Regnskabsrapport-for- Landsforbundet-FDF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskabsrapport-for- Landsforbundet-FDF"

Transkript

1 Regnskabsrapport-for- Landsforbundet-FDF Rapportering7for 01/01/12 %l 31/08/12 Indhold: Side%2 Side%3 Side%4 Side%5 Side%6 Side%7 Side%8 Side%9 Side%10 Side%11 Side%12 Side%13 Side%14 Resultatopgørelse%summeret Regnskabskommentering Indtægter Omkostninger%<l%ak<viteter%inkl.%handlingsplan Omkostninger%<l%medier EjendomsdriK Kurser%og%møder Ledelse%og%administra<on Ak<ver Passiver%inkl.%henlæggelser Pengestrømsopgørelse%inkl.%es<mat%for%næste%halvår Eventualforpligtelser

2 ! Indtægter i kroner LM-budget Resultat Budget ÅTD Resultat ÅTD LM-Budget Estimat Indtægter i kroner Resultatopgørelse Kontingent i alt , , ,8 Tilskud i alt , ,6 Andre indtægter i alt , , ,5 FDF Landslejr Renteindtægter i alt , , ,0 Indtægter i alt , , ,0 Omkostninger i kroner Personale i alt , , ,9 Aktiviteter i alt , , ,3 Medier i alt , , ,3 Drift af ejendomme i alt , , ,3 Kurser og møder i alt , , ,0 Service og administration i alt , , ,1 Omkostninger i alt , , ,8 Resultat før henlæggelser , , ,4 Årets henlæggelser , ,0 Årets resultat , , ,5

3 Regnskabskommentering HB#møde: 2012#09 Regnskabsperiode: 1.9januar9#931.9august92012 Udarbejdet9af: TC9#9MFV9#9AFW Dato: 14.9sept Regnskabsopfølgning9for92012,98.9måned GENERELT: Kassereren9har9Sdligere9på9året9udarbejdet9et9Slpasset9esSmat9for Det9er9SlreTet9der9hvor9der9er9aValt9periodeforskydning9af9omkostninger9fra920119Sl Det9drejer9sig9om9akSviteter9(handlingsplan)9hvor9kr9135tkr9er9 overført9sl på9ejendommene9(vedligeholdelse9friluvscenter)9er9retsbeløbet9fra9erstatningen9ifm.9branden9af9lagerhallen9frigivet9sl9disposison9i Resultatopgørelsen9udviser9øgede9indtægter9på9ca939mill9iV9LM#budget,9mens9der9modsat9ventes9øgede9omkostninger9på9ca93.19mill.9iV9LM9budget,9hvoraf9 leasing9og9legens9dag9samt9forskudt9vedligeholdelsesarbejder9på9ejendommene9og9it9udvikling9udgør9størstedelen9af9disse9ekstra9omkostninger. Det9giver9ved98.9måned9et9mindre9esSmeret9overskud9for920129på9ca9509tkr9mod9godt91009tkr9i9underskud9i9LM9budgeTet.9Her9er9så9fratrukket9godt9700tkr9fra9 medlemspuljen9sl9legens9dag INDTÆGTER:9 KonSngent9indtægter9går9under9LM9budget9med9godt9300tkr9Når9det9ikke9er9korrigeret9før9denne98#mdrs9opfølgning9skyldes9det9en9usikkerhed9grundet9 kredsenes9indberetninger.9det9er9fremadretet9korrigeret9iv9en9mere9skarp9årsresultatstyring. MomskompensaSonen9giver9en9stor9indtægt9hvilket9hovedsageligt9kan9henføres9Sl9Landslejren. Stævner9og9lejre9esSmeres9Sl9225tkr9i9underskud9mod950tkr9i9LM9budget.9Det9skyldes9at9HBs9bevilling9på9400tkr9Sl9jubilæumsfesten.9Det9ventes9at9lande9på9ca9 250tkr9og9bogføres9som9et9arrangement9her. De9forventede9renteindtægter9er9nedskrevet9Sl9kr90.#.9Det9er9en9direkte9følge9af9HBs9vedtagelse9fra9maj,9hvor9det9blev9vedtaget9at9betale9rentebeløbet9fra9 leasingsagen.9dete9skete9naturligvis9i9protest9sl9modparten.9 OMKOSTNINGER: Personale.9Der9er9intet9at9bemærke9Sl9personale9omkostningerne.9Vi9forventer9at9følge9budget9året9ud. AkSvitet.9Handlingsplanen9forventer9at9anvende9de94859tkr9som9omfaTer9både9landsmødeposten9på93509tkr9og9det9fra920119overførte9beløb9på9135tkr.9Ekstra9 bevillingen9sl9legens9dag9kampagnen920129som9hb9vedtog9i9marts9og9maj920129forventes9udgivsført9som9en9aksvitet9og9er9opført9under9særlige9inisasver9 med9et9forventet9minus9på9kr9825tkr. Medier9ligger9samlet9set930%9under9budget9dog9med9undtagelse9af9portalen.9De9forventede9omkostninger9for9LEDEREN9er9nedskrevet9i920129esSmatet.9Det9 sker9udfra9en9vurdering9af9de9foregående9år.9portalen9udvikles9i920129på9flere9områder;9integrason9med9carla,9øget9sammenkøring9med9kursussystem,9online9 indmeldelse9mv. Ejendomme.9Der9er9som9nævnt9frigivet9midler9fra9erstatningen9fra9branden,9som9øger9det9forventede9resultat9for920129med9ca9700tkr.9Udover9denne9ekstra9 omkostning9giver920129essmat9ikke9anledning9sl9korreksoner9ved98#mdrs#opfølgningen. Kurser9og9møder.9KursusdriVen9har9i9årets9første9måneder9været9højere9end9ventet,9deTe9påvirker920129esSmat9negaSvt.9Omkostningen9for9seniorkurser9i9 foråret9indeholder9dels9en9omkostning9fra920119på9ca923tkr9og9derudover9et9materialeindkøb9som9rækker9over9flere9kurser.9guf9kurset9kommer9ud9med9et9 underskud9på9ca970tkr9som9en9følge9af9færre9deltagere9end9ventet.9ledelse9af9frivillige,9her9benævnt9som9kredsudvikling9har9en9indtægt9på9ca975tkr9som9ikke9er9 bogført9på9sdspunktet9for9opfølgningen. Ledelse9og9administraSon.9Rentebeløbet9fra9leasing9ca929mill9er9bogført9under9ledelse9og9administraSon9og9medfører9en9markant9afvigelse9her9på essmatet,9dersl9kommer9it9udvikling9på9ca9250tkr.

