Projekt Ny organisationsstruktur

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projekt Ny organisationsstruktur"

Transkript

1 1. Vision Kommuneqarfik Sermersooq er en kommune i fremdrift, der prioriterer udvikling, vækst og nytænkning. Med borgeren i centrum skal kommune til stadighed udvikles, således at borgerne opnår den bedst mulige service til glæde for den enkelte så vel som for fællesskabet. Kommuneqarfik Sermersooq skal være en attraktiv arbejdsplads kendetegnet af et stærkt fællesskab, hvor kreativitet, tværgående og koordinerende samarbejde vejer tungt. Der skal således arbejdes helhedsorienteret, tværfagligt og med fokus på en sammenhængende hverdag. Dette skal være udgangspunktet for en ny organisationsstruktur i Kommuneqarfik Sermersooq, der både internt i organisationen og eksternt for borgerne skal fokusere på helheder og sammenhænge. 2. Baggrund I november 2011 igangsatte Kommuneqarfik Sermersooq et organisationsudviklingsprojekt. Projektet blev gennemført af Lundgaard Konsulenterne, og havde til formål at skabe en sammenhængende kommune, samt at sikre en gennemskuelig organisation i alle bosteder. Det politiske udgangspunkt for organisationsudviklingsprojektet var fokus på styrkelse af børne- og ungeområdet. Lundgaard Konsulenterne udførte blandt andet en netværksanalyse blandt alle medarbejderne, og der blev holdt fokusgrupper, hvor mere end 70 medarbejdere deltog. Således er udgangspunktet for Lundgaards konsulenternes anbefalinger baseret på medarbejderes holdninger og synspunkter. Én af anbefalingerne i Lundgaard Konsulenternes rapport var, at man skulle gennemføre en organisatorisk tilpasning af kommunen, således at kommunens opbygning understøtter en sammenhængende forvaltning, der tænker i helhedsorienterede opgaveløsninger. På baggrund af en klar anbefaling om at sikre en velfungerende økonomisk og administrativ drift besluttede økonomiudvalget i maj at fastholde den nuværende organisationsstruktur, indtil den daglige drift var konsolideret, og der var sikret organisatorisk sammenhæng mellem centraladministrationen og byerne Paamiut, Tasiilaq og Ittoqqortoormiit. Dette arbejde forventes gennemført inden årets udgang, hvorfor forslag til ny organisationsstruktur præsenteres. 3. Organisering Den administrerende direktør har nedsat en hurtigarbejdende indsatsgruppe bestående af kommunikationsdirektør Stine Johansen, stabschef Lise Færch, kommunikationsfagchef Katrine H. Nathanielsen og direktionssekretær Julie Funch. 1

2 Indsatsgruppen arbejder indtil behandlingen i økonomiudvalget d. 15. november, og har følgende opgaver: - at lave oplæg til direktionen, - at udarbejde beslutningsoplæg til økonomiudvalg d. 15. november på baggrund af direktionens drøftelse, - at udarbejde en tidsplan, der sikrer rettidig inddragelse af HSU, fagchefer og medarbejderne i umiddelbar forlængelse af økonomiudvalgets behandlings af sagen, og - at udarbejde en oversigt af arbejdsopgaver til en implementeringsgruppe med start fra 16. november. Tidsplan d. 22. oktober til 27. november: Direktionen behandler diskussionsoplæg til ny struktur i uge 44 d. 15. november forslag til ny organisationsstruktur behandles i økonomiudvalget d. 16. november forslaget præsenteres for fagchefgruppen d. 16. november nyhed fra borgmesteren på sermeeraq om ny organisationsstruktur d. 16. november HSU informeres om forslaget d. 27. november forslag til ny organisationsstruktur behandles i kommunalbestyrelsen Økonomiudvalget er projekt ejer, og direktionen er styregruppen for Projekt Ny organisationsstruktur. Det vurderes at der skal ansættes en ekstern projektleder, der under sig har en række arbejdsgrupper bestående af medarbejdere fra alle forvaltninger. 4. Succeskriterier for ny organisationsstruktur Med udgangspunkt i de politiske visioner, Kommuneqarfik Sermersooqs regnskabsprotokollater og Lundgaard Konsulenternes rapport er der identificeret følgende succeskriterier for en ny organisationsstruktur: - At skabe en organisation der understøtter en helhedsorienteret tilgang til børn og unge - At sikre økonomistyringen og de centrale driftsopgaver i Kommuneqarfik Sermersooq - At skabe en organisation der samler kommunens arbejdsmarkedsindsatser - At opbygge en organisation, hvor tværfaglighed og tværorganisatorisk samarbejde lettes. - At styrke den politiske servicering med henblik på at optimere udmøntningen af de politisk betydningsfulde opgaver, der ikke naturligt falder indenfor de typiske driftsområder 2

3 5. Forslag til ny organisationsstruktur I det nedenstående præsenteres forslaget til en ny organisationsstruktur. For hver forvaltningsområde oplistes ændringer og succeskriterierne for ændringerne. De oplistede succeskriterier er udelukkende relateret til ændringer medført at den nye organisationsstruktur. Ingen af administrationens afdelinger er separate øer uden berøringsflader med andre afdelinger. Derfor vil der altid være afdelinger, man kan placeres mere end et sted. Disse afdelinger er her placeret i den relation, de har størst berøringsflader med. Overordnet arbejdes der med at Udviklingsforvaltningen, Kommunikationsforvaltningen og Velfærdsforvaltningen nedlægges, og nye forvaltninger oprettes Grafisk model for ny organisationsstruktur Administrerende direktør Central drift Borgmestersekretariat Tværgående service Børne- og ungeforvaltningen - Skole - MISI - Børn og familie - Daginstitution - Fritid Anlægs- og Miljøforvaltningen - Teknik og drift - By- og boligudvikling - Areal-, bygnings- og beredskabsmyndigheden - Natur og bæredygtighed Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen Arbejdsmarked - Jobcenter - Erhverv - Piareersarfiit - Piorsaavik Social - Offentlig hjælp - Pension - Ældre omsorg - Handicap 3

4 Her under er de kommunale ressortområder fordelt på forvaltningsområderne listet op. Dette er ikke et udtryk antallet af afdelinger, udelukkende fordelingen af de kommunale opgaver: Anlægs- og miljøforvaltningen Teknik og drift By- og boligudvikling Areal-, bygnings- og beredskabsmyndigheden Natur og bæredygtighed Børne- og ungeforvaltningen Skole MISI Børn og familie Daginstitution Fritid Sociale og beskæftigelsesforvaltningen Arbejdsmarked: - Jobcenter - Erhverv - Piareersarfik - Piorsaavik Pension, ældreomsorg og handicap - Offentlig hjælp Central drift Løn HR IT drift Økonomisk sekretariat Borgmestersekretariatet Sekretariatet Strategisk udvikling Tværgående service Borgerservice Sundhed og forebyggelse Kommunikation Tolke Tværgående pol. / adm. fokusområder Kultur 5.2 Beskrivelse af de enkelte områder Børne- og ungeforvaltningen Børne- og ungeforvaltningen etableres. - Skole, MISI, daginstitution, børn og familie samt fritid placeres i Børne- og ungeforvaltningen. Fritidsafdelingens samlede opgaveportefølje placeres i Børne- og ungeforvaltningen, og servicerer også voksenområdet. Fritid omhandler bl.a.: Foreningsliv, idrætsliv og fritidsundervisning - Kultur placeres i Tværgående service. - At der skabes en helhedsorienteret tilgang til børn og unge i Kommuneqarfik Sermersooq. 4

5 5.2.2 Social- og arbejdsmarkedsforvaltningen Der oprettes en Social- og arbejdsmarkedsforvaltning. - Arbejdsmarked oprettes med Jobcenter, Erhverv, Piareersarfiit og Piorsaavik som ressortområder. - Pension, offentlig hjælp, ældreomsorg og handicap placeres i Social- og arbejdsmarkedsforvaltningen. - Styrkelse af en aktiv beskæftigelsespolitik. - Fokus på den dobbelte demografiske udfordring. - Organisatorisk, metodisk og økonomisk udvikling indenfor ældre og handicapområdet Anlægs- og miljøforvaltningen Anlægs- og miljøforvaltningen ressortområder fastholdes Central drift Forudsætningen for at skabe en sikker drift er at samarbejdet mellem Økonomisk sekretariat, Løn, HR og IT fungerer optimalt. Dette bekræftes af diverse rapporter bl.a. af kommunens regnskabsprotokollater og Lundgaard Konsulenternes rapport. Som navnet understreger ligger fokus på samling af de centrale driftsopgaver. - Økonomidirektørstillingen genoprettes. - Skole IT placeres i IT afdelingen. - IT afdelingen placeres i Central drift. - HR placeres i central drift. - Skoleafdelingens HR funktions placeres til den centrale HR afdeling - Skabe et stabilt og koordinerende fundament fir kommunen daglige drift og driftssystemer Borgmestersekretariatet Borgmesterssekretariatet vil udgøre Sekretariatet og Strategisk udvikling. - IT udviklingsprojekter såsom Implementering af elektronisk sagsbehandlingssystem, placeres i Strategisk udvikling som en særlig strategisk udviklingsopgave. 5

6 - Styrkelse af den politiske servicering af kommunalbestyrelsen, økonomiudvalg, stående udvalg og borgmesteren. - Reduktion af Borgmestersekretariatets driftsopgaver Tværgående service I Tværgående service placeres de afdelinger og enheder, der servicerer forvaltningerne og implementerer tværgående politiske fokusområder. Fælles for disse afdelinger og enheder er deres tværorganisatoriske berøringsflade. - Der oprettes en direktørstilling for Tværgående service - Borgerservice, Kommunikation, Sundhed og forebyggelse og tolkekontoret placeres i Tværgående service. - Enheden Intern uddannelse, Borgerinddragelse og Civilsamfund placeres i Tværgående Service. - Kultur placeres i Tværgående service med følgende opgaveportefølje: o Sekretariat for Sermeq Fonden o Profilering af østgrønlandsk kultur o Katuaq, Museumsvæsen og Kunsthåndværk (Kittat) o Projektkoordinering af mærkedage, eksempelvis 21. juni, kulturnat, Dronningens fødselsdag etc. o Administration af kommunens kulturpulje. Der skal ske et skift fra, at kommunen er ejer af kulturarrangementer til, at kulturpuljen understøtter et aktivt kulturliv. Kommunen kan og skal ikke være en særskilt kulturaktør. - Entydig ansvarsplacering af de tværgående politiske og administrative fokusområder - En indgang for borgere til kommunen 6

7 6. Forslag til politisk struktur Såfremt kommunalbestyrelsen fastholder, at der skal være en forvaltning direkte knyttet til det enkelte stående udvalg vil den foreslåede organisering indebære: Økonomiudvalget Udvalgets ressortområde udvides med: - Sundhed og forebyggelse - Kultur - Civilsamfund og borgerinddragelse Der nedsættes tre stående udvalg, mod fire i dag: - Børn og Ungeudvalg - Anlægs-, miljø- og erhvervsudvalg - Social- og beskæftigelsesudvalg Ligesom Økonomiudvalget vil de tre udvalg få et bredere ressortområde i forhold til de nuværende stående udvalg. For at sikre fortsat tæt politisk inddragelse kan det overvejes at udvide antallet af medlemmer i de tre udvalg fra fem til syv medlemmer. Samme antal, som i dag sidder i Økonomiudvalget. 7

8 6.1 Forslag ny politisk struktur Kommunalbestyrelsen Økonomiudvalget Anlægs-, miljø- og erhvervsudvalget Børne- og ungeudvalget Social- og beskæftigelsesudvalget 6.2 Overgangsbestemmelser Såfremt den nye organisation indføres pr. 1. februar 2013 skal der tages stilling til udvalgsstrukturen. Her kan man vælge: - At foretage en rekonstituering i forhold til den nye administrative organisering. - At bevare den nuværende udvalgsstruktur frem til ny konstituering maj Dette vil indebære, at nogle forvaltninger i en overgangsperiode på et par måneder skal referere til to udvalg (dele af Børne- og ungeforvaltningen og Tværgående servicecenter samt erhvervsafdelingen). 8

Denne udgave af rapporten indeholder tilføjelser på baggrund af drøftelser og tilkendegivelser på seminaret d. 13. april.

Denne udgave af rapporten indeholder tilføjelser på baggrund af drøftelser og tilkendegivelser på seminaret d. 13. april. Rapport Morsø Kommune Ledelse & Organisation Mors 2020 Denne udgave af rapporten indeholder tilføjelser på baggrund af drøftelser og tilkendegivelser på seminaret d. 13. april. 20. april 2015 1 Indhold

Læs mere

DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016

DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016 DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016 Sagsnummer: 480-2014-38339 Dokumentnummer: 480-2014-90281 Afdeling: Direktionen Indhold 1. Forord... 3 2. Direktionen og koncerntænkningen... 4 2.1. Nordfyns

Læs mere

Strukturudvalget - afrapportering om udvalgets arbejde

Strukturudvalget - afrapportering om udvalgets arbejde KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Struktursekretariatet RAPPORT Strukturudvalget - afrapportering om udvalgets arbejde Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Baggrund for Strukturudvalgets arbejde...

Læs mere

Vision, politikker og strategiske mål

Vision, politikker og strategiske mål 2. Vision, politikker og strategiske mål 2. Fra og med budget 2013 indeholder mål- og budget en beskrivelse af kommunens vision, politikker og strategiske mål. Nedenfor er en kort beskrivelse af, hvad

Læs mere

Job- og personprofil. Vicedirektør Social & Sundhed. Gentofte Kommune. Den 13. august 2014

Job- og personprofil. Vicedirektør Social & Sundhed. Gentofte Kommune. Den 13. august 2014 Job- og personprofil Vicedirektør Social & Sundhed Den 13. august 2014 Denne job- og personprofil for vicedirektør Social & Sundhed,, indeholder: Introduktion Jobbet Rammer og ansvar Fokusområder Personen

Læs mere

Redegørelse om børne og ungestrategien

Redegørelse om børne og ungestrategien Redegørelse om børne og ungestrategien Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling Departementet for Uddannelse og Forskning Departementet for Sundhed EM 2011/43 Forord I udarbejdelsen af

Læs mere

EVALUERING ALKOHOLFOREBYGGELSE I KOMMUNEN 20 modelkommuners arbejde med at styrke den forebyggende indsats

EVALUERING ALKOHOLFOREBYGGELSE I KOMMUNEN 20 modelkommuners arbejde med at styrke den forebyggende indsats EVALUERING ALKOHOLFOREBYGGELSE I KOMMUNEN 20 modelkommuners arbejde med at styrke den forebyggende indsats 2012 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af COWI A/S Evaluering. Alkoholforebyggelse i kommunen 20

Læs mere

ORGANISERING OG IMPLEMENTERING AF SUNDHED PÅ TVÆRS

ORGANISERING OG IMPLEMENTERING AF SUNDHED PÅ TVÆRS ORGANISERING OG IMPLEMENTERING AF SUNDHED PÅ TVÆRS SUND BY NETVÆRKET Organisering og implementering af sundhed på tværs Sund By Netværket, 2012 1.udgave, 1.oplag, 2012 ISBN (trykt version): 978-87-92848-02-4

Læs mere

Job- og personprofil. Park- og vejchef. Gentofte Kommune. 2. oktober 2013

Job- og personprofil. Park- og vejchef. Gentofte Kommune. 2. oktober 2013 Job- og personprofil Park- og vejchef 2. oktober 2013 Denne job- og personprofil for s park- og vejchef indeholder: Introduktion Jobbet o Rammer og ansvarsområder o Udfordringer Personen o Baggrund o Kompetencer

Læs mere

Referat. Børne- og Uddannelsesudvalget. Tid Onsdag den 7. maj 2014 kl. 12:30. Sted Mødelokale 4. Hans Bjergegaard. Fraværende

Referat. Børne- og Uddannelsesudvalget. Tid Onsdag den 7. maj 2014 kl. 12:30. Sted Mødelokale 4. Hans Bjergegaard. Fraværende Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Tid Onsdag den 7. maj 2014 kl. 12:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Hans Bjergegaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. 13/27671 Udviklingsstrategi 2015 på social- og specialundervisningsområdet

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE STRUKTURANALYSE 2012-2013 DELRAPPORT 2 BORGERFOKUS

DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE STRUKTURANALYSE 2012-2013 DELRAPPORT 2 BORGERFOKUS DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE STRUKTURANALYSE 2012-2013 DELRAPPORT 2 BORGERFOKUS Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Borgerperspektivet... 3 3. Sagsbehandlingsperspektivet... 5 4. Fælles mål, kultur

Læs mere

Forslag til indførelse af Facilities Management i Silkeborg Kommune

Forslag til indførelse af Facilities Management i Silkeborg Kommune Forslag til indførelse af Facilities Management i Silkeborg Kommune 9. november 2010 Indledning Facilities Management (FM) er en måde at organisere ejendomsdriften på, hvor ansvar og kompetencer er samlet

Læs mere

Administrativt oplæg til mål og handlingsplan for 2014

Administrativt oplæg til mål og handlingsplan for 2014 10. juni 2013 Administrativt oplæg til mål og handlingsplan for 2014 Dette oplæg indeholder 17 mål til handlingsplanen for 2014. Oplægget er udarbejdet ud fra de politiske tilbagemeldinger på budgetseminar

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Dagsorden Fredag den 5. december kl. 14.00 Direktørens kontor, ISI Medlemmer Iddimanngiiu Bianco (IA), formand Storm Ludvigsen (IA) Naja Lund (IA) Ane

Læs mere

1. INDLEDNING... 2 6. FASER I IMPLEMENTERINGSPROCESSEN... 20

1. INDLEDNING... 2 6. FASER I IMPLEMENTERINGSPROCESSEN... 20 Familie - og Arbejdsmarkedsforvaltningen Arbejdsmarked/ØPA3 NOTAT Dato: 30.september 2005 Sagsnr.: 258639 Dok.nr.: 1608690 AN Implementeringsplan for Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 1. INDLEDNING...

Læs mere

Børne- og ungestrategien

Børne- og ungestrategien Børne- og ungestrategien Indhold Introduktion 3 1. Strategiens baggrund og målsætninger 3 2. Arbejdet med strategien 4 3. Strategiens indhold 5 4. Næste skridt - at omsætte strategien til handling 6 Fokusområde

Læs mere

Ansøgningsskema til Forsøg med helhedsorienterede indsatser for udsatte familier

Ansøgningsskema til Forsøg med helhedsorienterede indsatser for udsatte familier 1 Ansøgningsskema til Forsøg med helhedsorienterede indsatser for udsatte familier Ansøger Kommune Assens Kommune Projektansvarlig enhed Forvaltningen for Innovation og Netværk Navn og titel på projektansvarlig

Læs mere

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Venstre Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti Det Radikale Venstre Enhedslisten De rød-grønne 19. marts

Læs mere

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag KL, april 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Design: Kontrapunkt

Læs mere

Redegørelse for samarbejdsaftale mellem Selvstyret og kommunerne

Redegørelse for samarbejdsaftale mellem Selvstyret og kommunerne Redegørelse for samarbejdsaftale mellem Selvstyret og kommunerne 9. december 2013 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 1 REDEGØRELSENS BAGGRUND OG FORMÅL... 5 2 ANBEFALING AF NYE RAMMER FOR SAMARBEJDET... 7

Læs mere

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Direktør for Kultur, Erhverv og Udvikling til Svendborg Kommune

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Direktør for Kultur, Erhverv og Udvikling til Svendborg Kommune Ansættelse af direktør Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Direktør for Kultur, Erhverv og Udvikling til Svendborg Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene... 2 1. Stillingen...

Læs mere

Vollsmose. Arbejdet pågår og planen forelægges By-og Kulturudvalget i november med endelig beslutning i byrådet den 4. december 2013.

Vollsmose. Arbejdet pågår og planen forelægges By-og Kulturudvalget i november med endelig beslutning i byrådet den 4. december 2013. Implementering af Fremtidens Vollsmose Status september 2013 Kort sammenfatning Status over indsatsen i Vollsmose bygger på tre hovedfelter Byrådets beslutninger fra december 2012 og den koordinerede implementering,

Læs mere

1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN

1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN 1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN Vejen til uddannelse og beskæftigelse 2 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN INDHOLD 0. Indledning 4 1. Hvorfor - Vejen til uddannelse og beskæftigelse? 5 2. Guide

Læs mere

Evaluering af projekt administrativ forenkling for decentrale ledere

Evaluering af projekt administrativ forenkling for decentrale ledere Evaluering af projekt administrativ forenkling for decentrale ledere Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Udvalgte portrætter af projektets resultater... 5 Projektets resultater - Er det blevet lettere

Læs mere

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Oxford Research, oktober 2013 Oxford Research, november 2013 Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Rapport indgivet til Kulturstyrelsen Forfatter: TBU Sidst gemt: 07-11-2013 08:52:00 Sidst udskrevet:

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. oktober 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. oktober 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. oktober 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre Visitationschef Annette Larsen deltager i punkt 2. Sekr. chef Jan Winther deltager i punkt 3, 4 og 5. Mathilde

Læs mere

Budget 2014-17. Indholdsfortegnelse

Budget 2014-17. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord.... Politisk organisation Egedal Kommunes administrative organisation Generelle bemærkninger aftalen for 2014-17. Hoved- og beholdningsoversigt Vision, politikker og strategiske

Læs mere

Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme

Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme 24. februar 2015 1 Indholdsfortegnelse 2 INDLEDNING 5 3 BAGGRUND OG PEJLEMÆRKER 5 3.1 DEN INDDRAGENDE

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden 22-09-2015 kl. 08:15 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Anne Jeremiassen Hanne Agersnap Ib Carlsen Jakob Engel-Schmidt Curt Købsted Henrik Brade Johansen Karsten Lomholt

Læs mere