Den digitale vej til velfærd, vækst og god service Digitaliserings- og kanalstrategi revideres årligt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den digitale vej til velfærd, vækst og god service Digitaliserings- og kanalstrategi 2015-18 - revideres årligt"

Transkript

1 Den digitale vej til velfærd, vækst og god service Digitaliserings- og kanalstrategi revideres årligt Side 1

2 Side 2

3 Forord Digitalisering står øverst på dagsordenen for både stat, kommuner og regioner i disse år. Den digitale omstilling indebærer, at borgere og virksomheder på flere og flere områder skal betjene sig digitalt i mødet med det offentlige. Målsætningen i den nuværende nationale fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er bl.a., at 80 % af den skriftlige kommunikation mellem det offentlige og borgere og virksomheder skal være digital i Fredensborg Kommune ønsker med denne digitaliserings- og kanalstrategi at skabe grundlag for velfærd, vækst og god service for de kommende fire år. Gennem digitalisering og kanalstrategisk prioritering vil vi frigøre ressourcer til at sikre en effektiv drift og sagsbehandling i kommunen og en tidssvarende service på de store velfærdsområder. Borgerne i kommunen har gode forudsætninger for at realisere potentialet ved digitalisering, fordi borgerne generelt har stærke IT-kompetencer. Vi skal derfor gøre det nemt at være digital borger i Fredensborg Kommune, men samtidig skal vi hjælpe de borgere, som har svært ved det og som ikke kan selv. Vi tager hånd om alle borgere uanset digitale færdigheder. Forældre til børn i skoler- og dagtilbud kommunikerer allerede digitalt med lærere og pædagoger i skoler og institutioner, ligesom brugere af bibliotekerne også kan benytte bibliotekernes tilbud gennem digitale selvbetjeningsløsninger. Strategien tager afsæt i de fællesoffentlige digitaliseringsstrategier og skal sikre en innovativ og digital dagsorden på tværs af alle centre og institutioner. Digitalisering skal skabe gevinster, og strategien er den fælles ramme, som beskriver hvordan. Gevinsterne skal bl.a. realiseres gennem en række større indsatser, der sikrer at: Vi løser udfordringer ved hjælp af velafprøvede velfærdsteknologiske løsninger og anvender digitalisering til løsningen af fremtidens servicetilbud. Vi sætter altid borgeren i centrum og anvender de mest effektive kanaler, når vi kommunikerer. Vi følger fælles kommunale standarder med henblik på en sikker IT-drift. Vi yder en effektiv sagsbehandling og god service til borgere og virksomheder. Strategien skal være midlet til at øge helhedstænkningen inden for digitalisering på tværs af kommunens centre og institutioner. Strategiens mål skal derfor indgå i de enkelte centres årsplaner, der udarbejdes på baggrund af Direktionens ledetråd. Digitalisering er et område i konstant udvikling. Samtidig forventes en ny national fællesoffentlig digitaliseringsstrategi at være på vej, som skal sætte retningen for digitalisering af den offentlige sektor fra 2016 og frem. Denne strategi skal derfor være et levende dokument som naturligt ajourføres årligt med henblik på at sikre, at barren hele tiden sættes tilstrækkeligt højt. Første ajourføring vil ske i maj Side 3

4 Side 4

5 Indledning Fredensborg Kommunes digitaliserings- og kanalstrategi handler om at fastholde udmøntningen af den nationale fællesoffentlige digitaliseringsstrategi og om at sikre, at borgere, virksomheder og medarbejdere i kommunen fortsat oplever frihed, fleksibilitet og god service gennem øget digitalisering. FAKTA BOKS Som led i udmøntningen af den nationale fællesoffentlige digitaliseringsstrategi har Folketinget vedtaget dels lov om obligatorisk digital post i 2012 og dels en række samlelove om obligatorisk digital selvbetjening i (Bølgeplanen). Det betyder bl.a., at digital post ved lov er blevet obligatorisk digital for borgere pr. 1. november 2014 og virksomheder i Det er dermed obligatorisk at have en digital postkasse til brug for at modtage digital post fra det offentlige. Endvidere betyder det, at det i perioden bliver obligatorisk for kommunerne at indføre obligatorisk digital selvbetjening på flere forskellige områder. Det er dermed obligatorisk for borgerne at anvende digital selvbetjening, når de skal ansøge, anmelde m.v. på en række forskellige områder. Samlelovene gennemføres over 4 år eller 4 bølger deraf navnet Bølgeplanen for hvert år vedtages ved lov, hvilke områder der er omfattet af bølge 1 (2012), 2 (2013), 3 (2014) og 4 som er planlagt til Kernen i den nationale fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er, at 80 % af kommunikation mellem borgere, virksomheder og myndigheder i 2015 skal foregå digitalt. Fredensborg Kommunes digitaliserings- og kanalstrategi udstikker dels de politiske visioner for den digitale vej til velfærd, vækst og god service og dels de administrative målsætninger for at dette kan realiseres. Strategien består derfor af to overordnede dele, hvor der indgår følgende underafsnit: 1. Digital selvbetjening, kommunikation og velfærd - Politiske visioner - Mål det skal vi opnå - Det gør vi allerede 2. Effektiv it-drift, digitalt kompetente ledere og medarbejdere - Administrative målsætninger - Mål det skal vi opnå - Det gør vi allerede I de efterfølgende sider udfoldes de to dele af strategien nærmere. Side 5