4 Indtægter Indtægter i kroner LM-budget Resultat Budget ÅTD Resultat ÅTD LM-Budget Estimat Kontingenter , , ,8 Kontingent i alt , , ,8 Tipsloven , ,4 Folkeoplysningsloven , ,0 Gaver og arv ,0 Momskompensation , ,7 Tilskud i alt , ,6 0 Værdireg. af aktier i 55 NORD , ,7 Stævner og lejre , ,0 Landslotteri Lukkede kredse Andre indtægter i alt , , ,5 FDF Landslejr Renteindtægter i alt , , ,0 Indtægter i alt , , ,0 Historik(kon*ngent tkr. Medlemmer Kon*ngent I(alt Historik(*lskud(i(alt tkr. Tipsloven Øvrigt I(alt Historik(55(Nord Årets tkr. resultat andel I(alt % % % % % Historik(andre(indtægter Lukkede tkr. kredse Øvrigt I(alt opkrævningen. momskompensa=on. Specifika*on(af(stævner(og(lejre Resultat(ÅTD tkr. 31/08/12 Væbnermesterskabet

5 Personale Omkostninger,i,1.000,kr. LM-budget Resultat Budget ÅTD Resultat ÅTD LM-Budget Estimat Lønninger, stab adm , , ,0 Stabens rejser og kontorudgifter , , ,9 Personaleuddannelse og -pleje , , ,0 Personale i alt , , ,9 Information: 2011,regnskabstal 2012,realiseret,8,mdr 2012,esImat,12,mdr Antal Lønomk. %-reg.1i3.1 året1før Antal Lønomk. %-reg.1i3.1 året1før Antal Lønomk. Forbundssekr.,1Landsdel11-8 7, , , Adm.,1økonomi1og1sekre. 7, , , IT1og1medier 1, , , Staben,1øvrige 5, , , øvrige1personaleomkostninger 0,00 0 0,00 0 0,00 0 Lønomkostning,1stab1og1adm. 21, , , Lønomkostning,1øvrige1ansaKe,1centre 11, , , Refusion,1overført1løn1og1barsel Løn,i,alt,inkl.,refusion 32, , ?16,3% 0, Budget1godkendt/forslag Afvigelse %-reg.1i3.1 året1før Gnm.snitsløn,pr.,ansat ,3% Akk.1lønreg.1pr.1ansat1i tal Kommentarer 20121realiseret1og1esPmeret1er1ikke1udarbejdet1ifm.1opfølgning K antal1ansake1er1opgjort1e3er1atp1metoden Løn,1centeransaKe1bogføres1som1en1del1af1ejendomsdri3en 1 1 PERSONALEUDGIFTER brutto Resultat Resultat ÅTD Estimat Løn, stab og adm /08/ Lønninger,1pension,1ATP Lønrefusion Løn,,centeransaFe Lønning,1pension,1ATP Lønrefusion1Centre Øvrige1personaleomkostninger

6 Aktiviteter Omkostninger,i,1.000,kr. LM-budget Resultat Budget ÅTD Resultat ÅTD LM-Budget Estimat Projekt FDF Udvalgsbevillinger , , ,0 Handlingsplan , , ,6 Internationalt arbejde , , ,0 Tilskud nye kredse/kredsstart Særlige initiativer , , ,0 Aktiviteter i alt , , ,3 * = Posten er i 2011 reklassificeret fra aktiviteter til medier Historik,akIviteter tkr. HP Øvrigt I,alt 2007 n/a n/a SpecifikaIon,af,særlige,iniIaIver Resultat,ÅTD tkr. 31/08/12 Projektnavigatør 27 Legens1dag 606 Øvrige1omkostninger 2 1 I1alt 635 SpecifikaIon,af,Handlingsplan Resultat,ÅTD tkr. 31/08/12 Ledelse1af1frivillige 63 Øvrige1handlingsplan 9 1 I1alt 72 Før120081blev1akPviteter1opgjort1på1 anden1måde1hvorfor1tallene1ikke1 umiddelbart1er1sammenlignelige.1de1er1 således1udeladt1i1denne1opsplling. Regnskab1for1legens1dag1er1ikke1opgjort1 ved1afslutning1af1opflg.1der1ventes1 omkostninger1for1op1mod1200tkr1 yderligere. Intet1at1bemærke

7 Medier Omkostninger,i,1.000,kr. LM-budget Resultat Budget ÅTD Resultat ÅTD LM-Budget Estimat FDF Lederen , , ,9 Sille og Sigurd * , , ,0 Flux , , ,0 Bluz , , ,0 Portalen , , ,0 Medier i alt , , ,3 * = Posten er i 2011 reklassificeret fra aktiviteter til medier Historik,medier tkr. FDF,Lederen Sille,&,Sigurd Flux Bluz Portalen I,alt 2007 $ $ $ $ tkr $2009 $4009 $6009 5,års,udvikling,i,medieomkostninger, FDF9Lederen9 Sille9&9Sigurd9 Flux9 Bluz9 Portalen9 Faldet9i9medieomkostninger9for9FLUX9i og920099skyldes9manglende9 bladudgivelser.9indtægt9for9lederen9er9i omlagt9Jl9mediekonJngent. Historik,medier FDF SILLE,& FLUX BLUZ Antal,udgivelser LEDEREN SIGURD,, SpecifikaKon,af,portalen Resultat,ÅTD tkr. 31/08/12 DKM 50 Koda 6 Øvrige 83 9 I9alt 139 9

8 Ejendomsdrift Omkostninger,i,1.000,kr. LM-budget Resultat Budget ÅTD Resultat ÅTD LM-Budget Estimat Drift Rysensteen , , ,4 Drift Friluftcenter , , ,8 Drift Vork , , ,0 Drift øvrige ejendomme Drift af ejendomme i alt , , ,3 Rysensteen SleDen Vork Budget'ÅTD 31/08/12 % Budget'ÅTD 31/08/12 % Budget'ÅTD 31/08/12 % Indtægter '''Forbrug'og'Ska8er '''Personaleomkostninger '''AdministraFon'og'diverse '''Vedligeholdelse '''AkFviteter '''Skovbruget Omkostninger,i,alt Dri=,i,alt ' ' ' Historik,ejendomme tkr. Rysensteen SleDen Vork I,alt J J J ' 1.600' 1.400' 1.200' 1.000' 800' 600' 400' 200' 0' J200' J400' tkr.' 5,års,udvikling,i,ejendomsdri=, 2007' 2008' 2009' 2010' 2011' Rysensteen' Sle8en' Vork' Rysensteen:'2007'+'2008'blev'køkken' ombygget'under'ekstrabevilling.'2009'blev' fyret'renoveret.'2010'udeblev'lejeindtægt' fra'1.'salen. Sle8en:'I'2009'overgik' NaturvejledersFllingen'fra'Staben'Fl' Sle8en.'Udlejningen'er'forbedret' væsentligt'i'perioden.'der'var'i'2011'afsat' ekstra'midler'fl'vedligeholdelse,'som'først' ventet'anvendt'i'2012 Vork:'Udlejningen'for'2008'og'2009'var' ekstraordinær'stor.

9 Kurser/og/møder Omkostninger,i,1.000,kr. LM-budget Resultat Budget ÅTD Resultat ÅTD LM-Budget Estimat Kursusvirksomhed , , ,0 Udvalgsmøder HB-, FU- og stabsmøder m.m , , ,0 Landsmøde ,0 Kurser og møder i alt , , ,0 Historik,kurser,og,møder tkr. Kursusvirk. Udvalgs3møder HB3,,FU3,og, stabsmøder Landsmøde I,alt tkr.' 600' 500' 400' 300' 200' 100' 0' 5,års,udvikling,i,kurser,og,møder, 2007' 2008' 2009' 2010' 2011' Kursusvirk.' UdvalgsJmøder' HBJ,'FUJ'og'stabsmøder' Landsmøde' Kursusvirk.:'Fra'2008'og'frem'er' fremskrivning'differenferet'på'de' enkelte'kurser,'omkostninger'ifm.' rejserefusion'er'søgt'reduceret. Landsmøde:'2010'havde'flere'gæster'og' medarbejdere'og'en'dyrere'teknikdel.' HB/FU'møder:'2009'bogføres'2.0' processen'her'inkl.'møder'og'konsulentj omkostninger SpecifikaPon,af,kursusvirksomhed Antal Resultat,ÅTD tkr. deltagere 31/08/12 Seniorkursus'påske J8'kl FDFJkursus'Sle8en'/'GUF Seniorkursus'eZerår 15 Øvrige'kurser n/a 19 I'alt ' Omkostn.'for'seniorkurser'indeholder' dels'en'post'fra'2011'på'ca'23tkr'og' derudover'et'materialekøb'som'rækker' over'flere'kurser.'underskud'på'guf' skyldes'100'færre'delt.'end'ventet.' Ledelse'af'frivillige'(øvrige'kuser)'har'en' ventet'indtægt'på'ca'75tkr

10 Ledelse&og&administration Omkostninger,i,1.000,kr. LM-budget Resultat Budget ÅTD Resultat ÅTD LM-Budget Estimat!!!Øvrige!adm.omkostninger , , ,5!!!Forsikringer , , ,0!!!Kon3ngent!3l!andre!organisa3oner , , ,0!!!DUF7revision , , ,0!!!Tilskud!3l!agita3onsmateriale Ledelse,og,administra4on,i,alt , , ,1 Historik,ledelse,og,administra4on tkr. Øvrige, Kon4ngent,4l, Tilskud,4l, adm.omk. Forsikringer andre,org. DUFLrev. agi.mat. I,alt tkr.! 4.500! 4.000! 3.500! 3.000! 2.500! 2.000! 1.500! 1.000! 500! 0! 5,års,udvikling,i,adm.omkostninger, 2007! 2008! 2009! 2010! 2011! Øvrige!adm.omk.! Forsikringer! Kon3ngent!3l!andre!org.! DUF7rev.! Tilskud!3l!agi.mat.! S3gningen!i!2011!skyldes!primært!it7 udvikling!og!betaling!af!leasing! hovedstol!eeer!byretssag!november! 2011!dækkende! DUF!revision!er!reduceret,!da!FDF!er! mere!udførende!på!afslutning!af! årsrapport!end!2008!og!før. Specifika4on,af,øvrige,administra4onsomkostninger Budget,ÅTD Resultat,ÅTD tkr /08/12 IT!driE IT!udvikling 0 67 Leasingomkostninger Øvrige!adm!omkostn I!alt IT!driE!ventes!af!flg!budget,!gr.!50tkr!i! indtægt!fra!kredscms.!it!udvikl.!ca! 250tkr!Årses3mat!belastes!af! nødvendige!3lpasninger!af!fx! betalingsservice.!renterne!3l!leasing!er! medtaget!som!vedtaget!af!hb.

11 Aktiver Beløb&i&1.000&kr. 31/08/ Ændring Ak7ver!!!Ejendomme Materielle&anlægsak7ver !!!Obliga4oner!mv :59!!!Pantebreve :6!!!Ak4er!i!Kristelig!Dagblad!A/S 8 8 0!!!Kapitalandele!i!bu4kken!55!Nord :1.299 Finansielle&anlægsak7ver Anlægsak7ver&i&alt !!!Tilgodehavende!4lskud!DUF !!!Kommende!arrangementer,!FDF!Landslejr! !!!Rådighedsbeløb :13!!!Forudbetalinger :227!!!Tilgodehavende!hos!kredse !!!Andre!4lgodehavender :346 Tilgodehavender Likvide&beholdninger Omsætningsak7ver&i&alt Ak7ver Specifika7on&af&ejendomme: tkr. 31/08/ Ændring FDF!Bycenter!Rysensteen FDF!FriluWscenter!SleXen FDF!Lejrcenter!Vork Lejrgrund!i!Bregnerød Lejrgrund!i!Stenastad,!Söderåsen,!Skåne Lejrgrund!i!Ganløse Ejendomsværdi&i&alt Bemærkninger

12 Beløb&i&1.000&kr. 31/08/ Ændring Passiver Passiver!!!Frie!reserver !!!Opskrivning!af!ejendomme!;l!offentlig!vurdering !!!Opskrivning!af!kapitalandele!i!bu;kken!55!Nord !!!Henlagt!;l!Julsøfonden !!!Henlagt!;l!kursuscentre !!!Henlagt!;l!ulands.!og!missionsarbejde !!!Henlagt!;l!TVR.fonden !!!Henlagt!fra!lukkede!kredse,!medlemspuljen !!!Henlagt!;l!IT.udvikling Egenkapital !!!Be;nget!;lbagebetalingsforpligtelse!Dansk!Ungdoms!Fællesråd !!!Be;nget!;lbagebetalingsforpligtelse!Lokale!og!Anlægsfonden !!!Prioritetsgæld Langfristede&gældsforpligtelser !!!Mellemregning!med!Landslejr! !!!KorZristet!del!af!prioritetsgæld !!!Mellemregning!vedr.!interna;onalt!arbejde !!!Mellemregning!med!HCT.fonden !!!Mellemregning!med!bu;kken!55!Nord !!!Øvrige!kreditorer!og!anden!gæld KorGristede&gældsforpligtelser Gældsforpligtelser Passiver SpecifikaLon&af&henlæggelser Budget&ÅTD Resultat&ÅTD LM1Budget EsLmat tkr /08/ Henlæggelser!primo!året Anvendt!af!;dligere!foretagne!henlæggelser!(afgang) Dri`sførte!henlæggelser!i!året!(;lgang) Henlæggelser&ulLmo&året

13 Pengestrømsopgørelse Beløb&i&1.000&kr. August September Oktober November December Januar Februar Marts April Maj Juni Juli Indtægter Kontingent i alt Tilskud i alt 7000 Andre indtægter i alt ' ' Renteindtægter i alt Indtægter i alt > Omkostninger Personale i alt '851 &900 &900 &900 &900 '803 '710 '683 '684 '892 '683 '683 Aktiviteter i alt '237 &25 &25 &25 &25 '84 '1 '81 '37 '122 '181 '194 Medier i alt '132 &150 &150 &150 &150 '181 '16 '96 '20 '190 '70 '9 Drift af ejendomme i alt '15 25 &263 &263 &264 '966 '519 '457 '174 '235 '497 '204 Kurser og møder i alt '51 &20 &90 &90 &90 '77 '84 ' '485 '18 55 Ledelse og administration i alt '131 &149 &132 &132 &131 '593 '55 '118 '218 '94 '1966 '147 Omkostninger i alt > >2704 >1385 >1530 >754 >2018 >3415 >1182 Henlæggelser

14 Evt.forpligtelser Leasingsagen GE#Capital#Solu-ons Betalt#renter#den# ##########( ,15) Betalt#hovedstolen#den# ##########( ,09) # ##########( ,24) Tekst&fra&2011&årsrapport: Landsforbundet#er#part#i#en#retssag#angående#leasingaIaler,#som#omfaKer#kopiudstyr#på#forbundskontoret. Landsforbundet#tabte#sagen#i#byreKen#og#har#december#2011#anket#dommen#-l#landsreKen. Leasingydelserne,#som#har#været#-lbageholdt#fra#2008#-l#2011#andrager#ca.#2.4#mio.#kr.#beløbet#er#betalt#ul-mo#2011.# Der-l#kommer#renter#og#sagsomkosninger.#Alt#i#alt#beløber#det#sig#-l#4.7#mio.#kr. Sagens#udfald#kendes#i#2013. Hovedbestyrelsen#forventer#et#posi-vt#udfald#for#Landsforbundet.

Resultatopgørelse FDF Landsdel 1

Resultatopgørelse FDF Landsdel 1 Resultatopgørelse 2016 - FDF Landsdel 1 Tekst Note Beløb Budget Afvigelse Kontingent 1 kr. 21.547,50 kr. 21.000,00 kr. 547,50 Renteindtægter kr. 153,62 kr. 1.500,00 kr. -1.346,38 Indtægter i alt kr. 21.701,12

Læs mere

FDFs ÅRSRAPPORT 2012

FDFs ÅRSRAPPORT 2012 FDFs ÅRSRAPPORT 2012 2 FDFs ÅRSRAPPORT 2012 Landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF CVR nr. 22 16 78 12 ÅRSRAPPORT 2012 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om landsforbundet 4 Ledelsespåtegning

Læs mere

FDFs. årsrapport 2014

FDFs. årsrapport 2014 FDFs årsrapport Landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF CVR nr. 22 16 78 12 ÅRSRAPPORT Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om landsforbundet 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pigeforbund, FDF CVR-nr. 22 16 78 12 Årsrapport 2008

Landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pigeforbund, FDF CVR-nr. 22 16 78 12 Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Landsforbundet Frivilligt Drenge-

Læs mere

Status på landsforbundets udvalg og projekter [Marts 2010]

Status på landsforbundets udvalg og projekter [Marts 2010] Emne: Status på udvalg og projekter Skrevet af: RAP Dato: 04.03.2010 Side: 1 af 5 Status på landsforbundets udvalg og projekter [Marts 2010] Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger...1 2. Status

Læs mere

FDFs. årsrapport Foto thomas Heie Nielsen

FDFs. årsrapport Foto thomas Heie Nielsen FDFs årsrapport Foto thomas Heie Nielsen Landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF CVR nr. 22 16 78 12 ÅRSRAPPORT Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om landsforbundet 3 Ledelsespåtegning

Læs mere

BUDGET 2012 3.202 2 3.341 5.245 5.672 3 1.900. 2.723 Overført fra hensatte midler. 1.253 Andre indtægter inkl. medlemsbutik 22 INDTÆGTER, I ALT

BUDGET 2012 3.202 2 3.341 5.245 5.672 3 1.900. 2.723 Overført fra hensatte midler. 1.253 Andre indtægter inkl. medlemsbutik 22 INDTÆGTER, I ALT Landsmøde 2 PUNKT 3 Regnskab 22-23 De reviderede årsregnskaber for 22 og 23 med bemærkninger er tilgængelige på KFUM og KFUK s hjemmeside: www.kfum-kfuk.dk/menu/om-kfum-og-kfuk/aarsregnskab ALLE TAL I.

Læs mere

Regnskab 2013 for sportshal/idrætsanlæg med kommunalt driftstilskud

Regnskab 2013 for sportshal/idrætsanlæg med kommunalt driftstilskud Drift - Side 1 Regnskab 2013 for sportshal/idrætsanlæg med kommunalt driftstilskud Hallens navn og adresse Den Selvejende Instiution Vesthallen Kohavevej 10, Hyllinge 4700 Næstved Kontaktperson Anders

Læs mere

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Årsregnskab 2015 Internt (Årsregnskabet er indarbejdet i årsrapporten for Holstebro-Struer Trafikhavn) Indholdsfortegnelse Anvendt regnskabspraksis 1 Resultatopgørelse

Læs mere

3. ORDINÆRE KONGRES & DELEGERETMØDE SEPTEMBER Regnskab for Fagligt Fælles Forbund og Faglig Fælles Akasse

3. ORDINÆRE KONGRES & DELEGERETMØDE SEPTEMBER Regnskab for Fagligt Fælles Forbund og Faglig Fælles Akasse 3. ORDINÆRE KONGRES & DELEGERETMØDE 14. - 19. SEPTEMBER 2013 Regnskab for Fagligt Fælles Forbund og Faglig Fælles Akasse for perioden 1. januar 2010 til 31. december 2012 KONGRESREGNSKAB 2010-2013 Indhold

Læs mere

FDFs årsrapport 2013

FDFs årsrapport 2013 FDFs årsrapport 2013 Landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF CVR nr. 22 16 78 12 ÅRSRAPPORT 2013 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om landsforbundet 2 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige

Læs mere

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Årsregnskab 2013 Internt (Årsregnskabet er indarbejdet i årsrapporten for Holstebro-Struer Trafikhavn) Indholdsfortegnelse Anvendt regnskabspraksis 1 Resultatopgørelse

Læs mere

Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej Albertslund CVR-nr Årsrapport regnskabsår

Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej Albertslund CVR-nr Årsrapport regnskabsår Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej 9 2620 Albertslund CVR-nr. 27 80 51 08 Årsrapport 2013 8. regnskabsår UNIVERSITETSPARKEN 2 4000 ROSKILDE TLF.46 36 11 99 FAX 46 32 18 32 CVR -NR. 28

Læs mere

Dagsorden og bilag til landsdelsmøde i landsdel 8

Dagsorden og bilag til landsdelsmøde i landsdel 8 ! Dagsorden og bilag til landsdelsmøde i landsdel 8 Torsdag d. 26. Februar 2015 kl. 19-21:30 på Rysensteen Tilmelding: senest d. 19. februar HER Dagsorden 1. Valg af dirigent og ordstyrer 2. Godkendelse

Læs mere

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Årsregnskab 2012 Internt (Årsregnskabet er indarbejdet i årsrapporten for Holstebro-Struer Trafikhavn) Indholdsfortegnelse Anvendt regnskabspraksis 1 Resultatopgørelse

Læs mere

Regnskab 2014 for sportshal/idrætsanlæg med kommunalt driftstilskud

Regnskab 2014 for sportshal/idrætsanlæg med kommunalt driftstilskud Drift - Side 1 Regnskab 2014 for sportshal/idrætsanlæg med kommunalt driftstilskud Hallens navn og adresse Fladså Hallen Mogenstrup Parkvej 10 B 4700 Næstved Kontaktperson Halinspektør Leo Steen Larsen

Læs mere

Holstebro Struer Trafikhavns Tankanlæg

Holstebro Struer Trafikhavns Tankanlæg Holstebro Struer Trafikhavns Tankanlæg Årsregnskab 2011 Internt (Årsregnskabet er indarbejdet i årsrapporten for Holstebro Struer Trafikhavn) Indholdsfortegnelse Den uafhængige revisors påtegning 1 Anvendt

Læs mere

Årsregnskab 2014. Dansk Sejlunions Generalforsamling 2015

Årsregnskab 2014. Dansk Sejlunions Generalforsamling 2015 Årsregnskab 2014 Dansk Sejlunions Generalforsamling 2015 Årsregnskab 2014 Indhold: Resultatopgørelsen Hvor kommer pengene fra? Hvordan anvendes pengene? Afvigelser i forhold til budget Disponering af resultatet

Læs mere

Årsregnskab for perioden 1. Juli 2014 30. Juni 2015

Årsregnskab for perioden 1. Juli 2014 30. Juni 2015 Årsregnskab for perioden 1. Juli 2014 30. Juni 2015 Godkendt på generalforsamlingen den 17. September 2015 Dirigent Årsregnskabet Bestyrelsenharfornøjelsenataflæggeregnskabforperioden1.Juli2014 30.Juni2015.Årets

Læs mere

FDFs ØKONOMISTYRING Notat vedr. drift og kontrol af FDFs økonomi

FDFs ØKONOMISTYRING Notat vedr. drift og kontrol af FDFs økonomi FDFs ØKONOMISTYRING Notat vedr. drift og kontrol af FDFs økonomi Dette notat er udarbejdet ifm. kassererskifte i FDF samt i kølvandet på en sag vedr. leasing, der økonomisk har belastet Landsforbundet

Læs mere

FDFs årsrapport el Giv-et-år-medarbejdere Vedligeholdelse af bygninger og arealer FDF Bycenter Rysensteen

FDFs årsrapport el Giv-et-år-medarbejdere Vedligeholdelse af bygninger og arealer FDF Bycenter Rysensteen olkeoplysningsloven Sille og Sigurd Internationalt arbejde DUFnlagt til Julsøfonden Mellemregning vedr. internationalt arbejde Finans siver Fællessommerlejr Væbnermesterskabet Redaktionsomkostninger Land

Læs mere

Bestyrelsesmøde 10. juni 2016

Bestyrelsesmøde 10. juni 2016 Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 89 25 Bestyrelsesmøde 10. juni 2016 2. juni 2016 Pkt. 5. Rapportering for 1. kvartal 2016 1.

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej 9 2620 Albertslund CVR-nr. 27 80 51 08 Årsrapport 2009 4. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

Årsregnskab 2014. Silkeborg Oasekirke Frichsvej 2 8600 Silkeborg. CVR nr. 17 31 85 00

Årsregnskab 2014. Silkeborg Oasekirke Frichsvej 2 8600 Silkeborg. CVR nr. 17 31 85 00 Årsregnskab 2014 Silkeborg Oasekirke Frichsvej 2 8600 Silkeborg CVR nr. 17 31 85 00 Resultatopgørelse for perioden 01.01.2014-31.12.2014 Beløb i t.kr. Regnskab Budget Afv. Regnskab Note Indtægter: 2014

Læs mere

Dansk Gas Forening. Dansk Gas Forenings årsregnskab 2005/2006. Ved kasserer Carsten Werner Hansen

Dansk Gas Forening. Dansk Gas Forenings årsregnskab 2005/2006. Ved kasserer Carsten Werner Hansen Dansk Gas Forenings årsregnskab 2005/2006 Ved kasserer Carsten Werner Hansen Årets resultat Underskud på 6 tkr. mod et underskud i 2004/05 på 8 tkr. Udvikling i medlemstal og kontingent 2007/08 2006/07

Læs mere

Københavns Døves Idrætsklub Døvania Årsregnskab for 2015

Københavns Døves Idrætsklub Døvania Årsregnskab for 2015 Københavns Døves Idrætsklub Døvania Årsregnskab for 2015 Pr. 12/7-15 Resultatopgørelse 2015 2014 Budget % Note: Indtægter: 1 Hovedforeningen 88.307,33 133.888,69 92.066,66 96 2 Badminton 4.025,00 8.766,00

Læs mere

& ' ( ) * & ) +( ' + ( * ! -*$%$ -* - -*" *- $ * % "! $*$% $*" $* $*- *-. ' % %% " *. $$.

& ' ( ) * & ) +( ' + ( * ! -*$%$ -* - -* *- $ * % ! $*$% $* $* $*- *-. ' % %%  *. $$. ! " # $% Side 1 & ' ( ) & ) +( ' + (,! -$%$ - - -" - $ % "! $$% $" $ $- -. --$ " $% $%$ #$ "% $% $%-" $% $ %& $.$ $.- ' % %% ". $$.!&' ( %%/ $%$%%% $$%%%%0+ (($$$%%%' ( ( 1 & ( ( 2"%%%' +$$"%%%! 0(.%%%'+)

Læs mere

ANDELSSELSKABET VITTEN FORSAMLINGSHUS ÅRSREGNSKAB 2015

ANDELSSELSKABET VITTEN FORSAMLINGSHUS ÅRSREGNSKAB 2015 ANDELSSELSKABET VITTEN FORSAMLINGSHUS ÅRSREGNSKAB 2015 Vitten Forsamlingshus INDHOLDSFORTEGNELSE Side Generelle oplysninger 1 Regnskabspåtegning 2 Revisionspåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling. Kerteminde Antenneforening 2015

Velkommen til Generalforsamling. Kerteminde Antenneforening 2015 Velkommen til Generalforsamling Kerteminde Antenneforening 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Kassereren aflægger regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse af kontingent (herunder

Læs mere

Revisor BDO ScanRevision Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Bankforbindelse Danske Bank. Direktion Jørn Ravn, adm. direktør

Revisor BDO ScanRevision Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Bankforbindelse Danske Bank. Direktion Jørn Ravn, adm. direktør DOMEA ÅRSBERETNING 00 Domea s.m.b.a. Borgergade Postboks 0 København K Tlf. Fax domea@domea.dk www.domea.dk Bestyrelse Karin Thomsen, formand Svend Mogensen, næstform. Anette Kruse,. næstform. Allan Mose

Læs mere

Venstres Landsorganisation. Årsregnskab 2013

Venstres Landsorganisation. Årsregnskab 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Venstres Landsorganisation Årsregnskab

Læs mere

RESULTAT 2013 BUDGET 2014 3.202 3.363 5.672 5.700 5.667 3 2 2.225 2.025 2.723. 3.025 Overført fra hensatte midler 1.253

RESULTAT 2013 BUDGET 2014 3.202 3.363 5.672 5.700 5.667 3 2 2.225 2.025 2.723. 3.025 Overført fra hensatte midler 1.253 Landsmøde 21 PUNKT 6.2 Budgetforslag 2-216 ALLE TAL I 1. KR. 213 21 2 A 216 A 2 B 216 B INDTÆGTER 1 Organisationsbidrag 3. 3.363 3.8 3.8 2.1 2.923 2 Offentlige og andre tilskud.672.7.37.667.37.667 3 Indsamlede

Læs mere

FORENINGEN WSPA DANMARK. CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011

FORENINGEN WSPA DANMARK. CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011 FORENINGEN WSPA DANMARK CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer

Læs mere

Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ballerupvej Albertslund CVR-nr Årsrapport regnskabsår

Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ballerupvej Albertslund CVR-nr Årsrapport regnskabsår Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ballerupvej 25 2620 Albertslund CVR-nr. 27 80 51 08 Årsrapport 2007 2. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2009

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2009 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2009 1. Kontingentindtægter m.m. 2.367.596 2.318 2.223 2. Kontingentudgifter -356.020-359 -352 3. Mødeudgifter m.m. -486.319-464 -403 4. Sekretariatslønninger

Læs mere

UGERLØSE IDRÆTSFORENING CVR-nr.:

UGERLØSE IDRÆTSFORENING CVR-nr.: UGERLØSE IDRÆTSFORENING CVR-nr.: 32 11 42 02 ÅRSREGNSKAB FOR 2015/2016 (1/4 2015 31/3 2016) INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Bestyrelsens underskrifter 1 Regnskabserklæringer 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Regnskab 2011 og budget for Farum Tennisklub

Regnskab 2011 og budget for Farum Tennisklub Regnskab 2011 og budget 2012 for Farum Tennisklub Regnskab Budget Regnskab Budget 2010 2011 2011 2012 1. Indtægter Note Kontingenter 1 2.293.956 2.496.000 2.295.760 2.546.000 Kommunale tilskud 2 1.268.856

Læs mere

Forretningsudvalgsmødet den 9. juni 2009, punkt 1 bilag DANMARKS LÆRERFORENING BILAG TIL ÅRSRAPPORT 2008

Forretningsudvalgsmødet den 9. juni 2009, punkt 1 bilag DANMARKS LÆRERFORENING BILAG TIL ÅRSRAPPORT 2008 Forretningsudvalgsmødet den 9. juni 2009, punkt 1 bilag DANMARKS LÆRERFORENING BILAG TIL ÅRSRAPPORT 2008 Regnskab Danmarks Lærerforening pr. 31/12-2008 Side 1 (i 1.000 kr.) (Bilag 1) Specifikation Hovedkassen

Læs mere

Conventus Finans Hadsund Roklub (HRK) Kontingenter i alt -304.383,00. Kommunale tilskud i alt -103.630,33. Gæsteroere Ialt -13.

Conventus Finans Hadsund Roklub (HRK) Kontingenter i alt -304.383,00. Kommunale tilskud i alt -103.630,33. Gæsteroere Ialt -13. Regnskab: Hadsund Roklub Dato: 01-01-2013-31-12-2013 Page 1 of 5 Hadsund Roklub Kontingenter 1010 0-18 år -39.850,00 1020 19-24 år -11.900,00 1030 25 og derover -252.633,00 1050 Andre kontingenter 0,00

Læs mere

FDFs ØKONOMISTYRING Notat vedr. drift og kontrol af FDFs økonomi

FDFs ØKONOMISTYRING Notat vedr. drift og kontrol af FDFs økonomi FDFs ØKONOMISTYRING Notat vedr. drift og kontrol af FDFs økonomi INDLEDNING Dette notat er udarbejdet ifm. kassererskifte i FDF samt i kølvandet på en sag vedr. leasing, der økonomisk har belastet Landsforbundet

Læs mere

Noter til regnskab 2013.

Noter til regnskab 2013. Noter til regnskab 2013. 1 En deltager færre på St. kursus på Fr.dal. Den ene kredskonference var kun på en dag og egne omgivelser Den anden konference afholdt i lånt hus. (Dette kan ikke vides på forhånd)

Læs mere

Endeligt Budget 14 Regnskab 13. Konto Navn Budget 2015 INDTÆGTER

Endeligt Budget 14 Regnskab 13. Konto Navn Budget 2015 INDTÆGTER Konto Navn Budget 2015 INDTÆGTER Endeligt Budget 14 Regnskab 13 KONTINGENT - note 1 10200 Kontingent 49.685.000 46.907.000 47.755.412 10201 Afskrevet kontingent -40.000 0-244.851 10300 Kredskontingent

Læs mere

~<:Z... 9. Protokol underskrives. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Siden sidst 8. EVENTUELT. Husum Sogns Menighedsråd Husum den 3. juni 2015.

~<:Z... 9. Protokol underskrives. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Siden sidst 8. EVENTUELT. Husum Sogns Menighedsråd Husum den 3. juni 2015. Husum Sogns Menighedsråd Husum den 3. juni 2015. Dato: Onsdag, den 17. juni, 2015 kl. 18.30 Sted: Husum kirkes Mødesal Dagsorden: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Bemærkninger til referat fra sidste møde. Meddelelser

Læs mere

Kvartalsrapport 01-01-2015 til 30-06-2015

Kvartalsrapport 01-01-2015 til 30-06-2015 Kvartalsrapport 01-01-2015 til 30-06-2015 Side 1 / 8 1 Fælles indtægter i alt Driftsudgifter i alt 1.650.00-1.816.856,57 2 3 4 5 6 Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig

Læs mere

Budget 2014. Smallegade 4 7400 Herning. Udarbejdet september 2013. Godkendt på bestyrelsesmøde den 25/9 2013

Budget 2014. Smallegade 4 7400 Herning. Udarbejdet september 2013. Godkendt på bestyrelsesmøde den 25/9 2013 Budget 2014 Smallegade 4 7400 Herning Udarbejdet september 2013 Godkendt på bestyrelsesmøde den 25/9 2013 Budgetforudsætninger for driftsbudgettet Nærværende budget 2014 er udarbejdet af Alex Nielsen og

Læs mere

Resultatopgørelse pr. 31. marts 2013

Resultatopgørelse pr. 31. marts 2013 Bilag 35.5.1. Bestyrelsesmødet 23.04.13 Resultatopgørelse pr. 31. marts 2013 Realiseret Budgetteret Afvigelse ift. budget Sidste år Omsætning 25.814.263 25.790.276 23.987 28.048.431 Løn -15.914.510-16.640.207

Læs mere

Huslejeindtægter Øvrige indtægter Driftsomkostninger

Huslejeindtægter Øvrige indtægter Driftsomkostninger Resultatopgørelsen Note Indtægter Huslejeindtægter 110.582.699 102.686 Øvrige indtægter 1 6.388.804 3.710 116.971.503 106.396 Omkostninger Driftsomkostninger 2-22.776.885-20.090 Skatter og afgifter -15.604.932-14.092

Læs mere

TURISTFORENINGEN FOR VINDERUP OG OMEGN

TURISTFORENINGEN FOR VINDERUP OG OMEGN TURISTFORENINGEN FOR VINDERUP OG OMEGN Stationsvej 2 DK_7830 Vinderup Tlf. 97 44 22 85 Fax 97 44 17 49 Giro 565-1387 Internet: www.visitholstebro.dk www.vinderupegnen.dk.dk E-mail: vinderup@visitholstebro.dk

Læs mere

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2013 Side 4

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2013 Side 4 Årsregnskab 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2 Revisionspåtegning Side 3 Resultatopgørelse for året 2013 Side 4 Balance pr. 31. december

Læs mere

Rørby-Årby Vandværk I/S

Rørby-Årby Vandværk I/S Årsrapport 2014 Resultatopgørelse for 01.01.2014-31.12.2014 Balance pr. 31.12.2014 Budget år 2015 Resultatopgørelse for perioden 01.01.14-31.12.14 Note 2014 2013 1 Nettoomsætning 1.039.286 922.293 2 Produktionsomkostninger

Læs mere

Skannet NK:

Skannet NK: Skannet NK: 03-09-2015 FUGLEBJERG-HALLEN» Byagervej 2 4250 Fuglebjerg Telefon 55 45 39 21 Kultur og Borgerservice Rådmandshaven 20 4700 Næstved Cvr-nr. 47080517 Dato 09. august 2015 Regnskab 2014 Vedlagt

Læs mere

Århus Lærerforening D.L.F. kreds 133. Fondsreg.nr. 100.540

Århus Lærerforening D.L.F. kreds 133. Fondsreg.nr. 100.540 Århus Lærerforening D.L.F. kreds 133 Fondsreg.nr. 100.540 Indhold Styrelsens underskrifter 2 Kritisk revisors påtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Resultatopgørelse for året 1. januar til 31.

Læs mere

Herlev Tennisklub - HIT

Herlev Tennisklub - HIT Herlev Tennisklub - HIT Årsregnskab 2010 Forelagt på klubbens generalforsamling Torsdag, den 10. februar 2011 ] Indholdsfortegnelse: Side Bestyrelsens underskrifter 2 Revisors påtegning 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Regnskab Svømmeklubben Syd

Regnskab Svømmeklubben Syd Regnskab 2015 - Svømmeklubben Syd INDTÆGTER Regnskab 2015 Budget 2015 Afvigelse Kontingent holdtilmelding 829.705 790.000 Kontingent venteliste Tilbagebetalt kontigent 25.826 6.000 Klippekort, familiesvømning

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2010 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2011. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

FREDERIKSHAVN ERHVERVSFORENING ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN ERHVERVSFORENING ÅRSRAPPORT BDO ScanRevision Rimmensallé 89, Box 712 Statsautoriseret revisionsaktieselskab DK-9900 Frederikshavn CVR-nr. 20 22 26 70 Tlf: 96 20 76 00, Fax: 96 20 76 01 www.bdo.dk E-mail: Frederikshavn@bdo.dk FREDERIKSHAVN

Læs mere

2010 KR. 2009 KR. Note INDTÆGTER:

2010 KR. 2009 KR. Note INDTÆGTER: 5 RESULTATOPGØRELSE Note INDTÆGTER: Kontingenter 1 1.206.400 1.211.550 Kommunale tilskud 2 692.110 590.468 Sponsorer/reklame mv. 3 67.285 76.122 Arrangementer 4 123.404 98.870 Indtægter i alt 2.089.199

Læs mere

Kvartalsrapport 01-01-2013 til 30-09-2013

Kvartalsrapport 01-01-2013 til 30-09-2013 Kvartalsrapport 01-01-2013 til 30-09-2013 Side 1 / 8 1 Fælles indtægter i alt Driftsudgifter i alt 2.608.875,00 2.797.404,43 2 3 4 5 6 Kirkebygning og sognegård, Udgift Kirkelige aktiviteter, Udgift Kirkegård,

Læs mere

NOCA (Network of Corporate Academies) CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2012

NOCA (Network of Corporate Academies) CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk NOCA (Network of Corporate Academies)

Læs mere

HAO HAO MULTI HOUSE ApS

HAO HAO MULTI HOUSE ApS HAO HAO MULTI HOUSE ApS Årsrapport 6. november 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2015 Ming Xia Jørgensen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Kvartalsrapport 01-01-2013 til 30-06-2013

Kvartalsrapport 01-01-2013 til 30-06-2013 Kvartalsrapport 01-01-2013 til 30-06-2013 Side 1 / 8 1 Fælles indtægter i alt Driftsudgifter i alt 1.739.25 2.007.509,98 2 3 4 5 6 Kirkebygning og sognegård, Udgift Kirkelige aktiviteter, Udgift Kirkegård,

Læs mere

Grundejerforeningen RUDEHAVEN

Grundejerforeningen RUDEHAVEN Grundejerforeningen RUDEHAVEN Årsregnskab 2012/2013 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegninger 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5-6 Balance 7 Noter til regnskabet 8-9 Side 2 PÅTEGNINGER

Læs mere

RÅBALANCE Røstofte Vandværk A.m.b.a. SIDE: 1 UDEN OPDATERING PR. 31.12.2014

RÅBALANCE Røstofte Vandværk A.m.b.a. SIDE: 1 UDEN OPDATERING PR. 31.12.2014 RÅBALANCE Røstofte Vandværk A.m.b.a. SIDE: 1 RESULTATOPGØRELSE OMSÆTNING / VANDINDTÆGTER Fast bidrag 10120 Fast driftsbidrag -25,828.33-106,196.67-26 -106 0 1 10160 Fast opkrævet målerafgift 0.00 0.00

Læs mere

ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB 2014

ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB 2014 ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 1 Kontingentindtægter m.m. 2.711.395 2.711.000 2.760.926 Omkostninger 2 Kontingentudgifter -277.869-318.000-291.370 3 PO-bladet -92.954-149.000-112.039

Læs mere

PFFAGLIGT FORBUND FOR MEDLEMMER I BDO, KL, KOMBIT OG PATIENTERSTATNINGEN

PFFAGLIGT FORBUND FOR MEDLEMMER I BDO, KL, KOMBIT OG PATIENTERSTATNINGEN PF - PERSONALEFORENINGEN WEIDEKAMPSGADE 10 2300 KØBENHAVN 5 ÅRSREGNSKAB 2016 i Indhold Foreningsoplysninger 3 Forretningsudvalgets påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning til forretningsudvalget

Læs mere

Varde Golfklub. Årsrapport for tiden

Varde Golfklub. Årsrapport for tiden Varde Golfklub Årsrapport for tiden 01.10.2015 30.09.2016 Varde Golfklub 1 Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2015/16 for Varde Golfklub. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse

Læs mere

Uddrag af årsregnskaber for for TL

Uddrag af årsregnskaber for for TL Uddrag af årsregnskaber for 2012 - for TL Forord til årsregnskaberne På de følgende sider vises uddrag af TL s årsregnskaber for perioden 2012. Årsregnskaberne er revideret af TL s eksterne revision samt

Læs mere

REGNSKAB OG BUDGET XXXXXXXXXXXXX

REGNSKAB OG BUDGET XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX REGNSKAB OG BUDGET RESULTATSAMMENDRAG 2007-2010 BUDGETSAMMENDRAG 2011-2014 BILAG: ÅRSRAPPORT 2007 ÅRSRAPPORT 2008 ÅRSRAPPORT 2007 ÅRSRAPPORT 2010 en del af løsningen HK Kommunal KONGRES 2012

Læs mere

Bestyrelses regnskabserklæring... 1. Revisors påtegning... 1. Uafhængig revisors erklæring om review... 2. Anvendt regnskabspraksis...

Bestyrelses regnskabserklæring... 1. Revisors påtegning... 1. Uafhængig revisors erklæring om review... 2. Anvendt regnskabspraksis... Indholdsfortegnelse Bestyrelses regnskabserklæring..................................... 1 Revisors påtegning............................................... 1 Uafhængig revisors erklæring om review..............................

Læs mere

Resultatopgørelse for perioden 1/1-13 - 31/12-13 2013 2012 INDTÆGTER:

Resultatopgørelse for perioden 1/1-13 - 31/12-13 2013 2012 INDTÆGTER: Note Resultatopgørelse for perioden 1/113 31/1213 2013 2012 INDTÆGTER: 1 Medlemsbaserede indtægter: kr 145.335,00 kr 120.189,50 2 Indtægter ture og lejre kr 112.945,00 kr 119.329,33 3 Kurser kr 10.769,00

Læs mere

Regnskab Regnskab Budget* Note t. kr. t. kr. t. kr.

Regnskab Regnskab Budget* Note t. kr. t. kr. t. kr. RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 01.01-31.12.2014 Regnskab Regnskab Budget* Kontingent 30.010 30.318 30.900 Overført til aktivitetspulje -523-523 -545 Øvrige indtægter 8 806 0 Indtægter 29.495 30.601 30.355

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Årsagsforklaringer til regnskab

Årsagsforklaringer til regnskab Årsregnskab 1. januar - 31.december 2015 Budget Note 2015 2015 2014 Indtægter 1 Danmarks Idrætsforbund 4.461.125 3.524.000 2.248.853 2 Øvrige tilskud 248.298 18.000 95.434 Kontingenter 136.500 120.000

Læs mere

Kirkebjerg Vandværk I/S

Kirkebjerg Vandværk I/S Kirkebjerg Vandværk I/S Hovedvejen 223, Osted kirkebjerg-vand.dk Marts 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19.00 Osted Hallens Cafeteria, Langetoften 25, Osted DAGSORDEN: 1. Valg

Læs mere

Vildbjerg Varmeværk A.m.b.a.

Vildbjerg Varmeværk A.m.b.a. Vildbjerg Varmeværk A.m.b.a. Årsrapport for 2008 Resultatopgørelse for perioden 1. januar 31. december 2008 i kr. 2007 i t.kr. Note Afregning af varme: Salg af varme... 13.110.855 12.741 1 Direkte omkostninger:

Læs mere

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling Navn på klub GF Forsikringsklubben Pas På, klub 114 Valdemarshaab 1, 1. tv. 4600 Køge Telefon 56142487 E-mail pp@gfforsikring.dk Hjemmeside: gfpaspaa.dk CVR- nr. 33081766 Budget Resultatopgørelse 2016

Læs mere

Resultatopgørelse 2013

Resultatopgørelse 2013 Resultatopgørelse 2013 Note INDTÆGTER Regnskab 2013 Budget 2013 Budget 2014 Afv. i.f.t. budget 1 Kontingent sommertennis + træning 212.000 208.800 212.000 3.200 2 Boys Night 2.625 0 0 2.625 Kontingent

Læs mere

Kvartalsrapport 01-01-2014 til 30-09-2014

Kvartalsrapport 01-01-2014 til 30-09-2014 Kvartalsrapport 01-01-2014 til 30-09-2014 Side 1 / 8 1 Fælles indtægter i alt Driftsudgifter i alt 2.996.10-2.980.085,31 2 3 4 5 6 Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig

Læs mere

1008 Æresmedlemmer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kontingent i alt -276.100,00-255.850,00-3.150,00-254.300,00 251.150,00

1008 Æresmedlemmer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kontingent i alt -276.100,00-255.850,00-3.150,00-254.300,00 251.150,00 Haderslev Sejl-Club INDTÆGTER 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2014/2015 Budget 2014/2015 Afvigelse Kontingent medlemmer 1000 Kontingent, passive -9.900,00-8.400,00 0,00-8.400,00 8.400,00 1001 Kontingent,

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE 2002/2003

RESULTATOPGØRELSE 2002/2003 RESULTATOPGØRELSE 2002/2003 NOTE REALISERET BUDGET BUDGET 1 Tilskud fra DBU 1.397.517 1.470 1.419 2 Turneringsindskud 2.022.865 1.954 2.035 3 Diverse klubydelser 501.673 524 697 4 Børne - og Ungdomsarbejde

Læs mere

Kvartalsrapport 01-01-2015 til 31-03-2015

Kvartalsrapport 01-01-2015 til 31-03-2015 Kvartalsrapport 01-01-2015 til 31-03-2015 Side 1 / 8 1 Fælles indtægter i alt Driftsudgifter i alt 1.015.250,01-904.800,41 2 3 4 5 6 Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig

Læs mere

Foreningen Trianglen 33 98 53 39

Foreningen Trianglen 33 98 53 39 Foreningen Trianglen 33 98 53 39 Årsrapport for 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JANUAR DECEMBER 2002 INDTÆGTER OG UDGIFTER VEDR. DRIFT

RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JANUAR DECEMBER 2002 INDTÆGTER OG UDGIFTER VEDR. DRIFT RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2002 REGNSKAB BUDGET REGNSKAB AFVIGELSE 2001 2002 2002 i KR. INDTÆGTER INDTÆGTER OG UDGIFTER VEDR. DRIFT Kontingenter 28.108 28.010 28.418 408 AKUT-midler

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Landsmødereferat Beslutningsreferat af FDFs landsmøde 14. 16. november 2008 på Hotel Nyborg Strand

Landsmødereferat Beslutningsreferat af FDFs landsmøde 14. 16. november 2008 på Hotel Nyborg Strand Landsmødereferat Beslutningsreferat af FDFs landsmøde 14. 16. november 2008 på Hotel Nyborg Strand Dette referat skal udsendes senest 2 måneder efter landsmødets afholdelse jf. forbundsvedtægt K, stk.

Læs mere

"#$%&'(!)& "*+,-&#.*/0121-3,/31&%*.451-3&& 657*8&'9&:1,138+,-*;&'(!<&

#$%&'(!)& *+,-&#.*/0121-3,/31&%*.451-3&& 657*8&'9&:1,138+,-*;&'(!<& "#$%&'(!)& "*+,-&#.*/0121-3,/31&%*.451-3&& 657*8&'9&:1,138+,-*;&'(!

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

BO-VESTs økonomi 2010

BO-VESTs økonomi 2010 BO-VESTs økonomi 2010 Årsregnskabet 2010 for BO-VEST viser et overskud på kr. 234.560. Der har i året været bruttoadministrationsudgifter på 47.9 mio. kr. mod de budgetterede 42.4 mio. kr. 2010 har været

Læs mere

museum vestfyn ikke balanceret budget 2014.xls 1 af 8

museum vestfyn ikke balanceret budget 2014.xls 1 af 8 Museum Vestfyn - ikke balanceret budget Ikke balanceret Konto Udgifter 22 Personale 22.1.0.0. Lønninger m.v. 4.790.000,00 4.390.358,72 22.1.0.0. Reg. af beregnede feriepenge 713.897,41 22.2.2.0 Diverse

Læs mere

Sindal Golf Klub Resultatopgørelse for 1/1-31/12 2011 samt Balance pr. 31/12 2011 21. Regnskabsår

Sindal Golf Klub Resultatopgørelse for 1/1-31/12 2011 samt Balance pr. 31/12 2011 21. Regnskabsår Side 1 Sindal Golf Klub Resultatopgørelse for 1/1-31/12 2011 samt Balance pr. 31/12 2011 21. Regnskabsår Godkendt på den ordinære generalforsamling den 14. februar 2012 Dirigent Side 2 Side Resultatopgørelse

Læs mere

Grevinde Danner Gruppe Vængetvej 57-59, 3630 Jægerspris

Grevinde Danner Gruppe Vængetvej 57-59, 3630 Jægerspris Grevinde Danner Gruppe Vængetvej 57-59, 3630 Jægerspris CVR-nr. 29 57 54 95 Årsregnskab 1. januar - 31. december 2016 1. januar - 31. december 2017 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på grupperådsmødet

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14 Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov Indhold Bestyrelsens erklæring 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 4 Resultatopgørelse 4 Balance 5 Noter 6 Ernst & Young P/S - Værkmestergade

Læs mere

Noter til regnskab 2014.

Noter til regnskab 2014. Noter til regnskab 2014. 1 Renter ekstraordinære store pga mgl frikøbsafregning med kommunen 2 Pga mange nye TR og sygemelding var der kun 3 deltagere på St. kursus/fr.dal Desuden blev begge konferencer

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

Skibby Kino Regnskab 2008 Regnskab 2009 Regnskab 2010 RESULTATOPGØRELSE OMSÆTNING 1010 Billet indtægt -534.032-528.264-354.825 1020 Medlemsbilletter

Skibby Kino Regnskab 2008 Regnskab 2009 Regnskab 2010 RESULTATOPGØRELSE OMSÆTNING 1010 Billet indtægt -534.032-528.264-354.825 1020 Medlemsbilletter Skibby Kino Regnskab 2008 Regnskab 2009 Regnskab 2010 RESULTATOPGØRELSE OMSÆTNING 1010 Billet indtægt -534.032-528.264-354.825 1020 Medlemsbilletter 29.568 Kultur arrangementer -87.830-31.918 1030 Paradiso

Læs mere

Regnskab for boligorganisationen

Regnskab for boligorganisationen 1 Regnskab for boligorganisationen Boligselskab Bornholms Boligselskab Regnskabsperiode 01.01.2013-31.12.2013 Tilsynsførende kommune Bornholms Regionskommune LBF-nr. 0784 kommunenr. 400 Navn Navn Bornholms

Læs mere

Århus Lærerforening D.L.F. kreds 133

Århus Lærerforening D.L.F. kreds 133 Århus Lærerforening D.L.F. kreds 133 Fondsreg.nr. 100.540 Årsregnskab EY Building a better working world Arhus Lærerforening D.L.F. kreds 133 Arsregnskab Indhold Styrelsens underskrifter 2 Kritisk revisors

Læs mere

Filskov Energiselskab Amba. Hjortlundvej 13. 7200 Grindsted. Drifts- og balancebudget. 1. juli 2015-30. juni 2016

Filskov Energiselskab Amba. Hjortlundvej 13. 7200 Grindsted. Drifts- og balancebudget. 1. juli 2015-30. juni 2016 Filskov Energiselskab Amba Hjortlundvej 13 7200 Grindsted Drifts- og balancebudget for perioden 1. juli 2015-30. juni 2016 Til bestyrelsen i Filskov Energiselskab Amba Vi har opstillet budgettet til prisanmeldelse

Læs mere

Danmarks Kirketjenerforening Årsregnskab for 2013

Danmarks Kirketjenerforening Årsregnskab for 2013 Danmarks Kirketjenerforening Årsregnskab for 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Østergade 40, 6900 Skjern T: 9680 1000, F: 9680 1001, www.pwc.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen i Østjylland

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen i Østjylland REGNSKAB FOR ÅRET 2008 11. januar 2009 Dette regnskab indeholder 13 sider Udarbejdet af Ole Jensen 1 Resultatopgørelse Note Regnskab 2008 Budget 2008 Sammenligningstal 2007 Indtægter Tilskud fra DOF 35,426,38

Læs mere