Indstilling. Multimediehuset - bygningsmæssig drift og vedligehold samt personale- og it-mæssige konsekvenser.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indstilling. Multimediehuset - bygningsmæssig drift og vedligehold samt personale- og it-mæssige konsekvenser."

Transkript

1 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 15. maj 2007 Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Kultur og Borgerservice Multimediehuset - bygningsmæssig drift og vedligehold samt personale- og it-mæssige konsekvenser. 1. Resume Møllegade Århus C I forbindelse med budgetforliget for Budget 2007 blev følgende hensigtserklæring vedtaget: Forligspartierne vil i forbindelse med budgetlægningen for sikre driftsbudgettet for Multimediehuset, der tages i brug i Med udgangspunkt i det nuværende driftsbudget for Hovedbiblioteket samt det forhold at en række yderligere aktiviteter under Borgerservice og Biblioteker skal lokaliseres i Multimediehuset, er der udregnet et forventet driftsbudget (bygningsmæssig drift- og vedligehold, samt konsekvenser i forhold til personale og it m.v.) for Multimediehuset. Sagsnummer M4/2007/00765 Sagsbehandler Henrik Traberg Telefon Direkte telefon Telefax E-post E-post direkte De enhedspriser, som anvendes i beregningerne tager udgangspunkt i dels de erfaringer, der er fra det eksisterende Hovedbibliotek, dels erfaringer fra de dele som er sammenlignelige fra Aros og Musikhuset, og dels fra de anerkendte standard drifts- og vedligeholdelsespriser for byggeri. Endvidere tages der generelt i forhold til Multimediehusprojektet udgangspunkt i de krav og forventninger, som findes i Kvalitetshåndbog for De Bynære Havnearealer, herunder kvalitetskravene til de enkelte bebyggelser, hvilket i et vist omfang har betydning for vedligeholdelsesudgifterne. Kultur og Borgerservice har i samarbejde med bl.a. Teknik og Miljø arbejdet med at præcisere og detaljere Multimediehusprojektet på en række tekniske områder. Arbejdet har fastslået, at etablering af det nye Multimediehus på De Bynære Havnearealer både planlægnings- Multimediehuset - bygningsmæssig drift og vedligehold samt personale- og it-mæssige konsekvenser.

2 mæssigt og udførelsesmæssigt hænger uløseligt sammen med selve bastionsopbygningen, etablering af parkeringsfaciliteter, bane-, cykelog vejkorridor for området omkring Multimediehuset samt etablering af et trafikalt ankomstcenter ved Multimediehuset. Hertil kommer evt. sammenkobling med frilægningen af Århus Å. Den kommende projektkonkurrence kommer således til at omfatte et helhedsprojekt for området. Kompleksiteten og størrelsen af projektet medfører, at den oprindelige tidsplan for ibrugtagning af Multimediehuset ikke kan overholdes. Det skyldes først og fremmest en længere byggeperiode, hernæst en længere projekteringsperiode og udvidet projektkonkurrenceperiode. Samlet set medfører ovenstående, at der bliver tale om en forlængelse på i alt 2 år. Det betyder, at den fulde ibrugtagning først kan forventes i 2014, mens der forventes at ville kunne ske en begyndende anvendelse fra I forhold til den nuværende situation (Hovedbiblioteket), forventes merudgifterne til drift- og vedligeholdelse m.v. af Multimediehusets m 2 at være på 6,43 mio. kr. i 2013, 16,96 mio. kr. i 2014, 17,26 mio. kr. i 2015, 18,66 mio. kr. i hvert af årene samt herefter årligt 19,84 mio. kr. Da der fra 2014 og frem årligt er en medfinansiering fra en række af de øvrige aktiviteter, som skal lokaliseres i Multimediehuset, på i alt 7,7 mio. kr., så vil restfinansieringsbehovet være på 6,43 mio. kr. i 2013, 9,26 mio. kr. i 2014, 9,56 mio. kr. i 2015, 10,96 mio. kr. i hvert af årene samt årligt 12,14 mio. kr. fra og med Da tidsplanen således er forlænget med to år, og ibrugtagningen af Multimediehuset dermed først er efter overslagsårene for Budget 2008(-2011), foreslår Kultur og Borgerservice, at der fremsendes en ny indstilling i forbindelse med budgetlægningen for budget Nærværende indstilling er hermed alene en opfølgning på budgetforliget 2007 i forhold til det kvalificerede skøn, som det er muligt at give på nuværende tidspunkt vedrørende driften af Multimediehuset. Kultur og Borgerservice vil i samarbejde med Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø i 2. halvår af 2007 fremsende en byrådsindstilling indeholdende bl.a. anlægsøkonomi, tidsplan og beskrivelse af projekt- Multimediehuset - bygningsmæssig drift og vedligehold samt personale- og it-mæssige konsekvenser. Side 2 af 13

3 konkurrencen for nævnte helhedsprojekt. Hertil kommer status på henholdsvis de ca m 2 til udlejning og den yderligere byggemulighed på ca m Tidligere beslutninger Byrådet vedtog den 1. juni 2005 indstillingen Fremrykning af rådighedsbeløb fra 2012 og frigivelse af anlægsbeløb i perioden til begyndende projektering af nyt Multimediehus. I forbindelse med budgetforliget for Budget 2007 blev følgende hensigtserklæring vedtaget: Forligspartierne vil i forbindelse med budgetlægningen for sikre driftsbudgettet for Multimediehuset, der tages i brug i Byrådet vedtog den 20. december 2006 indstillingen Multimediehuset status og valg af udbudsform, endelig placering, fastlæggelse af kerneværdier m.v.. 3. Beskrivelse af indstilling 3.1 Baggrund Byrådet har tidligere besluttet, at Multimediehuset skal bestå af ca m 2., hvoraf de ca m 2 skal udlejes til en ekstern part, som skal bidrage til en synergieffekt på både den funktionsmæssige og udviklingsmæssige del. I forbindelse med budgetforliget for Budget 2007 blev følgende hensigtserklæring vedtaget: Forligspartierne vil i forbindelse med budgetlægningen for sikre driftsbudgettet for Multimediehuset, der tages i brug i Indstillingen er en opfølgning på ovenstående beslutning i forhold til en beregning af de forventede merudgifter i forhold til nuværende budgetter. Driftsudgifterne er opdelt i følgende hovedområder: drift og vedligehold af selve bygningen følgeudgifter på personalesiden følgeudgifter på it-siden 3.2 Bygningsmæssig drift og vedligehold Principper for beregning af udgiftsniveauet for den bygningsmæssige drift og vedligehold Mange forhold spiller ind i forhold til drift og vedligehold af en bygning som det kommende Multimediehus. Bygningens udformning, indret- Multimediehuset - bygningsmæssig drift og vedligehold samt personale- og it-mæssige konsekvenser. Side 3 af 13

4 ning, fordeling af forskellige typer af rum/arealer, valg af materialer, tekniske løsninger samt funktion og anvendelse. Forhold som ikke nødvendigvis alle peger i samme retning i forhold til driftsomkostningerne. Med den viden der nu er til stede i forhold til den kommende bygning, er det dog muligt at fremsætte et kvalificeret bud på hvad de løbende drifts- og vedligeholdelsesudgifter vil være på Multimediehuset. Budet tager udgangspunkt i en række forudsætninger: Multimediehuset bliver på ca m 2, hvoraf de ca m 2. skal udlejes til en ekstern samarbejdspartner. Drift, vedligehold og forbrug af de m 2 skal finansieres af den eksterne lejer. Udgifterne er opdelt i en række hovedområder som bygningsmæssig drift, bygningsmæssigt vedligehold (ind- og udvendig) samt forbrugsudgifter. Der anvendes en differentieret implementeringsmodel forstået på den måde, at der ikke fra dag ét forudsættes et fuldt vedligeholdelsesbudget til bygningen, da der må forventes at være færre vedligeholdelsesudgifter de første år af bygningens levetid end efter det år. Der eksisterer ikke en egentlig standardmodel herfor, hvorfor den foreslåede er et kvalificeret skøn fra Kultur og Borgerservice i dialog med interne og eksterne fagfolk. Der tages udgangspunkt i dels de kendte erfaringer med drift og vedligehold fra Hovedbiblioteket, Aros og Musikhuset (på de områder, som er sammenlignelige med det kommende Multimediehus), dels i standardpriser for forskellige bygningstyper (V&S prisbog, som indeholder byggebranchens standarder for drift og vedligehold af bygninger etc.). Kvalitetshåndbog for De Bynære Havnearealer, herunder kvalitetskravene til de enkelte bebyggelser vil stille krav til selve bygningens udformning og materialevalg. Det vil i et vist omfang stille krav til især den udvendige vedligehold samt drift og vedligehold af de tekniske installationer. Udgifter til drift, pleje og vedligehold af udenomsarealer (terræn) er ikke medtaget i ovenstående, da det på nuværende tidspunkt i processen ikke er muligt at komme med et kvalificeret bud på omfang og beløb. Det er meget afhængigt af det endelige projekt, herunder arealets størrelse, valg af belægninger, funktioner samt hvorledes det tænkes sammen med de trafikale og infrastrukturelle løsninger, Multimediehuset - bygningsmæssig drift og vedligehold samt personale- og it-mæssige konsekvenser. Side 4 af 13

5 idrætsramblaen, å-udløbet og det trafikale ankomstcenter for området. Det endelige niveau for drifts- og vedligehold af Multimediehuset kan først fastlægges når det konkrete projekt er kendt, hvilket forventes at være 2. halvår Når det konkrete projekt er kendt skal der foretages en fornyet vurdering af de forventelige drifts- og vedligeholdelsesudgifter på Multimediehuset. Kultur og Borgerservice vil herefter fremsende en indstilling til byrådet Forøgede drifts- og vedligeholdelsesudgifter på bygning De forøgede drifts- og vedligeholdelsesudgifter tager udgangspunkt i udgifterne for Aros, Musikhuset og Hovedbiblioteket samt beregnede udgifter ved benyttelse af V&S prisbog (et værktøj til brug ved udarbejdelse af overslag, tilbud mv. inden for byggesektoren). Databasen giver mulighed for at vælge forskellige typer af bygninger, og der er taget udgangspunkt i kategorien museer, som er den bygningskategori, der er mest sammenlignelig, da biblioteker ikke indgår som selvstændig kategori. Museumskategorien er den kategori, der kommer nærmest biblioteksfunktionen, både i forhold til indretning, anvendelse og antallet af brugere der dagligt forudsættes at anvende faciliteterne. Databasen giver mulighed for tre forskellige drifts- og vedligeholdelsesniveauer (høj, normal og lav). I forhold til den udvendige vedligeholdelse og vedligehold af de tekniske installationer er der valgt niveau høj. Valget af niveau skal ses i sammenhæng med: I forhold til de tekniske installationer siger erfaringerne i forhold til denne type og størrelse af bygning, at det er nødvendigt med et forholdsvist højt vedligeholdelses- og driftsniveau for at sikre den fremadrettede drift og vedligehold og dermed i sidste led anvendelse af bygningen. At der må forventes et byggeri af en kvalitet (arkitektonisk, konstruktionsmæssigt, udformningsmæssigt og muligvis valg af materialer), som vil forudsætte et forholdsvist højt vedligeholdelsesniveau med mindre, der efterfølgende over Multimediehuset - bygningsmæssig drift og vedligehold samt personale- og it-mæssige konsekvenser. Side 5 af 13

