Indstilling. Multimediehuset - bygningsmæssig drift og vedligehold samt personale- og it-mæssige konsekvenser.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indstilling. Multimediehuset - bygningsmæssig drift og vedligehold samt personale- og it-mæssige konsekvenser."

Transkript

1 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 15. maj 2007 Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Kultur og Borgerservice Multimediehuset - bygningsmæssig drift og vedligehold samt personale- og it-mæssige konsekvenser. 1. Resume Møllegade Århus C I forbindelse med budgetforliget for Budget 2007 blev følgende hensigtserklæring vedtaget: Forligspartierne vil i forbindelse med budgetlægningen for sikre driftsbudgettet for Multimediehuset, der tages i brug i Med udgangspunkt i det nuværende driftsbudget for Hovedbiblioteket samt det forhold at en række yderligere aktiviteter under Borgerservice og Biblioteker skal lokaliseres i Multimediehuset, er der udregnet et forventet driftsbudget (bygningsmæssig drift- og vedligehold, samt konsekvenser i forhold til personale og it m.v.) for Multimediehuset. Sagsnummer M4/2007/00765 Sagsbehandler Henrik Traberg Telefon Direkte telefon Telefax E-post E-post direkte De enhedspriser, som anvendes i beregningerne tager udgangspunkt i dels de erfaringer, der er fra det eksisterende Hovedbibliotek, dels erfaringer fra de dele som er sammenlignelige fra Aros og Musikhuset, og dels fra de anerkendte standard drifts- og vedligeholdelsespriser for byggeri. Endvidere tages der generelt i forhold til Multimediehusprojektet udgangspunkt i de krav og forventninger, som findes i Kvalitetshåndbog for De Bynære Havnearealer, herunder kvalitetskravene til de enkelte bebyggelser, hvilket i et vist omfang har betydning for vedligeholdelsesudgifterne. Kultur og Borgerservice har i samarbejde med bl.a. Teknik og Miljø arbejdet med at præcisere og detaljere Multimediehusprojektet på en række tekniske områder. Arbejdet har fastslået, at etablering af det nye Multimediehus på De Bynære Havnearealer både planlægnings- Multimediehuset - bygningsmæssig drift og vedligehold samt personale- og it-mæssige konsekvenser.

2 mæssigt og udførelsesmæssigt hænger uløseligt sammen med selve bastionsopbygningen, etablering af parkeringsfaciliteter, bane-, cykelog vejkorridor for området omkring Multimediehuset samt etablering af et trafikalt ankomstcenter ved Multimediehuset. Hertil kommer evt. sammenkobling med frilægningen af Århus Å. Den kommende projektkonkurrence kommer således til at omfatte et helhedsprojekt for området. Kompleksiteten og størrelsen af projektet medfører, at den oprindelige tidsplan for ibrugtagning af Multimediehuset ikke kan overholdes. Det skyldes først og fremmest en længere byggeperiode, hernæst en længere projekteringsperiode og udvidet projektkonkurrenceperiode. Samlet set medfører ovenstående, at der bliver tale om en forlængelse på i alt 2 år. Det betyder, at den fulde ibrugtagning først kan forventes i 2014, mens der forventes at ville kunne ske en begyndende anvendelse fra I forhold til den nuværende situation (Hovedbiblioteket), forventes merudgifterne til drift- og vedligeholdelse m.v. af Multimediehusets m 2 at være på 6,43 mio. kr. i 2013, 16,96 mio. kr. i 2014, 17,26 mio. kr. i 2015, 18,66 mio. kr. i hvert af årene samt herefter årligt 19,84 mio. kr. Da der fra 2014 og frem årligt er en medfinansiering fra en række af de øvrige aktiviteter, som skal lokaliseres i Multimediehuset, på i alt 7,7 mio. kr., så vil restfinansieringsbehovet være på 6,43 mio. kr. i 2013, 9,26 mio. kr. i 2014, 9,56 mio. kr. i 2015, 10,96 mio. kr. i hvert af årene samt årligt 12,14 mio. kr. fra og med Da tidsplanen således er forlænget med to år, og ibrugtagningen af Multimediehuset dermed først er efter overslagsårene for Budget 2008(-2011), foreslår Kultur og Borgerservice, at der fremsendes en ny indstilling i forbindelse med budgetlægningen for budget Nærværende indstilling er hermed alene en opfølgning på budgetforliget 2007 i forhold til det kvalificerede skøn, som det er muligt at give på nuværende tidspunkt vedrørende driften af Multimediehuset. Kultur og Borgerservice vil i samarbejde med Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø i 2. halvår af 2007 fremsende en byrådsindstilling indeholdende bl.a. anlægsøkonomi, tidsplan og beskrivelse af projekt- Multimediehuset - bygningsmæssig drift og vedligehold samt personale- og it-mæssige konsekvenser. Side 2 af 13

3 konkurrencen for nævnte helhedsprojekt. Hertil kommer status på henholdsvis de ca m 2 til udlejning og den yderligere byggemulighed på ca m Tidligere beslutninger Byrådet vedtog den 1. juni 2005 indstillingen Fremrykning af rådighedsbeløb fra 2012 og frigivelse af anlægsbeløb i perioden til begyndende projektering af nyt Multimediehus. I forbindelse med budgetforliget for Budget 2007 blev følgende hensigtserklæring vedtaget: Forligspartierne vil i forbindelse med budgetlægningen for sikre driftsbudgettet for Multimediehuset, der tages i brug i Byrådet vedtog den 20. december 2006 indstillingen Multimediehuset status og valg af udbudsform, endelig placering, fastlæggelse af kerneværdier m.v.. 3. Beskrivelse af indstilling 3.1 Baggrund Byrådet har tidligere besluttet, at Multimediehuset skal bestå af ca m 2., hvoraf de ca m 2 skal udlejes til en ekstern part, som skal bidrage til en synergieffekt på både den funktionsmæssige og udviklingsmæssige del. I forbindelse med budgetforliget for Budget 2007 blev følgende hensigtserklæring vedtaget: Forligspartierne vil i forbindelse med budgetlægningen for sikre driftsbudgettet for Multimediehuset, der tages i brug i Indstillingen er en opfølgning på ovenstående beslutning i forhold til en beregning af de forventede merudgifter i forhold til nuværende budgetter. Driftsudgifterne er opdelt i følgende hovedområder: drift og vedligehold af selve bygningen følgeudgifter på personalesiden følgeudgifter på it-siden 3.2 Bygningsmæssig drift og vedligehold Principper for beregning af udgiftsniveauet for den bygningsmæssige drift og vedligehold Mange forhold spiller ind i forhold til drift og vedligehold af en bygning som det kommende Multimediehus. Bygningens udformning, indret- Multimediehuset - bygningsmæssig drift og vedligehold samt personale- og it-mæssige konsekvenser. Side 3 af 13

4 ning, fordeling af forskellige typer af rum/arealer, valg af materialer, tekniske løsninger samt funktion og anvendelse. Forhold som ikke nødvendigvis alle peger i samme retning i forhold til driftsomkostningerne. Med den viden der nu er til stede i forhold til den kommende bygning, er det dog muligt at fremsætte et kvalificeret bud på hvad de løbende drifts- og vedligeholdelsesudgifter vil være på Multimediehuset. Budet tager udgangspunkt i en række forudsætninger: Multimediehuset bliver på ca m 2, hvoraf de ca m 2. skal udlejes til en ekstern samarbejdspartner. Drift, vedligehold og forbrug af de m 2 skal finansieres af den eksterne lejer. Udgifterne er opdelt i en række hovedområder som bygningsmæssig drift, bygningsmæssigt vedligehold (ind- og udvendig) samt forbrugsudgifter. Der anvendes en differentieret implementeringsmodel forstået på den måde, at der ikke fra dag ét forudsættes et fuldt vedligeholdelsesbudget til bygningen, da der må forventes at være færre vedligeholdelsesudgifter de første år af bygningens levetid end efter det år. Der eksisterer ikke en egentlig standardmodel herfor, hvorfor den foreslåede er et kvalificeret skøn fra Kultur og Borgerservice i dialog med interne og eksterne fagfolk. Der tages udgangspunkt i dels de kendte erfaringer med drift og vedligehold fra Hovedbiblioteket, Aros og Musikhuset (på de områder, som er sammenlignelige med det kommende Multimediehus), dels i standardpriser for forskellige bygningstyper (V&S prisbog, som indeholder byggebranchens standarder for drift og vedligehold af bygninger etc.). Kvalitetshåndbog for De Bynære Havnearealer, herunder kvalitetskravene til de enkelte bebyggelser vil stille krav til selve bygningens udformning og materialevalg. Det vil i et vist omfang stille krav til især den udvendige vedligehold samt drift og vedligehold af de tekniske installationer. Udgifter til drift, pleje og vedligehold af udenomsarealer (terræn) er ikke medtaget i ovenstående, da det på nuværende tidspunkt i processen ikke er muligt at komme med et kvalificeret bud på omfang og beløb. Det er meget afhængigt af det endelige projekt, herunder arealets størrelse, valg af belægninger, funktioner samt hvorledes det tænkes sammen med de trafikale og infrastrukturelle løsninger, Multimediehuset - bygningsmæssig drift og vedligehold samt personale- og it-mæssige konsekvenser. Side 4 af 13

5 idrætsramblaen, å-udløbet og det trafikale ankomstcenter for området. Det endelige niveau for drifts- og vedligehold af Multimediehuset kan først fastlægges når det konkrete projekt er kendt, hvilket forventes at være 2. halvår Når det konkrete projekt er kendt skal der foretages en fornyet vurdering af de forventelige drifts- og vedligeholdelsesudgifter på Multimediehuset. Kultur og Borgerservice vil herefter fremsende en indstilling til byrådet Forøgede drifts- og vedligeholdelsesudgifter på bygning De forøgede drifts- og vedligeholdelsesudgifter tager udgangspunkt i udgifterne for Aros, Musikhuset og Hovedbiblioteket samt beregnede udgifter ved benyttelse af V&S prisbog (et værktøj til brug ved udarbejdelse af overslag, tilbud mv. inden for byggesektoren). Databasen giver mulighed for at vælge forskellige typer af bygninger, og der er taget udgangspunkt i kategorien museer, som er den bygningskategori, der er mest sammenlignelig, da biblioteker ikke indgår som selvstændig kategori. Museumskategorien er den kategori, der kommer nærmest biblioteksfunktionen, både i forhold til indretning, anvendelse og antallet af brugere der dagligt forudsættes at anvende faciliteterne. Databasen giver mulighed for tre forskellige drifts- og vedligeholdelsesniveauer (høj, normal og lav). I forhold til den udvendige vedligeholdelse og vedligehold af de tekniske installationer er der valgt niveau høj. Valget af niveau skal ses i sammenhæng med: I forhold til de tekniske installationer siger erfaringerne i forhold til denne type og størrelse af bygning, at det er nødvendigt med et forholdsvist højt vedligeholdelses- og driftsniveau for at sikre den fremadrettede drift og vedligehold og dermed i sidste led anvendelse af bygningen. At der må forventes et byggeri af en kvalitet (arkitektonisk, konstruktionsmæssigt, udformningsmæssigt og muligvis valg af materialer), som vil forudsætte et forholdsvist højt vedligeholdelsesniveau med mindre, der efterfølgende over Multimediehuset - bygningsmæssig drift og vedligehold samt personale- og it-mæssige konsekvenser. Side 5 af 13

6 tid skal akkumuleres et genopretningsbehov, som ikke vil kunne finansieres af driftsbudgetterne. Placeringen mellem havvand og stor trafikbelastning gør bygningsoverfladerne mere sårbare, hvorfor der kan forudses et større behov til udvendig vedligehold, herunder vinduespudsning, pr. m2, end fx på det nuværende Hovedbibliotek. Der er tale om et væsentligt større publikumsareal (både numerisk og relativt set i forhold til den samlede bygningsmasse), hvilket forudsætter en større rengøringsstandard, end der er tilfældet på fx det nuværende Hovedbibliotek. Der er forudsat en større belastningsgrad af bygningen end det er tilfældet for Hovedbiblioteket i dag, hvilket medfører et behov for en større vedligeholdelsesindsats, såfremt bygningsstandarden skal bevares over tid. Efterfølgende er der opstillet et kvalificeret skøn ud fra kendte udgifter (Hovedbiblioteket, Aros og Musikhuset) og de anbefalede værdier. I forhold til forbrugsudgifterne (bl.a. el, vand varme) er der samlet set forudsat et behov, som er under kategorien lav i V&S-prisbog, hvilket hænger sammen med at et af de syv kerneværdier for Multimediehuset, er at det skal være et bæredygtigt ikon. Dette stiller således særlige krav til bl.a. forbrugsudgifterne i forbindelse med drift og anvendelse af bygningen. På samme måde er fx den eksisterende vagtordning på Hovedbiblioteket ikke fordoblet i forudsætningerne (svarende til forøgelsen af antallet af kvadratmeter), men kun forøget med 1/3, da det forventes at være tilstrækkeligt. Der er først indregnet et beløb til udvendig vedligehold fra og med år 6. Erfaringsmæssigt vil der skulle reserveres et disponibelt beløb hertil i de første fem år. De er i modellen forudsat finansieret af det beløb, der er afsat til indvendig vedligehold i perioden. I beregningen er der endvidere indarbejdet et drifts- og vedligeholdelsesbeløb for 2013, da det forventes at der kan ske en begyndende (etapevis) indflytning og ibrugtagning af dele af Multimediehuset i Der vil derfor være drifts- og vedligeholdelsesomkostninger allerede fra Beløbet hertil er for 2013 fastlagt til ca. 50 % af beløbet for Drift og support af et højteknologisk hus med mange it-baserede installationer fordrer et vist on-location beredskab. Både personale- og publikumsrettet udstyr fordrer opmærksomhed, ligesom klima- og Multimediehuset - bygningsmæssig drift og vedligehold samt personale- og it-mæssige konsekvenser. Side 6 af 13

