HØRING AF UDKAST TIL MULIGHEDSKATALOG Høring af udkast til Mulighedskatalog

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØRING AF UDKAST TIL MULIGHEDSKATALOG 2013-2016. Høring af udkast til Mulighedskatalog 2013-2016"

Transkript

1 Høring af udkast til Mulighedskatalog -

2 1: Øget inklusion og målretning af specialtilbud i folkeskolen _x Effektivisering Budgetreduktion Budgetudvidelse (sæt kryds) Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene -priser Reduktioner Netto Præsentation af forslaget Forslaget indebærer et øget fokus på målretning af specialtilbud til de børn, som har behov for støtte og hjælp. Situationen på området er i dag den, at der er forskellige serviceniveauer knyttet til specialtilbudsydelser i forhold til det enkelte barn, som skal inkluderes. Gennem en mere præcis beskrivelse af serviceniveau i form af en kvalitetsstandard og en dertil knyttet beregning af et omkostningsniveau er det tanken, at der både kan opnås en bedre målretning i forhold til det enkelte barn og en budgetreduktion. Fastlæggelse af serviceniveauer sker ved at analysere og beskrive procedurer i forbindelse med arbejdet omkring inklusion, og ikke mindst gennem en analyse af forholdet mellem den service og det udgiftsniveau, som knyttes til en konkret opgave. Ved en ændret visistationspraksis, hvor elever fremover i større omfang visiteres til lokale tilbud, vil forvaltningen analysere og vurdere mulighederne for at reducere udgifterne pr. elev. Et nyt syn på arbejdet med børn og unge med særlige behov fordrer en investering i forandringer på mange områder. Det drejer sig bl.a. om de fysiske forhold, den generelle indsats og de særlige tiltag, som skal iværksættes omkring det enkelte barn. Indsatsen på styrkelse af det inkluderende arbejde handler derfor primært om, at styrke den inkluderende tænkning og de faglige metoder til inklusion. En plan med fokus på inklusion er flerårig, og forventningen om at kunne reducere udgifterne på området skal kædes sammen med en flerårig investeringsplan og indsats i forhold til medarbejdere og ledere såvel i forvaltningen som i vore decentrale enheder. I 2010 var der i Furesø 289 børn i interne eller eksterne specialtilbud. Udgiften hertil svarede i 2010 til ca. 64 mio. kr. eksklusive udgifter til fritidstilbud og transport på ca. 18 mio. I 2012 er dette tal reduceret til 273 børn. En del af de midler der tidligere blev anvendt til eksterne specialtilbud placeres i den pulje, som fordeles til foranstaltninger i kommunens egne tilbud. Der har i eksterne tilbud i andre kommuner været lokale aftaler, som Furesø har skullet honorere. Ved at hjemtage hovedparten af opgaven omkring inklusion vil Furesø selv kunne fastlægge service- og udgiftsniveau med respekt for indgåede aftaler og lokale faglige organisationer i Furesø Kommune. Det vil være væsentligt, at ledelsesniveauet på de enkelte skoler involveres, da arbejdet skal udføres under deres ledelsesansvar. Det betyder i praksis, at budgetreduktionerne først kan effektueres fra august, når et nyt skoleår starter. Budgetreduktionen har således ikke fuldt gennemslag i.

3 Der vil blive udarbejdet en mere præcis beskrivelse af de enkelte delinitiativer i forslaget frem mod forelæggelsen i august/september. Forvaltningen vil gennemgå de forskellige kommunale tilbud og vurdere, hvordan det kan lade sig gøre at reducere udgifterne pr. elev i de enkelte tilbud. Dette kan ske dels ved at se på personalesammensætningen og mængden af personaletimer i det enkelte tilbud samt ved at vurdere, om antallet af elever kan forøges i de enkelte tilbud med f.eks 1-2 elever pr. gruppeordning. Ligeledes vil der blive sat fokus på samdriftsfordele fx mellem flere gruppeordninger. Forslaget vil indebære personalemæssige konsekvenser idet størstedelen af udgifterne på området er lønudgifter.

4 2: Tidlig og koordineret indsats på børne-, social og sundhedsområdet X Effektivisering Budgetreduktion Budgetudvidelse (sæt kryds) Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene -priser Reduktioner Netto Præsentation af forslaget En tidlig og koordineret indsats på børn og unge området og social og sundhedsområdet kan ofte være afgørende for om den enkelte borger hjælpes på vej tilbage mod et normalt liv frem for at blive fanget i lange sygdoms- og behandlingsforløb. Derfor sætter Furesø Kommune ind på en række områder for at sikre at kommunens indsats har maksimal effekt. Der søges, hvor det er muligt, penge fra forebyggelsespuljer til at løbe arbejdet i gang (herunder puljer i regi af KKR og Region Hovedstaden). Forslaget består af fem dele: Forløbsprogrammer Furesø Kommune har gennem de seneste år implementeret en række forløbsprogrammer, som sikrer borgerne den rigtige hjælp og fremdrift i forløbet. Nu forestår implementering af forløbsprogram for borgere med erhvervet hjerneskade. Via en tidlig og koordineret genoptræningsindsats vurderes det muligt at opnå en besparelse på sygedagpenge ved at reducere perioden, hvor borgerne er langtidssygemeldte. Skønnet besparelse ca kr. i stigende til kr. årligt fra. Indsats for unge med autisme og asperger Der etableres et øget samarbejde mellem Socialpsykiatrien, det nyetablerede Fontænehus, Jobcenter m.fl. med fokus på en intensiv og tidlig koordineret indsats for unge med psykiske lidelser og udviklingsforstyrrelser inden for autisme og asperger-området. Mange af de unge har tilbud om STU (3- årigt særligt tilrettelagt uddannelsestilbud), og har om eftermiddagen behov for lokalt klubtilbud, som ville kunne etableres i Fontænehuset. Det vurderes, at initiativet bl.a. kan give en besparelse på støtte/kontakttimer. Det skønnes, at der for 4 unge spares én times bostøtte pr. uge á 350 kr. Den samlede besparelse på området skønnes at udgøre ca kr. i og ca kr. årligt fra. Koordineret indsats i forhold til børn og unge med særlige behov Der skal etableres et tættere samarbejdet mellem Jobcenter, Børn & Unge og Social & Sundhed med fokus på at indrage alle parter i et forløb så tidligt som muligt omkring overgang fra ung til voksen. Der forventes en besparelse ca kr. i stigende til ca kr. årligt fra gennem forstærket samarbejde og tidlig inddragelse. Forebyggelse af stress og depression I forlængelse af de øvrige indsatser vil det også blive undersøgt om der kan igangsættes en yderligere indsats rettet mod borgere, som har problemer med stress og depression.

5 Øget hjælp til kronikere og praksiskonsulent For at understøtte den koordinerede indsats samt hjælpe særligt kronikere til at mestre egen sygdom afsættes særlige midler til patientundervisning samt en praksiskonsulent, som kan fungere som bindeled til hele gruppen af praktiserende læger i kommunen og sikre kommunikationen mellem relevante kommunale afdelinger og almen praksis. Det vil medføre årlige udgifter til patientundervisning fra og følgende år på ca kr., og årlige udgifter til praksiskonsulent fra og følgende år på ca kr. Det forventes, at borgerne vil opleve bedre sammenhæng i kommunens service. Endvidere vil den øgede indsats ift. patientundervisning og samarbejde med de praktiserende læger være med til at styrke kvaliteten i kommunens indsats. De personalemæssige konsekvenser af forslaget vil være færre timers bostøtte i forbindelse med Indsats for unge med autisme og asperger samt etablering af en funktion som praksiskonsulent i kommunen.

6 3: Øget beskæftigelsesindsats i X Effektivisering Budgetreduktion Budgetudvidelse (sæt kryds) Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene -priser Reduktioner Netto Præsentation af forslaget Furesø Kommune igangsætter en række initiativer for at styrke beskæftigelsesindsatsen i kommunen. Samlet set forventes den forøgede indsats at give et provenu for kommunen på 2 mio. kr. i. På baggrund af resultaterne i vurderes, om der kan indbudgetteres yderligere beløb fra og følgende år. Øget beskæftigelsesindsats via løntilskudsmedarbejdere Furesø Kommune vil intensivere kommunens egen brug af løntilskudsmedarbejdere som en aktiv beskæftigelsesindsats overfor borgere, som har behov for hjælp til at kunne komme tilbage på arbejdsmarkedet. Andelen af årlige løntilskud øges fra 16 til 30 helårspersoner hos Center for Drift og Teknik, hvilket medfører en stigning i refusioner. Løntilskudspersonerne gennemgår et optræningsforløb, hvor de indledningsvist går som føl, og senere i forløbet varetager de selvstændige opgaver på lige fod med ordinært ansatte i centret. Løntilskudsaftalen ligger inden for rammen af reglerne for ansættelse af løntilskudspersoner generelt set, herunder at personerne ikke kan eller skal erstatte ordinære jobs. Den øgede andel af løntilskudsansættelser hos Center for Drift og Teknik er indeholdt i den samlede løntilskudskvote fra Beskæftigelsesministeriet på i alt 96 helårspersoner i Furesø Kommune. Der er i aftalen særligt fokus på, at forløbene skal have et fagligt opkvalificerende indhold, og der foretages en individuel vurdering af om løntilskudsansættelsen skal inkludere supplerende aktiviteter i form af fagligt opkvalificerende forløb, jobrotationsordningen, vejledning om målrettet brug af 6 ugers selvvalgt uddannelse for forsikrede ledige. Aftale om jobrotation hos Center for Drift og Teknik Der indgås samarbejdsaftale mellem Jobcenter Furesø og Center for Drift og Teknik om etablering af jobrotationsordning svarende til 7 årsværk i. Center for Drift og Teknik modtager statslig rotationsydelse på kr. 170/time for fastansatte medarbejdere der skal gennemføre kompetenceudviklingsprogram med start oktober De ansøgte økonomiske midler fra jobrotationen til Center for Drift og Teknik skal anvendes til at der ansættes erstatningsarbejdskraft i form af ledige furesøborgere, svarende til 7 årsværk. Rotationsaftalen medfører en samlet besparelse på forsørgelsesudgifter til dagpengeydelser. ne til faglig opkvalificering af de nuværende medarbejdere, der skal indgå i jobrotationsaftalen, er finansieret via Center for Drift og Teknik i det eksisterende driftsbudget. Jobrotation hos private arbejdsgivere Allerede i 2012 er der startet jobrotationsforløb op med private arbejdsgivere, som skal have medarbejdere igennem et længere kompetenceudviklingsforløb. Dette arbejde vil blive videreført i og følgende år.

7 Arbejdsfastholdelse Jobcentret omlægger indsatsen med arbejdsfastholdelses, således at kommunens private og offentlige arbejdsgivere, medarbejdere i virksomhederne og alle kommunens egne ansatte får en mere synlig adgang til at trække på støtte og rådgivning i forebyggelsen og begrænsning af sygdomsbetinget fravær. Jobcentret indleder samarbejdet med et privat firma med en sundhedsfaglig og beskæftigelsesfunderet profil, der fremover kan konsultere virksomhedernes medarbejdere og ledere ude på virksomhederne eller i jobcentret. Derudover vil der iværksættes en analyse af de situationer, som fører til at borgere ender med at forlade arbejdsmarkedet med henblik på at forbedre kommunens forebyggelses- og rehabiliteringsindsats fx i forhold til stress- og depressionsbetinget fravær. Den øgede beskæftigelsesindsats forventes ikke at indebærer servicemæssige konsekvenser. Kommunen vil øge brugen af løntilskudsmedarbejdere.

8 4: Hjemtagning af unge fra opholdssted til egen bolig med støtte i Furesø Kommune X_ Effektivisering Budgetreduktion Budgetudvidelse (sæt kryds) Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene -priser Reduktioner Netto Præsentation af forslaget Furesø kommune har et mindre antal unge på 15 til 22 år, som er anbragt på opholdssteder og døgninstitutioner uden for kommunen, men hvor det ikke vurderes, at disse anbringelser medfører nogen særlig progression i den unges udvikling. I tråd med kommunens hjemtagningsstrategi foreslås det derfor, at udskifte disse foranstaltninger med en pædagogisk støttet foranstaltning i egen bolig i lokalområdet. Dette skal samtidig støtte de unge på vej mod tilværelsen som voksen. Den forventede udgift til unge, som er 15 år eller derover, og som aktuelt er anbragt på døgninstitution eller opholdssteder, og som fortsat i 2012 er anbragt året ud, er for hele 2012 på cirka 15 mio. kr. fordelt på 18 unge. Ud fra en indviduel, konkret vurdering af den enkelte unges situation forventer forvaltningen, at 5-6 af de 18 unge vil profitere af overgå til en anbringelse i eget værelse/sekundært en egentlig hjemgivelse til eget hjem. Der skal oprettes et støttekontaktpersonskorps, der kan understøtte de unge i at være anbragt i eget værelse/sekundært støtte op om familien, der modtager den hjemgivne unge. Støttekontaktpersonerne varetager pædagogisk og almindelig støttende funktion for at hjælpe de unge til at få en dagligdag til at fungere, skabe netværk for den unge i familien og hos andre ressourcerige personer i kommunen f.eks. via foreningslivet, uddannelsesmiljø, arbejdsplads eller andet. Det vurderes, at der skal allokeres ca. 2 årsværk til korpset (ca kr.). ne til støttepersonkorpset er indeholdt i nettoprovenuet i forslaget. For de 5-6 unge som vil blive tilbudt at overgå til eget værelse eller komme tilbage til egen familie vil forslaget naturligvis indebære en ændring i den service, de modtager. Forvaltningen vurderer dog, at disse unge vil profitere af ændringen i kommunens tilbud. Der vil blive etableret et nyt støttekontaktpersonkorps bestående af to medarbejdere.

