Regnskabsrapport-for- Landsforbundet-FDF

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskabsrapport-for- Landsforbundet-FDF"

Transkript

1 Regnskabsrapport-for- Landsforbundet-FDF Rapportering7for 01/01/12 %l 31/08/12 Indhold: Side%2 Side%3 Side%4 Side%5 Side%6 Side%7 Side%8 Side%9 Side%10 Side%11 Side%12 Side%13 Side%14 Resultatopgørelse%summeret Regnskabskommentering Indtægter Omkostninger%<l%ak<viteter%inkl.%handlingsplan Omkostninger%<l%medier EjendomsdriK Kurser%og%møder Ledelse%og%administra<on Ak<ver Passiver%inkl.%henlæggelser Pengestrømsopgørelse%inkl.%es<mat%for%næste%halvår Eventualforpligtelser

2 ! Indtægter i kroner LM-budget Resultat Budget ÅTD Resultat ÅTD LM-Budget Estimat Indtægter i kroner Resultatopgørelse Kontingent i alt , , ,8 Tilskud i alt , ,6 Andre indtægter i alt , , ,5 FDF Landslejr Renteindtægter i alt , , ,0 Indtægter i alt , , ,0 Omkostninger i kroner Personale i alt , , ,9 Aktiviteter i alt , , ,3 Medier i alt , , ,3 Drift af ejendomme i alt , , ,3 Kurser og møder i alt , , ,0 Service og administration i alt , , ,1 Omkostninger i alt , , ,8 Resultat før henlæggelser , , ,4 Årets henlæggelser , ,0 Årets resultat , , ,5

3 Regnskabskommentering HB#møde: 2012#09 Regnskabsperiode: 1.9januar9#931.9august92012 Udarbejdet9af: TC9#9MFV9#9AFW Dato: 14.9sept Regnskabsopfølgning9for92012,98.9måned GENERELT: Kassereren9har9Sdligere9på9året9udarbejdet9et9Slpasset9esSmat9for Det9er9SlreTet9der9hvor9der9er9aValt9periodeforskydning9af9omkostninger9fra920119Sl Det9drejer9sig9om9akSviteter9(handlingsplan)9hvor9kr9135tkr9er9 overført9sl på9ejendommene9(vedligeholdelse9friluvscenter)9er9retsbeløbet9fra9erstatningen9ifm.9branden9af9lagerhallen9frigivet9sl9disposison9i Resultatopgørelsen9udviser9øgede9indtægter9på9ca939mill9iV9LM#budget,9mens9der9modsat9ventes9øgede9omkostninger9på9ca93.19mill.9iV9LM9budget,9hvoraf9 leasing9og9legens9dag9samt9forskudt9vedligeholdelsesarbejder9på9ejendommene9og9it9udvikling9udgør9størstedelen9af9disse9ekstra9omkostninger. Det9giver9ved98.9måned9et9mindre9esSmeret9overskud9for920129på9ca9509tkr9mod9godt91009tkr9i9underskud9i9LM9budgeTet.9Her9er9så9fratrukket9godt9700tkr9fra9 medlemspuljen9sl9legens9dag INDTÆGTER:9 KonSngent9indtægter9går9under9LM9budget9med9godt9300tkr9Når9det9ikke9er9korrigeret9før9denne98#mdrs9opfølgning9skyldes9det9en9usikkerhed9grundet9 kredsenes9indberetninger.9det9er9fremadretet9korrigeret9iv9en9mere9skarp9årsresultatstyring. MomskompensaSonen9giver9en9stor9indtægt9hvilket9hovedsageligt9kan9henføres9Sl9Landslejren. Stævner9og9lejre9esSmeres9Sl9225tkr9i9underskud9mod950tkr9i9LM9budget.9Det9skyldes9at9HBs9bevilling9på9400tkr9Sl9jubilæumsfesten.9Det9ventes9at9lande9på9ca9 250tkr9og9bogføres9som9et9arrangement9her. De9forventede9renteindtægter9er9nedskrevet9Sl9kr90.#.9Det9er9en9direkte9følge9af9HBs9vedtagelse9fra9maj,9hvor9det9blev9vedtaget9at9betale9rentebeløbet9fra9 leasingsagen.9dete9skete9naturligvis9i9protest9sl9modparten.9 OMKOSTNINGER: Personale.9Der9er9intet9at9bemærke9Sl9personale9omkostningerne.9Vi9forventer9at9følge9budget9året9ud. AkSvitet.9Handlingsplanen9forventer9at9anvende9de94859tkr9som9omfaTer9både9landsmødeposten9på93509tkr9og9det9fra920119overførte9beløb9på9135tkr.9Ekstra9 bevillingen9sl9legens9dag9kampagnen920129som9hb9vedtog9i9marts9og9maj920129forventes9udgivsført9som9en9aksvitet9og9er9opført9under9særlige9inisasver9 med9et9forventet9minus9på9kr9825tkr. Medier9ligger9samlet9set930%9under9budget9dog9med9undtagelse9af9portalen.9De9forventede9omkostninger9for9LEDEREN9er9nedskrevet9i920129esSmatet.9Det9 sker9udfra9en9vurdering9af9de9foregående9år.9portalen9udvikles9i920129på9flere9områder;9integrason9med9carla,9øget9sammenkøring9med9kursussystem,9online9 indmeldelse9mv. Ejendomme.9Der9er9som9nævnt9frigivet9midler9fra9erstatningen9fra9branden,9som9øger9det9forventede9resultat9for920129med9ca9700tkr.9Udover9denne9ekstra9 omkostning9giver920129essmat9ikke9anledning9sl9korreksoner9ved98#mdrs#opfølgningen. Kurser9og9møder.9KursusdriVen9har9i9årets9første9måneder9været9højere9end9ventet,9deTe9påvirker920129esSmat9negaSvt.9Omkostningen9for9seniorkurser9i9 foråret9indeholder9dels9en9omkostning9fra920119på9ca923tkr9og9derudover9et9materialeindkøb9som9rækker9over9flere9kurser.9guf9kurset9kommer9ud9med9et9 underskud9på9ca970tkr9som9en9følge9af9færre9deltagere9end9ventet.9ledelse9af9frivillige,9her9benævnt9som9kredsudvikling9har9en9indtægt9på9ca975tkr9som9ikke9er9 bogført9på9sdspunktet9for9opfølgningen. Ledelse9og9administraSon.9Rentebeløbet9fra9leasing9ca929mill9er9bogført9under9ledelse9og9administraSon9og9medfører9en9markant9afvigelse9her9på essmatet,9dersl9kommer9it9udvikling9på9ca9250tkr.

