Den digitale vej til velfærd, vækst og god service Digitaliserings- og kanalstrategi revideres årligt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den digitale vej til velfærd, vækst og god service Digitaliserings- og kanalstrategi 2015-18 - revideres årligt"

Transkript

1 Den digitale vej til velfærd, vækst og god service Digitaliserings- og kanalstrategi revideres årligt Side 1

2 Side 2

3 Forord Digitalisering står øverst på dagsordenen for både stat, kommuner og regioner i disse år. Den digitale omstilling indebærer, at borgere og virksomheder på flere og flere områder skal betjene sig digitalt i mødet med det offentlige. Målsætningen i den nuværende nationale fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er bl.a., at 80 % af den skriftlige kommunikation mellem det offentlige og borgere og virksomheder skal være digital i Fredensborg Kommune ønsker med denne digitaliserings- og kanalstrategi at skabe grundlag for velfærd, vækst og god service for de kommende fire år. Gennem digitalisering og kanalstrategisk prioritering vil vi frigøre ressourcer til at sikre en effektiv drift og sagsbehandling i kommunen og en tidssvarende service på de store velfærdsområder. Borgerne i kommunen har gode forudsætninger for at realisere potentialet ved digitalisering, fordi borgerne generelt har stærke IT-kompetencer. Vi skal derfor gøre det nemt at være digital borger i Fredensborg Kommune, men samtidig skal vi hjælpe de borgere, som har svært ved det og som ikke kan selv. Vi tager hånd om alle borgere uanset digitale færdigheder. Forældre til børn i skoler- og dagtilbud kommunikerer allerede digitalt med lærere og pædagoger i skoler og institutioner, ligesom brugere af bibliotekerne også kan benytte bibliotekernes tilbud gennem digitale selvbetjeningsløsninger. Strategien tager afsæt i de fællesoffentlige digitaliseringsstrategier og skal sikre en innovativ og digital dagsorden på tværs af alle centre og institutioner. Digitalisering skal skabe gevinster, og strategien er den fælles ramme, som beskriver hvordan. Gevinsterne skal bl.a. realiseres gennem en række større indsatser, der sikrer at: Vi løser udfordringer ved hjælp af velafprøvede velfærdsteknologiske løsninger og anvender digitalisering til løsningen af fremtidens servicetilbud. Vi sætter altid borgeren i centrum og anvender de mest effektive kanaler, når vi kommunikerer. Vi følger fælles kommunale standarder med henblik på en sikker IT-drift. Vi yder en effektiv sagsbehandling og god service til borgere og virksomheder. Strategien skal være midlet til at øge helhedstænkningen inden for digitalisering på tværs af kommunens centre og institutioner. Strategiens mål skal derfor indgå i de enkelte centres årsplaner, der udarbejdes på baggrund af Direktionens ledetråd. Digitalisering er et område i konstant udvikling. Samtidig forventes en ny national fællesoffentlig digitaliseringsstrategi at være på vej, som skal sætte retningen for digitalisering af den offentlige sektor fra 2016 og frem. Denne strategi skal derfor være et levende dokument som naturligt ajourføres årligt med henblik på at sikre, at barren hele tiden sættes tilstrækkeligt højt. Første ajourføring vil ske i maj Side 3

4 Side 4

5 Indledning Fredensborg Kommunes digitaliserings- og kanalstrategi handler om at fastholde udmøntningen af den nationale fællesoffentlige digitaliseringsstrategi og om at sikre, at borgere, virksomheder og medarbejdere i kommunen fortsat oplever frihed, fleksibilitet og god service gennem øget digitalisering. FAKTA BOKS Som led i udmøntningen af den nationale fællesoffentlige digitaliseringsstrategi har Folketinget vedtaget dels lov om obligatorisk digital post i 2012 og dels en række samlelove om obligatorisk digital selvbetjening i (Bølgeplanen). Det betyder bl.a., at digital post ved lov er blevet obligatorisk digital for borgere pr. 1. november 2014 og virksomheder i Det er dermed obligatorisk at have en digital postkasse til brug for at modtage digital post fra det offentlige. Endvidere betyder det, at det i perioden bliver obligatorisk for kommunerne at indføre obligatorisk digital selvbetjening på flere forskellige områder. Det er dermed obligatorisk for borgerne at anvende digital selvbetjening, når de skal ansøge, anmelde m.v. på en række forskellige områder. Samlelovene gennemføres over 4 år eller 4 bølger deraf navnet Bølgeplanen for hvert år vedtages ved lov, hvilke områder der er omfattet af bølge 1 (2012), 2 (2013), 3 (2014) og 4 som er planlagt til Kernen i den nationale fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er, at 80 % af kommunikation mellem borgere, virksomheder og myndigheder i 2015 skal foregå digitalt. Fredensborg Kommunes digitaliserings- og kanalstrategi udstikker dels de politiske visioner for den digitale vej til velfærd, vækst og god service og dels de administrative målsætninger for at dette kan realiseres. Strategien består derfor af to overordnede dele, hvor der indgår følgende underafsnit: 1. Digital selvbetjening, kommunikation og velfærd - Politiske visioner - Mål det skal vi opnå - Det gør vi allerede 2. Effektiv it-drift, digitalt kompetente ledere og medarbejdere - Administrative målsætninger - Mål det skal vi opnå - Det gør vi allerede I de efterfølgende sider udfoldes de to dele af strategien nærmere. Side 5

