(a) Medmindre andet udtrykkeligt er anført, forstås i dette dokument ved:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "(a) Medmindre andet udtrykkeligt er anført, forstås i dette dokument ved:"

Transkript

1 VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG OG DRIFT AF REACH-IT LÆS OMHYGGELIGT FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER FOR ANVENDELSEN AF REACH-IT, INDEN REACH-IT TAGES I BRUG. KLIK PÅ "ACCEPTER" FOR AT ACCEPTERE VILKÅRENE. KLIK PÅ "AFVIS", HVIS DU IKKE KAN ACCEPTERE VILKÅRENE. DISSE VILKÅR OG BETINGELSER SKAL ACCEPTERES, INDEN REACH-IT KAN ANVENDES. 1. Definitioner (a) Medmindre andet udtrykkeligt er anført, forstås i dette dokument ved: REACH-IT: REACH-IT-data: ECHA: afgørelse: meddelelse: det centrale IT-system, der omfatter den officielle REACH-ITwebapplikation og det officielle REACH-IT-websted, som ECHA foreskriver til indgivelse af REACH-IT-data og til underretning om alle afgørelser og meddelelser vedrørende denne indgivelse. Systemet understøtter: i) kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF og tilknyttet lovgivning (herefter "REACH") og ii) kravene i Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring og ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006 (herefter "CLP") alle data, oplysninger eller meddelelser, der indsendes for at opfylde kravene i REACH og den tilknyttede lovgivning og for at opfylde kravene i CLP Det Europæiske Kemikalieagentur oprettet i Helsingfors, Finland, i 2007 enhver afgørelse truffet af ECHA i medfør af agenturets tilsynsopgaver ethvert dokument, hvor der anmodes om svar til ECHA inden for en fastlagt frist 1

2 part: bruger: vilkår og betingelser: MSCA: enhver juridisk enhed, der har tilmeldt sig REACH-IT for at få adgang og tilladelse til at indsende oplysninger og/eller REACH-IT-data den eller de person(er), som en part har udpeget og godkendt til at få adgang til og anvende REACH-IT disse vilkår og betingelser som efterfølgende ændret og gældende den kompetente myndighed, som har fået tildelt ansvaret for anvendelsen af REACH, den tilknyttede lovgivning og CLP af en bestemt EU-medlemsstat og af Island, Liechtenstein og Norge personoplysninger: personoplysninger som defineret i forordning (EF) nr. 45/2001 eller direktiv 95/46/EF om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger registreret: en registreret person som defineret i forordning (EF) nr. 45/2001 eller direktiv 95/46/EF om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger. (b) Overskrifter er kun anført af hensyn til overskueligheden og er ikke en del af disse vilkår og betingelser. Ord angivet i ental kan omfatte flertalsversionen og omvendt. Ord, der angiver køn, omfatter begge køn, og ord, der angiver personer, omfatter selskaber og omvendt. 2. REACH-IT-tjenesten REACH-IT giver parter en onlineplatform til at gennemgå og/eller indsende REACH-ITdata til ECHA. REACH-IT er desuden den eneste kanal, som ECHA bruger til at underrette parter om afgørelser og andre meddelelser vedrørende REACH-IT-data. 3. Accept og anerkendelse af vilkårene og betingelserne a) For at bruge REACH-IT skal en part logge sig på med sit registrerede bruger-id og sin brugeradgangskode. Parten gives adgang til at bruge REACH-IT med forbehold af og i overensstemmelse med disse vilkår og betingelser. b) Inden en bruger tilmelder sig REACH-IT ved at oprette en REACH-IT-konto, som består af et bruger-id og en brugeradgangskode, skal hver bruger læse og acceptere disse vilkår og betingelser ved at klikke på knappen "Accepter". Hvis en part udpeger mere end én bruger, gælder denne forpligtelse for hver enkelt bruger. ECHA forbeholder sig absolut ret til efter eget skøn på enhver måde og til enhver tid at ændre disse vilkår og betingelser, og partens brugere vil blive anmodet om at læse og acceptere de ændrede vilkår og betingelser, når de første gang forsøger at logge sig på REACH-IT efter gennemførelsen af ændringerne. Ved at logge sig på og/eller fortsætte med at 2

