MATERIALE TIL MØDE I CENTERBESTYRELSEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MATERIALE TIL MØDE I CENTERBESTYRELSEN"

Transkript

1 Møde nr. 28 Dagsorden for det 28. møde i Centerbestyrelsen for Skov & Landskab den 22. april 2010, kl. 10:30-12 på Frederiksberg 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Oplæg ved formanden Bilag 1: Dagsorden 2. Godkendelse af referat fra sidste møde samt opfølgning Beslutnings- og orienteringspunkt. Oplæg ved formanden og centerledelsen Bilag 2a: Udkast til referat af det 27. møde i Centerbestyrelsen Bilag 2b: Opfølgningsliste Bilag 2c: Revideret version af bilag 6a om Centerbestyrelsens arbejde i 2010 fra møde nr Godkendelse af Regnskab 2009 Beslutningspunkt. Oplæg ved formanden og centerledelsen Bilag 3a: Regnskab 2009 Bilag 3b: Handlingsplan for bedre økonomistyring 4. Budget 2010 Beslutnings- og orienteringspunkt. Oplæg ved formanden og centerledelsen Bilag 4a: Budget 2010 Bilag 4b: Oversigt over kontrakter indgået i Godkendelse af Centerberetning 2009 Beslutningspunkt. Oplæg ved centerledelsen Bilag 5a: Udkast til Centerberetning Temadrøftelse: Den fremtidige finansielle understøttelse af de faglige aktiviteter på S&L Diskussionspunkt. Oplæg ved formanden og centerledelsen Bilag 6a: Notat om Skov & Landskabs lave basisbevillingsandel og konsekvenserne heraf Bilag 6b: S&L's fremtidige finansieringsvilkår og prioriteringsudfordringer i forbindelse hermed Bilag 6c: Pressemeddelse 7. januar 2010: Nedskæringer inden for skov- og landskabsforskningen 7. Arbejdet i de Rådgivende Udvalg og ændringer i deres sammensætning Beslutnings- og orienteringspunkt. Oplæg ved formanden og centerledelsen 8. Orientering og meddelelser Orienteringspunkt. Oplæg ved formanden og centerledelsen 9. Næste møder Næste møde afholdes torsdag den 17. juni 2010 kl. 10:30-12 på Frederiksberg med efterfølgende møde i Aftagerpanelet kl. 12: Mødet den 8. december skal desuden flyttes på grund af afbud. 10. Eventuelt AFTAGERPANELET 11. Forslag til ny klimauddannelse på Københavns Universitet Beslutningspunkt. Oplæg ved formanden og prodekan for uddannelse Bilag 11a: Brev til Formanden fra ledelsen på Det Naturvidenskabelige Fakultet på KU Bilag 11b: Beskrivelse af New MSc-programme 'Climate Change, Mitigation and Adaptation' Bilag 11c: Udkast til støtteerklæring I forlængelse af bestyrelsesmødet afholdes som aftalt netværksmøde med de studerende fra kl. 13:15-15:00 Skov & Landskab Centerbestyrelsen /PHH MATERIALE TIL MØDE I CENTERBESTYRELSEN Mødenr. og dato april 2010 Dagsordenspunkt 2 Godkendelse af referat fra sidste møde samt opfølgning

2 Type Beslutnings- og orienteringspunkt Sagsfremstilling Udkast til referat blev udsendt til Centerbestyrelsen den 28. december Der er ikke indkommet skriftlige kommentarer til referatet. Desuden vedlægges den revideret version af bilag 6a om Centerbestyrelsens arbejde i 2010 fra møde nr. 27 Indstilling Bilag Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. 2a: Udkast til referat af det 27. møde i Centerbestyrelsen 2b: Opfølgningsliste 2c: Revideret version af bilag 6a om Centerbestyrelsens arbejde i 2010 fra møde nr. 27 CeSam-møde nr. 31, bilag 2a Skov & Landskab /BJ/PHH/DGC Handlingsplan for Medarbejdertilfredshedsundersøgelsen 2007 Baggrund Skov & Landskab gennemførte sin 2. medarbejdertilfredshedsundersøgelse i 2007 (MTU07), og resultaterne herfra har været drøftet i afdelingerne, i CeSam og i Lederteamet, idet man herved samtidig har inddraget en vurdering af status for opfølgningen af den tilsvarende undersøgelse i 2005 (MTU05). Opfølgningen i afdelingerne De enkelte afdelinger har udarbejdet forslag til handlingsplaner for det videre opfølgningsarbejde indenfor såvel som udenfor afdelingen, jf. Tabel 1. Tabel 1: Oversigt over afdelingernes opfølgningsinitiativer i.f.m. MTU07 Afd. Opfølgning på MTU07 1 Afdelingen har drøftet resultaterne fra MTU07 i det lokale samarbejdsudvalg. Dette har resulteret i 9 konkrete handlingsinitiativer, hvoraf hovedparten kan iværksættes i afdelingen. 2 Afdelingen har sammenlignet resultaterne fra MTU05 og MTU07 for hvert af spørgeprofilens 10 hovedemner og herved kortlagt fortsatte kilder til utilfredshed. Materialet har efterfølgende været drøftet på et afdelingsseminar den 27-28/3 2008, hvilket har resulteret i 7 konkrete forslag til handlingsinitiativer, hvoraf hovedparten kan iværksættes i afdelingen. 3 Afdelingen har fokuseret på og analyseret 4 problemstillinger fra MTU07. Dette har resulteret i 22 konkrete handlingsinitiativer, hvoraf hovedparten kan iværksættes i afdelingen. Der har været afholdt et ½ dags afdelingsseminar med ekstern konsulent som opfølgning på handlingsinitiativerne. 4 Afdelingen har fokuseret på 5 problemstillinger fra MTU07 og samtidig inddraget fortsat aktuelle emner fra MTU05. Dette har resulteret i 24 konkrete handlingsinitiativer, hvoraf hovedparten kan iværksættes i afdelingen. 5 Afdelingen har fokuseret på og analyseret 4 problemstillinger fra MTU07. Dette har resulteret i nogle principielle betragtninger samt et antal forslag til afhjælpning af de afdækkede problemer. Hovedparten af disse forslag kan iværksættes i afdelingen, men der er også peget på initiativer i S&L/LIFE regi. 6 Afdelingen har analyseret resultaterne fra MTU07 for 4 grupper af medarbejdere. Dette har

3 resulteret i nogle principielle betragtninger samt et antal konkrete forbedringsforslag, hvoraf hovedparten kan iværksættes i afdelingen. 7 Afdelingen har fokuseret på 6 temaer fra MTU07, som kan medvirke til at øge tilfredsheden i afdelingen. Dette har resulteret i 29 konkrete handlingsinitiativer, hvoraf hovedparten kan iværksættes i afdelingen. Sek. Afdelingen har identificeret og analyseret 3 fokusområder for opfølgningsarbejdet. Dette har resulteret i 10 konkrete handlingsinitiativer, hvoraf hovedparten kan iværksættes i afdelingen. Hovedparten af opfølgningsinitiativerne kan gennemføres inden for de enkelte afdelinger. CeSam vil løbende følge fremdriften i dette arbejde gennem årlige statusrapporteringer fra afdelingerne. Generelle problemstillinger En række af de emner, som er omtalt i de enkelte afdelinger, og som for fleres vedkommende også indgik i MTU05, er af mere generel karakter, og CeSam har derfor fundet det hensigtsmæssigt at gøre dem til genstand for en bredere drøftelse på tværs af afdelingerne. Afdelingernes handlingsplaner er sammenstillet i notatet Arbejdsgrundlag for CeSam til fælles handlingsplan for Medarbejdertilfredshedsundersøgelse (MTU) ved Skov & Landskab 2007, der blev behandlet på CeSam s møde den 12. marts 2008 (møde nr. 22 bilag 4c), og hvor det blev vedtaget, at dette notat skal danne grundlag for den videre opfølgningsproces. På det efterfølgende møde i CeSam den 18. juni 2008 drøftede udvalget et udkast til Fælles handlingsplan for S&L på baggrund af Tilfredshedsundersøgelsen i 2007 (møde nr. 23 bilag 2a), hvor de vigtigste temaer for det fælles opfølgningsarbejde er anført. På mødet blev det besluttet at arbejde videre med de anførte temaer, idet ansvaret for fremdriften primært påhviler CeSam og/eller Ledelsesteamet (LT), men hvor også medarbejderne kan tage initiativer og medvirke til realiseringen. I Tabel 2 er emnerne sammenfattet i nogle overskrifter, og der er for hvert af disse anført CeSam s handlingsinitiativer og ansvar for opfølgningen. CeSam ønsker at se opfølgningsarbejdet på MTU07 i sammenhæng med implementeringen af KU s Grundprincipper for personalepolitik , og der er derfor i sidste kolonne (KU-PPP ref.) anført en henvisning til relevante punkter i den overordnede personalepolitik. Tabel 2: Fælles handlingsplan for S&L s opfølgning af MTU07 og aktuelle dele af MTU05 Nr. Tekst Bemærkninger Ansvar KU-PPP 1. Udviklingsmuligheder ref. 1.1 Kompetenceudvikling MUS i proces LT, 8 Videreudvikle kompetenceudviklingsredskaber med Frist 2008 CeSam udgangspunkt i eksisterende kompetencepakke (MUS, GRUS, LEAN, kompas) (LIFE s strategi for kompetenceudvikling). Udvikle proces for afholdelse og opfølgning på MUS, GRUS og Frist 2008 udviklingsplaner. Overordnet strategi for og kortlægning af human-ressourcer. Frist Trivsel i arbejdsfællesskabet 2.1 Manglende tid til arbejdsopgaverne Centralt emne, som havde lavest score i MTU 2005 og også lav score generelt på LIFE i MTU Indgår i de 10 nye grundprincipper for personalepolitikken ved KU. Interne drøftelser i LT og i afdelingerne af: realistiske tidsrammer for projekter, mailkultur, planlægning og prioritering af arbejdsindsatser, tid til fordybelse, etc. Se f.eks. S&L s stresspolitik og KU s stressråd. Der tilbydes kursus styr på tiden, der afholdes afdelingsvis efter behov. Kursusudgiften dækkes af fælleskassen, timerne af afdelingen. 2.2 Faglighed, arbejdsfællesskab, tværgående samarbejde Der skal etableres rum og tid i organisationen til interdisciplinært samarbejde og samarbejde på tværs af afdelingsstrukturen. Dette skal ske ved at fremme etableringen af ad hoc faggrupper og teams på tværs, fremme større tværfaglige projekter ved at annoncere projektidéer på et tidligt tidspunkt bredt i organisationen og ved afholdelse af fælles faglige temamøder. Initiativer hertil skal først og fremmest komme fra medarbejderne, men ledergruppen har et ansvar for at fremme denne Frist 2008 Pkt. fra MTU05 Indgår også i MTU07 LT, CeSam Medarb, LT 3 5

4 arbejdskultur. (Arbejdsgruppen finder imidlertid ikke, at tværfaglige grupper skal formaliseres i en matrix-struktur, da erfaringer fra andre organisationer er, at gennemsigtigheden i organisation og beslutningsstruktur sløres og bureaukratiet vokser. 2.3 Initiativer fra medarbejderne: Bruge prioriteringspuljen til at understøtte initiativer, der kommer nedefra og indenfor de strategiske indsatsområder. Der sættes fokus på den eksisterende mulighed for at arbejde sammen på tværs af afdelinger og finansiering af dette udenfor prioriteringspuljen. 2.4 Samarbejdsrelaterede og sociale indsatser, der følger op på de fire grupperinger fra særundersøgelsen. Målret indsatsen for de fire grupper, så barometeret for utilfredshed ændres i positiv retning. - Risikogruppe med høj jobtilfredshed / lavt tilhørsforhold (16 %), især kontraktansatte, skal have bedre information/indflydelse (1) og øget trivsel i arbejdsfællesskabet (2.2). Desuden målret indsats i forhold til fastholdelse og fortsat tilfredshed, herunder balance mellem arbejdsliv og privatliv og udviklingsmuligheder (1). - Højrisikogruppen har lav tilfredshed/lavt tilhørsforhold, især kontraktansatte/ph.d.-studerende unge med lav anciennitet, skal have bedre information/indflydelse (1) og øget trivsel i arbejdsfællesskabet (2.2), samt lettet arbejdspresset (2.1). - Trofaste kritikere har lav jobtilfredshed / højt tilhørsforhold det er særligt fastansatte med høj anciennitet, skal have samme handlingsindsats som højrisikogruppen. - Kernemedarbejderne målret indsats i forhold til fastholdelse og fortsat tilfredshed, herunder balance mellem arbejdsliv og privatliv og et godt samarbejde med nærmeste leder. 4. Information, gennemsigtighed og indflydelse på beslutningsprocesser 4.1 Afklaring af ansvarsforhold og procedurer, bl.a.: - jobbeskrivelser og beslutningskompetencer skal være tilgængeligt på Portalen. - ligeledes skal det gøres klart på Portalen, hvordan medarbejderrepræsentanter vælges til samarbejdsorganer og bestyrelse. 4.2 Afklaring af struktur for undervisningsarbejdet: - ledelses- og beslutningsveje (Studieleder, prodekan, forskningschef, underviser m.v.). 4.3 Fysiske og administrative rammer Der er skabt gode fremtidige bygningsmæssige rammer gennem S&L s brugergruppe for det nye byggeri på Frederiksberg med indflytning i Ansættelse generelt 9.1 Især fokus på at bringe ph.d. er videre i nye jobs. (Idé: tiltrække flere specialstuderende, bl.a. ved at præsentere projektidéer på hjemmesiden) Pkt. fra MTU05 Forventes opfyldt i 2008 Pkt. fra MTU05 I proces 2008 Medarb, LT 1 LT 10, 3 SEK 10 LT 4 LT, Brugergrp. 4 LT 4 CeSam vil løbende følge fremdriften i arbejdet i afdelingerne samt centralt fra ved at behandle skemaet på udvalgets møder og herunder i fornødent omfang justere og supplere de anførte forslag til fællestiltag. Endvidere vil afdelingerne blive bedt om årligt at rapportere om status for arbejdet med de afdelingsvise handlingsplaner. Skov & Landskab Centerbestyrelsen CB-møde nr. 28, bilag 2b /PHH Opfølgningsliste fra tidligere møder i Centerbestyrelsen for Skov & Landskab

5 Nedenstående skema viser de ikke-afsluttede opfølgningspunkter fra tidligere møder. Nr. Tekst Status pr /3 Ad 8: Selvevaluering 2010 baseres på spørgeskemaer Behandles på møde nr /1 Ad 3: Øvrig drift opdeles i to komponenter Indgår f.o.m. møde nr /2 Ad 5: Notat om udviklings- og indtægtsmulighederne i de kommende Behandles under punkt 6 år 27/3 Ad 5: Nyt budget for 2010 forelægges på næste møde Behandles under punkt 4 Skov & Landskab Centerbestyrelsen CB-møde nr. 28, bilag 2c rev /NEK/PHH Slettet: 04 Oplæg vedrørende Centerbestyrelsens arbejde i 2010 Godkendt med supplerende bemærkninger på mødet den 16. december 2009 Baggrund På mødet den 29. september 2009 vedtog Centerbestyrelsen at opstille nogle mål for arbejdet i det kommende år, som kræver en særlig opmærksomhed fra medlemmerne, og som indgår i planlægningen af bestyrelsesarbejdet. Der er nedenfor vist et forslag til konkrete mål for arbejdet i 2010 og herunder forslag til emner for en nærmere temadrøftelse i Centerbestyrelsen. Målene er endvidere indført i det efterfølgende forslag til hovedpunkter på bestyrelsesmøderne i Mål for arbejdet De nye mål for bestyrelsesarbejdet i det kommende år skal ses i forlængelse af de generelle mål, som fremgår af Vedtægt, Forretningsorden samt tidligere beslutninger i Centerbestyrelsen. Type Specifikke mål Generelle mål Mål Indførelse af temadrøftelser på møderne i Centerbestyrelsen Effektivisering af bestyrelsesarbejdet gennem fortsat reduktion i sideantallet i det udsendte materiale samt indførelse af executive summaries i alle større bilag Styrket sammenhæng mellem arbejdet i de Rådgivende Udvalg og Centerbestyrelsen Styrket sammenhæng mellem arbejdet i Aftagerpanelet og Centerbestyrelsen Forbedret fremmøde til møderne i bestyrelsen Godkende Centerberetning 2009 Godkende Arbejdsprogram inkl. Udviklingsmål for 2011 Godkende tillæg til Resultatkontrakter med Miljøministeriet og Udenrigsministeriet Indstille Årsregnskab 2009 samt Budget 2011 til Dekanen Årlig revurdering af Strategi Årlig selvevaluering i 2010 baseret på spørgeskemaanalyse Godkende retningslinjer for arbejdet med Strategi Formateret: Indrykning: Venstre: 0 pkt., Hængende: 10,75 pkt., Mellemrum Efter: 3 pkt., Punkttegn + Niveau: 1 + Justeret: 0 pkt. + Tabulator efter: 18 pkt. + Indrykning: 8,5 pkt., Tabulatorer: 10,7 pkt., Listetabulator + Ikke med 18 pkt pkt. Slettet: <#> Slettet: <#>Årlig revurdering af Forretningsorden for Centerbestyrelsen Formateret: Indrykning: Venstre: 0 pkt., Hængende: 10,75 pkt., Mellemrum Efter: 3 pkt., Punkttegn + Niveau: 1 + Justeret: 0 pkt. + Tabulator efter: 18 pkt. + Indrykning: 8,5 pkt., Tabulatorer: 10,7 pkt., Listetabulator + Ikke med 18 pkt pkt. Slettet:

6

7 Temadrøftelser Centerbestyrelsen har tidligere behandlet konkrete temaer på bestyrelsesmøderne, eksempelvis i forbindelse med fastlæggelsen af nye faglige delstrategier eller omkring nye tiltag på uddannelsesområdet. Der pågår endvidere løbende temadrøftelser i de Rådgivende Udvalg, hvoraf kan nævnes fra det seneste år: - Naturnær skovdrift - Bæredygtig primærproduktion af bioenergi - Diverse klimarelaterede emner - Bevaring og omdannelse af det urbane landskab - Vand i byen - Natur og sundhed - Kommunerne og den regionale udviklingsstrategi - Friluftsliv i den fysiske planlægning - Viden- og Udviklingscenter for samspil mellem Natur og Menneske Inspiration til mulige emner for faglige temadrøftelser i Centerbestyrelsen kan med fordel hentes i de Rådgivende Udvalg, hvorved man samtidig tilgodeser målet om en styrket sammenhæng mellem de to fora. Forslag til tema-emner i Centerbestyrelsen i 2010 Den fremtidige finansielle understøttelse af de faglige aktiviteter på S&L S&L vil i de kommende år stå over for væsentlige ændringer i mulighederne for at finansiere de faglige aktiviteter på centret. Der er derfor behov for en nærmere vurdering af, hvorledes man hensigtsmæssigt justerer de faglige prioriteringer og satsningsområder i lyset af det mulige bortfald af eksisterende og tilkomst af nye finansieringskilder. Strategiske satsningsområder frem mod 2015 LIFE udsender i marts 2010 en ny strategisk handleplan for fakultetet for perioden Planen vil indgå i overvejelserne om fastlæggelse af de kommende toårige udviklingsmål for , ligesom den vil være en del af grundlaget for S&L s næste strategiplan for På baggrund af vurderingen af de mulige fremtidige finansieringskilder er der behov for en indledende drøftelse af de satsningsområder, som skal prioriteres i den kommende strategiplan, der udarbejdes i Opfølgning på akkrediteringen Akkrediteringen af de fleste af S&L s uddannelser vil blive afrapporteret i maj 2010 og drøftet på mødet i Aftagerpanelet den 17. juni. Erfaringerne herfra kan sammen med erfaringerne med de nye uddannelsestiltag danne grundlag for en temadiskussion om de aktuelle uddannelser på S&L, sammenhængen mellem disse og planerne for det videre udviklingsarbejde på uddannelsesområdet. Skov & Landskabs langsigtede økonomi Fakultetsdirektionen indleder i 2. halvår dialogen med institutter og centre om 2- årsbudgettet for , hvorunder også det vigtige udestående spørgsmål vedrørende centrets relativt lave basisbevilling forventes afklaret, jf. Fakultetsdirektionens tilsagn herom. Det vil på denne baggrund være relevant at tage en diskussion i Centerbestyrelsen af de økonomiske perspektiver i sammenhæng med overvejelserne om den kommende strategiplan for centret. Slettet: <#>??

8 Mødeplan for Centerbestyrelsen i 2010 Møde nr. Tid og sted Hovedpunkter 28 22/4, kl. 10:30-12 på Frederiksberg Temadrøftelse: Den fremtidige finansielle understøttelse af de faglige aktiviteter på S&L Godkendelse af Regnskab 2009 Opfølgning på Budget 2010 Godkendelse af Centerberetning 2009 Status for igangværende initiativer på uddannelsesområdet Orientering om ny strategi for LIFE Orientering om akkrediteringen (besøg på S&L) Status for nybyggeriet på Rolighedsvej Slettet: 19 19/4, kl. 12:30-15 Netværksmøde med de studerende 29 17/6, kl. 10:30-12 på Frederiksberg Temadrøftelse: Strategiske indsatsområder frem mod 2015 Opfølgning på Budget 2010 Oplæg til mål og prioriteringer i 2011 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2010 Status for arbejdet i de Rådgivende Udvalg Status for nybyggeriet på Rolighedsvej Slettet: i Hørsholm 17/6, kl. 12:30-14 Møde i Aftagerpanelet, bl.a. afrapportering af akkrediteringen 30 5/10, kl. 10:30-12 I forbindelse med ekskursion Temadrøftelse: Opfølgning på akkrediteringen Midtvejsstatus for udviklingsmål og arbejdsprogram Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Årlig revurdering af Strategi Udkast til Udviklingsmål og Arbejdsprogram 2011 Oplæg til Budget 2011 Status for igangværende initiativer på uddannelsesområdet Bestyrelsens selvevaluering Arbejdet i de Rådgivende Udvalg 5/10, kl Ekskursion og middag 31 8/12, kl. 10:30-12 på Frederiksberg Temadrøftelse: Skov & Landskabs langsigtede økonomi Godkendelse af Arbejdsprogram 2011 inkl. Udviklingsmål Godkendelse af Budget 2011 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2010 Status vedr. opfølgningen på Strategi Planlægningsmøderne med Miljøministeriets styrelser Mødeplan 2011 Slettet:?

9 8/12, kl. 12:30-14 Møde i Aftagerpanelet Skov & Landskab Centerbestyrelsen /HPA/PBO MATERIALE TIL MØDE I CENTERBESTYRELSEN Mødenr. og dato april 2010 Dagsordenspunkt 3 Godkendelse af regnskab 2009 Type Beslutningspunkt Sagsfremstilling Regnskabet for 2009 udviser et overskud på 5,8 mio.kr., svarende til godt 3 procent af den samlede omsætning. Regnskabsresultatet er betydelig bedre end forventet i Resultatet for 2009 skal imidlertid ses i lyset af, at der i forbindelse med den afsluttende integration af KVL s regnskab i KU s regnskab og den deraf følgende tekniske oprydning i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2009 er bogført ekstraordinære indtægter på i alt 2,9 mio.kr.. Afdelingsresultaterne for 2009 er generelt bedre end resultaterne for 2008, hvor fire ud af syv faglige afdelinger gik ud af året med et underskud på 1 mio. kr. eller mere pr. afdeling. I 2009 er det kun 2 afdelinger, der kommer ud med mindre driftsunderskud. Resultatet må betragtes som tilfredsstillende i lyset af dels den kommende flytning af omkring 100 medarbejdere fra Hørsholm til Frederiksberg, som vil afføde ekstra udgifter i 2010, dels de kommende års økonomiske udfordringer som følge af bortfald af bevillinger. Skov & landskabs lederteam drøfter behovet for at forbedre, forenkle og effektivisere den daglige økonomistyring i centret også med henblik på at spare administrative ressourcer. På baggrund af disse drøftelser samt drøftelser med forskere og økonomiansvarlige i de faglige afdelinger har Sekretariatet udarbejdet en handlingsplan, som vedlægges til orientering. Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen godekender regnskabet for 2009 Bilag Bilag 3a. Regnskab 2009 Bilag 3b. Handlingsplan for bedre økonomistyring

10 CB-møde nr. 28, bilag 3a Til Centerbestyrelsen Fra Peter Bønneland Afdeling Sekretariatet Vedrørende Regnskab Indledning S&L benytter sig i den daglige økonomistyring af Oracle Projects (Projektregnskabet), der indeholder en række supplerende projektstyrings-redskaber, der ikke findes i finansregnskabet (Oracle Financials, der benyttes som styringsgrundlag på resten af KU), herunder fordeling af timeomkostninger på grundlag af timeregistreringer. Det officielle regnskab er Finansregnskabet, hvorfor det er den primære kilde til den eksterne afrapportering i forbindelse med regnskabs-afslutningen. Nedenfor er angivet, hvornår oplysningerne stammer fra hhv. Finans- og Projektregnskabet. 2. Årets resultat Ved indgangen til 2009 var det forventet, at centret ville komme ud af 2009 med et overskud på 1,1 mio.kr. jf. tabel 1 nedenfor. En forventning, der i lyset af usikkerhed omkring periodisering m.v. af indtægterne på flere projekter blev justeret ned til 0,1 mio.kr. sidst på efteråret. Regnskabet for 2009 udviser et overskud på 5,8 mio.kr., svarende til godt 3 procent af den samlede omsætning. Tabel 1 Resultatopgørelse mio. kr., årets priser R2008 B2009 R2009 B-R09 B2010 Ordinære indtægter Bevilling, KU/LIFE 56,8 57,7 60,8-3,1 67,0 - Heraf basisbevilling (ikke-øremærket) 44,1 47,9 48,0-0,1 47,6 Forskningstilskud o.lign. 72,3 68,0 72,2-4,2 71,0 Undervisning (taxameter m.v.) 27,6 32,0 32,9-0,9 32,0 Salgsindtægter (kurser, efterudd. m.v.) 13,1 12,0 17,0-5,0 12,0 Diverse indtægter 0, Indtægter i alt 170,2 167,7 182,9-15,2 182,0 Ordinære driftsudgifter Timeomkostninger 125,2 125,6 129,6-4,0 133,0 Øvrige driftsomkostninger 48,6 43,0 47,5-4,5 49,0 Driftsudgifter i alt 173,8 168,6 177,1-8,5 182,0 Årets resultat -3,6 1,1 5,8-4,7 0,0 Anm.: Finansregnskab. Budgettet for 2009 er ankerbudgettet pr. ultimo Budget for 2010 er Sekretariatets vurderinger pr. marts Regnskabsresultatet for 2009 skal ses dels i lyset af, at det har været muligt at oppebære flere indtægter og dermed et højere aktivitetsniveau end forventet ultimo Dels, at der i forbindelse med den afsluttende integration af KVL s regnskab i KU s regnskab og den deraf følgende tekniske oprydning i forbindelse med regnskabsafslutningen 2009 er bogført ekstraordinære indtægter på i alt 2,9 mio.kr. 1 1 De største enkeltposter er på hhv. 1,1 mio.kr. og 0,5 mio.kr. Førstnævnte stammer fra manglende indtægtsføring på et enkelt projekt i KVL-tiden. Sidstnævnte stammer fra en hensættelse på et projekt i 2006,

11 Indtægterne De samlede indtægter for 2009 blev 15,2 mio.kr. eller 9% større end forventet ultimo 2008, hvilket primært kan tilskrives 3 forhold: For det første flere særbevillinger fra KU/LIFE, hvor de væsentligste poster er, at centret har kunnet tiltrække flere LIFE-finansierede ph.d.-studerende end forventet, og at centret har modtaget 4 portioner á 0,5 mio.kr. fra Rektoratets EU-præmieringspulje mod forventet 2 portioner. 2 For det andet, at indtægterne fra den eksternt finansierede forskning ligger 6 procenter højere end forventet, primært som følge af de ovenfor nævnte ekstra ordinære indtægtsførsler på 2,9 mio.kr. For det tredje har forventningerne til salgsindtægterne fra kurser, efteruddannelse, rådgivning m.v. været for pessimistiske fra årets begyndelse. Hertil kommer, at som følge af integrationen i KU s økonomisystem, er der foretaget en metodeændring vedrørende intern handel med andre institutter/kunder på KU. Denne ændring forøger den samlede indtægtsvolumen med 2,7 mio.kr. i 2009 og den samlede udgiftsvolumen på øvrig drift tilsvarende. 3 Udgifterne De samlede udgifter lå 5 procent højere end forventet ved årets start, hvilket for lønudgifternes vedkommende kan henføres til, dels en beskeden vækst i personaleforbruget fra 276,0 årsværk i 2008 til 277,9 årsværk i Dels at det har været nødvendigt at øge lønniveauet en smule for visse personalegrupper, for at kunne tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft. De samlede øvrige driftsudgifter lå 10 procent højere end forventet ved årets start, hvor godt halvdelen skyldes den ovennævnte omlægning i forbindelse med intern handel på KU. Forklaringen på den resterende forskel til ankerbudgettet skal søges i dels merforbrug knyttet til det højere indtægtsniveau, dels en posteringsfejl fra KU s side på 0,7 mio.kr. 2.1 Opsparingen Årets resultat medfører, at centrets videreførselsbeholdning (opsparing) ved udgangen af 2009 udgør 6,4 mio.kr., jf. tabel 2 nedenfor. Tabel 2 Videreførselsbeholdning ultimo året, (mio.kr.) Videreførselsbeholdning ultimo året 8,1 4,3 0,7 6,4 Anm.: Finansregnskab. Fakultetets budgetkontor har i forbindelse med fakultetets overgang til KU s økonomisystem foretaget en oprydning i fakultetets regnskaber. I forlængelse heraf har fakultet foretaget en opskrivning af centrets opsparing på 1,755 mio.kr. som følge af som blev bogført efter anvisning fra revisionen, som i forbindelse med den endelige projektafregning har vist sig at være unødvendig. 2 Forventningerne til 2010 er p.t. 2 portioner. 3 I regnskabet for 2008 og i ankerbudgettet for 2009 er det forudsat, at indtægter fra intern handel ikke indtægtsføres i regnskabet, men resulterer i en overførsel af øvrige driftsudgifter til interne institutter/kunder på KU (altså en reduktion af centrets udgifter). KU s praksis er imidlertid, at intern handel indtægtsføres i regnskabet. Centret har pr ændret sin praksis til KU s praksis.

12 forhold vedrørende årene frem til og med Centret har ikke mulighed for at efterkontrollere denne opskrivning, og har derfor taget opskrivningen til efterretning. Opsparingens størrelse har set i lyset af de økonomiske udfordringer, som centret står overfor i de kommende år (herunder samlokering på Frederiksberg og bortfald af visse forskningspuljer), en passende størrelse til at kunne fungere som omstillingsbuffer. 2.2 Den eksterne finansieringsgrad og basisandelen Såvel den eksterne finansieringsgrad som basisandelens andel af den samlede omsætning er uændret fra 2008 til Tabel 3 Ekstern finansieringsgrad og basisandel (procent) Ekstern finansieringsgrad Finanslovsbevilling Basisandel Finanslovsbevilling, midlertidige/øremærkede Anm.: Finansregnskab. 2.3 Indtjeningsevnen Den eksterne finansieringsgrad, som beskrevet i afsnit 2.2, beskriver centrets evne til at tiltrække eksterne forskningsprojekter og andre eksternt finansierede projekter. Med henblik på at vurdere, om centret er i stand til at tiltrække økonomisk attraktive projekter, fremgår dækningsgraden for de tre eksternt finansierede forretningsområder af tabel 4. Af tabel 4 fremgår det, at dækningsgraden fra den indtægtsdækkede virksomhed er faldet fra 2008 til Det er især aktiviteterne på Skovskolen omkring personaleudvikling og kurser inden for efteruddannelse, samt et nyt rådgivningsprojekt i Cambodia der har trukket dækningsgraden ned. Tabel 4 Dækningsgraden på eksternt finansierede forretningsområder (procent) Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed 20,1 23,5 22,1 Indtægtsdækket virksomhed 33,6 26,7 24,4 Andre tilskudsfinansierede aktiviteter 25,9 17,2 1,9 Samlet 22,5 23,2 21,8 Anm.: Projektregnskab. Beregnet som indtægt minus råomkostning. Det fremgår ligeledes af tabel 4, at dækningsgraden fra Andre tilskudsfinansierede aktiviteter er faldet markant fra 2008 til Området er med en omsætning på 2,5-3 mio.kr. relativt lille. Faldet i dækningsgraden fra 2008 til 2009 skal primært ses i lyset af, at der i 2009 er foretaget investeringer i nye tiltag på Skovskolen omkring Natur & Menneske, som endnu ikke har resulteret i de forventede indtægter. 3. Hvad er ressourcerne anvendt til? 3.1 Administration og hjælpefunktioner

13 Den andel af centrets samlede udgifter, der anvendes til fællesfunktionerne (direktion, bestyrelse og sekretariat), er, jf. tabel 5, steget fra 16,1 procent i 2008 til 17,2 procent i Tabel 5. Administrationsprocenter for hele centret Generel adm. og ledelse + hjælpefunk. 1 17,1% 17,7% 16,1% 17,2% Anm.: Projektregnskab. Opgørelsen er ekskl. udgifter, som udføres af LIFE s centrale administration der er afgivet bevilling hertil. Note 1: Opgørelsen omfatter alene de administrative udgifter til sekretariat, direktion og bestyrelse. Faglige administrative udgifter og hjælpefunktioner som afdelingsledelse, laboratoriedrift o.lign. er ikke medtaget her. Stigningen skal ses i lyset af, dels at LIFE har decentraliseret en række udgifter, herunder udgifterne til telefon og datatrafik, som slår fuldt igennem i Dels øgede lønudgifter i sekretariatet, herunder i forbindelse med fratrædelser. Det er besluttet i S&L s lederteam, at administrationsprocenten skal falde i de kommende år. 3.2 Indtægter og udgifter på faglige opgaver Af tabel 6 og 7 fremgår, hvorledes henholdsvis centrets udgifter og indtægter fordelte sig på faglige opgaver. Den andel af de samlede udgifter, der anvendes på forskningsaktiviteter, er steget gennem hele den skitserede periode i tabel 6. Det er stigningen i grundforskningen, som stammer fra primært et øget optag af ph.d.-studerende, der trækker forskningsgraden op. Tabel 6 Fordeling af totaludgifter på opgaver (mio.kr.) Forskning Anvendt 58,7 71,9 74,4 70,5 Forskning Grund 13,9 11,4 16,3 26,0 Forskning - Udvikl. 3,2 2,5 1,6 2,1 Overvågning 6,2 5,3 6,3 5,0 Uddannelse 50,5 51,7 49,5 53,9 Kursusvirksomhed 12,2 9,0 11,0 7,2 Rådgivning 2,8 3,8 4,6 6,3 Formidling 4,7 4,7 3,5 5,0 I alt 152,3 160,4 167,2 175,9 Forskningsgrad 49,8% 53,5% 55,2% 56,1% Anm.: Projektregnskab. De anførte totalomkostninger er direkte udgifter tillagt en relativ andel af de indirekte udgifter. Bemærk Uddannelse er i modsætning til tabel 8 ekskl. udgifter til ph.d.-studerende disse henregnes her til Forskning. Af tabel 7 fremgår det, at den stigende forskningsandel fra 2008 til 2009 på udgiftssiden er finansieret via et øget træk på centrets finanslovsbevilling, og ikke via indtægter fra eksterne finansieringskilder, hvilket afspejler sig i, at forskningsgaden på indtægtssiden, som forventet, er faldet fra 57 procent i 2008 til 54 procent i 2009, og dermed er tilbage på niveau med Tabel 7 Fordeling af totalindtægter på opgaver (mio.kr.) Forskning Anvendt 50,0 57,4 53,6 Forskning Grund 3,0 5,7 9,9 4 Forskningsgraden på indtægtssiden i 2008, var ekstraordinær høj p.g.a. lavere indtægter på SLinguddannelsen, som følge af omlægningerne af uddannelsen.

14 Forskning - Udvikl. 1,9 1,1 1,8 Overvågning 4,4 3,9 4,6 Uddannelse 32,1 30,8 36,7 Kursusvirksomhed 6,2 7,0 5,3 Rådgivning 4,2 4,3 5,7 Formidling 3,1 2,8 3,3 I alt 105,0 113,1 121,0 Anm.: Projektregnskab. De anførte totalindtægter er direkte indtægter tillagt en relativ andel af indtægter genereret af fællesfunktionerne. Bemærk afrundingsdifference, samt at opgørelsesmetoden er forskellig fra tabel 1, hvorfor der er forskel på tilsyneladende sammenlignelige summer. 3.3 Uddannelser Af tabel 8 fremgår, at centret i 2009 har anvendt 76,3 mio.kr. på uddannelsesaktiviteter, hvilket er en stigning på 20 procent i forhold til Tabel 8 Totalomkostninger fordelt på uddannelser (1.000 kr.) Uddannelser Agricultural development EUD / AMU Landskabsarkitekt Landskabsforvaltning Master i Landdistriktsudvikling Naturressourcebachelor Parkdiplomuddannelse Ph.D.-uddannelse Skov- og Landskabsingeniør Skovbrugsvidenskab SUFONAMA SUTROFOR Diverse I alt Anm.: Projektregnskab. De anførte totalomkostninger er direkte udgifter tillagt en relativ andel af de indirekte udgifter. Note 1: Dækker over udgifter, vedrørende naturvejleder uddannelsen fra 2009 (3,1 mio.kr.), samt udgifter der ikke kan henføres entydigt til én uddannelse f.eks. tværgående koordinering og udvikling. Den væsentligste årsag til stigningen skal søges i stigningen i antallet af ph.d.-studerende fra til 73 i 2009, svarende til knap 22 procent. Antallet af ph.d.-studerende ved centret udgjorde således knap en fjerdedel af de ansatte pr. 1. september De samlede udgifter vedrørende de ph.d.-studerende er steget med 42 procent fra 14,7 mio.kr. i 2008 til 20,8 mio.kr. i 2009 (opgjort pr ). Da der i det samlede antal ph.d.-studerende indgår studerende, der ikke aflønnes af centret (f.eks. erhvervsph.d.- studerende, og/eller at der kun er meget få ansættelser, der følger kalenderåret), svarede de 73 indskrevne ph.d.-studerende i 2009 til cirka 34 årsværk, hvilket giver en gennemsnitlig produktionsomkostning pr. årsværk på cirka kr. i Justeres for ekstern finansiering og LIFE-tilskud udgør nettoproduktionsomkostningen pr. årsværk cirka kr. i Uddannelsesøkonomi På de uddannelser, som er STÅ-givende, anvendte centret i ,9 mio.kr. til at producere 456 STÅ, hvilket jf. tabel 9 giver en produktionspris pr. STÅ på kr. i

15 2009. Det er cirka 0,6 procent højere end den tilsvarende produktionspris i Målt i faste priser er der dog tale om et fald på cirka 2½ procent. Tabel 9 STÅ-produktion m.v kr. hvor ikke andet angivet Samtlige STÅ Totalomkostninger, STÅ i alt STÅ, samlet produktion (antal STÅ) Totalomkostning pr. STÅ i alt 66,9 72,2 69,5 70,0 Bevillingsgivende STÅ Totalomkostninger, bevillingsgivende STÅ STÅ, bevillingsgivende produktion (antal STÅ) Totalomkostning pr. bevillingsgivende STÅ 49,5 55,2 59,4 63,8 Anm.: Projektregnskab. De anførte totalomkostninger er direkte udgifter tillagt en relativ andel af de indirekte udgifter. STÅ opgørelsen følger kalenderåret Noter: 1. Det er ikke alle de i tabel 8 skitserede totalomkostninger, der vedrører uddannelsesaktiviteter, der genererer STÅ f.eks. AMU/EUD og ph.d. Udgifterne hertil er trukket ud. 2. Det er ikke alle STÅ, der generere en taxameterindtægt for KU/LIFE, f.eks. SLing. Udgifterne hertil er trukket ud. 3. Kalenderåret. Inkl. STÅ produceret på f.eks. Skovskolen, som honoreres via taxameter fra Undervisningsministeriet er foreløbige tal. 4. Kalenderåret. Ekskl. STÅ, der ikke generer en taxameterindtægt for KU/LIFE. Inkl. evt. studerende under åben uddannelse, som ikke genererer bevillingsgivende STÅ er foreløbige tal. Korrigeres for STÅ på de uddannelser, der ikke er bevillingsgivende i LIFE-regi (f.eks. SLing og Parkdiplom uddannelserne), producerede centret i bevillingsgivende STÅ. 5 Produktionsprisen pr. bevillingsgivende STÅ er steget fra 2008 til 2009, hvor det jf. tabel 9 kostede kr. at producere én bevillingsgivende STÅ. 4. Afdelingernes resultat Afdelingsresultaterne for 2009 er generelt bedre end resultaterne for 2008, hvor fire ud af syv faglige afdelinger gik ud af året med et underskud på 1 mio.kr. eller mere pr. afdeling. Tabel 10 Afdelingsregnskab 2009 Afdeling Nettoramme med timeskat Indtægter Udgifter Netto udgift 2009 Årets resultat kr. Akk. Resultat ultimo 2009 Faglige afdelinger 1. Skovskolen Vedplanters genressourcer Skov og landskabsøkologi Skovdrift og træprodukter Økonomi, politik og driftsplanlæg Parker og urbane landskaber By- og landskabsstudier Faglige afdelinger i alt Direktion og hjælpefunktioner Direktion & bestyrelse Sekretariat Direktion og hjælpefunktioner Grand total Anm.: Udgifter er inkl. timeskat. 5 Bemærk, at opgørelsen af hensyn til sammenligneligheden med regnskabet er opgjort pr. kalenderår og ikke pr. studieår som LIFE s opgørelser følger.

16 Note 1 : Inkl. tilbageført timeskat. Til Bestyrelsen for Skov & Landskab CB-møde nr. 28, bilag 3b Fra Henrik Paaby Afdeling Sekretariatet Vedrørende Handlingsplan for bedre økonomistyring Baggrund Lederteamet, økonomiansvarlige og projektledere har udtrykt utilfredshed med økonomistyringen. (Der er dog også positive tilbagemeldinger og tilfredshed med redskaberne fra nogle afdelingsledere /økonomiansvarlige). Sekretariatet har forsøgt at indkredse problemerne, deres årsager og hvad vi kan gøre ved dem. En del af problemerne har rod i en meget kompleks og differentieret finansieringsstruktur, som forskerne skal håndtere: Mange forskellige bevillingsgivere med forskellige og skiftende krav til regnskabsrapportering og overheadregler m.m., mens andre problemer relaterer sig til en næsten komplet udskiftning af regnskabsmedarbejderne indenfor det sidste 1½ år, ændringer i KU s regnskabspraksis m.v. Skov & Landskabs sekretariat har drøftet problemerne med flere afdelinger og repræsentanter for forskere og økonomiansvarlige og kan på baggrund heraf præcisere, hvad der kan gøres bedre med henblik på at stabilisere den daglige drift og hjælpe de efterhånden hårdt prøvede forskere med en bedre understøttelse af de administrative opgaver. Lederteamet har drøftet problemkomplekset grundigt på flere møder og vil holde fortsat fokus på at få forbedret situationen. Problemer Problemerne (som de opleves) og deres årsager er listet op nedenfor (Al = Afdelingsledere, Øa = Økonomiansvarlige, Pl = Projektledere, Bh = Bogholderiet) Problem Opleves Årsager især af Fejlposteringer, driftsindtægter Al, Øa, Pl - For sen opfølgning på indtægtsstop ( hård grænse ) - Forkert opsætning af overhead - Mangelfulde oplysninger Manglende eller stærkt forsinkede fejlretninger i Øa, Pl - Nye medarbejdere (manglende know-how) bogholderiet - Sygdom hos kernemedarbejdere Mangelfuld kommunikation om Øa - Nye medarbejdere ændringer - Hovsa-ændringer Manglende overblik over projektbevillinger og deres afløb Pl, Bh - Manglende datakontiunitet: Data skal fremsøges i 2 databaser Manglende indsigt i refusioner Al, Øa - Lønrefusioner kommer forskudt

17 for løn Manglende overblik over afløb af gennemløbspenge på samarbejdsprojekter Manglende indblik i KUkasseindbetalinger (forskud og udgiftsrefusioner) Forkerte placeringer af KUkasseindbetalinger og sporing af disse Manglende overblik over faktureringer og betalinger heraf Manglende indblik i og forvirring om vilkår og overheadregler på forskningsprogrammer Forsinkede afstemninger af beholdningskonti og spredt Pl - Gennemløbspenge registreres på beholdningskonti og KU lægger begrænsninger på disse - Mangelfulde registreringer - Manglende dataadgang Bh - Vi skal bruge KU s fælles bankkonto, der administreres centralt. Oplysninger (ofte mangelfulde) kommer pr fra KU centralt, og vi har hidtil ikke haft læseadgang til banken Bh Som ovenfor Pl, Øa - Manglende redskaber til likviditetsstyringen hos SL - Data skal fremsøges i 2 systemer Pl - Manglende indsigt - Bureaukratiske regler - Manglende klarhed og forskellige fortolkninger Bh, Øa - 2 gange systemskifter har sat afstemninger på hård prøve - Sygdom hos kernemedarbejder Handlingsplan Sekretariatet har i samarbejde med afdelingernes økonomiansvarlige medarbejdere udarbejdet en handlingsplan for mere sikker og fejlfri drift. Handlingsplanens elementer er vist nedenfor. Da en del af problemerne også kan henføres til integrationen med KU s økonomistyring har S&L sideløbende med årsafslutningen været igennem en omfattende oprydningsproces i samarbejde med KU s regnskabssektion (RESE) med henblik på at optimere arbejdsgange og konteringspraksis hos såvel S&L som hos RESE og med henblik på at få ryddet op i gamle uløste konteringsspørgsmål (herunder konteringer af åbningssaldi på balancekonti fra det gamle KVL-ØSS). Denne proces har bl.a. ført til, at konteringspraksis er blevet ændret, at en række udestående problemer i integrationen af Projects med KU-ØSS er blevet afklaret, og at der er lavet mere præcise procedurebeskrivelser. Bogholderiet vil i den kommende tid have fokus på at alle arbejdsprocesser er dokumenteret/ beskrevet og at disse beskrivelser ajourføres løbende. Endvidere vil bogholderiet have fokus på hurtigere og mere systematisk reflektering og opfølgning på henvendelser til bogholderiets postkasse SL-bogholderiet.

18 Lederteamet vil følge opfølgningen af handlingsplanen løbende og have fortsat fokus på forbedringer og forenklinger af økonomistyringen. Oversigt over handlingsplan: handling, ansvarlige og tidsfrister Problem Handling og ansvarlig Tidsfrist Fejlposteringer, driftsindtægter a. Kvalitetssikring af stamoplysninger (PBO og HPA) b. Ændring af projektoprettelsesskema (PBO) c. Ændret opfølgningsproces når ekstern bevilling er opbrugt (SBOK) 15. april 15. april 15. april Manglende eller stærkt forsinkede fejlretninger i bogholderiet a. Justering af opgavefordeling i bogholderiet (SBOK) b. Kvittering for opfølgning på mails til SL-bogholderiet (postkassen) (SBOK) c. Dokumentation af alle arbejdsprocesser Er iværksat Er iværksat Mangelfuld kommunikation om ændringer Manglende overblik over projektbevillinger og deres afløb a. Nyt punkt på portalen: Nyheder vedr. økonomi og regnskab (SBOK og HPA) b. Kvartalsmøder i gruppen af økonomiansvarlige (PBO) c. Afd.-ansvarlig regnskabsmedarbejder fra bogholderiet skal deltage i budgetrevisionsmøderne for at bygge bro mellem budget og regnskab (HPA, PBO) d. Økonomiansvarlige inddrages i spørgsmål om ændrede procedurer (SBOK) a. Ny overbliksskabende projektøkonomirapport med stamoplysninger (bevillinger og overheadsatser) og summariske budget- og regnskabstal for hele projektets levetid udvikles i dialog med erfarne projektledere (PBO) b. Overblik over bevillingsafløb: Indtægter og faktureringer for projekter der er startet før KU-fusionen lægges på portalen (HPA) c. Det checkes at alle økonomirapporter er forsynet med udskriftdato. (PBO) 1. august 15. april juni august Løbende 1.juli 1.maj 1. maj Manglende indsigt i refusioner for løn a. Der udsendes (fortsat) 3 lønprognoser om året med henblik på at minimere forskelle mellem Projects timeomkostninger og lønomkostningerne i finans (PBO) Løbende Manglende indblik i KU- a. Muligheden for fremsøgning af Er sket

19 kasseindbetalinger (forskud og udgiftsrefusioner) indbetalinger er forbedret (KAJO) b. Procedurer for placering af indbetalinger er beskrevet og indskærpet (KU) Er sket Manglende overblik over faktureringer og betalinger heraf Manglende indblik i og forvirring om vilkår og overheadregler på forskningsprogrammer a. SL s bogholderi tilvejebringer bedre overblik over udestående fordringer via debitormodulet - discovererrapport (PBO, HPA) b. Bestilling af faktureringer via fakturaskabeloner SKAL sendes elektronisk til SL-bogholderiet, og bogholderiet skal kvittere for modtagelsen og når faktureringen er gennemført (Økonomiansvarlige, SBOK) c. Placering af vejledning om intern handel (intern fakturering) på KU placeres mere synligt på portalen (HPA) a. Styrke kompetencen hos SL s bogholderi mht. overheadregler på forskningsprogrammer (SBOK) b. Videreudvikle værktøj til budgetlægning i samarbejde med projektledere (PBO) 1.juni Fra nu 15. april 1.juni 1.august Forsinkede afstemninger af beholdningskonti Forsinkede timeregistreringer og mange omposteringer heraf a. Mellemregningskonti er rationaliseret og ensrettet i overensstemmelse med resten af KU og i samarbejde med KU (SBOK) b. Ændrede (skærpede) regler for bogføring på mellemregningskonti skal gøre det lettere at afstemme disse (SBOK) c. Månedlige afstemninger af samtlige beholdningskonti efter fælles regnearksskabelon (SBOK) a. Kviktaste-billede: Mulighed for at overdrage timeregistrering til sekretær eller økonomiansvarlig for gruppe af medarbejdere etableres efter DTUmodel (HPA) Er gennemført pr. 1. marts Er gennemført pr. 1. marts Er gennemført pr. 1. marts 1. juli Forskelle mellem Finans og Projects a. Skærpet opmærksomhed i Nørregade på, at der IKKE må posteres direkte i finans f.s.v. angår S&L (KU) b. Bedre vejledning (tips og tricks) af ØSS-EF-registranter (SBOK) Er gennemført 1. juni

20 Skov & Landskab Centerbestyrelsen /HPA/PBO MATERIALE TIL MØDE I CENTERBESTYRELSEN Mødenr. og dato april 2010 Dagsordenspunkt 4 Budget 2010 Type Beslutnings- og orienteringspunkt Sagsfremstilling I forlængelse af fakultets udmelding i december 2009 af de endelige rammer for 2010 og den samlede besparelsesrunde for 2010 på KU og de deraf nødvendige personalemæssige tilpasninger, er grundlaget for centerets budget for 2010 ændret markant. Derfor fremsendes som besluttet på det seneste bestyrelsesmøde et revideret budget til bestyrelsens godkendelse. De faglige afdelinger er i gang med at gennemgå deres projektbudgetter for 2010 og årene derefter med henblik på ajourføring og indarbejdelse af konsekvenserne af den gennemførte besparelsesrunde. Budgettet er derfor endnu behæftet med en større usikkerhed end normalt. S&L blev ultimo december pålagt et besparelseskrav på 2,3 mio. kr. i forhold til den oprindeligt udmeldte bevilling. S&L s basisbevilling for 2010 udgør herefter 47,6 mio.kr.. På baggrund af den generelle besparelsesrunde på KU s 2010-budget samt udsigterne til faldende eksterne bevillinger på flere områder i de kommende år er der gennemført reduktioner af personalestaben, dels gennem frivillig fratræden eller nedgang i tid, dels gennem egentlige afskedigelser. De gennemførte reduktioner kan først slå fuldt igennem i På grundlag af de nuværende forventninger til indtægterne i de kommende år forventes S&L s budget for 2010 og de efterfølgende år at balancere. Pr. 1. april 2010 er der indgået kontrakter vedr. forskning og rådgivning for i alt 20 mio. kr., hvilket svarer til en årlig kontraktsum på 80 mio. kr. I budgettet for 2010 forventes der indtægtsført 71 mio. kr. vedr. eksterne kontraktbevillinger. Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen godkender budgettet for 2010 Bilag Bilag 4a. Budget 2010 Bilag 4b. Oversigt over kontrakter indgået i 2010 CB-møde nr. 28, bilag 4a

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00.

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Afbud: Torben Busk, Helle Lindkvist Kjeldsen. Statsautoriseret revisor Helle Lorenzen fra YE deltager ved punkt

Læs mere

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget.

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. 9.1 Ad dagsordenens punkt 9: FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. Under henvisning hertil vedlægges

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug)

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) 28. marts kl. 17.30-19.00 i Vognmagergade 8 Tilstede: Knud Henning Andersen, Ingo Østerskov, Jens Christensen, Camilla Woller Nielsen,

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige områder.

Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige områder. K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Dirkoor 11. jan. 2010 LT 13. jan. 2010 Høring hos PWC 5. februar 2010 Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Masterplan - UCC 2020 Campus København

Masterplan - UCC 2020 Campus København NOTAT Masterplan - UCC 2020 Campus København UCC har i 2011 iværksat tre selvstændige, men sammenhængende programmer eller planer, der skal realisere UCC's strategiske mål og samtidig sikre, at UCC kan

Læs mere

Investeringsbudget. Indhold. Definition - investering. Definition - Investeringsbudget. 1 Procesbeskrivelse til investeringsbudget

Investeringsbudget. Indhold. Definition - investering. Definition - Investeringsbudget. 1 Procesbeskrivelse til investeringsbudget 1 Procesbeskrivelse til investeringsbudget Investeringsbudget Hensigten med dette dokument er, at gøre opmærksom på kravene til de investeringer, der skal indarbejdes i Investeringsbudgettet for Aalborg

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening Repræsentantskabsmøde November 2010

Dansk Socialrådgiverforening Repræsentantskabsmøde November 2010 Side: 1 af 5 Emne: Forslag til budget 2011 og 2012 Ændringsforslag til Orienteringsbilag vedr. Lovændring Forslagsstiller: Vedtægtsændring Hovedbestyrelsen Resolution Udtalelse Øvrige forslag Vedtaget

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Halvårsstatus for fællesfondens økonomi 2003

Halvårsstatus for fællesfondens økonomi 2003 Bilag 8 - Side 1 af 1 3. september KM-projektgruppe Halvårsstatus for fællesfondens økonomi 1. Indledning Finansministeriets projektgruppe har gennemført en budgetteknisk gennemgang og budgetopfølgning

Læs mere

Sagsfremstilling Perioderegnskabet fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Sagsfremstilling Perioderegnskabet fremlægges for bestyrelsen til drøftelse MG Maribo Gymnasium Referat af Bestyrelsesmøde 12.12.2011, kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Vibeke Grave, Henrik Andreasen, Ellen Sørensen, Leise Buhl, Rasmine A. Rasmussen, Andreas Abildtrup, Lars Jørgensen

Læs mere

Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15. Afgjort den 20. november 2014. Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014.

Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15. Afgjort den 20. november 2014. Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014. Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15 Afgjort den 20. november 2014 30 Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014. a. Beskæftigelsesministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til

Læs mere

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger Delopgave 1: Vurdering af de enkelte afdelingers procedure for regnskabsføring, økonomiopfølgning, ledelse og tilsyn, målsætninger samt produktivitet og effektivitet 1 Det anbefales, at der løbende foretages

Læs mere

D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30

D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30 D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30 16. maj 2012 en GODKENDELSER: 1. Godkendelse af dagsordenen Indstilling Bestyrelsen godkender dagsordenen. 2. Godkendelse

Læs mere

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både

Læs mere

Bilag 11. Tilpasning af bestyrelsens mødeform (beslutning)

Bilag 11. Tilpasning af bestyrelsens mødeform (beslutning) Direktionen vers: 12. april 2010 Tilpasning af bestyrelsens mødeform (beslutning) Bestyrelsen har udtrykt ønske om at tilpasse sin mødeform, så der ved de fleste bestyrelsesmøder afsættes tid til en grundig

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Konteringsvejledning AAU

Konteringsvejledning AAU 1. Kontostreng Konteringsvejledning AAU AAU s kontostreng består af 30 cifre fordelt på 7 segmenter. Segmenterne er karakteriseret ved, at disse indeholder oplysninger, som fungerer uafhængigt af hinanden.

Læs mere

Referat af møde i Samarbejds- og arbejdsmiljøudvalget

Referat af møde i Samarbejds- og arbejdsmiljøudvalget DATALOGISK INSTITUT KØBENHAVNS UNIVERSITET Samarbejds- og arbejdsmiljøudvalget SAGSNOTAT 27. OKTOBER 2009 Vedr.: Referat af møde i Samarbejds- og arbejdsmiljøudvalget DATALOGISK INSTITUT Mødedato 20. oktober

Læs mere

det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Budget 2015 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Budget 2015 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Budget 2015 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Forord I denne pjece redegøres for hoved tallene i budget 2015 for Det Natur- og Biovidenskabelige

Læs mere

Dagsorden for møde den 26. september 2011

Dagsorden for møde den 26. september 2011 Philip de Langes Allé 10 Tlf. 3268 6000 1435 København K Fax 3268 6111 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 002401 Ledelsessekretariatet MM 15. september 2011 Dagsorden for møde den 26. september 2011 Efter

Læs mere

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Nærværende forretningsorden tager udgangspunkt i ITUs interimvedtægter af 30. juni 2003 samt lov nummer 403 af 28. maj 2003 om universiteter

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler.

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler. Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler April 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

Internt stormøde: Strategi og budget

Internt stormøde: Strategi og budget Internt stormøde: Strategi og budget Karsten Kristiansen Mandag d. 15. august 2011 kl. 14:00 Lundbeckfond Auditorium De dystre prognoser for KU s forskningstilskud Lene Düwel: Væksten der blev væk, KUreren

Læs mere

Økonomisk Strategi 2015-2018. Politisk drøftelse

Økonomisk Strategi 2015-2018. Politisk drøftelse Økonomisk Strategi 2015-2018 Politisk drøftelse Økonomisk Strategi Indledning Med baggrund i Kommunalbestyrelsens vision om en styrket økonomisk frihed i 2014 vedtog Kommunalbestyrelsen den 24. februar

Læs mere

Administrative tjeklister

Administrative tjeklister Administrative tjeklister Revideret 19-04-2010 INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN 3 3 TJEKLISTE VEDRØRENDE

Læs mere

FOTdanmark er stadig efter det første år i gang med at etablere de nødvendige regnskabsprocesser og budgetpraksis.

FOTdanmark er stadig efter det første år i gang med at etablere de nødvendige regnskabsprocesser og budgetpraksis. Bilag 3 Til FOTdanmarks repræsentantskab FOTdanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 33 70 www.fot.dk Driftsbudget og forbrug FOTdanmark 2008-2010 Direkte: 33 70 33 70 e-mail: twm@kl.dk ref:

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Vejledning om årsafslutningen for 2014

Vejledning om årsafslutningen for 2014 Vejledning om årsafslutningen for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 3 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere) 4

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI MOTIVEREDE O G E FFEKT IV E MEDARBEJDERE, GO D ØK ONOMI STYRI NG O G INTRO EN EFFEKTIV OG ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS MISSION ˮEnkle og effektive administrative

Læs mere

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET Følgende dokument beskriver de retningslinier der er gældende for partnere i ICI Projektet, der er finansieret med midler fra Den Europæiske

Læs mere

Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14

Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14 Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14 Bestyrelsen er bemyndiget til at indgå resultatkontrakt med skolens direktør jf. Undervisningsministeriets brev af 27.6.2013. I forhold til skolens størrelse

Læs mere

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet.

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet. Mødeindkaldelse 18. juni 2008 Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: Tirsdag den 24. juni Tid: 16.00 18.00 Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale

Læs mere

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut I medfør af 3 stk. 2 i lov nr. 326 af 5. maj 2004 om sektorforskningsinstitutioner fastsætter økonomi- og erhvervsministeren denne vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut.

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen Ballerup Boligselskab Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 18. august 2011, kl. 18.00 i bestyrelseslokalet i Bispevangen 12, st.th. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Administrative tjeklister. Bilag 7

Administrative tjeklister. Bilag 7 Administrative tjeklister Bilag 7 Som anført i partnerskabsaftalen påhviler det partnerskabsorganisationen at have den fornødne administrative kapacitet til at sikre en forsvarlig og betryggende forvaltning

Læs mere

Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag den 6. december kl. 15. i mødelokalet ved direktørens kontor.

Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag den 6. december kl. 15. i mødelokalet ved direktørens kontor. Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag den 6. december kl. 15 i mødelokalet ved direktørens kontor. OBS: Mødet afsluttes ikke som tidligere aftalt med frokost. I stedet

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Økonomirapport 2008.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2008

Økonomirapport 2008.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2008 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. marts 2009 JWI 07 Økonomirapport.5 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet

Læs mere

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale BILAG 1 Miljøkontrollen UDKAST Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro Mellem og er indgået følgende Københavns Kommune Miljø- og Forsyningsforvaltningen

Læs mere

Strategisk Ledermøde. Hanne har medarbejdermøde 25.2. Punkter på mødet. 1. Dagsorden Til godkendelse. Til godkendelse

Strategisk Ledermøde. Hanne har medarbejdermøde 25.2. Punkter på mødet. 1. Dagsorden Til godkendelse. Til godkendelse Strategisk Ledermøde Mødedato: D. 24. februar 2015 Starttidspunkt: kl. 12.30 Sluttidspunkt: kl. 15.30 Mødested: Asylgade Mødelokale: Jørgens kontor Journalnummer: 7000-1862-2013 Deltagere: Jørgen Hansen,

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

Sæt ny løn på dagsordenen

Sæt ny løn på dagsordenen Sæt ny løn på dagsordenen - 2 - Indholdsfortegnelse 1. Veje til indflydelse... 3 2. Råderum til ny løn... 3 3. Ny løn på budgettet... 5 4. Indflydelse på råderum og budget... 7 5. Spørgsmål du kan stille

Læs mere

Direktionen / Børne- og Ungdomsforvaltningen

Direktionen / Børne- og Ungdomsforvaltningen Memo Til: / Kontor: Fra: / Kontor: Direktionen / Børne- og Ungdomsforvaltningen Statsautoriseret revisor Poul Erik Nielsen / PricewaterhouseCoopers Dato: 24. oktober 2006 Vedrørende: Status vedrørende

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Modeller til håndtering af regnskab 2012

Modeller til håndtering af regnskab 2012 Modeller til håndtering af regnskab 2012 6. maj 2013 / Af: Jonna Holmgaard Larsen 1. Registrering af ressourcebrug 2012 I rammeaftale for centralbiblioteksvirksomhed er det aftalt i kapitel 8.1 at centralbiblioteket

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Referat af møde i anerkendelsesudvalget

Referat af møde i anerkendelsesudvalget Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk Referat af møde i anerkendelsesudvalget Torsdag 20. marts 2014, kl. 12.00-15.00 29. april 2014 Til stede

Læs mere

Overførsler fra 2011 til. Korrigeret budget inkl. Overførsler

Overførsler fra 2011 til. Korrigeret budget inkl. Overførsler Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/5-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret inkl. Overførsler Oprindeligt Budget 31.05.2012 Økonomiudvalget

Læs mere

Institut for Kunst og Kulturvidenskab 2. Kvartal 2012

Institut for Kunst og Kulturvidenskab 2. Kvartal 2012 I N S T I T U T F O R K U N S T O G K U L T U R V I D E N S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Rapportering til overliggende niveau S A G S N O T A T 25. JUNI 2012 Vedr.: Sagsbehandler: Marianne

Læs mere

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 6. marts 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 26. februar 2013 Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

GIC Wellness ApS. Situationsrapport

GIC Wellness ApS. Situationsrapport GIC Wellness ApS Situationsrapport I rapporten indgår regnskabstal, som ikke er endelige, da hverken driftsregnskab 2008 eller anlægsregnskabet er afsluttet. Der kan stadig komme ukendte udgifter, og i

Læs mere

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet HR & Organisationsudvikling 13. marts 2008 Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) i praksis Københavns Universitet er Danmarks største vidensvirksomhed.

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 FynBus Repræsentantskab Referat Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 Deltagere:, bestyrelsesformand Torben Andersen, Kerteminde Lars Kristian Pedersen, Assens Kasper Westh, Odense Fraværende Niels Bebe,

Læs mere

1. at Bestyrelsen godkender referatudkast af bestyrelsesmødet 21. marts 2013.

1. at Bestyrelsen godkender referatudkast af bestyrelsesmødet 21. marts 2013. Pkt. nr. 1. Overskrift: Protokol 1. at Bestyrelsen godkender referatudkast af bestyrelsesmødet 21. marts 2013. Referatet blev godkendt. Ingen Referat af bestyrelsesmødet 21/3 2013. Pkt. nr. 2. Overskrift:

Læs mere

RAPPORT FRA DEN KRITISKE REVISOR OM REGNSKAB 2009

RAPPORT FRA DEN KRITISKE REVISOR OM REGNSKAB 2009 BILAG C 2 RAPPORT FRA DEN KRITISKE REVISOR OM REGNSKAB 2009 Om den kritiske revisor Ifølge Jordemoderforeningens lov vedr. regnskab og revision 34, stk. 3 står der: Den af kongressen valgte kritiske revisor

Læs mere

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 5. februar 2002 Af Lise Nielsen REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 Resumé: BOLIGOMRÅDET OG BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOREN På finanslovforslaget for 2002 lægger regeringen op til væsentlige nedskæringer på

Læs mere

Retningslinjer for administration af forskningsmidler og projekter, som ikke er omfattet af de 1-årige driftsbudgetter ved Hillerød Hospital.

Retningslinjer for administration af forskningsmidler og projekter, som ikke er omfattet af de 1-årige driftsbudgetter ved Hillerød Hospital. Personale. Planlægning og Økonomi Lønservicecentrets projektadministration Dyrehavevej 29 3400 Hillerød Opgang 51A - plan 4 Telefon 4829 5702 Direkte 4829 5702 Fax 48295726 Web www.hillerodhospital.dk

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00 Deltagere Bestyrelsen: Johnny Søtrup, formand Ruth Nykjær, næstformand Kirsten Dyrholm Hansen Inge Hynkemejer Peter Petersen Angela Kühl Jensen Marianne Dietz Pedersen Anne-Mette Holm Sørensen Afbud: Christian

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet. August 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet. August 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet August 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om samlingen af den statslige

Læs mere

Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. D 010 (I bygning D som er bagved til højre for hovedbygningen)

Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. D 010 (I bygning D som er bagved til højre for hovedbygningen) Dagsorden Mødedato: Torsdag den 26. juni 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Mødesekretær: Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej

Læs mere

Den centrale stab organisering, indsatser og proces

Den centrale stab organisering, indsatser og proces 06-05-2015 Arne Kristensen Direkte: 7257 7008 Mail: akr@jammerbugt.dk Den centrale stab organisering, indsatser og proces Baggrund Direktionen har med Økonomiudvalgets godkendelse besluttet at ændre den

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2008

Regnskabsafslutning for finansår 2008 Til brugere af Navision Stat Regnskabsafslutning for finansår 2008 18. november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative... 3 2.1. Periode 12... 3 2.2.

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

- XV - Bilag 17. Opfølgning på business case - korrekte CPR-registrering på det sociale område

- XV - Bilag 17. Opfølgning på business case - korrekte CPR-registrering på det sociale område Regnskab 2012 - XV - Generelle Bemærkninger Bilag 17 Opfølgning på business case - korrekte CPR-registrering på det sociale område Regnskab 2014 Opfølgning på business case Korrekt CPR-registrering på

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009

Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009 Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009 Starttidspunkt: Kl. 14.00 Sluttidspunkt: Kl. 16.00 Mødested: Mødelokale 4 på Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense-afdelingen,

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole Forretningsorden for bestyrelsen på Waldemarsbo Efterskole 1. BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen, herunder: Ansætter og afskediger den daglige ledelse af skolen

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Byg til Vækst. Foreningen har hjemsted i Odense Kommune. Medlemskreds og kontingent 2 Foreningens medlemmer er Odense, Assens,

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Dagsorden torsdag den 7. april 2011 Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Til orientering...2 3. Kvartalrapport 4 kv 2010...4

Læs mere

Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006

Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006 KTO REPRÆSENTANTSKABET Møde: 16. december 2004 Punkt: 5 Bilagsantal: 2 Emne: Sagsfremstilling: Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006 Vedlagt følger

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Resultatkontrakt 2013

Resultatkontrakt 2013 Resultatkontrakt 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 1 2. Mission... 1 3. Vision... 1 4. Revisionens fokus... 1 5. Præsentation af produkter og ydelser - opgavehierarkiet... 2 6. Mål og resultatkrav...

Læs mere

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Brug løn aktivt - ellers mister du indflydelse Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Udgivet af KL Specielle Overenskomstforhandlinger Økonomisk Sekretariat Brug løn aktivt ellers mister du indflydelse

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling NAVN OG HJEMSTED 1 Center for Kultur og Udvikling (CKU) er en selvejende institution. CKU s hjemsted er København. CKU er undtaget

Læs mere

Det er KL's anbefaling, at initiativerne så vidt muligt indarbejdes i kommunernes budgetter, hvor det er muligt.

Det er KL's anbefaling, at initiativerne så vidt muligt indarbejdes i kommunernes budgetter, hvor det er muligt. Moderniseringsaftalen Som led i økonomiforhandlingerne for 2013 er der aftalt en Moderniseringsaftale for 2013 og 2014. Moderniseringsaftalen har til formål at frigøre ressourcer til den borgernære service

Læs mere

GRUNDSKOLEN. 9. august 2004. Af Søren Jakobsen

GRUNDSKOLEN. 9. august 2004. Af Søren Jakobsen 9. august 2004 Af Søren Jakobsen GRUNDSKOLEN Det gennemsnitlige tilskud pr. elev på grundskoleniveauet er faldet med 1,6 procent eller med 750 kr. fra 2001 til 2004 i gennemsnit (2004 prisniveau). Den

Læs mere

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten 3.0 - borgernær energirådgivning og information Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten har siden 2005 ydet uafhængig og uvildig energirådgivning og information til danske energiforbrugere.

Læs mere

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 9. De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 9. De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser

Læs mere