6 Side 6

7 1. Digital selvbetjening, kommunikation og velfærd I denne 1. del af strategien udfoldes de politiske visioner på området. Delafsnittet er bygget op omkring tre områder, som udfoldes med henholdsvis en beskrivelse af området, de politiske visioner samt konkrete mål, der skal opnås. De tre områder er: I. Digital selvbetjening og kommunikation II. Digital læring III. Velfærdsteknologiske løsninger Endelig indgår information om, hvad vi allerede har gjort af tiltag på de tre områder. I. Digital selvbetjening og kommunikation Et helt grundlæggende princip i Fredensborg Kommune er at understøtte det digitale Danmark. Kommunen er forpligtet til at følge de fælles offentlige digitaliseringsstrategier om digital kommunikation. Kommunen har fokus på at fremme den digitale infrastruktur for at understøtte fremtidens behov for digital kommunikation. Kommunens service skal frem for alt være effektiv, og servicen til borgere og virksomheder skal opleves tidssvarende og tidsbesparende. Kommunen ønsker samtidig, at de mest priseffektive kanaler anvendes i kommunikationen med borgere og virksomheder. Vi skal begrænse og lukke for dyre henvendelseskanaler ( , telefon og personlig henvendelse) og sikre let adgang til digital selvbetjening og medbetjening 1 samt åbne for nye digitale henvendelseskanaler, herunder sociale medier 2. Samtidig skal vi tage hånd om alle borgere i kommunen og derfor fortsat hjælpe dem, som ikke kan betjene sig selv digitalt. Endelig arbejder kommunen på at understøtte og skabe rammer for, at teleselskaberne kan sikre bedre mobildækning og fibernet til kommunens borgere og virksomheder. 1 Hjælp til at betjene sig selv via digitalt selvbetjening. 2 Eksempelvis Facebook kan med fordel anvendes af kommuner til generel information og servicemeddelelser. Undersøgelser foretaget af KL viser, at kommunale Facebook-sider løfter kommunens omdømme og styrker lokaldemokratiet. Side 7

8 FAKTA BOKS Gns. pr. Henvendelseskanal måned Personligt fremmøde jan jan 2014 (numre trukket i nummerstanderen i Center for borgerservice) Telefonopkald modtaget sep 2013 aug 2014 (til hovednummeret ) s modtaget jan 2014 aug 2014 (skøn beregnet for 1 år) (i alt til hele kommunen) s sendt jan 2014 aug 2014 (skøn beregnet for 1 år) (i alt fra hele kommunen) Fysisk post sendt sep 2013 sep Fysisk post - modtaget tal fra 3 tælleuger i 2013 (skøn beregnet for 1 år) Digital post modtaget 3. kvartal kvartal 2014 (på adresserne og 524 Digital post sendt 3. kvartal kvartal 2014 (fra adresserne og 394 Hjemmeside (antal klik på Politiske visioner Borgerne føler sig trygge og hjulpne i det digitale Danmark. Borgere og virksomheder skal motiveres til at bruge mere effektive henvendelseskanaler som digital selvbetjening via kommunens hjemmeside, digital post og sociale medier. Borgere og virksomheders første indgang skal være hjemmesiden, som sikrer, at borgere og virksomheder kan kommunikere med det offentlige alle døgnets 24 timer. Borgere og virksomheder oplever én samlet indgang til kommunen, hvor der er hurtig og fleksibel adgang til digital selvbetjening og betjening generelt. Mål det skal vi opnå Andelen af telefoniske henvendelser som straksafklares 3 er i 2015 minimum 30 %, stigende til minimum 40 % i Borgernes brug af StraksSvar 4 stiger med 70 % i 2016 set i forhold til Fra 2016 skal 10 % af den fysisk indkomne post straksafklares set i forhold til I 2018 skal 90 % af al post, som afsendes til borgere, virksomheder og foreninger, sendes via Digital Post dette set i lyset af at alle borgere, virksomheder og foreninger pr. 1. november 2014 har en digital postkasse 5. 3 Straksafklaring defineres som en henvendelse, der afklares af den første medarbejder borgeren møder i sin henvendelse. Straksafklaring er således ikke en viderestilling; at tage imod en besked; at give borgeren besked om at ringe igen; at skrive en mail eller at udlevere interne telefonnumre etc. 4 StraksSvar er dels et selvbetjeningsmiljø til brug for borgerne, hvori de kan finde informationer på kommunens hjemmeside ved hjælp af opslag, og dels en vidensplatform til brug for kommunens medarbejdere. 5 Offentlige myndigheder vil fra 1. november 2014 sende digital post også selv om en borger ikke aktivt har tilmeldt sig (modtag digital post fra det offentlige). Så med mindre borgeren er blevet fritaget for digital post modtager borgeren digital post fra offentlige myndigheder med samme retsvirkning som papirpost m.v. Side 8

9 II. Digital læring På skole- og dagtilbudsområdet er digitalisering en grundpille i fremtidens folkeskole og dagtilbud. Informationsteknologien og it- relaterede kompetencer er blevet en del af den almene dannelse, og er derfor en hel central opgave for skolerne at inkorporere som pædagogisk værktøj i understøttelsen af elevernes læring og udvikling. Samtidig øger brug af IT og digitalisering mulighederne for at videndele omkring praksis og læremidler samt styrke kommunikation mellem skole, forældre og elever. Politiske visioner Borgerne er i stand til at møde fremtidens kompetencebehov, idet de gennem digitalisering får de optimale muligheder for at skabe læring. Borgerne oplever en mere smidig og let tilgængelig kommunikation i forhold til læring og udvikling. Mål det skal vi opnå Fra 2015 indkøbes udelukkende nye digitale læringsværktøjer, som har dokumenteret effekt på børnelæring. I 2015 er tilbud om samarbejde mellem skoler, idræts, kultur og foreningsliv tilgængeligt via en samlet digital platform hvor igennem lærere kan planlægge undervisningsforløb i samarbejde med eksterne parter. I 2015 har lærerne fuld adgang til videndeling gennem en central platform enten på den enkelte skole eller i kommunen for deling af eget og udgivet undervisningsmateriale. Senest I 2016 erstattes den nuværende Citrix løsning som IT infrastruktur på skolerne med et nyt system der understøtter det kommende fælles brugerportal system. Senest i 2016 er nyt Elevplanssystem indført. Elevplanssystemet, som er koblet op på de nye fælles mål for folkeskolerne, giver lærere adgang til at oprette og løbende opdatere elevplaner samt at følge op på disse i samarbejde med forældre og elever. Fra skoleåret 2016/2017 er en ny fælles brugerportal for folkeskolen udbredt til hele grundskoleområdet. I 2018 indgår brug af digitale medier som led i fagundervisningen i alle fag på alle klassetrin. Side 9

10 III. Velfærdsteknologiske løsninger Vi er langt fremme, når det gælder afprøvning og erfaringer inden for digitale velfærdsteknologiske løsninger, og vi fortsætter i sporet. Inden for digital velfærd ønsker vi at gå forrest med at tage ny velfærdsteknologi i brug, der er velafprøvet, med henblik på at skabe værdi for borgere og medarbejdere. På ældre- og handicapområdet skal vi støtte borgeren i at være aktiv og bruge sine egne færdigheder længst muligt. Vi skal anvende teknologi, der involverer medarbejderne i at forebygge, at borgerne bliver indlagte på hospitalet eller giver mulighed for rehabilitering. Politiske visioner Borgernes funktioner og livskvalitet bevares og udvikles ved at anvende og anskaffe velfærdsteknologiske løsninger. Borgerne involveres løbende i fremtidens velfærdsteknologi og oplever mødet med teknologien som tryg og mulighedsskabende. Mål det skal vi opnå I 2016 arbejder alle medarbejdere på ældreområdet med screeningsværktøjer, som bidrager til at forebygge indlæggelser. I 2017 åbner kommunens nye plejecenter, hvor velfærdsteknologien bidrager til at løse praktiske udfordringer, optimerer driften, øger livskvaliteten og selvstændigheden hos borgerne. I 2020 oplever borgere med en kronisk sygdom en lettere hverdag ved, at de benytter telemedicinsk udstyr i deres eget hjem. I 2020 har vi frigjort 10 % af udgifterne i forbindelse med forebyggelige indlæggelser i forhold til Side 10

11 Det gør vi allerede I Fredensborg Kommune har vi stort fokus på borgernes digitale kompetencer. Vi ved, der er borgere, som ikke kan betjene sig selv digitalt. Dem tager vi hånd om i form af hjælp til medbetjening eller fritagelse for digital post. Vi har uddannet frontmedarbejdere til digitale ambassadører, som har fokus på borgerens digitale behov og muligheder. Vi samarbejder med frivillige på bibliotekernes IT-cafeer, og andre frivillige som underviser i eksempelvis digital post. Kommunen hjælper borgerne med selvbetjeningsløsninger, både obligatoriske og andre digitale løsninger samt anden informationssøgning. Vi anvender vores selvbetjeningsløsning StraksSvar til råd og vejledning, udover det kan borgeren selv søge information og betjene sig selv via StraksSvar. Vi deltager i de fælles kommunale tælleuger, så vi ved, hvordan vores henvendelseskanaler bliver brugt, og vi agerer efter det. Mere end 35 projektideer er testet bl.a.: Vasketoiletter, APP s til genoptræning, Kommunikationsrobotten Telnoid til demente, Triage og tidlig opsporing af forebyggelige indlæggelser i ældreplejen. Vi har nedsat et borgerpanel for velfærdsteknologi, som mødes 2-3 gange årligt og som løbende kommer med input og viden om borgernes digitale færdigheder. Mit Børnehus /intranet med nem-id indeholder digitale dagbøger og billeder fra barnets hverdag. 75 pædagoger har gennemført diplommoduler i mediepædagogik og digital læring i et partnerskab med Professionshøjskolen UCC. Skolerne har sat mål for udviklingen af elevernes digitale dannelse. Nogle skoler har indkøbt tablets til alle elever, mens andre skoler arbejder ud fra elevernes eget udstyr. Side 11

12 2. Effektiv IT-drift, digitalt kompetente ledere og medarbejdere I denne 2. del af strategien udfoldes de administrative målsætninger på området. Delafsnittet er bygget op omkring tre områder, som udfoldes med henholdsvis en beskrivelse af området; de politiske visioner; samt konkrete mål, der skal opnås. De tre områder er: I. Sikker og stabil IT-drift II. Fælles ramme- og arkitekturstyring III. Kodeks for digitalt lederskab Endelig indgår information om, hvad vi allerede har gjort af tiltag på de tre områder. I. Sikker og stabil IT-drift En forudsætning for at skabe velfærd, vækst og god service er bl.a. sikker og stabil IT-drift. Fredensborg Kommune moderniserer derfor bl.a. internetforbindelsen mellem kommunens bygninger ved opgradering og udvidelse af fiberkabler samt indkøb af nyt udstyr. Dette skal medvirke til, at vi får bedre adgang til internettet og de administrative systemer. Samtidig skal vi skabe klarhed over roller og ansvar på digitaliseringsområdet samt viden om udvikling og indkøb af IT-systemer generelt. Som et led i at skabe sikker og stabil IT-drift skal kommunen også, som en del af det fælleskommunale monopolbrud, opbygge en ny IT-infrastruktur. Dette er en del af Økonomiaftalen for 2013 mellem Regeringen og KL. Administrative målsætninger Vi sikrer, at der er en stabil og effektiv IT-drift. Vi har klarhed over roller og ansvar på digitaliseringsområdet og overblik over udvikling og indkøb af IT-systemer. Mål det skal vi opnå I 2015 skal der implementeres en IT-styringsmodel som anviser roller og krav på digitaliseringsområdet. I 2015 skal der være etableret en fiberring mellem kommunens bygninger. Fra 2015 bliver 90 % af henvendelserne til Helpdesk besvaret indenfor Helpdeskens servicemål. I 2015 igangsættes arbejdet med implementering af IT-sikkerhedsstandarden (ISO 27001), således risikostyring af kommunens IT-systemer bliver et centralt element for tilrettelæggelse af IT-drift. Standarden skal være fuldt ud implementeret i Side 12

13 II. Fælles kommunal IT-infrastruktur Implementeringen af en ny IT-infrastruktur baseret på fællesoffentlige grunddata skal sikre, at borgeren oplever en mere helhedsorienteret sagsbehandling og øget kvalitet i data med bedre service til følge. Dette opnås som led i det fælleskommunale monopolbrud på de store ITsystemer (KMD Sag, KMD Aktiv, og KMD Dagpenge). FAKTA BOKS I økonomiaftalen for 2013 indgik Regeringen og KL aftale om at øge konkurrencen på det kommunale IT-marked og dermed sikre udvikling og anvendelse af fælles landsdækkende IT-løsninger. Formålet er at etablere en effektiv IT-understøttelse i kommunerne, hvor KMD s monopol på en række forretningskritiske IT-systemer bliver brudt. Som et led i aftalen blev det besluttet, at KOMBIT gennemfører en række fælleskommunale udbud på områderne sygedagpenge, kontanthjælp og på sagsoverblik og partskontakt. Fundamentet for udbuddene er en ny rammearkitektur som skal overholde fællesoffentlige krav til standarder og gennemsigtighed i sagsbehandlingen af borgernes sager. Monopolbruddet er tidssat i perioden 2013 til 2018, hvor Udbetaling Danmark implementere Boligstøtte som det sidste system som en del af aftalen. Side 13

14 Administrative målsætninger Vi baserer vores IT-infrastruktur på en fleksibel og simpel arkitektur, så vores udgifter til udvikling og implementering af IT reduceres. Vi skaber gennem brug af fællesoffentlige grunddata og med implementeringen af SAPA 6 og fagsystemerne på sygedagpenge- og kontanthjælpsområdet en hurtigere og mere effektiv sagsbehandling. Mål det skal vi opnå I 2016 er vi i stand til, som en del af det fællesoffentlige grunddataprogram, at anvende grunddata i sagsbehandling med henblik på at reducere fejl i sagsbehandlingen. I 2018 skal vi have implementeret den fællesoffentlige IT-infrastruktur, og sikret drift af egne støttesystemer. I 2018 skal nye fagsystemer (kommunernes Sygedagpengesystem og Ydelsessystem) være taget i brug. De nye systemer betyder flere straks-afgørelser af simple sager, og ITudgifterne på de to områder reduceres med 25 pct. i forhold til i dag. Inden 2018 skal SAPA tages i brug med henblik på at sikre en effektiv tværgående forvaltning og give borgeren adgang til overblik over egne sager. III. Kodeks for digitalt lederskab Vi stiller krav til ledere og medarbejdere i forhold til at følge den digitale udvikling. Digital ledelse og Kodeks for digitalt lederskab 7 er derfor et af de bærende elementer i forhold til at realisere ønsket om digitalt kompetente ledere og medarbejdere. Administrative målsætninger Vi stiller krav om digitalt kompetente medarbejdere og ledere. Vi følger op på lederes og medarbejderes digitale kompetencer og har fokus på digitaliseringskompetencer i rekrutteringen af nye medarbejdere. 6 SAPA er et Sags- og dokumentoverblik. 7 Kodeks for digitalt lederskab er vedtaget af direktionen i 2013 og sætter rammen for administrationens digitale lederskab. Det består af fokusområderne Initiativ og innovation, Værdi og effekt, Roller og ansvar, Sigte og plan og Kompetencer og kultur. For hvert område opstilles mål og ledelsesmæssige handlemuligheder i relation til den digitale udvikling. Side 14

15 Mål det skal vi opnå Som en del af de fællesoffentlige digitaliseringsmål vil vi senest i 2016 undersøge potentialerne ved udnyttelse af talegenkendelse i sagsbehandlingen. I 2018 skal medarbejderne være kompetente til at håndtere og vejlede borgerne i hjemmemonitorering via relevant telemedicinsk udstyr. Senest i 2018 har hver områdeledelse samt netværksledelse på dagtilbud mindst tre pædagoger, der har taget et eller flere diplommoduler i brug af digitale medier, som pædagogisk værktøj. Det gør vi allerede Vi har gennem de seneste 2 år opbygget et Helpdesksystem, som gør det muligt at arbejde effektivt med administrativ it. Helpdesksystemet sikrer, at vi har én indgang til indberetningen af fejl og mangler, hvilket giver overskuelighed for brugerne. Vi deltager i den fælleskommunale udbudsplan for at reducere udgifterne til it, men også for at forbedre og effektivisere sagsbehandlingen. Vi har taget højde for de digitale krav, der stilles til vores borgere om eksempelvis hjemmemonitorering og borgerens mulighed og ret til netværksunderstøttelse. Vi involverer velfærdsteknologiagenter i at gøre medarbejderne fortrolige med at implementere teknologiske løsninger i daglige driftsopgaver. Vi arbejder vi ud fra Kodeks for digitalt lederskab. Det betyder, at vi tænker digitale kompetencer ind i forhold til rekruttering og medarbejderudvikling samt den daglige ledelse. Ved udvikling og implementering af nye løsninger er der en tæt kontakt mellem systemejeren og Center for Digitalisering og it med henblik på at sikre, at de bedste løsninger indkøbes. Vi samarbejder med uddannelsesinstitutioner, virksomheder og andre kommuner for at sikre viden og kompetenceudvikling inden for velfærdsområdet. Side 15

16 Side 16

17 Side 17

18 Side 18

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016- 1 of 18 Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Borgerbetjenings- og kanalstrategi

Borgerbetjenings- og kanalstrategi Borgerbetjenings- og kanalstrategi Stevns Kommune 2012-2015 Indledning Borgerbetjenings- og kanalstrategi 2012-15 sætter retning for borgerbetjeningen og de kommunikationskanaler Stevns Kommunes kunder

Læs mere

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1 Kanalstrategien 2013-2015 Kanalstrategien 1 1. Baggrunden for Varde Kommunes kanalstrategi...4 Hvad er en kanalstrategi?... 4 Hvorfor skal Varde Kommune have en kanalstrategi?... 4 Hvem gælder kanalstrategien

Læs mere

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Forord Hillerød Kommunes Kanal- og Servicestrategi er en samlet strategi for kommunikation mellem kommune og borgere, virksomheder og foreninger. Service over

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

Automatisering af systemadministration (1)

Automatisering af systemadministration (1) Automatisering af systemadministration (1) 01-01-2013 31-12-2015 Politisk udvalg: Økonomiudvalg Der findes i Faaborg-Midtfyn Kommune 13 systemer, hvor medarbejdere og organisatoriske enheder er registreret.

Læs mere

S t a t u s p å d i g i t a l

S t a t u s p å d i g i t a l S t a t u s p å d i g i t a l k o m m u n i k a t i o n i k o m m u n e r n e F o r å r 2 0 1 4 2 CORPORATE ANNUAL REPORT Dataindsamlingen i projektet KOMHEN 2.0 foråret 2014 Kommunerne har i april og

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 INDHOLD FORORD 3 BAGGRUND 4 OVERORDNEDE MÅL 5 TVÆRGÅENDE INDSATSER OG DELMÅL 6 SERVICEUNDERSTØTTELSE 8 KANALER 9 PRINCIPPER 10 IMPLEMENTERING 11 FORORD Herning

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Kanalstrategi Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Godkendt i byrådet den 16.09.2013 Indhold Forord og formål... 3 Hvad er en kanalstrategi?... 3 Hvordan skal vi arbejde med en kanalstrategi i Ikast-Brande Kommune?...

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r

s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r 8. 2012 Fremtidens kommune med nytænkning, tværfaglighed og godt arbejdsmiljø Kære ledere Et solidt budget og en velfungerende organisation er vores udgangspunkt,

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

NOTAT. Brugerportalsinitiativet

NOTAT. Brugerportalsinitiativet NOTAT Brugerportalsinitiativet Den 26. januar 2015 Sags ID: SAG-2014-07107 Dok.ID: 1966628 1. Baggrund Der har i de senere år været stort fokus på og investeret i at bringe folkeskolen ind i den digitale

Læs mere

Fællesoffentlige digitaliseringsstrategier

Fællesoffentlige digitaliseringsstrategier Fællesoffentlige digitaliseringsstrategier Rikke Hougaard Zeberg Vicedirektør, Digitaliseringsstyrelsen 3. Februar 2014 1 DIGITALISERING EN NØDVENDIG VISION Den brændende platform Danmarks konkurrenceevne

Læs mere

CITIZEN.2015 SERVICE- & KANALSTRATEGI FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 2013-2015. Fotos: Søren Osgood, Colourbox og KBS

CITIZEN.2015 SERVICE- & KANALSTRATEGI FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 2013-2015. Fotos: Søren Osgood, Colourbox og KBS CITIZEN.2015 SERVICE- & KANALSTRATEGI FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 2013-2015 Fotos: Søren Osgood, Colourbox og KBS Side 2 Citizen.2015 Service- og kanalstrategi for Københavns Kommune 2013-2015 Service - og

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2014-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2014-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Aarhus Kommune, Styregruppen for borgerservice Juni 2014 Indhold Formål...3 Visionen...3 Mål og indsatser i Aarhus Kommunes kanalstrategi...3 1. Send al post

Læs mere

Struer Kommunes Service- og Kanalstrategi 2012-2015. Struer skifter kanal TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

Struer Kommunes Service- og Kanalstrategi 2012-2015. Struer skifter kanal TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Struer Kommunes Service- og Kanalstrategi 2012-2015 Struer skifter kanal TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR INDHOLD: Hvad er en service- og kanalstrategi Borgerne kan selv (Indledning) (Målgrupper) Derfor

Læs mere

Kanalstrategi 2012 2015 DEN GODE SERVICE ER DIGITAL

Kanalstrategi 2012 2015 DEN GODE SERVICE ER DIGITAL Kanalstrategi 2012 2015 DEN GODE SERVICE ER DIGITAL Vision: Den gode service er digital Visionen for Albertslund Kommunes kanalstrategi er, at den gode service er digital. Det overordnede mål med strategien

Læs mere

Budget 2014 Erhvervsudvalget

Budget 2014 Erhvervsudvalget 2014 Generelt Udvalgets ansvarsområde s ansvarsområde omfatter Erhverv og Turisme, herunder salg af erhvervsarealer, Borgerservice og IT og Telefoni. Den væsentligste del er Erhverv og Turisme er overdraget

Læs mere

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning... 3 Definition og afgrænsning... 4 Vision, pejlemærker og mål... 6 Hvad er strategien,

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Solrød Kommunes Digitale Rådhus

Solrød Kommunes Digitale Rådhus SOLRØD KOMMUNE Solrød Kommunes Digitale Rådhus Service- og kanalstrategi for Solrød Kommune November 2010 Formål og afgrænsning Solrød Kommunes service- og kanalstrategi skal sikre en tilgængelig og kvalificeret

Læs mere

Odenses erfaringer med at få borgere og erhvervsliv til at bruge selvbetjeningsløsninger

Odenses erfaringer med at få borgere og erhvervsliv til at bruge selvbetjeningsløsninger Temamøde: Obligatorisk digital selvbetjening for borgere og for erhvervslivet Odenses erfaringer med at få borgere og erhvervsliv til at bruge selvbetjeningsløsninger v/ adm. direktør i By- og Kulturforvaltningen,

Læs mere

Kanalstrategi for Ballerup Kommune

Kanalstrategi for Ballerup Kommune BORGERSERVICE Dato: 26. november 2012 Tlf. dir.: 4477 2875 E-mail: hkb@balk.dk Kontakt: Hanne K. Bahnsen Sagsnr.: 2012-13478 Dok. nr.: 2012-206147 Kanalstrategi for Ballerup Kommune Strategi for effektiv

Læs mere

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen Undervisningsministeriet Finansministeriet KL Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi Stevns Kommune 2011-2015 Indledning Denne digitaliseringsstrategi har til formål at sætte retning på digitaliseringen i Stevns Kommune 2011-15. Strategien består af en vision og

Læs mere

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 Regeringen, kommunerne og regionerne arbejder sammen om at skabe et digitalt Danmark, som frigør resurser til bedre kernevelfærd samtidig med at servicen moderniseres

Læs mere

På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark. Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen

På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark. Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen Dagens oplæg kort Hvorfor digitalisere? Det politiske mandat Strategier - og organisering

Læs mere

ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger

ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger Kammeradvokaten 8. november 2013 ATP Koncernens visioner Vi er her for at sikre hele Danmark økonomisk grundtryghed.

Læs mere

Bilag 1. Strategi for digital forvaltning 2006-2009. Hørsholm Kommune

Bilag 1. Strategi for digital forvaltning 2006-2009. Hørsholm Kommune Bilag 1 Strategi for digital forvaltning 2006-2009 Hørsholm Kommune Indholdsfortegnelse 1 HØRSHOLM KOMMUNES IT-STRATEGI STRATEGI FOR DIGITAL FORVALTNING 2006-2009... 1 2 VISION... 1 3 PEJLEMÆRKER... 4

Læs mere

Den gode kanalstrategi

Den gode kanalstrategi Den gode kanalstrategi altid på vej. v/birgitte Hjelm Paulsen e2015-projektleder Odense Kommune 1 Tidligere var alle kanaler åbne det er (muligvis) god service men er det effektivt? Digital informationssøgning

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K 1. Ledelsesresumé Projekt understøtter ambitionerne for digital kommunikation mellem borger

Læs mere

POLITIK 2014-17. nye veje til effektiv og innovativ opgaveløsning

POLITIK 2014-17. nye veje til effektiv og innovativ opgaveløsning DIGITALISERINGS- POLITIK 2014-17 nye veje til effektiv og innovativ opgaveløsning Indhold OVERORDNEDE OG TVÆRGÅENDE HOLDNINGER Overordnede og tværgående holdninger................................ 3 Rammevilkår

Læs mere

Silkeborg Kommune. Digitaliserings- og Kanalstrategi

Silkeborg Kommune. Digitaliserings- og Kanalstrategi Silkeborg Kommune Digitaliserings- og Kanalstrategi 2013 2017 Forord At gå fra landbrugssamfund til industrisamfund forandrede verden radikalt. Lige nu befinder vi os i en brydningstid, der ser ud til

Læs mere

What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING?

What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING? What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING? TIRSDAG 17. FEBRUAR 2015 EJVIND JØRGENSEN DIREKTØR FORMAND FOR DANSK IT S UDVALG FOR IT I DEN OFFENTLIGE

Læs mere

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN HVORFOR EN FÆLLESKOMMUNAL RAMME ARKITEKTUR? Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, fordi Borgerne skal møde en nær og sammenhængende

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Børn og Unge

Digitaliseringsstrategi for Børn og Unge Digitaliseringsstrategi for Børn og Unge Børn og Unge arbejder for, at alle børn og unge fra 0 til 18 år bliver så dygtige de kan, får lige muligheder og trives. Digitaliseringsstrategien understøtter

Læs mere

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune BØRN, KULTUR OG SUNDHED 1 Indledning Vi lever i en tid, hvor samfundet i høj grad er præget af digitalisering. Digitale medier og værktøjer

Læs mere

SAPA overblik på et øjeblik. Kenneth Møller Johansen, KOMBIT

SAPA overblik på et øjeblik. Kenneth Møller Johansen, KOMBIT SAPA overblik på et øjeblik Kenneth Møller Johansen, KOMBIT 1 Om forprojektet for SAPA Hvorfor? Del af Udbudsplanen for monopolområderne (ejes af KL, udføres af KOMBIT) Udbudsplanen skal iværksætte it-projekter,

Læs mere

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 1 Digitaliseringsstrategien for Fredericia Kommunes skoler 2008-12 hvilede på en række visioner, hvoraf langt de fleste allerede er realiseret i skolehverdagen.

Læs mere

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Dagsorden Baggrund Strategi indhold og status Fokus på grunddata Økonomisk modvind

Læs mere

Kanalstrategi for Århus Kommune 2010 2012

Kanalstrategi for Århus Kommune 2010 2012 Kanalstrategi for Århus Kommune 2010 2012 version 02.11. 2010 Århus Kommune Kultur og Borgerservice Borgerservice og Biblioteker Staben november 2010 Indhold 1. En kanalstrategi for Århus Kommune baggrunden

Læs mere

Den digitale vej til fremtidens velfærd

Den digitale vej til fremtidens velfærd Den digitale vej til fremtidens velfærd V. Ulla Larney, Erhvervsstyrelsen Midtjysk Erhvervsakademi 21/8-2013 Danmark i front med digitalisering Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ansøgninger,

Læs mere

Afrapportering Bestyrelsen 2014-2

Afrapportering Bestyrelsen 2014-2 1.1 Obligatorisk digital service ets formål KL og regeringen er i aftalen om kommunernes økonomi for 2012 enige om en bølgeplan for at gøre det obligatorisk for borgerne at anvende digital selvbetjening

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE. Kanalstrategi for Ishøj Kommune

ISHØJ KOMMUNE. Kanalstrategi for Ishøj Kommune ISHØJ KOMMUNE Kanalstrategi for Ishøj Kommune Oktober 2012 Indhold Indledning... 3 Vision for kanalstrategien... 4 Service og henvendelseskanaler... 5 Priser for forskellige henvendelseskanaler... 5 Henvendelsesmønstre

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

Netværksmøde. v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen

Netværksmøde. v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen Netværksmøde v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen 27. Marts 2015 DAGENS PROGRAM 10:00-10:45 Velkomst og præsentation 11:00-11:15 Pause 11:00-12:30 Workshops 12:30-13:15 Frokost 13:15-14:15

Læs mere

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem 1 Indholdsfortegnelse Baggrund for projekt... 3 Resultat af gennemført arkitekturanalyse... 5 Anvendelse af forretningsservices... 9 Baggrund for projekt Baggrund

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

Digitaliseringsgruppen. Referat

Digitaliseringsgruppen. Referat Digitaliseringsgruppen Referat Dato: 7. juni 2012 Tidspunkt: Kl. 13:30 Sted: Medlemmer: Fraværende medlemmer: Mødes i Borgerservice herefter Udvalgsværelset Lars Svenningsen, Anders M. Sørensen, Betina

Læs mere

Skitseplan til etablering af Vestegnens fælleskommunale hotline

Skitseplan til etablering af Vestegnens fælleskommunale hotline 1. Baggrund Med udgangspunkt i et initiativ fra Kommunaldirektørerne på Vestegnen har en tværkommunal arbejdsgruppe i 2012/2013 bl.a. undersøgt, hvilke muligheder der er for at etablere en borgerrettet

Læs mere

D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi

D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi Den 20. august 2013 Pejlemærker for digital kommunikation og videndeling i folkeskolen samt dag-, fritids- og klubtilbud Digitale løsninger til kommunikation

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Plan for implementering af kanalstrategien i Aarhus Kommunes Magistratsafdelinger. Kulturudvalget

Notat. Aarhus Kommune. Plan for implementering af kanalstrategien i Aarhus Kommunes Magistratsafdelinger. Kulturudvalget Notat Emne: Til: Kopi til: Plan for implementering af kanalstrategien i Aarhus Kommunes Magistratsafdelinger Kulturudvalget Styregruppen for Borgerservice Den 24. oktober 2011 Aarhus Kommune Kultur og

Læs mere

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-31103 Dokumentnr.: 480-2014-43672 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

God service i Haderslev Kommune

God service i Haderslev Kommune God service i Haderslev Kommune Et fundament for alle ansatte i Haderslev Kommune God service hvad er det? Med afsæt i Den fælles ledelses strategi 2013-2015 Fælles fremtid fælles ansvar, som fokuserer

Læs mere

Revideret hjælpeplan 2015

Revideret hjælpeplan 2015 Revideret hjælpeplan 2015 Revideret hjælpeplan for den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi Med målsætningen om 80/100 pct. digital kommunikation mellem borgere/virksomheder og det offentlige, har

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere

Et digitalt eventyr? Danskernes digitale vej til fremtidens velfærd. XBRL Event 2013 Kgl. Dansk Ambassade Stockholm Direktør Lars Frelle-Petersen

Et digitalt eventyr? Danskernes digitale vej til fremtidens velfærd. XBRL Event 2013 Kgl. Dansk Ambassade Stockholm Direktør Lars Frelle-Petersen Et digitalt eventyr? Danskernes digitale vej til fremtidens velfærd XBRL Event 2013 Kgl. Dansk Ambassade Stockholm Direktør Lars Frelle-Petersen Mere og bedre for færre ressourcer Hvis produktivitetsvæksten

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2014

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2014 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2014 1. Understøttelse af Byrådets arbejde med udarbejdelse af ny vision for Fredericia Kommune Vision 2012 udløb med udgangen af året. Derfor

Læs mere

Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller. Sarfarissoq 2015 1

Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller. Sarfarissoq 2015 1 Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller 1 Disposition RDK s udgangspunkt i 2009 Strategiske overvejelser samt forberedelse til implementeringen

Læs mere

UDBETALING DANMARK STATUS OG PORTEFØLJE

UDBETALING DANMARK STATUS OG PORTEFØLJE UDBETALING DANMARK STATUS OG PORTEFØLJE V/ Hans Christian Jelstrup, UDK KOMBIT Kommunedage 1.-3. juni 2015 Udbetaling Danmarks Konkurrenceudsættelsesprogram Kommunedagene 1. - 3. juni 2015 1. juni 2015

Læs mere

Kommissorium for arbejdet med at øge borgernes oplevelse af én indgang til Roskilde Kommune

Kommissorium for arbejdet med at øge borgernes oplevelse af én indgang til Roskilde Kommune Digitalisering og Borgerservice Sagsnr. Brevid. Ref. OLEBE Dir. tlf. 46 31 32 10 olebe@roskilde.dk Kommissorium for arbejdet med at øge borgernes oplevelse af én indgang til Roskilde Kommune 28. januar

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Ledelsens evaluering af CMT kvalitetssystem 2011

Ledelsens evaluering af CMT kvalitetssystem 2011 1. Indledning Center for Miljø & Teknik er etableret 1. september 2011. En ny ledelse er netop tiltrådt, og der står effektivisering, innovation og digitalisering på dagsordenen nu og i årene fremover.

Læs mere

KOMBITS UDMØNTNING AF RAMMEARKITEKTUREN. V/ Chefkonsulent Morten Hass

KOMBITS UDMØNTNING AF RAMMEARKITEKTUREN. V/ Chefkonsulent Morten Hass KOMBITS UDMØNTNING AF RAMMEARKITEKTUREN V/ Chefkonsulent Morten Hass Tre budskaber Rammearkitekturen er kommunernes fælles krav og infrastruktur Hvert fælles projekt udbygger rammearkitekturen Når ny fælles

Læs mere

Monopolbrudsprogrammet. Fra monopol til konkurrenceudsættelse Egedal Kommune

Monopolbrudsprogrammet. Fra monopol til konkurrenceudsættelse Egedal Kommune Monopolbrudsprogrammet Fra monopol til konkurrenceudsættelse Egedal Kommune 1 Programleder, MPP Egedal Kommune Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Direkte Telefon: 7259 6858 Mobilnummer: 7259 6858 E-mail:

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer 2012 2015 Børne- og skoleforvaltningen Udarbejdet januar/februar 2012 Bjørn Stålgren, Gitte Petersen og Lene Juel Petersen Vedtaget april

Læs mere

It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene

It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene KL s konference Viden i spil på dagtilbudsområdet Astrid Marie Starck, Implement Consulting Group Birgitte Schäffer og Marianne Lemann, Høje

Læs mere

Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013

Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013 Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013 Målsætning bag aftalen Det er kommunernes målsætning, at 80 % af alle ansøgninger/anmeldelser fra borger til kommuner sker digitalt

Læs mere

Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015. Del 1 Formål og mål

Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015. Del 1 Formål og mål Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Del 1 Formål og mål 1 Formålet med digitaliseringsstrategien... 1 1.1 Afsæt i Hillerød Kommunes mål... 2 1.2 Ændrede rammebetingelser... 3 1.3 Indhold

Læs mere

Strategi for velfærdsteknologi

Strategi for velfærdsteknologi Strategi for velfærdsteknologi 1. Baggrund Hørsholm Kommune ønsker, også i fremtiden, at levere den samme kvalitet i de forskellige indsatser på sundheds- og omsorgsområdet. Samtidig vil kommunen give

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Om konkurrenceudsættelsen af it-løsninger til Udbetaling Danmark

Om konkurrenceudsættelsen af it-løsninger til Udbetaling Danmark Agenda Baggrund Ydelsesområder Visioner Udbudsplan Løsning Om konkurrenceudsættelsen af it-løsninger til Udbetaling Danmark 1 Baggrund ATP har fra den 1. oktober 2012 leveret teknisk og administrativ bistand

Læs mere

Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden

Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden 1 Demografisk udvikling - En aldrende befolkning medfører øget efterspørgsel efter offentlig service (flere 80+, flere kronisk syge) Rekrutteringsvanskelighed

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Version 1.0, maj 2014 Denne vejledning til en lokal business case suppleres af følgende dokumenter: Instruktion til udfyldelse af business

Læs mere

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015 I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Bydelskonkurrencen: Den Digitale Bydel 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Borgerservice, Udviklingsafdelingen E-mail: tgl@aarhus.dk

Læs mere

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Side 1 Digital borgerbetjening... 3 Projektbeskrivelse 1.1: Obligatorisk digital service...

Læs mere

Strategi for borgerkommunikation

Strategi for borgerkommunikation Strategi for Borgerkommunikation, Vallensbæk Kommune Strategi for borgerkommunikation - med fokus på digitale løsninger 2013-2015 Indledning Strategi for borgerkommunikation med fokus på digitale løsninger

Læs mere

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 INDHOLD Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3 Vores mål... 5 Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 1. Vi styrker og sætter mål for den digitale udvikling... 7 2. Vi skaber

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

Morgendagens administrative medarbejder i kommunerne. Fremtidens kompetencer i en effektiviseringstid

Morgendagens administrative medarbejder i kommunerne. Fremtidens kompetencer i en effektiviseringstid Morgendagens administrative medarbejder i kommunerne Fremtidens kompetencer i en effektiviseringstid 2 Titel Morgendagens administrative medarbejder i kommunerne Fremtidens kompetencer i en effektiviseringstid

Læs mere

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt.

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. 8. april 2013 19-Partskontakt => Kontaktdata Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. I de oprindelige oplæg med visionen

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere