Sammenhængende digital infrastruktur. Deloitte-seminar den 8. september 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sammenhængende digital infrastruktur. Deloitte-seminar den 8. september 2015"

Transkript

1 ammenhængende digital infrastruktur Deloitte-seminar den 8. september 2015

2 En historie fra Vejdirektoratet Ressourcedirektør Karsten Ole Knudsen Ansvarsområde: økonomi, it og intern service 2.

3 tatsvejnettet Motorvej Motorvej (und & ælt) Motortrafikvej Øvrige statsveje 3.796km Udgør km er motorveje Det svarer til ca. 5% af det samlede offentlige vejnet i Danmark ( km) Ca. 45% af vejtrafikken kører på statens veje

4 Vejdirektoratet Har ansvaret for statsvejnettet, som består af: Er en del af: Vores opgaver består primært af: Motorveje Motortrafikveje Hovedlandeveje roer lanlægning Vi undersøger og planlægger, hvor en ny vej skal bygges og hvor der er behov for at øge trafiksikkerheden eller kapaciteten på statsvejene Anlæg Vi anlægger nye veje, rundkørsler, cykelstier og broer samt opsætter støjskærme og udvikler det eksisterende vejnet Drift Vi drifter og vedligeholder vejene og de omkringliggende arealer vi lægger ny asfalt, slår græsset og rydder vejene for sne Trafikafvikling og ledelse Vi guider trafikanterne igennem trafikken ved f.eks. uheld eller vejarbejder via skiltning, variable informationstavler og trafikinformation i diverse medier

5 Opgaveområder Asset management Drift og vedligeholdelse Vejforvaltning Økonomistyring 5.

6 Asset management Tilstandsregistrering trategi for drift og vedligeholdelse rognoser og optimering Tværgående prioritering (belægninger, bygværker m.m.) Grunddata, nye og opdatering af eksisterende eregning af budgetbehov 6.

7 Drift og vedligeholdelse Udbud, rammeudbud, fastlæggelse af entreprenører Rekvisition Entreprisestyring Vejarbejder Opfølgning etaling rojektledelse 7.

8 Vejforvaltning Trafiksikkerhed, statistik og udpegning af sorte pletter Vejregler, udarbejdes med øvrige interessenter agsbehandling ifm. ansøgning om at råde over et vejareal, herunder grave i vejen Håndtering af plansager iht. vejloven 8.

9 Løsningsalternativer - opgaven Vejforvaltning Asset management Drift og vedligeholdelse Økonomistyring 9.

10 IT i Vejdirektoratet Vejdirektoratet er en stor bruger af it. VD har 125 systemer, hvoraf ca. 80% er teknisk/faglige og 20% er administrative. Mange af de teknisk/faglige systemer er egenudviklede, medens de administrative systemer typisk er standard-/rammesystemer. It-investeringerne svinger mellem 30 og 60 mio. kr. pr. år. Den samlede it-driftsøkonomi udgør 100 mio. kr. It-infrastrukturen rummer ca. 400 servere, 400 printere og pc er.

11 Data i Vejdirektoratet rojekterings- og anlægsdata Måle- og vejteknikdata eredskabsdata Driftsdata Trafik- og uheldsdata Økonomidata Myndighedsdata

12 Data eksempler på anvendelse Måle- og vejteknikdata Ud fra en måling af blandt andet ruhed, sporkørsel og revnedannelse på en vej estimeres vejens restlevetid og behov for vedligeholdelse. Myndighedsdata Vejdirektoratet har historisk dokumentation om, at der er ansøgt om og givet tilladelse til - råden over vej i ROV-systemet, og at der ligeledes er givet en gravetilladelse. 12.

13 ammenhængende systemværktøjer Udgangspunkt ystemerne og data hænger ikke godt nok sammen ystemerne hænger så meget sammen at valg for et system påvirker andre - og er influeret af andre Målsætning Fastlægge udviklingsretning med scenarier der rækker år frem ammenhæng Økonomi Teknologi rugerflade Leverandørforhold Omstillingsomkostninger 13.

