Center for Cybersikkerheds beretning Center for Cybersikkerheds beretning 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Center for Cybersikkerheds beretning 2014. Center for Cybersikkerheds beretning 2014"

Transkript

1 Center for Cybersikkerheds beretning Center for Cybersikkerheds beretning 2014

2 2 Center for Cybersikkerheds beretning 2014 Center for Cybersikkerhed Kastellet København Ø Tlf.:

3 Center for Cybersikkerheds beretning Om Center for Cybersikkerhed Center for Cybersikkerhed blevet oprettet i 2012 som en del af FE. Centerets hovedformål er at styrke beskyttelsen af Danmarks kritiske informations- og kommunikationsteknologiske infrastruktur, samt at styrke Danmarks evne til at imødegå cyberangreb. Center for Cybersikkerhed er nationalt kompetencecenter på cybersikkerhedsområdet og fokuserer på beskyttelse af samfundsvigtige funktioner mod avancerede cyberangreb. Centeret havde ved udgangen af 2014 i alt 72 medarbejdere. Begivenheder i året I 2014 har Center for Cybersikkerhed med den nye lov om Center for Cybersikkerhed fået et nyt samlet lovgrundlag. Baggrunden for loven er, at danske myndigheder og virksomheder i stigende grad udsættes for cyberangreb. Med loven er centerets muligheder for at undersøge og forebygge cyberangreb blevet styrket. Center for Cybersikkerhed og FE Center for Cybersikkerhed har siden oprettelsen været en del af FE, hvorved en række eksisterende men spredte it-kompetencer og specialiserede kundskaber er blevet samlet ét sted. Placeringen ved FE skaber dermed en række synergieffekter og sikrer samtidig, at centeret har adgang til den særlige efterretningsbaserede viden, som FE råder over på cyberområdet, til at styrke imødegåelsen af cyberangreb mod Danmark. FE har i mange år haft til opgave at beskytte Forsvarets kritiske infrastruktur mod cyberangreb, og dermed har FE fået opbygget stærke kompetencer på netop cyberområdet. Som udenrigsefterretningstjeneste har FE endvidere stor viden om de udenlandske aktører på cyberområdet samt et veletableret samarbejde med udenlandske efterretningstjenester. Med den nye lov om Center for Cybersikkerhed er der fastsat entydige og restriktive regler for behandling af data i centeret. I forbindelse med lovens ikrafttræden har centeret etableret en intern compliance-funktion, der medvirker til at sikre, at centeret til enhver tid efterlever gældende love og regler såvel som interne procedurer og relevante standarder. Der er endvidere betydelig ledelsesmæssig fokus på at sikre, at behandlingen af de ofte personfølsomme Netværk af alarmenheder For at bidrage til at forhindre hackerangreb, analyserer Center for Cybersikkerhed de værktøjer og metoder, som hackerne gør brug af. Centerets netværksanalytikere indsamler løbende den nyeste viden om cyberangreb og finder de digitale spor og mønstre, der identificerer et angreb. Disse digitale fingeraftryk lægges ud i specialkonstruerede alarmenheder, som er placeret på netsikkerhedstjenestens kunders internetforbindelser. Her sammenholder alarmenheden hele tiden kundens datatrafik, der løber gennem forbindelserne, med de digitale fingeraftryk. Tilsammen danner alarmenhederne et såkaldt sensornetværk, som alarmerer Center for Cybersikkerhed ved tegn på cyberangreb hos de tilsluttede kunder. data, som løbende behandles i Center for Cybersikkerhed, til enhver tid sker med respekt for retssikkerheden og den personlige frihed. Også dette understøttes af den nye compliance-funktion. For at levere den bedst mulige beskyttelse til centerets kunder, opdaterer centeret løbende dets netværk af alarmenheder. Ultimo 2014 påbegyndte centeret implementeringen af en helt ny generation af egenudviklede alarmenheder, der skal installeres hos centerets kunder. Det understøtter, at centeret er på forkant med udviklingen, hvor mængden af internettrafik stiger hele tiden, og hvor hackerne konstant udvikler nye og avancerede angrebsmetoder. Som national it-sikkerhedsmyndighed varetog Center for Cybersikkerhed den it-sikkerhedsmæssige undersøgelse af den meget omtalte CSC-hackersag med henblik på at klarlægge konsekvenserne af kompromitteringen af it-systemer, som CSC varetager driften af for en række offentlige myndigheder. I 2014 færdiggjorde Center for Cybersikkerhed dette arbejde, hvilket blev fulgt op med udgivelsen af to afsluttende rapporter om hackerangrebet mod CSC. I en klassificeret rapport giver centeret en detaljeret beskrivelse af selve sikkerhedsbruddet hos CSC og dets konsekvenser. Denne rapport er udarbejdet af Center for Cybersikkerhed og PET i fællesskab. I en anden og offentligt tilgængelig rapport, som Center for Cybersikkerhed og Digitaliseringsstyrelsen har udarbejdet, tages der udgangspunkt i de indhøstede erfaringer og gives en række anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift. Center for Cybersikkerhed har i 2014 sammen med Digi-

4 4 Center for Cybersikkerheds beretning 2014 taliseringsstyrelsen varetaget sekretariatsfunktionen i forbindelse med udarbejdelsen af den nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed. Strategien fokuserer på cyber- og informationssikkerhed i staten og i særlig grad på energi- og teleområdet. Flere initiativer i strategien vil direkte berøre centerets arbejde de kommende år, således at særligt centerets muligheder for at rådgive om cybersikkerhed i forhold til industrielle kontrolsystemer, for at udrede og analysere større cyberhændelser og endelig for at udarbejde sektorspecifikke trusselvurderinger på cyber området styrkes. Den reaktive indsats i 2014 Center for Cybersikkerheds reaktive indsats er bygget op om arbejdet i centerets Netsikkerhedstjeneste. Netsikkerhedstjenesten i Center for Cybersikkerhed blev etableret i 2014 som en sammenlægning af varslingstjenesterne GovCERT og MILCERT. Netsikkerhedstjenesten har til opgave at opdage, analysere og bidrage til at imødegå sikkerhedshændelser hos Forsvaret og de virksomheder og statslige myndigheder, der er tilsluttet netsikkerhedstjenesten. Netsikkerhedstjenestens indsats fokuserer på de mest avancerede angreb, der oftest udføres af statsstøttede aktører, og cyberangreb, der i øvrigt kan påvirke det danske samfund i væsentlig grad. Netsikkerhedstjenesten er løbende i dialog med centerets compliance-funktion, således at der i det daglige arbejde er fokus på overholdelse af lovgivningens detaljerede krav til bl.a. opbevaring, videregivelse og sletning af data. Som det fremgår af tabellen herunder, registrerede Center for Cybersikkerhed i 2014 i alt 585 sikkerhedshændelser. En sikkerhedshændelse er en hændelse, der negativt påvirker eller vurderes at ville kunne påvirke tilgængelighed, integri- Statistik over udvalgte dele af centerets reaktive ind sats samt tilsluttede kunder i Kategorier Det civile Det militære I alt område område Tilsluttede kunder* Alarmenheder* Midlertidige tilslutninger Sikkerheds hændelser Sikkerhedstekniske analyser *) Pr. 31. december Tilsyn med Center for Cybersikkerhed Tilsynet med Efterretningstjenesterne har siden 1. juli 2014 ført tilsyn med Center for Cybersikkerheds behandling af personoplysninger. Tilsynet med Efterretningstjenesterne har på dette område erstattet det såkaldte GovCERT-tilsyn, hvis virke var reguleret i den tidligere gældende lov om behandling af personoplysninger ved driften af den statslige varslingstjeneste for internettrusler m.v. Tilsynet fører tillige tilsyn med, at PET s behandling af oplysninger om fysiske og juridiske personer er i overensstemmelse med lovgivningen, og at FE s behandling af oplysninger om i Danmark hjemmehørende fysiske og juridiske personer er i overensstemmelse med lovgivningen. Tilsynet har i henhold til lov om Center for Cybersikkerhed tilsvarende bemyndigelser og adgang til oplysninger som efter FE-loven. Tilsynet med Efterretningstjenesterne og dets sekretariat er i løbende kontakt med Center for Cybersikkerheds særlige compliance-funktion. Tilsynets sekretariat gennemfører løbende inspektionsbesøg hos især Center for Cybersikkerheds Netsikkerhedstjeneste og har bl.a. modtaget nærmere beskrivelser af Netsikkerhedstjenestens it-systemer og arbejdsprocesser. Som led i compliance-arbejdet udarbejder centeret på eget initiativ såkaldte afvigerapporter, når der konstateres hændelser, som er eller potentielt kunne have været i uoverensstemmelse med love, retningslinjer eller interne procedurer. Formålet med rapporterne er at sikre, at der sker indsamling, analyse og formidling af viden om utilsigtede hændelser, således at der skabes grundlaget for en systematisk læring. Centeret udarbejder rapporterne uanset hændelsernes omfang og karakter, og dermed også ved afvigelser, der vurderes som mindre alvorlige. Rapporterne tilgår altid Tilsynet med Efterretningstjenesterne. Centeret har udarbejdet fem af sådanne rapporter i tet eller fortrolighed af data, informationssystemer, digitale netværk eller digitale tjenester. De alvorligste sikkerhedshændelser omfatter eksempelvis en særlig avanceret, målrettet og vedholdende cyberangrebstype, der kaldes APT-angreb (Advanced Persistent Threat). APT-angreb sker oftest med den hensigt at udøve spionage og særligt industrispionage. Det er centerets vurdering, at det ofte er statssponsorerede aktører, der står bag APT-angreb.

5 Center for Cybersikkerheds beretning Den proaktive indsats i 2014 Som national it-sikkerhedsmyndighed og myndighed for informationssikkerhed og beredskab i telesektoren varetager Center for Cybersikkerhed en række opgaver af proaktiv og dermed primært forebyggende karakter. Det proaktive arbejde omfatter blandt andet en indsats i forbindelse med oplysning, vejledning og rådgivning af danske myndigheder og virksomheder på cybersikkerhedsområdet. Formålet med denne indsats er at mindske risikoen for cyberangreb og at sikre, at organisationen i størst muligt omfang er forberedt på at kunne imødegå cyberangreb på en hensigtsmæssig måde. I forlængelse heraf lægger centeret vægt på at have en åben, tillidsfuld og systematisk dialog med bl.a. statslige myndigheder, brancheorganisationer og større virksomheder inden for de sektorer, der beskæftiger sig med samfundsvigtige funktioner. For at styrke dialog og åbenhed har centeret i 2014 etableret Den Tværministerielle Kontaktgruppe vedrørende Cybersikkerhed, som har repræsentanter fra samtlige ministeriers topledelser som medlemmer. I 2014 blev der afholdt to møder i gruppen, der har til formål at sikre en fælles statslig koordination, dialog og indsats på baggrund af den særlige viden om cybertrusler, cyberangreb og andre sikkerhedshændelser, som Center for Cybersikkerhed og det øvrige FE stiller til rådighed for gruppen. I 2014 etablerede Center for Cybersikkerhed ligeledes Det Strategiske Samarbejdsforum for Cybersikkerhed, der har en lang række samfundsvigtige virksomheder fra den private sektor samt brancheorganisationer som medlemmer. Cybertruslen mod Danmark Af Forsvarets Efterretningstjenestes Risikovurdering 2014 fremgår det, at danske myndigheder og virksomheder fortsat er truet af en omfattende og voksende spionage via internettet. Truslen er særlig alvorlig fra statslige eller statsstøttede angreb i form af såkaldte Advanced Persistent Threats (APT). Cyberkriminelle og politisk motiverede såkaldte hacktivister vurderes at udgøre en mindre trussel. Den teknologiske udvikling medfører imidlertid, at truslen er i konstant forandring, hvilket stiller store krav til sikkerhedsforanstaltninger og beredskab. Samtidig fremmer arbejdet en tillidsfuld dialog mellem Center for Cybersikkerhed og private virksomheder. Desuden gennemførte Center for Cybersikkerhed i 2014 en opdatering af de militære it-sikkerhedsbestemmelser (FKOBST 358-1, Kap. 6) som følge af Forsvarsministeriets it-strategi. Med opdateringen styrkes Forsvarsministeriets koncerns håndtering af it-sikkerhed efter it-sikkerhedsstandarden ISO Statistik over udvalgte dele af centerets proaktive ind sats i Kategorier Det civile Det militære I alt område område Afsluttede rådgivningssager Awareness-briefinger Systemsikkerhedsgodkendelser Tekniske sikkerhedseftersyn Tilsyn på informationssikkerheds- og beredskabsområdet i telesektoren Øvrige produkter i 2014 Center for Cybersikkerhed har som led i arbejdet med at understøtte et højt informationssikkerhedsniveau i den informations- og kommunikationsteknologiske infrastruktur, som samfundsvigtige funktioner er afhængige af, offentliggjort en række rapporter, vurderinger og vejledninger om specifikke emner inden for cybersikkerhed i Formålet med samarbejdsforummet er især at systematisere videndelingen på cybersikkerhedsområdet og dermed understøtte virksomhedernes egen indsats på området.

6 6 Center for Cybersikkerheds beretning 2014 Oversigt over centerets offentliggjorte produkter i Produkter Formål Udarbejdet af Antal Trusselsvurderinger 2 APT-trusselsvurdering. Oplyse om en særligt avanceret, målrettet og Center for Cybersikkerhed. vedholdende cyberangrebstype - de såkaldte APTangreb (Advanced Persistent Threat) - der har ramt danske myndigheder og virksomheder. Bidrag til FE s årlige risikovurdering. Giver en aktuel efterretningsmæssig vurdering af cybersikkerhedsforhold i udlandet af betydning for Center for Cybersikkerhed og FE. Danmarks sikkerhed. Vejledninger 2 Forholdsregler ved ophør af serviceopdateringer til Windows XP embedded. Anbefalinger til, hvordan sikkerheden i den outsourcede it-drift kan forbedres. Situationsbillede, situationsrapporter og temarapport Situationsbillede. Beskriver de væsentligste forholdsregler, der bør tages forud for ophøret af serviceopdateringerne til Windows XP embedded (WXPE). Rapport som opfølgning på CSC-hackersagen. 11 konkrete anbefalinger til, hvordan sikkerheden i statens out-sourcede it-drift kan forbedres. Giver et billede af den aktuelle sikkerhedstilstand på den danske del af internettet. Center for Cybersikkerhed. Center for Cybersikkerhed og Digitaliseringsstyrelsen. Center for Cybersikkerhed. 10 Situationsrapporter. Temarapport. Beskriver de væsentlige hændelsestyper, som centeret observerer på månedsbasis. Er henvendt til it-sikkerhedsansvarlige hos myndigheder og virksomheder, der er tilsluttet Netsikkerhedstjenesten. Beskriver truslen fra spear-phishing angreb, der ofte udgør første angrebsbølge i avancerede cyberangreb. Herudover er der i 2014 udarbejdet en række klassificerede produkter, der ikke er offentligt tilgængelige. Kontakt til Center for Cybersikkerhed Center for Cybersikkerhed kan inden for almindelig kontortid kontaktes på telefon eller på cfcs.dk. I tilfælde af cyberangreb kan myndigheder og virksomheder, der beskæftiger sig med samfundsvigtige funktioner, kontakte vagthavende hos Netsikkerhedstjenesten (GovCERT) døgnet rundt på vagttelefon samt eller via Forsvarets Efterretningstjenestes vagthavende på telefon Myndigheder under Forsvarsministeriet kan kontakte Netsikkerhedstjenesten(MILCERT) på vagttelefon eller Følg Center for Cybersikkerhed på de sociale medier: Twitter og LinkedIn.

7 Center for Cybersikkerheds beretning

8 8 Center for Cybersikkerheds beretning 2014 Center for Cybersikkerhed Kastellet København Ø Telefon:

National strategi for cyber- og informationssikkerhed. Øget professionalisering og mere viden

National strategi for cyber- og informationssikkerhed. Øget professionalisering og mere viden National strategi for cyber- og informationssikkerhed Øget professionalisering og mere viden December 2014 INFORMATIONSSIKKERHED OG CYBERSIKKERHED I denne strategi anvendes to begreber: Informationssikkerhed

Læs mere

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 353 Offentligt. Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 353 Offentligt. Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 353 Offentligt Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift August 2014 Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede

Læs mere

Forslag. Lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE)

Forslag. Lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) Lovforslag nr. L 163 Folketinget 2012-13 Fremsat den 27. februar 2013 af forsvarsministeren (Nick Hækkerup) Forslag til Lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) Kapitel 1 Opgaver 1. Forsvarets Efterretningstjeneste

Læs mere

Vedr.: Høring over udkast til forslag til lov om Center for Cybersikkerhed.

Vedr.: Høring over udkast til forslag til lov om Center for Cybersikkerhed. 4. marts 2014 Forsvarsministeriet Att.: Peter Heiberg Holmens Kanal 42 1060 København K Mail: pah@fmn.dk Vedr.: Høring over udkast til forslag til lov om Center for Cybersikkerhed. Rådet for Digital Sikkerhed

Læs mere

Forslag. Lov om behandling af personoplysninger ved driften af den statslige varslingstjeneste. Lovforslag nr. L 197 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om behandling af personoplysninger ved driften af den statslige varslingstjeneste. Lovforslag nr. L 197 Folketinget 2010-11 Lovforslag nr. L 197 Folketinget 2010-11 Fremsat den 27. april 2011 af videnskabsministeren (Charlotte Sahl-Madsen) Forslag til Lov om behandling af personoplysninger ved driften af den statslige varslingstjeneste

Læs mere

DI og DI ITEKs vejledning om beskyttelse mod elektronisk industrispionage fra udlandet

DI og DI ITEKs vejledning om beskyttelse mod elektronisk industrispionage fra udlandet DI og DI ITEKs vejledning om beskyttelse mod elektronisk industrispionage fra udlandet Sammenfatning Denne vejledning adresserer risikoen for industrispionage fra statssponserede aktører i udlandet mod

Læs mere

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk pah@fmn.dk hvs@govcert.dk WILDERS PLADS 8K 1403 KØBENHAVN K TELEFON 3269 8888 DIREKTE 3269 8805 RFJ@HUMANRIGHTS.DK MENNESKERET.DK J. NR. 540.10/30403/RFJ/MAF HØRING OVER

Læs mere

Sikkerhedsanbefaling. It-sikkerhed på rejsen

Sikkerhedsanbefaling. It-sikkerhed på rejsen Sikkerhedsanbefaling It-sikkerhed på rejsen Juni 2015 2 It-sikkerhed på rejsen En sikkerhedsanbefaling fra Center for Cybersikkerhed 3 4 Om sikkerhedsanbefalingen Denne sikkerhedsanbefaling fra Center

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål om GovCERT s serviceydelser og sensornetværk

Ofte stillede spørgsmål om GovCERT s serviceydelser og sensornetværk 9. april 2013 Dokumentnr.: CKG Ofte stillede spørgsmål om GovCERT s serviceydelser og sensornetværk Indhold: 1. Organisation...2 2. Serviceydelser...3 3. Teknik...6 4. Gældende regler...9 1/9 1. Organisation

Læs mere

ANBEFALINGER Offentlige sikkerhedstiltag der gør en forskel

ANBEFALINGER Offentlige sikkerhedstiltag der gør en forskel ANBEFALINGER Offentlige sikkerhedstiltag der gør en forskel DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele,

Læs mere

December 2013. Cyberforsvar der virker. Cyberforsvar, der virker

December 2013. Cyberforsvar der virker. Cyberforsvar, der virker Cyberforsvar der virker NOVEMBER DECEMBER 2013 1 Forord Cybertruslen mod Danmark er reel. Danske offentlige myndigheder og private virksomheder er dagligt udsat for forstyr rende eller skadelige aktiviteter

Læs mere

Informationssikkerhed i Balance

Informationssikkerhed i Balance Informationssikkerhed i Balance Koncept version 1.0 Oktober 2014 IT-Branchens It-sikkerhedsudvalg Resumé Der har de sidste år været et intenst fokus på informationssikkerhed i Danmark, primært grundet

Læs mere

Privatlivsimplikationsanalyse (PIA) for GovCERT IDS v3.

Privatlivsimplikationsanalyse (PIA) for GovCERT IDS v3. Notat Privatlivsimplikationsanalyse (PIA) for GovCERT IDS v3. 15. februar 2011 Holsteinsgade 63 2100 København Ø Telefon 3545 0000 Telefax 3545 0010 E-post itst@itst.dk Netsted www.itst.dk CVR-nr. 26769388

Læs mere

Datatilsynets årsberetning 2008 og 2009

Datatilsynets årsberetning 2008 og 2009 Datatilsynets årsberetning 2008 og 2009 Udgiver: Datatilsynet Tryk og layout: Rosendahls-Schultz Grafisk Beretningen er sat med Meta Oplag: 300 Marts 2010 ISSN nr: 1601-5657 ISBN nr: 978-87-992871-1-6

Læs mere

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 364 Offentligt

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 364 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 364 Offentligt Retsudvalget Til: Dato: Udvalgets medlemmer 4. september 2014 Høringssvar Bemærkninger til Beretning nr. 3 om nedsættelse af en parlamentarisk arbejdsgruppe,

Læs mere

Sikkerhedsanbefaling. Styrkelse af informationssikkerheden i mainframeinstallationer

Sikkerhedsanbefaling. Styrkelse af informationssikkerheden i mainframeinstallationer Sikkerhedsanbefaling Styrkelse af informationssikkerheden i mainframeinstallationer Januar 2015 Indledning Inden for de seneste år har flere mainframeinstallationer været udsat for hackerangreb. I Sverige

Læs mere

Evaluering af KRISØV 2013

Evaluering af KRISØV 2013 Udgivet af Beredskabsstyrelsen og Rigspolitiet Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60 60 E-mail: brs@brs.dk www.brs.dk Rigspolitiet Polititorvet 14 1780 København

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0048 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0048 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0048 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Net- og informationssikkerhedsdirektivet (NIS) 1. Resumé Forslaget har til formål at sikre et

Læs mere

Politiets Efterretningstjeneste Årsberetning 2006-2007

Politiets Efterretningstjeneste Årsberetning 2006-2007 ÅRSBERETNING 2006-2007 Politiets Efterretningstjeneste Årsberetning 2006-2007 SIDE 2 FORORD Forord Politiets Efterretningstjeneste (PET) har som national sikkerhedsmyndighed til opgave at forebygge, efterforske

Læs mere

Retspolitisk Forenings kommentar til udkast til beretning nr. 3 fra Folketingets Retsudvalg og Kulturudvalg.

Retspolitisk Forenings kommentar til udkast til beretning nr. 3 fra Folketingets Retsudvalg og Kulturudvalg. R E T S P O L I T I S K F O R E N I N G Retspolitisk Forenings kommentar til udkast til beretning nr. 3 fra Folketingets Retsudvalg og Kulturudvalg. Indledende bemærkninger og problemstilling. Retspolitisk

Læs mere

Digital sikkerhed i Danmark 2013. Årsrapport fra Rådet for Digital Sikkerhed

Digital sikkerhed i Danmark 2013. Årsrapport fra Rådet for Digital Sikkerhed Digital sikkerhed i Danmark 2013 Årsrapport fra Rådet for Digital Sikkerhed Kolofon DIGITAL SIKKERHED I DANMARK / 2013 Udgivet juni 2013 af Rådet for Digital Sikkerhed som pdf-fil. Redaktion: Birgitte

Læs mere

Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget)

Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget) Oluf Engell Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget) Partner Tlf 33 34 50 00 oe@bruunhjejle.dk

Læs mere

Det danske samfunds indsats og beredskab mod terror

Det danske samfunds indsats og beredskab mod terror Det danske samfunds indsats og beredskab mod terror Den tværministerielle arbejdsgruppe om terrorbekæmpelse Oktober 2005 Det danske samfunds indsats og beredskab mod terror Den tværministerielle arbejdsgruppe

Læs mere

DATA- BESKYTTELSE STATUS 2012

DATA- BESKYTTELSE STATUS 2012 DATA- BESKYTTELSE STATUS 2012 DATABESKYTTELSE 2012 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution Strandgade 56 DK-1401 København K Tlf. 32 69 88 88 www.menneskeret.dk

Læs mere

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 22. marts 2011 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 Danmark

Læs mere

Et stærkt værn mod terror. 12 nye tiltag mod terror

Et stærkt værn mod terror. 12 nye tiltag mod terror Et stærkt værn mod terror 12 nye tiltag mod terror Februar 2015 Et stærkt værn mod terror 12 nye tiltag mod terror Februar 2015 Et stærkt værn mod terror Vi lever i en verden, hvor voldelige kræfter vil

Læs mere

IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger

IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger INDHOLD Klik på det ønskede område for at komme direkte til dette Indledning Hvad er godt Investor Relationsarbejde? IR-politik IR-funktionen - rammer og organisatorisk

Læs mere

National Sårbarhedsrapport 2008

National Sårbarhedsrapport 2008 National Sårbarhedsrapport 2008 National Sårbarhedsrapport 2008 National Sårbarhedsrapport 2008 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60 60 E-mail: brs@brs.dk

Læs mere

Forslag. Lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd. Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd. Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2011-12 Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. marts 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd Kapitel

Læs mere

DATA- BESKYTTELSE STATUS 2013

DATA- BESKYTTELSE STATUS 2013 DATA- BESKYTTELSE STATUS 2013 DATABESKYTTELSE STATUS 2013DATA-BESKYTTELSE Dette kapitel er en del af Institut for Menneskerettigheders rapport Menneskerettigheder i Danmark, Status 2013. Rapporten behandler

Læs mere