MATERIALE TIL MØDE I CENTERBESTYRELSEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MATERIALE TIL MØDE I CENTERBESTYRELSEN"

Transkript

1 Møde nr. 28 Dagsorden for det 28. møde i Centerbestyrelsen for Skov & Landskab den 22. april 2010, kl. 10:30-12 på Frederiksberg 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Oplæg ved formanden Bilag 1: Dagsorden 2. Godkendelse af referat fra sidste møde samt opfølgning Beslutnings- og orienteringspunkt. Oplæg ved formanden og centerledelsen Bilag 2a: Udkast til referat af det 27. møde i Centerbestyrelsen Bilag 2b: Opfølgningsliste Bilag 2c: Revideret version af bilag 6a om Centerbestyrelsens arbejde i 2010 fra møde nr Godkendelse af Regnskab 2009 Beslutningspunkt. Oplæg ved formanden og centerledelsen Bilag 3a: Regnskab 2009 Bilag 3b: Handlingsplan for bedre økonomistyring 4. Budget 2010 Beslutnings- og orienteringspunkt. Oplæg ved formanden og centerledelsen Bilag 4a: Budget 2010 Bilag 4b: Oversigt over kontrakter indgået i Godkendelse af Centerberetning 2009 Beslutningspunkt. Oplæg ved centerledelsen Bilag 5a: Udkast til Centerberetning Temadrøftelse: Den fremtidige finansielle understøttelse af de faglige aktiviteter på S&L Diskussionspunkt. Oplæg ved formanden og centerledelsen Bilag 6a: Notat om Skov & Landskabs lave basisbevillingsandel og konsekvenserne heraf Bilag 6b: S&L's fremtidige finansieringsvilkår og prioriteringsudfordringer i forbindelse hermed Bilag 6c: Pressemeddelse 7. januar 2010: Nedskæringer inden for skov- og landskabsforskningen 7. Arbejdet i de Rådgivende Udvalg og ændringer i deres sammensætning Beslutnings- og orienteringspunkt. Oplæg ved formanden og centerledelsen 8. Orientering og meddelelser Orienteringspunkt. Oplæg ved formanden og centerledelsen 9. Næste møder Næste møde afholdes torsdag den 17. juni 2010 kl. 10:30-12 på Frederiksberg med efterfølgende møde i Aftagerpanelet kl. 12: Mødet den 8. december skal desuden flyttes på grund af afbud. 10. Eventuelt AFTAGERPANELET 11. Forslag til ny klimauddannelse på Københavns Universitet Beslutningspunkt. Oplæg ved formanden og prodekan for uddannelse Bilag 11a: Brev til Formanden fra ledelsen på Det Naturvidenskabelige Fakultet på KU Bilag 11b: Beskrivelse af New MSc-programme 'Climate Change, Mitigation and Adaptation' Bilag 11c: Udkast til støtteerklæring I forlængelse af bestyrelsesmødet afholdes som aftalt netværksmøde med de studerende fra kl. 13:15-15:00 Skov & Landskab Centerbestyrelsen /PHH MATERIALE TIL MØDE I CENTERBESTYRELSEN Mødenr. og dato april 2010 Dagsordenspunkt 2 Godkendelse af referat fra sidste møde samt opfølgning

2 Type Beslutnings- og orienteringspunkt Sagsfremstilling Udkast til referat blev udsendt til Centerbestyrelsen den 28. december Der er ikke indkommet skriftlige kommentarer til referatet. Desuden vedlægges den revideret version af bilag 6a om Centerbestyrelsens arbejde i 2010 fra møde nr. 27 Indstilling Bilag Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. 2a: Udkast til referat af det 27. møde i Centerbestyrelsen 2b: Opfølgningsliste 2c: Revideret version af bilag 6a om Centerbestyrelsens arbejde i 2010 fra møde nr. 27 CeSam-møde nr. 31, bilag 2a Skov & Landskab /BJ/PHH/DGC Handlingsplan for Medarbejdertilfredshedsundersøgelsen 2007 Baggrund Skov & Landskab gennemførte sin 2. medarbejdertilfredshedsundersøgelse i 2007 (MTU07), og resultaterne herfra har været drøftet i afdelingerne, i CeSam og i Lederteamet, idet man herved samtidig har inddraget en vurdering af status for opfølgningen af den tilsvarende undersøgelse i 2005 (MTU05). Opfølgningen i afdelingerne De enkelte afdelinger har udarbejdet forslag til handlingsplaner for det videre opfølgningsarbejde indenfor såvel som udenfor afdelingen, jf. Tabel 1. Tabel 1: Oversigt over afdelingernes opfølgningsinitiativer i.f.m. MTU07 Afd. Opfølgning på MTU07 1 Afdelingen har drøftet resultaterne fra MTU07 i det lokale samarbejdsudvalg. Dette har resulteret i 9 konkrete handlingsinitiativer, hvoraf hovedparten kan iværksættes i afdelingen. 2 Afdelingen har sammenlignet resultaterne fra MTU05 og MTU07 for hvert af spørgeprofilens 10 hovedemner og herved kortlagt fortsatte kilder til utilfredshed. Materialet har efterfølgende været drøftet på et afdelingsseminar den 27-28/3 2008, hvilket har resulteret i 7 konkrete forslag til handlingsinitiativer, hvoraf hovedparten kan iværksættes i afdelingen. 3 Afdelingen har fokuseret på og analyseret 4 problemstillinger fra MTU07. Dette har resulteret i 22 konkrete handlingsinitiativer, hvoraf hovedparten kan iværksættes i afdelingen. Der har været afholdt et ½ dags afdelingsseminar med ekstern konsulent som opfølgning på handlingsinitiativerne. 4 Afdelingen har fokuseret på 5 problemstillinger fra MTU07 og samtidig inddraget fortsat aktuelle emner fra MTU05. Dette har resulteret i 24 konkrete handlingsinitiativer, hvoraf hovedparten kan iværksættes i afdelingen. 5 Afdelingen har fokuseret på og analyseret 4 problemstillinger fra MTU07. Dette har resulteret i nogle principielle betragtninger samt et antal forslag til afhjælpning af de afdækkede problemer. Hovedparten af disse forslag kan iværksættes i afdelingen, men der er også peget på initiativer i S&L/LIFE regi. 6 Afdelingen har analyseret resultaterne fra MTU07 for 4 grupper af medarbejdere. Dette har

3 resulteret i nogle principielle betragtninger samt et antal konkrete forbedringsforslag, hvoraf hovedparten kan iværksættes i afdelingen. 7 Afdelingen har fokuseret på 6 temaer fra MTU07, som kan medvirke til at øge tilfredsheden i afdelingen. Dette har resulteret i 29 konkrete handlingsinitiativer, hvoraf hovedparten kan iværksættes i afdelingen. Sek. Afdelingen har identificeret og analyseret 3 fokusområder for opfølgningsarbejdet. Dette har resulteret i 10 konkrete handlingsinitiativer, hvoraf hovedparten kan iværksættes i afdelingen. Hovedparten af opfølgningsinitiativerne kan gennemføres inden for de enkelte afdelinger. CeSam vil løbende følge fremdriften i dette arbejde gennem årlige statusrapporteringer fra afdelingerne. Generelle problemstillinger En række af de emner, som er omtalt i de enkelte afdelinger, og som for fleres vedkommende også indgik i MTU05, er af mere generel karakter, og CeSam har derfor fundet det hensigtsmæssigt at gøre dem til genstand for en bredere drøftelse på tværs af afdelingerne. Afdelingernes handlingsplaner er sammenstillet i notatet Arbejdsgrundlag for CeSam til fælles handlingsplan for Medarbejdertilfredshedsundersøgelse (MTU) ved Skov & Landskab 2007, der blev behandlet på CeSam s møde den 12. marts 2008 (møde nr. 22 bilag 4c), og hvor det blev vedtaget, at dette notat skal danne grundlag for den videre opfølgningsproces. På det efterfølgende møde i CeSam den 18. juni 2008 drøftede udvalget et udkast til Fælles handlingsplan for S&L på baggrund af Tilfredshedsundersøgelsen i 2007 (møde nr. 23 bilag 2a), hvor de vigtigste temaer for det fælles opfølgningsarbejde er anført. På mødet blev det besluttet at arbejde videre med de anførte temaer, idet ansvaret for fremdriften primært påhviler CeSam og/eller Ledelsesteamet (LT), men hvor også medarbejderne kan tage initiativer og medvirke til realiseringen. I Tabel 2 er emnerne sammenfattet i nogle overskrifter, og der er for hvert af disse anført CeSam s handlingsinitiativer og ansvar for opfølgningen. CeSam ønsker at se opfølgningsarbejdet på MTU07 i sammenhæng med implementeringen af KU s Grundprincipper for personalepolitik , og der er derfor i sidste kolonne (KU-PPP ref.) anført en henvisning til relevante punkter i den overordnede personalepolitik. Tabel 2: Fælles handlingsplan for S&L s opfølgning af MTU07 og aktuelle dele af MTU05 Nr. Tekst Bemærkninger Ansvar KU-PPP 1. Udviklingsmuligheder ref. 1.1 Kompetenceudvikling MUS i proces LT, 8 Videreudvikle kompetenceudviklingsredskaber med Frist 2008 CeSam udgangspunkt i eksisterende kompetencepakke (MUS, GRUS, LEAN, kompas) (LIFE s strategi for kompetenceudvikling). Udvikle proces for afholdelse og opfølgning på MUS, GRUS og Frist 2008 udviklingsplaner. Overordnet strategi for og kortlægning af human-ressourcer. Frist Trivsel i arbejdsfællesskabet 2.1 Manglende tid til arbejdsopgaverne Centralt emne, som havde lavest score i MTU 2005 og også lav score generelt på LIFE i MTU Indgår i de 10 nye grundprincipper for personalepolitikken ved KU. Interne drøftelser i LT og i afdelingerne af: realistiske tidsrammer for projekter, mailkultur, planlægning og prioritering af arbejdsindsatser, tid til fordybelse, etc. Se f.eks. S&L s stresspolitik og KU s stressråd. Der tilbydes kursus styr på tiden, der afholdes afdelingsvis efter behov. Kursusudgiften dækkes af fælleskassen, timerne af afdelingen. 2.2 Faglighed, arbejdsfællesskab, tværgående samarbejde Der skal etableres rum og tid i organisationen til interdisciplinært samarbejde og samarbejde på tværs af afdelingsstrukturen. Dette skal ske ved at fremme etableringen af ad hoc faggrupper og teams på tværs, fremme større tværfaglige projekter ved at annoncere projektidéer på et tidligt tidspunkt bredt i organisationen og ved afholdelse af fælles faglige temamøder. Initiativer hertil skal først og fremmest komme fra medarbejderne, men ledergruppen har et ansvar for at fremme denne Frist 2008 Pkt. fra MTU05 Indgår også i MTU07 LT, CeSam Medarb, LT 3 5

4 arbejdskultur. (Arbejdsgruppen finder imidlertid ikke, at tværfaglige grupper skal formaliseres i en matrix-struktur, da erfaringer fra andre organisationer er, at gennemsigtigheden i organisation og beslutningsstruktur sløres og bureaukratiet vokser. 2.3 Initiativer fra medarbejderne: Bruge prioriteringspuljen til at understøtte initiativer, der kommer nedefra og indenfor de strategiske indsatsområder. Der sættes fokus på den eksisterende mulighed for at arbejde sammen på tværs af afdelinger og finansiering af dette udenfor prioriteringspuljen. 2.4 Samarbejdsrelaterede og sociale indsatser, der følger op på de fire grupperinger fra særundersøgelsen. Målret indsatsen for de fire grupper, så barometeret for utilfredshed ændres i positiv retning. - Risikogruppe med høj jobtilfredshed / lavt tilhørsforhold (16 %), især kontraktansatte, skal have bedre information/indflydelse (1) og øget trivsel i arbejdsfællesskabet (2.2). Desuden målret indsats i forhold til fastholdelse og fortsat tilfredshed, herunder balance mellem arbejdsliv og privatliv og udviklingsmuligheder (1). - Højrisikogruppen har lav tilfredshed/lavt tilhørsforhold, især kontraktansatte/ph.d.-studerende unge med lav anciennitet, skal have bedre information/indflydelse (1) og øget trivsel i arbejdsfællesskabet (2.2), samt lettet arbejdspresset (2.1). - Trofaste kritikere har lav jobtilfredshed / højt tilhørsforhold det er særligt fastansatte med høj anciennitet, skal have samme handlingsindsats som højrisikogruppen. - Kernemedarbejderne målret indsats i forhold til fastholdelse og fortsat tilfredshed, herunder balance mellem arbejdsliv og privatliv og et godt samarbejde med nærmeste leder. 4. Information, gennemsigtighed og indflydelse på beslutningsprocesser 4.1 Afklaring af ansvarsforhold og procedurer, bl.a.: - jobbeskrivelser og beslutningskompetencer skal være tilgængeligt på Portalen. - ligeledes skal det gøres klart på Portalen, hvordan medarbejderrepræsentanter vælges til samarbejdsorganer og bestyrelse. 4.2 Afklaring af struktur for undervisningsarbejdet: - ledelses- og beslutningsveje (Studieleder, prodekan, forskningschef, underviser m.v.). 4.3 Fysiske og administrative rammer Der er skabt gode fremtidige bygningsmæssige rammer gennem S&L s brugergruppe for det nye byggeri på Frederiksberg med indflytning i Ansættelse generelt 9.1 Især fokus på at bringe ph.d. er videre i nye jobs. (Idé: tiltrække flere specialstuderende, bl.a. ved at præsentere projektidéer på hjemmesiden) Pkt. fra MTU05 Forventes opfyldt i 2008 Pkt. fra MTU05 I proces 2008 Medarb, LT 1 LT 10, 3 SEK 10 LT 4 LT, Brugergrp. 4 LT 4 CeSam vil løbende følge fremdriften i arbejdet i afdelingerne samt centralt fra ved at behandle skemaet på udvalgets møder og herunder i fornødent omfang justere og supplere de anførte forslag til fællestiltag. Endvidere vil afdelingerne blive bedt om årligt at rapportere om status for arbejdet med de afdelingsvise handlingsplaner. Skov & Landskab Centerbestyrelsen CB-møde nr. 28, bilag 2b /PHH Opfølgningsliste fra tidligere møder i Centerbestyrelsen for Skov & Landskab

5 Nedenstående skema viser de ikke-afsluttede opfølgningspunkter fra tidligere møder. Nr. Tekst Status pr /3 Ad 8: Selvevaluering 2010 baseres på spørgeskemaer Behandles på møde nr /1 Ad 3: Øvrig drift opdeles i to komponenter Indgår f.o.m. møde nr /2 Ad 5: Notat om udviklings- og indtægtsmulighederne i de kommende Behandles under punkt 6 år 27/3 Ad 5: Nyt budget for 2010 forelægges på næste møde Behandles under punkt 4 Skov & Landskab Centerbestyrelsen CB-møde nr. 28, bilag 2c rev /NEK/PHH Slettet: 04 Oplæg vedrørende Centerbestyrelsens arbejde i 2010 Godkendt med supplerende bemærkninger på mødet den 16. december 2009 Baggrund På mødet den 29. september 2009 vedtog Centerbestyrelsen at opstille nogle mål for arbejdet i det kommende år, som kræver en særlig opmærksomhed fra medlemmerne, og som indgår i planlægningen af bestyrelsesarbejdet. Der er nedenfor vist et forslag til konkrete mål for arbejdet i 2010 og herunder forslag til emner for en nærmere temadrøftelse i Centerbestyrelsen. Målene er endvidere indført i det efterfølgende forslag til hovedpunkter på bestyrelsesmøderne i Mål for arbejdet De nye mål for bestyrelsesarbejdet i det kommende år skal ses i forlængelse af de generelle mål, som fremgår af Vedtægt, Forretningsorden samt tidligere beslutninger i Centerbestyrelsen. Type Specifikke mål Generelle mål Mål Indførelse af temadrøftelser på møderne i Centerbestyrelsen Effektivisering af bestyrelsesarbejdet gennem fortsat reduktion i sideantallet i det udsendte materiale samt indførelse af executive summaries i alle større bilag Styrket sammenhæng mellem arbejdet i de Rådgivende Udvalg og Centerbestyrelsen Styrket sammenhæng mellem arbejdet i Aftagerpanelet og Centerbestyrelsen Forbedret fremmøde til møderne i bestyrelsen Godkende Centerberetning 2009 Godkende Arbejdsprogram inkl. Udviklingsmål for 2011 Godkende tillæg til Resultatkontrakter med Miljøministeriet og Udenrigsministeriet Indstille Årsregnskab 2009 samt Budget 2011 til Dekanen Årlig revurdering af Strategi Årlig selvevaluering i 2010 baseret på spørgeskemaanalyse Godkende retningslinjer for arbejdet med Strategi Formateret: Indrykning: Venstre: 0 pkt., Hængende: 10,75 pkt., Mellemrum Efter: 3 pkt., Punkttegn + Niveau: 1 + Justeret: 0 pkt. + Tabulator efter: 18 pkt. + Indrykning: 8,5 pkt., Tabulatorer: 10,7 pkt., Listetabulator + Ikke med 18 pkt pkt. Slettet: <#> Slettet: <#>Årlig revurdering af Forretningsorden for Centerbestyrelsen Formateret: Indrykning: Venstre: 0 pkt., Hængende: 10,75 pkt., Mellemrum Efter: 3 pkt., Punkttegn + Niveau: 1 + Justeret: 0 pkt. + Tabulator efter: 18 pkt. + Indrykning: 8,5 pkt., Tabulatorer: 10,7 pkt., Listetabulator + Ikke med 18 pkt pkt. Slettet:

6

7 Temadrøftelser Centerbestyrelsen har tidligere behandlet konkrete temaer på bestyrelsesmøderne, eksempelvis i forbindelse med fastlæggelsen af nye faglige delstrategier eller omkring nye tiltag på uddannelsesområdet. Der pågår endvidere løbende temadrøftelser i de Rådgivende Udvalg, hvoraf kan nævnes fra det seneste år: - Naturnær skovdrift - Bæredygtig primærproduktion af bioenergi - Diverse klimarelaterede emner - Bevaring og omdannelse af det urbane landskab - Vand i byen - Natur og sundhed - Kommunerne og den regionale udviklingsstrategi - Friluftsliv i den fysiske planlægning - Viden- og Udviklingscenter for samspil mellem Natur og Menneske Inspiration til mulige emner for faglige temadrøftelser i Centerbestyrelsen kan med fordel hentes i de Rådgivende Udvalg, hvorved man samtidig tilgodeser målet om en styrket sammenhæng mellem de to fora. Forslag til tema-emner i Centerbestyrelsen i 2010 Den fremtidige finansielle understøttelse af de faglige aktiviteter på S&L S&L vil i de kommende år stå over for væsentlige ændringer i mulighederne for at finansiere de faglige aktiviteter på centret. Der er derfor behov for en nærmere vurdering af, hvorledes man hensigtsmæssigt justerer de faglige prioriteringer og satsningsområder i lyset af det mulige bortfald af eksisterende og tilkomst af nye finansieringskilder. Strategiske satsningsområder frem mod 2015 LIFE udsender i marts 2010 en ny strategisk handleplan for fakultetet for perioden Planen vil indgå i overvejelserne om fastlæggelse af de kommende toårige udviklingsmål for , ligesom den vil være en del af grundlaget for S&L s næste strategiplan for På baggrund af vurderingen af de mulige fremtidige finansieringskilder er der behov for en indledende drøftelse af de satsningsområder, som skal prioriteres i den kommende strategiplan, der udarbejdes i Opfølgning på akkrediteringen Akkrediteringen af de fleste af S&L s uddannelser vil blive afrapporteret i maj 2010 og drøftet på mødet i Aftagerpanelet den 17. juni. Erfaringerne herfra kan sammen med erfaringerne med de nye uddannelsestiltag danne grundlag for en temadiskussion om de aktuelle uddannelser på S&L, sammenhængen mellem disse og planerne for det videre udviklingsarbejde på uddannelsesområdet. Skov & Landskabs langsigtede økonomi Fakultetsdirektionen indleder i 2. halvår dialogen med institutter og centre om 2- årsbudgettet for , hvorunder også det vigtige udestående spørgsmål vedrørende centrets relativt lave basisbevilling forventes afklaret, jf. Fakultetsdirektionens tilsagn herom. Det vil på denne baggrund være relevant at tage en diskussion i Centerbestyrelsen af de økonomiske perspektiver i sammenhæng med overvejelserne om den kommende strategiplan for centret. Slettet: <#>??

8 Mødeplan for Centerbestyrelsen i 2010 Møde nr. Tid og sted Hovedpunkter 28 22/4, kl. 10:30-12 på Frederiksberg Temadrøftelse: Den fremtidige finansielle understøttelse af de faglige aktiviteter på S&L Godkendelse af Regnskab 2009 Opfølgning på Budget 2010 Godkendelse af Centerberetning 2009 Status for igangværende initiativer på uddannelsesområdet Orientering om ny strategi for LIFE Orientering om akkrediteringen (besøg på S&L) Status for nybyggeriet på Rolighedsvej Slettet: 19 19/4, kl. 12:30-15 Netværksmøde med de studerende 29 17/6, kl. 10:30-12 på Frederiksberg Temadrøftelse: Strategiske indsatsområder frem mod 2015 Opfølgning på Budget 2010 Oplæg til mål og prioriteringer i 2011 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2010 Status for arbejdet i de Rådgivende Udvalg Status for nybyggeriet på Rolighedsvej Slettet: i Hørsholm 17/6, kl. 12:30-14 Møde i Aftagerpanelet, bl.a. afrapportering af akkrediteringen 30 5/10, kl. 10:30-12 I forbindelse med ekskursion Temadrøftelse: Opfølgning på akkrediteringen Midtvejsstatus for udviklingsmål og arbejdsprogram Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Årlig revurdering af Strategi Udkast til Udviklingsmål og Arbejdsprogram 2011 Oplæg til Budget 2011 Status for igangværende initiativer på uddannelsesområdet Bestyrelsens selvevaluering Arbejdet i de Rådgivende Udvalg 5/10, kl Ekskursion og middag 31 8/12, kl. 10:30-12 på Frederiksberg Temadrøftelse: Skov & Landskabs langsigtede økonomi Godkendelse af Arbejdsprogram 2011 inkl. Udviklingsmål Godkendelse af Budget 2011 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2010 Status vedr. opfølgningen på Strategi Planlægningsmøderne med Miljøministeriets styrelser Mødeplan 2011 Slettet:?

9 8/12, kl. 12:30-14 Møde i Aftagerpanelet Skov & Landskab Centerbestyrelsen /HPA/PBO MATERIALE TIL MØDE I CENTERBESTYRELSEN Mødenr. og dato april 2010 Dagsordenspunkt 3 Godkendelse af regnskab 2009 Type Beslutningspunkt Sagsfremstilling Regnskabet for 2009 udviser et overskud på 5,8 mio.kr., svarende til godt 3 procent af den samlede omsætning. Regnskabsresultatet er betydelig bedre end forventet i Resultatet for 2009 skal imidlertid ses i lyset af, at der i forbindelse med den afsluttende integration af KVL s regnskab i KU s regnskab og den deraf følgende tekniske oprydning i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2009 er bogført ekstraordinære indtægter på i alt 2,9 mio.kr.. Afdelingsresultaterne for 2009 er generelt bedre end resultaterne for 2008, hvor fire ud af syv faglige afdelinger gik ud af året med et underskud på 1 mio. kr. eller mere pr. afdeling. I 2009 er det kun 2 afdelinger, der kommer ud med mindre driftsunderskud. Resultatet må betragtes som tilfredsstillende i lyset af dels den kommende flytning af omkring 100 medarbejdere fra Hørsholm til Frederiksberg, som vil afføde ekstra udgifter i 2010, dels de kommende års økonomiske udfordringer som følge af bortfald af bevillinger. Skov & landskabs lederteam drøfter behovet for at forbedre, forenkle og effektivisere den daglige økonomistyring i centret også med henblik på at spare administrative ressourcer. På baggrund af disse drøftelser samt drøftelser med forskere og økonomiansvarlige i de faglige afdelinger har Sekretariatet udarbejdet en handlingsplan, som vedlægges til orientering. Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen godekender regnskabet for 2009 Bilag Bilag 3a. Regnskab 2009 Bilag 3b. Handlingsplan for bedre økonomistyring

10 CB-møde nr. 28, bilag 3a Til Centerbestyrelsen Fra Peter Bønneland Afdeling Sekretariatet Vedrørende Regnskab Indledning S&L benytter sig i den daglige økonomistyring af Oracle Projects (Projektregnskabet), der indeholder en række supplerende projektstyrings-redskaber, der ikke findes i finansregnskabet (Oracle Financials, der benyttes som styringsgrundlag på resten af KU), herunder fordeling af timeomkostninger på grundlag af timeregistreringer. Det officielle regnskab er Finansregnskabet, hvorfor det er den primære kilde til den eksterne afrapportering i forbindelse med regnskabs-afslutningen. Nedenfor er angivet, hvornår oplysningerne stammer fra hhv. Finans- og Projektregnskabet. 2. Årets resultat Ved indgangen til 2009 var det forventet, at centret ville komme ud af 2009 med et overskud på 1,1 mio.kr. jf. tabel 1 nedenfor. En forventning, der i lyset af usikkerhed omkring periodisering m.v. af indtægterne på flere projekter blev justeret ned til 0,1 mio.kr. sidst på efteråret. Regnskabet for 2009 udviser et overskud på 5,8 mio.kr., svarende til godt 3 procent af den samlede omsætning. Tabel 1 Resultatopgørelse mio. kr., årets priser R2008 B2009 R2009 B-R09 B2010 Ordinære indtægter Bevilling, KU/LIFE 56,8 57,7 60,8-3,1 67,0 - Heraf basisbevilling (ikke-øremærket) 44,1 47,9 48,0-0,1 47,6 Forskningstilskud o.lign. 72,3 68,0 72,2-4,2 71,0 Undervisning (taxameter m.v.) 27,6 32,0 32,9-0,9 32,0 Salgsindtægter (kurser, efterudd. m.v.) 13,1 12,0 17,0-5,0 12,0 Diverse indtægter 0, Indtægter i alt 170,2 167,7 182,9-15,2 182,0 Ordinære driftsudgifter Timeomkostninger 125,2 125,6 129,6-4,0 133,0 Øvrige driftsomkostninger 48,6 43,0 47,5-4,5 49,0 Driftsudgifter i alt 173,8 168,6 177,1-8,5 182,0 Årets resultat -3,6 1,1 5,8-4,7 0,0 Anm.: Finansregnskab. Budgettet for 2009 er ankerbudgettet pr. ultimo Budget for 2010 er Sekretariatets vurderinger pr. marts Regnskabsresultatet for 2009 skal ses dels i lyset af, at det har været muligt at oppebære flere indtægter og dermed et højere aktivitetsniveau end forventet ultimo Dels, at der i forbindelse med den afsluttende integration af KVL s regnskab i KU s regnskab og den deraf følgende tekniske oprydning i forbindelse med regnskabsafslutningen 2009 er bogført ekstraordinære indtægter på i alt 2,9 mio.kr. 1 1 De største enkeltposter er på hhv. 1,1 mio.kr. og 0,5 mio.kr. Førstnævnte stammer fra manglende indtægtsføring på et enkelt projekt i KVL-tiden. Sidstnævnte stammer fra en hensættelse på et projekt i 2006,

11 Indtægterne De samlede indtægter for 2009 blev 15,2 mio.kr. eller 9% større end forventet ultimo 2008, hvilket primært kan tilskrives 3 forhold: For det første flere særbevillinger fra KU/LIFE, hvor de væsentligste poster er, at centret har kunnet tiltrække flere LIFE-finansierede ph.d.-studerende end forventet, og at centret har modtaget 4 portioner á 0,5 mio.kr. fra Rektoratets EU-præmieringspulje mod forventet 2 portioner. 2 For det andet, at indtægterne fra den eksternt finansierede forskning ligger 6 procenter højere end forventet, primært som følge af de ovenfor nævnte ekstra ordinære indtægtsførsler på 2,9 mio.kr. For det tredje har forventningerne til salgsindtægterne fra kurser, efteruddannelse, rådgivning m.v. været for pessimistiske fra årets begyndelse. Hertil kommer, at som følge af integrationen i KU s økonomisystem, er der foretaget en metodeændring vedrørende intern handel med andre institutter/kunder på KU. Denne ændring forøger den samlede indtægtsvolumen med 2,7 mio.kr. i 2009 og den samlede udgiftsvolumen på øvrig drift tilsvarende. 3 Udgifterne De samlede udgifter lå 5 procent højere end forventet ved årets start, hvilket for lønudgifternes vedkommende kan henføres til, dels en beskeden vækst i personaleforbruget fra 276,0 årsværk i 2008 til 277,9 årsværk i Dels at det har været nødvendigt at øge lønniveauet en smule for visse personalegrupper, for at kunne tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft. De samlede øvrige driftsudgifter lå 10 procent højere end forventet ved årets start, hvor godt halvdelen skyldes den ovennævnte omlægning i forbindelse med intern handel på KU. Forklaringen på den resterende forskel til ankerbudgettet skal søges i dels merforbrug knyttet til det højere indtægtsniveau, dels en posteringsfejl fra KU s side på 0,7 mio.kr. 2.1 Opsparingen Årets resultat medfører, at centrets videreførselsbeholdning (opsparing) ved udgangen af 2009 udgør 6,4 mio.kr., jf. tabel 2 nedenfor. Tabel 2 Videreførselsbeholdning ultimo året, (mio.kr.) Videreførselsbeholdning ultimo året 8,1 4,3 0,7 6,4 Anm.: Finansregnskab. Fakultetets budgetkontor har i forbindelse med fakultetets overgang til KU s økonomisystem foretaget en oprydning i fakultetets regnskaber. I forlængelse heraf har fakultet foretaget en opskrivning af centrets opsparing på 1,755 mio.kr. som følge af som blev bogført efter anvisning fra revisionen, som i forbindelse med den endelige projektafregning har vist sig at være unødvendig. 2 Forventningerne til 2010 er p.t. 2 portioner. 3 I regnskabet for 2008 og i ankerbudgettet for 2009 er det forudsat, at indtægter fra intern handel ikke indtægtsføres i regnskabet, men resulterer i en overførsel af øvrige driftsudgifter til interne institutter/kunder på KU (altså en reduktion af centrets udgifter). KU s praksis er imidlertid, at intern handel indtægtsføres i regnskabet. Centret har pr ændret sin praksis til KU s praksis.

12 forhold vedrørende årene frem til og med Centret har ikke mulighed for at efterkontrollere denne opskrivning, og har derfor taget opskrivningen til efterretning. Opsparingens størrelse har set i lyset af de økonomiske udfordringer, som centret står overfor i de kommende år (herunder samlokering på Frederiksberg og bortfald af visse forskningspuljer), en passende størrelse til at kunne fungere som omstillingsbuffer. 2.2 Den eksterne finansieringsgrad og basisandelen Såvel den eksterne finansieringsgrad som basisandelens andel af den samlede omsætning er uændret fra 2008 til Tabel 3 Ekstern finansieringsgrad og basisandel (procent) Ekstern finansieringsgrad Finanslovsbevilling Basisandel Finanslovsbevilling, midlertidige/øremærkede Anm.: Finansregnskab. 2.3 Indtjeningsevnen Den eksterne finansieringsgrad, som beskrevet i afsnit 2.2, beskriver centrets evne til at tiltrække eksterne forskningsprojekter og andre eksternt finansierede projekter. Med henblik på at vurdere, om centret er i stand til at tiltrække økonomisk attraktive projekter, fremgår dækningsgraden for de tre eksternt finansierede forretningsområder af tabel 4. Af tabel 4 fremgår det, at dækningsgraden fra den indtægtsdækkede virksomhed er faldet fra 2008 til Det er især aktiviteterne på Skovskolen omkring personaleudvikling og kurser inden for efteruddannelse, samt et nyt rådgivningsprojekt i Cambodia der har trukket dækningsgraden ned. Tabel 4 Dækningsgraden på eksternt finansierede forretningsområder (procent) Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed 20,1 23,5 22,1 Indtægtsdækket virksomhed 33,6 26,7 24,4 Andre tilskudsfinansierede aktiviteter 25,9 17,2 1,9 Samlet 22,5 23,2 21,8 Anm.: Projektregnskab. Beregnet som indtægt minus råomkostning. Det fremgår ligeledes af tabel 4, at dækningsgraden fra Andre tilskudsfinansierede aktiviteter er faldet markant fra 2008 til Området er med en omsætning på 2,5-3 mio.kr. relativt lille. Faldet i dækningsgraden fra 2008 til 2009 skal primært ses i lyset af, at der i 2009 er foretaget investeringer i nye tiltag på Skovskolen omkring Natur & Menneske, som endnu ikke har resulteret i de forventede indtægter. 3. Hvad er ressourcerne anvendt til? 3.1 Administration og hjælpefunktioner

13 Den andel af centrets samlede udgifter, der anvendes til fællesfunktionerne (direktion, bestyrelse og sekretariat), er, jf. tabel 5, steget fra 16,1 procent i 2008 til 17,2 procent i Tabel 5. Administrationsprocenter for hele centret Generel adm. og ledelse + hjælpefunk. 1 17,1% 17,7% 16,1% 17,2% Anm.: Projektregnskab. Opgørelsen er ekskl. udgifter, som udføres af LIFE s centrale administration der er afgivet bevilling hertil. Note 1: Opgørelsen omfatter alene de administrative udgifter til sekretariat, direktion og bestyrelse. Faglige administrative udgifter og hjælpefunktioner som afdelingsledelse, laboratoriedrift o.lign. er ikke medtaget her. Stigningen skal ses i lyset af, dels at LIFE har decentraliseret en række udgifter, herunder udgifterne til telefon og datatrafik, som slår fuldt igennem i Dels øgede lønudgifter i sekretariatet, herunder i forbindelse med fratrædelser. Det er besluttet i S&L s lederteam, at administrationsprocenten skal falde i de kommende år. 3.2 Indtægter og udgifter på faglige opgaver Af tabel 6 og 7 fremgår, hvorledes henholdsvis centrets udgifter og indtægter fordelte sig på faglige opgaver. Den andel af de samlede udgifter, der anvendes på forskningsaktiviteter, er steget gennem hele den skitserede periode i tabel 6. Det er stigningen i grundforskningen, som stammer fra primært et øget optag af ph.d.-studerende, der trækker forskningsgraden op. Tabel 6 Fordeling af totaludgifter på opgaver (mio.kr.) Forskning Anvendt 58,7 71,9 74,4 70,5 Forskning Grund 13,9 11,4 16,3 26,0 Forskning - Udvikl. 3,2 2,5 1,6 2,1 Overvågning 6,2 5,3 6,3 5,0 Uddannelse 50,5 51,7 49,5 53,9 Kursusvirksomhed 12,2 9,0 11,0 7,2 Rådgivning 2,8 3,8 4,6 6,3 Formidling 4,7 4,7 3,5 5,0 I alt 152,3 160,4 167,2 175,9 Forskningsgrad 49,8% 53,5% 55,2% 56,1% Anm.: Projektregnskab. De anførte totalomkostninger er direkte udgifter tillagt en relativ andel af de indirekte udgifter. Bemærk Uddannelse er i modsætning til tabel 8 ekskl. udgifter til ph.d.-studerende disse henregnes her til Forskning. Af tabel 7 fremgår det, at den stigende forskningsandel fra 2008 til 2009 på udgiftssiden er finansieret via et øget træk på centrets finanslovsbevilling, og ikke via indtægter fra eksterne finansieringskilder, hvilket afspejler sig i, at forskningsgaden på indtægtssiden, som forventet, er faldet fra 57 procent i 2008 til 54 procent i 2009, og dermed er tilbage på niveau med Tabel 7 Fordeling af totalindtægter på opgaver (mio.kr.) Forskning Anvendt 50,0 57,4 53,6 Forskning Grund 3,0 5,7 9,9 4 Forskningsgraden på indtægtssiden i 2008, var ekstraordinær høj p.g.a. lavere indtægter på SLinguddannelsen, som følge af omlægningerne af uddannelsen.

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag 169B168B167B166B165B164B163B162B161B160B159B158B157B 156B155B154B153B152B151B150B149B148B147B146B145B144B 143B142B141B140B139B138B137B136B135B134B133B132B131B 130B129B128B127B126B125B124B123B122B121B120B119B118B

Læs mere

Årsrapport 2013 kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Årsrapport 2013 kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne Mindre uddrag, herunder figurer, tabeller og citater, er tilladt med tydelig kildeangivelse. Skrifter, der omtaler,

Læs mere

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen.

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen. Bestyrelsen Ledelsessekretariatet Solbjerg Plads 3 DK-2000 Frederiksberg Tel: +45 3815 3815 Fax: +45 3815 2015 www.cbs.dk Møde i CBS bestyrelsen d. 23. april 2010 Efter aftale med formanden indkaldes hermed

Læs mere

1. Påtegning af det samlede regnskab 03

1. Påtegning af det samlede regnskab 03 Årsrapport 2013 1 2 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab 03 2. Beretning 2.1 Præsentation af virksomheden: mission, vision og hovedopgaver 04 2.2 Virksomhedens omfang (drift, anlæg

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 5 Organisation og personale...47 5.a. Organisation...47 5.b. Personale...48

Indholdsfortegnelse. 5 Organisation og personale...47 5.a. Organisation...47 5.b. Personale...48 Indholdsfortegnelse 1 Beretning...3 1.a. Virksomheden...3 1.b. Beretning for...5 1.c. Opfølgning på Resultatkontrakt 1998-2001...9 1.d. Forventninger til kommende år...12 2 Driftsregnskab...13 2.a. spraksis...13

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-03-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-03-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 18:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - sundhedsaftaler og rammeaftaler

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009 DANSK CENTER FOR INTERNATIONALE STUDIER OG MENNESKERETTIGHEDER

ÅRSRAPPORT 2009 DANSK CENTER FOR INTERNATIONALE STUDIER OG MENNESKERETTIGHEDER ÅRSRAPPORT 2009 DANSK CENTER FOR INTERNATIONALE STUDIER OG MENNESKERETTIGHEDER Årsrapport 2009 for Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder Udgivet af: Dansk Center for Internationale

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 140 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 140 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 140 Offentligt J.nr. j.nr. -038901 Dato : 14. maj 20 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes kvartalsrapport om den aktuelle situation i SKAT, 1. kvartal 20. Kristian

Læs mere

Ved afbud efter kl. 15.00 kan der ringes direkte på tlf. nr. 4511 5303 eller på tlf. nr. 4511 5302.

Ved afbud efter kl. 15.00 kan der ringes direkte på tlf. nr. 4511 5303 eller på tlf. nr. 4511 5302. Rødovre Gymnasium Bestyrelsen Rødovre Gymnasium Der indkaldes hermed til bestyrelsesmøde Hendriksholms Boulevard 28 2610 Rødovre EAN 5798-000-557-963 Telefon +45 45 11 53 00 Telefax +45 45 11 53 01 rg@rg.dk

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 9. december 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 15

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 9. december 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 15 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 9. december 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6 Møde nr. 15 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Lars Engberg Peter Kay

Læs mere

Stadig undervejs. Temaer fra det særlige sociale område

Stadig undervejs. Temaer fra det særlige sociale område Stadig undervejs Temaer fra det særlige sociale område En rapport fra NoKS - Netværk om konsekvenserne af Strukturreformen på social- og uddannelsesområdet Maj 2009 NoKS består af følgende organisationer

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

Region Midtjylland. Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8

Region Midtjylland. Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8 Region Midtjylland Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland Bilag til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Budget og Analyse Skottenborg 26 Postboks

Læs mere

Bilag til åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 23. maj 2008 kl. 12.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr.

Bilag til åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 23. maj 2008 kl. 12.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr. Århus, 16. maj 2008 Bilag til åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 23. maj 2008 kl. 12.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr. 1 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 11-06-2013 10:00:00. Regionsrådssalen. Forretningsudvalg - mødesager. Vibeke Storm Rasmussen

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 11-06-2013 10:00:00. Regionsrådssalen. Forretningsudvalg - mødesager. Vibeke Storm Rasmussen BESLUTNINGER Forretningsudvalg - mødesager FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 11-06-2013 10:00:00 MØDESTED Regionsrådssalen MEDLEMMER Vibeke Storm Rasmussen Bent Larsen Birgitte Kjøller Pedersen Charlotte

Læs mere

0LOM RJ(QHUJLPLQLVWHULHW 'DQPDUNV0LOM XQGHUV JHOVHU 9LUNVRPKHGVUHJQVNDE 'DQPDUNV 0LOM XQGHUV JHOVHU YLUNVRPKHGVUHJQVNDE PDM

0LOM RJ(QHUJLPLQLVWHULHW 'DQPDUNV0LOM XQGHUV JHOVHU 9LUNVRPKHGVUHJQVNDE 'DQPDUNV 0LOM XQGHUV JHOVHU YLUNVRPKHGVUHJQVNDE PDM 0LOM RJ(QHUJLPLQLVWHULHW 'DQPDUNV0LOM XQGHUV JHOVHU 9LUNVRPKHGVUHJQVNDE 'DQPDUNV 0LOM XQGHUV JHOVHU YLUNVRPKHGVUHJQVNDE PDM Titel: Danmarks Miljøundersøgelser Virksomhedsregnskab 1999 Udgiver: Danmarks

Læs mere

Emne: Endeligt regnskab 2008 for Region Hovedstaden og revisionsberetning 2008 samt godkendelse af 3 anlægsregnskaber

Emne: Endeligt regnskab 2008 for Region Hovedstaden og revisionsberetning 2008 samt godkendelse af 3 anlægsregnskaber REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. september 2009 Sag nr. 1 Emne: Endeligt regnskab 2008 for Region Hovedstaden og revisionsberetning 2008 samt godkendelse af 3 anlægsregnskaber bilag

Læs mere

Økonomianalyse af Pavillonen. Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015

Økonomianalyse af Pavillonen. Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015 Økonomianalyse af Pavillonen Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Konklusioner af analysen... 3 2. Pavillonen... 4 2.1 Afvejning: Kulturelle

Læs mere

Nanna Ferslev (NAF), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Nanna Ferslev (NAF), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Onsdag den 12. december 2012 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Havestuen Journalnummer: Deltagere:

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand.

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. Bestyrelsesmødet den 27. maj 2014 E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 Dato 9. maj 2014 Sagsfremstilling til dagsordenens

Læs mere

Principper for økonomistyring

Principper for økonomistyring Principper for økonomistyring Indhold 1. Generelt... 4 1.1 Lovgrundlag... 4 1.2 Rollefordelingen mellem det politiske og det administrative niveau... 4 1.3 Gyldighedsområde... 5 1.4 Ajourføring... 5 2

Læs mere

1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN OG REFERAT - BESLUTNING

1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN OG REFERAT - BESLUTNING 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN OG REFERAT - BESLUTNING a. Godkendelse af dagsorden Punkt 3 på dagsordenen vil blive behandlet for lukkede døre, jf. vedtægtens 3, stk. 2. Punktet lukkes af hensyn til fortrolighed

Læs mere

Møde nr. 6. Fraværende: Charlotte Fischer ved sag nr. 2-23 Per Tærsbøl Hans Andersen ved sag nr. 13-23 Peer Wille-Jørgensen ved sag nr.

Møde nr. 6. Fraværende: Charlotte Fischer ved sag nr. 2-23 Per Tærsbøl Hans Andersen ved sag nr. 13-23 Peer Wille-Jørgensen ved sag nr. BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 20. april 2010 Kl. 7.00 mødet var suspenderet mellem kl. 7.50 og kl. 9.50 Amager Hospital, Italiensvej 1, 2300 København S opgang 14, 1.

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Protokol 10-06-2015 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen Dorthe la Cour Søren P. Rasmussen Curt Købsted Henrik Brade Johansen

Læs mere

Dagsorden til HSU. Deltagere:

Dagsorden til HSU. Deltagere: Dagsorden til HSU Mødedato Mandag den 15. december 2014 Starttidspunkt Kl. 13:00 Sluttidspunkt Kl. 16:00 Mødested Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense Sø Mødelokale D1.03 Deltagere: Medarbejderrepræsentanter:

Læs mere

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen.

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen. Bestyrelsen Ledelsessekretariatet Kilevej 14 A DK-2000 Frederiksberg Tel: +45 3815 3815 Fax: +45 3815 2015 www.cbs.dk Møde i CBS bestyrelsen d. 27. februar 2014 Efter aftale med formanden indkaldes hermed

Læs mere

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene.

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Delrapport 1 Arbejdsmarkedsstyrelsen Endelig rapport December 2008 Copyright Deloitte Business Consulting A/S, All rights reserved Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 7. maj 2013 Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Styrelsesvedtægter for områdebestyrelser dagtilbud...2 3. BU - Frigivelse

Læs mere