6 tid skal akkumuleres et genopretningsbehov, som ikke vil kunne finansieres af driftsbudgetterne. Placeringen mellem havvand og stor trafikbelastning gør bygningsoverfladerne mere sårbare, hvorfor der kan forudses et større behov til udvendig vedligehold, herunder vinduespudsning, pr. m2, end fx på det nuværende Hovedbibliotek. Der er tale om et væsentligt større publikumsareal (både numerisk og relativt set i forhold til den samlede bygningsmasse), hvilket forudsætter en større rengøringsstandard, end der er tilfældet på fx det nuværende Hovedbibliotek. Der er forudsat en større belastningsgrad af bygningen end det er tilfældet for Hovedbiblioteket i dag, hvilket medfører et behov for en større vedligeholdelsesindsats, såfremt bygningsstandarden skal bevares over tid. Efterfølgende er der opstillet et kvalificeret skøn ud fra kendte udgifter (Hovedbiblioteket, Aros og Musikhuset) og de anbefalede værdier. I forhold til forbrugsudgifterne (bl.a. el, vand varme) er der samlet set forudsat et behov, som er under kategorien lav i V&S-prisbog, hvilket hænger sammen med at et af de syv kerneværdier for Multimediehuset, er at det skal være et bæredygtigt ikon. Dette stiller således særlige krav til bl.a. forbrugsudgifterne i forbindelse med drift og anvendelse af bygningen. På samme måde er fx den eksisterende vagtordning på Hovedbiblioteket ikke fordoblet i forudsætningerne (svarende til forøgelsen af antallet af kvadratmeter), men kun forøget med 1/3, da det forventes at være tilstrækkeligt. Der er først indregnet et beløb til udvendig vedligehold fra og med år 6. Erfaringsmæssigt vil der skulle reserveres et disponibelt beløb hertil i de første fem år. De er i modellen forudsat finansieret af det beløb, der er afsat til indvendig vedligehold i perioden. I beregningen er der endvidere indarbejdet et drifts- og vedligeholdelsesbeløb for 2013, da det forventes at der kan ske en begyndende (etapevis) indflytning og ibrugtagning af dele af Multimediehuset i Der vil derfor være drifts- og vedligeholdelsesomkostninger allerede fra Beløbet hertil er for 2013 fastlagt til ca. 50 % af beløbet for Drift og support af et højteknologisk hus med mange it-baserede installationer fordrer et vist on-location beredskab. Både personale- og publikumsrettet udstyr fordrer opmærksomhed, ligesom klima- og Multimediehuset - bygningsmæssig drift og vedligehold samt personale- og it-mæssige konsekvenser. Side 6 af 13

7 kommunikationsteknologi, vil være arbejdskrævende. Der vil derfor være behov for yderligere at ansætte 1,5 medarbejdere i forhold til bemandingen på Hovedbiblioteket i dag. I dag er der ansat 1,5 årsværk hertil, samlet set foreslås dette således forøget til i alt 3 årsværk. Udgifterne er medtaget i oversigten. I beregningen af driftsudgifter for Multimediehuset er der, som tidligere nævnt, ikke medtaget udgifter til drift- og vedligeholdelse af udenoms arealer og omgivelser, lige som det er forudsat, at etablering af parkeringsfaciliteter er drifts- og vedligeholdelsesneutralt i forhold til selve Multimediehuset. Tabel 1: Forventede årlige udgifter for drift og vedligehold af Multimediehuset (ca m 2 ) År 0 (2013) År 1 (2014) År 2 (2015) År 3 5 ( ) År 6 (2019-) kr. P/L Forbrugsudgifter Indvendigt vedligehold Udvendigt vedligehold Tekniske installationer Øvrige I alt Personalemæssige konsekvenser Etablering af Multimediehuset giver muligheder for og er en af de væsentligste årsager til etableringen for at få tilgodeset en række funktioner, som der ikke er plads til på det nuværende Hovedbibliotek. Funktioner, som forudsætter et større personaleforbrug end det nuværende. Hertil kommer at selve det, at der sker en forøgelse af de borgerrettede kvadratmetre, som i et vist omfang kræver en øget bemanding Større personaleforbrug grundet større afstande De forøgede afstande, som et byggeri på ca m 2 mod de nuværende ca m 2, vil, selv når man fraregner de udlejede ca m 2, indebære et forøget personaleforbrug i de publikumsvendte funktioner. Der vil være behov for ekstra bemandede brugerkontaktpunkter i et brugerareal af en størrelse, der utvivlsom fordrer bygningsmæssig organisering i mere end to plan. Dette merforbrug er 1 fx el, vand og varme 2 fx rengøring, vinduespudsning, renovation, vagt Multimediehuset - bygningsmæssig drift og vedligehold samt personale- og it-mæssige konsekvenser. Side 7 af 13

8 forsigtigt skønnet til 2,5 fuldtidsstillinger eller ca. 1,2 mio. kr. Hertil kommer forøgede udgifter til vagtordningen grundet det større areal Aktiviteter rettet mod børn Det Interaktive Børnebibliotek, hvor oplevelsesorienteret læring baseret på nye teknologi- og medieanvendelser er i fokus, og hvor formidling og inddragelse af brugere og eksterne interessenter vil have prioritet, kræver en særlig indsats. Børnebiblioteket på det eksisterende hovedbibliotek er hverken i lokaler, indretning, bemanding og aktiviteter tidssvarende i forhold til sådanne opgaver. Der vurderes at være et ekstrabehov svarende til 2 stillinger eller ca. 0,8 mio. kr Læringsaktiviteter rettet mod brugerne Der vil med Multimediehusets profil som åbent mediebaseret læringsog oplevelsescenter være behov for at etablere guide- og læringsaktiviteter baseret på vejledning og inspiration om muligheder i informationsteknologien og medierne. Her vil såvel tilrettelæggelse af interaktive forløb som direkte personlig vejledning af brugerne være i fokus. Merbehovet vurderes at være 2,5 stilling eller ca. 1,0 mio. kr Generel programlægning og eventkoordinering Multimediehuset forudsættes at have en højere profil på begivenhedssiden end det eksisterende hovedbibliotek. Til etablering af en professionel eventkoordinering og programmering af stedet, herunder etablering, evt. indkøb, kommunikation og markedsføring af aktiviteterne, skal der anvendes ekstra ressourcer svarende til 2 stillinger eller ca. 1,0 mio. kr. 2, Samlet behov for yderligere personale Tabel 2: Yderligere personalebehov biblioteksfunktioner Aktivitet Årsværk Udgift (1.000 kr. P/L-2007) Større personalebehov som følge af øget antal m 2 Aktiviteter rettet mod børn Læringsaktiviteter rettet mod brugerne 2, Programlægning og eventkoordinering I alt I alt 9 stillinger svarende til 3,8 mio. kr. Multimediehuset - bygningsmæssig drift og vedligehold samt personale- og it-mæssige konsekvenser. Side 8 af 13

