Ledelse & Organisation Ledelse & Organisation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledelse & Organisation Ledelse & Organisation"

Transkript

1 Ledelse & Organisation Ledelse & Organisation 28. Marts 2011

2 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND OG FORMÅL MÅLSÆTNINGER OG METODER TIL REALISERING NY ORGANISATIONSSTRUKTUR: KONCERN- OG CENTERMODEL ORGANISATORISKE KONSEKVENSER AF OMORGANISERINGEN LEDELSESSTRUKTUR Koncerndirektionen Centerchefer Virksomhedsledere Afdelingsledere POLITISK BETJENING MED-STRUKTUR CENTERPROFILER FAGCENTRE Center for Skoletilbud Center for Dagtilbud Center for Social & Familie Center for Byg & Miljø Center for Vej & Park Jobcenter Center for Velfærd & Omsorg Center for Kultur & Fritid TVÆRGÅENDE CENTRE Center for Ejendomsdrift Servicecenter & Borgerservice Hvalsø Servicecenter & IT-drift Allerslev KONCERNSEKRETARIAT SKITSE TIL ADMINISTRATIVT ORGANISATIONSDIAGRAM SNITFLADEHÅNDTERING SNITFLADEHÅNDTERING VIA PROJEKTORGANISERING OG PORTEFØLJESTYRING SNITFLADEHÅNDTERING VIA NETVÆRK SNITFLADEHÅNDTERING VIA ETABLERING AF MØDEFORA SUPPLERENDE SNITFLADEANALYSER NY BEVILLINGSSTRUKTUR ØKONOMIANSVAR I KONCERN- OG CENTERMODELLEN FORBEREDELSE AF SPARE- OG EFFEKTIVISERINGSKRAV I STYRINGSFORMER PLANSKITSE FOR IMPLEMENTERING PERSONALEPOLITIK ØKONOMI I FORBINDELSE MED PROJEKTET FYSISK PLACERING/ORGANISERING KOMMUNIKATION OG INDDRAGELSE HØRING SAMMENHÆNGE TIL ØVRIGE VITALE PROJEKTER LEDELSESUDVIKLING Side 2 af 44

3 1 Baggrund og formål Lejre Kommune blev i 2007 etableret under overskriften "Sikker drift". Strukturreformen og kommunesammenlægningen indebar så betydelige og omfattende ændringer, at der var et stort behov for at indrette organisationen efter et velkendt og driftssikkert princip, der ville sikre den kommunale opgaveløsning trods de organisatoriske omvæltninger. Den grundlæggende organisation har nu eksisteret i over 4 år og selv om den løbende er blevet justeret i forhold til de konkrete udfordringer, direktøransvar, indskudt ledelseslag samt økonomi- og sekretariatsfunktioner i direktørområderne, har organisationen ikke været genstand for en dybere diskussion. Det udtalte fokus på sikker drift som primær målsætning er siden 2007 i stigende grad blevet udfordret af økonomiske krav om nulvækst samtidig med fortsat efterspørgsel efter velfærdsydelser. Landets kommuner finder forskellige svar på udfordringerne. Fællestræk er imidlertid: Større enheder gennem sammenlægninger, Smallere direktioner og færre topchefer Strømlining af centralforvaltningen Recentralisering Institutionsnedlæggelser og -sammenlægninger Områdeledelse og distriktsledelse I Lejre Kommune er tiden nu ligeledes kommet til at gøre sig overvejelser om, hvorvidt organisationens struktur er hensigtsmæssig, som afsæt til de nødvendige, kontinuerlige bestræbelser på at indfri de krav, Lejre Kommune mødes af fra borgere, Regeringen og den øvrige omverden. Organisatorisk såvel som ledelsesmæssigt er Lejre Kommune nødt til at forholde sig til den vanskelige udfordring,det er at skulle yde mere indenfor de samme eller endog strammere økonomiske rammer. Det retter fokus mod behovet for en proces, hvor organisationen geares til fremtidens udfordringer. Opmærksomheden på sikker drift er stadig nødvendig, og de løbende tilpasninger af organisations- og ledelsesstruktur har både været nødvendige og givtige. Men for at kunne håndtere stigende servicekrav og fortsat pres på den kommunale økonomi må selve grundstrukturen i Lejre Kommunes organisation og ledelse nu gentænkes og reorganiseres. Dette er afsættet for projekt Ledelse & Organisation, som skal beskrive og tilvejebringe en ny ledelses- og organisationsstruktur i Lejre Kommune. Den konkrete anledning til projektets igangsættelse var en vakant direktørstilling, der opstod i foråret Som resultat af de drøftelser, denne situation naturligt affødte, besluttede Økonomiudvalget, at der udarbejdes et Side 3 af 44

4 oplæg vedr. et ledelses- og organisationsudviklingsprojekt med afsæt i mål om: - En mere strategisk arbejdende Direktion, - Klarere ledelse og større ledelsesspænd - Stærkere og mere bæredygtig virksomhedsledelse. Projektet har et konkret økonomisk sigte i og med, at det med vedtagelsen af Budget 2011 blev besluttet, at projektet Ledelse & Organisation skal medføre effektiviseringer svarende til 2,5 mio. kr. fra 2012 og frem. Dertil kommer, at projektet om samling af administrationen på to rådhuse i tilknytning til den justerede organisation skal bidrage med yderligere effektiviseringer på 2 mio. kr. på administrationen fra 2012 og frem samt yderligere 2 mio. kr. på rådhusdrift fra 2013 og frem. Endvidere er Skoleplan 2011 sendt i høring, blandt andet med henblik på, gennem strukturtilpasninger og ændring af ledelsesforhold, at styrke skolernes faglige og økonomiske bæredygtighed og derigennem at styrke udviklingsmulighederne og tage hånd om skolernes økonomiske merforbrug. Endelig indeholder budget krav om effektiviseringer for 15 mio. kr. i 2012 og frem. Med andre ord er udvikling, effektivisering, struktur og organisation sat tydeligt på dagsordenen - og professionel ledelse er både midlet og målet. Direktionen har siden foråret 2010 løbende drøftet og udviklet forslag til ny Ledelse & Organisation, der præsenteres i nærværende publikation. Det bærende mål for forslaget er professionalisering af ledelsen og skabelsen af økonomisk og fagligt bæredygtige centre og virksomheder. Professionalisering af ledelsen indebærer øget ledelsesspænd, tid til ledelse samt lederudvikling og lederuddannelse. Mens faglig og økonomisk bæredygtighed indebærer samling af relaterede funktioner i større enheder med fælles fokus og mål. På Lejre Kommunes ældreområde er en omstruktureringsproces med lignende mål og pejlemærker blevet skudt i gang allerede i Fra denne fortsatte reorganiseringsproces internt i kommunen, kan der drages vigtige erfaringer til gavn for det samlede projekt Ledelse & organisation. Ligesom en række af de strukturerende principper og bærende logikker i Direktionens forslag til ny ledelses- og organisationsstruktur således er blevet "pilottestet" på forhånd - endda indenfor kommunens egne rammer. Blandt andet understreger erfaringerne fra reorganiseringen af ældreområdet vigtigheden af at tænke bredt og langsigtet, når kommunens organisation og ledelsesstruktur tegnes på ny. Så suboptimering med fokus på optimal Side 4 af 44

5 udnyttelse af driftsressourcer i hver af organisationens enkeltdele bliver suppleret og udfordret af et tydeligt fokus på helhedstænkende ledelse på alle niveauer og organisatorisk sammenhængskraft på tværs af alle opgaveområder. 2 Målsætninger og metoder til realisering Forslag til ny Ledelse & Organisation tager, som nævnt, afsæt i Økonomiudvalgets målsætninger om: 1. En mere strategisk arbejdende Direktion. 2. Klarere ledelse og større ledelsesspænd. 3. Stærkere og mere bæredygtig virksomhedsledelse. 1. En mere strategisk arbejdende Direktion Omorganiseringen skal sikre: - at Direktionen, ved overgang til fungerende Koncerndirektion, gives mulighed for at kombinere sit ansvar for den overordnede drift og styring af Lejre Kommune med et mere udpræget fokus på strategisk ledelse for organisationen som helhed. Dette i bestræbelserne på at understøtte og realisere Kommunalbestyrelsens beslutninger, politikker og mål. Dette realiseres ved: - at etablere en række stærke centre med ansvar for drift og udvikling, økonomi og personale inden for egne fagområder. Ved at samle ansvaret for drift og udvikling på kommunens opgaveområder i stærke centre, kan Koncerndirektionens driftsopgaver nedtones, samtidig med at centercheferne sikres mulighed for at tilpasse centrets opgaveløsning til borgernes og brugernes behov. - at etablere to Servicecentre, hvoraf det ene omfatter Borgerservice og det andet IT-drift, placeret på to rådhuse med ansvar for at understøtte centrenes opgaveløsning vedr. betalinger, bogføring, løn, personaleadministration, budget, budgetopfølgning, afstemninger og kontrol, regnskab, analyser og udviklingsprojekter. Ved at samle kompetencer til understøttelse af centrenes opgaveløsning i to servicecentre organiseret på to rådhuse sikres en nærhed i serviceringen af de centerchefer og virksomhedsledere, der varetager opgaveløsningen for kommunens borgere og virksomheder. Samtidig understøttes fleksibilitet og indbyrdes afhængighed i forhold til prioritering af servicecentrenes ressourcer. - at etablere et smallere Koncernsekretariat med ansvar for at understøtte Koncerndirektionen i forhold politisk betjening, styring og udvikling af Lejre Kommune som helhed vedr. overordnede styringskoncepter, analyser, dagsordensproduktion, juridisk rådgivning, Kommunikation, HR, digitaliserings- og udviklingsprojekter. Side 5 af 44

6 Ved at samle de overordnede koncernsekretariatsfunktioner sikres et klart snit til de driftsunderstøttende Servicecentre, samtidig med at Koncerndirektionen bistås i den strategiske styring og udvikling af kommunen. - at tildele Koncerndirektionen et fælles, samlet ansvar for betjening af Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen samt for koordinering og samordning af sager i og på tværs af fagudvalgene. Ved at samle ansvaret for betjening af Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i Koncerndirektionen, sikres et fælles strategisk og helhedsorienteret fokus i forhold til den overordnede og tværgående styring af kommunens centre. - at reducere størrelsen på Koncerndirektionen fra de nuværende 5 direktører. Ved at reducere antallet af direktører fokuseres fleksibilitet og beslutningskraft, samtidig med at ledelseskraft ift. centercheferne opprioriteres. 2. Klarere ledelse og større ledelsesspænd Omorganiseringen skal sikre: - at der skabes en række stærke og fagligt bæredygtige centre, hvor centerchefen tildeles entydigt ledelsesansvar for drift og udvikling af området. Dette matches af tilsvarende tydeligt ledelses- og råderum og bæredygtigt ledelsesspænd på de øvrige ledelsesniveauer. Dette realiseres ved: - at sammenlægge afdelinger og chefområder til færre centre med hver en centerchef. Ved at samle afdelinger og områder til færre centre, sikres større bæredygtighed og volumen i forhold til personaleledelse, økonomistyring, udvikling og drift. Der vil på sigt være et effektiviseringsrationale. - at tilpasse bevillingsstrukturen, så der oprettes et antal bevillinger, én pr. virksomhed i centeret med centerchefen som bevillingsansvarlig. Omdisponering mellem centre og virksomheder behandles politisk. Centerchefen har initiativforpligtelsen til at fremlægge sager til politisk behandling om eventuelle omdisponeringer mellem virksomhedsbevillinger i dialog med de berørte virksomhedsledere. Ved oprettelsen af en bevilling pr. virksomhed i centeret skabes synlig sammenhæng og prioriteringsmuligheder mellem kommunens udgifter og aktiviteter fordelt på centrenes virksomheder og aktiviteter. - at tilpasse ledelsesstrukturen, så centerchefen tildeles entydig ledelseskompetence for de medarbejdere og virksomheder, der knytter sig til centrets fagområde. Side 6 af 44

7 Ved at forankre ledelsesansvaret hos centerchefer sikres en ledelsesstruktur, der i højere grad er ensartet, hvad angår krav og forventninger til kompetencer og resultater. - at etablere to servicecentre fordelt på to rådhuse, hvoraf det ene omfatter Borgerservice og det andet IT-drift. Servicecentrene sikrer understøttelse af centercheferne vedr. administration, økonomi og udvikling, så cheferne kan fokusere på ledelsen af centrene - herunder af centrenes administration, økonomi og udvikling. Servicecentrene bemandes fra nuværende Borgerservice, stabe (IT-drift, Økonomi og Løn), nuværende sekretariater i direktørområderne (Børn, Unge & Kultur, Teknik & Miljø samt Social & Arbejdsmarked) samt til dels fra nuværende virksomheder (plejecentre, skoler, Vej & Park, Jobcenter mv.) Ved at samle administration, økonomi og udvikling i to servicecentre sikres der, foruden nærhed og gensidighed til de øvrige centre, økonomisk og faglig bæredygtighed i opgaveløsningen. - at tildele centerchefen ansvar for faglig rådgivning og betjening af fagudvalgene i forhold til behandling af sager inden for centrets fagområder. Ved at placere ansvaret for faglig rådgivning og betjening af fagudvalgene hos centercheferne sikres nærhed mellem centrene og udvalgene samt entydighed i centerchefernes ansvar og kompetence. 3. Stærkere og mere bæredygtig virksomhedsledelse Omorganiseringen skal sikre: - at virksomhedslederne sikres mulighed for at udøve stærk ledelse af virksomheden med fokus på virksomhedens udvikling og entydigt driftsansvar indenfor bevillingen. Dette realiseres ved: - at skabe større og mere bæredygtige virksomheder gennem reorganisering og strukturændringer med henblik på at skabe færre virksomheder med flere afdelinger på flere geografiske lokaliteter. Ved at samle institutioner til færre virksomheder sikres større bæredygtighed og volumen i forhold til personaleledelse, økonomistyring, udvikling og drift. Der vil på sigt være et effektiviseringsrationale. - at tilpasse bevillingsstrukturen, så der oprettes én bevilling pr. virksomhed. Efter konkret vurdering kan afvigelser fra det generelle princip om bevillingernes strukturering på virksomhedsniveau gøres til genstand for politisk drøftelse. Dette kan ske på særlige områder, hvor hensynet til optimeret økonomistyring og bæredygtighed i ledelsesopgaven berettiger det, Side 7 af 44

8 Ved oprettelsen af en bevilling pr. virksomhed som generelt princip skabes synlig sammenhæng og prioriteringsmuligheder mellem virksomhedens udgifter og aktiviteter. - at tilpasse ledelsesstrukturen, så virksomhedslederen tildeles entydig ledelseskompetence for de medarbejdere og evt. afdelingsledere, der er omfattet af virksomheden. Ved at forankre ledelsesansvaret hos virksomhedslederne sikres en ledelsesstruktur, der i højere grad er ensartet, hvad angår krav og forventninger til kompetencer og resultater. - at sikre virksomhedslederes fokus på ledelse gennem administrativ bistand og udviklingsbistand til virksomhedslederne ved træk på servicecentrene efter aftale med centercheferne samt til dels ved lokale sekretærer. Ved at understøtte virksomhedslederne i forhold til administration, økonomi og udvikling i to servicecentre sikres fokus på ledelsesopgaven i virksomhederne. - at tildele virksomhedslederen ansvar for betjening af tilknyttede brugerbestyrelser og råd. 3 Ny organisationsstruktur: Koncern- og centermodel Direktionens oplæg til ny ledelses- og organisationsstruktur i Lejre Kommune tager afsæt i et princip om, at Lejre Kommune organiseres efter en koncernmodel med en organisatorisk centerstruktur. Modellen indebærer en Koncerndirektion, der betjenes af et koncernsekretariat og en række fagligt og økonomisk bæredygtige centre, der dækker såvel rådhuspersonale som decentrale virksomheder, og som betjenes af to administrativt og udviklingsmæssigt orienterede Servicecentre, geografisk fordelt på to rådhuse. Koncerndirektionen og centercheferne udgør tilsammen koncernledelsen. Koncern- og centermodellen indebærer, at kommunens organisation betragtes som en samlet koncern med en række afgrænsede og sammenhængende aktiviteter organiseret i centre. Organisationsstrukturen bygger i en vis udstrækning på den eksisterende fagstruktur, men med fokus på centeretablering omkring meningsfuldt sammenhørende opgaver og aktiviteter og øget opmærksomhed på snitfladehåndtering. Modellen, der også kan betegnes som en divisionaliseret organisationsform, tager udgangspunkt i en erkendelse af, at kommunen udgør en kompleks og facetteret organisation, hvorfor fokus på drift og udvikling af opgaveløsningen Side 8 af 44

9 forskydes i retning af brugerne og modtagerne af ydelserne ved etablering af centre. Der kan i den forbindelse drages erfaringer fra den gennemførte reorganisering af Lejre Kommunes ældreområde, hvor der siden 2008 er arbejdet med at indføre en lignende ledelses- og organisationsstruktur. Målsætningen har her også været at ensarte og tydeliggøre ledelses- og bevillingsansvaret samt at skabe en organisations- og ledelsesstruktur, der baserer sig på enheder med en bæredygtig volumen. Der arbejdes fortsat med reorganisering af ældreområdet bl.a. ved sammenlægning af ledelsen af kommunens plejecentre. 3.1 Organisatoriske konsekvenser af omorganiseringen Omorganiseringen af Lejre Kommunes ledelses- og organisationsstruktur får en række organisatoriske konsekvenser i forhold til i dag: - Ledelsesstrukturen tilpasses med henblik på færre direktørstillinger (pt. 5 direktører - heraf en vakant stilling), færre chefstillinger (pt. 18 chefer - heraf en vakant personalechefstilling), færre virksomhedsledere (pt. ca. 40 virksomhedsledere) og flere afdelingsledere (i og med at nuværende institutionsleder-/virksomhedslederstillinger fremadrettet omdannes til afdelingslederstillinger). - Organisationsstrukturen tilpasses med henblik på færre og større enheder, idet nuværende rådhusafdelinger samles i færre centre og plejecentre, dagtilbud og skoler samles i færre enheder på flere geografiske lokaliteter. - De fremtidige centerchefer får til opgave i dialog med Koncerndirektionen at etablere en underliggende organisation i forhold til specialistfunktioner, chef- eller specialkonsulenter, fagkoordinatorer o.lign. eller evt. enkelte afdelingslederfunktioner, der muliggør håndtering af den direkte personaleledelse og de krav, der i øvrigt stilles til centerchefer om strategisk og udviklingsmæssigt fokus. - Bevillingsstrukturen tilpasses med henblik på oprettelse af et antal bevillinger pr. center; én bevilling pr. virksomhed og evt. uddelegering af delementer til afdelingsleder efter aftale mellem centerchef, virksomhedsleder og afdelingsleder. - Styringsdokumenter tilpasses (herunder økonomistyringsprincipper, budgetprocesser og budgetopfølgninger, årsaftalekoncept, principper for brug af kontrakt-/åremålsansættelser mm.) Det beskrives, hvad Koncerndirektionen, centercheferne, virksomhedslederne og afdelingslederne skal og kan, samt hvad der fortsat forudsætter politisk behandling. - Ansvar/kompetencer til håndtering af specialistopgaver og kompliceret sagsbehandling, som i dag er en del af den enkelte chefs/leders opgaveportefølje, kan placeres organisatorisk i ét af de to servicecentre. Side 9 af 44

10 3.2 Ledelsesstruktur Der etableres en ensartet ledelsesstruktur bestående af maksimalt 4 ledelsesniveauer: 1. Koncerndirektion 2. Centerchefer 3. Virksomhedsledere 4. Afdelingsledere Den ensartede ledelsesstruktur skal muliggøre en tydelig ansvarsfordeling mellem ledelseslagene og tydelige krav og forventninger til ledelsen. Endvidere vil den ensartede ledelsesstruktur muliggøre et mere entydigt fokus på ledelsesudvikling og ledernetværk målrettet de enkelte ledelseslag. Da den kommunale organisation løser meget forskelligartede opgaver, vil ledelsesstrukturen ikke se ens ud på alle områder. Ledelsesniveauerne 3 og 4 vil således ikke nødvendigvis være tilstede i alle dele af organisationen efter omstruktureringen Koncerndirektionen Koncern- og centermodellen indebærer ændringer i Koncerndirektionens organisering og arbejdsform og muliggør en smallere Koncerndirektion end de nuværende 5 direktørstillinger. Fremadrettet vil Koncerndirektionen bestå af 3 direktører. Dette nødvendiggør samarbejde i Koncernledelsen omkring den politiske betjening. I den nye ledelses- og organisationsstruktur vil centerchefernes spille en aktiv rolle i forhold til faglig rådgivning af fagudvalgene og politisk betjening. Dette muliggør Koncerndirektionens fortsatte tovholderansvar for koordinering af fagudvalgenes sager, trods det faktum at hver direktør fremadrettet får ansvar for flere fagudvalg end i dag. I den nye centerstruktur bliver Koncerndirektionens udfordringer, gennem den samlede koncernledelse, at sikre helheder og sammenhænge på tværs af centrene, at sikre bæredygtighed i den samlede kommunale økonomi, at videreformidle de politiske visioner og mål samt at udstikke de strategiske pejlemærker for den fortsatte udvikling af kommunen. Koncerndirektionen vil desuden foretage tværgående prioritering af ressourcetildeling til strategiske indsatser og projekter på tværs af centrene i koncernstrukturen. Derudover vil de enkelte direktører hver især udøve den umiddelbare personaleledelse for en række centerchefer. Koncerndirektionens ansvarsområder: - Ansvarlig for Lejre Kommune som helhed. Side 10 af 44

11 - Ansvarlig for kommunens økonomi som helhed og evt. tilpasninger og prioriteringer på tværs af kommunens centre. - Personaleansvarlig for ledelse af centerchefer - herunder for ansættelser og afskedigelser, ledelsestilsyn med økonomistyringen, gennemførelse af LUS, lønforhandlinger mv. - Ansvarlig for kommunens HU - herunder for indkaldelse og gennemførelse af møder, udarbejdelse af rammesættende retningslinjer for Lokaludvalgene i centrene - og for møder i Koncernledelsen. - Ansvarlig for udvikling af kommunen som helhed - herunder kommunens overordnede organisation, styrings- og ledelseskoncepter mv. - Ansvarlig for politisk betjening af Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen samt for koordinering og samordning af sager til fagudvalg Centerchefer Centercheferne udfylder en central funktion i den nye centerstruktur som parter i den samlede koncernledelse med et fælles ansvar for den tværgående og helhedsorienterede udvikling af Lejre Kommune og med selvstændigt ledelsesansvar for drift, udvikling og styring af centrene. Centerchefernes ansvarsområder: - Ansvarlig for centret som helhed. - Bevillingsansvar for bevillinger indenfor centret - herunder budgetudarbejdelse, budgetopfølgning, regnskab. - Initiativforpligtelse til at fremlægge sager til politisk behandling om eventuelle omdisponeringer mellem bevillinger indenfor. - Ansvarlig for centrets personale og virksomhedsledere - herunder for ansættelser og afskedigelser, ledelsestilsyn med økonomistyringen, gennemførelse af MUS/GRUS/LUS, lønforhandlinger mv. - Ansvarlig for centrets LU - herunder for indkaldelse og gennemførelse af møder, udarbejdelse af præciserende oplæg inden for rammerne af HU mv. - og for centrets leder- og personalemøder. - Ansvarlig for drift og udvikling af centrets fagområder og organisation. - Ansvarlig for politisk betjening af fagudvalg inden for egne fagområder Virksomhedsledere Virksomhedslederne kommer i den nye struktur i højere grad end i dag til at have ansvar for tværgående koordinering og styring på tværs af afdelinger fordelt på forskellige geografiske lokaliteter. Virksomhedslederne vil desuden komme til at spille en central rolle i forhold til at sikre forudsætningerne for optimeret drift, udvikling og styring på centerniveau samt for overholdelse af virksomhedens bevilling. Virksomhedsledernes ansvarsområder: Side 11 af 44

12 - Ansvarlig for virksomheden som helhed. - Ansvar for virksomhedens bevilling - herunder indspil til budgetudarbejdelse, budgetopfølgning og regnskab. - Ansvarlig for virksomhedens personale og afdelingsledere - herunder for ansættelser og afskedigelser, MUS/GRUS/LUS, lønforhandlinger mv. - Ansvarlig for virksomhedens afdelingsledermøder og personaleledermøder. - Ansvarlig for driften indenfor virksomhedens bevilling og for udvikling af virksomhedens faglige opgaveløsning og organisation Afdelingsledere Afdelingslederne vil i den nye ledelsesstruktur få en væsentlig rolle at spille som ansvarlige for driften af de kommunale afdelinger. Den primære udfordring på afdelingslederniveauet bliver at sikre den daglige drift og personaleledelse og holde fokus på daglig ressourceprioritering på afdelingsniveau. Dette skal dog ske med samtidigt fokus på afdelingens bidrag til forudsætningerne for optimeret drift, udvikling og styring på virksomhedsniveau. En række af de kommende afdelingslederne vil overgå fra nuværende ansættelse som virksomhedsledere med selvstændigt bevillingsansvar. Afdelingerne vil være meget forskelligartede både i opbygning og størrelse. Således kan der være behov for at organisere visse afdelinger med fagkoordinatorer, specialistfunktioner, teamopdeling el.lign. alt efter om det giver mening i i forhold til opgaveløsningen. Afdelingsledernes ansvarsområder: - Ansvarlig for den daglige drift af afdelingen. - Ansvarlig for den daglige personaleledelse. - Ansvar for prioritering og styring af afdelingens ressourceforbrug indenfor rammerne af virksomhedens bevilling i tæt dialog med virksomhedslederen. Herunder indspil til virksomhedslederens budgetudarbejdelse, budgetopfølgning og regnskab - Ansvarlig for personalemøder indenfor afdelingen. - Ansvarlig for at gennemføre MUS med afdelingens medarbejdere - Ansvarlig ledelsesrepræsentant for virksomheden ved direkte borgerkontakt. 3.3 Politisk betjening Principperne for den foreslåede koncern- og centermodel er udgangspunktet for forslagene til ændret politisk betjening. Koncerndirektionen er fortsat ansvarlig for politisk betjening af Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen og bibeholder en koordinerende tovholderrolle med ansvar for koordinering og samordning af sager til fagudvalg herunder deltagelse i fagudvalgsmøder. Side 12 af 44

13 Den enkelte centerchef har ansvaret for faglig rådgivning og konkret betjening af fagudvalgene i forbindelse med behandling af sager indenfor centrets område. Herunder ansvaret for sagsfremstilling og præsentation/fremlæggelse af egne sager ved fagudvalgsmøder. Centerchefernes fremtrædende rolle i fagudvalgsbetjeningen bringer de politiske prioriterings- og beslutningsprocesser tættere på kerneområdet, og muliggør Koncerndirektionens fortsatte koordinering af fagudvalgenes sagsbehandling trods Koncerndirektionens reducerede størrelse. Centerchefernes involvering i betjeningen af det politiske niveau fjerner dog ikke politikernes adgang til Koncerndirektionen. Direktørernes tovholderansvar sikrer sammenhængene i den politiske betjening, ligesom tovholderfunktionen indebærer, at direktørerne fortsat vil være fagudvalgsformændenes indgang til den administrative organisation. Ydermere vil det være en central opgave i den samlede koncernledelse at sikre ensartethed, retning og helhedssyn i den politiske betjening gennem løbende koordinering. 3.4 MED-struktur Med afsæt i reorganiseringen af ledelses- og organisationsstrukturen ændres MED-strukturen tilsvarende, således at MED-strukturen organiseres med afsæt i et fleksibelt to-lags princip. Det indebærer, at MED-strukturen tilpasses med udgangspunkt i principperne for koncern- og centermodellen, således at HU understøttes af Koncerndirektionen - bistået af Koncernsekretariatet. LU organiseres fleksibelt inden for centrene - enten med et LU for hele centret eller med et antal LU; ét for hver virksomhed inden for centeret, eller som en kombination af disse. Dermed sikrer forslaget til ny ledelses- og organisationsstruktur, at LU kan organiseres forskelligt under hensyntagen til de enkelte centres struktur. Det vil sige, at det i visse centre kan give mening at organisere LU på centerniveau som fælles LU for alle centerets medarbejdere. Mens det i andre centre vil være relevant at organisere LU på virksomhedsniveau. Det vil være et grundprincip i MED-strukturen, at alle medarbejdere er dækket af et LU. Principperne for en ændret MED-struktur vil være udgangspunkt for en genforhandling af Lejre Kommunes MED-aftale. Reorganiseringen af MED-strukturen gennemføres med henblik på fortsat at sikre en god og tæt samarbejdsorganisation omkring værdierne dialog, indflydelse og udvikling, og samtidig sikre udgangspunktet for en smidigere MED-struktur og mere strategisk arbejdende HU/LU, der matcher den ledelsesmæssige og organisatoriske struktur. Side 13 af 44

14 4 Centerprofiler I nærværende afsnit beskrives de enkelte centre i forhold til de bærende logikker for deres organisering - herunder deres overordnede opgaveområder. Der er i centerprofilerne en indledende skitsering af deres volumen i forhold til samlet personale i hele centret og deres organisering. Skitseringen af centrenes volumen udgør alene et indledende bud, idet de endelige afgrænsninger forudsætter en række nærmere analyser mv. Centrenes bemanding og opgaveportefølje vil blive yderligere beskrevet frem til Kommunalbestyrelsens endelige behandling i marts Centerprofilerne er udarbejdet i henhold til de overordnede organisationsprincipper for Lejre Kommune. - En koncern med en centermodel, - Direktørerne danner en Koncerndirektion, der betjenes af et koncernsekretariat, - En række fagligt og økonomisk bæredygtige fagcentre med rådhuspersonale og decentrale virksomheder, der betjenes af to servicecentre placeret på to rådhuse, hvoraf det ene servicecenter inkluderer Borgerservice og det andet inkluderer IT-drift. 4.1 Fagcentre Der oprettes 8 fagcentre, der alle kendetegnes ved, at deres bærende logikker samler primært fagorienterede aktiviteter og opgaver i selvstændige centre. Neden for skitseres de enkelte fagcentres profiler Center for Skoletilbud Der oprettes et Center for Skoletilbud, som omfatter skoleområdet, som beskrevet i Skoleplan Centrets samlede volumen er udtrykt ved antal medarbejdere i centret og dets virksomheder anslået ca. 500 i alt. Centrets bærende logik er at skabe et samlet og sammenhængende skolevæsen i Lejre Kommune med udgangspunkt i den inkluderende, digitaliserede og bæredygtige skole med fokus på alle elevers læring og trivsel (jf. Skoleplan 2011) med tæt forbindelse til såvel dagtilbudsområdet som specialbørneområdet. Planerne for skolestrukturen er nærmere behandlet i Skoleplan 2011 og omhandler et Center for Skoletilbud med en skolechef, færre skoler med en skoleleder pr. skole med ansvar for flere geografisk organiseret afdelinger med afdelingsledere, der refererer til skolelederen. De økonomiske effekter af ændringerne i ledelsesstrukturen på skoleområdet indregnes i dette projekt, mens de økonomiske effekter af skoleplanens Side 14 af 44

15 ændringer af skolestruktur, undervisningssteder og klassedannelse indregnes i skoleområdets samlede økonomi. Den fremtidige centerchef får til opgave i dialog med Koncerndirektionen at implementere den nye ledelsesstruktur på området med afsæt i Kommunalbestyrelsens endelige beslutning om skolestruktur i forbindelse med Skoleplan Centerchefens ansvarsområde vil omfatte: - Frem til den 1. august 2012 er der 10 skoler inkl. SFO. Skolestrukturen efter den 1. august 2012 vil afhænge af Skoleplan 2011: - Bramsnæsvigskolen, - Kirke Sonnerup Skole, - Kirke Hyllinge Skole - Sæby-Gershøj Skole. - Allerslev Skole, - Glim Skole, - Osted Skole - Trællerupskolen - Kirke Saaby Skole - Hvalsø Skole - Firkløverskolen - Ungdomsskolen. Centerchefen for Skoletilbud har bevillingsansvar for et antal bevillinger bestående af de eksisterende skolebevillinger på konto 3. Samtidig holdes virksomhedslederne ansvarlige for deres økonomiske dispositioner og prioriteringer indenfor egen bevilling. Der foretages en nærmere beskrivelse af afdelingslederstrukturen - herunder organiseringen af SFO området på baggrund af den vedtagne skolestruktur. Der kan blive foretaget justeringer i bevillingsstruktur og organisation som følge af den eksterne konsulentanalyse af inklusion i skole- og dagtilbud. Analysen skal bl.a. afdække niveauet for udskilning til specialtilbud samt incitamenter i forbindelse med visitations- og budgetmodeller. Resultaterne af analysen forventes endvidere at bidrage til konkretiseringen af skoleområdet. Opgavesnittet mellem de administrative funktioner på skolerne og servicecentrene afklares nærmere i forbindelse med etableringen af den nye skolestruktur. Side 15 af 44

16 4.1.2 Center for Dagtilbud Der oprettes et Center for Dagtilbud, som omfatter dagtilbudsområdet inklusiv Tandpleje og Sundhedspleje. Centrets samlede volumen er udtrykt ved antal medarbejdere i centret og dets virksomheder anslået ca. 350 i alt. Centrets bærende logik er at skabe et samlet og sammenhængende dagtilbudsområde i Lejre Kommune med færre og mere fagligt og økonomisk bæredygtige virksomheder, som med udgangspunkt i den inkluderende, tænkning fokuserer på alle børns trivsel med tætte forbindelser til børnespecialområdet. Planerne for udvikling af dagtilbudsområdet konkretiseres i en Dagtilbudsplan, hvor institutionsstrukturen ændres, tilsvarende den igangværende proces på skoleområdet, ved oprettelsen af færre økonomisk og fagligt bæredygtige geografisk baserede virksomheder, hvor de eksisterende institutioner omdannes til afdelinger med daglig ledelse af en afdelingsleder. Dagtilbudsvirksomhederne oprettes som udgangspunkt med en parallelitet i forhold til den kommende skolestruktur og vil hver bestå af en række afdelinger inden for virksomhedens geografiske område. Etableringen af ny daginstitutionsstruktur - herunder antallet af dagtilbudsvirksomheder mv. - konkretiseres nærmere efter centrets etablering. Ved at etablere de nye dagtilbudsvirksomheder i geografisk afgrænsede områder, der kobles til de kommende skoledistrikter, skabes muligheder for et tæt samarbejde med skolerne om overgange. De økonomiske effekter af ændringerne i ledelsesstrukturen på dagtilbudsområdet indregnes i dette projekt, mens de øvrige effekter ved oprettelse af færre dagtilbudsvirksomheder mv. indregnes i dagtilbudsområdet samlede økonomi. Den fremtidige centerchef får til opgave i dialog med Koncerndirektionen at implementere den nye ledelsesstruktur på området med afsæt i Kommunalbestyrelsens beslutninger vedr. dagtilbudsstruktur. Endvidere får den fremtidige centerchef til opgave i dialog med Koncerndirektionen at etablere en ensartet ledelsesstruktur på området bestående af færre dagtilbudsvirksomheder med flere lokaliteter. Centerchefens ansvarsområde vil omfatte: - Birken (børnehave), - Bøgen (børnehave), - Hyllebjerget (børnehave og vuggestue), - Egebjerget og Egedalen (børnehave og vuggestue) og Lærkereden (børnehave), Side 16 af 44

