Indstilling. Multimediehuset - bygningsmæssig drift og vedligehold samt personale- og it-mæssige konsekvenser.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indstilling. Multimediehuset - bygningsmæssig drift og vedligehold samt personale- og it-mæssige konsekvenser."

Transkript

1 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 15. maj 2007 Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Kultur og Borgerservice Multimediehuset - bygningsmæssig drift og vedligehold samt personale- og it-mæssige konsekvenser. 1. Resume Møllegade Århus C I forbindelse med budgetforliget for Budget 2007 blev følgende hensigtserklæring vedtaget: Forligspartierne vil i forbindelse med budgetlægningen for sikre driftsbudgettet for Multimediehuset, der tages i brug i Med udgangspunkt i det nuværende driftsbudget for Hovedbiblioteket samt det forhold at en række yderligere aktiviteter under Borgerservice og Biblioteker skal lokaliseres i Multimediehuset, er der udregnet et forventet driftsbudget (bygningsmæssig drift- og vedligehold, samt konsekvenser i forhold til personale og it m.v.) for Multimediehuset. Sagsnummer M4/2007/00765 Sagsbehandler Henrik Traberg Telefon Direkte telefon Telefax E-post E-post direkte De enhedspriser, som anvendes i beregningerne tager udgangspunkt i dels de erfaringer, der er fra det eksisterende Hovedbibliotek, dels erfaringer fra de dele som er sammenlignelige fra Aros og Musikhuset, og dels fra de anerkendte standard drifts- og vedligeholdelsespriser for byggeri. Endvidere tages der generelt i forhold til Multimediehusprojektet udgangspunkt i de krav og forventninger, som findes i Kvalitetshåndbog for De Bynære Havnearealer, herunder kvalitetskravene til de enkelte bebyggelser, hvilket i et vist omfang har betydning for vedligeholdelsesudgifterne. Kultur og Borgerservice har i samarbejde med bl.a. Teknik og Miljø arbejdet med at præcisere og detaljere Multimediehusprojektet på en række tekniske områder. Arbejdet har fastslået, at etablering af det nye Multimediehus på De Bynære Havnearealer både planlægnings- Multimediehuset - bygningsmæssig drift og vedligehold samt personale- og it-mæssige konsekvenser.

2 mæssigt og udførelsesmæssigt hænger uløseligt sammen med selve bastionsopbygningen, etablering af parkeringsfaciliteter, bane-, cykelog vejkorridor for området omkring Multimediehuset samt etablering af et trafikalt ankomstcenter ved Multimediehuset. Hertil kommer evt. sammenkobling med frilægningen af Århus Å. Den kommende projektkonkurrence kommer således til at omfatte et helhedsprojekt for området. Kompleksiteten og størrelsen af projektet medfører, at den oprindelige tidsplan for ibrugtagning af Multimediehuset ikke kan overholdes. Det skyldes først og fremmest en længere byggeperiode, hernæst en længere projekteringsperiode og udvidet projektkonkurrenceperiode. Samlet set medfører ovenstående, at der bliver tale om en forlængelse på i alt 2 år. Det betyder, at den fulde ibrugtagning først kan forventes i 2014, mens der forventes at ville kunne ske en begyndende anvendelse fra I forhold til den nuværende situation (Hovedbiblioteket), forventes merudgifterne til drift- og vedligeholdelse m.v. af Multimediehusets m 2 at være på 6,43 mio. kr. i 2013, 16,96 mio. kr. i 2014, 17,26 mio. kr. i 2015, 18,66 mio. kr. i hvert af årene samt herefter årligt 19,84 mio. kr. Da der fra 2014 og frem årligt er en medfinansiering fra en række af de øvrige aktiviteter, som skal lokaliseres i Multimediehuset, på i alt 7,7 mio. kr., så vil restfinansieringsbehovet være på 6,43 mio. kr. i 2013, 9,26 mio. kr. i 2014, 9,56 mio. kr. i 2015, 10,96 mio. kr. i hvert af årene samt årligt 12,14 mio. kr. fra og med Da tidsplanen således er forlænget med to år, og ibrugtagningen af Multimediehuset dermed først er efter overslagsårene for Budget 2008(-2011), foreslår Kultur og Borgerservice, at der fremsendes en ny indstilling i forbindelse med budgetlægningen for budget Nærværende indstilling er hermed alene en opfølgning på budgetforliget 2007 i forhold til det kvalificerede skøn, som det er muligt at give på nuværende tidspunkt vedrørende driften af Multimediehuset. Kultur og Borgerservice vil i samarbejde med Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø i 2. halvår af 2007 fremsende en byrådsindstilling indeholdende bl.a. anlægsøkonomi, tidsplan og beskrivelse af projekt- Multimediehuset - bygningsmæssig drift og vedligehold samt personale- og it-mæssige konsekvenser. Side 2 af 13

3 konkurrencen for nævnte helhedsprojekt. Hertil kommer status på henholdsvis de ca m 2 til udlejning og den yderligere byggemulighed på ca m Tidligere beslutninger Byrådet vedtog den 1. juni 2005 indstillingen Fremrykning af rådighedsbeløb fra 2012 og frigivelse af anlægsbeløb i perioden til begyndende projektering af nyt Multimediehus. I forbindelse med budgetforliget for Budget 2007 blev følgende hensigtserklæring vedtaget: Forligspartierne vil i forbindelse med budgetlægningen for sikre driftsbudgettet for Multimediehuset, der tages i brug i Byrådet vedtog den 20. december 2006 indstillingen Multimediehuset status og valg af udbudsform, endelig placering, fastlæggelse af kerneværdier m.v.. 3. Beskrivelse af indstilling 3.1 Baggrund Byrådet har tidligere besluttet, at Multimediehuset skal bestå af ca m 2., hvoraf de ca m 2 skal udlejes til en ekstern part, som skal bidrage til en synergieffekt på både den funktionsmæssige og udviklingsmæssige del. I forbindelse med budgetforliget for Budget 2007 blev følgende hensigtserklæring vedtaget: Forligspartierne vil i forbindelse med budgetlægningen for sikre driftsbudgettet for Multimediehuset, der tages i brug i Indstillingen er en opfølgning på ovenstående beslutning i forhold til en beregning af de forventede merudgifter i forhold til nuværende budgetter. Driftsudgifterne er opdelt i følgende hovedområder: drift og vedligehold af selve bygningen følgeudgifter på personalesiden følgeudgifter på it-siden 3.2 Bygningsmæssig drift og vedligehold Principper for beregning af udgiftsniveauet for den bygningsmæssige drift og vedligehold Mange forhold spiller ind i forhold til drift og vedligehold af en bygning som det kommende Multimediehus. Bygningens udformning, indret- Multimediehuset - bygningsmæssig drift og vedligehold samt personale- og it-mæssige konsekvenser. Side 3 af 13

4 ning, fordeling af forskellige typer af rum/arealer, valg af materialer, tekniske løsninger samt funktion og anvendelse. Forhold som ikke nødvendigvis alle peger i samme retning i forhold til driftsomkostningerne. Med den viden der nu er til stede i forhold til den kommende bygning, er det dog muligt at fremsætte et kvalificeret bud på hvad de løbende drifts- og vedligeholdelsesudgifter vil være på Multimediehuset. Budet tager udgangspunkt i en række forudsætninger: Multimediehuset bliver på ca m 2, hvoraf de ca m 2. skal udlejes til en ekstern samarbejdspartner. Drift, vedligehold og forbrug af de m 2 skal finansieres af den eksterne lejer. Udgifterne er opdelt i en række hovedområder som bygningsmæssig drift, bygningsmæssigt vedligehold (ind- og udvendig) samt forbrugsudgifter. Der anvendes en differentieret implementeringsmodel forstået på den måde, at der ikke fra dag ét forudsættes et fuldt vedligeholdelsesbudget til bygningen, da der må forventes at være færre vedligeholdelsesudgifter de første år af bygningens levetid end efter det år. Der eksisterer ikke en egentlig standardmodel herfor, hvorfor den foreslåede er et kvalificeret skøn fra Kultur og Borgerservice i dialog med interne og eksterne fagfolk. Der tages udgangspunkt i dels de kendte erfaringer med drift og vedligehold fra Hovedbiblioteket, Aros og Musikhuset (på de områder, som er sammenlignelige med det kommende Multimediehus), dels i standardpriser for forskellige bygningstyper (V&S prisbog, som indeholder byggebranchens standarder for drift og vedligehold af bygninger etc.). Kvalitetshåndbog for De Bynære Havnearealer, herunder kvalitetskravene til de enkelte bebyggelser vil stille krav til selve bygningens udformning og materialevalg. Det vil i et vist omfang stille krav til især den udvendige vedligehold samt drift og vedligehold af de tekniske installationer. Udgifter til drift, pleje og vedligehold af udenomsarealer (terræn) er ikke medtaget i ovenstående, da det på nuværende tidspunkt i processen ikke er muligt at komme med et kvalificeret bud på omfang og beløb. Det er meget afhængigt af det endelige projekt, herunder arealets størrelse, valg af belægninger, funktioner samt hvorledes det tænkes sammen med de trafikale og infrastrukturelle løsninger, Multimediehuset - bygningsmæssig drift og vedligehold samt personale- og it-mæssige konsekvenser. Side 4 af 13

5 idrætsramblaen, å-udløbet og det trafikale ankomstcenter for området. Det endelige niveau for drifts- og vedligehold af Multimediehuset kan først fastlægges når det konkrete projekt er kendt, hvilket forventes at være 2. halvår Når det konkrete projekt er kendt skal der foretages en fornyet vurdering af de forventelige drifts- og vedligeholdelsesudgifter på Multimediehuset. Kultur og Borgerservice vil herefter fremsende en indstilling til byrådet Forøgede drifts- og vedligeholdelsesudgifter på bygning De forøgede drifts- og vedligeholdelsesudgifter tager udgangspunkt i udgifterne for Aros, Musikhuset og Hovedbiblioteket samt beregnede udgifter ved benyttelse af V&S prisbog (et værktøj til brug ved udarbejdelse af overslag, tilbud mv. inden for byggesektoren). Databasen giver mulighed for at vælge forskellige typer af bygninger, og der er taget udgangspunkt i kategorien museer, som er den bygningskategori, der er mest sammenlignelig, da biblioteker ikke indgår som selvstændig kategori. Museumskategorien er den kategori, der kommer nærmest biblioteksfunktionen, både i forhold til indretning, anvendelse og antallet af brugere der dagligt forudsættes at anvende faciliteterne. Databasen giver mulighed for tre forskellige drifts- og vedligeholdelsesniveauer (høj, normal og lav). I forhold til den udvendige vedligeholdelse og vedligehold af de tekniske installationer er der valgt niveau høj. Valget af niveau skal ses i sammenhæng med: I forhold til de tekniske installationer siger erfaringerne i forhold til denne type og størrelse af bygning, at det er nødvendigt med et forholdsvist højt vedligeholdelses- og driftsniveau for at sikre den fremadrettede drift og vedligehold og dermed i sidste led anvendelse af bygningen. At der må forventes et byggeri af en kvalitet (arkitektonisk, konstruktionsmæssigt, udformningsmæssigt og muligvis valg af materialer), som vil forudsætte et forholdsvist højt vedligeholdelsesniveau med mindre, der efterfølgende over Multimediehuset - bygningsmæssig drift og vedligehold samt personale- og it-mæssige konsekvenser. Side 5 af 13

6 tid skal akkumuleres et genopretningsbehov, som ikke vil kunne finansieres af driftsbudgetterne. Placeringen mellem havvand og stor trafikbelastning gør bygningsoverfladerne mere sårbare, hvorfor der kan forudses et større behov til udvendig vedligehold, herunder vinduespudsning, pr. m2, end fx på det nuværende Hovedbibliotek. Der er tale om et væsentligt større publikumsareal (både numerisk og relativt set i forhold til den samlede bygningsmasse), hvilket forudsætter en større rengøringsstandard, end der er tilfældet på fx det nuværende Hovedbibliotek. Der er forudsat en større belastningsgrad af bygningen end det er tilfældet for Hovedbiblioteket i dag, hvilket medfører et behov for en større vedligeholdelsesindsats, såfremt bygningsstandarden skal bevares over tid. Efterfølgende er der opstillet et kvalificeret skøn ud fra kendte udgifter (Hovedbiblioteket, Aros og Musikhuset) og de anbefalede værdier. I forhold til forbrugsudgifterne (bl.a. el, vand varme) er der samlet set forudsat et behov, som er under kategorien lav i V&S-prisbog, hvilket hænger sammen med at et af de syv kerneværdier for Multimediehuset, er at det skal være et bæredygtigt ikon. Dette stiller således særlige krav til bl.a. forbrugsudgifterne i forbindelse med drift og anvendelse af bygningen. På samme måde er fx den eksisterende vagtordning på Hovedbiblioteket ikke fordoblet i forudsætningerne (svarende til forøgelsen af antallet af kvadratmeter), men kun forøget med 1/3, da det forventes at være tilstrækkeligt. Der er først indregnet et beløb til udvendig vedligehold fra og med år 6. Erfaringsmæssigt vil der skulle reserveres et disponibelt beløb hertil i de første fem år. De er i modellen forudsat finansieret af det beløb, der er afsat til indvendig vedligehold i perioden. I beregningen er der endvidere indarbejdet et drifts- og vedligeholdelsesbeløb for 2013, da det forventes at der kan ske en begyndende (etapevis) indflytning og ibrugtagning af dele af Multimediehuset i Der vil derfor være drifts- og vedligeholdelsesomkostninger allerede fra Beløbet hertil er for 2013 fastlagt til ca. 50 % af beløbet for Drift og support af et højteknologisk hus med mange it-baserede installationer fordrer et vist on-location beredskab. Både personale- og publikumsrettet udstyr fordrer opmærksomhed, ligesom klima- og Multimediehuset - bygningsmæssig drift og vedligehold samt personale- og it-mæssige konsekvenser. Side 6 af 13

7 kommunikationsteknologi, vil være arbejdskrævende. Der vil derfor være behov for yderligere at ansætte 1,5 medarbejdere i forhold til bemandingen på Hovedbiblioteket i dag. I dag er der ansat 1,5 årsværk hertil, samlet set foreslås dette således forøget til i alt 3 årsværk. Udgifterne er medtaget i oversigten. I beregningen af driftsudgifter for Multimediehuset er der, som tidligere nævnt, ikke medtaget udgifter til drift- og vedligeholdelse af udenoms arealer og omgivelser, lige som det er forudsat, at etablering af parkeringsfaciliteter er drifts- og vedligeholdelsesneutralt i forhold til selve Multimediehuset. Tabel 1: Forventede årlige udgifter for drift og vedligehold af Multimediehuset (ca m 2 ) År 0 (2013) År 1 (2014) År 2 (2015) År 3 5 ( ) År 6 (2019-) kr. P/L Forbrugsudgifter Indvendigt vedligehold Udvendigt vedligehold Tekniske installationer Øvrige I alt Personalemæssige konsekvenser Etablering af Multimediehuset giver muligheder for og er en af de væsentligste årsager til etableringen for at få tilgodeset en række funktioner, som der ikke er plads til på det nuværende Hovedbibliotek. Funktioner, som forudsætter et større personaleforbrug end det nuværende. Hertil kommer at selve det, at der sker en forøgelse af de borgerrettede kvadratmetre, som i et vist omfang kræver en øget bemanding Større personaleforbrug grundet større afstande De forøgede afstande, som et byggeri på ca m 2 mod de nuværende ca m 2, vil, selv når man fraregner de udlejede ca m 2, indebære et forøget personaleforbrug i de publikumsvendte funktioner. Der vil være behov for ekstra bemandede brugerkontaktpunkter i et brugerareal af en størrelse, der utvivlsom fordrer bygningsmæssig organisering i mere end to plan. Dette merforbrug er 1 fx el, vand og varme 2 fx rengøring, vinduespudsning, renovation, vagt Multimediehuset - bygningsmæssig drift og vedligehold samt personale- og it-mæssige konsekvenser. Side 7 af 13

8 forsigtigt skønnet til 2,5 fuldtidsstillinger eller ca. 1,2 mio. kr. Hertil kommer forøgede udgifter til vagtordningen grundet det større areal Aktiviteter rettet mod børn Det Interaktive Børnebibliotek, hvor oplevelsesorienteret læring baseret på nye teknologi- og medieanvendelser er i fokus, og hvor formidling og inddragelse af brugere og eksterne interessenter vil have prioritet, kræver en særlig indsats. Børnebiblioteket på det eksisterende hovedbibliotek er hverken i lokaler, indretning, bemanding og aktiviteter tidssvarende i forhold til sådanne opgaver. Der vurderes at være et ekstrabehov svarende til 2 stillinger eller ca. 0,8 mio. kr Læringsaktiviteter rettet mod brugerne Der vil med Multimediehusets profil som åbent mediebaseret læringsog oplevelsescenter være behov for at etablere guide- og læringsaktiviteter baseret på vejledning og inspiration om muligheder i informationsteknologien og medierne. Her vil såvel tilrettelæggelse af interaktive forløb som direkte personlig vejledning af brugerne være i fokus. Merbehovet vurderes at være 2,5 stilling eller ca. 1,0 mio. kr Generel programlægning og eventkoordinering Multimediehuset forudsættes at have en højere profil på begivenhedssiden end det eksisterende hovedbibliotek. Til etablering af en professionel eventkoordinering og programmering af stedet, herunder etablering, evt. indkøb, kommunikation og markedsføring af aktiviteterne, skal der anvendes ekstra ressourcer svarende til 2 stillinger eller ca. 1,0 mio. kr. 2, Samlet behov for yderligere personale Tabel 2: Yderligere personalebehov biblioteksfunktioner Aktivitet Årsværk Udgift (1.000 kr. P/L-2007) Større personalebehov som følge af øget antal m 2 Aktiviteter rettet mod børn Læringsaktiviteter rettet mod brugerne 2, Programlægning og eventkoordinering I alt I alt 9 stillinger svarende til 3,8 mio. kr. Multimediehuset - bygningsmæssig drift og vedligehold samt personale- og it-mæssige konsekvenser. Side 8 af 13

9 Der er ikke foretaget vurdering af et eventuelt merpersonalebehov ved en udvidelse af åbningstiden i forhold til de nuværende åbningstider på Hovedbiblioteket samt evt. udvidelse i form af nye aktiviteter i forhold til Hovedbibliotekets nuværende aktivitetsniveau, udover det der er beskrevet i nærværende indstilling. 3.4 Forøget behov for It-udstyr Adgangen til it-udstyr er en stadig vigtigere og mere integreret del af det at benytte et offentligt bibliotekstilbud. Viden og informationer formidles i større og større omfang elektronisk, ligesom læring i dag i stort omfang er koblet helt eller delvist op på en it-understøtning. Selv- og medbetjening er en vigtig del heraf. Pc er med internetadgang, printer- og kopifaciliteter, adgang til møde- og kursuslokaler med tilhørende it-udstyr, projektorer, storskærme, søgeterminaler og infostandere m.v. er således grundlæggende i anvendelsen af et moderne folkebibliotek. Hovedbiblioteket er i dag forsynet med it-faciliteter rettet mod brugerne. Omfanget - og dermed tilgængeligheden af disse faciliteter er i midlertidig i stort omfang bestemt af Hovedbibliotekets begrænsede fysiske rammer. De it-baserede tilbud til brugerne af Hovedbiblioteket har således karakter af ikke at leve op til hverken efterspørgslen eller hvad der bør være i det største bibliotek i landets næststørste by. I forbindelse med etablering af et nyt hovedbibliotek vil det således være fysisk muligt, men også et behov for ud fra både en borgerbetragtning og en biblioteksfaglig synsvinkel, at etablere tilstrækkelige med it-understøttede faciliteter. Det vil ligeledes være en forudsætning for, at der kan leves op til bibliotekspolitikkens målsætning inden for området. Hovedbiblioteket har i dag 77 pc er med internetadgang til publikumsbrug, 30 søgeterminaler til søgninger i katalogen og 15 pc ere anbragt i møde- og kursuslokaler. Der en printerpark på 3 til publikum. Desuden er der 9 storskærme, 5 projektorer, 9 info-standere og 9 betjeningspunkter til publikum. I Multimediehuset forventes benyttelsen af IT-udstyr at skulle vokse med behov for yderligere minimum 278 pc er, 6 printere, 18 storskærme, 10 projektorer, 18 info-standere, 3 pc er til betjeningspunkter. Anvendelse og genanskaffelsesbehovet skønnes fra år 3 at være på i alt 2,8 mio. kr. (2007 priser). I år 1 skønnes den samlede udgift at være 1,1 mio. kr. og fra år 2 1,4 mio. kr. Multimediehuset - bygningsmæssig drift og vedligehold samt personale- og it-mæssige konsekvenser. Side 9 af 13

10 I ovenstående skøn er der ikke taget højde for digitale video- og lydredigeringsfaciliteter, særlige børnerettede og oplevelsesorienterede teknologibaserede installationer, state-of-the-art skærmteknologier, bluescreens, telekonference-udstyr og andre former for it-baserede formidlingsværktøjer, som ikke indgår i Hovedbibliotekets tilbud i dag. 3.3 Eksisterende finansiering Udover at skulle rumme et nyt hovedbibliotek, skal Multimediehuset også rumme IT og Kommunikation samt Borgerservice fra Rådhuset. Der er tale om to organisatorisk enheder under Borgerservice og Biblioteker, som i dag ikke er placeret i forbindelse med Hovedbiblioteket. Dette skyldes alene manglende plads, da de to enheder både funktionsmæssigt og udviklingsmæssigt er koblet stærkt sammen med hele biblioteksområdet. Det betyder, at der for de pågældende områder i dag er udgifter til husleje, drift og bygningsvedligehold, som kan føres over i det kommende Multimediehus. Der er således en medfinansiering af en del af driftsudgifterne for Multimediehuset. Det drejer sig om følgende (alle priser er 2007 P/L): Bygningsdriftsudgifter for Hovedbiblioteket 3,7 mio. kr. årligt Huslejeudgift og drift der i dag betales for IT og Kommunikations lejemål på Nørrebrogade - 1,2 mio. kr. årligt. Husleje-/driftsudgift fra Borgerservice på Århus Rådhus på 1,7 mio. kr. Beløbet er oplyst af Ejendomsforvaltningen med udgangspunkt i den kommende huslejemodel og forudsætter, at der sker en tilsvarende genudlejning af lokalerne på rådhuset. Udgifter til drift og reinvestering i IT på det nuværende Hovedbibliotek på 1,1 mio. kr. Det samlede bidrag til finansieringen kan opgøres til 7,7 mio. kr., se tabel 3: Tabel 3 Medfinansiering fra Borgerservice og Biblioteker kr. - P/L Bygningsdriftsudgifter Hovedbiblioteket Huslejeudgift IT og Kommunikation Husleje - Borgerservice, Rådhuset Drift og reinvestering af it på Hovedbiblioteket I alt Multimediehuset - bygningsmæssig drift og vedligehold samt personale- og it-mæssige konsekvenser. Side 10 af 13

11 De angivne beløb vil først gælde fra det tidspunkt, hvor de pågældende funktioner flytter fra nuværende lejemål, hvilket vil sige fra De kan således ikke bidrage til medfinansieringen i Strategi for borgerinddragelse Indstillingen giver ikke anledning til selvstændige aktiviteter i forhold til borgerinddragelse. Borgerinddragelse i selve processen omkring Multimediehuset har fra starten været højt prioriteret, startende med formulering af forslag til kerneværdier. I den fortsatte proces, vil borgerinddragelsen ligeledes være højt prioriteret. Indholdsmæssigt vil arten og omfanget af borgerinddragelse blive afstemt i forhold til de enkelte delfaser. Borgerinddragelsen vil således være en væsentlig og synlig del i hele perioden frem til ibrugtagningen af Multimediehuset. 5. Økonomiske konsekvenser De samlede forventede merudgifter til drifts- og vedligehold af Multimediehuset er opgjort i tabel 4. For en specificering af udgifterne til bygningsmæssig vedligehold og drift, samt løn og it mv., se bilag 1. Tabel 4: Årlige merudgifter for drift og vedligehold af Multimediehuset Budgetår Udgifter løn Udgifter it mv. Udgifter bygning I alt kr. - P/L År 0 (2013) År 1 (2014) År 2 (2015) År 3 5 ( ) År 6 (2019-) I tabel 5 er medfinansieringen fra Borgerservice og Biblioteker opgjort. Den samlede årlige medfinansiering fra 2014 og frem udgør årligt 7,7 mio. kr. (P/L 2007). Tabel 5: Manglende finansiering af merudgiften for drift og vedligehold af Multimediehuset Budgetår Samlede merudgifter Finansiering Manglende finansiering kr. - P/L År 0 (2013) År 1 (2014) År 2 (2015) År 3 5 ( ) År 6 (2019-) Multimediehuset - bygningsmæssig drift og vedligehold samt personale- og it-mæssige konsekvenser. Side 11 af 13

12 Som det fremgår af tabel 5, eksisterer der et restfinansieringsbehov på 6,43 mio. kr. i 2013, 9,26 mio. kr. i 2014, 9,56 mio. kr. i 2015, 10,96 mio. kr. i hvert af årene samt årligt 12,14 mio. kr. fra og med Kultur og Borgerservice foreslår grundet den forlængede tidsplan at opfølgningen på budgetforlig 2007 vedrørende driften af Multimediehuset tages til efterretning og at der fremsendes en ny indstilling i forbindelse med budgetlægningen for budget Miljømæssige konsekvenser Indstillingen har ingen miljømæssige konsekvenser. 7. Konsekvenser i forhold til mål Under forudsætning af at den manglende finansiering af de beskrevne forøgede drifts- og vedligeholdelsesudgifter tilvejebringes i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2008, vil det medføre, at der leves op til tidligere beslutninger omkring Multimediehuset. Beslutningen vil hermed udgøre en væsentlig del i arbejdet med at opfylde Århus Kommunes bibliotekspolitik. Multimediehuset - bygningsmæssig drift og vedligehold samt personale- og it-mæssige konsekvenser. Side 12 af 13

13 8. Beslutningspunkter At 1) indstillingens foreløbige vurdering af de forøgede drifts- og vedligeholdelsesudgifter til Multimediehuset tages til efterretning. At 2) der, når det konkrete projekt er kendt, foretages en fornyet vurdering af de forventelige drifts- og vedligeholdelsesudgifter på Multimediehuset. Kultur og Borgerservice fremsender - i forbindelse med budgetlægningen for en ny indstilling til byrådet med henblik på at sikre driftsbudgettet for Multimediehuset, der påbegyndes at tages i brug i Flemming Knudsen / Rolf Hapel Bilagsfortegnelse: Bilag 1: Specificeret skøn over de forøgede drifts- og vedligeholdelsesudgifter for Multimediehuset i forhold til Hovedbiblioteket (vedlægges originalsagen). Multimediehuset - bygningsmæssig drift og vedligehold samt personale- og it-mæssige konsekvenser. Side 13 af 13

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 81 Århus C Tlf. 894 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 18. april via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.:

Læs mere

Indstilling. Etablering af 2 fælleslokaler i eksisterende bygninger på Gammelgårdskolen. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3.

Indstilling. Etablering af 2 fælleslokaler i eksisterende bygninger på Gammelgårdskolen. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 25. april 2008 Århus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge Etablering af 2 fælleslokaler i eksisterende bygninger på Gammelgårdskolen.

Læs mere

Til Byrådet via Magistraten. Århus Kommune. Den 14. oktober Ny lokalplan til erstatning for gældende lokalplan Filmby Århus. 1. Resumé.

