Følgende sager behandles på mødet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Følgende sager behandles på mødet"

Transkript

1 Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde D2 Torsdag kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Budget 2015: Indledende dialog mellem HovedMED og ØU 4 Retningslinjer for tabt arbejdsfortjeneste til KB-medlemmer 5 Budgetopfølgning 2, Planstrategi Charter for aktivt medborgerskab i Hørsholm 18 Ådalsparken - Ansøgning om kommunale tilladelser mv. 20 Louiselund - orientering om arealændring 23 Nordforbrænding I/S - udvidelse af bestyrelsen 26 Orientering om genopretning af stabil it-drift Estimerede udgifter 29 Budget : Råderumsforslag, budget- og anlægsønsker samt politiske bestillinger31 Køb af båd- og stejleplads i Rungsted 34 Tillæg 1 til spildevandsplan , separatkloakering i Rungsted Nord-endelig godkendelse 35 Miljømål for Hørsholm Vand ApS Forbedring af badevandskvalitet og kvaliteten af overfladevand i søer og vandløb 37 Hovedgaden - Frigivelse af midler til opstilling af pullerter 40 Frigivelsen af midler til nye badebroer og bademole i Forslag til Kommuneplantillæg 1 til Kommuneplan Affaldsplan 2014 i høring 51 Iværksætterhuset, fortsat samarbejde om lokal erhvervsservice i Organisering af klubområdet med større tilhørsforhold til skolerne 56 Politisk godkendelse af fælles kommunale målsætninger på psykiatriområdet 60 Høringssvar på Sundhedsaftale Orientering om vision for sundhedshus for Område Nord 65 Bilagsoversigt 68 Fraværende

2 Bemærkninger til dagsorden ØkonomiudvalgetTorsdag den Side 2

3 Økonomiudvalget Punkt: 1 Acadre sagsnr.: Journalnr.: Sagsforløb: ØU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Elisabeth Boelskifte Meddelelser Resume Borgmesteren orienterede om møde i repræsentantskabet i MOVIA, hvor Peter Antonsen havde deltaget i stedet for ham. Borgmesteren gav en orientering om status for salg af sygehusgrunden. Borgmesteren orienterede endvidere om, at Henrik Klitgaard har bedt om at få et beslutningsforslag om hjemtagning af havnen på det kommende kommunalbestyrelsesmøde. ØkonomiudvalgetTorsdag den Side 3

4 Økonomiudvalget Punkt: 2 Acadre sagsnr.: 14/9226 Journalnr.: S00 Sagsforløb: ØU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Thomas Rafn Budget 2015: Indledende dialog mellem HovedMED og ØU Resume Som led i budgetprocessen vedr. budget inviterer Økonomiudvalget HovedMED til et indledende dialogmøde. Dialogmødet vil primært have fokus på medarbejdersidens input til de politiske budgetprioriteringer. Forslag Administrationen foreslår at Økonomiudvalget og HovedMED tager en indledende dialog om budget Sagsfremstilling Som led i budgetprocessen vedr. budget inviterer Økonomiudvalget HovedMED til et indledende dialogmøde. Borgmesteren vil indledningsvis give en kort status over de økonomiske rammer og forventninger til budgetlægningen. Herefter lægges der op til en dialog med udgangspunkt i medarbejdersidens input til de politiske budgetprioriteringer. Økonomi/personale Det indledende dialogmøde med HovedMED indgår som led budgetprocessen vedr. budget Kommunikation Intet at bemærke Beslutning Økonomiudvalget den Økonomiudvalget og HovedMed havde en indledende dialog om budget ØkonomiudvalgetTorsdag den Side 4

5 Økonomiudvalget Punkt: 3 Acadre sagsnr.: 14/6698 Journalnr.: G01 Sagsforløb: ØU-KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Frank Harms Rasmussen Retningslinjer for tabt arbejdsfortjeneste til KBmedlemmer Resume Et kommunalbestyrelsesmedlem kan vælge at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste efter lov om kommunernes styrelse, hvorefter det faste vederlag for medlemskab af kommunalbestyrelsen nedsættes. Det er kommunalbestyrelsen der har kompetencen til at afgøre om erstatningskravet kan anses for dokumenteret. Denne kompetence kan og foreslås videregivet jfr. sagsfremstillingen. Hidtil har Hørsholm Kommune ikke haft medlemmer der har ønsket at modtage erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. I år har et medlem af kommunalbestyrelsen tilkendegivet, at vedkommende ønsker at benytte sig af muligheden. Af denne grund er der udarbejdet forslag til retningslinjer vedr. tabt arbejdsfortjeneste til kommunalbestyrelsens medlemmer. Retningslinjerne fremgår af sagsfremstillingen. Forslag Det foreslås, at Økonomiudvalget tager de foreslåede retningslinjer til efterretning og oversender dem til Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling Retningslinjer vedr. Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til KB-medlemmer. Generelt: Et kommunalbestyrelsesmedlem kan, i henhold til Lov om kommunernes styrelse, vælge at modtage erstatning for tabt arbejdsfortjeneste ved: ØkonomiudvalgetTorsdag den Side 5

6 1. deltagelse i møder i kommunalbestyrelsen og dennes udvalg samt underudvalg, 2. deltagelse i møder i forbindelse med varetagelse af kommunale hverv, der udføres efter valg af kommunalbestyrelsen, medmindre der på andet grundlag er fastsat bestemmelse om særskilt vederlæggelse, 3. deltagelse i kurser mv., der af kommunalbestyrelsen eller af økonomiudvalget efter bemyndigelse fra kommunalbestyrelsen anses for at have betydning for varetagelsen af de ovenfor nævnte hverv, 4. deltagelse i seminarer i henhold til kommunestyrelseslovens 9a, 5. deltagelse i revisionens forelæggelse af beretninger i henhold til kommunestyrelseslovens 42c. Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste ydes i henhold til kommunestyrelseslovens 16, stk. 5 og 6 samt i henhold til bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv. I så fald reduceres det faste årlige vederlag med ,- kr. Valget foretages af medlemmet forud for og med virkning for ét regnskabsår ad gangen (dog inden 1. februar når der er tale om en ny valgperiode). Er der tillagt kommunalbestyrelsesmedlemmet særligt honorar eller vederlag (bortset fra fast vederlag, vederlag for medlemskab af økonomiudvalg og stående udvalgsamt tillægsvederlag for børn) for varetagelse af et kommunalt hverv, kan der ikke ydes den pågældende erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med hvervets varetagelse. Kommunalbestyrelsesmedlemmet har derfor eksempelvis ikke ret til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, når vedkommende deltager i et møde/kursus/seminar m.v., hvor der udbetales mødediæter. Der er eksempelvis heller ikke ret til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, hvor der er fastsat et vederlag for deltagelse i fx bestyrelsen for Hørsholm Vand ApS eller Nordforbrænding. Endelig skal det eksempelvis nævnes, at der heller ikke er ret til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, når der modtages et særligt udvalgsformandsvederlag. Det er en forudsætning for udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, at der er tale om et dokumenteret økonomisk tab. Der ydes erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for det tidsrum, hvor medlemmet er nødt til at tage fri for at varetage det kommunale hverv, og hvor medlemmet derfor trækkes i løn og andre økonomiske personaleydelser. Hovedreglen er derfor det antal timer, der svarer til transporttid og mødets længde. Derimod vil forberedelsestid i forbindelse med møder m.v. ikke kunne indgå i beregningen. ØkonomiudvalgetTorsdag den Side 6

7 Tiden mellem flere møder på samme dag kan normalt ikke medregnes. Dette gælder dog ikke, hvis medlemmet ikke kan nå at vende tilbage til arbejdsstedet. Hvis en arbejdsgiver ikke ønsker at modtage pågældende i kortere tidsrum, f.eks. inden vedkommende skal have fri for at kunne deltage i et nyt møde eller senere på dagen efter et mødes afslutning, kan sådan resttid dog også medregnes. Kommunalbestyrelsesmedlemmet skal dokumentere sit økonomiske tab som følge af deltagelse i møder m.v. I de tilfælde, hvor der bliver tale om fravær udover transporttid samt deltagelse i møde, er det medlemmet, der skal dokumentere, at fraværet har været nødvendigt, ved fremskaffelse af dokumentation fra arbejdsgiveren om, at denne ikke vil beskæftige medlemmet på sådanne dage med resttider. Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste udbetales med det beløb, som medlemmet har dokumenteret som tabt ved deltagelse i møder m.v. Erstatningen pr. dag kan dog højst udgøre det femdobbelte af det diætbeløb, som økonomi- og indenrigsministeren har fastsat for møder af ikke over 4 timers varighed. Pr. 1. januar 2014 udgør diætbeløbet kr Dokumentation Dokumentation for tabt arbejdsfortjeneste sker ved: - Dokumentation i form af kopi af en lønseddel fra arbejdsgiver, hvoraf der dels fremgår et tab (løntræk m.v.) samt en dato udfor løntrækket (dato for mødet). - En erklæring underskrevet af medlemmet, der afleveres samtidig med lønsedlen, hvoraf det fremgår hvilket møde det drejer sig om. Endvidere skal det fremgå hvor lang tid det drejer sig om, fordelt på møde og transport. - Anden dokumentation hvoraf det fremgår, at der er lidt et økonomisk tab i forbindelse med møder m.v. Dokumentationen afleveres senest den 10. i måneden efter hvert kvartal (Det vil sige senest den 10. april, 10. juli, 10. oktober og 10. januar) til Team Løn og Personale, gerne via mail til Udbetaling Kompetencen til at vurdere, om der er lidt et dokumenteret økonomisk tab, har Personalechefen, idet kompetencen er delegeret af Kommunalbestyrelsen på mødet den. i henhold til nærværende retningslinjer. Såfremt dokumentationen er utilstrækkelig, skal Personalechefen gøre medlemmet opmærksom på det og tilse, at der fremskaffes fornøden dokumentation i henhold til disse retningslinjer. Såfremt tilstrækkelig dokumentation er fremsendt rettidigt til Team Løn og Personale, udbetales den tabte arbejdsfortjeneste ultimo april, juli, oktober og januar. ØkonomiudvalgetTorsdag den Side 7

8 Beslutning Økonomiudvalget den Økonomiudvalget indstillede til kommunalbestyrelsen at tage de foreslåede retningslinjer vedr. erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til KB-medlemmer til efterretning herunder delegation af kompetencen til personalechefen. ØkonomiudvalgetTorsdag den Side 8

9 Økonomiudvalget Punkt: 4 Acadre sagsnr.: 14/7689 Journalnr.: A00 Sagsforløb: ØU-KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Jacob Jørgensen Budgetopfølgning 2, 2014 Resume Administrationen har udarbejdet budgetopfølgning 2 for Hørsholm Kommune. Budgetopfølgningen indebærer forslag til budgetkorrektioner samt en orientering om økonomisk status. Den samlede budgetkorrektion på drift i 2014 er kr., heraf kr. på service drift og kr. på øvrig drift. Sidstnævnte vedrører alene det brugerfinansierede område. Hertil kommer en budgetkorrektion på finansiering på kr. som følge af tidligere Økonomiudvalgsbeslutning om ikke at optage lån i På anlæg er den samlede budgetkorrektion kr. i 2014, som primært skyldes flytning af anlægsmidler fra 2014 til Forslag Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen: at driftsbudgettet forøges med kr. i 2014 og reduceres med kr. fra 2015 og frem. at budgettet vedrørende finansiering forøges med kr. i 2014 og reduceres med kr. fra 2015 og frem. at anlægsbudgettet reduceres med kr. i 2014 og forøges med kr. i at orienteringen om den økonomiske status, herunder likviditetsprognosen, tages til efterretning. Sagsfremstilling Der gennemføres 4 politiske budgetopfølgninger i løbet af 2014, heraf behandles budgetopfølgning 2 og 3 også i fagudvalgene. Formålet er at orientere om status på økonomien samt at foretage budgetkorrektioner. Budgetopfølgning 2 starter i fagudvalgene i maj og samles derefter i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. ØkonomiudvalgetTorsdag den Side 9

10 Økonomisk status skattefinansierede driftsudgifter Det korrigerede budget inkl. budgetopfølgning 2 (se kolonne 1) er på 1.374,7 mio. kr. Det forventede regnskab (se kolonne 2) er 1.338,3 mio. kr. Det forventede regnskab ligger dermed 36,4 mio. kr. under det korrigerede budget (se kolonne 3). Det forventede mindreforbrug/restbudget i 2014 afspejler især de store driftsoverførsler fra 2013 til 2014 (kolonne 4); erfaringsmæssigt bliver ikke alle overførte midler brugt. Dette første bud på et forventet regnskab for 2014 er et skøn med nogen usikkerhed, da det kun baserer sig på de første tre måneders forbrug. Tabel 1: De samlede skattefinansierede driftsudgifter kr. (1) Korrigeret budget 2014 inkl. BOF2 (2) Forventet regnskab 2014 (3) Forventet restbudget 2014 (3)=(1)-(2) (4) Overførsler Miljø- og Planlægningsudvalget skattefinansieret Børne- og Skoleudvalget Social- og Seniorudvalget Sundhedsudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Økonomiudvalget I alt Økonomisk status brugerfinansierede driftsudgifter Der er foretaget en genberegning af det brugerfinansierede område, så det over en årrække kommer til at hvile i sig selv. Det betyder, at der på sigt opnås balance mellem indtægter og udgifter. Det korrigereret budget inkl. BOF2 udgør herefter i 2014 (kolonne 1) 1,6 mio. kr. og fra 2015 og frem udgør budgettet -0,7 mio. kr. pr. år. Tabel 2: De samlede brugerfinansierede driftsudgifter 2014 (2) kr. (1) Korrigeret budget 2014 inkl. BOF2 Forventet regnskab 2014 Miljø- og Planlægningsudvalget brugerfinansieret I alt Økonomisk status - serviceudgifter Kommunerne under ét skal overholde de vedtagne serviceudgifter for at undgå at blive ramt af statens regnskabssanktion. Hørsholm Kommunes vedtagne serviceudgifter i 2014 ØkonomiudvalgetTorsdag den Side 10

11 (se kolonne 1) udgør 1.070,7 mio. kr. Det forventede regnskab (kolonne 2) svarer til de budgetterede serviceudgifter. Tabel 3: Serviceudgifter kr. (1) Servicedriftrammen 2014 (2) Forventet regnskab 2014 (3) Forventet restbudget Serviceudgifter Økonomisk status - anlægsudgifter Administrationen forventer et restbudget (kolonne 3) i forhold til det korrigerede budget på 17,3 mio. kr. Vurderingen af restbudgettet er inklusiv den foreslåede reduktion af anlægsbudgettet på 4,6 mio. kr. Der er fortsat usikkerhed omkring, hvornår enkelte projekter kan realiseres, og administrationen vurderer behovet for yderligere budgetkorrektioner frem mod Budgetopfølgning 3. Tabel 4: Anlægsudgifter kr. (1) Korrigeret budget 2014 inkl. BOF2 (2) Forventet regnskab 2014 (3) Forventet restbudget (4) Overførsler Miljø- og Planlægningsudvalget skattefinansieret Børne- og Skoleudvalget Social- og Seniorudvalget Sundhedsudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Økonomiudvalget I alt Økonomisk status - likviditet Figuren nedenfor viser prognosen for udviklingen af Hørsholm Kommunes likviditet. Prognosen viser en stabil udvikling i likviditeten svarende til forventningerne i budget (se også bilag 2). ØkonomiudvalgetTorsdag den Side 11

12 Billedet kan ikke vises. Computeren har muligvis ikke hukommelse nok til at åbne billedet, eller billedet er muligvis blevet beskadiget. Genstart computeren, og åbn derefter filen igen. Hvis det røde x stadig vises, skal du muligvis slette billedet og indsætte det igen. Budgetkorrektioner Administrationen har gennemgået forbruget i 2014 opgjort per med henblik på at konkretisere allerede kendte afvigelser mellem budget 2014 og forbruget. De fleste korrektioner har effekt i overslagsårene og vil blive indarbejdet i Budget Den samlede budgetkorrektion på drift i 2014 er kr., heraf kr. på service drift og kr. på øvrig drift, sidstnævnte vedrører alene det brugerfinansierede område. Hertil kommer en budgetkorrektion på finansiering på kr., som følge af tidligere ØU-beslutning om ikke at optage lån i På anlæg er den samlede budgetkorrektion kr. i Korrektionerne er nærmere gennemgået i bilag 1. De væsentligste korrektioner er gennemgået nedenfor. Miljø- og Planlægningsudvalget Service drift: Der budgetteres kr. til afledt drift af Håndværkerstenen (Stenens vandring). Øvrig drift: Budgettet til affaldsordninger tilpasses med på baggrund af en gennemgang af området, så det på sigt kommer til at hvile i sig selv. Anlæg: Dele af tre anlægsprojekter udskydes til 2015; renovering af hovedgaden, EU-life samt energirenovering af kommunale bygninger. Korrektionerne vedrører i alt kr. Social- og Seniorudvalget Service drift: Indtægtsbudgetter på Breelteparken tilpasses de faktiske indtægter. Korrektionen udgør og sker på baggrund af regnskab Økonomiudvalget ØkonomiudvalgetTorsdag den Side 12

13 Finansiering: Budgettet vedrørende lånoptag korrigeres med som konsekvens af Økonomiudvalgets beslutning d om ikke at optage lån i Økonomi/personale Billedet kan ikke vises. Computeren har muligvis ikke hukommelse nok til at åbne billedet, eller billedet er muligvis blevet beskadiget. Genstart computeren, og åbn derefter filen igen. Hvis det røde x stadig vises, skal du muligvis slette billedet og indsætte det igen. Sagens tidligere behandling Budgetopfølgning 2 er behandlet på fagudvalgene på følgende møder: Social- og Seniorudvalget Børne- og Skoleudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget ØkonomiudvalgetTorsdag den Side 13

14 Sundhedsudvalget Og behandles på Økonomiudvalget den Bilag - Bilag 1: Budgetændringer, Budgetopfølgning Bilag 2: Likviditetsprognose, Budgetopfølgning Beslutning Økonomiudvalget den Økonomiudvalget indstillede til kommunalbestyrelsen at godkende administrationens forslag. ØkonomiudvalgetTorsdag den Side 14

15 Økonomiudvalget Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 13/21052 Journalnr.: P00 Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Rikke Krogsgaard Jakobsen Planstrategi 2015 Resume Kommunalbestyrelsen skal i henhold til planlovens 23 a, hvert 4 år og i første halvdel af valgperioden, vedtage og offentliggøre en planstrategi. I den forbindelse har Administrationen igangsat en række inddragelsesinitiativer, og med afsæt i disse anbefaler Administrationen 5 temaer til Planstrategi Forslag Administrationen foreslår 1. at Kommunalbestyrelsen godkender temaerne; bosætning, erhverv, detailhandel/centerstruktur, kysten samt Agenda 21 som de bærende temaer i Planstrategi en delvis revision af Kommuneplanen med fokus på de udvalgte temaer, endvidere foreslår Administrationen at Kommuneplanens rammedel revideres i sin helhed. 3. at Lokal Agenda 21 indarbejdes i Planstrategi Sagsfremstilling Vision Ambitionen er en stærk politisk forankret planstrategi, der bevidst prioriterer visioner og mål indenfor den fysiske planlægning. Den skal kunne anvendes aktivt i arbejdet med den fysiske planlægning i Hørsholm Kommune. Endvidere er planstrategien et led i realiseringen af visionen Hørsholm vil begejstre og konkretisere målene; inspirerende og grønne rammer, åbne og inddragende fællesskaber samt intelligente, effektive og bæredygtige løsninger. Baggrund Planstrategien skal indeholde kommunalbestyrelsens vurdering af, kommunens aktuelle udvikling og en politisk strategi for den fremtidige udvikling. Desuden skal den indeholde oplysninger om den planlægning kommunen har gennemført siden den seneste revision af Kommuneplan Endvidere skal det fremgå af strategien, hvorvidt der bliver tale om en fuld revision eller en delvis revision af kommuneplanen. ØkonomiudvalgetTorsdag den Side 15

16 Planstrategien ønskes koblet med Lokal Agenda 21-strategien, denne strategi skal blandt andet indeholde oplysninger om, hvordan kommunalbestyrelsen vil arbejde helhedsorienteret, tværfagligt og langsigtet for en bæredygtig udvikling i kommunen. Den skal ligeledes indeholde kommunalbestyrelsens målsætninger for det fremtidige arbejde inden for fem specifikke indsatsområder. Inddragelsesinitiativer Administrationen har i maj måned lavet følgende inddragelsesinitiativer der har været med til at kvalificere de temaer der anbefales. 1. Idéindkaldelse til alle Hørsholm borgere via Del din idé på horsholm.dk. 2. Spørgeskema til Hørsholm Kommunes Borgerpanel. 3. Workshop om fremtidens Hørsholm for de unge. 4. Mulighed for at råd og nævn kan komme med deres ønsker og prioriteringer til fremtidens Hørsholm, via et digitalt postkort. 5. Mulighed for at det enkelte Kommunalbestyrelsesmedlem kan bidrage med prioriteringer for fremtidens Hørsholm. Temaer Med afsæt i input i forbindelse med inddragelsesinitiativerne, samt en intern kvalificering af temaer, anbefaler Administrationen nedenstående temaer til Planstrategi Disse 5 temaer danner tilsammen et solidt fundament for en stærk Planstrategi, der forholder sig til de aktuelle fysiske planlægningsudfordringer i Hørsholm Kommune. 1. Bosætning/byliv 2. Erhverv 3. Detailhandel/centerstruktur 4. Kysten 5. Agenda Vi vil skabe rammer for et spændende byliv, herunder sætte byens rum i fokus som steder for ophold, aktivitet og oplevelser på tværs af aldersgrupper. Vi vil sætte kvalitet i byens rum på dagsordenen, arkitektoniske hensyn er det borgerne vægter højest i forbindelse med eksempelvis fremtidige boligbebyggelse, viser borgerpanelundersøgelsen. 2. Et dynamisk erhvervsliv og et godt erhvervsklima er en afgørende forudsætning for vækst og udvikling. Mere produktive og innovative virksomheder skaber i samme omfang som bosætning vækst til glæde for hele området. Vi vil skabe bedre rammer for erhvervslivet. 3. Vi vil skabe gode rammer for at Hørsholm kan udvikle sig som handelsby. Vi vil undersøge behovet for at revidere centerstrukturen, herunder fremtidssikre afgrænsningerne af bymidten, bydelscentre og lokalcentre, der som udgangspunkt definere rammerne for handelslivet i vores by. 4. Vi vil sætte fokus på kystområdet for at fremme en udvikling, der styrker de landskabelige, de naturmæssige og de rekreative kvaliteter langs kysten, samtidig med at der bliver en god balance mellem benyttelse og beskyttelse. Borgerpanelundersøgelsen viser generelt, at mange af byens borgere ønsker flere muligheder for at bade og opholde sig ved vandet. ØkonomiudvalgetTorsdag den Side 16

17 5. Visionen om en bæredygtig udvikling er et overordnet princip for udviklingen i Hørsholm Kommune. Vi vil udvikle og styrke de rekreative kvaliteter i byens eksisterende grønne og blå struktur gennem de 5 indsatsområder i Lokal Agenda 21. Revision af Kommuneplanen Administrationen foreslår en delvis revision med fokus på de udvalgte temaer, endvidere foreslår Administrationen at Kommuneplanens rammedel revideres i sin helhed Forventet vedtagelse af den endelige Planstrategi er medio 2015 og igangsættelse af revisionen af Kommuneplanen vil ske umiddelbart herefter. Sagens tidligere behandling Kommissorium for Planstrategi 2015 godkendt af Direktionen den 29/ Bilag - Hvidbog - Planstrategi 2015 Noter til bilag Hvidbogen samler alle input fra idéindkaldelsesfasen. Beslutning Økonomiudvalget den Økonomiudvalget indstillede til kommunalbestyrelsen at godkende administrationens forslag, idet alle, med undtagelse af Troels Moe (I), under Bosætning/Byliv ønskede indføjet fokus på, hvordan vi tiltrækker yngre familier. ØkonomiudvalgetTorsdag den Side 17

18 Økonomiudvalget Punkt: 6 Acadre sagsnr.: 13/8610 Journalnr.: A00 Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Erik Melbye Charter for aktivt medborgerskab i Hørsholm Resume KB nedsatte i maj 2013 en politisk følgegruppe, der skulle udarbejde en strategi for aktivt medborgerskab med udgangen af 1. halvår I overensstemmelse med kommissoriet afslutter gruppen nu sit arbejde gennem denne endelige version af Charter for aktivt medborgerskab i Hørsholm. Forslag Administrationen foreslår, at ØU: Godkender vedlagte Charter for aktivt medborgerskab i Hørsholm Indstiller til KB, at alle fagudvalg snarest muligt i andet halvår 2014 drøfter muligheder for at styrke det aktive medborgerskab. Sagsfremstilling Med udgangspunkt i kommissoriet har følgegruppen mødtes over i alt fem møder. Møderne har både drøftet konkrete cases fra såvel Hørsholm som andre kommuner, ligesom mere principielle problemstillinger omkring kommunens rolle i at faciliteten aktivt medborgerskab har været drøftet. Følgegruppens arbejde resulterede i et foreløbigt charter, som ØU medio marts 2014 besluttede at sende i offentlig høring. Undervejs i høringsperioden blev der endvidere afholdt et høringsmøde med pæn deltagelse. I høringsperioden blev der modtaget i alt tre høringssvar (se bilag), som gav anledning til enkelte mindre rettelser til charteret. Den reviderede version af charteret blev præsenteret for HovedMED medio maj, der ikke havde yderligere kommentarer til charteret. Udover selve charteret er charterets tænkning også fint udtrykt i den Politiske vision for Hørsholm, som kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde ultimo maj ( åbne og inspirerende fællesskaber ). ØkonomiudvalgetTorsdag den Side 18

19 Charteret planlægges lanceret 19. juni i forbindelse med en lokal event, som en lokal aktiv medborger er initiativtager til og som ligger i fin forlængelse af charterets tænkning og principper. Derudover lægger charteret op til at skulle konkretiseres henover efteråret, blandt andet gennem drøftelse i ØU og alle fagudvalg. Administrationen anbefaler, at dette sker allerede på augustmøderne bl.a. for at have påbegyndt konkretiseringen forud for Frivillig Fredag ultimo september. Endvidere er der formuleret en række medborgerskabsrelaterede ønsker til budgetprocessen. Som charteret også anfører skal der også arbejdes videre med at udarbejde spilleregler for samspillet mellem aktive medborgere og kommunens medarbejdere. Endelig opfordres borgere og foreninger til at drøfte muligheder og tage initiativer til aktivt medborgerskab. Bilag - Høringssvar, medarbejderrepræsentanter - Høringssvar - Ellen Mikkelsen.pdf - Høringssvar - ældresagen.pdf Beslutning Økonomiudvalget den Økonomiudvalget besluttede at godkende Charter for aktivt medborgerskab i Hørsholm og indstillede til kommunalbestyrelsen at godkende administrationens forslag om, at alle fagudvalg snarest muligt i andet halvår 2014 drøfter muligheder for at styrke det aktive medborgerskab. ØkonomiudvalgetTorsdag den Side 19

20 Økonomiudvalget Punkt: 7 Acadre sagsnr.: 14/9640 Journalnr.: G00 Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Charlotte Tonie Westergaard Ådalsparken - Ansøgning om kommunale tilladelser mv. Resume Kommunalbestyrelsen har den 30. januar 2012 godkendt skema B for Hørsholm almene Boligselskab, afdeling Ådalsparken II, vedrørende opførelse af 40 nye familieboliger ovenpå allerede eksisterende boligblok tilhørende afdeling Ådalsparken. I konsekvens heraf ansøger Hørsholm almene Boligselskab, afdeling Ådalsparken og afdeling Ådalsparken II kommunen om tilladelse til overdragelse af ejerlejligheden bestående af de 40 nye familieboliger, relaksation af eksisterende pantehæftelser samt vedståelse af eksisterende kommunale garantier og regarantier. Forslag Administrationen indstiller godkendt, 1. at kommunen i henhold til almenboliglovens 27 godkender den ansøgte overdragelse af ejerlejlighed nr. 2 af matr.nr. 17ar Usserød by, Hørsholm, fra Hørsholm almene Boligselskab, afdeling Ådalsparken til Hørsholm almene Boligselskab, afdeling Ådalsparken II, 2. at kommunen godkender den ansøgte relaksation af Hørsholm almene Boligselskab, afdeling Ådalsparkens indestående lån i ejerlejlighed nr. 2 af matr.nr. 17 ar Usserød by, Hørsholm, og 3. at kommunen vedstår allerede udstedte garantier og regarantier for Hørsholm almene Boligselskab, afdeling Ådalsparkens indestående lån i ejendommen matr.nr. 17l Usserød by, Hørsholm, og ejerlejlighed nr. 1 af matr.nr. 17 ar Usserød by, Hørsholm. ØkonomiudvalgetTorsdag den Side 20

21 Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen har den 30. januar 2012 godkendt skema B for Hørsholm almene Boligselskab, afdeling Ådalsparken II vedrørende opførelse af 40 nye familieboliger ovenpå allerede eksisterende boligblok tilhørende Hørsholm almene Boligselskab, afdeling Ådalsparken. De 40 nye familieboliger er lokaliseret på tagetagen (8. etage). De 40 nye familieboliger organiseres i en selvstændig ny boligafdeling under Hørsholm almene Boligselskab, nemlig afdeling Ådalsparken II. Denne organisering fordrer en ejerlejlighedsopdeling, således at den eksisterende boligblok udskilles i en ejerlejlighed nr. 1 tilhørende Hørsholm almene Boligselskab, afdeling Ådalsparken, og den nye tagetage udskilles i en ejerlejlighed nr. 2 tilhørende Hørsholm almene Boligselskab, afdeling Ådalsparken II. Denne ejerlejlighedsopdeling er ved at blive gennemført. I forbindelse med ejerlejlighedsopdelingen skal der tinglyses adkomst for den nye boligafdeling, Ådalsparken II, til tagetagen, dvs. ejerlejlighed nr. 2. Ifølge almenboliglovens 27 skal overdragelsen af ejerlejlighed nr. 2 fra afdeling Ådalsparken til afdeling Ådalsparken II formelt godkendes af kommunalbestyrelsen. Organiseringen i en ny boligafdeling og den som følge heraf nødvendige ejerlejlighedsopdeling var forudsat ved kommunalbestyrelsens godkendelse af skema B, herunder fastsættelse af grundkøbesummen til kr. 0 begrundet i, at påbygning af tagetagen overflødiggjorde en renovering af boligblokkens tag. På ovenstående baggrund indstiller administrationen godkendt, at overdragelsen godkendes som ansøgt i henhold til almenboliglovens 27. For at sikre at afdeling Ådalsparkens indestående lån fortsat alene har tinglyst pant i afdeling Ådalsparkens ejendom, som består af ejendommen matr.nr. 17l Usserød by, Hørsholm, og ejerlejlighed nr. 1 af matr.nr. 17 ar Usserød by, Hørsholm, skal lånene udgå af (relakseres) ejerlejlighed nr. 2 tilhørende afdeling Ådalsparken II. Herved sikres det, at afdeling Ådalsparkens belåningsforhold forbliver uændrede, og at hver afdeling alene har tinglyst pant for så vidt angår sine egne lån. På denne baggrund indstiller administrationen godkendt, at relaksation godkendes som ansøgt, og at kommunen i denne forbindelse vedstår allerede udstedte garantier og regarantier for afdeling Ådalsparkens indestående lån i afdeling Ådalsparkens ejendom (matr.nr. 17l Usserød by, Hørsholm, og ejerlejlighed nr. 1 af matr.nr. 17 ar Usserød by, Hørsholm). Som bilag vedlægges ansøgning af 21. maj 2014 fra Hørsholm almene Boligselskab, afdeling Ådalsparken og Ådalsparken II med bilag. Bilag - Ansøgning - Underskrevet købsaftale - Notat prioriteter - Ansøgning skema B - Skema B Ådalsparken II Kommunens godkendelse af skema B-tagboliger - Approbation Anmeldelse af og fortegnelse over ejerlejligheder ØkonomiudvalgetTorsdag den Side 21

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. Mandag 29.06.2009 kl. 15:00 Mødelokale D2. Referat fra 29. juni 2009. Følgende sager behandles på mødet

Teknik- og Miljøudvalget. Mandag 29.06.2009 kl. 15:00 Mødelokale D2. Referat fra 29. juni 2009. Følgende sager behandles på mødet Teknik- og Miljøudvalget Referat fra 29. juni 2009 Mandag 29.06.2009 kl. 15:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Kokkedal Vest - status og beslutning om energiinvesteringer 2 Bilagsoversigt

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 24.05.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 24.05.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 24.05.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 25-03-2014 Tirsdag 25.03.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Årsregnskab 2013 på Erhvervs- og

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Beskæftigelsesudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og Fritidsudvalget SSU =

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Torsdag 27.09.2012 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Interesseforum på Louiselund 3 Implementering af

Læs mere

Vederlag og diæter til byrådsmedlemmer m.v.

Vederlag og diæter til byrådsmedlemmer m.v. Vederlag og diæter til byrådsmedlemmer m.v. Godkendt Økonomiudvalget 10.2.2010 Vederlag til byrådsmedlemmer og diæter m.v. til ikkebyrådsmedlemmer Følgende retningslinjer er gældende for udbetaling af

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor Mandag 19.12.2011 kl. 15:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Tilsyn med Hørsholm Kommunes bofællesskaber 2011 3 Kvalitetsstandard for

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag 03.04.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag 03.04.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 03.04.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Meddelser 2 Forslag fra Venstres gruppe vedrørende Rungsted Havn A/S 3 Domkontoret sat

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 22.01.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 22.01.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 22.01.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

REGULATIV FOR. VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE

REGULATIV FOR. VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE REGULATIV FOR VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE 1. januar 2015 1 Indledning: Reglerne om kommunalbestyrelsesmedlemmernes vederlæggelse findes i 16 stk. 1 i Lov om kommunernes styrelse (Lovbekendtgørelse

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde KB-møde Mandag 28.04.2014 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Spørgetid før KB 3 Overførsler fra 2013 til 2014 - samlet

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato 10. september 2012 Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Hammel Administrationsbygning Afbud fra INDHOLD Favrskov Spildevand A/S 10. september 2012 Sagsnr. Side

Læs mere

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo.

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. 07-08- 2008 De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 13-10-2010, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Onsdag den 13. oktober 2010 kl. 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 26.02.2007 kl. 13.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 18.09.2006 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kultur- og Fritidsudvalget Referat fra ordinært møde 23-09-2009 15:00 Onsdag 23.09.2009 kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Realisering af besparelse på Trommens

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer:

Læs mere

Referat fra mødet i Miljøudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Miljøudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Miljøudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-10:00 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Dagsorden til ordinært møde 29-02-2012 Onsdag 29.02.2012 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 DBU og HUI søger om tilskud til afholdelse

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Økonomisk Strategi 2015-2018. Politisk drøftelse

Økonomisk Strategi 2015-2018. Politisk drøftelse Økonomisk Strategi 2015-2018 Politisk drøftelse Økonomisk Strategi Indledning Med baggrund i Kommunalbestyrelsens vision om en styrket økonomisk frihed i 2014 vedtog Kommunalbestyrelsen den 24. februar

Læs mere

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen Social- og Seniorudvalget Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 14/10246 Journalnr.: Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: 23.06.2014 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Helle Skude Mulighed

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 1 Afbud fra Thomas Storm deltog ikke i behandlingen af punkterne 10, 11 og 12. INDHOLD Sagsnr. Side

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Møde den 20. december 2012 Torsdag 20.12.2012 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Forebyggelsespakker: Høringssvar og forslag til ændret

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 15. september 2014 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 NOTAT Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 Billund kommunes overordnede økonomiske politik, har i en årrække i hovedsagen været koncentreret om, at sikre et ordinært overskud på den skattefinansierede

Læs mere

Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. D 010 (I bygning D som er bagved til højre for hovedbygningen)

Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. D 010 (I bygning D som er bagved til højre for hovedbygningen) Dagsorden Mødedato: Torsdag den 26. juni 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Mødesekretær: Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget

Fritids- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Merete Scheelsbeck (C), Steffen

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde Økonomiudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:15 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen Boligselskabet Domea Nørre-Snede Referat fra organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 9. juni 2015 kl. 14.00 Mødet blev holdt i Fælleslokalet på Plejecenter Bavnehøj, Nørre-Snede. Mødet blev holdt sammen

Læs mere

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen Sidenr. 114 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 16:45 Sluttidspunkt: 17:15 Mødelokale: Fraværende: Borgmesterens mødelokale Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget

Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 19:00-20:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Merete Scheelsbeck (C), Steffen

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Mødedato / sted: 12. juni 2012 / Helsinge Renseanlæg, Skovgaardsvej 1, Helsinge kl. 16-19:00.

Mødedato / sted: 12. juni 2012 / Helsinge Renseanlæg, Skovgaardsvej 1, Helsinge kl. 16-19:00. Gribvand Spildevand A/S Bestyrelsen 23. juni 2012 Referat af bestyrelsesmøde d. 12. juni 2012 Mødedato / sted: 12. juni 2012 / Helsinge Renseanlæg, Skovgaardsvej 1, Helsinge kl. 16-19:00. Mødedeltagere:

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger Boligselskabet Domea Solrød Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag den 9. december 2014 kl. 17.00 i afdeling 3`s fælleslokale beliggende Christians Torv 84. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 27.09.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 27.09.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget eslutninger fra mødet Torsdag 27.09.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget K = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget EU = eskæftigelses og Erhvervsudvalget SU = ørne- og Skoleudvalget KFU = Kultur-

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S

Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: d. 06-12-2012 Mødetid: 15.30 Mødested: Åstrupvej 9, Afbud: Fraværende: Referent: Bjarne Træholt Sørensen Punkt 1. Godkendelse af beslutningsreferat

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 29.10.2009 07:30 Torsdag 29.10.2009 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Anvendelse af udenlandsk arbejdskraft eller udenlandske

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 9. december 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Jan Jakobsen, Arne Hansen, Camilla Schwalbe,

Læs mere

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 6. marts 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 26. februar 2013 Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Byrådet. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 11. september 2012. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 11. september 2012. Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Patientinddragelsesudvalget

Patientinddragelsesudvalget Referat Mødedato: Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Vejle Center Hotel, Vejle Kit Winther, Peter Skov Jørgensen, Hanne Grønborg, Merete Helgens, Annelise

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1-4, og byrådet for så vidt angår punkterne

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1-4, og byrådet for så vidt angår punkterne Pkt. 103 Salg af ejendomme Sagsnr. 91529 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal gives anlægsbevilling til salgsindtægter og udgifter i forbindelse med salg af ejendommen Sct. Ols Gade 15-17 og tages stilling

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra åbent møde 15. december 2008 Mandag 15.12.2008 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser - åbent møde 2 Godkendelse af ændringer i Nordforbrændings

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 8. april 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør Kenneth

Læs mere

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 08. september Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Henrik Aarup-Kristensen Hanne Sander Jensen Susanne Aabenhus Kristina Randrup Lene Svenningsen Else Marie

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. oktober 2007 Lokale: 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 08.30-10.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/83 Mødekalender for 2008...

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere