Følgende sager behandles på mødet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Følgende sager behandles på mødet"

Transkript

1 Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde D2 Torsdag kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Budget 2015: Indledende dialog mellem HovedMED og ØU 4 Retningslinjer for tabt arbejdsfortjeneste til KB-medlemmer 5 Budgetopfølgning 2, Planstrategi Charter for aktivt medborgerskab i Hørsholm 18 Ådalsparken - Ansøgning om kommunale tilladelser mv. 20 Louiselund - orientering om arealændring 23 Nordforbrænding I/S - udvidelse af bestyrelsen 26 Orientering om genopretning af stabil it-drift Estimerede udgifter 29 Budget : Råderumsforslag, budget- og anlægsønsker samt politiske bestillinger31 Køb af båd- og stejleplads i Rungsted 34 Tillæg 1 til spildevandsplan , separatkloakering i Rungsted Nord-endelig godkendelse 35 Miljømål for Hørsholm Vand ApS Forbedring af badevandskvalitet og kvaliteten af overfladevand i søer og vandløb 37 Hovedgaden - Frigivelse af midler til opstilling af pullerter 40 Frigivelsen af midler til nye badebroer og bademole i Forslag til Kommuneplantillæg 1 til Kommuneplan Affaldsplan 2014 i høring 51 Iværksætterhuset, fortsat samarbejde om lokal erhvervsservice i Organisering af klubområdet med større tilhørsforhold til skolerne 56 Politisk godkendelse af fælles kommunale målsætninger på psykiatriområdet 60 Høringssvar på Sundhedsaftale Orientering om vision for sundhedshus for Område Nord 65 Bilagsoversigt 68 Fraværende

2 Bemærkninger til dagsorden ØkonomiudvalgetTorsdag den Side 2

3 Økonomiudvalget Punkt: 1 Acadre sagsnr.: Journalnr.: Sagsforløb: ØU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Elisabeth Boelskifte Meddelelser Resume Borgmesteren orienterede om møde i repræsentantskabet i MOVIA, hvor Peter Antonsen havde deltaget i stedet for ham. Borgmesteren gav en orientering om status for salg af sygehusgrunden. Borgmesteren orienterede endvidere om, at Henrik Klitgaard har bedt om at få et beslutningsforslag om hjemtagning af havnen på det kommende kommunalbestyrelsesmøde. ØkonomiudvalgetTorsdag den Side 3

4 Økonomiudvalget Punkt: 2 Acadre sagsnr.: 14/9226 Journalnr.: S00 Sagsforløb: ØU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Thomas Rafn Budget 2015: Indledende dialog mellem HovedMED og ØU Resume Som led i budgetprocessen vedr. budget inviterer Økonomiudvalget HovedMED til et indledende dialogmøde. Dialogmødet vil primært have fokus på medarbejdersidens input til de politiske budgetprioriteringer. Forslag Administrationen foreslår at Økonomiudvalget og HovedMED tager en indledende dialog om budget Sagsfremstilling Som led i budgetprocessen vedr. budget inviterer Økonomiudvalget HovedMED til et indledende dialogmøde. Borgmesteren vil indledningsvis give en kort status over de økonomiske rammer og forventninger til budgetlægningen. Herefter lægges der op til en dialog med udgangspunkt i medarbejdersidens input til de politiske budgetprioriteringer. Økonomi/personale Det indledende dialogmøde med HovedMED indgår som led budgetprocessen vedr. budget Kommunikation Intet at bemærke Beslutning Økonomiudvalget den Økonomiudvalget og HovedMed havde en indledende dialog om budget ØkonomiudvalgetTorsdag den Side 4

5 Økonomiudvalget Punkt: 3 Acadre sagsnr.: 14/6698 Journalnr.: G01 Sagsforløb: ØU-KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Frank Harms Rasmussen Retningslinjer for tabt arbejdsfortjeneste til KBmedlemmer Resume Et kommunalbestyrelsesmedlem kan vælge at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste efter lov om kommunernes styrelse, hvorefter det faste vederlag for medlemskab af kommunalbestyrelsen nedsættes. Det er kommunalbestyrelsen der har kompetencen til at afgøre om erstatningskravet kan anses for dokumenteret. Denne kompetence kan og foreslås videregivet jfr. sagsfremstillingen. Hidtil har Hørsholm Kommune ikke haft medlemmer der har ønsket at modtage erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. I år har et medlem af kommunalbestyrelsen tilkendegivet, at vedkommende ønsker at benytte sig af muligheden. Af denne grund er der udarbejdet forslag til retningslinjer vedr. tabt arbejdsfortjeneste til kommunalbestyrelsens medlemmer. Retningslinjerne fremgår af sagsfremstillingen. Forslag Det foreslås, at Økonomiudvalget tager de foreslåede retningslinjer til efterretning og oversender dem til Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling Retningslinjer vedr. Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til KB-medlemmer. Generelt: Et kommunalbestyrelsesmedlem kan, i henhold til Lov om kommunernes styrelse, vælge at modtage erstatning for tabt arbejdsfortjeneste ved: ØkonomiudvalgetTorsdag den Side 5

6 1. deltagelse i møder i kommunalbestyrelsen og dennes udvalg samt underudvalg, 2. deltagelse i møder i forbindelse med varetagelse af kommunale hverv, der udføres efter valg af kommunalbestyrelsen, medmindre der på andet grundlag er fastsat bestemmelse om særskilt vederlæggelse, 3. deltagelse i kurser mv., der af kommunalbestyrelsen eller af økonomiudvalget efter bemyndigelse fra kommunalbestyrelsen anses for at have betydning for varetagelsen af de ovenfor nævnte hverv, 4. deltagelse i seminarer i henhold til kommunestyrelseslovens 9a, 5. deltagelse i revisionens forelæggelse af beretninger i henhold til kommunestyrelseslovens 42c. Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste ydes i henhold til kommunestyrelseslovens 16, stk. 5 og 6 samt i henhold til bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv. I så fald reduceres det faste årlige vederlag med ,- kr. Valget foretages af medlemmet forud for og med virkning for ét regnskabsår ad gangen (dog inden 1. februar når der er tale om en ny valgperiode). Er der tillagt kommunalbestyrelsesmedlemmet særligt honorar eller vederlag (bortset fra fast vederlag, vederlag for medlemskab af økonomiudvalg og stående udvalgsamt tillægsvederlag for børn) for varetagelse af et kommunalt hverv, kan der ikke ydes den pågældende erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med hvervets varetagelse. Kommunalbestyrelsesmedlemmet har derfor eksempelvis ikke ret til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, når vedkommende deltager i et møde/kursus/seminar m.v., hvor der udbetales mødediæter. Der er eksempelvis heller ikke ret til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, hvor der er fastsat et vederlag for deltagelse i fx bestyrelsen for Hørsholm Vand ApS eller Nordforbrænding. Endelig skal det eksempelvis nævnes, at der heller ikke er ret til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, når der modtages et særligt udvalgsformandsvederlag. Det er en forudsætning for udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, at der er tale om et dokumenteret økonomisk tab. Der ydes erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for det tidsrum, hvor medlemmet er nødt til at tage fri for at varetage det kommunale hverv, og hvor medlemmet derfor trækkes i løn og andre økonomiske personaleydelser. Hovedreglen er derfor det antal timer, der svarer til transporttid og mødets længde. Derimod vil forberedelsestid i forbindelse med møder m.v. ikke kunne indgå i beregningen. ØkonomiudvalgetTorsdag den Side 6

7 Tiden mellem flere møder på samme dag kan normalt ikke medregnes. Dette gælder dog ikke, hvis medlemmet ikke kan nå at vende tilbage til arbejdsstedet. Hvis en arbejdsgiver ikke ønsker at modtage pågældende i kortere tidsrum, f.eks. inden vedkommende skal have fri for at kunne deltage i et nyt møde eller senere på dagen efter et mødes afslutning, kan sådan resttid dog også medregnes. Kommunalbestyrelsesmedlemmet skal dokumentere sit økonomiske tab som følge af deltagelse i møder m.v. I de tilfælde, hvor der bliver tale om fravær udover transporttid samt deltagelse i møde, er det medlemmet, der skal dokumentere, at fraværet har været nødvendigt, ved fremskaffelse af dokumentation fra arbejdsgiveren om, at denne ikke vil beskæftige medlemmet på sådanne dage med resttider. Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste udbetales med det beløb, som medlemmet har dokumenteret som tabt ved deltagelse i møder m.v. Erstatningen pr. dag kan dog højst udgøre det femdobbelte af det diætbeløb, som økonomi- og indenrigsministeren har fastsat for møder af ikke over 4 timers varighed. Pr. 1. januar 2014 udgør diætbeløbet kr Dokumentation Dokumentation for tabt arbejdsfortjeneste sker ved: - Dokumentation i form af kopi af en lønseddel fra arbejdsgiver, hvoraf der dels fremgår et tab (løntræk m.v.) samt en dato udfor løntrækket (dato for mødet). - En erklæring underskrevet af medlemmet, der afleveres samtidig med lønsedlen, hvoraf det fremgår hvilket møde det drejer sig om. Endvidere skal det fremgå hvor lang tid det drejer sig om, fordelt på møde og transport. - Anden dokumentation hvoraf det fremgår, at der er lidt et økonomisk tab i forbindelse med møder m.v. Dokumentationen afleveres senest den 10. i måneden efter hvert kvartal (Det vil sige senest den 10. april, 10. juli, 10. oktober og 10. januar) til Team Løn og Personale, gerne via mail til Udbetaling Kompetencen til at vurdere, om der er lidt et dokumenteret økonomisk tab, har Personalechefen, idet kompetencen er delegeret af Kommunalbestyrelsen på mødet den. i henhold til nærværende retningslinjer. Såfremt dokumentationen er utilstrækkelig, skal Personalechefen gøre medlemmet opmærksom på det og tilse, at der fremskaffes fornøden dokumentation i henhold til disse retningslinjer. Såfremt tilstrækkelig dokumentation er fremsendt rettidigt til Team Løn og Personale, udbetales den tabte arbejdsfortjeneste ultimo april, juli, oktober og januar. ØkonomiudvalgetTorsdag den Side 7

8 Beslutning Økonomiudvalget den Økonomiudvalget indstillede til kommunalbestyrelsen at tage de foreslåede retningslinjer vedr. erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til KB-medlemmer til efterretning herunder delegation af kompetencen til personalechefen. ØkonomiudvalgetTorsdag den Side 8

9 Økonomiudvalget Punkt: 4 Acadre sagsnr.: 14/7689 Journalnr.: A00 Sagsforløb: ØU-KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Jacob Jørgensen Budgetopfølgning 2, 2014 Resume Administrationen har udarbejdet budgetopfølgning 2 for Hørsholm Kommune. Budgetopfølgningen indebærer forslag til budgetkorrektioner samt en orientering om økonomisk status. Den samlede budgetkorrektion på drift i 2014 er kr., heraf kr. på service drift og kr. på øvrig drift. Sidstnævnte vedrører alene det brugerfinansierede område. Hertil kommer en budgetkorrektion på finansiering på kr. som følge af tidligere Økonomiudvalgsbeslutning om ikke at optage lån i På anlæg er den samlede budgetkorrektion kr. i 2014, som primært skyldes flytning af anlægsmidler fra 2014 til Forslag Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen: at driftsbudgettet forøges med kr. i 2014 og reduceres med kr. fra 2015 og frem. at budgettet vedrørende finansiering forøges med kr. i 2014 og reduceres med kr. fra 2015 og frem. at anlægsbudgettet reduceres med kr. i 2014 og forøges med kr. i at orienteringen om den økonomiske status, herunder likviditetsprognosen, tages til efterretning. Sagsfremstilling Der gennemføres 4 politiske budgetopfølgninger i løbet af 2014, heraf behandles budgetopfølgning 2 og 3 også i fagudvalgene. Formålet er at orientere om status på økonomien samt at foretage budgetkorrektioner. Budgetopfølgning 2 starter i fagudvalgene i maj og samles derefter i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. ØkonomiudvalgetTorsdag den Side 9

10 Økonomisk status skattefinansierede driftsudgifter Det korrigerede budget inkl. budgetopfølgning 2 (se kolonne 1) er på 1.374,7 mio. kr. Det forventede regnskab (se kolonne 2) er 1.338,3 mio. kr. Det forventede regnskab ligger dermed 36,4 mio. kr. under det korrigerede budget (se kolonne 3). Det forventede mindreforbrug/restbudget i 2014 afspejler især de store driftsoverførsler fra 2013 til 2014 (kolonne 4); erfaringsmæssigt bliver ikke alle overførte midler brugt. Dette første bud på et forventet regnskab for 2014 er et skøn med nogen usikkerhed, da det kun baserer sig på de første tre måneders forbrug. Tabel 1: De samlede skattefinansierede driftsudgifter kr. (1) Korrigeret budget 2014 inkl. BOF2 (2) Forventet regnskab 2014 (3) Forventet restbudget 2014 (3)=(1)-(2) (4) Overførsler Miljø- og Planlægningsudvalget skattefinansieret Børne- og Skoleudvalget Social- og Seniorudvalget Sundhedsudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Økonomiudvalget I alt Økonomisk status brugerfinansierede driftsudgifter Der er foretaget en genberegning af det brugerfinansierede område, så det over en årrække kommer til at hvile i sig selv. Det betyder, at der på sigt opnås balance mellem indtægter og udgifter. Det korrigereret budget inkl. BOF2 udgør herefter i 2014 (kolonne 1) 1,6 mio. kr. og fra 2015 og frem udgør budgettet -0,7 mio. kr. pr. år. Tabel 2: De samlede brugerfinansierede driftsudgifter 2014 (2) kr. (1) Korrigeret budget 2014 inkl. BOF2 Forventet regnskab 2014 Miljø- og Planlægningsudvalget brugerfinansieret I alt Økonomisk status - serviceudgifter Kommunerne under ét skal overholde de vedtagne serviceudgifter for at undgå at blive ramt af statens regnskabssanktion. Hørsholm Kommunes vedtagne serviceudgifter i 2014 ØkonomiudvalgetTorsdag den Side 10

11 (se kolonne 1) udgør 1.070,7 mio. kr. Det forventede regnskab (kolonne 2) svarer til de budgetterede serviceudgifter. Tabel 3: Serviceudgifter kr. (1) Servicedriftrammen 2014 (2) Forventet regnskab 2014 (3) Forventet restbudget Serviceudgifter Økonomisk status - anlægsudgifter Administrationen forventer et restbudget (kolonne 3) i forhold til det korrigerede budget på 17,3 mio. kr. Vurderingen af restbudgettet er inklusiv den foreslåede reduktion af anlægsbudgettet på 4,6 mio. kr. Der er fortsat usikkerhed omkring, hvornår enkelte projekter kan realiseres, og administrationen vurderer behovet for yderligere budgetkorrektioner frem mod Budgetopfølgning 3. Tabel 4: Anlægsudgifter kr. (1) Korrigeret budget 2014 inkl. BOF2 (2) Forventet regnskab 2014 (3) Forventet restbudget (4) Overførsler Miljø- og Planlægningsudvalget skattefinansieret Børne- og Skoleudvalget Social- og Seniorudvalget Sundhedsudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Økonomiudvalget I alt Økonomisk status - likviditet Figuren nedenfor viser prognosen for udviklingen af Hørsholm Kommunes likviditet. Prognosen viser en stabil udvikling i likviditeten svarende til forventningerne i budget (se også bilag 2). ØkonomiudvalgetTorsdag den Side 11

12 Billedet kan ikke vises. Computeren har muligvis ikke hukommelse nok til at åbne billedet, eller billedet er muligvis blevet beskadiget. Genstart computeren, og åbn derefter filen igen. Hvis det røde x stadig vises, skal du muligvis slette billedet og indsætte det igen. Budgetkorrektioner Administrationen har gennemgået forbruget i 2014 opgjort per med henblik på at konkretisere allerede kendte afvigelser mellem budget 2014 og forbruget. De fleste korrektioner har effekt i overslagsårene og vil blive indarbejdet i Budget Den samlede budgetkorrektion på drift i 2014 er kr., heraf kr. på service drift og kr. på øvrig drift, sidstnævnte vedrører alene det brugerfinansierede område. Hertil kommer en budgetkorrektion på finansiering på kr., som følge af tidligere ØU-beslutning om ikke at optage lån i På anlæg er den samlede budgetkorrektion kr. i Korrektionerne er nærmere gennemgået i bilag 1. De væsentligste korrektioner er gennemgået nedenfor. Miljø- og Planlægningsudvalget Service drift: Der budgetteres kr. til afledt drift af Håndværkerstenen (Stenens vandring). Øvrig drift: Budgettet til affaldsordninger tilpasses med på baggrund af en gennemgang af området, så det på sigt kommer til at hvile i sig selv. Anlæg: Dele af tre anlægsprojekter udskydes til 2015; renovering af hovedgaden, EU-life samt energirenovering af kommunale bygninger. Korrektionerne vedrører i alt kr. Social- og Seniorudvalget Service drift: Indtægtsbudgetter på Breelteparken tilpasses de faktiske indtægter. Korrektionen udgør og sker på baggrund af regnskab Økonomiudvalget ØkonomiudvalgetTorsdag den Side 12

13 Finansiering: Budgettet vedrørende lånoptag korrigeres med som konsekvens af Økonomiudvalgets beslutning d om ikke at optage lån i Økonomi/personale Billedet kan ikke vises. Computeren har muligvis ikke hukommelse nok til at åbne billedet, eller billedet er muligvis blevet beskadiget. Genstart computeren, og åbn derefter filen igen. Hvis det røde x stadig vises, skal du muligvis slette billedet og indsætte det igen. Sagens tidligere behandling Budgetopfølgning 2 er behandlet på fagudvalgene på følgende møder: Social- og Seniorudvalget Børne- og Skoleudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget ØkonomiudvalgetTorsdag den Side 13

14 Sundhedsudvalget Og behandles på Økonomiudvalget den Bilag - Bilag 1: Budgetændringer, Budgetopfølgning Bilag 2: Likviditetsprognose, Budgetopfølgning Beslutning Økonomiudvalget den Økonomiudvalget indstillede til kommunalbestyrelsen at godkende administrationens forslag. ØkonomiudvalgetTorsdag den Side 14

15 Økonomiudvalget Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 13/21052 Journalnr.: P00 Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Rikke Krogsgaard Jakobsen Planstrategi 2015 Resume Kommunalbestyrelsen skal i henhold til planlovens 23 a, hvert 4 år og i første halvdel af valgperioden, vedtage og offentliggøre en planstrategi. I den forbindelse har Administrationen igangsat en række inddragelsesinitiativer, og med afsæt i disse anbefaler Administrationen 5 temaer til Planstrategi Forslag Administrationen foreslår 1. at Kommunalbestyrelsen godkender temaerne; bosætning, erhverv, detailhandel/centerstruktur, kysten samt Agenda 21 som de bærende temaer i Planstrategi en delvis revision af Kommuneplanen med fokus på de udvalgte temaer, endvidere foreslår Administrationen at Kommuneplanens rammedel revideres i sin helhed. 3. at Lokal Agenda 21 indarbejdes i Planstrategi Sagsfremstilling Vision Ambitionen er en stærk politisk forankret planstrategi, der bevidst prioriterer visioner og mål indenfor den fysiske planlægning. Den skal kunne anvendes aktivt i arbejdet med den fysiske planlægning i Hørsholm Kommune. Endvidere er planstrategien et led i realiseringen af visionen Hørsholm vil begejstre og konkretisere målene; inspirerende og grønne rammer, åbne og inddragende fællesskaber samt intelligente, effektive og bæredygtige løsninger. Baggrund Planstrategien skal indeholde kommunalbestyrelsens vurdering af, kommunens aktuelle udvikling og en politisk strategi for den fremtidige udvikling. Desuden skal den indeholde oplysninger om den planlægning kommunen har gennemført siden den seneste revision af Kommuneplan Endvidere skal det fremgå af strategien, hvorvidt der bliver tale om en fuld revision eller en delvis revision af kommuneplanen. ØkonomiudvalgetTorsdag den Side 15

16 Planstrategien ønskes koblet med Lokal Agenda 21-strategien, denne strategi skal blandt andet indeholde oplysninger om, hvordan kommunalbestyrelsen vil arbejde helhedsorienteret, tværfagligt og langsigtet for en bæredygtig udvikling i kommunen. Den skal ligeledes indeholde kommunalbestyrelsens målsætninger for det fremtidige arbejde inden for fem specifikke indsatsområder. Inddragelsesinitiativer Administrationen har i maj måned lavet følgende inddragelsesinitiativer der har været med til at kvalificere de temaer der anbefales. 1. Idéindkaldelse til alle Hørsholm borgere via Del din idé på horsholm.dk. 2. Spørgeskema til Hørsholm Kommunes Borgerpanel. 3. Workshop om fremtidens Hørsholm for de unge. 4. Mulighed for at råd og nævn kan komme med deres ønsker og prioriteringer til fremtidens Hørsholm, via et digitalt postkort. 5. Mulighed for at det enkelte Kommunalbestyrelsesmedlem kan bidrage med prioriteringer for fremtidens Hørsholm. Temaer Med afsæt i input i forbindelse med inddragelsesinitiativerne, samt en intern kvalificering af temaer, anbefaler Administrationen nedenstående temaer til Planstrategi Disse 5 temaer danner tilsammen et solidt fundament for en stærk Planstrategi, der forholder sig til de aktuelle fysiske planlægningsudfordringer i Hørsholm Kommune. 1. Bosætning/byliv 2. Erhverv 3. Detailhandel/centerstruktur 4. Kysten 5. Agenda Vi vil skabe rammer for et spændende byliv, herunder sætte byens rum i fokus som steder for ophold, aktivitet og oplevelser på tværs af aldersgrupper. Vi vil sætte kvalitet i byens rum på dagsordenen, arkitektoniske hensyn er det borgerne vægter højest i forbindelse med eksempelvis fremtidige boligbebyggelse, viser borgerpanelundersøgelsen. 2. Et dynamisk erhvervsliv og et godt erhvervsklima er en afgørende forudsætning for vækst og udvikling. Mere produktive og innovative virksomheder skaber i samme omfang som bosætning vækst til glæde for hele området. Vi vil skabe bedre rammer for erhvervslivet. 3. Vi vil skabe gode rammer for at Hørsholm kan udvikle sig som handelsby. Vi vil undersøge behovet for at revidere centerstrukturen, herunder fremtidssikre afgrænsningerne af bymidten, bydelscentre og lokalcentre, der som udgangspunkt definere rammerne for handelslivet i vores by. 4. Vi vil sætte fokus på kystområdet for at fremme en udvikling, der styrker de landskabelige, de naturmæssige og de rekreative kvaliteter langs kysten, samtidig med at der bliver en god balance mellem benyttelse og beskyttelse. Borgerpanelundersøgelsen viser generelt, at mange af byens borgere ønsker flere muligheder for at bade og opholde sig ved vandet. ØkonomiudvalgetTorsdag den Side 16

17 5. Visionen om en bæredygtig udvikling er et overordnet princip for udviklingen i Hørsholm Kommune. Vi vil udvikle og styrke de rekreative kvaliteter i byens eksisterende grønne og blå struktur gennem de 5 indsatsområder i Lokal Agenda 21. Revision af Kommuneplanen Administrationen foreslår en delvis revision med fokus på de udvalgte temaer, endvidere foreslår Administrationen at Kommuneplanens rammedel revideres i sin helhed Forventet vedtagelse af den endelige Planstrategi er medio 2015 og igangsættelse af revisionen af Kommuneplanen vil ske umiddelbart herefter. Sagens tidligere behandling Kommissorium for Planstrategi 2015 godkendt af Direktionen den 29/ Bilag - Hvidbog - Planstrategi 2015 Noter til bilag Hvidbogen samler alle input fra idéindkaldelsesfasen. Beslutning Økonomiudvalget den Økonomiudvalget indstillede til kommunalbestyrelsen at godkende administrationens forslag, idet alle, med undtagelse af Troels Moe (I), under Bosætning/Byliv ønskede indføjet fokus på, hvordan vi tiltrækker yngre familier. ØkonomiudvalgetTorsdag den Side 17

18 Økonomiudvalget Punkt: 6 Acadre sagsnr.: 13/8610 Journalnr.: A00 Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Erik Melbye Charter for aktivt medborgerskab i Hørsholm Resume KB nedsatte i maj 2013 en politisk følgegruppe, der skulle udarbejde en strategi for aktivt medborgerskab med udgangen af 1. halvår I overensstemmelse med kommissoriet afslutter gruppen nu sit arbejde gennem denne endelige version af Charter for aktivt medborgerskab i Hørsholm. Forslag Administrationen foreslår, at ØU: Godkender vedlagte Charter for aktivt medborgerskab i Hørsholm Indstiller til KB, at alle fagudvalg snarest muligt i andet halvår 2014 drøfter muligheder for at styrke det aktive medborgerskab. Sagsfremstilling Med udgangspunkt i kommissoriet har følgegruppen mødtes over i alt fem møder. Møderne har både drøftet konkrete cases fra såvel Hørsholm som andre kommuner, ligesom mere principielle problemstillinger omkring kommunens rolle i at faciliteten aktivt medborgerskab har været drøftet. Følgegruppens arbejde resulterede i et foreløbigt charter, som ØU medio marts 2014 besluttede at sende i offentlig høring. Undervejs i høringsperioden blev der endvidere afholdt et høringsmøde med pæn deltagelse. I høringsperioden blev der modtaget i alt tre høringssvar (se bilag), som gav anledning til enkelte mindre rettelser til charteret. Den reviderede version af charteret blev præsenteret for HovedMED medio maj, der ikke havde yderligere kommentarer til charteret. Udover selve charteret er charterets tænkning også fint udtrykt i den Politiske vision for Hørsholm, som kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde ultimo maj ( åbne og inspirerende fællesskaber ). ØkonomiudvalgetTorsdag den Side 18

19 Charteret planlægges lanceret 19. juni i forbindelse med en lokal event, som en lokal aktiv medborger er initiativtager til og som ligger i fin forlængelse af charterets tænkning og principper. Derudover lægger charteret op til at skulle konkretiseres henover efteråret, blandt andet gennem drøftelse i ØU og alle fagudvalg. Administrationen anbefaler, at dette sker allerede på augustmøderne bl.a. for at have påbegyndt konkretiseringen forud for Frivillig Fredag ultimo september. Endvidere er der formuleret en række medborgerskabsrelaterede ønsker til budgetprocessen. Som charteret også anfører skal der også arbejdes videre med at udarbejde spilleregler for samspillet mellem aktive medborgere og kommunens medarbejdere. Endelig opfordres borgere og foreninger til at drøfte muligheder og tage initiativer til aktivt medborgerskab. Bilag - Høringssvar, medarbejderrepræsentanter - Høringssvar - Ellen Mikkelsen.pdf - Høringssvar - ældresagen.pdf Beslutning Økonomiudvalget den Økonomiudvalget besluttede at godkende Charter for aktivt medborgerskab i Hørsholm og indstillede til kommunalbestyrelsen at godkende administrationens forslag om, at alle fagudvalg snarest muligt i andet halvår 2014 drøfter muligheder for at styrke det aktive medborgerskab. ØkonomiudvalgetTorsdag den Side 19

20 Økonomiudvalget Punkt: 7 Acadre sagsnr.: 14/9640 Journalnr.: G00 Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Charlotte Tonie Westergaard Ådalsparken - Ansøgning om kommunale tilladelser mv. Resume Kommunalbestyrelsen har den 30. januar 2012 godkendt skema B for Hørsholm almene Boligselskab, afdeling Ådalsparken II, vedrørende opførelse af 40 nye familieboliger ovenpå allerede eksisterende boligblok tilhørende afdeling Ådalsparken. I konsekvens heraf ansøger Hørsholm almene Boligselskab, afdeling Ådalsparken og afdeling Ådalsparken II kommunen om tilladelse til overdragelse af ejerlejligheden bestående af de 40 nye familieboliger, relaksation af eksisterende pantehæftelser samt vedståelse af eksisterende kommunale garantier og regarantier. Forslag Administrationen indstiller godkendt, 1. at kommunen i henhold til almenboliglovens 27 godkender den ansøgte overdragelse af ejerlejlighed nr. 2 af matr.nr. 17ar Usserød by, Hørsholm, fra Hørsholm almene Boligselskab, afdeling Ådalsparken til Hørsholm almene Boligselskab, afdeling Ådalsparken II, 2. at kommunen godkender den ansøgte relaksation af Hørsholm almene Boligselskab, afdeling Ådalsparkens indestående lån i ejerlejlighed nr. 2 af matr.nr. 17 ar Usserød by, Hørsholm, og 3. at kommunen vedstår allerede udstedte garantier og regarantier for Hørsholm almene Boligselskab, afdeling Ådalsparkens indestående lån i ejendommen matr.nr. 17l Usserød by, Hørsholm, og ejerlejlighed nr. 1 af matr.nr. 17 ar Usserød by, Hørsholm. ØkonomiudvalgetTorsdag den Side 20

21 Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen har den 30. januar 2012 godkendt skema B for Hørsholm almene Boligselskab, afdeling Ådalsparken II vedrørende opførelse af 40 nye familieboliger ovenpå allerede eksisterende boligblok tilhørende Hørsholm almene Boligselskab, afdeling Ådalsparken. De 40 nye familieboliger er lokaliseret på tagetagen (8. etage). De 40 nye familieboliger organiseres i en selvstændig ny boligafdeling under Hørsholm almene Boligselskab, nemlig afdeling Ådalsparken II. Denne organisering fordrer en ejerlejlighedsopdeling, således at den eksisterende boligblok udskilles i en ejerlejlighed nr. 1 tilhørende Hørsholm almene Boligselskab, afdeling Ådalsparken, og den nye tagetage udskilles i en ejerlejlighed nr. 2 tilhørende Hørsholm almene Boligselskab, afdeling Ådalsparken II. Denne ejerlejlighedsopdeling er ved at blive gennemført. I forbindelse med ejerlejlighedsopdelingen skal der tinglyses adkomst for den nye boligafdeling, Ådalsparken II, til tagetagen, dvs. ejerlejlighed nr. 2. Ifølge almenboliglovens 27 skal overdragelsen af ejerlejlighed nr. 2 fra afdeling Ådalsparken til afdeling Ådalsparken II formelt godkendes af kommunalbestyrelsen. Organiseringen i en ny boligafdeling og den som følge heraf nødvendige ejerlejlighedsopdeling var forudsat ved kommunalbestyrelsens godkendelse af skema B, herunder fastsættelse af grundkøbesummen til kr. 0 begrundet i, at påbygning af tagetagen overflødiggjorde en renovering af boligblokkens tag. På ovenstående baggrund indstiller administrationen godkendt, at overdragelsen godkendes som ansøgt i henhold til almenboliglovens 27. For at sikre at afdeling Ådalsparkens indestående lån fortsat alene har tinglyst pant i afdeling Ådalsparkens ejendom, som består af ejendommen matr.nr. 17l Usserød by, Hørsholm, og ejerlejlighed nr. 1 af matr.nr. 17 ar Usserød by, Hørsholm, skal lånene udgå af (relakseres) ejerlejlighed nr. 2 tilhørende afdeling Ådalsparken II. Herved sikres det, at afdeling Ådalsparkens belåningsforhold forbliver uændrede, og at hver afdeling alene har tinglyst pant for så vidt angår sine egne lån. På denne baggrund indstiller administrationen godkendt, at relaksation godkendes som ansøgt, og at kommunen i denne forbindelse vedstår allerede udstedte garantier og regarantier for afdeling Ådalsparkens indestående lån i afdeling Ådalsparkens ejendom (matr.nr. 17l Usserød by, Hørsholm, og ejerlejlighed nr. 1 af matr.nr. 17 ar Usserød by, Hørsholm). Som bilag vedlægges ansøgning af 21. maj 2014 fra Hørsholm almene Boligselskab, afdeling Ådalsparken og Ådalsparken II med bilag. Bilag - Ansøgning - Underskrevet købsaftale - Notat prioriteter - Ansøgning skema B - Skema B Ådalsparken II Kommunens godkendelse af skema B-tagboliger - Approbation Anmeldelse af og fortegnelse over ejerlejligheder ØkonomiudvalgetTorsdag den Side 21

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ekstraordinært møde 30. juni Mandag 30.06.2014 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Forslag til udmøntning af anlægsrammen

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde Borgerservice Onsdag 18.06.2014 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Spørgetid før KB 4 Organisering af klubområdet

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ordinært møde 29-01-2015 Torsdag 29.01.2015 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Hannebjerg. Startredegørelse for forslag til ny lokalplan 3 Nedbringelse

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Tandplejen, Vallerødskolen, Stadionallé 12 Torsdag 26.06.2014 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 SU, Budget 2015-2018: Rådrumforslag,

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 03-09-2015 Torsdag 03.09.2015 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 1. behandling af Budget 2016-2019 3 Omdannelse af midlertidige

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 3006 Torsdag 30.06.2016 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2017: Endelige forslag til budgetreduktioner og budgetønsker

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde D2 Torsdag 11.10.2012 kl. 7:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Hørsholm Almene Boligselskab - Orientering om boligorganisationen

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Dagsorden til ordinært møde Mette Herberts kontor Mandag 23.05.2016 kl. 14:15 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering om afholdt dialogmødeom budget 2017-2020 på ældreområdet 3

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet Side

Følgende sager behandles på mødet Side Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 24.02.2011 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Tilsynssag - årsregnskab 2009 3 Sanktionslovgivningen

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde D2. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde D2. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde D2 Torsdag 27.09.2012 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 2. behandling af budgetforslag 2013-2016 3 Enstrenget erhvervsservice

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 28.08.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2008: Budgetrevision 3 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets

Læs mere

Økonomiudvalget. Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice. Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice. Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revurdering af kvalitetsstandarden

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 28-08-2012 07:30:00 Tirsdag 28.08.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Enstrenget erhvervsservice 4 Udvikling i jobcentrets målgrupper,

Læs mere

10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen

10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen Åbent punkt 10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen 01.02.05P16-0168 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Økonomi- og Planudvalget 20-06-2017 10 Hvem beslutter Økonomi-

Læs mere

Opgørelse og dokumentation af tabt arbejdsfortjeneste

Opgørelse og dokumentation af tabt arbejdsfortjeneste Opgørelse og dokumentation af tabt arbejdsfortjeneste Side 1 af 9 1. Tabt arbejdsfortjeneste Medlemmer af Byrådet kan vælge at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. Ordningen er

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Tirsdag 26.05.2009 kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 26-08-2014 Tirsdag 26.08.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Proces for Erhvervsstrategi 3 Revisionsberetning

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde Fællesmøde EBU og MPU Onsdag 20.05.2015 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Forslag til ny udbudspolitik 2 Bilagsoversigt

Læs mere

For varetagelse af de opgaver, der er forbundet med at være medlem af byrådet, ydes der et fast vederlag.

For varetagelse af de opgaver, der er forbundet med at være medlem af byrådet, ydes der et fast vederlag. Borgmesterkontoret Bytoften 2 6800 Varde 79946800 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk Notat vedrørende byrådsmedlemmers mulighed for at få erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste mod

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 21.06.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Mandag 24.02.2014 kl. 15:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering SSU om Center for Børn og Voksne samt Center for Sundhed

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Ansøgning om konvertering af budgetaftalen , vedr. Hørsholm Ridehus, om til et lån

Ansøgning om konvertering af budgetaftalen , vedr. Hørsholm Ridehus, om til et lån Punkt: 2 Acadre sagsnr.: 09/14576 Journalnr.: Sagsforløb: KFU - ØU - KB - Åben sag Mødedato:.2 Sagsansvarlig enhed: Sagsbehandler: Søren Nabe-Nielsen Ansøgning om konvertering af budgetaftalen 2010-2013,

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært Møde Tirsdag 21.06.2011 kl. 7:30 Mødelokale D1 Meddelelser 2 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets budgetmøde, Budget 2012-2015 3 2.

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Direktionssekretariatet

Direktionssekretariatet Direktionssekretariatet Regelsæt for godtgørelse af tabt arbejdsfortjeneste Gældende pr. 18. november 2014 Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Et medlem af kommunalbestyrelsen kan, i stedet for det

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Økonomiudvalget. Mandag 29.06.2009 kl. 16:00 Mødelokale D2. Referat fra ekstraordinært møde 29. juni 2009. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Mandag 29.06.2009 kl. 16:00 Mødelokale D2. Referat fra ekstraordinært møde 29. juni 2009. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ekstraordinært møde 29. juni 2009 Mandag 29.06.2009 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Kokkedal Vest - status og beslutning om energiinvesteringer

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag 18.12.2007 kl. 15:30 Mødelokale D1. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag 18.12.2007 kl. 15:30 Mødelokale D1. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Tirsdag 18.12.2007 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Valg til forældrebestyrelser i område Nord og Syd 2 Anvendelse

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ordinært møde Ekstraordinært fællesmøde med SFKU Onsdag 23.09.2015 kl. 14:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Lokalplan for Idrætsparken 2

Læs mere

NOTAT. Handicaprådet - Reglerne for tabt arbejdsfortjeneste m.v. Spørgsmål:

NOTAT. Handicaprådet - Reglerne for tabt arbejdsfortjeneste m.v. Spørgsmål: Handicaprådet - Reglerne for tabt arbejdsfortjeneste m.v. NOTAT RÅDHUSET Økonomi- og Stabsforvaltningen Borgmesterkontoret Jurist: Helene Tranderup Olesen Spørgsmål: Handicaprådet vil gerne tage emnet

Læs mere

side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 29.10.2007 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Fraværende: Afbud: Indholdsfortegnelse: 51. Sager og skrivelser til

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm

Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm På mødet deltager følgende: Erik Mollerup, formand Daniel E. Hansen

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Tirsdag 01.11.2011 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på projekt "Offentlige Løntilskud" 3 Hyppigere samtaler for

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

Sundhedsudvalget. Torsdag 01.11.2012 kl. 18:00. Referat fra ordinært møde Louiselund. Følgende sager behandles på mødet

Sundhedsudvalget. Torsdag 01.11.2012 kl. 18:00. Referat fra ordinært møde Louiselund. Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Louiselund Torsdag 01.11.2012 kl. 18:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Forebyggelsespakker: Opsamling på workshop d. 1. november 2012 3

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ordinært møde d. 30.10.2013 Onsdag 30.10.2013 kl. 8:15 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Forslag til Lokalplan 146 (for et område

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Dato 10. april 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Dato 10. april 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Dato 10. april 2015 Der er behov for at opføre aktivitetslokaler i tilknytning til boligbebyggelsen

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde d. 25.09.2013 Onsdag 25.09.2013 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 S/E/S Sportsefterskolen Sjælsølund ansøger om fritagelse for leje

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Torsdag 27.09.2012 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Interesseforum på Louiselund 3 Implementering af

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 16:30 Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Lukket møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 8. januar 2018 Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - januar...2 3. KF - Valg af formand...3

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært møde Onsdag 03.04.2013 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Renovering af gågaden - godkendelse af

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra fællesmøde Fællesmøde mlm. MPU og EBU Torsdag 27.02.2014 kl. 8:00 Følgende sager behandles på mødet Side Udbud af håndværkerydelser 2 Fraværende Bemærkninger

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2011

Afgørelse om prisloft for 2011 Hørsholm Vand ApS (spildevand) Att.: Gitte Benner Storm Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm 13. december 2011 Sag 4/1020-0600-0051 / VAND Deres ref. Indledning Afgørelse om prisloft for 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Vederlag og diæter til byrådsmedlemmer m.v.

Vederlag og diæter til byrådsmedlemmer m.v. Vederlag og diæter til byrådsmedlemmer m.v. Godkendt Økonomiudvalget 10.2.2010 Vederlag til byrådsmedlemmer og diæter m.v. til ikkebyrådsmedlemmer Følgende retningslinjer er gældende for udbetaling af

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30.

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 31 Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. Medlemmer: Formand Flemming

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012 Referat torsdag den 29. november 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Samarbejdsaftale

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Beskæftigelsesudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og Fritidsudvalget SSU =

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 19-06-2012 Tirsdag 19.06.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Hørsholm Bymidte - detailhandelsundersøgelse/genudbud

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. Mandag 29.06.2009 kl. 15:00 Mødelokale D2. Referat fra 29. juni 2009. Følgende sager behandles på mødet

Teknik- og Miljøudvalget. Mandag 29.06.2009 kl. 15:00 Mødelokale D2. Referat fra 29. juni 2009. Følgende sager behandles på mødet Teknik- og Miljøudvalget Referat fra 29. juni 2009 Mandag 29.06.2009 kl. 15:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Kokkedal Vest - status og beslutning om energiinvesteringer 2 Bilagsoversigt

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge

17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge 17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge Referat fra ordinært møde 24. november 2016 Torsdag 24.11.2016 kl. 18:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Status på boligplacering 2 Tidsplan

Læs mere

6. Behandling af budget 2017 og overslagsår for Hovedstadens Beredskab I/S

6. Behandling af budget 2017 og overslagsår for Hovedstadens Beredskab I/S 6. Behandling af budget 2017 og overslagsår for Hovedstadens Beredskab I/S 24 05 2016 Bestyrelsen forelægges foreløbigt forslag til budget 2017 og overslagsår til godkendelse, herunder de kommunale bidragssatser.

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Åben dagsorden Økonomiudvalget 2018-2021 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 21.06.2006 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 21.06.2006 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 21.06.2006 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne- og

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:30 Mødested/mødelokale Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 1 Afbud fra INDHOLD Sagsnr. Side 1. - Årsregnskab 2013 - ÅBENT 2 2. - Budgetopfølgning pr. 28.2.2014

Læs mere

Mødedato / sted: 12. juni 2012 / Helsinge Renseanlæg, Skovgaardsvej 1, Helsinge kl. 16-19:00.

Mødedato / sted: 12. juni 2012 / Helsinge Renseanlæg, Skovgaardsvej 1, Helsinge kl. 16-19:00. Gribvand Spildevand A/S Bestyrelsen 23. juni 2012 Referat af bestyrelsesmøde d. 12. juni 2012 Mødedato / sted: 12. juni 2012 / Helsinge Renseanlæg, Skovgaardsvej 1, Helsinge kl. 16-19:00. Mødedeltagere:

Læs mere

Krogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan

Krogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan Pkt.nr. 34 Krogstenshave, om og udbygning. Projekt nr. 5343 og 5344. Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan 577699 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Social- og Seniorudvalget Referat fra ordinært møde Aktivitetscenteret Sophielund Mandag 31.10.2011 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Margrethelund: Salg af pladser til Rudersdal

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde D238 Torsdag 23.04.2015 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Puljemidler 2015: Ansøgning Tour de Hørsholm 3 Fælles Sundhedshus i Helsingør

Læs mere

Notat om repræsentation i bestyrelsen for Boligselskabet Langeland

Notat om repræsentation i bestyrelsen for Boligselskabet Langeland Notat om repræsentation i bestyrelsen for Boligselskabet Langeland Indledning. Kommunalbestyrelsen behandlede på sit møde den 11. marts 2013 en sag om fortsat repræsentation i bestyrelsen for Boligselskabet

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 16-12-2014 Tirsdag 16.12.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Udvikling i jobcentrets målgrupper

Læs mere

Referat fra Havnebestyrelsen

Referat fra Havnebestyrelsen Referat fra Havnebestyrelsen Mødedato 05. februar 2014 Tid 16.00 Sted Næstved Havn, Vestre Kaj 16 Medlemmer Bjarne Eggert Rasmussen Hanne Sørensen (A) Henrik Bonné Otto Vølund Poulsen (V) Per Sørensen

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 24.05.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 24.05.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 24.05.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Vurdering af omklassificering af vandløb i Søvangssystemet

Vurdering af omklassificering af vandløb i Søvangssystemet Kommunalbestyrelsen Punkt: 11 Acadre sagsnr.: 16/1590 Journalnr.: Sagsforløb: MPU, ØU, KB - Åben sag Mødedato: 25.04.2016 Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice Sagsbehandler: Susanne

Læs mere

Økonomisk Strategi 2015-2018. Politisk drøftelse

Økonomisk Strategi 2015-2018. Politisk drøftelse Økonomisk Strategi 2015-2018 Politisk drøftelse Økonomisk Strategi Indledning Med baggrund i Kommunalbestyrelsens vision om en styrket økonomisk frihed i 2014 vedtog Kommunalbestyrelsen den 24. februar

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. Mandag kl. 15:00 Mødelokale D2. Referat fra fællesmøde Fællesmøde TMU og BEU. Følgende sager behandles på mødet

Teknik- og Miljøudvalget. Mandag kl. 15:00 Mødelokale D2. Referat fra fællesmøde Fællesmøde TMU og BEU. Følgende sager behandles på mødet Teknik- og Miljøudvalget Referat fra fællesmøde Fællesmøde TMU og BEU Mandag 24.08.2009 kl. 15:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Erhvervsudvikling i Hørsholm Kommune 2 Bilagsoversigt

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 32 i Rudersdal Forsyning A/S

Referat af bestyrelsesmøde nr. 32 i Rudersdal Forsyning A/S Referat af bestyrelsesmøde nr. 32 i Rudersdal Forsyning A/S Mødedato 24. oktober 2017, kl. 16.00 17.30 Mødested Deltagere Ørnegårdsvej 17, 2820 Gentofte Bestyrelsen: Erik Mollerup (formand), Daniel E.

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde 26.01.2016 Tirsdag 26.01.2016 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Hovedstadsregionens afrapporteringer på Socialstyrelsens udmeldinger 2 Etablering

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Torsdag 27.06.2013 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering om 5 års resultaterne på SEAL behandling

Læs mere