BESTYRELSE. Generalforsamlingsvalgte medlemmer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESTYRELSE. Generalforsamlingsvalgte medlemmer"

Transkript

1 BESTYRELSE Generalforsamlingsvalgte medlemmer Adm. direktør Alf Duch-Pedersen / formand Direktør Jørgen Nue Møller / næstformand Direktør Eivind Kolding / næstformand Direktør Henning Christophersen Kabinetssekretær, dr. jur. Niels Eilschou Holm Adm. direktør Peter Højland Professor, dr. polit. Niels Chr. Nielsen Adm. direktør Sten Scheibye Professor Majken Schultz Professor, dr. oecon. Claus Vastrup Direktør Birgit Aagaard-Svendsen Medarbejdervalgte medlemmer Privatrådgiver Tove Abildgaard Bankassistent Helle Brøndum Arbejdsmiljørådgiver Bolette Holmgaard Fuldmægtig Peter Michaelsen Ekspeditionsmedarbejder Pia Bo Pedersen Fuldmægtig Verner Usbeck Bankassistent Solveig Ørteby 4 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2004

2 Ledelse DIREKTION Peter Straarup / ordførende Jakob Brogaard / viceordførende EKSEKUTIVKOMITE Ordførende direktør Peter Straarup / formand Viceordførende direktør Jakob Brogaard / næstformand Økonomidirektør Tonny Thierry Andersen Direktør Thomas Borgen Direktør Søren Kaare-Andersen Direktør Jørgen Klejnstrup Direktør Sven Lystbæk Direktør Henrik Normann Direktør Per Skovhus Direktør Mats Torstendahl DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

3 Resume Koncernens resultat efter skat udgjorde mio. kr. i forhold til mio. kr. i Det realiserede resultat er det bedste årsresultat i koncernens historie. Resultatfremgangen og gennemført aktietilbagekøb medvirkede til, at resultatet pr. aktie steg 21 pct. Det økonomiske klima i Europa blev forbedret i 2004, om end fra et lavt niveau. Året var kendetegnet af lav inflation, yderligere faldende renter, fortsat stigende ejendomspriser og afdæmpet aktivitet på rente- og valutamarkederne. Koncernen intensiverede i 2004 sin indsats for at opfylde kundernes behov for finansielle ydelser. Dette udmøntede sig i lancering af nye finansielle løsninger til såvel privatkunder som erhvervskunder og i styrkelse af kunderådgivningen. I løbet af året var der en øget efterspørgsel fra privatkunder, især inden for boligfinansiering, mens erhvervskunderne ikke viste øget investeringsaktivitet. I efteråret offentliggjorde Danske Bank en organisationstilpasning, der trådte i kraft pr. 1. januar Formålet er at udnytte koncernens velfungerende administrative kompetencer til at skabe det bedste grundlag for vækst. Organisationstilpasningen indebærer en fokusering på og udbygning af kerneområdet, detailbankvirksomhed, såvel i Danmark som internationalt. Koncernens bankaktiviteter organiseres fremover ved regionskontorer, som med tilknyttet filialnet udbyder et bredt udvalg af finansielle ydelser til såvel privatkunder som erhvervskunder. Regionskontorerne besidder kreditkompetence, som afspejler kundesammensætningen. Den regionale struktur gennemføres blandt andet med det formål at styrke bankens lokale profil. Endvidere gennemføres på tværs af landegrænser størst mulig harmonisering af såvel produktudbud som administrative processer. I den forbindelse bliver også administrations- og stabsfunktioner samlet på tværs af landegrænser. Den 14. december 2004 annoncerede koncernen en aftale om overtagelse af National Irish Bank, Irland og Northern Bank, Nordirland. Handlen er betinget af myndighedernes godkendelse, som forventes på plads inden udgangen af 1. kvartal Med købet etablerer koncernen sig som en væsentlig aktør på det irske og nordirske bankmarked og understøtter ambitionen om detailbankekspansion uden for Danmarks grænser. Ejerskabet skaber et solidt grundlag for vækst og giver mulighed for at videreudvikle de to banker og udnytte koncernens særlige kompetencer. Som konsekvens af koncernens fokusering på traditionel detailbankvirksomhed gennemføres en reduktion af udvalgte internationale engrosbankforretninger. 6 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2004

4 Resume Med henblik på at understøtte stabiliteten og fremtidssikre kompetenceniveauet i den stadig mere komplekse drift af bankens systemer outsourcede Danske Bank i 2004 sin decentrale it-drift til IBM. Samtidig solgte Danske Bank til IBM sin andel af DMdata, der varetog den centrale it-drift. Outsourcingen af it-driften forventes at give en betragtelig omkostningsbesparelse over de kommende år. System- og produktudvikling varetages fortsat af koncernen selv. kr. Låneoptagelsen gennemføres dels med henblik på delvis finansiering af købet af de to banker i henholdsvis Irland og Nordirland, dels i forbindelse med fremrykning af allerede planlagte udstedelser. Danske Bank aktien gav i 2004 et positivt afkast på 25,4 pct., sammensat af en kursgevinst på 20,7 pct. og udbytte for regnskabsåret 2003 på 4,7 pct. I tråd med koncernens ambition om optimering af ressourcerne blev Realkredit Danmarks itsystemer omlagt til koncernens fælles, tekniske systemplatform i oktober Derved blev skabt et bedre grundlag for videreudvikling af Realkredit Danmarks produktsystemer. Koncernen lægger vægt på at have en god og åben kommunikation med sine interessenter, hvorfor den internetbaserede information om koncernen og dens aktiviteter også i 2004 blev udbygget. I april 2004 opgraderede det internationale ratingbureau Moody s koncernens langsigtede rating fra Aa2 til Aa1. Endvidere blev koncernens financial strength rating opgraderet fra B+ til A-. Koncernen har fortsat en langsigtet rating på AA- fra Standard & Poor s. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der udbetales 7,85 kr. i udbytte pr. aktie svarende til i alt mio. kr. Udbyttet udgør 50 pct. af koncernens overskud efter skat. I 2004 blev der i alt udbetalt 9,7 mia. kr. til Danske Banks aktionærer sammensat af udbytte på 4,7 mia. kr. og tilbagekøb af Danske Bank aktier for i alt 5,0 mia. kr. Ved indgangen til 2005 er Danske Bank koncernens konkurrenceevne styrket ved opkøb, effektivisering af organisationen og udvidet produktudbud. Da det makroøkonomiske klima i Nordeuropa samtidig er forholdsvist gunstigt, er det forventningen, at 2005 bliver endnu et tilfredsstillende år for koncernen. Med henblik på at optimere bankens kapitalstruktur udstedte Danske Bank obligationer for i alt 750 mio. USD i 2. kvartal 2004 som hybrid tier I kapital. I 1. kvartal 2005 forventer koncernen at udstede supplerende kapital og hybrid tier I kapital for et samlet beløb på op til 7 mia. DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

5 Danske Bank koncernens hovedtal BASISINDTJENING OG ÅRETS RESULTAT (Mio. kr.) Nettorenteindtægter fra bankaktiviteter, mv Gebyrer og provisioner, netto Indtægter fra handelsaktiviteter Øvrige basisindtægter Basisindtjening fra forsikringsaktiviteter Basisindtægter i alt Driftsomkostninger og afskrivninger Basisindtjening før hensættelser Tab og hensættelser på debitorer Basisindtjening Avance ved salg af tilknyttede virksomheder Beholdningsindtjening Omkostninger ved fusion Tilpasning af regnskabsmæssig praksis og skøn Resultat før skat Skat Årets resultat Heraf minoritetsinteressers andel UDVALGTE HOVEDTAL FRA BALANCEN PR. 31. DECEMBER (Mia. kr.) Bankudlån Repoudlån Realkreditudlån Obligationer og aktier mv Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån Repoindlån Udstedte obligationer Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Aktiver i alt NØGLETAL Årets resultat pr. aktie (kr.) 16,1 13,3 11,5 11,9 8,2 Årets resultat i procent p.a. af gns. egenkapital 17,4 15,2 14,0 16,0 11,5 Basisindtjening i procent p.a. af gns. egenkapital 20,9 17,1 17,2 18,9 16,8 Omkostninger i procent af basisindtægter 53,5 55,0 57,2 57,5 61,2 Solvensprocent 10,2 11,0 10,5 10,3 9,6 Kernekapitalprocent 7,7 7,7 7,6 7,3 6,8 Udbytte pr. aktie (kr.) 7,85 6,55 4,75 4,75 4,40 Børskurs ultimo 167,5 138,8 117,4 135,1 141,8 Indre værdi pr. aktie (kr.) 95,3 89,9 84,8 78,0 70,5 Antal heltidsmedarbejdere ultimo: Danske Bank og konsoliderede datterselskaber Ikke konsoliderede forsikringsdatterselskaber DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2004

6 Årets resultat Årets resultat Danske Bank koncernen realiserede i 2004 et resultat efter skat på mio. kr. mod mio. kr. i Koncernens resultat før skat udgjorde mio. kr. mod mio. kr. i Årets resultat pr. aktie udviste en stigning på 21 pct. Koncernens basisindtjening androg mio. kr. og var lidt højere end forventningen udtrykt i fondsbørsmeddelelse af 14. december I 4. kvartal 2004 udgjorde koncernens basisindtjening mio. kr. mod mio. kr. i 4. kvartal Basisindtægter I forhold til 2003 steg basisindtægterne med 1 pct. til mio. kr. Nettorenteindtægterne faldt med 2 pct. til mio. kr., da lavere pengemarkedsrenter på de skandinaviske markeder medførte en lavere indlånsmarginal og et lavere afkast af kapitalen. Rentefaldets samlede konsekvens er skønsmæssigt opgjort til 400 mio. kr. i reduceret indtjening. Væksten i udlån afbødede dog indsnævring af udlånsmarginalen, der udover rentefaldet var en følge af ændret produktsammensætning og stigende konkurrence. Indtjeningen fra gebyrer og provisioner steg 4 pct. i forhold til Stigende gebyrindtægter fra de udenlandske aktiviteter opvejede nedgang i gebyrindtægter fra realkreditlån. De samlede indtægter fra handelsaktiviteter kunne, som ventet, ikke fastholdes på det høje niveau fra 2003 og faldt 8 pct. Fremgangen i øvrige basisindtægter på 504 mio. kr. skyldtes primært avance fra salg af ejendomme. Basisindtjeningen fra forsikringsaktiviteterne blev forøget med 18 pct., hvilket især skyldtes forbedret omkostningsresultat og stigende forretningsvolumen. Omkostninger Koncernens driftsomkostninger og afskrivninger blev reduceret med 2 pct. i forhold til 2003, primært som følge af personalereduktioner gennemført i 2003 samt lavere fratrædelsesomkostninger. Omkostningsprocenten blev forbedret til 53,5 fra 55,0 i I omkostningerne indgår restruktureringsomkostninger på 350 mio. kr. afsat i 4. kvartal i forbindelse med reduktion af engrosbankaktiviteterne i UK og USA. Tab og hensættelser Tab og hensættelser på debitorer udgjorde -18 mio. kr. mod mio. kr. i Den gode udvikling kunne tilskrives gunstige økonomiske konjunkturer, der medførte et lavt niveau for nyhensættelser kombineret med tilbageførsel af tidligere foretagne hensættelser. I 4. kvartal 2004 indtægtsførtes (netto) 423 mio. kr. under tab og hensættelser på debitorer. Basisindtjening Basisindtjeningen udgjorde, som nævnt, mio. kr., hvilket var 21 pct. over niveauet for DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