6 Side 6

7 1. Digital selvbetjening, kommunikation og velfærd I denne 1. del af strategien udfoldes de politiske visioner på området. Delafsnittet er bygget op omkring tre områder, som udfoldes med henholdsvis en beskrivelse af området, de politiske visioner samt konkrete mål, der skal opnås. De tre områder er: I. Digital selvbetjening og kommunikation II. Digital læring III. Velfærdsteknologiske løsninger Endelig indgår information om, hvad vi allerede har gjort af tiltag på de tre områder. I. Digital selvbetjening og kommunikation Et helt grundlæggende princip i Fredensborg Kommune er at understøtte det digitale Danmark. Kommunen er forpligtet til at følge de fælles offentlige digitaliseringsstrategier om digital kommunikation. Kommunen har fokus på at fremme den digitale infrastruktur for at understøtte fremtidens behov for digital kommunikation. Kommunens service skal frem for alt være effektiv, og servicen til borgere og virksomheder skal opleves tidssvarende og tidsbesparende. Kommunen ønsker samtidig, at de mest priseffektive kanaler anvendes i kommunikationen med borgere og virksomheder. Vi skal begrænse og lukke for dyre henvendelseskanaler ( , telefon og personlig henvendelse) og sikre let adgang til digital selvbetjening og medbetjening 1 samt åbne for nye digitale henvendelseskanaler, herunder sociale medier 2. Samtidig skal vi tage hånd om alle borgere i kommunen og derfor fortsat hjælpe dem, som ikke kan betjene sig selv digitalt. Endelig arbejder kommunen på at understøtte og skabe rammer for, at teleselskaberne kan sikre bedre mobildækning og fibernet til kommunens borgere og virksomheder. 1 Hjælp til at betjene sig selv via digitalt selvbetjening. 2 Eksempelvis Facebook kan med fordel anvendes af kommuner til generel information og servicemeddelelser. Undersøgelser foretaget af KL viser, at kommunale Facebook-sider løfter kommunens omdømme og styrker lokaldemokratiet. Side 7

8 FAKTA BOKS Gns. pr. Henvendelseskanal måned Personligt fremmøde jan jan 2014 (numre trukket i nummerstanderen i Center for borgerservice) Telefonopkald modtaget sep 2013 aug 2014 (til hovednummeret ) s modtaget jan 2014 aug 2014 (skøn beregnet for 1 år) (i alt til hele kommunen) s sendt jan 2014 aug 2014 (skøn beregnet for 1 år) (i alt fra hele kommunen) Fysisk post sendt sep 2013 sep Fysisk post - modtaget tal fra 3 tælleuger i 2013 (skøn beregnet for 1 år) Digital post modtaget 3. kvartal kvartal 2014 (på adresserne og 524 Digital post sendt 3. kvartal kvartal 2014 (fra adresserne og 394 Hjemmeside (antal klik på Politiske visioner Borgerne føler sig trygge og hjulpne i det digitale Danmark. Borgere og virksomheder skal motiveres til at bruge mere effektive henvendelseskanaler som digital selvbetjening via kommunens hjemmeside, digital post og sociale medier. Borgere og virksomheders første indgang skal være hjemmesiden, som sikrer, at borgere og virksomheder kan kommunikere med det offentlige alle døgnets 24 timer. Borgere og virksomheder oplever én samlet indgang til kommunen, hvor der er hurtig og fleksibel adgang til digital selvbetjening og betjening generelt. Mål det skal vi opnå Andelen af telefoniske henvendelser som straksafklares 3 er i 2015 minimum 30 %, stigende til minimum 40 % i Borgernes brug af StraksSvar 4 stiger med 70 % i 2016 set i forhold til Fra 2016 skal 10 % af den fysisk indkomne post straksafklares set i forhold til I 2018 skal 90 % af al post, som afsendes til borgere, virksomheder og foreninger, sendes via Digital Post dette set i lyset af at alle borgere, virksomheder og foreninger pr. 1. november 2014 har en digital postkasse 5. 3 Straksafklaring defineres som en henvendelse, der afklares af den første medarbejder borgeren møder i sin henvendelse. Straksafklaring er således ikke en viderestilling; at tage imod en besked; at give borgeren besked om at ringe igen; at skrive en mail eller at udlevere interne telefonnumre etc. 4 StraksSvar er dels et selvbetjeningsmiljø til brug for borgerne, hvori de kan finde informationer på kommunens hjemmeside ved hjælp af opslag, og dels en vidensplatform til brug for kommunens medarbejdere. 5 Offentlige myndigheder vil fra 1. november 2014 sende digital post også selv om en borger ikke aktivt har tilmeldt sig (modtag digital post fra det offentlige). Så med mindre borgeren er blevet fritaget for digital post modtager borgeren digital post fra offentlige myndigheder med samme retsvirkning som papirpost m.v. Side 8

9 II. Digital læring På skole- og dagtilbudsområdet er digitalisering en grundpille i fremtidens folkeskole og dagtilbud. Informationsteknologien og it- relaterede kompetencer er blevet en del af den almene dannelse, og er derfor en hel central opgave for skolerne at inkorporere som pædagogisk værktøj i understøttelsen af elevernes læring og udvikling. Samtidig øger brug af IT og digitalisering mulighederne for at videndele omkring praksis og læremidler samt styrke kommunikation mellem skole, forældre og elever. Politiske visioner Borgerne er i stand til at møde fremtidens kompetencebehov, idet de gennem digitalisering får de optimale muligheder for at skabe læring. Borgerne oplever en mere smidig og let tilgængelig kommunikation i forhold til læring og udvikling. Mål det skal vi opnå Fra 2015 indkøbes udelukkende nye digitale læringsværktøjer, som har dokumenteret effekt på børnelæring. I 2015 er tilbud om samarbejde mellem skoler, idræts, kultur og foreningsliv tilgængeligt via en samlet digital platform hvor igennem lærere kan planlægge undervisningsforløb i samarbejde med eksterne parter. I 2015 har lærerne fuld adgang til videndeling gennem en central platform enten på den enkelte skole eller i kommunen for deling af eget og udgivet undervisningsmateriale. Senest I 2016 erstattes den nuværende Citrix løsning som IT infrastruktur på skolerne med et nyt system der understøtter det kommende fælles brugerportal system. Senest i 2016 er nyt Elevplanssystem indført. Elevplanssystemet, som er koblet op på de nye fælles mål for folkeskolerne, giver lærere adgang til at oprette og løbende opdatere elevplaner samt at følge op på disse i samarbejde med forældre og elever. Fra skoleåret 2016/2017 er en ny fælles brugerportal for folkeskolen udbredt til hele grundskoleområdet. I 2018 indgår brug af digitale medier som led i fagundervisningen i alle fag på alle klassetrin. Side 9

