Ledelse & Organisation Ledelse & Organisation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledelse & Organisation Ledelse & Organisation"

Transkript

1 Ledelse & Organisation Ledelse & Organisation 28. Marts 2011

2 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND OG FORMÅL MÅLSÆTNINGER OG METODER TIL REALISERING NY ORGANISATIONSSTRUKTUR: KONCERN- OG CENTERMODEL ORGANISATORISKE KONSEKVENSER AF OMORGANISERINGEN LEDELSESSTRUKTUR Koncerndirektionen Centerchefer Virksomhedsledere Afdelingsledere POLITISK BETJENING MED-STRUKTUR CENTERPROFILER FAGCENTRE Center for Skoletilbud Center for Dagtilbud Center for Social & Familie Center for Byg & Miljø Center for Vej & Park Jobcenter Center for Velfærd & Omsorg Center for Kultur & Fritid TVÆRGÅENDE CENTRE Center for Ejendomsdrift Servicecenter & Borgerservice Hvalsø Servicecenter & IT-drift Allerslev KONCERNSEKRETARIAT SKITSE TIL ADMINISTRATIVT ORGANISATIONSDIAGRAM SNITFLADEHÅNDTERING SNITFLADEHÅNDTERING VIA PROJEKTORGANISERING OG PORTEFØLJESTYRING SNITFLADEHÅNDTERING VIA NETVÆRK SNITFLADEHÅNDTERING VIA ETABLERING AF MØDEFORA SUPPLERENDE SNITFLADEANALYSER NY BEVILLINGSSTRUKTUR ØKONOMIANSVAR I KONCERN- OG CENTERMODELLEN FORBEREDELSE AF SPARE- OG EFFEKTIVISERINGSKRAV I STYRINGSFORMER PLANSKITSE FOR IMPLEMENTERING PERSONALEPOLITIK ØKONOMI I FORBINDELSE MED PROJEKTET FYSISK PLACERING/ORGANISERING KOMMUNIKATION OG INDDRAGELSE HØRING SAMMENHÆNGE TIL ØVRIGE VITALE PROJEKTER LEDELSESUDVIKLING Side 2 af 44

3 1 Baggrund og formål Lejre Kommune blev i 2007 etableret under overskriften "Sikker drift". Strukturreformen og kommunesammenlægningen indebar så betydelige og omfattende ændringer, at der var et stort behov for at indrette organisationen efter et velkendt og driftssikkert princip, der ville sikre den kommunale opgaveløsning trods de organisatoriske omvæltninger. Den grundlæggende organisation har nu eksisteret i over 4 år og selv om den løbende er blevet justeret i forhold til de konkrete udfordringer, direktøransvar, indskudt ledelseslag samt økonomi- og sekretariatsfunktioner i direktørområderne, har organisationen ikke været genstand for en dybere diskussion. Det udtalte fokus på sikker drift som primær målsætning er siden 2007 i stigende grad blevet udfordret af økonomiske krav om nulvækst samtidig med fortsat efterspørgsel efter velfærdsydelser. Landets kommuner finder forskellige svar på udfordringerne. Fællestræk er imidlertid: Større enheder gennem sammenlægninger, Smallere direktioner og færre topchefer Strømlining af centralforvaltningen Recentralisering Institutionsnedlæggelser og -sammenlægninger Områdeledelse og distriktsledelse I Lejre Kommune er tiden nu ligeledes kommet til at gøre sig overvejelser om, hvorvidt organisationens struktur er hensigtsmæssig, som afsæt til de nødvendige, kontinuerlige bestræbelser på at indfri de krav, Lejre Kommune mødes af fra borgere, Regeringen og den øvrige omverden. Organisatorisk såvel som ledelsesmæssigt er Lejre Kommune nødt til at forholde sig til den vanskelige udfordring,det er at skulle yde mere indenfor de samme eller endog strammere økonomiske rammer. Det retter fokus mod behovet for en proces, hvor organisationen geares til fremtidens udfordringer. Opmærksomheden på sikker drift er stadig nødvendig, og de løbende tilpasninger af organisations- og ledelsesstruktur har både været nødvendige og givtige. Men for at kunne håndtere stigende servicekrav og fortsat pres på den kommunale økonomi må selve grundstrukturen i Lejre Kommunes organisation og ledelse nu gentænkes og reorganiseres. Dette er afsættet for projekt Ledelse & Organisation, som skal beskrive og tilvejebringe en ny ledelses- og organisationsstruktur i Lejre Kommune. Den konkrete anledning til projektets igangsættelse var en vakant direktørstilling, der opstod i foråret Som resultat af de drøftelser, denne situation naturligt affødte, besluttede Økonomiudvalget, at der udarbejdes et Side 3 af 44

4 oplæg vedr. et ledelses- og organisationsudviklingsprojekt med afsæt i mål om: - En mere strategisk arbejdende Direktion, - Klarere ledelse og større ledelsesspænd - Stærkere og mere bæredygtig virksomhedsledelse. Projektet har et konkret økonomisk sigte i og med, at det med vedtagelsen af Budget 2011 blev besluttet, at projektet Ledelse & Organisation skal medføre effektiviseringer svarende til 2,5 mio. kr. fra 2012 og frem. Dertil kommer, at projektet om samling af administrationen på to rådhuse i tilknytning til den justerede organisation skal bidrage med yderligere effektiviseringer på 2 mio. kr. på administrationen fra 2012 og frem samt yderligere 2 mio. kr. på rådhusdrift fra 2013 og frem. Endvidere er Skoleplan 2011 sendt i høring, blandt andet med henblik på, gennem strukturtilpasninger og ændring af ledelsesforhold, at styrke skolernes faglige og økonomiske bæredygtighed og derigennem at styrke udviklingsmulighederne og tage hånd om skolernes økonomiske merforbrug. Endelig indeholder budget krav om effektiviseringer for 15 mio. kr. i 2012 og frem. Med andre ord er udvikling, effektivisering, struktur og organisation sat tydeligt på dagsordenen - og professionel ledelse er både midlet og målet. Direktionen har siden foråret 2010 løbende drøftet og udviklet forslag til ny Ledelse & Organisation, der præsenteres i nærværende publikation. Det bærende mål for forslaget er professionalisering af ledelsen og skabelsen af økonomisk og fagligt bæredygtige centre og virksomheder. Professionalisering af ledelsen indebærer øget ledelsesspænd, tid til ledelse samt lederudvikling og lederuddannelse. Mens faglig og økonomisk bæredygtighed indebærer samling af relaterede funktioner i større enheder med fælles fokus og mål. På Lejre Kommunes ældreområde er en omstruktureringsproces med lignende mål og pejlemærker blevet skudt i gang allerede i Fra denne fortsatte reorganiseringsproces internt i kommunen, kan der drages vigtige erfaringer til gavn for det samlede projekt Ledelse & organisation. Ligesom en række af de strukturerende principper og bærende logikker i Direktionens forslag til ny ledelses- og organisationsstruktur således er blevet "pilottestet" på forhånd - endda indenfor kommunens egne rammer. Blandt andet understreger erfaringerne fra reorganiseringen af ældreområdet vigtigheden af at tænke bredt og langsigtet, når kommunens organisation og ledelsesstruktur tegnes på ny. Så suboptimering med fokus på optimal Side 4 af 44

5 udnyttelse af driftsressourcer i hver af organisationens enkeltdele bliver suppleret og udfordret af et tydeligt fokus på helhedstænkende ledelse på alle niveauer og organisatorisk sammenhængskraft på tværs af alle opgaveområder. 2 Målsætninger og metoder til realisering Forslag til ny Ledelse & Organisation tager, som nævnt, afsæt i Økonomiudvalgets målsætninger om: 1. En mere strategisk arbejdende Direktion. 2. Klarere ledelse og større ledelsesspænd. 3. Stærkere og mere bæredygtig virksomhedsledelse. 1. En mere strategisk arbejdende Direktion Omorganiseringen skal sikre: - at Direktionen, ved overgang til fungerende Koncerndirektion, gives mulighed for at kombinere sit ansvar for den overordnede drift og styring af Lejre Kommune med et mere udpræget fokus på strategisk ledelse for organisationen som helhed. Dette i bestræbelserne på at understøtte og realisere Kommunalbestyrelsens beslutninger, politikker og mål. Dette realiseres ved: - at etablere en række stærke centre med ansvar for drift og udvikling, økonomi og personale inden for egne fagområder. Ved at samle ansvaret for drift og udvikling på kommunens opgaveområder i stærke centre, kan Koncerndirektionens driftsopgaver nedtones, samtidig med at centercheferne sikres mulighed for at tilpasse centrets opgaveløsning til borgernes og brugernes behov. - at etablere to Servicecentre, hvoraf det ene omfatter Borgerservice og det andet IT-drift, placeret på to rådhuse med ansvar for at understøtte centrenes opgaveløsning vedr. betalinger, bogføring, løn, personaleadministration, budget, budgetopfølgning, afstemninger og kontrol, regnskab, analyser og udviklingsprojekter. Ved at samle kompetencer til understøttelse af centrenes opgaveløsning i to servicecentre organiseret på to rådhuse sikres en nærhed i serviceringen af de centerchefer og virksomhedsledere, der varetager opgaveløsningen for kommunens borgere og virksomheder. Samtidig understøttes fleksibilitet og indbyrdes afhængighed i forhold til prioritering af servicecentrenes ressourcer. - at etablere et smallere Koncernsekretariat med ansvar for at understøtte Koncerndirektionen i forhold politisk betjening, styring og udvikling af Lejre Kommune som helhed vedr. overordnede styringskoncepter, analyser, dagsordensproduktion, juridisk rådgivning, Kommunikation, HR, digitaliserings- og udviklingsprojekter. Side 5 af 44