3 bruge REACH-IT accepterer partens brugere specifikt disse vilkår og betingelser som ændret. 4. Anvendelsesbetingelser a) En part har ret til at bruge REACH-IT med henblik på at opfylde og/eller kontrollere de retlige forpligtelser, der påhviler vedkommende eller de virksomheder, vedkommende repræsenterer, i medfør af REACH og CLP samt tilknyttet lovgivning. REACH-IT må ikke anvendes til noget andet formål. b) Parten accepterer, at alle brugere, der anvender partens bruger-id'er og brugeradgangskoder til at logge sig på REACH-IT, handler på partens vegne og har bemyndigelse til at handle på partens vegne. Når der i disse vilkår og betingelser henvises til, at en parts brugere logger sig på REACH-IT, fortsætter med at anvende REACH-IT eller på anden måde får adgang til REACH-IT, omfatter det enhver sådan handling, der udføres af en person ved hjælp af partens bruger-id'er og brugeradgangskoder (uanset om parten har givet bemyndigelse). c) Parten accepterer, at den skal indhente den registreredes samtykke, inden den indsender personoplysninger via REACH-IT, hvis dette er et retligt krav ved indsendelse eller behandling af personoplysninger i REACH-IT. Hvis parten ikke har indhentet et sådant samtykke, må personoplysningerne ikke indsendes. Yderligere oplysninger om behandling af personoplysninger findes i meddelelsen om personoplysninger på ECHA's websted. Parten giver sit samtykke (og har indhentet eventuelle registreredes samtykke) til, at de indgivne personoplysninger må behandles af ECHA og/eller MSCA'erne med henblik på at gennemføre REACH, CLP og anden relevant EU-lovgivning og opfylde partens forpligtelser i medfør af REACH, CLP og anden relevant EU-lovgivning. d) I henhold til vilkårene og betingelserne og med forbehold af deres formål har ECHA og MSCA'erne tilladelse til at få adgang til, reproducere, gennemgå, anvende, udtrække og lagre oplysninger, der indsendes til REACH-IT. Medmindre der er tale om fortrolige oplysninger eller personoplysninger, har ECHA og MSCA'erne også tilladelse til at citere, skabe afledte værker, offentliggøre eller på anden måde stille REACH-IT-data til rådighed for offentligheden i overensstemmelse med deres institutionelle forpligtelser og mål, herunder, men ikke begrænset til gennemførelsen af REACH-forordningen og tilknyttet lovgivning samt CLP-forordningen. e) Parten anerkender, at Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter gælder for REACH-IT-data. REACH-IT-data kan også være omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1367/2006 af 6. september 2006 om anvendelse af Århus-konventionens bestemmelser om adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i beslutningsprocesser samt adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet på Fællesskabets institutioner og organer. f) Parten accepterer til enhver tid at ajourføre oplysningerne om sine brugere. Til det formål kan ECHA kræve, at brugerne årligt bekræfter deres oplysninger. 5. Levering af REACH-IT-data og garantier a) Alle REACH-IT-data leveres til ECHA i et virusfrit elektronisk format, som er i overensstemmelse med det format og de procedurer, som ECHA angiver, eller på en anden måde, som ECHA fastlægger og bekendtgør. 3