7 kommunikationsteknologi, vil være arbejdskrævende. Der vil derfor være behov for yderligere at ansætte 1,5 medarbejdere i forhold til bemandingen på Hovedbiblioteket i dag. I dag er der ansat 1,5 årsværk hertil, samlet set foreslås dette således forøget til i alt 3 årsværk. Udgifterne er medtaget i oversigten. I beregningen af driftsudgifter for Multimediehuset er der, som tidligere nævnt, ikke medtaget udgifter til drift- og vedligeholdelse af udenoms arealer og omgivelser, lige som det er forudsat, at etablering af parkeringsfaciliteter er drifts- og vedligeholdelsesneutralt i forhold til selve Multimediehuset. Tabel 1: Forventede årlige udgifter for drift og vedligehold af Multimediehuset (ca m 2 ) År 0 (2013) År 1 (2014) År 2 (2015) År 3 5 ( ) År 6 (2019-) kr. P/L Forbrugsudgifter Indvendigt vedligehold Udvendigt vedligehold Tekniske installationer Øvrige I alt Personalemæssige konsekvenser Etablering af Multimediehuset giver muligheder for og er en af de væsentligste årsager til etableringen for at få tilgodeset en række funktioner, som der ikke er plads til på det nuværende Hovedbibliotek. Funktioner, som forudsætter et større personaleforbrug end det nuværende. Hertil kommer at selve det, at der sker en forøgelse af de borgerrettede kvadratmetre, som i et vist omfang kræver en øget bemanding Større personaleforbrug grundet større afstande De forøgede afstande, som et byggeri på ca m 2 mod de nuværende ca m 2, vil, selv når man fraregner de udlejede ca m 2, indebære et forøget personaleforbrug i de publikumsvendte funktioner. Der vil være behov for ekstra bemandede brugerkontaktpunkter i et brugerareal af en størrelse, der utvivlsom fordrer bygningsmæssig organisering i mere end to plan. Dette merforbrug er 1 fx el, vand og varme 2 fx rengøring, vinduespudsning, renovation, vagt Multimediehuset - bygningsmæssig drift og vedligehold samt personale- og it-mæssige konsekvenser. Side 7 af 13

8 forsigtigt skønnet til 2,5 fuldtidsstillinger eller ca. 1,2 mio. kr. Hertil kommer forøgede udgifter til vagtordningen grundet det større areal Aktiviteter rettet mod børn Det Interaktive Børnebibliotek, hvor oplevelsesorienteret læring baseret på nye teknologi- og medieanvendelser er i fokus, og hvor formidling og inddragelse af brugere og eksterne interessenter vil have prioritet, kræver en særlig indsats. Børnebiblioteket på det eksisterende hovedbibliotek er hverken i lokaler, indretning, bemanding og aktiviteter tidssvarende i forhold til sådanne opgaver. Der vurderes at være et ekstrabehov svarende til 2 stillinger eller ca. 0,8 mio. kr Læringsaktiviteter rettet mod brugerne Der vil med Multimediehusets profil som åbent mediebaseret læringsog oplevelsescenter være behov for at etablere guide- og læringsaktiviteter baseret på vejledning og inspiration om muligheder i informationsteknologien og medierne. Her vil såvel tilrettelæggelse af interaktive forløb som direkte personlig vejledning af brugerne være i fokus. Merbehovet vurderes at være 2,5 stilling eller ca. 1,0 mio. kr Generel programlægning og eventkoordinering Multimediehuset forudsættes at have en højere profil på begivenhedssiden end det eksisterende hovedbibliotek. Til etablering af en professionel eventkoordinering og programmering af stedet, herunder etablering, evt. indkøb, kommunikation og markedsføring af aktiviteterne, skal der anvendes ekstra ressourcer svarende til 2 stillinger eller ca. 1,0 mio. kr. 2, Samlet behov for yderligere personale Tabel 2: Yderligere personalebehov biblioteksfunktioner Aktivitet Årsværk Udgift (1.000 kr. P/L-2007) Større personalebehov som følge af øget antal m 2 Aktiviteter rettet mod børn Læringsaktiviteter rettet mod brugerne 2, Programlægning og eventkoordinering I alt I alt 9 stillinger svarende til 3,8 mio. kr. Multimediehuset - bygningsmæssig drift og vedligehold samt personale- og it-mæssige konsekvenser. Side 8 af 13

9 Der er ikke foretaget vurdering af et eventuelt merpersonalebehov ved en udvidelse af åbningstiden i forhold til de nuværende åbningstider på Hovedbiblioteket samt evt. udvidelse i form af nye aktiviteter i forhold til Hovedbibliotekets nuværende aktivitetsniveau, udover det der er beskrevet i nærværende indstilling. 3.4 Forøget behov for It-udstyr Adgangen til it-udstyr er en stadig vigtigere og mere integreret del af det at benytte et offentligt bibliotekstilbud. Viden og informationer formidles i større og større omfang elektronisk, ligesom læring i dag i stort omfang er koblet helt eller delvist op på en it-understøtning. Selv- og medbetjening er en vigtig del heraf. Pc er med internetadgang, printer- og kopifaciliteter, adgang til møde- og kursuslokaler med tilhørende it-udstyr, projektorer, storskærme, søgeterminaler og infostandere m.v. er således grundlæggende i anvendelsen af et moderne folkebibliotek. Hovedbiblioteket er i dag forsynet med it-faciliteter rettet mod brugerne. Omfanget - og dermed tilgængeligheden af disse faciliteter er i midlertidig i stort omfang bestemt af Hovedbibliotekets begrænsede fysiske rammer. De it-baserede tilbud til brugerne af Hovedbiblioteket har således karakter af ikke at leve op til hverken efterspørgslen eller hvad der bør være i det største bibliotek i landets næststørste by. I forbindelse med etablering af et nyt hovedbibliotek vil det således være fysisk muligt, men også et behov for ud fra både en borgerbetragtning og en biblioteksfaglig synsvinkel, at etablere tilstrækkelige med it-understøttede faciliteter. Det vil ligeledes være en forudsætning for, at der kan leves op til bibliotekspolitikkens målsætning inden for området. Hovedbiblioteket har i dag 77 pc er med internetadgang til publikumsbrug, 30 søgeterminaler til søgninger i katalogen og 15 pc ere anbragt i møde- og kursuslokaler. Der en printerpark på 3 til publikum. Desuden er der 9 storskærme, 5 projektorer, 9 info-standere og 9 betjeningspunkter til publikum. I Multimediehuset forventes benyttelsen af IT-udstyr at skulle vokse med behov for yderligere minimum 278 pc er, 6 printere, 18 storskærme, 10 projektorer, 18 info-standere, 3 pc er til betjeningspunkter. Anvendelse og genanskaffelsesbehovet skønnes fra år 3 at være på i alt 2,8 mio. kr. (2007 priser). I år 1 skønnes den samlede udgift at være 1,1 mio. kr. og fra år 2 1,4 mio. kr. Multimediehuset - bygningsmæssig drift og vedligehold samt personale- og it-mæssige konsekvenser. Side 9 af 13

10 I ovenstående skøn er der ikke taget højde for digitale video- og lydredigeringsfaciliteter, særlige børnerettede og oplevelsesorienterede teknologibaserede installationer, state-of-the-art skærmteknologier, bluescreens, telekonference-udstyr og andre former for it-baserede formidlingsværktøjer, som ikke indgår i Hovedbibliotekets tilbud i dag. 3.3 Eksisterende finansiering Udover at skulle rumme et nyt hovedbibliotek, skal Multimediehuset også rumme IT og Kommunikation samt Borgerservice fra Rådhuset. Der er tale om to organisatorisk enheder under Borgerservice og Biblioteker, som i dag ikke er placeret i forbindelse med Hovedbiblioteket. Dette skyldes alene manglende plads, da de to enheder både funktionsmæssigt og udviklingsmæssigt er koblet stærkt sammen med hele biblioteksområdet. Det betyder, at der for de pågældende områder i dag er udgifter til husleje, drift og bygningsvedligehold, som kan føres over i det kommende Multimediehus. Der er således en medfinansiering af en del af driftsudgifterne for Multimediehuset. Det drejer sig om følgende (alle priser er 2007 P/L): Bygningsdriftsudgifter for Hovedbiblioteket 3,7 mio. kr. årligt Huslejeudgift og drift der i dag betales for IT og Kommunikations lejemål på Nørrebrogade - 1,2 mio. kr. årligt. Husleje-/driftsudgift fra Borgerservice på Århus Rådhus på 1,7 mio. kr. Beløbet er oplyst af Ejendomsforvaltningen med udgangspunkt i den kommende huslejemodel og forudsætter, at der sker en tilsvarende genudlejning af lokalerne på rådhuset. Udgifter til drift og reinvestering i IT på det nuværende Hovedbibliotek på 1,1 mio. kr. Det samlede bidrag til finansieringen kan opgøres til 7,7 mio. kr., se tabel 3: Tabel 3 Medfinansiering fra Borgerservice og Biblioteker kr. - P/L Bygningsdriftsudgifter Hovedbiblioteket Huslejeudgift IT og Kommunikation Husleje - Borgerservice, Rådhuset Drift og reinvestering af it på Hovedbiblioteket I alt Multimediehuset - bygningsmæssig drift og vedligehold samt personale- og it-mæssige konsekvenser. Side 10 af 13

11 De angivne beløb vil først gælde fra det tidspunkt, hvor de pågældende funktioner flytter fra nuværende lejemål, hvilket vil sige fra De kan således ikke bidrage til medfinansieringen i Strategi for borgerinddragelse Indstillingen giver ikke anledning til selvstændige aktiviteter i forhold til borgerinddragelse. Borgerinddragelse i selve processen omkring Multimediehuset har fra starten været højt prioriteret, startende med formulering af forslag til kerneværdier. I den fortsatte proces, vil borgerinddragelsen ligeledes være højt prioriteret. Indholdsmæssigt vil arten og omfanget af borgerinddragelse blive afstemt i forhold til de enkelte delfaser. Borgerinddragelsen vil således være en væsentlig og synlig del i hele perioden frem til ibrugtagningen af Multimediehuset. 5. Økonomiske konsekvenser De samlede forventede merudgifter til drifts- og vedligehold af Multimediehuset er opgjort i tabel 4. For en specificering af udgifterne til bygningsmæssig vedligehold og drift, samt løn og it mv., se bilag 1. Tabel 4: Årlige merudgifter for drift og vedligehold af Multimediehuset Budgetår Udgifter løn Udgifter it mv. Udgifter bygning I alt kr. - P/L År 0 (2013) År 1 (2014) År 2 (2015) År 3 5 ( ) År 6 (2019-) I tabel 5 er medfinansieringen fra Borgerservice og Biblioteker opgjort. Den samlede årlige medfinansiering fra 2014 og frem udgør årligt 7,7 mio. kr. (P/L 2007). Tabel 5: Manglende finansiering af merudgiften for drift og vedligehold af Multimediehuset Budgetår Samlede merudgifter Finansiering Manglende finansiering kr. - P/L År 0 (2013) År 1 (2014) År 2 (2015) År 3 5 ( ) År 6 (2019-) Multimediehuset - bygningsmæssig drift og vedligehold samt personale- og it-mæssige konsekvenser. Side 11 af 13

12 Som det fremgår af tabel 5, eksisterer der et restfinansieringsbehov på 6,43 mio. kr. i 2013, 9,26 mio. kr. i 2014, 9,56 mio. kr. i 2015, 10,96 mio. kr. i hvert af årene samt årligt 12,14 mio. kr. fra og med Kultur og Borgerservice foreslår grundet den forlængede tidsplan at opfølgningen på budgetforlig 2007 vedrørende driften af Multimediehuset tages til efterretning og at der fremsendes en ny indstilling i forbindelse med budgetlægningen for budget Miljømæssige konsekvenser Indstillingen har ingen miljømæssige konsekvenser. 7. Konsekvenser i forhold til mål Under forudsætning af at den manglende finansiering af de beskrevne forøgede drifts- og vedligeholdelsesudgifter tilvejebringes i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2008, vil det medføre, at der leves op til tidligere beslutninger omkring Multimediehuset. Beslutningen vil hermed udgøre en væsentlig del i arbejdet med at opfylde Århus Kommunes bibliotekspolitik. Multimediehuset - bygningsmæssig drift og vedligehold samt personale- og it-mæssige konsekvenser. Side 12 af 13

13 8. Beslutningspunkter At 1) indstillingens foreløbige vurdering af de forøgede drifts- og vedligeholdelsesudgifter til Multimediehuset tages til efterretning. At 2) der, når det konkrete projekt er kendt, foretages en fornyet vurdering af de forventelige drifts- og vedligeholdelsesudgifter på Multimediehuset. Kultur og Borgerservice fremsender - i forbindelse med budgetlægningen for en ny indstilling til byrådet med henblik på at sikre driftsbudgettet for Multimediehuset, der påbegyndes at tages i brug i Flemming Knudsen / Rolf Hapel Bilagsfortegnelse: Bilag 1: Specificeret skøn over de forøgede drifts- og vedligeholdelsesudgifter for Multimediehuset i forhold til Hovedbiblioteket (vedlægges originalsagen). Multimediehuset - bygningsmæssig drift og vedligehold samt personale- og it-mæssige konsekvenser. Side 13 af 13

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 81 Århus C Tlf. 894 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 18. april via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.:

Læs mere

Indstilling. Finansiering af merudgifter til øvelokaler for rytmisk musik Tomsagervej. Til Århus Byråd via Magistraten ultur og Borgerservice

Indstilling. Finansiering af merudgifter til øvelokaler for rytmisk musik Tomsagervej. Til Århus Byråd via Magistraten ultur og Borgerservice Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten ultur og Borgerservice Den 27. oktober 2006 Finansiering af merudgifter til øvelokaler for rytmisk musik Tomsagervej Århus Kommune Kulturforvaltningen Kultur

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 6. marts 2008

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 6. marts 2008 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 6. marts 2008 Borgmesterens Afdeling Teknik og Miljø Århus Kommune Etablering af et nyt udstillingshus - Informationscenter om De Bynære

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 2. maj 2007 Århus Kommune. 1. Resume.

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 2. maj 2007 Århus Kommune. 1. Resume. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 2. maj 2007 Århus Kommune Kulturforvaltningen Kultur og Borgerservice Bevilling til indkøb af inventar til Øst for Paradis 1. Resume.

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 11. november 2013 Aktivitetslokaler til borgere med udviklingshæmning Forslag om opførelse af integrerede aktivitetslokaler

Læs mere

Indstilling. Etablering af elektroniske træk i Store Sal i Musikhuset. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice

Indstilling. Etablering af elektroniske træk i Store Sal i Musikhuset. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 22. oktober 2007 Etablering af elektroniske træk i Store Sal i Musikhuset Aarhus. 1. Resume Musikhusets eksisterende 65 tæppe- og

Læs mere

Indstilling. Flytning af Center For Misbrugsbehandling fra Valdemarsgade 18 til Sumatravej 3, 8000 Aarhus C. 1. Resume

Indstilling. Flytning af Center For Misbrugsbehandling fra Valdemarsgade 18 til Sumatravej 3, 8000 Aarhus C. 1. Resume Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 6. september 2011 Aarhus Kommune Sociale Forhold og Beskæftigelse Flytning af Center For Misbrugsbehandling fra Valdemarsgade 18 til Sumatravej 3, 8000

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 24. februar 2009. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 24. februar 2009. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 24. februar 2009 Forhøjelse af anlægsbevilling samt ændret finansiering vedr. renovering m.v. af tagene på Brobjergskolen, Århus

Læs mere

Indstilling. Indførelse af digitale lønsedler for administrative medarbejdere. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indførelse af digitale lønsedler for administrative medarbejdere. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 30. august 2006 Indførelse af digitale lønsedler for administrative medarbejdere i Århus Kommune Århus Kommune Personaleafdelingen

Læs mere

Indstilling. Ombygning af det regionale spillested VoxHall og udbygning af spillestedets ventilationsanlæg supplerende finansieringsbehov. 1.

Indstilling. Ombygning af det regionale spillested VoxHall og udbygning af spillestedets ventilationsanlæg supplerende finansieringsbehov. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 12. januar 2009 Ombygning af det regionale spillested VoxHall og udbygning af spillestedets ventilationsanlæg supplerende 1. Resume

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

Indstilling. Brandsikring af Århus Rådhus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten og Miljø. Ejendomsforvaltningen. Den 25.

Indstilling. Brandsikring af Århus Rådhus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten og Miljø. Ejendomsforvaltningen. Den 25. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten og Miljø Den 25. juni 2008 Ejendomsforvaltningen Teknik og Miljø Århus Kommune Brandsikring af Århus Rådhus H.H. Seedorffs Stræde 3-5 8100 Århus C 1. Resume

Læs mere

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Læs mere på www.multimediehuset.dk Århus Kommune Hvad og hvor? Samspil mellem by, bygning og havn Omdannelsen af De Bynære Havnearealer er et af de største udviklingsprojekter

Læs mere

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. 1. Resume Der lægges

Læs mere

Indstilling. Århus Kommune. Overtagelse af ejendommen Årslev Møllevej 15, Brabrand forsorgstilbuddet Tre Ege. 1. Resume

Indstilling. Århus Kommune. Overtagelse af ejendommen Årslev Møllevej 15, Brabrand forsorgstilbuddet Tre Ege. 1. Resume Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 26. maj 2010 Overtagelse af ejendommen Årslev Møllevej 15, Brabrand forsorgstilbuddet Tre Ege Århus Kommune Social og Beskæftigelsesforvaltningen 1. Resume

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 27. maj 2008. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 27. maj 2008. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 27. maj 2008 Overdragelse af den kommunale ejendom Grundtvigsvej 10-16, 8260 Viby J. og herunder aflæggelse af anlægsregnskabet

Læs mere

Indstilling. Byrådsmedlemmernes arbejdsvilkår it-løsning og uddannelse i byrådsperioden 2010-2013. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Byrådsmedlemmernes arbejdsvilkår it-løsning og uddannelse i byrådsperioden 2010-2013. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 14. maj 2009 Århus Kommune Byrådsservice Borgmesterens Afdeling Byrådsmedlemmernes arbejdsvilkår it-løsning og uddannelse i byrådsperioden 2010-2013 1. Resume

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling Familie og Beskæftigelse - Jægergården - 81 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 11. december 23 via Magistraten Tlf. nr.: 8949 3534 Jour. nr.: 82.6.17M1/2/6511

Læs mere

Notat. KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune. Udvidelse af Filmby 3 Aarhus. Kulturudvalget Orientering Kopi til

Notat. KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune. Udvidelse af Filmby 3 Aarhus. Kulturudvalget Orientering Kopi til Notat Side 1 af 6 Til Kulturudvalget Til Orientering Kopi til Udvidelse af Filmby 3 Aarhus KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune 1. Resume I forbindelse med vedtagelsen af budget

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Indstilling. Anlægsbevilling til forbedring af Århus Kommunes telefonsystem. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Anlægsbevilling til forbedring af Århus Kommunes telefonsystem. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 25. april 2007 Århus Kommune IT- og Organisationsafdelingen Borgmesterens Afdeling Anlægsbevilling til forbedring af Århus Kommunes

Læs mere

Indstilling. Indførelse af betaling for udlån af biblioteksmaterialer til andre kommuner. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Indførelse af betaling for udlån af biblioteksmaterialer til andre kommuner. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 15. oktober 2008 Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Kultur og Borgerservice Indførelse af betaling for udlån af biblioteksmaterialer

Læs mere

Indstilling. Økonomiske retningslinjer for nybyggeri af almene ungdoms- og familieboliger efter den 1. januar Til Århus Byråd Via Magistraten

Indstilling. Økonomiske retningslinjer for nybyggeri af almene ungdoms- og familieboliger efter den 1. januar Til Århus Byråd Via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 21. februar 2007 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Økonomiske retningslinjer for nybyggeri af almene ungdoms- og familieboliger

Læs mere

Indstilling. Udvidelse af øvelokaler for rytmisk musik - Tomsagervej. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 24.

Indstilling. Udvidelse af øvelokaler for rytmisk musik - Tomsagervej. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 24. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 24. april 2006 Århus Kommune Kulturforvaltningen Kultur og Borgerservice 1. Resume Den 2. november 2005 vedtog Århus Byråd at de

Læs mere

Anlægsbevilling på 20,3 mio. til et nyt "Skytternes Hus"

Anlægsbevilling på 20,3 mio. til et nyt Skytternes Hus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 6. januar 2015 Anlægsbevilling på 20,3 mio. til et nyt "Skytternes Hus" Denne indstilling handler om, at der skal opføres et

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune.

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 2. september 2009 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg 1. Resume OK-Fonden har købt et areal vest for Gl. Egå, der i lokalplan

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

indstilling. Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010

indstilling. Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 21. februar 2007 Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010 Århus Kommune

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd via Magistraten Den 10. september 2004 J.nr. Ref.: Tlf.nr. Hans Peder

Læs mere

Indstilling. Overtagelse af opgaven vedr. udstedelse af pas og kørekort fra staten samt status på større projekter. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Overtagelse af opgaven vedr. udstedelse af pas og kørekort fra staten samt status på større projekter. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 19/10 2006 Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Kultur og Borgerservice Overtagelse af opgaven vedr. udstedelse af pas og kørekort

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - Århus C Tlf. 3 - Epost mag@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den. august via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.: Henrik Traberg

Læs mere

IT- undervisning: Alle elever og lærere skal have mere og bedre undervisning i brugen af IT.

IT- undervisning: Alle elever og lærere skal have mere og bedre undervisning i brugen af IT. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 3. maj 2013 Digitalisering af folkeskolen efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet 1. Resume Aarhus Kommune Pædagogisk Afdeling Børn og Unge

Læs mere

Indstilling. Finansiering af høje dieselpriser for den kollektive trafik. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø

Indstilling. Finansiering af høje dieselpriser for den kollektive trafik. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 19. april 2006 Århus Kommune Århus Sporveje Teknik og Miljø Finansiering af høje dieselpriser for den kollektive trafik 1. Resume Over en

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 20. oktober 2009. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 20. oktober 2009. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 20. oktober 2009 Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Kultur og Borgerservice 1. Resume Kommunikation mellem borgere, og mellem/med

Læs mere

Lokaler til personale og undervisning på Engdalskolen

Lokaler til personale og undervisning på Engdalskolen Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 11. april 2016 undervisning på Engdalskolen Etablering af nye undervisningslokaler i sammenhæng med renovering af pædagogiske arbejdspladser

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Bilag 1: Opgørelse af budgetter til vedligehold og genopretning

Bilag 1: Opgørelse af budgetter til vedligehold og genopretning Bilag 1: Opgørelse af budgetter til vedligehold og genopretning I forbindelse med udarbejdelse af indeværende rapport er der foretaget en gennemgang af budgettildelingen vedrørende vedligeholdelse og genopretning

Læs mere

Indstilling. Forslag om etablering af Skolernes Læringscenter, Fællessamlingen. Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge

Indstilling. Forslag om etablering af Skolernes Læringscenter, Fællessamlingen. Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 1. februar 2007 Århus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge Forslag om etablering af Skolernes Læringscenter, Fællessamlingen i Børn

Læs mere

Udbygningsprojektet The Next Level, ARoS

Udbygningsprojektet The Next Level, ARoS Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 25. oktober 2015 Udbygningsprojektet The Next Level, ARoS Indstillingen omhandler igangsætning af tekniskøkonomisk analyse

Læs mere

Standard for Programoplæg

Standard for Programoplæg Standard for Programoplæg Etablering af (institution, sted) Firmanavn. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Byggeri og Ejendomme PROGRAMOPLÆG Etablering af (institution, sted) ORIENTERING Al kursiv-tekst

Læs mere

Indstilling. Jydsk Væddeløbsbane kommunegaranti i forbindelse med lån til genopbygningsudgifter. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Jydsk Væddeløbsbane kommunegaranti i forbindelse med lån til genopbygningsudgifter. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 24. marts 2010n Jydsk Væddeløbsbane kommunegaranti i forbindelse med lån til genopbygningsudgifter 1. Resume Århus Kommune har siden

Læs mere

Handlingsplan for nye ungdomsboliger i

Handlingsplan for nye ungdomsboliger i Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 12. august 2014 Handlingsplan for nye ungdomsboliger i 2014-2016 Udmøntning af budgetmidler afsat i budget 2014-2017 til forøgelse

Læs mere

Indstilling. Tillæg til Aftale om samarbejde mellem Århus Kommune og Miljøministeriet ved Skov- og Naturstyrelsen om skovrejsning. 1.

Indstilling. Tillæg til Aftale om samarbejde mellem Århus Kommune og Miljøministeriet ved Skov- og Naturstyrelsen om skovrejsning. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 25. september 2008 Tillæg til Aftale om samarbejde mellem Århus Kommune og Miljøministeriet ved Skov- og Naturstyrelsen om skovrejsning ved

Læs mere

Indstilling. Nyt idrætsanlæg i Lystrup projekteringsbevilling til boldbaner og klubfaciliteter og anlægsbevilling til etablering af boldbaner

Indstilling. Nyt idrætsanlæg i Lystrup projekteringsbevilling til boldbaner og klubfaciliteter og anlægsbevilling til etablering af boldbaner Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 8. december 2009 Nyt idrætsanlæg i Lystrup projekteringsbevilling til boldbaner og klubfaciliteter og anlægsbevilling til etablering

Læs mere

Indstilling. Tillægsbevilling - Idékonkurrence for Bispetorvet. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 24. maj 2007.

Indstilling. Tillægsbevilling - Idékonkurrence for Bispetorvet. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 24. maj 2007. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 24. maj 2007 Århus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø 1. Resume I forbindelse med budget 2005 blev der for overslagsårene 2006-2009 afsat

Læs mere

Indstilling. Multimediehuset status og valg af udbudsform, endelig placering, fastlæggelse af kerneværdier m.v. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Multimediehuset status og valg af udbudsform, endelig placering, fastlæggelse af kerneværdier m.v. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 27. oktober 2006 Multimediehuset status og valg af udbudsform, endelig placering, fastlæggelse af kerneværdier m.v. Århus Kommune

Læs mere

Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år

Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år Aarhus Universitetshospital Administrationen Økonomi og Regnskab Økonomienheden Nørrebrogade 44 DK-8000 Århus C Tel. +45 7845 0000 www.auh.dk Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år Baggrund Samlingen

Læs mere

Indstilling. Undersøgelse af en overdækning af banegraven. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 23.

Indstilling. Undersøgelse af en overdækning af banegraven. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 23. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 23. april 2009 Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume Teknik og Miljø har med baggrund i budgetforlig 2008 lavet en teknisk

Læs mere

Indstilling Aarhus Kommune Finansiering af samlet og koordineret PC-anskaffelse i Aarhus Kommune 1. Resume

Indstilling Aarhus Kommune Finansiering af samlet og koordineret PC-anskaffelse i Aarhus Kommune 1. Resume Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 21. september 2011 Aarhus Kommune Finansiering af samlet og koordineret PC-anskaffelse i Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling 1.

Læs mere

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 9. De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 9. De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser

Læs mere

Indstilling. Justering af seniorjobordningen i Aarhus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Justering af seniorjobordningen i Aarhus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Magistraten Sundhed og Omsorg Den 11. februar 2013 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Justering af seniorjobordningen i Aarhus Kommune 1. Resume Beskæftigelsesministeriet har opjusteret

Læs mere

Indstilling. Århus Gymnastik- og Motorikhal i Vejlby yderligere anlægstilskud og midlertidig kommunegaranti. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Århus Gymnastik- og Motorikhal i Vejlby yderligere anlægstilskud og midlertidig kommunegaranti. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 11.1.2010 Århus Gymnastik- og Motorikhal i Vejlby yderligere anlægstilskud og midlertidig kommunegaranti Århus Kommune Sport & Fritid

Læs mere

Indstilling. Budgetanalyse vedr. kollektiv bustrafik i Århus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Budgetanalyse vedr. kollektiv bustrafik i Århus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 23. juni 2009 Økonomiområdet Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume I budgetforliget vedr. 2009 indgik, at der skulle udarbejdes en analyse

Læs mere

Indstilling. Indretning af taghave til ARoS-Aarhus Kunstmuseum. Til Århus Byråd via Magistraten tur og Borgerservice. Den 24.april 2006.

Indstilling. Indretning af taghave til ARoS-Aarhus Kunstmuseum. Til Århus Byråd via Magistraten tur og Borgerservice. Den 24.april 2006. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten tur og Borgerservice Den 24.april 2006 Indretning af taghave til ARoS-Aarhus Kunstmuseum 1. Resume ARoS-Aarhus Kunstmuseum har via fonden Realdania skaffet finansiering

Læs mere

Ved budgetforliget 2005 blev der afsat 3,1 mio. kr. pr. år til skolefrokostordningen.

Ved budgetforliget 2005 blev der afsat 3,1 mio. kr. pr. år til skolefrokostordningen. Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 4. Afdeling Den Århus Kommune Skoler og Kultur Magistratens 4. Afdeling 1. Resume D. 19. maj 2004 blev det, som følge af en ændring af Folkeskoleloven,

Læs mere

Udstykning og byggemodning af tre parcelhusgrunde ved Asmusgårdsvej i Elsted i overensstemmelse med lokalplan 771.

Udstykning og byggemodning af tre parcelhusgrunde ved Asmusgårdsvej i Elsted i overensstemmelse med lokalplan 771. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 24. februar 2016 Byggemodning af tre grunde ved Asmusgårdsvej i Elsted Udstykning og byggemodning af tre parcelhusgrunde ved Asmusgårdsvej

Læs mere

Indstilling. Udskiftning/reparation af tage på Kasinobygningen, Brobjergskolen. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice

Indstilling. Udskiftning/reparation af tage på Kasinobygningen, Brobjergskolen. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 28. februar 2007 Udskiftning/reparation af tage på Kasinobygningen, Brobjergskolen og Århus Kunstbygning 1. Resume Ingeniørfirmaet

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 25. april 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 4741

Læs mere

Indstilling. Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus for perioden 1. januar 2009 til 31. december

Indstilling. Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus for perioden 1. januar 2009 til 31. december Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 4. maj 2009 Århus Kommune Kulturforvaltningen Kultur og Borgerservice Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 18. marts 2008. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 18. marts 2008. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 18. marts 2008 Orientering om Statsforvaltningens praksisundersøgelse af kommunernes anvendelse af Boligstøttelovens 11, stk. 1 (nedsættelse

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 9. august 2010 Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune Udarbejdelse af plan for langsigtede, kommunale investeringer i trafikinfrastruktur.

Læs mere

Indstilling. 1. Resumé. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 9. juni Århus Kommune

Indstilling. 1. Resumé. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 9. juni Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 9. juni 2009 1. Resumé Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Det foreslås, at der sker en styrkelse af den eksterne

Læs mere

Indstilling. Nedbringelse af kommunens forsikringsudgifter til brand, tyveri, hærværk mv. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Nedbringelse af kommunens forsikringsudgifter til brand, tyveri, hærværk mv. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 15. juni 2005 Århus Kommune Juridisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Nedbringelse af kommunens forsikringsudgifter til brand, tyveri,

Læs mere

Indstilling. Resurser til Ejendomsbeskatningen. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 1.

Indstilling. Resurser til Ejendomsbeskatningen. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 1. august 2008 Ledelsessekretariatet Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume Der søges om en aktivitetsbetinget resurseudvidelse til fortsat

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015 Indstillede effektiviserings- og omstillingsforslag til fagudvalgsbehandling april 2015, 1.000 kr. Nr. Emne 2016 2017

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 1. september Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 1. september Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 1. september 2016 Status på Aarhus Kommunes Handicappolitik- Aarhus for alle! 1. Resume Dette er den anden statusredegørelse vedrørende

Læs mere

Indstilling. Tillægsbevilling til nedrivning af opkøbte ejendomme langs Randersvej og fjernelse af blodbøg i forbindelse. 1.

Indstilling. Tillægsbevilling til nedrivning af opkøbte ejendomme langs Randersvej og fjernelse af blodbøg i forbindelse. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 29. oktober 2010 Tillægsbevilling til nedrivning af opkøbte ejendomme langs Randersvej og fjernelse af blodbøg i forbindelse 1. Resume Byrådet

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 18. marts Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 18. marts Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 18. marts 2008 Indstilling om forsøg med udlægning af erhvervsgrunduddannelsesforløb (EGU) til institutioner for erhvervsrettet

Læs mere

Indstilling Magistraten i Århus

Indstilling Magistraten i Århus Indstilling Magistraten i Århus Til Århus Byråd Borgmesterens Afdeling Den 6. august 2007 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Forslag til årsbudget for 2008 samt budgetoverslag for

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

Anlæg af Bernhardt Jensens Boulevard på Aarhus Ø, Etape 7

Anlæg af Bernhardt Jensens Boulevard på Aarhus Ø, Etape 7 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 12. august 2015 Anlæg af Bernhardt Jensens Boulevard på Aarhus Ø, Etape 7 Anlægsbevilling til etapevis færdiggørelse af Bernhardt Jensens

Læs mere

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget 30-04-2014 Dato 30. april 2014 Tid 16:15 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne Kvist (A)

Læs mere

Indstilling. 48 plejeboliger m.m. på Thorsvej i Åbyhøj - støttetilsagn. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 25.

Indstilling. 48 plejeboliger m.m. på Thorsvej i Åbyhøj - støttetilsagn. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 25. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 25. oktober 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg 1. Resume Denne indstilling vedrører projekt for 48 plejeboliger m.m.