10 III. Velfærdsteknologiske løsninger Vi er langt fremme, når det gælder afprøvning og erfaringer inden for digitale velfærdsteknologiske løsninger, og vi fortsætter i sporet. Inden for digital velfærd ønsker vi at gå forrest med at tage ny velfærdsteknologi i brug, der er velafprøvet, med henblik på at skabe værdi for borgere og medarbejdere. På ældre- og handicapområdet skal vi støtte borgeren i at være aktiv og bruge sine egne færdigheder længst muligt. Vi skal anvende teknologi, der involverer medarbejderne i at forebygge, at borgerne bliver indlagte på hospitalet eller giver mulighed for rehabilitering. Politiske visioner Borgernes funktioner og livskvalitet bevares og udvikles ved at anvende og anskaffe velfærdsteknologiske løsninger. Borgerne involveres løbende i fremtidens velfærdsteknologi og oplever mødet med teknologien som tryg og mulighedsskabende. Mål det skal vi opnå I 2016 arbejder alle medarbejdere på ældreområdet med screeningsværktøjer, som bidrager til at forebygge indlæggelser. I 2017 åbner kommunens nye plejecenter, hvor velfærdsteknologien bidrager til at løse praktiske udfordringer, optimerer driften, øger livskvaliteten og selvstændigheden hos borgerne. I 2020 oplever borgere med en kronisk sygdom en lettere hverdag ved, at de benytter telemedicinsk udstyr i deres eget hjem. I 2020 har vi frigjort 10 % af udgifterne i forbindelse med forebyggelige indlæggelser i forhold til Side 10

11 Det gør vi allerede I Fredensborg Kommune har vi stort fokus på borgernes digitale kompetencer. Vi ved, der er borgere, som ikke kan betjene sig selv digitalt. Dem tager vi hånd om i form af hjælp til medbetjening eller fritagelse for digital post. Vi har uddannet frontmedarbejdere til digitale ambassadører, som har fokus på borgerens digitale behov og muligheder. Vi samarbejder med frivillige på bibliotekernes IT-cafeer, og andre frivillige som underviser i eksempelvis digital post. Kommunen hjælper borgerne med selvbetjeningsløsninger, både obligatoriske og andre digitale løsninger samt anden informationssøgning. Vi anvender vores selvbetjeningsløsning StraksSvar til råd og vejledning, udover det kan borgeren selv søge information og betjene sig selv via StraksSvar. Vi deltager i de fælles kommunale tælleuger, så vi ved, hvordan vores henvendelseskanaler bliver brugt, og vi agerer efter det. Mere end 35 projektideer er testet bl.a.: Vasketoiletter, APP s til genoptræning, Kommunikationsrobotten Telnoid til demente, Triage og tidlig opsporing af forebyggelige indlæggelser i ældreplejen. Vi har nedsat et borgerpanel for velfærdsteknologi, som mødes 2-3 gange årligt og som løbende kommer med input og viden om borgernes digitale færdigheder. Mit Børnehus /intranet med nem-id indeholder digitale dagbøger og billeder fra barnets hverdag. 75 pædagoger har gennemført diplommoduler i mediepædagogik og digital læring i et partnerskab med Professionshøjskolen UCC. Skolerne har sat mål for udviklingen af elevernes digitale dannelse. Nogle skoler har indkøbt tablets til alle elever, mens andre skoler arbejder ud fra elevernes eget udstyr. Side 11

12 2. Effektiv IT-drift, digitalt kompetente ledere og medarbejdere I denne 2. del af strategien udfoldes de administrative målsætninger på området. Delafsnittet er bygget op omkring tre områder, som udfoldes med henholdsvis en beskrivelse af området; de politiske visioner; samt konkrete mål, der skal opnås. De tre områder er: I. Sikker og stabil IT-drift II. Fælles ramme- og arkitekturstyring III. Kodeks for digitalt lederskab Endelig indgår information om, hvad vi allerede har gjort af tiltag på de tre områder. I. Sikker og stabil IT-drift En forudsætning for at skabe velfærd, vækst og god service er bl.a. sikker og stabil IT-drift. Fredensborg Kommune moderniserer derfor bl.a. internetforbindelsen mellem kommunens bygninger ved opgradering og udvidelse af fiberkabler samt indkøb af nyt udstyr. Dette skal medvirke til, at vi får bedre adgang til internettet og de administrative systemer. Samtidig skal vi skabe klarhed over roller og ansvar på digitaliseringsområdet samt viden om udvikling og indkøb af IT-systemer generelt. Som et led i at skabe sikker og stabil IT-drift skal kommunen også, som en del af det fælleskommunale monopolbrud, opbygge en ny IT-infrastruktur. Dette er en del af Økonomiaftalen for 2013 mellem Regeringen og KL. Administrative målsætninger Vi sikrer, at der er en stabil og effektiv IT-drift. Vi har klarhed over roller og ansvar på digitaliseringsområdet og overblik over udvikling og indkøb af IT-systemer. Mål det skal vi opnå I 2015 skal der implementeres en IT-styringsmodel som anviser roller og krav på digitaliseringsområdet. I 2015 skal der være etableret en fiberring mellem kommunens bygninger. Fra 2015 bliver 90 % af henvendelserne til Helpdesk besvaret indenfor Helpdeskens servicemål. I 2015 igangsættes arbejdet med implementering af IT-sikkerhedsstandarden (ISO 27001), således risikostyring af kommunens IT-systemer bliver et centralt element for tilrettelæggelse af IT-drift. Standarden skal være fuldt ud implementeret i Side 12

13 II. Fælles kommunal IT-infrastruktur Implementeringen af en ny IT-infrastruktur baseret på fællesoffentlige grunddata skal sikre, at borgeren oplever en mere helhedsorienteret sagsbehandling og øget kvalitet i data med bedre service til følge. Dette opnås som led i det fælleskommunale monopolbrud på de store ITsystemer (KMD Sag, KMD Aktiv, og KMD Dagpenge). FAKTA BOKS I økonomiaftalen for 2013 indgik Regeringen og KL aftale om at øge konkurrencen på det kommunale IT-marked og dermed sikre udvikling og anvendelse af fælles landsdækkende IT-løsninger. Formålet er at etablere en effektiv IT-understøttelse i kommunerne, hvor KMD s monopol på en række forretningskritiske IT-systemer bliver brudt. Som et led i aftalen blev det besluttet, at KOMBIT gennemfører en række fælleskommunale udbud på områderne sygedagpenge, kontanthjælp og på sagsoverblik og partskontakt. Fundamentet for udbuddene er en ny rammearkitektur som skal overholde fællesoffentlige krav til standarder og gennemsigtighed i sagsbehandlingen af borgernes sager. Monopolbruddet er tidssat i perioden 2013 til 2018, hvor Udbetaling Danmark implementere Boligstøtte som det sidste system som en del af aftalen. Side 13

14 Administrative målsætninger Vi baserer vores IT-infrastruktur på en fleksibel og simpel arkitektur, så vores udgifter til udvikling og implementering af IT reduceres. Vi skaber gennem brug af fællesoffentlige grunddata og med implementeringen af SAPA 6 og fagsystemerne på sygedagpenge- og kontanthjælpsområdet en hurtigere og mere effektiv sagsbehandling. Mål det skal vi opnå I 2016 er vi i stand til, som en del af det fællesoffentlige grunddataprogram, at anvende grunddata i sagsbehandling med henblik på at reducere fejl i sagsbehandlingen. I 2018 skal vi have implementeret den fællesoffentlige IT-infrastruktur, og sikret drift af egne støttesystemer. I 2018 skal nye fagsystemer (kommunernes Sygedagpengesystem og Ydelsessystem) være taget i brug. De nye systemer betyder flere straks-afgørelser af simple sager, og ITudgifterne på de to områder reduceres med 25 pct. i forhold til i dag. Inden 2018 skal SAPA tages i brug med henblik på at sikre en effektiv tværgående forvaltning og give borgeren adgang til overblik over egne sager. III. Kodeks for digitalt lederskab Vi stiller krav til ledere og medarbejdere i forhold til at følge den digitale udvikling. Digital ledelse og Kodeks for digitalt lederskab 7 er derfor et af de bærende elementer i forhold til at realisere ønsket om digitalt kompetente ledere og medarbejdere. Administrative målsætninger Vi stiller krav om digitalt kompetente medarbejdere og ledere. Vi følger op på lederes og medarbejderes digitale kompetencer og har fokus på digitaliseringskompetencer i rekrutteringen af nye medarbejdere. 6 SAPA er et Sags- og dokumentoverblik. 7 Kodeks for digitalt lederskab er vedtaget af direktionen i 2013 og sætter rammen for administrationens digitale lederskab. Det består af fokusområderne Initiativ og innovation, Værdi og effekt, Roller og ansvar, Sigte og plan og Kompetencer og kultur. For hvert område opstilles mål og ledelsesmæssige handlemuligheder i relation til den digitale udvikling. Side 14

15 Mål det skal vi opnå Som en del af de fællesoffentlige digitaliseringsmål vil vi senest i 2016 undersøge potentialerne ved udnyttelse af talegenkendelse i sagsbehandlingen. I 2018 skal medarbejderne være kompetente til at håndtere og vejlede borgerne i hjemmemonitorering via relevant telemedicinsk udstyr. Senest i 2018 har hver områdeledelse samt netværksledelse på dagtilbud mindst tre pædagoger, der har taget et eller flere diplommoduler i brug af digitale medier, som pædagogisk værktøj. Det gør vi allerede Vi har gennem de seneste 2 år opbygget et Helpdesksystem, som gør det muligt at arbejde effektivt med administrativ it. Helpdesksystemet sikrer, at vi har én indgang til indberetningen af fejl og mangler, hvilket giver overskuelighed for brugerne. Vi deltager i den fælleskommunale udbudsplan for at reducere udgifterne til it, men også for at forbedre og effektivisere sagsbehandlingen. Vi har taget højde for de digitale krav, der stilles til vores borgere om eksempelvis hjemmemonitorering og borgerens mulighed og ret til netværksunderstøttelse. Vi involverer velfærdsteknologiagenter i at gøre medarbejderne fortrolige med at implementere teknologiske løsninger i daglige driftsopgaver. Vi arbejder vi ud fra Kodeks for digitalt lederskab. Det betyder, at vi tænker digitale kompetencer ind i forhold til rekruttering og medarbejderudvikling samt den daglige ledelse. Ved udvikling og implementering af nye løsninger er der en tæt kontakt mellem systemejeren og Center for Digitalisering og it med henblik på at sikre, at de bedste løsninger indkøbes. Vi samarbejder med uddannelsesinstitutioner, virksomheder og andre kommuner for at sikre viden og kompetenceudvikling inden for velfærdsområdet. Side 15

16 Side 16

17 Side 17

18 Side 18

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende.

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende. Status på strategi for digital velfærd Regeringen, KL og Danske Regioner har offentliggjort Strategi for digital velfærd. Strategien lægger en forpligtende kurs for digitaliseringsarbejdet på velfærdsområderne.

Læs mere

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 1. Formål og baggrund Fredensborg Kommunes kanalstrategi er en tværgående strategi, der angiver målsætninger for, hvilke kanaler 1 vi benytter og hvordan vi

Læs mere

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Forord Hillerød Kommunes Kanal- og Servicestrategi er en samlet strategi for kommunikation mellem kommune og borgere, virksomheder og foreninger. Service over

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Dragør Kommune, november 2015 Justeret november 2016 Digitaliseringsstrategi UDKAST TIL OPDATERING Dragør Kommune 2016 2020 1 Indholdsfortegnelse 0. Forord...3 1. Indledning...3 2. Fællesoffentligt samarbejde

Læs mere

Digitaliserings- og Kanalstrategi

Digitaliserings- og Kanalstrategi Direktionssekretariatet Digitaliserings- og Kanalstrategi Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 2 1.1 ROLLER OG OPGAVEFORDELING... 2 1.2 DIGITAL POST OG OBLIGATORISK SELVBETJENING...

Læs mere

Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi

Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi Som led i realiseringen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er der enighed om det videre arbejde med en række konkrete digitaliseringsinitiativer.

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

IT- og mediestrategi på skoleområdet

IT- og mediestrategi på skoleområdet Dragør kommune IT- og mediestrategi på skoleområdet 2016 2020 Udarbejdet af skoleforvaltningen i samarbejde med IT-afdelingen og skolerne Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 1.2 Sammenhæng...2 2. Brugerportalsinitiativet...3

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi 2016-2020 Godkendt af byrådet den 13.03.2017 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Strategiske fokuspunkter Digital kultur, kompetence

Læs mere

Furesø Kommune. Omstilling med omtanke Service- og kanalstrategi

Furesø Kommune. Omstilling med omtanke Service- og kanalstrategi Furesø Kommune Omstilling med omtanke Service- og kanalstrategi 2014-2017 1. INDLEDNING God service og effektivitet skal forenes. Det er hovedmålet for Furesø Kommunes administrative borgerbetjening jf.

Læs mere

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016- 1 of 18 Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

Borgerbetjenings- og kanalstrategi

Borgerbetjenings- og kanalstrategi Borgerbetjenings- og kanalstrategi Stevns Kommune 2012-2015 Indledning Borgerbetjenings- og kanalstrategi 2012-15 sætter retning for borgerbetjeningen og de kommunikationskanaler Stevns Kommunes kunder

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1 Kanalstrategien 2013-2015 Kanalstrategien 1 1. Baggrunden for Varde Kommunes kanalstrategi...4 Hvad er en kanalstrategi?... 4 Hvorfor skal Varde Kommune have en kanalstrategi?... 4 Hvem gælder kanalstrategien

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.2: Effektiv digital selvbetjening KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune 2016-2020 1 1. Indledning Danmark fik sin første digitaliseringsstrategi for den offentlige sektor i 2001. Staten, regionerne og kommunerne har siden i fællesskab

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK Henriette Günther Sørensen, KL Fagligt forum for 7-arkivernes medarbejdere 14. september 2016 Fælles vision for digitalisering Det fælleskommunale arbejde med

Læs mere

NOTAT. Brugerportalsinitiativet

NOTAT. Brugerportalsinitiativet NOTAT Brugerportalsinitiativet Den 26. januar 2015 Sags ID: SAG-2014-07107 Dok.ID: 1966628 1. Baggrund Der har i de senere år været stort fokus på og investeret i at bringe folkeskolen ind i den digitale

Læs mere

Digitalisering i Danmark: Ambitioner og udfordringer

Digitalisering i Danmark: Ambitioner og udfordringer Digitalisering i Danmark: Ambitioner og udfordringer Yih-Jeou Wang, International koordinator, Direktionssekretariatet E-mail: yjwan@digst.dk SAMDOK Sømløs forvaltning Hvem eier arkivene? Scandic Oslo

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

DIGITALISERINGSSTRATEGI April 2016 BRØNDBY KOMMUNE

DIGITALISERINGSSTRATEGI April 2016 BRØNDBY KOMMUNE DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 April 2016 BRØNDBY KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Strategisk sammenhæng... 3 3. Strategiske indsatsområder... 3 3.1 Borgerne skal videst muligt mestre

Læs mere

FICS brevid. 3306973 1

FICS brevid. 3306973 1 FICS brevid. 3306973 1 Politik for digitalisering i Lolland Kommune 1. Baggrund Byrådet i Lolland Kommune ønsker at borgere og virksomheder bosiddende i kommunen altid oplever kommunen som en partner der

Læs mere

Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014. Layout ITK Design, Jan Thomassen

Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014. Layout ITK Design, Jan Thomassen KANALSTRATEGI 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 1 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014 Layout ITK Design, Jan Thomassen Tryk og oplag LaserTryk.dk A/S 1.000

Læs mere

Automatisering af systemadministration (1)

Automatisering af systemadministration (1) Automatisering af systemadministration (1) 01-01-2013 31-12-2015 Politisk udvalg: Økonomiudvalg Der findes i Faaborg-Midtfyn Kommune 13 systemer, hvor medarbejdere og organisatoriske enheder er registreret.

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.1: Obligatorisk digital service KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

19-05-2015. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2015-0081310. Dokumentnr. 2015-0081310-2. Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen

19-05-2015. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2015-0081310. Dokumentnr. 2015-0081310-2. Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen Baggrund Regeringen og KL blev i Økonomiaftalen

Læs mere

Den kommunale digitaliseringsdagsorden

Den kommunale digitaliseringsdagsorden Program for dagen 9.30: Overblik og sammenhænge i de to digitale strategier 10.30: Strategierne i fagligt perspektiv 12.00: Betydningen for din kommune 12.30: Opsamling, sandwich og tak for i dag! Den

Læs mere

Fællesoffentlige digitaliseringsstrategier

Fællesoffentlige digitaliseringsstrategier Fællesoffentlige digitaliseringsstrategier Rikke Hougaard Zeberg Vicedirektør, Digitaliseringsstyrelsen 3. Februar 2014 1 DIGITALISERING EN NØDVENDIG VISION Den brændende platform Danmarks konkurrenceevne

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2010-2014 Indledning Staten, regionerne og kommunerne udarbejdede i 2007 en fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, der på væsentlige områder indeholder forpligtende initiativer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Definition og afgrænsning 3 3. Borgere og virksomheders brug af kommunikationskanaler 4 4. Hvad er strategien, og hvad betyder det for borgere og virksomheder? 5

Læs mere

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi samler hele ATP Koncernen om en række initiativer og pejlemærker for digitalisering i ATP. Den støtter op om ATP Koncernens målsætning

Læs mere

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 INDHOLD FORORD 3 BAGGRUND 4 OVERORDNEDE MÅL 5 TVÆRGÅENDE INDSATSER OG DELMÅL 6 SERVICEUNDERSTØTTELSE 8 KANALER 9 PRINCIPPER 10 IMPLEMENTERING 11 FORORD Herning

Læs mere

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indledning Dette er strategien for Albertslund Kommunes digitale udvikling frem mod 2015. I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi gør regeringen

Læs mere

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen Undervisningsministeriet Finansministeriet KL Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark. Søren Frederik Bregenov, konsulent, KL Maj konference 21. maj 2015

Lokal og digital et sammenhængende Danmark. Søren Frederik Bregenov, konsulent, KL Maj konference 21. maj 2015 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Søren Frederik Bregenov, konsulent, KL Maj konference 21. maj 2015 1 Disposition 1. Det nuværende strategilandskab -Fælleskommunale, fællesoffentlige, fagspecifikke

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune

Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune 2016-2019 Godkendt d.xx.xx.xx 1. Indledning Lemvig Kommune arbejder for, at alle børn og unge lærer og trives. Digitalisering er et nødvendigt

Læs mere

Praktisk information. Er kommunen enig i strategiens vision om "nær og tilgængelig, sammenhængende og effektiv service"?

Praktisk information. Er kommunen enig i strategiens vision om nær og tilgængelig, sammenhængende og effektiv service? Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

Digitaliserings- og Kanalstrategi

Digitaliserings- og Kanalstrategi Direktionssekretariatet Digitaliserings- og Kanalstrategi 2016-2018 September 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 2 1.1 ROLLER OG OPGAVEFORDELING... 2 1.2 DIGITALE FOKUSOMRÅDER 2016-2020...

Læs mere

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Kanalstrategi Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Godkendt i byrådet den 16.09.2013 Indhold Forord og formål... 3 Hvad er en kanalstrategi?... 3 Hvordan skal vi arbejde med en kanalstrategi i Ikast-Brande Kommune?...

Læs mere

Perspektiver i Innovation- & Medborgerskabsudvalget arbejde

Perspektiver i Innovation- & Medborgerskabsudvalget arbejde Perspektiver i Innovation- & Medborgerskabsudvalget arbejde Indledning Udvalget er oprettet med henblik på at fastholde det politiske fokus på de overordnede strategier Byrådet har vedtaget til at understøtte

Læs mere

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Økonomiudvalg

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Økonomiudvalg App camp 01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Økonomiudvalg Med introduktionen af smartphones og tablets er det muligt at udvikle små programmer, Apps (applikationer), som kan forenkle arbejdsgange for

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

S t a t u s p å d i g i t a l

S t a t u s p å d i g i t a l S t a t u s p å d i g i t a l k o m m u n i k a t i o n i k o m m u n e r n e F o r å r 2 0 1 4 2 CORPORATE ANNUAL REPORT Dataindsamlingen i projektet KOMHEN 2.0 foråret 2014 Kommunerne har i april og

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2014-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2014-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Aarhus Kommune, Styregruppen for borgerservice Juni 2014 Indhold Formål...3 Visionen...3 Mål og indsatser i Aarhus Kommunes kanalstrategi...3 1. Send al post

Læs mere

Allerød Byråd vedtog den første digitaliseringsstrategi i juni 2011 og afsatte midler til området med budgettet for

Allerød Byråd vedtog den første digitaliseringsstrategi i juni 2011 og afsatte midler til området med budgettet for NOTAT Allerød Kommune Økonomi Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Digitaliseringsstrategi 2: 2012-15 Dato: 6. juni 2012 Allerød Byråd vedtog den

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.3: Kanalstrategi, dokumentation og kompetenceudvikling KL, September 2011 Baggrund Kommunerne står midt i en stor opgave med at flytte kommunikationen

Læs mere

Kanalstrategi

Kanalstrategi Kanalstrategi 2016-2018 Hjørring Kommune 1 Kanalstrategi 2016-2018 Formål Kanalstrategien skal hjælpe os til at udnytte vores ressourcer bedre og bevare borgernes oplevelse af kvalitet, når de bliver betjent

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

DIGITAL SAMMENHÆNG - for borgere og virksomheder

DIGITAL SAMMENHÆNG - for borgere og virksomheder DIGITAL SAMMENHÆNG - for borgere og virksomheder Digitaliseringsstrategi 2017-2020 Silkeborg Kommune & Viborg Kommune Indhold Sammen kan vi gøre det bedre 3 Digitalisering skaber sammenhæng på tværs 5

Læs mere

CITIZEN.2015 SERVICE- & KANALSTRATEGI FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 2013-2015. Fotos: Søren Osgood, Colourbox og KBS

CITIZEN.2015 SERVICE- & KANALSTRATEGI FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 2013-2015. Fotos: Søren Osgood, Colourbox og KBS CITIZEN.2015 SERVICE- & KANALSTRATEGI FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 2013-2015 Fotos: Søren Osgood, Colourbox og KBS Side 2 Citizen.2015 Service- og kanalstrategi for Københavns Kommune 2013-2015 Service - og

Læs mere

STRATEGIENS SAMMENHÆNG

STRATEGIENS SAMMENHÆNG Godkendt af kommunalbestyrelsen den. 18.april 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 Modernisering og effektivisering af den kommunale service 3 2. STRATEGIENS SAMMENHÆNG 4 3. STRATEGISKE INDSATSER

Læs mere

På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark. Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen

På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark. Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen Dagens oplæg kort Hvorfor digitalisere? Det politiske mandat Strategier - og organisering

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Odder Kommune

Digitaliseringsstrategi Odder Kommune Digitaliseringsstrategi Odder Kommune Dokumentnr.: 727-2016-159853 side 1 Opbygning af digitaliseringsstrategien: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune tager udgangspunkt i både Odder Kommunes generelle

Læs mere

Give mulighed for, at børn kan lære mere lystbetonet med afsæt i hver sine særlige interesser. Det kan ske via nye digitale læringsmidler.

Give mulighed for, at børn kan lære mere lystbetonet med afsæt i hver sine særlige interesser. Det kan ske via nye digitale læringsmidler. DIREKTIONENS STAB IT og Digitalisering Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Digitaliseringsstrategi 2017 2020 Poul.veno@herning.dk www.herning.dk Kontaktperson: Poul Venø Dato: 10. august 2017

Læs mere

Kanalstrategi 2012 2015 DEN GODE SERVICE ER DIGITAL

Kanalstrategi 2012 2015 DEN GODE SERVICE ER DIGITAL Kanalstrategi 2012 2015 DEN GODE SERVICE ER DIGITAL Vision: Den gode service er digital Visionen for Albertslund Kommunes kanalstrategi er, at den gode service er digital. Det overordnede mål med strategien

Læs mere

Henvendelser til og fra kommunen - Kanalstrategi

Henvendelser til og fra kommunen - Kanalstrategi Henvendelser til og fra kommunen - Kanalstrategi December 2013 Henvendelser til og fra kommunen - Kanalstrategi Kommunikationen med borgere, virksomheder og foreninger i Halsnæs Kommune er et vigtigt

Læs mere

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 Regeringen, kommunerne og regionerne arbejder sammen om at skabe et digitalt Danmark, som frigør resurser til bedre kernevelfærd samtidig med at servicen moderniseres

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning... 3 Definition og afgrænsning... 4 Vision, pejlemærker og mål... 6 Hvad er strategien,

Læs mere

Kanalstrategi 2012-2015

Kanalstrategi 2012-2015 Kanalstrategi 2012-2015 Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi 2011-2015 giver retningen for arbejdet med digitalisering i de kommende år. Målene i strategien er høje, og der ligger store udfordringer

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Vejen Kommune

Digitaliseringsstrategi for Vejen Kommune INTERN SERVICE Dato: 10-06-2014 Kontaktperson: Digitaliseringssekretariatet Dir. tlf.: Fax: E-mail: EAN-nr.: 5798005410706 Digitaliseringsstrategi for Vejen Kommune Indledning Formålet med Vejen Kommunes

Læs mere

Ishøj Kommune. Seniorpolitik 2014-2017. Ishøj Kommune

Ishøj Kommune. Seniorpolitik 2014-2017. Ishøj Kommune Ishøj Kommune Seniorpolitik 2014-2017 Ishøj Kommune Seniorpolitik 2014-2017 Med Seniorpolitikken 2014-2017 ønsker Ishøj Kommune at bidrage til at udvikle gode seniorliv. Politikken tager udgangspunkt i

Læs mere

En ny folkeskole understøttet af it

En ny folkeskole understøttet af it En ny folkeskole understøttet af it 26. november 2014 Nyborg strand 27-11-2014 1 Programoversigt 09:30 Velkomst 09:45 Introduktion til Brugerportalinitiativet 10:15 Brugerportalsinitiativet i Vejle kommune

Læs mere

Struer Kommunes Service- og Kanalstrategi 2012-2015. Struer skifter kanal TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

Struer Kommunes Service- og Kanalstrategi 2012-2015. Struer skifter kanal TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Struer Kommunes Service- og Kanalstrategi 2012-2015 Struer skifter kanal TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR INDHOLD: Hvad er en service- og kanalstrategi Borgerne kan selv (Indledning) (Målgrupper) Derfor

Læs mere

s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r

s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r 8. 2012 Fremtidens kommune med nytænkning, tværfaglighed og godt arbejdsmiljø Kære ledere Et solidt budget og en velfungerende organisation er vores udgangspunkt,

Læs mere

Indhold... 1. 1 Indledning... 2. 2 Formål med kanalstrategien... 2. 2.1 Vision... 3. 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4

Indhold... 1. 1 Indledning... 2. 2 Formål med kanalstrategien... 2. 2.1 Vision... 3. 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4 Kanal st r at egi Vest hi mmer l andskommune2014-2015 Indhold Indhold... 1 1 Indledning... 2 2 Formål med kanalstrategien... 2 2.1 Vision... 3 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4 3.1 Henvendelsestyper...

Læs mere

Arbejdsgruppen peger endvidere på, at der er særlig behov for yderligere at analysere arbejdet med faglig progression og it-understøttelsen heraf.

Arbejdsgruppen peger endvidere på, at der er særlig behov for yderligere at analysere arbejdet med faglig progression og it-understøttelsen heraf. Undervisningsministeriet Finansministeriet KL Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Økonomi- og Indenrigsministeriet 28. maj 2014 Koncept for brugerportalsinitiativ Digital

Læs mere

DIGITAL KOMMUNIKATION OG BORGERBETJENING

DIGITAL KOMMUNIKATION OG BORGERBETJENING BORGERBETJENING BORGERBETJENING DIGITAL KOMMUNIKATION OG BORGERBETJENING Marianne Mortensen (mjt@kl.dk) og Flemming Engstrøm (flen@kl.dk) STRATEGIEN STRATEGIEN Hvad kan I forvente i dag? Overblik over

Læs mere

Det Gode Liv. - Velfærdsteknologi for dig. Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017

Det Gode Liv. - Velfærdsteknologi for dig. Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017 Det Gode Liv - Velfærdsteknologi for dig Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017 Indhold Hvad er velfærdsteknologi? Velfærdsteknologi til fremtidens udfordringer Det gode liv for borgeren og det gode arbejdsliv

Læs mere

STØTTESYSTEMERNE NØGLEN TIL NYE MULIGHEDER OG FREMTIDENS SAGSBEHANDLING

STØTTESYSTEMERNE NØGLEN TIL NYE MULIGHEDER OG FREMTIDENS SAGSBEHANDLING Bilag 8 seneste version af grundfortællingen Pkt. 11 Grundfortælling om støttesystemer STØTTESYSTEMERNE NØGLEN TIL NYE MULIGHEDER OG FREMTIDENS SAGSBEHANDLING 1 HISTORIEN BAG STØTTESYSTEMERNE KMD har monopol

Læs mere

Foreningsmodel Den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening. 5. oktober 2015 Devoteam

Foreningsmodel Den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening. 5. oktober 2015 Devoteam Foreningsmodel Den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening 5. oktober 2015 Devoteam Vision og formål for foreningen Vision: at digitaliseringen i medlemskommunerne skaber større værdi i den enkelte kommune,

Læs mere

Borger- og Erhvervsudvalget

Borger- og Erhvervsudvalget Referat Dato: Onsdag den Mødetid: 17:00-17:50 Mødelokale: Mødelokale B101 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Kemal Bektas (A), Laurids Christensen (C), Marjan

Læs mere

Notat til Kanalstrategi for Kerteminde Kommune 23. oktober 2012

Notat til Kanalstrategi for Kerteminde Kommune 23. oktober 2012 IKT-afdelingen Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf.: 65 15 xx xx Fax: 65 15 15 25 xxx@kerteminde.dk www.kerteminde.dk Notat til Kanalstrategi for Kerteminde Kommune 23. oktober 2012 Kerteminde Kommunes

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse. digitale løsninger

Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse. digitale løsninger Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger September 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om brugervenlighed og brugerinddragelse

Læs mere

Digital velfærd Visionerne for den næste offentlige digitaliseringsbølge

Digital velfærd Visionerne for den næste offentlige digitaliseringsbølge Digital velfærd Visionerne for den næste offentlige digitaliseringsbølge Nina Husfeldt Clasen Kontorchef, Kontor for digital velfærd Digitaliseringsstyrelsen 10. oktober 2013 Baggrund for strategisk arbejde

Læs mere

Tønder Kommunes Borgerserviceog Kanalstrategi 2013 2016

Tønder Kommunes Borgerserviceog Kanalstrategi 2013 2016 Tønder Kommunes Borgerserviceog Kanalstrategi 2013 2016 Indgår som et særligt indsatsområder i Tønder Kommunes Strategiplan 2013-2016 1 Indhold Borgerservicestrategien 2013-2016... 3 Vision... 4 Formål...

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1.2 Adgang til egne data. 1. Formål og baggrund

Projektbeskrivelse. 1.2 Adgang til egne data. 1. Formål og baggrund Projektbeskrivelse 1.2 Adgang til egne data 1. Formål og baggrund Udviklingen på borgerbetjeningsområdet er gået stærkt. I den foregående fælleskommunale strategiperiode har kommunerne flyttet store dele

Læs mere

Debatmøde 7 Hvordan høstes gevinsterne ved borgernes digitale selvbetjening

Debatmøde 7 Hvordan høstes gevinsterne ved borgernes digitale selvbetjening Debatmøde 7 Hvordan høstes gevinsterne ved borgernes digitale selvbetjening fredag den 11. januar 2013 Kommunaløkonomisk Forum 2013 10. & 11. januar 2013 I Aalborg Kongres & Kultur Center Konkret i Gribskov

Læs mere

Kanalstrategi for Ballerup Kommune

Kanalstrategi for Ballerup Kommune BORGERSERVICE Dato: 26. november 2012 Tlf. dir.: 4477 2875 E-mail: hkb@balk.dk Kontakt: Hanne K. Bahnsen Sagsnr.: 2012-13478 Dok. nr.: 2012-206147 Kanalstrategi for Ballerup Kommune Strategi for effektiv

Læs mere

Budget 2014 Erhvervsudvalget

Budget 2014 Erhvervsudvalget 2014 Generelt Udvalgets ansvarsområde s ansvarsområde omfatter Erhverv og Turisme, herunder salg af erhvervsarealer, Borgerservice og IT og Telefoni. Den væsentligste del er Erhverv og Turisme er overdraget

Læs mere

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016- Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger

ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger Kammeradvokaten 8. november 2013 ATP Koncernens visioner Vi er her for at sikre hele Danmark økonomisk grundtryghed.

Læs mere

Projekt(er) i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi

Projekt(er) i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi Feb. 2015 Denne oversigt er tænkt som en hjælp til at få overblik over sammenhængene mellem projekterne i henholdsvis den fælleskommunale, den fællesoffentlige, projekter, samt strategi for digital strategi

Læs mere

Skole-it-strategi Forslag, november 2011

Skole-it-strategi Forslag, november 2011 Skole-it-strategi 2012 2015 Forslag, november 2011 Glostrup Kommune skole-it-strategi 2012-2015 Side 1 af 11 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 MÅL MED SKOLE-IT 5 2.1 FOKUSOMRÅDER 7 3 PEJLEMÆRKER OG HENSIGTSERKLÆRINGER

Læs mere

Offentlig Digitalisering Per Andersen, direktør, DANSK IT

Offentlig Digitalisering Per Andersen, direktør, DANSK IT Offentlig Digitalisering Per Andersen, direktør, DANSK IT Agenda DANSK IT Danmark 3.0 IT i Praksis Offentlig digitaliseringsstrategi Hvad arbejder DIT for? Forening for IT professionelle med 7.400 medlemmer

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi Stevns Kommune 2011-2015 Indledning Denne digitaliseringsstrategi har til formål at sætte retning på digitaliseringen i Stevns Kommune 2011-15. Strategien består af en vision og

Læs mere

Kanalstrategi 2015-2017

Kanalstrategi 2015-2017 Kanalstrategi 2015-2017 -Effektiv, helhedsorienteret og borgernær service Introduktion til strategien I forbindelse med vedtagelsen af kommunens digitaliseringspolitik 2014-2017 er det besluttet at udvikle

Læs mere

Den digitale vej til fremtidens velfærd

Den digitale vej til fremtidens velfærd Den digitale vej til fremtidens velfærd V. Ulla Larney, Erhvervsstyrelsen Midtjysk Erhvervsakademi 21/8-2013 Danmark i front med digitalisering Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ansøgninger,

Læs mere