Beslutningsoplæg vedr. etablering af et forretningsstrategisk it- og digitaliseringssamarbejde mellem Silkeborg Kommune og Viborg Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beslutningsoplæg vedr. etablering af et forretningsstrategisk it- og digitaliseringssamarbejde mellem Silkeborg Kommune og Viborg Kommune"

Transkript

1 01. april 2015 Beslutningsoplæg vedr. etablering af et forretningsstrategisk it- og digitaliseringssamarbejde mellem Silkeborg Kommune og Viborg Kommune Baggrund I forsommeren 2014 indledte Silkeborg Kommunes og Viborg Kommunes it-og digitaliseringschefer en dialog på opdrag af deres respektive økonomichefer. Formålet var at afdække om og hvordan et muligt samarbejde på it- og digitaliseringsområdet kan give forretningsmæssig værdi for kommunerne set i forhold til de stigende krav, som kommunerne mødes af. I den forbindelse blev der gennemført en workshop med deltagelse af it-afdelingernes chefer og respektive afdelingsledere. Workshoppen illustrerede en relativ høj grad af enighed blandt såvel it-chefer som afdelingsledere, ligesom der tegnede sig et billede af en konstruktiv og en ambitiøs men bestemt realistisk holdning til, hvad et sådant samarbejde kunne materialisere sig i. Med udgangspunkt i den gennemførte workshop fremsatte it-cheferne en anbefaling til de to kommuners økonomichefer om, at der blev udformet et beslutningsoplæg til kommunaldirektørerne om oprettelse af et permanent it- og digitaliseringssamarbejde mellem Silkeborg og Viborg Kommuner. Anbefalingen baserede sig på følgende punkter: Der forventes en fortsat stigende efterspørgsel på it-services. For at kunne imødekomme denne efterspørgsel kræves stadig større volumen i it-organisationerne. Samarbejdet skal over tid i princippet omfatte alle opgaver i begge kommuner inden for it og digitalisering, herunder projektledelse og organisatorisk implementering af nye it-løsninger. Dette vurderes på sigt at være nødvendigt for, at de to kommuner kan tilbyde brugerne den forventede it-understøttelse. Den øgede volumen skal gøre det muligt at rumme de nødvendige specialistkompetencer samt sikre effektiv varetagelse af it-opgaverne. Samarbejdet forventes løbende at frigøre ressourcer ved effektivisering via fælles opgavevaretagelse og billigere indkøb. Disse skal på kort sigt anvendes til at støtte projekter og udviklingsarbejde for bedre it-understøttelse, således at brugerne oplever konkrete forbedringer som følge af samarbejdet, og der derigennem kan udløses effektiviseringer og kvalitetsløft i organisationerne. På længere sigt forventes effektivisering af it-drift og -service. Samarbejdets første tydelige spor i organisationen vil være, at alle udbud og indkøb på itområdet koordineres og samordnes i fællesskab, så begge kommuner i stigende grad over tid kommer til at konvergere hen mod de samme it-løsninger til samme opgaver. Da dette følger de udbud, der skal gennemføres, etableres ensretning naturligt som følge af nye udbud og genudbud. Desuden gennemfører organisationerne allerede i dag en række identiske projekter, fx via deltagelse i KOMBIT s monopolbrud, og gennemførelsen af disse tilrettelægges i fællesskab som en del af samarbejdet. Samtidig kan områder med oplagt mulighed for effektivisering ved samarbejde prioriteres i de fælles handlingsplaner. It-afdelingerne vil gennem hele forløbet arbejde sammen om indkøb, Silkeborg Kommune Økonomi og IT Søvej 1-3, 8600 Silkeborg Telefon: Søvej Silkeborg Tlf.:

2 projekter, arkitektur mv. og vil løbende harmonisere arbejdsprocesser på tværs af de to kommuner. Samarbejdet gælder såvel de løsninger, som er synlige uden for it-afdelingerne, som al den it, brugerne aldrig ser, men som it-afdelingerne har ansvaret for. Når der er opnået en tilstrækkelig ensartet it-platform i de to kommuner, vil it-afdelingerne blive fusioneret. Resultatet af it-ledelsernes arbejde blev fremlagt for økonomicheferne på et møde den 8. september 2014, hvor der blev givet tilslutning til anbefalingerne med følgende bemærkninger: Det videre arbejde skal fortsat holdes i en snæver kreds. Dog ønskes det, at økonomidirektørerne involveres Kommunernes udbudsplaner skal vurderes med henblik på timing og identifikation af ensartede områder. Der ses gerne, at forslaget kan skaleres både op eller ned i forhold til såvel omfang som implementeringshastighed. Analysen skal koncentrere sig om det, der er strategisk vigtigt mere end detaljerne. Gevinstperspektivet i bredeste forstand skal forstærkes. It-ledelsernes forslag skulle senere fremlægges for de to kommuners kommunaldirektører. Konklusion Der forventes stigende krav til kommunernes opgavevaretagelse ift. it og digitalisering. Dette aktualiseres allerede i det forestående arbejde med KOMBIT s monopolbrud, som vil lægge beslag på væsentlige digitaliseringsressourcer i kommunerne. Etableringen af et samarbejde bør tage afsæt i et samarbejde om kommunernes digitaliseringsprojekter og valg af it-løsninger. Dette skal etablere it-platforme i de to kommuner, som har store ligheder, og hvor arbejdsprocesserne omkring it og digitalisering er harmoniseret. Når kommunerne har gennemført disse fælles initiativer, vil de i noget omfang være ens ift. it og digitalisering, og der vil dermed være et effektiviseringspotentiale i at sammenlægge kommunernes it- og digitaliseringsorganisationer. Herefter vil kommunerne kunne etablere en egentligt fælles it- og digitaliseringsorganisation, der leverer it-services til de to kommuner. Der er ræson i at etablere samarbejde mellem netop Silkeborg og Viborg, da de allerede i dag har store ligheder i såvel deres tekniske løsninger som den valgte organisering og ledelse af området. Samarbejdet muliggør, at kommunerne vil kunne varetage flere it- og digitaliseringsopgaver med de nuværende ressourcer. Samtidig vil det kunne forbedre kommunernes evne til at gennemføre implementeringer af digitale løsninger, der i større grad end i dag realiserer de effektiviserings- og serviceforbedringsmuligheder, som nye digitale løsninger muliggør. Det vil for etableringen af samarbejdet være afgørende, at de to kommuner er i stand til at etablere fælles rammer for arbejdet med digitalisering, herunder fælles rammer for Side 2

