IT-sikkerhed: Gloseliste

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IT-sikkerhed: Gloseliste"

Transkript

1 IT-sikkerhed: Gloseliste Robin Sharp efterår 2012 Ordliste En: Access control list (ACL), Da: Adgangskontrolliste En liste over subjekter, der er autoriserede til at tilgå et givet objekt med givne rettigheder. En: Access control, Da: Adgangskontrol Styring af et subjekts rettigheder til at tilgå objekter i et informationsbehandlingssystem. En: Access matrix, Da: Adgangsmatrice En matrix, hvor hver række svarer til et subjekt og hver søjle til et objekt (aktiv) i systemet, og elementet i række i og søjle j i matricen angiver, hvilke rettigheder subjekt i har til at tilgå objektet j. En: Active attack, Da: Aktivt angreb En form for angreb, hvor formålet er at ændre det angrebne systems aktiver eller påvirke systemets operation. En: Application-level proxy rewall, Da: Anvendelsesproxyrewall En type rewall, der behandler kommunikation mellem klienter for bestemte netværksbaserede anvendelser og de tilsvarende servere. Proxyrewallen står mellem klienten og serveren og kun lader den trak passere, der opfylder passende regler i forhold til anvendelsen. En: Assets, Da: Aktiver De ting, herunder immaterielle værdier, der har værdi for en virksomhed eller organisation. En: Assurance, Da: Forvisning Sikkerhed for, at en påstand om et IT-system er sand. I IT-sikkerhed er termen forbundet med ideen om, at en systematisk undersøgelse for at forvisse sig om påstandens korrekthed har fundet sted. 1

2 En: Asymmetric encryption, Da: Asymmetrisk kryptering En form for kryptering, hvor dekrypteringsnøglen ikke kan aedes fra den tilsvarende krypteringsnøgle eller omvendt. Dette gør det muligt at oentliggøre den ene af nøglerne, uden at den sikkerhed, som kryptering medfører, kompromitteres. En: Attack, Da: Angreb Et forsætligt forsøg på at udføre aktiviteter på et informationsbehandlingssystem, der er i strid med systemets sikkerhedspolitik. En: Authentication, Da: Autenticering Den aktivitet, der gennemføres for at bevise, at en bruger eller et IT-system er den, som han eller hun påstår at være. En: Authorisation, Da: Autorisation Tilladelse til at udføre nærmere bestemte aktiviteter inden for et informationsbehandlingssystem. En: Availability, Da: Tilgængelighed Den egenskab ved et informationsbehandlingssystem, at dette kan tilbyde aftalte tjenester i aftalt omfang til dets autoriserede brugere. En: Backdoor, Da: Bagdør Et program, der gør det muligt for en ekstern part at logge ind på og eventuelt styre den computer, hvori det er installeret, uden ejerens kendskab. En: Backup, Da: Sikkerhedskopi En reservekopi af data, som lagres adskilt fra originalen, til brug hvis originalen går tabt eller bliver beskadiget. En: Bastion host, Da: Bastionvært Et IT-system, der er hærdet til at modstå angreb. Den er typisk brugt som rewall mellem to netværk, og bestykkes da med to netværkskort, et til hvert netværk. En: Botnet, Da: Botnet En samling af computere, der er under kontrollen af en ekstern part. Typisk udnyttes computerne i et botnet til kriminelle formål, såsom at sende spammail, udføre DoSangreb, opsamle fortrolige data o.lign. En: Brute force attack, Da: Udtømmende søgningsangreb En form for angreb, hvor angriberen successivt prøver alle muligheder. En: Buer overow attack, Da: Bueroverløbsangreb En form for angreb, der udnytter en sårbarhed, der giver mulighed for at et område afsat til data i computeren overfyldes, hvorved kritiske data overskrives. 2

3 En: Business Continuity Planning (BCP), Da: Forretningskontinuitetsplanlægning Den aktivitet i en organisation, der sigter på opretholdelse af organisationens forretningsmæssige aktiviteter efter en nødsituation. En: Capability, Da: Kapabilitet En uforfalskbar samling data, hvis ejerskab giver ejeren rettigheder til at tilgå et objekt i et informationsbehandlingssystem. En: Certicate authority (CA), Da: Certikatmyndighed En myndighed, der udsteder certikater og står som garant for deres ægthed. Typisk udtrykkes garantien ved at CA'en påfører certikaterne sin digitale underskrift. En: Certicate revocation list (CRL), Da: Certikattilbagekaldelsesliste En liste over tilbagekaldte certikater, der udsendes med jævne mellemrum af den certikatmyndighed, der udstedte certikaterne. En: Certicate, Da: Certikat Et digitalt dokument, der fastslår, hvilket oentlige nøgle der tilhører et bestemt subjekt. En: Communications security, Da: Kommunikationssikkerhed Den del af IT-sikkerhed, der fokuserer på sikring af elektronisk kommunikation i henhold til sikkerhedspolitikken. En: Condentiality, Da: Fortrolighed Den egenskab ved et informationsbehandlingssystem, at information ikke gøres tilgængelig for uvedkommende personer eller processer. En: Contingency plan, Da: Beredskabsplan En plan for en reaktion over for en nød- eller katastrofesituation, med henblik på at sikre tilgængelighed af kritiske IT-ressourcer og muliggøre fortsat IT-drift. Beredskabsplanen består af en skriftlig dokumentation for, hvad der skal iværksættes af redningsaktioner, og hvem der iværksætter disse, hvis der indtræer en alvorlig, u- planlagt afbrydelse af en organisations IT-baserede aktiviteter. En: Countermeasure, Da: Modforanstaltning En foranstaltning, der reducerer virkningen af en trussel ved at eliminere denne eller formindske den skade, som den kan forårsage. En: Credential, Da: Akkreditiv En mængde data, der præsenteres for en modtager for at overbevise denne om afsenderens identitet. En: Cryptosystem, Da: Kryptosystem Et par af modsvarende krypterings- og dekrypteringstransformationer. 3

4 En: Decryption key, Da: Dekrypteringsnøgle En dataværdi, der benyttes som parameter til en regneforskrift (en `algoritme'), der bruges til dekryptering. En: Decryption, Da: Dekryptering Transformation af ciertekst til den tilsvarende klartekst. See Kryptering. En: Demilitarised zone (DMZ), Da: Afmilitariseret zone En del af et netværk, der står mellem to rewalls: en ydre rewall, der vender mod et usikkert netværk (såsom internettet), og en indre rewall, der vender mod et særligt sikret netværk. En DMZ bruges typisk til at tilslutte servere, som det skal være muligt at tilgå såvel fra det usikre netværk som fra det sikrede netværk. Angreb fra det usikre netværk mod disse servere vil da ikke umiddelbart nå de systemer, der står i det sikrede netværk. En: Denial of service (DoS) attack, Da: Tilgængelighedsangreb (DoS-angreb) En form for angreb, hvis formål er at forhindre autoriserede brugere af et informationsbehandlingssystem i at bruge en eller ere af de tjenester, som systemet tilbyder. En: Dictionary attack, Da: Ordbogsangreb En form for udtømmende søgningsangreb, hvor angriberen forsøger at nde en hemmelighed, såsom en adgangskode eller krypteringsnøgle, ved at prøve alle ord i en lang liste af sandsynlige muligheder. En: Digital signature, Da: Digital underskrift En mængde data, som påføres et digitalt dokument og kan bruges af dokumentets modtager til at fastslå dokumentets oprindelse og integritet. Typisk er underskriften aedt af dokumentets indhold sammen med information, som er privat for underskriveren. En: Disaster Recovery Planning (DRP), Da: Katastroferetableringsplanlægning Den aktivitet i en organisation, der sigter på genskabelse af organisationens informationsbehandlingssystemer og data efter en katastrofe. En: Discretionary access control Da: Brugerstyret adgangskontrol (DAC), Adgangskontrol, hvor rettigheder til at tilgå et objekt til et givet formål fastsættes af brugerne. En: Distributed denial of service (DDoS) attack, Da: Distribueret tilgængelighedsangreb En form for angreb, hvis formål er at forhindre autoriserede brugere af et informationsbehandlingssystem i at bruge en eller ere af de tjenester, som systemet tilbyder, og hvor angriberen udnytter ere systemer i et netværk til at gennemføre angrebet. 4

5 En: Encryption key, Da: Krypteringsnøgle En dataværdi, der benyttes som parameter til en regneforskrift (en `algoritme'), der bruges til kryptering. En: Encryption, Da: Kryptering Transformation af data (kendt som `klartekst') til en form (`ciertekst'), hvor informationsindholdet skjules for uvedkommende. En: Firewall, Da: Firewall Et komponent i et netværk, der overvåger ind- og udgående trak til og fra netværket og kun tillader trak, der overholder en given politik, til at passere. En: Hash function, Da: Hashfunktion En funktion, der ud fra en meddelelse eller andet digitalt dokument danner en komprimeret form af dette, som i princippet er unik for dette. Funktionen er en såkaldt envejs funktion, hvad der betyder, at det er uoverkommeligt at gendanne dokumentet fra den komprimerede form. En: Host IDS (HIDS), Da: Værtsindbrudsdetektionssystem Et IDS, der er placeret i en enkelt computer og som overvåger aktiviteterne i denne. En: Identity management, Da: Identitetsstyring Den aktivitet i et IT-system, der går ud på at tildele subjekter og objekter entydige identiteter, beskytte disse identiteter mod uvedkommende og fastslå hvilket subjekt eller objekt en given identitet svarer til. En: Insider attack, Da: Insiderangreb Et angreb, der iværksættes af en ansat eller anden autoriseret bruger af et informationsbehandlingssystem. En: Integrity, Da: Integritet Den egenskab ved et informationsbehandlingssystem, at data der lagres eller transmitteres igennem systemet ikke må ændres af uvedkommende personer eller ved fejl i systemet. En: Intrusion detection system (IDS), Da: Indbrudsdetektionssystem (IDS) Et netværkskomponent til at detektere ureglementerede forsøg på at trænge ind i et informationsbehandlingssystem. En: Key distribution, Da: Nøglefordeling Den aktivitet, hvis formål er at fordele krypterings- og dekrypteringsnøgler (og evt. tilhørende certikater) på sikker vis til deres ejere. En: Key generation, Da: Nøglegenerering Den aktivitet, hvis formål er at generere nye nøgler til kryptering, dekryptering eller andre formål. 5

6 En: Logging, Da: Logning Den aktivitet, der foretages i et informationsbehandlingssystem med henblik på at notere væsentlige aktiviteter og enkelte hændelser, der nder sted i systemet. Det overordnede formål med denne aktivitet er at indsamle oplysninger, der kan belyse systemets drift, IT-sikkerhed mv. med henblik på opfølgning eller forbedring. En: Logic bomb, Da: Logisk bombe Et program, der har en skadelig virkning, som aktiveres som reaktion på en bestemt type hændelse i det IT-system, hvor det er installeret. Hændelsen kan være tidsrelateret (fx. klokken er på fredag den 13.), aktivitetsrelateret (fx. bruger Brian logger ind på databasen), datarelateret (fx. ansat Brians personalel ikke længere ndes i systemet), osv. En: Malware, Da: Ondsindet programmel Programmel, der konstrueres til at have en skadelig virkning på det system, hvor det installeres. En: Man-in-the-middle (MitM) attack, Da: Manden-i-midten angreb En form for forfalskningsangreb, hvor angriberen stiller sig mellem to parter og aflytter eller forstyrrer deres indbyrdes kommunikation for således at kunne udgive sig for at være den ene af parterne over for den anden. En: Mandatory access control (MAC), Da: Centralt styret adgangskontrol Adgangskontrol, hvor rettigheder til at tilgå et objekt til et givet formål fastsættes af en central myndighed. En: Message digest, Da: Meddelelsesaftryk En værdi dannet fra en meddelelse eller andet digitalt dokument ved komprimering, typisk ved brug af en hashfunktion. En: Network IDS (NIDS), Da: Netværksindbrudsdetektionssystem Et IDS, der er placeret i et netværk og som overvåger trakken i dette med henblik på at detektere ureglementeret brug. En: Non-repudiation, Da: Uafviselighed Den egenskab ved et informationsbehandlingssystem, at den, der har udført en bestemt aktivitet, ikke kan benægte at have udført den. En: Nonce, Da: Nonce En tilfældig værdi, hvor sandsynligheden for, at den er brugt tidligere, er meget lille. Typisk sendes en nonce som del af en meddelelse for at overbevise modtageren om, at meddelelsen er frisk og ikke en kopi af en tidligere sendt meddelelse. 6

7 En: OS security, Da: Operativsystemssikkerhed Den del af IT-sikkerhed, der fokuserer på udvikling og brug af mekanismer i operativsystemet, der beskytter systemet mod angreb. En: Object, Da: Objekt En passiv størrelse, der indeholder eller modtager information. En: Outsider attack, Da: Outsiderangreb Et angreb, der iværksættes udefra af en person, der ikke er autoriseret til at bruge det informationsbehandlingssystem, der angribes. En: Packet lter (PF) rewall, Da: Pakkelter En type rewall, der beslutter, om en given netværkspakke må passere, ved udelukkende at kigge på den aktuelle pakkes indhold. En: Passive attack, Da: Passivt angreb En form for angreb, hvor formålet er at udtrække information fra det angrebne system uden at ændre systemets aktiver. En: Password, Da: Adgangskode En kombination af tegn, der bruges til at vericere en brugers identitet. En: Personnel security, Da: Personalesikkerhed Den del af IT-sikkerhed, der fokuserer på at checke personalet og sikre sig, at adgang til fortroligt materiale kun gives til personale, der er kontrolleret for egnethed. En: Phishing attack, Da: Phishingangreb En form for angreb, baseret på social manipulation, hvor formålet er at få oeret til at afsløre personlige data. En: Physical security, Da: Fysisk sikkerhed Den del af IT-sikkerhed, der fokuserer på sikring af de fysiske omgivelser for informationsbehandlingssystemer, herunder beskyttelse mod naturlige katastrofer, brand, oversvømmelser, indbrud, hærværk, fysisk nedbrud osv. En: Private key, Da: Privat nøgle En nøgle, der holdes privat og hemmeligt af dens ejer i et system, der benytter sig af asymmetrisk kryptering. En: Public key cryptosystem (PKCS), Da: Kryptosystem med oentlige nøgler Et kryptosystem hvori der benyttes asymmetrisk kryptering. En: Public key, Da: Oentlig nøgle En nøgle, der oentliggøres af dens ejer i et system, der benytter sig af asymmetrisk kryptering. 7

8 En: Recovery, Da: Retablering Den aktivitet, der har til formål at retablere et informationsbehandlingssystems regnekraft og data efter en systemfejl. En: Reference monitor (RM), Da: Dørvogter En mekanisme, der logisk set formidler alle subjekters forsøg på at få adgang til objekter. En: Replay attack, Da: Genafspilningsangreb En form for angreb, hvor tidligere afsendte data genudsendes som om der var tale om nye data, med henblik på at vildlede modtageren. En: Resumption plan, Da: Genoptagelsesplan En plan for genoptagelse af drift i et IT-system efter en nødsituation eller sikkerhedshændelse. En: Revocation, Da: Tilbagekaldelse Tilbagekaldelse eller annullering af et hidtil gyldigt dokument, såsom et certikat. En: Risk avoidance, Da: Risikoundgåelse En tilgang til håndtering af en risiko ved at holde målsystemet væk fra kilden til risikoen, for eksempel ved at forbyde risikofyldt opførsel. En: Risk management, Da: Risikostyring En systematisk tilgang til håndtering af risici i målsystemer. En: Risk reduction, Da: Risikoreduktion En tilgang til håndtering af en risiko ved at tage proaktive skridt, der forhindrer at sikkerhedshændelser nder sted eller som begrænser det tab, som er en konsekvens af en sikkerhedshændelse. En: Risk retention, Da: Risikobevarelse En tilgang til håndtering af en risiko ved at acceptere en vis `restrisiko'. En: Risk sharing, Da: Risikodeling En tilgang til håndtering af en risiko ved at gå sammen med en række partnere, der fordeler omkostningerne ved indsatsen. En: Risk transfer, Da: Risikooverførsel En tilgang til håndtering af en risiko ved at overføre risikoen til en anden, typisk gennem en kontrakt, hvor den anden part forpligter sig til at håndtere risikoen på den første parts vegne. En: Risk, Da: Risiko Sandsynligheden for, at sikkerhedspolitikken for et informationsbehandlingssystem brydes som følge af en trussel, når givne modforstaltningerne mod denne trussel er 8

9 på plads. Analogt med truslens størrelse, estimeres risikoens størrelse som produktet af den hyppighed, hvormed truslen fører til brud på sikkerhedspolitikken, med konsekvenserne af et sådant brud, når man tager højde for de anvendte modforanstaltninger. I andre sammenhænge betegnes denne risiko ofte som en residualrisiko. En: Role-based access control (RBAC), Da: Rollebaseret adgangskontrol Adgangskontrol, hvor rettigheder for en bruger til at tilgå et objekt til et givet formål fastsættes i forhold til den rolle, som brugeren aktuelt spiller inden for organisationen. En: Secret key cryptosystem (SKCS), Da: Kryptosystem med hemmelige nøgler Et kryptosystem hvori der benyttes symmetrisk kryptering. En: Secret key, Da: Hemmelig nøgle En krypterings- eller dekrypteringsnøgle, som holdes hemmeligt af den gruppe af subjekter, der skal benytte den. Typisk bruges denne betegnelse i forbindelse med symmetrisk kryptering, hvor to eller ere parter er fælles om at have kendskab til nøglen. En: Security event, Da: Sikkerhedshændelse En hændelse i et informationsbehandlingssystem, der er i strid med den sikkerhedspolitik, der er fastlagt for systemet. En: Security policy, Da: Sikkerhedspolitik En samling af regler og procedurer, der specicerer, hvordan information i et informationsbehandlingssystem må håndteres (herunder typisk behandles, lagres, fordeles og præsenteres) og af hvem. En: Social engineering, Da: Social manipulation En angrebsteknik, hvor angriberen bruger psykologiske kneb for at overtale et oer til at gøre noget, som oeret ikke burde gøre. For eksempel kan angriberen lade som om han er en overordnet med henblik på at få oeret til at afsløre fortrolig information. En: Software security, Da: Programsikkerhed Den del af IT-sikkerhed, der fokuserer på udvikling, dissemination og kontrol af programmel med henblik på at undgå sårbarheder i dette. En: Spoong attack, Da: Forfalskningsangreb En form for angreb, hvor angriberen udgiver sig for at være en anden. En: Stateful packet inspection (SPI) Da: Pakkeinspektionsrewall rewall, En type rewall, der beslutter, om en given netværkspakke må passere, ved at kigge på den aktuelle pakkes indhold i den sammenhæng, der er givet ved hvad der tidligere er set af trak mellem de samme oprindelses- og destinationssystemer. 9

10 En: Subject, Da: Subjekt En aktiv størrelse, typisk i form af en person, proces eller maskinel enhed, der får information til at yde mellem objekter eller som ændrer systemets tilstand. En: Symmetric encryption, Da: Symmetrisk kryptering En form for kryptering, hvor krypteringsnøglen og den tilsvarende dekrypteringsnøgle er identiske eller umiddelbart kan aedes fra hinanden. Dette betyder, at begge nøgler skal holdes hemmeligt for at opretholde den sikkerhed, som kryptering medfører. En: Threat, Da: Trussel Et forhold eller hændelse, der kan true sikkerheden i et informationsbehandlingssystem. Truslens størrelse estimeres traditionelt som produktet af den hyppighed, hvormed forsøg på at udnytte en sårbarhed nder sted, med konsekvenserne af et vellykket forsøg på at udnytte sårbarheden. En: Trojan horse, Da: Trojansk hest Et program, der har en åbenbar nyttig virkning og en skjult skadelig virkning. En: Trust, Da: Tillid Graden af tro på, at en påstand om et IT-system eller dettes data er sand. I forbindelse med IT-sikkerhed ofte mere specikt tillid til, at en påstand om et subjekt eller objekts identitet (for eksempel som angivet i et certikat) eller andre sikkerhedsmæssige egenskaber er sand. En: Trusted computing base (TCB), Da: Autoritativ sikkerhedsbase Den samlede helhed af IT-sikkerhedsrelaterede beskyttelsesmekanismer i et IT-system. Denne omfatter både maskinel og programmel, der i kombination er ansvarlige for at opretholde systemets sikkerhedspolitik. En: Virus, Da: Virus Et program med skadelig virkning, der formerer sig selv ved at inkorporere sig i andre programmer, således at den skadelige virkning aktiveres, når `værtsprogrammet' udføres. En: Vulnerability, Da: Sårbarhed En svaghed i et informationsbehandlingssystem, som kan udnyttes til at igangsætte hændelser, som er i strid med den sikkerhedspolitik, der er fastlagt for systemet. En: Wireless IDS (WIDS), Da: Trådløstindbrudsdetektionssystem Et IDS, der er placeret i et trådløst net og som overvåger radiotrakken i dette med henblik på at detektere ureglementeret brug. En: Wireless access point (AP), Da: Trådløst tilslutningspunkt Et netværkskomponent i et kabelbaseret netværk, der gør det muligt for enheder, der 10

11 benytter trådløs kommunikation (såsom computere, mobiltelefoner og lignende), at tilslutte sig det kabelbaserede netværk. En: Worm, Da: Orm Et program med skadelig virkning, der kan spredes ved at overføre sig selv til andre IT-systemer, hvor den installerer sig. Den skadelige virkning aktiveres enten automatisk, når ormen er installeret, eller via interaktion med brugeren. En: Zero-day exploit, Da: Dag-0 angreb En form for angreb, der udnytter en hidtil uudnyttet (og muligvis hidtil ukendt) sårbarhed. En: Zombie, Da: Zombie Et IT-system, typisk en enkelt computer, der er inceret med skadeligt programmel på sådan en måde, at den kan styres af en ekstern part uden ejerens kendskab. 11

Syddansk Universitet. IT-sikkerhedspolitik. IT-sikkerhedshåndbog Universitetets regler for informationssikkerhed. Version 2010.4

Syddansk Universitet. IT-sikkerhedspolitik. IT-sikkerhedshåndbog Universitetets regler for informationssikkerhed. Version 2010.4 Syddansk Universitet IT-sikkerhedspolitik IT-sikkerhedshåndbog Universitetets regler for informationssikkerhed Version 2010.4 17-11-2010 Indholdsfortegnelse Generelt 2 1 Indledning 2 2 Termer og definitioner

Læs mere

Forord. Med venlig hilsen, Orod Badjelan. Af Orod Badjelan, DIKU august 2001 1. http://www.diku.dk/students/orod

Forord. Med venlig hilsen, Orod Badjelan. Af Orod Badjelan, DIKU august 2001 1. http://www.diku.dk/students/orod Af Orod Badjelan, DIKU august 2001 1 Forord Denne artikel er et projekt der blev gennemført på Datalogisk Institut ved Københavns Universitet som en del af kurset Projekter indenfor datanet. Formålet med

Læs mere

Analyse af Intruder Detection Systemer

Analyse af Intruder Detection Systemer Datalogi Institut ved Københavns Universitet November 2004 Analyse af Intruder Detection Systemer Udarbejdet af: Orod Badjelan orod@diku.dk Vejleder: Klaus Hansen khan@diku.dk Af Orod Badjelan, DIKU november

Læs mere

Informationssikkerhedspolitik for

Informationssikkerhedspolitik for <organisation> 1 Informationssikkerhedspolitik for Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 4 1.1 Formål med informationssikkerhedspolitikken 4 1.2 Hovedmålsætninger i informationssikkerhedspolitikken 4

Læs mere

DI ITEKs vejledning om beskyttelse af dokumenter - fra vugge til grav

DI ITEKs vejledning om beskyttelse af dokumenter - fra vugge til grav DI ITEKs vejledning om beskyttelse af dokumenter - fra vugge til grav Indledning... 3 Risikofaktorer - her er der fare for at miste fortrolige data/dokumenter... 3 Vejledningens formål... 3 Vejledningens

Læs mere

DI og DI ITEK's vejledning om informationssikkerhed med fokus på produktionsapparatet - baggrund (III)

DI og DI ITEK's vejledning om informationssikkerhed med fokus på produktionsapparatet - baggrund (III) DI og DI ITEK's vejledning om informationssikkerhed med fokus på produktionsapparatet - baggrund (III) 1 Udgivet af: DI ITEK Redaktion: Henning Mortensen ISBN: 978-87-7353-953-8 0.05.12 2 Introduktion

Læs mere

Den Sikre Mobile Medarbejder

Den Sikre Mobile Medarbejder Den Sikre Mobile Medarbejder Kenny Magnusson Kongens Lyngby 2007 IMM-THESIS-2007-105 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modelling Building 321, DK-2800 Kongens Lyngby, Denmark

Læs mere

MULTIHOUSE A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING

MULTIHOUSE A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING FEBRUAR 2015 MULTIHOUSE A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING Revisors erklæring vedrørende de generelle it-kontroller i tilknytning til driften af MultiHouses hostingaktiviteter. RSM plus P/S statsautoriserede

Læs mere

ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING

ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING JUNI 2014 COOLSMS A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING Revisors erklæring vedrørende de generelle it-kontroller i tilknytning til driften af SMS-service. RSM plus P/S statsautoriserede revisorer Kalvebod Brygge

Læs mere

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 353 Offentligt. Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 353 Offentligt. Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 353 Offentligt Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift August 2014 Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede

Læs mere

Pervasive computing it-sikkerhed og privacy

Pervasive computing it-sikkerhed og privacy Pervasive computing it-sikkerhed og privacy 1/39 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...2 2 Sammenfatning...3 3 Introduktion...4 3.1 Baggrund...4 3.2 Pervasive computing...4 3.3 It-sikkerhed...6

Læs mere

Ny IT sikkerhedspolitik. for. Jammerbugt Kommune

Ny IT sikkerhedspolitik. for. Jammerbugt Kommune Ny IT sikkerhedspolitik for Jammerbugt Kommune Udkast november 2104 IT Sikkerhedspolitik, Jammerbugt Kommune Side 1 af 22 Versionsstyring Version nr. Dato for version Ændring Årsag Ansvar 01.02 26.11.2014

Læs mere

Virus & Orme. - en Teknisk Analyse. IT-sikkerhed Underviser: Freddie Drewsen Type: Miniprojekt. Udarbejdet af: Morton Christiansen

Virus & Orme. - en Teknisk Analyse. IT-sikkerhed Underviser: Freddie Drewsen Type: Miniprojekt. Udarbejdet af: Morton Christiansen Virus & Orme - en Teknisk Analyse Fag: IT-sikkerhed Underviser: Freddie Drewsen Type: Miniprojekt Udarbejdet af: Morton Christiansen CPR-nr.: 240875-xxxx 0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Spredningsmekanismer...3

Læs mere

Sotea ApS CVR nr.: DK 10085225

Sotea ApS CVR nr.: DK 10085225 Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med hostingydelse i perioden 01-08-2014 til 31-01-2015 Sotea ApS CVR nr.: DK 10085225

Læs mere

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur Digital Signatur IT- og Telestyrelsen December 2002 Resumé Myndigheder, der ønsker at indføre digital signatur, må ikke overse de vigtige interne sikkerhedsspørgsmål, som teknologien rejser. Det er vigtigt,

Læs mere

Publikationen udleveres gratis. Publikationen kan hentes på IT- & Telestyrelsens Hjemmeside: http://www.itst.dk. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Publikationen udleveres gratis. Publikationen kan hentes på IT- & Telestyrelsens Hjemmeside: http://www.itst.dk. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen Publikationen udleveres gratis Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Publikationen kan hentes på IT- & Telestyrelsens Hjemmeside: http://www.itst.dk ISBN

Læs mere

FRONT-SAFE A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING

FRONT-SAFE A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING MAJ 2014 FRONT-SAFE A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING Revisors erklæring vedrørende de generelle it-kontroller i tilknytning til driften af Front-safes Remote Backup. RSM plus P/S statsautoriserede revisorer

Læs mere

Sikker. Inform. Informationssikkerhedspolitik og regler Version 2.0. Informationssikkerhed

Sikker. Inform. Informationssikkerhedspolitik og regler Version 2.0. Informationssikkerhed Sikker Inform hed ations Informationssikkerhed Informationssikkerhedspolitik og regler Version 2.0 Dataklassifikation: Offentlig Aarhus Unversitet 2013 Aarhus Universitet 2013 Indholdsfortegnelse Rektors

Læs mere

Sikring af Microsofts cloud Infrastruktur

Sikring af Microsofts cloud Infrastruktur Sikring af Microsofts cloud Infrastruktur I dette dokument introduceres læseren til Online Services Security and Compliance-teamet, som er den del af Global Foundation Services-divisionen, der står for

Læs mere

Tør du stole på dit IT-miljø?

Tør du stole på dit IT-miljø? Tør du stole på dit IT-miljø? Om Symantec Symantec er verdens førende leverandør af løsninger, som er designet til at hjælpe privatpersoner og virksomheder til at garantere sikkerhed, tilgængelighed og

Læs mere

IT-KRIMINALITET MED FOKUS PÅ BOTNETS

IT-KRIMINALITET MED FOKUS PÅ BOTNETS IT-KRIMINALITET MED FOKUS PÅ BOTNETS Kandidatspeciale af Daniel Jovanovic IT-Universitetet København, Forår 2012 Vejleder: Freddie Drewsen Abstract A botnet is a specific kind of malware which compromise

Læs mere

IT-SIKKERHEDSPOLITIK TEKNOLOGISK INSTITUT

IT-SIKKERHEDSPOLITIK TEKNOLOGISK INSTITUT IT-SIKKERHEDSPOLITIK TEKNOLOGISK INSTITUT V4.1 april 2011 Baseret på DS484-2005. Gældende overalt i danske og udenlandske afdelinger og datterselskaber af Teknologisk Institut. Indhold 1 INDLEDNING...

Læs mere

IT-sikkerhedspolitik for Gladsaxe Kommune. 2. Del (RETNINGSLINIER)

IT-sikkerhedspolitik for Gladsaxe Kommune. 2. Del (RETNINGSLINIER) IT-sikkerhedspolitik for Gladsaxe Kommune 2. Del (RETNINGSLINIER) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ORGANISATION OG ANSVAR 5 1.1. MÅLSÆTNING 5 1.2 RETNINGSLINIER 5 1.2.1 SIKKERHEDSORGANISATIONEN 5 1.2.2 IT-SIKKERHEDSUDVALGET

Læs mere

Sikkerhed ved e-post og Internet. hacking og virus

Sikkerhed ved e-post og Internet. hacking og virus Sikkerhed ved e-post og Internet hacking og virus IT-Sikkerhedsrådet Marts 2001 Sikkerhed ved e-post og Internet hacking og virus Publikationen kan rekvireres gratis så længe lager haves ved henvendelse

Læs mere

DI ITEK og DI s vejledning om Cloud Computing - sikker outsourcing i skyen

DI ITEK og DI s vejledning om Cloud Computing - sikker outsourcing i skyen DI ITEK og DI s vejledning om Cloud Computing - sikker outsourcing i skyen Baggrund Cloud Computing er et begreb, som i den senere tid er blevet hypet ganske meget i alverdens medier. Begrebet dækker over

Læs mere

it sikkerhed UCC IT-Sikkerhedspolitik 2011 IT

it sikkerhed UCC IT-Sikkerhedspolitik 2011 IT it sikkerhed UCC IT-Sikkerhedspolitik 2011 IT It-sikkerhedspolitik i UCC It-sikkerhedspolitikken gælder for alle medarbejdere (uanset ansættelsesforhold), studerende og gæster, der anvender UCC s it-resurser.

Læs mere

DK CERT. Trendrappor t 2009. It-kriminalitet og sikkerhed i året der gik

DK CERT. Trendrappor t 2009. It-kriminalitet og sikkerhed i året der gik DK CERT Trendrappor t 2009 It-kriminalitet og sikkerhed i året der gik Redaktion: Shehzad Ahmad, Jens Borup Pedersen og Morten Bartvig, DK CERT Grafisk arbejde: Kirsten Tobine Hougaard, UNI C Foto: colourbox.com

Læs mere

FRONT-DATA DANMARK A/S

FRONT-DATA DANMARK A/S FEBRUAR 2015 FRONT-DATA DANMARK A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING Revisors erklæring vedrørende de generelle it-kontroller i tilknytning til driften af Front-data Danmarks hostingaktiviteter. RSM plus P/S

Læs mere

DANDOMAIN A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING

DANDOMAIN A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING APRIL 2014 DANDOMAIN A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING Revisors erklæring vedrørende de generelle it-kontroller i tilknytning til driften af DanDomains hostingaktiviteter. RSM plus P/S statsautoriserede revisorer

Læs mere

EN DEL AF DANSK INDUSTRI ELEKTRONISK INFRASTRUKTUR VIRKSOMHEDENS IT-SIKRE PLACERING

EN DEL AF DANSK INDUSTRI ELEKTRONISK INFRASTRUKTUR VIRKSOMHEDENS IT-SIKRE PLACERING ELEKTRONISK INFRASTRUKTUR VIRKSOMHEDENS IT-SIKRE PLACERING EN DEL AF DANSK INDUSTRI Elektronisk infrastruktur Virksomhedens IT-sikre placering EN DEL AF DANSK INDUSTRI EN DEL AF DANSK INDUSTRI Januar 2005

Læs mere