Virk samarbejdsvilkår

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virk samarbejdsvilkår"

Transkript

1 Virk samarbejdsvilkår April 2015 Version 1,0 0

2 Indhold: 1. Baggrund og formål 2 2. Godkendelse og senere ændringer af samarbejdsvilkårene 3 3. Gyldighedsområde 3 4. Samarbejdsvilkår Organisering og samarbejde Services og funktioner IT-driftsmæssige forhold Forhold vedrørende lovgivning, tredjepart med videre 14 1

3 1. Baggrund og formål Ifølge Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi skal Virk være omdrejningspunktet for den offentlige digitale kommunikation med erhvervslivet. Med udgangspunkt i digitaliseringsstrategien har den tværoffentlige Styregruppe for Virk godkendt Handlingsplan for Virk Handlingsplanen beskriver tre forretningsområder, der skal skabe værdi for både virksomheder og myndigheder: Virk Indberet har til formål at lette virksomhedernes administrative byrder gennem at samle og forenkle digital selvbetjening og at tilbyde myndighederne en fælleoffentlig digital platform med løsninger, produkter og services der kan reducere offentlige omkostninger Virk Startvækst tilbyder myndigheder et vindue til udstilling af virksomhedsrettet information og hjælper således virksomheder så de kommer godt fra start og understøtter vækst Virk Data skal inspirere virksomhederne til at se nye forretningsmuligheder i offentlige data, og tilbyder myndighederne et vindue til udstilling af data, hvilket kan generere større efterspørgsel og bidrage til kvalitetssikring af offentlige data Virk ønsker at styrke samarbejdet med myndigheder og partnere med henblik på at fremme de fælles mål for erhvervsportalen. Dette dokument beskriver samarbejdsvilkårene mellem Virk, myndigheder og øvrige samarbejdspartnere. Samarbejdsvilkårene skal underbygge den gensidige forventningsafstemning. Dokumentet beskriver samarbejdsvilkår på følgende områder: Organisering og kommunikation Specifikke vilkår for portalens enkelte forretningsområder, services og funktioner. IT-drift Forhold vedrørende lovgivning, tredjepart med videre En læsevejledning for dokumentet fremgår af afsnit 4. 2

4 2. Godkendelse og senere ændringer af samarbejdsvilkårene Samarbejdsvilkårene er en del af den operationelle udmøntning af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi og skal godkendes af Virks tværoffentlige styregruppe. Væsentlige ændringer skal endvidere godkendes af styregruppen, mens mindre ændringer kan godkendes af Virksekretariatet. 3. Gyldighedsområde Samarbejdsvilkårene gælder alle myndigheder og øvrige partnere, der indgår samarbejde med Virk. 4. Samarbejdsvilkår Samarbejdsvilkårene er inddelt i fire afsnit. Det første afsnit beskriver organiseringen af samarbejdet, herunder kommunikation og informationsudveksling mellem parterne. Det næste afsnit indeholder vilkår, som er specifikke for hvert af portalens forskellige forretningsområder. Det tredje afsnit vedrører IT-driftsmæssige forhold. Det fjerde afsnit vedrører øvrige vilkår. 3

5 4.1. Organisering og samarbejde Dette afsnit beskriver organiseringen af samarbejdet mellem Virk og de involverede myndigheder/partnere omkring portalen. Virks forpligtelser Kontaktpersoner Udpege en fast kontaktperson, der kan rådgive myndigheden om brug af portalens services. Virk-sekretariatet vedligeholder en liste med overblik over kontaktpersoner hos myndighederne/partnerne. Denne stilles til rådighed på Virk Myndighedsnet. Møder Løbende afholde dialogmøder med myndighederne/partnerne for at opretholde et samarbejde på operationelt og strategisk niveau. Rapportering af fremdrift Hvert år indsamle og afrapportere på fremdrift for myndighedernes anvendelse af Virk. Indsatsen sker på vegne af styregruppen for Virk. Afrapporteringen skal være baseret på de oplysninger, der er til rådighed. Rapportering sendes til Regeringens Økonomiudvalg. Gensidig orientering Løbende underrette involverede myndigheder/partnere om alle forhold vedrørende portalen, der kan have betydning for samarbejdet, herunder også brugernes ønsker og behov. Dette omfatter eksempelvis varsling og høring vedrørende nye udviklingsprojekter. Løbende informere om oppetider, sende referater fra partnermøder, ajourføre kontaktlister m.m. Give information om og inspiration til hvordan man laver brugervenlige digitale løsninger m.m. Myndighedens/partnerens forpligtelser Vælge en kontaktperson, som har mandat til at varetage daglig kontakt og håndtering af relationen til Virk. Udpege en ansvarlig chef for myndighedens/partnerens samarbejde med Virk. Løbende informere Virk-sekretariatet om nye kontaktpersoner. Holde sig orienteret om myndighedens mulige interaktioner med Virk. Deltage i dialogmøder omkring samarbejdet på operationelt og strategisk niveau. Sikre at data om løsningen og løsningens forventede brug er opdaterede i DIA. Data er til brug for Virksekretariatets afrapportering til Regeringens Økonomiudvalg om myndighedernes anvendelse af Virk. Løbende underrette Virk-sekretariatet om forhold hos myndigheden/partneren, der kan have betydning eller være relevante for samarbejdet. Dette omfatter for eksempel nye udviklingsprojekter inden for erhvervsområdet. Løbende orientere sig i indholdet på den online samarbejdsplatform, der stilles til rådighed af Virk. 4

6 4.2. Services og funktioner I dette afsnit beskrives specifikke samarbejdsvilkår for portalens forretningsområder, services og funktioner Virk Indberet Integration til Virk er obligatorisk for myndigheder med erhvervsrettet kommunikation 1. Ved at tilbyde en fællesoffentlig platform med løsninger og produkter, og sætte service, standard og kvalitet i fokus, vil Virk-sekretariatet gøre det attraktivt for myndigheder at integrere til Virk. De virksomhedsrettede løsninger vil være samlet på ét sted, og Virk, inkl. virksomhedens egen side, skal for virksomhederne fremstå som ét digitalt selvbetjeningsunivers med adgang til data, indberetninger, ansøgninger, vejledninger m.v. Løsningerne vil fremstå brugervenlige og ensartede på tværs af alle myndigheder. Emne Virks forpligtelser Myndighedens forpligtelser Integration af ny løsning Yde rådgivning ifm. myndighedernes overholdelse af krav for integration til Virk, herunder udfyldelse af integrationsaftaler, anvendelse af Virks designmanual 2, installation af tællerscript og evt. brug af Udviklingsvejledningen for god selvbetjening 3 m.m. Publicere løsninger efter aftale med vedkommende myndighed jf. integrationsaftale Levere sparring og svare spørgsmål omkring integrationsprocessen. Teste og godkende løsninger mhp. publicering. Publicere løsninger under hensyntagen til myndighedernes tidsplaner, jf. integrationsaftale. Levere support i forbindelse med installation af tællerscript. Involvere Virk-sekretariatet tidligt i processen med henblik på at sikre optimal koordination. Virksekretariatet vil gerne inddrages i myndighedens analyse/koncept/udbudsfase; dels for at sikre en vellykket integration, der opfylder kravene til integration på Virk; dels for at Virk-sekretariatet får mulighed for at tilbyde bedst mulig rådgivning til myndigheden. Indgå integrationsaftale baseret på Virks skabelon for integrationsaftaler. Integrationsaftalen indeholder en gensidigt forpligtende tidsplan samt øvrige rammer for, hvordan løsningen skal integreres. Sikre gennemførsel af brugervenlighedstest. Overholde den fællesoffentlige designmanual for 1 Det fremgår af digitaliseringsstrategiens initiativ 2.2b Ét sted for offentlige selvbetjeningsløsninger

7 Administration af indberetningsløsninger På foranledning give adgang til tællerdata for den enkelte myndigheds løsninger. Supportere og vejlede ift. tekst, der knytter sig til selvbetjeningens introside, herunder formulering af hjælpetekster og vejledning m.m. Sørge for, at myndighederne har adgang til at vedligeholde introsiderne til deres indberetningsløsninger. Dette sker gennem administrationsværktøjet DIA, som Virk stiller til rådighed (Hovedparten af myndighederne/partnerne anvender DIA til styring af deres indhold på Virk 4 ; enkelte myndigheder anvender også Drupal). Kommunikere hvilke former for vedligehold, der fordrer godkendelse af Virk og hvilke rettelser, der kan publiceres af myndighederne uden Virks godkendelse, også jf. Brugervejledning til DIA, som er tilgængelig via Virk Myndighedsnet. Vedligeholde en vejledning i brugen af DIA. Tilbyde support i brugen af administrationsværktøjet. For support i brugen af værktøjet kontaktes myndighedernes kontaktperson i Virks myndighedsteam. Kontaktoplysninger findes på Virk Myndighedsnet. Forestå undervisning af myndighedernes superbrugere i brugen af administrationsværktøjet. erhvervsrettede løsninger. Anvende og installere tællerscript. Anvende Single Sign On via NemLogin medarbejdersignatur, hvis login er nødvendigt. Teste løsningen i Virks testmiljø. Oprette og vedligeholde erhvervsrettede selvbetjeningsløsninger gennem myndighedens portalværktøj. Alle erhvervsrettede selvbetjeningsløsninger fra det offentlige skal være registreret i DIA. Sikre, at statistiske data i DIA om formodede antal indberetninger på de enkelte selvbetjeningsløsninger er korrekte. Sikre, at egne kontaktoplysninger opdateret i DIA. Sikre, at alle myndighedens tekster på Virk, herunder introsider, vejledninger, hjælpetekster, kontaktinformationer m.m., altid er opdateret. Sikre at alle selvbetjeningsløsninger er opdateret i forhold til juridiske og tekniske krav. Forestå intern uddannelse af medarbejdere efter Virk-sekretariatets undervisning af myndighedens superbrugere er gennemført. 4 Læs mere om DIA på https://myndighedsnet.virk.dk/integration/vaerktoejer/dia-vaerktoejet. 6

8 Virk Startvækst Virk Startvækst rådgiver små og mellemstore virksomheder i alle faser af en virksomheds liv. Ved at vejlede om opstart, udvikling og drift, vil Virk gøre det nemmere for virksomhederne at overskue regler, muligheder og potentialer. Virk skal for virksomhederne fremstå som ét samlet univers med adgang til artikler, vejledninger, trin-for-trin guides, tests, værktøjer, film mm. Indholdet på Virk Startvækst produceres i tæt samarbejde med myndigheder og aktører på hele erhvervsfremmeområdet. Partnerskaberne skal sikre, at indholdet på Virk Startvækst skaber overblik, er fagligt korrekt og afspejler nyeste viden. Emne Virks forpligtelser Myndighedens forpligtelser Indhold på Virk Startvækst Virk-sekretariatet har det redaktionelle ansvar, og dermed ret til at redigere alt indhold. Rette faktuelle fejl på myndighedernes/partnernes foranledning. Holde myndighederne/partnerne opdateret med oplysninger på redaktionelle kontaktpersoner. Efter behov og særlig aftale give myndighederne adgang til Virks CMSer, således at myndighederne selv (helt eller delvist) kan publicere indhold på sitet. Levere råudkast til indhold, som vedrører myndighedens ressortområde/det indholdsområde, der samarbejdes om. Udføre review af eget indhold to gange årligt. Dette sker på foranledning af Virk-sekretariatet. For hvert enkelt indholdselement oplyse Virk-sekretariatet om en kontaktperson, der er ansvarlig / faglig garant for vedligeholdelsen af det pågældende indholdselement. Informere Virk-sekretariatet om nye tiltag, der har relevans for portalen. Være opmærksom på relevante værktøjer, som kan udstilles på Startvækst. 7

9 Virk Data Formålet med Virk Data er at understøtte innovation og vækst i erhvervslivet gennem anvendelsen af offentlige data, udvikling af digitale services og digitalt indhold 5. Virk Data skal være en fælles indgang til erhvervsrelevante datasæt på tværs af myndighedsområder. Virk Data skal gøre det lettere at finde og benytte datasættene. Virk Data initierer endvidere en række events, der skal inspirere og motivere virksomhederne til at bruge åbne data som en del af deres forretningsudvikling. Emne Virks forpligtelser Myndighedens forpligtelser Integration af nye datasæt i datakataloget Opsøge nye datasæt og arbejde på at udvikle det samlede dataudbud via Virk Data. Varetage synliggørelse og markedsføring af datasæt, herunder ved at gøre data søgbare og berige datasæt med relevante søgeord. Sikre, at data kan tilgås fra Virk. Sikre at myndighedens egen tekniske løsning, der bidrager til udstillingen af data, har en høj tilgængelighed. Sikre, at data vedligeholdes. Holde Virk-sekretariatet orienteret ved opdateringer, ændringer, servicevinduer, nedbrud og andre problemer, der påvirker adgangen til myndighedens data via Virk. Være ansvarlig for, at myndighedens datasæt, som udstilles via Virk, overholder gældende lovgivning vedrørende personsikkerhed samt andre relevante fortrolighedskrav. 5 Virk Data udmønter digitaliseringsstrategiens initiativ 2.6 Tilgængelige offentlige data. 8

10 Mit Virk Mit Virk er portalens personaliseringskoncept, hvor brugerne får adgang til relevant information på tværs af forskellige myndigheder/partnere 6. Mit Virk består af en række services og funktioner, som skal understøtte dette formål, herunder en beskedboks, kalender, apps og notifikationsservice. Mit Virk udvikles, så virksomhederne i højere grad kan få et samlet overblik over deres engagement med det offentlige. Virk ønsker at udvide dialogen med myndigheder/partnere, der har indhold, som kan være relevant for virksomheder. Relevant indhold kan fx være frister, som kan vises i kalenderen, adgang til registrerede data om Virksomheden hos forskellige myndigheder, hvor brugeren kan få overblik over aktive sager, behov for svar i en sagsgang osv. Emne Virks forpligtelser Myndighedens forpligtelser Integration af nyt indhold 7 Supportere og rådgive myndigheder/partnere, der integrerer indhold i Mit Virk. Vedligeholde dokumentation og egne interfaces med henblik på at understøtte integration. Såfremt myndigheden har indhold (såsom som sagsstatus eller registreringer på CVR-nummer m.v.), som kan være relevant for virksomhederne på Mit Virk, skal myndigheden tage kontakt til Virksekretariatet for at afklare mulighederne for samarbejde. Brug af kalender Supportere og rådgive myndigheder/partnere, der integrerer indhold i kalenderen. Vedligeholde dokumentation og egne interfaces med henblik på at understøtte integration til kalenderen. Integrere til Virks kalender med henblik på advisering af indberetningsfrister i tilfælde, hvor dette er muligt (fordi indberetningsfristerne følger et fast årshjul, eller kan beregnes ud fra andre oplysninger, som myndigheden er i besiddelse af). 6 Ifølge digitaliseringsstrategiens initiativ 2.2a skal Virksomheden have sin egen personlige side på Virk, hvor man læse erhvervsrettet indhold, der er tilpasset den enkelte Virksomheds behov. 7 Uddybende forpligtelser følger, når en indholdsstrategi for Mit Virk foreligger. 9

11 Virk CMS Virks content management systemer (CMS) administreres og videreudvikles af Virk-sekretariatet, der også har det overordnede, redaktionelle ansvar for portalen. Der er dog en række opgaver i relation til portalens indhold, som involverer andre myndigheder/partnere. Emne Virks forpligtelser Myndighedens forpligtelser Brugersupport på CMS samt undervisning af superbrugere Oprettelse og opdatering af indhold Rettelse af fejl i myndighedens portalindhold Tilbyde brugersupport til de myndigheder/partnere, der anvender Virks CMS er. Dette foregår ved at kontakte Forestå undervisning af myndighedernes/partnernes superbrugere i brugen af Virks CMS er. Det generelle indhold på Virk styres via Virks CMS er. Portalens redaktion skal stå for opdatering af det meste generelle indhold på Virk. Foretage redaktionelle ændringer i myndighedernes/partnernes indhold på portalen i tilfælde, hvor indholdet eksempelvis er juridisk forkert. Der er tale ekstraordinære situationer (eksempelsvis uden for normal arbejdstid), hvor Virk-sekretariatet straks vil orientere myndighederne om de konkrete ændringer. Efter undervisningen af myndighedens/partnernes superbrugere er det superbrugerne, der skal forestå yderligere uddannelse internt hos myndigheden. Ved behov, vedligeholde dele af indholdet efter særlige aftale med Virk-sekretariatet. Det er i sådanne tilfælde myndighedens eget ansvar at sikre, at indholdet er opdateret, at indholdet er i overensstemmelse med gældende retningslinjer, herunder Virks designmanual m.v. Hvis myndighedens eget indhold afviger fra retningslinjerne, skal myndigheden på opfordring fra Virk-sekretariatet indgå i en konstruktiv dialog med Virk-sekretariatet om, hvordan afvigelsen håndteres. 10

12 4.3. IT-driftsmæssige forhold Nedenstående afsnit beskriver de vilkår, der skal sikre, at portalen og de tilhørende services af brugerne opleves som velfungerende, sammenhængende og tilgængelige. Virks forpligtelser Slutbrugersupport Yde support vedrørende login, herunder opdatering af hjælpeprogrammer, rettighedstildeling, brugeraktivering samt hjælp til at finde relevante indberetningsløsninger på portalen. Opdatere kontaktoplysninger for Virk-supporten på portalen. Overvågning Løbende at monitorere Virk og tilhørende systemer og at sammenligne resultaterne med de aftalte servicemål. Faktiske resultater rapporteres løbende. Holde driftsmøde med leverandører hver måned, hvor den sidste måneds drift gennemgås. Dette sker på baggrund af Virks driftsleverandørs BACovervågninger 8. Tilgængelighed og Have en SLA 9 med de aktuelle leverandører svartider tilgængelig, således at det sikres, at portalens svartider og tilgængelighed svarer til, hvad der er normalt for markedet. Driftsforstyrrelser Varsle kendte driftsforstyrrelser, som vedrører brugen af Virk, på relevante websider på Virk. På foranledning sende advisering om kendte driftsforstyrrelser til myndigheder, partnere og Myndighedens forpligtelser Yde brugersupport på egne løsninger, hvilket vil sige fra og med det punkt, hvor brugeren har trykket Start på løsningens introside. Overvåge tilgængelighed og svartider på egne løsninger, der findes på portalen. Opdatere døde links. Have en SLA, der sikrer, at løsningens svartider og tilgængelighed opretholdes på niveau med, hvad der er normalt i markedet. Myndigheder, der har pligt at holde brugerne orienterede om driftsforstyrrelser på de enkelte løsninger via løsningernes introsider, skal selv sørge for at opdatere driftsmeddelelser via Virks værktøj 8 BAC (Business Availability Center) er prober, som er koblet op til systemer og netværk, og som kan efterligne brugernes adfærd på systemerne. Dermed kan disse robotlignende målinger supplere rigtige brugertilfredsundersøgelser med et omfattende datagrundlag. BAC giver overblik over tilgængelighed og performance. 9 Service Level Agreement. 11

13 virksomheder. Fejlhåndtering Have en SLA med de aktuelle leverandører, således at det er muligt at sikre udbedring af fejl på portalen inden for de frister, der er aftalt med leverandøren for de forskellige kategorier af fejl. Når en myndighed har indrapporteret en fejl inden for normal åbningstid, vil Virk-sekretariatet påbegynde fejlhåndteringen inden for 2 timer. Inden for 1 arbejdsdag vil Virks myndighedsteam besvare henvendelsen for så vidt muligt med oplysning om sagens kategori, placering samt forventet løsningstid. Myndigheden vil løbende blive orienteret, når der sker nyt i sagen. Advisere brugerne, når der foreligger en løsning på problemet, og når systemet Virker igen. Ændringshåndtering Planlagte systemændringer, der vurderes at kunne have væsentlig betydning for myndighederne, skal varsles på Virk Myndighedsnet snarest mulig mhp. at afklare om ændringerne har kritisk uhensigtsmæssige implikationer ift. myndighederne. Planlagte systemændringer, der vurderes at kunne have væsentlig betydning for myndighederne/partnerne, skal annonceres snarest muligt, dog senest 30 dage før ændringens implementering og kommunikeres desuden via den generelle mailingliste. til administration af indberetningsløsninger. Myndigheder, partnere og virksomheder kan sende en mail til og bede om at komme på en mailingliste. Indrapportere fejl til Virk Myndighedsteam på Myndighed/partner, der indrapporterer fejl til Virk, skal sikre, at fejlen er klart beskrevet. Fejlrapporten bør om hovedregel beskrive fejlens karakter, hvilke brugere fejlen berører, hvilken løsning den berører samt hvordan fejlen kan reproduceres. Meddele planlagte systemændringer til Virksekretariatet snarest muligt, dog senest 30 dage før ændringens implementering i de tilfælde, hvor systemændringerne kunne have væsentlig betydning for selvbetjeningsløsningerne på Virk. Håndtering af hasteændringer Gennemføre hasteændringer på Virk-platformen med henblik på afhjælpning af alvorlige eller Hasteændringer hos myndigheden, der har betydning for Virk og herunder portalens indhold, 12

14 betydelige fejl. Hasteændringer, der vurderes at kunne have betydning for myndighederne/partnerne, annonceres snarest muligt og kommunikeres desuden via mailinglisten. Regressionstest Sikre, at allerede udviklede produkter fungerer som tilsigtet efter systemopdateringer. Servicevinduer Virks miljøer har faste, mulige servicevinduer som beskrevet på Virks online samarbejdsplatforme. skal hurtigst muligt meddeles Virk-sekretariatet. Myndigheden/partnerne har ret til at gøre indsigelse, såfremt et servicevindue medfører urimelig gene for myndigheden. Certifikatudløb Holde sig orienteret om udløb af myndighedscertifikater (funktionscertifikater til fx NemLog-in) for at sikre rettidig fornyelse. 13

15 4.4. Forhold vedrørende lovgivning, tredjepart med videre Dette afsnit beskriver øvrige vilkår. Virks forpligtelser Myndighedens forpligtelser Slutbrugervilkår Virk-sekretariatet kan ikke uden forudgående godkendelse i Erhvervsstyrelsen foretage væsentlige ændringer i slutbrugervilkårene, såsom persondatapolitik. Cookies Erhvervsstyrelsen anvender cookies på den centrale del af Virk. Det er Erhvervsstyrelsens ansvar at sikre, at denne brug af cookies overholder Cookiebekendtgørelsen, herunder indhentelse af brugernes godkendelse af brug af cookies når nødvendigt. Ophavsrettigheder Sikre, at myndigheden har de fornødne rettigheder til at anvende eventuelt skriftligt og grafisk materiale på Virk. Disse rettigheder skal inkludere retten til tredjepartsbrug af det skriftlige og grafiske materiale inkluderet i løsninger på Virk. 14

Velkommen til Virk.dk

Velkommen til Virk.dk Velkommen til Virk.dk KL og Virk leverandørmøde om erhvervsrettede løsninger i bølge 3 Agenda Kort om Virk Ny brugergrænseflade på Virk.dk Krav til løsninger der skal på Virk.dk Designmanual for erhvervsrettede

Læs mere

Servicedeklaration For Borger.dk. Ansvarlig: Digitaliseringsstyrelsen

Servicedeklaration For Borger.dk. Ansvarlig: Digitaliseringsstyrelsen Servicedeklaration For Borger.dk Ansvarlig: Digitaliseringsstyrelsen 1. Indhold 2. Formål 2 Vedligehold og distribution af servicedeklaration 3. Kort beskrivelse af service af Borger.dk 2 2 4. Servicetidsrum

Læs mere

Den digitale vej til fremtidens velfærd

Den digitale vej til fremtidens velfærd Den digitale vej til fremtidens velfærd V. Ulla Larney, Erhvervsstyrelsen Midtjysk Erhvervsakademi 21/8-2013 Danmark i front med digitalisering Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ansøgninger,

Læs mere

Brugervejledning til DIA Indholdsfortegnelse

Brugervejledning til DIA Indholdsfortegnelse Brugervejledning til DIA Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 3 2 Log ind i DIA... 4 2.1 Med digital medarbejder signatur... 4 2.2 Med vpn forbindelse... 6 3 Formular... 8 3.1 Opret ny formular... 8 3.1.1

Læs mere

Serviceaftale. Serviceaftale vedr. digitale løsninger. mellem. CompanYoung ApS. Vestre Havnepromenade 1B, 3. Sal, 9000 Aalborg. CVR-nr.

Serviceaftale. Serviceaftale vedr. digitale løsninger. mellem. CompanYoung ApS. Vestre Havnepromenade 1B, 3. Sal, 9000 Aalborg. CVR-nr. Serviceaftale Serviceaftale vedr. digitale løsninger mellem CompanYoung ApS Vestre Havnepromenade 1B, 3. Sal, 9000 Aalborg CVR-nr.: 32 44 55 35 (herefter betegnet Leverandøren ) og Kunden 1. Indledning

Læs mere

WSLA for webservices under Danmarks Miljøportal. Version 2.2

WSLA for webservices under Danmarks Miljøportal. Version 2.2 WSLA for webservices under Danmarks Miljøportal Version 2.2 Forord Dette er en Web Service Level Agreement (WSLA) for de fælles offentlige webservices, der er tilknyttet databaser under Danmarks Miljøportal.

Læs mere

Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser

Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser [Vejledning til Leverandør i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette bilag indeholder Kundens krav til Leverandørens drift-, support og vedligeholdelsesydelser.

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Service Level Agreement vedr. Praktikservice mellem CompanYoung ApS Vestre Havnepromenade 1B, 3. Sal, 9000 Aalborg CVR-nr.: 32 44 55 35 (herefter betegnet Leverandøren ) og Kunden

Læs mere

Bedre brugeroplevelser! Hvad gør Erhvervsstyrelsen i Danmark? Altinndagen 1.december 2014

Bedre brugeroplevelser! Hvad gør Erhvervsstyrelsen i Danmark? Altinndagen 1.december 2014 Bedre brugeroplevelser! Hvad gør Erhvervsstyrelsen i Danmark? Altinndagen 1.december 2014 Hvad vil vi gerne dele med jer i dag? Kort om os Erhvervsstyrelsen, brugervenlighed og VIRK v. Hanne Vestergaard

Læs mere

SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser

SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser iodc (In & Outbound Datacenter) Hvidovrevej 80D 2610 Rødovre CVR 35963634 ( IODC ) Version 1.0 1 1. Forudsætninger... 3 2. Ansvar

Læs mere

BILAG 10 VEDLIGEHOLDELSE

BILAG 10 VEDLIGEHOLDELSE BILAG 10 VEDLIGEHOLDELSE VEJLEDNING Bilaget skal udfyldes af tilbudsgiver på baggrund af det i bilaget anførte skema samt de nedenfor og i kontrakten og kravspecifikationen nævnte krav og forventninger.

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

Servicevilkår Fælles Medicin Kort via NSP

Servicevilkår Fælles Medicin Kort via NSP Servicevilkår Fælles Medicin Kort via NSP Serviceudbyder: Lægemiddelstyrelsen Version: 0.2 Version Dato Ændringer 0.1 07.03.2011 Eksternt udkast til kommentarer 0.2 01.08.2011 Præciseringer af enkelte

Læs mere

Kommissorium for Styregruppen for Virk.dk

Kommissorium for Styregruppen for Virk.dk August 2012 Sag Kommissorium for Styregruppen for Virk.dk ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Baggrund Virksomhedsportalen Virk.dk blev etableret i 2003, og er jf. den

Læs mere

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1 KU Digital Københavns Universitets digitaliseringsstrategi Dias 1 Universitetets formål Forskning Uddannelse Formidling og vidensudveksling Rådgivning Dias 2 KU er Skandinaviens største universitet Cirka

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

Den enkle vej til. Virk.dk. Effektive indberetningsløsninger til det digitale Danmark. www.capevo.dk

Den enkle vej til. Virk.dk. Effektive indberetningsløsninger til det digitale Danmark. www.capevo.dk Den enkle vej til Virk.dk Effektive indberetningsløsninger til det digitale Danmark. www.capevo.dk Lad os gøre arbejdet Digital selvbetjening og indberetning på Virk.dk forenkler arbejdsgangene og giver

Læs mere

Drift, hosting, vedligeholdelse, support og servicemål

Drift, hosting, vedligeholdelse, support og servicemål Bilag 5 Drift, hosting, vedligeholdelse, support og servicemål 1. Drift Leverandøren skal levere driftsafvikling af webstatistikløsningen (systemet) i produktionsmiljøet, herunder sikre korrekt eksekvering

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Service Level Agreement vedr. CareerPortal mellem CompanYoung ApS Vestre Havnepromenade 1B, 3. Sal, 9000 Aalborg CVR-nr.: 32 44 55 35 (herefter betegnet Leverandøren ) og Kunden

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v.

S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v. S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for Netgroups levering af IT-ydelser m.v. Netgroup A/S Store Kongensgade 40 H 1264 København K CVR-nr.: 26 09 35 03 ( Netgroup ) Version 4.4 1. Forudsætninger...

Læs mere

Specifikation af ydelser fra RKKP til kliniske kvalitetsdatabaser, databasernes styregrupper og regioner Version juni 2014

Specifikation af ydelser fra RKKP til kliniske kvalitetsdatabaser, databasernes styregrupper og regioner Version juni 2014 Specifikation af ydelser fra RKKP til kliniske kvalitetsdatabaser, databasernes styregrupper og regioner Version juni 2014 Specifikationen er udarbejdet af Databasernes Fællessekretariat med input fra

Læs mere

1. Virksomheden handler kun med juridiske enheder der lovligt set kan indgå denne aftale, derudover handles der derfor ikke med privat personer.

1. Virksomheden handler kun med juridiske enheder der lovligt set kan indgå denne aftale, derudover handles der derfor ikke med privat personer. Følgende vilkår er gyldige pr. 1 Jan. 2014: 1. Kundens status: 1. Virksomheden handler kun med juridiske enheder der lovligt set kan indgå denne aftale, derudover handles der derfor ikke med privat personer.

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

CAS Service Leverance Aftale

CAS Service Leverance Aftale CAS Service Leverance Aftale INDHOLDSFORTEGNELSE CAS SERVICE LEVERANCE AFTALE...3 1.0 DEFINITIONER...3 1.1 AFTALEN...3 1.1.1 AFTALEGRUNDLAG...3 1.1.2 AFTALENS FORMÅL...3 1.1.3 AFTALEN...4 1.1.4 IKRAFTTRÆDELSESTIDSPUNKT...4

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning August 2013 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Introduktion Besluttet af Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde, marts 2008 I forlængelse af den fællesoffentlige strategi for

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning Januar 2014 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Service Level Agreement (DK)

Service Level Agreement (DK) Service Level Agreement (DK) HighJump Software BRONZE SLA - Aftalenummer bedes oplyst ved kontakt til vores ServiceDesk Forfatter JFA Versionnr. 1.3 Dato 08-04-2014 Indhold Definitioner... 3 Introduktionstekst...

Læs mere

Handlingsplan for Virk 2013-15

Handlingsplan for Virk 2013-15 Juni 2013 /Digitalisering Sag Handlingsplan for Virk 2013-15 ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Tlf. 35 29 10 00 Fax 35 46 60 01 CVR-nr 10 15 08 17 E-post erst@erst.dk

Læs mere

Digital turismeinformation i international topklasse

Digital turismeinformation i international topklasse Digital turismeinformation i international topklasse Partnerskabet Det Digitale Turisme Danmark 30. Juni 2014 Baggrund Digital turismeinformation De danske turismeorganisationer har opbygget en unik produktdatabase

Læs mere

Projektgruppen består af Else Eisenhardt (Borgerservice) og Jan Engrob (Kommunikation)

Projektgruppen består af Else Eisenhardt (Borgerservice) og Jan Engrob (Kommunikation) Vedrørende: Projektbeskrivelse - Optimering af samspillet mellem borger.dk og randers.dk Sagsnavn: Optimering af borger.dk herunder artikelimport og lokalt indhold Sagsnummer: 00.13.06-P20-1-13 Skrevet

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning

Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning Click here to enter text. Koncernløsning udbud - Udbudsbetingelser «edocaddresscivilcode» Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning Aalborg Kommune rekrutterer til

Læs mere

Informationsmøde om NemRefusion. Torsdag den 15. april 2010

Informationsmøde om NemRefusion. Torsdag den 15. april 2010 Informationsmøde om NemRefusion Torsdag den 15. april 2010 Velkomst Dagsorden Baggrunden for NemRefusion Præsentation af NemRefusion Informationskampagnen Spørgsmål Baggrunden for NemRefusion Mie Skovbæk

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2014-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2014-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Aarhus Kommune, Styregruppen for borgerservice Juni 2014 Indhold Formål...3 Visionen...3 Mål og indsatser i Aarhus Kommunes kanalstrategi...3 1. Send al post

Læs mere

Solrød Kommunes Digitale Rådhus

Solrød Kommunes Digitale Rådhus SOLRØD KOMMUNE Solrød Kommunes Digitale Rådhus Service- og kanalstrategi for Solrød Kommune November 2010 Formål og afgrænsning Solrød Kommunes service- og kanalstrategi skal sikre en tilgængelig og kvalificeret

Læs mere

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Dagsorden Baggrund Strategi indhold og status Fokus på grunddata Økonomisk modvind

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Assens Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen et stærkt partnerskab. Et stærkt partnerskab skaber fordel for alle parter Jobcenter

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Bæredygtigt forbrug: Ny bæredygtig app

Bæredygtigt forbrug: Ny bæredygtig app 22. februar 2012 /cwg Sag Høringssvar: Ideer og input til national handlingsplan for 'Open Government' Erhvervsstyrelsen har ideer til tre initiativer, der kunne indgå i handlingsplanen for Open Government.

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Borgerbetjenings- og kanalstrategi

Borgerbetjenings- og kanalstrategi Borgerbetjenings- og kanalstrategi Stevns Kommune 2012-2015 Indledning Borgerbetjenings- og kanalstrategi 2012-15 sætter retning for borgerbetjeningen og de kommunikationskanaler Stevns Kommunes kunder

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK

Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK Indholdsfortegnelse Ekstern Kommunikation... 3 Eksempler på kommunikation med eksterne interessenter... 4 Intern Kommunikation...

Læs mere

På vej mod e2012: Har du en plan? Borgerkommunikation der gør en forskel (Aalborg Kommune & ProActive)

På vej mod e2012: Har du en plan? Borgerkommunikation der gør en forskel (Aalborg Kommune & ProActive) På vej mod e2012: Har du en plan? Borgerkommunikation der gør en forskel (Aalborg Kommune & ProActive) Agenda Indledning og velkomst Tilgængelighed på SharePoint for internet, introduktion Bedre borgerkommunikation.

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT PROJEKTBESKRIVELSE cuneco en del af bips INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT Dato 20. marts 2014 Projektnr. 13 031 Sign. SSP 1 Indledning Dette projekt vil have fokus på at specificere de informationer,

Læs mere

TILSLUTNINGSAFTALE. Aftale om at Statens Serum Institut v/national Sundheds-it udbyder services på den National Serviceplatform (NSP)

TILSLUTNINGSAFTALE. Aftale om at Statens Serum Institut v/national Sundheds-it udbyder services på den National Serviceplatform (NSP) TILSLUTNINGSAFTALE Aftale om at Statens Serum Institut v/national Sundheds-it udbyder services på den National Serviceplatform (NSP) 1. Parter Denne aftale om at udstille services for sundhedsvæsenets

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere

S A G S N O T A T 20. AUGUST 2013

S A G S N O T A T 20. AUGUST 2013 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET HSU S A G S N O T A T 20. AUGUST 2013 Vedr.: Status for større indsatser på it-området, august 2013 KONCERN-IT Sagsbehandler: Thomas Arnbak-Hartzberg, Souschef,

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores multimediedesignere. Her har vi samlet

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD indgår nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT-løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens ressourceudnyttelse.

Læs mere

Service Level Agreement (SLA)

Service Level Agreement (SLA) Service Level Agreement (SLA) vedrørende IT-Backend mellem Gymnasiefællesskabet og Allerød Gymnasium Roskilde Katedralskole Roskilde Gymnasium Himmelev Gymnasium Greve Gymnasium Solrød Gymnasium Køge Gymnasium

Læs mere

HOSTINGPLANER DDB CMS HOS DBC

HOSTINGPLANER DDB CMS HOS DBC HOSTINGPLANER DDB CMS HOS DBC Indhold Hostingplaner DDB CMS hos DBC... 1 1 Hostingplaner... 3 2 Definitioner... 4 2.1 Miljøer... 4 2.2 Support... 4 2.2.1 DDB CMS - 1. line support... 4 2.2.2 DDB CMS -

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Prækvalifikation vedrørende leverance af ny informationsarkitektur, ny søgefunktion samt nyt design og layout til Ballerup.dk

Prækvalifikation vedrørende leverance af ny informationsarkitektur, ny søgefunktion samt nyt design og layout til Ballerup.dk UDVIKLING OG KOMMUNIKATION Dato: 28. august 2015 Tlf. dir.: 2069 1290 E-mail: akle@balk.dk Kontakt: Anne Sophie Kleding Sagsid: 85.11.00-P20-9-15 Prækvalifikation vedrørende leverance af ny informationsarkitektur,

Læs mere

Best practice for kommunale landingssider for affald

Best practice for kommunale landingssider for affald Best practice for kommunale landingssider for affald København den 1. april 2015 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund og formål... 3 1.1 Formål og proces... 3 2 Generelle anbefalinger... 4 2.1 Navigation og

Læs mere

Revideret hjælpeplan 2015

Revideret hjælpeplan 2015 Revideret hjælpeplan 2015 Revideret hjælpeplan for den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi Med målsætningen om 80/100 pct. digital kommunikation mellem borgere/virksomheder og det offentlige, har

Læs mere

Retningslinjer for virtuelle møder

Retningslinjer for virtuelle møder Retningslinjer for virtuelle møder INDHOLD 1. Organisation og ansvar 2. Juridiske aspekter 3. Generel brug af virtuelle møder 4. God skik ved virtuelle møder 5. Lokale retningslinjer for virtuelle møder

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

Hvad er din kommunens implementeringsplaner for mobile selvbetjeningsløsninger indenfor de 29 opgaveområder?

Hvad er din kommunens implementeringsplaner for mobile selvbetjeningsløsninger indenfor de 29 opgaveområder? Velkommen til KL s undersøgelse af udbredelsen af mobile selvbetjeningsløsninger i kommunerne Undersøgelsens formål: Undersøgelsens hovedformål er at skabe et overblik over udbredelsen af mobile selvbetjeningløsninger

Læs mere

Nets DanID Service Level Agreement. Service Level Agreement for OCES Digital Signatur ydelser Version 5

Nets DanID Service Level Agreement. Service Level Agreement for OCES Digital Signatur ydelser Version 5 Nets DanID Service Level Agreement Service Level Agreement for OCES Digital Signatur ydelser Version 5 Indholdsfortegnelse 1. Oversigt 1 2. Driftseffektivitet 1 2.1 Definition 1 2.2 Servicevindue 1 2.3

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

Servicebeskrivelse Version 1.0

Servicebeskrivelse Version 1.0 Notat 5. maj 2014 ØSY/KLA/JRN Servicebeskrivelse Version 1.0 Indhold Indhold... 2 Servicebeskrivelser... 3 Systemer og ydelser... 3 Institutionernes systemanvendelse... 3 Overordnet ansvarsdeling vedrørende

Læs mere

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen.

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. 1 2 KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. Det er frivilligt for kommuner at aftage systemet. Iht. den fælleskommunale

Læs mere

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1 Kanalstrategien 2013-2015 Kanalstrategien 1 1. Baggrunden for Varde Kommunes kanalstrategi...4 Hvad er en kanalstrategi?... 4 Hvorfor skal Varde Kommune have en kanalstrategi?... 4 Hvem gælder kanalstrategien

Læs mere

Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige

Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Analyse og Udvikling Den 24. januar 2013 Svend Bayer Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige Gladsaxe Kommunes spilleregler

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

1. Sammenhæng med Regeringens vækstaftale om mobil- og bredbåndsdækning

1. Sammenhæng med Regeringens vækstaftale om mobil- og bredbåndsdækning Notat Spørgsmål til projektoplæg vedr. bredbånd i Nordjylland BRN-direktionen behandlede på deres møde d.3.marts et oplæg til projekt vedr. bredbånd i Nordjylland. BRN-direktionen stillede en række spørgsmål

Læs mere

2. Virksomheden opretholder fuldt ejerskab over det udviklede indtil den fulde betaling er gennemført.

2. Virksomheden opretholder fuldt ejerskab over det udviklede indtil den fulde betaling er gennemført. 1. Kundens status: 1. Virksomheden handler kun med juridiske enheder der lovligt set kan indgå denne aftale, derudover handles der derfor ikke med privat personer. 2. Aktieselskaber, anpartsselskaber eller

Læs mere

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV Indhold 1. DEFINITIONER... 2 2. BAGGRUND OG FORMÅL... 2 3. MODERNISERINGSSTYRELSENS YDELSER... 3 4. INSTITUTIONENS

Læs mere

Både vedligeholdelses-, fejlmeldings- og eskalationsprocedurer er med i denne SLA.

Både vedligeholdelses-, fejlmeldings- og eskalationsprocedurer er med i denne SLA. Service Level Agreement (SLA) 1. Generelt Denne Service Level Agreement (herefter SLA) er en del af leveringen af internet fra Flexfone. Den omfatter både xdsl- og Fiber-baseret internet og sammen med

Læs mere

Visuelle guidelines for log-in og signering med NemID. Guide til udseende, sprog og struktur for tjenester der bruger NemID.

Visuelle guidelines for log-in og signering med NemID. Guide til udseende, sprog og struktur for tjenester der bruger NemID. Visuelle guidelines for log-in og signering med NemID Guide til udseende, sprog og struktur for tjenester der bruger NemID. Om dette dokument Indhold I dette dokument kan du finde anbefalinger og råd til

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 PROGRAM 1. Indsatser i erhvervs- og vækstpolitikken 2. Erhvervshusets organisering og opgaver 3. Drøftelse af forslag til indsatser

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for Spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger Kære kommune I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for omstillingsprocessen til en ny folkeskole. Endnu engang rigtig

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Notat. Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan og ad hvilke kanaler der kommunikeres med de respektive målgrupper.

Notat. Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan og ad hvilke kanaler der kommunikeres med de respektive målgrupper. Notat 30. maj 2013 TWM Bilag 1: Kommunikationsstrategi for Digital Post 2013-2015 1. Formål For at sikre implementeringen og anvendelsen af Digital Post er det en forudsætning, at myndighederne i samarbejde

Læs mere

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Maj 2015 1: Om vejledningen Denne vejledning gælder for driftstilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje) for ansøgningsåret

Læs mere

Et digitalt eventyr? Danskernes digitale vej til fremtidens velfærd. XBRL Event 2013 Kgl. Dansk Ambassade Stockholm Direktør Lars Frelle-Petersen

Et digitalt eventyr? Danskernes digitale vej til fremtidens velfærd. XBRL Event 2013 Kgl. Dansk Ambassade Stockholm Direktør Lars Frelle-Petersen Et digitalt eventyr? Danskernes digitale vej til fremtidens velfærd XBRL Event 2013 Kgl. Dansk Ambassade Stockholm Direktør Lars Frelle-Petersen Mere og bedre for færre ressourcer Hvis produktivitetsvæksten

Læs mere

Guide til kravspecifikation

Guide til kravspecifikation Side 1 af 10 10. november 2008 Guide til kravspecifikation Version 1.0. Denne guide indeholder en række råd til brug i kravspecifikationer for IT systemer, der skal anvende NemLog-in løsningen. Hensigten

Læs mere

Rapport Genveje på mit virk. Genveje på mit virk

Rapport Genveje på mit virk. Genveje på mit virk Genveje på mit virk 1 Indhold Baggrund... 3 Problemstilling... 5 Eksperiment... 8 Resultater... 11 Konklusion... 14 Anbefaling... 14 Denne rapport er udarbejdet på baggrund af resultaterne fra et eksperiment

Læs mere

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Kanalstrategi Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Godkendt i byrådet den 16.09.2013 Indhold Forord og formål... 3 Hvad er en kanalstrategi?... 3 Hvordan skal vi arbejde med en kanalstrategi i Ikast-Brande Kommune?...

Læs mere

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 Regeringen, kommunerne og regionerne arbejder sammen om at skabe et digitalt Danmark, som frigør resurser til bedre kernevelfærd samtidig med at servicen moderniseres

Læs mere

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Overvejer I at oursource hele eller dele af jeres økonomifunktion? Dette whitepaper er udarbejdet, så I har et bedre beslutningsgrundlag at handle ud fra.

Læs mere

Region Midtjylland Proces for Change Management

Region Midtjylland Proces for Change Management Region Midtjylland Proces for Change Management Version 1.1 Forord Dette dokument beskriver RMIT s Change Management proces. Processen beskriver minimumskravene (need to have) for at få processen til at

Læs mere

EJERSTRATEGI 2014-2017 FOR VIRKSOMHEDER INDEN FOR TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET M.M.

EJERSTRATEGI 2014-2017 FOR VIRKSOMHEDER INDEN FOR TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET M.M. EJERSTRATEGI 2014-2017 FOR VIRKSOMHEDER INDEN FOR TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET M.M. Teknik- og Miljøforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer 6-1-2014 2012-26903 2013-183605 Baggrund og afgrænsning Køge

Læs mere

Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer:

Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer: Projektbeskrivelse Projekttitel Virtuelt netværk til landsbyerne i Favrskov Kommune Oplysninger om ansøger Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer:

Læs mere

Punkt 9 - bilag 3. Vejledning vedr. brug af Cisco Jabber

Punkt 9 - bilag 3. Vejledning vedr. brug af Cisco Jabber Punkt 9 - bilag 3 vedr. brug af Cisco Jabber Region Sjælland 2014 INDHOLD 1. Organisation & Ansvar 2. Juridiske aspekter 3. Generel brug af Cisco Jabber Tilgængelighed Chat Skærmdeling Videosamtale Virtuelle

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD har pr. 15.01.07 indgået nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT- løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens

Læs mere

Anmodning om tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice

Anmodning om tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice Anmodning om tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice Denne anmodning udfyldes forud for tilslutning til NemRefusions system-grænseflade, Virksomhedsservice. Med underskriften på side 5 tilkendegiver

Læs mere

BILAG 1: TIDSPLAN BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014

BILAG 1: TIDSPLAN BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014 BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Nærværende bilag indeholder tidsplanen for Systemet. Tilbudsgivers eventuelle forbehold til bilag 8 anføres i forbeholdslisten og skrives

Læs mere

Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om folkepension og standardafsnit om førtidspension

Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om folkepension og standardafsnit om førtidspension Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om folkepension og standardafsnit om førtidspension Indhold Introduktion... 2 Standardsiden om folkepension... 3 Formålet med standardsiden...

Læs mere

INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE

INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE HVAD ER DIGITAL POST? Digital Post er en fællesoffentlig postkasse, som alle offentlige myndigheder kan sende digital post til Med edag3 (1. november 2010)

Læs mere

Byg og Miljø: En webbaseret selvbetjeningsløsning til borgere og virksomheder vedr. ansøgninger om bygge- og miljøtilladelser

Byg og Miljø: En webbaseret selvbetjeningsløsning til borgere og virksomheder vedr. ansøgninger om bygge- og miljøtilladelser Byg og Miljø: En webbaseret selvbetjeningsløsning til borgere og virksomheder vedr. ansøgninger om bygge- og miljøtilladelser Baggrund for projektet I 2011 fik KOMBIT i opdrag fra KL at etablere et ansøgningssystem

Læs mere