Til Byrådet via Magistraten. Århus Kommune. Den 14. oktober Ny lokalplan til erstatning for gældende lokalplan Filmby Århus. 1. Resumé. Til Byrådet via Magistraten Den 14. oktober 2006 Århus Kommune Kultur og Borgerservice Ny lokalplan til erstatning for gældende lokalplan 643 - Filmby Århus. 1. Resumé. Udviklingen i filmerhvervet siden

Læs mere

Udtalelse. Besvarelse af spørgsmål stillet på byrådsmødet den 29. august 2012 til sag nr. 4 Aktiviteter og partnerskaber i. i Multimediehuset.

Udtalelse. Besvarelse af spørgsmål stillet på byrådsmødet den 29. august 2012 til sag nr. 4 Aktiviteter og partnerskaber i. i Multimediehuset. Udtalelse Til Kulturudvalget Den 13. september 2012 Aarhus Kommune Borgerservice og Biblioteker Kultur og Borgerservice Besvarelse af spørgsmål stillet på byrådsmødet den 29. august 2012 til sag nr. 4

Læs mere

Indstilling. Finansiering af merudgifter til øvelokaler for rytmisk musik Tomsagervej. Til Århus Byråd via Magistraten ultur og Borgerservice

Indstilling. Finansiering af merudgifter til øvelokaler for rytmisk musik Tomsagervej. Til Århus Byråd via Magistraten ultur og Borgerservice Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten ultur og Borgerservice Den 27. oktober 2006 Finansiering af merudgifter til øvelokaler for rytmisk musik Tomsagervej Århus Kommune Kulturforvaltningen Kultur

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 2. maj 2007 Århus Kommune. 1. Resume.

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 2. maj 2007 Århus Kommune. 1. Resume. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 2. maj 2007 Århus Kommune Kulturforvaltningen Kultur og Borgerservice Bevilling til indkøb af inventar til Øst for Paradis 1. Resume.

Læs mere

Indstilling. Klimatilpasning i Aarhus midtby. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 23. maj 2012.

Indstilling. Klimatilpasning i Aarhus midtby. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 23. maj 2012. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 23. maj 2012 Klimatilpasning i Aarhus midtby Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø 1. Resume Byrådet besluttede i efteråret 2010,

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 15. maj Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 15. maj Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 15. maj 2007 Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg køber ejendommen Skovvangsvej 97, 8200 Århus N af Magistratsafdelingen for Teknik

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 6. marts 2008

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 6. marts 2008 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 6. marts 2008 Borgmesterens Afdeling Teknik og Miljø Århus Kommune Etablering af et nyt udstillingshus - Informationscenter om De Bynære

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 17. september 2007 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni

Læs mere

Indstilling. Udvidelse af Kontrolgruppen. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 3. maj 2007 Århus Kommune

Indstilling. Udvidelse af Kontrolgruppen. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 3. maj 2007 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 3. maj 2007 Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Kultur og Borgerservice Udvidelse af Kontrolgruppen 1. Resume Århus Kommune

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 11. november 2013 Aktivitetslokaler til borgere med udviklingshæmning Forslag om opførelse af integrerede aktivitetslokaler

Læs mere

Indstilling. Flytning af Center For Misbrugsbehandling fra Valdemarsgade 18 til Sumatravej 3, 8000 Aarhus C. 1. Resume

Indstilling. Flytning af Center For Misbrugsbehandling fra Valdemarsgade 18 til Sumatravej 3, 8000 Aarhus C. 1. Resume Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 6. september 2011 Aarhus Kommune Sociale Forhold og Beskæftigelse Flytning af Center For Misbrugsbehandling fra Valdemarsgade 18 til Sumatravej 3, 8000

Læs mere

Indstilling. Etablering af elektroniske træk i Store Sal i Musikhuset. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice

Indstilling. Etablering af elektroniske træk i Store Sal i Musikhuset. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 22. oktober 2007 Etablering af elektroniske træk i Store Sal i Musikhuset Aarhus. 1. Resume Musikhusets eksisterende 65 tæppe- og

Læs mere

Indstilling. Aktiviteter og partnerskaber i Multimediehuset. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 13.

Indstilling. Aktiviteter og partnerskaber i Multimediehuset. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 13. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 13. juni 2012 Aktiviteter og partnerskaber i Multimediehuset. 1. Resume Med udgangspunkt i budgetforliget for 2012 er der udarbejdet

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 22. oktober 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940

Læs mere

Åbningstid, aktiviteter, IT og udlån af lokaler i DOKK1

Åbningstid, aktiviteter, IT og udlån af lokaler i DOKK1 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 10. juni 2014 Åbningstid, aktiviteter, IT og udlån af lokaler i DOKK1 Indstillingen handler om udvidede åbningstider, aktiviteter,

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 24. februar 2009. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 24. februar 2009. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 24. februar 2009 Forhøjelse af anlægsbevilling samt ændret finansiering vedr. renovering m.v. af tagene på Brobjergskolen, Århus

Læs mere

Indstilling. Indførelse af digitale lønsedler for administrative medarbejdere. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indførelse af digitale lønsedler for administrative medarbejdere. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 30. august 2006 Indførelse af digitale lønsedler for administrative medarbejdere i Århus Kommune Århus Kommune Personaleafdelingen

Læs mere

Indstilling. Ombygning af det regionale spillested VoxHall og udbygning af spillestedets ventilationsanlæg supplerende finansieringsbehov. 1.

Indstilling. Ombygning af det regionale spillested VoxHall og udbygning af spillestedets ventilationsanlæg supplerende finansieringsbehov. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 12. januar 2009 Ombygning af det regionale spillested VoxHall og udbygning af spillestedets ventilationsanlæg supplerende 1. Resume

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2005 pr. ultimo juli Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2005 pr. ultimo juli Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. september Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet for pr. ultimo juli 1. Resume Kommunerne

Læs mere

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Læs mere på www.multimediehuset.dk Århus Kommune Hvad og hvor? Samspil mellem by, bygning og havn Omdannelsen af De Bynære Havnearealer er et af de største udviklingsprojekter

Læs mere

Indstilling. Brandsikring af Århus Rådhus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten og Miljø. Ejendomsforvaltningen. Den 25.

Indstilling. Brandsikring af Århus Rådhus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten og Miljø. Ejendomsforvaltningen. Den 25. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten og Miljø Den 25. juni 2008 Ejendomsforvaltningen Teknik og Miljø Århus Kommune Brandsikring af Århus Rådhus H.H. Seedorffs Stræde 3-5 8100 Århus C 1. Resume

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 5. juli Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 5. juli Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 5. juli 2007 Musikhuset Aarhus: Fondsbidrag til kunstprojekt og lydudstyr, udvidelse af lejemålet til Det Jyske Musikkonservatorium

Læs mere

Indstilling. Århus Kommune. Overtagelse af ejendommen Årslev Møllevej 15, Brabrand forsorgstilbuddet Tre Ege. 1. Resume

Indstilling. Århus Kommune. Overtagelse af ejendommen Årslev Møllevej 15, Brabrand forsorgstilbuddet Tre Ege. 1. Resume Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 26. maj 2010 Overtagelse af ejendommen Årslev Møllevej 15, Brabrand forsorgstilbuddet Tre Ege Århus Kommune Social og Beskæftigelsesforvaltningen 1. Resume

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 27. maj 2008. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 27. maj 2008. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 27. maj 2008 Overdragelse af den kommunale ejendom Grundtvigsvej 10-16, 8260 Viby J. og herunder aflæggelse af anlægsregnskabet

Læs mere

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. 1. Resume Der lægges

Læs mere

Notat. KULTUR OG BORGERSERVICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune

Notat. KULTUR OG BORGERSERVICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune Notat Emne: Proces for Højbjerg Bibliotek Til: Kulturudvalget den Kopi til: Forslag til proces for Højbjerg Bibliotek Side 1 af 5 KULTUR OG BORGERSERVICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune 1.

Læs mere

Indstilling. Lokaleudbygning og modernisering på Mårslet Skole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge

Indstilling. Lokaleudbygning og modernisering på Mårslet Skole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 29. april 2008 Århus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge Lokaleudbygning og modernisering på Mårslet Skole 1. Resume Nærværende indstilling

Læs mere

Notat. KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune. Udvidelse af Filmby 3 Aarhus. Kulturudvalget Orientering Kopi til

Notat. KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune. Udvidelse af Filmby 3 Aarhus. Kulturudvalget Orientering Kopi til Notat Side 1 af 6 Til Kulturudvalget Til Orientering Kopi til Udvidelse af Filmby 3 Aarhus KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune 1. Resume I forbindelse med vedtagelsen af budget

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. september Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet for pr. ultimo juni 1. Resume På baggrund

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling Familie og Beskæftigelse - Jægergården - 81 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 11. december 23 via Magistraten Tlf. nr.: 8949 3534 Jour. nr.: 82.6.17M1/2/6511

Læs mere

Indstilling. Forslag om at igangsætte nye analyser og/eller tværgående projekter (porteføljestyring) 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Forslag om at igangsætte nye analyser og/eller tværgående projekter (porteføljestyring) 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 8. januar 2008 Århus IT- og Organisationsafdelingen Borgmesterens Afdeling Forslag om at igangsætte nye analyser og/eller tværgående

Læs mere

Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. BORGMESTERENS AFDELING Budget og Planlægning Aarhus Kommune

Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. BORGMESTERENS AFDELING Budget og Planlægning Aarhus Kommune Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge Der er i forbindelse med prognosen for antal flygtninge og familiesammenførte i Aarhus Kommune i et tværmagistratligt

Læs mere

Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj

Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 29. april 2016 Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj 1. Resume Aarhus Kommune er i vækst, og indbyggertallet forventes at stige

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Dato 10. april 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Dato 10. april 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Dato 10. april 2015 Der er behov for at opføre aktivitetslokaler i tilknytning til boligbebyggelsen

Læs mere

Indstilling. Byrådsmedlemmernes arbejdsvilkår it-løsning og uddannelse i byrådsperioden 2010-2013. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Byrådsmedlemmernes arbejdsvilkår it-løsning og uddannelse i byrådsperioden 2010-2013. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 14. maj 2009 Århus Kommune Byrådsservice Borgmesterens Afdeling Byrådsmedlemmernes arbejdsvilkår it-løsning og uddannelse i byrådsperioden 2010-2013 1. Resume

Læs mere

Indstilling. Udvidelse af øvelokaler for rytmisk musik - Tomsagervej. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 24.

Indstilling. Udvidelse af øvelokaler for rytmisk musik - Tomsagervej. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 24. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 24. april 2006 Århus Kommune Kulturforvaltningen Kultur og Borgerservice 1. Resume Den 2. november 2005 vedtog Århus Byråd at de

Læs mere

indstilling. Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010

indstilling. Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 21. februar 2007 Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010 Århus Kommune

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V INDSTILLING Til Århus Byråd Den 18. januar 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 1920 Jour. nr.: 00.01A00, ÅKV/2004/03619

Læs mere

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. september 2016 Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet

Læs mere

Indstilling. Anlægsbevilling til forbedring af Århus Kommunes telefonsystem. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Anlægsbevilling til forbedring af Århus Kommunes telefonsystem. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 25. april 2007 Århus Kommune IT- og Organisationsafdelingen Borgmesterens Afdeling Anlægsbevilling til forbedring af Århus Kommunes

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd via Magistraten Den 10. september 2004 J.nr. Ref.: Tlf.nr. Hans Peder

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - Århus C Tlf. 3 - Epost mag@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den. august via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.: Henrik Traberg

Læs mere

Indstilling. Indførelse af betaling for udlån af biblioteksmaterialer til andre kommuner. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Indførelse af betaling for udlån af biblioteksmaterialer til andre kommuner. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 15. oktober 2008 Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Kultur og Borgerservice Indførelse af betaling for udlån af biblioteksmaterialer

Læs mere

Indstilling. Økonomiske retningslinjer for nybyggeri af almene ungdoms- og familieboliger efter den 1. januar Til Århus Byråd Via Magistraten

Indstilling. Økonomiske retningslinjer for nybyggeri af almene ungdoms- og familieboliger efter den 1. januar Til Århus Byråd Via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 21. februar 2007 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Økonomiske retningslinjer for nybyggeri af almene ungdoms- og familieboliger

Læs mere

Anlægsbevilling på 20,3 mio. til et nyt "Skytternes Hus"

Anlægsbevilling på 20,3 mio. til et nyt Skytternes Hus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 6. januar 2015 Anlægsbevilling på 20,3 mio. til et nyt "Skytternes Hus" Denne indstilling handler om, at der skal opføres et

Læs mere

Etablering af dagtilbud Havkærparken og Bøgeskovgård Aktivitetscenter

Etablering af dagtilbud Havkærparken og Bøgeskovgård Aktivitetscenter Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 25. februar 2016 Havkærparken og Bøgeskovgård 1. Resume Ombygningen af dagtilbuddet Havkærparken i Tilst samt ombygningen

Læs mere

Indstilling. Finansiering af høje dieselpriser for den kollektive trafik. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø

Indstilling. Finansiering af høje dieselpriser for den kollektive trafik. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 19. april 2006 Århus Kommune Århus Sporveje Teknik og Miljø Finansiering af høje dieselpriser for den kollektive trafik 1. Resume Over en

Læs mere

IT- undervisning: Alle elever og lærere skal have mere og bedre undervisning i brugen af IT.

IT- undervisning: Alle elever og lærere skal have mere og bedre undervisning i brugen af IT. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 3. maj 2013 Digitalisering af folkeskolen efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet 1. Resume Aarhus Kommune Pædagogisk Afdeling Børn og Unge

Læs mere

Lokaler til personale og undervisning på Engdalskolen

Lokaler til personale og undervisning på Engdalskolen Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 11. april 2016 undervisning på Engdalskolen Etablering af nye undervisningslokaler i sammenhæng med renovering af pædagogiske arbejdspladser

Læs mere

Bilag 1: Opgørelse af budgetter til vedligehold og genopretning

Bilag 1: Opgørelse af budgetter til vedligehold og genopretning Bilag 1: Opgørelse af budgetter til vedligehold og genopretning I forbindelse med udarbejdelse af indeværende rapport er der foretaget en gennemgang af budgettildelingen vedrørende vedligeholdelse og genopretning

Læs mere

Indstilling. Forslag om etablering af Skolernes Læringscenter, Fællessamlingen. Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge

Indstilling. Forslag om etablering af Skolernes Læringscenter, Fællessamlingen. Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 1. februar 2007 Århus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge Forslag om etablering af Skolernes Læringscenter, Fællessamlingen i Børn

Læs mere

Indstilling. Strategi for Borgerservice samt udmøntning af reserver til videreudvikling af Borgerservice. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Strategi for Borgerservice samt udmøntning af reserver til videreudvikling af Borgerservice. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 3. maj 2007 Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Kultur og Borgerservice Strategi 2007-2009 for Borgerservice samt udmøntning

Læs mere

Indstilling. Overtagelse af opgaven vedr. udstedelse af pas og kørekort fra staten samt status på større projekter. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Overtagelse af opgaven vedr. udstedelse af pas og kørekort fra staten samt status på større projekter. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 19/10 2006 Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Kultur og Borgerservice Overtagelse af opgaven vedr. udstedelse af pas og kørekort

Læs mere

Indstilling. Energibesparende investeringer i administrationsbygninger. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 27. oktober 2006.

Indstilling. Energibesparende investeringer i administrationsbygninger. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 27. oktober 2006. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 27. oktober 2006 Energibesparende investeringer i administrationsbygninger Århus Kommune Ejendomsforvaltningen Teknik og Miljø 1. Resume Den vedtagne huslejemodel

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune.

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 2. september 2009 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg 1. Resume OK-Fonden har købt et areal vest for Gl. Egå, der i lokalplan

Læs mere

Udbygningsprojektet The Next Level, ARoS

Udbygningsprojektet The Next Level, ARoS Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 25. oktober 2015 Udbygningsprojektet The Next Level, ARoS Indstillingen omhandler igangsætning af tekniskøkonomisk analyse

Læs mere

Indstilling. Grønne/rekreative områder i byen Tre pilotprojekter for perioden Resume. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Grønne/rekreative områder i byen Tre pilotprojekter for perioden Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 16. juni 2010 Grønne/rekreative områder i byen Tre pilotprojekter for perioden 2011-2012 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune 1.

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 20. oktober 2009. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 20. oktober 2009. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 20. oktober 2009 Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Kultur og Borgerservice 1. Resume Kommunikation mellem borgere, og mellem/med

Læs mere

Indstilling. Evaluering af Huslejemodellen. 1. Resume Evalueringen af Huslejemodellen fremgår af vedlagte rapport. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Indstilling. Evaluering af Huslejemodellen. 1. Resume Evalueringen af Huslejemodellen fremgår af vedlagte rapport. Til Aarhus Byråd via Magistraten Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 29. januar 2013 Ejendomsforvaltningen Teknik og Miljø Aarhus Kommune 1. Resume Evalueringen af Huslejemodellen fremgår af vedlagte rapport.

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Handlingsplan for nye ungdomsboliger i

Handlingsplan for nye ungdomsboliger i Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 12. august 2014 Handlingsplan for nye ungdomsboliger i 2014-2016 Udmøntning af budgetmidler afsat i budget 2014-2017 til forøgelse

Læs mere

Indstilling. Jydsk Væddeløbsbane kommunegaranti i forbindelse med lån til genopbygningsudgifter. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Jydsk Væddeløbsbane kommunegaranti i forbindelse med lån til genopbygningsudgifter. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 24. marts 2010n Jydsk Væddeløbsbane kommunegaranti i forbindelse med lån til genopbygningsudgifter 1. Resume Århus Kommune har siden

Læs mere

2. Beslutningspunkter Det indstilles: At 1) der projekteres en 4-sporet skole i Nye samt 12 dagtilbudsgrupper,

2. Beslutningspunkter Det indstilles: At 1) der projekteres en 4-sporet skole i Nye samt 12 dagtilbudsgrupper, Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 1. december 2017 og finansiering af overgangsløsning 1. Resume Indstillingen indeholder forslag til projektering af en ny skole i Nye,

Læs mere

Standard for Programoplæg

Standard for Programoplæg Standard for Programoplæg Etablering af (institution, sted) Firmanavn. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Byggeri og Ejendomme PROGRAMOPLÆG Etablering af (institution, sted) ORIENTERING Al kursiv-tekst

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 890 8 - Epost mag@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 1. marts 00 via Magistraten Tlf. nr.: 890 800 Jour. nr.:

Læs mere

Indstilling. Multimediehuset status og valg af udbudsform, endelig placering, fastlæggelse af kerneværdier m.v. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Multimediehuset status og valg af udbudsform, endelig placering, fastlæggelse af kerneværdier m.v. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 27. oktober 2006 Multimediehuset status og valg af udbudsform, endelig placering, fastlæggelse af kerneværdier m.v. Århus Kommune

Læs mere

1. Resume I Trige etableres en helhedsløsning for Børn og Unges tilbud til skole, SFO og fritidsklub.

1. Resume I Trige etableres en helhedsløsning for Børn og Unges tilbud til skole, SFO og fritidsklub. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 27. oktober 2017 Helhedsløsning for Bakkegårdsskolen Teknisk og pædagogisk modernisering af Bakkegårdsskolen, genopretning af facader,

Læs mere

Indstilling. Modernisering og ombygning af 62 beskyttede boliger til 62 moderne ældreboliger. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Modernisering og ombygning af 62 beskyttede boliger til 62 moderne ældreboliger. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 22. marts 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Modernisering og ombygning af 62 beskyttede boliger til 62 moderne ældreboliger

Læs mere

Indstilling. 36 plejeboliger med serviceareal ved Gl. Egå anlægsbevilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 15.

Indstilling. 36 plejeboliger med serviceareal ved Gl. Egå anlægsbevilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 15. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 15. august 2006 36 plejeboliger med serviceareal ved Gl. Egå anlægsbevilling til projektering 1. Resume Århus Kommune Bygningsafdelingen

Læs mere

Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år

Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år Aarhus Universitetshospital Administrationen Økonomi og Regnskab Økonomienheden Nørrebrogade 44 DK-8000 Århus C Tel. +45 7845 0000 www.auh.dk Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år Baggrund Samlingen

Læs mere

Indstilling. Nyt idrætsanlæg i Lystrup projekteringsbevilling til boldbaner og klubfaciliteter og anlægsbevilling til etablering af boldbaner

Indstilling. Nyt idrætsanlæg i Lystrup projekteringsbevilling til boldbaner og klubfaciliteter og anlægsbevilling til etablering af boldbaner Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 8. december 2009 Nyt idrætsanlæg i Lystrup projekteringsbevilling til boldbaner og klubfaciliteter og anlægsbevilling til etablering

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 22. oktober 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940

Læs mere

Indstilling. Vejplan Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 2. juli Århus Kommune

Indstilling. Vejplan Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 2. juli Århus Kommune ndstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 2. juli 2007 1. Resume ndstillingen indeholder forslag til alene med anlægsprogram for vejsektoren i 2007. Århus Kommune Trafik og Veje Teknik

Læs mere

Indstilling. Tillægsbevilling - Idékonkurrence for Bispetorvet. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 24. maj 2007.

Indstilling. Tillægsbevilling - Idékonkurrence for Bispetorvet. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 24. maj 2007. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 24. maj 2007 Århus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø 1. Resume I forbindelse med budget 2005 blev der for overslagsårene 2006-2009 afsat

Læs mere

Tilpasning af skolerne til klub i FU-regi for 4. klasse

Tilpasning af skolerne til klub i FU-regi for 4. klasse Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 1. februar 2017 Tilpasning af skolerne til klub i FU-regi for 4. klasse 1. Resume Indstillingen indeholder et forslag til, hvordan der kan etableres

Læs mere

Indstilling. Projekteringsbevillinger til genopretning af Århus Svømmehal og Lyseng Idrætsanlægs bygninger. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Projekteringsbevillinger til genopretning af Århus Svømmehal og Lyseng Idrætsanlægs bygninger. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 28. juni 2006 Århus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice Projekteringsbevillinger til genopretning af Århus Svømmehal og

Læs mere

Indstilling Aarhus Kommune Finansiering af samlet og koordineret PC-anskaffelse i Aarhus Kommune 1. Resume

Indstilling Aarhus Kommune Finansiering af samlet og koordineret PC-anskaffelse i Aarhus Kommune 1. Resume Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 21. september 2011 Aarhus Kommune Finansiering af samlet og koordineret PC-anskaffelse i Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling 1.

Læs mere

Indstilling. Aarhus Ø, drift og vedligeholdelse. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Aarhus Ø, drift og vedligeholdelse. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 12. juni 2013 Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø 1. Resume Indstillingen er en opfølgning på udviklingen og omdannelsen af De

Læs mere

Indstilling. Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse

Indstilling. Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 7. maj 2007 Fremtidig organisatorisk og driftsmæssig forankring af klubben Fristedet som kommunalt tilbud i samdrift

Læs mere

Indstilling. Justering af seniorjobordningen i Aarhus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Justering af seniorjobordningen i Aarhus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Magistraten Sundhed og Omsorg Den 11. februar 2013 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Justering af seniorjobordningen i Aarhus Kommune 1. Resume Beskæftigelsesministeriet har opjusteret

Læs mere

Notat. Bemærkninger fra Borgmesterens Afdeling til magistratsafdelingernes

Notat. Bemærkninger fra Borgmesterens Afdeling til magistratsafdelingernes Notat Til: Magistraten Den 16. oktober 2012 Bemærkninger fra Borgmesterens Afdeling til magistratsafdelingernes høringssvar til indstilling vedr. udmøntning af den statslige medfinansiering 2012 2015 til

Læs mere

Indstilling. Tillæg til Aftale om samarbejde mellem Århus Kommune og Miljøministeriet ved Skov- og Naturstyrelsen om skovrejsning. 1.

Indstilling. Tillæg til Aftale om samarbejde mellem Århus Kommune og Miljøministeriet ved Skov- og Naturstyrelsen om skovrejsning. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 25. september 2008 Tillæg til Aftale om samarbejde mellem Århus Kommune og Miljøministeriet ved Skov- og Naturstyrelsen om skovrejsning ved

Læs mere

Udstykning og byggemodning af tre parcelhusgrunde ved Asmusgårdsvej i Elsted i overensstemmelse med lokalplan 771.

Udstykning og byggemodning af tre parcelhusgrunde ved Asmusgårdsvej i Elsted i overensstemmelse med lokalplan 771. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 24. februar 2016 Byggemodning af tre grunde ved Asmusgårdsvej i Elsted Udstykning og byggemodning af tre parcelhusgrunde ved Asmusgårdsvej

Læs mere

Indstilling. Budgetanalyse vedr. kollektiv bustrafik i Århus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Budgetanalyse vedr. kollektiv bustrafik i Århus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 23. juni 2009 Økonomiområdet Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume I budgetforliget vedr. 2009 indgik, at der skulle udarbejdes en analyse

Læs mere

Indstilling. Udskiftning/reparation af tage på Kasinobygningen, Brobjergskolen. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice

Indstilling. Udskiftning/reparation af tage på Kasinobygningen, Brobjergskolen. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 28. februar 2007 Udskiftning/reparation af tage på Kasinobygningen, Brobjergskolen og Århus Kunstbygning 1. Resume Ingeniørfirmaet

Læs mere

Notat. Vurdering af udmøntningsprojekt for Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice. Til: Magistraten. Den 7. oktober 2005.

Notat. Vurdering af udmøntningsprojekt for Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice. Til: Magistraten. Den 7. oktober 2005. Notat Til: Magistraten Den 7. oktober 2005 Vurdering af udmøntningsprojekt for Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Århus Kommune IT- og Organisationsafdelinge Borgmesterens Afdeling Resume

Læs mere

Ved budgetforliget 2005 blev der afsat 3,1 mio. kr. pr. år til skolefrokostordningen.

Ved budgetforliget 2005 blev der afsat 3,1 mio. kr. pr. år til skolefrokostordningen. Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 4. Afdeling Den Århus Kommune Skoler og Kultur Magistratens 4. Afdeling 1. Resume D. 19. maj 2004 blev det, som følge af en ændring af Folkeskoleloven,

Læs mere

Indstilling. Munkevejen 4, Tilst, etablering af busterminal. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 21.

Indstilling. Munkevejen 4, Tilst, etablering af busterminal. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 21. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 21. december 2009 Ejendomsforvaltningen Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume Etableringen af en busterminal i Tilst indgår som en del

Læs mere

Indstilling. Indretning af taghave til ARoS-Aarhus Kunstmuseum. Til Århus Byråd via Magistraten tur og Borgerservice. Den 24.april 2006.

Indstilling. Indretning af taghave til ARoS-Aarhus Kunstmuseum. Til Århus Byråd via Magistraten tur og Borgerservice. Den 24.april 2006. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten tur og Borgerservice Den 24.april 2006 Indretning af taghave til ARoS-Aarhus Kunstmuseum 1. Resume ARoS-Aarhus Kunstmuseum har via fonden Realdania skaffet finansiering

Læs mere

I 2017 fremsendes en orientering til byrådet om sejlsportscenterets målsætninger, aktiviteter og driftsmæssige grundlag.

I 2017 fremsendes en orientering til byrådet om sejlsportscenterets målsætninger, aktiviteter og driftsmæssige grundlag. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 8. april 2016 Anlægstilskud til Sejlsportscenteret Anlægsbevilling og kommunegaranti til etablering af Aarhus Internationale

Læs mere

Indstilling. Århus Gymnastik- og Motorikhal i Vejlby yderligere anlægstilskud og midlertidig kommunegaranti. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Århus Gymnastik- og Motorikhal i Vejlby yderligere anlægstilskud og midlertidig kommunegaranti. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 11.1.2010 Århus Gymnastik- og Motorikhal i Vejlby yderligere anlægstilskud og midlertidig kommunegaranti Århus Kommune Sport & Fritid

Læs mere

Indstilling. Nybyggeri og ombygning ved Lokalcenter Søholm og Lokalcenter. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Nybyggeri og ombygning ved Lokalcenter Søholm og Lokalcenter. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 1. maj 2009 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Nybyggeri og ombygning ved Lokalcenter Søholm og Lokalcenter Bøgeskovhus

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 25. april 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 4741

Læs mere