6DPPHQPHG.ULVWHOLJ$UEHMGVJLYHUIRUHQLQJODJGHGHWUHIULV UN GHU6WHQGHU.M URJ+RV3HWHULVRPPHUHQ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "6DPPHQPHG.ULVWHOLJ$UEHMGVJLYHUIRUHQLQJODJGHGHWUHIULV UN GHU6WHQGHU.M URJ+RV3HWHULVRPPHUHQ"

Transkript

1 )ULV UN GHUSUHVVHU DQVDWWHXGDIIRUEXQG 7UHIULV UN GHUEDJXORYOLJRSVLJHOVHDI RYHUHQVNRPVWRJV\VWHPDWLVNSUHVSnDQVDWWH.ULVWHOLJ$UEHMGVJLYHUIRUHQLQJWU NNHULWUnGHQH )HEUXDU

2 7UHIULV UN GHUEDJXORYOLJRSVLJHOVHDI RYHUHQVNRPVWRJKnUGWSUHVSnDQVDWWH 6DPPHQPHG.ULVWHOLJ$UEHMGVJLYHUIRUHQLQJODJGHGHWUHIULV UN GHU6WHQGHU.M URJ+RV3HWHULVRPPHUHQ HQSODQIRUDWNRPPHXGDIRYHUHQVNRPVWHQPHOOHP'DQPDUNV)ULV UPHVWHUIRUHQLQJRJ'DQVN)ULV U.RVPHWLNHU)RUEXQG(IWHUSODQHQRSVDJGHN GHUQHLQRYHPEHURYHUHQVNRPVWHQRJODJGHV\VWHPDWLVNSUHV SnGHDQVDWWHIRUDWPHOGHVLJXGDIIRUEXQGHW0nOHWYDUDWPLQLPHUHN GHUVNXOOHIULJ UHN GHUQHIUDRYHUHQVNRPVWHQ0HQLPDUWVILNN GHUQHV NRQRPLVNHWDEYHGHQORFNRXW GHUQHGRPIRUHQXORYOLJRSVLJHOVHDI RYHUHQVNRPVWHQRJHQXORYOLJORFNRXW2JQXKDUN GHUQHRJVnInHWGRPIRUDWSUHVVHGHDQVDWWHXGDIIRUEXQGHW De tre frisørkæder Stender, Kjær og Hos Peter med ca. 40 frisørsaloner over hele landet meldte sig i juni 2006 ud af Danmarks Frisørmesterforening med det formål at opsige den fælles overenskomst på frisørområdet mellem Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund og Frisørmesterforeningen. Kristelig Arbejdsgiverforening har spillet en nøglerolle i konflikten og i etableringen af en ny overenskomst. Opsigelse af en overenskomst kan efter de gældende regler i Hovedaftalen mellem LO og DA ske ved en såkaldt frigørelseskonflikt. Det betyder, at kæderne skal varsle konflikt og lockoute ansatte, der på tidspunktet for konfliktens start er medlem af Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund. I slutningen af november 2006 opsagde de tre kæder overenskomsten med forbundet med henblik på bortfald af overenskomsten. I februar 2007 varsler de tre kæder lockout med virkning fra 1. marts 2007 med henblik på frigørelse fra overenskomsten. Frisørforbundet og LO indbragte sagen for arbejdsretten med påstand om ulovlig opsigelse af overenskomsten og overenskomststridig lockout. Siden udmeldelsen af Frisørmesterforeningen har de tre kæder systematisk forsøgt at presse alle ansatte i salonerne til at melde sig ud af Frisørforbundet. Baggrunden har været et ønske om at gøre den varslede lockout i marts 2007 så billig så mulig for kæderne ved kun at skulle lockoute forholdsvis få ansatte. Det ville gøre det muligt at holde salonerne åbne under konflikten. Lockouten starter som varslet 1. marts 2007 og varer 14 dage. Konflikten omfatter udelukkende 34 ansatte i de mange saloner, fordi det i perioden frem til 1. marts 2007 er lykkedes de tre kæder at presse langt hovedparten af de ansatte til enten at sige deres job op eller melde sig ud af forbundet. Den 28. marts 2007 falder der dom i sagen. Arbejdsretten fastslår, at de tre kæders udmeldelse af Frisørmesterforeningen først er virkningsfuld med udgangen af december 2006, og at kæderne derfor ikke var berettiget til i november 2006 på egen hånd at opsige overenskomsten over for Frisørforbundet. Og derfor var den etablerede lockout også overenskomststridig. De tre kæder fik en samlet dom på kr. svarende til kr. pr salon. Samtidig blev kæderne pålagt at betale de lockoutede frisører løn i konfliktperioden. De tre kæders pres på de ansatte for at skifte fagforbund har medført, at Frisørforbundet og LO også har anlagt en række sager mod kæderne med påstand om brud på Hovedaftalens 1 om såkaldt organisationsfjendtlig virksomhed. Kæderne har bl.a. truet de ansatte med opsigelse i forbindelse med lockouten i marts 2007, hvis de fortsat var medlemmer af Frisørforbundet. Og kæderne er den 12. februar 2008 blevet idømt en samlet bod på kr. for at forsøge at presse de ansatte ud af forbundet. Kristelig Arbejdsgiverforening spiller allerede i forsommeren 2006 en nøglerolle i kædernes planer om at komme ud af den gældende overenskomst. Det fremgår af et notat af 7. juni 2006, at Kristelig Ar- 2

3 bejdsgiverforening har lagt en samlet masterplan for kædernes udmeldelse, opsigelse af den gældende overenskomst samt etablering af en ny overenskomst med Kristelig Fagforening. 6\VWHPDWLVNSUHVRJWYDQJ PRGDQVDWWHLIULV UN GHU 6RPHWOHGLHQVDPOHWPDVWHUSODQKDUGHWUHIULV UN GHU6WHQGHU.M URJ+RV3HWHUVLGHQVRPPHUHQODJW V\VWHPDWLVNSUHVSnGHDQVDWWHIRUDWPHOGHVLJXGDI'DQVN)ULV U.RVPHWLNHU)RUEXQG0nOHWYDUDWJHQQHP I UHHQQ VWHQRPNRVWQLQJVIULORFNRXWLPDUWVIRUDWNRPPHXGDIRYHUHQVNRPVWHQ2YHUIULV UHUKDU VLGHQVRPPHUKHQYHQGWVLJWLO)ULV UEXQGHWRPGHWSUHVVRPGHRSOHYHGH)OHUHHUJnHWQHGSnJUXQGDIGHW SV\NLVNHSUHVRJPDQJHKDUIXQGHWQ\WDUEHMGH)OHUHDIGHWLGOLJHUHDQVDWWHVWnUQXRIIHQWOLJWIUHPRJIRUW OOHU GHUHVKLVWRULHU. GHUQHHUGHQIHEUXDUEOHYHWLG PWHQVDPOHWERGSnNUL$UEHMGVUHWWHQIRUVn NDOGWRUJDQLVDWLRQVIMHQGWOLJYLUNVRPKHG Et led i en samlet plan for at komme ud af overenskomsten mellem Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund og Frisørmesterforeningen er en lockout af de ansatte, der er medlemmer af Frisørforbundet. Efter de arbejdsretlige regler antages en sådan konflikt at skulle vare i 14 dage for at fungere som en frigørelse af overenskomsten. Sammen med Kristelig Arbejdsgiverforening har de tre kæder imidlertid forsøgt at omgå de aftalte fagretlige spilleregler for at frigøre sig fra en overenskomst. Midlet har været et systematisk pres på de ansatte i kæderne for at melde sig ud af Frisørforbundet inden 1. marts Derved har kæderne kunnet gennemføre en konflikt uden at lukke salonerne og uden væsentlige økonomiske tab. Det har fra starten været sigtet med at lægge pres på de ansatte. I hele forløbet siden sommeren 2006 har Kristelig Arbejdsgiverforening ydet juridisk rådgivning til kæderne. Og foreningen står bag et notat, der detaljeret beskriver, hvordan kæderne kan komme ud af Frisørmesterforeningen og den gældende overenskomst med Frisørforbundet for frit at kunne indgå en ny overenskomst mellem Kristelig Arbejdsgiverforening og Kristelig Fagforening. Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund begyndte i sommeren 2006 at få henvendelser fra medlemmer i de tre kæder. Medlemmerne følte sig både pressede og truede af deres arbejdsgiver til at melde sig ud af forbundet. Pernille Meden, tidligere jurist i forbundet, modtog de mange henvendelser fra frisørerne. Hun har siden de første henvendelser systematisk nedskrevet og gemt frisørernes beretninger. Historierne tegner et tydeligt mønster af, hvad der er foregået i de tre frisørkæder. Fra sommeren 2006 til september 2007 fik jeg over 30 henvendelser fra ansatte i alle tre frisørkæder. Fælles for henvendelserne var, at de alle følte sig presset til at udmelde sig af Frisørforbundet. Samtidig steg presset på medlemmerne, i takt med at vi kom nærmere tidspunktet for den anmeldte konflikt 1. marts 2007, siger Pernille Meden. )ULV U* OKDQg]GHPLU WLGOLJHUHDQVDWL.M U(VEMHUJ Gülhan har for nyligt opsagt sin stilling på Kjærs salon i Esbjerg. Hun har i det sidste års tid været på barsel, og hun ønskede ikke at komme tilbage til salonen igen efter sine oplevelser. Hun oplevede i perioden frem til marts 2007 et stærkt pres for at melde sig ud af Frisørforbundet: Jeg blev kontaktet af Direktør Preben. Han truede mig med, at jeg ville miste mit arbejde, og at jeg ikke ville få løn under min barsel. Samtidig fik vi alle at vide, at vi kunne risikere at få store bøder, hvis vi stadig var med i forbundet efter 1. marts Jeg gik i panik, og mange af mine kollegaer fortalte, at de allerede havde meldt sig ud. Det var rigtig ubehageligt. 3

4 I flere af salonerne blev der holdt informationsmøder om ny overenskomst med Kristelig Fagforening, og ved flere lejligheder har repræsentanter for de kristelige været til stede. På møderne blev der desuden uddelt informationsmaterialer og indmeldelsesblanketter til Kristelig Fagforening, og ledelsen i Kjær Gruppen har løbende udsendt medarbejderinformationer, hvor ledelsen opfordrer de ansatte til at melde sig ud af forbundet. )ULV U$QHWWH5 PHU%UDQGW WLGOLJHUHDQVDWL6WHQGHU+HUOHY Anette har været ansat hos Stender af to omgange. Første gang fra 1999 til oktober 2006, og i sidste omgang fra oktober 2007 til februar Straks efter ansættelsen i oktober 2007 oplyste direktøren, at hun burde skifte fagforening. Han roste samtidig de kristelige meget markant og opfordrede mig til indmeldelse i Kristelig Fagforening. De andre i salonen fik også at vide, at de burde skifte fagforening. Men mit indtryk var, at de fleste ignorerede det. I medarbejderinformation fra den 26. januar 2007 anfører ledelsen i Kjær Gruppen således: Udmeldelse/ overflytning fra Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund skal ske efter forbundets vedtægter løbende måned 30 dage rettidigt altså senest den 30. januar Samtidig er medarbejderne på diverse møder blevet misinformeret om tab af anciennitet og ret til løn under sygdom og barsel, hvis ikke de meldte sig ud af Frisørforbundet. Forløbet i Kjær Gruppen bekræftes af flere tidligere ansatte, der oplevede opfordringer, pres og tvang for at melde sig ud af Frisørforbundet. Frisør Gulhan Øzedemir har oplevet et stærkt personligt pres for at melde sig ud af forbundet. Hun støttes af andre ansatte, bl.a. Julie Trolle Christensen, der fremhæver, at ledelsen på et informationsmøde i maj 2006 direkte spurgte de ansatte, om de nu også havde meldt sig ud af Frisørforbundet. Også senere oplever Julie Trolle Christensen, at den daglige leder af butikken i Herning konstant spørger til hendes udmeldelse af Frisørforbundet. Også i Stender-kæden og blandt de ansatte i kæden Hos Peter har medarbejderne oplevet opfordringer og pres for at melde sig ud af Frisørforbundet. Eksempelvis afholdt Stender i Værløse den 26. september 2006 et informationsmøde med repræsentanter fra Kristelig Fagforening. Formålet var klart at få de ansatte til at skifte forbund. Medarbejderne blev opfordret til at deltage i møderne. Ved mødet har Kristelig Fagforening i strid med de faktiske forhold oplyst, at ansatte, der forbliver som medlemmer af Frisørforbundet, risikerer en bod på en månedsløn. Det er ikke korrekt, fordi muligheden for at kræve bod af medlemmer på ikke-overenskomstdækkede arbejdspladser for længst er afskaffet. Kristelig Fagforening bruger målrettet argumentet for at skræmme de ansatte salonerne til at melde sig ud af forbundet. Mange af de tidligere ansatte fra de tre kæder har ifølge tidligere jurist i forbundet Pernille Meden ikke ønsket at stå offentligt frem. Flere er gået psykisk ned og andre er videre i nye jobs og ønsker blot at lægge det bag sig. )ULV URJPHGEHVW\UHU.DULQD1LOVVRQ WLGOLJHUHDQVDWL+RV3HWHU5LQJVWHG Karina Nilsson blev i december 2006 medbestyrer i salonen efter ½ års ansættelse. I januar/ februar 2007 følte huns sig presset og tvunget, da hun modtog papirer om en forestående lockout. Jeg blev opfordret til at skifte fagforening, og i salonen blev jeg ofte spurgt, hvornår jeg ville melde mig ud. En ny medarbejder med en etårig uddannelse fik at vide, at hun ville blive fyret efter tre måneder, hvis hun valgte at være medlem af Frisørforbundet. Jeg forblev medlem af Frisørforbundet og blev omfattet af lockout. Herefter sagde jeg selv op. Jeg følte mig tvunget ud det var ligesom forventet, at jeg skiftede. Mange af frisørerne er bange og ønsker ikke at stå frem. De vil ikke have noget i klemme med deres frisørmester. De er bange for deres fremtidige jobmuligheder, og andre er bange for at blive udelukket 4

5 fra at kunne få produkter og eventuelt fortsætte ved at drive egen virksomhed. Eksempelvis har vi måttet hjælpe en ansat fra Stender ud af ansættelsesforholdet. Hun havde fået et psykisk sammenbrud på grund af trusler og pres, siger Pernille Meden. 0DVVLYHXGPHOGHOVHU IUDGHWUHIULV UN GHU $QWDOOHWDIDQVDWWHLGHWUHIULV UN GHU6WHQGHU.M URJ+RV3HWHUGHUHUPHGOHPDI)ULV UIRUEXQGHWHUSn NQDSnUIDOGHWGUDPDWLVN7DOOHQHYLVHUHQXGPHOGHOVHVSURFHQWKRVN GHUQHSnNQDSSFWVnGHULHIWHUnUHW NXQYDUPHGOHPPHUDI)ULV UIRUEXQGHWLGHWUHN GHU2JGHQXORYOLJHORFNRXWLPDUWVRPIDWWH GHNXQDQVDWWH²UHVWHQKDYGHDOOHUHGHPHOGWVLJXG7DOOHQHEHNU IWHUGHWV\VWHPDWLVNHSUHV Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund har opgjort antallet af medlemmer, herunder antallet af udmeldelser af Frisørforbundet siden 4. kvartal Tallene viser, at antallet af medlemmer i Frisørforbundet fra 4. kvartal 2005 til 3. kvartal 2007 er faldet fra til medlemmer. Af de 500 udmeldelser omfatter ca. 350 andre typer af udmeldelser, mens 153 er udmeldelser i de tre kæder. Således var der i efteråret 2005 i alt 171 medlemmer af Frisørforbundet i de tre kæder. Tallet var knap 2 år senere reduceret til bare 18 medlemmer. Samlet betyder det, at antallet af udmeldelser i kæderne udgør over 30 pct. af samtlige udmeldelser på de knap 2 år, samt at kæderne har haft en samlet udmeldelsesprocent på 89,5 pct. Det vidner om en meget systematisk og stærkt planlagt proces for at få de ansatte i kæderne ud af Frisørforbundet. 8GPHOGHOVHUDI)ULV UIRUEXQGHW Antallet af ansatte, der i 4. kvartal 2005 var medlem af Frisørforbundet: Hos Peter: 32 medlemmer Kjær: 59 medlemmer Stender: 80 medlemmer Antallet af ansatte, der i 3. kvartal 2007 var medlem af Frisørforbundet: Hos Peter: 2 medlemmer Kjær: 9 medlemmer Stender: 7 medlemmer Opgørelsen bekræfter, at arbejdet med at få de ansatte til at melde sig ud af kæderne er foregået systematisk i alle saloner ved gradvist at optrappe presset. Siden sommeren 2006 har vi oplevet et systematisk pres på vores medlemmer i de tre kæder. Det er helt urimeligt, fordi kæderne samtidig har medvirket til at misinformere om de ansattes rettigheder efter overenskomsten, siger forbundsformand Poul Monggaard..ULVWHOLJ$UEHMGVJLYHUIRUHQLQJEDJ PLVO\NNHWPDVWHUSODQIRUIULV UN GHU 'HWUHIULV UN GHUVXGPHOGHOVHDI)ULV UPHVWHUIRUHQLQJHQRSVLJHOVHDIRYHUHQVNRPVWHQPHG)ULV UIRUEXQGHWVDPW ORFNRXWRJIULJ UHOVHVNRQIOLNWHUHWOHGLHQVDPOHWSODQVRPJHQQHPKHOHIRUO EHWKDUY UHWGHWDOMHUHWRUNHVWUHUHW DI.ULVWHOLJ$UEHMGVJLYHUIRUHQLQJ)RUHQLQJHQKDUPHGDIV WLQRWDWDIMXQLVW\UHWGHIRUVNHOOLJHVNULGWL SODQHQKHUXQGHUYDUVOLQJDIORFNRXWRJIRUKDQGOLQJHUPHG.ULVWHOLJ)DJIRUHQLQJRPHQQ\RYHUHQVNRPVW0HQQX HUN GHUQHG PWEnGHIRUXORYOLJRSVLJHOVHDIRYHUHQVNRPVWHQIRUHQRYHUHQVNRPVWVWULGLJORFNRXWRJIRURUJDQLVD WLRQVIMHQGWOLJYLUNVRPKHGYHGDWIRUV JHDWSUHVVHGHDQVDWWHWLODWPHOGHVLJXGDI)ULV UIRUEXQGHW Kristelig Arbejdsgiverforening har allerede tidligt i forløbet spillet en nøglerolle for de tre frisørkæders mål om hurtigt og billigt at komme ud af overenskomsten mellem Frisørmesterforeningen og Frisør- 5

6 forbundet. Allerede før de tre kæders udmeldelse af Frisørmesterforeningen i juni 2006 har Kristelig Arbejdsgiverforening medvirket til at planlægge de forskellige skridt. Kristelig Arbejdsgiverforening redegør således i et notat fra den 7. juni 2006 detaljeret for den proces og tidsplan, som frisørkæderne skal følge for at håndtere en opsigelse af overenskomsten. I notatet fremhæver Kristelig Arbejdsgiverforening eksempelvis, at kæderne efter de eksisterende regler i Frisørmesterforeningen skal melde sig ud af foreningen inden udgangen af juni 2006 for ikke at være bundet af en overenskomstfornyelse i foråret Samtidig redegør Kristelig Arbejdsgiverforening i notatet for, at kæderne inden udgangen af november 2006 skal opsige overenskomsten til bortfald den 1. marts 2007, samt at kæderne den 14. februar 2007 skal sende 1. lockoutvarsel over for medlemmer af Frisørforbundet. I masterplanen er det samtidig præciseret, at Kristelig Arbejdsgiverforening gennem kontakt og forhandling med Kristelig Fagforening vil søge at etablere en ny overenskomst på området. Kristelig Arbejdsgiverforening har dermed spillet en helt central rolle i den række af overskridelser af de fagretlige regler, som frisørkæderne har foretaget i dette forløb. Af masterplanen fremgår det således, at Kristelig Arbejdsgiverforening anbefaler kæderne at opsige overenskomsten med Frisørforbundet i november 2006 på et tidspunkt, hvor kæderne efter de gældende regler i Frisørmesterforeningen ikke er berettiget til på egen hånd at opsige overenskomsten. Det er de først efter 1. januar Men såfremt kæderne venter til efter 1. januar 2007 med at opsige overenskomsten, er det ikke muligt at opsige overenskomsten med virkning fra 1. marts 2007, da en opsigelse skal ske med tre måneders varsel. Dermed ville kæderne ikke undgå at blive omfattet af overenskomstfornyelsen i marts 2007, som Kristelig Arbejdsgiverforening ellers skriver i notatet. Trods de klare spilleregler på området, rådgiver Kristelig Arbejdsgiverforening med andre ord til en ulovlig opsigelse af konflikten og en overenskomststridig lockout med et formål at få etableret egen overenskomst på området. Det koster kæderne en millionbod i foråret Det viser, at kæderne har fungeret som nyttige redskaber for Kristelig Arbejdsgiverforening i selvstændig kamp for at overtage væsentlige dele af arbejdsmarkedet i frisørbranchen. Det er bestemt ikke smart rådgivning fra Kristelig Arbejdsgiverforening. Det har været dyrt for kæderne. Eller også er det lidt for smart. Det bekymrer mig i hvert fald, at Kristelig Arbejdsgiverforening tilsyneladende er parat til at gå så langt, at man rådgiver kæderne til at bryde de fagretlige regler for selv at kunne tegne overenskomst på området. Det er ikke noget kønt syn, og det tegner billedet af en Kristelig Arbejdsgiverforening, der er parat til at bruge alle lovlige og ulovlige midler i en langsigtet kamp for at sætte sig på frisørområdet, siger forbundsformand Poul Monggaard fra Frisørforbundet. Kjær og Stender har desuden i november 2007 fået dom i byretten for at have kontaktet 206 frisørmestre og opfordret dem til at melde sig ud af Danmarks Frisørmesterforening. De tre kæder iværksatte inden de selv forlod foreningen en kampagne for at få frisørmestre i Danmarks Frisørmesterforening til at melde sig ud. Det er ifølge foreningens vedtægter illoyal optræden. I juni 2006 udsendte kædernes advokat således et brev med information om, at de var ved at stifte en ny frisørmesterforening. Med brevet blev netop vedlagt notatet fra Kristelig Arbejdsgiverforening med detaljerede beskrivelser af, hvordan man slipper ud af Danmarks Frisørmesterforening og den gældende overenskomst med Frisørforbundet. De to kæder blev i denne sag hver idømt en bod på kr. plus sagsomkostninger. 6

7 Den 12. februar 2008 er sagen kulmineret med, at de tre frisørkæder har fået endnu en dom ved Arbejdsretten for såkaldt organisationsfjendtlig virksomhed. De tre kæder har til sammen fået en bod på kr., fordi kæderne har presset de ansatte til at melde sig ud af Frisørforbundet. Også her ser det ud til, at Kristelig Arbejdsgiverforening har spillet en central rolle i rådgivningen af kæderne. 7

'HWUHIULV UN GHU6WHQGHU.M URJ+RV3HWHUKDUVLGHQVRPPHUHQDUEHMGHWPnOUHWWHWSnDWNRPPHRYHU

'HWUHIULV UN GHU6WHQGHU.M URJ+RV3HWHUKDUVLGHQVRPPHUHQDUEHMGHWPnOUHWWHWSnDWNRPPHRYHU )RUULQJHGHDUEHMGVYLONnU SnNULVWHOLJRYHUHQVNRPVW )ULV UN GHUVSDUHUPLOOLRQHUDIO QNURQHU YHGDWVNLIWHWLOQ\NULVWHOLJRYHUHQVNRPVW GHNULVWHOLJHInUHQVWUDWHJLVNSODWIRUP )HEUXDU )ULV UN GHUEU\GHUIDJOLJHUHJOHU IRUDWInHQELOOLJHUHRYHUHQVNRPVW

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008

Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008 Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008 Sag nr. A2006.737: Landsorganisationen i Danmark for Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund (advokat Jørgen Rønnow Bruun) mod Kjær Gruppen ApS Karetmagervej 21 a 7000

Læs mere

UDSKRIFT. Arbejdsrettens dom af 12.februar 2008. Sag nr. A2006.737:

UDSKRIFT. Arbejdsrettens dom af 12.februar 2008. Sag nr. A2006.737: UDSKRIFT af Arbejdsrettens dom af 12.februar 2008 Sag nr. A2006.737: Landsorganisationen i Danmark for Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund (advokat Jørgen Rønnow Bruun) mod Kjær Gruppen ApS Karetmagervej

Læs mere

A2007.639 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. marts 2008

A2007.639 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. marts 2008 A2007.639 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. marts 2008 Sag nr. A2007.639: Landsorganisationen i Danmark for Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund (konsulent Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Søledsvej

Læs mere

forudsætter, at der er iværksat frigørende konflikt, eller at der indgås ny overenskomst mellem parterne.

forudsætter, at der er iværksat frigørende konflikt, eller at der indgås ny overenskomst mellem parterne. Arbejdsrettens dom af 4. juli 2012 i sag nr.: AR 2011.0808 Stokholm Transport A/S (advokat Lars Cort Hansen) mod Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) Dommer:

Læs mere

Klager, Landsorganisationen i Danmark for Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund, har i samtlige sager nedlagt følgende påstand:

Klager, Landsorganisationen i Danmark for Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund, har i samtlige sager nedlagt følgende påstand: 8'6.5,)7 DI $UEHMGVUHWWHQVGRPDIIHEUXDU 6DJQU$ /DQGVRUJDQLVDWLRQHQL'DQPDUN IRU 'DQVN)ULV URJ.RVPHWLNHU)RUEXQG DGYRNDW- UJHQ5 QQRZ%UXXQ PRG.M U*UXSSHQ$S6.DUHWPDJHUYHMD )UHGHULFLD DGYRNDW3KLOOLSS4XHGHQV 6DJQU$

Læs mere

OVERENSKOMSTSYSTEMET MV.

OVERENSKOMSTSYSTEMET MV. Sønderjysk Landboforening, Vojens 7. marts 2016 Jacob Langvad Nielsen, advokat (L) Økonomi og virksomhedsledelse SEGES P/S OVERENSKOMSTSYSTEMET MV. INDHOLD 1. Overenskomstsystemet Den danske model 2. Konfliktret

Læs mere

Private frisøruddannelser stavnsbinder de ansatte

Private frisøruddannelser stavnsbinder de ansatte Uddannelsesudvalget (2. samling) B 61 - Bilag 4 Offentligt Private frisøruddannelser stavnsbinder de ansatte Frisørkæder bag korte diplomuddannelser med ringe fagligt niveau og dårlige jobudsigter - frisørmestre

Læs mere

Hovedaftale mellem ATKINS DANMARK A/S. AC-organisationerne

Hovedaftale mellem ATKINS DANMARK A/S. AC-organisationerne Hovedaftale mellem ATKINS DANMARK A/S og AC-organisationerne Dækningsområde Denne hovedaftale har bindende virkning for 1.AC-organisationerne. Hvorved forstås: a. en organisation, der er medlem af AC og

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 19.01.2017 FAGFORENING IDØMT BOD FOR IKKE AT FORHINDRE ARBEJDS- NEDLÆGGELSE 19.1.2017 Arbejdsretten har idømt fagforeningen CAU (Cabin Attendants Union) bod på 1 mio.

Læs mere

Hovedaftale mellem SALA og LO Aftale af 1974 med ændringer pr.1. marts 1982 og 1. marts 1991

Hovedaftale mellem SALA og LO Aftale af 1974 med ændringer pr.1. marts 1982 og 1. marts 1991 Hovedaftale mellem SALA og LO Aftale af 1974 med ændringer pr.1. marts 1982 og 1. marts 1991 1. Da det er ønskeligt, at spørgsmål om løn- og arbejdsvilkår løses gennem afslutning af kollektive overenskomster,

Læs mere

StK-afskrift. HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Denne hovedaftale har bindende virkning for

StK-afskrift. HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Denne hovedaftale har bindende virkning for STATSANSATTES KARTEL 4666.26 Sekretariatet 20. juni 1991 StK-afskrift HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Hovedaftalens område Denne hovedaftale har bindende

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift (FV ):

Kendelse i faglig voldgift (FV ): Kendelse i faglig voldgift (FV2010.0062): Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (TIB) for A (faglig medarbejder Jannie Andersen) mod Dansk Byggeri for Johny Larsen Snedkerier A/S (konsulent Henrik Olsen)

Læs mere

Skal du skifte fagforening?

Skal du skifte fagforening? Skal du skifte fagforening? Du kan spare rigtig mange penge ved at skifte til en såkaldt gul fagforening fra de traditionelle fagforbund. Af Sanne Fahnøe. 29. Juli 2012 03 Skift og spar - eller bliv og

Læs mere

Hovedaftale mellem Finansministeriet og Studenterundervisernes Landsforbund og Foreningen af Danske Lægestuderende

Hovedaftale mellem Finansministeriet og Studenterundervisernes Landsforbund og Foreningen af Danske Lægestuderende Cirkulære om Hovedaftale mellem Finansministeriet og Studenterundervisernes Landsforbund og Foreningen af Danske Lægestuderende 2007 Cirkulære af 17. august 2007 Perst. nr. 070-07 PKAT nr. J.nr. 07-333/74-1

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 28. marts 2007

Arbejdsrettens dom af 28. marts 2007 Arbejdsrettens dom af 28. marts 2007 i sag nr. A2007.135: Landsorganisationen i Danmark for Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (konsulent Pernille Leidersdorff) mod Kjær Gruppen ApS Karetmagervej 21a, 7100

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 16. januar 2014

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 16. januar 2014 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 16. januar 2014 Sag nr.: AR2013.0305 Lærernes Centralorganisation mod KL Dommere: Jørn Kristian Jensen, Carl Erik Johansen, Torkild Justesen, Erik Jylling, Erik Kjærgaard,

Læs mere

HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne

HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne Denne hovedaftale er indgået mellem Post Danmark A/S og de AC-organisationer, der ved underskrift har tilsluttet sig hovedaftalen. Ved parterne

Læs mere

Hovedaftale. mellem. Hovedstadens Sygehusfællesskab. Det Kommunale Kartel/Statsansattes Kartel

Hovedaftale. mellem. Hovedstadens Sygehusfællesskab. Det Kommunale Kartel/Statsansattes Kartel Hovedaftale mellem Hovedstadens Sygehusfællesskab og Det Kommunale Kartel/Statsansattes Kartel Indholdsfortegnelse Bemærkninger til Hovedaftale mellem Hovedstadens Sygehusfællesskab og Det Kommunale Kartel/Statsansattes

Læs mere

AFSKRIFT. H O V E D A F T A L E mellem Amtsrådsforeningen og Dansk Funktionærforbund vedrørende ikke-tjenestemandsansatte fotografer.

AFSKRIFT. H O V E D A F T A L E mellem Amtsrådsforeningen og Dansk Funktionærforbund vedrørende ikke-tjenestemandsansatte fotografer. Side 1 AFSKRIFT H O V E D A F T A L E mellem Amtsrådsforeningen og Dansk Funktionærforbund vedrørende ikke-tjenestemandsansatte fotografer. ------------------- Denne hovedaftale er afsluttet mellem Amtsrådsforeningen

Læs mere

Af advokat Pernille Backhausen og advokat Birgit Gylling Andersen

Af advokat Pernille Backhausen og advokat Birgit Gylling Andersen Af advokat Pernille Backhausen og advokat Birgit Gylling Andersen De nyetablerede vandforsyningsselskaber står overfor en række udfordringer. Et helt centralt spørgsmål er, hvordan medarbejdernes ansættelsesvilkår

Læs mere

af 1973 med ændringer pr. 1. marts 1981, 1. marts 1987 og 1. januar 1993.

af 1973 med ændringer pr. 1. marts 1981, 1. marts 1987 og 1. januar 1993. Hovedaftalen af 1973 med ændringer pr. 1. marts 1981, 1. marts 1987 og 1. januar 1993. 1 Da det er ønskeligt, at spørgsmål om løn- og arbejdsvilkår løses gennem afslutning af kollektive overenskomster,

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret LØNMODTAGER HAVDE IKKE KRAV PÅ UDBETALING AF FEM IKKE-AFHOLDTE FERIEFRIDAGE FRA LØNMODTAGERNES GARANTIFOND En medarbejder kan ikke kræve ikke-afholdte feriefridage

Læs mere

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD I. DEN KOLLEKTIVE ARBEJDSRET 1. Indledning Arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationerne har en afgørende rolle på det danske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedets

Læs mere

32.40.2 Side 1 AFSKRIFT

32.40.2 Side 1 AFSKRIFT Side 1 AFSKRIFT H O V E D A F T A L E mellem Amtsrådsforeningen og Dansk Metalarbejderforbund, bundet for offentligt ansatte, Dansk Kommunal Arbejderforbund, eningen af Arbejdsledere i Danmark og eningen

Læs mere

HOVEDAFTALE. mellem. Tele Danmark A/S og LFLS. Tele Danmark A/S

HOVEDAFTALE. mellem. Tele Danmark A/S og LFLS. Tele Danmark A/S 17. oktober 1994 HOVEDAFTALE mellem Tele Danmark A/S og LFLS Denne hovedaftale er indgået mellem Tele Danmark A/S på vegne af Tele Danmark A/S selv, KTAS, Jydsk Telefon A/S, TELECOM A/S, Fyns Telefon A/S,

Læs mere

Praktiske svar på spørgsmål om strejken

Praktiske svar på spørgsmål om strejken Praktiske svar på spørgsmål om strejken Afspadsering Er afspadsering påbegyndt før strejkens/lockoutens iværksættelse, afbrydes den ved konfliktens start. Medlemmer på afspadsering deltager således i konflikten

Læs mere

H O V E D A F T A L E. mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og. Denne hovedaftale er afsluttet med bindende virkning for:

H O V E D A F T A L E. mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og. Denne hovedaftale er afsluttet med bindende virkning for: Side 1 H O V E D A F T A L E mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Danske Lægestuderende. Denne hovedaftale er afsluttet med bindende virkning for: 1. a. Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 4 15. december 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Gå ikke med til proforma opsigelse AutoBranchens ArbejdsgiverForening anbefaler, at medlemmerne ikke går med til proforma opsigelse af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 1 Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Hvem er omfattet... 3 1. Hvem

Læs mere

Har du pligt til at afholde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. september?

Har du pligt til at afholde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. september? Har du pligt til at afholde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. september? Hvem har pligt til, at fortælle dig om fare- og sikkerheds- skiltenes betydning? Min arbejdsgiver. Hvornår

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 23. juni 2011

Arbejdsrettens dom af 23. juni 2011 Arbejdsrettens dom af 23. juni 2011 I sag nr. AR2011.0365: Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Erhverv Arbejdsgiver for CSC Danmark A/S (advokat Helge Werner) mod FTF for PROSA for PROSA CSC-DK og PROSA

Læs mere

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster N O TAT Frasigelse af kollektive overenskomster Dette notat handler om frasigelse af de kollektive rettigheder og pligter i forhold til overdragerens kollektive overenskomster i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse.

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 24. maj 2006

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 24. maj 2006 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 24. maj 2006 i sag nr. A2006.237: Zebra A/S (advokat Kirsten Maxen) mod Landsorganisationen i Danmark for HK/Privat og Fagligt Fælles Forbund (advokat Lars Gulmann) Dommer:

Læs mere

Under opfølgningssamtalen bør arbejdsgiveren og medarbejderen i fællesskab forsøge at klarlægge:

Under opfølgningssamtalen bør arbejdsgiveren og medarbejderen i fællesskab forsøge at klarlægge: NYT Nr. 12 årgang 3 AUGUST 2009 arbejdsret ændringer i syg e dag p e n g e lov e n Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik i efteråret 2008 en aftale med henblik på at nedbringe sygefraværet og fastholde

Læs mere

Udgivet af: CO-industri www.co-industri.dk

Udgivet af: CO-industri www.co-industri.dk Udgivet af: CO-industri www.co-industri.dk Oplag: 2.000 Redaktion: Nadja Christy, CO-industri Tekst: Azad Cakmak og Nadja Christy, CO-industri Illustrationer: Mette Ehlers Design og grafisk produktion:

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 20. oktober 2011

Arbejdsrettens dom af 20. oktober 2011 Arbejdsrettens dom af 20. oktober 2011 i sag nr. AR2011.0282: Landsorganisationen i Danmark (LO) for FOA Fag og Arbejde (FOA) (advokat Peter Nisbeth) mod KL (advokat Jørgen Vinding) Dommere: Peter Andersen,

Læs mere

Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV : CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal

Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV : CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV 2016.0193: CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal (procedør: advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/di for Martin Professional

Læs mere

94.21 O.11 38/2012 Side 1. Hovedaftale mellem KL og FMM - Fællesudvalget for musikundervisere inden for musikskoleområdet

94.21 O.11 38/2012 Side 1. Hovedaftale mellem KL og FMM - Fællesudvalget for musikundervisere inden for musikskoleområdet Side 1 Hovedaftale mellem KL og FMM - Fællesudvalget for musikundervisere inden for musikskoleområdet Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Hvem er omfattet... 3 1. Hvem er omfattet... 3 Kapitel 2.

Læs mere

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt?

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? IDA er i fuld gang med at forhandle de offentlige overenskomster. Ved fornyelse af enhver overenskomst er der altid en risiko for konflikt. Denne vejledning

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og AG (BEU alm. del), den 18.

Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og AG (BEU alm. del), den 18. Beskæftigelsesudvalget 2011-12 BEU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 290 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og

Læs mere

HOVEDAFTALE. mellem. Denne hovedaftale er indgået med bindende virkning for:

HOVEDAFTALE. mellem. Denne hovedaftale er indgået med bindende virkning for: Side 1 HOVEDAFTALE mellem Amtsrådsforeningen og bundet af Offentligt Ansatte, Specialarbejderforbundet i Danmark og Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark vedrørende overenskomstansatte medarbejdere Denne

Læs mere

Side 1 HOVEDAFTALE MELLEM REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND

Side 1 HOVEDAFTALE MELLEM REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SOCIALPÆDAGOGERNNES LANDSFORBUND HOVEDAFTALE MELLEM REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND Side 2 Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 21. december 2007

Arbejdsrettens dom af 21. december 2007 Arbejdsrettens dom af 21. december 2007 i sagerne nr. A 2007.216, A 2007.247 og A 2007.601: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund Privat Service, Hotel og Restauration (advokat Kirstine

Læs mere

Resultat af undersøgelse om virkningerne af kunde-, konkurrence- og kombinations klausuler

Resultat af undersøgelse om virkningerne af kunde-, konkurrence- og kombinations klausuler Resultat af undersøgelse om virkningerne af kunde-, konkurrence- og kombinations klausuler DJØF Danske Sælgere IDA, Ingeniørforeningen i Danmark Kommunikation og Sprog Ledernes Hovedorganisation Dansk

Læs mere

94.41 O.11 27/2012 Side 1. Hovedaftale mellem KL og Dansk Formands Forening

94.41 O.11 27/2012 Side 1. Hovedaftale mellem KL og Dansk Formands Forening Side 1 Hovedaftale mellem KL og Dansk Formands Forening Side 2 Indholdsfortegnelse... Side Kapitel 1. Hvem er omfattet... 3 1. Hvem er omfattet... 3 Kapitel 2. Parternes formål... 3 2. Samarbejde og organisationsfrihed...

Læs mere

Modregnede 500.000 kr. i medarbejdernes løn

Modregnede 500.000 kr. i medarbejdernes løn Modregnede 500.000 kr. i medarbejdernes løn 600 medarbejdere fik ved en fejl dobbelt betaling for overarbejde i seks måneder. Arbejdsretten afgjorde, at virksomheden kunne modregne i medarbejdernes løn,

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 15 Bilag 5 Ansættelsesretlige problemstillinger 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 31135427 1. Sammenfatning

Læs mere

Arbejdsgiverens ledelsesret

Arbejdsgiverens ledelsesret Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske er du selv skyld i det. Men det kan også skyldes forhold, du ikke er herre over. Det gælder f.eks. når du har et stort

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

)OHUHIULV UN GHUEOD.M U*UXSSHQRJ+RV3HWHUVWnULGDJEDJQRJOHDIGHSULYDWHIULV UXGGDQQHOVHUGHU

)OHUHIULV UN GHUEOD.M U*UXSSHQRJ+RV3HWHUVWnULGDJEDJQRJOHDIGHSULYDWHIULV UXGGDQQHOVHUGHU 3ULYDWHIULV UXGGDQQHOVHU VWDYQVELQGHUGHDQVDWWH )ULV UN GHUEDJNRUWHGLSORPXGGDQQHOVHU PHGULQJHIDJOLJWQLYHDXRJGnUOLJHMREXGVLJWHU IULV UPHVWUHIUDUnGHUGHSULYDWHXGGDQQHOVHU )HEUXDU )ULV UN GHUEDJXEUXJHOLJH SULYDWHIULV

Læs mere

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 Efter skat: 449 kr. Efter skat: 606 kr. Efter skat: 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 KONTINGENTER (priser ved betaling pr. måned - fuldtidskontingent) Emne Krifa Basis Gennemsnit for s afdelinger Fagforening

Læs mere

Hovedaftale mellem Kooperationen og Landsorganisationen i Danmark. Principudtalelse

Hovedaftale mellem Kooperationen og Landsorganisationen i Danmark. Principudtalelse Hovedaftale mellem Kooperationen og Landsorganisationen i Danmark Principudtalelse Den kooperative ide og virksomhedsform har spillet en vigtig rolle i den danske arbejderbevægelses udvikling. Derfor har

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER

VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER Derfor har du brug for en overenskomst! Din overenskomst sikrer dig de mest basale rettigheder, når du er på arbejde. Uden overenskomst

Læs mere

Opmandskendelse i Faglig Voldgift. Fag og Arbejde (FOA) mod. Regionernes Lønnings- og Takstnævn

Opmandskendelse i Faglig Voldgift. Fag og Arbejde (FOA) mod. Regionernes Lønnings- og Takstnævn Opmandskendelse i Faglig Voldgift (FV 2010.0090) Fag og Arbejde (FOA) (advokat Peter Nisbeth) mod Regionernes Lønnings- og Takstnævn (advokat Morten Ulrich) afsagt den 14. februar 2011 - 2 1. Sagen angår

Læs mere

Hovedaftale. af 20. juni 1991. mellem. Finansministeriet. Statsansattes Kartel. med StK-kommentarer. august 1993

Hovedaftale. af 20. juni 1991. mellem. Finansministeriet. Statsansattes Kartel. med StK-kommentarer. august 1993 Hovedaftale af 20. juni 1991 mellem Finansministeriet og Statsansattes Kartel med StK-kommentarer august 1993 2 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 4 HOVEDAFTALE... 6 Hovedaftalens område... 6 1. Samarbejde

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Deltidsansat ønskede ikke at arbejde fuldtid 2 Genoptagelse af driften 3 Gravid elev var bare ikke god nok 4 Lovligt konfliktvarsel 5 Fast aldersgrænse ikke i strid med beskæftigelsesdirektivet 6 Moderselskabs

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 Sag 157/2009 (1. afdeling) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Ulf Andersen)

Læs mere

Oplever du besvær med. ADVODAN hjælper dig med juraen i forhold til ansættelser og afskedigelser.

Oplever du besvær med. ADVODAN hjælper dig med juraen i forhold til ansættelser og afskedigelser. Oplever du besvær med ansættelsesforhold? ADVODAN hjælper dig med juraen i forhold til ansættelser og afskedigelser. Hvordan får du styr på kontrakten? Når du ansætter en ny medarbejder, er det vigtigt

Læs mere

D O M. afsagt den 8. april 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Eva Staal, Hanne Harritz Pedersen og Peter Juul Agergaard (kst.

D O M. afsagt den 8. april 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Eva Staal, Hanne Harritz Pedersen og Peter Juul Agergaard (kst. D O M afsagt den 8. april 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Eva Staal, Hanne Harritz Pedersen og Peter Juul Agergaard (kst.)) i ankesag V.L. B 0626 15 Det Faglige Hus som mandatar for Monica

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod HORESTA (Arbejdsgiver) på vegne af Danmarks organisation for selvstændige frisører og kosmetikere

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E. af 25. januar 2015. Faglig voldgiftssag FV2014.0125: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst)

T I L K E N D E G I V E L S E. af 25. januar 2015. Faglig voldgiftssag FV2014.0125: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) T I L K E N D E G I V E L S E af 25. januar 2015 i Faglig voldgiftssag FV2014.0125: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod GLS-A for Aldershvile Planteskole ApS (advokat

Læs mere

anden? Eller er vi på vej tilbage til et løsarbejdersamfund, hvor daglejere falbyder deres arbejdskraft fra dag til dag?

anden? Eller er vi på vej tilbage til et løsarbejdersamfund, hvor daglejere falbyder deres arbejdskraft fra dag til dag? DAGLEJER 2.0 Danskerne frygter løsarbejdersamfundet:»deleøkonomi giver ringere arbejdsvilkår«af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Fredag den 16. juni 2017 Frygten for usikre arbejdsforhold fylder mere

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 00-214.342 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 5. april 2001

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 00-214.342 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 5. april 2001 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 00-214.342 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 5. april 2001 K E N D E L S E Sømændenes Forbund i Danmark (selv) mod 1. Nordjyllands Amt 2. Læsø Kommune (advokat Karl

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 28. maj 2008. CO-industri (juridisk konsulent Jesper Krah-Stetting) mod

Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 28. maj 2008. CO-industri (juridisk konsulent Jesper Krah-Stetting) mod 1 Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 28. maj 2008 CO-industri (juridisk konsulent Jesper Krah-Stetting) mod DI for Dantherm Air Handling A/S, Skive (advokat Lars Bruhn) Uoverensstemmelsen

Læs mere

CIRKULÆRE: 003 Tænk jer om, før I afskediger medarbejdere

CIRKULÆRE: 003 Tænk jer om, før I afskediger medarbejdere Cirkulære: Cirkulære nr. 003 Udgivet første gang 12-11-1996 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleret senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under 7.3 Indhold Man kan ikke

Læs mere

Hovedaftale mellem KL og Lærernes Centralorganisation (LC) /2011 Side 1

Hovedaftale mellem KL og Lærernes Centralorganisation (LC) /2011 Side 1 Hovedaftale mellem KL og Lærernes Centralorganisation (LC) Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Hvem er omfattet 3 5 1. Hvem er omfattet 3 Kapitel 2. Parternes formål 3 2. Samarbejde og organisationsfrihed

Læs mere

Hovedaftale mellem AC-organisationerne og Amtsrådsforeningen, KL, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune for overenskomstansatte

Hovedaftale mellem AC-organisationerne og Amtsrådsforeningen, KL, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune for overenskomstansatte Side 1 Hovedaftale mellem AC-organisationerne og Amtsrådsforeningen, KL, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune for overenskomstansatte akademikere Side 2 Indholdsfortegnelse Side Denne hovedaftale

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

Kursusgang 1. PRAKTISK Dato: 17.-18. oktober Sted: Studiestræde 24, 1. sal 1455 KBH K

Kursusgang 1. PRAKTISK Dato: 17.-18. oktober Sted: Studiestræde 24, 1. sal 1455 KBH K Kursusgang 1 Dato: 17.-18. oktober 19.00 Velkomst m. bobler 19.15 Dobbeltorganisering og bevægelsesudtalelsen v. Victoria, Rasmus og Mads Hvad indebærer det at være aktivt medlem af både et parti og en

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 3. november 2011 i faglig voldgiftssag FV 2011.0120: Fødevareforbundet NNF (advokat Martin Juul Christensen) mod Jutland Meat A/S (advokat Anders Worsøe) - 2 - INDLEDNING

Læs mere

og Kristelig Fagforening.

og Kristelig Fagforening. Kapitel 1 Indledning 1 Aftalens parter og bindende virkning Stk. 1 Denne aftale er indgået mellem og Kristelig Fagforening og træder i kraft straks, den er underskrevet. Stk. 2 Denne aftale samt aftalerne

Læs mere

Årsberetning 2014. (Uddrag)

Årsberetning 2014. (Uddrag) Årsberetning 2014 (Uddrag) 6.3 Kompetencespørgsmål Arbejdsrettens og de faglige voldgiftsretters kompetence er fastlagt i henholdsvis 9 11 og 21-22 i lov nr. 106 af 26. februar 2008, der som oven for nævnt

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. København, den 26. juni 2014 Sagsnr. 2013-3627/LRA 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

H O V E D A F T A L E. mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og akademikerorganisationerne vedrørende overenskomstansatte akademikere

H O V E D A F T A L E. mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og akademikerorganisationerne vedrørende overenskomstansatte akademikere Side 1 H O V E D A F T A L E mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og akademikerorganisationerne vedrørende overenskomstansatte akademikere Denne hovedaftale er indgået med bindende virkning for: 1.

Læs mere

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA...

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA... FOA Fag og Arbejde Svendborg F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s.

Læs mere

Overenskomst Muskelsvindfonden

Overenskomst Muskelsvindfonden Overenskomst Muskelsvindfonden Mellem Muskelsvindfonden og Dansk Journalistforbund (DJ) er indgået følgende overenskomst vedrørende løn- og arbejdsforhold for de ved Muskelsvindfonden fastansatte journalistiske

Læs mere

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov.

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Barsel rettigheder for kommende forældre. I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Pjecen er delt

Læs mere

De generelle og sektorspecifikke rammer for konflikten. Beredskab 2013

De generelle og sektorspecifikke rammer for konflikten. Beredskab 2013 De generelle og sektorspecifikke rammer for konflikten Beredskab 2013 Program Varsling af lockout hvem og hvornår? Konfliktens virkninger for arbejdstilrettelæggelsen? Konfliktens virkninger for den ansatte?

Læs mere

H O V E D A F T A L E

H O V E D A F T A L E 1 H O V E D A F T A L E Mellem Divisionsforeningen Vestagervej 17 2900 Hellerup (herefter benævnt DF) og Spillerforeningen Pilestræde 35, 2., 1112 København K. (herefter benævnt SPF) ( i det følgende benævnt

Læs mere

Karsten Almosetoft. Varsling ved større afskedigelser. 09. sep. 09. Foreningen af AnsættelsesAdvokater. Onsdag den 9.

Karsten Almosetoft. Varsling ved større afskedigelser. 09. sep. 09. Foreningen af AnsættelsesAdvokater. Onsdag den 9. Foreningen af AnsættelsesAdvokater Onsdag den 9. september 2009 RETSGRUNDLAG: Lov nr. 414 af 1. juni 1994 Industriens Overenskomst bilag 6 Industriens Funktionæroverenskomst Bilag 15 Bekendtgørelse nr.

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Gymnasieskolernes Lærerforening for A (Advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Moderniseringsstyrelsen for EUC Syd (Kammeradvokaten v/advokat Lene Damkjær

Læs mere

FOA Overenskomst Marts Lockout. på skoleområdet. - hvad må FOAs medlemmer under konflikten?

FOA Overenskomst Marts Lockout. på skoleområdet. - hvad må FOAs medlemmer under konflikten? FOA Overenskomst Marts 2013 Lockout på skoleområdet - hvad må FOAs medlemmer under konflikten? INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Hvem er omfattet af lockout?... 3 Hvornår kan lockouten træde i kraft?...

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2015.0083 (afskedigelsesnævn)

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2015.0083 (afskedigelsesnævn) Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2015.0083 (afskedigelsesnævn) FOA Fag og Arbejde for A, B og C (advokat Jacob Goldschmidt) mod Viborg Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling 1. Hvad er en arbejdsfordeling? En arbejdsfordeling er en ordning, som en virksomhed kan anvende for at undgå afskedigelser i perioder med manglende ordretilgang mm.

Læs mere

32.17.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

32.17.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FARMAKONOMFORENINGEN ERGOTERAPEUTFORENINGEN DANSKE FYSIOTERAPEUTER JORDEMODERFORENINGEN DANSKE BIOANALYTIKERE DANSK SYGEPLEJERÅD KOST & ERNÆRINGSFORBUNDET DANSK

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 22. december 2016

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 22. december 2016 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 22. december 2016 Sag nr. AR2016.0185: Landsorganisationen i Danmark for Blik- og Rørarbejderforbundet (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 2. marts 2010 blev der i sag 92-2009 KK og BB mod Ejendomsmægler CC og Ejendomsmægler DD og Ejendomsmæglervirksomheden MM afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 19. maj 2009 har KK og BB indbragt ejendomsmægler

Læs mere

FOA Horsens Når du er medlem af FOA...

FOA Horsens Når du er medlem af FOA... FOA Horsens F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s. 6 at hjælpe og

Læs mere

Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt

Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt Orientering fra Arbejdsdirektoratet April 2008 Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt J.nr. 00-22-0037 Y2/JW Reglerne om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt fremgår

Læs mere

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Oktober 2011 1 Indhold Løn til fædre under orlov... 3 Øremærkning af barsel til fædre... 3 Mænd vil gerne holde længere orlov... 4 Mænd og

Læs mere

93.01 O.11 37/2012 Side 1

93.01 O.11 37/2012 Side 1 Hovedaftale mellem KL og Arkitektforbundet Bibliotekarforbundet Danmarks Jurist- og Økonomforbund Dansk Kiropraktor ening DM (Dansk Magisterforening) Dansk Mejeriingeniør ening Dansk Psykolog ening Den

Læs mere

IKKE DIG SELV DANSKE FYSIOTERAPEUTER. Nyt job god løn

IKKE DIG SELV DANSKE FYSIOTERAPEUTER. Nyt job god løn Nyt job god løn SNYD IKKE DIG SELV DANSKE FYSIOTERAPEUTER Nyt job til den rigtige løn Danske Fysioterapeuter har valgt at sætte fokus på de muligheder og faldgruber der er, når man skal have løn og vilkår

Læs mere

Lovudkast. I lov nr. 595 af 12. juni 2013 om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. foretages følgende ændring:

Lovudkast. I lov nr. 595 af 12. juni 2013 om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. foretages følgende ændring: Lovudkast Forslag til Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. og lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter I lov nr. 595 af 12. juni 2013 om vikarers

Læs mere