Fællesadministrationen 1,5% Skoler 42,4%

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fællesadministrationen 1,5% Skoler 42,4%"

Transkript

1 & )*36:%82-2+)2*Œ)7 &IWOVMZIPWIEJSQVÅHIXWEQXQÅPKVYTTI Børn- og Ungeudvalget varetager forvaltningen af Odense Kommunes opgaver på børn- og ungeområdet, d.v.s. Y Børnepasning for - 6 årige børn, der ikke er begyndt i børnehaveklasse eller 1. klasse. Y Folkeskolevirksomhed for 6-16 årige børn og unge med tilknyttet skolefritidsordning for klassetrin, samt handicapordninger for 6-18 årige. Y Fritidsvirksomhed, herunder Odense Idrætspark, fritidsfaciliteter, fritidsaktiviteter og folkeoplysning (foreninger, aftenskoler m.v.) samt klubber og ungdomsskoler. Y Serviceydelser, der styrker børn, unge og børnefamiliers sociale og sundhedsmæssige trivsel, og som omfatter foranstaltninger og myndighedsopgaver i henhold til lov om social bistand, støtte, vejledning, pædagogisk rådgivning, konsulentbistand, miljøindsats samt tandplejetilbud. %XGJHWRPUnGHUQHL % UQRJ8QJHXGYDOJHW Tandplejen 1,9% Service 2,1% Fællesadministrationen 1,5% Skoler 42,4% Fritid 1,1% Dagpleje & daginst. 24,% ) OOHVDGPLQLVWUDWLRQHQ 6NROHU 'DJSOHMH GDJLQVW )ULWLG 6HUYLFH 7DQGSOHMHQ *SVQÅPSTKEZIVSKVIWYPXEXOVEZ *SVQÅP Det overordnede mål for arbejdet i Børn- og Ungeforvaltningen er at medvirke til at sikre børn og unge i Odense Kommune gode opvækstvilkår og herunder sikre at børn og unge udvikler erkendelse, fantasi og lyst til at lære, således at de opnår tillid til egne muligheder og en baggrund for at tage stilling og handle.

2 Arbejdet i Børn- og Ungeforvaltningen tager udgangspunkt i følgende værdier: Y Respekt for det enkelte barn, dets særpræg og behov Y Forældrene er hovedansvarlige for deres børns liv og opvækst Y Udvikling af børnenes selvværd, identitet og ansvarsfølelse Y Udfordringer og forpligtende samspil Y Tryghed i hverdagen Y Respekt for den danske kulturtradition, for naturen, miljøet og andre kulturer Y Ligestilling på tværs af køn, alder og etnisk oprindelse Hovedmål for Børn- og Ungeforvaltningen: Y Børn- og Ungeforvaltningen tilstræber at skabe sammenhæng og helhed i børnenes hverdag Y Børn- og Ungeforvaltningen tilstræber at give børn og unge med særlige behov den nødvendige hjælp Y Børn- og Ungeforvaltningen tilstræber at skabe bedst mulige og lige vilkår for deltagelse i folkeoplysende aktiviteter for børn, unge og voksne %OXMZMXIXWRMZIEYWIVZMGIRMZIEY Der henvises til Borgerhåndbog, servicedeklarationer og virksomhedsplaner. 6IWYPXEXOVEZ Resultatkrav Det tilstræbes at skabe sammenhæng og helhed i børnenes hverdag Handlinger Alle medarbejdere i Børn- og Ungeforvaltningen medvirker til Y at sikre, at der sker en koordination og integration af børn- og ungeindsatserne på alle niveauer Y at samspillet mellem dagpleje, institutioner, skoler, ungdomsskoler, klubber og foreninger udbygges Y at grænser mellem indsatsområder og mellem faggrupper, herunder grænse mellem skole, skolefritidsordning og klub, opblødes og at der generelt skabes glidende overgange mellem de forskellige tilbud, herunder også i forhold til foreningslivet. Y at skabe varige relationer mellem børn og mellem børn og voksne

3 Børn og unge med særlige behov gives den nødvendige hjælp -RHWEXWSQVÅHIV Y at være til stede som menneske i lige så høj grad som professionel, når medarbejderen er i en involverende og engagerende relation til et barn Alle medarbejdere i Børn- og Ungeforvaltningen medvirker til: Y at forebygge problemer ved hjælp af støtte, rådgivning og tidlig indsats Y at arbejde på tværs af faggrænser med udgangspunkt i familiens/barnets behov Y at være opmærksom og handle, når man møder børn og unge som midlertidigt eller vedvarende har behov for særlig støtte Sikre børns medbestemmelse (FN s børne-dekonvention) betydning for det pædagogiske arbejde i in- sættes fokus på børnekonventionens stitutioner, skoler, klubber, ungdomsskoler m.m. Selvstyreregler skal være tilpasset de aktu-selvstyreelle politiske målsætninger nernes og folkeskolers aktuelle evalueres i relation til institutio- opgavesæt. Der tilstræbes et énsartet serviceniveau på tværs af kommunen, hvilket indebærer etablering af differentierede tilbud for at tilgodese lokale behov. Undersøge muligheder for ændrede budgetrammer med henblik på optimal udnyttelse af ressourcerne i forhold til børn og unges behov, f.eks. til fritidstilbud for de 6-1 årige og undervisningstilbud til unge med adfærdsproblemer Generel opkvalificering af det sociale beredskab i normalområdet Undgå fortsat stigning i udskillelsen af børn og unge med særlige behov til specialtilbud Institutioner, skoler, ungdomsskoler, klubber, områdekontorer m.m. sætter fokus på deres evne til at håndtere børn og unge med særlige behov. Lokalt sættes fokus på koordinatormodellen, kollegialt samarbejde, samarbejde ved børn og unges overgange, lokale træfmøder, SSP og andre netværk samt sundhedspolitiske indsatsområder. Sætte fokus på de muligheder pædagoger og lærere har for at støtte de truede børn - dels direkte overfor barnet, dels indirekte via samarbejde med forældrene.

4 Større sammenhæng og helhed i tiltag vedr. børn og unge med særlige behov. Løse specifikke problemstillinger i Vollsmose i overensstemmelse med helhedsplanen Anvende erfaringer fra bl.a. følgende indsatser i forbindelse med nye tiltag: - Særlige indsatser overfor belastede unge og deres familier - Rummelighedsprojekt i Rosengård - Heldagsskolen på Blangstedgård - Brumbassen og Pyramideklassen - OPS - projektet Sikre højt informationsniveau og overblik i forhold til tilbud og indsatser bl.a. gennem adgang til indsatsdatabase. Sikre at der er fritidstilbud i relation til de særlige undervisningstilbud Arbejde på at sikre bl.a. mere voksentid pr. barn i daginstituioner, udvidet undervisningstid i de mindste klasser, sammenhængende og koordinerede undervisnings- og fritidsforløb mellem de 3 folkeskoler og lokale fritidstilbud, samt særligt tilrettelagte udskolingsforløb I forbindelse med finansieringsomlægninger inden for specialundervisning og det sociale område undersøge muligheder for at målrette ressourcerne bedre i overensstemmelse med børnenes behov Afdække fordele og ulemper ved etablering af særlige kommunale tilbud til målgrupper, der idag er visiteret til amtskommunale foranstaltninger. Erfaringer fra projekter som f. eks. Fjordtofte, Dampklassen, Drop In og Heldagsskolen på Blangstedgård inddrages. &YHKIXXIVMRKWQIXSHIV Børn- og Ungeudvalget har ansvaret for forvaltningen af de bevillinger byrådet har godkendt til børn- og ungeområdet. Bevillingerne relateres til opgaveområder (budgetområder) og de enkelte bevillinger er specificeret på delbudgetbeløb (delopgaver), som enten er Styrbare eller Ikke styrbare udgiftsområder. Den samlede bevilling til et budgetområde budgetteres på baggrund af de budgetteringsmetoder der er vedtaget for de enkelte delopgaver. Enten budgetteres der på baggrund af byrådsgodkendte budgetmodeller (normbudgetterede udgiftsområder) eller med udgangspunkt i tidligere års service- og aktivitetsniveau. Nedenstånde er en oversigt over de samlede bevillinger til børn- og ungeområdet samt de andele af bevillingerne der er henholdsvis Styrbare og Ikke styrbare udgiftsområder. Desuden er det opgjort hvilken andel der budgetteres på baggrund af budgetmodeller. Det skal oplyses, at alle de udgiftsområder som ikke er styrbare budgetteres på baggrund af budgetmodeller. Under de enkelte budgetområder findes en uddybende beskrivelse af budgetteringsmetoderne.

5 &IZMPPMRKIVMRHIRJSVF VRSKYRKI 7X]VFEVISQVÅHIV - model (normbudgetteret) - Ingen budgetmodel (tidligere års service- og aktivitetsniveau) -OOIWX]VFEVISQVÅHIV - model (normbudgetteret) -EPX Procentvis andel af samlet nettodriftsbudget - budget 22 55% 26% 19% 1 %

6 &IZMPPMRKWSTP]WRMRKIVSKXEOWXIV - mill. kr priser Regnskab overslag Driftsvirksomhed Udgifter... - heraf styrbar.. - heraf ikke styrbar Indtægter... - heraf refusion.. I alt drift ,1-552, -27, ,1 2.74, , , ,4 522,9 538,8-483,3-48,1-1,5-2, , 2.36,1 Anlægsvirksomhed 2.726, ,7 538,9-47,6-1, , 2.732, ,1 538,8-47,9-1, 2.325, 2.733, 2.195,1 537,9-45,5-1, 2.327,5 Udgifter... Indtægter... I alt anlæg ,9-3,6 128,3 121,9 -,7 121,2 11,5 11,5 77,9 77,9 34,7 34,7 25,3 25,3 Anlægsbudget 22 er ekskl. forventet overførsel fra 21 til 22 indenfor budgetområderne 5.2 Skoler og 5.3 Dagpleje og daginstitutioner, i alt 17,9 mill.kr. i 21 priser. 7TIGMJMOEXMSR -mill. kr priser Driftsvirksomhed, Styrbare nettoudgifter 5.1 Fællesadm Skoler Dagpl. & dagi 5.4 Fritid Service Tandplejen.. Ikke styrbare nettoudgifter 5.2 Skoler Dagpl. & dagi 5.4 Fritid Service... Driftsudg. i alt.. Regnskab 2 * 37,2 954,9 586, ,4 41, , ,2 828,7 521,7 22,6 151,3 42,9 147,5 56,2 14,2 22, , ,9 825,6 497,1 217,9 184,5 42,9 153,3 56,9 14,2 278,8 2.36, ,9 839,2 495,4 218,5 184,4 43,3 153,6 56,8 14,2 278, ,1 overslag 24 34,9 846,7 492,2 219,5 185,2 43,4 153,5 56,7 14,2 278, ,1 * Det er ikke muligt at opdele regnskab 2 i styrbare og ikke styrbare udgifter ,9 851,2 491,3 218,7 185,5 43,7 152,6 56,8 14,2 278, ,7

7 -mill. kr. - Regnskab overslag 22-priser Anlægsvirksomhed netto: 5.1 Fællesadm Skoler... 13,6 88, 87,2 52,2 25,3 25,3 5.3 Dagpl. & dagi 11,8 17,9 13,1 5.4 Fritid... 7,6 14,7 1,2 25,7 9,4 5.5 Service... 1, 5.6 Tandplejen.. 4,2,6 Anlægsudg. i alt. 128,2 121,2 11,5 77,9 34,7 25,3 RWYQ -mill. kr priser Regnskab overslag Administration 33,8 3,5 31,2 31,2 31,2 31,2 5.2 Skoler ,8 846,8 816,3 832,2 84,7 842,3 5.3 Dagpl. & dagin. 61,3 633,8 624,9 623, ,1 5.4 Fritid ,2 14,2 99,3 99,3 99,4 99,6 5.5 Service ,3 131,8 13,4 131,2 131,9 132, 5.6 Tandpleje... 35,7 36,6 36,8 37,2 37,3 37,6 Lønsum , , , ,2 1.76, ,8

8 &YHKIX RHVMRKIV Undladelse af prisregulering på varekøb og tjenesteydelser. Konsekvenserne er indarbejdet under de enkelte budgetområder. Fællesadministrationen Skoler Daginst. og dagpleje Fritid Service Tandplejen Total område Hele 1. kr Andel af budget (Styrbare områder),5%,2%,3%,6%,2%,4%,3% Der er foretaget følgende omprioriteringer indenfor - Styrbare områder - 1 kr priser IVYHKMJXIVMRHIRJSVVEQQIR område 5.2 Skoler - Ekstra timer til undervisning klasse - IT drift - folkeskolen (fianansieres ved omprioritering) område 5.4 Fritid - Udvidet undervisning og væresteder - Fodboldskolen - Forhøjelse af 2:1 rammen - Aktivitetstilskud forhøjes fra 167 kr. til 18 kr. ved omprioritering og op til 2 ved øget kontrol område 5.5 Service - Psykologbetjening - Sundhedstjenesten IVYHKMJXIVMEPX MRHVIYHKMJXIVMRHIRJSVVEQQIR område 5.1 Fællesadmini. - Besparelse indenfor administrationen område 5.2 Skoler - Skolekonsulenter - Pulje til forbedringer af sfo-ordninger område 5.3 Dagpl. og dagin. - Bygningssærønsker - Arbejdsmiljømæssige foranstaltninger område 5.4 Fritid - Ferieaktiviteter - Daghøjskoler - Voksenundervisning - Besparelser indenfor administrationen

9 område 5.5 Service - Besparelser indenfor administrationen område 5.6 Tandpleje - Besparelser indenfor administrationen MRHVIYHKMJXIVMEPX SXEP

10

Budgetområderne i Børn og Ungeudvalget

Budgetområderne i Børn og Ungeudvalget BØRN- OG UNGEFORVALTNINGEN - FÆLLES 1. Beskrivelse af området samt målgruppe varetager forvaltningen af Odense Kommunes opgaver på børn- og ungeområdet, d.v.s. v Dagtilbud til - 6 årige, herunder tilbud

Læs mere

Fælles adm. 32,7% Skoleafd. 12,3% Institutionsafd. 7,9%

Fælles adm. 32,7% Skoleafd. 12,3% Institutionsafd. 7,9% &9(+)8316à()*Œ)7%(1-2-786%8-32 * PPIWEHQMRMWXVEXMSR &IWOVMZIPWIEJSQVÅHIXWEQXQÅPKVYTTI Området dækker den centrale administration i Børn- og Ungeforvaltningen. Administrationen varetager opgaver i forhold

Læs mere

Børn- og Ungepolitik

Børn- og Ungepolitik Børn- og Ungepolitik Side 5 Side 6 Forord Formål, værdigrundlag og mål Formål, værdigrundlag og mål Side 8 Delpolitik - Pasningstilbud til de 0-6 årige Side 12 Mål Delmål Pasning af de 0-3 årige Pasning

Læs mere

Området dækker aktiviteter samt udgifter/indtægter i forbindelse med:

Området dækker aktiviteter samt udgifter/indtægter i forbindelse med: &9(+)8316à()7/30):Œ7)2 7OSPIV &IWOVMZIPWIEJSQVÅHIXWEQXQÅPKVYTTI Området dækker aktiviteter samt udgifter/indtægter i forbindelse med: 9RHIVZMWRMRKEJOPEWWIXVMR Y Undervisning af folkeskoleelever i alderen

Læs mere

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 FORORD Aalborg Kommune vil i hele sin virksomhed arbejde for at give alle børn og unge lige mulighed for at udvikle sig til ansvarlige, sociale og selvstændige

Læs mere

Børne- og Unge politik

Børne- og Unge politik Sammenhængende Børne- og Unge politik 2013-2017 1 Indhold Forord 3 Vision 4 Værdier 4 Tema 1 Læring og kompetencer 5 Tema 2 Fritid og kultur 7 Tema 3 Inklusion og fællesskab 8 Tema 4 Forebyggelse og tidlig

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Scan koden Find materiale om DSS, på platformen www.odense.dk/dss 2 I Den Sammenhængende

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år 1 BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år forblad 2 3 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL At Ballerup børn har Kommunes et sundt plan miljø for og

Læs mere

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Råd til rummelighed Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Indhold FORORD...03 INDLEDNING...04 STYRINGSMODELLER...07 Institutionsmodellen...07 Distriktsmodellen...17 Pengene følger

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

Analyse og udviklingsplan på specialundervisningsområdet.

Analyse og udviklingsplan på specialundervisningsområdet. Analyse og udviklingsplan på specialundervisningsområdet. Udarbejdet af Center for Dagtilbud og Skoler Center for Børn, Unge og Familier Juni 2011 Acadre 11/3239-1 - Indholdsfortegnelse STYREGRUPPENS ANBEFALINGER...

Læs mere

Vejledning om dagtilbud m.v. 2015

Vejledning om dagtilbud m.v. 2015 Vejledning om dagtilbud m.v. 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning nr. 9109 af 27/2 2015 VEJ nr 9109 af 27/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2015

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015

VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015 1 VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015 SAMT BUDGETOVERSLAG FOR ÅRENE 2016-2018 2 3 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 5 Sammendrag af budget... 9 Resultatsopgørelse... 21 Generelle bemærkninger...

Læs mere

Inklusion2016. November 2013. Endelig version. Acadre 13/23744. Side 1

Inklusion2016. November 2013. Endelig version. Acadre 13/23744. Side 1 Inklusion2016 November 2013. Endelig version Acadre 13/23744 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Fælles værdier giver fælles retning, og styrer måden vi tænker og handler på 5 3. Fælles overordnede

Læs mere

Åbent referat. fra. Udvalget for Børn og Undervisning. Per Rask Jensen, Keld Jacobsen, Stig Leerbeck, Tina Agergaard Hansen, Arne Lindberg Callesen

Åbent referat. fra. Udvalget for Børn og Undervisning. Per Rask Jensen, Keld Jacobsen, Stig Leerbeck, Tina Agergaard Hansen, Arne Lindberg Callesen Varde Kommune Åbent referat fra Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Tirsdag den 3. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00-15:50 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2, BCV Per Rask Jensen,

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune

Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune Inden for rammerne af mål- og indholdsbeskrivelsen udfyldes det lokale råderum for den enkelte skolefritidsordning gennem skolebestyrelsens

Læs mere

Udvalg Socialudvalget

Udvalg Socialudvalget Socialudvalget 50.44 Førtidspension 50.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet 50.50 Dagtilbud til 0-5-årige 50.52 Tilbud til ældre pensionister 50.58 Boligstøtte 50.59 Øvrige sociale

Læs mere

Lige muligheder. Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft. Regeringen. August September / 2007 2007

Lige muligheder. Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft. Regeringen. August September / 2007 2007 Lige muligheder Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft August September / 2007 2007 Regeringen Lige muligheder Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft September 2007

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Aktiv fritid for alle børn og unge - Herning-modellen

Aktiv fritid for alle børn og unge - Herning-modellen Aktiv fritid for alle børn og unge - Herning-modellen Baggrund Herning Kommune er kendetegnet ved et stærkt foreningsliv, med varierede muligheder for et aktivt fritidsliv for kommunens børn og unge. Langt

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006, med de ændringer, der

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Hvordan børn og unge-politikken er blevet til?

Hvordan børn og unge-politikken er blevet til? Hvordan børn og unge-politikken er blevet til? Århus Kommune præsenterer UDGIVET AF: Århus Kommune Børn og Unge UDGIVET: December 2008 LAYOUT: U28 FOTO: Hartmann Schmidt Fotografi TRYK: Århus Kommunes

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Den bedste start på livet

Den bedste start på livet Den bedste start på livet politik for de 0-6 årige i Skanderborg Kommune Forord B&U-politikker En god begyndelse Barnets trivsel Livsmestring B Forord Målet er klart: Alle børn i Skanderborg Kommune skal

Læs mere

Lov om social service

Lov om social service Lov nr. 573 af 24. juni 2005 Lov om social service VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Socialmin.,

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Delrapport for Dagtilbud nr. 704 Vores dagtilbud' Mårslet - Solbjerg

Kvalitetsrapport 2009. Delrapport for Dagtilbud nr. 704 Vores dagtilbud' Mårslet - Solbjerg Kvalitetsrapport Delrapport for Dagtilbud nr. 704 Vores dagtilbud' Mårslet - Solbjerg Indledning...2 Kort om kvalitetsrapporten for...2 Delrapportens indhold og opbygning...2 Oplysninger om effekt...3

Læs mere