4 b) Parten må ikke på noget tidspunkt indsende oplysninger, meddelelser eller andet materiale, der krænker tredjemands ophavsret, patenter, varemærker eller handelshemmeligheder eller andre intellektuelle ejendomsrettigheder. c) ECHA og parten anerkender, at internettet som følge af uforudsigelig belastning, ondsindede tredjemænd og andre forhold grundlæggende er et upålideligt kommunikationsmiddel, og at denne upålidelighed er uden for partens og ECHA's kontrol. Parten og ECHA anerkender, at der som følge af denne upålidelighed kan opstå forsinkelser i overførslen og modtagelsen af oplysninger, meddelelser eller andet materiale, som igen medfører forsinkelser i behandlingen af oplysninger, meddelelser eller andet materiale indsendt via REACH-IT. ECHA og parten anerkender, at det er umuligt at opnå fejlfri sikkerhed. ECHA gør sit yderste for at sikre, at REACH-IT fungerer korrekt. ECHA kan ikke drages til ansvar for tredjemands uautoriserede adgang til REACH-IT eller for fejl, mangler eller forsinkelser, der skyldes partens internetforbindelse. d) Parten erklærer, garanterer og lover over for ECHA, at: i) REACH-IT-data, han indsender, er sande, ajourførte og nøjagtige og ikke er vildledende, ufuldstændige eller falske ii) alle REACH-IT-data, der indsendes til ECHA via REACH-IT ved hjælp af partens konto, skal betragtes som indsendt af parten iii) han er ejer af alle intellektuelle ejendomsrettigheder til de REACH-IT-data, han har indsendt, herunder ophavsret, varemærker eller navn, eller er bemyndiget af ejeren af sådanne intellektuelle ejendomsrettigheder til at anvende disse inden for rammerne af disse vilkår og betingelser. e) Parten garanterer endvidere over for ECHA, at: i) alle oplysninger, der indsendes til ECHA i forbindelse med vedkommendes ansøgning om at blive en part, og alle oplysninger, der efterfølgende indsendes for at opretholde vedkommendes status som part, er fyldestgørende, korrekte og ajourførte ii) partens registrering med henblik på anvendelse af REACH-IT samt partens accept og opfyldelse af sine forpligtelser i medfør af disse vilkår og betingelser er blevet behørigt godkendt af virksomheden eller tredjemand og ikke krænker partens konstituerende dokumenter eller love, bestemmelser eller andre aftaler, der er bindende for parten iii) disse vilkår og betingelser udgør en retligt bindende kontrakt, som kan håndhæves, og iv) parten, for så vidt angår anvendelsen af REACH-IT, vil overholde alle gældende love og bestemmelser, herunder uden begrænsning alle procedurer og anvisninger, som ECHA meddeler og offentliggør. 6. Ansvarsfraskrivelse og begrænsning af ansvar a) Denne bestemmelse finder anvendelse med forbehold af artikel 101 i REACHforordningen om ECHA's ansvar. b) Parten anerkender, at anvendelse af eller tillid til enhver del af REACH-IT sker for egen risiko. Parten anerkender endvidere, at anvendelse af REACH-IT sker SOM DET ER 4

5 og FORELIGGER og uden nogen form for garantier eller betingelser, hverken udtrykkelige eller underforståede. c) ECHA påtager sig intet ansvar for indsendelser, der foretages via REACH-IT. Ved at logge sig på og/eller fortsat anvende REACH-IT og/eller ved at give brugerne adgangskoder til brug ved indsendelse af REACH-IT-data påtager parten sig det fulde ansvar for alle REACH-IT-data, der leveres til ECHA via REACH-IT. ECHA kan ikke drages til ansvar (hverken erstatningsmæssigt, kontraktligt eller på anden måde) for krav vedrørende tab eller erstatning (hverken direkte eller indirekte, herunder, men ikke begrænset til tabt overskud, tabt indtjening, tab af forventede besparelser eller tabt goodwill), der måtte opstå som følge af anvendelsen af eller tilliden til REACH-IT eller tilknyttede systemer eller tilknyttet software, herunder fejlagtig håndtering, udeladelser, manglende levering, forsinkelse eller uagtsom eller uautoriseret anvendelse af REACH-IT eller partens registrerede bruger-id'er og brugeradgangskoder. d) ECHA påtager sig intet ansvar for nøjagtigheden, fuldstændigheden eller pålideligheden af REACH-IT-dataenes indhold eller format på noget tidspunkt før eller efter indsendelse via REACH-IT. Parten alene er ansvarlig for at sikre, at alle REACH-ITdata er nøjagtige og overholder alle gældende retlige bestemmelser, og at sådanne data er blevet godkendt til indsendelse af parten. e) ECHA kan ikke drages til ansvar, hverken helt eller delvist, for iværksatte foranstaltninger eller for fejl i, hindringer for eller forsinkelser i agenturets opfyldelse af dets forpligtelser i medfør af disse vilkår og betingelser, hvis sådanne foranstaltninger, fejl, hindringer eller forsinkelser skyldes forhold, der er uden for ECHA's kontrol. Sådanne forhold kan omfatte, men er ikke begrænset til force majeure, arbejdsretlige konflikter, mekaniske fejl, computer- eller systemfejl eller andre fejl i udstyr, fejl eller mangler i computer- eller systemsoftware, computerfejl som følge af uautoriserede programmeringsrutiner, manglende tilgængelighed af eller begrænsninger for kommunikationsmedier af enhver årsag, strømafbrydelser, love, dekreter, forordninger eller bekendtgørelser udstedt af regeringen, kompetente myndigheder, overnationale organer, domstole eller nævn eller andre forhold uden for ECHA's kontrol. f) Parten accepterer ubetinget og uigenkaldeligt at forsvare, godtgøre og holde ECHA skadesløs i tilfælde af enhver form for ansvar, erstatning, krav, retssager, omkostninger og udgifter (herunder sagsomkostninger), der måtte opstå i forbindelse med eller som følge af modtagelse, overførsel, offentliggørelse, lagring eller besiddelse af REACH-ITdata via REACH-IT og/eller partens overtrædelse af disse vilkår og betingelser og/eller partens uhensigtsmæssige anvendelse af REACH-IT. 7. Intellektuelle ejendomsrettigheder a) Medmindre parten er indehaver af intellektuelle ejendomsrettigheder til de pågældende REACH-IT-data, anerkender parten, at indholdet af og materialer i REACH- IT (herunder webstedets opbygning og layout) tilhører ECHA eller tredjemand, og at ophavsret, rettigheder til databaser, rettigheder til lister og andre intellektuelle ejendomsrettigheder hertil tilhører ECHA eller tredjemand. b) Parten anerkender, at REACH-IT samt tilknyttede systemer og tilknyttet software tilhører ECHA. Parten må ikke manipulere med, ændre, dekompilere, foretage reverse engineering eller på anden måde tilpasse REACH-IT eller den tilknyttede software, og parten må ikke forsøge at få uautoriseret adgang til nogen del af REACH-IT. ECHA er berettiget til at nægte parten adgang til hele eller en del af REACH-IT, hvis parten foretager en af ovennævnte handlinger, eller hvis ECHA på et tidspunkt har begrundet mistanke om, at parten har foretaget eller har forsøgt at foretage en af handlingerne. 5