4 Indtægter Indtægter i kroner LM-budget Resultat Budget ÅTD Resultat ÅTD LM-Budget Estimat Kontingenter , , ,8 Kontingent i alt , , ,8 Tipsloven , ,4 Folkeoplysningsloven , ,0 Gaver og arv ,0 Momskompensation , ,7 Tilskud i alt , ,6 0 Værdireg. af aktier i 55 NORD , ,7 Stævner og lejre , ,0 Landslotteri Lukkede kredse Andre indtægter i alt , , ,5 FDF Landslejr Renteindtægter i alt , , ,0 Indtægter i alt , , ,0 Historik(kon*ngent tkr. Medlemmer Kon*ngent I(alt Historik(*lskud(i(alt tkr. Tipsloven Øvrigt I(alt Historik(55(Nord Årets tkr. resultat andel I(alt % % % % % Historik(andre(indtægter Lukkede tkr. kredse Øvrigt I(alt opkrævningen. momskompensa=on. Specifika*on(af(stævner(og(lejre Resultat(ÅTD tkr. 31/08/12 Væbnermesterskabet

5 Personale Omkostninger,i,1.000,kr. LM-budget Resultat Budget ÅTD Resultat ÅTD LM-Budget Estimat Lønninger, stab adm , , ,0 Stabens rejser og kontorudgifter , , ,9 Personaleuddannelse og -pleje , , ,0 Personale i alt , , ,9 Information: 2011,regnskabstal 2012,realiseret,8,mdr 2012,esImat,12,mdr Antal Lønomk. %-reg.1i3.1 året1før Antal Lønomk. %-reg.1i3.1 året1før Antal Lønomk. Forbundssekr.,1Landsdel11-8 7, , , Adm.,1økonomi1og1sekre. 7, , , IT1og1medier 1, , , Staben,1øvrige 5, , , øvrige1personaleomkostninger 0,00 0 0,00 0 0,00 0 Lønomkostning,1stab1og1adm. 21, , , Lønomkostning,1øvrige1ansaKe,1centre 11, , , Refusion,1overført1løn1og1barsel Løn,i,alt,inkl.,refusion 32, , ?16,3% 0, Budget1godkendt/forslag Afvigelse %-reg.1i3.1 året1før Gnm.snitsløn,pr.,ansat ,3% Akk.1lønreg.1pr.1ansat1i tal Kommentarer 20121realiseret1og1esPmeret1er1ikke1udarbejdet1ifm.1opfølgning K antal1ansake1er1opgjort1e3er1atp1metoden Løn,1centeransaKe1bogføres1som1en1del1af1ejendomsdri3en 1 1 PERSONALEUDGIFTER brutto Resultat Resultat ÅTD Estimat Løn, stab og adm /08/ Lønninger,1pension,1ATP Lønrefusion Løn,,centeransaFe Lønning,1pension,1ATP Lønrefusion1Centre Øvrige1personaleomkostninger

6 Aktiviteter Omkostninger,i,1.000,kr. LM-budget Resultat Budget ÅTD Resultat ÅTD LM-Budget Estimat Projekt FDF Udvalgsbevillinger , , ,0 Handlingsplan , , ,6 Internationalt arbejde , , ,0 Tilskud nye kredse/kredsstart Særlige initiativer , , ,0 Aktiviteter i alt , , ,3 * = Posten er i 2011 reklassificeret fra aktiviteter til medier Historik,akIviteter tkr. HP Øvrigt I,alt 2007 n/a n/a SpecifikaIon,af,særlige,iniIaIver Resultat,ÅTD tkr. 31/08/12 Projektnavigatør 27 Legens1dag 606 Øvrige1omkostninger 2 1 I1alt 635 SpecifikaIon,af,Handlingsplan Resultat,ÅTD tkr. 31/08/12 Ledelse1af1frivillige 63 Øvrige1handlingsplan 9 1 I1alt 72 Før120081blev1akPviteter1opgjort1på1 anden1måde1hvorfor1tallene1ikke1 umiddelbart1er1sammenlignelige.1de1er1 således1udeladt1i1denne1opsplling. Regnskab1for1legens1dag1er1ikke1opgjort1 ved1afslutning1af1opflg.1der1ventes1 omkostninger1for1op1mod1200tkr1 yderligere. Intet1at1bemærke

7 Medier Omkostninger,i,1.000,kr. LM-budget Resultat Budget ÅTD Resultat ÅTD LM-Budget Estimat FDF Lederen , , ,9 Sille og Sigurd * , , ,0 Flux , , ,0 Bluz , , ,0 Portalen , , ,0 Medier i alt , , ,3 * = Posten er i 2011 reklassificeret fra aktiviteter til medier Historik,medier tkr. FDF,Lederen Sille,&,Sigurd Flux Bluz Portalen I,alt 2007 $ $ $ $ tkr $2009 $4009 $6009 5,års,udvikling,i,medieomkostninger, FDF9Lederen9 Sille9&9Sigurd9 Flux9 Bluz9 Portalen9 Faldet9i9medieomkostninger9for9FLUX9i og920099skyldes9manglende9 bladudgivelser.9indtægt9for9lederen9er9i omlagt9Jl9mediekonJngent. Historik,medier FDF SILLE,& FLUX BLUZ Antal,udgivelser LEDEREN SIGURD,, SpecifikaKon,af,portalen Resultat,ÅTD tkr. 31/08/12 DKM 50 Koda 6 Øvrige 83 9 I9alt 139 9

8 Ejendomsdrift Omkostninger,i,1.000,kr. LM-budget Resultat Budget ÅTD Resultat ÅTD LM-Budget Estimat Drift Rysensteen , , ,4 Drift Friluftcenter , , ,8 Drift Vork , , ,0 Drift øvrige ejendomme Drift af ejendomme i alt , , ,3 Rysensteen SleDen Vork Budget'ÅTD 31/08/12 % Budget'ÅTD 31/08/12 % Budget'ÅTD 31/08/12 % Indtægter '''Forbrug'og'Ska8er '''Personaleomkostninger '''AdministraFon'og'diverse '''Vedligeholdelse '''AkFviteter '''Skovbruget Omkostninger,i,alt Dri=,i,alt ' ' ' Historik,ejendomme tkr. Rysensteen SleDen Vork I,alt J J J ' 1.600' 1.400' 1.200' 1.000' 800' 600' 400' 200' 0' J200' J400' tkr.' 5,års,udvikling,i,ejendomsdri=, 2007' 2008' 2009' 2010' 2011' Rysensteen' Sle8en' Vork' Rysensteen:'2007'+'2008'blev'køkken' ombygget'under'ekstrabevilling.'2009'blev' fyret'renoveret.'2010'udeblev'lejeindtægt' fra'1.'salen. Sle8en:'I'2009'overgik' NaturvejledersFllingen'fra'Staben'Fl' Sle8en.'Udlejningen'er'forbedret' væsentligt'i'perioden.'der'var'i'2011'afsat' ekstra'midler'fl'vedligeholdelse,'som'først' ventet'anvendt'i'2012 Vork:'Udlejningen'for'2008'og'2009'var' ekstraordinær'stor.

9 Kurser/og/møder Omkostninger,i,1.000,kr. LM-budget Resultat Budget ÅTD Resultat ÅTD LM-Budget Estimat Kursusvirksomhed , , ,0 Udvalgsmøder HB-, FU- og stabsmøder m.m , , ,0 Landsmøde ,0 Kurser og møder i alt , , ,0 Historik,kurser,og,møder tkr. Kursusvirk. Udvalgs3møder HB3,,FU3,og, stabsmøder Landsmøde I,alt tkr.' 600' 500' 400' 300' 200' 100' 0' 5,års,udvikling,i,kurser,og,møder, 2007' 2008' 2009' 2010' 2011' Kursusvirk.' UdvalgsJmøder' HBJ,'FUJ'og'stabsmøder' Landsmøde' Kursusvirk.:'Fra'2008'og'frem'er' fremskrivning'differenferet'på'de' enkelte'kurser,'omkostninger'ifm.' rejserefusion'er'søgt'reduceret. Landsmøde:'2010'havde'flere'gæster'og' medarbejdere'og'en'dyrere'teknikdel.' HB/FU'møder:'2009'bogføres'2.0' processen'her'inkl.'møder'og'konsulentj omkostninger SpecifikaPon,af,kursusvirksomhed Antal Resultat,ÅTD tkr. deltagere 31/08/12 Seniorkursus'påske J8'kl FDFJkursus'Sle8en'/'GUF Seniorkursus'eZerår 15 Øvrige'kurser n/a 19 I'alt ' Omkostn.'for'seniorkurser'indeholder' dels'en'post'fra'2011'på'ca'23tkr'og' derudover'et'materialekøb'som'rækker' over'flere'kurser.'underskud'på'guf' skyldes'100'færre'delt.'end'ventet.' Ledelse'af'frivillige'(øvrige'kuser)'har'en' ventet'indtægt'på'ca'75tkr

10 Ledelse&og&administration Omkostninger,i,1.000,kr. LM-budget Resultat Budget ÅTD Resultat ÅTD LM-Budget Estimat!!!Øvrige!adm.omkostninger , , ,5!!!Forsikringer , , ,0!!!Kon3ngent!3l!andre!organisa3oner , , ,0!!!DUF7revision , , ,0!!!Tilskud!3l!agita3onsmateriale Ledelse,og,administra4on,i,alt , , ,1 Historik,ledelse,og,administra4on tkr. Øvrige, Kon4ngent,4l, Tilskud,4l, adm.omk. Forsikringer andre,org. DUFLrev. agi.mat. I,alt tkr.! 4.500! 4.000! 3.500! 3.000! 2.500! 2.000! 1.500! 1.000! 500! 0! 5,års,udvikling,i,adm.omkostninger, 2007! 2008! 2009! 2010! 2011! Øvrige!adm.omk.! Forsikringer! Kon3ngent!3l!andre!org.! DUF7rev.! Tilskud!3l!agi.mat.! S3gningen!i!2011!skyldes!primært!it7 udvikling!og!betaling!af!leasing! hovedstol!eeer!byretssag!november! 2011!dækkende! DUF!revision!er!reduceret,!da!FDF!er! mere!udførende!på!afslutning!af! årsrapport!end!2008!og!før. Specifika4on,af,øvrige,administra4onsomkostninger Budget,ÅTD Resultat,ÅTD tkr /08/12 IT!driE IT!udvikling 0 67 Leasingomkostninger Øvrige!adm!omkostn I!alt IT!driE!ventes!af!flg!budget,!gr.!50tkr!i! indtægt!fra!kredscms.!it!udvikl.!ca! 250tkr!Årses3mat!belastes!af! nødvendige!3lpasninger!af!fx! betalingsservice.!renterne!3l!leasing!er! medtaget!som!vedtaget!af!hb.

11 Aktiver Beløb&i&1.000&kr. 31/08/ Ændring Ak7ver!!!Ejendomme Materielle&anlægsak7ver !!!Obliga4oner!mv :59!!!Pantebreve :6!!!Ak4er!i!Kristelig!Dagblad!A/S 8 8 0!!!Kapitalandele!i!bu4kken!55!Nord :1.299 Finansielle&anlægsak7ver Anlægsak7ver&i&alt !!!Tilgodehavende!4lskud!DUF !!!Kommende!arrangementer,!FDF!Landslejr! !!!Rådighedsbeløb :13!!!Forudbetalinger :227!!!Tilgodehavende!hos!kredse !!!Andre!4lgodehavender :346 Tilgodehavender Likvide&beholdninger Omsætningsak7ver&i&alt Ak7ver Specifika7on&af&ejendomme: tkr. 31/08/ Ændring FDF!Bycenter!Rysensteen FDF!FriluWscenter!SleXen FDF!Lejrcenter!Vork Lejrgrund!i!Bregnerød Lejrgrund!i!Stenastad,!Söderåsen,!Skåne Lejrgrund!i!Ganløse Ejendomsværdi&i&alt Bemærkninger

12 Beløb&i&1.000&kr. 31/08/ Ændring Passiver Passiver!!!Frie!reserver !!!Opskrivning!af!ejendomme!;l!offentlig!vurdering !!!Opskrivning!af!kapitalandele!i!bu;kken!55!Nord !!!Henlagt!;l!Julsøfonden !!!Henlagt!;l!kursuscentre !!!Henlagt!;l!ulands.!og!missionsarbejde !!!Henlagt!;l!TVR.fonden !!!Henlagt!fra!lukkede!kredse,!medlemspuljen !!!Henlagt!;l!IT.udvikling Egenkapital !!!Be;nget!;lbagebetalingsforpligtelse!Dansk!Ungdoms!Fællesråd !!!Be;nget!;lbagebetalingsforpligtelse!Lokale!og!Anlægsfonden !!!Prioritetsgæld Langfristede&gældsforpligtelser !!!Mellemregning!med!Landslejr! !!!KorZristet!del!af!prioritetsgæld !!!Mellemregning!vedr.!interna;onalt!arbejde !!!Mellemregning!med!HCT.fonden !!!Mellemregning!med!bu;kken!55!Nord !!!Øvrige!kreditorer!og!anden!gæld KorGristede&gældsforpligtelser Gældsforpligtelser Passiver SpecifikaLon&af&henlæggelser Budget&ÅTD Resultat&ÅTD LM1Budget EsLmat tkr /08/ Henlæggelser!primo!året Anvendt!af!;dligere!foretagne!henlæggelser!(afgang) Dri`sførte!henlæggelser!i!året!(;lgang) Henlæggelser&ulLmo&året

13 Pengestrømsopgørelse Beløb&i&1.000&kr. August September Oktober November December Januar Februar Marts April Maj Juni Juli Indtægter Kontingent i alt Tilskud i alt 7000 Andre indtægter i alt ' ' Renteindtægter i alt Indtægter i alt > Omkostninger Personale i alt '851 &900 &900 &900 &900 '803 '710 '683 '684 '892 '683 '683 Aktiviteter i alt '237 &25 &25 &25 &25 '84 '1 '81 '37 '122 '181 '194 Medier i alt '132 &150 &150 &150 &150 '181 '16 '96 '20 '190 '70 '9 Drift af ejendomme i alt '15 25 &263 &263 &264 '966 '519 '457 '174 '235 '497 '204 Kurser og møder i alt '51 &20 &90 &90 &90 '77 '84 ' '485 '18 55 Ledelse og administration i alt '131 &149 &132 &132 &131 '593 '55 '118 '218 '94 '1966 '147 Omkostninger i alt > >2704 >1385 >1530 >754 >2018 >3415 >1182 Henlæggelser

14 Evt.forpligtelser Leasingsagen GE#Capital#Solu-ons Betalt#renter#den# ##########( ,15) Betalt#hovedstolen#den# ##########( ,09) # ##########( ,24) Tekst&fra&2011&årsrapport: Landsforbundet#er#part#i#en#retssag#angående#leasingaIaler,#som#omfaKer#kopiudstyr#på#forbundskontoret. Landsforbundet#tabte#sagen#i#byreKen#og#har#december#2011#anket#dommen#-l#landsreKen. Leasingydelserne,#som#har#været#-lbageholdt#fra#2008#-l#2011#andrager#ca.#2.4#mio.#kr.#beløbet#er#betalt#ul-mo#2011.# Der-l#kommer#renter#og#sagsomkosninger.#Alt#i#alt#beløber#det#sig#-l#4.7#mio.#kr. Sagens#udfald#kendes#i#2013. Hovedbestyrelsen#forventer#et#posi-vt#udfald#for#Landsforbundet.

FDFs. årsrapport 2014

FDFs. årsrapport 2014 FDFs årsrapport Landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF CVR nr. 22 16 78 12 ÅRSRAPPORT Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om landsforbundet 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pigeforbund, FDF CVR-nr. 22 16 78 12 Årsrapport 2008

Landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pigeforbund, FDF CVR-nr. 22 16 78 12 Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Landsforbundet Frivilligt Drenge-

Læs mere

Dagsorden og bilag til landsdelsmøde i landsdel 8

Dagsorden og bilag til landsdelsmøde i landsdel 8 ! Dagsorden og bilag til landsdelsmøde i landsdel 8 Torsdag d. 26. Februar 2015 kl. 19-21:30 på Rysensteen Tilmelding: senest d. 19. februar HER Dagsorden 1. Valg af dirigent og ordstyrer 2. Godkendelse

Læs mere

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Årsregnskab 2012 Internt (Årsregnskabet er indarbejdet i årsrapporten for Holstebro-Struer Trafikhavn) Indholdsfortegnelse Anvendt regnskabspraksis 1 Resultatopgørelse

Læs mere

Årsregnskab 2014. Silkeborg Oasekirke Frichsvej 2 8600 Silkeborg. CVR nr. 17 31 85 00

Årsregnskab 2014. Silkeborg Oasekirke Frichsvej 2 8600 Silkeborg. CVR nr. 17 31 85 00 Årsregnskab 2014 Silkeborg Oasekirke Frichsvej 2 8600 Silkeborg CVR nr. 17 31 85 00 Resultatopgørelse for perioden 01.01.2014-31.12.2014 Beløb i t.kr. Regnskab Budget Afv. Regnskab Note Indtægter: 2014

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling. Kerteminde Antenneforening 2015

Velkommen til Generalforsamling. Kerteminde Antenneforening 2015 Velkommen til Generalforsamling Kerteminde Antenneforening 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Kassereren aflægger regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse af kontingent (herunder

Læs mere

FDFs ØKONOMISTYRING Notat vedr. drift og kontrol af FDFs økonomi

FDFs ØKONOMISTYRING Notat vedr. drift og kontrol af FDFs økonomi FDFs ØKONOMISTYRING Notat vedr. drift og kontrol af FDFs økonomi INDLEDNING Dette notat er udarbejdet ifm. kassererskifte i FDF samt i kølvandet på en sag vedr. leasing, der økonomisk har belastet Landsforbundet

Læs mere

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2009

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2009 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2009 1. Kontingentindtægter m.m. 2.367.596 2.318 2.223 2. Kontingentudgifter -356.020-359 -352 3. Mødeudgifter m.m. -486.319-464 -403 4. Sekretariatslønninger

Læs mere

Venstres Landsorganisation. Årsregnskab 2013

Venstres Landsorganisation. Årsregnskab 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Venstres Landsorganisation Årsregnskab

Læs mere

FDFs ØKONOMISTYRING Notat vedr. drift og kontrol af FDFs økonomi

FDFs ØKONOMISTYRING Notat vedr. drift og kontrol af FDFs økonomi FDFs ØKONOMISTYRING Notat vedr. drift og kontrol af FDFs økonomi Dette notat er udarbejdet ifm. kassererskifte i FDF samt i kølvandet på en sag vedr. leasing, der økonomisk har belastet Landsforbundet

Læs mere

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2013 Side 4

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2013 Side 4 Årsregnskab 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2 Revisionspåtegning Side 3 Resultatopgørelse for året 2013 Side 4 Balance pr. 31. december

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2010 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2011. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej 9 2620 Albertslund CVR-nr. 27 80 51 08 Årsrapport 2009 4. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

Conventus Finans Hadsund Roklub (HRK) Kontingenter i alt -304.383,00. Kommunale tilskud i alt -103.630,33. Gæsteroere Ialt -13.

Conventus Finans Hadsund Roklub (HRK) Kontingenter i alt -304.383,00. Kommunale tilskud i alt -103.630,33. Gæsteroere Ialt -13. Regnskab: Hadsund Roklub Dato: 01-01-2013-31-12-2013 Page 1 of 5 Hadsund Roklub Kontingenter 1010 0-18 år -39.850,00 1020 19-24 år -11.900,00 1030 25 og derover -252.633,00 1050 Andre kontingenter 0,00

Læs mere

ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB 2014

ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB 2014 ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 1 Kontingentindtægter m.m. 2.711.395 2.711.000 2.760.926 Omkostninger 2 Kontingentudgifter -277.869-318.000-291.370 3 PO-bladet -92.954-149.000-112.039

Læs mere

2010 KR. 2009 KR. Note INDTÆGTER:

2010 KR. 2009 KR. Note INDTÆGTER: 5 RESULTATOPGØRELSE Note INDTÆGTER: Kontingenter 1 1.206.400 1.211.550 Kommunale tilskud 2 692.110 590.468 Sponsorer/reklame mv. 3 67.285 76.122 Arrangementer 4 123.404 98.870 Indtægter i alt 2.089.199

Læs mere

FORENINGEN WSPA DANMARK. CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011

FORENINGEN WSPA DANMARK. CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011 FORENINGEN WSPA DANMARK CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer

Læs mere

REGNSKAB OG BUDGET XXXXXXXXXXXXX

REGNSKAB OG BUDGET XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX REGNSKAB OG BUDGET RESULTATSAMMENDRAG 2007-2010 BUDGETSAMMENDRAG 2011-2014 BILAG: ÅRSRAPPORT 2007 ÅRSRAPPORT 2008 ÅRSRAPPORT 2007 ÅRSRAPPORT 2010 en del af løsningen HK Kommunal KONGRES 2012

Læs mere

Århus Lærerforening D.L.F. kreds 133. Fondsreg.nr. 100.540

Århus Lærerforening D.L.F. kreds 133. Fondsreg.nr. 100.540 Århus Lærerforening D.L.F. kreds 133 Fondsreg.nr. 100.540 Indhold Styrelsens underskrifter 2 Kritisk revisors påtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Resultatopgørelse for året 1. januar til 31.

Læs mere

Forretningsudvalgsmødet den 9. juni 2009, punkt 1 bilag DANMARKS LÆRERFORENING BILAG TIL ÅRSRAPPORT 2008

Forretningsudvalgsmødet den 9. juni 2009, punkt 1 bilag DANMARKS LÆRERFORENING BILAG TIL ÅRSRAPPORT 2008 Forretningsudvalgsmødet den 9. juni 2009, punkt 1 bilag DANMARKS LÆRERFORENING BILAG TIL ÅRSRAPPORT 2008 Regnskab Danmarks Lærerforening pr. 31/12-2008 Side 1 (i 1.000 kr.) (Bilag 1) Specifikation Hovedkassen

Læs mere

Noter til regnskab 2013.

Noter til regnskab 2013. Noter til regnskab 2013. 1 En deltager færre på St. kursus på Fr.dal. Den ene kredskonference var kun på en dag og egne omgivelser Den anden konference afholdt i lånt hus. (Dette kan ikke vides på forhånd)

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Budget 2014. Smallegade 4 7400 Herning. Udarbejdet september 2013. Godkendt på bestyrelsesmøde den 25/9 2013

Budget 2014. Smallegade 4 7400 Herning. Udarbejdet september 2013. Godkendt på bestyrelsesmøde den 25/9 2013 Budget 2014 Smallegade 4 7400 Herning Udarbejdet september 2013 Godkendt på bestyrelsesmøde den 25/9 2013 Budgetforudsætninger for driftsbudgettet Nærværende budget 2014 er udarbejdet af Alex Nielsen og

Læs mere

NOCA (Network of Corporate Academies) CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2012

NOCA (Network of Corporate Academies) CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk NOCA (Network of Corporate Academies)

Læs mere

Årsregnskab for perioden 1. Juli 2014 30. Juni 2015

Årsregnskab for perioden 1. Juli 2014 30. Juni 2015 Årsregnskab for perioden 1. Juli 2014 30. Juni 2015 Godkendt på generalforsamlingen den 17. September 2015 Dirigent Årsregnskabet Bestyrelsenharfornøjelsenataflæggeregnskabforperioden1.Juli2014 30.Juni2015.Årets

Læs mere

Rørby-Årby Vandværk I/S

Rørby-Årby Vandværk I/S Årsrapport 2014 Resultatopgørelse for 01.01.2014-31.12.2014 Balance pr. 31.12.2014 Budget år 2015 Resultatopgørelse for perioden 01.01.14-31.12.14 Note 2014 2013 1 Nettoomsætning 1.039.286 922.293 2 Produktionsomkostninger

Læs mere

Grundejerforeningen RUDEHAVEN

Grundejerforeningen RUDEHAVEN Grundejerforeningen RUDEHAVEN Årsregnskab 2012/2013 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegninger 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5-6 Balance 7 Noter til regnskabet 8-9 Side 2 PÅTEGNINGER

Læs mere

Skibby Kino Regnskab 2008 Regnskab 2009 Regnskab 2010 RESULTATOPGØRELSE OMSÆTNING 1010 Billet indtægt -534.032-528.264-354.825 1020 Medlemsbilletter

Skibby Kino Regnskab 2008 Regnskab 2009 Regnskab 2010 RESULTATOPGØRELSE OMSÆTNING 1010 Billet indtægt -534.032-528.264-354.825 1020 Medlemsbilletter Skibby Kino Regnskab 2008 Regnskab 2009 Regnskab 2010 RESULTATOPGØRELSE OMSÆTNING 1010 Billet indtægt -534.032-528.264-354.825 1020 Medlemsbilletter 29.568 Kultur arrangementer -87.830-31.918 1030 Paradiso

Læs mere

Regnskab for boligorganisationen

Regnskab for boligorganisationen 1 Regnskab for boligorganisationen Boligselskab Bornholms Boligselskab Regnskabsperiode 01.01.2013-31.12.2013 Tilsynsførende kommune Bornholms Regionskommune LBF-nr. 0784 kommunenr. 400 Navn Navn Bornholms

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2005 POSTBOX 229, VAGTELVEJ 58, DK-2000 FREDERIKSBERG Phone: + 45 38 88 87 23, fax: + 45 38 88 20 16,

Læs mere

Bestyrelses regnskabserklæring... 1. Revisors påtegning... 1. Uafhængig revisors erklæring om review... 2. Anvendt regnskabspraksis...

Bestyrelses regnskabserklæring... 1. Revisors påtegning... 1. Uafhængig revisors erklæring om review... 2. Anvendt regnskabspraksis... Indholdsfortegnelse Bestyrelses regnskabserklæring..................................... 1 Revisors påtegning............................................... 1 Uafhængig revisors erklæring om review..............................

Læs mere

ULFSHALE LEJER- OG GRUNDEJERFORENING

ULFSHALE LEJER- OG GRUNDEJERFORENING ULFSHALE LEJER- OG GRUNDEJERFORENING Resultatopgørelse 2.011 2.012 Budget 2012 Budget 2013 Indtægter: 38 Kontingent til Foreningen( 979 medl.) 58.800 57.480 58.740 3 Opkrævede Gebyrer 3.820 4.000 4.000

Læs mere

Regnskab for boligorganisationen

Regnskab for boligorganisationen 1 Regnskab for boligorganisationen Boligselskab Bornholms Boligselskab Regnskabsperiode 2014 Tilsynsførende kommune Bornholms Regionskommune LBF-nr. 0784 kommunenr. 400 Navn Navn Bornholms Boligselskab

Læs mere

RESULTAT 2013 BUDGET 2014 3.202 3.363 5.672 5.700 5.667 3 2 2.225 2.025 2.723. 3.025 Overført fra hensatte midler 1.253

RESULTAT 2013 BUDGET 2014 3.202 3.363 5.672 5.700 5.667 3 2 2.225 2.025 2.723. 3.025 Overført fra hensatte midler 1.253 Landsmøde 21 PUNKT 6.2 Budgetforslag 2-216 ALLE TAL I 1. KR. 213 21 2 A 216 A 2 B 216 B INDTÆGTER 1 Organisationsbidrag 3. 3.363 3.8 3.8 2.1 2.923 2 Offentlige og andre tilskud.672.7.37.667.37.667 3 Indsamlede

Læs mere

Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901

Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901 Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901 Årsrapport 2006 Godkendt på årsmødet den 11. juni 2007 ------------------------------------------------- dirigent

Læs mere

Kirkebjerg Vandværk I/S

Kirkebjerg Vandværk I/S Kirkebjerg Vandværk I/S Hovedvejen 223, Osted kirkebjerg-vand.dk Marts 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19.00 Osted Hallens Cafeteria, Langetoften 25, Osted DAGSORDEN: 1. Valg

Læs mere

DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Årsrapport 2004

DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Årsrapport 2004 DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG CVR nr. 13 94 64 42 Årsrapport 2004 Årsrapporten er godkendt på foreningens hovedgeneralforsamling København, den / 2005 dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Foreningen Trianglen 33 98 53 39

Foreningen Trianglen 33 98 53 39 Foreningen Trianglen 33 98 53 39 Årsrapport for 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Endeligt Budget 14 Regnskab 13. Konto Navn Budget 2015 INDTÆGTER

Endeligt Budget 14 Regnskab 13. Konto Navn Budget 2015 INDTÆGTER Konto Navn Budget 2015 INDTÆGTER Endeligt Budget 14 Regnskab 13 KONTINGENT - note 1 10200 Kontingent 49.685.000 46.907.000 47.755.412 10201 Afskrevet kontingent -40.000 0-244.851 10300 Kredskontingent

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

Sindal Golf Klub Resultatopgørelse for 1/1-31/12 2011 samt Balance pr. 31/12 2011 21. Regnskabsår

Sindal Golf Klub Resultatopgørelse for 1/1-31/12 2011 samt Balance pr. 31/12 2011 21. Regnskabsår Side 1 Sindal Golf Klub Resultatopgørelse for 1/1-31/12 2011 samt Balance pr. 31/12 2011 21. Regnskabsår Godkendt på den ordinære generalforsamling den 14. februar 2012 Dirigent Side 2 Side Resultatopgørelse

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN

GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN Kassereren Bakken 27 3050 Humlebæk ÅRSRAPPORT 2012 Havnegade 2 Postbox 5 4300 Holbæk CVR-nr. 33 78 05 24 T: 5943 8100 F: 5943 8191 E: rir@rir.dk www.rir.dk Uafhængigt medlem

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 153.940. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2011 Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2011 for Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A.

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14 Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov Indhold Bestyrelsens erklæring 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 4 Resultatopgørelse 4 Balance 5 Noter 6 Ernst & Young P/S - Værkmestergade

Læs mere

Noter til regnskab 2014.

Noter til regnskab 2014. Noter til regnskab 2014. 1 Renter ekstraordinære store pga mgl frikøbsafregning med kommunen 2 Pga mange nye TR og sygemelding var der kun 3 deltagere på St. kursus/fr.dal Desuden blev begge konferencer

Læs mere

TURISTFORENINGEN FOR VINDERUP OG OMEGN

TURISTFORENINGEN FOR VINDERUP OG OMEGN TURISTFORENINGEN FOR VINDERUP OG OMEGN Stationsvej 2 DK_7830 Vinderup Tlf. 97 44 22 85 Fax 97 44 17 49 Giro 565-1387 Internet: www.visitholstebro.dk www.vinderupegnen.dk.dk E-mail: vinderup@visitholstebro.dk

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

"#$%&'(!)& "*+,-&#.*/0121-3,/31&%*.451-3&& 657*8&'9&:1,138+,-*;&'(!<&

#$%&'(!)& *+,-&#.*/0121-3,/31&%*.451-3&& 657*8&'9&:1,138+,-*;&'(!<& "#$%&'(!)& "*+,-&#.*/0121-3,/31&%*.451-3&& 657*8&'9&:1,138+,-*;&'(!

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Kreds Nordea. Årsrapport for 2014. Godkendt på kredsens generalforsamling, den. Som dirigent: CVR.nr.: 10 51 38 98

Kreds Nordea. Årsrapport for 2014. Godkendt på kredsens generalforsamling, den. Som dirigent: CVR.nr.: 10 51 38 98 Kreds Nordea CVR.nr.: 10 51 38 98 Årsrapport for 2014 Godkendt på kredsens generalforsamling, den Som dirigent: Indholdsfortegnelse Oplysninger om kredsen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013. Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25.

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013. Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25. Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013 Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25. februar 2014 Michael B. Jensen Dirigent PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning

Læs mere

Menighed nr. 52. Roskilde. Skt. Laurentii Kirke Frederiksborgvej 11 4000 Roskilde. den 3. marts 2009

Menighed nr. 52. Roskilde. Skt. Laurentii Kirke Frederiksborgvej 11 4000 Roskilde. den 3. marts 2009 Menighed nr. 52 By Roskilde Skt. Laurentii Kirke Frederiksborgvej 11 4000 Roskilde den 3. marts 2009 Til Bispekontoret Gl. Kongevej 15 1610 København V Vedlagt fremsendes: resultatopgørelse og budget for

Læs mere

Resultatopgørelse 2013

Resultatopgørelse 2013 Resultatopgørelse 2013 Note INDTÆGTER Regnskab 2013 Budget 2013 Budget 2014 Afv. i.f.t. budget 1 Kontingent sommertennis + træning 212.000 208.800 212.000 3.200 2 Boys Night 2.625 0 0 2.625 Kontingent

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 8/3 2009. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

AP STATSAUTORISEREDE REVISORER. Institutionen Gaderummet - Regnbuen. Arsrapport 21106. levr-nr. 18 19 42 79) 1364 København K 4600 Køge

AP STATSAUTORISEREDE REVISORER. Institutionen Gaderummet - Regnbuen. Arsrapport 21106. levr-nr. 18 19 42 79) 1364 København K 4600 Køge AP STATSAUTORISEREDE REVISORER Institutionen Gaderummet - Regnbuen Arsrapport 21106 levr-nr. 18 19 42 79) J D Nørre Farimagsgade 11 D Torvet 21 D Olof Palmes Alle 25A, 1 Mali mfo@ap.dk An indepefldent

Læs mere

Haslev Privatskole Generalforsamling 2012

Haslev Privatskole Generalforsamling 2012 Haslev Privatskole Generalforsamling 2012 Haslev Privatskole Resultat sammenligning Resultat 2011 Budget 2011 Resultat 2010 Elevtal i alt 298 298 251 Elevtal SFO 5/9 116 102 104 Statstilskud 13.023.304

Læs mere

Indholdsfortegnelse. De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2+2A. Revisionspåtegning Side 3

Indholdsfortegnelse. De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2+2A. Revisionspåtegning Side 3 Årsregnskab 2011 Side 1 Indholdsfortegnelse De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2+2A Revisionspåtegning Side 3 Resultatopgørelse for året 2011 Side 4 Balance pr. 31. december

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2003 POSTBOX 229, VAGTELVEJ 58, DK-2000 FREDERIKSBERG Phone: + 45 38 88 87 23, fax: + 45 38 88 20 16,

Læs mere

Sønderjysk Pigekor. Musikhuset, Skovvej 16, 6400 Sønderborg ÅRSRAPPORT FOR 2011. 1. januar 2011-31. december 2011

Sønderjysk Pigekor. Musikhuset, Skovvej 16, 6400 Sønderborg ÅRSRAPPORT FOR 2011. 1. januar 2011-31. december 2011 Sønderjysk Pigekor Musikhuset, Skovvej 16, 6400 Sønderborg ÅRSRAPPORT FOR 2011 1. januar 2011-31. december 2011 Fremlagt på den ordinære generalforsamling den 7.marts 2012 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Nivå Bådelaug. Regnskab 2012

Nivå Bådelaug. Regnskab 2012 Nivå Bådelaug Regnskab 2012 Nivå Bådelaug Noter Kr. Kr. 1 Kontingenter 324.256 324.900 316.000 2 Betalte aktiviteter 194.757 181.300 232.000 3 Tilskud 129.299 77.136 103.000 4 Lejeindtægter 41.379 56.000

Læs mere

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet.

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. 66 1 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2015 Bestyrelsen i har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. Rapporten følger her. Resume: Halvårsresultat for

Læs mere

Indre Mission fik i 2011 et overskud på 3,6 mio. Overskuddet skyldes alene at der i

Indre Mission fik i 2011 et overskud på 3,6 mio. Overskuddet skyldes alene at der i Indre Missions regnskab 2011 Driften skal i balance Det er uholdbart, at IM's regnskab bliver ved med at vise underskud Af Erik Ramballe Hansen Indre Mission fik i 2011 et overskud på 3,6 mio. Overskuddet

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk

I/S Vester Sottrup Vandværk I/S Vester Sottrup Vandværk Årsrapport 1. januar - 31. december 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning... 1 Revisors erklæring... 2 Anvendt regnskabspraksis... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN 1 DO BÅSTRUP. Dannevang / Kirkeleddet 3480 Fredensborg ÅRSREGNSKAB 2013-2014. Godkendt på foreningens generalforsamling den / 2014

GRUNDEJERFORENINGEN 1 DO BÅSTRUP. Dannevang / Kirkeleddet 3480 Fredensborg ÅRSREGNSKAB 2013-2014. Godkendt på foreningens generalforsamling den / 2014 GRUNDEJERFORENINGEN 1 DO BÅSTRUP CVRnr. 34 49 99 18 Dannevang / Kirkeleddet 3480 Fredensborg ÅRSREGNSKAB 2013-2014 Godkendt på foreningens generalforsamling den / 2014 ---------------------------------------------------

Læs mere

Danmarks Kirketjenerforening Årsregnskab for 2013

Danmarks Kirketjenerforening Årsregnskab for 2013 Danmarks Kirketjenerforening Årsregnskab for 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Østergade 40, 6900 Skjern T: 9680 1000, F: 9680 1001, www.pwc.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Resultatopgørelse for perioden 1/1-13 - 31/12-13 2013 2012 INDTÆGTER:

Resultatopgørelse for perioden 1/1-13 - 31/12-13 2013 2012 INDTÆGTER: Note Resultatopgørelse for perioden 1/113 31/1213 2013 2012 INDTÆGTER: 1 Medlemsbaserede indtægter: kr 145.335,00 kr 120.189,50 2 Indtægter ture og lejre kr 112.945,00 kr 119.329,33 3 Kurser kr 10.769,00

Læs mere

Filskov Energiselskab Amba. Hjortlundvej 13. 7200 Grindsted. Drifts- og balancebudget. 1. juli 2015-30. juni 2016

Filskov Energiselskab Amba. Hjortlundvej 13. 7200 Grindsted. Drifts- og balancebudget. 1. juli 2015-30. juni 2016 Filskov Energiselskab Amba Hjortlundvej 13 7200 Grindsted Drifts- og balancebudget for perioden 1. juli 2015-30. juni 2016 Til bestyrelsen i Filskov Energiselskab Amba Vi har opstillet budgettet til prisanmeldelse

Læs mere

Budget 2014. 783.733 1.349.500 0 ELM Sekretariat i alt. 891.500

Budget 2014. 783.733 1.349.500 0 ELM Sekretariat i alt. 891.500 Budget 2014 Note Regnskab Budget Rev budg. Budget 2012 2013 2014 ELM Sekretariat 2014 3.066.760 2.774.200 0 1 Indsamlinger, gaver og tilskud. 2.940.700 90.560 115.000 0 2 Øvrige indtægter. 20.000-1.512.513-1.034.700

Læs mere

1008 Æresmedlemmer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kontingent i alt -276.100,00-255.850,00-3.150,00-254.300,00 251.150,00

1008 Æresmedlemmer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kontingent i alt -276.100,00-255.850,00-3.150,00-254.300,00 251.150,00 Haderslev Sejl-Club INDTÆGTER 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2014/2015 Budget 2014/2015 Afvigelse Kontingent medlemmer 1000 Kontingent, passive -9.900,00-8.400,00 0,00-8.400,00 8.400,00 1001 Kontingent,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGÅRD Dansk Revision Odense registreret revisionsaktieselskab Langelinie 79 DK-5230 Odense M Odense@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 66 13 03 31 Telefax: +45 66 13 92 31 CVR: DK 82 21 89 12

Læs mere

Årsregnskab for 2013 for Gribskov Rideklub Præstevejen 60 3230 Græsted

Årsregnskab for 2013 for Gribskov Rideklub Præstevejen 60 3230 Græsted Årsregnskab for 2013 for Gribskov Rideklub Præstevejen 60 3230 Græsted INDHOLDSFORTEGNELSE Side Revisors erklæring 1 Anvendt regnskabspraksis 2 Bestyrelsens underskrift af årsregnskabet 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Resultatopgørelse for året 2012

Resultatopgørelse for året 2012 Resultatopgørelse for året 2012 Kontingentindtægter.. 2.773.816 2.113 Omkostninger kontingentopkrævinger. -130.248-176 Modtagne gaver og legater 1.839.568 1.735 Modtagne Tipsmidler 220.253 221 Øremærkegebyrer

Læs mere

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT 2012 CVR-NR. 25 06 49 17 Indhold Påtegning og erklæring Bestyrelsens påtegning... 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet... 4 Side Årsregnskab

Læs mere

Skiklubben Hareskov - Regnskab 2012/2013. RESULTATOPGØRELSE Budget 2012/2013 2011/2012

Skiklubben Hareskov - Regnskab 2012/2013. RESULTATOPGØRELSE Budget 2012/2013 2011/2012 RESULTATOPGØRELSE Budget 2012/2013 2011/2012 Omsætning Kontingenter 1010 Kontingenter 450.000 556.375 466.700 1020 Partnerskaber 30.000 - - 1030 Firmaklubber 60.000-33.000 Kontingenter i alt 540.000 556.375

Læs mere

Horsens Fællesantenne - Forening

Horsens Fællesantenne - Forening Horsens Fællesantenne - Forening CVR-nr. 54 59 49 17 Regnskabssammendrag af årsrapport 2013 Nærværende regnskabssammendrag er bortset fra ledelsespåtegning, den uafhængige revisors erklæring, oplysninger

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2006. Dansk Backgammon Forbund Ndr. fasanvej 224,1 2200 København

ÅRSREGNSKAB 2006. Dansk Backgammon Forbund Ndr. fasanvej 224,1 2200 København ÅRSREGNSKAB 2006 Dansk Backgammon Forbund Ndr. fasanvej 224,1 2200 København Indholdsfortegnelse Ledelseserklæring side 3 Revisionspåtegning side 4 Resultatopgørelse for tiden 1. januar - 31. december

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGÅRD Dansk Revision Odense registreret revisionsaktieselskab Langelinie 79 DK-5230 Odense M Odense@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 66 13 03 31 Telefax: +45 66 13 92 31 CVR: DK 82 21 89 12

Læs mere

SKANDERBY KONFIG.PAK 15

SKANDERBY KONFIG.PAK 15 SKANDERBY KONFIG.PAK 15 Nummer Navn Kontotype Type Sammentælling BogføringstypeVirksomhedsbogføringsgruppe Produktbogføringsgruppe Momsvirksomhedsbogf.gruppe Momsproduktbogf.gruppe 10000 Resultatopgørelse

Læs mere

Parasollen, Struer. Søndergade 10, 7600 Struer. Resultatopgørelse 1/1-31/12 2012. Balance pr. 31/12 2012

Parasollen, Struer. Søndergade 10, 7600 Struer. Resultatopgørelse 1/1-31/12 2012. Balance pr. 31/12 2012 k f u mt SOCIALE ARBEJDE MO DTAGET 0 1 JAN. 2013 STRUER KOMMUNE Parasollen, Struer Søndergade 10, 7600 Struer Resultatopgørelse 1/1-31/12 2012 Balance pr. 31/12 2012 Højskolevej 3, Strib 5500 Middelfart

Læs mere

Dansk Skak Unions årsregnskab

Dansk Skak Unions årsregnskab Kasserer Henrik Knudsen, Enebærvænget 20, Appenæs, 4700 Næstved tlf. 55 75 21 34 fax 55 75 21 35 email kasserer@skak.dk cvr. 20268417 Indholdfortegnelse Kassererens beretning...1 Årets resultat... 1 Kommentarer

Læs mere

Nettoomsætning 568.995 639.499 Andre eksterne omkostninger -298.173-319.534. Bruttofortjeneste 270.822 319.965

Nettoomsætning 568.995 639.499 Andre eksterne omkostninger -298.173-319.534. Bruttofortjeneste 270.822 319.965 Resultatopgørelse Perioden 1. januar 2007-31. december 2007 1 2 Nettoomsætning 568.995 639.499 Andre eksterne omkostninger -298.173-319.534 Bruttofortjeneste 270.822 319.965 3 Løn, gager og personaleomkostninger

Læs mere

De almene plejeboliger på Nexøhuset

De almene plejeboliger på Nexøhuset Regnskab for afdeling 106 Regnskabsperiode 01.09.2011-31.12.2011 Resultatopgørelse Resultat Budget 2011 2011 4 måneder 4 måneder Ordinære udgifter 105.9* Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 34.588 213.317

Læs mere

JOHN KRARUP NIELSEN, STATSAUTORISERET REVISOR

JOHN KRARUP NIELSEN, STATSAUTORISERET REVISOR JOHN KRARUP NIELSEN, STATSAUTORISERET REVISOR DBU SJÆLLAND ÅRSREGNSKAB 01.11.2012-31.10.2013 BUDGET FOR PERIODEN 01.11.2013-31.10.2014 I N D T Æ G T E R Budget 2013/2014 t.kr. Kontingent 482 Turneringsvirksomhed

Læs mere

BDO DANSK BLINDESAMFUND VENDSYSSEL ÅRSREGNSKAB 2010 CVR-NR. 18 05 00 13. www.bclo.dk. Tlf: 98 28 18 22 hjallerup@bdo.dk

BDO DANSK BLINDESAMFUND VENDSYSSEL ÅRSREGNSKAB 2010 CVR-NR. 18 05 00 13. www.bclo.dk. Tlf: 98 28 18 22 hjallerup@bdo.dk BDO Tlf: 98 28 18 22 hjallerup@bdo.dk www.bclo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Gammel Markedsvej 1 DK-9320 Hjallerup CVR-nr. 20 22 26 70 DANSK BLINDESAMFUND VENDSYSSEL ÅRSREGNSKAB 2010 CVR-NR.

Læs mere

Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF Mødebilag til Hovedbestyrelsesmøde

Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF Mødebilag til Hovedbestyrelsesmøde Strategikoncept FDF har fire vigtige styringsredskaber for at sikre landsforbundets daglige drift samt sikre en ordentlig implementering af landsforbundets ambition og udviklingsmål. Disse styringsredskaber

Læs mere

Den Selvejende Institution Venø Havn. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014

Den Selvejende Institution Venø Havn. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Den Selvejende Institution Venø Havn CVR-nummer: 10 03 68 01 Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Vi er tættere på dig INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæring...

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014 GILLELEJE TENNIS KLUB. Østre Allé 30. 3250 Gilleleje. CVR-nr.: 72 24 21 14. GTK. Årsregnskab 2014.xlsx

ÅRSREGNSKAB 2014 GILLELEJE TENNIS KLUB. Østre Allé 30. 3250 Gilleleje. CVR-nr.: 72 24 21 14. GTK. Årsregnskab 2014.xlsx YSV Regnskab Græsted Park 41 3230 Græsted Tlf: 21 48 50 41 email:post@ysvregnskab.dk Cvr. nr. 28 26 92 50 ÅRSREGNSKAB 2014 GILLELEJE TENNIS KLUB Østre Allé 30 3250 Gilleleje CVR-nr.: 72 24 21 14 Side 1

Læs mere

KOPI. Årsrapport 2010. Liberal Alliances Landsforening. CVR-nr. 30 42 94 94 11-r001 2010 gk-ij 735900 10001.cw

KOPI. Årsrapport 2010. Liberal Alliances Landsforening. CVR-nr. 30 42 94 94 11-r001 2010 gk-ij 735900 10001.cw KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 1 8700 Horsens Telefon 79295600 Telefax 72293030 www.kpmg.dk 11-r001 2010 gk-ij 735900 10001.cw KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Vi vil gerne invitere forældre, ledere og spejdere i Brundurs Gruppe til grupperådsmøde (generalforsamling) onsdag den 15. februar kl. 19.00.

Vi vil gerne invitere forældre, ledere og spejdere i Brundurs Gruppe til grupperådsmøde (generalforsamling) onsdag den 15. februar kl. 19.00. GRUPPERÅDSMØDE BRUNDURS GRUPPE Onsdag den 15. februar 2012 Kl. 19.00 Spejderhytten, Jyllandsgade 61 i Brønderslev. Vi vil gerne invitere forældre, ledere og spejdere i Brundurs Gruppe til grupperådsmøde

Læs mere

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2011/12

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2011/12 Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. CVR nr. 22 72 41 18 Årsrapport 2011/12 R, s Jens Baggesens Vej 90 N, 8200 Århus N Tlf.: (+45) 8612 7888, Fax: (+45) 8612 7885 e-mail: aarhus@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk

Læs mere

Boligorganisation. Boligselskabet af 1945, Lemvig. Rådhusvænget 4, Lemvig

Boligorganisation. Boligselskabet af 1945, Lemvig. Rådhusvænget 4, Lemvig Boligorganisation Rådhusvænget 4, Lemvig ÅRSREGNSKAB 2014 O P L Y S N I N G E R O M BO L I G S E L S K A B E T A l m e n e b o l i g o r g a n i s a t i o n e r Regnskabsår 2014 Regnskab for boligorganisation

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Forfatterskolen CVR-nr. 12 72 04 91. Årsrapport

Forfatterskolen CVR-nr. 12 72 04 91. Årsrapport Forfatterskolen CVR-nr. 12 72 04 91 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning Oplysninger

Læs mere

Årsregnskab. 1. januar - 31. december 2011

Årsregnskab. 1. januar - 31. december 2011 Årsregnskab 1. januar - 31. december 2011 Alssund Golfklub Gundstrup 2 6440 Augustenborg CVR 70102013 Resultatopgørelse for perioden 1. januar 2011-31. december 2011 r 2011 2010 Indtægter: 1 Kontingenter

Læs mere