9 Der er ikke foretaget vurdering af et eventuelt merpersonalebehov ved en udvidelse af åbningstiden i forhold til de nuværende åbningstider på Hovedbiblioteket samt evt. udvidelse i form af nye aktiviteter i forhold til Hovedbibliotekets nuværende aktivitetsniveau, udover det der er beskrevet i nærværende indstilling. 3.4 Forøget behov for It-udstyr Adgangen til it-udstyr er en stadig vigtigere og mere integreret del af det at benytte et offentligt bibliotekstilbud. Viden og informationer formidles i større og større omfang elektronisk, ligesom læring i dag i stort omfang er koblet helt eller delvist op på en it-understøtning. Selv- og medbetjening er en vigtig del heraf. Pc er med internetadgang, printer- og kopifaciliteter, adgang til møde- og kursuslokaler med tilhørende it-udstyr, projektorer, storskærme, søgeterminaler og infostandere m.v. er således grundlæggende i anvendelsen af et moderne folkebibliotek. Hovedbiblioteket er i dag forsynet med it-faciliteter rettet mod brugerne. Omfanget - og dermed tilgængeligheden af disse faciliteter er i midlertidig i stort omfang bestemt af Hovedbibliotekets begrænsede fysiske rammer. De it-baserede tilbud til brugerne af Hovedbiblioteket har således karakter af ikke at leve op til hverken efterspørgslen eller hvad der bør være i det største bibliotek i landets næststørste by. I forbindelse med etablering af et nyt hovedbibliotek vil det således være fysisk muligt, men også et behov for ud fra både en borgerbetragtning og en biblioteksfaglig synsvinkel, at etablere tilstrækkelige med it-understøttede faciliteter. Det vil ligeledes være en forudsætning for, at der kan leves op til bibliotekspolitikkens målsætning inden for området. Hovedbiblioteket har i dag 77 pc er med internetadgang til publikumsbrug, 30 søgeterminaler til søgninger i katalogen og 15 pc ere anbragt i møde- og kursuslokaler. Der en printerpark på 3 til publikum. Desuden er der 9 storskærme, 5 projektorer, 9 info-standere og 9 betjeningspunkter til publikum. I Multimediehuset forventes benyttelsen af IT-udstyr at skulle vokse med behov for yderligere minimum 278 pc er, 6 printere, 18 storskærme, 10 projektorer, 18 info-standere, 3 pc er til betjeningspunkter. Anvendelse og genanskaffelsesbehovet skønnes fra år 3 at være på i alt 2,8 mio. kr. (2007 priser). I år 1 skønnes den samlede udgift at være 1,1 mio. kr. og fra år 2 1,4 mio. kr. Multimediehuset - bygningsmæssig drift og vedligehold samt personale- og it-mæssige konsekvenser. Side 9 af 13

10 I ovenstående skøn er der ikke taget højde for digitale video- og lydredigeringsfaciliteter, særlige børnerettede og oplevelsesorienterede teknologibaserede installationer, state-of-the-art skærmteknologier, bluescreens, telekonference-udstyr og andre former for it-baserede formidlingsværktøjer, som ikke indgår i Hovedbibliotekets tilbud i dag. 3.3 Eksisterende finansiering Udover at skulle rumme et nyt hovedbibliotek, skal Multimediehuset også rumme IT og Kommunikation samt Borgerservice fra Rådhuset. Der er tale om to organisatorisk enheder under Borgerservice og Biblioteker, som i dag ikke er placeret i forbindelse med Hovedbiblioteket. Dette skyldes alene manglende plads, da de to enheder både funktionsmæssigt og udviklingsmæssigt er koblet stærkt sammen med hele biblioteksområdet. Det betyder, at der for de pågældende områder i dag er udgifter til husleje, drift og bygningsvedligehold, som kan føres over i det kommende Multimediehus. Der er således en medfinansiering af en del af driftsudgifterne for Multimediehuset. Det drejer sig om følgende (alle priser er 2007 P/L): Bygningsdriftsudgifter for Hovedbiblioteket 3,7 mio. kr. årligt Huslejeudgift og drift der i dag betales for IT og Kommunikations lejemål på Nørrebrogade - 1,2 mio. kr. årligt. Husleje-/driftsudgift fra Borgerservice på Århus Rådhus på 1,7 mio. kr. Beløbet er oplyst af Ejendomsforvaltningen med udgangspunkt i den kommende huslejemodel og forudsætter, at der sker en tilsvarende genudlejning af lokalerne på rådhuset. Udgifter til drift og reinvestering i IT på det nuværende Hovedbibliotek på 1,1 mio. kr. Det samlede bidrag til finansieringen kan opgøres til 7,7 mio. kr., se tabel 3: Tabel 3 Medfinansiering fra Borgerservice og Biblioteker kr. - P/L Bygningsdriftsudgifter Hovedbiblioteket Huslejeudgift IT og Kommunikation Husleje - Borgerservice, Rådhuset Drift og reinvestering af it på Hovedbiblioteket I alt Multimediehuset - bygningsmæssig drift og vedligehold samt personale- og it-mæssige konsekvenser. Side 10 af 13

11 De angivne beløb vil først gælde fra det tidspunkt, hvor de pågældende funktioner flytter fra nuværende lejemål, hvilket vil sige fra De kan således ikke bidrage til medfinansieringen i Strategi for borgerinddragelse Indstillingen giver ikke anledning til selvstændige aktiviteter i forhold til borgerinddragelse. Borgerinddragelse i selve processen omkring Multimediehuset har fra starten været højt prioriteret, startende med formulering af forslag til kerneværdier. I den fortsatte proces, vil borgerinddragelsen ligeledes være højt prioriteret. Indholdsmæssigt vil arten og omfanget af borgerinddragelse blive afstemt i forhold til de enkelte delfaser. Borgerinddragelsen vil således være en væsentlig og synlig del i hele perioden frem til ibrugtagningen af Multimediehuset. 5. Økonomiske konsekvenser De samlede forventede merudgifter til drifts- og vedligehold af Multimediehuset er opgjort i tabel 4. For en specificering af udgifterne til bygningsmæssig vedligehold og drift, samt løn og it mv., se bilag 1. Tabel 4: Årlige merudgifter for drift og vedligehold af Multimediehuset Budgetår Udgifter løn Udgifter it mv. Udgifter bygning I alt kr. - P/L År 0 (2013) År 1 (2014) År 2 (2015) År 3 5 ( ) År 6 (2019-) I tabel 5 er medfinansieringen fra Borgerservice og Biblioteker opgjort. Den samlede årlige medfinansiering fra 2014 og frem udgør årligt 7,7 mio. kr. (P/L 2007). Tabel 5: Manglende finansiering af merudgiften for drift og vedligehold af Multimediehuset Budgetår Samlede merudgifter Finansiering Manglende finansiering kr. - P/L År 0 (2013) År 1 (2014) År 2 (2015) År 3 5 ( ) År 6 (2019-) Multimediehuset - bygningsmæssig drift og vedligehold samt personale- og it-mæssige konsekvenser. Side 11 af 13

12 Som det fremgår af tabel 5, eksisterer der et restfinansieringsbehov på 6,43 mio. kr. i 2013, 9,26 mio. kr. i 2014, 9,56 mio. kr. i 2015, 10,96 mio. kr. i hvert af årene samt årligt 12,14 mio. kr. fra og med Kultur og Borgerservice foreslår grundet den forlængede tidsplan at opfølgningen på budgetforlig 2007 vedrørende driften af Multimediehuset tages til efterretning og at der fremsendes en ny indstilling i forbindelse med budgetlægningen for budget Miljømæssige konsekvenser Indstillingen har ingen miljømæssige konsekvenser. 7. Konsekvenser i forhold til mål Under forudsætning af at den manglende finansiering af de beskrevne forøgede drifts- og vedligeholdelsesudgifter tilvejebringes i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2008, vil det medføre, at der leves op til tidligere beslutninger omkring Multimediehuset. Beslutningen vil hermed udgøre en væsentlig del i arbejdet med at opfylde Århus Kommunes bibliotekspolitik. Multimediehuset - bygningsmæssig drift og vedligehold samt personale- og it-mæssige konsekvenser. Side 12 af 13

13 8. Beslutningspunkter At 1) indstillingens foreløbige vurdering af de forøgede drifts- og vedligeholdelsesudgifter til Multimediehuset tages til efterretning. At 2) der, når det konkrete projekt er kendt, foretages en fornyet vurdering af de forventelige drifts- og vedligeholdelsesudgifter på Multimediehuset. Kultur og Borgerservice fremsender - i forbindelse med budgetlægningen for en ny indstilling til byrådet med henblik på at sikre driftsbudgettet for Multimediehuset, der påbegyndes at tages i brug i Flemming Knudsen / Rolf Hapel Bilagsfortegnelse: Bilag 1: Specificeret skøn over de forøgede drifts- og vedligeholdelsesudgifter for Multimediehuset i forhold til Hovedbiblioteket (vedlægges originalsagen). Multimediehuset - bygningsmæssig drift og vedligehold samt personale- og it-mæssige konsekvenser. Side 13 af 13

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 81 Århus C Tlf. 894 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 18. april via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.:

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 20. oktober 2009. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 20. oktober 2009. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 20. oktober 2009 Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Kultur og Borgerservice 1. Resume Kommunikation mellem borgere, og mellem/med

Læs mere

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Læs mere på www.multimediehuset.dk Århus Kommune Hvad og hvor? Samspil mellem by, bygning og havn Omdannelsen af De Bynære Havnearealer er et af de største udviklingsprojekter

Læs mere

Indstilling. Århus Kommune. Overtagelse af ejendommen Årslev Møllevej 15, Brabrand forsorgstilbuddet Tre Ege. 1. Resume

Indstilling. Århus Kommune. Overtagelse af ejendommen Årslev Møllevej 15, Brabrand forsorgstilbuddet Tre Ege. 1. Resume Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 26. maj 2010 Overtagelse af ejendommen Årslev Møllevej 15, Brabrand forsorgstilbuddet Tre Ege Århus Kommune Social og Beskæftigelsesforvaltningen 1. Resume

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd via Magistraten Den 10. september 2004 J.nr. Ref.: Tlf.nr. Hans Peder

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Indstilling. Overtagelse af opgaven vedr. udstedelse af pas og kørekort fra staten samt status på større projekter. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Overtagelse af opgaven vedr. udstedelse af pas og kørekort fra staten samt status på større projekter. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 19/10 2006 Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Kultur og Borgerservice Overtagelse af opgaven vedr. udstedelse af pas og kørekort

Læs mere

indstilling. Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010

indstilling. Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 21. februar 2007 Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010 Århus Kommune

Læs mere

Standard for Programoplæg

Standard for Programoplæg Standard for Programoplæg Etablering af (institution, sted) Firmanavn. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Byggeri og Ejendomme PROGRAMOPLÆG Etablering af (institution, sted) ORIENTERING Al kursiv-tekst

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 17. oktober 2013 Magistratsafdelingen for Børn og Unge sender hermed Børn og Ungebyrådets indstilling om fælles ungeplatform, og Børn og Unges

Læs mere

Indstilling. Jydsk Væddeløbsbane kommunegaranti i forbindelse med lån til genopbygningsudgifter. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Jydsk Væddeløbsbane kommunegaranti i forbindelse med lån til genopbygningsudgifter. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 24. marts 2010n Jydsk Væddeløbsbane kommunegaranti i forbindelse med lån til genopbygningsudgifter 1. Resume Århus Kommune har siden

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - Århus C Tlf. 3 - Epost mag@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den. august via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.: Henrik Traberg

Læs mere

Indstilling. Resurser til Ejendomsbeskatningen. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 1.

Indstilling. Resurser til Ejendomsbeskatningen. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 1. august 2008 Ledelsessekretariatet Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume Der søges om en aktivitetsbetinget resurseudvidelse til fortsat

Læs mere

Ved budgetforliget 2005 blev der afsat 3,1 mio. kr. pr. år til skolefrokostordningen.

Ved budgetforliget 2005 blev der afsat 3,1 mio. kr. pr. år til skolefrokostordningen. Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 4. Afdeling Den Århus Kommune Skoler og Kultur Magistratens 4. Afdeling 1. Resume D. 19. maj 2004 blev det, som følge af en ændring af Folkeskoleloven,

Læs mere

Byrådsindstilling. Kollektiv trafik stærkt stigende dieselpriser. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 5. Afdeling.

Byrådsindstilling. Kollektiv trafik stærkt stigende dieselpriser. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 5. Afdeling. Byrådsindstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 5. Afdeling Den 7. november 2005 Århus Kommune Magistratens 5. Afdeling Kollektiv trafik stærkt stigende dieselpriser Resume Århus Sporvejes

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Internationaliseringsudvalg Som led i budgetforliget 2015 blev det besluttet at nedsætte et midlertidigt internationaliseringsudvalg

Læs mere

INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. april 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3764 Jour. nr.: Ref.: HHH

INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. april 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3764 Jour. nr.: Ref.: HHH ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. april 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3764 Jour. nr.: Ref.: HHH Etablering af erstatningslokaler til fritidshjemmet Højvang,

Læs mere

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 9. De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 9. De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 9. maj 2007. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 9. maj 2007. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 9. maj 2007 Århus Kommune Økonomi og Myndighed Sundhed og Omsorg 1. Resume Statsforvaltningen Midtjylland har anmodet Århus Byråd om en

Læs mere

Indstilling. Igangsætning af projektkonkurrence for Multimediehuset m.v. på Den Sydlige Bastion/Inderhavnen i Århus Byens centrale byrum. 1.

Indstilling. Igangsætning af projektkonkurrence for Multimediehuset m.v. på Den Sydlige Bastion/Inderhavnen i Århus Byens centrale byrum. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 19. februar 2008. Igangsætning af projektkonkurrence for Multimediehuset m.v. på Den Sydlige Bastion/Inderhavnen i Århus Byens centrale byrum 1. Resume Multimediehuset

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 28. maj 2008. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 28. maj 2008. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 28. maj 2008 Revideret anlægsbevilling til ombygning af Søndervangen 90, Viby J. til et bofællesskab for sindslidende

Læs mere

Indstilling. Tilpasninger af Århus Kommunes likviditet. 1. Resume. Til Byrådet via Magistraten Borgmesterens Afdeling. Den 20.

Indstilling. Tilpasninger af Århus Kommunes likviditet. 1. Resume. Til Byrådet via Magistraten Borgmesterens Afdeling. Den 20. Indstilling Til Byrådet via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 20. januar 2010 1. Resume I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2010-13 lagde forligspartierne vægt på: at kommunens økonomi

Læs mere

Byrådsindstilling. Ny hjemmeside for Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Byrådsindstilling. Ny hjemmeside for Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Byrådsindstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. marts 2008 Ny hjemmeside for Århus Kommune Århus Kommune Juridisk Afdeling Borgmesterens Afdeling 1. Resume Århus Kommune

Læs mere

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Nr. 27 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kanalstrategi Fællessekretariat, Borgerservice og IT-Stab Strategi for omstilling, effektivisering og innovation

Læs mere

Indstilling. Overtagelse af Center for Syn og Kommunikation (Århus afd.) fra Region Midtjylland. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Overtagelse af Center for Syn og Kommunikation (Århus afd.) fra Region Midtjylland. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 28. november 2008 Århus Kommune Økonomi og Myndighed Sundhed og Omsorg Overtagelse af Center for Syn og Kommunikation (Århus afd.) fra

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C Side 1 INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. april 2004 via Magistraten J.nr. Ref.: Claus Michael

Læs mere

For at understøtte væksten i el-biler og kommunens brug heraf fremlægges forslag til strategi for opstilling af ladestandere i det offentlige rum.

For at understøtte væksten i el-biler og kommunens brug heraf fremlægges forslag til strategi for opstilling af ladestandere i det offentlige rum. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 24. november 2014 offentlige rum For at understøtte væksten i el-biler og kommunens brug heraf fremlægges forslag til strategi for

Læs mere

Ejendomsforvaltningen

Ejendomsforvaltningen - 73 - Ejendomsforvaltningen 1. Ydre vilkår, grundlag og strategi Sektoren er reguleret af bl.a. Lejeloven og Erhvervslejeloven, Lov om midlertidig regulering af boligforholdene, Byggeloven, Lov om begrænsning

Læs mere

Den 6. april 2006 Århus Kommune

Den 6. april 2006 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 6. april 2006 Århus Kommune Ledelsessekretariat Borgmesterens Afdeling Initiativer der skal styrke forståelsen for respekt, dialog

Læs mere

Indstilling. Brabrand Rostadion anlægsbevilling til genopretning og modernisering. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice

Indstilling. Brabrand Rostadion anlægsbevilling til genopretning og modernisering. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 15.5.2009 Brabrand Rostadion anlægsbevilling til genopretning og modernisering Århus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Notat Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Nedenstående oversigtsskema er udarbejdet ud fra Sundhedsministeriets Orientering

Læs mere

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Dato for fremsendelse til MBA Fonden Fonden om drift af lystbådehavnen, herunder bemyndigelse til Fonden til at forlænge areallejeaftaler

Læs mere

Indstilling. Udbud af Boligadministration og bygningsdrift. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Århus Kommune. Den 15.

Indstilling. Udbud af Boligadministration og bygningsdrift. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Århus Kommune. Den 15. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 15. august 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Udbud af Boligadministration og bygningsdrift. 1. Resume På baggrund

Læs mere

Om Færgegården: Om Roskilde Museum. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården.

Om Færgegården: Om Roskilde Museum. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården. Baggrund Det danske museumslandskab er i forandring. En igangværende udredning peger på større museer, som fagligt, økonomisk og organisatorisk er bæredygtigt

Læs mere

Indstilling. 24 Plejeboliger med serviceareal, Jasminvej Risskov - anlægsbevilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. 24 Plejeboliger med serviceareal, Jasminvej Risskov - anlægsbevilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 6. august 2008 24 Plejeboliger med serviceareal, Jasminvej Risskov - anlægsbevilling til byggeri Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed

Læs mere

Indstilling. Redegørelse til offentligheden for ligestilling mellem mænd og kvinder 2005. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Redegørelse til offentligheden for ligestilling mellem mænd og kvinder 2005. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 24. august 2005 Århus Kommune Personaleafdelingen Borgmesterens Afdeling Redegørelse til offentligheden for ligestilling mellem mænd

Læs mere

Ejendomsforvaltningen

Ejendomsforvaltningen - 125 - Ejendomsforvaltningen 1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser 1.1. Ydre vilkår, grundlag og strategi Sektoren er reguleret af bl.a. Lejeloven og Erhvervslejeloven, Lov om midlertidig

Læs mere

Udvidelse af fjernvarmeforsyning til Aarhus Ø. Anlægsbevilling til udbygning af varmeforsyningen til Aarhus Ø.

Udvidelse af fjernvarmeforsyning til Aarhus Ø. Anlægsbevilling til udbygning af varmeforsyningen til Aarhus Ø. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 28. april 2015 Udvidelse af fjernvarmeforsyning til Aarhus Ø Anlægsbevilling til udbygning af varmeforsyningen til Aarhus Ø. 1. Resume

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 15. marts 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan 1. Resume Støjhandlingsplanen er en opfølgning på Bekendtgørelse

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer:

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V INDSTILLING Til Århus Byråd Den 3. november 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 1550 Jour. nr.: 00.01A00, ÅKV/2004/02410

Læs mere

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt.

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt. Fokusområder Kulturudvalget gennemfører i 2012 en temadrøftelse på kulturområdet, hvor der er fokus på en række temaområder: - udvikling af biblioteksområdet - evt. etablering af en kulturskole for børn

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 11. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 6577 Jour. nr.: 16.08.00P23/M3/2003/00983

Læs mere

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse Forord...1 1. Første idefase...2 2. Ide - og Programudvalg...2 3. Ide og Programudvalgets opgave...2 4. Politisk godkendelse

Læs mere

Byrådsindstilling. Grønt Regnskab 2004. Til Århus Byråd Via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 27. april 2005 Århus Kommune Økonomisk Afdeling

Byrådsindstilling. Grønt Regnskab 2004. Til Århus Byråd Via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 27. april 2005 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Byrådsindstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 27. april 2005 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Grønt Regnskab 2004 Resume Det grønne regnskab omfatter

Læs mere

http://kkedoc4/agendaweb/forms/print/printoverview.aspx?handlingitemguid=457...

http://kkedoc4/agendaweb/forms/print/printoverview.aspx?handlingitemguid=457... Side 1 af 5 BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 8. Håndtering af ekstra samtaler i forbindelse med beskæftigelsesreformen (2015-0057842) INDSTILLING OG BESLUTNING Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 2. marts 2006. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 2. marts 2006. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 2. marts 2006 Borgerservice byrådsbeslutning om åbningstider og strategi for borgerinddragelse samt orientering om status for implementering

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden Kultur- og Fritidsudvalget Ekstraordinært møde Dato 30. april 2014 Tid 16:00 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Frode Thule Jensen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 13. oktober 2004 via Magistraten Tlf. nr.:8940-4061 Jour. nr.:16.20.05p20-2004/00519

Læs mere

Indstilling. Projektvinder for Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus i Århus samt aflæggelse af anlægsregnskab for

Indstilling. Projektvinder for Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus i Århus samt aflæggelse af anlægsregnskab for Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 14. april 2009 Projektvinder for Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus i Århus samt aflæggelse af anlægsregnskab for 1. Resume

Læs mere

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 NOTAT Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 Billund kommunes overordnede økonomiske politik, har i en årrække i hovedsagen været koncentreret om, at sikre et ordinært overskud på den skattefinansierede

Læs mere

- XV - Bilag 17. Opfølgning på business case - korrekte CPR-registrering på det sociale område

- XV - Bilag 17. Opfølgning på business case - korrekte CPR-registrering på det sociale område Regnskab 2012 - XV - Generelle Bemærkninger Bilag 17 Opfølgning på business case - korrekte CPR-registrering på det sociale område Regnskab 2014 Opfølgning på business case Korrekt CPR-registrering på

Læs mere

Kommunegaranti til Vejlby Risskov Hallerne

Kommunegaranti til Vejlby Risskov Hallerne Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 12. august 2015 Kommunegaranti til Vejlby Risskov Hallerne Vejlby Risskov Hallerne ønsker at omlægge lån for at finansiere

Læs mere

Notat. Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017. 1. Indledning. 2. Udgiftsændringer siden budget 2013.

Notat. Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017. 1. Indledning. 2. Udgiftsændringer siden budget 2013. Notat Til: Magistraten Den 6. juni 2013 Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Indledning Dette notat beskriver de ændringer og forhold,

Læs mere

INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013

INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013 INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013 Projekt: Straksaktivering af jobklare kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Indstilling. Anlægsbevilling på 10,1 mio. kr. til teknisk modernisering af Sabro-Korsvejskolen og Viby Skole. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Anlægsbevilling på 10,1 mio. kr. til teknisk modernisering af Sabro-Korsvejskolen og Viby Skole. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 27. maj 2011 Aarhus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge Anlægsbevilling på 10,1 mio. kr. til teknisk modernisering af Sabro-Korsvejskolen

Læs mere

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Af Knud Ramian I bogens første udgave fandtes et kapitel om, hvordan man organiserer sig omkring et casestudie. Det indeholdt gode råd til dem, der skal

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. november 2013 for Aarhus Kommune i forlængelse af Kommuneplan 2013. Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Aarhus Kommune. Den 9. juni 2011

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Aarhus Kommune. Den 9. juni 2011 Indstilling Til Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 9. juni 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Genudbud af Aarhus Kommunes brand- og stormskadeforsikringer 1. Resume Aarhus Kommune indførte

Læs mere

Oversigt effektiviseringsforslag Plan- og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag - budget 2014

Oversigt effektiviseringsforslag Plan- og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag - budget 2014 Oversigt effektiviseringsforslag Plan og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag budget 2014 Effektiviseringsforslag (1.000 kr. ) Nr. Forslag 201 4 1 Borgerinddragelse Digitalisering ifm. Lokal og kommuneplaner

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

I gennem flere år har der været arbejdet for at finde en løsning på de konstaterede indeklimaproblemer på Vordingborg Rådhus.

I gennem flere år har der været arbejdet for at finde en løsning på de konstaterede indeklimaproblemer på Vordingborg Rådhus. Ideskitseoplæg for administrationen i Vordingborg Baggrund: KB beslutning af 09 oktober 2014, vedtagelse af budget 2015. Indeklima på Vordingborg Rådhus I gennem flere år har der været arbejdet for at

Læs mere

Indstilling. Kommunal garanti til helhedsplan for Viby Syd. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Kommunal garanti til helhedsplan for Viby Syd. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Kommunal garanti til helhedsplan for Viby Syd 1. Resume Boligforeningen Århus Omegns

Læs mere

Østjysk Bolig, afdeling 3, Ryhaven - anmodning om garanti for lån til renovering

Østjysk Bolig, afdeling 3, Ryhaven - anmodning om garanti for lån til renovering Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra MTM Dato 25. november 201425. november 2014 anmodning om garanti for lån til Der ydes kommunal garanti til Østjysk Boligs afdeling 3, Ryhaven, så afdelingen

Læs mere

Bilag 7 Teknisk gennemgang af ny model for tildeling af bevilling på rengøring og det tekniske område på skoler og bydækkende enheder

Bilag 7 Teknisk gennemgang af ny model for tildeling af bevilling på rengøring og det tekniske område på skoler og bydækkende enheder KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og regnskab Bilag 7 Teknisk gennemgang af ny model for tildeling af bevilling på rengøring og det tekniske område på skoler og bydækkende enheder

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Økonomi- og Erhvervsudvalget Tillægsreferat Mødedato: Onsdag den 17. september 2014 Mødetidspunkt: 8:30 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M5/Rådhuset Torsten Nielsen, Nina Hygum, Per Møller Jensen, Mads Panny,

Læs mere

Høring om ændrede principper for ejendomsadministration i Holstebro Kommune.

Høring om ændrede principper for ejendomsadministration i Holstebro Kommune. .1 Til alle fagudvalg og høringsberettigede bestyrelser i Holstebro Kommune Dato: 14-12-2012 Sagsnr.: 041801-2007 Henv. til: Poul Munk-Poulsen Tlf.: 9611 7660 Høring om ændrede principper for ejendomsadministration

Læs mere

Indstilling. Genetablering og modernisering af botilbuddet Kragelund. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Indstilling. Genetablering og modernisering af botilbuddet Kragelund. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 27. november 2013 Aarhus Kommune Socialforvaltningen Sociale Forhold og Beskæftigelse 1. Resume Natten til tirsdag den

Læs mere

Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1:

Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1: Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1: Indhold: Kan anvendelsen af vikarer optimeres således, at der kan opnås en besparelse? Mulighed for bedre

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene Aftale mellem Byrådet og Randers Bibliotek 2008 Indhold 1. Formål med aftalen 2. Politiske visioner, mål og krav 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen 5. Opfølgning på målene 6. Økonomi

Læs mere

Byrådsindstilling. Udmøntning af arbejdsmiljøreformen fremtiden for Århus Kommunes BST. Til Århus Byråd Via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Byrådsindstilling. Udmøntning af arbejdsmiljøreformen fremtiden for Århus Kommunes BST. Til Århus Byråd Via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Byrådsindstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 3. august 2005 Udmøntning af arbejdsmiljøreformen fremtiden for Århus Kommunes BST Århus Kommune Personaleafdelingen Borgmesterens

Læs mere

Aktstykke nr. 110 Folketinget 2013-14. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014.

Aktstykke nr. 110 Folketinget 2013-14. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014. Aktstykke nr. 110 Folketinget 2013-14 110 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til,

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo.

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. 07-08- 2008 De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Indstilling. Godkendelse af aftale vedr. Århus Kommunes overtagelse af Rusmiddelcenter Midtjylland fra Region Midtjylland. 1.

Indstilling. Godkendelse af aftale vedr. Århus Kommunes overtagelse af Rusmiddelcenter Midtjylland fra Region Midtjylland. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 18. maj 2010 Godkendelse af aftale vedr. Århus Kommunes overtagelse af Rusmiddelcenter fra Region Århus Kommune Sociale

Læs mere

FOTdanmark er stadig efter det første år i gang med at etablere de nødvendige regnskabsprocesser og budgetpraksis.

FOTdanmark er stadig efter det første år i gang med at etablere de nødvendige regnskabsprocesser og budgetpraksis. Bilag 3 Til FOTdanmarks repræsentantskab FOTdanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 33 70 www.fot.dk Driftsbudget og forbrug FOTdanmark 2008-2010 Direkte: 33 70 33 70 e-mail: twm@kl.dk ref:

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. maj 2009 Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Haslev-Hallerne HH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

Indstilling. Indstilling på baggrund af beslutningsforslag fra Det Radikale Venstres byrådsgruppe om udvikling af netværksstrategi

Indstilling. Indstilling på baggrund af beslutningsforslag fra Det Radikale Venstres byrådsgruppe om udvikling af netværksstrategi Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 3. januar 2006 Indstilling på baggrund af beslutningsforslag fra Det Radikale Venstres byrådsgruppe om udvikling af 1. Resume På baggrund

Læs mere

Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms.

Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms. Forudsætninger til foreløbigt langtidsbudget januar 2015 Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms.

Læs mere