Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler"

Transkript

1 Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august 2014, fastsættes: Anvendelsesområde og definitioner 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse for fælles datacentraler, som i ikke uvæsentligt omfang udfører it-driftsopgaver for flere finansielle virksomheder, finansielle holdingvirksomheder, forsikringsholdingvirksomheder eller sådanne virksomheders dattervirksomheder samt for datacentraler, der udfører både væsentlig it-drift og it-udvikling for den fælles betalingsinfrastruktur, jf. stk Stk. 2. En fælles datacentral er en virksomhed, hvis væsentligste aktiviteter enten omfatter 1) udførelse af de i stk. 1 nævnte it-driftsopgaver, herunder bogførings-, registrerings- og clearingsopgaver, eller 2) udførelse af de i nr. 1 nævnte opgaver samt udvikling og vedligeholdelse af systemer til de tilsluttede virksomheder. Stk. 3. Bekendtgørelsen finder kun anvendelse for fælles datacentraler, når disse 1) overvejende er ejet af flere finansielle virksomheder, finansielle holdingvirksomheder, forsikringsholdingvirksomheder eller sådanne virksomheders dattervirksomheder i forening eller 2) er en forening, hvis medlemmer overvejende er finansielle virksomheder, finansielle holdingvirksomheder, forsikringsholdingvirksomheder eller sådanne virksomheders dattervirksomheder. Stk. 4. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse for fælles datacentraler, der er dattervirksomheder i en finansiel koncern. Stk. 5. Fælles datacentraler og datacentraler, der udfører både væsentlig it-drift og it-udvikling for den fælles betalingsinfrastruktur benævnes i denne bekendtgørelse datacentraler. Stk. 6. Ved systemrevision forstås i denne bekendtgørelse revision af 1) generelle it-kontroller i virksomheden, 2) it-baserede brugersystemer, som datacentralerne tilbyder de tilsluttede finansielle virksomheder, finansielle holdingvirksomheder, forsikringsholdingvirksomheder eller sådanne virksomheders dattervirksomheder og 3) it-systemer, der tilbydes til udveksling af data med de til datacentralerne tilsluttede finansielle virksomheder, finansielle holdingvirksomheder, forsikringsholdingvirksomheder eller sådanne virksomheders dattervirksomheder samt andre datacentraler. Stk. 7. Ved system-, data- og driftssikkerhed forstås i denne bekendtgørelse følgende: 1) Systemsikkerhed er resultatet af de politikker, forretningsgange og kontroller, der skal sikre pålidelige systemer, herunder at systemer er dokumenteret, godkendt, testet og sikret mod uautoriseret ændring. 2) Datasikkerhed er resultatet af de politikker, forretningsgange og kontroller, der skal sikre en pålidelig og fortrolig registrering, opbevaring, beskyttelse og brug af data, samt at ændring, sletning, fysisk eller logisk adgang til eller brug af data er godkendt og dokumenteret. 3) Driftssikkerhed er resultatet af de politikker, forretningsgange og kontroller, der skal sikre en pålidelig gennemførelse af databehandling og håndtering af fejl og mangler med henblik på, at systemer og data er tilgængelige i fornødent omfang. Stk. 8. Ved tilsluttede virksomheder forstås de finansielle virksomheder, finansielle holdingvirksomheder, forsikringsholdingvirksomheder og sådanne virksomheders dattervirksomheder, som en fælles datacentral eller en datacentral, der udfører både væsentlig it-drift og it-udvikling for den fælles betalingsinfrastruktur, udfører de i stk. 1 og 2 nævnte opgaver for. Den eksterne systemrevision 2. I de i 1 nævnte datacentraler vælger generalforsamlingen mindst én godkendt revisor (den eksterne systemrevision) til varetagelse af opgaverne i 3-7. I datacentraler, hvor den øverste myndighed ikke er en generalforsamling, foretages valget af den øverste myndighed. Den enkelte eksterne systemrevisor skal udføre sine opgaver gennem en godkendt revisionsvirksomhed, jf. lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder. Datacentralen afholder omkostningerne ved systemrevisionen. Stk. 2. Den eksterne systemrevision vælges for et år ad gangen. Ved nyvalg skal bestyrelsen sikre, at der senest en måned efter valget sker anmeldelse herom til Finanstilsynet. Skyldes skiftet af ekstern systemrevision særlige forhold, Journalnummer DokumentId

2 2 finder 199, stk. 6, i lov om finansiel virksomhed tilsvarende anvendelse. Stk. 3. Bestemmelserne i lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder om revisors funktionsperiode i virksomheder, der er underlagt tilsyn af Finanstilsynet, samt rapportering og uafhængighed finder tilsvarende anvendelse for den eksterne systemrevision i de i 1 nævnte datacentraler. Stk. 4. Bestemmelserne i lov om aktie- og anpartsselskaber om bestyrelsens og direktionens pligt til at give revisor oplysninger, adgang til at foretage undersøgelser og sørge for, at revisor får de oplysninger og den bistand, som revisor anser for nødvendig for udførelsen af sit hverv, finder tilsvarende anvendelse for den eksterne systemrevision. Stk. 5. Bestemmelserne i lov om aktie- og anpartsselskaber om revisors ret og pligt til at være til stede og til at besvare spørgsmål på et selskabs generalforsamling finder tilsvarende anvendelse for den eksterne systemrevision på en datacentrals generalforsamling eller møde i den øverste myndighed. 3. Den eksterne systemrevision skal foretage den i 1, stk. 6, nævnte systemrevision i overensstemmelse med god revisorskik, herunder påse, om 1) betryggende kontrol- og sikringsforanstaltninger tilgodeses i tilstrækkeligt omfang ved udvikling, vedligeholdelse og drift af de af datacentralens systemer, som har relation til de tilsluttede finansielle virksomheder, og 2) de af datacentralens forretningsgange, der har relation til tilsluttede virksomheder, er tilrettelagt og fungerer på betryggende vis. Stk. 2. Den eksterne systemrevision skal medvirke til en koordineret systemrevisionsmæssig indsats med 1) revisionen i tilsluttede virksomheder, 2) systemrevisionen i andre datacentraler, der er omfattet af denne bekendtgørelse og 3) systemrevisionen i værdipapircentraler. Den eksterne systemrevisions protokol 4. Til brug for datacentralens bestyrelse skal den eksterne systemrevision føre en særskilt systemrevisionsprotokol. Der skal i systemrevisionsprotokollen redegøres for den i årets løb udførte systemrevision, som kan danne grundlag for revisionsmæssige delkonklusioner. Systemrevisionsprotokollen skal fremlægges på ethvert bestyrelsesmøde, og enhver protokoltilførsel skal underskrives af den samlede bestyrelse og systemrevisionschefen. Stk. 2. Ved hvert kalenderårs afslutning skal der i et årsprotokollat redegøres for arten og omfanget af de udførte revisionsarbejder og konklusionen herpå. Herunder skal den eksterne systemrevision opliste afgivne revisorerklæringer vedrørende systemrevision, som ikke er afgivet efter 7 samt oplyse om indholdet af eventuelle forbehold eller supplerende oplysninger i disse. I et særskilt afsnit i årsprotokollatet skal den eksterne systemrevision opsummere samtlige bemærkninger, som systemrevisionen har givet anledning til at fremføre over for bestyrelsen i systemrevisionsprotokollen. Opsummeringen skal indeholde en status vedrørende de bemærkninger, der er fremført vedrørende det pågældende år samt en status vedrørende de bemærkninger, der fremgik som åbenstående i årsprotokollatet vedrørende det foregående år. Opsummeringen kan indeholde henvisninger til bemærkninger i den revisionserklæring, der skal afgives i henhold til 7. Såfremt der anvendes henvisninger til revisionserklæringen skal selve erklæringen forelægges for datacentralens bestyrelse senest på det møde, hvor bestyrelsen behandler årsprotokollatet. Stk. 3. Den eksterne systemrevision skal i et særskilt afsnit i årsprotokollatet oplyse om udførelse af eventuelle assistance- eller rådgivningsopgaver indenfor bekendtgørelsens anvendelsesområde. 5. Har datacentralen en intern systemrevision, der opfylder bestemmelserne i 9-15, kan den eksterne systemrevision aftale med systemrevisionschefen, jf. 10, stk. 1, at oplistningen af revisorerklæringer efter 4, stk. 2, 2. pkt., samt redegørelserne efter 4, stk. 2, 3. og 4. pkt., alene fremgår af den interne systemrevisions årsprotokollat. Aftalen herom skal fremgå af systemrevisionsaftalen, jf Det skal i årsprotokollatet oplyses, om 1) den eksterne systemrevision opfylder lovgivningens krav til revisors uafhængighed, og 2) den eksterne systemrevision har modtaget alle de oplysninger, der er anmodet om. Stk. 2. I årsprotokollatet skal den eksterne systemrevision bekræfte, at de i 7 nævnte erklæringer er afgivet over for de tilsluttede virksomheder. Eventuelle forbehold eller supplerende oplysninger skal i denne forbindelse gengives i protokollatet. Stk. 3. I datacentraler, der har intern systemrevision, skal det i årsprotokollatet oplyses, om 1) de ifølge systemrevisionsaftalen, jf. 14, aftalte opgaver er udført, 2) den interne systemrevision fungerer tilfredsstillende, og 3) den eksterne systemrevision er enig i indholdet af alle de interne systemrevisions protokoltilførsler vedrørende kalenderåret, og såfremt dette ikke er tilfældet, hvori uenigheden består. Stk. 4. En kopi af den eksterne systemrevisions årsprotokollat skal af datacentralen sendes til Finanstilsynet hvert år inden 15. februar sammen med kopi af de erklæringer, der afgives efter 7. Stk. 5. Erklæringer og oplysninger efter stk. 1-3 skal, hvis de afgives uden forbehold eller supplerende oplysninger, gengives efter bekendtgørelsens ordlyd. Erklæringer 7. Den eksterne systemrevision skal hvert år inden et med datacentralen aftalt tidspunkt, jf. dog stk. 6, afgive erklæringer om system-, data- og driftssikkerheden vedrørende det forudgående kalenderår til brug for de tilsluttede virksomheder, der er omfattet af lov om finansiel virksomhed. Stk. 2. Konklusioner i erklæringer efter stk. 1 skal afgives ordret efter bekendtgørelsens bilag 1, hvis erklæringerne afgives uden forbehold eller supplerende oplysninger. Erklæ-

3 3 ringerne udformes efter reglerne om andre erklæringer med sikkerhed i Erhvervsstyrelsens erklæringsbekendtgørelse. Stk. 3. Det skal fremgå af erklæringens konklusion, hvorvidt revisor vurderer, at centralens samlede system-, dataog driftssikkerhed er betryggende. Stk. 4. Hvis den eksterne systemrevision er bekendt med forhold vedrørende datacentralens generelle it-kontroller, itbaserede brugersystemer samt systemer til udveksling af data, som er i strid med lovgivningen vedrørende finansielle virksomheder, skal den eksterne systemrevision oplyse herom i et særskilt afsnit. Stk. 5. Erklæringen efter stk. 1 og 2, samt systemrevisionschefens erklæring i henhold til 8, skal af datacentralen uden unødigt ophold efter deres afgivelse sendes til direktionen i de pågældende virksomheder. For koncerner kan datacentralen, medmindre det vil stride mod bestemmelserne i lov om finansiel virksomhed om videregivelse af fortrolige oplysninger, aftale med moderselskabet, at erklæringerne alene sendes til moderselskabets direktion, der i så fald skal sikre, at relevante koncernvirksomheders direktioner modtager kopier. Stk. 6. Den eksterne systemrevision skal afgive erklæringen efter stk. 1 vedrørende en periode, der tidligst slutter den 31. oktober i det pågældende kalenderår. Hvis der afgives erklæring vedrørende en anden periode end et kalenderår, skal den eksterne systemrevision ved årsskiftet tillige afgive supplerende erklæring til de tilsluttede virksomheder, der er omfattet af lov om finansiel virksomhed om, hvorvidt den samlede system-, data- og driftssikkerhed har været og fungeret betryggende i perioden frem til årsskiftet. 8. Har datacentralen en intern systemrevision, der opfylder bestemmelserne i 9-15, skal den interne systemrevisionschef i et særskilt dokument, til brug for de virksomheder, der er omfattet af lov om finansiel virksomhed erklære, om denne er enig i den eksterne systemrevisions erklæring. Stk. 2. Systemrevisionschefens erklæring skal indeholde en kort beskrivelse af den udførte systemrevision samt konklusionen herpå. Stk. 3. Eventuelle forbehold eller supplerende oplysninger skal tydeligt fremgå af erklæringen. Den interne systemrevision 9. Bestyrelsen i en datacentral kan bestemme, at der skal oprettes en intern systemrevision, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Datacentraler, der varetager væsentlige it-driftsopgaver, herunder bogførings-, registrerings- og clearingsopgaver for pengeinstitutter, er dog forpligtet til at oprette en intern systemrevision. Stk. 3. Hvis en datacentral opretter en intern systemrevision, finder bestemmelserne i dette kapitel anvendelse. 10. Den interne systemrevision ledes af en systemrevisionschef. Ansættelse og afskedigelse af systemrevisionschefen kan alene foretages af datacentralens bestyrelse. Stk. 2. Systemrevisionschefen skal ved ansættelsen have deltaget i praktisk systemrevisionsarbejde i mindst 3 af de seneste 5 år. Stk. 3. Bestyrelsen kan udpege en eller flere vicesystemrevisionschefer. Stk. 4. Bestyrelsen kan udpege en vicesystemrevisionschef som stedfortræder for systemrevisionschefen. Stk. 5. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 samt 11 og 12 vedrørende systemrevisionschefen finder tilsvarende anvendelse på vicesystemrevisionschefer, herunder stedfortrædere. 11. Når en systemrevisionschef tiltræder, skal dette indberettes til Finanstilsynet senest 1 måned efter tiltrædelsen. Stk. 2. Bestyrelsen skal ved indberetning til Finanstilsynet om ansættelse af systemrevisionschefen afgive en erklæring om, at systemrevisionschefen opfylder kravene efter 10, stk. 2. Stk. 3. Når en systemrevisionschef fratræder sin stilling, skal bestyrelsen og systemrevisionschefen senest 1 måned efter fratrædelsen sende hver sin redegørelse til Finanstilsynet om baggrunden herfor. 12. Systemrevisionschefen skal have adgang til alle oplysninger, som denne finder nødvendige for systemrevisionens gennemførelse, herunder bestyrelsesprotokollater. Stk. 2. Systemrevisionschefen og medarbejderne i den interne systemrevision må ikke deltage i andet arbejde i datacentralen end revision. 13. I datacentraler, der har en intern systemrevision, skal der foreligge en funktionsbeskrivelse, som er godkendt af bestyrelsen. Funktionsbeskrivelsen skal som minimum indeholde bestemmelser om følgende: 1) Den interne systemrevisions almindelige beføjelser, ansvar og arbejdsopgaver. 2) Medarbejdernes kvalifikationer, herunder at medarbejdernes uddannelse skal godkendes af systemrevisionschefen. 3) Hvorvidt ansættelse og afskedigelse af medarbejdere i den interne systemrevision skal foretages eller godkendes af systemrevisionschefen. 4) Den interne systemrevisions budget, herunder at dette godkendes af datacentralens bestyrelse. 5) Oplysning om aftaler mellem datacentralens ledelse og den interne systemrevision om udførelse af særlige revisionsopgaver, dog med undtagelse af engangsopgaver og opgaver af midlertidig karakter, som alene behøver at fremgå af den interne systemrevisions protokol, jf. 15. Stk. 2. De i stk. 1, nr. 5, omtalte opgaver må ikke bevirke, at systemrevisionschefen kommer i en situation, hvor vedkommende erklærer sig eller oplyser om forhold eller dokumenter, som systemrevisionschefen eller ansatte i den interne systemrevision har udarbejdet grundlaget for. 14. I datacentraler, der har en intern systemrevision, skal systemrevisionsarbejdet udføres i overensstemmelse med god revisionsskik og i henhold til en systemrevisionsaftale mellem den eksterne systemrevision og systemrevisionschefen. Systemrevisionsaftalen skal som minimum indeholde følgende:

4 4 1) En overordnet beskrivelse af, hvilke systemrevisionsopgaver der skal udføres, og hvilke af disse opgaver der påhviler henholdsvis den eksterne systemrevision og den interne systemrevision. 2) Retningslinjer for samarbejdet mellem den eksterne systemrevision og den interne systemrevision, herunder for det arbejde, den eksterne systemrevision skal udføre i forbindelse med kontrol af den interne systemrevisions arbejde. 3) En beskrivelse af hvordan og i hvilket omfang der udveksles oplysninger mellem den interne systemrevision og den eksterne systemrevision om den udførte systemrevision og 4) Retningslinjer for samarbejdet med a) intern og ekstern revision i tilsluttede virksomheder, b) intern og ekstern systemrevision i andre datacentraler, der er omfattet af denne bekendtgørelse, c) intern og ekstern systemrevision i værdipapircentraler. Den interne systemrevisions protokol 15. Til brug for datacentralens bestyrelse skal den interne systemrevision føre en systemrevisionsprotokol. Der skal i systemrevisionsprotokollen redegøres for den i årets løb udførte systemrevision, som kan danne grundlag for revisionsmæssige delkonklusioner. Systemrevisionsprotokollen skal fremlægges på ethvert bestyrelsesmøde, og enhver protokoltilførsel skal underskrives af den samlede bestyrelse. Stk. 2. Ved hvert kalenderårs afslutning skal der i et årsprotokollat redegøres for den udførte systemrevision samt konklusionen herpå. Herunder skal den interne systemrevision opliste afgivne revisorerklæringer vedrørende systemrevision samt oplyse om indholdet af eventuelle forbehold eller supplerende oplysninger i disse. I et særskilt afsnit i årsprotokollatet skal den interne systemrevision opsummere samtlige bemærkninger, som systemrevisionen har givet anledning til at fremføre over for bestyrelsen i systemrevisionsprotokollen. Opsummeringen skal indeholde en status vedrørende de bemærkninger, der er fremført vedrørende det pågældende år samt en status vedrørende de bemærkninger, der fremgik som åbenstående i protokollatet vedrørende det foregående år. Stk. 3. Systemrevisionschefen skal som minimum i årsprotokollatet i et særskilt afsnit bekræfte, at systemrevisionschefen ikke er kommet i en situation, hvor vedkommende erklærer sig eller oplyser om forhold eller dokumenter, som systemrevisionschefen eller ansatte i den interne systemrevision har udarbejdet grundlaget for, jf. 13, stk. 2. Stk. 4. I årsprotokollatet skal det tillige oplyses, om den interne systemrevision har modtaget alle de oplysninger, der er anmodet om. Stk. 5. En kopi af den interne systemrevisions årsprotokollat skal af datacentralen sendes til Finanstilsynet hvert år inden 15. februar. Fælles bestemmelser 16. Systemrevisionen skal påse, at Finanstilsynet straks modtager meddelelse, såfremt den 1) må formode, at datacentralens samlede system-, dataog driftssikkerhed på områder omfattet af denne bekendtgørelse ikke er betryggende eller 2) bliver bekendt med, at der i datacentralen er opstået betydelige og længerevarende it-mæssige driftsproblemer vedrørende datacentralens ydelser til de tilsluttede virksomheder. Stk. 2. I afgørelsen af, om der skal ske meddelelse til Finanstilsynet efter stk. 1, nr. 2, skal som minimum indgå 1) driftsproblemernes indvirkning på datacentralens udveksling af data med andre datacentraler og den hermed forbundne databehandling samt 2) driftsproblemernes betydning for de tilsluttede virksomheders kortsigtede finansielle styring. Stk. 3. Konstaterer den eksterne systemrevision eller den interne systemrevision forhold vedrørende en eller flere af de tilsluttede virksomheders it-anvendelse, der ikke er betryggende på områder, som er omfattet af datacentralens ydelser til virksomheden, og dette vedrører forhold, som modtagere af erklæringer efter 7 må forventes normalt at tillægge betydning, når de træffer beslutninger om system-, data- og driftssikkerhed, skal vedkommende påse, at forholdet uden unødigt ophold meddeles skriftligt til den eller de pågældende virksomheders direktioner. Forholdet skal fremgå af den løbende systemrevisionsprotokol til datacentralens bestyrelse , stk. 1 og 2, samt stk. 3, 2. pkt., i lov om finansiel virksomhed finder tilsvarende anvendelse for den eksterne systemrevisions og den interne systemrevisionschefs deltagelse i og rettigheder på bestyrelsesmøder. Videregivelse af oplysninger og tilsyn 18. Fortrolige oplysninger, som den eksterne systemrevision, systemrevisionschefen og medarbejderne i systemrevisionsafdelingen modtager fra finansielle virksomheder, finansielle holdingvirksomheder, forsikringsholdingvirksomheder eller sådanne virksomheders dattervirksomheder i kraft af deres arbejde, er omfattet af 117, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed. 19. Finanstilsynet kan pålægge den eksterne systemrevision eller systemrevisionschefen samt dennes stedfortræder at give Finanstilsynet oplysninger om datacentralens forhold. 20. Finanstilsynet kan dispensere fra bestemmelserne i denne bekendtgørelse. Overgangsbestemmelser 21. De tidsfrister vedrørende den eksterne systemrevisions funktionsperiode, der henvises til i 2, stk. 3, regnes fra første valg af ekstern systemrevisor efter ikrafttræden af Finanstilsynets bekendtgørelse nr. 254 af 10. april 2005.

5 5 Straffebestemmelser og ikrafttræden 22. Overtrædelse af 2, stk. 1 og 2, 3 og 4, 5, 2. pkt., 6-8, 9, stk. 2 og 3, 10, stk. 1, 2 og 5, 11, 12, stk. 2, 13-15, samt 21 straffes med bøde. Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. 23. Bekendtgørelsen træder i kraft den 31. december Stk. 2. Protokoltilførsler, herunder årsprotokollater og erklæringer, udarbejdes i henhold til bekendtgørelsen fra og med dens ikrafttræden. Stk. 3. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 85 af 30. januar 2013 om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler. 24. Bekendtgørelsen gælder ikke for Færøerne. Underskriftssted UNDERSKRIVER 1 / Underskriver 2

6 6 Den eksterne systemrevisions erklæring i henhold til bekendtgørelsens 7 Bilag 1 Det følger af bekendtgørelsens 3, at den eksterne systemrevision skal foretages i overensstemmelse med god revisorskik. God revisionsskik indebærer blandt andet, at revisionen udføres i overensstemmelse med relevante revisionsstandarder og erklæringsstandarder. Heraf følger, at den eksterne systemrevisions erklæring til de tilsluttede virksomheder om system-, data- og driftssikkerheden, jf. bekendtgørelsens 7, skal afgives i overensstemmelse med ISAE 3402»Erklæringer med sikkerhed om kontroller hos en serviceleverandør«. Hvis erklæringens konklusion kan afgives uden forbehold eller supplerende oplysninger, skal den have nedenstående ordlyd:»vores konklusion er udformet på grundlag af de forhold, der er redegjort for i denne erklæring. De kriterier, vi har anvendt ved udformningen af konklusionen, er de kriterier, der er beskrevet på side [xx]. Det er vores opfattelse, at a) beskrivelsen af de generelle it-kontroller med relevans for system-, data- og driftssikkerheden for datacentralens tilsluttede finansielle virksomheder, således som de var udformet og implementeret i perioden [her angives den pågældende periode, jf. bekendtgørelsens 7, stk. 6] i alle væsentlige henseender er retvisende, og b) kontrollerne, som knytter sig til de kontrolmål, der er anført i beskrivelsen, i alle væsentlige henseender var hensigtsmæssigt udformet i hele perioden [her angives den pågældende periode, jf. bekendtgørelsens 7, stk. 6] c) de testede kontroller, som var de kontroller, der var nødvendige for at give høj grad af sikkerhed for, at kontrolmålene i beskrivelsen blev nået i alle væsentlige henseender, har fungeret effektivt i hele perioden [her angives den pågældende periode, jf. bekendtgørelsens 7, stk. 6]. Som tillæg til ovennævnte skal vi i henhold til systemrevisionsbekendtgørelsens 7 og baseret på a, b og c, erklære, at de generelle it-kontroller med relevans for datacentralens tilsluttede finansielle virksomheders system-, data- og driftssikkerhed efter vores opfattelse er betryggende og har fungeret betryggende i perioden [her angives den pågældende periode, jf. bekendtgørelsens 7, stk. 6]«.

2012 Udgivet den 10. januar 2012. 5. januar 2012. Nr. 4.

2012 Udgivet den 10. januar 2012. 5. januar 2012. Nr. 4. Lovtidende A 2012 Udgivet den 10. januar 2012 5. januar 2012. Nr. 4. Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner 1) I medfør af 199, stk. 11,

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 Finanstilsynet 16. februar 2015 J.nr. 50218-0007 /lcc Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 I medfør af 199, stk. 13, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1)

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1) BEK nr 874 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 50218-0007 Senere ændringer til

Læs mere

Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet

Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet Finanstilsynets vejledning af 21. december 2001 Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet 1.

Læs mere

Københavns Universitet. Revisionsprotokollat af 1. oktober 2014 (Tiltrædelsesprotokollat)

Københavns Universitet. Revisionsprotokollat af 1. oktober 2014 (Tiltrædelsesprotokollat) Bestyrelsesmøde nr. 75, den 2. december 2014 Pkt. 5A. Bilag 2 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax

Læs mere

Udkast 28. januar 2015. Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser

Udkast 28. januar 2015. Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser Udkast 28. januar 2015 Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser I medfør af 82a, stk. 6 og 88, stk. 4 og 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. 1) Bekendtgørelse af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. 1) Herved bekendtgøres lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre

Læs mere

Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v.

Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. CIR1H nr 10317 af 12/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar 2015 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Kirkemin., j.nr. 123582/14 Senere ændringer til forskriften Ingen Cirkulære om kirke-

Læs mere

Lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) 1)

Lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) 1) LOV nr 468 af 17/06/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 18-06-2008 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Senere ændringer til forskriften Links til EU direktiver, jf. note 1 32005L0036 32006L0043

Læs mere

Udkast af 13. marts 2013 til model for. Vedtægt. for. Ring 3 Letbane I/S

Udkast af 13. marts 2013 til model for. Vedtægt. for. Ring 3 Letbane I/S Udkast af 13. marts 2013 til model for Vedtægt for Ring 3 Letbane I/S Side 2 af 21 Indholdsfortegnelse 1. Navn... 5 2. Hjemsted... 5 3. Formål... 5 4. Ejerforhold og hæftelse... 5 5. Interessentskabets

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010 11. august 2010. Nr. 985. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger

Læs mere

VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Statslige aktieselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad er et statsligt aktieselskab... 5 3. Selskabsretlige bestemmelser... 7 3.1. Hvervet

Læs mere

Modificerede revisionspåtegninger. Tendenser i regulering og praksis

Modificerede revisionspåtegninger. Tendenser i regulering og praksis Cand.merc.aud.-studiet Institut for Regnskab og Revision Kandidatafhandling Modificerede revisionspåtegninger Tendenser i regulering og praksis Studerende: Line Kirstine Hansen København den 1. november

Læs mere

Tlf: 96791900 skagen@bdo.dk www.bdo.dk. Aftale om revision af årsregnskab samt assistance med opstilling af skattebilag

Tlf: 96791900 skagen@bdo.dk www.bdo.dk. Aftale om revision af årsregnskab samt assistance med opstilling af skattebilag Tlf: 96791900 skagen@bdo.dk www.bdo.dk BODStatsautoriseret revisionsaktieselskab Spliidsvej 25 A, Box 170 OK-9990 Skagen CVR-nr. 20 22 26 70 Skagen Kultur- Kirkevej 19 9990 Skagen og Fritidscenter 30.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1)

Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1) Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling LBK nr 767 af 05/08/2005 (Gældende) Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1) Herved bekendtgøres lov om forsikringsformidling nr. 362 af 19. maj

Læs mere

Brønderslev Kommune. ål ERNST &YOUNG. Beretning om tiltrædelse som revisor samt revision af åbningsbalancen pr. l. januar 2007. Beretning nr.

Brønderslev Kommune. ål ERNST &YOUNG. Beretning om tiltrædelse som revisor samt revision af åbningsbalancen pr. l. januar 2007. Beretning nr. Brønderslev Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor samt revision af åbningsbalancen pr. l. januar 2007...,.. - _... -. - -. -... -. -. trf'. -. - -.'.. ".. J-- " - -. -. J '' - ' -. ' :.".-,"" -.

Læs mere

Forslag. Lov om finansielle rådgivere

Forslag. Lov om finansielle rådgivere Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om finansielle rådgivere Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde og definitioner 1. Denne lov finder anvendelse på virksomheder,

Læs mere

Intern revision. - i danske pengeinstitutter. VtÅ ÄÄt açüáàxw mxâà{xç 9 häät ^ÉÑÑ _tüáxç

Intern revision. - i danske pengeinstitutter. VtÅ ÄÄt açüáàxw mxâà{xç 9 häät ^ÉÑÑ _tüáxç Intern revision - i danske pengeinstitutter VtÅ ÄÄt açüáàxw mxâà{xç 9 häät ^ÉÑÑ _tüáxç Aalborg Universitet 2007 1 Intern revision i danske pengeinstitutter Kandidatafhandling Revisorkandidatuddannelsen

Læs mere

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: UDKAST af 12. december 2006, Revideret 12. november 2007 og 13. december 2007, til Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om statsautoriserede og registrerede revisorer VI MARGRETHE DEN ANDEN, af

Læs mere

Forslag. Lov om investeringsforeninger m.v. 1)

Forslag. Lov om investeringsforeninger m.v. 1) Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om investeringsforeninger m.v. 1) Afsnit I Generelle bestemmelser Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Denne lov finder

Læs mere

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn)

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven (Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer

Læs mere

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber)

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Bilag 1 Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Indholdsfortegnelse Indledning Omfanget af denne standard 1-2 Udvidet gennemgang af årsregnskabet

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. Revisionsprotokollat til årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. Revisionsprotokollat til årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. Revisionsprotokollat

Læs mere

Bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel 1)

Bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel 1) BEK nr 623 af 24/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 13. maj 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 122-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Nr. 1 16. juli 2014. Vegleiðing til kunngerð um útveiting av týðandi virkisøkjum

Nr. 1 16. juli 2014. Vegleiðing til kunngerð um útveiting av týðandi virkisøkjum Nr. 1 16. juli 2014 Vegleiðing til kunngerð um útveiting av týðandi virkisøkjum (Vejledning til bekendtgørelse om outsourcing af væsentlige aktivitetsområder) 1. Indledning 1.1. Kunngerð nr. 1 frá 16.

Læs mere

Cirkulære om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v.

Cirkulære om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. Dokumentnr.: 559636/09 Cirkulære om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. (Til menighedsråd, provstiudvalg, stiftsadministrationer og provstirevisorer m.v.)

Læs mere