25 5100 Odense C. Ringkjøbing Amtskommune - afslag på aktindsigt i afregninger til praktiserende læger.

Journalist Peter Hougesen TV2, Rugårdsvej 25 5100 Odense C. Ringkjøbing Amtskommune - afslag på aktindsigt i afregninger til praktiserende læger. Journalist Peter Hougesen TV2, Rugårdsvej 25 5100 Odense C 23-08- 05 Ringkjøbing Amtskommune - afslag på aktindsigt i afregninger til praktiserende læger. I mail af 10. maj 2005 har De klaget til Statsamtet

Læs mere

Det er endvidere statsforvaltningens opfattelse, at Køge Kommune ved afslaget på aktindsigt efter offentlighedslovens

Det er endvidere statsforvaltningens opfattelse, at Køge Kommune ved afslaget på aktindsigt efter offentlighedslovens Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune ikke har haft hjemmel til at give afslag på aktindsigt i det mellem kommunen og Agens International indgåede forlig efter offentlighedslovens 10, nr.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Carsten Haubek, Knud Erik Busk, Michael Jacobsen) 28. februar 2006

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Carsten Haubek, Knud Erik Busk, Michael Jacobsen) 28. februar 2006 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2005-0003934 (Carsten Haubek, Knud Erik Busk, Michael Jacobsen) 28. februar 2006 K E N D E L S E S-Card A/S (advokat Andreas Christensen, København) mod Rigspolitiet (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023282 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 23. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023282 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 23. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023282 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 23. juni 2011 K E N D E L S E Best Western Hotel Prinds Frederik A/S (selv) mod Økonimistyrelsen (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Niels Feilberg Jørgensen, Michael Jacobsen, Jørgen Egholm) 13. februar 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Niels Feilberg Jørgensen, Michael Jacobsen, Jørgen Egholm) 13. februar 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007568 (Niels Feilberg Jørgensen, Michael Jacobsen, Jørgen Egholm) 13. februar 2007 K E N D E L S E PlantWare Holding ApS (Advokatfirmaet Bender, von Haller og Dragsted

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011 K E N D E L S E Telenor A/S (selv) mod Region Nordjylland (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2010-0023440 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 27. juni 2011 K E N D E L S E Hotel Maritime ApS (selv) mod Økonimistyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg. Region Midtjylland afslag på aktindsigt i sygesikringskontrolstatistikker

Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg. Region Midtjylland afslag på aktindsigt i sygesikringskontrolstatistikker Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Region Midtjylland afslag på aktindsigt i sygesikringskontrolstatistikker for tandlæger i Holstebro 18-11- 2009 Rådgivningsfirmaet DentalMæglerne har den 4.

Læs mere

En journalist anmodede Finansministeriet om aktindsigt i tilbud afgivet i forbindelse med salget af aktier i DONG.

En journalist anmodede Finansministeriet om aktindsigt i tilbud afgivet i forbindelse med salget af aktier i DONG. 2016-54 Tilbud afgivet i forbindelse med salg af aktier i DONG kunne undtages fra aktindsigt (offentlighedslovens 30, nr. 2) 28. november 2016 En journalist anmodede Finansministeriet om aktindsigt i tilbud

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: Østkraft Net A/S Energitilsynet (j.nr. 14/10249) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395

Læs mere

Aktindsigt i udbudssager

Aktindsigt i udbudssager IKA foreningen af offentlige indkøbere Leverandørjura 2011 den 15. september 2011 Retsgrundlaget med kendelser og eksempler fra praksis v/morten Kroon Advokat (H), Partner Udbudsdirektivets artikel 6 Side

Læs mere

Det er efter Statsforvaltningens opfattelse ikke ganske klart, om din aktindsigtsanmodning

Det er efter Statsforvaltningens opfattelse ikke ganske klart, om din aktindsigtsanmodning 2016-66296 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 08-11-2016 Henvendelse vedrørende Vejle Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 27. august 2016 anmodet Vejle Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport 2015-15171 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 26-01- 2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport Statsforvaltningen har fået indbragt en sag vedrørende Nyborg Kommune,

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund Desuden har Køge Kommune ikke taget stilling til, om samarbejdskontrakten med bilag indeholder oplysninger, der er ekstraheringspligtige i medfør af offentlighedslovens 34, eller om kontrakten eller dele

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 K E N D E L S E Berotech A/S (advokat Tina Braad, Aarhus) mod Provas Haderslev Spildevand A/S (advokat Lars

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. november 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 30. november 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 30. november 2007 til en borger: 30-11- 2007 Statsamtet Vestsjælland, tilsynet med kommunerne i Vestsjællands, Roskilde og Storstrøms Amter, nu Statsforvaltningen Sjælland,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/01369 (Michael Ellehauge) 22. september 2017

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/01369 (Michael Ellehauge) 22. september 2017 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/01369 (Michael Ellehauge) 22. september 2017 K E N D E L S E Simonsen & Weel A/S (cand.jur. Martin Stæhr, Kgs. Lyngby) mod Region Midtjylland (advokat Tina Braad, Aarhus)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 K E N D E L S E Tabulex ApS (advokat Jesper Fabricius, København) mod Odense Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020289 (Søren Holm Seerup, Erik Hammer, Kent Petersen) 7. april 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020289 (Søren Holm Seerup, Erik Hammer, Kent Petersen) 7. april 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020289 (Søren Holm Seerup, Erik Hammer, Kent Petersen) 7. april 2010 K E N D E L S E Balle Blik & VVS ApS (advokat Jeppe Svenning, Århus) mod Boligselskabet Sct. Jørgen

Læs mere

Politiken Att.: Journalist Jakob Hvide Beim Rådhuspladsen København V Finansministeriets afgørelse af 25.

Politiken Att.: Journalist Jakob Hvide Beim Rådhuspladsen København V Finansministeriets afgørelse af 25. Politiken Att.: Journalist Jakob Hvide Beim Rådhuspladsen 37 1785 København V Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen. 2015-71331 Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie Dato: 21-11-2016 Henvendelse vedrørende Region Syddanmarks afslag på aktindsigt Du har den 20. september 2016, som journalist for et nyhedsmedie anmodet

Læs mere

Morsø Kommune Aktindsigt i referat og bilag til lukket punkt på udvalgsmøde. Statsforvaltningens brev til en borger.

Morsø Kommune Aktindsigt i referat og bilag til lukket punkt på udvalgsmøde. Statsforvaltningens brev til en borger. Morsø Kommune Aktindsigt i referat og bilag til lukket punkt på udvalgsmøde Statsforvaltningens brev til en borger. 2015-7436 Dato: 08-12- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende Morsø Kommune om aktindsigt

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Miljøcenter Århus afslag på aktindsigt - AarhusKarlshamn A/S Denmark

AFGØRELSE i sag om Miljøcenter Århus afslag på aktindsigt - AarhusKarlshamn A/S Denmark Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 18. december 2012 J.nr.: NMK-810-00029 (tidl. MKN-400-00045) Ref.: Flemming Krog Bjerre, FLEKB-NMKN AFGØRELSE i sag om Miljøcenter

Læs mere

Samsø Kommunalbestyrelse Rådhuset Langgade 1 Tranebjerg 8305 Samsø. Samsø Kommunes afslag på fuld aktindsigt i kontrakt

Samsø Kommunalbestyrelse Rådhuset Langgade 1 Tranebjerg 8305 Samsø. Samsø Kommunes afslag på fuld aktindsigt i kontrakt Samsø Kommunalbestyrelse Rådhuset Langgade 1 Tranebjerg 8305 Samsø Samsø Kommunes afslag på fuld aktindsigt i kontrakt mellem Samsø Kommune og Samsøtrafikken A/S 14-07- 2010 Statsforvaltningen, som i medfør

Læs mere

IKA INDKØBSJURA - 2014

IKA INDKØBSJURA - 2014 IKA INDKØBSJURA - 2014 SPOR 1.1 AKTINDSIGT Andreas Christensen, advokat (H) og partner Onsdag den 18. juni 2014 AKTINDSIGT- UDBUDSDIREKTIVET side 2 Udbudsdirektivets artikel 6: Med forbehold af bestemmelserne

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 K E N D E L S E Willis Danmark (advokat Andreas Christensen, Hellerup) mod DSB (advokat

Læs mere

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist Aktindsigt i ændringsforslag til budget Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-190684 Dato: 18-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Region Syddanmark har den 3. september

Læs mere

Aktindsigt i redegørelse fra kreditforeninger i sag om foreningernes

Aktindsigt i redegørelse fra kreditforeninger i sag om foreningernes Aktindsigt i redegørelse fra kreditforeninger i sag om foreningernes EDB-samarbejde Boligstyrelsen og Boligministeriet afslog under henvisning til forvaltningslovens 15, stk. 1, at meddele aktindsigt i

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 75 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 75 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del Bilag 75 Offentligt Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk

Læs mere

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009:

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009: Tårnby Kommune U.B. har ved mail af 6. maj 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Tårnby Kommunes behandling af aktindsigtsbegæring af 27. januar 2009 om opførelse af nye gymnastik-

Læs mere

GODE RÅD TIL KØB AF RÅDGIVERYDELSER

GODE RÅD TIL KØB AF RÅDGIVERYDELSER GODE RÅD TIL KØB AF RÅDGIVERYDELSER Rådgiverbranchen oplever ofte, at det er unødigt ressourcekrævende at afgive tilbud til det offentlige. Det er et problem for branchen, men også for de offentlige indkøbere.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037546 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen) 26. juni 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037546 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen) 26. juni 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037546 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen) 26. juni 2014 K E N D E L S E AV Form A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Kalundborg Kommune (advokat Michael Lund Nørgaard,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033160 (Mette Langborg, Erik B. Christiansen) 6. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033160 (Mette Langborg, Erik B. Christiansen) 6. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033160 (Mette Langborg, Erik B. Christiansen) 6. juni 2013 K E N D E L S E OSK Konsortiet: OSK-SHIPTECH A/S, BK Engineering A/S og Logimatic Engineering A/S (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022788 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 30. maj 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022788 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 30. maj 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022788 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 30. maj 2011 K E N D E L S E Konsortiet Rosendahls, Schultz Grafisk A/S og Rosendahls A/S print-design-media

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035497 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 25. juni 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035497 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 25. juni 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035497 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 25. juni 2014 K E N D E L S E Sønderborg Affald A/S (advokat Christian Nielsen, Aarhus) mod Affaldsregion Nord I/S v/dansk Affald

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018027 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 11. marts 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018027 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 11. marts 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018027 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 11. marts 2009 K E N D E L S E Danske Kroer & Hoteller (selv) mod Økonomistyrelsen (Kammeradvokaten ved

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 19. juni 2009 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 19. juni 2009 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Slagslunde Fjernvarmelaug over Energitilsynet

Læs mere

Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg

Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg Udtalt over for departementet for told- og forbrugsafgifter, at direktoratet for toldvæsenets faste praksis, hvorefter alle begæringer om aktindsigt

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 21. august 2008 til et firma (E).

Statsforvaltningens brev af 21. august 2008 til et firma (E). Statsforvaltningens brev af 21. august 2008 til et firma (E). 21-08- 2008 TILSYNET MED KOMMUNERNE Daværende Statsamtet Sønderjylland har den 20. oktober 2006 modtaget Deres klage over, at daværende Faaborg

Læs mere

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016 2016-23 Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde afslået at behandle

Læs mere

Det er herefter Statsforvaltningen opfattelse, at kommunens afgørelse af 24. september 2015 om aktindsigt i de pågældende oplysninger ikke

Det er herefter Statsforvaltningen opfattelse, at kommunens afgørelse af 24. september 2015 om aktindsigt i de pågældende oplysninger ikke Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie 2015-81755 Dato: 02-06-2016 Henvendelse vedrørende afgørelser om aktindsigt X har den 3. december 2015 klaget over Aarhus Kommunes to afgørelser om aktindsigt,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022557 (Michael Kistrup, Jørgen Egholm, Thomas Grønkær) 27. januar 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022557 (Michael Kistrup, Jørgen Egholm, Thomas Grønkær) 27. januar 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022557 (Michael Kistrup, Jørgen Egholm, Thomas Grønkær) 27. januar 2011 K E N D E L S E Skandinavisk Parykcenter ApS (advokat David Frølich, København) mod 1. Hillerød

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025378 (Kirsten Thorup) 24. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025378 (Kirsten Thorup) 24. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025378 (Kirsten Thorup) 24. januar 2012 Dansk Scanning A/S (selv) mod Helsingør Kommune (selv) Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2011/S 131-217701 af 7. juli 2011 udbød indklagede,

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 23. november 2016 (J.nr. 2016-12037). Finanstilsynets afslag

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2015-15464 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 0 8-10- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 19. februar 2015 og 14. august 2015 oplyst til Københavns Kommune, at

Læs mere

Finanstilsynet kan ikke imødekomme deres anmodning om aktindsigt.

Finanstilsynet kan ikke imødekomme deres anmodning om aktindsigt. Side 1 af 8 Kendelse af 30. januar 2009 (J.nr. 2008-0017489) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Lise Høgh og

Læs mere

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Henstillet til justitsministeriet at undergive en sag, hvori der var meddelt afslag på aktindsigt i en ambassadeindberetning, en fornyet behandling med henblik

Læs mere

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere

Allerød Kommune Aktindsigt offentlighedsloven

Allerød Kommune Aktindsigt offentlighedsloven 2008-06-17. Allerød Kommune Aktindsigt offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Allerød Kommune ikke var berettiget til at afslå anmodning om aktindsigt i dokumenter vedrørende

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing. Vedr. henvendelse om aktindsigt i e-mail modtaget af

Ringkøbing-Skjern Kommune Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing. Vedr. henvendelse om aktindsigt i e-mail modtaget af Ringkøbing-Skjern Kommune Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing 11-05- 2009 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. henvendelse om aktindsigt i e-mail modtaget af Ringkøbing-Skjern Kommune ST. BLICHERS

Læs mere

Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt

Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt 2016-54506 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 25-08-2016 Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 12. juli 2016 anmodet Hvidovre Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Søren Holm Seerup, Trine H. Garde, Jørgen Egholm) 8. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Søren Holm Seerup, Trine H. Garde, Jørgen Egholm) 8. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023362 (Søren Holm Seerup, Trine H. Garde, Jørgen Egholm) 8. september 2011 K E N D E L S E Østermose BioEnergi A/S (selv) mod Energinet.dk (advokat Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-180.983 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 17. november 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-180.983 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 17. november 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-180.983 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 17. november 2003 K E N D E L S E Helsingør Kommune (selv) mod Ejendomsselskabet Stengade 56 ApS (advokat Anders Drachmann,

Læs mere

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014 2014-14 Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at først SKAT og siden Skatteankestyrelsen havde givet ham afslag på aktindsigt i

Læs mere

2014-15. Kommune kunne ikke undtage oplysninger om en forpagtningsafgifts størrelse samt beregningen heraf fra aktindsigt. 2.

2014-15. Kommune kunne ikke undtage oplysninger om en forpagtningsafgifts størrelse samt beregningen heraf fra aktindsigt. 2. 2014-15 Kommune kunne ikke undtage oplysninger om en forpagtningsafgifts størrelse samt beregningen heraf fra aktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at Nordfyns Kommune i medfør af offentlighedslovens

Læs mere

Aktindsigt i kontrakt. Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Aktindsigt i kontrakt. Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Aktindsigt i kontrakt Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-182202 Dato:28-01- 2016 Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Dagbladet Ringkøbing-Skjern har ved e-mail af 30. september

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse til Fredericia Skibsværft vedrørende aktindigt

Statsforvaltningens udtalelse til Fredericia Skibsværft vedrørende aktindigt Statsforvaltningens udtalelse til Fredericia Skibsværft vedrørende aktindigt Du har ved brev af 11. juli 2008 på vegne af Fredericia Skibsværft A/S rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende

Læs mere