Gentofte-Plan Økonomioversigter. Gentofte Kommune Rådhuset Bernstorffsvej Charlottenlund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gentofte-Plan 2008. Økonomioversigter. Gentofte Kommune Rådhuset Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund www.gentofte.dk"

Transkript

1 Gentofte-Plan 2008 Økonomioversigter Gentofte Kommune Rådhuset Bernstorffsvej Charlottenlund

2 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summerer til totalen.

3 Budget 2008 Økonomioversigter INDHOLDSFORTEGNELSE RESULTATBUDGET 2 OVERSIGT OVER DRIFTSBEVILLINGER SAMT OPDELING PÅ MÅLOMRÅDER 3 SPECIFIKATION AF DRIFTSBUDGETTET Forsyning 6 Park og vej 7 Natur og Miljø 7 Idræt og fritid 8 Kultur og bibliotek 8 Skole og Fritid 10 Dagtilbud for småbørn 11 Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge 11 Sociale institutioner for børn og unge 12 Arbejdsmarked og overførselsindkomster 13 Borgere med handicap 14 Pleje og omsorg for ældre 15 Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering 16 Politisk ledelse, administration og udlejningsejendomme 17 Brand 19 ANLÆGSOVERSIGT 20 OVERSIGT OVER FINANSIELLE POSTER 25 PERSONALEOVERSIGT 27 TAKSTOVERSIGT 33 TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT 43

4 Resultatbudget Budgetområder Det skattefinansierede område Regnskab Budget Budget Budgetoverslag Skatter indkomstskat grundskyld ejendomsværdiskat øvrige skatter Tilskud og udligning generelle tilskud / bloktilskud udligning momsudligning Renter (netto) Finansiering i alt Driftsrammer Teknisk Udvalg Beredskabskommission Kultur og Fritidsudvalget Børne og Skoleudvalget Socialudvalget Økonomiudvalget Anlægsrammer Teknisk Udvalg Beredskabskommission Kultur og Fritidsudvalget Børne og Skoleudvalget Socialudvalget Økonomiudvalget Pris og lønstigninger Drift og anlæg i alt Resultat skattefinansieret område Øvrige finansposter Forsyningsvirksomheder Balanceforskydninger (netto) Afdrag på lån Låneoptagelse NESA-midler afkast ordinær deponeringsfrigivelse deponeringsfrigivelse låneramme frigivelse til NESA-afgift Afgift NESA-midler Budgetbalance Forbrug af kassebeholdningen Forøgelse af kassebeholdningen Likvid beholdning ultimo året NESA-beholdning ultimo året = udgifter og - = indtægter

5 Driftsbevillinger (nettobevilling i fed) med specifikation på målområder Beløb i kr. 3 Oprindeligt årsbudget Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag Driftsbevillinger i alt TEKNISK UDVALG, BRUGERFINANSIERET Forsyning TEKNISK UDVALG, SKATTEFINANSIERET Park og vej Natur & Miljø KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Idræt og fritid Kultur og bibliotek BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Skole Dagtilbud for småbørn Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge Sociale institutioner for børn og unge DET SOCIALE UDVALG Arbejdsmarked og overførselsindkomster Borgere med handicap Pleje og omsorg for ældre Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering ØKONOMIUDVALGET Politisk ledelse, administration og udlejningsejendomme BEREDSKABSKOMMISSIONEN Brand

6

7 5 SPECIFIKATION AF DRIFTSBUDGETTET Rapporten opstilles efter totalbudgetprincippet og indeholder således foruden driftsposter tillige kapitalposter og rådighedsbeløb til afholdelse af anlægsudgifter Rapporten har til formål at give oplysning om bevillingsbindingen og en specifikation af den enkelte bevilling.

8 Specifikation af driftsbudgettet 6 Hele kr. Budget 2008 Netto Udgifter Indtægter 1 DRIFT TEKNISK UDVALG, BRUGERFINANSIERET Bev Forsyning Drift Forsyningsvirksomheder m.v Forsyningsvirksomheder Varmeforsyning Vandforsyning Fælles udgifter og indtægter Distribution af vand Produktion af vand: Ermelundsværket Produktion af vand: Sjælsø Vandværk Spildevandsanlæg Fælles formål Rensningsanlæg - inkl. hoved- og detailkloakker Affaldshåndtering Fælles formål Ordninger for dagrenovation - restaffald Ordninger for storskrald og haveaffald Ordninger for glas, papir og pap Genbrugsstationer

9 Specifikation af driftsbudgettet 7 Hele kr. Budget 2008 Netto Udgifter Indtægter 22 TEKNISK UDVALG, SKATTEFINANSIERET Bev Park og vej Drift Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Kirkegårde Kirkegårde Trafik og infrastruktur Fælles funktioner Kommunale veje Vejvedligeholdelse m.v Belægninger m.v Vintertjeneste Kollektiv trafik Busdrift Havne Lystbådehavne m.v Hellerup lystbådehavn Skovshoved havn Afværgeprojekt ved kystvejens tankstation Renovering iflg. vedtægter Natur og Miljø Drift Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Fælles formål Miljøbeskyttelse m.v Miljøtilsyn - virksomheder Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Diverse udgifter og indtægter

10 Specifikation af driftsbudgettet 8 Hele kr. Budget 2008 Netto Udgifter Indtægter 31 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Bev Idræt og fritid Drift Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Fritidsfaciliteter Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Fællesudgifter og indtægter Gentofte Stadion Kildeskovshallen Andre kommunale idrætsanlæg Maglegårdshallen, afledt drift Klubrumspulje, afledt drift Klubfaciliteter på Skovshoved Havn, afledt drift Undervisning og kultur Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Fælles formål Fællesudgifter og indtægter Nymosehave Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud Kultur og biblioteket Drift Undervisning og kultur Folkebiblioteker Folkebiblioteker Gentofte bibliotek Centralbiblioteksfunktioner Kulturel virksomhed Museer Biografer Teatre Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Kulturelle projekter i Gentofte Kommune Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Fælles formål Duntzfelts alle

11 Specifikation af driftsbudgettet 9 Hele kr. Budget 2008 Netto Udgifter Indtægter 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Fælles formål Statsrefusion Undervisning og kultur Kulturel virksomhed Teatre

12 Specifikation af driftsbudgettet 10 Hele kr. Budget 2008 Netto Udgifter Indtægter 41 BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Bev Skole og Fritid Drift Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Bakkegårdsskolen Dyssegårdsskolen Gentofte skole Maglegårdsskolen Munkegårdsskolen Ordrup skole Skovgårdsskolen Skovshoved skole Tjørnegårdsskolen Tranegårdsskolen Hellerup skole Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Syge- og hjemmeundervisning Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Ungdomsuddannelser Erhvervsgrunduddannelser Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Ungdomsskolevirksomhed Elevtilskud Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Særlige dagtilbud og særlige klubber Statsrefusion Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen

13 Specifikation af driftsbudgettet 11 Hele kr. Budget 2008 Netto Udgifter Indtægter 44 Dagtilbud for småbørn Drift Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Fælles formål Dagpleje Vuggestuer Børnehaver Integrerede daginstitutioner Særlige dagtilbud og særlige klubber Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinstitutioner 2 Statsrefusion Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Særlige dagtilbud og særlige klubber Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge Drift Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Specialundervisning i regionale Sprogstimulering for tosprogede børn i førskole alderen 04 Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Kommunal genoptræning og vedligeholdelstræning Kommunal tandpleje Kommunal sundhedstjeneste Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Særlige dagtilbud og særlige klubber Tilbud til børn og unge med særlige behov Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Kontante ydelser Sociale formål

14 Specifikation af driftsbudgettet 12 Hele kr. Budget 2008 Netto Udgifter Indtægter 2 Statsrefusion Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til børn og unge med særlige behov Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Kontante ydelser Sociale formål Sociale institutioner for børn og unge Drift Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Særlige dagtilbud og særlige klubber Tilbud til børn og unge med særlige behov Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( )

15 Specifikation af driftsbudgettet 13 Hele kr. Budget 2008 Netto Udgifter Indtægter 51 SOCIALE UDVALG Bev Arbejdsmarked og overførselsindkomster Drift Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Driftsikring af boligbyggeri Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til udlændinge Introduktionsprogram m.v. 61 Introduktionsydelse Repatriering Førtidspensioner og personlige tillæg Personlige tillæg m.v Førtidspension med 50 pct. refusion Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende før 1. januar Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende fra 1. januar Kontante ydelser Sygedagpenge Sociale formål Kontanthjælp Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Boligydelse til pensionister Boligsikring Revalidering Arbejdsmarkedsforanstaltninger Løntilskud til ledige ansat i kommuner Servicejob Beskæftigelsesordninger Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 99 Øvrige sociale formål Statsrefusion Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til udlændinge Introduktionsprogram m.v Introduktionsydelse Repatriering

16 Specifikation af driftsbudgettet 14 Hele kr. Budget 2008 Netto Udgifter Indtægter 48 Førtidspensioner og personlige tillæg Personlige tillæg m.v Førtidspension med 50 pct. refusion Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende før 1. januar Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende fra 1. januar Kontante ydelser Sygedagpenge Sociale formål Kontanthjælp Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Boligydelse til pensionister Boligsikring Revalidering Arbejdsmarkedsforanstaltninger Løntilskud til ledige ansat i kommuner Servicejob Beskæftigelsesordninger Borgere med handicap Drift Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Specialpædagogisk bistand til voksne Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til ældre og handicappede Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Egne Forebyggende indsats for ældre og handicappede Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( ) 44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede 45 Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens og sundhedslovens 142) 50 Botilbud for længerevarende ophold ( 108) Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) Kontaktperson- og ledsageordninger ( 45,97-99) Beskyttet beskæftigelse ( 103) Aktivitets- og samværstilbud ( 104)

17 Specifikation af driftsbudgettet 15 Hele kr. Budget 2008 Netto Udgifter Indtægter 2 Statsrefusion Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud for længerevarende ophold ( 108) Pleje og omsorg for ældre Drift Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Andre sundhedsudgifter Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Egne Selvejende/private Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger Fællesudgifter og indtægter Egne Selvejende/private Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. Ved pasning af døende i eget hjem 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 99 Øvrige sociale formål Statsrefusion Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til ældre og handicappede Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede

18 Specifikation af driftsbudgettet 16 Hele kr. Budget 2008 Netto Udgifter Indtægter 54 Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering Drift Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelses træning 88 Sundhedsfremme og forebyggelse Andre sundhedsudgifter Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger Egne Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring (under 67 år) 35 Rådgivning Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

19 Specifikation af driftsbudgettet 17 Hele kr. Budget 2008 Netto Udgifter Indtægter 61 ØKONOMIUDVALGET Bev Politisk ledelse, administration og udlejnings ejendomme 1 Drift Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Fælles formål Beboelse Erhvervsejendomme Byfornyelse og boligforbedring Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Andre sundhedsudgifter Fællesudgifter og administration m.v Politisk organisation Fælles formål Tilskud til politiske partier Forskellige udgifter efter Økonomiudvalgets vedtagelse Venskabsbysamarbejde Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommissioner, råd og nævn Valg m.v Administrativ organisation Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Fællesudgifter og indtægter Fælles administrationsudgifter - rådhusbetjente m.v Fællesudgifter - Personale Central uddannelse Fælles administrationsudgifter i øvrigt IT - drift Teknik & Miljø Skole og Fritid Børn og Forebyggelse Social & Sundhed De tværgående funktioner De tværgående Funktioner, Fælleskonti Kommuneservice og Tværgående funktioner m. fl Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre 48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Erhvervsservice og iværksætteri

20 Specifikation af driftsbudgettet 18 Hele kr. Budget 2008 Netto Udgifter Indtægter 52 Lønpuljer Lønpuljer Tjenestemandspension

21 Specifikation af driftsbudgettet 19 Hele kr. Budget 2008 Netto Udgifter Indtægter 25 BEREDSKABSKOMMISSIONEN Bev Brand Drift Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Redningsberedskab Redningsberedskab

22 Anlægsoversigt 20 Hele kr. Budget 2008 Netto Udgifter Indtægter 1 ANLÆG TEKNISK UDVALG, BRUGERFINANSIERET Forsyningsvirksomheder m.v Forsyningsvirksomheder Varmeforsyning Renovering af varmeforsyningsnettet Råd Vandforsyning Renovering af vandledningsnettet 00 Råd Spildevandsanlæg Rensningsanlæg - inkl. hoved- og detailkloakker Renovering af kloakker i Gentofte Kommune Råd Lynetteanlægget øvrige investeringer Råd Fælles kloakprojekter i Lynetteoplandene Råd TEKNISK UDVALG, SKATTEFINANSIERET Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Bellevue Strandpark Råd Renovering af legepladser Råd Trafik og infrastruktur Kommunale veje Vejanlæg Cykelstier, nye (P) Råd Standardforbedringer af færdselsarealer Trafik- og miljøplan Råd Kabellægning og fortove (P) Råd Renovering af veje (P) Råd Veje, udrykningshold (P) Råd Cykelstier, renovering (P) Råd Signalanlæg - ensartet design (P) Råd Bydelcentre, udrykningshold (P) Råd Fortove, renovering (P) Råd Signalanlæg, amtsveje Råd Vejbelysning, amtsveje Råd Havne Lystbådehavne m.v Renovering af skovshoved havn Råd

23 Anlægsoversigt 21 Hele kr. Budget 2008 Netto Udgifter Indtægter 42 Kystbeskyttelse Kystsikring Råd KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Fritidsfaciliteter Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Aktiviteter for de årige Råd Idræts- og bevægelsespolitik Råd Kunstgræsbane/lysanlæg HIK Råd Gentofte Sportspark Råd Klubfaciliteter på Skovshoved Havn Råd Tennishal - Skovshoved Råd Klubrum mv ved idrætsanlæg Råd Kildeskovshallen, renoveringsplan Råd Kildeskovshallen - betonrenovering Råd Undervisning og kultur Folkebiblioteker Folkebiblioteker Indkøb af IT Råd Kulturel virksomhed Museer Øregård museum - fornyelse Råd BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler It folkeskolen Råd Lejrskoler og feriekolonier Råd Evaluering og dokumentation af børns læring Råd Maksimalt 25 børn i børnehaveklasser Råd Indkøb af IT til skoleområdet Råd kronerspulje Råd Skub Budgetteret rådighedsbeløb Råd Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Kompetenceudviklingsprojekter, Skoleområdet Råd Kompetenceudviklingsplan - skole, GFO, FC Råd

24 Anlægsoversigt 22 Hele kr. Budget 2008 Netto Udgifter Indtægter 05 Skolefritidsordninger Indretningspulje, GFO Råd Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Fælles formål Ordruphus - skovbørnehave og naturværksted Råd Legepladser ved daginstutioner mv. Råd Fortsat renovering af legepladser på institutioner Råd Vedligeholdelse af daginstitutioner Råd Kompetenceudvikling - dagtilbud Råd Effektivitet og Kvalitet Råd kronerspulje Råd Indretningspulje, daginstitutioner Råd Legepladspulje Råd Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Indretningspulje, FC Råd SOCIALE UDVALG Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Driftsikring af boligbyggeri Etablering af servicearealer ved byggeri af 45 Råd plejeboliger på Rygårdcentret Etablering af servicearealer ved ombygning af Råd Kløckershave 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger Rygårdcentret - byggeri af 45 plejeboliger efter lov Råd om almene boliger med tilhørende servicearealer 32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Pulje til etablering af fællesarealer Råd Moderniseringsplan for plejeboliger Råd Paliativ indsats Råd Aktiverende fysioterapi og træning Råd Nødkaldsanlæg i plejeboliger Råd Rekruttering og fastholdelse hjemmehjælpere Råd Plejehjem og beskyttede boliger Vedligeholdelse af ældreinstitutioner Råd Ekstraordinær vedligeholdelse Råd Sansehaver i plejeboliger Råd

25 Anlægsoversigt 23 Hele kr. Budget 2008 Netto Udgifter Indtægter 61 ØKONOMIUDVALGET Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Fælles formål Køb og salg af ejendomme og grunde Råd Handicaptilgængelighedspulje Råd Beboelse Boliger til boligsociale formål Råd Hyldegårdsvej 11 A-D (ejersag) Råd Charlottenlundvej 8 A-B (ejersag) Råd Byfornyelse og boligforbedring Ordrup Jagtvej 4c - 8h (myndighedssag) Råd Søndersøvej Bygningsfornyelse Råd (myndighedssag) Hyldegårdsvej 11 A-D Bygningsfornyelse Råd (myndighedssag) Indfasningsstøtte, Bygningsfornyelse Råd Miljøbeskyttelse m.v Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Arkitektkonkurrence for Skovshoved Havn Råd Transport og infrastruktur Kommunale veje Standardforbedringer af færdselsarealer Forskønnelse af bydelscentre Råd Undervisning og kultur Kulturel virksomhed Andre kulturelle opgaver Tilskud til Experimentarium Råd Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Administrationsbygninger Genhusning i pavilloner Råd

Gentofte-Plan 2010. Økonomioversigter

Gentofte-Plan 2010. Økonomioversigter Gentofte-Plan 2010 Økonomioversigter Titel: Gentofte-Plan 2010 Økonomioversigter Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2009 Composing: DES Tryk: Bording A/S Oplag: 325 Forsidefoto: Munkegårdsskolens parterreetage.

Læs mere

GENTOFTE-PLAN 2015. Økonomioversigter

GENTOFTE-PLAN 2015. Økonomioversigter GENTOFTE-PLAN 2015 Økonomioversigter 1 Gentofte-Plan 2015 Økonomioversigter INDHOLDSFORTEGNELSE RESULTATBUDGET 3 HOVEDOVERSIGT 5 BEVILLINGSOVERSIGT 8 Driftsbudget 10 Teknik og Miljø (Park og Vej) 10 Teknik

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 0. Indledning... 3. A. Regnskabsopgørelse... 5. B. Hovedoversigt... 11

Indholdsfortegnelse. 0. Indledning... 3. A. Regnskabsopgørelse... 5. B. Hovedoversigt... 11 Årsregnskab 2009 Indholdsfortegnelse 0. Indledning... 3 A. Regnskabsopgørelse... 5 B. Hovedoversigt... 11 C. Regnskabsoversigt Teknik- og Miljøudvalget... 21 Skole- og Uddannelsesudvalget... 23 Kultur-

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB... 5 REGNSKABSSAMMENDRAG... 7 REGNSKABSOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalget... 16 Ejendomme og administrationsbygninger... 16 Politisk

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB... 5 REGNSKABSSAMMENDRAG... 7 REGNSKABSOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalget... 16 Ejendomme og administrationsbygninger... 16 Politisk

Læs mere

UDKAST. Ballerup Kommune årsregnskab 2014

UDKAST. Ballerup Kommune årsregnskab 2014 UDKAST Ballerup Kommune årsregnskab 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE A. Indledning... 3 Ledelsespåtegning... 5 Revisionspåtegning... 6 B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab... 8 Kommunens årsberetning...

Læs mere

Budget 2014 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2014 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune Borgmesterens forord Med afslutningen af en 4-årig valgperiode er det naturligt at gøre status for kommunens økonomiske situation. Syddjurs Kommunes havde frem til og med 2011 en 3-årig aftale med Økonomi-

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab... 7 Kommunens årsberetning... 8 Anvendt regnskabspraksis... 16 Regnskabsopgørelse...

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 12 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB 0240 EGEDAL HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB Hovedoversigt til regnskab giver et summarisk overblik over regnskabsårets aktiviteter. Oversigten, som er specificeret på hovedkonto, er opdelt i: A. Driftsvirksomhed

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Investeringsoversigt... 189

Indholdsfortegnelse. Investeringsoversigt... 189 Budget 2015-2018 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt... 3 Tværgående artsoversigt... 7 Bevillingsoversigt... 11 Budget opdelt efter funktion... 29 Bemærkninger... 41 Økonomiudvalget... 43 Socialudvalget...

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0201 ALLERØD HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling

Læs mere

2014 2014 2015 2015 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)

2014 2014 2015 2015 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) Beløb i 1.000 kr. Udgifter Udgifter A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 91.185 22.296 103.483 23.499 Heraf refusion 25 0 1. Forsyningsvirksomheder m.v. 33.457

Læs mere

Årsregnskab 2011. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Årsregnskab 2011. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Økonomicentret Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Årsregnskab 2011 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 September 2012 Indholdsfortegnelse Side Indledning

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Regnskab 2009. Borgmesterens forord

Regnskab 2009. Borgmesterens forord I 2009 besøgte regentparret Frederikssund Kommune i forbindelse med byens 200 års købstadsjubilæum. Her ses regentparrets karet, eskorteret af gardehusar regimentet, på Kronprins Frederiks bro. Årsregnskab

Læs mere

Årsregnskab 2012. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Årsregnskab 2012. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Økonomicentret Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Årsregnskab 2012 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 September 2013 Indholdsfortegnelse Side Indledning

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

Resultatopgørelse... 5 Bevillingsoversigt... 7 Bevillingsspecifikationer... 9. Drift og refusion... 9 Anlæg... 19 Renter afdrag og finasiering...

Resultatopgørelse... 5 Bevillingsoversigt... 7 Bevillingsspecifikationer... 9. Drift og refusion... 9 Anlæg... 19 Renter afdrag og finasiering... 1 2 Indholdsfortegnelse Resultatopgørelse... 5 Bevillingsoversigt... 7 Bevillingsspecifikationer... 9 Drift og refusion... 9 Anlæg... 19 Renter afdrag og finasiering... 25 soversigt... 27 Teknik og Miljøudvalget...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beretning 04 Økonomisk resultat

Indholdsfortegnelse. Beretning 04 Økonomisk resultat Indholdsfortegnelse Beretning 04 Økonomisk resultat Udgiftsregnskab 07 Regnskabspraksis 11 Regnskabsopgørelse 12 Finansieringsoversigt 13 Regnskabsoversigt 21 Afsluttede anlæg 26 Igangværende anlæg 34

Læs mere

Regnskabssammendrag 4. Balancen 7 Tværgående artsoversigt 9 Nettoregnskab 11 Saldobalance 25 Personaleoversigt 45 Bevillingsoversigt 48

Regnskabssammendrag 4. Balancen 7 Tværgående artsoversigt 9 Nettoregnskab 11 Saldobalance 25 Personaleoversigt 45 Bevillingsoversigt 48 Regnskab Indholdsfortegnelse Side Hovedoversigt til regnskabet 3 Regnskabssammendrag 4 Balancen 7 Tværgående artsoversigt 9 Nettoregnskab 11 Saldobalance 25 Personaleoversigt 45 Bevillingsoversigt 48 Diverse

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17 Esbjerg Kommune Budget 2014 Budgetoverslag 2015-17. Forord Bred enighed om budget 2014 i Esbjerg Der er indgået et bredt budgetforlig i Esbjerg byråd. Det har været nødvendigt med en omfattende ommøblering

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2. Budgetaftalen for år 2009... 3-5

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2. Budgetaftalen for år 2009... 3-5 1 Indholdsfortegnelse Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2 Budgetaftalen for år 2009... 3-5 Generelle bemærkninger til budget 2009 2012... 5-15 Tilskud og udligningsordninger... 16-18

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2006. Budgetaftalen

ODDER KOMMUNE BUDGET 2006. Budgetaftalen ODDER KOMMUNE BUDGET 2006. Budgetaftalen 3 Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal være

Læs mere

Regnskab 2009 for Odsherred Kommune

Regnskab 2009 for Odsherred Kommune for Overordnede hovedtal for 10. maj 2010 0 Indholdsfortegnelse Side 2 Forord Side 6 Generelle regnskabsbemærkninger Side 10 Regnskabsoversigt Side 12 Resultatopgørelse Side 15 Finansieringsoversigt Side

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 5 SAMMENDRAG AF BUDGET... 9

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 5 SAMMENDRAG AF BUDGET... 9 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 5 SAMMENDRAG AF BUDGET... 9 BEVILLINGSOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalget... 18 Ejendomme og administrationsbygninger... 18 Politisk organisation...

Læs mere

Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013

Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013 Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 1 2010-2011 2 2012-2013 3 SAMMENDRAG 5 2010-2011 6 2012-2013 9 BEVILLINGSOVERSIGT DRIFT OG REFUSION 13 1 Kommunalbestyrelsen 14 10 Udvalget

Læs mere

KONTOBRO - REGNSKAB 2006 BUDGET 2007 - BUDGET 2007 REGNSKAB 2006

KONTOBRO - REGNSKAB 2006 BUDGET 2007 - BUDGET 2007 REGNSKAB 2006 KONTOBRO - REGNSKAB 2006 BUDGET 2007 - BUDGET 2007 REGNSKAB 2006 INDLEDNING Den kommunale kontoplan er blevet opdateret med virkning fra budget 2007. Kommunerne skal som led i kommunalreformen fremover

Læs mere