6 8. Ændring, ophør eller afbrydelse a) ECHA forbeholder sig ret til på ethvert tidspunkt at ændre eller bringe REACH-IT (eller en del af eller funktion heri) til ophør midlertidigt eller permanent med forudgående varsel til parten, hvis det er praktisk muligt, og ellers uden forudgående varsel, hvis det ikke er praktisk muligt. ECHA kan afbryde eller suspendere partens adgang til hele eller en del af REACH-IT med virkning fra det tidspunkt, hvor agenturet finder det hensigtsmæssigt, uanset årsag, herunder, men ikke begrænset til overtrædelse af disse vilkår og betingelser eller andre vilkår eller betingelser, som ECHA måtte fastlægge. b) Når ECHA udøver sit skøn i henhold til dette afsnit, tager det alle relevante omstændigheder og partens forpligtelser i medfør af REACH-forordningen, CLPforordningen og tilknyttet lovgivning i betragtning. ECHA er navnlig efter eget skøn berettiget til midlertidigt at suspendere hele eller en del af REACH-IT med henblik på at opgradere eller ændre REACH-IT, tilknyttede systemer eller tilknyttet software og/eller med henblik på at begrænse partens adgang til og anvendelse af REACH-IT, hvis ECHA med rimelighed finder det nødvendigt for driften eller vedligeholdelsen af REACH-IT, tilknyttede systemer eller tilknyttet software. ECHA kan ikke drages til ansvar over for parten eller tredjemand for krav vedrørende sådanne afbrydelser, begrænsninger eller suspensioner af REACH-IT. 9. Underretning om afgørelser og meddelelser a) Parten anerkender og accepterer udtrykkeligt, at REACH-IT er den eneste kanal, som ECHA bruger til at underrette om afgørelser og meddelelser. Til det formål indeholder REACH-IT en særlig side til underretninger, som alle brugere kan få adgang til, og som indeholder alle afgørelser og meddelelser i kronologisk rækkefølge. b) Afgørelser og meddelelser betragtes som modtaget, første gang de er blevet åbnet af en bruger af parten, som de er rettet til. c) Datoen for underretning af afgørelser og meddelelser er den dato, hvor de stilles til rådighed i partens brugerkonti via REACH-IT. d) Parten accepterer udtrykkeligt, at afgørelser og meddelelser antages at være modtaget syv kalenderdage efter datoen for deres underretning, hvis ingen brugere i mellemtiden har åbnet dem. Parten bekræfter derfor, at partens brugere regelmæssigt vil logge sig på og gennemgå modtagne afgørelser og meddelelser i deres konti. e) Underretning om afgørelser og meddelelser, der vedrører følgende procedurer, indleder undtagelsesvis den periode, som parterne har til at svare eller handle efter underretning: i) PPORD ECHA s meddelelse om ufuldstændig anmeldelse (artikel 9, stk. 5, i REACH) ii) TCC ECHA s meddelelse om ufuldstændig registrering (artikel 20, stk. 2, i REACH) iii) alternativt kemisk navn ECHA s fremførelse af indvendinger (artikel 24, stk. 3, i CLP) iv) deling af data - anmodning til anden registrant om at indgive sit "forsvar" (artikel 27, stk. 6, og artikel 30, stk. 3, i REACH) 6

7 v) evaluering - registrantens kommentarer til forslag til ændring (artikel 51, stk. 5, og artikel 52, stk. 2, i REACH) vi) anmodninger om aktindsigt rådføring med tredjemand (artikel 4, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1049/2001). f) Uden at det berører ovennævnte, kan ECHA indføre et automatisk beskedsystem, som underretter brugerne om afgørelser, der meddeles i REACH-IT. Hvis et sådant -system indføres, skal det være som supplement til den underretningsprocedure, der er beskrevet i afsnit 9, litra a), ovenfor, og parten er under alle omstændigheder forpligtet til at overvåge indgående underretninger som beskrevet i afsnit 9, litra d), ovenfor. 10. Øvrige bestemmelser a) Hvis en bestemmelse heri erklæres ugyldig eller helt eller delvis umulig at håndhæve, fortolkes, udlægges og ændres denne bestemmelse i det omfang, det med rimelighed kræves for at gøre den gyldig, mulig at håndhæve og i overensstemmelse med dens oprindelige hensigt. Hver enkelt bestemmelse i disse vilkår og betingelser kan adskilles fra de andre, og hvis en eller flere bestemmelser erklæres ugyldige eller umulige at håndhæve, er de øvrige bestemmelser i disse vilkår og betingelser stadig fuldt ud gældende og i kraft. b) Disse vilkår og betingelser har ikke til formål at omgå obligatoriske krav fastlagt i obligatoriske bestemmelser eller at fraskrive sig ansvaret for forhold, for hvilke ansvaret ikke kan fraskrives i henhold til sådanne bestemmelser. c) Disse vilkår og betingelser er underlagt og fortolkes i henhold til finsk lovgivning med undtagelse af dens bestemmelser om lovvalg. d) Alle tvister, uoverensstemmelser eller krav, der opstår som følge af eller i forbindelse med denne aftale, brud på aftalen eller gyldigheden heraf afgøres af Tingsretten i Helsingfors, Finland. 7

