Koordinerende Styregruppe for Engrosmodellen og DataHub Drift, møde 9

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Koordinerende Styregruppe for Engrosmodellen og DataHub Drift, møde 9"

Transkript

1 Koordinerende Styregruppe for Engrosmodellen og DataHub Drift, møde 9 Tid Onsdag 16. juni 2015, kl Sted Energinet.dk, Ballerup Deltagere Styregruppens medlemmer: Adm. dir. Peder Ø. Andreasen, Energinet.dk Direktør Finn Dehlbæk, Sekretariatet for Energitilsynet Vicedirektør Martin Hansen, Energistyrelsen Direktør Knud Pedersen, DONG Energy Eldistribution Direktør Chris Dahlerup, TREFOR Energi Produktchef Simon Vestergaard Pedersen, OK a.m.b.a. Projektleder Roberto Møller Bentsen, NRGi Afdelingschef Filip Sundram, Dansk Energi Adm. dir. Jette Miller, De Frie Energiselskaber Direktør for Systemudvikling og Elmarked, Søren Dupont Kristensen, Energinet.dk 1. juli 2015 JHH/SHR Øvrige deltagere: Marie Hindhede, Energistyrelsen Torben Møller Pedersen, Dansk Energi Henrik Hornum, Dansk Energi Anders Dalgaard, Energinet.dk Signe Horn Rosted, Energinet.dk Martin Lervad Lundø, Energinet.dk Astrid Buhr Broge, Energinet.dk Joan Haahr Hemmingsen, Energinet.dk Referent Joan Haahr Hemmingsen, Energinet.dk Dagsorden 1. Statusrapportering på Engrosmodel a. Status på Engrosmodelprojektet b. Status for brancheaftaler c. Status for lovgivning 2. Andre aktuelle emner (DataHub forbedringsforslag m.m.) a. Markedsoverblik fremadrettet kommunikation af markedsdata fra DataHub b. Markedsovervågning og sanktionering i forhold til Energinet.dk s markedsforskrifter 3. DataHub driftsrapportering 4. Eventuelt 15/ /5

2 1. Statusrapportering på Engrosmodel 1.a Status på Engrosmodelprojektet v/anders Dalgaard, Energinet.dk Bilag 1: Engrosmodel statusrapportering juni 2015 Projektleder Anders Dalgaard præsenterede fremdriften i Engrosmodelprojektet. 1. juni blev der åbnet op for aktørernes start af End2End-testen, således at aktørerne via deres it-system kan teste forretningsprocesser og kommunikationen med DataHub. Mere end 90 % af forretningsprocesserne er klar til test på End2End-testmiljøet, og it-leverandører og aktører i Teknik- og implementeringsgruppen har ytret ønske om at påbegynde testen. En del aktører forventes først at starte testen efter sommerferien. Datastrukturen efter Engrosmodellens ikrafttrædelse er kompleks, og nogle it-leverandører, herunder Sonlinc, har opsat testdatastrukturen for deres kunder, hvormed de er kommet længere i End2End-testen. Henrik Hornum, Dansk Energi, kommenterede, at netvirksomhedernes forsinkelse i milepælene på datamigrering henholdsvis 1. juni og 1. juli så ud til at være væsentlig og spurgte om de næste milepæle, i det lys, så ud til at kunne nås. Anders Dalgaard svarede, at man for at sikre en tidlig migrering af data, valgte at bibeholde den oprindelige migreringstidsplan trods udskydelsen af Engrosmodellens idriftsættelse. Det betyder, at migreringstidsplanen er udfordret, men Energinet.dk har fuldt fokus på det og følger op på netvirksomhederne. 4 netvirksomheder har dog fået dispensation og migrerer dermed senere. Roberto Møller Bentsen, NRGi, spurgte hvorvidt milepælen 1. september 2015, hvor netvirksomhederne skal have migreret afregningsvalide data ind, bør ændres, da netvirksomhederne på dette tidspunkt ikke har de nye tariffer og den nye tarifmodel på plads. Anders Dalgaard svarede, at datoen er fastlagt i Teknik- og implementeringsgruppen og godkendt i Dialogforum. Målet med milepælen er, at såvel netvirksomheder som elleverandører får mulighed for at teste afregningsmodellen grundigt inden opstart. Der er ikke krav om, at priser og tariferingsmodel skal være endeligt på plads, men det vil lette testen, hvis netvirksomhederne anvender så retvisende priser og pristilknytninger, som det er muligt. Anders Dalgaard præsenterede projektets risikovurdering, der er resultatet af risikovurderingen i Dialogforum og dermed afspejler et fælles billede i branchen af projektets risici. Nogle bekendtgørelser mangler fortsat, jf. risiko R02 og status for bekendtgørelser i afsnit 1c nedenfor, men i projektet er End2End-testen af det endelige system igangsat. Knud Pedersen, DONG Energy Eldistribution, spurgte til den endelige afklaring af projektgrundlaget, herunder indkomne høringsbemærkninger til Energinet.dk s reviderede markedsforskrifter som følge af Engrosmodellen. Signe Horn Rosted, Energinet.dk, svarede, at der er kommet væsentlige høringssvar vedr. elvarmehåndteringen og indfasningen af flexafregning. Ift. elvarme har Energinet.dk afklarende møder med Skatteministeriet vedr. elleverandørernes muligheder for at tilknytte afgifter. Ift. indfasning af flexafregning er der en uenighed ift. modellen i de reviderede forskrifter. Det er besluttet, at 15/ /5

3 indkalde arbejdsgruppen for indfasning af flexafregning igen, så en ny løsning kan drøftes. Flere medlemmer i styregruppen gav udtryk for et ønske om at være med i drøftelserne, hvilket Energinet.dk lovede at imødekomme. Dansk Energis høringssvar, hvor der ønskes en varslingsfrist for skift af afregningsform til flexafregning på 4 måneder er noteret af Energinet.dk. Styregruppen godkendte statusnotatet for Engrosmodelprojektets fremdrift, herunder det fortsatte arbejde med implementering af Engrosmodellen på baggrund af de foreliggende lovgrundlag og med tæt opfølgning fra projektets side på den igangværende datamigrering samt End2End-testen. 1.b Status for brancheaftaler v/filip Sundram, Dansk Energi Bilag 2: Status for brancheaftaler Filip Sundram præsenterede status for Dansk Energis branchevejledninger til brug i Engrosmodellen. Finn Dehlbæk, Sekretariatet for Energitilsynet, fortalte, at Standardaftalen samt Servicevilkårene forventes sendt i høring i august, således at de kommer på Tilsynsmødet i oktober Vejledningen om tarifering af netkunder forventes på Tilsynsmødet i juni, ligesom det også er tilfældet med Faktureringsbekendtgørelsen. Jette Miller, De Frie Energiselskaber, pointerede, at De Frie Energiselskaber ikke er blevet hørt vedr. Dansk Energis branchevejledninger. Energitilsynet oplyste, at der vil være en høringsproces omkring de anmeldte vejledninger i forbindelse med tilsynets behandling af vejledningerne. Styregruppen tog status for brancheaftaler til efterretning. 1.c Status for lovgivning v/marie Hindhede, Energistyrelsen og Finn Dehlbæk, Sekretariatet for Energitilsynet Bilag 3: Status på bekendtgørelser (Energistyrelsen) Marie Hindhede gennemgik status for bekendtgørelserne fra Energistyrelsen. Elleveringsbekendtgørelsen er klar til udstedelse og sendes i høring, så snart en ny regering og minister er på plads, hvilket ligeledes gælder for bekendtgørelsen fra Skatteministeriet. Indtægtsrammebekendtgørelsens eventuelle ændringer forventes sendt i høring efter sommeren, men der forventes ikke ændringer for it-systemerne. Energisparebekendtgørelsen skal ændres som følge af Energieffektivitetsdirektivet. Det skal analyseres, hvorvidt det vil være økonomisk begrundet at indføre et krav om at sende faktureringsoplysninger til alle kunder 4 gange årligt, og Energistyrelsen er ved at lave en plan for, hvornår aktørerne kan inddrages i analysen af dette, herunder en vurdering af konsekvenserne for dem. Finn Dehlbæk understregede, at en ændring fra 1 til 4 gange årligt vil påvirke aktørerne. Peder Ø Andreasen pointerede, at det ikke på nuværende tidspunkt forventes at være muligt at indarbejde ny IT-funktionalitet i DataHub til idriftsættelsen d. 1. april Evt. ny funktionalitet kan implementeres efterfølgende. Styregruppen tog orienteringen fra Energistyrelsen til efterretning. 15/ /5

4 2. Andre aktuelle emner (DataHub forbedringsforslag m.m.) 2.a Markedsoverblik fremadrettet kommunikation af markedsdata fra DataHub v/signe Horn Rosted, Energinet.dk Bilag 4: Markedsoverblik fremadrettet kommunikation af markedsdata fra DataHub Energinet.dk arbejder løbende på at anvende og formidle data fra DataHub. I efteråret 2015 vil Energinet.dk begynde at lave et markedsoverblik bestående af relevante markedsdata fra DataHub. Der var en drøftelse i styregruppen af hvilke typer af data, statistik, nøgletal m.v., der kan indgå i en løbende detailmarkedsrapportering. Energinet.dk kigger på erfaringerne fra Norden og EU, hvor der også efterspørges transparens ift. data. Styregruppen kvitterede for tiltaget og kom med input til markedsoverblikket. Styregruppen tog notatet til efterretning og tog godt imod initiativet. Yderligere input kan sendes til Joan Haahr Hemmingsen, Energinet.dk. 2.b Markedsovervågning og sanktionering i forhold til Energinet.dk s markedsforskrifter v/jette Miller, De Frie Energiselskaber Jette Miller gav et kort oplæg til drøftelse af behovet for øget markedsovervågning og øgede sanktionsmuligheder til understøttelse af udviklingen af elmarkedet. Styregruppen drøftede den eksisterende markedsovervågning af aktører og Energinet.dk, herunder at Elreguleringsudvalget også er fremkommet med nogle anbefalinger. Styregruppen tog oplægget til efterretning, og det blev aftalt, at Energinet.dk udarbejder en beskrivelse af den nuværende markedsovervågning og sanktionsmuligheder, herunder snitfladerne mellem Energinet.dk og Energitilsynet. 3. DataHub driftsrapportering 3.a Markeds- og driftsrapportering juni 2015 v/martin Lervad Lundø, Energinet.dk Bilag 5: DataHub- og markedsrapportering juni Martin Lervad Lundø gennemgik status på DataHub og markedsdriften. DataHub er tilbage i en normal driftssituation, og efter september forventes det ikke, at der kommer flere større releases til DataHub før Engrosmodellens idriftsættelse. Henrik Hornum nævnte, at statistikken over supportsagers liggetid ikke er opdateret og fortsat ligger meget højt. Martin Lervad Lundø svarede, at Energinet.dk er ved at ansætte flere supportmedarbejdere for at sikre en nedgang i antallet af åbne supportsager samt sikre tilstrækkelig parathed op mod idriftsættelsen af DataHub. 15/ /5

5 Refikseringen af 1. halvår 2014 sendes til kontrol hos aktørerne denne uge (uge 25), og fra oktober 2015 forventes refikseringsprocessen at være i normal drift. Saldoafregning er testet og gennemført på et lille netområde, og test er nu i gang på et større netområde. I september opstartes saldoafregningen, og status på data hos netvirksomhederne lægges på Energinet.dk s hjemmeside, da saldoafregningen er afhængig af, at netvirksomhederne kontrollerer og retter op på data. Som forberedelse til indfasning af flexafregning kører Energinet.dk et pilotprojekt med SEAS-NVE og TREFOR vedr. indsendelse af timedata for skabelonkunder. Omkring sommerferien forventer Energinet.dk, at SEAS-NVE og TREFOR indsender måledata på ca målepunkter, og derefter melder Energinet.dk en plan ud for de øvrige aktørers timedataindsendelse. P.t. har alle elleverandører fravalgt modtagelsen af timedata fra DataHub, hvorfor udsendelsen af dette endnu ikke har været muligt at teste. Roberto Møller Bentsen, NRGi, meddelte, at NRGi er klar til både at indsende samt modtage timedata. Roberto Møller Bentsen, NRGi, bad om en oversigt over, hvor DataHub er skyld i en forsinkelse, således at aktørerne ikke kan overholdes deres svarfrister. Martin Lervad Lundø lovede at vende tilbage med dette. Styregruppen tog statusrapporteringen til efterretning og noterede sig, at de seneste performance-grafer for DataHub ser positive ud. 4. Eventuelt Jette Miller, De Frie Energiselskaber, spurgte hvordan samfakturering under den eksisterende ordning håndteres ifm. overgangen til Engrosmodellen, herunder om oplysningerne tages med i den tekniske cut-over. Det blev aftalt, at Jette Miller skulle beskrive problemstillingen, og tage en opfølgende dialog med Anders Dalgaard om dette. 15/ /5

Direktørgruppemøde, møde 3

Direktørgruppemøde, møde 3 Direktørgruppemøde, møde 3 Tid Tirsdag 17. juni kl. 15.00-17.00 Sted Energinet.dk, Ballerup Deltagere Direktørgruppens medlemmer: Adm. dir. Peder Ø. Andreasen, Energinet.dk Direktør Lars Aagaard, Dansk

Læs mere

2015-03-25 Dialogmøde 17, referat

2015-03-25 Dialogmøde 17, referat 2015-03-25 Dialogmøde 17, referat Tid 25. marts 2015 kl. 13.00-15.30 Sted Online-møde Inviterede Navn Aktør Henrik Hornum Dansk Energi Torben Møller Pedersen Dansk Energi Yvonne Kaysen DONG Energy Diana

Læs mere

Dialogforum, referat. Tid 7. maj 2014 kl. 13.00 15.00. Deltagere Navn Aktør. Tina Lykke Skafsgaard Hentze Energi Danmark. Martin Christensen

Dialogforum, referat. Tid 7. maj 2014 kl. 13.00 15.00. Deltagere Navn Aktør. Tina Lykke Skafsgaard Hentze Energi Danmark. Martin Christensen Dialogforum, referat Tid 7. maj 2014 kl. 13.00 15.00 Sted LYNC Deltagere Navn Aktør Henrik Hornum Dansk Energi Yvonne Kaysen DONG Energy Tina Lykke Skafsgaard Hentze Energi Danmark Ane Rask Annemette L.

Læs mere

27-05-2014 Teknik og implementeringsmøde, referat

27-05-2014 Teknik og implementeringsmøde, referat 27-05-2014 Teknik og implementeringsmøde, referat Tid 27. maj 2014 Sted Påfuglen, Erritsø Deltagere Annemette L. Carlsen Fritz Beck Ulrich Ida Joel Anette Krogh Kim Kristensen Niels Toftensberg Kristoffer

Læs mere

BILAG 5. DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsperformance. 1.1 Leverandørskift. Direktørgruppen. 10. juni 2014

BILAG 5. DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsperformance. 1.1 Leverandørskift. Direktørgruppen. 10. juni 2014 BILAG 5 Til Direktørgruppen DataHub- og markedsrapportering 10. juni 2014 Der fremsendes forud for hvert møde i Direktørgruppen en statusrapport, der rapporterer på net- og elhandelsvirksomhedernes performance,

Læs mere

Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 EDIkommunikation

Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 EDIkommunikation Til Energitilsynet Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 EDIkommunikation med DataHub i elmarkedet Juni 2014 HBK/ADA Energinet.dk skal ifølge Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 1085 af 20. september

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 144 Bilag 2 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 144 Bilag 2 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 144 Bilag 2 Offentligt 26. februar 2015 J.nr. 14-4601203 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Delrapport Arbejdsgruppe 24 Roadmap for Smart Grid i Danmark med særlig vægt på netselskabernes rolle

Delrapport Arbejdsgruppe 24 Roadmap for Smart Grid i Danmark med særlig vægt på netselskabernes rolle Delrapport Arbejdsgruppe 24 Roadmap for Smart Grid i Danmark med særlig vægt på netselskabernes rolle Arbejdsgruppens leverancer er: Roadmap som skal udgøre en veldefineret drejebog for implementering

Læs mere

LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00. Risikovurdering af it-projekter

LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00. Risikovurdering af it-projekter LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00 Risikovurdering af it-projekter 1 Indhold 2 RISIKOVURDERING AF IT-PROJEKTER I REGI AF IT-PROJEKTRÅDET 3 TRIN 1 INDMELDING AF IT-PROJEKT TIL

Læs mere

Energinet.dk s præcisering af balanceansvar

Energinet.dk s præcisering af balanceansvar ENERGITILSYNET Punkt 4 Energitilsynets møde den 19 marts 2013 Sekretariatet for Energitilsynet Energinet.dk s præcisering af balanceansvar Resumé 1. I denne sag anmodes Energitilsynet om at tage stilling

Læs mere

b. 1. Projektets formål, organisering mv.

b. 1. Projektets formål, organisering mv. Aktstykke nr. 161 Folketinget 2014-15 (2. samling) Bilag 161 Skatteministeriet. København, den 8. september 2015. a. Skatteministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til at igangsætte udviklingen

Læs mere

STATUS. Statens it-projekter

STATUS. Statens it-projekter STATUS 02 2013 Statens it-projekter statens it-projekter 2/201 3 indhold 1. IT-projektrådets vurdering.... 3 2. Statusoverblik...6 It-projekter vurderet til rødt trafiklys.... 7 It-projekter vurderet til

Læs mere

MODEL FOR FORHØJELSE AF REGULE- RINGSPRISEN I FORBINDELSE MED NETVIRK- SOMHEDERNES INVESTERING I FJERNAFLÆ- STE MÅLERE

MODEL FOR FORHØJELSE AF REGULE- RINGSPRISEN I FORBINDELSE MED NETVIRK- SOMHEDERNES INVESTERING I FJERNAFLÆ- STE MÅLERE PUNKT [X] ENERGITILSYNETS MØDE DEN 29. SEPTEMBER 2015 MODEL FOR FORHØJELSE AF REGULE- RINGSPRISEN I FORBINDELSE MED NETVIRK- SOMHEDERNES INVESTERING I FJERNAFLÆ- STE MÅLERE 17. august 2015 Detail & Distribution

Læs mere

LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00

LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00 LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00 Vejledning om risikovurdering af programmer 1 Indhold 2 BAGGRUND FOR IT-PROJEKTRÅDETS RISIKOVURDERING AF PROGRAMMER 3 HVILKE PROGRAMMER SKAL

Læs mere

Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold. Træder i kraft den 1.10.2014. Maj 2013. Rev. 1.0 2013 DATE. Energinet.

Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold. Træder i kraft den 1.10.2014. Maj 2013. Rev. 1.0 2013 DATE. Energinet. Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold Maj 2013 Rev. 1.0 Træder i kraft den 1.10.2014 2013 DATE NAME DATE NAME REV. DESCRIPTION PREPARED Energinet.dk 16954/11. Dok. 129089-13,

Læs mere

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Kirkemusiker Forening Foreningen af Præliminære Organister. Danmarks Kordegneforening

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Kirkemusiker Forening Foreningen af Præliminære Organister. Danmarks Kordegneforening Dato: 30. september 2010 Referat af møde i FSU fredag den 3. september 2010. KM-3 Sagsbehandler Lone Klixbüll Mødedeltagere: Steffen Brunés, formand Finn Skjoldan, næstformand Inge Lise Pedersen Elisabeth

Læs mere

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 1 Beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger Offentligt 1/2013

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 1 Beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger Offentligt 1/2013 Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 1 Beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger Offentligt 1/2013 Beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige

Læs mere

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark

Læs mere

1. UDSKYDELSE AF ENGROSMODELLEN ER IKKE EN GRATIS OMGANG

1. UDSKYDELSE AF ENGROSMODELLEN ER IKKE EN GRATIS OMGANG ENERGISTYRELSEN Amaliegade 44 1256 København K København, den 10/3 2014. Vedr.: Høringssvar til lov om ændring af lov om elforsyning mv. Foreningen for De Frie Energiselskaber takker for muligheden for

Læs mere

Deltagere: DASSOS-kredsen Afbud: Karin Holland, Mødedato: 27. maj februar 2014 Mødetid: kl. 10.00 12.00. Mødested: Regionshuset i Viborg, Konference 1

Deltagere: DASSOS-kredsen Afbud: Karin Holland, Mødedato: 27. maj februar 2014 Mødetid: kl. 10.00 12.00. Mødested: Regionshuset i Viborg, Konference 1 Deltagere: DASSOS-kredsen Afbud: Karin Holland, Mødedato: 27. maj februar 2014 Mødetid: kl. 10.00 12.00 Mødested: Regionshuset i Viborg, Konference 1 Dato: Deltagere: Jesper Thyrring Møller, Hedensted

Læs mere

REFERAT. Møde: Styregruppemøde KAP-H. Dato: 11. marts 2014. Kl.: 09.00 11.00 Formøde for styregruppen 08:30-09:00. Sted: Regionsgården, lokale H4

REFERAT. Møde: Styregruppemøde KAP-H. Dato: 11. marts 2014. Kl.: 09.00 11.00 Formøde for styregruppen 08:30-09:00. Sted: Regionsgården, lokale H4 REFERAT Møde: Styregruppemøde KAP-H Dato: 11. marts 2014 Kl.: 09.00 11.00 Formøde for styregruppen 08:30-09:00 Sted: Regionsgården, lokale H4 Deltagere: Birgitte Alling Møller Kaare Rossel Else Hjortsø

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger. Oktober 2013

Beretning til Statsrevisorerne om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger. Oktober 2013 Beretning til Statsrevisorerne om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger Oktober 2013 BERETNING OM BRUGERVENLIGHED OG BRUGERINDDRAGELSE I OFFFENTLIGE DIGITALE LØSNINGER Indholdsfortegnelse

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune 22. kl. 16:30 Brovst Rådhus, mødelokale 2 Jammerbugt Kommune 2 Åbne dagsordenspunkter 1 Godkendelse af dagsorden 4 2 Godkendelse af referat fra

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning 1

Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning 1 Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning 1 (Justering af engrosmodellen og udskydelse af engrosmodellen og leveringspligten) I lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1329 af 25. november

Læs mere

Redegørelse for projektets status

Redegørelse for projektets status Redegørelse for projektets status Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden a) Projektets fremdrift fra projektstart til opgørelsestidspunktet - Eventuelle afvigelser fra det oprindeligt planlagte

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 10. marts 2015 (2014-0037981). Pensionsselskab påbudt

Læs mere

STATUS. Statens it-projekter

STATUS. Statens it-projekter STATUS 01 Statens it-projekter STATENS IT-PROJEKTER 1/ Indhold 1. IT-projektrådets vurdering...4 Fortsat projekter i rødt...4 5 principper for statslige it-projekter...4 Effektiviseringsgevinster...5 Mange

Læs mere

AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN

AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN 1 NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2011 I FORORD... 3 I. BØRSMARKEDET... 4 1. PÅTALER... 4 1.1 ANSÆTTELSE AF NY DIREKTØR... 4 1.2 KORREKTE

Læs mere

Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00

Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00 VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 19-12-2014 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

Træder i kraft den 1.3.2013

Træder i kraft den 1.3.2013 Forskrift H2: Skabelonafregning mv. August 2012 Rev. 4.1 Træder i kraft den 1.3.2013 2010 Jun. 2011 Okt. 2011 Okt. 2011 DATE PHQ JHH HBK PHQ NAME Jan. 2012 Jan. 2012 Jan. 2012 Jan 20.12 DATE PHQ PHQ HBK

Læs mere