Virk samarbejdsvilkår

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virk samarbejdsvilkår"

Transkript

1 Virk samarbejdsvilkår April 2015 Version 1,0 0

2 Indhold: 1. Baggrund og formål 2 2. Godkendelse og senere ændringer af samarbejdsvilkårene 3 3. Gyldighedsområde 3 4. Samarbejdsvilkår Organisering og samarbejde Services og funktioner IT-driftsmæssige forhold Forhold vedrørende lovgivning, tredjepart med videre 14 1

3 1. Baggrund og formål Ifølge Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi skal Virk være omdrejningspunktet for den offentlige digitale kommunikation med erhvervslivet. Med udgangspunkt i digitaliseringsstrategien har den tværoffentlige Styregruppe for Virk godkendt Handlingsplan for Virk Handlingsplanen beskriver tre forretningsområder, der skal skabe værdi for både virksomheder og myndigheder: Virk Indberet har til formål at lette virksomhedernes administrative byrder gennem at samle og forenkle digital selvbetjening og at tilbyde myndighederne en fælleoffentlig digital platform med løsninger, produkter og services der kan reducere offentlige omkostninger Virk Startvækst tilbyder myndigheder et vindue til udstilling af virksomhedsrettet information og hjælper således virksomheder så de kommer godt fra start og understøtter vækst Virk Data skal inspirere virksomhederne til at se nye forretningsmuligheder i offentlige data, og tilbyder myndighederne et vindue til udstilling af data, hvilket kan generere større efterspørgsel og bidrage til kvalitetssikring af offentlige data Virk ønsker at styrke samarbejdet med myndigheder og partnere med henblik på at fremme de fælles mål for erhvervsportalen. Dette dokument beskriver samarbejdsvilkårene mellem Virk, myndigheder og øvrige samarbejdspartnere. Samarbejdsvilkårene skal underbygge den gensidige forventningsafstemning. Dokumentet beskriver samarbejdsvilkår på følgende områder: Organisering og kommunikation Specifikke vilkår for portalens enkelte forretningsområder, services og funktioner. IT-drift Forhold vedrørende lovgivning, tredjepart med videre En læsevejledning for dokumentet fremgår af afsnit 4. 2

4 2. Godkendelse og senere ændringer af samarbejdsvilkårene Samarbejdsvilkårene er en del af den operationelle udmøntning af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi og skal godkendes af Virks tværoffentlige styregruppe. Væsentlige ændringer skal endvidere godkendes af styregruppen, mens mindre ændringer kan godkendes af Virksekretariatet. 3. Gyldighedsområde Samarbejdsvilkårene gælder alle myndigheder og øvrige partnere, der indgår samarbejde med Virk. 4. Samarbejdsvilkår Samarbejdsvilkårene er inddelt i fire afsnit. Det første afsnit beskriver organiseringen af samarbejdet, herunder kommunikation og informationsudveksling mellem parterne. Det næste afsnit indeholder vilkår, som er specifikke for hvert af portalens forskellige forretningsområder. Det tredje afsnit vedrører IT-driftsmæssige forhold. Det fjerde afsnit vedrører øvrige vilkår. 3

5 4.1. Organisering og samarbejde Dette afsnit beskriver organiseringen af samarbejdet mellem Virk og de involverede myndigheder/partnere omkring portalen. Virks forpligtelser Kontaktpersoner Udpege en fast kontaktperson, der kan rådgive myndigheden om brug af portalens services. Virk-sekretariatet vedligeholder en liste med overblik over kontaktpersoner hos myndighederne/partnerne. Denne stilles til rådighed på Virk Myndighedsnet. Møder Løbende afholde dialogmøder med myndighederne/partnerne for at opretholde et samarbejde på operationelt og strategisk niveau. Rapportering af fremdrift Hvert år indsamle og afrapportere på fremdrift for myndighedernes anvendelse af Virk. Indsatsen sker på vegne af styregruppen for Virk. Afrapporteringen skal være baseret på de oplysninger, der er til rådighed. Rapportering sendes til Regeringens Økonomiudvalg. Gensidig orientering Løbende underrette involverede myndigheder/partnere om alle forhold vedrørende portalen, der kan have betydning for samarbejdet, herunder også brugernes ønsker og behov. Dette omfatter eksempelvis varsling og høring vedrørende nye udviklingsprojekter. Løbende informere om oppetider, sende referater fra partnermøder, ajourføre kontaktlister m.m. Give information om og inspiration til hvordan man laver brugervenlige digitale løsninger m.m. Myndighedens/partnerens forpligtelser Vælge en kontaktperson, som har mandat til at varetage daglig kontakt og håndtering af relationen til Virk. Udpege en ansvarlig chef for myndighedens/partnerens samarbejde med Virk. Løbende informere Virk-sekretariatet om nye kontaktpersoner. Holde sig orienteret om myndighedens mulige interaktioner med Virk. Deltage i dialogmøder omkring samarbejdet på operationelt og strategisk niveau. Sikre at data om løsningen og løsningens forventede brug er opdaterede i DIA. Data er til brug for Virksekretariatets afrapportering til Regeringens Økonomiudvalg om myndighedernes anvendelse af Virk. Løbende underrette Virk-sekretariatet om forhold hos myndigheden/partneren, der kan have betydning eller være relevante for samarbejdet. Dette omfatter for eksempel nye udviklingsprojekter inden for erhvervsområdet. Løbende orientere sig i indholdet på den online samarbejdsplatform, der stilles til rådighed af Virk. 4

6 4.2. Services og funktioner I dette afsnit beskrives specifikke samarbejdsvilkår for portalens forretningsområder, services og funktioner Virk Indberet Integration til Virk er obligatorisk for myndigheder med erhvervsrettet kommunikation 1. Ved at tilbyde en fællesoffentlig platform med løsninger og produkter, og sætte service, standard og kvalitet i fokus, vil Virk-sekretariatet gøre det attraktivt for myndigheder at integrere til Virk. De virksomhedsrettede løsninger vil være samlet på ét sted, og Virk, inkl. virksomhedens egen side, skal for virksomhederne fremstå som ét digitalt selvbetjeningsunivers med adgang til data, indberetninger, ansøgninger, vejledninger m.v. Løsningerne vil fremstå brugervenlige og ensartede på tværs af alle myndigheder. Emne Virks forpligtelser Myndighedens forpligtelser Integration af ny løsning Yde rådgivning ifm. myndighedernes overholdelse af krav for integration til Virk, herunder udfyldelse af integrationsaftaler, anvendelse af Virks designmanual 2, installation af tællerscript og evt. brug af Udviklingsvejledningen for god selvbetjening 3 m.m. Publicere løsninger efter aftale med vedkommende myndighed jf. integrationsaftale Levere sparring og svare spørgsmål omkring integrationsprocessen. Teste og godkende løsninger mhp. publicering. Publicere løsninger under hensyntagen til myndighedernes tidsplaner, jf. integrationsaftale. Levere support i forbindelse med installation af tællerscript. Involvere Virk-sekretariatet tidligt i processen med henblik på at sikre optimal koordination. Virksekretariatet vil gerne inddrages i myndighedens analyse/koncept/udbudsfase; dels for at sikre en vellykket integration, der opfylder kravene til integration på Virk; dels for at Virk-sekretariatet får mulighed for at tilbyde bedst mulig rådgivning til myndigheden. Indgå integrationsaftale baseret på Virks skabelon for integrationsaftaler. Integrationsaftalen indeholder en gensidigt forpligtende tidsplan samt øvrige rammer for, hvordan løsningen skal integreres. Sikre gennemførsel af brugervenlighedstest. Overholde den fællesoffentlige designmanual for 1 Det fremgår af digitaliseringsstrategiens initiativ 2.2b Ét sted for offentlige selvbetjeningsløsninger

7 Administration af indberetningsløsninger På foranledning give adgang til tællerdata for den enkelte myndigheds løsninger. Supportere og vejlede ift. tekst, der knytter sig til selvbetjeningens introside, herunder formulering af hjælpetekster og vejledning m.m. Sørge for, at myndighederne har adgang til at vedligeholde introsiderne til deres indberetningsløsninger. Dette sker gennem administrationsværktøjet DIA, som Virk stiller til rådighed (Hovedparten af myndighederne/partnerne anvender DIA til styring af deres indhold på Virk 4 ; enkelte myndigheder anvender også Drupal). Kommunikere hvilke former for vedligehold, der fordrer godkendelse af Virk og hvilke rettelser, der kan publiceres af myndighederne uden Virks godkendelse, også jf. Brugervejledning til DIA, som er tilgængelig via Virk Myndighedsnet. Vedligeholde en vejledning i brugen af DIA. Tilbyde support i brugen af administrationsværktøjet. For support i brugen af værktøjet kontaktes myndighedernes kontaktperson i Virks myndighedsteam. Kontaktoplysninger findes på Virk Myndighedsnet. Forestå undervisning af myndighedernes superbrugere i brugen af administrationsværktøjet. erhvervsrettede løsninger. Anvende og installere tællerscript. Anvende Single Sign On via NemLogin medarbejdersignatur, hvis login er nødvendigt. Teste løsningen i Virks testmiljø. Oprette og vedligeholde erhvervsrettede selvbetjeningsløsninger gennem myndighedens portalværktøj. Alle erhvervsrettede selvbetjeningsløsninger fra det offentlige skal være registreret i DIA. Sikre, at statistiske data i DIA om formodede antal indberetninger på de enkelte selvbetjeningsløsninger er korrekte. Sikre, at egne kontaktoplysninger opdateret i DIA. Sikre, at alle myndighedens tekster på Virk, herunder introsider, vejledninger, hjælpetekster, kontaktinformationer m.m., altid er opdateret. Sikre at alle selvbetjeningsløsninger er opdateret i forhold til juridiske og tekniske krav. Forestå intern uddannelse af medarbejdere efter Virk-sekretariatets undervisning af myndighedens superbrugere er gennemført. 4 Læs mere om DIA på https://myndighedsnet.virk.dk/integration/vaerktoejer/dia-vaerktoejet. 6

8 Virk Startvækst Virk Startvækst rådgiver små og mellemstore virksomheder i alle faser af en virksomheds liv. Ved at vejlede om opstart, udvikling og drift, vil Virk gøre det nemmere for virksomhederne at overskue regler, muligheder og potentialer. Virk skal for virksomhederne fremstå som ét samlet univers med adgang til artikler, vejledninger, trin-for-trin guides, tests, værktøjer, film mm. Indholdet på Virk Startvækst produceres i tæt samarbejde med myndigheder og aktører på hele erhvervsfremmeområdet. Partnerskaberne skal sikre, at indholdet på Virk Startvækst skaber overblik, er fagligt korrekt og afspejler nyeste viden. Emne Virks forpligtelser Myndighedens forpligtelser Indhold på Virk Startvækst Virk-sekretariatet har det redaktionelle ansvar, og dermed ret til at redigere alt indhold. Rette faktuelle fejl på myndighedernes/partnernes foranledning. Holde myndighederne/partnerne opdateret med oplysninger på redaktionelle kontaktpersoner. Efter behov og særlig aftale give myndighederne adgang til Virks CMSer, således at myndighederne selv (helt eller delvist) kan publicere indhold på sitet. Levere råudkast til indhold, som vedrører myndighedens ressortområde/det indholdsområde, der samarbejdes om. Udføre review af eget indhold to gange årligt. Dette sker på foranledning af Virk-sekretariatet. For hvert enkelt indholdselement oplyse Virk-sekretariatet om en kontaktperson, der er ansvarlig / faglig garant for vedligeholdelsen af det pågældende indholdselement. Informere Virk-sekretariatet om nye tiltag, der har relevans for portalen. Være opmærksom på relevante værktøjer, som kan udstilles på Startvækst. 7

9 Virk Data Formålet med Virk Data er at understøtte innovation og vækst i erhvervslivet gennem anvendelsen af offentlige data, udvikling af digitale services og digitalt indhold 5. Virk Data skal være en fælles indgang til erhvervsrelevante datasæt på tværs af myndighedsområder. Virk Data skal gøre det lettere at finde og benytte datasættene. Virk Data initierer endvidere en række events, der skal inspirere og motivere virksomhederne til at bruge åbne data som en del af deres forretningsudvikling. Emne Virks forpligtelser Myndighedens forpligtelser Integration af nye datasæt i datakataloget Opsøge nye datasæt og arbejde på at udvikle det samlede dataudbud via Virk Data. Varetage synliggørelse og markedsføring af datasæt, herunder ved at gøre data søgbare og berige datasæt med relevante søgeord. Sikre, at data kan tilgås fra Virk. Sikre at myndighedens egen tekniske løsning, der bidrager til udstillingen af data, har en høj tilgængelighed. Sikre, at data vedligeholdes. Holde Virk-sekretariatet orienteret ved opdateringer, ændringer, servicevinduer, nedbrud og andre problemer, der påvirker adgangen til myndighedens data via Virk. Være ansvarlig for, at myndighedens datasæt, som udstilles via Virk, overholder gældende lovgivning vedrørende personsikkerhed samt andre relevante fortrolighedskrav. 5 Virk Data udmønter digitaliseringsstrategiens initiativ 2.6 Tilgængelige offentlige data. 8

10 Mit Virk Mit Virk er portalens personaliseringskoncept, hvor brugerne får adgang til relevant information på tværs af forskellige myndigheder/partnere 6. Mit Virk består af en række services og funktioner, som skal understøtte dette formål, herunder en beskedboks, kalender, apps og notifikationsservice. Mit Virk udvikles, så virksomhederne i højere grad kan få et samlet overblik over deres engagement med det offentlige. Virk ønsker at udvide dialogen med myndigheder/partnere, der har indhold, som kan være relevant for virksomheder. Relevant indhold kan fx være frister, som kan vises i kalenderen, adgang til registrerede data om Virksomheden hos forskellige myndigheder, hvor brugeren kan få overblik over aktive sager, behov for svar i en sagsgang osv. Emne Virks forpligtelser Myndighedens forpligtelser Integration af nyt indhold 7 Supportere og rådgive myndigheder/partnere, der integrerer indhold i Mit Virk. Vedligeholde dokumentation og egne interfaces med henblik på at understøtte integration. Såfremt myndigheden har indhold (såsom som sagsstatus eller registreringer på CVR-nummer m.v.), som kan være relevant for virksomhederne på Mit Virk, skal myndigheden tage kontakt til Virksekretariatet for at afklare mulighederne for samarbejde. Brug af kalender Supportere og rådgive myndigheder/partnere, der integrerer indhold i kalenderen. Vedligeholde dokumentation og egne interfaces med henblik på at understøtte integration til kalenderen. Integrere til Virks kalender med henblik på advisering af indberetningsfrister i tilfælde, hvor dette er muligt (fordi indberetningsfristerne følger et fast årshjul, eller kan beregnes ud fra andre oplysninger, som myndigheden er i besiddelse af). 6 Ifølge digitaliseringsstrategiens initiativ 2.2a skal Virksomheden have sin egen personlige side på Virk, hvor man læse erhvervsrettet indhold, der er tilpasset den enkelte Virksomheds behov. 7 Uddybende forpligtelser følger, når en indholdsstrategi for Mit Virk foreligger. 9

11 Virk CMS Virks content management systemer (CMS) administreres og videreudvikles af Virk-sekretariatet, der også har det overordnede, redaktionelle ansvar for portalen. Der er dog en række opgaver i relation til portalens indhold, som involverer andre myndigheder/partnere. Emne Virks forpligtelser Myndighedens forpligtelser Brugersupport på CMS samt undervisning af superbrugere Oprettelse og opdatering af indhold Rettelse af fejl i myndighedens portalindhold Tilbyde brugersupport til de myndigheder/partnere, der anvender Virks CMS er. Dette foregår ved at kontakte Forestå undervisning af myndighedernes/partnernes superbrugere i brugen af Virks CMS er. Det generelle indhold på Virk styres via Virks CMS er. Portalens redaktion skal stå for opdatering af det meste generelle indhold på Virk. Foretage redaktionelle ændringer i myndighedernes/partnernes indhold på portalen i tilfælde, hvor indholdet eksempelvis er juridisk forkert. Der er tale ekstraordinære situationer (eksempelsvis uden for normal arbejdstid), hvor Virk-sekretariatet straks vil orientere myndighederne om de konkrete ændringer. Efter undervisningen af myndighedens/partnernes superbrugere er det superbrugerne, der skal forestå yderligere uddannelse internt hos myndigheden. Ved behov, vedligeholde dele af indholdet efter særlige aftale med Virk-sekretariatet. Det er i sådanne tilfælde myndighedens eget ansvar at sikre, at indholdet er opdateret, at indholdet er i overensstemmelse med gældende retningslinjer, herunder Virks designmanual m.v. Hvis myndighedens eget indhold afviger fra retningslinjerne, skal myndigheden på opfordring fra Virk-sekretariatet indgå i en konstruktiv dialog med Virk-sekretariatet om, hvordan afvigelsen håndteres. 10

12 4.3. IT-driftsmæssige forhold Nedenstående afsnit beskriver de vilkår, der skal sikre, at portalen og de tilhørende services af brugerne opleves som velfungerende, sammenhængende og tilgængelige. Virks forpligtelser Slutbrugersupport Yde support vedrørende login, herunder opdatering af hjælpeprogrammer, rettighedstildeling, brugeraktivering samt hjælp til at finde relevante indberetningsløsninger på portalen. Opdatere kontaktoplysninger for Virk-supporten på portalen. Overvågning Løbende at monitorere Virk og tilhørende systemer og at sammenligne resultaterne med de aftalte servicemål. Faktiske resultater rapporteres løbende. Holde driftsmøde med leverandører hver måned, hvor den sidste måneds drift gennemgås. Dette sker på baggrund af Virks driftsleverandørs BACovervågninger 8. Tilgængelighed og Have en SLA 9 med de aktuelle leverandører svartider tilgængelig, således at det sikres, at portalens svartider og tilgængelighed svarer til, hvad der er normalt for markedet. Driftsforstyrrelser Varsle kendte driftsforstyrrelser, som vedrører brugen af Virk, på relevante websider på Virk. På foranledning sende advisering om kendte driftsforstyrrelser til myndigheder, partnere og Myndighedens forpligtelser Yde brugersupport på egne løsninger, hvilket vil sige fra og med det punkt, hvor brugeren har trykket Start på løsningens introside. Overvåge tilgængelighed og svartider på egne løsninger, der findes på portalen. Opdatere døde links. Have en SLA, der sikrer, at løsningens svartider og tilgængelighed opretholdes på niveau med, hvad der er normalt i markedet. Myndigheder, der har pligt at holde brugerne orienterede om driftsforstyrrelser på de enkelte løsninger via løsningernes introsider, skal selv sørge for at opdatere driftsmeddelelser via Virks værktøj 8 BAC (Business Availability Center) er prober, som er koblet op til systemer og netværk, og som kan efterligne brugernes adfærd på systemerne. Dermed kan disse robotlignende målinger supplere rigtige brugertilfredsundersøgelser med et omfattende datagrundlag. BAC giver overblik over tilgængelighed og performance. 9 Service Level Agreement. 11

13 virksomheder. Fejlhåndtering Have en SLA med de aktuelle leverandører, således at det er muligt at sikre udbedring af fejl på portalen inden for de frister, der er aftalt med leverandøren for de forskellige kategorier af fejl. Når en myndighed har indrapporteret en fejl inden for normal åbningstid, vil Virk-sekretariatet påbegynde fejlhåndteringen inden for 2 timer. Inden for 1 arbejdsdag vil Virks myndighedsteam besvare henvendelsen for så vidt muligt med oplysning om sagens kategori, placering samt forventet løsningstid. Myndigheden vil løbende blive orienteret, når der sker nyt i sagen. Advisere brugerne, når der foreligger en løsning på problemet, og når systemet Virker igen. Ændringshåndtering Planlagte systemændringer, der vurderes at kunne have væsentlig betydning for myndighederne, skal varsles på Virk Myndighedsnet snarest mulig mhp. at afklare om ændringerne har kritisk uhensigtsmæssige implikationer ift. myndighederne. Planlagte systemændringer, der vurderes at kunne have væsentlig betydning for myndighederne/partnerne, skal annonceres snarest muligt, dog senest 30 dage før ændringens implementering og kommunikeres desuden via den generelle mailingliste. til administration af indberetningsløsninger. Myndigheder, partnere og virksomheder kan sende en mail til og bede om at komme på en mailingliste. Indrapportere fejl til Virk Myndighedsteam på Myndighed/partner, der indrapporterer fejl til Virk, skal sikre, at fejlen er klart beskrevet. Fejlrapporten bør om hovedregel beskrive fejlens karakter, hvilke brugere fejlen berører, hvilken løsning den berører samt hvordan fejlen kan reproduceres. Meddele planlagte systemændringer til Virksekretariatet snarest muligt, dog senest 30 dage før ændringens implementering i de tilfælde, hvor systemændringerne kunne have væsentlig betydning for selvbetjeningsløsningerne på Virk. Håndtering af hasteændringer Gennemføre hasteændringer på Virk-platformen med henblik på afhjælpning af alvorlige eller Hasteændringer hos myndigheden, der har betydning for Virk og herunder portalens indhold, 12

14 betydelige fejl. Hasteændringer, der vurderes at kunne have betydning for myndighederne/partnerne, annonceres snarest muligt og kommunikeres desuden via mailinglisten. Regressionstest Sikre, at allerede udviklede produkter fungerer som tilsigtet efter systemopdateringer. Servicevinduer Virks miljøer har faste, mulige servicevinduer som beskrevet på Virks online samarbejdsplatforme. skal hurtigst muligt meddeles Virk-sekretariatet. Myndigheden/partnerne har ret til at gøre indsigelse, såfremt et servicevindue medfører urimelig gene for myndigheden. Certifikatudløb Holde sig orienteret om udløb af myndighedscertifikater (funktionscertifikater til fx NemLog-in) for at sikre rettidig fornyelse. 13

15 4.4. Forhold vedrørende lovgivning, tredjepart med videre Dette afsnit beskriver øvrige vilkår. Virks forpligtelser Myndighedens forpligtelser Slutbrugervilkår Virk-sekretariatet kan ikke uden forudgående godkendelse i Erhvervsstyrelsen foretage væsentlige ændringer i slutbrugervilkårene, såsom persondatapolitik. Cookies Erhvervsstyrelsen anvender cookies på den centrale del af Virk. Det er Erhvervsstyrelsens ansvar at sikre, at denne brug af cookies overholder Cookiebekendtgørelsen, herunder indhentelse af brugernes godkendelse af brug af cookies når nødvendigt. Ophavsrettigheder Sikre, at myndigheden har de fornødne rettigheder til at anvende eventuelt skriftligt og grafisk materiale på Virk. Disse rettigheder skal inkludere retten til tredjepartsbrug af det skriftlige og grafiske materiale inkluderet i løsninger på Virk. 14

Velkommen til Virk.dk

Velkommen til Virk.dk Velkommen til Virk.dk KL og Virk leverandørmøde om erhvervsrettede løsninger i bølge 3 Agenda Kort om Virk Ny brugergrænseflade på Virk.dk Krav til løsninger der skal på Virk.dk Designmanual for erhvervsrettede

Læs mere

Servicedeklaration For Borger.dk. Ansvarlig: Digitaliseringsstyrelsen

Servicedeklaration For Borger.dk. Ansvarlig: Digitaliseringsstyrelsen Servicedeklaration For Borger.dk Ansvarlig: Digitaliseringsstyrelsen 1. Indhold 2. Formål 2 Vedligehold og distribution af servicedeklaration 3. Kort beskrivelse af service af Borger.dk 2 2 4. Servicetidsrum

Læs mere

Servicedeklaration. Virk.dk. Ansvarlig: Erhvervsstyrelsen. --- Leverandør Nineconsult og TDCHosting

Servicedeklaration. Virk.dk. Ansvarlig: Erhvervsstyrelsen. --- Leverandør Nineconsult og TDCHosting Servicedeklaration Virk.dk Ansvarlig: Erhvervsstyrelsen --- Leverandør Nineconsult og TDCHosting Indhold Indhold 1 1. Formål 2 Vedligehold og distribution af servicedeklaration 2 2. Kort beskrivelse af

Læs mere

Bølge 3 på Virk.dk. Netværksmøde om bølge 3 20. og 22. maj 2014

Bølge 3 på Virk.dk. Netværksmøde om bølge 3 20. og 22. maj 2014 Bølge 3 på Virk.dk Netværksmøde om bølge 3 20. og 22. maj 2014 Agenda Kort om Virk Bølge 3 på erhvervsområdet områder og mål Hvad gør Virk? Hvad gør I? Virk.dk og bølge 3 Bølge 1 og 2 primært borgerrettede

Læs mere

Servicedeklaration For borger.dk. Ansvarlig: Digitaliseringsstyrelsen

Servicedeklaration For borger.dk. Ansvarlig: Digitaliseringsstyrelsen Servicedeklaration For borger.dk Ansvarlig: Digitaliseringsstyrelsen 1. Indhold 2. Formål 2 Vedligehold og distribution af servicedeklaration 3. Kort beskrivelse af service af borger.dk 2 2 4. Servicetidsrum

Læs mere

Den digitale vej til fremtidens velfærd

Den digitale vej til fremtidens velfærd Den digitale vej til fremtidens velfærd V. Ulla Larney, Erhvervsstyrelsen Midtjysk Erhvervsakademi 21/8-2013 Danmark i front med digitalisering Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ansøgninger,

Læs mere

Servicedeklaration. For eindkomst. Ansvarlig: SKAT

Servicedeklaration. For eindkomst. Ansvarlig: SKAT Servicedeklaration For eindkomst Ansvarlig: SKAT Indhold Indhold 1 1. Formål 2 Vedligehold og distribution af servicedeklaration 2. Kort beskrivelse af service 2 2 3. Servicetidsrum for drift 3 Servicetidsrum

Læs mere

Kom godt i gang med introsider på Virk Indberet

Kom godt i gang med introsider på Virk Indberet Erhvervsstyrelsen Kom godt i gang med introsider på Virk Indberet - en vejledning Signe Bjerre Dall, Charlotte Simmelhack og Anne-Mette Arvad Hansen 19-01-2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1

Læs mere

Serviceaftale. Serviceaftale vedr. digitale løsninger. mellem. CompanYoung ApS. Vestre Havnepromenade 1B, 3. Sal, 9000 Aalborg. CVR-nr.

Serviceaftale. Serviceaftale vedr. digitale løsninger. mellem. CompanYoung ApS. Vestre Havnepromenade 1B, 3. Sal, 9000 Aalborg. CVR-nr. Serviceaftale Serviceaftale vedr. digitale løsninger mellem CompanYoung ApS Vestre Havnepromenade 1B, 3. Sal, 9000 Aalborg CVR-nr.: 32 44 55 35 (herefter betegnet Leverandøren ) og Kunden 1. Indledning

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 5 Servicemål 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav

Læs mere

Bedre brugeroplevelser! Hvad gør Erhvervsstyrelsen i Danmark? Altinndagen 1.december 2014

Bedre brugeroplevelser! Hvad gør Erhvervsstyrelsen i Danmark? Altinndagen 1.december 2014 Bedre brugeroplevelser! Hvad gør Erhvervsstyrelsen i Danmark? Altinndagen 1.december 2014 Hvad vil vi gerne dele med jer i dag? Kort om os Erhvervsstyrelsen, brugervenlighed og VIRK v. Hanne Vestergaard

Læs mere

Brugervejledning til DIA Indholdsfortegnelse

Brugervejledning til DIA Indholdsfortegnelse Brugervejledning til DIA Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 3 2 Log ind i DIA... 4 2.1 Med digital medarbejder signatur... 4 2.2 Med vpn forbindelse... 6 3 Formular... 8 3.1 Opret ny formular... 8 3.1.1

Læs mere

BILAG 10 VEDLIGEHOLDELSE

BILAG 10 VEDLIGEHOLDELSE BILAG 10 VEDLIGEHOLDELSE VEJLEDNING Bilaget skal udfyldes af tilbudsgiver på baggrund af det i bilaget anførte skema samt de nedenfor og i kontrakten og kravspecifikationen nævnte krav og forventninger.

Læs mere

1.3.c. Hjælp at hente: Afprøvning af fælles telefonsupport på obligatorisk selvbetjening

1.3.c. Hjælp at hente: Afprøvning af fælles telefonsupport på obligatorisk selvbetjening 1.3.c. Hjælp at hente: Afprøvning af fælles telefonsupport på obligatorisk selvbetjening Side 1 af 5 Målsætning På de områder, hvor al kommunikation foregår digitalt, skal borgerne kunne få effektiv support

Læs mere

WSLA for webservices under Danmarks Miljøportal. Version 2.2

WSLA for webservices under Danmarks Miljøportal. Version 2.2 WSLA for webservices under Danmarks Miljøportal Version 2.2 Forord Dette er en Web Service Level Agreement (WSLA) for de fælles offentlige webservices, der er tilknyttet databaser under Danmarks Miljøportal.

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Service Level Agreement vedr. Praktikservice mellem CompanYoung ApS Vestre Havnepromenade 1B, 3. Sal, 9000 Aalborg CVR-nr.: 32 44 55 35 (herefter betegnet Leverandøren ) og Kunden

Læs mere

Oversigt over kriterier for klarmelding af bølge 2-løsninger i 2013

Oversigt over kriterier for klarmelding af bølge 2-løsninger i 2013 Notat Oversigt over kriterier for klarmelding af bølge 2-løsninger i 2013 Baggrund Frem mod 1. december 2013 gennemføresen klarmeldingsproces med tre statusrapporteringer i hhv. maj, oktober og november.

Læs mere

Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser

Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser [Vejledning til Leverandør i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette bilag indeholder Kundens krav til Leverandørens drift-, support og vedligeholdelsesydelser.

Læs mere

Säker Digital Post från myndigheterna

Säker Digital Post från myndigheterna 1 Säker Digital Post från myndigheterna Oplæg på ESV-dagen v/ Lone Boe Rasmussen 11. oktober 2016 DIGITAL POST I DANMARK ANNO 2016 Tak for invitationen til ESV-dagen Fortælle om rejsen, som vi har været

Læs mere

Kom godt i gang med driftsmeddelelser

Kom godt i gang med driftsmeddelelser Erhvervsstyrelsen Kom godt i gang med driftsmeddelelser - En vejledning til driftsmeddelelser på introsider på Virk Indberet Charlotte Simmelhack, Signe Bjerre Dall & Anne-Mette Arvad Hansen 16-02-2016

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse. digitale løsninger

Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse. digitale løsninger Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger September 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om brugervenlighed og brugerinddragelse

Læs mere

SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser

SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser iodc (In & Outbound Datacenter) Hvidovrevej 80D 2610 Rødovre CVR 35963634 ( IODC ) Version 1.0 1 1. Forudsætninger... 3 2. Ansvar

Læs mere

Geodatastyrelsens strategi

Geodatastyrelsens strategi Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsen er en del af Miljøministeriet og har som myndighed ansvaret for infrastruktur for geografisk information, opmåling,

Læs mere

Den enkle vej til. Virk.dk. Effektive indberetningsløsninger til det digitale Danmark. www.capevo.dk

Den enkle vej til. Virk.dk. Effektive indberetningsløsninger til det digitale Danmark. www.capevo.dk Den enkle vej til Virk.dk Effektive indberetningsløsninger til det digitale Danmark. www.capevo.dk Lad os gøre arbejdet Digital selvbetjening og indberetning på Virk.dk forenkler arbejdsgangene og giver

Læs mere

Borger.dk. - digital borgerbetjening på tværs af myndigheder. Margrethe Harbo, chefkonsulent og sekretariatsleder, borger.dk

Borger.dk. - digital borgerbetjening på tværs af myndigheder. Margrethe Harbo, chefkonsulent og sekretariatsleder, borger.dk 1 Borger.dk - digital borgerbetjening på tværs af myndigheder Margrethe Harbo, chefkonsulent og sekretariatsleder, borger.dk PROGRAM Formålet med borger.dk og portalens indhold Brugernes respons statistik

Læs mere

Servicevilkår Fælles Medicin Kort via NSP

Servicevilkår Fælles Medicin Kort via NSP Servicevilkår Fælles Medicin Kort via NSP Serviceudbyder: Lægemiddelstyrelsen Version: 0.2 Version Dato Ændringer 0.1 07.03.2011 Eksternt udkast til kommentarer 0.2 01.08.2011 Præciseringer af enkelte

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

OFFENTLIG INFRASTRUKTUR I VERDENSKLASSE

OFFENTLIG INFRASTRUKTUR I VERDENSKLASSE SESSION OFFENTLIG INFRASTRUKTUR I VERDENSKLASSE TIL INFORMATIONSMØDER OM NYE STRATEGIER Peter Falkenberg, IT-arkitekt, KL (pfl@kl.dk) (NemID og NemLogin) Anders Lillienfryd, chefkonsulent, KL, (alh@kl.dk)

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Vedr. CalcuEasy, kalkulation, opskrift, lager mellem CalcuEasy ApS Rygårdsvej 7, 5874 Hesselager CVR-nr.: 36494514 (herefter betegnet Leverandøren ) og KUNDENAVN ADRESSE ADRESSE

Læs mere

CAS Service Leverance Aftale

CAS Service Leverance Aftale CAS Service Leverance Aftale INDHOLDSFORTEGNELSE CAS SERVICE LEVERANCE AFTALE...3 1.0 DEFINITIONER...3 1.1 AFTALEN...3 1.1.1 AFTALEGRUNDLAG...3 1.1.2 AFTALENS FORMÅL...3 1.1.3 AFTALEN...4 1.1.4 IKRAFTTRÆDELSESTIDSPUNKT...4

Læs mere

Formidlingsaktiviteter hidtil

Formidlingsaktiviteter hidtil Dagsorden Formidlingsaktiviteter hidtil Baggrund Krav til ansøgningsindgangene pr. 1. december 2014 Ændringer i applikationerne Ansøgerindgangene fra virk.dk Forbedringer pr. 1. december 2014 Forventede

Læs mere

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1 KU Digital Københavns Universitets digitaliseringsstrategi Dias 1 Universitetets formål Forskning Uddannelse Formidling og vidensudveksling Rådgivning Dias 2 KU er Skandinaviens største universitet Cirka

Læs mere

Kanalstrategi

Kanalstrategi Kanalstrategi 2016-2018 Hjørring Kommune 1 Kanalstrategi 2016-2018 Formål Kanalstrategien skal hjælpe os til at udnytte vores ressourcer bedre og bevare borgernes oplevelse af kvalitet, når de bliver betjent

Læs mere

Erhverv. Service Level Agreement

Erhverv. Service Level Agreement Erhverv Service Level Agreement tv, fiberbredbånd og telefoni til os i midt- og vestjylland 1. GENERELT 1.1. Nærværende Service Level Agreement (herefter kaldet SLA ) er en integreret del af den aftale

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Service Level Agreement vedr. CYJobAPI mellem CompanYoung ApS Vestre Havnepromenade 1B, 3. Sal, 9000 Aalborg CVR- nr.: 32 44 55 35 (herefter betegnet Leverandøren ) og Kunden 1.

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

KL DIGITALISERINGTRÆF LEDELSE AF DIGITALISERING I KOMMUNER SENIOR DIREKTØR ERIK MØBERG,

KL DIGITALISERINGTRÆF LEDELSE AF DIGITALISERING I KOMMUNER SENIOR DIREKTØR ERIK MØBERG, KL DIGITALISERINGTRÆF LEDELSE AF DIGITALISERING I KOMMUNER SENIOR DIREKTØR ERIK MØBERG, EM@RAMBOLL.COM 19.06.2017 INTRODUKTION TIL RAMBØLL Rambøll Uafhængigt ingeniør-, design- og rådgivervirksomhed Rambøll

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Service Level Agreement vedr. CareerPortal mellem CompanYoung ApS Vestre Havnepromenade 1B, 3. Sal, 9000 Aalborg CVR-nr.: 32 44 55 35 (herefter betegnet Leverandøren ) og Kunden

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

Version 2.0 Gældende fra Januar 2017

Version 2.0 Gældende fra Januar 2017 Bilag 4 - Service Level Agreement (SLA) Generelt Nedenfor beskrives generelle forhold omkring den SLA som ipvision lever op til i givne scenarier beskrevet i dokumentet nedenfor. Den version som var gældende

Læs mere

Specifikation af ydelser fra RKKP til kliniske kvalitetsdatabaser, databasernes styregrupper og regioner Version juni 2014

Specifikation af ydelser fra RKKP til kliniske kvalitetsdatabaser, databasernes styregrupper og regioner Version juni 2014 Specifikation af ydelser fra RKKP til kliniske kvalitetsdatabaser, databasernes styregrupper og regioner Version juni 2014 Specifikationen er udarbejdet af Databasernes Fællessekretariat med input fra

Læs mere

Drift- og supportpolitik

Drift- og supportpolitik 18. maj 2016 Drift- og supportpolitik For anvendelse af NemLog-in Version 2.0. Dokumentet beskriver driftsvilkår for NemLog-in, og beskriver supporten i forbindelse med opkobling og løbende drift af løsning.

Læs mere

Kommissorium for Styregruppen for Virk.dk

Kommissorium for Styregruppen for Virk.dk August 2012 Sag Kommissorium for Styregruppen for Virk.dk ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Baggrund Virksomhedsportalen Virk.dk blev etableret i 2003, og er jf. den

Læs mere

EWII Bredbånd A/S Kokbjerg Kolding EWII.com CVR-nr

EWII Bredbånd A/S Kokbjerg Kolding EWII.com CVR-nr Side 1 Denne aftale er gældende for indgåelse af aftaler om etablering og benyttelse af EWII Bredbånds fibernet til erhverv i EWII Bredbånds forsyningsområde. Vilkårene opdateres løbende, og de til enhver

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Assens Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen et stærkt partnerskab. Et stærkt partnerskab skaber fordel for alle parter Jobcenter

Læs mere

S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v.

S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v. S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for Netgroups levering af IT-ydelser m.v. Netgroup A/S Store Kongensgade 40 H 1264 København K CVR-nr.: 26 09 35 03 ( Netgroup ) Version 4.4 1. Forudsætninger...

Læs mere

OS2 organisering. Forslag til governance for OS2

OS2 organisering. Forslag til governance for OS2 OS2 organisering Forslag til governance for OS2 Governance for OS2 Generalforsamling Bestyrelse Forretningsudvalg Koordinationsudvalg Projekter Projekter Projekter Projekter Projekter Projekter Governance

Læs mere

Web governance model for SSI

Web governance model for SSI Web governance model for SSI Oplæg til web kommunikationsgruppen December 2008 1 Indledning... 3 Afgrænsning... 3 Roller og ansvar... 4 Webredaktøren... 4 Forfattere... 5 Overordnet ansvarlig... 5 Webredaktører

Læs mere

Bilag 7: Aftale om drift

Bilag 7: Aftale om drift Bilag 7: Aftale om drift Udbud af E-rekrutteringssystem Aftale om drift mellem REGION SYDDANMARK (i det følgende kaldet Kunden ) og Bilag 7 Aftale om drift 3 7.1 Indledning

Læs mere

Service Level Agreement (DK)

Service Level Agreement (DK) Service Level Agreement (DK) HighJump Software BRONZE SLA - Aftalenummer bedes oplyst ved kontakt til vores ServiceDesk Forfatter JFA Versionnr. 1.3 Dato 08-04-2014 Indhold Definitioner... 3 Introduktionstekst...

Læs mere

Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014. Layout ITK Design, Jan Thomassen

Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014. Layout ITK Design, Jan Thomassen KANALSTRATEGI 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 1 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014 Layout ITK Design, Jan Thomassen Tryk og oplag LaserTryk.dk A/S 1.000

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK

Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK Indholdsfortegnelse Ekstern Kommunikation... 3 Eksempler på kommunikation med eksterne interessenter... 4 Intern Kommunikation...

Læs mere

Bæredygtigt forbrug: Ny bæredygtig app

Bæredygtigt forbrug: Ny bæredygtig app 22. februar 2012 /cwg Sag Høringssvar: Ideer og input til national handlingsplan for 'Open Government' Erhvervsstyrelsen har ideer til tre initiativer, der kunne indgå i handlingsplanen for Open Government.

Læs mere

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi består af projekter på følgende fire fagområder:

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi består af projekter på følgende fire fagområder: Webstrategi Rammen Dette er Faaborg-Midtfyn Kommunes første udgave af en webstrategi, version 1.0, der gælder for 2013 og har fokus på den umiddelbare opgave at understøtte kerneydelser på nettet. Webstrategien

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Service Level Agreement vedr. YoungCRM mellem CompanYoung ApS Vestre Havnepromenade 1B, 3. Sal, 9000 Aalborg CVR- nr.: 32 44 55 35 (herefter betegnet Leverandøren ) og Kunden 1.

Læs mere

Drift, hosting, vedligeholdelse, support og servicemål

Drift, hosting, vedligeholdelse, support og servicemål Bilag 5 Drift, hosting, vedligeholdelse, support og servicemål 1. Drift Leverandøren skal levere driftsafvikling af webstatistikløsningen (systemet) i produktionsmiljøet, herunder sikre korrekt eksekvering

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Service Level Agreement vedr. YoungCRM mellem CompanYoung ApS Vestre Havnepromenade 1B, 3. Sal, 9000 Aalborg CVR-nr.: 32 44 55 35 (herefter betegnet Leverandøren ) og Kunden 1.

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE MAJ 2008 FORORD Kommunikationen har betydning for, hvordan borgere og virksomheder opfatter os, og hvordan kommende og nuværende medarbejdere ser på kommunen som

Læs mere

Vejledning for KOMHEN 2015

Vejledning for KOMHEN 2015 Vejledning for KOMHEN 2015 Senest opdateret 23. september 2015 Indsamling af data for selvbetjening Da der er konstateret problemer med Det fællesoffentlige tællerscript, leverer KL kun data for en række

Læs mere

Sende og modtage breve via sikker digital kanal - Tilgængelig siden maj 2010 - (www.borger.dk/ www.e-boks.dk + andre)

Sende og modtage breve via sikker digital kanal - Tilgængelig siden maj 2010 - (www.borger.dk/ www.e-boks.dk + andre) Opstartsmøde i netværket Den 24. & 26. januar 2012 Digitaliseringsstyrelsen Programmet for i dag Kl. 10.00-10.20 Velkomst & introduktion v/ Sibel Kl. 10.20-11.00 Præsentationsrunde bordet rundt Kl. 11.00-11.15

Læs mere

På vej mod e2012: Har du en plan? Borgerkommunikation der gør en forskel (Aalborg Kommune & ProActive)

På vej mod e2012: Har du en plan? Borgerkommunikation der gør en forskel (Aalborg Kommune & ProActive) På vej mod e2012: Har du en plan? Borgerkommunikation der gør en forskel (Aalborg Kommune & ProActive) Agenda Indledning og velkomst Tilgængelighed på SharePoint for internet, introduktion Bedre borgerkommunikation.

Læs mere

De to årlige ikrafttrædelsesdatoer kan kun undtagelsesvist fraviges. Det gælder, såfremt der er tale om:

De to årlige ikrafttrædelsesdatoer kan kun undtagelsesvist fraviges. Det gælder, såfremt der er tale om: Vejledning til ministerierne om de fælles ikrafttrædelsesdatoer Af regeringsgrundlaget fremgår det, at regeringen ønsker at videreføre de fælles ikrafttrædelsesdatoer. Erhvervsrettet lovgivning skal derfor

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK Henriette Günther Sørensen, KL Fagligt forum for 7-arkivernes medarbejdere 14. september 2016 Fælles vision for digitalisering Det fælleskommunale arbejde med

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere

MOBILE DIGITALE LØSNINGER PÅ SOCIALOMRÅDET INVITATION TIL INDLEDENDE MØDE

MOBILE DIGITALE LØSNINGER PÅ SOCIALOMRÅDET INVITATION TIL INDLEDENDE MØDE MOBILE DIGITALE LØSNINGER PÅ SOCIALOMRÅDET INVITATION TIL INDLEDENDE MØDE Socialforvaltningen inviterer hermed relevante leverandører af mobile digitale løsninger på det sociale område til at indgå i et

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

BILAG 1: TIDSPLAN BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014

BILAG 1: TIDSPLAN BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014 BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Nærværende bilag indeholder tidsplanen for Systemet. Tilbudsgivers eventuelle forbehold til bilag 8 anføres i forbeholdslisten og skrives

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen

Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen Udarbejdet for: KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Ordforklaringer... 3 3 Oprettelse... 4 4 Arbejdsgange...

Læs mere

Service Level Agreement (SLA)

Service Level Agreement (SLA) Service Level Agreement (SLA) Aftalevilkår er gældende fra januar 2016. Telefon: E-mail: Web: 8742 8000 support@nhc.dk Silkeborg 2016 Dokumentversion: Dato: Oprettet af: Ændret af: Seneste ændring: 1.1

Læs mere

RSI change management proces

RSI change management proces RSI change management proces version 1.8 RSI change management proces Dato: 01.02.20167 Version: 1.10 Status: t Systemansvarlig: RSI 1. Formål Det overordnede formål med RSI change management processen

Læs mere

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen Undervisningsministeriet Finansministeriet KL Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning August 2013 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Handlingsplan for Virk 2013-15

Handlingsplan for Virk 2013-15 Juni 2013 /Digitalisering Sag Handlingsplan for Virk 2013-15 ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Tlf. 35 29 10 00 Fax 35 46 60 01 CVR-nr 10 15 08 17 E-post erst@erst.dk

Læs mere

Digitaliserings- og Kanalstrategi

Digitaliserings- og Kanalstrategi Direktionssekretariatet Digitaliserings- og Kanalstrategi Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 2 1.1 ROLLER OG OPGAVEFORDELING... 2 1.2 DIGITAL POST OG OBLIGATORISK SELVBETJENING...

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Dagsorden Baggrund Strategi indhold og status Fokus på grunddata Økonomisk modvind

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og ny politik.. v. Anders Hoffmann Vicedirektør, Erhvervsstyrelsen

Erhvervsstyrelsen og ny politik.. v. Anders Hoffmann Vicedirektør, Erhvervsstyrelsen Erhvervsstyrelsen og ny politik.. v. Anders Hoffmann Vicedirektør, Erhvervsstyrelsen Den nye styrelse: Mission og vision Mission I partnerskab med andre gør vi det enkelt og attraktivt at drive virksomhed

Læs mere

Operatør for Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai

Operatør for Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai Operatør for Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai Der søges en offentlig institution eller offentlig juridisk enhed til at udvikle og drive et Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai inden for

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT PROJEKTBESKRIVELSE cuneco en del af bips INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT Dato 20. marts 2014 Projektnr. 13 031 Sign. SSP 1 Indledning Dette projekt vil have fokus på at specificere de informationer,

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

Sotea A/S 19. april 2016 version 1.0 1

Sotea A/S 19. april 2016 version 1.0 1 version 1.0 1 1.... 3 2.... 3 3.... 4 4.... 5 5.... 5 6.... 6 7.... 6 version 1.0 2 1. Nærværende Service Level Agreement dokumenterer det aftalte serviceniveau, og beskriver kundens garanti i forbindelse

Læs mere

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Revideret den 6. juli 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forebyggelsesfonden kan under hovedformål 2 yde støtte til følgende formål:... 3 1.1. Prioriterede

Læs mere

1. Virksomheden handler kun med juridiske enheder der lovligt set kan indgå denne aftale, derudover handles der derfor ikke med privat personer.

1. Virksomheden handler kun med juridiske enheder der lovligt set kan indgå denne aftale, derudover handles der derfor ikke med privat personer. Følgende vilkår er gyldige pr. 1 Jan. 2014: 1. Kundens status: 1. Virksomheden handler kun med juridiske enheder der lovligt set kan indgå denne aftale, derudover handles der derfor ikke med privat personer.

Læs mere

Altid med, altid opdateret

Altid med, altid opdateret MIT BDO BDO Online Sikker og nem login Mit BDO benytter NemID til login. Det betyder, at du ikke får endnu et brugernavn og en adgangskode at holde styr på. Hold dig opdateret Download vores App Mit BDO

Læs mere

MPS PROJEKT GUIDE. Guideline for projekter og projektledelse i Måltidspartnerskabet

MPS PROJEKT GUIDE. Guideline for projekter og projektledelse i Måltidspartnerskabet MPS PROJEKT GUIDE Guideline for projekter og projektledelse i Måltidspartnerskabet BAGGRUND I Måltidspartnerskabet samarbejder vi om at udvikle og gennemføre projekter, der gør det nemmere og giver flere

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi 2016-2020 Godkendt af byrådet den 13.03.2017 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Strategiske fokuspunkter Digital kultur, kompetence

Læs mere

Projektgruppen består af Else Eisenhardt (Borgerservice) og Jan Engrob (Kommunikation)

Projektgruppen består af Else Eisenhardt (Borgerservice) og Jan Engrob (Kommunikation) Vedrørende: Projektbeskrivelse - Optimering af samspillet mellem borger.dk og randers.dk Sagsnavn: Optimering af borger.dk herunder artikelimport og lokalt indhold Sagsnummer: 00.13.06-P20-1-13 Skrevet

Læs mere

Digital turismeinformation i international topklasse

Digital turismeinformation i international topklasse Digital turismeinformation i international topklasse Partnerskabet Det Digitale Turisme Danmark 30. Juni 2014 Baggrund Digital turismeinformation De danske turismeorganisationer har opbygget en unik produktdatabase

Læs mere

Organisering og styring af informationssikkerhed. I Odder Kommune

Organisering og styring af informationssikkerhed. I Odder Kommune Organisering og styring af informationssikkerhed I Odder Kommune Indhold Indledning...3 Organisationens kontekst (ISO kap. 4)...3 Roller, ansvar og beføjelser i organisationen (ISO kap. 5)...4 Risikovurdering

Læs mere

PLAN, BYG OG ERHVERV HELHEDSORIENTERET ERHVERVSSERVICE

PLAN, BYG OG ERHVERV HELHEDSORIENTERET ERHVERVSSERVICE PLAN, BYG OG ERHVERV HELHEDSORIENTERET ERHVERVSSERVICE 1 INDHOLD Kære virksomhed 3 Rette kontakt og svar inden 24 timer 4 Tovholder med overblik inden 5 dage 5 Taskforce 6 Fast kontaktperson 7 Helhedsorienteret

Læs mere

BILAG 7 SAMARBEJDSORGANISATION

BILAG 7 SAMARBEJDSORGANISATION BILAG 7 SAMARBEJDSORGANISATION INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 5 2. Kontraktansvarlig... 5 3. Styregruppe... 5 3.1 Styregruppens etablering... 5 3.2 Styregruppens ansvar... 5 3.3 Møder i styregruppen...

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse Bilag 3 Driftsydelser [Vejledning til Tilbudsgiverne: Bilaget skal udfyldes af Tilbudsgiver i forbindelse med afgivelse af tilbud. Tilbudsgiver skal udfylde de steder, der er markeret med [ ]. Nærværende

Læs mere

1. Tidsplan og deadlines... 1

1. Tidsplan og deadlines... 1 November 2015 Vejledning Processen fra invitation til kontraktforhandling til kontraktindgåelse Projekter som i starten af november 2015 har fået invitation til kontraktforhandlinger om en investering

Læs mere

SIKKERHEDSPROJEKT PÅ TVÆRS AF BPI

SIKKERHEDSPROJEKT PÅ TVÆRS AF BPI KOMMUNERNES IT-ARKITEKTURRÅD, DEN 6. SEPTEMBER 2016 BRUGERPORTALSINITIATIVET SIKKERHEDSPROJEKT PÅ TVÆRS AF BPI Kommunernes it-arkitekturråd, den 6. september 2016 v/ Kit Roesen Anskaffelse af læringsplatforme

Læs mere