JOMEO Vilkår & Betingelser

JOMEO Vilkår & Betingelser JOMEO Vilkår & Betingelser Disse Vilkår og Betingelser (som defineret nedenfor) er gældende for enhver brug af Tjenesten (som defineret nedenfor). Når du i forbindelse med din registrering og tilmelding

Læs mere

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Vilkår For Brug Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Genworth Financial-familien af forsikringsservicevirksomheder og finansielle servicevirksomheder ("Genworth

Læs mere

SYMANTEC TRUST NETWORK AFTALE FOR SIGNATURMODTAGERE VEDRØRENDE SSL-CERTIFIKATER

SYMANTEC TRUST NETWORK AFTALE FOR SIGNATURMODTAGERE VEDRØRENDE SSL-CERTIFIKATER SYMANTEC TRUST NETWORK AFTALE FOR SIGNATURMODTAGERE VEDRØRENDE SSL-CERTIFIKATER SYMANTEC CORPORATION OG/ELLER DETTE SELSKABS DATTERSELSKABER, DERIBLANDT GEOTRUST OG THAWTE ("VIRKSOMHEDEN") ER INDFORSTÅET

Læs mere

INDHOLD... 1 DEL I Juridiske og administrative bestemmelser... 3 Artikel 1 Referencer... 3 Artikel 2 Ansvarlig tjenestegren i Kommissionen samt

INDHOLD... 1 DEL I Juridiske og administrative bestemmelser... 3 Artikel 1 Referencer... 3 Artikel 2 Ansvarlig tjenestegren i Kommissionen samt FÆLLES BESTEMMELSER 2012 INDHOLD... 1 DEL I Juridiske og administrative bestemmelser... 3 Artikel 1 Referencer... 3 Artikel 2 Ansvarlig tjenestegren i Kommissionen samt korrespondance... 3 Artikel 3 Deltagere...

Læs mere

I. BRUGS- OG SALGSBETINGELSER

I. BRUGS- OG SALGSBETINGELSER VIGTIG JURIDISK MEDDELELSE Denne side og vores Cookiebetingelser beskriver de vilkår og betingelser, som gælder for vores, Frederiks Kro.dk, CVR 30306384 ("os" eller "FREDERIKS KRO"), ydelser gennem vores

Læs mere

L 385/74 Den Europæiske Unions Tidende 29.12.2004

L 385/74 Den Europæiske Unions Tidende 29.12.2004 L 385/74 Den Europæiske Unions Tidende 29.12.2004 KOMMISSIONENS BESLUTNING af 27. december 2004 om ændring af beslutning 2001/497/EF for at indføre en alternativ standardkontrakt om overførsel af personoplysninger

Læs mere

BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER

BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER MAMUT BRUGERAFTALE Danmark BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER Ved at installere Mamuts produkter og/eller ved at benytte Mamuts ydelser bekræfter du at have læst og forstået og at være bundet

Læs mere

LÆS BLACKBERRY S INFORMATION PÅ AFSNIT 19 OG 20 OM BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER OG DATA.

LÆS BLACKBERRY S INFORMATION PÅ AFSNIT 19 OG 20 OM BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER OG DATA. BBM SERVICEVILKÅR LÆS DETTE DOKUMENT GRUNDIGT, FØR BRUG AF SERVICE ELLER INSTALLERING ELLER BRUGEN AF BBM SOFTWARE,GENNEM HVEM TJENESTEYDELSEN ER GJORT TILGÆGELIG.AFTALEN INDHOLDER BESTEMMELSER.SOM BEGRÆNSER

Læs mere

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom )

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Danmark Generelle vilkår og betingelser TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Indhold 1 Omfang... 3 2 Bestilling direkte

Læs mere

1. GENERELLE PRINCIPPER

1. GENERELLE PRINCIPPER UNIVAR (Levering til de nordiske lande) SALGSBETINGELSER I nærværende betingelser henviser Sælger til UNIVAR BV og Køber henviser til det individuelle firma eller selskab, til hvem et tilbud er stilet,

Læs mere

LÆS VENLIGST DISSE VILKÅR OMHYGGELIGT IGENNEM, FØR DU ANVENDER ET DIMG-WEBSTED.

LÆS VENLIGST DISSE VILKÅR OMHYGGELIGT IGENNEM, FØR DU ANVENDER ET DIMG-WEBSTED. Vilkår for brug Udskriv Gem PDF Opdateret: 2 november 2011 1. INDLEDNING Velkommen til Club Penguin ("webstedet"). Webstedet drives og præsenteres for brugere af Disney Online Studios Canada Inc. (tidligere

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

AFTALE V.4.0 MELLEM. European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgien. Moms nr.

AFTALE V.4.0 MELLEM. European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgien. Moms nr. AFTALE MELLEM Organisation European Registry for Internet Domains vzw / asbl Adresse Park Station Woluwelaan 150 B-1831 Diegem Belgien Moms nr. BE 0864 240 405 Repræsenteret af Marc Van Wesemael Herefter

Læs mere

1 INFORMATION... 1 2 AFTALEN... 1 3 DIN KONTO... 1 4 HANDELSGRUNDLAG... 2 5 VORES GEBYRER... 3 6 DINE PENGE... 5 7 ELEKTRONISKE TJENESTER...

1 INFORMATION... 1 2 AFTALEN... 1 3 DIN KONTO... 1 4 HANDELSGRUNDLAG... 2 5 VORES GEBYRER... 3 6 DINE PENGE... 5 7 ELEKTRONISKE TJENESTER... KUNDENS AFTALEVILKÅR INDHOLD 1 INFORMATION... 1 2 AFTALEN... 1 3 DIN KONTO... 1 4 HANDELSGRUNDLAG... 2 5 VORES GEBYRER... 3 6 DINE PENGE... 5 7 ELEKTRONISKE TJENESTER... 6 8 TELEFONHANDEL... 8 9 HANDEL...

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FIND2LEARN

FORRETNINGSBETINGELSER FIND2LEARN FORRETNINGSBETINGELSER FIND2LEARN Præambel Dette dokument (herefter benævnt Aftalen ) indeholder vilkårene for brugen af Find2learn og det dertil forbundne software, apps og hjemmesider mv. (herefter benævnt

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1. Din forbindelse med imentor A/S 2. Accept af betingelserne 3. Sproget i Betingelserne 4. Levering af Tjenesteydelserne fra imentor og PARTNERE 5. Din brug af Tjenesteydelserne

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1. Din forbindelse med imentor A/S 2. Accept af betingelserne 3. Sproget i Betingelserne 4. Levering af Tjenesteydelserne fra imentor og PARTNERE 5. Din brug af Tjenesteydelserne

Læs mere

Aftale om slutbrugerlicens og supportydelser til ActivEngage

Aftale om slutbrugerlicens og supportydelser til ActivEngage Aftale om slutbrugerlicens og supportydelser til ActivEngage Nærværende aftale om licens og supportydelser til ActivEngage (nærværende aftale ) indgås mellem brugeren af ActivEngage-softwaren ( kunden

Læs mere

MEGGITT GLOBALE STANDARDBETINGELSER FOR KØB

MEGGITT GLOBALE STANDARDBETINGELSER FOR KØB MEGGITT GLOBALE STANDARDBETINGELSER FOR KØB 1. Definitioner I disse betingelser skal Køber forstås som den Meggitt virksomhed, der afgiver ordren (og i givet fald handler gennem en virksomhedsafdeling).

Læs mere

BETINGELSER OG VILKÅR FOR SALG MED MINDRE ANDET UDTRYKKELIGT SKRIFTLIGT ER AFTALT ER ALLE SALG UNDERGIVET FØLGENDE BETINGELSER OG VILKÅR:

BETINGELSER OG VILKÅR FOR SALG MED MINDRE ANDET UDTRYKKELIGT SKRIFTLIGT ER AFTALT ER ALLE SALG UNDERGIVET FØLGENDE BETINGELSER OG VILKÅR: BETINGELSER OG VILKÅR FOR SALG MED MINDRE ANDET UDTRYKKELIGT SKRIFTLIGT ER AFTALT ER ALLE SALG UNDERGIVET FØLGENDE BETINGELSER OG VILKÅR: 1. GENERELT. OXOID A/S, ("Sælger") tilbyder hermed at sælge de

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER CADORDER24x7.COM Version 2.0 Gældende fra 1. marts 2015

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER CADORDER24x7.COM Version 2.0 Gældende fra 1. marts 2015 10024-339 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER CADORDER24x7.COM Version 2.0 Gældende fra 1. marts 2015 1. ANVENDELSE OG GYLDIGHED 1.1 Disse Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser CADORDER24X7.COM

Læs mere

1.3 Disse betingelser accepteres af Kunden ved registrering eller bestilling af Produktet eller ved fornyelsen af et abonnement.

1.3 Disse betingelser accepteres af Kunden ved registrering eller bestilling af Produktet eller ved fornyelsen af et abonnement. WEBCRM STANDARD LEVERINGSBETINGELSER - Kun til kommercielt brug Dette dokument er en oversat version af de oprindeligt engelsk formulerede vilkår og betingelser. I tilfælde af eventuelle uoverensstemmelser,

Læs mere

RÅDETS FORORDNING (EF)

RÅDETS FORORDNING (EF) 29.5.2009 DA Den Europæiske Unions Tidende L 134/1 I (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk) FORORDNINGER

Læs mere

AFTALE OM REJSEBUREAUERS TILKNYTNING TIL EXPEDIA

AFTALE OM REJSEBUREAUERS TILKNYTNING TIL EXPEDIA AFTALE OM REJSEBUREAUERS TILKNYTNING TIL EXPEDIA Velkommen til Expedia, Inc.'s program om Rejsebureauers tilknytning til Expedia ("Programmet"). Dette Program gør det muligt for danske rejsebureauer at:

Læs mere

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber.

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber. Betingelser for brug af eschool Brug af eschool service og dit abonnement til vores eschool er underlagt følgende vilkår og betingelser. Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt. 1. Aftalen.

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1992L0096 DA 17.11.2000 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 92/96/EØF af 10. november 1992 om samordning af love og

Læs mere

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) 31.3.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 93/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 509/2006 af 20. marts 2006 om garanterede traditionelle specialiteter i forbindelse

Læs mere

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ),

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ), L 77/36 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende 14. 3. 98 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/5/EF af 16. februar 1998 om lettelse af adgangen til varig udøvelse af advokaterhvervet i en anden medlemsstat

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER TIL PORSCHE DESIGN P 9981 HANDHELD REPARATIONSSERVICE (DANMARK)

VILKÅR OG BETINGELSER TIL PORSCHE DESIGN P 9981 HANDHELD REPARATIONSSERVICE (DANMARK) VILKÅR OG BETINGELSER TIL PORSCHE DESIGN P 9981 HANDHELD REPARATIONSSERVICE (DANMARK) NÆRVÆRENDE VILKÅR OG BETINGELSER FOR P 9981 HANDHELD REPARATIONSSERVICE (NÆRVÆRENDE AFTALE ) ER EN JURIDISK BINDENDE

Læs mere