14 Trends i organisationsudvikling i Vejdirektoratet Centralisering direktionsarbejde og chefgruppe amling af funktioner - centralisering af økonomi og af it ammenhængende organisationstænkning Vigtigt udgangspunkt for sammenhængende systemværktøjer 14.

15 It-organisationen for 10 år siden Forretningen: Gør-det-selv, henvender sig direkte til en it-leverandør It-afdelingen: liver involveret i begrænset omfang i forretnings It-projekter tiller it-infrastruktur til rådighed 15.

16 It-organisationen for 5 år siden Forretningen: Arbejder efter kunde-/leverandørmodel. It-afdelingen: estiller hos andre Arbejder efter kunde-/leverandørmodel tiller it-infrastruktur til rådighed 16.

17 It-organisationen nu og om få år Forretning: Rådgivningsmodtager Medanalytiker artnerskab mellem forretning og it-afdeling It-afdelingen tærk og dynamisk it-afdeling Forretningsnær it roaktiv it 17.

18 Økonomistyring for år siden Karakteristika: Den bagudskuende økonomifunktion Rolle: på kontrol og effektive budget- og regnskabsprocesser Økonomifunktionen som bestiller og regelsætter rocesser Mange manuelle transaktioner Værktøjer: Excel, basale økonomisystemer 18.

19 Økonomistyring for 5 år siden Karakteristika: Rolle: Den kundeorienterede økonomifunktion Kundefokus: ervice level agreements, Forventningsafstemning. Tilfredshedsmålinger rocesser: Øget automatisering, standardisering og digitalisering af processer Værktøjer: ER-systemer, workflows, mv. 19.

20 Økonomistyring nu og om få år Karakteristika: Rolle: Den strategiske og datadrevne forretningspartner artnerskab og fælles løsninger med forretningen for at fremme virksomhedens interesser trategiske analyser baseret på finansiel rapportering koblet med forretningsmæssige data rocesser: Data mining, simuleringer, data dreven beslutningsanalyse Værktøjer: Fuldt integrerede data fra økonomi- og fagsystemer 20.

21 rojektorganisering Direktionen tyregruppe Arbejdsgrupper Konsulentanalyse Input fra eksperter Input fra andre lande istand fra anerkendt konsulentfirma 21.

22 Hovedopgave 1: cenarier for sammenhængende systemværktøjer Hovedopgave 2: Analyse af vejforvaltningssystemet Hovedopgave 3: Anvendelsesmuligheder for trafikdata ystemer ort plet elæg Opti. Web-GT Mastra Frem Kom GI MARi-U Naboret Tilladelser Funktionalitet rugergrænseflade & mobilitet trategisk vigtighed Kommunale systemer Kommunale systemer Kommunale systemer Forventninger til udvikling amlet vurdering Vinterman Kommunale systemer Vinterman Webservice snitflade Klient Job og ressourcestyring Grundsystem MARi- U Database (Oracle 10g) Klient elæg. opt. asal forretningslogik (L/QL) Applikationsserver (Oracle J2EE) asal forretningslogik (L/QL) erverplatform (Microsoft Windows) Vejdirektoratet med datacentriske forvaltningsprocesser Optimering af processer og arbejdsgange, optimeret via datadrevne regler og selvhjælpsløsninger samt informationsberegigelse af f.eks. sagsbehandlingen Øget effektivitet og kvalitet i opgaveløsningen, herunder bedre og mere automatiseret forvaltning. Fornyede service og sagsbehandlingsprocesser Vejdirektoratet med øget sammenhæng i data amspil mellem vejforvaltning, asset og trafikdata Uændret funktionalitet, men etablering af systemunderstøttet sammenhæng mellem koordinatbaserede trafik og asset data og kilometreringsbaserede vejforvaltningsdata edre sammenhængskraft mellem forskellige typer af vej og trafik data Fremtidssikret understøttelse af vejforvaltningen Vejdirektoratet med datadrevne beslutninger Aktiv anvendelse af data i beslutningsgrundlag og styringsprocesser, herunder datadrevne modeller indenfor Asset Management Øget effektivitet og kvalitet i styringen af Vejdirektoratet f.eks.gennem let tilgængelig KIrapportering,øgede analysemuligheder og prædiktive modeller Datakvalitet og -tilgængelighed på tværs af Vejdirektoratets systemværktøjer Fuldt integrerede vejforvaltningsdata Uændret funktionalitet, men konvertering til koordinatbaseret datamodel mhp. fuld integration til trafik og asset data. ammenhængende data model på tværs af hovedopgaveområder og i forhold til eksterne samarbejdspartnere Uændret funktionalitet og data, men fremtidssikring af platform og organisation Målbillede 2 Vejdirektoratet med datacentriske forvaltningsprocesser Optimering af processer og arbejdsgange, optimeret via datadrevne regler og selvhjælpsløsninger samt informationsberegigelse af f.eks. sagsbehandlingen Øget effektivitet og kvalitet i opgaveløsningen, herunder bedre og mere automatiseret forvaltning. Fornyede service og sagsbehandlingsprocesser Målbillede 1 Vejdirektoratet med øget sammenhæng i data Vejdirektoratet som ejer og distributør af vej- og trafikdata Nyttiggørelse af Vejdirektoratets data gennem leverance og salg af data og evt. systemunderstøttelse til virksomheder og myndigheder Øget samfundsværdi og nyttiggørelse af vej- og trafikdata hos trafikanter, vejforvaltere og øvrige myndigheder og aktører Optimeret vejforvaltning og forøget forretningsunderstøttelse Vejforvaltningssystemet udbygges så alle opgaver områder understøttes, der etableres self-service løsninger hvor muligt. Øget udnyttelse af data i alle relevante opgaver, øget værdiskabelse hos systemets brugere (f.eks. kommunerne). Mere effektive processer. edre datakvalitet og -konsistens i Vejdirektoratets systemer, der medfører øget kvalitet og effektivitet i forretningsprocesserne Nødvendigt datamæssigt fundamentet for scenarie 2-5 Vejdirektorat som vejog trafikanalytisk kraftcenter Vejdirektoratet opbygger analysekapacitet til at udnytte vej- og trafikdata Øget samfundsværdi og styrkelse af Vejdirektoratet i udvikling og implementering af policy Datadrevet vejforvaltning Der indbygges datadrevne regelmotorer i vejforvaltningssystemet, der automatiserer processer og forvaltningsmæssige afgørelser. Effektivisering af forvaltningsprocesser og afkortning af svartider på ansøgninger. Fremtidssikret understøttelse af den nuværende funktionalitet Målbillede 3 Vejdirektoratet med datadrevne beslutninger Aktiv anvendelse af data i beslutningsgrundlag og styringsprocesser, herunder datadrevne modeller indenfor Asset Management Øget effektivitet og kvalitet i styringen af Vejdirektoratet f.eks.gennem let tilgængelig KIrapportering,øgede analysemuligheder og prædiktive modeller Datakvalitet og -tilgængelighed på tværs af Vejdirektoratets systemværktøjer Målbillede 4 Vejdirektoratet som ejer og distributør af vej- og trafikdata Nyttiggørelse af Vejdirektoratets data gennem leverance og salg af data og evt. systemunderstøttelse til virksomheder og myndigheder Øget samfundsværdi og nyttiggørelse af vej- og trafikdata hos trafikanter, vejforvaltere og øvrige myndigheder og aktører edre datakvalitet og -konsistens i Vejdirektoratets systemer, der medfører øget kvalitet og effektivitet i forretningsprocesserne Målbillede 5 Vejdirektorat som vejog trafikanalytisk kraftcenter Vejdirektoratet opbygger analysekapacitet til at udnytte vej- og trafikdata Øget samfundsværdi og styrkelse af Vejdirektoratet i udvikling og implementering af policy Nødvendigt datamæssigt fundamentet for scenarie 2-5 erformance Management Anvendelsesmuligheder for sammenhængende data og systemer (IM Use Cases) Data til beslutninger og styring Asset Management Analyse og beslutningsstøtte Rute og fremkommelighed Miljø og klima Data til omverdenen Økonomi- tyring Trafikstyring Udvikling af policy og vej Ansøgninger og tilladelser Data i opgaveløsningen Drift og vedligehold Kontrol m. rådgivere og entreprenører Identificer - rainstorm - eskrivelse af use cases - Kobling af use cases og målbilleder - Kategorisering af use cases De økonomiske konsekvenser Eksplorer De økonomiske konsekvenser - Identificér datakilder - Validering af datakvalitet Risici ved implementering og drift Risici ved implementering og drift Funktionel understøttelse Implementeringsomfang Løsningskriterier Implementeringskriterier Implikationer for omverdenen Funktionel understøttelse Implementeringsomfang Løsningskriterier Implementeringskriterier Implikationer for omverdenen erigelse - Kobling af data - Visualisering af data Krav til organisation og kompetencer Krav til organisation og kompetencer Datamodel og datasammenhænge De økonomiske konsekvenser Teknologisk understøttelse Datamodel og datasammenhænge Teknologisk understøttelse Risici ved implementering og drift Funktionel understøttelse Implementeringsomfang Løsningskriterier Implementeringskriterier Implikationer for omverdenen Opbygning - Udvikling af use case i VD Analytics Lab Teknologisk understøttelse Krav til organisation og kompetencer Implementering - Integration - Distribution Datamodel og datasammenhænge De økonomiske konsekvenser Risici ved implementering og drift Funktionel understøttelse Datamodel og datasammenhænge Løsningskriterier Implementeringskriterier Implikationer for omverdenen Teknologisk understøttelse Krav til organisation og kompetencer Implementerings-omfang 0. Rammesætning 1. Målbillede 2. ering 3. Løsninger 4. Organisation og kompetencer 1. tatus på projektet ituationsbeskrivelse Udvikling af målbillede for scenariedannelse tatus i forhold til analysedesign. Målbillede 2 Målbillede 3 Målbillede 4 Målbillede 5 Fremtidige opgaver og it-understøttelse Udvikling af scenarier Evaluering ifht. Implementeringskriterier 5. Implementering Opstilling af implementeringsplaner trategisk ramme Målbillede 1 rioritering Arkitekturmodeller rioritering Evaluering ifht. løsningskriterier rioritering rioritering Kortlægning og vurdering af vejman.dk Udvikling af målbillede for vejforvaltningen Fremtidige opgaver og it-understøttelse Mulige udviklingsveje for vejforvaltningen Analyse af ændret datamodel for vejforvaltningen Udvikling af beslutningsgrundlag Målbillede 2 Målbillede 3 Målbillede 4 Målbillede 5 Kortlægning af datamodel i vejman.dk Målbillede 1 rioritering Mulige datamodeller rioritering Evaluering ifht. løsningskriterier rioritering Kortlægning af Vejdirektoratets datamodel Målbillede for dataanvendelsen Fremtidig datamodel Udvikling af datamodel for Vejdirektoratet Demonstration af usecase Afrapportering Fra hovedopgave 1 trategisk ramme for dataanvendelse rioritering Områder for dataanvendelse rioritering Udvikling af Usecases rioritering VD Analytics Lab Indsamling af data Konsolidering af data 22. Opbygning af datamodel Visualisering af data imulering og scenarieberegning Rapportering og præsentation 22