7 Beholdningsindtjening Beholdningsindtjeningen udgjorde mio. kr. mod mio. kr. i Beholdningsindtjeningen fra bankforretningen viste et resultat på mio. kr. Beholdningsindtjeningen fra Danica Pension bidrog med 590 mio. kr. mod mio. kr. i Udviklingen var påvirket af, at der kunne ske indtægtsførsel af risikotillæg fra tidligere år på 445 mio. kr. I 2003 indtægtsførtes risikotillæg fra tidligere år på 954 mio. kr. Skat Koncernens skat, inklusive statsafgift på hensættelser til imødegåelse af tab, er beregnet til mio. kr. i 2004 svarende til en skatteprocent på 28. Forrentning Egenkapitalforrentningen blev øget til 17,4 pct. fra 15,2 pct. i Kapital og solvens Aktiekapital Aktiekapitalen udgjorde kr. ultimo 2004 efter annullering af aktier som følge af det i 2003 gennemførte aktietilbagekøb. I løbet af 2004 gennemførtes aktietilbagekøb på i alt 5,0 mia. kr. i kursværdi, som omfattede stk. til en gennemsnitskurs på 147,23. Hermed blev antallet af udestående aktier reduceret fra ved udgangen af 2003 til ved udgangen af De i året tilbagekøbte aktier vil blive foreslået annulleret ved førstkommende generalforsamling. Egenkapital Egenkapitalen udgjorde 61 mia. kr. ved udgangen af året. Udviklingen i egenkapitalen siden ultimo 2003 kan foruden årets resultat efter udbytte og ændrede regnskabsregler, jf. omtale under Anvendt regnskabspraksis, tilskrives gennemførte aktietilbagekøb. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der udbetales 7,85 kr. i udbytte pr. aktie eller i alt mio. kr. svarende til 50 pct. af koncernens overskud efter skat. Efterstillet kapital Den efterstillede kapital udgjorde 34 mia. kr. ultimo Med henblik på at optimere bankens kapitalstruktur udstedte Danske Bank obligationer for i alt 750 mio. USD i 2. kvartal Obligationerne blev udstedt som hybrid tier I kapital, der hæfter før den supplerende kapital og indgår i kernekapitalen. I 2004 indfriede banken supplerende kapital for 200 mio. GBP, 75 mio. DKK og 150 mio. EUR samt udstedte ny supplerende kapital for 750 mio. SEK. Solvensprocenten ultimo 2004 blev opgjort til 10,2, hvoraf 7,7 procentpoint kunne henføres til koncernens kernekapital (inklusive hybrid kernekapital). Aktietilbagekøbet i 2004 betød isoleret set en reduktion af kernekapitalprocenten med 0,6 procentpoint. 10 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2004

8 Årets resultat Balance Ultimo 2004 udgjorde koncernbalancen mia. kr. mod mia. kr. ultimo Danica Pensions balance, der ikke konsolideres i koncernregnskabet, androg 208 mia. kr. mod 188 mia. kr. ultimo Udlån I forhold til ultimo 2003 steg koncernens samlede bankudlån med 61 mia. kr. til 458 mia. kr. svarende til en vækst på 15 pct. Stigningen i det indenlandske bankudlån udgjorde 33 mia. kr. svarende til 17 pct. Langt hovedparten af stigningen kunne tilskrives salg af bankbaserede boligfinansieringsprodukter. Fortsat lavt finansieringsbehov blandt danske virksomheder betød, at erhvervslivet kun tegnede sig for 5 mia. kr. af den samlede indenlandske udlånsfremgang. I forhold til ultimo 2003 steg det udenlandske bankudlån 28 mia. kr. svarende til udlånsvæksten i Bankaktiviteter Norge og Bankaktiviteter Sverige. Fremgangen kunne tilskrives øget udlån til privatkunder på 17 mia. kr. og en fremgang i udlån til erhvervskunder på 11 mia. kr. Repoudlån steg med 19 mia. kr. til 145 mia. kr. i forhold til ultimo Stigningen kunne henføres til øget engagement med udvalgte globale finansielle institutioner. KAPITAL OG SOLVENS (Mio. kr.) Kernekapital (inkl. hybrid kernekapital) efter fradrag Supplerende kapital efter fradrag Basiskapital efter fradrag i alt Risikovægtede poster i alt Solvensprocent 10,2 11,0 Kernekapitalprocent 7,7 7,7 Kernekapitalprocent (ekskl. hybrid kernekapital) 7,2 7,7 Værdipapirer Beholdningen af obligationer og aktier udgjorde 516 mia. kr. mod 494 mia. kr. ultimo Stigningen på 22 mia. kr. i forhold til ultimo 2003 skyldtes en forøgelse af beholdningen af egne udstedte realkreditobligationer, der blev præemissioneret i december 2004 til brug for refinansiering af realkreditlån primo Indlån Indlånet (eksklusive repoindlån) beløb sig til 468 mia. kr. mod 435 mia. kr. ultimo Stigningen på 33 mia. kr. fordelte sig med en stigning i det indenlandske indlån på 30 mia. kr. og en stigning i det udenlandske indlån på 3 mia. kr. Den samlede indenlandske indlånsstigning fordelte sig jævnt mellem øget indlån fra privatkunder og erhvervskunder. Hovedparten af den udenlandske indlånsstigning skyldtes øget indlån fra privatkunder. Realkreditudlånet steg med 19 mia. kr. svarende til 4 pct. i forhold til ultimo 2003 og udgjorde 517 mia. kr. DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

9 Overgang til IFRS i 2005 Fra 1. januar 2005 bliver Danske Bank koncernens regnskab aflagt efter de internationale regnskabsstandarder, IFRS (International Financial Reporting Standards), som pr. 1. januar 2005 er godkendt af EU-kommissionen. Det betyder ændringer i værdiansættelse af en række aktiver og passiver samt ændringer i præsentation af resultatopgørelse og balance. Nedenfor beskrives de væsentligste ændringer. For en mere udførlig gennemgang henvises til side eller til IFRS White paper, som er tilgængelig på under særskilt menupunkt IFRS. Åbningsbalancen pr. 1. januar 2004, balancen pr. 31. december 2004 samt resultatopgørelsen for 2004 er tilrettet i henhold til bestemmelserne i IFRS 1, First-time Adoption of IFRS. Koncernen har valgt at tilrette alle regnskabstallene for 2004 i henhold til den nye regnskabspraksis. Effekten af koncernens overgang til IFRS er illustreret nedenfor. Overgangen til IFRS medfører netto en forøgelse af koncernens egenkapital på mio. kr. pr. 1. januar 2004, der især relateres til tilbageførsel af nedskrivninger til dækning af tab på debitorer. Såfremt regnskabet for 2004 var opgjort efter IFRS, ville årets resultat være mio. kr. lavere end det aflagte regnskab. Reduktionen kan især henføres til et lavere niveau for indtægtsførsel af tidligere opgjorte hensættelser regnskabet aflagt efter hidtidige principper indeholdt en tilbageførsel af hensættelser foretaget i tidligere år i et omfang, der oversteg niveauet for aktuelle tab. EFFEKT PÅ EGENKAPITAL OG RESULTAT Egenkapital Årets Egenkapital (Mio. kr.) 1. januar resultat 31. december Nuværende praksis Ændring af praksis primo 2004 (gebyrer) Ændring i præsentation af udbytte Korrektion af nuværende praksis Nedskrivninger på udlån Stiftelsesprovisioner Personaleforpligtelser Pensionsforpligtelser Eliminering af egne aktier Investeringsejendomme Øvrige Skattemæssig effekt Ændring i alt IFRS praksis DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2004

10 Overgang til IFRS i 2005 Endvidere tilbageføres avancer af engangskarakter fra salg af investeringsejendomme på 234 mio. kr., der i henhold til IFRS er opskrevet til markedsværdi pr. 1. januar Eliminering af egne aktier reducerer årets resultat med 387 mio. kr. Ændringen medfører generelt, at nedskrivninger til tab gennemføres på et senere tidspunkt end efter hidtidige regnskabsprincipper. Som konsekvens heraf reduceres koncernens samlede korrektivkonto ved overgangen til IFRS. Hidtil har årets udbytte været fratrukket egenkapitalen, selv om den endelige vedtagelse af udbyttets størrelse først sker på generalforsamlingen. IFRS praksis medfører, at udbytte først fragår egenkapitalen efter den endelige vedtagelse. Væsentligste ændringer i værdiansættelse Nedskrivning på udlån Den beløbsmæssigt væsentligste ændring vedrører koncernens akkumulerede nedskrivninger på udlån, som fremover skal opgøres i henhold til IAS 39 Financial Instruments. Implementering af IAS 39 Financial Instruments medfører, at koncernen i modsætning til de nuværende mere skønsmæssige kriterier opstiller objektive kriterier for, hvornår der skal foretages værdiforringelsestest af udlån med efterfølgende nedskrivning til nutidsværdien af forventet cashflow. Nedskrivninger på udlån vil fortsat indeholde skøn for, hvornår det er sandsynligt, at et udlån ikke kan inddrives fuldt ud, samt over størrelsen af nedskrivningen. Værdiansættelse af udstedte realkreditobligationer og realkreditudlån Koncernen skal fra 1. januar 2005 eliminere beholdningen af egne realkreditobligationer (aktiv) i de udstedte realkreditobligationer (forpligtelse). Køb af egne realkreditobligationer betragtes efter IFRS regnskabsmæssigt som indfrielse af de udstedte obligationer og salg som nyudstedelse. Egne realkreditobligationer erhverves som led i at drive realkreditvirksomhed, i den almindelige likviditetsstyring og i mere langsigtede investeringer. I henhold til den udgave af IAS 39 Financial Instruments, som EU-kommissionen har godkendt, skal udstedte realkreditobligationer værdiansættes til amortiseret kostpris, mens beholdningen af egne realkreditobligationer skal værdiansættes til dagsværdi. Det betyder, at de aktiver og forpligtelser, som skal elimineres, ikke er bogført til samme værdi, og elimineringen vil derfor medføre en uhensigtsmæssig og uforklarlig resultateffekt. Det retvisende billede af koncernens resultat og egenkapital vil derfor ikke kunne opnås. DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

11 Koncernen har derfor i dette tilfælde valgt at benytte muligheden i IAS 1 "Presentation of Financial Statements" om at afvige fra bestemmelsen i den af EU godkendte IAS 39 med henblik på at give et retvisende billede. Udstedte realkreditobligationer værdiansættes ikke til amortiseret kostpris, men i stedet til dagsværdi. De tilhørende realkreditudlån, der har enslydende betingelser som de udstedte realkreditobligationer, vil ligeledes blive værdiansat til dagsværdi. Metoden, som vil give et retvisende billede af koncernens resultat og egenkapital, er i overensstemmelse med IAS 39 og danske regnskabsregler udstedt af Finanstilsynet. Dagsværdien af de udstedte realkreditobligationer vil som udgangspunkt være den aktuelle børskurs. For illikvide realkreditobligationer anvendes en beregnet værdi, opgjort ud fra tilbagediskontering af cashflow. Dagsværdien af realkreditudlån vil tage udgangspunkt i dagsværdien af de matchende udstedte realkreditobligationer, der nedskrives for kreditrisiko. Eliminering af beholdningen af egne realkreditobligationer vil hermed ikke have resultatmæssig effekt. Efter nuværende praksis måles udstedte realkreditobligationer til nominel værdi, og realkreditudlån til nominel værdi fratrukket nedskrivninger til dækning af kreditrisikoen. Ændringen får ingen effekt på egenkapitalen pr. 1. januar 2004 og 31. december 2004 eller på årets resultat Aktiver i alt forøges med mio. kr. pr. 31. december Stiftelsesprovisioner Modtagne stiftelsesprovisioner skal i henhold til IAS 39 Financial Instruments periodiseres over løbetiden. Efter nuværende praksis indtægtsføres stiftelsesprovisioner på betalingstidspunktet. Ændringen medfører en reduktion af egenkapitalen på 415 mio. kr. pr. 1. januar Under forudsætning af uændrede aktivitetsniveauer vil ændringen ikke have resultatmæssig effekt fremover. Personale- og pensionsforpligtelser IAS 19 "Employee Benefits" indebærer en forøgelse af antallet af pensionsordninger, der skal indregnes i regnskabet. Efter nuværende regnskabspraksis betragtes de til koncernen relaterede danske firmapensionskasser som værende bidragsbaserede, og eventuelle indbetalinger udgiftsføres på betalingstidspunktet. 14 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2004

12 Overgang til IFRS i 2005 Koncernen har valgt at anvende korridor metoden i IAS 19. Dette har effekt på indregning af såvel de danske firmapensionskasser som på metoden for indregning af koncernens udenlandske pensionsordninger. Fremover indregnes den estimerede udvikling af pensionsaktiver og -forpligtelser som en driftsomkostning. Forskellen mellem den estimerede udvikling og den realiserede udvikling benævnes aktuarmæssige gevinster og tab. Aktuarmæssige gevinster og tab, der overstiger 10 pct. af pensionsforpligtelserne, indregnes og amortiseres i resultatopgørelsen over det resterende antal år, som de omfattede medarbejdere forventes at være ansat i koncernen. Lønninger og øvrige vederlag skal ifølge IAS 19 Employee Benefits udgiftsføres over optjeningsperioden. Det betyder f.eks., at jubilæumsgratialer udgiftsføres over optjeningsperioden. Efter nuværende regnskabspraksis udgiftsføres jubilæumsgratialer på udbetalingstidspunktet. Endvidere afsættes feriepengeforpligtelser i henhold til de faktisk optjente og afholdte feriedage i stedet for efter en statistisk model. Ændringerne medfører en reduktion af egenkapitalen på i alt 611 mio. kr. pr. 1. januar Under forudsætning af en uændret personalesammensætning og uændrede rente- og lønudvikling vil de nye regnskabsprincipper ikke have resultatmæssig effekt fremover. Eliminering af egne aktier Hidtil har koncernens beholdning af egne aktier været bogført som et aktiv til dagsværdi (børskurs). I henhold til IFRS reduceres aktiverne med den samlede værdi af egne aktier. Reduktionen omfatter såvel den del, der er anskaffet på vegne af puljeindehavere eller forsikringstagere, som den del, der er anskaffet af koncernens handelsfunktioner. Egenkapitalen reduceres tilsvarende. Fremover vil løbende køb af egne aktier betragtes som en reduktion, og løbende salg som en udvidelse af egenkapitalen. Investeringsejendomme Investeringsejendomme er valgt værdiansat til dagsværdi i henhold til IAS 40 "Investment Property". Efter nuværende regnskabspraksis værdiansættes investeringsejendomme til kostpris med fradrag af af- og nedskrivninger. Domicilejendomme vil uændret blive værdiansat til kostpris med fradrag af af- og nedskrivninger. Konsolidering af forsikringsaktiviteter m.v. I henhold til IAS 27 "Consolidated and Separate Financial Statements" skal forsikringsselskabet Danica samt koncernens securitiseringsaktiviteter konsolideres fuldt ud i koncernregnskabet, det vil sige linje for linje. DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

13 I koncernens hovedtal vil indtjeningen fra forsikringsaktiviteterne efter fradrag af fundingomkostninger dog fortsat blive vist i én linje. Efter nuværende regnskabspraksis behandles Danica efter indre værdis metode (en-linje konsolidering), og securitiseringsaktiviteterne indregnes ikke i regnskabet. Danicas egenkapital er som følge af overgangen til IFRS reduceret med 265 mio. kr. pr. 1. januar 2004, primært som følge af, at udskudt skat skal indregnes til nominel værdi. Efter nuværende praksis opgøres udskudt skat i Danica til tilbagediskonteret værdi. Skattemæssig effekt Den samlede skattemæssige effekt af ændringerne udgør mio. kr. pr. 1. januar 2004, og kan primært henføres til tilbageførte nedskrivninger på udlån. Effekt på nøgletal Finanstilsynets regler for opgørelse af solvens er ændret med virkning for 1. januar 2005, blandt andet i konsekvens af de nye regnskabsbestemmelser. Reglerne for konsolideringsomfang er uændrede. Forsikringsdatterselskaber og beholdning af egne obligationer behandles således efter hidtidige solvensregler uanset den ændrede regnskabsmæssige behandling. Årets resultat med fradrag af udbytte indgår fortsat i kernekapitalen på tidspunktet for bestyrelsens godkendelse af årsregnskabet. Øvrige ændringer i de regnskabsmæssige værdiansættelser gennemføres tillige ved solvensopgørelsen. Dette medfører, at koncernens kernekapital forøges med mio. kr., og de risikovægtede poster øges med mio. kr. I henhold til de nye solvensregler skal domicilejendomme opskrives til markedsværdi, og opskrivningen indregnes som supplerende kapital. Endelig skal aktiver i puljeordninger ikke indregnes i de risikovægtede aktiver. Ændringerne medfører en forøgelse af basiskapitalen med 799 mio. kr., og en reduktion i de risikovægtede aktiver på mio. kr. EFFEKT PÅ NØGLETAL (Mio. kr.) Nuværende praksis IFRS praksis Årets resultat Egenkapital pr. 31. december Aktiver i alt pr. 31. december Årets resultat pr. aktie (kr.) 16,1 14,4 Årets resultat i pct. af gns. egenkapital 17,4 13,9 Omkostninger i pct. af indtægter 53,5 52,7 Solvensprocent 10,2 10,6 Koncernens solvensprocent vil i alt forøges fra 10,2 pct. til 10,6 pct. Udover ændringer af regnskabet medfører IFRS tillige en ændring i antallet af aktier, der indgår i visse nøgletal. Der henvises til side 120 for en nærmere gennemgang heraf. 16 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2004

14 Overgang til IFRS i 2005 Moderselskabets regnskab Fra 1. januar 2005 bliver Danske Bank A/S (moderselskabet) regnskab aflagt efter Finanstilsynets nye regelsæt. Regelsættet er på langt de fleste områder identisk med koncernens regnskabsaflæggelse efter IFRS. I moderselskabet vil domicilejendomme dog blive værdiansat til skønnet dagsværdi, og datterselskaber vil blive værdiansat efter indre værdis metode. Ved overgangen til det nye regelsæt øges egenkapitalen pr. 31. december 2004 med mio. kr. til mio. kr. inklusive udbytte for Såfremt regnskabet for 2004 var blevet aflagt efter det nye regelsæt, ville årets resultat være blevet reduceret med mio. kr. til mio. kr. Ændring i præsentation Implementeringen af IFRS medfører en række ændringer til den fremtidige opstilling af resultatopgørelsen. Opdelingen i basisindtjening og beholdningsindtjening ophører. I stedet vil beholdningsindtjening blive indeholdt i Handelsindtægter med følgende undtagelser: De risikotillæg fra forsikringsaktiviteterne, der efter nuværende praksis er indeholdt i beholdningsindtjeningen, overføres til Indtjening fra forsikringsaktiviteter, som således fremover vil vise den samlede indtjening fra forsikringsaktiviteterne efter fradrag af fundingomkostninger. Omkostninger, som er henført til beholdningsindtjeningen, overføres fremover til Driftsomkostninger. DANSKE BANK KONCERNEN HOVEDTAL FRA RESULTATOPGØRELSEN Nuværende praksis IFRS praksis (Mio. kr.) Nettorenteindtægter Nettogebyrindtægter Handelsindtægter Øvrige indtægter Indtjening fra forsikringsaktiviteter Indtægter i alt Driftsomkostninger Tab på debitorer Beholdningsindtjening Resultat før skat Skat Årets resultat Heraf minoritetsinteressers andel - 28 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

15 Køb af irsk og nordirsk bank Danske Bank indgik i december 2004 aftale med National Australia Bank om at købe Northern Bank i Nordirland og National Irish Bank i Irland, herunder også bankernes aktiviteter på Isle of Man. Med købet af de to banker etablerer Danske Bank koncernen sig som en væsentlig aktør på det nordirske og irske bankmarked. Det gode økonomiske klima i Nordirland og Irland udgør et solidt grundlag for vækst. Investeringen ligger i forlængelse af den øgede fokusering på retailaktiviteter og koncernens seneste organisatoriske tilpasning. Ejerskabet af de to banker giver mulighed for at udnytte koncernens kompetencer, især i forhold til produkttilbud, effektive og centraliserede arbejdsprocesser samt en højt udviklet teknologisk platform. Forhold, der samlet set forventes at medføre en markant styrkelse af bankernes konkurrenceevne. Overgangen til Danske Banks teknologiske platform forventes at være gennemført i første halvår De to banker vil blive indpasset i Danske Bank koncernens organisationsstruktur. Dette medfører, at de administrative funktioner bliver integreret på Danske Bank koncernens internationale detailbankplatform. Northern Bank og National Irish Bank Northern Bank er den største retailbank i Nordirland med omkring ansatte, 95 filialer og 13 erhvervscentre. Hovedparten af bankens kunder er privatkunder, men banken har også et betydeligt antal større og mindre erhvervskunder. Northern Bank har privatkunder. National Irish Bank har en god markedsposition i Irland med 59 filialer, 13 erhvervscentre og omkring 800 ansatte. Ud over at betjene privatkunder har banken i de senere år fokuseret på formuende privatkunder og større erhvervskunder. National Irish Bank har privatkunder. De to banker vil fortsat drive virksomhed under lokale brands og med lokal ledelse. 18 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2004

Å r s r a p p o r t 2 0 0 4 Danske Bank k oncernen Årsrapport 2004

Å r s r a p p o r t 2 0 0 4 Danske Bank k oncernen Årsrapport 2004 Årsrapport 2004 Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 15. marts 2005 kl. 14.00 i Bella Center, København. 2 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2004 4 LEDELSE 6 RESUME 8 HOVEDTAL 9 LEDELSESBERETNING

Læs mere

BESTYRELSE. * valgt af medarbejderne

BESTYRELSE. * valgt af medarbejderne BESTYRELSE Adm. direktør Alf Duch-Pedersen / formand Direktør Jørgen Nue Møller / næstformand Direktør Eivind Kolding / næstformand Tømrermester Poul Christiansen Direktør Henning Christophersen Gårdejer

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 3

Å r s r a p p o r t 2 0 0 3 Årsrapport 2003 Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 23. marts 2004 kl. 14.00 i Tivolis Koncertsal, Tietgensgade 20, København V. 2 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2003 106 RESUME 108 HOVEDTAL

Læs mere

Årsrapport 2005 2005. Danske Bank koncernen Årsrapport 2005

Årsrapport 2005 2005. Danske Bank koncernen Årsrapport 2005 Årsrapport 2005 2005 Danske Bank koncernen Årsrapport 2005 Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 14. marts 2006 kl. 14.00 i Tivolis Koncertsal, København. 2 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2005

Læs mere

Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 25. marts 2003 kl. 14.00 i Tivolis Koncertsal, Tietgensgade 20, København V.

Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 25. marts 2003 kl. 14.00 i Tivolis Koncertsal, Tietgensgade 20, København V. Årsrapport 2002 Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 25. marts 2003 kl. 14.00 i Tivolis Koncertsal, Tietgensgade 20, København V. 2 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2002 INDHOLDSFORTEGNELSE 4

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 6

Å r s r a p p o r t 2 0 0 6 Årsrapport 2006 Koncernens vision og mission Danske Bank koncernen fokuserer på at drive traditionel bankvirksomhed baseret på moderne teknologi på de nordeuropæiske markeder og er en ledende aktør på

Læs mere

Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 19. marts 2002 kl. 14.00 i Tivolis Koncertsal, Tietgensgade 20, København V.

Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 19. marts 2002 kl. 14.00 i Tivolis Koncertsal, Tietgensgade 20, København V. Årsrapport 2001 Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 19. marts 2002 kl. 14.00 i Tivolis Koncertsal, Tietgensgade 20, København V. 2 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2001 DANSKE BANK KONCERNENS

Læs mere

Årsrapport 2004. Realkredit Danmark koncernen

Årsrapport 2004. Realkredit Danmark koncernen Årsrapport 2004 Realkredit Danmark koncernen Indhold Ledelse 2 Hovedtal 3 Beretning 4 Regnskabsberetning 4 Årets resultat 4 Balance, solvens og egenkapital 5 Overgang til IFRS i 2005 6 Forventninger til

Læs mere

Danske bank koncernen

Danske bank koncernen Årsrapport 2007 Danske bank koncernen Fokus Bank Sampo pankki Danske Bank Sweden ZAO danske bank Northern Bank Danske Bank Danica Pension Realkredit Danmark Nordania Leasing Danske Markets Danske capital

Læs mere

87 15 tilgodehavender hos kreditinstitutter

87 15 tilgodehavender hos kreditinstitutter 58 Danske bank / Årsrapport 2011 Regnskab for Danske Bank Regnskab 60 Resultatopgørelse 61 Totalindkomst 62 Balance 63 Kapitalforhold 66 Pengestrømsopgørelse 67 Noter 67 1 væsentlige regnskabsmæssige skøn

Læs mere

Indhold. Ledelse 2. Realkredit Danmark 3. Hovedtal 4

Indhold. Ledelse 2. Realkredit Danmark 3. Hovedtal 4 Indhold Ledelse 2 Realkredit Danmark 3 Hovedtal 4 Beretning 5 Regnskabsberetning 5 Årets resultat 6 Balance, solvens og egenkapital 7 Forventninger til 2004 7 Ejendomsmarkedet 9 Udlån 11 Funding 17 Ressourcer

Læs mere

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab. Påtegninger. Ledelseshverv. Supplerende information 61. Realkredit Danmark Årsrapport 2012 1

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab. Påtegninger. Ledelseshverv. Supplerende information 61. Realkredit Danmark Årsrapport 2012 1 Årsrapport 2012 Indhold Ledelsesberetning Hovedtal 2 Regnskabsberetning 3 Årets resultat 3 Balance 3 Kapital og solvens 3 4. kvartal 2012 4 Forventninger til 2013 4 Ejendomsmarkedet 5 Udlån og distribution

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2002 21. februar 2002. Årsregnskabsmeddelelse DANSKE BANK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2001 1/22

Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2002 21. februar 2002. Årsregnskabsmeddelelse DANSKE BANK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2001 1/22 Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2002 21. februar 2002 Årsregnskabsmeddelelse 2001 DANSKE BANK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2001 1/22 Danske Bank koncernens hovedtal BASISINDTJENING OG ÅRETS RESULTAT (Mio. kr.) 2001

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2004 44 Anvendt regnskabspraksis 44 Nykredit Realkredit koncernen og Nykredit Realkredit A/S 48 Noter 53 Serieregnskaber 81

ÅRSREGNSKAB 2004 44 Anvendt regnskabspraksis 44 Nykredit Realkredit koncernen og Nykredit Realkredit A/S 48 Noter 53 Serieregnskaber 81 Årsrapport 2004 INDHOLD NYKREDITS GRUNDLAG 1 FORORD 2 Et godt og travlt år 2 Nykredit Realkredit koncernens hovedtal 3 Bestyrelse og direktion 5 Nykredits koncerndiagram 6 Påtegninger 7 LEDELSENS KONCERNBERETNING

Læs mere

Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for Danske Bank A/S for regnskabsåret 2003.

Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for Danske Bank A/S for regnskabsåret 2003. Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for Danske Bank A/S for regnskabsåret 2003. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lovgivningen og de krav,

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2007

Årsregnskabsmeddelelse 2007 Årsregnskabsmeddelelse 2007 Selskabsmeddelelse nr. 1/2008 31. januar 2008 DANSKE BANK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2007 1/50 3 Ledelsesberetning Danske Bank koncernen 3 Hovedtal 4 Regnskabsberetning 5 Resultat

Læs mere

BESTYRELSEN. * valgt af medarbejderne ** udpeget af økonomiministeren DIREKTIONEN

BESTYRELSEN. * valgt af medarbejderne ** udpeget af økonomiministeren DIREKTIONEN BESTYRELSEN Direktør Poul J. Svanholm / formand Direktør Jørgen Nue Møller / næstformand Tømrermester Poul Christiansen Direktør, cand.polit. Henning Christophersen Adm. direktør Alf Duch-Pedersen Direktør,

Læs mere

Årsrapport. Resumé se side 3

Årsrapport. Resumé se side 3 Årsrapport 2006 Resumé se side 3 Basisinformation Basisinformation 2 Resume 2006/2007 3 Ledelsesberetning Strategi 4 Beretning 6 Nøgle- og hovedtal 10 Aktiviteter 12 Aktionærer 16 Corporate Governance

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Årsrapport 2005 NYKREDIT BANK ÅRSRAPPORT 2005 1

INDHOLDSFORTEGNELSE. Årsrapport 2005 NYKREDIT BANK ÅRSRAPPORT 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Årsrapport 2005 NYKREDIT BANK ÅRSRAPPORT 2005 1 INDHOLD Nykredit Banks forretningsprofil 1 Nykredit Bank koncernens hovedtal 2 Bestyrelse og direktion 3 Nykredits koncerndiagram pr.

Læs mere

Indhold. Årsrapport 2010

Indhold. Årsrapport 2010 Årsrapport Indhold Årsrapport 2010 LEDELSESBERETNING Jyske Bank-koncernen i hovedtal 2 Ledelsen udtaler 3 Året 2010 4 Basisindtjening før nedskrivninger på udlån mv. 6 Nedskrivninger på udlån mv. 7 Beholdningsindtjening

Læs mere

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab. Påtegninger. Ledelseshverv. Supplerende information 61. Realkredit Danmark Årsrapport 2013 1

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab. Påtegninger. Ledelseshverv. Supplerende information 61. Realkredit Danmark Årsrapport 2013 1 Indhold Ledelsesberetning Hovedtal 2 Regnskabsberetning 3 Årets resultat 3 Balance 3 Kapital og solvens 3 4. kvartal 2013 4 Forventninger til 2014 4 Ejendomsmarkedet 5 Udlån og distribution 6 Funding 9

Læs mere

REALKREDIT D ANMARK ÅRSRAPPOR T

REALKREDIT D ANMARK ÅRSRAPPOR T Årsrapport 2006 Indhold 2 3 3 3 3 4 4 5 7 8 11 13 15 16 16 17 19 19 26 27 28 29 30 50 51 52 Hovedtal Ledelsesberetning Regnskabsberetning Årets resultat Kapital og solvens Balance Forventninger til 2007

Læs mere

Årsrapport Jyske Bank Marketing

Årsrapport Jyske Bank Marketing Årsrapport Indhold Ledelsesberetning 1 Jyske Bank-koncernen i hovedtal 1 Ledelsen udtaler 2 Året 2009 3 - Samfundsøkonomisk baggrund 4 - Basisindtjening 5 - Forretningsomfang 5 - Bruttoindtjening 6 -

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE SPAR NORD BANKS FORRETNINGSOMRÅDER

INDHOLDSFORTEGNELSE SPAR NORD BANKS FORRETNINGSOMRÅDER INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSESBERETNING VISION, STRATEGI OG ORGANISATION BANKENS LEDELSE HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN KONCERNBERETNING CORPORATE GOVERNANCE INTERESSENTER: KUNDER MEDARBEJDERE AKTIONÆRER

Læs mere

Danske bank koncernen

Danske bank koncernen Årsrapport 2010 Danske bank koncernen fokus Bank sampo pankki Danske Bank Danske Bank sverige Danske Bank Bank skt. RuslanD petersborg sampo pank northern Bank DaniCa pension RealkReDiT DanmaRk nordania

Læs mere

Årsrapport. Den Danske Bank koncernen

Årsrapport. Den Danske Bank koncernen Årsrapport 1999 Den Danske Bank koncernen Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 28. marts 2000 kl. 14.00 i Bella Center, Center Boulevard 5, København S. INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSE 5

Læs mere

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab. Påtegninger. Ledelseshverv. Supplerende information 58. Realkredit Danmark Årsrapport 2009 1

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab. Påtegninger. Ledelseshverv. Supplerende information 58. Realkredit Danmark Årsrapport 2009 1 Årsrapport 2009 Indhold Ledelsesberetning Hovedtal 2 Regnskabsberetning 3 Årets resultat 3 Balance 3 Kapital og solvens 4 Forventninger til 2010 4 Ejendomsmarkedet 5 Udlån 6 Funding 8 Kapital- og risikostyring

Læs mere

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2011

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2011 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2011 Danske Bank 15 lande 645 filialer 21.320 medarbejdere 5.000.000 kunder Danmark irland sverige tyskland Danske Bank national irish bank danske bank Danske bank hamborg Danica

Læs mere

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2012

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2012 DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2012 2 danske bank / Årsrapport 2012 ÅRSRAPPORT 2012 DANSKE BANK / ÅRSRAPPORT 2012 3 DANSKE BANK KONCERNEN 15 lande 491 filialer 20.308 ansatte 5.000.000 kunder INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Realkredit Danmark koncernen. Årsrapport 2000

Realkredit Danmark koncernen. Årsrapport 2000 Realkredit Danmark koncernen Årsrapport 2000 Indhold Realkredit Danmarks ledelse........................................... Side 2 Kort fortalt..........................................................

Læs mere