Læs mere

Etablering af havnebad i Bassin 7, Aarhus Ø

Etablering af havnebad i Bassin 7, Aarhus Ø Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø og Kultur og Borgerservice Dato 4. juli 2016 Etablering af havnebad i Bassin 7, Aarhus Ø Anlægsbevilling til etablering af havnebad i Bassin

Læs mere

Indstilling. Ombygningsprojekt Bautavej 1 - Byggeri 2007, herunder principbeslutning om salg af to ejendomme. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Ombygningsprojekt Bautavej 1 - Byggeri 2007, herunder principbeslutning om salg af to ejendomme. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 31. august 2007 Ombygningsprojekt Bautavej 1 - Byggeri 2007, herunder principbeslutning om salg af to ejendomme 1. Resume Varmeplan Århus og Fjernvarme Århus

Læs mere

Indstilling. Anlægsbevilling: Ny Munkegade 13C til Falstersgade 17. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 12. januar 2012.

Indstilling. Anlægsbevilling: Ny Munkegade 13C til Falstersgade 17. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 12. januar 2012. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 12. januar 2012 Aarhus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge 1. Resume Lejemålet for Vuggestuen Ny Munkegade 13C er af udlejer blevet opsagt med

Læs mere

Indstilling. Flere computere til skolerne. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 15. juni 2016

Indstilling. Flere computere til skolerne. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 15. juni 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 15. juni 2016 Flere computere til skolerne Det indstilles, at der indkøbes ca. 5.700 computere 1 til skolerne, således at de i højere

Læs mere

Udmøntning af finansloven for 2006 om forøgelse af timetallet i dansk og historie.

Udmøntning af finansloven for 2006 om forøgelse af timetallet i dansk og historie. Til Århus Byråd via Magistraten Magistratens 4. Afdeling Den 24. januar 2006 Århus Kommune Børn og Unge Udmøntning af finansloven for 2006 om forøgelse af timetallet i dansk og historie. 1. Resume Med

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling Familie og Beskæftigelse - Jægergården - 81 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. maj 24 via Magistraten Tlf. nr.: 894 3534 Jour. nr.: 82.6.A.M1/22/2222 Ref.:

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 9. maj 2007. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 9. maj 2007. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 9. maj 2007 Århus Kommune Økonomi og Myndighed Sundhed og Omsorg 1. Resume Statsforvaltningen Midtjylland har anmodet Århus Byråd om en

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den 13. april 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3771 Jour. nr.: Ref.: BS Anlægsbevilling på 6,475 mio. til opførelse af ny integreret

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 17. oktober 2013 Magistratsafdelingen for Børn og Unge sender hermed Børn og Ungebyrådets indstilling om fælles ungeplatform, og Børn og Unges

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 2. juli 2007 Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 2. juli 2007 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 2. juli 2007 Moderniserings- og lokaleudbygningsprojekt på Skødstrup Skole til i alt 14,3 mio. kr. Århus Kommune Administrationsafdeling Børn

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Evaluering af and+ og videreførelse i TAP Evaluering af det 3-årige Center for Arkitektur,

Læs mere

Indstilling. Etablering af Borgerservice på Viby Bibliotek. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 7.

Indstilling. Etablering af Borgerservice på Viby Bibliotek. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 7. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 7. maj 2008 Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Kultur og Borgerservice 1. Resume Borgerservice blev i april 2006 etableret

Læs mere

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Nr. 27 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kanalstrategi Fællessekretariat, Borgerservice og IT-Stab Strategi for omstilling, effektivisering og innovation

Læs mere

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058 Økonomiforvaltningen Center for økonomi & HR NOTAT Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. Baggrund Københavns Kommune vil i de kommende år stå overfor en række

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 8. november 2013.

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 8. november 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 8. november 2013 Detailplan for FTL-havnens østside Aarhus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice Forslag til anvendelse

Læs mere

Udtalelse. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 15. februar 2008

Udtalelse. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 15. februar 2008 Udtalelse Til Århus Byråd via Magistraten Den 15. februar 2008 Udtalelse til Det Radikales Venstres forslag til byrådsbeslutning om indførelse af førstehjælp i folkeskolens ældste klasser Århus Kommune

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. januar 2006 Etablering af et forskningsbaseret produktionsnetværk inden for digital kunst og it-baserede oplevelser - med tilskud

Læs mere

Bilag 2: Redegørelse for overførsler fra magistratsafdelingerne til den fælles bygningsfunktion

Bilag 2: Redegørelse for overførsler fra magistratsafdelingerne til den fælles bygningsfunktion Bilag 2: Redegørelse for overførsler fra magistratsafdelingerne til den fælles bygningsfunktion Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse (MSB) MSB overfører skal-opgaver vedrørende udvendig

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 18-11-2003 via Magistraten Tlf. nr.: 89402185 Jour. nr.: Ref.: LD Forslag om

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C 03-06- 2008 Århus Kommunes ansøgning om fritagelse for offentligt udbud i forbindelse med salg af ejerlejlighed med parkeringsanlæg under det kommende Multimediehus på

Læs mere

Byrådsindstilling. Kollektiv trafik stærkt stigende dieselpriser. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 5. Afdeling.

Byrådsindstilling. Kollektiv trafik stærkt stigende dieselpriser. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 5. Afdeling. Byrådsindstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 5. Afdeling Den 7. november 2005 Århus Kommune Magistratens 5. Afdeling Kollektiv trafik stærkt stigende dieselpriser Resume Århus Sporvejes

Læs mere

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Internationaliseringsudvalg Som led i budgetforliget 2015 blev det besluttet at nedsætte et midlertidigt internationaliseringsudvalg

Læs mere

Aarhus Kommune skal hele tiden blive bedre sammen med borgerne også når de klager.

Aarhus Kommune skal hele tiden blive bedre sammen med borgerne også når de klager. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 23. maj 2014 Styrket dialog med borgerne - om at forebygge og håndtere klager Aarhus Kommune skal hele tiden blive bedre sammen

Læs mere

Indstilling. Ansøgning om pilot-jobcenter i Århus Kommune. Til Århus Byråd Via Magistraten. Århus Kommune. Den 2. januar 2006

Indstilling. Ansøgning om pilot-jobcenter i Århus Kommune. Til Århus Byråd Via Magistraten. Århus Kommune. Den 2. januar 2006 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Den 2. januar 2006 Århus Kommune Arbejdsmarkedsafdelingen Magistratens 1. Afdeling Ansøgning om pilot-jobcenter i Århus Kommune 1. Resume Folketinget vedtog

Læs mere

Indstilling. Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse

Indstilling. Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 9. juni 2006 Finansiering af bofællesskabs- og bostøttepladser indenfor psykiatriområdet og området for socialt udsatte

Læs mere

Plan for Østjyllands Brandvæsen

Plan for Østjyllands Brandvæsen Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. november 2016 Plan for Østjyllands Brandvæsen 2017-2020 Forslag til Plan for Østjyllands Brandvæsen fremsendes til Aarhus Byråd

Læs mere