17 - Lejre Naturbørnehave (børnehave) og Røglebakken (børnehave og vuggestue/småbørnsgruppe), - Osted Børnehave (børnehave) - Myretuen (børnehave) og Solsikken (børnehave og vuggestue), - Avnstrup Børnegård (børnehave), - Børnehaven Remisen (børnehave), - Møllebjerghave (børnehave og vuggestue), - Møllehuset (børnehave), - Fuglemarken (børnehave), - Søhus Børnehave (børnehave), - Søpavillonen (børnehave og vuggestue), - Skovvejens Børnehave (børnehave) - Dagplejen, - Sundhedsplejen, - Tandplejen, - Pladsanvisning til dagtilbud. Derudover har centerchefen aftaleansvar for: - 3 private institutioner: Abbetved Børnegård, Agersøgård Naturbørnehave - herunder Hjortespringshuset, Børnehaven Fristedet - 5 puljeinstitutioner: Bondegårdsbørnehaven Lejregård, Børnehuset Ammershøj, Gårdbørnehaven Højen, Lindholm Skovbørnehave, Rudolf Steinerbørnehaven Fuglereden - 3 selvejende institutioner: Rollingen (børnehave), Hyllinge Lyndby Børnehave (børnehave), Saaby Børnehave (børnehave) Centerchefen for Dagtilbud har bevillingsansvar for et antal bevillinger bestående af eksisterende dagtilbudsbevillinger på konto 5. Samtidig holdes virksomhedslederne ansvarlige for deres økonomiske dispositioner og prioriteringer indenfor egen bevilling. Der foretages en nærmere beskrivelse af afdelingslederstrukturen samt organiseringen på dagtilbudsområdet, hvilket ved ske ved inddragelse af dagtilbudslederne i arbejdsgrupper m.v. Dagplejen fastholdes i udgangspunktet som en virksomhed, men i forbindelse med forberedelsen af den nye virksomheds- og ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet overvejes fordele og ulemper ved inddragelse af dagplejetilbud i de geografisk afgrænsede virksomheder. Der kan blive foretaget justeringer i bevillingsstruktur og organisation som følge af den eksterne konsulentanalyse af inklusion i skole- og dagtilbud. Analysen skal bl.a. afdække niveauet for udskilning til specialtilbud samt incitamenter i forbindelse med visitations- og budgetmodeller. Resultaterne af analysen forventes endvidere at bidrage til konkretiseringen af dagtilbudsområdet. Side 17 af 44

18 4.1.3 Center for Social & Familie Center for Social & Familie oprettes med afsæt i den eksisterende Familieafdeling, der rummer PPR, Familiehuset, Støttepædagogkorpset samt sagsbehandlere på børne- og ungeområdet og derudover med afsæt i den eksisterende afdeling Social Drift & Behandling og virksomheder på socialområdet, der hidtil har refereret til sekretariats- og sundhedschefen. Centrets samlede volumen er udtrykt ved antal medarbejdere i centret og dets afdelinger anslået ca i alt. Afdelinger og virksomheder på børne- og familieområdet samt socialområdet samles i ét samlet center ud fra hensyn til; - Centervolumen - Fælles faglighed på tværs af børne- og voksenområdet - Driftssikkerhed - Ønsket om en sammenhængende indsats ud fra en forløbstænkning - Mulighederne for at differentiere indsatsen målrettet borgernes forskellige og ofte komplekse behov - Sammentænkning af målgrupper som i dag primært er opdelt på basis af alder. Centrets bærende logik er at samle hovedparten af den sociale indsats i kommunen - uanset borgerens alder og familieforhold. Både med henblik på at sikre tidlig og sammenhængende indsatser i forhold til de enkelte børn og deres familier. Og med henblik på at skabe en samlet og sammenhængende organisatorisk ramme for den sociale indsats til voksne - herunder visitation til sociale behandlingstilbud samt kommunale sociale behandlingstilbud. Etableringen af centret skaber derved en samlet indgang for en række borgere med komplekse og sammensatte behov som kan imødekommes ud fra en helhedsorienteret forløbstankegang. Bramsnæsvig og Solvangs takstfinansiering og salg af pladser til andre kommuner tilsiger, at de fastholdes som særskilte virksomheder. Endvidere foreslås Horseager samt Bofællesskaber og væresteder tænkt sammen som en virksomhed. Centret får vigtige snitflader til såvel Jobcenteret som Center for Skoletilbud og Center for Dagtilbud. I den forbindelse er den planlagte Inklusionsanalyse med efterfølgende implementering en vigtig milepæl. Centeret skal desuden understøtte en udpræget inklusionstænkning mellem special- og normalområdet og sikre smidige forløb mellem børne- og voksenområdet. Side 18 af 44

19 Den fremtidige centerchef får til opgave i dialog med Koncerndirektionen at etablere en ensartet ledelsesstruktur på området under hensyntagen til de overordnede principper for ledelsesstruktur og organisation vedr. virksomheds- og evt. afdelingsledere, hensyn til det økonomiske rationale samt til et afbalanceret ledelsesspænd i lyset af de krav der i øvrigt stilles til centerchefer om strategisk og udviklingsmæssigt fokus. Centerchefens ansvarsområde vil omfatte: - PPR, - Familiehuset - Støttepædagogkorpset, - Sagsbehandlere - primært socialrådgivere - Horseager samt Bofællesskaber og væresteder, - Bramsnæsvig, - Solvang, - Visitation til socialområdet. Centerchefens bevillingsansvar omfatter et antal bevillinger bestående af de eksisterende bevillinger. Der kan blive foretaget justeringer i bevillingsstruktur og organisation som følge af den eksterne konsulentanalyse af inklusion i skole- og dagtilbud. Analysen skal bl.a. afdække niveauet for udskilning til specialtilbud samt incitamenter i forbindelse med visitations- og budgetmodeller. Resultaterne af analysen forventes endvidere at bidrage til konkretiseringen af skole- og dagtilbudsområdet Center for Byg & Miljø Center for Byg & Miljø etableres som et center med afsæt i afdelingerne Byg & Plan samt Natur & Miljø. Centrets samlede volumen er udtrykt ved antal medarbejdere i centret anslået ca i alt. Centrets volumen i forhold til antal rådhusmedarbejdere vil styrke muligheden for øget faglig og økonomisk bæredygtighed. Centrets bærende logik er at skabe en samlet indgang til myndighedsfunktioner vedr. ejendomsforhold for borgere og virksomheder samt at forankre den kommunale klima- og energiindsats organisatorisk i centerstrukturen. Centret skal indeholde alle de opgaver, som er relateret til Lejre Kommunes rolle som myndighed overfor borgere med fast ejendom f.eks. byggelovgivning, fysisk planlægning, miljølovgivning, naturbeskyttelse, registrering af ejendomme, ejendomsskat. En samling af myndighedsfunktionerne i et center vil skabe nye rammer for en samlet og sammenhængende håndtering af henvendelser fra borgere og virksomheder. Derudover skal centret danne rammen om tovholderansvaret for kommunens klima- og energiindsats, herunder understøttelsen af en netværksbaseret Side 19 af 44

20 tilgang til klimaarbejdet, der involverer både den kommunale organisation og civilsamfundet bredt betragtet; borgere, erhverv m.fl. Den fremtidige centerchef får til opgave i dialog med Koncerndirektionen at etablere en underliggende organisation i forhold til specialistfunktioner eller en afdelingslederfunktion, der muliggør håndtering af den direkte personaleledelse og de krav, der i øvrigt stilles til centerchefer om strategisk og udviklingsmæssigt fokus. Centerchefens ansvarsområde vil omfatte medarbejdere i det hidtidige Byg & Plan og i Natur & Miljø. Centerchefens bevillingsansvar omfatter: - Driftsbudget til personale, - Nuværende bevilling vedr. systemer, drift og faglig udvikling af sagsområder Center for Vej & Park Center for Vej & Park etableres med afsæt i virksomheden Vej & Park, vejmyndighedsopgaver samt renovationsopgaver og kollektiv trafik. Centrets samlede volumen er udtrykt ved antal medarbejdere i centret og dets afdelinger anslået ca i alt. Centrets bærende logik er fortsat sikringen af et opgavefællesskab omkring en samlet indgang til drift og vedligeholdelse af kommunens veje og rekreative arealer. Centret skal varetage Lejre Kommunes ansvar som ejer af infrastruktur, veje og broer, naturområder og rekreative områder mv., der anvendes af borgerne. Centret skal have ansvaret for drift og vedligeholdelse, herunder de serviceopgaver, der knytter sig til driften. Centret skal varetage Lejre Kommunes ansvar for kollektive forsyningsopgaver (bl.a. renovation, rottebekæmpelse, kollektiv trafik), herunder drift, planlægning og udvikling af områderne samt udføre entreprenørydelser (salg til kommunale parter - vedligeholdelse af grønne områder). Den fremtidige centerchef får til opgave i dialog med Koncerndirektionen at vurdere den underliggende organisation og ledelsesstruktur i lyset af de overordnede principper og de krav, der i øvrigt stilles til centerchefer om strategisk og udviklingsmæssigt fokus. Centerchefens ansvarsområde vil omfatte: - Materielgårde og Grønne områder i Vej & Park, - administrative medarbejdere vedr. sekretærer, vejmyndighed, renovation og kollektiv trafik. Opgavesnittet mellem de administrative sekretærfunktioner i Vej & Park og Servicecentret afklares nærmere. Centerchefens bevillingsansvar omfatter et antal bevillinger bestående af de eksisterende bevillinger samt bevillinger vedr. kollektiv trafik og renovation - Side 20 af 44

Den centrale stab organisering, indsatser og proces

Den centrale stab organisering, indsatser og proces 06-05-2015 Arne Kristensen Direkte: 7257 7008 Mail: akr@jammerbugt.dk Den centrale stab organisering, indsatser og proces Baggrund Direktionen har med Økonomiudvalgets godkendelse besluttet at ændre den

Læs mere

Ledelse i Egedal Kommune

Ledelse i Egedal Kommune Ledelse i 1 Indhold Ledelse i Indledning: Lederskab i... 3 Ledelsesorganer og ledelsesprofiler... 4 2 Ledelse i Indledning: Lederskab i s samlede ledelseskæde bestående af direktører, centerchefer, rammeansvarlige

Læs mere

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål med strategi for ledelsesudvikling... 3 2. Ledelsesudviklingsstrategiens

Læs mere

Projekt Ny organisationsstruktur

Projekt Ny organisationsstruktur 1. Vision Kommuneqarfik Sermersooq er en kommune i fremdrift, der prioriterer udvikling, vækst og nytænkning. Med borgeren i centrum skal kommune til stadighed udvikles, således at borgerne opnår den bedst

Læs mere

Ledelse i Frederikssund 2015

Ledelse i Frederikssund 2015 Ledelse i Frederikssund 2015 December 2014 Ledelse i Frederikssund Kommune Ledelse er et fag og professionel ledelse af vores institutioner og afdelinger i Frederikssund Kommune er afgørende for både kvalitet

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Ramme for ledelsesudviklingen... 5 3. Opbygning... 7 4. Kompetencehjul

Læs mere

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse April 2013 1 Sammenhæng og enkelhed Denne pjece beskriver Fredensborg Kommunes styringsfilosofi. Styringsfilosofien bygger princippet

Læs mere

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen.

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen. Notat vedr. administrativ hovedstruktur i Silkeborg Kommune Indhold Den administrative hovedstruktur 1. Direktionen 2. Koncernledelsen 3. Direktører 4. Afdelings- / stabschefer Den administrative hovedstruktur

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Orientering om den videre proces og implementering

Orientering om den videre proces og implementering Dato: 14. december 2011 Brevid: 1556479 Orientering om den videre proces og implementering Når Regionsrådet har godkendt en ny organisationsmodel, der bygger på 5 sygehusledelser, skal direktionen igangsætte

Læs mere

Ledelsesroller i Byens TMF

Ledelsesroller i Byens TMF Ledelsesroller i Byens TMF Med Byens TMF sætter vi yderligere fokus på at imødekomme Byens Behov og fremtidssikre TMF. Vi gør det ud fra følgende fire pejlemærker: Byens behov, Tværgående samarbejde, Mere

Læs mere

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Synergi mellem områder

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Synergi mellem områder Vedrørende: Særlige opmærksomhedspunkter i Rambølls rapport Sagsnavn: Ejendomsservice Sagsnummer: 82.00.00-A00-3-13 Skrevet af: Rikke Hylleberg Clausen E-mail: rikke.hylleberg.clausen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

Forslag til ny organisering af Randers Kommune

Forslag til ny organisering af Randers Kommune Forslag til ny organisering af Randers Kommune Randers kommune skal spare 150 millioner kroner heraf er de 60 millioner kroner med henblik på et forhøjet anlægsniveau. Økonomiudvalget har besluttet at

Læs mere

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Indledning Med Holbæk i Fællesskab har Byrådet sat retning på udvikling af fremtidens kommune. En kommune, hvor vi skaber

Læs mere

Nedenfor beskrives de forskellige områders organisering, opgaver og udfordringer m.v.

Nedenfor beskrives de forskellige områders organisering, opgaver og udfordringer m.v. Notat Opgaver og udfordringer i Børn og Skole Børn og Skole består følgende fire områder med hver sin chef: Sekretariatet Børn og Familie Dagtilbud Skole Postadresse: Favrskov Kommune Borgmestersekretariat

Læs mere

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både

Læs mere

VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER. December 2013. Ledelsesgrundlag. - for ledere i Vallensbæk Kommune

VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER. December 2013. Ledelsesgrundlag. - for ledere i Vallensbæk Kommune VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER December 2013 Ledelsesgrundlag - for ledere i Vallensbæk Kommune 1 Indhold 2 Ledelsesgrundlag - værdier, kompetencer, roller og ansvar...3 Grundlæggende om ledelse i Vallensbæk

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE SØGER TO STRATEGISK HANDLENDE KON- TORCHEFER

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

Ledelsesgrundlag for Psykiatri og Social i Region Midtjylland (05.02.13)

Ledelsesgrundlag for Psykiatri og Social i Region Midtjylland (05.02.13) Ledelsesgrundlag for Psykiatri og Social i Region Midtjylland (05.02.13) Ledelse i Psykiatri og Social bygger overordnet set på Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag med vægt på decentralisering,

Læs mere

Job- og personprofil Centerchef. Center for Arealer og Ejendomme

Job- og personprofil Centerchef. Center for Arealer og Ejendomme Job- og personprofil Centerchef Center for Arealer og Ejendomme April 2013 Side 1 af 8 1. Om Lyngby-Taarbæk Kommune og den nye administrative hovedstruktur Lyngby-Taarbæk Kommune har ca. 52.000 indbyggere

Læs mere

N OTAT. Fremtidens kommunestyre

N OTAT. Fremtidens kommunestyre N OTAT Fremtidens kommunestyre Debattens første fase og nyt udviklingsprojekt Vilkårene for kommunalpolitik har ændret sig markant over de seneste år. Danmark er midt i en økonomisk tilpasning, og det

Læs mere

Inspirationsoplæg om områdeledelse på daginstitutions-, SFO- og klubområdet

Inspirationsoplæg om områdeledelse på daginstitutions-, SFO- og klubområdet Sekretariat: Rådmandshaven 20, 4700 Næstved, telefon: 55 78 49 13, fax: 55 78 49 48, e-mail: bkf@bkchefer..dk hjemmeside: http://www.bkchefer.dk/ BKF Notat Dato:13. juni 2003/KHN Inspirationsoplæg om områdeledelse

Læs mere

Struer Kommune Udvikling af organisationen

Struer Kommune Udvikling af organisationen Projektbeskrivelse Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 1 2. Formål med opgaven... 2 3. Indhold af projektet... 2 4. Organisering af opgaven... 3 5. Resultat af projektet... 4 6. Tidsplan... 4 BILAG 1...

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem chef for skoler og institutioner Ulla Blom Kristensen og direktør Eik Møller Gældende i perioden 2013

Dialogbaseret aftalestyring. mellem chef for skoler og institutioner Ulla Blom Kristensen og direktør Eik Møller Gældende i perioden 2013 Dialogbaseret aftalestyring mellem chef for skoler og institutioner Ulla Blom Kristensen og direktør Eik Møller Gældende i perioden 2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Afdelingen

Læs mere

Organisering af hjemmeplejen

Organisering af hjemmeplejen 27-09-2007 Organisering af hjemmeplejen I dette notat beskrives et forslag til organiseringen af hjemmeplejen. Notatet er bygget op omkring følgende struktur: Sagsnr. 2007-73207 Dokumentnr. 2007-348830

Læs mere

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration Bilag 8 Emne: Til: Kopi: til: Ændring af kontoplan 1. fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Magistraten Byrådets medlemmer Den 3. september 2012 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Principper for implementering

Læs mere

Business Case for Etablering af netværksledelse for selvejende institutioner. Version 01, den 15.09.2011

Business Case for Etablering af netværksledelse for selvejende institutioner. Version 01, den 15.09.2011 Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Business Case for Etablering af netværksledelse for selvejende institutioner Samlet konklusion Version 01, den 15.09.2011 De 8 selvejende har fremsendt

Læs mere

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-31103 Dokumentnr.: 480-2014-43672 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd Direktørgruppen, Juli 2011 Ny virkelighed - ny velfærd 1 Ny virkelighed ny velfærd Både kravene til og vilkårene for kommunen har ændret sig markant de senere år, og det er helt andre og mere alvorlige

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Den udgave, du sidder med nu, er drøftet i centrets MED-regi i uge 7 og vil være centrets strategiplan for 2013. God læselyst!

Den udgave, du sidder med nu, er drøftet i centrets MED-regi i uge 7 og vil være centrets strategiplan for 2013. God læselyst! 1 Indledning I skrivende stund er vi i starten af 2013. Arbejdet med strategiplanen er i år gennemført i en komprimeret proces, da arbejdet med kommuneplanen, revision af tekster til ny hjemmeside samte

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Ansøgning om status som frikommune fra Odense Kommune

Ansøgning om status som frikommune fra Odense Kommune Ansøgning om status som frikommune fra Odense Kommune Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Motivation...2 Om Odense en ny virkelighed...3 Præmisser for projekter...3 Igangværende projekter...4 Sociale

Læs mere

Udvikling af Børne- og Skoleområdet

Udvikling af Børne- og Skoleområdet ORIENTERING Dec 14 Udvikling af Børne- og Skoleområdet I 2015 igangsættes en proces, der skal belyse og bearbejde de kommende års udvikling på dagtilbuds-, skole- og ungeområdet. I denne orientering er

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune November 2013. Job- og personprofil. Pædagogisk udviklingschef Center for Uddannelse og Pædagogik

Lyngby-Taarbæk Kommune November 2013. Job- og personprofil. Pædagogisk udviklingschef Center for Uddannelse og Pædagogik Lyngby-Taarbæk Kommune November 2013 Job- og personprofil Pædagogisk udviklingschef Center for Uddannelse og Pædagogik 1. Om Lyngby-Taarbæk Kommune og den nye administrative hovedstruktur Lyngby-Taarbæk

Læs mere

JOBPROFIL. Skolechef, Roskilde Kommune

JOBPROFIL. Skolechef, Roskilde Kommune JOBPROFIL Skolechef, Roskilde Kommune 1. Indledning Roskilde Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny skolechef. Jobprofilen er udarbejdet af Genitor ApS,

Læs mere

JOB- OG PERSONPROFIL. Centerchef Center for Ejendomme Ballerup Kommune

JOB- OG PERSONPROFIL. Centerchef Center for Ejendomme Ballerup Kommune JOB- OG PERSONPROFIL Centerchef Center for Ejendomme Ballerup Kommune 1. Indledning Ballerup Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med ansættelse af en ny centerchef til Center for

Læs mere

Årsmøde i Foreningen Danske Planchefer November 2011

Årsmøde i Foreningen Danske Planchefer November 2011 Årsmøde i Foreningen Danske Planchefer November 2011 Hvad er fremtidens krav til fremtidens planchefer? Kurt Klaudi Klausen, professor og leder af Master of Public Management (MPM) og den Fleksible Master

Læs mere

Projekt 35h. Kriminalforsorgens reorganisering

Projekt 35h. Kriminalforsorgens reorganisering Projekt 35h. Kriminalforsorgens reorganisering Uddrag fra hvidbog om Kriminalforsorgens reorganisering 2013-2016 Reorganisering 1 2013-14 www.kriminalforsorgen.dk Succeskriterier for reorganiseringen At

Læs mere

Organisation og ledelse 2015

Organisation og ledelse 2015 Organisation og ledelse 2015 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Faxe Kommunes organisationsmodel...4 3.0 Central styring decentral ledelse...6 4.0 Ledelsesniveauer...8 4.1 Direktion (niveau 1-2)...8 4.2 Centerchefer

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Sundheds og Kulturforvaltningen

Sundheds og Kulturforvaltningen Sundheds og Kulturvaltningen Implementering af Ny organisation i Vesthimmerlands Kommune pr. 2015 Vesthimmerlands Kommunes Byråd har på seminar i marts 2014 besluttet sig strategisk at holde sig til kommunens

Læs mere

Struktur, organisering og arbejdsgange. Ledernetværk for de kommunale børne- og familieafdelinger

Struktur, organisering og arbejdsgange. Ledernetværk for de kommunale børne- og familieafdelinger Struktur, organisering og arbejdsgange Ledernetværk for de kommunale børne- og familieafdelinger Netværket for kommunale ledere i Børne- og Familieafdelingerne er etableret af Velfærdsministeriet, Servicestyrelsen

Læs mere

Stillingsbeskrivelse Afdelingsleder for Natur & Miljø

Stillingsbeskrivelse Afdelingsleder for Natur & Miljø Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Center for Byg & Miljø Peter Due Østerbye D 4646 4910 E peos@lejre.dk Dato: 18. februar 2014 J.nr.: Stillingsbeskrivelse

Læs mere

Ansvars- og opgavefordeling Distriktsstruktur Greve Kommune 10. april 2012 Distriktsleder Pædagogisk leder Administrative medarbejdere

Ansvars- og opgavefordeling Distriktsstruktur Greve Kommune 10. april 2012 Distriktsleder Pædagogisk leder Administrative medarbejdere Uddannelse og kompetencer Ansvars- og opgavefordeling Distriktsstruktur Greve Kommune 10. april 2012 Distriktsleder Pædagogisk leder Administrative medarbejdere Pædagogisk uddannet med solid Pædagogisk

Læs mere

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Løn og Personale

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Løn og Personale 4. september 2013. Baggrund Slagelse Kommune Rekruttering af afdelingsleder for Løn og Personale Job- og personprofil Slagelse Kommune har besluttet af sammenlægge de to eksisterende afdelinger Løn og

Læs mere

Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation

Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018 Indledning Rebild Kommune skal fremadrettet løfte flere og mere komplekse opgaver end i dag. Dette bl.a.

Læs mere

Beslutningsoplæg til høring: Eftersyn og justering af organisation, forår 2014

Beslutningsoplæg til høring: Eftersyn og justering af organisation, forår 2014 Beslutningsoplæg til høring: Eftersyn og justering af organisation, forår 2014 1. Resumé Den nuværende centerstruktur har fungeret i et par år. Formålene med omorganiseringen var bl.a. at etablere stærkere

Læs mere

Skatteministeriets ledelsespolitik

Skatteministeriets ledelsespolitik Skatteministeriets ledelsespolitik Ledelsespolitikken sætter rammerne for, hvad der kendetegner god ledelse i Skatteministeriet. Skatteministeriet betragter god ledelse som afgørende for at kunne sikre

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 12 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI MOTIVEREDE O G E FFEKT IV E MEDARBEJDERE, GO D ØK ONOMI STYRI NG O G INTRO EN EFFEKTIV OG ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS MISSION ˮEnkle og effektive administrative

Læs mere

En sammenhængende ledelsesstruktur pa 0-18 a rsomra det

En sammenhængende ledelsesstruktur pa 0-18 a rsomra det En sammenhængende ledelsesstruktur pa 0-18 a rsomra det Formål En sammenhængende ledelsesstruktur skal understøtte de politiske målsætninger for området: Daginstitutionerne skal målrette det pædagogiske

Læs mere

Stillings- og personprofil

Stillings- og personprofil 12.08.14/vers. 2/HAHN 2014/0006383 Stillings- og personprofil for Økonomi- og vækstchef 1 1. Indledning I Halsnæs tør vi - og vi tør også sammen. I Halsnæs tør vi invitere dem, der bor her, til at deltage

Læs mere

Ledelse med kodeks som vandmærke 9 perspektiver på ledelse

Ledelse med kodeks som vandmærke 9 perspektiver på ledelse Ledelse med kodeks som vandmærke 9 perspektiver på ledelse Kommunal ledelse med kodeks som vandmærke Den første januar 2007 var en af de vigtigste milepæle for de danske kommuner i nyere tid, men ikke

Læs mere

Tønder Kommune har ca. 4.000 medarbejdere, heraf ca. 50 medarbejdere i Sekretariat, IT og HR.

Tønder Kommune har ca. 4.000 medarbejdere, heraf ca. 50 medarbejdere i Sekretariat, IT og HR. Job- og personprofil Fagchef Sekretariat, IT og HR Baggrund Tønder Kommune gennemfører i øjeblikket en organisationsændring i forbindelse med at fagchefen for IT går på pension. Ændringen betyder at Sekretariat,

Læs mere

Version 02, den 04.10. 2011

Version 02, den 04.10. 2011 Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Business Case Områdeledelse for Børnebakkehus, Toftegårdens børnehave, Saugstedvang, Sundbrinken og Ringgården Alternativt Børnebakkehus, Toftegårdens

Læs mere

Høringsmateriale vedr. udvikling af bæredygtige børne- og ungetilbud i Lejre Kommune

Høringsmateriale vedr. udvikling af bæredygtige børne- og ungetilbud i Lejre Kommune Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Dato: 3. juni 2015 J.nr.: 2014/2520 Høringsmateriale vedr. udvikling af bæredygtige børne- og ungetilbud i Lejre Kommune

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15 Ledelsesgrundlag Svendborg Erhvervsskole Version 15 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund... 3 2. Skolens værdier... 3 3. Kodeks for strategisk dialogforums arbejde... 4 Ejerskab:... 4 Dialog:... 5

Læs mere

Strategisk ledelse i HTK

Strategisk ledelse i HTK Strategisk ledelse i HTK 10 1 Indledning I denne folder kan du læse, hvordan god ledelse understøttes i Høje-Taastrup Kommune, hvorfor god ledelse er vigtig og hvilke formelle fora, der understøtter en

Læs mere

Redskaber Omdrejningspunktet for planlægning af den enkelte medarbejders kompetenceudvikling er MUS-samtalen.

Redskaber Omdrejningspunktet for planlægning af den enkelte medarbejders kompetenceudvikling er MUS-samtalen. Projektbeskrivelse Baggrund og formål Odder Kommunes første HR strategi udløb i 2013, og som led i en generel gennemgang af kommunens strategier og styringskoncept besluttede direktionen i august 2013,

Læs mere

Direktionens strategiplan 2014-2017

Direktionens strategiplan 2014-2017 Direktionens strategiplan 2014-2017 27. november 2014 1 Direktionens strategiplan 2014 2017 I følgende notat forelægger direktionen i Syddjurs Kommune sin strategiplan for den kommende 4-årige periode.

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

Politik og strategi for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m²

Politik og strategi for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m² Politik og strategi for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m² Center for Kommunale Ejendomme 13. maj 2014 Politik for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m² Slagelse Kommune ønsker med sin

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Stillingen er genopslået på baggrund af for få kvalificerede kandidater i første omgang. Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at

Læs mere

Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter

Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter Evaluering af strategiplanen og effektmålene for sidste år: Job- og Voksencentret strategiplan for 2012 havde 4 indsatsområder; Forebyggelse o er gået igen i langt

Læs mere

Job- og personprofil for viceområdechefer

Job- og personprofil for viceområdechefer Job- og personprofil for viceområdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig,

Læs mere

Job- og kravprofil Sekretariatsleder af Forvaltningssekretariatet i Beskæftigelse og Social

Job- og kravprofil Sekretariatsleder af Forvaltningssekretariatet i Beskæftigelse og Social Job- og kravprofil Sekretariatsleder af Forvaltningssekretariatet i Beskæftigelse og Social Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OM VESTHIMMERLANDS KOMMUNE... 3 3. STILLINGEN... 7 4. PROFILEN... 7

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE Indhold 1. Indledning... 2 2. Gentofte Kommunes vision... 2 3. Formål, målsætninger og rækkevidde... 3 4. Organisering... 8 5. Dokumenter med tilknytning til spolitikken...

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD har pr. 15.01.07 indgået nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT- løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens

Læs mere

Stillings- og personprofil

Stillings- og personprofil 06.11.14/vers. 2/HAHN 2014/0009657 Stillings- og personprofil for chef for Borgerservice og Beskæftigelse 1 1. Indledning I Halsnæs tør vi - og vi tør også sammen. I Halsnæs tør vi invitere dem, der bor

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

Strategi og reorganisering

Strategi og reorganisering Strategi og reorganisering Informationsmøder september og oktober 2013 1 www.kriminalforsorgen.dk Kriminalforsorgen s reorganisering 2013-2016 Program 09.30 10.00 Ankomst og morgenmad 10.00 11.00 Velkomst

Læs mere

Læring og trivsel hos børn og unge

Læring og trivsel hos børn og unge Læring og trivsel hos børn og unge Omstillingsgruppens anbefalinger Materiale til byrådet - juni 2014 På baggrund af de første to møder i omstillingsgruppen er der formuleret tre temaer: Større sammenhæng

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

Evalueringsresultater vedrørende reorganisering af Pleje & Omsorg

Evalueringsresultater vedrørende reorganisering af Pleje & Omsorg Evalueringsresultater vedrørende reorganisering af Pleje & Omsorg Notatet indeholder: Baggrund for evaluering side 1 Resultat fra medarbejderinterview side 2 Forslag til fremtidig organisering side 4 Understøttelse

Læs mere

Evaluering i stor stil!

Evaluering i stor stil! Evaluering i stor stil! I perioden november 2007 til januar 2008 har man i Varde Kommune gennemført en gennemgribende evaluering af den administrative organisation. Det har ført til en helt ny organisering,

Læs mere

Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune

Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune Bilag til Børne og Ungdomsudvalgsmødet 22.6.2010 Indledning Daginstitutionsområdet skal gennemgå en udvikling, der skal sikre at

Læs mere

4. NYE ORGANISATIONER

4. NYE ORGANISATIONER 4. NYE ORGANISATIONER MDI samarbejder med flere kommuner om udvikling af nye organiseringsformer, der respekterer og bibeholder selvejekulturen. Vores erfaringer er, at ledelsesforsøg lykkes de steder,

Læs mere

Virksomhedsaftale 2010

Virksomhedsaftale 2010 Virksomhedsaftale 2010 indgået mellem og Byrådet Virksomhed: Adresse: Leder: Område: Brederødvej 40, 3300 Frederiksværk Christina Helverskov Langhoff Skole og Undervisning 1. Beskrivelse af virksomheden

Læs mere

Telefonbetjening i Randers Kommune

Telefonbetjening i Randers Kommune Telefonbetjening i Randers Kommune Borgeren i centrum også i telefonen Formål Med denne præciserende beskrivelse af telefonbetjeningen i Randers Kommune, er det formålet at udstikke rammerne for, hvordan

Læs mere

JOBPROFIL. Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune

JOBPROFIL. Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune JOBPROFIL Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune 1. Indledning Hillerød Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny Ældre- og Sundhedschef. Jobprofilen er udarbejdet

Læs mere

JOBPROFIL. Vicedirektør Den Sociale Virksomhed

JOBPROFIL. Vicedirektør Den Sociale Virksomhed JOBPROFIL Vicedirektør Den Sociale Virksomhed 1. Indledning Den Sociale Virksomhed, Region Hovedstaden har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en vicedirektør. Jobprofilen

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-301 Fysioterapeut i folkeskolerne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud, 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at der

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Skoleplan 2011 Plan for udvikling af skolerne i. Lejre Kommune. Lejre Kommune. Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.

Skoleplan 2011 Plan for udvikling af skolerne i. Lejre Kommune. Lejre Kommune. Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Skoleplan 2011 Plan for udvikling af skolerne i Lejre Kommune Version 23. november 2010 Sag nr. 10/24607 Indholdsfortegnelse

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Bilag til: Forslag til ændret struktur i distrikterne i ældreområdet, april 2009.

Bilag til: Forslag til ændret struktur i distrikterne i ældreområdet, april 2009. Bilag til: Forslag til ændret struktur i distrikterne i ældreområdet, april 2009. Indholdsfortegnelse Bilag 1. Evalueringsrapport...3 Bilag 2. Organisationsdiagram, forslag til strukturændring...9 Bilag

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Opsamling vedrørende temperaturmåling på omorganisering af teknisk service

Opsamling vedrørende temperaturmåling på omorganisering af teknisk service Opsamling vedrørende temperaturmåling på omorganisering af teknisk service Temperaturmålingen af den ny organisation for teknisk service i Viborg Kommune er iværksat af den bredt sammensatte referencegruppe,

Læs mere

Kerneopgaver, Ledelse og Struktur 2015

Kerneopgaver, Ledelse og Struktur 2015 November 2014 Kerneopgaver, Ledelse og Struktur 2015 Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 79755000 Indhold Målet... 3 Baggrunden... 3 Kerneopgaver... 3 Bevægelsen... 4 Den organisatoriske struktur... 5

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune

KVALITETSSTANDARD. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune KVALITETSSTANDARD Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune Opdateret 6. juni 2014 PPR 12/11813 *41810 Kvalitetsstandard for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune Formålet med

Læs mere

Handleplan Organisering, ledelse og kommunikation

Handleplan Organisering, ledelse og kommunikation Handleplan Organisering, ledelse og kommunikation Marts 2015 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 RESUME... 3 1. INDLEDNING... 4 1.1 BAGGRUND... 4 1.2 INDHOLD I NOTAT... 4 2. TO LEDELSESNIVEAUER

Læs mere