23 Øvrige opgaver Økonomi- og virksomhedsstyring Trafikledelse lanlægning og analyse Vejforvaltning Kort over Vejdirektoratets opgaver Version 1.0 (as-is) Trafiksikkerhed, datafangst Vejregler Kommunesamarbejde Vejreference -modellen Tilladelser herunder råden over vej Håndhævelsessager Udøvelsessager lansager Overdragelse af anlæg Forvaltning af vejgrundregister Klagesager Myndighedsspecifik jura kadevoldersager Tilladelser fra andre myndigheder Trafiksikkerhedsanalyse Udvikling af statsvejnettet Fremkommelighed Cykeltrafik Erhvervslivets transporter Miljøforhold (herunder støj) Kollektiv trafik Trafikmodeller Nationalt/ statsligt samarbejde lanlægningsundersøgelser (for-, vvm- og strategiske) ektoransvar amfundsøkonomiske analyser trategisk planlægning tatistik og analyse uljeprioritering Hændelser på vejen Trafikovervågning Trafikstyring eredskab Interessenthåndtering og -styring Trafikafvikling, IT Trafikinformation, push Implementering af IT-direktiver F&U (trafiksikring og styring) Trafikdatamanagement, inkl. strategi Dataindsamling (G, spoler mv.) Trafikteknisk vedligeholdelse trategisk udvikling af samarbejde m. interessenter trategisk budget- og bevillingsstyring Operationel styring og regnskabsprocesser Forretningsmæssig styring af mål, aktiviteter og økonomi Kontrol og regeloverholdelse Indkøb og udbud It-udvikling It-drift It-sikkerhed Kontraktstyring og jura Administration af (tilskuds)- puljer Organisationsudvikling ersonaleadministration Internationalt samarbejde orgerhenvendelser olicyarbejde Kommunikation, vd.dk mv. alg og marketing Ministerbetjening Materialeforskning rugerundersøgelser 2015 Deloitte

24 Asset management og Drift og vedligehold Delscenarie A5: Anskaf specialiseret hovedsystem til asset management og A som hovedsystem til drift- og vedligeholdelse eskrivelse Der etableres et specialiseret hovedsystem til asset management (fra eksempelvis Deighton eller AgileAssets). Anvendelsen af A udvides til også at omfatte drift og vedligeholdelse. A vurderes umiddelbart egnet til at understøtte opgaverne relateret til drift og vedligeholdelse idet dette bl.a. foregår i de amerikanske stater ennsylvania, Idaho og Colorado. Der etableres et asset-register, som leverer et fælles datagrundlag til såvel asset management og A, samt andre systemer. Der etableres en fælles stedfastsættelsesmodel som ligger til grund for asset-register og asset management-system. tedfæstelsesmodellen indeholder alle relevante master data definitioner. Funktionel understøttelse Realisering af ambitioner Der er mulighed for en høj grad af sammenkobling af opgaver, som følge af en ensartet og tværgående platform for asset management samt et fælles asset register. Reduktion af antal systemer vil ensrette brugeroplevelsen gennem en ensartet interaktion og brugergrænseflade. Nice-to-have funktionalitet kan nedprioriteres til fordel for få systemer Få brugergrænseflader amlet vurdering 3 Teknisk understøttelse og fremtidssikring Kompleksiteten i systemlandskabet vil blive reduceret for så vidt angår både asset management og asset drift og vedligeholdelse. cenariet vurderes som fremtidssikret idet systemunderstøttelse baseres på udbredte rammesystemer. Der er en øget afhængighed af teknologi og leverandører amlet vurdering 3 Datamodel og datasammenhænge Et fælles asset register og ensartet stedfæstelse vil sikre høj grad af sammenkædning af data. Data og informationsmæssig snitflade mellem anlæg og drift vil blive styrket Adgang til data fra tredje-parts systemer vil blive styrket, herunder adgang til data i forbindelse med dynamiske analyser amlet vurdering 4 Implementeringsomfang 2015 Deloitte Implementering af scenariet vil medføre store forandringer for forretningen inden for en kort periode. amlet vurdering 1

25 Databank Alle scenarier bygger på etablering af en databank 25.

26 Løsningsalternativer Vejforvaltning Asset management Drift og vedligeholdelse Økonomistyring Nationalt vejregister/ informationssystem Integrated asset management-system ER/Finance mgmt.-system Nationalt vejregister/ informationssystem Integrated asset management-system Asset maintenance management-system ER/Finance mgmt.-system 26.

27 ammenhæng! ammenhængende systemværktøjer ammenhængende data ammenhængende organisationstænkning Forretningspartnerrolle for IT og Økonomi 27.

BESLUTNINGSGRUNDLAG FOR DIGITALT VEJNET

BESLUTNINGSGRUNDLAG FOR DIGITALT VEJNET DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. december 2011 11/13063-7 Nils Holm, Hans Jørgen Larsen nh@vd.dk, hjl@vd.dk 7244 3336 BESLUTNINGSGRUNDLAG FOR DIGITALT VEJNET HOVEDRAPPORT Niels Juels Gade 13

Læs mere

BESLUTNINGSGRUNDLAG FOR DIGITALT VEJNET

BESLUTNINGSGRUNDLAG FOR DIGITALT VEJNET BESLUTNINGSGRUNDLAG FOR DIGITALT VEJNET HOVEDRAPPORT MARIA KJÆR JEPSEN - MEDIEGRAFIKER ELEV 4 INDLEDNING 5-13 SAMMENFATNING Tre scenarier for realisering af Digitalt Vejnet Scenarieoverblik Høringssvar

Læs mere

12. maj 2014 Rapport - udkast. Digitalt ledelsesværktøj på beskæftigelsesområdet

12. maj 2014 Rapport - udkast. Digitalt ledelsesværktøj på beskæftigelsesområdet 12. maj 2014 Rapport - udkast Digitalt ledelsesværktøj på beskæftigelsesområdet KL Indholdsfortegnelse 1. Fokus på resultater kræver digitalt ledelsesværktøj 4 1.1. Om disponering af beskrivelsen 4 1.2.

Læs mere

Resultatkontrakt 2010-2013

Resultatkontrakt 2010-2013 Resultatkontrakt 2010-2013 mellem Vejdirektoratet og Transportministeriets departement Resultatkontrakt 2010-2013 2. Indhold 1. Strategi... 3 1.1. Strategiske indsatsområder... 3 1.2. Sammenhæng til opgavehierarkiet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Formål... 3. 3. Vision... 3. 4. Indsatsområder... 4. 4.1. Digital service og selvbetjening...

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Formål... 3. 3. Vision... 3. 4. Indsatsområder... 4. 4.1. Digital service og selvbetjening... Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål... 3 3. Vision... 3 4. Indsatsområder... 4 4.1. Digital service og selvbetjening... 4 Kanalvalg og kanalmuligheder er afgørende for service og effektivitet...

Læs mere

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 1 Indhold Vision...4 Strategiske indsatsområder...5 Borgere, virksomheder og brugere...6 Kommunens opgaver og måden at løse dem på...8 Medarbejdere...10 Styring

Læs mere

Bilag 3 Leverancebeskrivelse

Bilag 3 Leverancebeskrivelse Bilag 3 Leverancebeskrivelse Version 0.8 15-08-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 UNDERBILAG... 4 2.2 FARVEANVENDELSE PÅ ARKITEKTURDIAGRAMMER... 5 3 BAGGRUND FOR UDBUDDET...

Læs mere

Tværgående initiativer

Tværgående initiativer Tværgående initiativer område: Digital borgerbetjening Dokumentation af løsningers anvendelse og funktionalitet Alle kommunale selvbetjeningsløsninger benytter inden udgangen af 2010 det fællesoffentlige

Læs mere

Koncern it-strategi 2010-2012 2010

Koncern it-strategi 2010-2012 2010 Koncern it-strategi 2010-2012 Maj 2010 Koncern it-strategi 2010-2012 2010 Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 1220 København K Udarbejdet af en gruppe bestående af: Hakon Iversen,

Læs mere

Forsvarsministeriets it-strategi 2005-2009

Forsvarsministeriets it-strategi 2005-2009 Forsvarsministeriets it-strategi 2005-2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Mission og it-vision...3 Forretningsmæssige krav, herunder kompetencer...4 It-styring og -organisering...6

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Statens Administration i perioden år 2015-2020

Digitaliseringsstrategi for Statens Administration i perioden år 2015-2020 Digitaliseringsstrategi for Statens Administration i perioden år 2015-2020 December 2014 Side 3 af 26 Indhold J.nr. 2014-0009-006 1. Resumé 5 2. Baggrund 7 3. Pejlemærker for digitalisering 11 4. It-principper

Læs mere

Strateginotat for IT-området i Odder Kommune. Odder Kommune. IT-strategi. November 2006 Odder Kommune Side 1 af 19

Strateginotat for IT-området i Odder Kommune. Odder Kommune. IT-strategi. November 2006 Odder Kommune Side 1 af 19 Strateginotat for IT-området i Odder Kommune Odder Kommune IT-strategi November 2006 Odder Kommune Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 1.1 Forretningsmæssig vision...

Læs mere

b. 1. Projektets formål, organisering mv.

b. 1. Projektets formål, organisering mv. Aktstykke nr. 161 Folketinget 2014-15 (2. samling) Bilag 161 Skatteministeriet. København, den 8. september 2015. a. Skatteministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til at igangsætte udviklingen

Læs mere

digitaliseringsstrategi 2012 2015 Kulturministeriets digitaliseringsstrategi

digitaliseringsstrategi 2012 2015 Kulturministeriets digitaliseringsstrategi digitaliseringsstrategi 2012 2015 Kulturministeriets digitaliseringsstrategi 2012 2015 digitaliseringsstrategi 2012 2015 Januar 2012 Udgivet af Kulturministeriet Udarbejdet af Kulturstyrelsen H.C. Andersens

Læs mere

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at IT-STRATEGI Tema Hvordan kommer du fra virksomhedens overordnede strategi til en it-strategi, som er drevet af forretningens mål og understøtter virksomheden bedst muligt? OM DETTE TEMA Hvordan kommer

Læs mere

Digitaliseringsindsatsen Middelfart Kommune 2014. April 2014-2017

Digitaliseringsindsatsen Middelfart Kommune 2014. April 2014-2017 Digitaliseringsindsatsen Middelfart Kommune 2014 April 2014-2017 Indholdsfortegnelse 1 Ledelsesoverblik... 2 2 Visioner og mål i Middelfart Kommune... 3 2.1 KOMMUNENS FORRETNINGSSTRATEGI VISION, MISSION

Læs mere

GIS-strategi 2012 2017

GIS-strategi 2012 2017 GIS-strategi 2012 2017 Forord Nærværende strategi for anvendelse af geografiske data og systemer er udarbejdet fra medio 2011 til medio 2012. Strategiarbejdet er igangsat af Direktionen i Hillerød Kommune,

Læs mere

Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning December 2008 Sekretariat c/o Erhvervs- og Byggestyrelsen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 En helhedsorienteret digital forvaltning rammer og

Læs mere

Integration, involvering og information. Vejdirektoratets kommunikationsstrategi 2014-2017

Integration, involvering og information. Vejdirektoratets kommunikationsstrategi 2014-2017 Integration, involvering og information Vejdirektoratets kommunikationsstrategi 2014-2017 Integration, involvering og information Vejdirektoratets kommunikationsstrategi 2014-2017 Dato: September 2014

Læs mere

BILAG 1 TIL RAMMEAFTALE

BILAG 1 TIL RAMMEAFTALE BILAG 1 TIL RAMMEAFTALE mellem Vejdirektoratet Guldalderen 12 DK-2640 Hedehusene (i det følgende kaldet Kunden) og [ ] [ ] [ ] (i det følgende kaldet Leverandøren) om løbende levering af IT-tjenesteydelser

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af principper Nedenfor beskrives de principper som skal styre udviklingen af it arkitekturen i Miljøministeriet

Bilag 1: Beskrivelse af principper Nedenfor beskrives de principper som skal styre udviklingen af it arkitekturen i Miljøministeriet MIM EA Principper og målarkitekturer Bilag til foranalyse Digital Forvaltning og GIS (DIG) J.nr. 079-00046 Ref. thrav. Den 29.03.2011 Bilag 1: af principper Nedenfor beskrives de principper som skal styre

Læs mere

Serviceorientering af Danmarks Miljøportal

Serviceorientering af Danmarks Miljøportal Serviceorientering af Danmarks Miljøportal 1. november 2007 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Arkitekturstrategi for Miljøportalen-v1 Devoteam Consulting. Kopiering og distribution kun tilladt efter aftale

Læs mere

Netcompany og den offentlige sektor > Sammen gør vi Danmark dygtigere

Netcompany og den offentlige sektor > Sammen gør vi Danmark dygtigere Netcompany og den offentlige sektor Sammen gør vi Danmark dygtigere Paradigmeskift ift leverancer af offentlig IT Modenhed på vej op Digitaliseringen af den offentlige sektor er i en særdeles spændende

Læs mere

7. august 2013. Effektiv sagsbehandling og kontrol Afrapportering

7. august 2013. Effektiv sagsbehandling og kontrol Afrapportering 7. august 2013 Effektiv sagsbehandling og kontrol Afrapportering Indholdsfortegnelse 0. Ledelsesresumé 6 1. Indledning 19 1.1. Formål med analysen 20 1.2. Organisering og tilrettelæggelse 21 1.3. Projektforløb

Læs mere

ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser

ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser Grønlands IKT-strategi 2011-2015 Del 2 Informations- og Kommunikationsteknologi bidrager til at binde landet sammen og er grundlaget for en globalt orienteret samfundsudvikling,

Læs mere

Det Nye Universitetshospital i Århus Helhedsplan Delprojekt 6. DNU It-styringsmodel

Det Nye Universitetshospital i Århus Helhedsplan Delprojekt 6. DNU It-styringsmodel Det Nye Universitetshospital i Århus Helhedsplan Delprojekt 6 DNU It-styringsmodel Rev. 23.03.2009 Indhold 1. Resumé... 4 1.1 Oversigt over it-principper og konsekvenser... 6 2. Formål... 9 3. Afgrænsning...

Læs mere

Den Digitale Strategi styring og organisering

Den Digitale Strategi styring og organisering Den Digitale Strategi for Herning Kommune 2013-2017 Version 1.3 Den 22 august 2013 Den Digitale Strategi styring og organisering Den Digitale Strategi styring og organisering 1. Indledning...3 2. Fælles

Læs mere

Projektinitieringsdokument (PID) Anskaffelse af fælles praktikportal til professionshøjskolerne i Danmark

Projektinitieringsdokument (PID) Anskaffelse af fælles praktikportal til professionshøjskolerne i Danmark Projektinitieringsdokument (PID) Anskaffelse af fælles praktikportal til professionshøjskolerne i Danmark 29. april 2013 Projektinitieringsdokument Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Stamdata... 4 2 Den forretningsmæssige

Læs mere

Digitaliseringsplan 2015 - frigivelse af anlægsmidler I Business cases. Digitaliseringsplanen 2015 1 28

Digitaliseringsplan 2015 - frigivelse af anlægsmidler I Business cases. Digitaliseringsplanen 2015 1 28 Digitaliseringsplan 2015 - frigivelse af anlægsmidler I Business cases 1 28 Indholdsfortegnelse Digital Post II...3 Digital kørselsgodtgørelse...5 Effektive møder...7 Analyse af HR- og lønarbejdsgange...9

Læs mere

BAGGRUNDSPAPIR FOR GLADSAXE KOMMUNES DIGITALISERINGS- STRATEGI 2015 2018 ANALYSER OG METODE

BAGGRUNDSPAPIR FOR GLADSAXE KOMMUNES DIGITALISERINGS- STRATEGI 2015 2018 ANALYSER OG METODE BAGGRUNDSPAPIR FOR GLADSAXE KOMMUNES DIGITALISERINGS- STRATEGI 2015 2018 ANALYSER OG METODE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning, mål og formål... 3 2 Strategigrundlaget... 4 2.1 Strategiens tilblivelse...

Læs mere