9 5. Øget brug af velfærdsteknologi X_ Effektivisering Budgetreduktion Budgetudvidelse (sæt kryds) Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene -priser Reduktioner Netto Præsentation af forslaget Furesø Kommune arbejder aktivt med at implementere velfærdsteknologi, hvor det vurderes at teknologien kan være med til at skabe tryghed for borgerne og/eller sikre en mere effektiv opgavevaretagelse samt et bedre arbejdsmiljø. Det foreslås, at der i sættes yderligere skub i dette arbejde på en række udvalgte områder. Det drejer sig konkret om følgende områder: Øget brug af velfærdsteknologi på kommunens plejecentre Det drejer sig eksempelvis om robotstøvsugere, som kan rengøre institutionernes store fællesarealer, så der ikke skal bruges personaleressourcer til det. Endvidere planlægges implementering af énmandsbetjente personlifte, så forflytninger af borgerne kan gennemføres med én frem for to medarbejdere. Det forventes, at der derved vil kunne realiseres en effektivisering på kr. i, 1,35 mio. kr. i og 1,55 mio. kr. årligt fra og frem. Øget brug af velfærdsteknologi i borgerens eget hjem Ved hjælp af teknologier, såsom Genoptræningsportal, telemedicin, udvidede tryghedsalarmer og Ipads som huskesystem, er det muligt, at borgere kan forblive længere i eget hjem og klare sig med mindre hjælp samtidig med at de får en faglig forsvarlig behandling og pleje. Der kan derved reduceres i personaleforbruget i genoptræning, hjemmepleje og hjemmesygepleje. Der vil endvidere kunne spares ressourcer, der i dag bruges til transport til (og af) borgere. Der er erfaring for at flere af disse elementer giver øget livskvalitet for borgerne. Det forventes, at der derved vil kunne realiseres en effektivisering på kr. i og kr. årligt fra og frem. Nye visitationskriterier for støvsugning som en del af hjemmehjælpen Borgere, der i dag visiteres til praktisk hjemmehjælp, får hyppigt hjælp til støvsugning, som en del af hjælpen. Forslaget er her, at ændre visitationen til praktisk hjælp, så støvsugning ikke kan bevilges, hvis borgeren kan betjene en robotstøvsuger. Herved kan den tid, der typisk bevilges til støvsugning spares. I visse tilfælde vil der dog fortsat være behov for praktisk hjælp ud over hvad robotstøvsugeren kan levere. Det forventes, at der derved vil kunne realiseres en effektivisering på kr. årligt fra og frem. Det samlede forslag vil medføre en anlægsinvestering på ca. 2 mio. kr.

10 Generelt vil forslaget medføre en ændring af servicen i form af øget brug af teknologi. Fx vil øget brug af velfærdsteknologi i borgerens eget hjem kunne føre til øget selvhjulpenhed og mestring af egen sygdom for borgeren. Samtidig vil det betyde, at borgeren i mindre grad vil have fysisk kontakt med kommunens medarbejdere. Vedr. forslaget om nye visitationskriterier for støvsugning vil det konkret indebære, at der sker ændring af visitationskriterierne til ydelsen støvsugning. Borgere, der vurderes at kunne betjene en robotstøvsuger, vil kunne få støvsugeren bevilget som et forbrugsgode i.h.t. 112 i serviceloven (jf afgørelser fra den sociale ankestyrelse herom). Borgeren vil selv medfinansiere med 50 % og har vedligeholdelses-, reparations- og evt. genanskaffelsesforpligtelse. Forslaget vil medføre personalemæssige konsekvenser, da teknologien muliggør en reduktion i hjemmehjælpstimer, rengøringspersonale mv. Dette forslag skal ses i sammenhæng med anlægsforslag SSU 200: i velfærdsteknologi.

11 6: Forslag til Tryghedsboliger i bebyggelsen Skovgården _X Effektivisering Budgetreduktion Budgetudvidelse (sæt kryds) Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene -priser Reduktioner Netto Præsentation af forslaget Som et led i Furesø Kommunes selvforsyningsstrategien med lokale tilbud til udviklingshæmmede borgere anbefales at prioritere anvisningen af yderligere ca. 6 kommende ledige boliger på Skovgården til udviklingshæmmede. Målgruppen er de udviklingshæmmede borgere, som ikke umiddelbart har brug for en bofællesskabsplads, men samtidig har brug for at kunne henvende sig til personale, når de bliver utrygge eller får brug for støtte/kontakt af andre grunde. Denne borgergruppe er i stand til at klare mange ting selv i hverdagen, men støder dog på forhindringer og problematikker af forskellig slags, som de har brug for støtte til at løse. Placeringen tæt på Langkærgård og Lynghuset skaber mulighed for fællesskab/synergi. Personalet fra det udegående team flytter pr. 1. september 2012 fra Lysthuset og har i stedet base i egen bolig på Skovgården. Herved vil den pædagogiske støtte (Servicelovens 85), som personalet kan yde være placeret der, hvor de udviklingshæmmede bor, og kommunen vil herved kunne forebygge anbringelser i dyre botilbud og fremme mulighederne for hjemtagelse af borgere placeret i botilbud i anden kommune. Ved dette tiltag vil man kunne opnå en form for opgangsboligstøtte med stor tryghed uden de klassiske omkostninger der hører institutionen til. Det vil samtidig være attraktivt for yngre udviklingshæmmede og deres pårørende og skabe muligheder for et værdigt liv, hvor borgerens egne ressourcer bliver understøttet i eget hjem. Der er således både gode faglige grunde og god økonomi for Furesø Kommune i at prioritere at knap 20 % af boligerne på Skovgården anvises til udviklingshæmmede. Boliger til de udviklingshæmmede vil skabe en bredere vifte af muligheder for at støtte borgerne i lokalsamfundet, og vil kunne skabe stor tryghed for såvel borgerne som for deres pårørende. Når der peges på Skovgården, er det bl.a. fordi, der er erfaringer med at boligplacere udviklingshæmmede i boligerne på Skovgården, hvor 4 borgere, gennem de seneste år, har boet. Såvel Ældreråd som boligselskab involveres i drøftelserne af etablering af de ekstra tryghedsboliger, da deres input er afgørende for kvalificeringen af forslaget.

12 Forslaget vil skabe et nyt og forbedret tilbud til udviklingshæmmede, der gør, at de i højere grad kan forblive i eget hjem og samtidig have trygge rammer i hverdagen i form af adgang til hjælpe og støtte fra kommunens faglige medarbejdere, der placeres i umiddelbar nærhed til de udviklingshæmmede boliger. Forslaget indebærer ingen personalemæssige konsekvenser. Forslaget indgår som en del af kommunens hjemtagelsesstrategi, da det understøtter muligheden for at hjemtage borgere placeret på botilbud i andre kommuner. Samtidig giver forslaget mulighed for i højere grad at forebygge anbringelser i dyre botilbud, når der kan tilbydes trygge rammer på anden vis.

13 7: Effektivisering af administration og ledelse på folkeskole- og dagtilbudsområdet X Effektivisering Budgetreduktion Budgetudvidelse (sæt kryds) Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene -priser Reduktioner Netto Præsentation af forslaget I forlængelse af arbejdet med område- og skolestrukturen forventes det, at der kan hentes effektiviseringer på administration og ledelsesområdet. Det kan ske på den enkelte institution og ved en højere grad af samarbejde ift. administration og ledelse mellem skoler og område-institutioner samt skolerne imellem. Der er i foråret 2012 gennemført en analyse af omfanget af ledelse og administration i de decentrale enheder under Center for Dagtilbud og Skole. ne til ledelse og administration estimeres til at være følgende: Område til led/adm Områdeinstitutionerne 16,1 mio. Dagplejen 1,4 mio. Skolerne 17,6 mio. FFO 10,5 mio. ADHD-centret 2,0 mio. Ungdomsskolen 1,0 mio. I alt 48,6 mio. Furesø Kommune har siden 2008 gennemført effektiviseringer af den centrale administration på 26 pct. De gode erfaringer fra denne indsats kan videreføres på dagtilbuds- og skoleområdet. Der foreslås derfor et effektiviseringsmål på 1,2 mio. kr. i og 2,0 mio. kr. i de følgende år. Der er fra august 2011 til juni 2012 gennemført en område- og skolestrukturdebat, hvor anbefalingerne for den fremtidige struktur som udgangspunkt bygger på den nuværende struktur på dagtilbuds- og skoleområdet for så vidt angår den matrikelmæssige placering. I den fremadrettede proces vil der derfor bl.a. blive kigget på mulighederne for øget samarbejde gennem opbygning af administrative fællesskaber på tværs af skole- og områdeinstitutioner. Dette vil både kunne skabe synergi, faglig opkvalificering og mulighed for effektiviseringer. Effektiviseringerne vil blive tilrettelagt i tæt dialog med skolerne og institutionerne. Forslaget indebærer ingen servicemæssige konsekvenser, da det understreges at forslaget ikke må medføre, at der afsættes mindre tid til samvær med børnene i skolerne og institutionerne. Effektiviseringerne forventes at kunne gennemføres gennem naturlig afgang.

14 8: Forøgelse af lærernes undervisningstid _x Effektivisering Budgetreduktion Budgetudvidelse (sæt kryds) Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene -priser Reduktioner Netto Præsentation af forslaget Forslaget indebærer, at man på folkeskoleområdet ser nærmere på sammensætningen af lærernes arbejdstid med fokus på at øge undervisningsandelen af lærernes samlede arbejdstid. Dette sker i tæt samspil og forhandling med lærernes organisation i forbindelse med genforhandling af lærernes lokale arbejdstidsaftale. Forøgelse af undervisningsandelen af lærernes samlede arbejdstid kan ske enten ved at mindske faktoren på opgaver omkring undervisningen eller ved at øge det gennemsnitlige antal ugentlige undervisningslektioner, som lærerne præsterer. Endvidere vil der blive set nærmere på den konkrete udmøntning af arbejdstidsaftalen på området, så det også fremadrettet er sikkerhed for, at de aftalte undervisningstimer leveres. I Furesø er faktoren pt. 1,17 og det gennemsnitlige antal ugentlige undervisningslektioner er 22,1 lektioner. Hvis undervisningstiden for den enkelte lærer forøges, vil det fremover være muligt at levere den samme mængde undervisning som i dag med et mindre antal lærere. Der kan derved opnås et provenu for kommunen. Furesø Kommune ligger en lille smule over landsgennemsnittet i forhold til den planlagte undervisningsandel af den samlede arbejdstid, men kommunen vil fortsat være ambitiøs på området for at sikre at mest mulig arbejdstid bruges på den direkte undervisning for børnene. Forslaget indebærer ingen servicemæssige konsekvenser. Forslaget indebærer personalemæssige konsekvenser, idet det forventes, at færre lærere fremover kan varetage den samme mængde undervisning som i dag pga. en højere undervisningstid for den enkelte lærere.

15 9: Bevar dig vel x Effektivisering Budgetreduktion Budgetudvidelse (sæt kryds) Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene -priser Reduktioner Netto Præsentation af forslaget Forslaget indebærer at der arbejdes med en ny organisatorisk ramme for samarbejdet mellem visitatorer, hjemmesygeplejersker, terapeuter og hjemmeplejen. En af hovedintentionerne bag dette er at sikre, at der til enhver tid er de rigtige "aktører" på banen, når borgernes behov skal vurderes og hjælp og pleje skal drøftes med den enkelte borger. Konkret vil der ske en organisatorisk ændring i forhold til visitationen, så kommunen får mulighed for hurtigere og mindre bureaukratisk at foretage ændringer i borgernes ydelser, når behovene ændrer sig. Derved vil det også være muligt, at inddrage borgeren mere aktivt og kontinuerligt i sin egen situation. Indsatsen vil endvidere betyde, at der kan reduceres i de ressourcer, der i dag anvendes til administration. Initiativets overordnede mål er således: At tilvejebringe arbejdsgange der sikre bedre, hurtigere og borgernær service At reducere uhensigtsmæssig indlæggelser og genindlæggelser At fokusere på mere effektive arbejdsprocesser At øge fokus på rehabilitering, tidlig opsporing og borgerinddragelse At skabe samarbejdsrelationer der sikre videndeling, ensartethed i fokus og gør brug af tidligere erfaringer (fx forløbskoordination, Bevar dig vel og Det Koordinerede Borgerforløb ) Forslaget indebærer en styrkelse af den koordinerede indsats overfor borgerne. Der forventes en bedre service for borgerne i form at rehabiliterende tiltag og øget inddragelse af borgerne og deres ressourcer i forhold til tilrettelæggelsen af deres eget liv. Forslaget vil have personalemæssige konsekvenser, da effektiviseringerne delvist skal ske ved reducerede lønudgifter.

16 10: Kørselsanalyse Effektivisering Budgetreduktion Budgetudvidelse (sæt kryds) Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene -priser Reduktioner Netto Præsentation af forslaget Der er i løbet af 2011 og starten af 2012 gennemført analyser af kommunens samlede kørselsudgifter. Disse udgifter fordeler sig overordnet på tre områder: Kollektiv trafik. Her bruger kommunen årligt godt 21 mio. kr. Visiteret kørsel. Her bruger kommunen årligt godt 22 mio. kr. Egen kørsel. Herunder både kørsel i kommunens egne biler samt medarbejdernes kørsel i egne biler og taxakørsel. Her bruger kommunen årligt ca. 5 mio. kr. Vedr. kollektiv trafik Byrådet besluttede den 25. april 2012 en omlægning af ruterne for den kollektive trafik i Furesø Kommune. Den nye struktur vurderes at være udgiftsneutral men give en forøgelse af antallet af buspassagerer på ca om året. Vedr. visiteret kørsel Kommunen gennemførte i samarbejde med et eksternt konsulentfirma A-2 i februar 2012 en analyse af kommunens visiterede kørsel. På baggrund af en analyse af den samlede udgiftsstruktur, priser hos nuværende leverandør og besparelsesmulighederne ved at lade Movia overtage kørslen vurderede A-2, at der kunne hentes en besparelse på ca kr. årligt. Det skal dog nævnes, at kr. af denne besparelse stammer fra kørsel af ADHD-børn. Her sammenlignes kommunens udgifter med udgifter til kørsel af almindelige børn. Forvaltningen vurderer derfor, at den del af besparelsen kan blive svær at indhente, da kørsel med ADHD børn lægger flere begrænsninger på kørslen end kørsel med normale børn (fx samme chauffør, samme gruppe af børn mv.). Ift. kørsel til genoptræning bruger kommunen p.t. ca. 1,1 mio. kr. om året. Det kan overvejes, om disse borgere i stedet kunne benytte Flextur. For borgere der er visiteret til genoptræning via sundhedsloven skal kørsel være gratis. Endvidere vil der være en række borgere, som ikke kan benytte Flextur, da de er gangbesværede, bruger kørestol mv. Det samlede besparelsespotentiale ved at lade genoptræningspatienter benytte Flextur er derfor yderst begrænset.

17 Vedr. egen kørsel ne til kørsel i kommunens egne biler fordeler sig på: Afskrivning/leasing (1,5 mio. kr.) Vedligehold (1,5 mio. kr.) Brændstof (ca. 1 mio. kr.) Kompensation for kørsel i egen bil (ca. 0,5 mio. kr.) Taxakørsel (ca kr.) For de biler kommunen selv ejer er den samlede årlige udgift pr. køretøj typisk mellem og kr. Der arbejdes aktivt med kørselsplanlægning for at udnytte køretøjerne optimalt, blandt andet via GPS registrering af køretøjerne, hvilket allerede har givet en reduktion i antal kørte kilometer. Der arbejdes på at tilbyde fagområderne at samle administration og finansiering af køretøjerne centralt for bedre at kunne understøtte analyse af kørselsbehov inden for de forskellige fagområder. På det tekniske område og i hjemmeplejen, som er de to områder med flest køretøjer, vurderes det dog ikke umiddelbart, at der er overkapacitet. Hvis antallet af biler reduceres, vil det pr. bil give en besparelse på mellem kr. og kr. (afskrivning og drift). Vedr. kompensation for kørsel i egen bil blev der i budget 2011 vedtaget en besparelse på kr., som hentes ved at alle medarbejdere får den lave takst på 2 kr. pr. kilometer i kompensation ved brug af egen bil. Kun i særlige tilfælde hvor egen bil er en forudsætning for udførelse af arbejdet gives høj kompensation. Der er i den nuværende budgetperiode indlagt besparelser på kørslen fra 2012 og frem stigende fra kr. netto i indeværende år til kr. fra. Med besparelsespotentialet i dette forslag vil den samlede besparelse på området i være på 1 mio. kr. Med udgangspunkt i den tidligere nævnte analyse vurderes det at være vanskeligt at hente yderligere besparelser på området uden regulering af serviceniveauerne. Forslaget indebærer ingen servicemæssige konsekvenser. Forslaget indebærer ingen personalemæssige konsekvenser.

18 11: Nye samarbejdsformer og bedre arbejdstilrettelæggelse på it området x_ Effektivisering Budgetreduktion Budgetudvidelse (sæt kryds) Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene -priser Reduktioner Netto Præsentation af forslaget Forslaget indebærer en effektivisering af kommunens it drift. Furesø Kommune gennemførte i foråret en analyse af mulighederne for at samarbejde med Ballerup og Egedal Kommuner om IT drift. Resultatet af analysen peger på, at der vil være visse stordriftsfordele ved en fælles drift af it mellem de tre kommuner. Analysen bliver udbygget hen over sommeren og Økonomiudvalget vil blive forelagt resultat samt indstilling til det videre forløb på mødet i september. Hvis det besluttes at etablere fælles IT drift vil det medføre en anlægsudgift på 3,5 mio. kr. i til etableringsomkostninger (jf. anlægsprogrammet). Det er forvaltningens vurdering, at der på baggrund af kortlægningen indeholdt i analysen vil kunne findes områder, hvor der kan gennemføres omkostningsreduktioner mv. Det kan enten ske som følge af en sammenlægning mellem de tre kommuner eller som følge af ændrede arbejdsgange internt i Furesø Kommune. Det samlede budget på it området i Furesø Kommune er ca. 35 mio. kr. Det forudsættes at det nuværende serviceniveau på it-området bibeholdes både i et eventuelt driftsfællesskab med Egedal og Ballerup Kommuner, og hvis Furesø Kommune vælger at bibeholde driften selv. Heri ligger også, at afstanden til it support ikke bliver for stor, så medarbejderne fortsat vil opleve god og hurtig support, når der er behov herfor. Afhængig af analysens resultater kan en del af omkostningsreduktionerne skulle ske ved reduktion af lønudgifterne.

19 12: Effektiv brug af kommunens bygninger x Effektivisering Budgetreduktion Budgetudvidelse (sæt kryds) Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene -priser Reduktioner Netto Præsentation af forslaget Forslaget indeholder to delforslag: Reducering af antallet af m2 som kommunen har behov for ved at samle aktiviteterne på færre lokationer. Det betyder færre ejendomme der skal drives og vedligeholdes og derved en besparelse for kommunen. Gennemgang af kontraktlige forhold. Lejekontrakter, serviceaftaler, driftskontrakter, egen drift mv. Her er fokus fortsat at gennemgå både nye og gamle aftaler for at sikre at kommunen får den rette ydelse til rette pris. Furesø Kommune arbejder løbende med at optimere udnyttelsen af kommunens bygninger. Der er således fokus på at samtænke og samle funktioner, således at kommunen kan komme ud af lejede bygninger eller sælge bygninger, som kommunen ejer, men ikke længere har behov for. I praksis vil det ske blandt andet ved at afhænde en række mindre ejendomme, reducerede antallet af lejede kvadratmeter og samle funktioner i eksisterende bygninger. Det understreges at alle ændringer i institutionsstrukturen afgøres i BSU. Kommunen råder pt. over ca m2. Konkret forventes en reduktion på ca m2 at være mulig at realisere uden væsentlige servicemæssige konsekvenser. Det svarer til godt 0,6 pct. af kommunens bygningsmasse. Den samlede besparelse ved arealreduktion er skønnet til kr. årligt hertil kommer besparelser på lejekontrakter, serviceaftaler mv. Samlet reduktion årligt er vurderet til 2,2 mio. kr. Salgsindtægterne fra ejendommen er ikke en del af indtægtsbudgettet. Men det forudsættes at omkostningerne i forbindelse med salg afholdes af disse. Forslaget indebærer ingen servicemæssige konsekvenser. Forslaget indebærer ingen personalemæssige konsekvenser.

20 13: Modernisering af vejbelysning x Effektivisering Budgetreduktion Budgetudvidelse (sæt kryds) Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene -priser Reduktioner Netto Præsentation af forslaget Furesø Kommune har gennemført forsøg med reduktion af vejbelysningen i boligområderne. Ud fra erfaringer fra forsøget og dialog med DONG vurderes det, at der for en anlægsinvestering på ca. 2 mio. kr. kan ske reduktion af den årlige omkostning på ca kr. Det nuværende budet til vejbelysning udgør ca. 11 mio. kr. årligt. Besparelsen kan findes ved en kombination af flere tiltag. For det første en reduktion af antallet af lysmaster på strækninger med en uforholdsmæssig kraftig lyssætning. Eksempelvis det åbne land mellem Farum og Værløse. For det andet udskiftes eksisterende lyskilder til mere energirigtig LED lys. For det tredje etableres målere på de største tændsteder. Forslaget indebærer ingen servicemæssige konsekvenser. Forslaget indebærer ingen personalemæssige konsekvenser.

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

NOTAT. Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning

NOTAT. Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning NOTAT Til Social- og sundhedsudvalget Kopi Fra Sundhed og Omsorg, Administrationen Emne Robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel

Læs mere

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje 2010-2013 Oversigt over bidrag til råderumspulje Råderumspulje total 75.000 75.000 75.000 75.000 I alt specifikke bidrag til råderumspulje 47.500 46.500 46.500 46.500 Forsikring Reduktion af opsparing

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Bilag 3 H www.lejre.dk Dato: 3. september 2014 Udmøntning af effektiviserings- og besparelseskrav i budget 2015-2018 Budget 2015-2018 hviler på en forudsætning om, at der realiseres

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning III pr. 30. september Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2016

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning III pr. 30. september Oversigt over omplaceringer og udgiftsneutrale tillægsbevillinger 2016 Budgetopfølgning III pr. 3. september Oversigt over er og "udgiftsneutrale" er 216 Sundhedsområdet 3.135-77 -23 af,1 mio. kr. fra puljen til sundhedsfremme og forebyggelse til visitationen -1 af overskydende

Læs mere

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden"

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af Ældre milliarden Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden" Beslutningstema Der skal tages stilling til hvilke formål Egedal Kommune vil søge de 5,9 millioner kroner, som kommunen tilbydes af

Læs mere

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag 1 Ansættelse af borgere på ledighedsydelse... 2 Forslag 2 Intensiveret indsats for sygedagpengemodtagere... 5 Forslag 3 Intensiveret indsats

Læs mere

Effektiviseringsstrategi

Effektiviseringsstrategi Allerød Kommune Effektiviseringsstrategi 2017-20 Maj 2016 1 Indledning Med afsæt i Allerød Kommunes vision Fælles udvikling i Balance, præsenteres hermed kommunens effektiviseringsstrategi. Fælles - ved

Læs mere

Byggeprojektplan for den indstillede model for handicappede. Dette notat beskriver målgrupper, anlægsforslag og driftsudgifterne for Tryghedsplan II.

Byggeprojektplan for den indstillede model for handicappede. Dette notat beskriver målgrupper, anlægsforslag og driftsudgifterne for Tryghedsplan II. Bilag vedr. handicappede Dato: 24-05-2007 Sagsnr.: 2006-2915 Dok.nr.: 2006-25231 Tryghedsplan II Byggeprojektplan for den indstillede model for handicappede Dette notat beskriver målgrupper, anlægsforslag

Læs mere

Projekt Kronikerkoordinator.

Projekt Kronikerkoordinator. Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010 2012. Dato 18.9.2009 Projekt Kronikerkoordinator.

Læs mere

Beskæftigelses- og integrationsudvalget - Drift

Beskæftigelses- og integrationsudvalget - Drift BIU 1. Reduktion i antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse Omkostningsreduktion Økonomiske konsekvenser i Budget 2012 og overslagsårene 2013 2015 Hele 1.000 kr./ 2012-priser Budgetforslag

Læs mere

Bilag 2: Investeringsplan. Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan)

Bilag 2: Investeringsplan. Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan) Bilag 2: Investeringsplan Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan) Investeringsplan flere borgere i egen bolig Behovsanalysen af botilbudsområdet

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 8. december 2015 Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 1. Baggrund for analysen I Ældre og Sundhed har opgaverne udviklet sig meget over de senere år. Ældrebefolkningen

Læs mere

Fra: UDVIDELSESKATALOG

Fra: UDVIDELSESKATALOG Fra: UDVIDELSESKATALOG 2013-16 22: Tidlig tværgående indsats for småbørnsfamilier familieuddannelse Effektivisering Budgetreduktion _X Budgetudvidelse (sæt kryds) Økonomiske konsekvenser i Budget 2013

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Resumé I det netop vedtagne budget for 2014-2017 er det indlagt som forudsætning, at reformen er udgiftsneutral, dvs. den finansieres efter den model, der er lagt

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 50.52 Tilbud til ældre pensionister 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle aldersgrupper når det gælder visiterede ydelser

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-501 X Generel driftsreduktion af Ungdommens Uddannelsesvejledning Politikområde 502 Arbejdsmarkedsindsats Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

Der blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde.

Der blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde. Notat Center for Sundhed og Omsorg Staben Stengade 59 000 Helsingør Tlf. - Mob. 25264 krb04@helsingor.dk Dato 28.08. Sagsbeh. Katrine Rosholt Bremholm Ældremilliarden Der blev i forbindelse med Aftale

Læs mere

Beskæftigelses- og integrationsudvalget - Drift

Beskæftigelses- og integrationsudvalget - Drift BIU 1. Reduktion i antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse Omkostningsreduktion Økonomiske konsekvenser i Budget 2012 og overslagsårene 2013 2015 Hele 1.000 kr./ 2012-priser Budgetforslag

Læs mere

7 Udmøntning af analysen på ældre- og sundhedsområdet

7 Udmøntning af analysen på ældre- og sundhedsområdet Åbent punkt 7 Udmøntning af analysen på ældre- og sundhedsområdet 00.30.04P05-0006 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Social- og Sundhedsudvalget 24-06-2015 2 Kommunalbestyrelsen 25-06-2015 7

Læs mere

Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi

Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi Allerød Kommune Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi 2017-20 April 2016 1 Indledning Med afsæt i Allerød Kommunes vision Fælles udvikling i Balance præsenteres hermed kommunens effektiviseringsstrategien.

Læs mere

Høringssvar vedr. budget HØRINGSSVAR: Budget Budget Høringssvar. Vedrørende følgende forslag (kan udfyldes):

Høringssvar vedr. budget HØRINGSSVAR: Budget Budget Høringssvar. Vedrørende følgende forslag (kan udfyldes): Vedrørende følgende forslag (kan udfyldes): 661-01 Dato: 18.09.14 Dok. Id. 214706/14 661-01 Indsatser på anbringelsesområdet Prioriteringsbidraget opstiller følgende mål: Færre børn og unge anbringes udenfor

Læs mere

Fjerne aktivitetstimerne på plejecentrene Anbefales. Ø kan ikke anbefale.

Fjerne aktivitetstimerne på plejecentrene Anbefales. Ø kan ikke anbefale. Ikke indarbejdede ændringer Nr. Social- og sundhedsudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning skab Opr. budget BF BO BO BO - Balancekatalog 2015 SSU 8.6.16: Sagen udsat til 20.6.16 Godkendt af SSU 20.4.2016

Læs mere

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015 I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.

Læs mere

Notat vedr. håndtering af snitflader mellem Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen på hjemmeplejeområdet

Notat vedr. håndtering af snitflader mellem Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen på hjemmeplejeområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen NOTAT Notat vedr. håndtering af snitflader mellem Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen på hjemmeplejeområdet

Læs mere

Det koordinerede borgerforløb. Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010

Det koordinerede borgerforløb. Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010 Det koordinerede borgerforløb Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010 Det koordinerede borgerforløb... 1 Resumé... 2 1. Oplæg til ny organisering af rehabilitering og det sammenhængende borgerforløb...

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Oversigt effektiviseringsforslag Plan- og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag - budget 2014

Oversigt effektiviseringsforslag Plan- og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag - budget 2014 Oversigt effektiviseringsforslag Plan og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag budget 2014 Effektiviseringsforslag (1.000 kr. ) Nr. Forslag 201 4 1 Borgerinddragelse Digitalisering ifm. Lokal og kommuneplaner

Læs mere

Budget behandling af spareforslag til "Katalog 2017" S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU

Budget behandling af spareforslag til Katalog 2017 S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Budget 2017-2020 - behandling af spareforslag til "Katalog 2017" 00.30.10.S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 21. nuar 2016, at der skal

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS

KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk 1 Indhold Indledning... 3 Kvalitetsstandard.

Læs mere

Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv.

Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv. Arbejdsmarkedsstyrelsen Beskæftigelsesrådets sekretariat Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv. Beskæftigelsesrådet

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU Nr. Tekst Anslået beløb (1000 kr) 2016 2017 2018 2019 1a* Robotstøvsuger -212-363 -363-363 1b* Rengøring hver 4. uge, borgere

Læs mere

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Center Pleje og Omsorg Indholdsfortegnelse Indledning...3 Udfordringer i 2016...3 Administrative tiltag i 2016...4 Central pulje...4 Visitation...4 Udfører...4

Læs mere

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2.1 - Bilag: Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52, Sundhedsområdet 2017 DokumentID: 5176018 Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52 Sundhedsområdet 2017

Læs mere

Omprioriteringskatalog Budget

Omprioriteringskatalog Budget Omprioriteringskatalog Budget 2014-2017 Sagsnr. 237794 Sammenfatning af omprioriteringsforslag på udvalgsniveau 2014 2015 2016 2017 Økonomiudvalget 10.750 10.750 10.750 10.750 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og udgiftsneutrale tillægsbevillinger 2014 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014 Hele 1.000 kr. Område/ funktion Aktivitetsområde / omkostningssted

Læs mere

Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg og driftsområder

Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg og driftsområder Sundhed & Omsorg Ledelse & Udvikling Dato: 04-06-13-2013 Sagsnr.: 13/10181 Dok.nr.: 75441/ Sagsbehandler: LHH/TGS/JCK Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg

Læs mere

Formålet med indsatsen De planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe

Formålet med indsatsen De planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Oversigt over mulige indsatser under puljen til løft af det kommunale ældreområde Hovedområde 1: Bedre forhold for de svageste ældre (prædefineret) Bemærk at udgiftsposter markeret med * kan op- eller

Læs mere

Opfølgning på Skibbyhøjs omstilling. Opfølgning på Skibbyhøjs omstilling NOTAT

Opfølgning på Skibbyhøjs omstilling. Opfølgning på Skibbyhøjs omstilling NOTAT NOTAT Opfølgning på Skibbyhøjs omstilling Opfølgning på Skibbyhøjs omstilling Nedenstående er en opfølgning på den omstillingsstrategi for Bo- og beskæftigelsestilbuddet Skibbyhøj, som Sundhedsudvalget

Læs mere

Indstilling. Strategisk ramme for det specialpædagogiske område. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. 27. april 2011.

Indstilling. Strategisk ramme for det specialpædagogiske område. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. 27. april 2011. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten 27. april 2011 Aarhus Kommune Børn og Unge 1. Resume Efterspørgslen på specialpædagogiske indsatser i dag-, fritids- og skoletilbud har været stigende over

Læs mere

Budgetkatalog Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Budgetkatalog Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget EAU O1 Nedbringelse af antal sygedagpengesager over 52 uger -1.742-1.742-1.742-1.742 EAU O2 Tidlig og intensiv indsats over for sygedagpengemodtagere -1.912-1.912-1.912-1.912 EAU O3 Oprettelse af kommunal

Læs mere

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen.

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen. Notat Vedrørende: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet version 2 Sagsnavn: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet Sagsnummer: 27.00.00-G01-36-16 Skrevet af: Dorthe Høgh Hansen

Læs mere

Aktiv hele livet. Indledning. Beskrivelse af omstillingens indhold. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18. Motivation og hovedbudskab

Aktiv hele livet. Indledning. Beskrivelse af omstillingens indhold. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18. Motivation og hovedbudskab Indledning Motivation og hovedbudskab Aktiv hele livet Fremtidens velfærd er ikke blot et spørgsmål om de indsatser, vi som kommune leverer til vores borgere. Fremtidens velfærd skabes i fællesskabet mellem

Læs mere

Overordnet mål for aftale

Overordnet mål for aftale Overordnet mål for aftale Resultat efter drifts-, anlægs- og renteudgifter og nettoafdrag skal udvise en balance Såfremt der hjemtages lån til styrkelse af likviditeten, da skal de anvendes direkte til

Læs mere

Oversigt Budgetforslag B

Oversigt Budgetforslag B Tabel 1. Oversigt over byrådsindstillinger fra Sundhed og Omsorg Budgetforslag B2015 B2016 B2017 B2018 1. Madtilbuddet i plejeboligerne 18,0* 9,0 9,0 9,0 2. Stigende udgifter til botilbud og bostøtte 17,7

Læs mere

Uddybende PP til Temadrøftelse om Kildebjerget. Byrådet 30. august 2017

Uddybende PP til Temadrøftelse om Kildebjerget. Byrådet 30. august 2017 Uddybende PP til Temadrøftelse om Kildebjerget Byrådet 30. august 2017 Indhold: Ø Præsentation af Kildebjerget og anvendelses muligheder i voksenhandicap Ø Midlertidig botilbud SEL 107 Ø Aflastning SEL

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden 2

1 Godkendelse af dagsorden 2 Referat Ældrerådet Mødedato: 20. oktober 2015 Mødetid: 13:30 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Godkendelse af dagsorden 2 2 Høring - Kvalitetsstandarder - Genoptræning, vedligeholdelsestræning

Læs mere

Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget - Drift

Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget - Drift MTE 1 - Servicetilpasning grønne områder Omkostningsreduktioner Udgifter -1.000-1.000-1.000-1.000 Netto -1.000-1.000-1.000-1.000 Ved at sænke frekvensen i plejen og renholdelsen af rabatarealer, de kommunale

Læs mere

Fælles indsats på plejecentre, bosteder og i eget hjem. Afrapportering på omstillingsarbejdet, efteråret 2015

Fælles indsats på plejecentre, bosteder og i eget hjem. Afrapportering på omstillingsarbejdet, efteråret 2015 Fælles indsats på plejecentre, bosteder og i eget hjem Afrapportering på omstillingsarbejdet, efteråret 2015 Baggrund Hermed præsenteres resultatet af arbejdet med omstillingen Fælles indsats på plejecentre,

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter sygehusudgifter samt sundhedsmæssige indsatser og forebyggende

Læs mere

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014 Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune

Læs mere

Det er KL's anbefaling, at initiativerne så vidt muligt indarbejdes i kommunernes budgetter, hvor det er muligt.

Det er KL's anbefaling, at initiativerne så vidt muligt indarbejdes i kommunernes budgetter, hvor det er muligt. Moderniseringsaftalen Som led i økonomiforhandlingerne for 2013 er der aftalt en Moderniseringsaftale for 2013 og 2014. Moderniseringsaftalen har til formål at frigøre ressourcer til den borgernære service

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalgets nettodriftsbudget udgør i alt 1.008,2 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens beskæftigelsesmæssige og arbejdsmarkedsrelaterede

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform.

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Blandt de 26 indkomne høringssvar er der en generel positiv indstilling over høringsmaterialet. Der bliver i høringssvarene også stillet spørgsmål,

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Forslagsnr. Budget Budget Budget Hele 1.000 kr. Budget Korrektionsforslag, der kræver særlig politisk stillingtagen 16 Tildeling dagtilbud lavere beløb pr.

Læs mere

Folkeskolereformens økonomi

Folkeskolereformens økonomi KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 2: Folkeskolereformens finansieringsudfordring I det følgende præsenteres Københavns Kommunes samlede finansiering af folkeskolereformen,

Læs mere

ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i

ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i 2010-2012 1 Ansøger 2 Titel Furesø Kommune Implementering af den kommunale del

Læs mere

Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm. i Sundhed og Omsorg. Høring

Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm. i Sundhed og Omsorg. Høring Indstilling Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Sundhed og Omsorg Dato 24. august 2016 Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm. i Sundhed og Omsorg Høring 1. Resume Byrådet skal efter

Læs mere

Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter)

Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter) Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter) Sundhed og omsorgsudvalgsmøde 19. august 2013 v/ stabsleder Hanne Linnemann Eksisterende forløbsprogrammer På nuværende

Læs mere

Supplerende oplysninger om servicestandarder for PPR og Familieafdelingen

Supplerende oplysninger om servicestandarder for PPR og Familieafdelingen Supplerende oplysninger om servicestandarder for PPR og Familieafdelingen PPR - = mindreudgifter / merindtægter 1 Taleklasse. Børn er tidligere visiteret til Ordblindeinstituttet og Kompetencecentret i

Læs mere

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Ringkøbing-Skjern Kommunes vision Naturens Rige er udtryk for, at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og at skabe vækst

Læs mere

Børn og Skoleudvalget

Børn og Skoleudvalget Børneområdet Forslag nr. 1: Tilsynsbesøg i de enkelte institutioner ændres til hvert andet år 1. Beskrivelse af forslaget Dette forslag indebærer at tilsynsbesøg i de enkelte institutioner ændres fra at

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger

Læs mere

Ansøgning om tilskud til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i

Ansøgning om tilskud til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i Ansøgning om tilskud til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i 2010-2012 Afdækning af organisation og muligheder forud for implementering af forløbsprogrammer i Egedal Kommune Tidsperiode

Læs mere

INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013

INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013 INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013 Projekt: Straksaktivering af jobklare kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Udgifter til reformen af førtidspension og fleksjob

Udgifter til reformen af førtidspension og fleksjob Udgifter til reformen af førtidspension og fleksjob 20. juni 2013 Sagsbeh: CS SSA, Budget og Analyse Den 1. januar 2013 trådte regeringens reform vedrørende førtidspension og fleksjob i kraft. Reformen

Læs mere

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget Muligheder for tilpasning af budgetforslaget 1. Baggrund Som det fremgår af budgetoversigt af 11. august 2014, som er udsendt sammen med dagsordenen til førstebehandling af Budgetforslag 2015 for Rudersdal

Læs mere

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer på fagområdet Pleje og Træning, som svarer til en samlet årlig besparelse på 14,1 mio. kr.

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer på fagområdet Pleje og Træning, som svarer til en samlet årlig besparelse på 14,1 mio. kr. Sagsnr. 274223 Brevid. 2242773 NOTAT: Temaanalyse på ældre- og træningsområdet 11. december 2015 Konklusion Som en del af budgetforliget for 2016 indgår, at der skal frembringes et grundlag for en vurdering

Læs mere

Omstillingskatalog Budget Beskæftigelsesudvalget. Høringsversion

Omstillingskatalog Budget Beskæftigelsesudvalget. Høringsversion Omstillingskatalog Budget 2017 Beskæftigelsesudvalget Høringsversion Omstillingsforslag Nr. Forslag (1.000 kr.) Beskæftigelsesudvalget 0-1.700-4.100-6.500 P5: Arbejdsmarkedsområdet 0-1.700-4.100-6.500

Læs mere

Økonomien i folkeskolereformen.

Økonomien i folkeskolereformen. Notat Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Bilag 3 Fremtidens Folkeskole i Helsingør Kommune 14. oktober 2013 Økonomien i folkeskolereformen. Resume og sammenfatning I tabel 1 nedenfor

Læs mere

Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1:

Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1: Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1: Indhold: Kan anvendelsen af vikarer optimeres således, at der kan opnås en besparelse? Mulighed for bedre

Læs mere

Tids- og investeringsplan i forhold til at investere i forebyggelse og nedbringe antallet af anbringelser i Frederikshavn Kommune

Tids- og investeringsplan i forhold til at investere i forebyggelse og nedbringe antallet af anbringelser i Frederikshavn Kommune Tids- og investeringsplan i forhold til at investere i forebyggelse og nedbringe antallet af anbringelser i Frederikshavn Kommune Dato: 30. oktober 2014 Sagsnummer: 14/20228 I udarbejdelsen af tids- og

Læs mere

Ældre- og Sundhedsudvalget Nr. Overskrift Side Revisitation af hjemmeboende borgere Reduktion i rengøringsdelen i C-pakkerne på

Ældre- og Sundhedsudvalget Nr. Overskrift Side Revisitation af hjemmeboende borgere Reduktion i rengøringsdelen i C-pakkerne på Ældre- og Sundhedsudvalget Nr. Overskrift Side 990-11 Revisitation af hjemmeboende borgere 2 990-04 Reduktion i rengøringsdelen i C-pakkerne på plejecentrene 4 Budget 2017-2020 Prioriteringsforslag Nr.

Læs mere

Notat. Ny folkeskolereform 2014. Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra:

Notat. Ny folkeskolereform 2014. Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra: Notat Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra: Ny folkeskolereform 2014 Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Et væsentligt element i den nye folkeskolereform er den udvidede skoledag, hvor understøttende

Læs mere

Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune

Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune Forslag til indsatser anvendelse af puljemidler til løft på ældreområdet 8.198.000 kr. Indsatser Ansøgt 2014 Forventet forbrug 2014 Ressourcebehov

Læs mere

Handicappolitik i Ringkøbing-Skjern kommune

Handicappolitik i Ringkøbing-Skjern kommune Handicappolitik i Ringkøbing-Skjern kommune Ringkøbing-Skjern Kommunes vision Naturens Rige er udtryk for, at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og at skabe vækst i kommunen. Visionen

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Social-,Børne-og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal vedhæftes elektronisk til ansøgningen via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i

ANSØGNINGSSKEMA til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i ANSØGNINGSSKEMA til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i 2010-2012 1 Ansøger: Herlev Kommune 2 Titel: Implementering af den kommunale

Læs mere

Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning

Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning Social og Sundhed, Roskilde Kommune, april 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 FORMÅL OG MÅL... 4 KONKLUSIONER OG INDSTILLINGER... 4 TRÆNINGSOMRÅDETS

Læs mere

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Sønderborg Kommune Tilskud: 16.308.000 kr. i 2016 Link til værdighedspolitik: http://sonderborgkommune.dk/vaerdighedspolitik

Læs mere

Sundhed er en del af grundlaget fordi

Sundhed er en del af grundlaget fordi Ældreområdet muligheder, behov og udfordringer ved at tænke sundhed ind i de ydelser, som ældre borgere i dag modtager med udgangspunkt i Serviceloven Vibeke Høy Worm Sundhed er en del af grundlaget fordi

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg

Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 3. juli 2015 Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg 1. Resume Byrådet skal efter servicelovens 139

Læs mere

NOTAT. Udgiftspres på de specialiserede socialområder

NOTAT. Udgiftspres på de specialiserede socialområder NOTAT 29. august 2016 Udgiftspres på de specialiserede socialområder Dette notat beskriver det forventede udgiftspres, som kan konstateres på de specialiserede socialområder i forhold til budget 2017.

Læs mere

Omstillingskatalog Budget Social & Sundhedsudvalget. Høringsversion

Omstillingskatalog Budget Social & Sundhedsudvalget. Høringsversion Omstillingskatalog Budget 2017 Social & Sundhedsudvalget Høringsversion Omstillingsforslag Nr. Forslag (1.000 kr.) Social & Sundhedsudvalget -9.500-10.100-18.100-25.850 P7: Ældre & Handicapområdet -9.500-10.100-18.100-25.850

Læs mere

Investering i samarbejdet med private virksomheder - delfinansiering af Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Investering i samarbejdet med private virksomheder - delfinansiering af Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 27. maj 2014 Investering i samarbejdet med private virksomheder - delfinansiering af Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag

Læs mere

Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm.

Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm. Indstilling Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Sundhed og Omsorg Dato 24. august 2016 Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm. 1. Resume Byrådet skal efter servicelovens 139 mindst

Læs mere

Forslag til anlægsønsker 2017

Forslag til anlægsønsker 2017 Budgetforslag, Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget Forslag til budgetreduktioner 2017 Forslag til driftsønsker 2017 Forslag til anlægsønsker 2017-136.000 kr. 680.000 kr. 0 kr. Forslag til budgetreduktioner:

Læs mere

Afdækning af reduktionspotentialer

Afdækning af reduktionspotentialer Afdækning af reduktionspotentialer Byrådet Syddjurs 20.maj 2015 Peter Bogh, Claus Herbert, Morten H. Vestergaard, KLK 1 Hvad skal vi igennem? Hvad viser nøgletal Sektoranalysen Hvor ligger potentialerne?

Læs mere

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Den rehabiliterende tilgang beskrevet i Sundhedsaftalen 1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde borgeren som en ansvarlig samarbejdspartner, der bidrager til og er medbestemmende

Læs mere

Udvalg Børne- og Skoleudvalget

Udvalg Børne- og Skoleudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE Politiske målsætninger for skolernes specialundervisning og specialpædagogisk bistand i det almindelige undervisningsmiljø Forord

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere