Fondsbørsmeddelelse nr. 18/2005. Kvartalsrapport. 1. kvartal 2005

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fondsbørsmeddelelse nr. 18/2005. Kvartalsrapport. 1. kvartal 2005"

Transkript

1 Fondsbørsmeddelelse nr. 18/2005 Kvartalsrapport 1. kvartal 2005 PROFIL: Columbus IT Partner opererer som IT-konsulent på markedet for integrerede virksomhedsløsninger baseret på Microsoft Business Solutions primært til internationale mindre og mellemstore virksomheder. Columbus IT Partner er en serviceorganisation med 850 medarbejdere, der opererer i 25 lande og har en samlet kundebase omfattende mere end mindre og mellemstore virksomheder samt enheder i store selskaber.

2 Betydelig forbedring af egenkapital og likviditeten Columbus IT Partners omsætning udgjorde i 1. kvartal 2005 DKK 130,2 mio. (DKK 134,3 mio. i 2004). Driftsresultatet (EBITDA) udgjorde i perioden DKK 0,5 mio. (DKK 5,2 mio. i 2004). Resultatet før skat udgjorde i 1. kvartal 2005 DKK -2,5 mio., mod DKK -0,2 mio. i Selskabets tyske datterselskab, der blev lukket i slutningen af 2004, blev retableret i nyt regi i begyndelsen af 2005 og har i 1. kvartal haft et positivt driftsresultat. Ved udgangen af kvartalet beskæftigede Columbus IT Partner 855 medarbejdere, hvilket er en netto stigning på 63 medarbejdere siden årsskiftet. Selskabet befandt sig ikke længere i en kapitaltabssituation ved udgangen af kvartalet, som følge af en række kapitaludvidelser i forbindelse med køb af minoritetsposter i de amerikanske og russiske datterselskaber samt ved en række rettede emissioner til bl.a. ledelsen i det østrigske datterselskab. Selskabets egenkapital inkl. den i april gennemførte fortegningsemission udgjorde ca. DKK 112 mio. svarende til en soliditet på ca. 31%. Efter emissionen er Selskabets likviditetsberedskab forbedret med ca. DKK 20 mio. og udgjorde samlet ca. DKK 72 mio. Feodor Petrenko er tiltrådt som adm. direktør i stedet for den hidtidige direktør i Columbus IT Partner Rusland, som har opsagt sin stilling. Columbus IT Partner har indgået en hensigtsaftale om køb af en større og profitabel vækstorienteret forhandler af løsninger baseret på Microsoft Business Solutions. Aftalen vil være betinget af en tilfredsstillende due diligence. Da handlen i givet fald vil have en betydelig påvirkning på såvel omsætning som indtjening, vil forventningerne til 2005 blive nærmere præciseret, når en endelig aftale foreligger. Indtil da bibeholdes de udmeldte forventninger til 2005, med en samlet omsætning for Koncernen i niveauet DKK mio., et EBITDA på DKK mio. og et resultat før skat på DKK mio. på trods af afholdte engangsomkostninger i niveauet DKK 2 mio. bl.a. i forbindelse med udskiftning i direktionen og restruktureringer. Kvartalsrapporten for 1. kvartal 2005 er for første gang aflagt ved anvendelse af bestemmelserne i de internationale regnskabsstandarder (IFRS) omkring indregning og måling. Ib Kunøe Bestyrelsesformand Columbus IT Partner A/S Vladislav Martynov Koncernchef Columbus IT Partner A/S Kontakt for yderligere information: Torben Bartels, Koncerndirektør eller Jan U. T. Bitterhoff, Business Development Executive, tlf.: /12

3 Hoved- og nøgletal DKK mio Kvartal Kvartal 2005 Resultatopgørelse Nettoomsætning 581,3 134,3 130,2 Arbejde udført for egen regning og opført under aktiver 3,3 1,0 0,5 Eksterne projektomkostninger -136,7-26,4-24,6 Bruttoresultat I 447,9 108,9 106,1 Personaleomkostninger -305,3-77,6-78,5 Bruttoresultat II 142,6 31,3 27,6 Andre eksterne omkostninger -115,2-25,5-27,1 Andre driftsindtægter 2,3 0,0 0,0 Andre driftsomkostninger -4,7-0,6 0,0 EBITDA 25,0 5,2 0,5 Afskrivninger -13,4-3,7-2,5 EBITA 11,6 1,5-2,0 Nedskrivninger af goodwill -14,7 0,0 0,0 EBIT -3,1 1,5-2,0 Finansielle poster, netto -8,9-1,7-0,5 Resultat før skat -12,0-0,2-2,5 Skat af periodens resultat -6,2-1,7-1,7 Periodens resultat -18,2-1,9-4,2 Fordeles således: Aktionærerne i Columbus IT Partner A/S -23,8-2,7-4,4 Minoritetsinteresserne 5,6 0,8 0,2-18,2-1,9-4,2 Balance Anlægsaktiver 113,4 123,8 151,3 Omsætningsaktiver 229,1 207,2 193,6 Aktiver i alt 342,5 331,0 344,9 Koncernens egenkapital 10,7 29,1 35,9 Minoritetsinteresser 19,5 18,5 9,0 Gældsforpligtelser og andre hensatte forpligtelser 312,3 283,4 300,0 Passiver i alt 342,5 331,0 344,9 Pengestrøm Pengestrøm fra driften -15,3-0,5 31,6 Pengestrøm til investering, netto -9,2-3,2-51,2 Heraf til investering i materielle anlægsaktiver -7,0-1,6-1,5 Pengestrøm fra finansiering 36,8 9,7 21,3 Pengestrøm i alt 12,3 6,0 1,6 Nøgletal Bruttomargin II 24,5% 23,3% 21,2% Overskudsgrad -0,5% 1,2% -1,5% Afkastningsgrad III 1,3% 1,1% -0,6% Egenkapitalens forrentning -111,5% -8,9% -18,6% Egenkapitalandel 3,1% 8,8% 10,4% Resultat pr. aktie (EPS) -0,6-0,1-0,1 Udbytte pr. aktie 0,0 0,0 0,0 Indre værdi pr. aktie (BV) 0,3 0,8 0,9 Antal medarbejdere ultimo året Cash flow pr. aktie -0,4 0,0 0,8 De angivne nøgletal er beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings "Anbefalinger og nøgletal 2005", med undtagelse af afkastningsgrad og egenkapitalandel. Kvartalsrapporten er ikke revideret. 3/12

4 Udviklingen i 1. kvartal 2005 Columbus IT Partners omsætning for 1. kvartal 2005 udgjorde DKK 130 mio. mod DKK 134 mio. i samme periode sidste år. Løsninger baseret på Axapta udgør fortsat den største del af omsætningen, men andelen er faldet med 2 procentpoint, mens løsninger baseret på Navision er steget med ca. 5 procentpoint. I første kvartal har Columbus IT Partner indgået kontrakter om levering af løsninger baseret på Axapta eller Navision hos en række kunder som Müller Martini, Calamus, Danish Supply Corporation, HD Design, Berendsen og Dantech Dynamics i Danmark, Sonacas og Usifroid i Frankrig, Perfect 10 i USA, Sampo Pank i Estland, og Achema i Litauen, Suzuki i Polen, Paradigit i Holland, Euronics Norway og New Rosme i Letland. Omsætning 1. kvartal Omsætning 1. kvartal Hardware 2% 2% Axapta 74% 72% Software 26% 23% Navision 8% 13% Service 72% 75% XAL 13% 8% Øvrige 5% 7% Total 100% 100% Total 100% 100% Note: Ovenstående tal er korrigeret for ophørende aktiviteter (Solutiones Casee S.A. i Costa Rica). Driftsresultatet (EBITDA) udgjorde i 1. kvartal DKK 0,5 mio. (DKK 5,2 mio. i 2004). Reduktionen af EBITDA skyldes primært en samlet omsætningsnedgang i Koncernen. Antallet af medarbejdere i disse to lande alene er øget med 99 i forhold til samme periode sidste år. Overskudsgraden for 1. kvartal 2005 blev reduceret og udgjorde -1,5% mod - 0,8% i 1. kvartal Koncernens finansielle poster udviste en nettoudgift på DKK 0,5 mio., svarende til et fald på DKK 1,2 mio. i forhold til samme periode sidste år. Skat af periodens resultat udgjorde DKK 1,7 mio., som betales i en række overskudsgivende datterselskaber. Udvikling i regionerne (1. kvartal) Omsætning EBITDA Antal medarbejdere (DKK mio.) (DKK mio.) (pr. 31. marts) Norden Vesteuropa Østeuropa Resten af verden* Moderselskab Ophørende aktiviteter i alt * Solutiones Casee S.A I alt Note: Ovenstående tal er korrigeret for ophørende aktiviteter (Solutiones Casee S.A. i Costa Rica). 4/12

5 Omsætningen for Norden i 1. kvartal faldt med DKK 14 mio. svarende til 22% i forhold til samme periode sidste år. Faldet skyldes primært tilpasningen af de danske aktiviteter efter erhvervelse af Hands International A/S i 4. kvartal Generelt er alle nordiske markeder fortsat præget af en intensiv konkurrence med deraf følgende prispres. EBITDA blev i forhold til samme periode sidste år reduceret fra DKK 2 mio. til DKK -1 mio. Reduktionen kan primært henføres til udviklingen af aktiviteterne i datterselskaberne i Danmark og Sverige. I Vesteuropa udgjorde omsætningen i 1. kvartal 2005 DKK 29 mio., hvilket er en reduktion på DKK 1 mio. sammenlignet med samme periode sidste år. EBITDA i Vesteuropa var uændret i forhold til 1. kvartal 2004 og udgjorde således ca. DKK 1 mio. Datterselskaberne i England og Holland realiserede i 1. kvartal de bedste resultater i regionen. Selskabets tyske datterselskab, der blev lukket i slutningen af 2004, blev genstartet i nyt regi i starten af 2005 og har i 1. kvartal haft et positivt driftsresultat. Omsætningen i Østeuropa udgjorde DKK 28 mio. i 1. kvartal, svarende til en forbedring på DKK 4 mio. eller 17% i forhold til samme periode sidste år. Denne forbedring i omsætningen kan henføres til Rusland og Baltikum. EBITDA udgjorde DKK 2 mio. for regionen i 1. kvartal, hvilket er en reduktion på DKK 1 mio. i forhold til samme periode sidste år. Tilbagegangen kan primært henføres til det russiske datterselskab, som befinder sig i en ekspansionsfase. Feodor Petrenko er tiltrådt som adm. direktør i stedet for den hidtidige direktør i Columbus IT Partner Rusland, som har opsagt sin stilling. I regionen Resten af verden udgjorde den samlede omsætning i 1. kvartal DKK 22 mio. svarende til en forbedring på DKK 8 mio. eller 57% i forhold til samme periode sidste år. EBITDA i regionen udgjorde DKK 3 mio., hvilket er på niveau med samme periode sidste år. Selskabet har i Asien indgået en hensigtsaftale med den hidtidige franchisepartner, som har 10 medarbejdere primært i Jakarta, Indonesien. EBITDA i moderselskabet udgjorde i 1. kvartal 2005 DKK -4 mio. efter udfakturering af omkostninger til datterselskaberne, hvilket er på niveau med samme periode sidste år. Lønudgifter er reduceret med ca. DKK 2 mio., mens omkostningerne til IT drift er øget, og niveauet af intern omkostningsdækning i Koncernen er reduceret. Rettede emissioner Columbus IT Partner har i 1. kvartal indfriet gæld for Columbus IT Partner GmbH, Østrig, mod udstedelse af aktier i Columbus IT Partner A/S jf. fondsbørsmeddelelse nr. 2 af 12. januar I januar og februar overtog Columbus IT Partner minoritetsposterne i de amerikanske og russiske datterselskaber mod vederlag i aktier, og de væsentligste datterselskaber i Koncernen er herefter 100%-ejet jf. fondsbørsmeddelelser nr. 4 af 24. januar 2005 og nr. 9 af 28. februar Endvidere blev der udstedt aktier til CDi Consult ApS og koncerndirektør Torben Bartels, og der blev således i alt udstedt aktier i 1. kvartal, hvilket påvirkede egenkapitalen positivt med ca. DKK 29 mio. Fortegningsretsemission Columbus IT Partner A/S udbød i perioden april nye aktier á nominelt DKK 1,25 til kurs DKK 3 per aktie. Consolidated Holdings A/S garanterede hele emissionen, som derved sikrede en kapitaltilførsel før emissionsomkostninger og tilbagebetaling af lån på DKK 80,6 mio. til Selskabet. Efter tilbagebetaling af gæld og emissionsomkostninger er Selskabet blevet tilført DKK 20,8 mio. i ny likviditet. Der henvises til fondsbørsmeddelelser nr. 12 af 18. marts og nr. 16 af 20. april /12

6 Kapitalstrukturen efter den garanterede del af emissionen (efter emissionsomkostninger som anslås til DKK 4,1 mio.) er opgjort nedenfor: Columbus IT Partner 31. december marts marts 2005 (DKK mio.) pro forma (efter Fortegningsemission) Aktiekapital 47,6 50,4 83,9 Reserver -36,9-14,5 28,4 Aktionærerne i Columbus IT Partner A/S' andel af egenkapital 10,7 35,9 112,3 Minoritetsinteresser 19,5 9,0 9,0 Egenkapital i alt 30,2 44,9 121,3 Ansvarlig lånekapital Nordea Bank 17,7 1) 17,7 1) - Consolidated Holdings 34,0 34,0 - Samhandelspartner 15,0 15,0 15,0 Ansvarlige lån i alt 66,7 66,7 15,0 Gæld til kreditinstitutter i alt 91,3 1) 86,6 1) 82,6 Balance i alt 342,5 344,9 2) 365,7 Note: 1. Hovedstolen på det ansvarlige lån ydet af Nordea Bank er på DKK 17,7 mio. Påløbende renter på DKK 0,1 mio. blev betalt 1. april I denne opstilling er renteudgiften inkluderet i Gæld til kreditinstitutter. 2. I balancetallene indgår forventet tillægskøbesum til sælgerne af de 49% af Columbus IT Partner Russia Ltd. Cyprus på DKK 22,3 mio. Selskabet kan vælge at afregne tillægskøbesummen med aktier i Selskabet, jf. fondsbørsmeddelelse af 18. marts Forventninger Columbus IT Partner A/S har indgået en hensigtserklæring om køb af en større og profitabel vækstorienteret forhandler af løsninger baseret på Microsoft Business Solutions. Købesummen forventes at udgøre DKK mio. med betaling i aktier i Columbus IT Partner. Prisen på aktierne er fastsat til DKK 10,4 pr. aktie. Aftalen vil være betinget af en tilfredsstillende due diligence, som forventes afsluttet inden udgangen af maj Handlen vil i givet fald have en betydelig påvirkning på såvel omsætning som indtjening. De justerede forventninger til 2005 vil blive nærmere præciseret, når en endelig aftale foreligger. Indtil da bibeholdes de udmeldte forventninger til 2005, med en samlet omsætning for Koncernen i niveauet DKK mio., et EBITDA på DKK mio. og et resultat før skat på DKK mio. Regnskabspraksis Kvartalsrapporten er aflagt i overensstemmelse med bestemmelserne i Delårsbekendtgørelsen og Københavns Fondsbørs krav til delårsrapporter. Årsrapporten for 2005 vil blive aflagt i overensstemmelse med internationale regnskabsstandarder (IFRS) og de yderligere danske oplysningskrav mv., der følger af Bekendtgørelse om anvendelse af internationale regnskabsstandarder for virksomheder omfattet af årsregnskabsloven. Denne kvartalsrapport er aflagt ved anvendelse af indregnings- og målingsbestemmelserne i IFRS. 6/12

7 Som følge af overgangen til regnskabsaflæggelse efter IFRS er regnskabspraksis ændret med resultateffekt på et enkelt område vedrørende goodwill, hvor der ikke længere afskrives på goodwill. Goodwill testes som minimum årligt for værdiforringelse og nedskrives i det omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger genindvindingsværdien. Afskrivninger på goodwill foretaget i 2004 efter danske regler er tilbageført, og der er foretaget værdiforringelsestest på åbningsbalancetidspunktet den 1. januar 2004 samt den 31. december Effekten heraf er indregnet i sammenligningstallene i denne kvartalsrapport. I 2005 vil sammenligningstallene for 2004 blive korrigeret med i alt DKK 7,4 mio., som fordeler sig således på de enkelte kvartaler: Tilbageførsel af afog Nedskrivning Total regulering DKK mio nedskrivninger iht. IFRS 1. kvartal ,5 0,0 2,5 2. kvartal ,6 0,0 2,6 3. kvartal ,5 4,8 0,7 4. kvartal ,9 9,9 1, i alt 21,5 14,7 6,8 Herudover medfører overgangen til IFRS visse yderligere oplysningskrav i forhold til nuværende krav samt ændringer i præsentationen, som vil blive indarbejdet i årsrapporten for Investeringer De samlede investeringer i materielle og immaterielle anlægsaktiver med undtagelse af goodwill udgjorde i 1. kvartal 2005 DKK 2,3 mio. mod DKK 2,6 mio. i samme periode DKK 0,4 mio. kan henføres til investeringer i udviklingsprojekter rettet mod repeterbare løsninger, mens de resterende DKK 1,9 mio. vedrører anskaffelsen af materielle anlægsaktiver. Likviditetsudvikling Columbus IT Partners likvide beholdninger er siden årsskiftet øget med DKK 2 mio. til DKK 37 mio. Likviditeten er fortrinsvist placeret i en række udenlandske datterselskaber. Valutaforhold Koncernen har ikke indgået valutaterminsforretninger i den forløbne del af året. På internationale kontrakter begrænses valutarisici gennem servicering fra de lokale selskaber, således at Koncernens indtægter og omkostninger i fremmed valuta matches i størst muligt omfang. 7/12

8 Udvikling i egenkapital Udvikling i egenkapitalen (DKK mio.) kvartal 2005 Egenkapital 1. januar 31,9 10,7 Kapitaludvidelser 4,5 28,7 Regulering af minoritetsinteresser med negativ egenkapital 0,2 - Valutakursregulering af udenlandske datterselskaber m.v. -2,1 0,9 Periodens resultat -30,6-4,4 Regulering af goodwill ved overgang til IFRS 6,8 0 Koncern egenkapital 31. december/31. marts 10,7 35,9 Minioritetsinteresser 19,5 9,0 Egenkapital i alt 31. december/31. marts 30,2 44,9 Safe Harbor erklæring De udsagn om fremtiden, der er indeholdt i denne tekst, afspejler ledelsens nuværende forventninger til visse fremtidige begivenheder og økonomiske resultater. Udsagn om fremtiden er ifølge sagens natur forbundet med usikkerhed, og de realiserede resultater vil derfor kunne afvige væsentligt fra de anførte forventninger. Endvidere er visse forventninger baseret på formodninger om fremtidige begivenheder, som kan vise sig at være ukorrekte. Forhold, der kan medføre, at de realiserede resultater afviger væsentligt fra de udtrykte forventninger, er blandt andet - men ikke begrænset til - udviklingen i konjunkturerne og de finansielle markeder samt den økonomiske indvirkning af ikke forudsete begivenheder; ændringer i danske regler og lovgivning og EU-regler; udviklingen i konkurrencen inden for forretningsløsninger i Danmark og i udlandet; udviklingen i efterspørgslen, produktsammensætningen og priserne på forretningsløsninger; udviklingen i Columbus IT Partners udenlandske aktiviteter, hvortil der tillige er knyttet visse politiske risici, samt investeringer i og frasalg af inden- og udenlandske selskaber. 8/12

9 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato godkendt kvartalsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2005 for Columbus IT Partner koncernen. Kvartalsrapporten er aflagt ved anvendelse af bestemmelserne i IFRS om indregning og måling, samt yderligere danske oplysningskrav til regnskabsaflæggelse for børsnoterede virksomheder. Vi anser den anvendte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at kvartalsrapporten giver et retvisende billede af Koncernens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat og pengestrømme. København, den Direktion Vladislav Martynov Koncernchef Torben Bartels Koncerndirektør Bestyrelse Ib Kunøe Michael Gaardboe Claus Hougesen Jørgen Cadovius Formand Næstformand 9/12

10 Resultatopgørelse tkr. 1/1 31/ /1 31/ Nettoomsætning Arbejde udført for egen regning og opført under aktiver Eksterne projektomkostninger Bruttoresultat Andre eksterne omkostninger Personaleomkostninger Andre driftsindtægter 0 0 Andre driftsindtægter 0 0 Andre driftsomkostninger Resultat før afskrivninger (EBITDA) Afskrivninger Resultat før goodwillafskrivninger (EBITA) Nedskrivninger af goodwill 0 0 Driftsresultat (EBIT) Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af periodens resultat Periodens resultat Fordeles således: Aktionærerne i Columbus IT Partner A/S Minoritetsinteresser /12

11 Balance tkr. 31/ / Aktiver Færdiggjorte udviklingsprojekter Licensrettigheder Goodwill Udviklingsprojekter under udførelse Immaterielle aktiver Driftsmateriel og inventar Materielle aktiver Udskudte skatteaktiver Finansielle aktiver Langfristede aktiver i alt Beholdning af handelsvarer Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Igangværende arbejder for fremmed regning Tilgodehavende hos aktionærer Selskabsskat Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Kapitalandele i associerede virksomheder Værdipapirer og kapitalandele Likvide beholdninger Kortfristede aktiver i alt Aktiver i alt /12

12 Balance tkr. 31/ / Passiver Selskabskapital Overført resultat Aktionærerne i Columbus IT Partner A/S andel af egenkapitalen Minoritetsinteresser Egenkapital Udskudt skat Ansvarlig lånekapital Kreditinstitutter Langfristede forpligtelser Kortfristet del af ansvarlig lånekapital Kortfristet del af øvrige langfristede forpligtelser Kreditinstitutter Forudbetalinger fra kunder Leverandørgæld Selskabsskat Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Kortfristede forpligtelser Forpligtelser Passiver i alt /12

Årsregnskabsmeddelelse

Årsregnskabsmeddelelse Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2005 Årsregnskabsmeddelelse 2004 PROFIL: Columbus IT Partner opererer som IT-konsulent på markedet for integrerede virksomhedsløsninger baseret på Microsoft Business Solutions

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse

Årsregnskabsmeddelelse Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2007 Årsregnskabsmeddelelse 2006 PROFIL: Columbus IT opererer som IT-konsulent på markedet for integrerede virksomhedsløsninger baseret på Microsoft Business Solutions primært

Læs mere

FORTEGNINGSEMISSION 2005

FORTEGNINGSEMISSION 2005 FORTEGNINGSEMISSION 2005 Prospekt dateret 18. marts 2005 Dette prospekt er udgivet alene på dansk. Udbud af 26.858.601 nye aktier á nom. DKK 1,25 til kurs DKK 3 pr. aktie i Columbus IT Partner A/S Dette

Læs mere

Årsrapport 2005 Columbus IT Partner A/S

Årsrapport 2005 Columbus IT Partner A/S Årsrapport 2005 Columbus IT Partner A/S Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning... 3 Året i hovedtræk... 3 Hoved- og nøgletal...4 Beretning... 5 Kunder...8 Medarbejdere... 11 Koncernoversigt...13 Aktionærforhold

Læs mere

Årsrapport 2006 Columbus IT Partner A/S

Årsrapport 2006 Columbus IT Partner A/S Årsrapport 2006 Columbus IT Partner A/S Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning... 2 Året i hovedtræk...2 Hoved- og nøgletal... 3 Beretning...4 Kunder...6 Medarbejdere...9 Koncernoversigt... 11 Aktionærforhold

Læs mere

H+H International A/S

H+H International A/S H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelse nr. 223 build with ease Væsentlige hovedtal for perioden 1. januar 31. marts Omsætningen for blev DKK 236 mio. (: DKK 221 mio.). EBITDA for blev DKK

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 N Jernes Vej Aalborg Øst 26042232 WIRTEK A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger

Læs mere

Ikon tekst. Meddelelse 2010 nr. 09 Aalborg, den 4. maj 2010. Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00

Ikon tekst. Meddelelse 2010 nr. 09 Aalborg, den 4. maj 2010. Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00 Ikon tekst Meddelelse 2010 nr. 09 Aalborg, den 4. maj 2010 Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00 Sanistål A/S Håndværkervej 14 DK-9000 Aalborg Tlf. +45 96 30 60 00 Fax +45 98

Læs mere

Delårsrapport. 1. kvartal

Delårsrapport. 1. kvartal 12 Delårsrapport 1. kvartal RESUMÉ 2012 1. KVARTAL Primær drift (EBIT) eksklusiv ejendomsavance udgør 36,4 mio. kr. mod 29,2 mio. kr. sidste år, hvilket er en forbedring på 7,2 mio. kr. svarende til 24,7%.

Læs mere

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2012 til 30. juni 2012.

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2012 til 30. juni 2012. Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.dk salg@comendo.dk Fondsbørsmeddelelse nr. 146 31. august 2012 Resumé:

Læs mere

Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt årsrapporten for 2004/05 (1. juni 2004-31. maj 2005).

Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt årsrapporten for 2004/05 (1. juni 2004-31. maj 2005). Til Københavns Fondsbørs via Stockwise Fondsbørsmeddelelse nr. 112 Kontaktperson: René Barington Tlf. +45 5768 8181 Mobil +45 4050 0405 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2004/05 Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S

Læs mere

Carlsberg Breweries A/S. Årsrapport for 2004

Carlsberg Breweries A/S. Årsrapport for 2004 Carlsberg Breweries A/S CVR-nr. 25 50 83 43 Årsrapport for 2004 (5. regnskabsår) Indholdsfortegnelse: SELSKABSOPLYSNINGER... 1 LEDELSESPÅTEGNING... 2 REVISIONSPÅTEGNING... 3 ÅRSBERETNING... 4 OVERGANG

Læs mere

For regnskabsåret 2011 forventes et EBITDA før særlige poster i niveauet DKK 100 140 mio.

For regnskabsåret 2011 forventes et EBITDA før særlige poster i niveauet DKK 100 140 mio. H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelelse nr. 243, 2011 H+H International A/S Dampfærgevej 3, 3. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com

Læs mere

Delårsrapport Q1 / 2012

Delårsrapport Q1 / 2012 Delårsrapport Q1 / 2012 1 Indhold Ledelsesberetning 3 Kort fortalt 4 Hoved- og nøgletal 5 Beretning 11 Begivenheder efter periodens udløb 11 Regnskabsmeddelelser udsendt i 2012 11 Finanskalender 2012 12

Læs mere

Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt årsrapporten for 2003/04 (1.6.2003-31.5.2004).

Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt årsrapporten for 2003/04 (1.6.2003-31.5.2004). Til Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 98 Kontaktperson: René Barington Tlf. +45 5768 8181 Mobil +45 4050 0405 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2003/04 Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt

Læs mere

Meddelelse 2011 nr. 27 Aalborg, den 25. august 2011. Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00

Meddelelse 2011 nr. 27 Aalborg, den 25. august 2011. Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00 Meddelelse 2011 nr. 27 Aalborg, den 25. august 2011 Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00 Sanistål A/S Håndværkervej 14 DK-9000 Aalborg Tel.: +45 96 30 60 00 Fax: +45 98 13 28

Læs mere

SCANVAEGT INTERNATIONAL A/S. (CVR nr. 25 01 37 19) ÅRSRAPPORT FOR 2005/2006

SCANVAEGT INTERNATIONAL A/S. (CVR nr. 25 01 37 19) ÅRSRAPPORT FOR 2005/2006 SCANVAEGT INTERNATIONAL A/S (CVR nr. 25 01 37 19) ÅRSRAPPORT FOR 2005/2006 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE RESUME OM VIRKSOMHEDEN 1-2 LEDELSESPÅTEGNING 3 REVISIONSPÅTEGNING 4 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 31. juli 2012 Væsentlige hovedtal for første halvår af 2012 omfattende perioden 1. januar 30. juni 2012 Den gode udvikling fra årets første kvartal

Læs mere

Omsætningen i 3. kvartal levede ikke op til budgettet, og forventningerne til 2012 nedjusteres.

Omsætningen i 3. kvartal levede ikke op til budgettet, og forventningerne til 2012 nedjusteres. Selskabsmeddelelse nr. 10-2012 6. november 2012 Rapport for 3. kvartal for Netop Solutions A/S Omsætningen i 3. kvartal levede ikke op til budgettet, og forventningerne til 2012 nedjusteres. Kurt Bager,

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Carlsberg Breweries A/S

Carlsberg Breweries A/S Carlsberg Breweries A/S CVR-nr. 25 50 83 43 Årsrapport for 2002 (3. regnskabsår) Indholdsfortegnelse: SELSKABSOPLYSNINGER... 1 LEDELSESPÅTEGNING... 2 REVISIONSPÅTEGNING... 3 ÅRSBERETNING... 4 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS...

Læs mere

Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S

Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S 2 Indhold Columbus IT kort fortalt 4 Mod nye ambitiøse mål 6 2007 i hovedtræk 7 Hoved- og nøgletal 8 Ledelsens beretning 9 Udviklingen i 2007 10 Strategi og forretningsmodel

Læs mere

Delårsrapport for 3. kvartal 2013/14 (1. april 30. juni)

Delårsrapport for 3. kvartal 2013/14 (1. april 30. juni) Delårsrapport for 3. kvartal (1. april 30. juni) Organisk omsætningsvækst på 8% og forbedring af bruttomarginen til 51,6%. EBIT vokser med 41% til 55 mio. kr. Forventningerne til året fastholdes, og den

Læs mere

Aalborg Boldspilklub A/S

Aalborg Boldspilklub A/S CVR - nr. 10 99 85 30 Delårsrapport 1. januar 2010 31. marts 2010 Børsmeddelelse nr. 2010/09 Indholdsfortegnelse Børsmeddelelse nr. 2010/09 3 Resumé for 1. kvartal af 2010 3 Selskabsoplysninger m.v. 4

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 FOR POST DANMARK KONCERNEN

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 FOR POST DANMARK KONCERNEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 05/2006 MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 01/2006 HOVEDPUNKTER FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS 2006

Læs mere

Columbus IT Årsrapport 2009. www.columbusit.com

Columbus IT Årsrapport 2009. www.columbusit.com Columbus IT Årsrapport 2009 www.columbusit.com Indholdsfortegnelse Columbus IT Et år i modvind, men efter planen 4 Columbus IT s forretningsmodel 5 Ledelsens beretning 2009 i hovedtræk 10 Hoved- og nøgletal

Læs mere

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2011 FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT FOR 1.1.-31.12.2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Regnskab for 2010/2011 Indhold Selskabsoplysninger m.v. 2 CEO Indledning 3 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors påtegning 8 Hoved- og nøgletal

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere