Regnskabsrapport-for- Landsforbundet-FDF

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskabsrapport-for- Landsforbundet-FDF"

Transkript

1 Regnskabsrapport-for- Landsforbundet-FDF Rapportering7for 01/01/12 %l 31/08/12 Indhold: Side%2 Side%3 Side%4 Side%5 Side%6 Side%7 Side%8 Side%9 Side%10 Side%11 Side%12 Side%13 Side%14 Resultatopgørelse%summeret Regnskabskommentering Indtægter Omkostninger%<l%ak<viteter%inkl.%handlingsplan Omkostninger%<l%medier EjendomsdriK Kurser%og%møder Ledelse%og%administra<on Ak<ver Passiver%inkl.%henlæggelser Pengestrømsopgørelse%inkl.%es<mat%for%næste%halvår Eventualforpligtelser

2 ! Indtægter i kroner LM-budget Resultat Budget ÅTD Resultat ÅTD LM-Budget Estimat Indtægter i kroner Resultatopgørelse Kontingent i alt , , ,8 Tilskud i alt , ,6 Andre indtægter i alt , , ,5 FDF Landslejr Renteindtægter i alt , , ,0 Indtægter i alt , , ,0 Omkostninger i kroner Personale i alt , , ,9 Aktiviteter i alt , , ,3 Medier i alt , , ,3 Drift af ejendomme i alt , , ,3 Kurser og møder i alt , , ,0 Service og administration i alt , , ,1 Omkostninger i alt , , ,8 Resultat før henlæggelser , , ,4 Årets henlæggelser , ,0 Årets resultat , , ,5

3 Regnskabskommentering HB#møde: 2012#09 Regnskabsperiode: 1.9januar9#931.9august92012 Udarbejdet9af: TC9#9MFV9#9AFW Dato: 14.9sept Regnskabsopfølgning9for92012,98.9måned GENERELT: Kassereren9har9Sdligere9på9året9udarbejdet9et9Slpasset9esSmat9for Det9er9SlreTet9der9hvor9der9er9aValt9periodeforskydning9af9omkostninger9fra920119Sl Det9drejer9sig9om9akSviteter9(handlingsplan)9hvor9kr9135tkr9er9 overført9sl på9ejendommene9(vedligeholdelse9friluvscenter)9er9retsbeløbet9fra9erstatningen9ifm.9branden9af9lagerhallen9frigivet9sl9disposison9i Resultatopgørelsen9udviser9øgede9indtægter9på9ca939mill9iV9LM#budget,9mens9der9modsat9ventes9øgede9omkostninger9på9ca93.19mill.9iV9LM9budget,9hvoraf9 leasing9og9legens9dag9samt9forskudt9vedligeholdelsesarbejder9på9ejendommene9og9it9udvikling9udgør9størstedelen9af9disse9ekstra9omkostninger. Det9giver9ved98.9måned9et9mindre9esSmeret9overskud9for920129på9ca9509tkr9mod9godt91009tkr9i9underskud9i9LM9budgeTet.9Her9er9så9fratrukket9godt9700tkr9fra9 medlemspuljen9sl9legens9dag INDTÆGTER:9 KonSngent9indtægter9går9under9LM9budget9med9godt9300tkr9Når9det9ikke9er9korrigeret9før9denne98#mdrs9opfølgning9skyldes9det9en9usikkerhed9grundet9 kredsenes9indberetninger.9det9er9fremadretet9korrigeret9iv9en9mere9skarp9årsresultatstyring. MomskompensaSonen9giver9en9stor9indtægt9hvilket9hovedsageligt9kan9henføres9Sl9Landslejren. Stævner9og9lejre9esSmeres9Sl9225tkr9i9underskud9mod950tkr9i9LM9budget.9Det9skyldes9at9HBs9bevilling9på9400tkr9Sl9jubilæumsfesten.9Det9ventes9at9lande9på9ca9 250tkr9og9bogføres9som9et9arrangement9her. De9forventede9renteindtægter9er9nedskrevet9Sl9kr90.#.9Det9er9en9direkte9følge9af9HBs9vedtagelse9fra9maj,9hvor9det9blev9vedtaget9at9betale9rentebeløbet9fra9 leasingsagen.9dete9skete9naturligvis9i9protest9sl9modparten.9 OMKOSTNINGER: Personale.9Der9er9intet9at9bemærke9Sl9personale9omkostningerne.9Vi9forventer9at9følge9budget9året9ud. AkSvitet.9Handlingsplanen9forventer9at9anvende9de94859tkr9som9omfaTer9både9landsmødeposten9på93509tkr9og9det9fra920119overførte9beløb9på9135tkr.9Ekstra9 bevillingen9sl9legens9dag9kampagnen920129som9hb9vedtog9i9marts9og9maj920129forventes9udgivsført9som9en9aksvitet9og9er9opført9under9særlige9inisasver9 med9et9forventet9minus9på9kr9825tkr. Medier9ligger9samlet9set930%9under9budget9dog9med9undtagelse9af9portalen.9De9forventede9omkostninger9for9LEDEREN9er9nedskrevet9i920129esSmatet.9Det9 sker9udfra9en9vurdering9af9de9foregående9år.9portalen9udvikles9i920129på9flere9områder;9integrason9med9carla,9øget9sammenkøring9med9kursussystem,9online9 indmeldelse9mv. Ejendomme.9Der9er9som9nævnt9frigivet9midler9fra9erstatningen9fra9branden,9som9øger9det9forventede9resultat9for920129med9ca9700tkr.9Udover9denne9ekstra9 omkostning9giver920129essmat9ikke9anledning9sl9korreksoner9ved98#mdrs#opfølgningen. Kurser9og9møder.9KursusdriVen9har9i9årets9første9måneder9været9højere9end9ventet,9deTe9påvirker920129esSmat9negaSvt.9Omkostningen9for9seniorkurser9i9 foråret9indeholder9dels9en9omkostning9fra920119på9ca923tkr9og9derudover9et9materialeindkøb9som9rækker9over9flere9kurser.9guf9kurset9kommer9ud9med9et9 underskud9på9ca970tkr9som9en9følge9af9færre9deltagere9end9ventet.9ledelse9af9frivillige,9her9benævnt9som9kredsudvikling9har9en9indtægt9på9ca975tkr9som9ikke9er9 bogført9på9sdspunktet9for9opfølgningen. Ledelse9og9administraSon.9Rentebeløbet9fra9leasing9ca929mill9er9bogført9under9ledelse9og9administraSon9og9medfører9en9markant9afvigelse9her9på essmatet,9dersl9kommer9it9udvikling9på9ca9250tkr.

4 Indtægter Indtægter i kroner LM-budget Resultat Budget ÅTD Resultat ÅTD LM-Budget Estimat Kontingenter , , ,8 Kontingent i alt , , ,8 Tipsloven , ,4 Folkeoplysningsloven , ,0 Gaver og arv ,0 Momskompensation , ,7 Tilskud i alt , ,6 0 Værdireg. af aktier i 55 NORD , ,7 Stævner og lejre , ,0 Landslotteri Lukkede kredse Andre indtægter i alt , , ,5 FDF Landslejr Renteindtægter i alt , , ,0 Indtægter i alt , , ,0 Historik(kon*ngent tkr. Medlemmer Kon*ngent I(alt Historik(*lskud(i(alt tkr. Tipsloven Øvrigt I(alt Historik(55(Nord Årets tkr. resultat andel I(alt % % % % % Historik(andre(indtægter Lukkede tkr. kredse Øvrigt I(alt opkrævningen. momskompensa=on. Specifika*on(af(stævner(og(lejre Resultat(ÅTD tkr. 31/08/12 Væbnermesterskabet

5 Personale Omkostninger,i,1.000,kr. LM-budget Resultat Budget ÅTD Resultat ÅTD LM-Budget Estimat Lønninger, stab adm , , ,0 Stabens rejser og kontorudgifter , , ,9 Personaleuddannelse og -pleje , , ,0 Personale i alt , , ,9 Information: 2011,regnskabstal 2012,realiseret,8,mdr 2012,esImat,12,mdr Antal Lønomk. %-reg.1i3.1 året1før Antal Lønomk. %-reg.1i3.1 året1før Antal Lønomk. Forbundssekr.,1Landsdel11-8 7, , , Adm.,1økonomi1og1sekre. 7, , , IT1og1medier 1, , , Staben,1øvrige 5, , , øvrige1personaleomkostninger 0,00 0 0,00 0 0,00 0 Lønomkostning,1stab1og1adm. 21, , , Lønomkostning,1øvrige1ansaKe,1centre 11, , , Refusion,1overført1løn1og1barsel Løn,i,alt,inkl.,refusion 32, , ?16,3% 0, Budget1godkendt/forslag Afvigelse %-reg.1i3.1 året1før Gnm.snitsløn,pr.,ansat ,3% Akk.1lønreg.1pr.1ansat1i tal Kommentarer 20121realiseret1og1esPmeret1er1ikke1udarbejdet1ifm.1opfølgning K antal1ansake1er1opgjort1e3er1atp1metoden Løn,1centeransaKe1bogføres1som1en1del1af1ejendomsdri3en 1 1 PERSONALEUDGIFTER brutto Resultat Resultat ÅTD Estimat Løn, stab og adm /08/ Lønninger,1pension,1ATP Lønrefusion Løn,,centeransaFe Lønning,1pension,1ATP Lønrefusion1Centre Øvrige1personaleomkostninger

6 Aktiviteter Omkostninger,i,1.000,kr. LM-budget Resultat Budget ÅTD Resultat ÅTD LM-Budget Estimat Projekt FDF Udvalgsbevillinger , , ,0 Handlingsplan , , ,6 Internationalt arbejde , , ,0 Tilskud nye kredse/kredsstart Særlige initiativer , , ,0 Aktiviteter i alt , , ,3 * = Posten er i 2011 reklassificeret fra aktiviteter til medier Historik,akIviteter tkr. HP Øvrigt I,alt 2007 n/a n/a SpecifikaIon,af,særlige,iniIaIver Resultat,ÅTD tkr. 31/08/12 Projektnavigatør 27 Legens1dag 606 Øvrige1omkostninger 2 1 I1alt 635 SpecifikaIon,af,Handlingsplan Resultat,ÅTD tkr. 31/08/12 Ledelse1af1frivillige 63 Øvrige1handlingsplan 9 1 I1alt 72 Før120081blev1akPviteter1opgjort1på1 anden1måde1hvorfor1tallene1ikke1 umiddelbart1er1sammenlignelige.1de1er1 således1udeladt1i1denne1opsplling. Regnskab1for1legens1dag1er1ikke1opgjort1 ved1afslutning1af1opflg.1der1ventes1 omkostninger1for1op1mod1200tkr1 yderligere. Intet1at1bemærke

7 Medier Omkostninger,i,1.000,kr. LM-budget Resultat Budget ÅTD Resultat ÅTD LM-Budget Estimat FDF Lederen , , ,9 Sille og Sigurd * , , ,0 Flux , , ,0 Bluz , , ,0 Portalen , , ,0 Medier i alt , , ,3 * = Posten er i 2011 reklassificeret fra aktiviteter til medier Historik,medier tkr. FDF,Lederen Sille,&,Sigurd Flux Bluz Portalen I,alt 2007 $ $ $ $ tkr $2009 $4009 $6009 5,års,udvikling,i,medieomkostninger, FDF9Lederen9 Sille9&9Sigurd9 Flux9 Bluz9 Portalen9 Faldet9i9medieomkostninger9for9FLUX9i og920099skyldes9manglende9 bladudgivelser.9indtægt9for9lederen9er9i omlagt9Jl9mediekonJngent. Historik,medier FDF SILLE,& FLUX BLUZ Antal,udgivelser LEDEREN SIGURD,, SpecifikaKon,af,portalen Resultat,ÅTD tkr. 31/08/12 DKM 50 Koda 6 Øvrige 83 9 I9alt 139 9

8 Ejendomsdrift Omkostninger,i,1.000,kr. LM-budget Resultat Budget ÅTD Resultat ÅTD LM-Budget Estimat Drift Rysensteen , , ,4 Drift Friluftcenter , , ,8 Drift Vork , , ,0 Drift øvrige ejendomme Drift af ejendomme i alt , , ,3 Rysensteen SleDen Vork Budget'ÅTD 31/08/12 % Budget'ÅTD 31/08/12 % Budget'ÅTD 31/08/12 % Indtægter '''Forbrug'og'Ska8er '''Personaleomkostninger '''AdministraFon'og'diverse '''Vedligeholdelse '''AkFviteter '''Skovbruget Omkostninger,i,alt Dri=,i,alt ' ' ' Historik,ejendomme tkr. Rysensteen SleDen Vork I,alt J J J ' 1.600' 1.400' 1.200' 1.000' 800' 600' 400' 200' 0' J200' J400' tkr.' 5,års,udvikling,i,ejendomsdri=, 2007' 2008' 2009' 2010' 2011' Rysensteen' Sle8en' Vork' Rysensteen:'2007'+'2008'blev'køkken' ombygget'under'ekstrabevilling.'2009'blev' fyret'renoveret.'2010'udeblev'lejeindtægt' fra'1.'salen. Sle8en:'I'2009'overgik' NaturvejledersFllingen'fra'Staben'Fl' Sle8en.'Udlejningen'er'forbedret' væsentligt'i'perioden.'der'var'i'2011'afsat' ekstra'midler'fl'vedligeholdelse,'som'først' ventet'anvendt'i'2012 Vork:'Udlejningen'for'2008'og'2009'var' ekstraordinær'stor.

9 Kurser/og/møder Omkostninger,i,1.000,kr. LM-budget Resultat Budget ÅTD Resultat ÅTD LM-Budget Estimat Kursusvirksomhed , , ,0 Udvalgsmøder HB-, FU- og stabsmøder m.m , , ,0 Landsmøde ,0 Kurser og møder i alt , , ,0 Historik,kurser,og,møder tkr. Kursusvirk. Udvalgs3møder HB3,,FU3,og, stabsmøder Landsmøde I,alt tkr.' 600' 500' 400' 300' 200' 100' 0' 5,års,udvikling,i,kurser,og,møder, 2007' 2008' 2009' 2010' 2011' Kursusvirk.' UdvalgsJmøder' HBJ,'FUJ'og'stabsmøder' Landsmøde' Kursusvirk.:'Fra'2008'og'frem'er' fremskrivning'differenferet'på'de' enkelte'kurser,'omkostninger'ifm.' rejserefusion'er'søgt'reduceret. Landsmøde:'2010'havde'flere'gæster'og' medarbejdere'og'en'dyrere'teknikdel.' HB/FU'møder:'2009'bogføres'2.0' processen'her'inkl.'møder'og'konsulentj omkostninger SpecifikaPon,af,kursusvirksomhed Antal Resultat,ÅTD tkr. deltagere 31/08/12 Seniorkursus'påske J8'kl FDFJkursus'Sle8en'/'GUF Seniorkursus'eZerår 15 Øvrige'kurser n/a 19 I'alt ' Omkostn.'for'seniorkurser'indeholder' dels'en'post'fra'2011'på'ca'23tkr'og' derudover'et'materialekøb'som'rækker' over'flere'kurser.'underskud'på'guf' skyldes'100'færre'delt.'end'ventet.' Ledelse'af'frivillige'(øvrige'kuser)'har'en' ventet'indtægt'på'ca'75tkr

10 Ledelse&og&administration Omkostninger,i,1.000,kr. LM-budget Resultat Budget ÅTD Resultat ÅTD LM-Budget Estimat!!!Øvrige!adm.omkostninger , , ,5!!!Forsikringer , , ,0!!!Kon3ngent!3l!andre!organisa3oner , , ,0!!!DUF7revision , , ,0!!!Tilskud!3l!agita3onsmateriale Ledelse,og,administra4on,i,alt , , ,1 Historik,ledelse,og,administra4on tkr. Øvrige, Kon4ngent,4l, Tilskud,4l, adm.omk. Forsikringer andre,org. DUFLrev. agi.mat. I,alt tkr.! 4.500! 4.000! 3.500! 3.000! 2.500! 2.000! 1.500! 1.000! 500! 0! 5,års,udvikling,i,adm.omkostninger, 2007! 2008! 2009! 2010! 2011! Øvrige!adm.omk.! Forsikringer! Kon3ngent!3l!andre!org.! DUF7rev.! Tilskud!3l!agi.mat.! S3gningen!i!2011!skyldes!primært!it7 udvikling!og!betaling!af!leasing! hovedstol!eeer!byretssag!november! 2011!dækkende! DUF!revision!er!reduceret,!da!FDF!er! mere!udførende!på!afslutning!af! årsrapport!end!2008!og!før. Specifika4on,af,øvrige,administra4onsomkostninger Budget,ÅTD Resultat,ÅTD tkr /08/12 IT!driE IT!udvikling 0 67 Leasingomkostninger Øvrige!adm!omkostn I!alt IT!driE!ventes!af!flg!budget,!gr.!50tkr!i! indtægt!fra!kredscms.!it!udvikl.!ca! 250tkr!Årses3mat!belastes!af! nødvendige!3lpasninger!af!fx! betalingsservice.!renterne!3l!leasing!er! medtaget!som!vedtaget!af!hb.

11 Aktiver Beløb&i&1.000&kr. 31/08/ Ændring Ak7ver!!!Ejendomme Materielle&anlægsak7ver !!!Obliga4oner!mv :59!!!Pantebreve :6!!!Ak4er!i!Kristelig!Dagblad!A/S 8 8 0!!!Kapitalandele!i!bu4kken!55!Nord :1.299 Finansielle&anlægsak7ver Anlægsak7ver&i&alt !!!Tilgodehavende!4lskud!DUF !!!Kommende!arrangementer,!FDF!Landslejr! !!!Rådighedsbeløb :13!!!Forudbetalinger :227!!!Tilgodehavende!hos!kredse !!!Andre!4lgodehavender :346 Tilgodehavender Likvide&beholdninger Omsætningsak7ver&i&alt Ak7ver Specifika7on&af&ejendomme: tkr. 31/08/ Ændring FDF!Bycenter!Rysensteen FDF!FriluWscenter!SleXen FDF!Lejrcenter!Vork Lejrgrund!i!Bregnerød Lejrgrund!i!Stenastad,!Söderåsen,!Skåne Lejrgrund!i!Ganløse Ejendomsværdi&i&alt Bemærkninger

12 Beløb&i&1.000&kr. 31/08/ Ændring Passiver Passiver!!!Frie!reserver !!!Opskrivning!af!ejendomme!;l!offentlig!vurdering !!!Opskrivning!af!kapitalandele!i!bu;kken!55!Nord !!!Henlagt!;l!Julsøfonden !!!Henlagt!;l!kursuscentre !!!Henlagt!;l!ulands.!og!missionsarbejde !!!Henlagt!;l!TVR.fonden !!!Henlagt!fra!lukkede!kredse,!medlemspuljen !!!Henlagt!;l!IT.udvikling Egenkapital !!!Be;nget!;lbagebetalingsforpligtelse!Dansk!Ungdoms!Fællesråd !!!Be;nget!;lbagebetalingsforpligtelse!Lokale!og!Anlægsfonden !!!Prioritetsgæld Langfristede&gældsforpligtelser !!!Mellemregning!med!Landslejr! !!!KorZristet!del!af!prioritetsgæld !!!Mellemregning!vedr.!interna;onalt!arbejde !!!Mellemregning!med!HCT.fonden !!!Mellemregning!med!bu;kken!55!Nord !!!Øvrige!kreditorer!og!anden!gæld KorGristede&gældsforpligtelser Gældsforpligtelser Passiver SpecifikaLon&af&henlæggelser Budget&ÅTD Resultat&ÅTD LM1Budget EsLmat tkr /08/ Henlæggelser!primo!året Anvendt!af!;dligere!foretagne!henlæggelser!(afgang) Dri`sførte!henlæggelser!i!året!(;lgang) Henlæggelser&ulLmo&året

13 Pengestrømsopgørelse Beløb&i&1.000&kr. August September Oktober November December Januar Februar Marts April Maj Juni Juli Indtægter Kontingent i alt Tilskud i alt 7000 Andre indtægter i alt ' ' Renteindtægter i alt Indtægter i alt > Omkostninger Personale i alt '851 &900 &900 &900 &900 '803 '710 '683 '684 '892 '683 '683 Aktiviteter i alt '237 &25 &25 &25 &25 '84 '1 '81 '37 '122 '181 '194 Medier i alt '132 &150 &150 &150 &150 '181 '16 '96 '20 '190 '70 '9 Drift af ejendomme i alt '15 25 &263 &263 &264 '966 '519 '457 '174 '235 '497 '204 Kurser og møder i alt '51 &20 &90 &90 &90 '77 '84 ' '485 '18 55 Ledelse og administration i alt '131 &149 &132 &132 &131 '593 '55 '118 '218 '94 '1966 '147 Omkostninger i alt > >2704 >1385 >1530 >754 >2018 >3415 >1182 Henlæggelser

14 Evt.forpligtelser Leasingsagen GE#Capital#Solu-ons Betalt#renter#den# ##########( ,15) Betalt#hovedstolen#den# ##########( ,09) # ##########( ,24) Tekst&fra&2011&årsrapport: Landsforbundet#er#part#i#en#retssag#angående#leasingaIaler,#som#omfaKer#kopiudstyr#på#forbundskontoret. Landsforbundet#tabte#sagen#i#byreKen#og#har#december#2011#anket#dommen#-l#landsreKen. Leasingydelserne,#som#har#været#-lbageholdt#fra#2008#-l#2011#andrager#ca.#2.4#mio.#kr.#beløbet#er#betalt#ul-mo#2011.# Der-l#kommer#renter#og#sagsomkosninger.#Alt#i#alt#beløber#det#sig#-l#4.7#mio.#kr. Sagens#udfald#kendes#i#2013. Hovedbestyrelsen#forventer#et#posi-vt#udfald#for#Landsforbundet.

Landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pigeforbund, FDF CVR-nr. 22 16 78 12 Årsrapport 2008

Landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pigeforbund, FDF CVR-nr. 22 16 78 12 Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Landsforbundet Frivilligt Drenge-

Læs mere

FDFs ØKONOMISTYRING Notat vedr. drift og kontrol af FDFs økonomi

FDFs ØKONOMISTYRING Notat vedr. drift og kontrol af FDFs økonomi FDFs ØKONOMISTYRING Notat vedr. drift og kontrol af FDFs økonomi Dette notat er udarbejdet ifm. kassererskifte i FDF samt i kølvandet på en sag vedr. leasing, der økonomisk har belastet Landsforbundet

Læs mere

FDFs ØKONOMISTYRING Notat vedr. drift og kontrol af FDFs økonomi

FDFs ØKONOMISTYRING Notat vedr. drift og kontrol af FDFs økonomi FDFs ØKONOMISTYRING Notat vedr. drift og kontrol af FDFs økonomi INDLEDNING Dette notat er udarbejdet ifm. kassererskifte i FDF samt i kølvandet på en sag vedr. leasing, der økonomisk har belastet Landsforbundet

Læs mere

Foreningen Trianglen 33 98 53 39

Foreningen Trianglen 33 98 53 39 Foreningen Trianglen 33 98 53 39 Årsrapport for 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note 1 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004 Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note 105.9 1 NETTOKAPITALUDGIFTER 3.472.423,72 3.460.233 3.500.915 OFFENTLIGE OG ANDRE

Læs mere

Conventus Finans Hadsund Roklub (HRK) Kontingenter i alt -304.383,00. Kommunale tilskud i alt -103.630,33. Gæsteroere Ialt -13.

Conventus Finans Hadsund Roklub (HRK) Kontingenter i alt -304.383,00. Kommunale tilskud i alt -103.630,33. Gæsteroere Ialt -13. Regnskab: Hadsund Roklub Dato: 01-01-2013-31-12-2013 Page 1 of 5 Hadsund Roklub Kontingenter 1010 0-18 år -39.850,00 1020 19-24 år -11.900,00 1030 25 og derover -252.633,00 1050 Andre kontingenter 0,00

Læs mere

Dagsorden og bilag til landsdelsmøde i landsdel 8

Dagsorden og bilag til landsdelsmøde i landsdel 8 ! Dagsorden og bilag til landsdelsmøde i landsdel 8 Torsdag d. 26. Februar 2015 kl. 19-21:30 på Rysensteen Tilmelding: senest d. 19. februar HER Dagsorden 1. Valg af dirigent og ordstyrer 2. Godkendelse

Læs mere

Rørby-Årby Vandværk I/S

Rørby-Årby Vandværk I/S Årsrapport 2014 Resultatopgørelse for 01.01.2014-31.12.2014 Balance pr. 31.12.2014 Budget år 2015 Resultatopgørelse for perioden 01.01.14-31.12.14 Note 2014 2013 1 Nettoomsætning 1.039.286 922.293 2 Produktionsomkostninger

Læs mere

Årsregnskab. 1. januar - 31. december 2011

Årsregnskab. 1. januar - 31. december 2011 Årsregnskab 1. januar - 31. december 2011 Alssund Golfklub Gundstrup 2 6440 Augustenborg CVR 70102013 Resultatopgørelse for perioden 1. januar 2011-31. december 2011 r 2011 2010 Indtægter: 1 Kontingenter

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 153.940. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

Årsregnskab 2007. Rytmisk Musik Silkeborg. Guldbergsgade 54. 8600 Silkeborg. CVR nr. 12 40 63 47 - 1 -

Årsregnskab 2007. Rytmisk Musik Silkeborg. Guldbergsgade 54. 8600 Silkeborg. CVR nr. 12 40 63 47 - 1 - Rytmisk Musik Silkeborg Guldbergsgade 54 8600 Silkeborg CVR nr. 12 40 63 47-1 - INDHOLD Resultatopgørelse side 3 Specificeret resultatopgørelse side 4 Noter til resultatopgørelse side 5 Balance side 6

Læs mere

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Årsregnskab 2012 Internt (Årsregnskabet er indarbejdet i årsrapporten for Holstebro-Struer Trafikhavn) Indholdsfortegnelse Anvendt regnskabspraksis 1 Resultatopgørelse

Læs mere

Endeligt Budget 14 Regnskab 13. Konto Navn Budget 2015 INDTÆGTER

Endeligt Budget 14 Regnskab 13. Konto Navn Budget 2015 INDTÆGTER Konto Navn Budget 2015 INDTÆGTER Endeligt Budget 14 Regnskab 13 KONTINGENT - note 1 10200 Kontingent 49.685.000 46.907.000 47.755.412 10201 Afskrevet kontingent -40.000 0-244.851 10300 Kredskontingent

Læs mere

danmarks almene boliger

danmarks almene boliger 1 Årsrapport 2011 bl danmarks almene boliger Forsidefoto: Almene Boligdage i Bella Center september 2011. Foto: Stefan Kai Nielsen. 2 3 BL Dammarks Almene Boliger Årsrapport 2011 Indholdsfortegnelse: Side

Læs mere

Det Danske Spejderkorps

Det Danske Spejderkorps Det Danske Spejderkorps Korpsregnskab 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 2013 1 Ledelsespåtegning 3 Revisionserklæringer 4 Anvendt regnskabspraksis 6 5-års oversigt 9 Resultatopgørelse 1.

Læs mere

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2005 POSTBOX 229, VAGTELVEJ 58, DK-2000 FREDERIKSBERG Phone: + 45 38 88 87 23, fax: + 45 38 88 20 16,

Læs mere

Horsens Fællesantenne - Forening

Horsens Fællesantenne - Forening Horsens Fællesantenne - Forening CVR-nr. 54 59 49 17 Regnskabssammendrag af årsrapport 2013 Nærværende regnskabssammendrag er bortset fra ledelsespåtegning, den uafhængige revisors erklæring, oplysninger

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A.

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som

Læs mere

REGNSKABSTAL 2012. for Viborg Østre Provstiudvalg. i Viborg Østre Provsti. i Viborg Kommune. Myndighedskode 4469. CVR-nr. 22018639

REGNSKABSTAL 2012. for Viborg Østre Provstiudvalg. i Viborg Østre Provsti. i Viborg Kommune. Myndighedskode 4469. CVR-nr. 22018639 REGNSKABSTAL for Viborg Østre Provstiudvalg i Viborg Østre Provsti i Viborg Kommune Myndighedskode 4469 CVR-nr. 22018639 Viborg Østre Provstiudvalg, CVR-nr. 22018639,, Afleveret d. 12-03-2013 13:55 Side

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 13 NØRREPORT

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 13 NØRREPORT Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 60.235. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

"#$%&'(!)& "*+,-&#.*/0121-3,/31&%*.451-3&& 657*8&'9&:1,138+,-*;&'(!<&

#$%&'(!)& *+,-&#.*/0121-3,/31&%*.451-3&& 657*8&'9&:1,138+,-*;&'(!<& "#$%&'(!)& "*+,-&#.*/0121-3,/31&%*.451-3&& 657*8&'9&:1,138+,-*;&'(!

Læs mere

TURISTFORENINGEN FOR VINDERUP OG OMEGN

TURISTFORENINGEN FOR VINDERUP OG OMEGN TURISTFORENINGEN FOR VINDERUP OG OMEGN Stationsvej 2 DK_7830 Vinderup Tlf. 97 44 22 85 Fax 97 44 17 49 Giro 565-1387 Internet: www.visitholstebro.dk www.vinderupegnen.dk.dk E-mail: vinderup@visitholstebro.dk

Læs mere

Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE. Årsrapport 2014

Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE. Årsrapport 2014 Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Årsrapport 2014 Landsforbundet DUI-LEG og VIRKEs årsrapport 2014 Side 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE... 3 Forretningsudvalgets årsberetning...

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 17 MINDEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 17 MINDEGADE Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 14.609. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Årsrapport 2004

DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Årsrapport 2004 DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG CVR nr. 13 94 64 42 Årsrapport 2004 Årsrapporten er godkendt på foreningens hovedgeneralforsamling København, den / 2005 dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forretningsudvalgsmødet den 9. juni 2009, punkt 1 bilag DANMARKS LÆRERFORENING BILAG TIL ÅRSRAPPORT 2008

Forretningsudvalgsmødet den 9. juni 2009, punkt 1 bilag DANMARKS LÆRERFORENING BILAG TIL ÅRSRAPPORT 2008 Forretningsudvalgsmødet den 9. juni 2009, punkt 1 bilag DANMARKS LÆRERFORENING BILAG TIL ÅRSRAPPORT 2008 Regnskab Danmarks Lærerforening pr. 31/12-2008 Side 1 (i 1.000 kr.) (Bilag 1) Specifikation Hovedkassen

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2006-31. DECEMBER 2006. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2006 2006 2007 ORDINÆRE UDGIFTER Note

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2006-31. DECEMBER 2006. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2006 2006 2007 ORDINÆRE UDGIFTER Note 1 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2006-31. DECEMBER 2006 Resultat Budget Budget UDGIFTER 2006 2006 2007 ORDINÆRE UDGIFTER Note 105.9 1 NETTOKAPITALUDGIFTER 3.533.043,08 3.516.500 3.598.753 OFFENTLIGE OG ANDRE

Læs mere

Grundejerforeningen Torstorp 2012/13 GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP

Grundejerforeningen Torstorp 2012/13 GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP Resultatopgørelse for perioden 1. juni 2012 til 31. maj 2013 og Balance pr. 31. maj 2013 SOM ADMINISTRATOR: DAB, Finsensvej 33, 2000 Frederiksberg INDHOLD Side Bestyrelsens

Læs mere

Resultatopgørelse for perioden 1/1-13 - 31/12-13 2013 2012 INDTÆGTER:

Resultatopgørelse for perioden 1/1-13 - 31/12-13 2013 2012 INDTÆGTER: Note Resultatopgørelse for perioden 1/113 31/1213 2013 2012 INDTÆGTER: 1 Medlemsbaserede indtægter: kr 145.335,00 kr 120.189,50 2 Indtægter ture og lejre kr 112.945,00 kr 119.329,33 3 Kurser kr 10.769,00

Læs mere

Den selvejende institution KonTiki Børnenes Skole Årsrapport for 2013. Skolekode 219022

Den selvejende institution KonTiki Børnenes Skole Årsrapport for 2013. Skolekode 219022 Den selvejende institution KonTiki Børnenes Skole Årsrapport for 2013 Skolekode 219022 Indholdsfortegnelse Side Generelle oplysninger om skolen Påtegninger Ledelsespåtegning og habilitetserklæring 2 Den

Læs mere