6 Ved at samle de overordnede koncernsekretariatsfunktioner sikres et klart snit til de driftsunderstøttende Servicecentre, samtidig med at Koncerndirektionen bistås i den strategiske styring og udvikling af kommunen. - at tildele Koncerndirektionen et fælles, samlet ansvar for betjening af Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen samt for koordinering og samordning af sager i og på tværs af fagudvalgene. Ved at samle ansvaret for betjening af Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i Koncerndirektionen, sikres et fælles strategisk og helhedsorienteret fokus i forhold til den overordnede og tværgående styring af kommunens centre. - at reducere størrelsen på Koncerndirektionen fra de nuværende 5 direktører. Ved at reducere antallet af direktører fokuseres fleksibilitet og beslutningskraft, samtidig med at ledelseskraft ift. centercheferne opprioriteres. 2. Klarere ledelse og større ledelsesspænd Omorganiseringen skal sikre: - at der skabes en række stærke og fagligt bæredygtige centre, hvor centerchefen tildeles entydigt ledelsesansvar for drift og udvikling af området. Dette matches af tilsvarende tydeligt ledelses- og råderum og bæredygtigt ledelsesspænd på de øvrige ledelsesniveauer. Dette realiseres ved: - at sammenlægge afdelinger og chefområder til færre centre med hver en centerchef. Ved at samle afdelinger og områder til færre centre, sikres større bæredygtighed og volumen i forhold til personaleledelse, økonomistyring, udvikling og drift. Der vil på sigt være et effektiviseringsrationale. - at tilpasse bevillingsstrukturen, så der oprettes et antal bevillinger, én pr. virksomhed i centeret med centerchefen som bevillingsansvarlig. Omdisponering mellem centre og virksomheder behandles politisk. Centerchefen har initiativforpligtelsen til at fremlægge sager til politisk behandling om eventuelle omdisponeringer mellem virksomhedsbevillinger i dialog med de berørte virksomhedsledere. Ved oprettelsen af en bevilling pr. virksomhed i centeret skabes synlig sammenhæng og prioriteringsmuligheder mellem kommunens udgifter og aktiviteter fordelt på centrenes virksomheder og aktiviteter. - at tilpasse ledelsesstrukturen, så centerchefen tildeles entydig ledelseskompetence for de medarbejdere og virksomheder, der knytter sig til centrets fagområde. Side 6 af 44

7 Ved at forankre ledelsesansvaret hos centerchefer sikres en ledelsesstruktur, der i højere grad er ensartet, hvad angår krav og forventninger til kompetencer og resultater. - at etablere to servicecentre fordelt på to rådhuse, hvoraf det ene omfatter Borgerservice og det andet IT-drift. Servicecentrene sikrer understøttelse af centercheferne vedr. administration, økonomi og udvikling, så cheferne kan fokusere på ledelsen af centrene - herunder af centrenes administration, økonomi og udvikling. Servicecentrene bemandes fra nuværende Borgerservice, stabe (IT-drift, Økonomi og Løn), nuværende sekretariater i direktørområderne (Børn, Unge & Kultur, Teknik & Miljø samt Social & Arbejdsmarked) samt til dels fra nuværende virksomheder (plejecentre, skoler, Vej & Park, Jobcenter mv.) Ved at samle administration, økonomi og udvikling i to servicecentre sikres der, foruden nærhed og gensidighed til de øvrige centre, økonomisk og faglig bæredygtighed i opgaveløsningen. - at tildele centerchefen ansvar for faglig rådgivning og betjening af fagudvalgene i forhold til behandling af sager inden for centrets fagområder. Ved at placere ansvaret for faglig rådgivning og betjening af fagudvalgene hos centercheferne sikres nærhed mellem centrene og udvalgene samt entydighed i centerchefernes ansvar og kompetence. 3. Stærkere og mere bæredygtig virksomhedsledelse Omorganiseringen skal sikre: - at virksomhedslederne sikres mulighed for at udøve stærk ledelse af virksomheden med fokus på virksomhedens udvikling og entydigt driftsansvar indenfor bevillingen. Dette realiseres ved: - at skabe større og mere bæredygtige virksomheder gennem reorganisering og strukturændringer med henblik på at skabe færre virksomheder med flere afdelinger på flere geografiske lokaliteter. Ved at samle institutioner til færre virksomheder sikres større bæredygtighed og volumen i forhold til personaleledelse, økonomistyring, udvikling og drift. Der vil på sigt være et effektiviseringsrationale. - at tilpasse bevillingsstrukturen, så der oprettes én bevilling pr. virksomhed. Efter konkret vurdering kan afvigelser fra det generelle princip om bevillingernes strukturering på virksomhedsniveau gøres til genstand for politisk drøftelse. Dette kan ske på særlige områder, hvor hensynet til optimeret økonomistyring og bæredygtighed i ledelsesopgaven berettiger det, Side 7 af 44

8 Ved oprettelsen af en bevilling pr. virksomhed som generelt princip skabes synlig sammenhæng og prioriteringsmuligheder mellem virksomhedens udgifter og aktiviteter. - at tilpasse ledelsesstrukturen, så virksomhedslederen tildeles entydig ledelseskompetence for de medarbejdere og evt. afdelingsledere, der er omfattet af virksomheden. Ved at forankre ledelsesansvaret hos virksomhedslederne sikres en ledelsesstruktur, der i højere grad er ensartet, hvad angår krav og forventninger til kompetencer og resultater. - at sikre virksomhedslederes fokus på ledelse gennem administrativ bistand og udviklingsbistand til virksomhedslederne ved træk på servicecentrene efter aftale med centercheferne samt til dels ved lokale sekretærer. Ved at understøtte virksomhedslederne i forhold til administration, økonomi og udvikling i to servicecentre sikres fokus på ledelsesopgaven i virksomhederne. - at tildele virksomhedslederen ansvar for betjening af tilknyttede brugerbestyrelser og råd. 3 Ny organisationsstruktur: Koncern- og centermodel Direktionens oplæg til ny ledelses- og organisationsstruktur i Lejre Kommune tager afsæt i et princip om, at Lejre Kommune organiseres efter en koncernmodel med en organisatorisk centerstruktur. Modellen indebærer en Koncerndirektion, der betjenes af et koncernsekretariat og en række fagligt og økonomisk bæredygtige centre, der dækker såvel rådhuspersonale som decentrale virksomheder, og som betjenes af to administrativt og udviklingsmæssigt orienterede Servicecentre, geografisk fordelt på to rådhuse. Koncerndirektionen og centercheferne udgør tilsammen koncernledelsen. Koncern- og centermodellen indebærer, at kommunens organisation betragtes som en samlet koncern med en række afgrænsede og sammenhængende aktiviteter organiseret i centre. Organisationsstrukturen bygger i en vis udstrækning på den eksisterende fagstruktur, men med fokus på centeretablering omkring meningsfuldt sammenhørende opgaver og aktiviteter og øget opmærksomhed på snitfladehåndtering. Modellen, der også kan betegnes som en divisionaliseret organisationsform, tager udgangspunkt i en erkendelse af, at kommunen udgør en kompleks og facetteret organisation, hvorfor fokus på drift og udvikling af opgaveløsningen Side 8 af 44

9 forskydes i retning af brugerne og modtagerne af ydelserne ved etablering af centre. Der kan i den forbindelse drages erfaringer fra den gennemførte reorganisering af Lejre Kommunes ældreområde, hvor der siden 2008 er arbejdet med at indføre en lignende ledelses- og organisationsstruktur. Målsætningen har her også været at ensarte og tydeliggøre ledelses- og bevillingsansvaret samt at skabe en organisations- og ledelsesstruktur, der baserer sig på enheder med en bæredygtig volumen. Der arbejdes fortsat med reorganisering af ældreområdet bl.a. ved sammenlægning af ledelsen af kommunens plejecentre. 3.1 Organisatoriske konsekvenser af omorganiseringen Omorganiseringen af Lejre Kommunes ledelses- og organisationsstruktur får en række organisatoriske konsekvenser i forhold til i dag: - Ledelsesstrukturen tilpasses med henblik på færre direktørstillinger (pt. 5 direktører - heraf en vakant stilling), færre chefstillinger (pt. 18 chefer - heraf en vakant personalechefstilling), færre virksomhedsledere (pt. ca. 40 virksomhedsledere) og flere afdelingsledere (i og med at nuværende institutionsleder-/virksomhedslederstillinger fremadrettet omdannes til afdelingslederstillinger). - Organisationsstrukturen tilpasses med henblik på færre og større enheder, idet nuværende rådhusafdelinger samles i færre centre og plejecentre, dagtilbud og skoler samles i færre enheder på flere geografiske lokaliteter. - De fremtidige centerchefer får til opgave i dialog med Koncerndirektionen at etablere en underliggende organisation i forhold til specialistfunktioner, chef- eller specialkonsulenter, fagkoordinatorer o.lign. eller evt. enkelte afdelingslederfunktioner, der muliggør håndtering af den direkte personaleledelse og de krav, der i øvrigt stilles til centerchefer om strategisk og udviklingsmæssigt fokus. - Bevillingsstrukturen tilpasses med henblik på oprettelse af et antal bevillinger pr. center; én bevilling pr. virksomhed og evt. uddelegering af delementer til afdelingsleder efter aftale mellem centerchef, virksomhedsleder og afdelingsleder. - Styringsdokumenter tilpasses (herunder økonomistyringsprincipper, budgetprocesser og budgetopfølgninger, årsaftalekoncept, principper for brug af kontrakt-/åremålsansættelser mm.) Det beskrives, hvad Koncerndirektionen, centercheferne, virksomhedslederne og afdelingslederne skal og kan, samt hvad der fortsat forudsætter politisk behandling. - Ansvar/kompetencer til håndtering af specialistopgaver og kompliceret sagsbehandling, som i dag er en del af den enkelte chefs/leders opgaveportefølje, kan placeres organisatorisk i ét af de to servicecentre. Side 9 af 44

10 3.2 Ledelsesstruktur Der etableres en ensartet ledelsesstruktur bestående af maksimalt 4 ledelsesniveauer: 1. Koncerndirektion 2. Centerchefer 3. Virksomhedsledere 4. Afdelingsledere Den ensartede ledelsesstruktur skal muliggøre en tydelig ansvarsfordeling mellem ledelseslagene og tydelige krav og forventninger til ledelsen. Endvidere vil den ensartede ledelsesstruktur muliggøre et mere entydigt fokus på ledelsesudvikling og ledernetværk målrettet de enkelte ledelseslag. Da den kommunale organisation løser meget forskelligartede opgaver, vil ledelsesstrukturen ikke se ens ud på alle områder. Ledelsesniveauerne 3 og 4 vil således ikke nødvendigvis være tilstede i alle dele af organisationen efter omstruktureringen Koncerndirektionen Koncern- og centermodellen indebærer ændringer i Koncerndirektionens organisering og arbejdsform og muliggør en smallere Koncerndirektion end de nuværende 5 direktørstillinger. Fremadrettet vil Koncerndirektionen bestå af 3 direktører. Dette nødvendiggør samarbejde i Koncernledelsen omkring den politiske betjening. I den nye ledelses- og organisationsstruktur vil centerchefernes spille en aktiv rolle i forhold til faglig rådgivning af fagudvalgene og politisk betjening. Dette muliggør Koncerndirektionens fortsatte tovholderansvar for koordinering af fagudvalgenes sager, trods det faktum at hver direktør fremadrettet får ansvar for flere fagudvalg end i dag. I den nye centerstruktur bliver Koncerndirektionens udfordringer, gennem den samlede koncernledelse, at sikre helheder og sammenhænge på tværs af centrene, at sikre bæredygtighed i den samlede kommunale økonomi, at videreformidle de politiske visioner og mål samt at udstikke de strategiske pejlemærker for den fortsatte udvikling af kommunen. Koncerndirektionen vil desuden foretage tværgående prioritering af ressourcetildeling til strategiske indsatser og projekter på tværs af centrene i koncernstrukturen. Derudover vil de enkelte direktører hver især udøve den umiddelbare personaleledelse for en række centerchefer. Koncerndirektionens ansvarsområder: - Ansvarlig for Lejre Kommune som helhed. Side 10 af 44

11 - Ansvarlig for kommunens økonomi som helhed og evt. tilpasninger og prioriteringer på tværs af kommunens centre. - Personaleansvarlig for ledelse af centerchefer - herunder for ansættelser og afskedigelser, ledelsestilsyn med økonomistyringen, gennemførelse af LUS, lønforhandlinger mv. - Ansvarlig for kommunens HU - herunder for indkaldelse og gennemførelse af møder, udarbejdelse af rammesættende retningslinjer for Lokaludvalgene i centrene - og for møder i Koncernledelsen. - Ansvarlig for udvikling af kommunen som helhed - herunder kommunens overordnede organisation, styrings- og ledelseskoncepter mv. - Ansvarlig for politisk betjening af Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen samt for koordinering og samordning af sager til fagudvalg Centerchefer Centercheferne udfylder en central funktion i den nye centerstruktur som parter i den samlede koncernledelse med et fælles ansvar for den tværgående og helhedsorienterede udvikling af Lejre Kommune og med selvstændigt ledelsesansvar for drift, udvikling og styring af centrene. Centerchefernes ansvarsområder: - Ansvarlig for centret som helhed. - Bevillingsansvar for bevillinger indenfor centret - herunder budgetudarbejdelse, budgetopfølgning, regnskab. - Initiativforpligtelse til at fremlægge sager til politisk behandling om eventuelle omdisponeringer mellem bevillinger indenfor. - Ansvarlig for centrets personale og virksomhedsledere - herunder for ansættelser og afskedigelser, ledelsestilsyn med økonomistyringen, gennemførelse af MUS/GRUS/LUS, lønforhandlinger mv. - Ansvarlig for centrets LU - herunder for indkaldelse og gennemførelse af møder, udarbejdelse af præciserende oplæg inden for rammerne af HU mv. - og for centrets leder- og personalemøder. - Ansvarlig for drift og udvikling af centrets fagområder og organisation. - Ansvarlig for politisk betjening af fagudvalg inden for egne fagområder Virksomhedsledere Virksomhedslederne kommer i den nye struktur i højere grad end i dag til at have ansvar for tværgående koordinering og styring på tværs af afdelinger fordelt på forskellige geografiske lokaliteter. Virksomhedslederne vil desuden komme til at spille en central rolle i forhold til at sikre forudsætningerne for optimeret drift, udvikling og styring på centerniveau samt for overholdelse af virksomhedens bevilling. Virksomhedsledernes ansvarsområder: Side 11 af 44

12 - Ansvarlig for virksomheden som helhed. - Ansvar for virksomhedens bevilling - herunder indspil til budgetudarbejdelse, budgetopfølgning og regnskab. - Ansvarlig for virksomhedens personale og afdelingsledere - herunder for ansættelser og afskedigelser, MUS/GRUS/LUS, lønforhandlinger mv. - Ansvarlig for virksomhedens afdelingsledermøder og personaleledermøder. - Ansvarlig for driften indenfor virksomhedens bevilling og for udvikling af virksomhedens faglige opgaveløsning og organisation Afdelingsledere Afdelingslederne vil i den nye ledelsesstruktur få en væsentlig rolle at spille som ansvarlige for driften af de kommunale afdelinger. Den primære udfordring på afdelingslederniveauet bliver at sikre den daglige drift og personaleledelse og holde fokus på daglig ressourceprioritering på afdelingsniveau. Dette skal dog ske med samtidigt fokus på afdelingens bidrag til forudsætningerne for optimeret drift, udvikling og styring på virksomhedsniveau. En række af de kommende afdelingslederne vil overgå fra nuværende ansættelse som virksomhedsledere med selvstændigt bevillingsansvar. Afdelingerne vil være meget forskelligartede både i opbygning og størrelse. Således kan der være behov for at organisere visse afdelinger med fagkoordinatorer, specialistfunktioner, teamopdeling el.lign. alt efter om det giver mening i i forhold til opgaveløsningen. Afdelingsledernes ansvarsområder: - Ansvarlig for den daglige drift af afdelingen. - Ansvarlig for den daglige personaleledelse. - Ansvar for prioritering og styring af afdelingens ressourceforbrug indenfor rammerne af virksomhedens bevilling i tæt dialog med virksomhedslederen. Herunder indspil til virksomhedslederens budgetudarbejdelse, budgetopfølgning og regnskab - Ansvarlig for personalemøder indenfor afdelingen. - Ansvarlig for at gennemføre MUS med afdelingens medarbejdere - Ansvarlig ledelsesrepræsentant for virksomheden ved direkte borgerkontakt. 3.3 Politisk betjening Principperne for den foreslåede koncern- og centermodel er udgangspunktet for forslagene til ændret politisk betjening. Koncerndirektionen er fortsat ansvarlig for politisk betjening af Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen og bibeholder en koordinerende tovholderrolle med ansvar for koordinering og samordning af sager til fagudvalg herunder deltagelse i fagudvalgsmøder. Side 12 af 44

13 Den enkelte centerchef har ansvaret for faglig rådgivning og konkret betjening af fagudvalgene i forbindelse med behandling af sager indenfor centrets område. Herunder ansvaret for sagsfremstilling og præsentation/fremlæggelse af egne sager ved fagudvalgsmøder. Centerchefernes fremtrædende rolle i fagudvalgsbetjeningen bringer de politiske prioriterings- og beslutningsprocesser tættere på kerneområdet, og muliggør Koncerndirektionens fortsatte koordinering af fagudvalgenes sagsbehandling trods Koncerndirektionens reducerede størrelse. Centerchefernes involvering i betjeningen af det politiske niveau fjerner dog ikke politikernes adgang til Koncerndirektionen. Direktørernes tovholderansvar sikrer sammenhængene i den politiske betjening, ligesom tovholderfunktionen indebærer, at direktørerne fortsat vil være fagudvalgsformændenes indgang til den administrative organisation. Ydermere vil det være en central opgave i den samlede koncernledelse at sikre ensartethed, retning og helhedssyn i den politiske betjening gennem løbende koordinering. 3.4 MED-struktur Med afsæt i reorganiseringen af ledelses- og organisationsstrukturen ændres MED-strukturen tilsvarende, således at MED-strukturen organiseres med afsæt i et fleksibelt to-lags princip. Det indebærer, at MED-strukturen tilpasses med udgangspunkt i principperne for koncern- og centermodellen, således at HU understøttes af Koncerndirektionen - bistået af Koncernsekretariatet. LU organiseres fleksibelt inden for centrene - enten med et LU for hele centret eller med et antal LU; ét for hver virksomhed inden for centeret, eller som en kombination af disse. Dermed sikrer forslaget til ny ledelses- og organisationsstruktur, at LU kan organiseres forskelligt under hensyntagen til de enkelte centres struktur. Det vil sige, at det i visse centre kan give mening at organisere LU på centerniveau som fælles LU for alle centerets medarbejdere. Mens det i andre centre vil være relevant at organisere LU på virksomhedsniveau. Det vil være et grundprincip i MED-strukturen, at alle medarbejdere er dækket af et LU. Principperne for en ændret MED-struktur vil være udgangspunkt for en genforhandling af Lejre Kommunes MED-aftale. Reorganiseringen af MED-strukturen gennemføres med henblik på fortsat at sikre en god og tæt samarbejdsorganisation omkring værdierne dialog, indflydelse og udvikling, og samtidig sikre udgangspunktet for en smidigere MED-struktur og mere strategisk arbejdende HU/LU, der matcher den ledelsesmæssige og organisatoriske struktur. Side 13 af 44

14 4 Centerprofiler I nærværende afsnit beskrives de enkelte centre i forhold til de bærende logikker for deres organisering - herunder deres overordnede opgaveområder. Der er i centerprofilerne en indledende skitsering af deres volumen i forhold til samlet personale i hele centret og deres organisering. Skitseringen af centrenes volumen udgør alene et indledende bud, idet de endelige afgrænsninger forudsætter en række nærmere analyser mv. Centrenes bemanding og opgaveportefølje vil blive yderligere beskrevet frem til Kommunalbestyrelsens endelige behandling i marts Centerprofilerne er udarbejdet i henhold til de overordnede organisationsprincipper for Lejre Kommune. - En koncern med en centermodel, - Direktørerne danner en Koncerndirektion, der betjenes af et koncernsekretariat, - En række fagligt og økonomisk bæredygtige fagcentre med rådhuspersonale og decentrale virksomheder, der betjenes af to servicecentre placeret på to rådhuse, hvoraf det ene servicecenter inkluderer Borgerservice og det andet inkluderer IT-drift. 4.1 Fagcentre Der oprettes 8 fagcentre, der alle kendetegnes ved, at deres bærende logikker samler primært fagorienterede aktiviteter og opgaver i selvstændige centre. Neden for skitseres de enkelte fagcentres profiler Center for Skoletilbud Der oprettes et Center for Skoletilbud, som omfatter skoleområdet, som beskrevet i Skoleplan Centrets samlede volumen er udtrykt ved antal medarbejdere i centret og dets virksomheder anslået ca. 500 i alt. Centrets bærende logik er at skabe et samlet og sammenhængende skolevæsen i Lejre Kommune med udgangspunkt i den inkluderende, digitaliserede og bæredygtige skole med fokus på alle elevers læring og trivsel (jf. Skoleplan 2011) med tæt forbindelse til såvel dagtilbudsområdet som specialbørneområdet. Planerne for skolestrukturen er nærmere behandlet i Skoleplan 2011 og omhandler et Center for Skoletilbud med en skolechef, færre skoler med en skoleleder pr. skole med ansvar for flere geografisk organiseret afdelinger med afdelingsledere, der refererer til skolelederen. De økonomiske effekter af ændringerne i ledelsesstrukturen på skoleområdet indregnes i dette projekt, mens de økonomiske effekter af skoleplanens Side 14 af 44

15 ændringer af skolestruktur, undervisningssteder og klassedannelse indregnes i skoleområdets samlede økonomi. Den fremtidige centerchef får til opgave i dialog med Koncerndirektionen at implementere den nye ledelsesstruktur på området med afsæt i Kommunalbestyrelsens endelige beslutning om skolestruktur i forbindelse med Skoleplan Centerchefens ansvarsområde vil omfatte: - Frem til den 1. august 2012 er der 10 skoler inkl. SFO. Skolestrukturen efter den 1. august 2012 vil afhænge af Skoleplan 2011: - Bramsnæsvigskolen, - Kirke Sonnerup Skole, - Kirke Hyllinge Skole - Sæby-Gershøj Skole. - Allerslev Skole, - Glim Skole, - Osted Skole - Trællerupskolen - Kirke Saaby Skole - Hvalsø Skole - Firkløverskolen - Ungdomsskolen. Centerchefen for Skoletilbud har bevillingsansvar for et antal bevillinger bestående af de eksisterende skolebevillinger på konto 3. Samtidig holdes virksomhedslederne ansvarlige for deres økonomiske dispositioner og prioriteringer indenfor egen bevilling. Der foretages en nærmere beskrivelse af afdelingslederstrukturen - herunder organiseringen af SFO området på baggrund af den vedtagne skolestruktur. Der kan blive foretaget justeringer i bevillingsstruktur og organisation som følge af den eksterne konsulentanalyse af inklusion i skole- og dagtilbud. Analysen skal bl.a. afdække niveauet for udskilning til specialtilbud samt incitamenter i forbindelse med visitations- og budgetmodeller. Resultaterne af analysen forventes endvidere at bidrage til konkretiseringen af skoleområdet. Opgavesnittet mellem de administrative funktioner på skolerne og servicecentrene afklares nærmere i forbindelse med etableringen af den nye skolestruktur. Side 15 af 44

16 4.1.2 Center for Dagtilbud Der oprettes et Center for Dagtilbud, som omfatter dagtilbudsområdet inklusiv Tandpleje og Sundhedspleje. Centrets samlede volumen er udtrykt ved antal medarbejdere i centret og dets virksomheder anslået ca. 350 i alt. Centrets bærende logik er at skabe et samlet og sammenhængende dagtilbudsområde i Lejre Kommune med færre og mere fagligt og økonomisk bæredygtige virksomheder, som med udgangspunkt i den inkluderende, tænkning fokuserer på alle børns trivsel med tætte forbindelser til børnespecialområdet. Planerne for udvikling af dagtilbudsområdet konkretiseres i en Dagtilbudsplan, hvor institutionsstrukturen ændres, tilsvarende den igangværende proces på skoleområdet, ved oprettelsen af færre økonomisk og fagligt bæredygtige geografisk baserede virksomheder, hvor de eksisterende institutioner omdannes til afdelinger med daglig ledelse af en afdelingsleder. Dagtilbudsvirksomhederne oprettes som udgangspunkt med en parallelitet i forhold til den kommende skolestruktur og vil hver bestå af en række afdelinger inden for virksomhedens geografiske område. Etableringen af ny daginstitutionsstruktur - herunder antallet af dagtilbudsvirksomheder mv. - konkretiseres nærmere efter centrets etablering. Ved at etablere de nye dagtilbudsvirksomheder i geografisk afgrænsede områder, der kobles til de kommende skoledistrikter, skabes muligheder for et tæt samarbejde med skolerne om overgange. De økonomiske effekter af ændringerne i ledelsesstrukturen på dagtilbudsområdet indregnes i dette projekt, mens de øvrige effekter ved oprettelse af færre dagtilbudsvirksomheder mv. indregnes i dagtilbudsområdet samlede økonomi. Den fremtidige centerchef får til opgave i dialog med Koncerndirektionen at implementere den nye ledelsesstruktur på området med afsæt i Kommunalbestyrelsens beslutninger vedr. dagtilbudsstruktur. Endvidere får den fremtidige centerchef til opgave i dialog med Koncerndirektionen at etablere en ensartet ledelsesstruktur på området bestående af færre dagtilbudsvirksomheder med flere lokaliteter. Centerchefens ansvarsområde vil omfatte: - Birken (børnehave), - Bøgen (børnehave), - Hyllebjerget (børnehave og vuggestue), - Egebjerget og Egedalen (børnehave og vuggestue) og Lærkereden (børnehave), Side 16 af 44

17 - Lejre Naturbørnehave (børnehave) og Røglebakken (børnehave og vuggestue/småbørnsgruppe), - Osted Børnehave (børnehave) - Myretuen (børnehave) og Solsikken (børnehave og vuggestue), - Avnstrup Børnegård (børnehave), - Børnehaven Remisen (børnehave), - Møllebjerghave (børnehave og vuggestue), - Møllehuset (børnehave), - Fuglemarken (børnehave), - Søhus Børnehave (børnehave), - Søpavillonen (børnehave og vuggestue), - Skovvejens Børnehave (børnehave) - Dagplejen, - Sundhedsplejen, - Tandplejen, - Pladsanvisning til dagtilbud. Derudover har centerchefen aftaleansvar for: - 3 private institutioner: Abbetved Børnegård, Agersøgård Naturbørnehave - herunder Hjortespringshuset, Børnehaven Fristedet - 5 puljeinstitutioner: Bondegårdsbørnehaven Lejregård, Børnehuset Ammershøj, Gårdbørnehaven Højen, Lindholm Skovbørnehave, Rudolf Steinerbørnehaven Fuglereden - 3 selvejende institutioner: Rollingen (børnehave), Hyllinge Lyndby Børnehave (børnehave), Saaby Børnehave (børnehave) Centerchefen for Dagtilbud har bevillingsansvar for et antal bevillinger bestående af eksisterende dagtilbudsbevillinger på konto 5. Samtidig holdes virksomhedslederne ansvarlige for deres økonomiske dispositioner og prioriteringer indenfor egen bevilling. Der foretages en nærmere beskrivelse af afdelingslederstrukturen samt organiseringen på dagtilbudsområdet, hvilket ved ske ved inddragelse af dagtilbudslederne i arbejdsgrupper m.v. Dagplejen fastholdes i udgangspunktet som en virksomhed, men i forbindelse med forberedelsen af den nye virksomheds- og ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet overvejes fordele og ulemper ved inddragelse af dagplejetilbud i de geografisk afgrænsede virksomheder. Der kan blive foretaget justeringer i bevillingsstruktur og organisation som følge af den eksterne konsulentanalyse af inklusion i skole- og dagtilbud. Analysen skal bl.a. afdække niveauet for udskilning til specialtilbud samt incitamenter i forbindelse med visitations- og budgetmodeller. Resultaterne af analysen forventes endvidere at bidrage til konkretiseringen af dagtilbudsområdet. Side 17 af 44

18 4.1.3 Center for Social & Familie Center for Social & Familie oprettes med afsæt i den eksisterende Familieafdeling, der rummer PPR, Familiehuset, Støttepædagogkorpset samt sagsbehandlere på børne- og ungeområdet og derudover med afsæt i den eksisterende afdeling Social Drift & Behandling og virksomheder på socialområdet, der hidtil har refereret til sekretariats- og sundhedschefen. Centrets samlede volumen er udtrykt ved antal medarbejdere i centret og dets afdelinger anslået ca i alt. Afdelinger og virksomheder på børne- og familieområdet samt socialområdet samles i ét samlet center ud fra hensyn til; - Centervolumen - Fælles faglighed på tværs af børne- og voksenområdet - Driftssikkerhed - Ønsket om en sammenhængende indsats ud fra en forløbstænkning - Mulighederne for at differentiere indsatsen målrettet borgernes forskellige og ofte komplekse behov - Sammentænkning af målgrupper som i dag primært er opdelt på basis af alder. Centrets bærende logik er at samle hovedparten af den sociale indsats i kommunen - uanset borgerens alder og familieforhold. Både med henblik på at sikre tidlig og sammenhængende indsatser i forhold til de enkelte børn og deres familier. Og med henblik på at skabe en samlet og sammenhængende organisatorisk ramme for den sociale indsats til voksne - herunder visitation til sociale behandlingstilbud samt kommunale sociale behandlingstilbud. Etableringen af centret skaber derved en samlet indgang for en række borgere med komplekse og sammensatte behov som kan imødekommes ud fra en helhedsorienteret forløbstankegang. Bramsnæsvig og Solvangs takstfinansiering og salg af pladser til andre kommuner tilsiger, at de fastholdes som særskilte virksomheder. Endvidere foreslås Horseager samt Bofællesskaber og væresteder tænkt sammen som en virksomhed. Centret får vigtige snitflader til såvel Jobcenteret som Center for Skoletilbud og Center for Dagtilbud. I den forbindelse er den planlagte Inklusionsanalyse med efterfølgende implementering en vigtig milepæl. Centeret skal desuden understøtte en udpræget inklusionstænkning mellem special- og normalområdet og sikre smidige forløb mellem børne- og voksenområdet. Side 18 af 44

19 Den fremtidige centerchef får til opgave i dialog med Koncerndirektionen at etablere en ensartet ledelsesstruktur på området under hensyntagen til de overordnede principper for ledelsesstruktur og organisation vedr. virksomheds- og evt. afdelingsledere, hensyn til det økonomiske rationale samt til et afbalanceret ledelsesspænd i lyset af de krav der i øvrigt stilles til centerchefer om strategisk og udviklingsmæssigt fokus. Centerchefens ansvarsområde vil omfatte: - PPR, - Familiehuset - Støttepædagogkorpset, - Sagsbehandlere - primært socialrådgivere - Horseager samt Bofællesskaber og væresteder, - Bramsnæsvig, - Solvang, - Visitation til socialområdet. Centerchefens bevillingsansvar omfatter et antal bevillinger bestående af de eksisterende bevillinger. Der kan blive foretaget justeringer i bevillingsstruktur og organisation som følge af den eksterne konsulentanalyse af inklusion i skole- og dagtilbud. Analysen skal bl.a. afdække niveauet for udskilning til specialtilbud samt incitamenter i forbindelse med visitations- og budgetmodeller. Resultaterne af analysen forventes endvidere at bidrage til konkretiseringen af skole- og dagtilbudsområdet Center for Byg & Miljø Center for Byg & Miljø etableres som et center med afsæt i afdelingerne Byg & Plan samt Natur & Miljø. Centrets samlede volumen er udtrykt ved antal medarbejdere i centret anslået ca i alt. Centrets volumen i forhold til antal rådhusmedarbejdere vil styrke muligheden for øget faglig og økonomisk bæredygtighed. Centrets bærende logik er at skabe en samlet indgang til myndighedsfunktioner vedr. ejendomsforhold for borgere og virksomheder samt at forankre den kommunale klima- og energiindsats organisatorisk i centerstrukturen. Centret skal indeholde alle de opgaver, som er relateret til Lejre Kommunes rolle som myndighed overfor borgere med fast ejendom f.eks. byggelovgivning, fysisk planlægning, miljølovgivning, naturbeskyttelse, registrering af ejendomme, ejendomsskat. En samling af myndighedsfunktionerne i et center vil skabe nye rammer for en samlet og sammenhængende håndtering af henvendelser fra borgere og virksomheder. Derudover skal centret danne rammen om tovholderansvaret for kommunens klima- og energiindsats, herunder understøttelsen af en netværksbaseret Side 19 af 44

20 tilgang til klimaarbejdet, der involverer både den kommunale organisation og civilsamfundet bredt betragtet; borgere, erhverv m.fl. Den fremtidige centerchef får til opgave i dialog med Koncerndirektionen at etablere en underliggende organisation i forhold til specialistfunktioner eller en afdelingslederfunktion, der muliggør håndtering af den direkte personaleledelse og de krav, der i øvrigt stilles til centerchefer om strategisk og udviklingsmæssigt fokus. Centerchefens ansvarsområde vil omfatte medarbejdere i det hidtidige Byg & Plan og i Natur & Miljø. Centerchefens bevillingsansvar omfatter: - Driftsbudget til personale, - Nuværende bevilling vedr. systemer, drift og faglig udvikling af sagsområder Center for Vej & Park Center for Vej & Park etableres med afsæt i virksomheden Vej & Park, vejmyndighedsopgaver samt renovationsopgaver og kollektiv trafik. Centrets samlede volumen er udtrykt ved antal medarbejdere i centret og dets afdelinger anslået ca i alt. Centrets bærende logik er fortsat sikringen af et opgavefællesskab omkring en samlet indgang til drift og vedligeholdelse af kommunens veje og rekreative arealer. Centret skal varetage Lejre Kommunes ansvar som ejer af infrastruktur, veje og broer, naturområder og rekreative områder mv., der anvendes af borgerne. Centret skal have ansvaret for drift og vedligeholdelse, herunder de serviceopgaver, der knytter sig til driften. Centret skal varetage Lejre Kommunes ansvar for kollektive forsyningsopgaver (bl.a. renovation, rottebekæmpelse, kollektiv trafik), herunder drift, planlægning og udvikling af områderne samt udføre entreprenørydelser (salg til kommunale parter - vedligeholdelse af grønne områder). Den fremtidige centerchef får til opgave i dialog med Koncerndirektionen at vurdere den underliggende organisation og ledelsesstruktur i lyset af de overordnede principper og de krav, der i øvrigt stilles til centerchefer om strategisk og udviklingsmæssigt fokus. Centerchefens ansvarsområde vil omfatte: - Materielgårde og Grønne områder i Vej & Park, - administrative medarbejdere vedr. sekretærer, vejmyndighed, renovation og kollektiv trafik. Opgavesnittet mellem de administrative sekretærfunktioner i Vej & Park og Servicecentret afklares nærmere. Centerchefens bevillingsansvar omfatter et antal bevillinger bestående af de eksisterende bevillinger samt bevillinger vedr. kollektiv trafik og renovation - Side 20 af 44

Navn Ean.nr. Adresse Telefon. Borgerrådgiver 5798007924225 Møllebjergvej 4-4330 Hvalsø 46464646

Navn Ean.nr. Adresse Telefon. Borgerrådgiver 5798007924225 Møllebjergvej 4-4330 Hvalsø 46464646 Oversigt over EAN-numre Lejre Kommune Opdateret 25. marts 2015 Navn Ean.nr. Adresse Telefon Borgerrådgiver 5798007924225 Møllebjergvej 4-4330 Hvalsø 46464646 Koncernsekretariat & Udvikling 5798007923624

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

Navn Ean.nr. Adresse Telefon. Borgerrådgiver Møllebjergvej Hvalsø

Navn Ean.nr. Adresse Telefon. Borgerrådgiver Møllebjergvej Hvalsø Opdateret af cmad 29. maj 2017 Oversigt over EAN-numre Lejre Kommune Navn Ean.nr. Adresse Telefon Borgerrådgiver 5798007924225 Møllebjergvej 4-4330 Hvalsø 46464646 Koncernsekretariat & Udvikling 5798007923624

Læs mere

Den 8. marts efter høringsrunden. Til MED-udvalg, Hovedudvalget, bestyrelser, handicapråd og ældreråd

Den 8. marts efter høringsrunden. Til MED-udvalg, Hovedudvalget, bestyrelser, handicapråd og ældreråd Den 8. marts 2010 TID TIL STRATEGISK TÆNKNING OG HANDLING - efter høringsrunden Til MED-udvalg, Hovedudvalget, bestyrelser, handicapråd og ældreråd Den 19. februar 2010 sluttede høringsperioden vedr. vores

Læs mere

Ændring af kommunens overordnede administrative organisationsstruktur

Ændring af kommunens overordnede administrative organisationsstruktur Strategi og Organisation Notat Til: Økonomiudvalget Sagsnr.: 2011/08610 Dato: 11-08-2011 Sag: Sagsbehandler: Ændring af kommunens overordnede administrative organisationsstruktur Signe Friis Direktionskonsulent

Læs mere

Organisering i Vordingborg Kommune

Organisering i Vordingborg Kommune Organisering i Vordingborg Kommune Indledning Vordingborg Kommunes nuværende organisation blev dannet ved kommunesammenlægningen i 2007. I 2008 medvirkede Lundgaard konsulenterne i en evaluering af den

Læs mere

NOTAT. Administrativ organisation. 1. Organisationsprincipper. Allerød Kommune

NOTAT. Administrativ organisation. 1. Organisationsprincipper. Allerød Kommune NOTAT Allerød Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Administrativ organisation Dato: Ajourført 19. december 2013 Dette notat indeholder en

Læs mere

Decentralisering i Slagelse Komme Rolle- og ansvarsbeskrivelse

Decentralisering i Slagelse Komme Rolle- og ansvarsbeskrivelse Decentralisering i Slagelse Komme Rolle- og ansvarsbeskrivelse Strategi og Udvikling Anders Bjældager anbja@slagelse.dk 11. februar 2011 Baggrund Overordnet er der politisk enighed om, at Slagelse Kommune

Læs mere

Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service

Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service Centrets overordnede faglige områder, funktioner og formål er: Centrets faglige områder og funktioner er organiseret i forhold til Facility

Læs mere

Den centrale stab organisering, indsatser og proces

Den centrale stab organisering, indsatser og proces 06-05-2015 Arne Kristensen Direkte: 7257 7008 Mail: akr@jammerbugt.dk Den centrale stab organisering, indsatser og proces Baggrund Direktionen har med Økonomiudvalgets godkendelse besluttet at ændre den

Læs mere

Ny ledelsesstruktur i dagplejen i Gladsaxe Kommune

Ny ledelsesstruktur i dagplejen i Gladsaxe Kommune GLADSAXE KOMMUNE Dagtilbud og Sundhed 1. december 2015 Anne Weng Jørgensen Ny ledelsesstruktur i dagplejen i Gladsaxe Kommune Indledning Dette notat beskriver en ny ledelsesstruktur i dagplejen i Gladsaxe

Læs mere

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål med strategi for ledelsesudvikling... 3 2. Ledelsesudviklingsstrategiens

Læs mere

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse April 2013 1 Sammenhæng og enkelhed Denne pjece beskriver Fredensborg Kommunes styringsfilosofi. Styringsfilosofien bygger princippet

Læs mere

Forslag til organisationsændring i høring

Forslag til organisationsændring i høring Forslag til organisationsændring i høring Byrådet besluttede i sit møde d. 15. juni d.å. at forvaltningen skulle arbejde videre med forslag til ændring af den administrative organisering. I forlængelse

Læs mere

Organisatoriske tilpasninger af Ballerup Kommunes administration - høringsmateriale

Organisatoriske tilpasninger af Ballerup Kommunes administration - høringsmateriale BALLERUP KOMMUNE Dato: 8. september 2015 Tlf. dir.: 4175 0010 E-mail: lbg@balk.dk Kontakt: Lene Bækgaard Organisatoriske tilpasninger af Ballerup Kommunes administration - høringsmateriale Kommunaldirektør

Læs mere

Overblik over opgaver - organisation og styring

Overblik over opgaver - organisation og styring Sagsnr.: 2014/0004936 Dato: 23. juni 2014 Titel: Overblik over opgaver - organisation og styring Sagsbehandler: Pia Lægaard Andersen, Direktionskonsulent 1. Indledning Dette notat har til formål at skabe

Læs mere

Organisation & Ledelse 2012

Organisation & Ledelse 2012 Organisation & Ledelse 2012 Postadresse: Faxe Kommune Frederiksgade 9, 4690 Haslev Telefon 56 20 30 00 Telefax 56 20 30 01 www.faxekommune.dk Kontoradresse: Frederiksgade 9, 4690 Haslev 1. Baggrund Dette

Læs mere

Forslag til organisationsmodel for ny Socialafdeling

Forslag til organisationsmodel for ny Socialafdeling Forslag til organisationsmodel for ny Socialafdeling Socialafdelingen Socialafdelingen varetager opgaver med rådgivning, vejledning og støtte til voksne med handicap, psykisk sygdom eller sårbarhed, misbrugsproblemer

Læs mere

Ledelse i Egedal Kommune

Ledelse i Egedal Kommune Ledelse i 1 Indhold Ledelse i Indledning: Lederskab i... 3 Ledelsesorganer og ledelsesprofiler... 4 2 Ledelse i Indledning: Lederskab i s samlede ledelseskæde bestående af direktører, centerchefer, rammeansvarlige

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

I forbindelse med afskeden af en direktør har direktionens arbejde været varetaget af den resterende direktion. (1 direktør og Kommunaldirektøren).

I forbindelse med afskeden af en direktør har direktionens arbejde været varetaget af den resterende direktion. (1 direktør og Kommunaldirektøren). 1 Administrativ organisering I forbindelse med afskeden af en direktør har direktionens arbejde været varetaget af den resterende direktion. (1 direktør og Kommunaldirektøren). Der har tidligere været

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse. Leder af staben for Ældre og Social Service

Stillings- og funktionsbeskrivelse. Leder af staben for Ældre og Social Service Stillings- og funktionsbeskrivelse Leder af staben for Ældre og Social Service Indledning Frederikssund Kommune søger en dygtig leder til staben for Ældre og Social Service. Hvis du, efter at have læst

Læs mere

Rådhus-sektionen. Centerchef. Stabschef. Leder for: Leder for: Team. Udviklingskonsulenter Sundhedskonsulenter. Visitationen Hjælpemidler.

Rådhus-sektionen. Centerchef. Stabschef. Leder for: Leder for: Team. Udviklingskonsulenter Sundhedskonsulenter. Visitationen Hjælpemidler. Rådhus-sektionen Centerchef Stabschef Løn og personale Økonomi Leder for: Visitationen Hjælpemidler Leder for: Udviklingskonsulenter Sundhedskonsulenter Sekretariat 1 Udviklingssektionen Tværgående projektorganisation

Læs mere

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Ramme for ledelsesudviklingen... 5 3. Opbygning... 7 4. Kompetencehjul

Læs mere

Stillings- og personprofil. Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune

Stillings- og personprofil. Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune Stillings- og personprofil Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune Maj 2017 Opdragsgiver Haderslev Kommune Adresse Haderslev Kommune Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev 74 34 34

Læs mere

Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi

Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi Allerød Kommune Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi 2017-20 April 2016 1 Indledning Med afsæt i Allerød Kommunes vision Fælles udvikling i Balance præsenteres hermed kommunens effektiviseringsstrategien.

Læs mere

Notat til dagsordenpunkt

Notat til dagsordenpunkt Notat til dagsordenpunkt Udvalgsbehandling Økonomi- og Planudvalget den 16. november 2011 Emne Organisationstilpasning edoc sagsnummer 1253-68538 edoc dokumentnummer 2011-49956 Dato 11-11-2011 Administrativ

Læs mere

Job- og personprofil for stillingen som centerchef for Dagtilbud og Skole i Furesø Kommune

Job- og personprofil for stillingen som centerchef for Dagtilbud og Skole i Furesø Kommune Job- og personprofil for stillingen som centerchef for Dagtilbud og Skole i Furesø Kommune 1 Indledning Stillingen som Centerchef for det nyoprettede Center for Dagtilbud og Skole er ledig til besættelse

Læs mere

NOTAT. Strategi for Hvidovre Kommunes Ejendomme

NOTAT. Strategi for Hvidovre Kommunes Ejendomme Strategi for Hvidovre Kommunes Ejendomme Baggrund og behov for en ejendomsstrategi Hvidovre kommune råder over ca. 285.000 m 2 bygninger og ca. 318,3 ha. arealer til skoler, institutioner, sports-, fritids-

Læs mere

Haderslev Kommune Ajourført november 2010. Forord: En slank og styrket organisation... 2. Den administrative organisation i ét billede...

Haderslev Kommune Ajourført november 2010. Forord: En slank og styrket organisation... 2. Den administrative organisation i ét billede... Administrativ organisation November 2010 Indholdfortegnelse Forord: En slank og styrket organisation... 2 Den administrative organisation i ét billede... 3 Den Centrale Stabsfunktion... 5 De tre serviceområder:

Læs mere

Randers Kommune Job- og personprofil for faglige skoleledere-

Randers Kommune Job- og personprofil for faglige skoleledere- Randers Kommune Job- og personprofil for faglige skoleledere- niveau 2.1 1. april 2015 1. Baggrund INDLEDNING. Udgangspunktet for Randers Kommunes arbejde med at ændre skolestrukturen er et ønske om at

Læs mere

NOTAT. Overvejelser ved en organisering med to eller tre direktører. Sagsbeh.: mpa Sagsnr.: 10/22140

NOTAT. Overvejelser ved en organisering med to eller tre direktører. Sagsbeh.: mpa Sagsnr.: 10/22140 SOLRØD KOMMUNE LEDELSESSEKRETARIATET NOTAT Emne: Overvejelser ved en organisering med to eller tre direktører Dato: 25-11-2010/14-12-2010/04-01-2011 Sagsbeh.: mpa Sagsnr.: 10/22140 1. Indledning I forbindelse

Læs mere

Effektiviseringsstrategi

Effektiviseringsstrategi Allerød Kommune Effektiviseringsstrategi 2017-20 Maj 2016 1 Indledning Med afsæt i Allerød Kommunes vision Fælles udvikling i Balance, præsenteres hermed kommunens effektiviseringsstrategi. Fælles - ved

Læs mere

Dagtilbud mod fremtiden - Notat til brug for ansættelse af dagtilbudschef

Dagtilbud mod fremtiden - Notat til brug for ansættelse af dagtilbudschef Dagtilbud mod fremtiden - Notat til brug for ansættelse af dagtilbudschef NOTATETS FORMÅL Notatets formål er at sætte rammerne for Dagtilbuds fremtidige organisation og struktur. Notatet anvendes i forbindelse

Læs mere

Job og personprofil for skolechef

Job og personprofil for skolechef Job og personprofil for skolechef 1. Stillingen Skolechefen refererer til Direktøren for Børn og Unge. Skoleområdet består af 27 skoler, 14 klubber, 10 SFO-klubber og 3 samdrevne institutioner, Naturskolen

Læs mere

Ledelse i Frederikssund 2015

Ledelse i Frederikssund 2015 Ledelse i Frederikssund 2015 December 2014 Ledelse i Frederikssund Kommune Ledelse er et fag og professionel ledelse af vores institutioner og afdelinger i Frederikssund Kommune er afgørende for både kvalitet

Læs mere

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen.

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen. Notat vedr. administrativ hovedstruktur i Silkeborg Kommune Indhold Den administrative hovedstruktur 1. Direktionen 2. Koncernledelsen 3. Direktører 4. Afdelings- / stabschefer Den administrative hovedstruktur

Læs mere

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige

Læs mere

Center for Social og sundhed justeret organisering 2016

Center for Social og sundhed justeret organisering 2016 Center for Social og sundhed justeret organisering 2016 Baggrund Direktionen arbejder løbende med at sikre, at der i Gribskov Kommunes centerkonstruktion er tydelige roller og klare ansvarsbeskrivelser

Læs mere

Projekt Ny organisationsstruktur

Projekt Ny organisationsstruktur 1. Vision Kommuneqarfik Sermersooq er en kommune i fremdrift, der prioriterer udvikling, vækst og nytænkning. Med borgeren i centrum skal kommune til stadighed udvikles, således at borgerne opnår den bedst

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Børnehuset Aavangen. Kontrakt 2013-14. Indledning. Aavangen 2c 9575 Terndrup

Børnehuset Aavangen. Kontrakt 2013-14. Indledning. Aavangen 2c 9575 Terndrup Kontrakt 2013-14 Børnehuset Aavangen Aavangen 2c 9575 Terndrup Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild Kommune. Vi tror

Læs mere

Administrationen udfører de vedtagne beslutninger og har ansvaret for at løse regionens opgaver inden for de politisk besluttede rammer.

Administrationen udfører de vedtagne beslutninger og har ansvaret for at løse regionens opgaver inden for de politisk besluttede rammer. Organisationsplan 1 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget for Region Sjællands virke... 3 1.1 Regionens hovedopgaver... 3 1.2 Vi er til for dig... 3 1.3 Grundlæggende organisatoriske principper... 4 2. Region

Læs mere

Haderslev Kommunes administrative organisation overordnet beskrivelse

Haderslev Kommunes administrative organisation overordnet beskrivelse Haderslev Kommunes administrative organisation overordnet beskrivelse Byrådet godkendte i februar 2014 en ny administrativ organisation for Haderslev Kommune. Godkendelsen skete på baggrund af en grundig

Læs mere

Forslag til Bornholms Udviklingsplan Behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. februar 2012

Forslag til Bornholms Udviklingsplan Behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. februar 2012 Forslag til Bornholms Udviklingsplan 2012 Behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. februar 2012 Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 7. december 2011 at sende forslaget til Bornholms Udviklingsplan

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017

Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017 Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017 1. april 2017 31. december 2019 Indhold 1 Indledning 2 2 Kompetencestrategiens kontekst 3 2.1 Styrelsens aktuelle situation 3 2.2 Kompetencebehov

Læs mere

Ledelsesroller i Byens TMF

Ledelsesroller i Byens TMF Ledelsesroller i Byens TMF Med Byens TMF sætter vi yderligere fokus på at imødekomme Byens Behov og fremtidssikre TMF. Vi gør det ud fra følgende fire pejlemærker: Byens behov, Tværgående samarbejde, Mere

Læs mere

Deskresearch i forbindelse med evaluering af områdeledelse forår 2015

Deskresearch i forbindelse med evaluering af områdeledelse forår 2015 Deskresearch i forbindelse med evaluering af områdeledelse forår 2015 Redegørelse for økonomiske og organisatoriske forudsætninger forbundet med områdeledelsesstrukturen samt fordele og ulemper ved øvrige

Læs mere

Greve Kommune Organisering i Greve Kommune

Greve Kommune Organisering i Greve Kommune Greve Kommune Organisering i Greve Kommune Udarbejdet af Center for Byråd & Ledelse, oktober 2012 Indledning Organisering i Greve Kommune Denne pjece indeholder en kort beskrivelse af Greve Kommune som

Læs mere

Politisk struktur og ansvarsfordeling

Politisk struktur og ansvarsfordeling November 2014 Politisk struktur og ansvarsfordeling Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 79755000 Indhold Når forandringen blev sat i gang... 3 Det politiske fokus... 3 De politiske udvalg... 4 De stående

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommunes organisationsstruktur. Allerød Kommune

NOTAT. Allerød Kommunes organisationsstruktur. Allerød Kommune NOTAT Allerød Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Allerød Kommunes organisationsstruktur Som opfølgning på Økonomiudvalgets møde den 19.

Læs mere

Uddrag fra Strukturudvalgets rapport, kapitel 5.1

Uddrag fra Strukturudvalgets rapport, kapitel 5.1 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Struktursekretariatet RAPPORT Uddrag fra Strukturudvalgets rapport, kapitel 5.1 5.1 Decentral organisering: sammenhæng, nærhed og indflydelse Et centralt aspekt

Læs mere

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration Bilag 8 Emne: Til: Kopi: til: Ændring af kontoplan 1. fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Magistraten Byrådets medlemmer Den 3. september 2012 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Principper for implementering

Læs mere

Fælles retning og styring i én Helsingør Kommune. Helsingør Kommunes styringsmodel

Fælles retning og styring i én Helsingør Kommune. Helsingør Kommunes styringsmodel Fælles retning og styring i én Helsingør Kommune Helsingør Kommunes styringsmodel Vedtaget af Byrådet den 17. december 2012 2 INDHOLD 1. Indledning... 4 1.1 Ambitionen med styringsmodellen...4 1.2 Dokumentets

Læs mere

Procesplan Ny Nordisk i Tranbjerg

Procesplan Ny Nordisk i Tranbjerg Procesplan Ny Nordisk i Tranbjerg Nyt læringstilbud i Tranbjerg I Tranbjerg er der et veludbygget samarbejde mellem lokalområdets forældre, institutioner og foreninger. Samarbejdet er særligt udpræget

Læs mere

Københavns Kommunes decentrale organisering. Drøftelse af udfordringer, målsætninger og løsningsretninger

Københavns Kommunes decentrale organisering. Drøftelse af udfordringer, målsætninger og løsningsretninger Københavns Kommunes decentrale organisering Drøftelse af udfordringer, målsætninger og løsningsretninger Indhold 1. Decentral organisering i dag 2. Hvad er udfordringen? 3. Hvad er målet? 4. Løsningsretninger

Læs mere

UDFORDRINGER TIL ALLE & UDDANNELSE FOR FLERE

UDFORDRINGER TIL ALLE & UDDANNELSE FOR FLERE UDFORDRINGER TIL ALLE & UDDANNELSE FOR FLERE Hermed præsenteres et oplæg om folkeskole og dagtilbud (0 16 årige) i Viborg Kommune. Oplægget er udarbejdet af Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti

Læs mere

Notat om forslag til justering af ledelsesansvar og organisation af 24. januar 2013

Notat om forslag til justering af ledelsesansvar og organisation af 24. januar 2013 Kommunaldirektøren Ref. HEK Sagsnr. 230890 Brevid:1614468 Notat om forslag til justering af ledelsesansvar og organisation af 24. januar 2013 Forslag til justering af ledelsesansvar og organisation i 2013

Læs mere

Udviklingsaftale indgået mellem Direktionen og Økonomiudvalget 2016

Udviklingsaftale indgået mellem Direktionen og Økonomiudvalget 2016 Udviklingsaftalens afgrænsning Udviklingsaftalen indgås for 2016. Udviklingsaftalen omfatter den samlede administrative opgaveportefølje samt koncernens organisation. Ved indgåelse af udviklingsaftalen

Læs mere

Orientering om den videre proces og implementering

Orientering om den videre proces og implementering Dato: 14. december 2011 Brevid: 1556479 Orientering om den videre proces og implementering Når Regionsrådet har godkendt en ny organisationsmodel, der bygger på 5 sygehusledelser, skal direktionen igangsætte

Læs mere

Bilag 1. Foreløbige modeller for ny organisering

Bilag 1. Foreløbige modeller for ny organisering Bilag 1. Foreløbige modeller for ny organisering Fire modeller inden for kommunens nuværende styreform 1. Kommunens organisering i dag (med ny placering af Københavns Ejendomme) 2. Udgangspunkt i borgere

Læs mere

Vores organisationsfilosofi Værdier, styringsprincipper, organisering

Vores organisationsfilosofi Værdier, styringsprincipper, organisering i Hørsholm Kommune Tværkommunalt samarbejde God ledelse Medaftale Kommunikationspolitik Personalepolitik Fagspecifikke politikker Mål- og ramme aftaler Budget Økonomiske styringsprincipper Strategibrev

Læs mere

Fælles afsæt fælles udvikling

Fælles afsæt fælles udvikling Projektplan Fælles afsæt fælles udvikling - Strategisk udviklingsproces på skole og dagtilbudsområdet Allerød Kommune Direktionen Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk

Læs mere

Direktionens arbejdsgrundlag og centrale ledelsesfora i organisationen. NOTAT Center for Politik og Organisation. Forord

Direktionens arbejdsgrundlag og centrale ledelsesfora i organisationen. NOTAT Center for Politik og Organisation. Forord Direktionens arbejdsgrundlag og centrale ledelsesfora i organisationen Forord Ledernes daglige ledelsesmæssige opgave er at drive og udvikle egen organisation med fokus på drift, faglig kvalitet, økonomi,

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Handicap- og psykiatrichefen

Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Handicap- og psykiatrichefen Jobbeskrivelse Leder af driftsområdet Psykiatri Misbrug Udsatte Organisatorisk indplacering: Forvaltning: Reference til: Ledelse i forhold til: Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse Handicap-

Læs mere

Dagtilbud Højvangens udviklingskontrakt 2015

Dagtilbud Højvangens udviklingskontrakt 2015 Dagtilbud Højvangens udviklingskontrakt 2015 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Synergi mellem områder

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Synergi mellem områder Vedrørende: Særlige opmærksomhedspunkter i Rambølls rapport Sagsnavn: Ejendomsservice Sagsnummer: 82.00.00-A00-3-13 Skrevet af: Rikke Hylleberg Clausen E-mail: rikke.hylleberg.clausen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET Direktionens fremtidige rolle, opgaver og ansvar. Sagsnr.: 15/ Beslutning. Punkttype

ØKONOMIUDVALGET Direktionens fremtidige rolle, opgaver og ansvar. Sagsnr.: 15/ Beslutning. Punkttype ØKONOMIUDVALGET 2014-2017 5. Direktionens fremtidige rolle, opgaver og ansvar Sagsnr.: 15/12524 Punkttype Tema Sagsbeskrivelse Beslutning Temaet for sagen er, at Økonomiudvalget fastlægger den fremadrettede

Læs mere

Plan- og byggechef STILLINGS- OG PERSONPROFIL

Plan- og byggechef STILLINGS- OG PERSONPROFIL Plan- og byggechef STILLINGS- OG PERSONPROFIL Stillings- og personprofil for Plan- og byggechef Indhold 1. Indledning.... 2 2. Middelfart Kommune... 2 Byrådets vision... 2 3. Organisationen... 3 Administrativ

Læs mere

Notat til OmrådeMED Ny organisation i Beskæftigelse

Notat til OmrådeMED Ny organisation i Beskæftigelse Notat til OmrådeMED Ny organisation i Beskæftigelse Dette notat beskriver direktionens forslag til Økonomiudvalget om, at Beskæftigelse og skal organiseres i en ny struktur i kommunen med virkning fra

Læs mere

Strategisk udviklingskonsulent 1. Job- og kravprofilen

Strategisk udviklingskonsulent 1. Job- og kravprofilen Strategisk udviklingskonsulent 1. Job- og kravprofilen Job- og kravprofilen er en uddybning af stillingen og skal være med til at sikre en fælles forståelsesramme mellem ansøger og Helsingør Kommune i

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune Ledelsesgrundlag Allerød Kommune Forvaltningen Byrådssekretariatet Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Baggrund Allerød Kommune gennemførte 1. januar 2011 en

Læs mere

Dokumenttitel: Skoleleder - Ramløse Skole Resumé:

Dokumenttitel: Skoleleder - Ramløse Skole Resumé: Evt. sorteringsnøgle: Placering:Jobadministration» Jobprofiler 2017» Dokumenttitel: Skoleleder - Ramløse Skole Resumé: Redaktion: Alle Målgruppe: Intern Offentlig Nyhed: Ja Nej Periode: 29-06-2017 -> portal:

Læs mere

Business Case for Etablering af netværksledelse for selvejende institutioner. Version 01, den 15.09.2011

Business Case for Etablering af netværksledelse for selvejende institutioner. Version 01, den 15.09.2011 Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Business Case for Etablering af netværksledelse for selvejende institutioner Samlet konklusion Version 01, den 15.09.2011 De 8 selvejende har fremsendt

Læs mere

Nedenfor beskrives de forskellige områders organisering, opgaver og udfordringer m.v.

Nedenfor beskrives de forskellige områders organisering, opgaver og udfordringer m.v. Notat Opgaver og udfordringer i Børn og Skole Børn og Skole består følgende fire områder med hver sin chef: Sekretariatet Børn og Familie Dagtilbud Skole Postadresse: Favrskov Kommune Borgmestersekretariat

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

Viceskoleleder til Hanebjerg Skole i Hillerød Kommune

Viceskoleleder til Hanebjerg Skole i Hillerød Kommune Viceskoleleder til Hanebjerg Skole i Hillerød Kommune Hanebjerg Skole ligger naturskønt i Hillerød Kommune, har ca. 550 elever og har undervisning på tre matrikler i: Brødeskov, Gørløse og Uvelse. Skolen

Læs mere

Rekruttering af afdelingsleder for Administration og Udvikling, Center for Ejendomme, Veje og Administration. Teknik og Miljø, Herning Kommune

Rekruttering af afdelingsleder for Administration og Udvikling, Center for Ejendomme, Veje og Administration. Teknik og Miljø, Herning Kommune Rekruttering af afdelingsleder for Administration og Udvikling, Center for Ejendomme, Veje og Administration Teknik og Miljø, Herning Kommune Job- og kompetenceprofil Indholdsfortegnelse 1. Baggrund...

Læs mere

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Dato 28.02.13 Dok.nr. 27463-13 Sagsnr. 13/1996 Ref. lcor Projektplan Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Titel Baggrund Formål Mål Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Byrådet

Læs mere

Inspirationsoplæg om områdeledelse på daginstitutions-, SFO- og klubområdet

Inspirationsoplæg om områdeledelse på daginstitutions-, SFO- og klubområdet Sekretariat: Rådmandshaven 20, 4700 Næstved, telefon: 55 78 49 13, fax: 55 78 49 48, e-mail: bkf@bkchefer..dk hjemmeside: http://www.bkchefer.dk/ BKF Notat Dato:13. juni 2003/KHN Inspirationsoplæg om områdeledelse

Læs mere

Rekruttering af Afdelingsleder til Administration og Udvikling i Center for Ejendomme, Veje og Administration. Teknik og Miljø, Herning Kommune

Rekruttering af Afdelingsleder til Administration og Udvikling i Center for Ejendomme, Veje og Administration. Teknik og Miljø, Herning Kommune Rekruttering af Afdelingsleder til Administration og Udvikling i Center for Ejendomme, Veje og Administration Teknik og Miljø, Herning Kommune Job- og kompetenceprofil Indhold: 1. Baggrund 2. Organisation,

Læs mere

Randers Kommune Job- og personprofil for pædagogfaglige skoleledere- niveau 2.2 (SFO)

Randers Kommune Job- og personprofil for pædagogfaglige skoleledere- niveau 2.2 (SFO) Randers Kommune Job- og personprofil for pædagogfaglige skoleledere- niveau 2.2 (SFO) 1. april 2015 1. Baggrund INDLEDNING. Udgangspunktet for Randers Kommunes arbejde med at ændre skolestrukturen er et

Læs mere

ORGANISATIONSPLAN OG FORRETNINGSGANGE... 3 1. GRUNDLAGET FOR REGION SJÆLLANDS VIRKE...

ORGANISATIONSPLAN OG FORRETNINGSGANGE... 3 1. GRUNDLAGET FOR REGION SJÆLLANDS VIRKE... Indholdsfortegnelse ORGANISATIONSPLAN OG FORRETNINGSGANGE... 3 1. GRUNDLAGET FOR REGION SJÆLLANDS VIRKE... 4 1.1 REGIONENS HOVEDOPGAVER... 4 1.2 REGION SJÆLLANDS VISION... 4 1.3 DE GRUNDLÆGGENDE ORGANISATORISKE

Læs mere

Velfærdsdirektør i Dragør Kommune

Velfærdsdirektør i Dragør Kommune Borgmestersekretariat, HR og Udvikling Kirkevej 7 2791 Dragør Tlf.: 32 89 01 00 CVR: 12881517 www.dragoer.dk Jobprofil Velfærdsdirektør i Dragør Kommune 19. maj 2014 En af Dragør Kommunes direktører har

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Arealer og Ejendomme

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Arealer og Ejendomme LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Arealer og Ejendomme Ejendomsdrift Journalnr.: Dato: 18.10.016 Skrevet af: JEWI Funktionsbeskrivelse for souschef i Ejendomsdrift Stillingsbetegnelse: Souschef. Ansættelsessted:

Læs mere

Projekt 35h. Kriminalforsorgens reorganisering

Projekt 35h. Kriminalforsorgens reorganisering Projekt 35h. Kriminalforsorgens reorganisering Uddrag fra hvidbog om Kriminalforsorgens reorganisering 2013-2016 Reorganisering 1 2013-14 www.kriminalforsorgen.dk Succeskriterier for reorganiseringen At

Læs mere

Indstilling. Organisatorisk samling af lønadministrationen - anvendelse af programledelse. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Organisatorisk samling af lønadministrationen - anvendelse af programledelse. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 12. juni 2007 Organisatorisk samling af lønadministrationen - anvendelse af programledelse Århus Kommune Personaleafdelingen 1. Resume Direktørgruppen har

Læs mere

Virksomhedsaftale 2011

Virksomhedsaftale 2011 Virksomhedsaftale 2011 indgået mellem Asserbo Børnehave og Vuggestue og Byrådet Virksomhed: Adresse: Leder: Område: Asserbo Børnehave og Vuggestue Jonnasvej 4, 3360 Liseleje Karen-Marie Jensen Dagtilbudsområdet

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune

Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune 2016-2019 Godkendt d.xx.xx.xx 1. Indledning Lemvig Kommune arbejder for, at alle børn og unge lærer og trives. Digitalisering er et nødvendigt

Læs mere

April 2013. Struktur og ledelse. Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 79755000

April 2013. Struktur og ledelse. Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 79755000 April 2013 Struktur og ledelse Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 79755000 Indledning... 3 Målet med strukturen... 3 Afdelingerne... 3 Ledelsesorganisering... 4 Principper for struktur og ledelse... 4

Læs mere

De vigtigste erfaringer med kommunesammenlægning i Danmark

De vigtigste erfaringer med kommunesammenlægning i Danmark De vigtigste erfaringer med kommunesammenlægning i Danmark Kommunernes Landsforening Kontorchef Karsten Thystrup Danmark før og efter 2007 En omfattende og krævende proces At sammenlægge kommuner tager

Læs mere

Årsmøde i Foreningen Danske Planchefer November 2011

Årsmøde i Foreningen Danske Planchefer November 2011 Årsmøde i Foreningen Danske Planchefer November 2011 Hvad er fremtidens krav til fremtidens planchefer? Kurt Klaudi Klausen, professor og leder af Master of Public Management (MPM) og den Fleksible Master

Læs mere

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Niveau 1: Direktør - Det vi skal kunne Arbejde proaktivt og konstruktivt i et politisk system og samtidig være direktør for Børn og Unge, og sikre

Læs mere

Organisationen Borgmester Carsten Rasmussen

Organisationen Borgmester Carsten Rasmussen Organisationen 2017 Borgerrådgiver Erik Asp Poulsen Borgmester Carsten Rasmussen Erhvervschef Thomas Hørdam Direktion Kommunaldirektør, Inger Marie Vynne Direktør, Hanne Stensen Christensen Direktør, Henrik

Læs mere

Ledelsesgrundlag for Psykiatri og Social i Region Midtjylland (05.02.13)

Ledelsesgrundlag for Psykiatri og Social i Region Midtjylland (05.02.13) Ledelsesgrundlag for Psykiatri og Social i Region Midtjylland (05.02.13) Ledelse i Psykiatri og Social bygger overordnet set på Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag med vægt på decentralisering,

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Indledning FÆLLES pejlemærker Bærende principper Tænkes sammen med 4 5 8 10 Indledning Frederikshavn Kommune er fyldt med frivillige

Læs mere