3 FÆLLES ORGANISATION FÆLLES STYRING FÆLLES FINANSIERING beslutningskompetence og økonomisk styring af området, samt at der kan afsættes de nødvendige ressourcer til at gennemføre arbejdet med etableringen af en fælles organisation. Indstilling Det anbefales, at der tilrettelægges en proces med det mål at etablere en fælles organisering ultimo I 2015 vil arbejdet fokusere på at tilrettelægge samarbejdets form og etablere de første samarbejdsområder. I 2016 og 2017 vil samarbejdet blive udviklet til at rumme stadig større dele af kommunernes digitaliseringsopgaver, således at der i 2. halvår af 2017 kan etableres en fælles organisation. Der vil være mulighed for at indlemme andre kommuner i samarbejdet, men det anbefales, at der ikke åbnes for dette førend efter 2015, hvor samarbejdets konkrete rammer vil være definerede. Etablering af et samarbejdet vil ske trinvist. Indledende skal samarbejdets konkrete udformning defineres, bl.a. ved at kommunerne i fællesskab beslutter, at dette skal ske og klart definerer vilkårene for samarbejdet, herunder hvilken betydning samarbejdet får for kommunernes fagområder. For at kunne realisere det samlede potentiale ved samarbejdet kræves en fælles beslutning om at ville drive digitalisering i fællesskab ud fra fælles mål og med anerkendelsen af, at dette på sigt vil føre til en fælles organisering af it og digitalisering. Efter en detaljeret definition af samarbejdet vil samarbejdet overgå til fokus på at harmonisere arbejdet i kommunerne, førend en fælles organisation kan etableres. TIDSPLAN It-afdelingernes udgangspunkt og udvikling Grundlaget for samarbejdet Resultater af samarbejdet 1.1. Fælles digitaliseringsenhed 1.3. Styring af samarbejdet 1.2. De to strategiske digitaliseringsfora 3.1. Harmonisere plan for: - Digitalisering (prioritering) - Monopolbrud - Udbud 3.3. Fælles projekter 2.1 Fælles plan for: Kompetenceudvikling Erfaringsudvekling Gensidig støtte Specifikt Viborg Specifikt Silkeborg 3.2. Harmonisering af drift & support DEFINERING HARMONISERING ORGANISATIONS- ETABLERING Side 3

4 Det er af afgørende betydning for det fremadrettede arbejde, at der er klare og definerede milepæle i projekts tidsplan. Tre af disse milepæle er deciderede GO / no GO beslutningspunkter (efter hver fase), på grund af de pt. mange ukendte faktorer. Beslutningspunkterne vil være: Efter defineringsfasen (primo 2016) Efter harmoniseringsfasen (primo 2017) Inden sammenlægning af de to it-organisationer (medio 2017) Strategisk rationale bag samarbejde Kommunerne og deres medarbejdere oplever i disse år stadigt flere krav om anvendelsen af digital teknologi. Der er tale om digitalisering, når ny digital teknologi indføres og direkte forandrer arbejdsgange eller på anden vis påvirker borgere, virksomheder og medarbejdere. For it- og digitaliseringsenhederne medfører det arbejdsopgaver som udvidet it-understøttelse, projektledelse, organisatorisk implementering og tilrettelæggelse og optimering af arbejdsprocesser, hvori de digitale løsninger indgår. Dette rammer alle dele af den kommunale organisation, men det rammer it- og digitaliseringsenhederne mest, da de som primære aktører i kommunernes digitaliseringsprojekter er involveret i alle opgaverne. Digitalisering er således ikke en frivillig sag for kommunerne. Den følger af nationale og kommunale digitaliseringsstrategier og af økonomiaftalerne, og behovet for it-støtte hertil er presserende. Den beskrevne udvikling stiller løbende nye eller stigende krav til kommunernes kompetencer inden for it og digitalisering. Dels skal it-organisationerne kunne sikre leverancen af nye services, samtidig med at der løbende sker en effektivisering af den Side 4

5 daglige drift. Dels skal digitaliseringsorganisationen sikre, at kommunernes anvendelse af de digitale muligheder er den bedst mulige. Det sidste skal ske ved fortsat at forbedre kommunernes evne til at gennemføre veltilrettelagte tekniske og organisatoriske implementeringer. Udbyttet af de bedre implementeringer vil være en bedre anvendelse af digitale løsninger via fx ændret arbejdspraksis og forandret interaktionsmønster med borgere og virksomhederne. Varetagelse af opgaver i forhold til digitalisering og drift kræver stadigt mere specialiserede kompetencer, fx til driftsspecifikke it-teknologier eller til at lede kommunernes arbejde med it-arkitektur. It-arkitektur er en nøglekompetence i forhold til at sikre sammenhæng mellem de anskaffede it-løsninger, således at alle registrerede data i kommunen kan anvendes optimalt på tværs af systemer og afdelinger og at der etableres den bedst mulige sammenhæng mellem it-systemerne og de faglige arbejdsgange, der skal understøttes. Ved at samarbejde om opgaverne opnår kommunerne større volumen til varetagelse af specialistfunktioner samt større mulighed for at forbedre kommunens processer for digitalisering. Samtidig er digitaliseringen så central for den kommunale udvikling, at kommunerne i fremtiden stadigt vil have behov for at fastholde viden om dette og være tæt på de kommunale organisationer. En ren ekstern varetagelse af opgaverne antages at kunne give en central besparelse på den aktuelle varetagelse af udvalgte digitaliseringsog driftsopgaver. Denne besparelse vurderes imidlertid at blive mere end ophævet af de negative effekter ved, at kommunerne dermed ikke selv har de nødvendige kompetencer til at kunne drive den digitale udvikling af de kommunale organisationer. Den udvikling kræver tæt samarbejde mellem fagspecialister og it-/digitaliseringsspecialister, der sammen kan finde nye løsninger. Den styrkelse af kommunernes digitaliseringskompetencer, som samarbejdet muliggør, skal således sikre, at kommunerne samlet er i stand til at fortsætte deres digitale udvikling. Der vil løbende ske effektivisering af opgavevaretagelsen i it- og digitaliseringsorganisationerne, men grundet et fortsat stigende behov for digitalisering forventes denne løbende effektivisering at skulle anvendes til ny digitalisering og nye services til borgere, virksomheder og medarbejdere. Værdien af forbedret digitalisering skal konkret vise sig gennem, at kommunerne reelt kan gennemføre og skabe optimal værdi ud af de kommende digitaliseringsprojekter. Effekten vil dermed vise sig på de enkelte fagområder, der via bedre digitalisering vil opleve øget effektivitet og muliggøre bedre service, end det ellers vil være muligt. Et samarbejde, drevet på det strategiske og taktiske niveau, giver potentialer for forbedret digital understøttelse i kommunerne og effektivisering i opgavevaretagelsen. Ved at samarbejde om en fælles strategisk retning for digitaliseringen muliggøres et tæt samarbejde om de enkelte digitaliseringsprojekter, herunder løbende anskaffelser og implementeringer. Dette vil over tid, efterhånden som stadig flere fælles projekter er gennemført, og kommunerne anvender fælles systemer, give mulighed for en mere Side 5

6 ensartet drift, således at kommunernes operationelle niveau i al overvejende grad kan sammenlægges. Etablering af én fælles organisation er kun relevant, såfremt dette vurderes at være at foretrække for at skabe de rette organisatoriske rammer for it- og digitalisering i kommunerne. Hvis der, efter samarbejdet er blevet igangsat, gives mulighed for at andre kommuner kan indgå i samarbejdet, vil dette stille krav om mere faste og formelle rammer for organiseringen, end hvis samarbejdet fastholdes som et samarbejde mellem to kommuner. Gevinster ved samarbejde Et samarbejde vil skabe gevinster i såvel it-/digitaliseringsorganisationen som bredt i de kommunale organisationer. Gevinsterne vil være af strategisk, økonomisk, organisatorisk og teknologisk art og de vil indtræffe på forskellige tidspunkter. Nogle gevinster vil kunne realiseres kort efter samarbejdets start, mens andre først indtræffer fuldt ud, når samarbejdet har medført en fuldt harmoniseret digital platform, understøttet af en fælles it-driftsorganisation. GEVINSTTYPE Strategisk Strategisk BESKRIVELSE Øget modenhed i digitaliseringsarbejdet giver kommunerne mulighed for større output af deres digitaliserings-indsats. Kommunerne vil via samarbejdet kunne lade sig repræsentere i fællesskab over for nationale aktører, fx KOMBIT PRIMÆR MODTAGER TIDSPUNKT FOR REALISERING Alle Alle 2015 Strategisk Kommunerne vil via samarbejdet kunne deles om specialudvikling af funktionalitet til it-løsninger, fx integrationer mellem systemer. Ejer af de enkelte projekter første projekt. Effekten vil kommunernes digitalisering bliver. Strategisk Etableringen af en fælles it-platform vil kunne understøtte et fagligt samarbejde mellem kommunerne. I dag kan digitalisering opleves som en barriere for samarbejde. Fagområder første projekt. Effekten vil kommunernes digitale platform bliver. Økonomisk Billigere projektgennemførelse gennem fælles projektledelse og tilrettelæggelse af implementeringer. Ejer af de enkelte projekter første projekt. Effekten vil kommunernes digitalisering bliver. Økonomisk Billigere udbudsprocesser, da kommunerne er fælles om at bære omkostningerne hertil. Ejer af de enkelte projekter første udbud. Effekten vil kommunernes digitalisering bliver. Økonomisk Fælles indkøb vil i nogle tilfælde kunne give lavere priser fra leverandører. Ejer af de enkelte projekter første udbud. Effekten vil kommunernes digitalisering bliver. Økonomisk Fælles it-systemer vil give fagområderne Fagområder Side 6

7 GEVINSTTYPE BESKRIVELSE PRIMÆR MODTAGER TIDSPUNKT FOR REALISERING mulighed for at samarbejde om driftsopgaver i anvendelsen af it-løsninger fx via fælles support og vagt i forhold til omsorgssystemer. første projekt. Mulighederne vil øges, jo mere harmoniseret kommunernes digitale platform bliver. Organisatorisk Forbedret mulighed for intern opbygning og vedligehold af specialistkompetencer, fx itarkitekter. It-/digitaliseringsorganisationen 2015 Organisatorisk Forbedrede muligheder for rekruttering, da større enheder erfaringsmæssigt har lettere ved at tiltrække kompetente medarbejdere. It-/digitaliseringsorganisationen Kræver, at der reelt er etableret et formelt samarbejde. Organisatorisk Efterhånden som kommunerne via fælles valg af it-løsninger opnår en mere homogen it-platform på tværs af kommunerne, vil det være muligt at effektivisere it-drift og - support. It-/digitaliseringsorganisationen 2018 Teknologisk Øgede kompetencer vil forbedre kommunernes muligheder for at forberede sig til og anvende ny teknologi. It-/digitaliseringsorganisationen 2018 Teknologisk En homogen platform vil øge kommunernes mulighed for at kunne udvikle ønskede integrationer mellem it-løsninger med en mere sammenhængende digital platform. Alle Mulighederne vil øges, jo mere harmoniseret kommunernes digitale platform bliver. Figur 2: Gevinster ved samarbejde Overordnet set vil gevinsterne ved et samarbejde direkte eller indirekte understøtte en forbedret økonomi via effektivisering eller øget kvalitet via forbedret opgavevaretagelse inden for såvel it-/digitaliseringsorganisationen som i de øvrige dele af de kommunale organisationer. Dette understreger samarbejdets strategiske potentiale, idet de umiddelbare gevinster via samarbejdet, billigere udbud og projektgennemførelse kun udgør en mindre del af det samlede gevinstpotentiale. De reelle gevinster opnås blandt brugerne af de digitale værktøjer og vil således være spredt i organisationerne. Ejerskab og principper Etableringen af et formelt samarbejde kræver et vedvarende eksplicit ejerskab og opbakning til processen fra topledelsen og fagchefer i de to kommuner. Derfor skal alle betydende interessenter såvel administrative som politiske inddrages på rette tid og i rette omfang. Projektet kræver tydelig vilje til at opretholde beslutningen om et fællesskab for at kunne modstå de krav om individuelle hensyn, der vil opstå ved at tydeligøre forskelle mellem de to kommuner. Der skal laves en plan for etablering af samarbejdet, og der skal skabes en styringsstruktur, der sikrer gennemførelse af planen og opfølgning på igangsatte initiativer: De to kommuner fastlægger en beslutningsstruktur (governance), som styrer iværksættelse af fælles projekter, organisationsændringer og tildeling af ressourcer samt løser konflikter. Side 7

8 Diskussioner af digitaliseringsinitiativer og beslutninger om digitaliseringsprojekter, -planer og - prioriteringer sker i de eksisterende strategiske digitaliseringsfora i Silkeborg og Viborg efter indstilling fra den fælles digitaliseringsenhed. I tilfælde af, at de to fora ikke er enige om gennemførelse (tidsramme, finansiering, bemanding) af et digitaliseringsprojekt, udarbejder den fælles digitaliseringsenhed en sagsredegørelse, som præsenteres for kommunaldirektørerne, der træffer den endelige beslutning. Beslutningsstrukturen skal fra begyndelsen omfatte muligheden for, at der på et tidspunkt melder sig andre kommuner, som er interesserede i at deltage i samarbejdet. Rammerne for en sådan deltagelse skal være fastlagt, så interesserede kommuner umiddelbart kan blive orienteret, hvis de melder sig. Samtidig skal det stå klart, hvilken effekt en sådan udvidelse af samarbejdet vil få på den allerede etablerede organisation og planlægning, herunder den fælles digitaliseringsenhed og den etablerede målarkitektur. Til at understøtte og guide vejen frem mod et fuldt digitaliseringssamarbejde anbefales, at der fastlægges nogle få, men centrale principper. Følgende principper er blevet identificeret: Al digitalisering styres efter gevinstkortlægning Nye digitaliseringsinitiativer tager fremover konsekvent afsæt i en gevinstkortlægning. Det sikrer en klar kobling til de kommunens mål og sammenhængen mellem gevinster, organisatoriske forandringer og it-leverancer bliver eksplicit. Det er best practice og øger sandsynligheden for forretningsmæssig succes væsentligt. Tænk stort, men start småt Et banalt princip, men ikke desto mindre meget centralt; teknologien bevæger sig hurtigt og derfor øges risiko for fiasko med jo længere tidsudstrækning, et initiativ har. Derfor gælder det om at have vision og strategisk retning på de initiativer, man sætter i gang. Det skal imidlertid realiseres i mindre skridt, der hver især er værdiskabende for organisationen. Det åbner op for læring under vejs. Kombineret med princippet om gevinstkortlægning, holdes konstant fokus på, hvad det er, man som organisation ønsker at opnå. Tænk helhed før lokalt Det betyder, at udviklingsinitiativer skal holde helheden slutmålet om at arbejdsprocesser harmoniseres for øje, og dermed at der ikke bliver foretaget for mange og unødige kortsigtede beslutninger, som svækker muligheden for at realisere de strategiske gevinster. Kombineret med princippet om at tænke stort, men starte småt balanceres hensynet, således at der også skabes de nødvendige resultater på kort og mellem langt sigt. Princippet finder også anvendelse internt i de to digitaliseringsenheder, således at nyansættelser, personaleændringer, rokeringer etc. bruges som anledninger til konsekvent at tænke helhed før lokale hensyn. Side 8

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN HVORFOR EN FÆLLESKOMMUNAL RAMME ARKITEKTUR? Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, fordi Borgerne skal møde en nær og sammenhængende

Læs mere

Den centrale stab organisering, indsatser og proces

Den centrale stab organisering, indsatser og proces 06-05-2015 Arne Kristensen Direkte: 7257 7008 Mail: akr@jammerbugt.dk Den centrale stab organisering, indsatser og proces Baggrund Direktionen har med Økonomiudvalgets godkendelse besluttet at ændre den

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD har pr. 15.01.07 indgået nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT- løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Roller og ansvar i digitaliseringsprojekter

Roller og ansvar i digitaliseringsprojekter Roller og ansvar i digitaliseringsprojekter Denne vejledning er en af flere på KL s website om Gevinstrealisering. Klik ind på www.kl.dk/gevinstrealisering og find flere. Metodeudvikling er udviklet i

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje

Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje Indhold 01 Strategisk indsatsområde: Effektivisering 02 Strategisk indsatsområde: Bedre borgerinddragelse 03 Strategisk indsatsområde: Tværgående samarbejde

Læs mere

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder.

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder. It-strategi 1.0 Indledning Flere og flere forretningsprocesser i kommunerne stiller krav til it-understøttelse, og der er store forventninger til at den offentlige sektor hænger sammen inden for it-området.

Læs mere

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT Dokumenttype Foranalyse Dato 2. februar 2015 Greve Kommune, Guldborgsund Kommune, Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Køge Kommune, Lejre Kommune, Lolland Kommune, Næstved Kommune, Odsherred Kommune, Ringsted

Læs mere

Vores st yringsredskab

Vores st yringsredskab It strategi 2014 Vores st yringsredskab Når Råbjerg Mile bevæger sig hen over toppen af Nordjylland med 15-30 meter om året ændres udviklingen på vejen. Vi kan ikke stoppe milen, ligesom vi ikke kan stoppe

Læs mere

Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller. Sarfarissoq 2015 1

Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller. Sarfarissoq 2015 1 Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller 1 Disposition RDK s udgangspunkt i 2009 Strategiske overvejelser samt forberedelse til implementeringen

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Version 1.0, maj 2014 Denne vejledning til en lokal business case suppleres af følgende dokumenter: Instruktion til udfyldelse af business

Læs mere

Følgende notater kan med fordel læses samtidig med nærværende Vision og strategi:

Følgende notater kan med fordel læses samtidig med nærværende Vision og strategi: Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 13. oktober 2011 Sagsbehandler Knud-Erik Larsen Telefon direkte 76 16 24 92 E-mail knlar@esbjergkommune.dk EK Ledelsesinformation Vision og strategi Styregruppen godkendte

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD indgår nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT-løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens ressourceudnyttelse.

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

SAPA overblik på et øjeblik. Kenneth Møller Johansen, KOMBIT

SAPA overblik på et øjeblik. Kenneth Møller Johansen, KOMBIT SAPA overblik på et øjeblik Kenneth Møller Johansen, KOMBIT 1 Om forprojektet for SAPA Hvorfor? Del af Udbudsplanen for monopolområderne (ejes af KL, udføres af KOMBIT) Udbudsplanen skal iværksætte it-projekter,

Læs mere

ØU 100517 pkt. 06_01. Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune

ØU 100517 pkt. 06_01. Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune It med ny mening Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune Indhold Borgmesterens forord 3 Baggrund 4 Strategiens gyldighed og sammenhæng 5 Organisering af digitaliseringsarbejdet

Læs mere

I dette korte notat præciseres selskabets formål, kerneopgaver; organisering og samspillet med kommuner samt principper for finansiering og styring.

I dette korte notat præciseres selskabets formål, kerneopgaver; organisering og samspillet med kommuner samt principper for finansiering og styring. N O T A T Etablering af kommunernes fælles itsamarbejde Kommunerne kan efter salget af KMD ikke længere øve indflydelse på itudviklingen gennem ejerskabet, men alene ved at optræde som samlet stor aktør

Læs mere

Monopolbrudsprogrammet. Fra monopol til konkurrenceudsættelse Egedal Kommune

Monopolbrudsprogrammet. Fra monopol til konkurrenceudsættelse Egedal Kommune Monopolbrudsprogrammet Fra monopol til konkurrenceudsættelse Egedal Kommune 1 Programleder, MPP Egedal Kommune Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Direkte Telefon: 7259 6858 Mobilnummer: 7259 6858 E-mail:

Læs mere

What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING?

What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING? What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING? TIRSDAG 17. FEBRUAR 2015 EJVIND JØRGENSEN DIREKTØR FORMAND FOR DANSK IT S UDVALG FOR IT I DEN OFFENTLIGE

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 1 Indhold Vision...4 Strategiske indsatsområder...5 Borgere, virksomheder og brugere...6 Kommunens opgaver og måden at løse dem på...8 Medarbejdere...10 Styring

Læs mere

Implementering og indhentning af gevinster. Erfaringer fra DUBU

Implementering og indhentning af gevinster. Erfaringer fra DUBU Implementering og indhentning af gevinster Erfaringer fra DUBU Agenda Hvordan bidrager forandringsledelse til et vellykket projekt? Janni Bormann, Konsulent, KOMBIT DUBU implementering i praksis? Anders

Læs mere

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Introduktion Besluttet af Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde, marts 2008 I forlængelse af den fællesoffentlige strategi for

Læs mere

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING INDHOLD 1 PROJEKTPORTEFØLJESTYRING 2 TYPISKE UDFORDRINGER 3 RATIONALE & GEVINSTER 4 ANBEFALET

Læs mere

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen Undervisningsministeriet Finansministeriet KL Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ

Læs mere

Bilag 2.2 Kompetencer, analyser og udbudsplan. Gør tanke til handling VIA University College

Bilag 2.2 Kompetencer, analyser og udbudsplan. Gør tanke til handling VIA University College Bilag 2.2 Kompetencer, analyser og udbudsplan Gør tanke til handling VIA University College Formål I dette notat findes anbefalinger til den samlede kreds af ansvarlige for indkøb på de 7 University Colleges

Læs mere

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet.

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Administration Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

Principper for organisering af it-området i Koncernservice

Principper for organisering af it-området i Koncernservice Bilag 5 til rapport om Koncernservice Principper for organisering af it-området i Koncernservice Projektet har i sit arbejde diskuteret en række principielle forhold vedr. organiseringen af it-området

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

IT-strategi og ROI baseret på IT

IT-strategi og ROI baseret på IT IT-strategi og ROI baseret på IT Indhold Udarbejdelse af en IT-strategi Udarbejdelse af en ROI-case til ledelsen (business case) Praktisk eksempel på Case forløb 10-05-2012 EG Copyright 2 Faser i udarbejdelse

Læs mere

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T F Æ L L E S M E D I C I N KO RT

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T F Æ L L E S M E D I C I N KO RT B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T F Æ L L E S M E D I C I N KO RT 1. Ledelsesresumé I den fælleskommunale digitaliseringsplan indgår projekt vedr. Fælles Medicinkort (FMK), projekt 4.2. Det fælles

Læs mere

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde initierede temaer Eget mål Klima og miljø Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde Direktionen sikrer, at de politisk vedtagne handleplaner iværksættes.

Læs mere

Igangsættelse af Anskaffelsesfase

Igangsættelse af Anskaffelsesfase Igangsættelse af Anskaffelsesfase I dette dokument kan du læse om resultaterne af ERP - projektets analysefase, og hvad der kommer til at ske i Anskaffelsesfasen Beslutningsgrundlag for igangsættelse af

Læs mere

D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi

D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi Den 20. august 2013 Pejlemærker for digital kommunikation og videndeling i folkeskolen samt dag-, fritids- og klubtilbud Digitale løsninger til kommunikation

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning Januar 2014 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Bilag: Resultat af spørgeskemaundersøgelse

Bilag: Resultat af spørgeskemaundersøgelse Bilag: Resultat af spørgeskemaundersøgelse Hvad er din titel? Student senior it-konsulent It-udviklings- og digitaliseringskonsulent Projektleder IKT-driftchef Projektleder enterprise architect Systemadministrator

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

NOTAT. Brugerportalsinitiativet

NOTAT. Brugerportalsinitiativet NOTAT Brugerportalsinitiativet Den 26. januar 2015 Sags ID: SAG-2014-07107 Dok.ID: 1966628 1. Baggrund Der har i de senere år været stort fokus på og investeret i at bringe folkeskolen ind i den digitale

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

DELSTRATEGI FOR DIGITALISERING 2014-2017 IMAGINE VIA 2020

DELSTRATEGI FOR DIGITALISERING 2014-2017 IMAGINE VIA 2020 DELSTRATEGI FOR DIGITALISERING DELSTRATEGI FOR D I G I T A L I S E R I N G 2014-2017 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 IMAGINE VIA 2020 2 AMBITION DET VIL VI I FORHOLD TIL DIGITALISERING Ambitionen

Læs mere

www.pwc.dk Sikker implementering af nye fælles it-løsninger

www.pwc.dk Sikker implementering af nye fælles it-løsninger www.pwc.dk Sikker implementering af nye fælles it-løsninger Udfordringer i monopolarbejdet i kommunerne Hvad er koblingen til andre systemer og UDK? Ansvarsfordeling mellem kommune og KOMBIT? Hvad kommer

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning August 2013 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014 Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Krav og nye muligheder Beredskabsreformen stiller krav om større kommunale beredskabsenheder,

Læs mere

Der gives IKKE go til egentlig gennemførsel af projektet før dokumentationen er godkendt af den overordnede styregruppe

Der gives IKKE go til egentlig gennemførsel af projektet før dokumentationen er godkendt af den overordnede styregruppe NY skabelon til beskrivelse af projekter i UCL Følgende skabelon anvendes af projektlederen til at dokumentere projektet. Afhængig af hvilken fase projektet er i, stilles der større og større krav til

Læs mere

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009.

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10 Afgjort den 19. november 2009 28 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Optimering af studieadministrative processer

Optimering af studieadministrative processer www.pwc.dk Optimering af studieadministrative processer December 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Indhold Baggrund og typiske årsager til procesoptimering Formål med analysen Udbytte af analysen Et typisk

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER

BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER 1. Opgørelser over fordeling af estimerede effektiviserings- og omstillingspotentialer på styringsområder og temaer. 2. Medarbejderne i Omstillingsstrategien. 3. Omstillingsstrategiens

Læs mere

På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark. Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen

På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark. Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen Dagens oplæg kort Hvorfor digitalisere? Det politiske mandat Strategier - og organisering

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Formål... 3. 3. Vision... 3. 4. Indsatsområder... 4. 4.1. Digital service og selvbetjening...

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Formål... 3. 3. Vision... 3. 4. Indsatsområder... 4. 4.1. Digital service og selvbetjening... Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål... 3 3. Vision... 3 4. Indsatsområder... 4 4.1. Digital service og selvbetjening... 4 Kanalvalg og kanalmuligheder er afgørende for service og effektivitet...

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

Digitaliseringsindsatsen Middelfart Kommune 2014. April 2014-2017

Digitaliseringsindsatsen Middelfart Kommune 2014. April 2014-2017 Digitaliseringsindsatsen Middelfart Kommune 2014 April 2014-2017 Indholdsfortegnelse 1 Ledelsesoverblik... 2 2 Visioner og mål i Middelfart Kommune... 3 2.1 KOMMUNENS FORRETNINGSSTRATEGI VISION, MISSION

Læs mere

Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011

Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011 Strategi og Ledelse Chsk 16. december 2008 Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011 I. Formålet med Leanstrategien Fredensborg Kommune bliver med Lean en organisation, hvor medarbejdere og ledelse via

Læs mere

Udbudsplan for monopolområdet

Udbudsplan for monopolområdet Udbudsplan for monopolområdet Morten Hass, KOMBIT 1 KOMBIT s mission er at samle kommuner om fælles it-løsninger, der fremmer effektivitet og kvalitet Vi skaber værdi for kommuner ved at Samle kommunal

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-31103 Dokumentnr.: 480-2014-43672 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor For at styrke det politiske fokus på at skabe resultater for borgerne anbefaler

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet Maj 2003 Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet (varer og tjenesteydelser) Overordnet politik for indkøb

Læs mere

Sammenfatning af Forums tre e-surveys

Sammenfatning af Forums tre e-surveys Sammenfatning af Forums tre e-surveys Forum for Offentlig Topledelse har i perioden fra august 2003 til august 2004 gennemført tre elektroniske spørgeskemaundersøgelser (e-surveys). E-survey 1 og 2 er

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Videndeling via nye IT-platforme Digitalisering efter Virksomhedsudvalg II. Sune Impgaard Schou Kontorchef Miljøstyrelsen, Erhverv

Videndeling via nye IT-platforme Digitalisering efter Virksomhedsudvalg II. Sune Impgaard Schou Kontorchef Miljøstyrelsen, Erhverv Videndeling via nye IT-platforme Digitalisering efter Virksomhedsudvalg II Sune Impgaard Schou Kontorchef Miljøstyrelsen, Erhverv Emner Rammerne for PDE (Projekt Digitalisering Erhverv) Formål. Hvad er

Læs mere

Informationsmøde om NemRefusion. Torsdag den 15. april 2010

Informationsmøde om NemRefusion. Torsdag den 15. april 2010 Informationsmøde om NemRefusion Torsdag den 15. april 2010 Velkomst Dagsorden Baggrunden for NemRefusion Præsentation af NemRefusion Informationskampagnen Spørgsmål Baggrunden for NemRefusion Mie Skovbæk

Læs mere

Debatmøde 5 Stordrift og effektivitet i kommunerne

Debatmøde 5 Stordrift og effektivitet i kommunerne Debatmøde 5 Stordrift og effektivitet i kommunerne Er der uudnyttede stordriftsfordele? torsdag den 10. januar 2013 Kommunaløkonomisk Forum 2013 10. & 11. januar 2013 I Aalborg Kongres & Kultur Center

Læs mere

Forretningsorienteret it-governance

Forretningsorienteret it-governance Forretningsorienteret it-governance Midlet til forretningsorienteret it-anvendelse af chefkonsulent Bo Lind, BLI@a-2.dk og chefkonsulent Steen Bruno Hansen, STBH@a-2.dk, A-2 A/S Der hviler i dag et meget

Læs mere

Solrød Kommunes Digitale Rådhus

Solrød Kommunes Digitale Rådhus SOLRØD KOMMUNE Solrød Kommunes Digitale Rådhus Service- og kanalstrategi for Solrød Kommune November 2010 Formål og afgrænsning Solrød Kommunes service- og kanalstrategi skal sikre en tilgængelig og kvalificeret

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 Den fællesstatslige it-projektmodel, Digitaliseringsstyrelsen Produkt: Projektgrundlag, ver. 27/8-2013 1 Stamdata Stamdata

Læs mere

Fart på it-sundhedsudviklingen?

Fart på it-sundhedsudviklingen? April 2007 - nr. 1 Baggrund: Fart på it-sundhedsudviklingen? Med økonomiaftalen fra juni 2006 mellem regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner blev det besluttet at nedsætte en organisation

Læs mere

Samarbejde og udvikling

Samarbejde og udvikling Samarbejde og udvikling Benchmarking Læring Udvikling Effektivitet Februar 205 Indhold. Baggrund og formål 2. erne 3. BLUE modellen Benchmarking Læring Udvikling Effektivisering 4. Forløb 5. Spørgsmål

Læs mere

Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15

Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15 Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15 De overordnede strategier Personaleafdelingens virke skal understøtte direktionens strategier. Kommunaldirektøren har peget på følgende strategiske udfordringer

Læs mere

God programledelse. Netværk 20.1 2014

God programledelse. Netværk 20.1 2014 God programledelse Netværk 20.1 2014 Grundlæggende definitioner Portefølje Program Projekt 2 Et program dækker ikke kun projekter Tidlige indikatorer Succeskriterier Gevinster/ Effekter Projekter Ad hoc

Læs mere

Det er KL's anbefaling, at initiativerne så vidt muligt indarbejdes i kommunernes budgetter, hvor det er muligt.

Det er KL's anbefaling, at initiativerne så vidt muligt indarbejdes i kommunernes budgetter, hvor det er muligt. Moderniseringsaftalen Som led i økonomiforhandlingerne for 2013 er der aftalt en Moderniseringsaftale for 2013 og 2014. Moderniseringsaftalen har til formål at frigøre ressourcer til den borgernære service

Læs mere

Nordfyns Kommune Strategi for Pædagogisk IT 2013-2016

Nordfyns Kommune Strategi for Pædagogisk IT 2013-2016 Nordfyns Kommune Strategi for Pædagogisk IT 2013-2016 Godkendt i Kommunalbestyrelsen d. 27. juni 2013 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 1. Statusbillede... 4 2. Visions- og pejlemærker... 5 3. Handlingsplan...

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Børn og Unge

Digitaliseringsstrategi for Børn og Unge Digitaliseringsstrategi for Børn og Unge Børn og Unge arbejder for, at alle børn og unge fra 0 til 18 år bliver så dygtige de kan, får lige muligheder og trives. Digitaliseringsstrategien understøtter

Læs mere

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Økonomidir. område Ramsherred 5 5700 Svendborg Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 21 34 76 I forhold til prisafprøvning/konkurrenceudsættelse peges der på, at der

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI MOTIVEREDE O G E FFEKT IV E MEDARBEJDERE, GO D ØK ONOMI STYRI NG O G INTRO EN EFFEKTIV OG ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS MISSION ˮEnkle og effektive administrative

Læs mere

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1 KU Digital Københavns Universitets digitaliseringsstrategi Dias 1 Universitetets formål Forskning Uddannelse Formidling og vidensudveksling Rådgivning Dias 2 KU er Skandinaviens største universitet Cirka

Læs mere

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores It Revision & Rådgivning Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores kunder med. 2 Revision og rådgivning

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2014

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2014 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2014 1. Understøttelse af Byrådets arbejde med udarbejdelse af ny vision for Fredericia Kommune Vision 2012 udløb med udgangen af året. Derfor

Læs mere

Århus Kommune *!% % %+!% $ $, % + #! -./, & 0 + /+!-1,-2 * '/% /!% $$% &', (% )3 + %! +! 4 # 3 # 5 + & 7 3! #*, 0/ +% $*! 8$%!!-2 * * 9!$, / -2! +!

Århus Kommune *!% % %+!% $ $, % + #! -./, & 0 + /+!-1,-2 * '/% /!% $$% &', (% )3 + %! +! 4 # 3 # 5 + & 7 3! #*, 0/ +% $*! 8$%!!-2 * * 9!$, / -2! +! " #$% &'(% )%* * % % %+ % $ $, % + # -./, & 0 + /+-1,-2 * '/% / % $$% &', (% )3 + % + 4 # 34 3 # 5 + & 3%$ 6+ 7 3 #+ #*, + 0/ +% $* 8$%-2 * * 9$, / -2 +0 :3 + ' ;, %* (% ):/))/93 / -1 :

Læs mere

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST It-sikkerhedspolitikken tilstræber at understøtte Odsherred Kommunes overordnede vision. It- og øvrig teknologianvendelse, er et af direktionens redskaber til at realisere kommunens

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere