Din brugermanual SIEMENS CM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Din brugermanual SIEMENS CM321050 http://da.yourpdfguides.com/dref/3569356"

Transkript

1 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd, størrelse, tilbehør osv.). Detaljeret instruktioner er i Brugerguiden. Brugsanvisning Betjeningsvejledning Brugervejledning Brugermanual Brugsvejledning

2 Manual abstract: fi 3-12 sv Bruksanvisning Käyttöohje da Brugsanvisning Sikkerhetsanvisninger for dette apparatet... Årsaker til skader... Miljøvern Miljøvennlig håndtering... Energisparetips..... Bli kjent med apparatet Kokeplatene.. Kokeplate og restvarmeindikator..... Innstilling av kokesone Slå kokesonen av og på... Stille inn kokeplate Tilberedningstabell..

3 Rengjøring og vedlikehold.... Glasskeramikk..... Kokesoneramme... Kundeservice..... du gir apparatet videre til andre, må disse papirene følge med. Kontroller apparatet etter at du har pakket det ut. Ikke koble til apparatet dersom det er skadet. Sikkerhetsanvis ninger for dette apparatet Sikker betjening Dette apparatet er kun beregnet til bruk i private husholdninger. Apparatet må utelukkende brukes til oppvarming av matvarer. Ikke la apparatet være uten tilsyn mens det er i drift. Apparatet må ikke uten oppsyn brukes av voksne og barn som H fysisk eller psykisk ikke er i stand til å håndtere apparatet, H eller som på grunn av manglende erfaring eller kunnskap, ikke kan betjene apparatet på riktig måte. Overopphetet olje og fett Brannfare! Overopphetet olje eller fett antennes raskt. Ikke varm opp olje eller fett uten oppsyn. Slukk aldri brennende olje eller fett med vann. Slukk flammene med et lokk eller en tallerken. Slå av kokeplaten. Fare for forbrenning! Ta aldri på varme kokeplater. Hold små barn vekk fra kokesonen. Brannfare! Ikke legg brennbare gjenstander oppå kokesonen. Brannfare! Ikke oppbevar brennbare gjenstander eller spraybokser i skuffen rett under kokesonen. Varme kokeplater 4 Våte grytebunner og kokeplater Fare for personskader! Hvis det ligger væske mellom grytebunn og kokeplate, kan det oppstå damptrykk. Damptrykket kan forårsake at kjelen plutselig spretter opp. Hold alltid kokeplater og grytebunner tørre. Fare for elektrisk støt! Slå av sikringen i sikringsskapet dersom glasskeramikken har sprekker, revner eller riper. Ta kontakt med kundeservice. Fare for elektrisk støt! Ukyndige reparasjoner er farlig. Slå av sikringen i sikringsskapet dersom apparatet er defekt. Ta kontakt med kundeservice. Reparasjoner må kun utføres av en servicetekniker som har fått opplæring av oss. Sprekker i glasskeramikken Ukyndige reparasjoner Årsaker til skader Gryte og pannebunner Ru gryte og pannebunner lager riper i glasskeramikken. Unngå tørrkoking i gryter. Det kan oppstå skader. Varme panner og gryter Sett aldri varme panner og gryter på betjeningsfeltet, indikasjonsområdet eller rammen. Det kan oppstå skader. Harde eller spisse gjenstander som faller ned på kokesonen, kan forårsake skader. Aluminiumsfolie eller plastbeholdere smelter på varme kokeplater. Beskyttelsesfolie for komfyrer egner seg ikke til denne kokesonen. Harde og spisse gjenstander Folie og plast 5 Oversikt Skade Flekker Årsak Overkok I tabellen nedenfor finner du de vanligste skadene: Tiltak Fjern overkok med en gang ved hjelp av en glasskrape. Bruk kun rengjøringsmidler som er egnet til glasskeramikk. Ikke bruk kokesonene som oppbevaringssted eller arbeidsflate. Kontroller kokekaret. Bruk kun rengjøringsmidler som er egnet til glasskeramikk. Løft gryter og panner når de skal flyttes. Fjern overkok med en gang ved hjelp av en glasskrape. Uegnede rengjøringsmidler Riper Salt, sukker og sand Ru gryte og pannebunner lager riper i glasskeramikken. Misfarging Uegnede rengjøringsmidler Gryteslitasje (f.eks. aluminium) Kraterdannelse Sukker, sterkt sukkerholdige retter Miljøvern Miljøvennlig håndtering Pakk ut apparatet og kvitt deg med emballasjen på en miljøvennlig måte. ) Dette apparatet er merket i samsvar med det europeiske direktivet 2002/96/EF for elektro og elektronikkavfall (waste electrical and electronic equipment WEEE). Direktivet gir rammeforskrifter for hvordan gammelt utstyr skal samles inn og gjenvinnes. 6 Energisparetips H Sett alltid på et lokk som passer til gryten. Hvis du lager mat uten lokk, bruker du fire ganger så mye energi. H Bruk gryter og panner med jevn bunn. Ujevn bunn øker energiforbruket. H Diameteren på gryte og pannebunnen må stemme overens med størrelsen på kokeplatene. Gryter som er for små for kokeplaten, fører til energitap. Ta hensyn til følgende: Kokekarprodusenter oppgir ofte den øvre grytediameteren. Denne er som oftest større enn diameteren på grytebunnen. H Bruk en liten gryte til små mengder. En stor gryte med lite innhold krever mye energi. H Bruk lite vann til tilberedning. Dermed sparer du energi. Vitaminer og mineraler går dessuten ikke tapt for grønnsaker. H Still kokeplaten raskt ned til et lavere trinn. H Bruk restvarmen på kokesonen. Ved lengre koketid kan du slå av kokeplaten allerede 5 10 minutter før endt koketid. 7 Bli kjent med apparatet Bruksanvisningen gjelder for ulike kokesoner. På side 2 finner du en modelloversikt med målangivelser. Kokeplatene Kokeplate $ Enkrets kokeplate ð Tokrets kokeplate Innkobling: Vri kokeplatebryteren til ð til høyre. Stille inn koketrinn. Utkobling: Vri kokeplatebryteren til 0 og still inn på nytt. Vri aldri kokeplatebryteren over symbolet ð til 0. Innkobling: Vri kokeplatebryteren til ð til høyre. Stille inn koketrinn. Utkobling: Vri kokeplatebryteren til 0 og still inn på nytt. Vri aldri kokeplatebryteren over symbolet ð til 0. Innkobling og utkobling æ Stekesone Kokeplate og restvarmeindikator Kokeplate og restvarmeindikatoren lyser når en kokeplate er varm: H Kokeplateindikator under drift, kort tid etter at en kokeplate er slått på. H Restvarmeindikator etter tilberedning, når kokeplaten fremdeles er varm. Du kan bruke restvarmen til å spare energi, f.eks. ved å holde en liten rett varm eller smelte sjokolade. Innstilling av kokesone I dette kapittelet finner du en beskrivelse av hvordan du stiller inn kokeplatene. I tabellen finner du koketrinn og koketider for de ulike rettene. 8 Slå kokesonen av og på Stille inn kokeplate Du slår av og på kokesonen ved hjelp av kokeplatebryterne.

4 Med kokeplatebryterne stiller du inn varmeeffekten til kokeplatene. Koketrinn 1 = laveste effekt Koketrinn 9 = høyeste effekt Veiledning Kokeplaten reguleres ved at varmen kobles ut og inn. Selv på det høyeste effekttrinnet kan varmen kobles ut og inn. Tilberedningstabell I tabellen nedenfor finner du noen eksempler. Tilberedningstidene kan variere ut fra matvaretype og matvarenes vekt, tykkelse og kvalitet. Den faktiske tilberedningstiden kan derfor avvike fra dette. Bruk alltid koketrinn 9 til oppkoking. Trinn for viderekoking Varighet for viderekoking i minutter Smelting Sjokolade, kuvertyre, gelatin Smør Oppvarming og varmholding Gryterett (f.eks. linsegryte) Melk** Trekking, småkoking Melboller, potetballer Fisk Hvite sauser, f.eks. bechamelsaus * 3* min min 3 6 min 9 Trinn for viderekoking Koking, damping, surring Ris (med dobbel vannmengde) Poteter med skall Skrelte poteter Deigvarer, pasta Gryterett, supper Grønnsaker Grønnsaker, dypfrosne Koking i trykkoker Surring Rulader Oksestek Gulasj Steking** Snitsel, naturell eller panert Snitsel, frossen Biff (3 cm tykk) Fisk og fiskefilet, naturell Fisk og fiskefilet, panert Fisk og fiskefilet, panert og fryst, f.eks. fiskepinner Panneretter, dypfryste Pannekaker * Kok videre uten lokk ** Uten lokk Varighet for viderekoking i minutter min min min 6 10 min min min min * min min min 6 10 min 8 12 min 8 12 min 8 20 min min 8 12 min 6 10 min Fortløpende Rengjøring og vedlikehold I dette kapittelet kan du lese om hvordan kokesonen skal vedlikeholdes. Du kan kjøpe egnede rengjørings eller pleiemidler via kundeservice eller i vår nettbutikk. 10 Glasskeramikk Rengjøring Rengjør kokesonen etter hver bruk. På den måten brenner ikke matrestene seg fast. Kokesonen må være helt avkjølt før rengjøring. Bruk kun rengjøringsmidler som er egnet til glasskeramikk. Følg rengjøringsanvisningene på emballasjen. Bruk aldri: H ufortynnet oppvaskmiddel H rengjøringsmiddel for oppvaskmaskiner H skuremiddel H aggressive rengjøringsmidler som stekeovnsspray eller flekkfjerner H ripende svamper H høyttrykksspyler eller dampstråle Glasskrape Kraftig smuss fjernes enklest med en glasskrape: 1. Trekk ut bladet på glasskrapen. 2. Rengjør glasskeramikkflaten med skrapebladet. Rengjør aldri glasskeramikkflaten med huset til glasskrapen. Det kan lage riper i glasskeramikkflaten. d Vedlikehold Skrapebladet er svært skarpt. Fare for kuttskader. Sørg for at skrapebladet oppbevares på en sikker måte når det ikke er i bruk. Skadde skrapeblad må straks skiftes ut. Kokesonen må vedlikeholdes med et beskyttende og pleiende middel for glasskeramikk. Følg anvisningene på emballasjen. 11 Kokesoneramme For at du skal unngå skader på kokesonerammen bør du følge disse veiledningene: H Bruk bare varmt såpevann. H Ikke bruk etsende eller skurende rengjøringsmidler. H Ikke bruk glasskrape. Kundeservice Hvis apparatet ditt må repareres, står vår kunde service til disposisjon. Adresse og telefonnummer til nærmeste kundeservice finner du i telefonkatalogen. De oppgitte kundeservicesentrene gir deg også gjerne opplysninger om ditt nærmeste serviceverksted. E nummer og FD nummer Når du tar kontakt med kundeservice, må du alltid oppgi produktnummer (E nr.) og produksjonsnummer (FD nr.) for apparatet ditt. Typeskiltet med numrene finner du på apparatpasset. Vær klar over at det vil påløpe kostnader ved besøk av servicetekniker på grunn av feilbetjening også under garantitiden. 12 Innehållsförteckning Säkerhetsanvisningar Säkerhetsanvisningar till enheten..... Skadeorsaker. Miljöskydd... Återvinning.... Energispartips.....r du några av de vanligaste skadorna: Orsak Mat som kokat över Olämpliga rengöringsmedel Repor Salt, socker och sand Kastruller och stekpannor som har bottnar med grov struktur repar glaskeramiken. Åtgärd Mat som kokat över ska du ta bort direkt med rakbladsskrapa. Använd bara rengöringsmedel som är gjorda för glaskeramikhällar. Använd inte hällen som avlastnings eller arbetsyta. Kontrollera dina kokkärl. Översikt Skador Fläckar 15 Skador Missfärgningar Orsak Olämpliga rengöringsmedel Slitmärken från kastruller (t.ex. aluminium) Åtgärd Använd bara rengöringsmedel som är gjorda för glaskeramikhällar. Lyft kastruller och stekpannor när du flyttar dem. Mat som kokat över ska du ta bort direkt med rakbladsskrapa. Urgröpning Socker, sockerrik mat Miljöskydd Återvinning Packa upp enheten och lägg förpackningen i återvinningen. ) Energispartips Enheten är märkt i enlighet med EG direktiv 2002/96/EG om uttjänta el eller elektronikprodukter (waste electrical and electronic equipment WEEE). Direktivet anger riktlinjerna för återlämning och återvinning av uttjänta enheter inom EU. H Använd alltid lock som passar kastrullen eller grytan. Kokar du utan lock går det åt fyra gånger mer effekt. H Använd kastruller och stekpannor med jämn botten. Ojämna bottnar höjer effektförbrukningen. H Se till så att bottendiametern på kastruller, grytor och stekpannor överensstämmer med storleken på kokzonen.

5 För små kastruller på kokzonen leder till effektförluster. Tänk på att: Tillverkarna ibland anger kastrullens eller grytans övre diameter. Den är oftast större än bottendiametern. H Använd små kastruller när du lagar lite mat. En större kastrull som inte är full kräver mer effekt. 16 H Använd så lite vatten som möjligt vid tillagningen. Det spar effekt. Grönsakerna behåller sina vitaminer och mineraler. H Sänk effektläget i rätt tid. H Använd restvärmen i hällen. Slå av kokzonen 5 10 minuter innan maträtten är klar vid längre tillagningstider. Lär känna din spis Bruksanvisningen gäller för olika hällar. På sidan 2 finns en typöversikt med måttangivelser. Kokzonerna Kokzon $ Kokzon med en storlek ð Kokzon med två storlekar æ Grytzon Tillkoppling: Vrid kokzonsvredet till ð åt höger.

6 Ställa in effektläge. Stänga av: Vrid kokzonsvredet till 0 och ställ in det igen. Vrid aldrig kokzonsvredet förbi symbolen ð mot 0. Tillkoppling: Vrid kokzonsvredet till ð åt höger. Ställa in effektläge. Stänga av: Vrid kokzonsvredet till 0 och ställ in det igen. Vrid aldrig kokzonsvredet förbi symbolen ð mot 0. Slå på och av Kokzons och restvärmeindikering Kokzons och restvärmeindikeringen lyser när kokzonen är het: H Kokzonzindikering vid användning, strax efter att du slagit på kokzonen. H Restvärmeindikering efter tillagning, när kokzonen fortfarande är het. Du sparar energi om du utnyttjar restvärmen t.ex. för att varmhålla småvarmt eller smälta glasyr. 17 Ställa in hällen Kapitlet beskriver hur du ställer in kokzonerna. Tabellen innehåller effektlägen och tillagningstider för olika maträtter. Slå på och av hällen Ställa in hällen Slå på och av hällen med kokzonzvreden. Med kokzonsvreden ställer du in uppvärmningseffekten för kokzonerna. Effektläge 1 = lägsta effekt Effektläge 9 = högsta effekt Obs! Hällen styr kokzonerna genom att slå på och av uppvärmningen. Den kan slå på och av uppvärmningen även vid högsta effekt. Tillagningstider I tabellen nedan hittar du några förslag på tillagningstider. Tillagningstiderna beror på livsmedelstyp, vikt och kvalitet. Så avvikelser kan förekomma. Använd alltid effektläge 9 då du ska koka upp någonting. Effektläge för fortsatt tillagning Fortsatt koktid i minuter Smälta choklad, glasyr, gelatin smör Värma upp och varmhålla gryta (t.ex. linsgryta) mjölk** Effektläge för fortsatt tillagning Sjuda knödel, palt fisk vit sås, t.ex. bechamelsås Koka, ånga, ångkoka ris (med dubbel vattenmängd) skalpotatis kokt potatis pasta, nudlar grytor, soppor grönsaker grönsaker, djupfrysta Tryckkoka Bräsera rullader stek gulasch Steka** schnitzel, opanerad eller panerad schnitzel, djupfryst biff (ca 3 cm tjock) opanerad fisk och fiskfilé panerad fisk och fiskfilé fisk och fiskfilé, panerad och djupfryst, t.ex. fiskpinnar frysrätter pannkakor * fortsatt tillagning utan lock ** utan lock 4* 3* * Fortsatt koktid i minuter min min. 3 6 min min min min min min min min min min min min min min min min min min. kont. 19 Rengöring och skötsel Anvisningarna i kapitlet hjälper dig att sköta hällen. Lämpliga rengöringsmedel hittar hos kundtjänst eller via vår e Shop. Glaskeramik Rengöring Rengör hällen efter varje användning. Då bränner ev. matrester inte fast. Rengör inte hällen förrän den svalnat tillräckligt. Använd bara rengöringsmedel som är gjort för glaskeramikhällar. Följ rengöringsanvisningarna på förpackningen. Använd inte: H Outspätt handdiskmedel H Maskindiskmedel H Skurmedel H Aggressiva rengöringsmedel som ugnsrengöring eller fläckborttagningsmedel H Svampar som repar H Högtryckstvätt eller ångrengöring Glasskrapa Hårt sittande smuts tar du lättast bort med rakbladsskrapa: 1. Skjut fram glasskrapans blad. 2. Rengör glaskeramikytan med rakbladet. Rengör inte glaskeramikytan med skrapan som håller bladet. Den kan repa glaskeramikytan. d Skötsel Bladet är mycket vasst. Risk för skärskador. Säkra klingan då den inte används. Byt genast blad om det är skadat. Behandla hällen med skyddsmedel för glaskeramik. Följ anvisningarna på förpackningen. 20 Hällinfattningen Följ anvisningarna nedan, så slipper du skador på hällinfattningen: H Använd endast varmt vatten och lite diskmedel. H Använd inga kraftiga eller skurande medel. H Använd inte rakbladsskrapan. Service Om du behöver reparera enheten, så hjälper service dig. Du hittar adress och telefonnummer till närmaste serviceställe i telefonkatalogen. Kundtjänst kan också tala om för dig vilket serviceställe som är närmast. E nummer och FD nummer Ange produktens E nummer och FD nummer vid kontakt med service. Typskylten med numren hittar du på garantibeviset till enheten. Tänk på att serviceteknikerns besök inte är gratis vid felanvändning ens under garantitiden. 21 Sisällysluettelo Turvallisuusohjeet Laitteen turvallisuusohjeet Vaurioiden syyt..... Ympäristönsuojelu. Ympäristöystävällinen hävittäminen... Energiansäästövihjeitä.... Tutustuminen laitteeseen..... Keittoalueet...

7 Keittoalueen ja jälkilämmön näyttö.... Keittotason säätäminen. Keittotason kytkeminen päälle ja pois päältä. Keittoalueen säätäminen Keittotaulukko Puhdistus ja hoito. Keraaminen lasi.... Keittotason kehys... Huoltopalvelu d Turvallisuusohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti. Vain siten osaat käyttää keittotasoa turvallisesti ja oikein. luovutat laitteen edelleen, anna ohjeet laitteen mukana. Tarkasta laite pakkauksesta purkamisen jälkeen. laitetta ainoastaan ruoanvalmistukseen. öljy tai rasva syttyy helposti palamaan. liekit kannella tai lautasella. Kytke keittoalue pois päältä. Palovamman vaara! Älä kosketa kuumia keittoalueita. keittoalue ja kattilan pohja aina kuivana. Sähköiskun vaara! huoltopalveluun. Sähköiskun vaara! Epäasianmukaiset korjaukset ovat vaarallisia. huoltopalveluun. kattiloiden kiehumista tyhjiksi. Se voi aiheuttaa vaurioita. voi aiheuttaa vaurioita. suojakalvo ei sovi keittotasolle. astiasi. kattiloita ja pannuja, kun siirrät niiden paikkaa.

8 laite on merkitty käytettyjä sähkö ja elektroniikkalaitteita (waste electrical and electronic equipment WEEE) koskevan eurooppalaisen direktiivin 2002/96/EY mukaisesti. Direktiivi määrittelee EU maita koskevat säädökset käytöstä poistettujen laitteiden palautusoikeudesta ja kierrätyksestä. ) Energiansäästövih jeitä H Sulje kattilat aina sopivalla kannella. Ruoanvalmistus ilman kantta kuluttaa neljä kertaa enemmän sähköä. H Käytä kattiloita ja pannuja, joissa on tasainen pohja. Epätasaiset pohjat nostavat sähkönkulutusta. 25 H Kattilan ja pannun pohjan halkaisijan pitää vastata keittoalueen kokoa. Erityisesti keittoalueelle liian pieten kattiloiden käyttö tuhlaa energiaa. Ota huomioon: Astian valmistaja ilmoittaa usein kattilan yläreunan halkaisijan. Se on yleensä suurempi kuin kattilan pohjan halkaisija. H Käytä pienille määrille pientä kattilaa. Suuri, vajaa kattila kuluttaa paljon sähköä. H Kypsennä vähällä vedellä. Se säästää sähköä. Vitamiinit ja mineraalit säilyvät vihanneksissa. H Kytke oikeaan aikaan pienemmälle tehoalueelle. H Käytä keittotason jälkilämpö hyväksi. Kytke keittoalue pois päältä jo 5 10 minuuttia ennen kypsymisajan päättymistä, jos kypsymisaika on pitkä. Tutustuminen laitteeseen Käyttöohjeet koskevat eri keittotasoja. Sivulta 2 löydät laitteen tyyppi ja mittatiedot. Keittoalueet Keittoalue $ Yksitoimikeittoalue ð Kaksitoimikeittoalue Kytkeminen käyttöön: Käännä keittoalueen tehovalitsin oikealle kohtaan ð asti. Säädä tehoalue. Kytkeminen pois käytöstä: Käännä keittoalueen tehovalitsin kohtaan 0 ja säädä uudelleen. Älä käännä keittoalueen tehovalitsinta symbolin ð yli kohtaan 0. Kytkeminen käyttöön: Käännä keittoalueen tehovalitsin oikealle kohtaan ð asti. Säädä tehoalue. Kytkeminen pois käytöstä: Käännä keittoalueen tehovalitsin kohtaan 0 ja säädä uudelleen. Älä käännä keittoalueen tehovalitsinta symbolin ð yli kohtaan 0. Kytkeminen käyttöön ja pois käytöstä æ Paistoalue 26 Keittoalueen ja jälkilämmön näyttö Keittoalueen ja jälkilämmön näyttö palaa, kun keittoalue on lämmin: H Keittoalueen näyttö käytön aikana, hetken kuluttua sen jälkeen, kun olet kytkenyt keittoalueen päälle. H Jälkilämmön näyttö keittämisen jälkeen, kun keittoalue on vielä lämmin. Voit käyttää jälkilämmön hyväksesi ja säästää energiaa; voit esimerkiksi pitää pienen määrän ruokaa lämpimänä tai sulattaa kuorrutteen. Keittotason säätäminen Tästä luvusta löydät ohjeet keittoalueen säätämisestä. Taulukosta löydät tehoalueet ja kypsymisajat eri ruokalajeille. Keittotason kytkeminen päälle ja pois päältä Keittoalueen säätäminen Keittotaso kytketään päälle ja pois päältä keittoalueen tehovalitsimilla. Keittoalueen tehovalitsimilla asetat keittoalueiden lämmitystehon. Tehoalue 1 = pienin teho Tehoalue 9 = suurin teho Huomautus Keittoalue säätää lämpötilaa kytkemällä kuumenemisen päälle ja pois päältä. Kuumeneminen voi suurimmallakin tehoalueella kytkeytyä päälle ja pois päältä. 27 Keittotaulukko Alla olevasta taulukosta löydät muutamia esimerkkejä. Kypsymisaika riippuu ruoan lajista, painosta ja laadusta. Siksi poikkeamat ovat mahdollisia. Käytä kiehautukseen aina tehoaluetta 9. Kypsennysteho Kypsennysaika minuutteina Sulatus Suklaa, kuorrute, liivate Voi Lämmittäminen ja lämpimänäpito Pataruoka (esim. linssipata) Maito** Kypsennys alle kiehumapisteessä Knöödelit, mykyt Kala Valkoiset kastikkeet, esim. béchamelkastike Keittäminen, höyrykypsennys, höyrytys Riisi (kaksinkertaisessa vesimäärässä) Kuoriperunat Kuoritut perunat Pastatuotteet Pataruoka, keitot Vihannekset Vihannekset, pakastetut Kypsennys painekattilassa Hauduttaminen Kääryleet Patapaisti Gulassi * 3* * min min 3 6 min min min min 6 10 min min min min min min min 28 Kypsennysteho Paistaminen** Leike, paneroimaton tai paneroitu Leike, pakastettu Pihvi (3 cm paksu) Kala ja kalafilee, paneroimaton Kala ja kalafilee, paneroitu Kala ja kalafilee, paneroitu ja pakastettu, esim. kalapuikot Pannuruoat, pakastetut Ohukaiset * kypsennys ilman kantta ** ilman kantta Kypsennysaika minuutteina 6 10 min 8 12 min 8 12 min 8 20 min 8 20 min 8 12 min 6 10 min paista kypsäksi Puhdistus ja hoito Tästä luvusta löydät keittoalueen hoito ohjeet. Sopivia puhdistus ja hoitoaineita on saatavana huoltopalvelusta tai e Shopistamme. Keraaminen lasi Puhdistus Puhdista keittotaso aina ruoanlaiton jälkeen. Tällöin ruoanjätteet eivät pala kiinni. Puhdista keittotaso vasta, kun se on jäähtynyt riittävästi. pakkauksessa olevia puhdistusohjeita. 29 Älä käytä: H laimentamatonta astianpesuainetta H astianpesukoneeseen tarkoitettua pesuainetta H hankausainetta H voimakkaita puhdistusaineita kuten uuninpuhdistusainetta tai tahranpoistoainetta H hankaavia sieniä H painepesuria tai höyrysuihkua Puhdistuslasta Voimakkaan lian puhdistat parhaiten puhdistuslastalla: 1. Poista puhdistuslasta suojuksesta. 2. Puhdista keraaminen lasipinta terällä. Älä puhdista keraamisen lasin pintaa puhdistuslastan kotelolla. Keraamisen lasin pinta saattaa naarmuuntua. d Hoito Terä on erittäin terävä. Viiltohaavojen vaara. Suojaa terä, kun se ei ole käytössä. Vaurioitunut terä on vaihdettava heti uuteen. Hoida keittotasoa keraamisen lasin suoja ja hoitoaineella. Noudata pakkauksessa olevia ohjeita. Keittotason kehys Noudata seuraavia ohjeita, jotta vältät keittotason kehyksen vauriot: H Käytä vain lämmintä astianpesuaineliuosta. H Älä käytä voimakkaita tai hankaavia aineita.

9 H Älä käytä puhdistuslastaa. 30 Huoltopalvelu Jos laitteesi täytyy korjata, huoltopalvelumme on käytettävissäsi. Lähimmän huoltopalvelupisteen osoitteen ja puhelinnumeron löydät puhelinluettelosta. Myös mainituista huoltopalvelukeskuksista saat tiedon lähimmästä huoltopalvelusta. Mallinumero ja sarjanumero Kun otat yhteyttä huoltopalveluun, ilmoita laitteesi mallinumero (E numero) ja sarjanumero (FD numero). Tyyppikilven ja numerot löydät laitepassista. Ota huomioon, että huoltoneuvojan käynti käyttövirheen takia aiheuttaa Sinulle kustannuksia myös takuuaikana. 31 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger Sikkerhedsanvisninger for dette apparat.... Årsager til skader... Miljøbeskyttelse Miljøvenlig bortskaffelse... Energisparetips..... Lære apparatet at kende..... Kogezonerne Kogezone og restvarme indikator.... Indstille kogesektionen.. Tænde og slukke for kogesektionen... Indstille kogezone... Tilberedningstabel Rengøring og pleje Glaskeramik.. Kogesektionens ramme Kundeservice.

10 d Sikkerhedsanvisninger Læs denne brugsanvisning omhyggeligt. Det er en forudsætning for, at De kan betjene kogesektionen sikkert og korrekt. Det er vigtigt opbevare både brugsanvisningen og monteringsvejledningen samt apparatpasset. Hvis De giver apparatet videre til andre, skal disse dokumenter vedlægges. Kontroller apparatet efter udpakningen. Tilslut ikke apparatet, hvis det er beskadiget. Sikkerhedsanvis ninger for dette apparat Sikker betjening Dette apparat er udelukkende beregnet til brug i private husholdninger. Anvend kun apparatet til tilberedning af fødevarer. Lad ikke apparatet være uden opsyn, mens det er i brug. Hverken voksne eller børn må betjene apparatet uden opsigt, hvis H de fysisk eller mentalt ikke er i stand til, H eller hvis de mangler den fornødne viden og erfaring til, at kunne betjene apparatet korrekt. Overophedet olie og fedtstof Brandfare! Overophedet olie og fedtstof kan hurtigt selvantændes. Lad aldrig opvarmet fedtstof eller olie være uden opsyn. Forsøg aldrig at slukke brændende olie eller fedt med vand. Kvæl flammerne med et låg eller en tallerken. Sluk for kogezonen. Fare for forbrænding! Rør aldrig ved varme kogezoner. Sørg for at holde små børn på sikker afstand. Brandfare! Læg aldrig brændbare genstande på kogesektionen. Brandfare! Opbevar ikke brændbare genstande eller spraydåser i skuffen direkte under kogesektionen. Varme kogezoner 33 Våde grydebunde og kogezoner Revner i glaskeramikken Ukorrekte reparationer Fare for tilskadekomst! Hvis der er væske mellem grydebund og kogezone, kan der opstå et damptryk. Dette kan få gryden til pludseligt at hoppe på kogezonen. Sørg altid for, at kogezone og grydebund er tørre. Fare for elektrisk stød! Afbryd sikringen i sikringsskabet, hvis der er ridser, revner eller brud i den glaskeramiske plade. Kontakt kundeservice. Fare for elektrisk stød! Fagligt ukorrekte reparationer er farlige. Afbryd sikringen i sikringsskabet, hvis apparatet er defekt. Kontakt kundeservice. Kun serviceteknikere, der er uddannet af os, må udføre reparationer. Årsager til skader Gryde og pandebunde Ru gryde og pandebunde laver ridser i glaskeramikken. Undgå at koge gryder tørre. Der kan opstå skader. Sæt aldrig varme pander og gryder på betjeningsfeltet, indikatorområdet eller rammen. Der kan opstå skader. Hvis der falder hårde eller spidse genstande ned på kogesektionen, kan der opstå skader. Alufolie eller plastskåle smelter fast på varme kogezoner. Der må ikke anvendes beskyttelsesfolie på kogesektionen. I tabellen herunder findes en oversigt over de hyppigste skader. Årsag Overkogt mad Uegnede rengøringsmidler Ridser Salt, sukker og sand Ru gryde og pandebunde ridser glaskeramikken. Afhjælpning Fjern overkogt mad med en glasskraber med det samme. Anvend kun rengøringsmidler, der er beregnet til glaskeramik. Anvend ikke kogesektionen som arbejds eller afsætningsplads. Undersøg gryder og pander. Varme pander og gryder Hårde og spidse genstande Folie og kunststoffer Oversigt Skade Pletter 34 Skade Misfarvninger Årsag Uegnede rengøringsmidler Afslid fra gryder (f.eks. aluminium) Afhjælpning Anvend kun rengøringsmidler, der er beregnet til glaskeramik. Løft gryder og pander, når de flyttes. Fjern overkogt mad med en glasskraber med det samme. Muslingeformede skader i glasset Sukker, retter med højt sukkerindhold Miljøbeskyttelse Miljøvenlig bortskaffelse Pak apparatet ud af emballagen, og bortskaf emballagen miljømæssigt korrekt. ) Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv 2002/96/EF om genvinding og bortskaffelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (waste electrical and electronic equipment WEEE). Dette direktiv angiver rammerne for indlevering og recycling af kasserede apparater gældende for hele EU. Energisparetips H Læg altid et låg på gryden, som passer i størrelsen. Ved tilberedning uden låg bruger De meget mere energi. H Brug gryder og pander med en plan bund. Ujævne bunde forøger energiforbruget. H Gryde og pandebundes diameter skal passe til kogezonens størrelse. Især medfører for små gryder på kogezonerne spild af energi. Bemærk: Producenter af gryder og pander angiver ofte den øvre diameter. Den er for det meste større end bundens diameter. H Brug små gryder til små portioner. En stor gryde, der ikke er fyldt helt op, forbruger meget energi. 35 H Tilbered med små mængder vand. Det sparer energi. Grøntsagerne bevarer deres indhold af vitaminer og mineraler. H Indstil i god tid kogezonen til et lavere kogetrin. H Udnyt restvarmen i kogezonen. Ved længere tilberedningstider kan der allerede slukkes for kogezonen 5 10 minutter, før tilberedningstiden er slut. Lære apparatet at kende Brugsanvisningen gælder for forskellige kogesektioner. På side 2 er der en oversigt over de forskellige typer med angivelse af mål.

11 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Kogezonerne Kogezone $ Enkelt kogezone ð Dobbelt kogezone Aktivere: Drej kogezone betjeningsknappen mod højre til ð. Indstil kogetrinnet. Deaktivere: Drej kogezone betjeningsknappen til 0, og indstil igen. Drej aldrig kogezone betjeningsknappen forbi symbolet ð til 0. Aktivere: Drej kogezone betjeningsknappen mod højre til ð. Indstil kogetrinnet. Deaktivere: Drej kogezone betjeningsknappen til 0, og indstil igen. Drej aldrig kogezone betjeningsknappen forbi symbolet ð til 0. Aktivere og deaktivere æ Stegezone Kogezone og restvarme indikator Kogezone og restvarme indikatoren lyser, så længe en af kogezonerne er varm: H Kogezone indikator lyser under brugen og kort tid efter at De har tændt for en kogezone. kan udnytte restvarmen og spare på energien, f.eks. ved den højeste effekt kan varmelegemet hhv. tænde/slukke. Tilberedningstabel I nedenstående tabel findes nogle eksempler på tilberedning. Tilberedningstiderne afhænger af madvarernes art, vægt og kvalitet. Derfor kan der være afvigelser. Brug altid kogetrin 9 til opkogning. Viderekog ningstrin Tilberednings tid i minutter Smeltning Chokolade, overtrækschokolade, husblas Smør Opvarmning og varmholdning Sammenkogte retter (f.eks. linsegryde) Mælk** Viderekog ningstrin Trække, simre Knödel, klöße Fisk Hvide saucer, f.eks. bechamelsauce Kogning, dampning Ris (med dobbelt mængde vand) Pillekartofler Hvide kartofler Dejretter, pasta Sammenkogte retter, supper Grøntsager Grøntsager, dybfrosne Tilberedning i trykkoger Grydestegning Benløse fugle Oksesteg Gullasch Stegning** Schnitzel, naturel eller paneret Schnitzel, dybfrossen Steak (3 cm tyk) Fisk eller fiskefilet, naturel Fisk eller fiskefilet, paneret Fisk og fiskefilet, paneret og dybfrossen, f. eks. fiskepinde Panderetter, dybfrosne Pandekager * Viderekogning uden låg ** Uden låg 4* 3* * Tilberednings tid i minutter min min. 3 6 min min min min min min min min min min min min min min min min min min. fortløbende Rengøring og pleje I dette kapitel findes anvisninger til, hvordan kogesektionen skal plejes. Der kan købes egnede rengørings og plejemidler via Kundeservice eller i vores e Shop. 38 Glaskeramik Rengøring Rengør altid kogesektionen, når De har brugt den til madlavning. På den måde brænder madrester ikke fast. Rengør først kogesektionen, når den er kølet tilstrækkeligt af. Anvend kun rengøringsmidler, der er beregnet til glaskeramik. Følg anvisningerne til rengøring på emballagen. Brug aldrig: H Ufortyndet opvaskemiddel til manuel opvask H Rengøringsmidler til opvaskemaskinen H Skurende rengøringsmidler H Aggressive rengøringsmidler som f.eks. ovnrens og pletfjerner H Ridsende rengøringssvampe H Højtryksrenser eller dampstråler Glasskraber Stærk tilsmudsning fjernes bedst med en glasskraber: 1. Frigør glasskraberens sikring. 2. Rengør glaskeramikfladen med klingen. Pas på, at skraberens holder ikke berører glaskeramikfladen. Glaskeramikken kan blive ridset af det. d Pleje Klingen er meget skarp. Fare for snitsår. Sørg for at sikre klingen, når den ikke anvendes. Udskift defekte klinger med det samme. Brug et pleje og beskyttelsesmiddel til glaskeramik til pleje af kogesektionen. Følg anvisningerne på emballagen. Kogesektionens ramme For at undgå beskadigelse af kogesektionens ramme skal følgende anvisninger overholdes: 39 H Brug udelukkende varmt opvaskevand til rengøringen. H Der må ikke bruges ætsende eller skurende midler. H Anvend aldrig glasskraberen på kogesektionens ramme. Kundeservice Hvis Deres apparat skal repareres, står vores kundeservice til Deres rådighed. De kan finde adresse og telefonnummer på den nærmeste kundeservice afdeling i telefonbogen. De kan også få oplyst det nærmeste serviceværksted hos de angivne kundeservicecentre. E nummer og FD nummer Når De kontakter vores serviceafdeling, skal De opgive komfurets E nummer og FD nummer. Typeskiltet med numrene findes i apparatets papirer. Vær opmærksom på, at det også indenfor garantiperioden ikke er gratis at få besøg af en tekniker fra kundeservice, hvis det viser sig, at apparatet er blevet betjent forkert. 40.

Din brugermanual BOSCH NKH645G14M http://da.yourpdfguides.com/dref/3558994

Din brugermanual BOSCH NKH645G14M http://da.yourpdfguides.com/dref/3558994 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i BOSCH NKH645G14M i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

PKF375V14 Kogesektion Keittotaso Kokesone Häll. [da] Brugsanvisning...2 [fi] Käyttöohje...7. [no] Bruksveiledning... 12 [sv] Bruksanvisning...

PKF375V14 Kogesektion Keittotaso Kokesone Häll. [da] Brugsanvisning...2 [fi] Käyttöohje...7. [no] Bruksveiledning... 12 [sv] Bruksanvisning... PKF375V14 Kogesektion Keittotaso Kokesone Häll [da] Brugsanvisning...2 [fi] Käyttöohje...7 [no] Bruksveiledning... 12 [sv] Bruksanvisning... 17 Indholdsfortegnelse[da]Brugsanvi sning Sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM7300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Energieffektivitetsindex per utrymme (EEI utrymme) 88,1. Energieffektivitetsklass per utrymme. Antal utrymmen 1

Energieffektivitetsindex per utrymme (EEI utrymme) 88,1. Energieffektivitetsklass per utrymme. Antal utrymmen 1 Bilaga PRODUKTDTBLD Modellidentifiering Energieffektivitetsindex per utrymme (EEI utrymme 88,1 Energieffektivitetsklass per utrymme Energiförbrukning som krävs för att värma en standardiserad mängd i ett

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS EI645EC11 http://da.yourpdfguides.com/dref/3570015

Din brugermanual SIEMENS EI645EC11 http://da.yourpdfguides.com/dref/3570015 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

CONTENTS QUICK START

CONTENTS QUICK START TABLE OF CONTENTS 3 8 13 18 23 2 QUICK START GUIDE 3 1 Buy a SIM card and disable its PIN using your mobile phone. PIN OFF 2 A Insert the SIM to AirPatrol. B Use the power adapter to connect your AirPatrol

Læs mere

bamix SwissLine Gebruiksaanwijzing, p. 3 Brugsanvisning, s. 39 Käyttöohje, s. 12

bamix SwissLine Gebruiksaanwijzing, p. 3 Brugsanvisning, s. 39 Käyttöohje, s. 12 Gebruiksaanwijzing, p. 3 Käyttöohje, s. 12 Bruksanvisning, s. 21 Bruksanvisning, s. 30 Brugsanvisning, s. 39 bamix SwissLine R Brugsanvisning bamix SwissLine R Indholdsfortegnelse Indledning 39 Før brug

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

2 Vedligeholdelse Maskinens skötsel Vedlikehold Lær å bruke din symaskin Stingbredde-ratt Nålposisjonsvelger 16 Fjernelse af spolekapsel Tag bort griparkorgen Ta ut spolehuset Stinglengde-ratt Overtrådspennings-hendel

Læs mere

Livet i hjemmet stiller store krav til køkkenudstyret hver dag. FAVORIT køkkenudstyr er testet i henhold til de højeste standarder for kvalitet og

Livet i hjemmet stiller store krav til køkkenudstyret hver dag. FAVORIT køkkenudstyr er testet i henhold til de højeste standarder for kvalitet og FAVORIT 26_012 Livet i hjemmet stiller store krav til køkkenudstyret hver dag. FAVORIT køkkenudstyr er testet i henhold til de højeste standarder for kvalitet og holdbarhed og er designet, så det opfylder

Læs mere

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning, rbetsbelysning, lågenergi rbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla rbejdsbelysning, lavenergi 1 2008 iltema Nordic Services rbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER

VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER 319252DK.fm Page 74 Wednesday, September 3, 28 4:5 PM VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER Denne håndbog indeholder vigtige oplysninger om sikkerhed, brug og vedligeholdelse af den nye kogesektion. Læs omhyggeligt

Læs mere

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Læs mere

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN DANSK Installation Side 2 Brugervejledning Side VIGTIGE ANVISNINGER VEDRRENDE SIKKERHEDEN DIN OG ANDRES SIKKERHED ER MEGET VIGTIG Denne brugervejledning og selve apparatet er forsynet med vigtige oplysninger

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZFK22/9R http://da.yourpdfguides.com/dref/656824

Din brugermanual ZANUSSI ZFK22/9R http://da.yourpdfguides.com/dref/656824 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

www.whirlpool.com DK 1

www.whirlpool.com DK 1 www.whirlpool.com 1 OPSTILLING FØR TILSLUTNING KONTROLLÉR, AT SPÆNDINGEN på typepladen svarer til spændingen i hjemmet. FJERN IKKE BESKYTTELSESPLADERNE i siden af ovnrummet. De hindrer, at der kommer fedt

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Brugsanvisning. Keramisk kogeplade. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. KRO 642 D Z KRO 742 DO Z INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsanvisning. Keramisk kogeplade. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. KRO 642 D Z KRO 742 DO Z INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning Keramisk kogeplade Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. KRO 642 D Z KRO 742 DO Z INDHOLDSFORTEGNELSE Installation 2 Opstilling Indbygning Ventilation Fastgørelse Elinstallation

Læs mere

WIP60SQ / WIF60SQ WIP70SQ / WIF70SQ WIP78SQ / WIF78SQ WIP90SQ / WIF90SQ WIP100SQ / WIF100SQ

WIP60SQ / WIF60SQ WIP70SQ / WIF70SQ WIP78SQ / WIF78SQ WIP90SQ / WIF90SQ WIP100SQ / WIF100SQ Brugsanvisning DK Induktionskogeplade Bruksanvisning NO Induksjonsplatetopp Bruksanvisning SE Induktionshäll Käyttöohje FIN Keraaminen induktiokeittotaso WIP60SQ / WIF60SQ WIP70SQ / WIF70SQ WIP78SQ / WIF78SQ

Læs mere

Art. 25-960 Art. 25-961

Art. 25-960 Art. 25-961 Bruksanvisning Svart kabel (-) Röd kabel (+) IN Vit kabel (-) UT LED UPP UPP-knapp LED NER NER-knapp Ett lätt tryck på UPP-knappen gör att ljuset i lampan ökar till den senast valda ljusstyrkan. LED UPP

Læs mere

Brugsanvisning DK. Glaskeramisk induktionskogeplade TIP26, WIP30

Brugsanvisning DK. Glaskeramisk induktionskogeplade TIP26, WIP30 Brugsanvisning DK Glaskeramisk induktionskogeplade TIP26, WIP30 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER... 4 BESKRIVELSE AF APPARATET... 5 TEKNISKE DATA... 5 KONTROLPANEL... 6 BETJENING... 6 TOUCH

Læs mere

Brugsanvisning. Domino Induktion Wok WWZ40

Brugsanvisning. Domino Induktion Wok WWZ40 Brugsanvisning Domino Induktion Wok WWZ40 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger... 4 Beskrivelse af kogepladen... 5 Tekniske data... 5 Betjeningspanel... 6 Sensitive Touch... 6 Display... 6

Læs mere

Gas indbygnings kogeplade

Gas indbygnings kogeplade Gas indbygnings kogeplade DK Kære kunde, Tillykke med Deres valg af et Gorenje indbygningskogeplade. Det er et meget fornuftigt valg da et produkt fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

Gode råd og henstillinger

Gode råd og henstillinger Gode råd og henstillinger 1 Dette apparat er beregnet til ikke-erhvervsmæssig brug indenfor i et privat hjem. 2 Læs brugsanvisningen nøje, før apparatet tages i brug, da den indeholder meget vigtige anvisninger

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning INTRODUCTION OF DEVICE 1 2 3 4 5 198 520 190 149,5 600 500 1. Digitalstyret aftræk 2. Emhætte 3. Kontrol Panel 4. Filter 5. Belysning ADVARSLER

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Instruktioner om montering, tilslutning og brug

Instruktioner om montering, tilslutning og brug DK Instruktioner om montering, tilslutning og brug Glaskeramisk induktionskogeplade Glaskeramisk induktionskogeplade Kære kunde Før De tager Deres nye plade i brug Transportskader Tilslutning Typeskiltet

Læs mere

DE p. 4-11. NL p. 12-19. FR p. 20-27. EN p. 28-39. IT p. 40-47. ES p. 48-55. PT p. 56-63. EL p. 64-71. DA p. 72-79. SV p. 80-87. FI p.

DE p. 4-11. NL p. 12-19. FR p. 20-27. EN p. 28-39. IT p. 40-47. ES p. 48-55. PT p. 56-63. EL p. 64-71. DA p. 72-79. SV p. 80-87. FI p. TEFAL903B-ACTIFRY_Essential_1505087843_Mise en page 1 20/12/12 18:54 PageC1 DE p. 4-11 NL p. 12-19 FR p. 20-27 EN p. 28-39 IT p. 40-47 ES p. 48-55 PT p. 56-63 EL p. 64-71 DA p. 72-79 SV p. 80-87 FI p.

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS EI675MB31E http://da.yourpdfguides.com/dref/3570019

Din brugermanual SIEMENS EI675MB31E http://da.yourpdfguides.com/dref/3570019 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 INTRODUKTION AF EMHÆTTE 6 6 7 7 4 5 2 1 3 5 1 3 4 211 211 172 23,5 Min:572 Max:902 400 80 24 164 172 Min:572 Max:902 400 20 80 350 24 164 23,5 20 350 450 498,589,898

Læs mere

BRUGSANVISNING TEPPAN YAKI INDUKTION TPYI38

BRUGSANVISNING TEPPAN YAKI INDUKTION TPYI38 BRUGSANVISNING TEPPAN YAKI INDUKTION TPYI38 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER... 4 BESKRIVELSE AF PLADEN... 6 TEKNISKE DATA... 6 BETJENINGSPANEL... 6 BETJENING... 6 FINGER-TOUCH BETJENING...

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Ved reklamation eller spørgsmål til produktet, kontakt da Harald Nyborg A/S på tlf. 63959508 eller henvend dig i en af vore butikker.

Ved reklamation eller spørgsmål til produktet, kontakt da Harald Nyborg A/S på tlf. 63959508 eller henvend dig i en af vore butikker. Havepejs Manual (OBS! Gem den til senere brug.) Model M120 Nødvendigt værktøj (ej inkl.) ADVARSEL FARE! Havepejsen er KUN til udendørs brug. Fyr aldrig op i havepejsen, og lad den aldrig nedkøle, indendørs

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

pots and pans // inspires to greater culinary heights//

pots and pans // inspires to greater culinary heights// pots and pans // inspires to greater culinary heights// Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning - norsk... side 7-8 Käyttöohjeet - suomi... sivu 9-10 Instruction

Læs mere

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Læs mere

-2- -11- INTRODUKTION AF APPARATET. Produkt med touch-kontrol produkt 1144 (3 SPD) 1144 (5 SPD) Billede 1 1144-60 1144-90. Figur 1

-2- -11- INTRODUKTION AF APPARATET. Produkt med touch-kontrol produkt 1144 (3 SPD) 1144 (5 SPD) Billede 1 1144-60 1144-90. Figur 1 1144 FUSE 10 FUSE LA MP INTRODUKTION AF APPARATET Produkt med touch-kontrol produkt For at få det bedste ud af din emhætte bør du; *Være opmærksom på tidspunktet for rengøring af aluminiumfiltrene og udskiftning

Læs mere

Bruksanvisning svenska... sida 3 4. Brugsanvisning dansk...side 5 6. Bruksanvisning norsk...side 7 8. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska... sida 3 4. Brugsanvisning dansk...side 5 6. Bruksanvisning norsk...side 7 8. Käyttöohjeet suomi... Type 8355 Bruksanvisning svenska... sida 3 4 Brugsanvisning dansk...side 5 6 Bruksanvisning norsk...side 7 8 Käyttöohjeet suomi... sivu 9 10 Instruction manual english... page 11 12 2 Innan användning

Læs mere

MIKROBØLGEOVN MIKROAALTOUUNI HORNO MICROONDAS MIKROBØLGEOVN MIKROVÅGSUGN

MIKROBØLGEOVN MIKROAALTOUUNI HORNO MICROONDAS MIKROBØLGEOVN MIKROVÅGSUGN MC1753E MC1763E NO FI ES DA SV MIKROBØLGEOVN MIKROAALTOUUNI HORNO MICROONDAS MIKROBØLGEOVN MIKROVÅGSUGN BRUKERHÅNDBOK KÄYTTÖOHJE MANUAL DE USUARIO BRUGERVEJLEDNING ANVÄNDARMANUAL 2 31 60 93 123 2 Innhold

Læs mere

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service ADPF 1100 Oplysninger om sikkerhed 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 Indstilling 9 10 11 11 Skader på glas og andet service 11 (which is a sub-heading) 11 8) Installationsvejledning Forberedelse

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse!

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse! Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse! Generelt Kontroller altid bordpladen ved modtagelsen. Ved modtagelse af din

Læs mere

MPE 60. c Manicure-/Pedicure-sæt. Betjeningsvejledning

MPE 60. c Manicure-/Pedicure-sæt. Betjeningsvejledning MPE 60 DK c Manicure-/Pedicure-sæt Betjeningsvejledning BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 Fax: +49 (0)731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de Kære

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

MODEL KO604X. Fire funktioner 60 cm multifunktions ovn

MODEL KO604X. Fire funktioner 60 cm multifunktions ovn MODEL KO604X Fire funktioner 60 cm multifunktions ovn BEMÆRK: Denne brugervejledning indeholder vigtig information, herunder vigtige oplysninger om sikkerhed og installation, så du kan få mest muligt ud

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EKC60050X http://da.yourpdfguides.com/dref/626090

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EKC60050X http://da.yourpdfguides.com/dref/626090 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER

INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER ANVISNINGAR/ BRUGSANVISNINGER INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER DK T i l l y k k e m e d a t h a v e v a l g t C 3 - k a f f

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien.

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien. SIKKERHEDSANVISNINGER n Læs omhyggeligt brugsanvisningen før første brug af apparatet: Hvis maskinen ikke bruges i overensstemmelse med brugsanvisningen, fralægger Krups sig ethvert ansvar. n Dette apparat

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG BF64CCBB http://da.yourpdfguides.com/dref/4535769

Din brugermanual SAMSUNG BF64CCBB http://da.yourpdfguides.com/dref/4535769 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SAMSUNG BF64CCBB i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 SUMMER BBQ TM Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 Gennemlæs denne manual og gør dig bekendt med produktet, før grillen tages i brug. Gem manualen til senere brug. ADVARSEL! Følges den medfølgende

Læs mere

Brugsanvisning Glaskeramisk kogeplade

Brugsanvisning Glaskeramisk kogeplade Brugsanvisning Glaskeramisk kogeplade Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da - DK M.-Nr. 09 140 410 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13 vejledning TIL Elkedel Indhold SIKKER BRUG AF elkedlen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Batteriaktivering (valgfrit)... 8 DELE OG FUNKTIONER...

Læs mere

Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted!

Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 100054 V6/0114 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 1. Generelle oplysninger... 86 1.1

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

PROFI COOK Dansk Brugsanvisning PC-VK1015

PROFI COOK Dansk Brugsanvisning PC-VK1015 PROFI COOK Dansk Brugsanvisning PC-VK1015 Generelle sikkerhedsinstruktioner Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger apparatet første gang. Gem desuden denne brugsanvisning, der indeholder de nødvendige

Læs mere

CHOPPER CH 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

CHOPPER CH 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU CHOPPER CH 7280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G 3 DANSK 05-09 SUOMI 10-14 NORSK 15-19 SVENSKA 20-24 ITALIANO 25-29 PORTUGUÊS 30-34 NEDERLANDS 35-39 MAGYAR 40-45 ČESKY 46-50 SLOVENŠČINA

Læs mere

Kitchen. solo kettle // kettle 0,5 litre // Type 6423, 6426, 6433. Concealed heating element // quick heat-up // 360 base // Capacity 0.

Kitchen. solo kettle // kettle 0,5 litre // Type 6423, 6426, 6433. Concealed heating element // quick heat-up // 360 base // Capacity 0. Kitchen solo kettle // kettle 0,5 litre // Concealed heating element // Capacity 0.5 l // quick heat-up // 360 base // Type 6423, 6426, 6433 Brugsanvisning - dansk...side 3-5 Bruksanvisning - svenska...sida

Læs mere

KØLESKAB K44W HN 8700. Brugervejledning

KØLESKAB K44W HN 8700. Brugervejledning KØLESKAB K44W HN 8700 Brugervejledning INDHOLD Generelt... 2 Køleskabets indretning... 2 Før køleskabet tages i brug... 3 Beskyttelse af miljøet... 3 Sikkerhedsregler og generelle anbefalinger... 4 Installation...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

Behandling og vedligeholdelse. Behandling og vedlikehold. Behandling och underhåll. Fyrretræ Furutre Furuträ

Behandling og vedligeholdelse. Behandling og vedlikehold. Behandling och underhåll. Fyrretræ Furutre Furuträ Behandling og vedligeholdelse Behandling og vedlikehold Behandling och underhåll Fyrretræ Furutre Furuträ Umalet Umalt Umålad Industrimalet Industrimalt Industrimålad jvk.dk nvk.nu jvk.se Tillykke med

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i BLAUPUNKT BOSTON RCC45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

KF 3205-90 KF 3205-60 DK NO SV FI EN. Betjeningsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje User guide

KF 3205-90 KF 3205-60 DK NO SV FI EN. Betjeningsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje User guide KF 3205-90 KF 3205-60 DK NO SV FI EN Betjeningsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje User guide Læs venligst denne vejledning inden du tager køleskabet i brug. Kære kunde, Vi håber, at dit

Læs mere

INSTRUKTIONER TIL BRUGEREN:

INSTRUKTIONER TIL BRUGEREN: Indholdsfortegnelse DK 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 144 2. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 146 3. MILJØHENSYN... 148 4. BESKRIVELSE AF BETJENINGSKNAPPERNE... 149 5. BRUG AF KOGEPLADEN... 150 6.

Læs mere

Vinkøleskab LIFETEC MD 37117. Betjeningsvejledning

Vinkøleskab LIFETEC MD 37117. Betjeningsvejledning Vinkøleskab LIFETEC MD 37117 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning... 4 1.1. Anvendte advarselssymboler og signalord... 4 2. Anvendelsesområde... 5 3. Sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

MANUAL Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug af Cavi-Lipo

MANUAL Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug af Cavi-Lipo MANUAL Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug af Cavi-Lipo Indholdsfortegnelse 1. Introduktion side 3 2. Komponenter side 4 a) Apparatet b) Tilbehør 3. Betjening af apparatet side 5 a) Kontrolknapper

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

LÆS OPLYSNINGERNE VEDRØRENDE MONTERING, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE SAMT SIKKERHEDSFORSKRIFTERNE GRUNDIGT, INDEN APPARATET TAGES I BRUG.

LÆS OPLYSNINGERNE VEDRØRENDE MONTERING, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE SAMT SIKKERHEDSFORSKRIFTERNE GRUNDIGT, INDEN APPARATET TAGES I BRUG. VIGTIGE OPLYSNINGER Kære kunde. Tak for at have valgt EVA stavblenderen fra BUGATTI. I lighed med alle andre elektriske husholdningsapparater skal stavblenderen benyttes med forsigtighed for at undgå kvæstelser

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

GRANAT BRUGSANVISNING. GRANAT Trykkoger i rustfri stål

GRANAT BRUGSANVISNING. GRANAT Trykkoger i rustfri stål GRANAT BRUGSANVISNING GRANAT Trykkoger i rustfri stål Hurtiginfo Hurtiginfo Følgende symboler bruges på vores produkt: Læs betjeningsvejledningen! Overhold advarselsog sikkerhedsinstruktionerne! Tak for

Læs mere

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+ FRITSTÅENDE KØLESKAB Brugervejledning KS 345 A+ Indhold Sikkerhedsforanstaltninger ------------------------- 1~2 Tegning ----------------------------------------------------- 3 Klargøring --------------------------------------------------

Læs mere

7JOUBHF %BOTL SvenskB 1

7JOUBHF %BOTL SvenskB 1 Svensk 1 8x 3x 2x 6x 2x 3.2 x 13mm 6x 6x 4.8 x 38mm Ø 6.4 mm 10x 4 x 16mm! 2 1 4 X Ø 8 mm x6 X = Y - 162-650-900 2 m MIN 685 m X MAX 1085 mm 162 mm 650 mm 4.8 x 38 mm 900 mm 5 3 6 1 4.8 x 38 mm 2 3 Y 7

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Din brugermanual JABRA BT3010 http://da.yourpdfguides.com/dref/3333034

Din brugermanual JABRA BT3010 http://da.yourpdfguides.com/dref/3333034 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Brugsanvisning for indream damprenser

Brugsanvisning for indream damprenser Brugsanvisning for indream damprenser Effektiv, skånsom og miljøvenlig rengøring 1 06-01-2013 - Rev 1.6 Beskrivelse af enkeltdele: 1. Dæksel på håndtag 2. Hjul 3. Produktets top cover 4. Bærehåndtag 5.

Læs mere

Du kan även få vattenpassen i 120+, och 180+ som har sina fördelar både vid golvläggning och vid tak läggning.

Du kan även få vattenpassen i 120+, och 180+ som har sina fördelar både vid golvläggning och vid tak läggning. True blue är 100 % korrekt, bubblan är mycket tydligare än normalt. Själva vattenpasset är byggd i kraftig aluminiumprofil och har stora handtag så att den passar bra i handen. Det har genomförts tester

Læs mere