Nordisk försäkringstidskrift 3/2011. Forsikring mod skader forårsaget af voldsomt skybrud set i lyset af skaderne sommeren 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nordisk försäkringstidskrift 3/2011. Forsikring mod skader forårsaget af voldsomt skybrud set i lyset af skaderne sommeren 2011"

Transkript

1 Forsikring mod skader forårsaget af voldsomt skybrud set i lyset af skaderne sommeren 2011 Sommeren 2011 i Danmark blev meget våd. De tre sommermåneder viste sig med 321 mm at blive de næstvådeste siden Danmarks Metrologiske Institut (DMI) begynde at indsamle nedbørmålinger i Rekorden er fra 1980, hvor der kom 2 mm mere. Det er dog ikke denne andenplads, som sommeren 2011 hovedsageligt vil blive husket for i hvert fald ikke af boligejere og skadesforsikringsselskaber. Det sommeren vil blive husket for er derimod mængden og skadevirkningerne af skybruddene. Skybrud blev for alvor sat på boligejernes og forsikringsselskabernes dagsorden. Den for forsikringsselskaberne dyreste begivenhed indtraf, da stort set hele Storkøbenhavn tidlig lørdag aften den 2. juli blev ramt af et overordentligt voldsomt skybrud. Der kom op mod 150 millimeter regn i området svarende til over to gange det normale for hele måneden. Da det nedbøren var kraftigst, kom der 110 mm på 1½ time. Da kloakkerne i København maksimalt kan klare 20 mm i timen stod det hurtigt klart, at der ville blive tale om omfattende vandskader på bygninger, indbo og veje. Faktisk så var der kommet flere advarsler de forrige år på, hvor galt det kunne gå. I 2007 blev Greve syd for København ramt af store skybrudsskader, og i august 2010 blev Nordsjælland ramt af voldsomt skybrud, der bevirkede forsikringsskader på op mod en mia. kr. Dette var det hidtil dyreste "skybrudsår" for forsikringsselskaberne og var medvirkende til præmiestigninger i en række selskaber. Det er endnu for tidligt at gøre op, hvad de samlede forsikringsudbetalinger bliver på baggrund af skybruddene i 2011, idet mange af skaderne endnu ikke er udbedret. Et helt retvisende tal forventes tidligst om et halvt år. På baggrund af de officielle udmeldinger fra selskaberne, så tyder meget dog på, at der i år blive tale om skadesudbetalinger på i omegnen af 4 mia. kr. Da bl.a. en motorvej blev lukket samt mange veje og ikke forsikrede offentlige bygninger blev beskadiget, så bliver de samfundsøkonomiske omkostninger naturligvis meget større. Selv om det er en voldsom udgift for forsikringsselskaberne, så ville en enkeltstående hændelse af denne størrelse være til at håndtere for forsikringsselskaberne og derfor ikke i sig selv være meget bekymrende. Faktum er imidlertid, at det nu er andet år i træk med rekorderstatningsudbetalinger på grund af skybrud, og der er ingen trøst at finde hos metrologerne, der forudsiger, at Danmark på grund af den globale opvarmning fremover vil få flere og mere voldsomme skybrud.

2 Figur 1 Skadesudbetalinger i Danmark pga. skybrud, Mio. kr Anm.: Skadesudbetalingerne dækker både privat og erhverv. Der forligger endnu ikke endelig data for skades-udbetalingerne i 2011, tallet for 2011 bygger således på et estimat. Voldsomt skybrud Udgangspunktet er, at der skal have været tale om "voldsomt skybrud", før der er forsikringsdækning for nedbørsskader. Nogle selskaber tilbyder en udvidet dækning for vandskade, hvor der ikke kræves "voldsomt Skybrud". Forsikringsmæssigt er der tale om "voldsomt skybrud", når nedbøren er så kraftig, at utilstoppede, normal konstruerede og af boligejeren vel vedligeholdte afløbssystemer ikke kan klare afledningen. Udtrykt i millimeter taler man ofte om, at 40 mm regn i løbet af 24 timer eller 1 mm regn pr. minut i en kortere periode vil være "voldsomt skybrud". Realiteten er, at da voldsomt skybrud kan ramme meget lokalt, og da der ikke er autoriserede målere i alle områder, så ses der i selskaberne også meget på, f. eks hvor store skaderne er, og hvor ofte de er forekommende. Forsikringsdækningen på de forskellige forsikringstyper er meget ens. Bygningsforsikringen dækker vandskade på bygninger, herunder garager, skure mv., der har støbt sokkel, når regnvandet oversvømmer bygning, fordi det ikke kunne få normalt afløb. Normalt dækkes oversvømmelse fra hav, fjord, søer og vandløb samt vandskade, når vandet løber ind gennem revner eller andre utætheder ikke. Indboforsikringen dækker vandskade på indbo i huset, herunder indbo i garager, skure mv., der har støbt sokkel, når regnvandet oversvømmer bygning, fordi det ikke kunne få normalt afløb. Der gælder normalt samme undtagelser som i bygningsforsikringen jf. ovenfor. Erhvervsløsøreforsikringen dækker vandskade på løsøre, når vandet stiger op ad afløbssystemer, når regnvandet oversvømmer bygning, fordi det ikke kunne få normalt afløb. I kælder dækkes varer dog kun, hvis de er placeret på ikke vandsugende

3 underlag og hævet 10 cm over kældergulv. Der gælder normalt samme undtagelser som i bl.a. bygningsforsikringen. Der gælder naturligvis for alle forsikringerne en tabsbegrænsningspligt, så kunden forventes at gøre, hvad vedkommende kan, for at skaden ikke bliver større, end den allerede er. Genforsikring Selskabernes udmeldinger tyder på, at de større selskaber selskaberne har haft en maksimal egen risiko på 100 mio. kr. på en voldsom skybrudshændelse. Da forsikringsselskabet TRYG, der har godt 20 % af markedet, har meldt ud, at deres samlede omkostninger kan blive ca. 1 mia. kr. og da også andre af de store selskaber har meldt større trecifrede beløb ud, så må det konstateres, at en væsentlig del af erstatningerne efter skybruddet i København vil blive betalt af genforsikringsselskaberne. Da skybrud forventes at blive mere normalt, og da genforsikring ligesom almindelig forsikring bygger på, at der skal være en sammenhæng mellem pris og risiko, så må genforsikringen forventes at blive dyrere fremover. Genforsikringsselskabet Swiss Re har meldt ud, at skybruddet i København kan få betydning for prisen på genforsikring. Samtidig peger genforsikringsselskabet på, at store internationale naturkatastrofer allerede har afspejlet sig i prisen på genforsikring. Nylige prisstigninger ikke mindst drevet af det internationale genforsikringsmarked efter naturkatastrofer i for eksempel Japan, Australien og New Zealand i 2011 bevirker i øvrigt, at genforsikringsselskaberne har øget opmærksomhed på risiko i genforsikringsmarkederne. Da genforsikring - som nævnt ligesom almindelig forsikring bygger på, at der skal være en sammenhæng mellem pris og risiko, så har forsikringsselskaberne naturligvis mulighed for et modtræk. F. eks vil begrænsninger i forhold til dækningen kunne påvirke genforsikringspriserne. Ligeledes vil det kunne tænkes, at det vil kunne have en positiv betydning for genforsikringspræmien, hvis forsikringsselskaberne bliver bedre til at beregne risikoen for skybrudsskader mere specifikt. Ændringer i forsikringsdækningen Forsikringsselskabernes reaktioner på de store erstatningsudbetalinger har været forskellige. Alle selskaberne har naturligvis dækket skaderne i henhold til deres forsikringsbetingelser, men fremadrettet vil en del kunder kunne mærke en forandring. Nogle selskaber har således skrevet til kunder med oversvømmelsesskader, at når det drejer sig om bygningsmaterialer, trægulve, gips, vægge, der kan

4 ødelægges af vand, så vil det fremadrettet ikke blive dækket ved skybrud. De råder samtidig kunderne til, at udbedre deres nuværende vandskader med materialer, der kan tåle vand. Det kan f. eks være klinker, fliser eller andet, der ikke er organisk. Hvis kunderne følger anbefalingerne, så vil de også få fuld dækning fremover. Der er endvidere kunder, der har fået opsagt deres forsikring. Disse kunder har fået at vide, at de kunne forblive som kunder, hvis de installerer en højvandslukke, der blokerer for, at kloakvand kan trænge ind i kælderen. Andre selskaber har hævet prisen på forsikringen, mens andre igen har valgt at øge selvrisikoen. Kan det blive et problem at blive forsikret mod skader forårsaget af voldsomt skybrud? Indledningsvis skal det nævnes, at det er mit indtryk, at forsikringstagere kun meget sjældent bliver opsagt på baggrund af en enkelt skybrudsskade. Det er da heller ikke så meget det, der har haft pressens og de danske politikeres bevågenhed i forbindelse med skybruddene. Det har derimod været, om nogen risikerede at komme til at stå uden forsikringsdækning ved fremtidige voldsomme skybrud. I Forsikring & Pension har vi ikke og heller ikke gennem forsikringsoplysningen - hørt om boligejere, som ikke har kunnet forsikre sig mod vandskader. Et selskab stoppede i en kortere periode tegning af nye forsikringer i et afgrænset geografisk område for at få en kommune til bedre at sikre et område bedre mod vandskader. Da der kun var tale om et enkelt selskab, så var betydningen dog meget begrænset for forsikringskunderne. Det er dog samtidigt klart, at de sidste års skybrudsskader har gjort det mere synligt, at der er områder, hvor afløbssystemer og kloakker mv. ikke er konstrueret/udbygget/vedligeholdt tilstrækkeligt til at kunne aflede den nedbør, som vi må forudse fremover. Der er eksempler på, at huse gentagne gange er blevet genopbygget for millioner af kroner efter vandskader. Dette er naturligvis ikke holdbart i længden. Det er dog vigtigt at slå fast, at hvis den situation opstår, så kan det ikke kan være et isoleret problem for forsikringsselskaberne. Der bør i højere grad være tale om et problem for kommunerne og vandselskaberne, i forhold til især udstykningen og kloakeringen samt for realkreditinstitutter og banker i deres rolle som långivere i forbindelse med køb af fast ejendom. Boligejerne har også en rolle, men det forekommer urimeligt, hvis de skal bære en meget stor del af byrden. En del af byrden har boligejerne

5 formentlig allerede båret, da det har stigende betydning for prissætningen af fast ejendom, om man har været udsat for vandskader. Kommunernes rolle Det er vigtigt, at være klar over rollefordelingen i de danske kommuner og ansvarsgrundlaget, hvis man som forsikringsselskab overvejer at gøre et ansvar gældende. Det fremgår af vandsektorloven (lov nr. 469/2009), at en kommune, der ønske at være ejer af en vand- eller spildevandsforsyning skal gøre det via kommunale fællesskaber, aktie- eller anpartsselskaber. Den obligatoriske, omdannelse til selskab skulle være afsluttet senest den 1. juli Når vi taler om kloaker, så er ansvaret for disse altså placeret i vandselskaber, der ejes af kommunen. Hvis selskaberne ikke har valgt at være selvforsikrede, så er der tegnet en ansvarsforsikring, der dækker de skader, som selskabet er ansvarlig for. Ansvarsforsikringen dækker også skader, hvor kloakvand havner uden for kloakken. Men forsikringen dækker naturligvis kun, hvis der kan gøres et ansvar gældende. Det er tilfældet, når der er fejl eller forsømmelser ved kloakkens dimensionering eller vedligeholdelse. Dimensionering På dimensioneringsområdet findes alene retningslinjerne i Spildevandskommitéens skrifter (f. eks skrift 27). Vandselskaberne har i dag alene har pligt til at sørge for, at der ikke sker oversvømmelser i terræn over kælderniveau oftere end hvert 5/10. år. Dvs., at selskaberne ikke skal dimensionere kloakkerne til at kunne forhindre oversvømmelser i kældre mm. Et vandselskab er normalt ansvarlig for, at dets afløbssystem er dimensioneret korrekt. Foreligger der en fejl ved projekteringen af afløbssystemet, således at dette ikke er dimensioneret efter sædvanlig praksis, og burde dette være erkendt ud fra den viden, der var tilgængelig på projekteringstidspunktet, så vil et vandselskab kunne blive erstatningsansvarligt for opståede skader. Det kan derimod ikke kræves, at et afløbssystem skal dimensioneres således, at oversvømmelser er udelukket under alle tænkelige forhold. I sager om dimensionering gælder et almindeligt culpa-ansvar. Drift og vedligeholdelse I forbindelse med driften og vedligeholdelse af kloaker, så er der en strengere bevisbyrde at løfte for vandselskaberne. Hvis det kan konstateres

6 at der er tale om dårlig vedligeholdelse, så kan bevisbyrden for manglende årsagssammenhæng i et vist omfang overvæltes på vandselskabet. Realiteten er dog, at der er få retssager på området. Det bliver spændende at se, om vandselskaber og kommuner fremadrettet vil kunne ifalde ansvar, også når skaderne sker på baggrund af ekstreme nedbørshændelser. Dette kunne f. eks blive tilfældet, hvis der ikke blev udarbejdet passende beredskabsplaner. Det er naturligvis ikke kun vandselskaberne der bør have beredskabsplaner. Skybruddet i København viste klart, at kommunerne bør have en plan for den regn, der ikke er plads til og formentlig aldrig bliver plads til - i kloakkerne. Dette kunne f. eks være løsninger svarende til dem, der ofte ses i Sydeuropa, hvor vandet ledes af vejene direkte ud i havet. Prisloft for vandselskaberne DANVA, der er organisationen for vandselskaberne - har for nylig gjort opmærksom på, at prisloftet i vandsektorloven for vandselskaberne er en "gøgeunge, et aggressivt adoptivbarn, som skubber hensynet til kvalitet, service og miljøbeskyttelse ud af reden." DANVA peger således på, at vandselskaberne fremover må tilrettelægge driften ud fra hensynet til prisloftet frem for at lægge driftmæssige overvejelser til grund og f.eks. vælge at udskifte ledninger, selv om de godt kunne repareres. Meget tyder på at forsikringsselskaber, boligejere og DANVA her har en klar fælles interesse. Stormflodsordningen Ud over afgrænsning i forhold til Kommuner og vandselskaber, så er den offentlige stormflodsordning også blevet relevant for forsikringsselskaberne. Det skyldes, at ordningen den 1. juli 2010 blev udvidet til udover stormflod også at erstatte skader efter oversvømmelser som følge af ekstreme vandstande fra søer og åer, som ikke dækkes af de almindelige forsikringer. Med udvidelsen gives der erstatning for skader på fast ejendom og løsøre for alle, der rammes af katastrofelignende oversvømmelser fra vandløb og søer, uanset om den pågældende oversvømmelse skyldes vejrmæssige forhold eller menneskeskabte situationer. Bor man f.eks. i nærheden af en sø, som går over sine bredder og beskadiger huset eller de ting, der er i huset, så vil det kunne være en situation, som er omfattet af den nye ordning. Oversvømmelsesordningen har allerede været aktiveret flere gange og givet anledning til en række afgrænsningsspørgsmål. Hvordan håndteres f. eks en

7 situation, hvor vandet fra skybruddet kommer ind af den ene dør og vandet fra åen kommer ind af en anden dør? Generelt kan man sige, at konkurrerende skadesårsager ikke hindrer Stormrådet i at udbetale erstatning. Stormrådet har endvidere truffet afgørelse om, at forsikringsselskaber, der har afholdt udgifter til skadeforebyggende tiltag, kan få udgifterne refunderet af Stormrådet, hvis skaden viser sig at være omfattet af ordningen. Afsluttende bemærkninger Emnet vandskader er virkelig kommet på dagsordenen i Danmark. En lang række aktører skal samarbejde for at finde de rigtige løsninger. Det er vigtigt, at der bliver tale om samfundsøkonomisk rigtige løsninger. Det kan betyde bedre kloaker, men forment i lige så høj grad de helt rigtige beredskabsplaner, forsinkelse af regnvandet på de enkelte ejendomme og meget andet. Der er heller ikke tvivl om, at også forsikringsselskaberne med deres viden om skaderne vil være en central aktør. Dette kan også vise sig i forbindelse med finansieringen, hvor det gennem offentlige-private partnerskaber (OPP) vil være muligt at investere en del af pensionsformuen i infrastruktur.

NOTAT. Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4701-00091 Ref. Mafol/kridv Den 13.november 2013

NOTAT. Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4701-00091 Ref. Mafol/kridv Den 13.november 2013 NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4701-00091 Ref. Mafol/kridv Den 13.november 2013 Konklusionspapir Arbejdsgruppen vedr. særligt oversvømmelsesudsatte boliger 1. Baggrund, formål

Læs mere

Skybrud og forsikringsdækning. Riccardo Krogh Pescatori, konsulent i Forsikringsoplysningen

Skybrud og forsikringsdækning. Riccardo Krogh Pescatori, konsulent i Forsikringsoplysningen Skybrud og forsikringsdækning Riccardo Krogh Pescatori, konsulent i Forsikringsoplysningen Skybrud? Dækker forsikringen? Side 2 Det koster skybrudssæsonen Skadesudbetalinger pga. kraftig regn i perioden

Læs mere

Skybrud og forsikring

Skybrud og forsikring Skybrud og forsikring Forventede klimaændringer i Danmark Markant mere nedbør om vinteren. Stigning i regn intensitet på 20-40 pct. frem mod år 2100 De kraftigste nedbørshændelser om sommeren bliver mere(/meget

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0213 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0213 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0213 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 8. november 2013 Kommissionens grønbog om naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer, KOM(2013) 213 1.

Læs mere

Danskernes holdning til klimaforandringer og forsikring

Danskernes holdning til klimaforandringer og forsikring MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 28 SIDE 1 Danskernes holdning til klimaforandringer og Astrid K. Rasmussen Amaliegade 1 1256 København K Telefon 33 43 55 www. ogpension.dk

Læs mere

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012 Københavns kommunes Skybrudsplan 2012 02 Skybrudsplan 2012 forord Vores klima er under forandring. Voldsomme regnskyl vil fremover forekomme hyppigere, og de vil blive mere intense. Københavnerne skal

Læs mere

ER du klar til næste skybrud?

ER du klar til næste skybrud? se mere på www.klimatilpas.nu ER du klar til næste skybrud? Forebyg før det er for sent Masser af gode råd om klimatilpasning Få et gratis klimatilpasningstjek af din bolig klimatilpas.nu 1 Få et gratis

Læs mere

NOTAT. Regn og oversvømmelser i Hvidovre

NOTAT. Regn og oversvømmelser i Hvidovre Regn og oversvømmelser i Hvidovre Lørdag den 2. juli 2011 blev store dele af hovedstadsområdet ramt af et voldsomt skybrud, der også gav oversvømmelser af veje og ejendomme flere steder i Hvidovre Kommune.

Læs mere

Klimatilpasningsplan 2014-2017

Klimatilpasningsplan 2014-2017 Lemvig Kommune Klimatilpasningsplan 2014-2017 Klimatilpasningsplanen henvender sig til boligejere, virksomheder og institutioner i Lemvig Kommune, som vil opleve en øget risiko for oversvømmelse af sin

Læs mere

En god guide på nettet. Test: Familieforsikring

En god guide på nettet. Test: Familieforsikring Gå efter prisen Medmindre du har særlige fritidsinteresser eller for eksempel dyre haveredskaber, kan du godt vælge den billigste familieforsikring. Trods små forskelle dækker alle selskaber basisbehovet

Læs mere

Evaluering af regelsættet for klimatilpasning

Evaluering af regelsættet for klimatilpasning Evaluering af regelsættet for klimatilpasning August 2014 RAPPORT Forfatter: Susanne Krawack Rapporten er støttet af: Realdania Tel: +45 29 89 67 00 info@concito.dk www.concito.dk Indledning Efter voldsomme

Læs mere

Alle taler om vejret vi gør noget ved det

Alle taler om vejret vi gør noget ved det side 1 Alle taler om vejret Resultatet af 70 kommuners brug af forsikringsdata side 2 side 3 Indhold 70 kommuner har haft gavn af forsikringsselskabernes data om skybrud 4 70 pct. tænker på vandskader,

Læs mere

NYHEDSMAGASINET VANDSKADER. HVAD KAN KOMMUNERNE GØRE? Side 2. NÅR VANDTRYKKET FALDER Side 6. MONSTERREGN Side 7

NYHEDSMAGASINET VANDSKADER. HVAD KAN KOMMUNERNE GØRE? Side 2. NÅR VANDTRYKKET FALDER Side 6. MONSTERREGN Side 7 gjensidige.dk GJENSIDIGE - KOMMUNEFORSIKRING 1 NYHEDSMAGASINET Nyheder og analyse fra Gjensidige - KommuneForsikring Nr. 1 - februar 2010 VANDSKADER FOKUS PÅ BÅDE DE TRADITIONELLE OG DE KLIMARELATEREDE

Læs mere

Erhverv Fokus Kundeblad nr. 8

Erhverv Fokus Kundeblad nr. 8 Erhverv Fokus Kundeblad nr. 8 Erhverv TEMA: Undgå driftstab Hvad ville det betyde for din forretning, hvis det værste skulle ske? Sikring mod driftstab er mere end bare forsikring Stadig undertøj til danske

Læs mere

BERETNING 2013 BESKRIVELSE AF STORMRÅDETS VIRKSOMHED

BERETNING 2013 BESKRIVELSE AF STORMRÅDETS VIRKSOMHED BESKRIVELSE AF STORMRÅDETS VIRKSOMHED BERETNING 2013 Forord 2 Om Stormrådet 3 Om stormflod 5 Om stormfald 9 Om oversvømmelse 11 Økonomisk resultat 2013 13 Stormrådet - BERETNING 2013 FORORD Om stormrådet

Læs mere

Dansk Brandteknik a.s. Rosenkæret 31 Gladsaxe. Handlingsplan for skybrudssikring

Dansk Brandteknik a.s. Rosenkæret 31 Gladsaxe. Handlingsplan for skybrudssikring Dansk Brandteknik a.s. Rosenkæret 31 Gladsaxe Handlingsplan for skybrudssikring Titel: Handlingsplan for skybrudssikring Rekvirent: Dansk Brandteknik a.s., Rosenkæret 31, Gladsaxe Rådgiver: Teknologisk

Læs mere

Endelig har godt hver tiende (13%) oplevet, at deres vilkår er blevet skærpet som følge af skybruddene i 2010 og /eller 2011.

Endelig har godt hver tiende (13%) oplevet, at deres vilkår er blevet skærpet som følge af skybruddene i 2010 og /eller 2011. Forbrugerpanelet om forsikring Stort set alle respondenter (99%) har en indboforsikring, der bl.a. dækker tyveri, brand og ansvar, mens knap to ud af tre (62%) angiver at de også har en bygningsforsikring,

Læs mere

SKYBRUDSSIKRING AF BYGNINGER

SKYBRUDSSIKRING AF BYGNINGER SKYBRUDSSIKRING AF BYGNINGER Rørcenter-anvisning 020 September 2013 Skybrudssikring af bygninger Rørcenter-anvisning 020 1. udgave, 1. oplag 2013 Rørcentret, Teknologisk Institut Tryk og indbinding: Rødgaard

Læs mere

Forslag til Strategi for Klimatilpasning

Forslag til Strategi for Klimatilpasning Forslag til Strategi for Klimatilpasning 2014 INDHOLD 1 Resume 2 Indledning og baggrund 3 En strategi for klimatilpasning i Hvidovre DEL I 4 Klimaændringer 5 Klimatilpasning - mål og strategier 5.1 Overordnede

Læs mere

Hvem skal betale? 14. 15. november 2011. Torben Weiss Garne

Hvem skal betale? 14. 15. november 2011. Torben Weiss Garne Hvem skal betale? 14. 15. november 2011 Torben Weiss Garne Vesterhavet? Nej København! Forventede klimaændringer i Danmark Markant mere nedbør om vinteren Stigning i regn intensitet på 20-40 pct. frem

Læs mere

Indledning Jeg vil indledningsvist takke udvalget for at få lejlighed til at drøfte byggeskadeforsikringen.

Indledning Jeg vil indledningsvist takke udvalget for at få lejlighed til at drøfte byggeskadeforsikringen. Boligudvalget L 177 - Svar på Spørgsmål 28 Offentligt Spørgsmål A: Ministeren bedes uddybe besvarelsen af de spørgsmål, der er stillet til lovforslaget med særligt vægt på svarene vedrørende skimmelsvamp,

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 1. til Stevns Kommuneplan 13. Klimatilpasningsplan

Kommuneplantillæg nr. 1. til Stevns Kommuneplan 13. Klimatilpasningsplan KPT1 Kommuneplantillæg nr. 1 til Stevns Kommuneplan 13 Klimatilpasningsplan Tillæg nr. 1 til Stevns Kommuneplan 2013. Forslag til tillæg 1, Klimatilpasningsplan, til Stevns Kommuneplan 2013 er fremlagt

Læs mere

høringsudkast februar 2011 Københavns Klimatilpasningsplan

høringsudkast februar 2011 Københavns Klimatilpasningsplan høringsudkast februar 2011 Københavns Klimatilpasningsplan 2 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 3 Klimaudfordringer for København 3 Strategi 9 PRIMÆRE UDFORDRINGER SOM FØLGE AF KLIMAFORANDRINGERNE 13 Flere

Læs mere

Klimatilpasningsplan. Dragør Kommune. Juni 2014. Dragør Kommune

Klimatilpasningsplan. Dragør Kommune. Juni 2014. Dragør Kommune Dragør Kommune Juni 2014 Klimatilpasningsplan Dragør Kommune 1 Klimatilpasningsplanens sammenhæng med kommuneplanen Klimatilpasningsplanen er en del af Kommuneplanrevision 2013, udformet som en selvstændig

Læs mere

! Tirsdag 5. juli 2011 19 Redigeret af Michael Lind. sider på det. står overfor i fremtiden, siger Ole Bøssing Christensen, klimaekspert

! Tirsdag 5. juli 2011 19 Redigeret af Michael Lind. sider på det. står overfor i fremtiden, siger Ole Bøssing Christensen, klimaekspert NYHEDER guide! Tirsdag 5. juli 20 9 Redigeret af Michael Lind Få dit 8 sider på det Tag ud og gem tørre Foto: Kristian Juul Pedersen Mere regn og flere storme Af Christian Krabbe Barfoed OG JAN ERIKSEN

Læs mere

Statusrapport om risikostyring

Statusrapport om risikostyring Statusrapport om risikostyring Rapport om risikostyring Universitets- og Bygningsstyrelsen november 2009 Indhold > Indledning og sammenfatning 3 Forebyggelse frem for oprydning strategisk risikostyring

Læs mere

16. august 2007. Oversvømmelserne i Greve Kommune Juli 2007

16. august 2007. Oversvømmelserne i Greve Kommune Juli 2007 16. august 2007 Oversvømmelserne i Greve Kommune Juli 2007 Oversvømmelser i Greve Kommune i juni juli 2007 1. INDLEDNING OG SAMMENFATNING 3 2. ÅRSAGER TIL OVERSVØMMELSEN EFTER 5. JULI 2007 3 2.1. REGNVANDSSYSTEMERNE

Læs mere

BERETNING 06/07. Stormrådet. Forord. De store storme. Om stormflod. De økonomiske resultater. Rådets forventninger til 07/08.

BERETNING 06/07. Stormrådet. Forord. De store storme. Om stormflod. De økonomiske resultater. Rådets forventninger til 07/08. De store storme De danske kyster blev i 2006 og 2007 ramt af flere storme. Særligt alvorlig var stormen den 1. og 2. november 2006. Læs mere Forord Om stormflod Om stormfald De økonomiske resultater Rådets

Læs mere

4 Hovedstadsområdet nær druknet

4 Hovedstadsområdet nær druknet 23 OKTOBER 2011 3 Hver sjette lejer uden indboforsikring Ved du, hvilken kæmperegning du kan risikere at stå med, hvis du ikke er forsikret? 4 Hovedstadsområdet nær druknet I juli i år blev hovedstadsområdet

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg nr. 1. til Stevns Kommuneplan 13. Klimatilpasningsplan FORSLAG. Høringsperiode den 07.04.14-02.06.14

Forslag. Kommuneplantillæg nr. 1. til Stevns Kommuneplan 13. Klimatilpasningsplan FORSLAG. Høringsperiode den 07.04.14-02.06.14 KPT1 Forslag Kommuneplantillæg nr. 1 til Stevns Kommuneplan 13 Klimatilpasningsplan FORSLAG Høringsperiode den 07.04.14-02.06.14 Forslag til tillæg nr. 1 til Stevns Kommuneplan 2013. Kommunalbestyrelsen

Læs mere